Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

The Endocrine Society International Endocrine Scholars Program

VIEWS: 4 PAGES: 1

									The Endocrine Society International Endocrine Scholars Program – norske kandidater
søkes

Endocrine Society har invitert Norge til å nominere 1 kandidat til International Endocrine
Scholars Program for 2010.

Programmets formål er å bringe sammen lovende kandidater i endokrinologi (både MD og
PhD) med ledende forskere i feltet. Kandidaten tilbys et trenings- og forskningsprogram på
inntil 3 år ved en utenlandsk forskningsinstitusjon finansiert av vertsinstitusjonen og
Endocrine Society i hovedsak. Det oppnevnes en nasjonal mentor (oftest nåværende veileder)
og internasjonal mentor (veilederen i programperioden). Den internasjonale mentoren må
være medlem av Endocrine Society. Forskningsinstitusjonen behøver ikke å ligge i USA, men
skal ligge i utlandet. Det er programmets intensjon at kandidaten skal returnere til sitt
hjemland etter maksimalt 3 år.

Krav til søkeren: Søkeren må ha avlagt medisinsk embetseksamen eller PhD og ikke ha mer
enn 5 års forskningserfaring etter dette. Personer med PhD eller liknende grader forventes å
ha minst 2 års forskningserfaring på post-doc nivå.

Søknadsfrist: 15. februar 2010

Krav til søknaden: Søknaden skal inneholde
1. CV
2. Anbefalingsbrev fra veileder (nasjonal mentor)
3. Et brev fra kandidaten som redegjør for hvorfor International Scholars Program er viktig
   for sin karriere
4. Liste over laboratorier der kandidaten ønsker å arbeide
5. Prosjektbeskrivelse


En nasjonal komité vil vurderer søknadene. Aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Den
nominerte kandidaten vil bli invitert til Endocrine Societies årsmøte i San Francisco i juni i år
der møter med internasjonal mentor vil bli arrangert. Utgiftene til reise, opphold og deltagelse
vil bli dekket av Endocrine Society og den nasjonale foreningen i fellesskap.

Nærmere opplysninger om programmet og søknadsprosessen kan fåes ved henvendelse til:
Eystein Husebye, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, telefon 55973078, e-
post: eyhu@helse-bergen.no

								
To top