Proportion of DHF Cases by Region Thailand BEY ou can see in the beginning of August this school had Phuket Narathiwat Pattani Yala Satun Songkhla Number of cases by qyasfxS

VIEWS: 46 PAGES: 79

									   การนาเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา

อำนวย ทิพศรี รำช
กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
สำนักงำนป้ องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

                    ขอขอบคุณ
              แหล่งข้อมูลและเจ้ำของสไลด์ทุกท่ำน
                 ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนำม
วัตถุประสงค์ ของการนาเสนอข้ อมูลทางระบาดวิทยา

 ๏ จัดข้ อมูลต่ างๆให้ อยู่ในรูปแบบทีเ่ ห็นและ
  เข้ าใจง่ าย

 ๏ ช่ วยให้ ผู้อ่านได้ ทราบผลอย่ างถูกต้ องตาม
  วัตถุประสงค์
๏ เตรียมพร้ อมสาหรับการวิเคราะห์ และ
  แปลความหมายต่ อไป
        ควำมหมำยของระบำดวิทยำ
• ระบำดวิทยำ เป็ นกำรศึกษำเรื่ องโรค หรื อสถำนะสุ ขภำพ หรื อเหตุกำรณ์ที่
      ั
 สัมพันธ์กบสุ ขภำพอนำมัยในด้ำน
 กำรเกิดโรค    กำรกระจำย        สิ่ งกำหนด
  (occurrence)      (distribution)    (determinants)

 ทราบได้ ด้วย     ตามตัวแปร       พบในองค์ ประกอบ 3
 - นิยาม       - บุคคล        - Agent
 - ขนาด        - เวลา         - Host
 - ความรุนแรง     - สถานที่       - Environment
 และการใช้ ประโยชน์ จากความรู้ น้ ัน (applications)
1. การนาเสนอโดยปราศจากแบบแผน
  • การนาเสนอเป็ นบทความ
  • การนาเสนอเป็ นบทความกึ่งตาราง

2. การนาเสนอโดยมีแบบแผน
  • การนาเสนอเป็ นตาราง
  • การนาเสนอด้ วยกราฟ
  • การนาเสนอด้ วยแผนภูมิ
ตัวอย่ าง
        ้
“จำกรำยงำนผูป่วยโรคอุจจำระร่ วงอย่ำงแรงรำยสัปดำห์ (E1) ที่ศูนย์
ระบำดวิทยำได้รับจำกสำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคใต้
     ั                ู้
ตั้งแต่วนที่ 1 ม.ค - 31 ธ.ค. 2544 พบว่ำ มีผป่วยทั้งหมด 232 รำย
    ้                     ้
เป็ น ผูป่วยชำวไทยร้อยละ 94.40 (219 รำย)และเป็ นผูป่วยต่ำงชำติ
ร้อยละ 5.60 (13 รำย) แยกเป็ นPassive case 160 รำย Active case
         ้       ้
72 รำย โดยผูป่วยรำยแรกเป็ นผูป่วยในจังหวัดชุมพร เริ่ มป่ วยเมื่อ 2
          ้         ้
มกรำคม 2544 ผูป่วย รำยสุ ดท้ำยเป็ นผูป่วยในจังหวัดชุมพรเริ่ มป่ วย
เมื่อ 22 ธันวำคม 2544”
 ตัวอย่ าง

    โรคติดต่ อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญของภาคใต้
                  ้
10 อันดับแรกของโรคในข่ ายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาของ
           ั
ภาคใต้ ปี 2544 มีดงนี ้
       1.อุจจาระร่ วงเฉียบพลัน  2027/ประชากรแสนคน
       2. ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ   361/ประชากรแสนคน
       3. ปอดอักเสบ       267/ประชากรแสนคน
               ้
       4. ตาแดงจากเชื อไวรั ส  258/ประชากรแสนคน
       5. ไข้ หวัดใหญ่      209/ประชากรแสนคน
       6. มาลาเรี ย       162/ประชากรแสนคน
       7. อาหารเป็ นพิษ      87/ประชากรแสนคน
       8. สุกใส          85/ประชากรแสนคน
       9. วัณโรค         47/ประชากรแสนคน
       10. บิด          45/ประชากรแสนคน
การนาเสนอด้ วยตาราง (Tabular presentation)

เหมาะสาหรับข้ อมูลที่มีรายการเป็ นจานวนมากและซ ้าๆ
            ่
กัน โดยจัดข้ อมูลให้ อยูในรูปสดมภ์และแถว

    ชนิดของตาราง
    • ตารางลักษณะเดียว (One way table)
    • ตารางสองลักษณะ (Two way table)
    • ตารางซับซ้ อน (Complex table)
          ส่ วนประกอบของตาราง
หมายเลขตาราง(1)………………..ชื่อตาราง(2)………………………..
หมายเหตุคานา(6)………………….
  ต้นขั้ว(3)       หัวเรื่ อง(4)
               หัวแถว
    ้
 หัวขัว
          หัวข้อย่อย    หัวข้อย่อย


    ้
 ตัวขัว          ตัวเรื่ อง(5)


หมำยเหตุล่ำง(7):
แหล่งที่มำ(8):
 ตัวอย่างการนาเสนอด้วยตารางลักษณะเดียว
                 ้
ตำรำงที่ 32 จำนวนและร้อยละของผูบำดเจ็บทุกสำเหตุ จำแนกตำมสถำนภำพ
      เมื่อออกจำก E.R. โรงพยำบำล................ปี พ.ศ.............................
                ้
            สถำนภำพผูบำดเจ็บ          จำนวน(คน) ร้อยละ
   เสี ยชีวิตก่อนถึง ร.พ.                   27   0.24
   จำหน่ำย                         9,991 88.26
   ส่ งต่อ                          154   1.36
   ปฏิเสธกำรรักษำ                       55   0.49
   หนีกลับ                           67   0.59
   ถึงแก่กรรม                         34   0.30
   รับไว้รักษำ                        992   8.76
   ไม่ทรำบสถำนภำพ                        0   0.00
   รวม                          11,320 100.00
 ตัวอย่างการนาเสนอด้วยตารางสองลักษณะ
                         ั
ตำรำงที่ 21 จำนวนและร้อยละของกำรบำดเจ็บจำกอุบติเหตุขนส่ งจำแนกตำมประเภท
   ้
ของผูบำดเจ็บและกำรใช้แอลกอฮอล์ โรงพยำบำล.............ปี พ.ศ.............................

 ประเภท      ใช้แอลกอฮอล์       ไม่ใช้แอลกอฮอล์       ไม่ทรำบ
  ้
 ผูบำดเจ็บ   จำนวน   %       จำนวน    %       จำนวน    %
 เดินเท้ำ       83     4.56     375    13.60       53   12.30
 ขับขี่      1,268    69.63    1,483    53.79      225    52.20
 โดยสำร       454    24.93      871    31.59      143    33.18
 ไม่ทรำบ       16     0.88      28     1.02      10    2.32
 รวม       1,821 100.00       2,757 100.00         431 100.00


 แหล่งข้อมูล : ………………………………………….
  คาแนะนาในการสร้ างตาราง
            ึ
• ชื่อของตารางควรอยู่ก่ งกลางและเหนือตาราง
• กะขนาดและรูปร่างให้ เหมาะสมกับการตีพิมพ์
                          ่ ั
• ถ้ าจาเป็ นต้ องแสดงค่าเฉลี่ย/ร้ อยละ ควรจัดให้ อยูถดจากช่อง
จานวนที่เป็ นฐาน ส่วนยอดรวมจะใส่ไว้ ตอนบนของแถวก็ได้
         ่ ึ่
• ตารางควรอยูกงกลางหน้ ากระดาษ
• แสดงจานวนที่เป็ น ศูนย์ ด้ วย “0” กรณีไม่ ได้ รับข้ อมูล
ควรแสดงด้ วย “-“
• หลีกเลี่ยงการใช้ คาย่ อ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
• ไม่ ควรใช้ เครื่องหมายละ (-“-) “ฯลฯ”
   Graphs(กราฟ) & Charts (แผนภูม)
                 ิ
• Graph (ข้ อมูลต่ อเนื่อง เช่ น อายุ วันเวลา)
  – Line graph (arithmatic scale and semi-
    logarithmic scale)
  – Histogram
  – Frequency polygon
• Chart ( ข้ อมูลไม่ ต่อเนื่อง เช่ น เพศ กลุ่มอายุ)
  – Bar charts
  – Pie charts
  – Map (spot map pinmap and area map)
                   ้
 รู ปที่ 1 อัตรำป่ วยและอัตรำตำยของผูป่วยโปลิโอ จำแนกรำยปี ,
           ฝรั่งเศส, 2488-2518
     อัตราต่ อ 100,000 ประชากร                       ้
                                     รู ปนีนาเสนอโดยวิธีใด
 10  8  6  4

                                    อัตราป่ วย
  2

                           อัตราตาย
  0
    2488        2493        2498       2503     2508    2513
                             ปี พ.ศ.
Source : Direction générale de la santé Paris, France.
                     ้
   รู ปที่ 2 อัตรำป่ วยและอัตรำตำยของผูป่วยโปลิโอ จำแนกรำยปี ,
            ฝรั่งเศส, 2488-2518
       อัตราต่ อ 100,000 ประชากร                     ้
                                      รู ปนีนาเสนอโดยวิธีใด
   10
                                        อัตราป่ วย
    1                             อัตราตาย
   0.1
  0.01
      2488       2493         2498       2503     2508     2513

                               ปี พ.ศ.
Source : Direction générale de la santé Paris, France.
มาตราส่ วนที่ใช้ ในการนาเสนอด้ วยกราฟ
• มาตราส่วนเลขคณิต แต่ละหน่วยบนแกน X และ แกน Y
 มีขนาดเท่ากัน
           ึ   ั
• มาตราส่วนกึ่งลอการิทม ใช้ กบข้ อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
                ่
 หรื อแตกต่างกันมาก จะไม่มีคา “0” โดยเด็ดขาด

Semilogarithmic-scale Line Graphs
• มีประโยชน์มำกในกำรลงข้อมูลที่ห่ำงกันมำก เช่น 10 - 10000
• สำมำรถแสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ( rate of change) แต่ไม่สำมำรถแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงจริ ง (actual change)
• จะต้องระมัดระวังมำกในกำรแปลผล
 ตัวแปรสาคัญทางระบาดวิทยา
 ลักษณะทางระบาดวิทยา
TIME       WHEN ?
PLACE      WHERE ?
PERSON      WHO ?
      ตัวแปรด้ านเวลา
 1.) แนวโน้ม(Secular Trend)
 2.) รอบการเกิดโรค(Cyclical Fluctuation)
 3.) ฤดูกาล(Seasonal Variation)
 4.) การตรวจจับการระบาด(Epidemic
detection)
         ั            ี
         อตราป่ วยโรคเลปโตสไปโรซส เขต 1 ภาคเหนือ
             ประเทศไทย ปี 2525 - 2550
                  Secular trend
       25.00

       20.00
อ ัตรา/แสน
       15.00                                          เขต 1
                                                   ภาคเหนือ
       10.00                                          ประเทศ

       5.00


       0.00  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
รูปที่ 8 อัตราตายด้ วยโรคสครับไทฟั ส จาแนกรายปี เขต 1
    ปี 2524 – 2550 เปรียบเทียบกับภาคเหนือและประเทศ
        0.14


        0.12


         0.1
 อ ัตราต่อแสน
        0.08                                    เขต 1
                                              ภาคเหนือ
        0.06                                    ประเทศ


        0.04


        0.02


         0
          24

            26

               28

                 30

                    32

                      34

                         36

                           38

                               40

                                 42

                                    44

                                      46

                                         48

                                           50
                           พ.ศ.
            Secular trend & Cyclical Fluctuation
           ้         ี
          ผูป่วยโรคเลปโตสไปโรซส จาแนกรายเดือน เขต 1 ปี
                   2546-2550
               Seasonal variation
       350
       300                         2550
จานวน(ราย )
       250                         2549
       200
                                  2548
       150
       100                         2547
        50                         2546
        0          v
          n
         ne
          b
         ar
          c
          g
          r
          ly
         ay
         pt

          t
         Ap
        No
        Oc
         Ja
        Fe
        Au
        De
        Ju
        M
        Se
        M
        Ju
           ้           ี
          ผูป่วยโรคเลปโตสไปโรซส เขต 1 ปี 2550 เปรียบเทียบ
                ก ับค่าม ัธยฐาน(2546-2549)
                    Epidemic detection
       120
       100
จานวน(ราย )
       80
                                                2550
       60
                                                median(46-49)
       40
       20
        0

                                          Nov
           Jan
                          June
                             July
                    Apr
                 Mar
                                 Aug
              Feb
                                    Sept
                                       Oct


                                             Dec
                       May
การนาเสนอด้ วยกราฟเส้ น (Line graph)
   ั
• ใช้กบข้อมูลเชิงปริ มาณชนิดต่อเนื่อง
• นิยมนาเสนอเพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคตามเวลาและอายุ
เพื่อพยากรณ์การเกิดโรค ดูการเปลี่ยนแปลงของโรคตามฤดูกาล
การตรวจวัดความผิดปกติของโรค เป็ นต้น
           ั
• นาเสนอข้อมูลได้ต้ งแต่ 1 ชุดขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 5 ชุด เพราะจะ
ทาให้ไม่สวยงามและดูยาก
    จานวนผู้ป่วยด้ วยโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรง จาแนกตามวันเริ่มป่ วย
           อาเภอ ก จังหวัด ข เมษายน พ.ศ.2544
จานวนผู้ป่วย(ราย)
                   ้
                รู ปนีนาเสนอโดยวิธีใด
  10
  9                                ่
                              คือ ผู้ปวย 1 ราย
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
     1  2   3  4  5  6  7    8  9 10 11 12 13 14 15 16
                   เมษายน           วันเริ่มป่ วย
   ฮิสโตแกรม (Histogram)
ใช้ แสดงการกระจายความถี่ของข้ อมูลเชิงปริ มาณชนิดต่อเนื่อง
เพียง 1 ชุด 1 ตัวแปร
 แสดงปริ มาณด้ วยพื ้นที่ ที่สร้ างขึ ้นเป็ นแท่งติดต่อกัน
  อย่ าสับสนกับแผนภูมิแท่ งซึ่งใช้ ความยาวแสดงปริมาณ
 แสดงหน่วยของพื ้นที่ กากับไว้ ด้วย
ห้ ามใช้ scale break บนแกน Y
 ใช้ นาเสนอระยะฟั กตัวของโรค เพื่อหาพิสยและค่าเฉลี่ยของ
                       ั
ระยะฟั กตัวของโรค ที่เรี ยกว่า “Epidemic curve”
    กำรระบำดชนิดแหล่งโรคร่ วมFood
             ชนิดของการระบาด
•  แหล่งโรคร่วม (Common source outbreak)
     • Point
     • Intermittent     • Continuous
                    ้ื
     Epidemic curve: การหาระยะร ับเชอ
                             ่ ั้ ่ ุ
Exposure period = (Onset of the first case – ระยะฟักต ัวทีสนทีสดของโรค)
                           ่
        ถึง (Peak of outbreak – ระยะฟักต ัวเฉลียของโรค)

                  ่  ่ ุ
            ระยะฟักต ัวทียาวทีสด
    ้่
จานวนผูปวย
                     ่
              ระยะฟักต ัวเฉลีย
  16
  14
  12
  10
   8           ระยะฟักต ัว
   6            ่ ั้ ่ ุ
              ทีสนทีสด
   4
   2
   0
                                         ว ัน
     18 22 26 30  4   8  12 16 20 24 28  1  5  9  13 17 21 25 29
     กันยายน           ตุลาคม          พฤศจิกายน    ่ ่
                                       เริมปวย
        ้่                 ่
     จานวนผูปวยโรคต ับอ ักเสบ เอ ในโรงงานแห่งหนึง             27
        Propagated Source Outbreak
     30
                 1 IP
     25       1 IP
# cases
     20

     15

     10

     5

     0
                    Date of onset  28
   Mixed source
10


 5


 0
          Date of onset

                29
 การจัดทา Histogram และการใช้ ประโยชน์ ในการ
        สอบสวนการระบาด
ประโยชน์ ใช้ บอกลักษณะการระบาด
• แหล่งโรคร่ วม (Common Source Epidemic)
• แหล่งโรคแพร่ กระจาย (Propagated Source
 Epidemic
       ลักษณะกราฟเส้ นโค้ งการระบาด
       (Epidemic Curve) ของแหล่ งโรคร่ วม
          ่
      จานวนผู้ปวย
          10    เวลาที่รับปั จจัยเสี่ ยง
           9
           8
           7
           6
           5
           4
           3
           2
           1
           0                               ่
                           วันเริ่มปวย
    3
    ลักษณะกราฟเส้ นโค้ งการระบาด (Epidemic Curve)
    ของแหล่ งโรคแพร่ กระจาย
  การจัดทา Histogram และการใช้ ประโยชน์ ในการ
       ่
   จานวนผู้ปวย

        สอบสวนการระบาด
        30

        25

        20


ประโยชน์ ใช้ บอกลักษณะการระบาด
        15

        10
• แหล่งโรคร่ วม (Common Source Epidemic)
        5

        0

                      ่
                  วันเริ่มปวย
• แหล่งโรคแพร่ กระจาย (Propagated Source
 Epidemic  ลักษณะกราฟเส้ นโค้ งการระบาด
       (Epidemic Curve) ของแหล่ งโรคร่ วม
          ่
      จานวนผู้ปวย
          10    เวลาที่รับปั จจัยเสี่ ยง
           9
           8
           7
           6
           5
           4
           3
           2
           1
           0                               ่
                           วันเริ่มปวย
    3
                ่
ประโยชน์ ในการตั้งสมมติฐานเกียวกับการระบาด
(เฉพาะกรณี Common Source Epidemic)
• กรณีทราบการระบาดเกิดจากโรคอะไร จากระยะฟักตัวของโรคนั้น
  สามารถหาวัน เวลา สั มผัสโรค หาปัจจัยเสี่ ยง หรือ สาเหตุการเกิดโรค
  ได้
• ตัวอย่จง การคาดการณ์ช่บงเวลาการสัในโรงงานแห่ ง่ ยง ่ง
    าานวนผู้ป่วยโรคตั วอักเสบ เอ มผัสปัจจัยเสี หนึ
                           ่
                     ระยะฟั กตัวทียาวที่สุด
         ่
    จานวนผู้ปวย            ระยะฟั กตัวเฉลี่ย
      16
      14
      12
      10              ระยะฟั กตัว
      8
                     ที่ส้ ั นที่สุด
      6
      4
      2
      0
        18  22  26  30  4   8  12  16   20  24  28  1  5  9  13  17  21  25  29
           กันยำยน                ตุลำคม             พฤศจิ กำยน
                                  ่
                             วันเริ่มปวย
               ่
ประโยชน์ ในการตั้งสมมติฐานเกียวกับการระบาด
(เฉพาะกรณี Common Source Epidemic)
• กรณีทราบวันเวลาทีสัมผัสปัจจัยเสี่ ยงหรือสาเหตุ จะทาให้ รู้ ว่าเป็ นโรคอะไร
           ่
           16             15
           14
           12                10
           10
    จานวน(ราย)
           8
           6           5       5
                    ่
                อาหารเทียง
           4
           2  0    0              0   0
           0
             14    15    16  17  18  19  20   21
               ่
ประโยชน์ ในการตั้งสมมติฐานเกียวกับการระบาด
(เฉพาะกรณี Common Source Epidemic)
• กรณีทราบวันเวลาทีสัมผัสปัจจัยเสี่ ยงหรือสาเหตุ จะทาให้ รู้ ว่าเป็ นโรคอะไร
           ่
           16             15
           14
           12                10
           10
    จานวน(ราย)
           8
           6           5       5
                    ่
                อาหารเทียง
           4
           2  0    0              0   0
           0
             14    15    16  17  18  19  20   21
      โรคอาหารเป็ นพิษที่พบบ่ อยในภาคเหนือ
โรค/เชื้อ      อำหำร(พบบ่อย)   อำกำร        ระยะฟักตัว

1. Salmonellosis ลาบดิบ ขนมจีน   อุจจาระร่ วง ปวด    6 – 46 ชม.
salmonella spp.                 ่
                  ท้ อง ไข้ คลืนไส้   ส่ วนมาก 12 – 24
                  อาเจียน        ชม.
2. Staphylococcal                   ่
          ขนมจีน ขนมเค้ ก อุจจาระร่ วง คลืนไส้  2 – 6 ชม. เฉลีย 3
                                     ่
Staph. aureus    ฯลฯ       อาเจียน        ชม.
3. cholerae     อาหารทะเล     อุจจาระร่ วง     1 – 5 วัน
                ้
          อาหารค้ างมือ
4. Vibrio      อาหารทะเล     อุจจาระร่ วง     12 – 24 ชั่วโมง
parahaemolyticus        ้
          อาหารค้ างมือ
       โรคอาหารเป็ นพิษที่พบบ่ อยในภาคเหนือ
โรค/เชื้อ       อำหำร(พบบ่อย)    อำกำร        ระยะฟักตัว

4. เห็ดพิษ       เห็ดนกกระทา     อุจจาระร่ วง ปวด  20 นาที – 2 ชม.
            เห็ดตีนตั๋ง เห็ด         ่
                      ท้ อง ไข้ คลืนไส้
            ชานอ้ อย เห็ด    อาเจียน
            คล้ ายเห็ดไข่ ห่าน
5. methomyl,      ขนม         ปวดท้ อง เวียนศรีษะ 20 นาที – 1 ชม.
lannet                     ่
                      คลืนไส้ อาเจียน
                      ตะคริว
6. Trichinosis     หมูป่า        อุจจาระร่ วง    ประมาณ 9 วัน
trichinella spiralis
 รูปหลายเหลี่ยมแห่ งความถี่ (Frequency polygon)
     ้    ่
• เป็ นขันตอนที่ตอเนื่องจากการนาเสนอข้ อมูลด้ วยฮีสโตรแกม
• เหมาะสาหรับการเปรี ยบเทียบข้ อมูลแจกแจงความถี่แบบ
  ั      ้ ้
มีอตรภาคชันตังแต่ 2 ชุดขึ ้นไป
• เป็ นพื ้นที่ใต้ กราฟ โดยการเชื่อมจุดกลางบนยอดแท่งในแต่ละ
                        ้
แท่งของ Histogram ด้ วยเส้ นตรงแล้ วต่อปลายทังสองให้ จด
แกน X โดยผ่านจุดกึ่งกลางความสูงแท่งแรกและแท่งสุดท้ าย
แล้ วลบแท่ง Histogram
    จานวนผู้ป่วยด้ วยโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรง จาแนกตามวันเริ่มป่ วย
           อาเภอ ก จังหวัด ข เมษายน พ.ศ.2544
จานวนผู้ป่วย(ราย)
  10
  9                               ่
                              คือ ผู้ปวย 1 ราย
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
     1  2   3  4  5  6  7    8  9 10 11 12 13 14 15 16
                  เมษายน           วันเริ่มป่ วย
    จานวนผู้ป่วยด้ วยโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรง จาแนกตามวันเริ่มป่ วย
           อาเภอ ก จังหวัด ข เมษายน พ.ศ.2544
จานวนผู้ป่วย(ราย)
  10
  9                               ่
                              คือ ผู้ปวย 1 ราย
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
     1  2   3  4  5  6  7    8  9 10 11 12 13 14 15 16
                  เมษายน           วันเริ่มป่ วย
    จานวนผู้ป่วยด้ วยโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรง จาแนกตามวันเริ่มป่ วย
           อาเภอ ก จังหวัด ข เมษายน พ.ศ.2544
จานวนผู้ป่วย(ราย)
  10                         Frequency polygon
  9
  8
  7
  6
  5      ้
       =ผูป่วย 1 ราย
  4
  3
  2
  1
  0
     1  2   3  4  5  6  7    8  9 10 11 12 13 14 15 16
                  เมษายน           วันเริ่มป่ วย
         ้
รู ปที่ 4 จำนวนผูป่วย Salmonellosis จำแนกตำมวันและเวลำเริ่ มป่ วย,
     โรงพยำบำล….., จังหวัด……., สิ งหำคม 2539 (N = 65)
      Number of cases
    15

    14                                      case patients
    13                                      case staff members
    12

    11

    10

    9

    8

    7

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    0

      00-  06-  12-  18-  00-  06-  12-  18-  00-  06-  12-  18-  00-  06-  12-  18- 00-

         27 August        28 August        29 August        30 August

                      Date and time of onset
 ตัวแปรสาคัญทางระบาดวิทยา
 ลักษณะทางระบาดวิทยา
TIME       WHEN ?
PLACE      WHERE ?
PERSON      WHO ?
  วิธีนาเสนอแบบแผนที่
1.) Spot/ Pin Map
2.) Area Map
Spot map of facial palsy cases in Thawangpha
  district, Thailand, 1 Jan - 22 Sep 1999


           Thawangpha district Spot map
  River   case   Tumbol border
 จานวนผู้ป่วยโรคคางทูม จาแนกตามวันเริ่มป่ วย และห้ องเรี ยน
โรงเรียน ก จ. แม่ ฮ่องสอน พฤษภาคม – กันยายน 2542 (N = 38)
         NS 1
             NS 2      1/1   1/2    3/2     3/1


 10
                                     2/1
  8

  6

  4

  2                                   2/2  Kit.
  0
                            Weekly interval
    27 Jul - 2 Aug
      3 - 9 Aug
     10 - 16 Aug
     17 - 23 Aug
     24 - 30 Aug
    31 Aug - 6 Sep
      7 - 13 Sep
     14 - 20 Sep
     21 - 27 Sep
      1 - 7 Jun
      8 - 14 Jun
     15 - 21 Jun
     22 - 28 Jun
    28 Sep - 4 Oct
      5 - 11 Oct
    29 Jun - 5 Jul
      6 - 12 Jul
      13 - 19 Jul
      20 - 26 Jul
     18 - 24 May
     25 - 31 May
       1 child case       1 officer case
    Source: Laosiritaworn, Propagated source outbreak, a single case
         of mumps lead to a school-wide outbreak
      ่           ่   ่     ่      ื้
   แผนทีของโรงเรียนจาแนกตามชวงเวลาทีนักเรียนเริมมีอาการติดเชอ
            ทางเดินหายใจ จ.โยสธร


              P3   P4        P5  P6    P1
 S1/2     S1/1


                                  P2
 Computer     S2
  room              1st -10th Aug
                 11th -20th Aug
                                  K1
Science lab   S3       21st -30th Aug
   .
                31st Aug- 10th Sep
                                  K2


Sound     Administer
 lab.      room
แผนที่แบบจุด (spot map)
ใช้ จดบนแผนที่เพื่อบอกตาแหน่ง มักใช้ ในการติดตามค้ นหา
    ุ
สาเหตุ และการกระจายของโรคที่เกิดขึ ้น
ปกติ หนึงจุด จะหมายถึง หนี่งราย
     ่
 ใช้ จานวน ไม่ใช้ rate

แผนที่แบบเข็มหมุด (pin map)
 เช่นเดียวกับแผนที่แบบจุด แตกต่างเพียงใช้ เข็มหมุดปั กบนแผนที่
 อาจใช้ ความถี่หรื อขนาดของจุดเป็ นตัวบอกปริ มาณ โดยมีหน่วย
กากับไว้
                         ี
จานวนผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบ A จาแนกตามอาเภอ จ.เชยงราย 1 มค. - 17
                พค. 48
            District M
     District WP

               District WN                             48
แผนที่แบบแรเงาหรือระบายสี
 ใช้ การแรเงาหรื อระบายสีลงบนแผนที่
 ปริ มาณหรื อการเกิดโรคจะมากหรื อน้ อย ดูจากความหนักเบาของ
      ่
การแรเงา ซึงจะมีหน่วยกากับไว้
           ั
 สำมำรถเลือกใช้ได้ท้ งจำนวน หรื อ rate
             ่  ้
 ไม่ได้แสดงตำแหน่งที่อยูของผูป่วย แต่แสดงเป็ นพื้นที่รวมๆ
กำรทำแผนที่แสดงกำรกระจำยของโรคแบบ Area map มี 3 วิธีคือ
 วิธีที่ 1 ใช้ค่ำอัตรำป่ วยของพื้นที่ท้ งหมดเป็ นหลัก มีข้ นตอนดังนี้
                    ั         ั
 • แบ่งกลุ่มของอัตรำป่ วยออกเป็ น 4 กลุ่ม
   –          ู้
     พื้นที่ที่ไม่มีผป่วยเลย
   –        ู้
     พื้นที่ที่มีผป่วยต่ำกว่ำอัตรำป่ วยรวม
   –         ั
     พื้นที่ที่มีอตรำป่ วยเท่ำกับอัตรำป่ วยจนถึงน้อยกว่ำ 2 เท่ำของอัตรำป่ วยรวม
   –  เพิ่มจำนวนกลุ่มของอัตรำป่ วยเป็ นจำนวน 3, 4,.........n เท่ำ โดยใช้วธีกำรข้อ ค
                                        ิ
   –  อัตรำป่ วยกลุ่มสุ ดท้ำย เป็ นพื้นที่อตรำป่ วยเท่ำกับอัตรำป่ วยรวมจนถึงน้อยกว่ำ n เท่ำของ
                        ั
     อัตรำป่ วยรวมจนถึงอัตรำป่ วยสูงสุ ด
 • จัดอัตรำป่ วยตำมขั้นตอนในข้อ 1
 • ลงรหัสตำมขนำดของอัตรำป่ วยที่เกิดขึ้นในแผนที่
 • เพิ่มเติมข้อมูลกำรนำเสนอให้สมบูรณ์
      ใช้ค่ำอัตรำป่ วยของพื้นที่ท้งหมดเป็ นหลัก
                    ั
ชั้น         อันตรภำคชั้น

ชั้นที่ 1      0

ชั้นที่ 2      Min – Total rate

ชั้นที่ 3      Total rate.1 – 2Total rate


ชั้นที่ 4      2Total rate.1 – 3Total rate
กำรทำแผนที่แสดงกำรกระจำยของโรคแบบ Area map มี 3 วิธีคือ
 วิธีที่ 2 จัดแบ่งพื้นที่ไปตำมขนำดของอัตรำป่ วย
                                    ั
     โดยจัดแบ่งจำนวนพื้นที่ออกเป็ น 4 ส่ วน 4 อันดับเท่ำ ๆ กัน มีข้ นตอนดังนี้
 - แบ่งกลุ่มอัตรำป่ วยออกเป็ น 4 กลุ่ม เช่น อำเภอหนึ่งมี 20 ตำบล จะได้ = 5 ตำบลต่อ
     กลุ่ม (ให้ตดกลุ่มที่ไม่มีผป่วย จัดแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ)
          ั        ู้
 - ใส่ อตรำป่ วยตำมพื้นที่ที่เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของแต่ละกลุ่ม
     ั
 - ปรับอัตรำป่ วยเพื่อไม่ให้มีช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มของค่ำสู งสุ ดของกลุ่มแรก จนถึงค่ำ
     ต่ำสุ ดของกลุ่มที่ 4 โดยใช้อตรำป่ วยสู งสุ ดของกลุ่มก่อนบวกอัตรำป่ วยสู งสุ ดของ
                    ั
     กลุ่มถัดไปหำรด้วย 2 ส่ วนค่ำต่ำสุ ดของกลุ่มแรกและค่ำสู งสุ ดของกลุ่มสุ ดท้ำยคง
     เดิม
 - ลงรหัสตำมอัตรำป่ วยของแต่ละพื้นที่ในแผนที่
 - เพิ่มเติมกำรนำเสนอให้สมบูรณ์
      จัดแบ่งพื้นที่ไปตำมขนำดของอัตรำป่ วย
ชั้น        อันตรภำคชั้น

ชั้นที่ 1      rate ตำบลที่ 1– rate ตำบลที่ 5

ชั้นที่ 2      rate ตำบลที่ 6– rate ตำบลที่ 10

ชั้นที่ 3      rate ตำบลที่ 11– rate ตำบลที่ 15


ชั้นที่ 4      rate ตำบลที่ 16 – rate ตำบลที่ 20
กำรทำแผนที่แสดงกำรกระจำยของโรคแบบ Area map มี 3 วิธีคือ
 วิธีที่ 3 จัดกลุ่มตำมขนำดของอัตรำป่ วย โดยจัดแบ่งกลุ่มอัตรำป่ วยให้มีช่วงของแต่ละ
     กลุ่มเท่ำ ๆ กัน มีข้ นตอนดังนี้
               ั
     1. แบ่งอัตรำป่ วยให้มีช่วงเท่ำกัน จำนวน n กลุ่ม
       ช่วงอัตรำป่ วย 1 กลุ่ม = อัตรำป่ วยสู งสุ ด – อัตรำป่ วยต่ำสุ ด
                    n
     2. เอำอัตรำป่ วยต่ำสุ ดบวกกับค่ำช่วงอัตรำป่ วย 1 กลุ่ม จะได้อตรำป่ วยกลุ่มที่ 1
                                    ั
     3. เพิมช่วงอัตรำป่ วยครั้งละ 1 ช่วง ในกลุ่มอัตรำป่ วยอันดับถัดไปจนครบ n กลุ่ม
        ่
     (ถ้ำมีอตรำป่ วยเป็ น 0 จัดกลุ่มอัตรำป่ วยอีก 1 กลุ่ม โดยเฉพำะ)
         ั
     4. ลงรหัสตำมขนำดของอัตรำป่ วย ในแต่ละพื้นที่บนแผนที่
     5. เพิ่มเติมกำรนำเสนอให้สมบูรณ์
      จัดกลุ่มตำมขนำดของอัตรำป่ วย
ชั้น      อันตรภำคชั้น

ชั้นที่ 1    rate ต่ำสุ ด – (rate +k)

ชั้นที่ 2    (rate +k +.1) – (rate +2k)

ชั้นที่ 3    (rate +2k+.1) – (rate +3k)


ชั้นที่ 4    (rate +3k +.1) – (rate +4k)
การสร้างแผนที่แบบแรเงา(จัดกลุ่มตามความขนาดของอัตราป่ วย )
1. คานวณค่าคงที่
     K = (อัตราป่ วยสูงสุด – อัตราป่ วยตาสุด)/จานวนกลุ่ม
                            ่
     K = (1185.2 – 275.0)/4
     K = 227.55
 2. พื้ นที่กลุ่มที่หนึ่งได้ แก่ พื้นที่ ทมีอตราป่ วยระหว่าง (อัตราป่ วย
                         ี่ ั
ตาสุด)ถึง(อัตราป่ วยตาสุด + K)
 ่           ่
  = 275.00 – 275.00+227.55
  = 275.00 – 505.55
3. พื้ นที่กลุ่มที่สอง ได้ แก่ พื้นที่ ทมีอตราป่ วยระหว่าง (อัตราป่ วย
                       ี่ ั
สูงสุดของกลุ่มที่ แล้ ว) ถึง (อัตราป่ วยสูงสุดของกลุ่มที่ แล้ ว + K)
= 505.56 – (505.56+227.55)
การสร้ างแผนที่ แบบแรเงา
  4. พื้นที่ กลุ่มที่ สาม หาได้ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ แล้ ว ดังนั้น ได้ แก่
        ี่ ั
  พื้นที่ ทมีอตราป่ วยระหว่าง
     = ……………. ถึง ………………..
  5. พื้นที่ กลุ่มที่ สี่ ได้ แก่ พื้นที่ ทมีอตราป่ วยระหว่าง
                        ี่ ั
     = ……………. ถึง ………………..
  6. แรเงาลงในแผนที่ ตามความเข้ มที่ ระบุในแต่ละกลุ่ม
 ตัวแปรสาคัญทางระบาดวิทยา
 ลักษณะทางระบาดวิทยา
TIME       WHEN ?
PLACE      WHERE ?
PERSON      WHO ?
                   ่     ี
อัตราป่ วยไวรัสตับอักเสบเอ จาแนกตามกลุมอายุ จ.เชยงราย 1 มค. - 17 พค. 48  Attack rate (per 100,000 pop)
                        Male : Female ratio 1.6 : 1

                    นำเสนอโดยวิธีใด                  Age group
                                 59
รูปที่ 13 สัดส่ วนโรคสครับไทฟั ส จาแนกตามสัญชาติ เขต 1 ปี 2548
    เปรียบเทียบกับภาคเหนือและประเทศ
       100

       90

       80

       70

       60
                              ประเทศ
   ร้อยละ
       50                      ภาคเหนือ
                              เขต 1
       40

       30

       20

       10

        0
          ไทย  พม่า      ลาว   จีน
                 ั
                 สญชาติ
รูปที่ 14 สัดส่ วนโรคสครับไทฟั ส จาแนกตามกลุ่มอาชีพ เขต 1
    ปี 2550 เปรียบเทียบกับภาคเหนือและประเทศ
       40


       35

       30


       25
                                                ประเทศ
  ร้อยละ
       20                                         ภาคเหนือ
                                                เขต 1
       15


       10


       5

       0
              ้ง
                              าย
          ม
                                        ช                                              วจ
                           ร
                    น
                                   าน
              จา
                          กา
                                       บว
          รร
                    ีย
                                   ้
                             ้ข
                                            าร
                                  นบ
                   เร
            รับ
                         าช
         ก
                             คา
                                     นัก                                             ต
                 นัก
       ตร
                                 งา
                                           าร
                       ้ร
                       ขา
        ษ
                                          ทห
      เก
รูปที่ 15 สัดส่ วนโรคสครับไทฟั ส จาแนกตามประเภทผู้ป่วย เขต 1
    ปี 2550 เปรียบเทียบกับภาคเหนือ และประเทศ
      60      50      40

                             ประเทศ
  ร้อยละ
      30                      ภาคเหนือ
                             เขต 1

      20      10      0
         ผู ้ป่ วยนอก      ผู ้ป่ วยใน
 Clinical manifestations of confirmed AI cases
       Thailand, Jan – Mar 2004
   Fever

   Cough

  Sputum
  Dyspnea

Rhinorrhea

  Diarrhea

 Vomiting

 Wbc<5000
Platelet<106

Pleural effus.


        0  10   20  30  40  50  60    70  80  90  100
                               Percent of cases
          Pediatric (N=7)     Adult (N=4)
   ิ
แผนภูมแท่ ง (Bar chart)
    เป็ นแท่งสูง / ยาวที่เปลี่ยนแปลงตามขนาด
    มีความกว้ างเท่ากันทุกแท่ง
    เว้ นระยะช่องว่างระหว่างแท่ง
    สร้ างตามแนวตัง้ / นอนก็ได้
Histogram
ใช้ แสดงการกระจายความถี่ของข้ อมูลเชิงปริ มาณชนิดต่อเนื่อง
เพียง 1 ชุด 1 ตัวแปร
 แสดงปริ มาณด้ วยพื ้นที่ ที่สร้ างขึ ้นเป็ นแท่งติดต่อกัน
 แสดงหน่วยของพื ้นที่ กากับไว้ ด้วย
ห้ ามใช้ scale break บนแกน Y
การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิแท่ง
    ั                 ่
1. ใช้ กบข้ อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณทีไม่ ต่อเนื่อง
             ่
2. นิยมนาเสนอข้ อมูลเพือเปรียบเทียบระหว่ างสถานที่ ลักษณะของบุคคล
       ่
3. ข้ อมูลทีนาเสนอส่ วนใหญ่ มักเป็ นอัตราหรือร้ อยละ
            ั     ้        ้   ั
4. นาเสนอข้ อมูลได้ ต้งแต่ 1 ชุดขึนไป มากน้ อยขึนอยู่กบจานวนตัวแปร
  ของชุดข้ อมูล
 ตัวอย่างการนาเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว
         ้
ร้อยละของผูบำดเจ็บที่มำรักษำที่ E.R. จำแนกตำมสำเหตุกำรบำดเจ็บ โรงพยำบำล.............
ปี พ.ศ............................. (n = 13,231 รำย)
           10   20    30   40   50   60   70
                                        ร้อยละ
  ั
 อุบติเหตุขนส่ง                   44.61

 ถูกทำร้ำย             18.52

สัมผัสแรงเชิงกล        17.84

 พลัดตกหกล้ม      9.81

  อื่น ๆ      9.22
  ตัวอย่างการนาเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเชิงสัดส่วน
          ้
 ร้อยละของผูบำดเจ็บที่มำรักษำที่ E.R. จำแนกตำมกำรทำงำนในอำชีพ โรงพยำบำล.............
 ปี พ.ศ.............................
              10  20  30   40  50   60  70  80  90  100
                                           ร้อยละ

 สัมผัสแรงเชิงกล                                  N=840

 สัมผัสกระแสไฟฟ้ ำ                                 N=22

สัมผัสพิษและสำรพิษ                                 N=4

  สัมผัสควำมร้อน                                  N=29

 พลัดตก หกล้ม                                   N=463
         ในอำชีพ         ไม่ใช่ในอำชีพ       ไม่ทรำบ
 ั ่                   ี   ี
สดสวนผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบเอ จาแนกตามอาชพ จ.เชยงราย  1 มค.
              - 17 พค. 48
         4% 3%2%
      5%                 farmer
                        student
   13%                40%  worker
                        merchant
                        civil servant
                        others
                        maid
         33%
                         68
แผนภูมิกงหรือวงกลม (Pie chart)
เป็ นการนาเสนอข้ อมูลด้ วงวงกลม โดยใช้ เสี ้ยวต่างๆ ของพื ้นที่
วงกลม (ลักษณะเป็ นลิ่ม) เพื่อแสดงการเปรี ยบเทียบ

หลักในการสร้ าง
   ให้ คิดจานวนรวมของข้ อมูลที่ต้องการนาเสนอ โดยเทียบให้
  เท่ากับ 100% = 360๐
   นาค่าของข้ อมูลแต่ละรายการมาคิดคานวณว่าเท่ากับกี่
  เปอร์ เซ็นต์และกี่ องศา
   แบ่งวงกลมออกเป็ นส่วนๆ จากตาแหน่ง 12 นาฬิกา
   จากใหญ่ไปหาเล็ก
Fig.39.1: Proportion of DHF Cases, by Region,
   Thailand,B.E.2543,2547(2000,2004)


  การนาเสนอด้2543 มิกง
          วยแผนภู
       (n=18,617)
                            2547
                          (n=39,135)
      ั อมูลเชิ
  1. ใช้ กบข้North งคุณภาพเป็ นจานวนนับ
       Eastern              South
  2. ใช้ นาเสนอข้ อมูลทีเ่ ป็ นจานวนหรือร้ อยละ
 North     8.9 %
                          14.1 %
  3. เหมาะสาหรับการนาเสนอข้ อมูล 1 ชุดเท่ านั้น(ในรูปเดียวกัน)
       9.4 %

 South               North  15.7 %
     11.8 %                      43.9 %  Central
         69.9 %
                         26.3 %


                    North
       Central         Eastern
     แผนภูมิอื่นๆ
•แผนภูมิรูปภำพ
•แผนภูมิองค์กร
   ่ ่        ่ ั
  แหลงทีมาของเนื้อสุกรทีรบประทานในงานศพ
          หมู่ 5

          เนื้อสุกรดิบ ? กิโล.
4 ตัว: Farm A                ่
                งานศพหมูบานอืนๆ
                    ่ ้
         เขียงหมูนาย ก
         เนื้อดิบ     10 กิโล
7 ตัว: Farm B
         เนื้อยาง 200 กิโล
            ่
                  งานศพหมู่ 5

  1 ตัว:
              ่ ้
        ชาแหละเองทีบานงานศพ
   ้
  เลียงเอง
   Social Panic Management

        Screening 1432 cases


        Admitted case 94 cases

Case definition
          32 cases

                  H/C, Biochemical test
  20 cases
                & immuno-test S. suis. 12 cases
  (suspect)               (confirm)
               ้
 กระบวนการทา ข้าวหมูแดง &ไข่ตม
ในการระบาดของ Shigellosis ในโรงเรียน A
  ต้มหมู
               ต้มไข่
 ~ 1-1.5 ชม. เคียวก ับ
   ่      จุด      ่ ้
              แชนาเย็น
 เครืองปรุง
    ่           ปอก
         ี่
        เสยง     เปลือก


   TEXT
หนหมูแดง
 ่ ั TEXT           ่ั
               หนไข่ ้
               TEXT ดวย
        รวม และ    ด้ายและมีด
        ต ักแจก
                     74
        ้        ่  ่
 เครือข่ายทีมเฝาระว ังสอบสวนเคลือนทีเร็ว
      (SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)            ่ั
           ทวประเทศไทย
                              Central
             1,030 ทีม
                              C-SRRT

                         Region
                         R-SRRT
                    Province
              District  P-SRRT
         Sub-
              D-SRRT
        district
 Village
อาสาสม ัครสาธารณสุข
  สรุ ปการนาเสนอด้ วยกราฟและแผนภูมิ
ลาดับ รู ปแบบ    ลักษณะที่ใช้ แสดง
1.  กราฟ
   กราฟเส้ น    แสดงแนวโน้ มหรื อการเปลี่ยนแปลง
            ใช้
            ไปตามเวลาหรื ออายุ
   ฮีสโตแกรม    แสดงการกระจายความถีของข้ อมูล
            ใช้          ่
            1 ชุ ด
   รู ปหลายเหลี่ยม แสดงการกระจายความถีของข้ อมูล
            ใช้           ่
   แห่ งความถี่   มากกว่ า 1 ชุ ด
  สรุ ปการนาเสนอด้ วยกราฟและแผนภูมิ
ลาดับ รู ปแบบ      ลักษณะที่ใช้ แสดง
 2. แผนภูมิ
   แผนภูมิแท่ ง    ใช้ แสดงการเปลียนแปลงหรือเปรียบเทียบ
                     ่
              จานวน/ร้ อยละ/อัตรา

    แผนภูมิกง/วงกลม  ใช้ เสี้ยวต่ างๆ ของพืนที่วงกลม แสดงการ
                        ้
             เปรียบเทียบ
    สรุ ปการนาเสนอด้ วยกราฟและแผนภูมิ
ลาดับ รู ปแบบ    ลักษณะที่ใช้ แสดง
 2. แผนภูมิ
   แผนภูมิภาพ   จานวนรู ปภาพแสดงการเปรียบเทียบข้ อมูล
           ใช้

   แผนภูมิ     แสดงการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์ แสดง
           ใช้
   ทางภูมิศาสตร์  จุดหรือสถานที่เกิดโรค การกระจายของการเกิดโรค
           และความหนาแน่ นของการเกิดโรค
    ข้ อมูล

ตาราง       บทความ

    กราฟ

    แผนภูมิ

								
To top