Keitti� t�ysin tuotannossa vuoden loppuun menness� Tavoitteena on my�s Cook and Chill menetelm�n k�ytt��notto suunnitelman mukaisesti vuoden loppuun menness� by ajvjecm

VIEWS: 3 PAGES: 13

									Kuusamon kaupungin
  Ruokapalvelu

 Ruokapalvelut Kuusamon malliin
   Kuntaruokailun asiantuntijoiden
koulutuspäivät Kuusamossa 16-17.9.2010
       Tellervo Tahkola
                Kaupungin Ruokapalvelu


Toiminta-ajatus

Perinteisten toimialapalvelujen tehtävänä on tukea asiakasta heidän omassa
ydintehtävässään järjestämällä ja tuottamalla tarkoituksenmukaisia ruoka-, kiinteistönhuolto-,
vaatehuolto-, ja siivouspalveluita. Asiakkaina toimialapalveluilla ovat eri toimialat, muut
julkisyhteisöt ja palveluyhdistykset.

Toiminnan kuvaus

Perinteiset toimialapalvelut ovat organisoitu kolmeen tulosyksikkönä toimivaan
palvelualueeseen: hoito- ja hoiva-, oppimis- sekä hallinto- ja tapahtumaympäristön
palvelualueisiin. Palvelualueet järjestävät ja tuottavat asiakaslähtöisiä palveluja
ammattitaitoisesti mahdollistaen ydintoimintojen sujuvan toiminnan.

Tunnuslukuja
- Aterioita 870 000 ateriaa / vuosi
- Vuosibudjetti 3,3 milj. € / vuosi
- Elintarvikehankinnat 900 000 euroa / vuosi
               Kaupungin Ruokapalvelu, organisaatio


                     Kaupunginhallitus


                     Kaupunginjohtaja


                      Palvelujohtaja


                   Perinteiset toimialapalvelut
                      Tulosaluejohtaja
                      Työntekijöitä 112
Hoito- ja hoivaympäristö        Oppimis- ja          Hallinto- ja
                    kasvatusympäristö      tapahtumaympäristö
- Ruokapalvelut              - Ruokapalvelut        - Ruokapalvelut
- Vaatehuoltopalvelut           - Siivouspalvelut       - Siivouspalvelut
- Laitosapulaisten palvelut                     - Keskitetty kiinteistönhoito
                                    - Hankintapalvelut
            1. Kaupungin Ruokapalvelu

1.1. Palvelu- ja valmistuskeittiöt 2008

•  Palvelu- ja valmistuskeittiöverkosto
   – Valmistuskeittiöt: Nilon koulun keittiö (1630 lounasta / päivä), Rukan koulun
    keittiö (350 lounasta / päivä), Salvian keittiö (1960 lounasta / päivä) sekä
    henkilöstöravintola Kontti
   – Palvelukeittiöitä yhteensä 48

•  Toiminta
   – Ruokapalvelu valmistaa aterioita päiväkodeille, kouluille, henkilöstölle,
    terveyskeskukseen ja vanhusten hoivayksiköihin sekä kotipalveluasiakkaille
   – Tuotantotapana kuumavalmistus

•  Henkilöstö
   – Vakituinen henkilöstö lokakuussa 2008 oli 45 henkilöä (38,87 htv)
   – Valmistuksessa henkilöitä oli 31 ja palvelukeittiöllä 14 ruoanjakelu- ja
    siivoustehtävissä
   – Ostopalveluna ruoanjakelu sekä siivous Porkkätörmän palvelukeskuksessa ja
    päiväkodissa
               1. Kaupungin Ruokapalvelu


1.2. Vuonna 2008 Ruokapalvelun selvityksen perusteella tehdyt päätelmät tulevasta

•  Ateriamäärien väheneminen
   –  2008 lounasmäärä 4 000 / päivä, vuonna 2015 lounasmäärä 3 500 / päivä
      •  Oppilaiden määrän selvä väheneminen
      •  Vanhusaterioiden tarjonta lisääntyy yksityisten palveluntarjoajien toimesta

•  Henkilöstön eläköityminen
   –  Vuoteen 2012 mennessä 8 henkilöä jää eläkkeelle

•  Valmistuskeittiöiden tilojen ja laitteiden uusimistarve
   –  Kaluston ikä keskimäärin 10 vuotta
   –  Tiloissa ollut lukuisia pieniä muutos- ja korjaustöitä
   –  Terveysviranomaisten tiukentuneet määräykset

-> Keittiötilojen kokonaisuudistaminen tarpeellinen sekä valmistus- että palvelukeittiöissä
             1. Kaupungin Ruokapalvelu1.3. Ruokapalvelun kehitysehdotukset 2010-2011

•  Ruoanvalmistuksen keskittäminen yhteen keskuskeittiöön
   – Kustannussäästöt verrattuna 4 valmistuskeittiön saneeraukseen
   – Tuotannon tehostaminen ja tuotantoajan lisääminen
   – Keskittämisen tuomat hyödyt: johtaminen, henkilöstöjärjestelyt, ostaminen,
    rahtikustannukset
   – Tilatarpeen väheneminen
   – Vakioidut ruokaohjeet -> tasainen laatu

•  Palvelukeittiöverkoston uudistaminen
   – Tilat, laitteet, viihtyvyys ym.

•  Tuotantotapana kuumavalmistus sekä Cook and Chill, valmiudet myös
  kylmävalmistukseen
            2. Palvelu- ja keskuskeittiöverkoston
              suunnittelu ja rakentaminen
2.1. Ruokapalvelun tuotannon suunnittelu

2.1.1. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus

•  Käytettävä valmistusmenetelmä (kuuma/kylmä) eri palvelukeittiöille
•  Ruokalista- ja reseptiikkasuunnittelu
•  Tuotantomäärät ja tuotannon toteutustavat (erät, työvuorot)
•  Tavaravirrat, logistiikka
•  Kone- ja laitevaatimukset
•  Henkilöstömitoitus
•  Tiedonkäsittely, tietojärjestelmät
•  Omavalvonta Ruokapalvelussa

2.1.2. Henkilöstö ja työnsuunnittelu

•  Henkilömäärä ja työn mitoitus
•  Ammattinimikkeet
•  Työnkuvat
•  Kehityskeskustelu ja osaamiskartoitus
•  Työhyvinvoinnin varmistaminen
•  Koulutussuunnitelmat
           2. Palvelu- ja keskuskeittiöverkoston
             suunnittelu ja rakentaminen

2.1.3. Keskuskeittiön tila suunnitelma

•  Tuotantotilat
•  Varastotilat
•  Tilojen suunnittelu tavaravirtojen kannalta
•  Hygieniarajat yms.
•  Työntekijämäärän mukainen mitoitus
•  Koneiden ja laitteiden vaatima tilatarve

2.1.4. Palvelukeittiöverkoston suunnittelu ja tarvittavat toimenpiteet

•  Kylmä- / Kuumakuljetuksena (suunniteltu n. 60 / 40 %)
•  Tilasuunnittelu ja -korjaukset
•  Laitevaatimukset ja niiden kustannukset
           2. Palvelu- ja keskuskeittiöverkoston
             suunnittelu ja rakentaminen

2.2. Keskuskeittiön rakentaminen

2.2.1. Rakentamisaikataulu ja -kustannukset

•  Rakentaminen alkaa syyskuussa 2010, keskuskeittiö valmistuu heinäkuun loppuun
  mennessä 2011
•  Keskuskeittiö rakennetaan ja laajennetaan Salvian keittiön yhteyteen
•  Kustannusarvio on 2,2 milj € (alv 0 %)
•  Rakentaminen 1,5 milj €, koneet ja laitteet 0,7 milj €
•  Keittiön laajuus 673 brm², huoneneliöt 612 m²

2.2.2. Rakentamisaikaisen tuotannon järjestäminen

•  Salvian keittiön tuotannon hajauttaminen eri valmistuskeittiöille rakentamisen ajaksi
  (noin 1 vuosi)
•  Ruoka valmistetaan väliaikaisesti entisissä valmistuskeittiössä: Terveyskeskuksen
  keittiö, Torangin koulun keittiö, Nilon koulun keittiö ja Rukan koulun keittiö
•  Henkilöstö on jaettu keittiöille sijoittumiskyselyn ja -halukkuuden perusteella
           2. Palvelu- ja keskuskeittiöverkoston
             suunnittelu ja rakentaminen

2.3. Palvelukeittiöiden ja keskuskeittiön käyttöönotto syksyllä 2011

•  Tuotanto aloitetaan vaiheittain (ensin Salvian palvelukeittiön tarpeet)
•  Henkilöstön sijoittuminen palvelu- tai keskuskeittiöihin sijoittumiskyselyn ja -
  halukkuuden perusteella
•  Henkilöstön täydennyskoulutusta (erityisruokavaliokoulutus, asiakaspalvelu yms.)
•  Keittiö täysin tuotannossa vuoden loppuun mennessä
•  Tavoitteena on myös Cook and Chill-menetelmän käyttöönotto suunnitelman
  mukaisesti vuoden loppuun mennessä
•  Palvelukeittiöt saneerataan ja varustetaan tuotantotavan edellyttämällä tavalla
  keskuskeittiön valmistumiseen mennessä
•  Laitetoimittajien antama koneiden ja laitteiden käyttöönottokoulutus
•  Tietojärjestelmätarkastelu ja -uudistaminen (mm. asiakastilausjärjestelmä)
           3. Tulevaisuuden näkymät ja
             kehittämistoimenpiteet

•  Verkostoituminen mm. toisten kuntien kanssa

   -  Esim. yhteishankinnat Oulun ja sen ympäryskuntien kanssa vuodesta 2008
     alkaen (elintarvikkeet, astiat, siivousaineet ym.)
   -  Yhteisiä tietojärjestelmiä (esim. toiset kunnat, tavarantoimittajat, asiakkaat)

•  Henkilöstömäärän tarpeen arviointi

•  Moniosaaminen palvelu- ja keskuskeittiöissä
            4. Keskuskeittiöhankkeen päätöksenteko

1.  Tukipalvelukeskus 30.1.2008 / 7 §
•  Ruokapalvelun kehittämis- ja selvitystyön toteutus vuoden 2008 aikana

2.  Tukipalvelukeskus 17.12.2008
•  TPK:n johtokunta ottaa kantaa kehitysohjelmaan ja -linjauksiin. Suunnittelua päätetään jatkaa ja sitä tarkennetaan linjausten pohjalta
•  Suunnittelun avuksi Konsulttiyhtiö 3.6.2009, raportin valmistuminen 18.8.2009

3.  Kaupunginhallitus 28.9.2009 / § 189
•  Palvelu- ja keskuskeittiömallin käyttöönotto vuoden 2011 loppuun mennessä

4.  Yhdyskuntatekn. ltk 18.11.2009 / § 152
•  Keskuskeittiön hankepäätös

5.  Yhdyskuntatekn. ltk 25.1.2010 / § 13
•  Keskuskeittiön keittiö- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta

6.  Yhdyskuntatekn. ltk 26.5.2010 / § 78
•  Kuusamon keskuskeittiön suunnitelmat ja kustannusarvio

7.  Kaupunginhallitus. ltk 7.6.2010 / § 108
•  Kuusamon keskuskeittiön suunnitelmat ja kustannusarvio

8.  Kaupunginvaltuusto 21.6.2010 / § 40
•  Kuusamon keskuskeittiön suunnitelmat ja kustannusarvio
Oppilas kysyi Mestarilta: ” Minulla ei ole
   juurikaan rohkeutta ja uskallusta.
    Mitä minun pitäisi tehdä?”
      Mestari vastasi:
      ” Rohkaise muita.”         Kiitos!

								
To top