VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN by 5i32VE

VIEWS: 0 PAGES: 4

									NV “ZZZZZZZZZZZ”             Bijlage Pacioli 30.03.01 - 2/1
Straat, nr.
Stad/Gemeente
______________________________________________________________


            JAARVERSLAG BOEKJAAR Y-2/Y-1

           (art. 96 Wetboek van Vennootschappen)
               (voormalig art. 77 Venn.W.)


Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij
hierbij de eer u verslag uit te brengen over het boekjaar Y-2/Y-1 en u de jaarrekening
per 30/09/Y-1 ter goedkeuring voor te leggen.


1. Commentaar bij de jaarrekening

  Als commentaar verstrekken wij U in bijlage de gegevens in verkorte vorm van de
  laatste drie boekjaren.

  Bij vergelijking van de laatste drie boekjaren kunnen we o.a. het volgende
  concluderen:

  . de omzet Y-2/Y-1 daalde t.o.v. het boekjaar Y-3/Y-2 van ……….. BEF naar
   …………. BEF, of procentueel uitgedrukt een afname van         ±…….%; t.o.v.
   het boekjaar Y-4/Y-3 blijft dit evenwel nog steeds een toename van ±………%
  . het bedrijfsresultaat evolueert terug positief t.o.v. het vorige boekjaar waarin
   (deels eenmalige) extra-kosten een rol speelden in het lage bedrijfsresultaat
  . het financieel resultaat wordt negatief beïnvloed door een bijkomende
   kredietopname
  . de cash-flow blijft in ruime mate positief
  . de investeringen kennen een terugval t.o.v. de boekjaren Y-4/Y-3 en Y-3/Y-2

  De te bestemmen winst over het afgelopen boekjaar bedraagt 100.000BEF,
  tegenover een winst van 800.000 BEF over het vorige boekjaar.

  Wij stellen aan de jaarvergadering voor deze winst (nl. 100.000 BEF) alsmede de
  overgedragen winst van het vorige boekjaar (nl. 800.000 BEF), samen 900.000
  BEF, als volgt te bestemmen:
NV “ZZZZZZZZZZZ”             Bijlage Pacioli 30.03.01 - 2/2
Straat, nr.
Stad/Gemeente
______________________________________________________________

A. Te bestemmen winst                                  900.000
  Te verwerken verlies                                  0
  1. Te bestemmen winst van het boekjaar                        100.000
    Te verwerken verlies van het boekjaar                        0
  2. Overgedragen winst v/h vorige boekjaar                       800.000
    Overgedragen verlies v/h vorige boekjaar                      0

B. Onttrekking aan de eigen middelen (+)                             0

C. Toevoeging aan het eigen vermogen
  1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies                     0
  2 aan de wettelijke reserves                             0
  3. aan de overige reserves (beschikbare reserve)                  -50.000
D. Over te dragen winst (-)                              -300.000
  Over te dragen verlies (+)                              0
E. Tussenkomst van de vennoten (of eigenaars) in het verlies               0
F. Uit te keren winst (-)
  1. Vergoeding v/h kapitaal: 10% bruto                       -300.000
  2. Bestuurders of zaakvoerders                           -250.000
  3. Andere rechthebbenden                               0
                                     ____________________________


                                                 0

Indien de jaarvergadering dit voorstel tot bestemming van het resultaat goedkeurt,
stellen wij voor het dividend uiterlijk op … / … / 20.. (variante: eventueel "uiterlijk"
weglaten) betaalbaar te stellen op de zetel van de vennootschap.

2. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar: nihil

3. Omstandigheden die een merkelijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling
  van de vennootschap: nihil

4. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling: nihil

5. De vennootschap heeft geen bijkantoren

6. Waardering in continuïteit

  De vennootschap heeft geen verlies (code 70/67) geleden tijdens de laatste twee
  boekjaren. De balans vertoont geen overgedragen verlies.
NV “ZZZZZZZZZZZ”                    Bijlage Pacioli 30.03.01 - 2/3
Straat, nr.
Stad/Gemeente
______________________________________________________________
  Indien er wel verliezen zijn:
  Uit de balans, opgesteld per AA/AA/Y-1 blijkt een overgedragen verlies van
  ……….. BEF, zodat artikel 96, 6° van het Wetboek van Vennootschappen
  (voormalig art. 77 Venn.W.) van toepassing is.

  Na overleg beslist de zaakvoerder/Raad van Bestuur om de waarderingsregels in
  de veronderstelling van continuïteit te behouden, om de hierna vermelde reden:

  het overgedragen verlies is veroorzaakt door de hoge afschrijving op de
  onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap. De vennootschap
  ontwikkelde in de afgelopen drie jaar echter een sterk positieve cash-flow. De
  continuïteit van de onderneming loopt dan ook geen gevaar.

  Volgende formulering op te nemen in de toelichting (art. 94 in fine W.Venn.), wordt
  goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:
  “De toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de
  continuïteit (art. 96, 6° W.Venn.) wordt verantwoord door de positieve cash-flow.”

7. Wijzigingen van het kapitaal overeenkomstig art. 581 of art. 583 van het Wetboek
  van Vennootschappen (Voormalig art. 33bis, §2 of art. 101ter, §3 Venn.W)
  (kapitaalverhoging, uitgifte converteerbare obligaties, obligaties met voorkeur-
  recht) - voorwaarden - gevolgen: nihil

8. Inlichtingen over het verkrijgen van eigen aandelen: nihil

9. Verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een
  dochtervennootschap: nihil

10. Toepassing art. 259/523 W. Venn. (voormalig art. 60 Venn.W.) (tegenstrijdigheid
  van belangen)

  Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige boekjaar.

11. Vergoeding commissaris: art.134, §2 W.Venn. (voormalig art. 64ter Venn W.)

  Voor het boekjaar Y-2/Y-1 werden er geen bijkomende vergoedingen voor andere
  prestaties aangerekend.

Wij vragen U de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen
verlenen voor het bestuur tijdens het afgelopen boekjaar.

Te …………….., (datum)


………………………….            …………..         …………..
gedelegeerd bestuurder       bestuurder       bestuurder
NV “ZZZZZZZZZZZ”             Bijlage Pacioli 30.03.01 - 2/4
Straat, nr.
Stad/Gemeente
______________________________________________________________

								
To top