of amphiboly ?????? ????? ?????? ?

Document Sample
of amphiboly ?????? ????? ?????? ? Powered By Docstoc
					‫1‬


‫ا ستفاده از تعب ير مغال طه كه در گفت گو با آ قاي فردو سي‬
‫پور، مجري محترم برنامه نود، در ميان اهالي ورزشي و به‬
‫ويژه فوتبال رواج يافت و در قالب طنز مورد استفاده قرار‬
‫گر فت، سبب شد كه چ ندي پيش نزد ي كي از دو ستان ر سانهاي‬
‫متع هد شوم كه تو ضيحاتي را در باره ا ين مو ضوع به گو نهاي‬
‫كه براي هم گان قا بل ا ستفاده با شد، ذ كر ن مايم كه اك نون‬
                  ‫فرصت آن فرا رسيده است.‬
‫در علم منطق، اگر از كنار هم قرار دادن مطالب معلوم، به‬
‫مط لب مج هول و ناآ شكاري د ست پ يدا ك نيم، ميگوي ند ا ستدالل‬
‫ّت اقا مه كردهايم. با ا ين تو ضيح كه در ع لم‬   ‫ن موده و حج‬
‫من طق، هر جم له خ بري را يك ق ضيه ميدان ند و ميگوي ند ا گر‬
‫دوجمله خبري ( يا دو قضيه) كه براي ما معلوم و آشكارند،‬
‫در كنار هم قرار بگيرند و ما را به يك جمله خبري (قضيه)‬
‫جد يد كه براي مان نامعلوم ا ست بر سانند، به هر يك از دو‬
‫جم له اول مقد مه و به جم له ن هايي بو جود آ مده از آن ها‬
‫ً مي گوييم: هوا، ج سم ا ست (ق ضيه اول)‬ ‫نتي جه ميگوي ند1. مثال‬
‫، هر جسمي داراي وزن است (قضيه دوم) پس نتي جه ميگيريم‬
           ‫كه هوا داراي وزن است. (جمله نهايي)‬
‫يا ميگوييم جيوه، فلز است، هر فلزي هادي الكتريسيته است‬
              ‫پس جيوه، هادي الكتريسيته است.‬
‫ا ما ا ستدالل يا ح جت كه ما را از ج مالت مع لوم به جم له‬
‫مج هول مير ساند، خود بر سه ق سم ق ياس، ا ستقراء و تمث يل‬
   ‫تقسيم ميشود كه به اختصار به توضيح آنها ميپردازيم.‬
‫1 ـ قياس در جايي است كه از جمـال كيـي ـه يتـايئ ج ـي‬
                           ‫رسيم.‬
‫2 ـ استقراء هنگامي است كه از جمال ج ي ـه يتيهـه كيـي‬
‫ر سيم كه خود ه دو ق سم ا ستقراي تام و ا ستقراي ياقص‬
                        ‫تقسيم ميشود.‬
‫3ـ تمثيل ه استداللي ميگويند كه ه خاطر وجـود شـهاهت و‬
‫ا شتراك م يان دو چ ي ، ح كم آي ها را ي ي شهيه هم داييم،‬
‫مان ند اين كه ب گوييم چون مريخ مان ند ز مين داراي آب و‬
‫هوا ست پس مان ند آن داراي مو جودات ز نده ن يز ميبا شد. در‬
‫حالي كه نميتوان وجود آب و هوا را دليل بر وجود موجودات‬
                       ‫زنده فرض نمود.‬
‫اما آنچه محل بحث ماست قياس است كه در آن از جمالت كلي و‬
‫معلوم (مقدمات يا صغري و كبري) به نتايج جزئي برسيم كه‬
‫داراي دو قسم اقترايي و استثنايي ا ست و ع لت نام يده شدن‬

‫1 شايان ذكر است كه به دو جمله اول در علم منطق (دو جمله خبري قرار گرفتهه‬
                     ‫ك‬
               ‫در كنار هم) به ترتيب صغري و ُبري ميگويند.‬
‫2‬


‫به اقترا ني، آن ا ست كه دو جم له صغري و ك بري، قرين و‬
         ‫همراه هم ميشوند تا به نتيجه منتهي گردند.‬
‫شايان ذكر است كه قياس اقتراني چهار شكل دارد و به شكل‬
‫اول ، دوم، سوم و چهارم مشهور است. در منطق شفا عالوه بر‬
‫قياس هايي كه ذكر نموديم به قياس هاي خاصي چون قياس خلف،‬
‫قياس مساوات، قياس ضمير يا مض مر ، قياس مركب و باالخره‬
               ‫ُ‬
                           ‫و‬
                 ‫قياس ذ ُ حدين اشاره شده است.‬
‫آ خرين نق طه در باره ق ياس ا ين ا ست كه به مح توايي كه در‬
‫جمالت قياس به كار گرفته ميشود تا به نتيجه منتهي گردد،‬
‫مواد ق ياس مي گوي ند كه چ هارده ق سم بوده و عبارت ند از :‬
‫1ـ محسوسا ، 2ـ تهر يا ، 3ـ اوليا ، 4ـ متـواترا ، 5 ــ‬
‫قضايايي كه دلييشان همراه خودشان است، 6ــ حدسـيا ، 7ــ‬
‫مقهـوال ، 8ــ وهميـا ، 9ــ مشـهورا ، 11ــ مشـهها ، 11ــ‬
       ‫ـ‬        ‫ـ‬      ‫ـ‬       ‫ـ‬
        ‫مظنويا ، 21ـ مسيما ، 31ـ مصادرا ، 41ـ مخيال‬
               ‫فنون و ساختارهاي ناشي از قياس‬
‫قياس كه ما را از مقدمات مجهول به نتيجه معلوم ميرساند‬
‫بر مب ناي ا ين كه از چه م قدماتي ت شكيل شده با شد، داراي‬
                        ‫پنج قسم است :‬
       ‫1ـ رهان، 2ـ جدل، 3ـ مغالطه، 4ـ خطا ه، 5ـ شعر‬
    ‫كه در اينجا به شرح مغالطه يا سفسطه اكتفاء ميكنيم.‬
‫تعريف مغالطه: هرگاه مقدمات استدالل ما، شبيه به حق بوده‬
‫و به جاي حق به كار رو ند تا شنونده در ف هم آن به غ لط‬
‫اف تاده و چ يزي را با شبيه آن، ا شتباه بگ يرد، ق ياس ما،‬
‫مغالطه ناميده ميشود كه به آن، در زبان انگليسهي ( -‪fallacy‬‬
‫‪ )sophistry‬نيز گفته ميشود كه براي بهتر فهميده شدن معنهاي‬
                 ‫آن، چند نمونه ذكر مينماييم.‬
‫ً ميگوي ند: خدا يور ا ست، يور مح سوس ا ست پس يتي هه‬   ‫مثال‬
‫ميگيريد كه خدا محسوس است يا ميگويند: شراب ، آب ايگور‬
‫ا ست، آب اي گور حالل ا ست پس يتي هه ميگير يد كه شراب حالل‬
                             ‫است.‬
‫و يا در م ثالي كه در ريا مه يود هم چ ند ار ذ كر شده‬
‫از پر يده ا ست و يتي هه‬     ‫از ا ست ،‬  ‫ا ست، گف تيم درب‬
‫ميگ يريم كه درب پر يده ا ست ا ما گذ شته از ا ين كه مغال طه‬
‫را ه دو ق سم لف ظي و مع نوي تق سيم مي شويد، آن را داراي‬
‫ش صت و چ هار ق سم داي ستهايد كه ه ر خي از آي ها ا شاره‬
                           ‫ميكنيم.‬
            ‫اقسام مغالطه‬
‫3‬


         ‫ه‬               ‫ه‬
‫مغالط ههههههههههههههههههه آرزوانديش ههههههههههههههههههي‬
                            ‫‪fallacy of wishful thinking‬‬

‫ههههههههههههههههههههاري‬‫ههههههههههههههههههههه آمه‬‫مغالطه‬
                                  ‫‪fallacy fallacy‬‬

‫هههههههههههههههههام (م.ک)‬‫هههههههههههههههههه ابهه‬‫مغالطه‬
                               ‫‪fallacy of ambiguity‬‬

        ‫ه‬        ‫ه‬        ‫ه‬
‫مغالط هههههههههههه ايه هههههههههههام س هههههههههههاختاري‬
                               ‫‪fallacy of amphiboly‬‬

‫(م. ک)‬    ‫هههههه‬‫ههههههي لفه‬‫ههههههوال عرضه‬‫ههههههه احه‬‫مغالطه‬
                                 ‫‪fallacy of accent‬‬

‫طرفههههههههه‬       ‫مغالطههههههههه ارزيههههههههابي يهههههههه‬
                         ‫‪fallacy of one sided assessment‬‬

          ‫ه‬              ‫ه‬
‫مغالط هههههههههههههههههه از راه هي هههههههههههههههههاهو‬
                       ‫‪fallacy of argumentum ad nauseam‬‬

‫‪fallacy of argumentum‬‬           ‫مغالطه استدالل اسهترحامي‬
                                ‫‪ad misericordiam‬‬

‫مغالطههههههههههههه اسههههههههههههتدالل جهلههههههههههههي‬
                      ‫‪fallacy of argumentum ad ignorantiam‬‬

‫هههههههههههههههههتدالل دوري‬‫هههههههههههههههههه اسه‬‫مغالطه‬
                          ‫‪fallacy of circulus in probando‬‬

          ‫ه‬        ‫ه‬      ‫ه‬
‫مغالط ههههههههه اس ههههههههتنتاج ن ههههههههامتوافق (م.ک)‬
                              ‫‪fallacy of non sequitur‬‬

‫‪fallacy of ambiguous minor‬‬      ‫مغالطه اشتراک حد اصغر (م.ک)‬


‫‪fallacy of ambiguous major‬‬      ‫مغالطه اشتراک حد اکبر (م.ک)‬
                         ‫ّ‬


‫‪fallacy of ambiguous middle‬‬      ‫مغالطه اشتراک حد وسط (م.ک)‬


‫‪fallacy of equivocation‬‬          ‫(م.ک)‬   ‫مغالطه اشتراک لف‬
4


fallacy of argumentum ad hominem   ‫مغالطه انگيزه و انگيخته‬


fallacy of bifurcation            ‫مغالطه اين يا آن‬


fallacy of amphiboly            )‫مغالطه ايهام (م.ک‬


fallacy of converse accident    )‫مغالطه ايهام انعکاس (م.ک‬


fallacy of loaded words        ‫مغالطه بار ارزشي کلمات‬


fallacy of argumentum ad crumenan      ‫مغالطه برتري ثروت‬


fallacy of argumentum ad lazarum       ‫مغالطه برتري فقر‬


fallacy of magnifying            ‫مغالطه بزرگ نمايي‬


fallacy of trivial objection           ‫مغالطه بهانه‬


fallacy of parasite              ‫مغالطه پارازيت‬


fallacy of the straw man          ‫مغالطه پهلوان پنبه‬


fallacy of verbal emphasis         ‫مغالطه تأکيد لفظي‬


fallacy of special pleading         ‫مغالطه تبعيض طلبي‬


fallacy of argumentum ad novitam         ‫مغالطه تجدد‬
                          ّ
5


fallacy of reification                               ‫مغالطه تجس‬
                                          ‫ّم‬


distorting fallacy                                ‫مغالطه تحريف‬


fallacy of accident                               ‫مغالطه تخصيص‬


)‫هههههههههههههههههب (م.ک‬‫هههههههههههههههههه ترکيه‬‫مغالطه‬
                                         fallacy of composition

        ‫صه‬       ‫ه‬        ‫ه‬
)‫مغالط ههههههههههه ترکي ههههههههههب مف ّههههههههههل (م.ک‬
                 fallacy of composing the separated ، fallacy of division

        ‫ه‬        ‫ه‬        ‫ه‬
)‫مغالط ههههههههههه ترکي ههههههههههب فاس ههههههههههد (م.ک‬
                                         fallacy of vicious circle

fallacy of argumentum ad hominem                      ‫مغالطه تشنيع بر‬


fallacy of allurement                              ‫مغالطه تطميع‬


fallacy of circular definition                     ‫مغالطه تعريف دوري‬


fallacy of hasty generalization                 ‫مغالطه تعميم شتاب زده‬


fallacy of definitional retreat                    ‫مغالطه تغيير تعريف‬


fallacy of shifting ground                       ‫مغالطه تغيير موضع‬


misinterpretation fallacy                      ‫مغالطه تفسير نادرست‬


fallacy of separating the composed                 ‫ک‬
                              )‫مغالطه تفصيل مرّب (م.ک‬


)‫هههههههههههههههههيم (م.ک‬‫هههههههههههههههههه تقسه‬‫مغالطه‬
                                           fallacy of division
‫6‬


‫‪fallacy of falsification‬‬                   ‫مغالطه تکذيب‬


‫‪fallacy of repetition‬‬                    ‫مغالطه تکرار‬


      ‫هههههههههههه و تأکيه‬
‫هههههههههههد‬                 ‫مغالطه‬
               ‫هههههههههههه تکيه‬
                               ‫‪fallacy of‬‬  ‫‪accentus‬‬

‫ههههههههههههههههههههل‬‫ههههههههههههههههههههه تم يه‬‫مغالطه‬
                                 ‫‪analogical fallacy‬‬

‫‪fallacy of argumentum ad verecundiam‬‬    ‫نادرست به خبره‬    ‫مغالطه تمس‬


‫‪fallacy of economy with truth‬‬                ‫مغالطه توريه‬


‫‪fallacy of emotional appeals‬‬          ‫مغالطه توسل به احساسات‬


     ‫ّ ههههههههل ههههههههه افه‬
‫ههههههههاده‬      ‫به‬           ‫مغالطه‬
                ‫ههههههههه توسه‬
                           ‫‪fallacy of appeal to snobbery‬‬

    ‫ه‬       ‫ه‬     ‫مغالطههههههههه توسه‬
‫ّههههههههل بههههههههه اک ريههههههههت‬      ‫ه‬
                           ‫‪fallacy of‬‬  ‫‪appeal to number‬‬

                   ‫مغالطههههههه توس‬
‫ّههههههل بههههههه مرجههههههع کههههههاذب‬
                           ‫‪fallacy of appeal to authority‬‬

‫‪fallacy of extensional pruning‬‬               ‫مغالطه توس‬
                    ‫ّل به معناي تحت اللفظي‬


‫‪fallacy of appeal to ambigous words‬‬             ‫مغالطه توس‬
                      ‫ّل به واژههاي مبهم‬


‫‪fallacy of ad hominem abusive‬‬                ‫مغالطه توهين‬


‫‪fallacy of appeal to force‬‬                  ‫مغالطه تهديد‬


‫‪fallacy of appeal to pity‬‬                ‫ح‬
                            ‫مغالطه جلب تر ّم‬
‫7‬


      ‫ههههههههههههد پرسشه‬
‫ههههههههههههي‬                 ‫مغالطه‬
               ‫ههههههههههههه چنه‬
                                 ‫‪fallacy of many questions‬‬

         ‫ه‬        ‫ه‬       ‫ه‬
‫مغالط ههههههههههه چن ههههههههههد معن ههههههههههايي (م.ک)‬
                                   ‫‪fallacy of equivocation‬‬

‫‪fallacy of four terms‬‬                 ‫مغالطه چهار حدي (م.ک)‬
                               ‫ّ‬


   ‫ه‬      ‫ه‬     ‫ه‬     ‫ه‬    ‫ه‬
‫مغالطههههههه حههههههد وسههههههط غيههههههر منبسههههههط‬
                                ‫‪undistributed middle fallacy‬‬

‫‪fallacy of confusing the relation‬‬                 ‫مغالطه خط نسبت‬


‫‪fallacy of lying‬‬                             ‫مغالطه دروغ‬


‫‪fallacy of bogus delimma‬‬                ‫مغالطه ذوالحدين جعلي‬
                                ‫ّ‬


‫‪relevance fallacy‬‬                            ‫مغالطه ربطي‬


‫مغالطهههههه رد دليهههههل بهههههه جهههههاي رد مهههههدعا‬
 ‫ّ‬
                      ‫‪fallacy of refusing the reason instead of the claim‬‬

‫‪fallacy of denying the consequent‬‬           ‫مغالطه رفع تالي (م.ک)‬


‫مغالطهههههههههههه رفهههههههههههع مقهههههههههههدم (م.ک)‬
                            ‫‪fallacy of denying of the antecedent‬‬

‫‪fallacy of argumentum ad antiquitam‬‬                  ‫ن‬
                                ‫مغالطه س ّت گرايي‬


‫‪fallacy of anti-traditionalism‬‬                     ‫ن‬
                                ‫مغالطه س ّت گريزي‬


‫‪fallacy of half-concealed quantification‬‬      ‫مغالطه سورههاي کلي نما‬


‫‪fallacy of secundum quid‬‬          ‫مغالطه سوء اعبتار حمل (م.ک)‬
8


fallacy of illicit process            )‫مغالطه سوء تأليف (م.ک‬


fallacy of complex question                 ‫ک‬
                              ‫مغالطه سوال مرّب‬


fallacy of irrelevant humour              ‫مغالطه شوخي بي ربط‬


formal fallacy                          ‫مغالطه صوري‬


naturalistic  )‫مغالطه طبيعت گرايانه (استنتاج بايدها از هست ها‬
                         fallacy

fallacy of damning the alternatives        ‫مغالطه طرد شقوق ديگر‬


fallacy of shifting the burden proof    ‫مغالطه طلب برهان از مخالفان‬


fallacy of quarternio terminorum     )‫مغالطه عدم تکرار حد وسط (م.ک‬


fallacy of non-anticipation                 ‫مغالطه عدم سابقه‬


fallacy of non sequitur             ‫ت‬    ‫ل‬
                        ‫مغالطه عدم الّزوم بال ّبع‬


fallacy of false cause                    ‫ل‬
                         )‫مغالطه عّت جعلي (م.ک‬


fallacy of post hocergo propter hoc  )‫مغالطه علت دانستن امر مقدم (م.ک‬
                       ّ


      ‫ه‬          ‫ه‬        ‫ه‬
‫مغالط ههههههههههههه ع ههههههههههههوام فريب ههههههههههههي‬
                          fallacy of argumentum ad populum

fallacy of blinding with science              ‫مغالطه فضل فروشي‬
‫9‬


‫‪fallacy of unaccepted enthymemes‬‬         ‫مغالطه قياس مضمر مردود‬


‫‪fallacy of gamblers‬‬                    ‫مغالطه قمار بازان‬


‫‪fallacy of trivializing‬‬                  ‫نمايي‬    ‫مغالطه کوچ‬


‫‪fallacy of concealed quantification‬‬     ‫مغالطه گزاره هاي بدون سور‬


‫‪fallacy of poisoning the well‬‬           ‫مغالطه مسموم کردن چاه‬


‫‪begging‬‬                    ‫(م.ک)‬  ‫مغالطه مصادره بر مطلهوب‬
                    ‫‪fallacy of petition princpii، fallacy of the question‬‬

       ‫ههههههههههههام دفه‬
‫ههههههههههههاع‬                ‫مغ الطه‬
               ‫ههههههههههههه مقه‬
                                     ‫‪defending fallacy‬‬

‫مغالطههههههههههههه مقههههههههههههدمات منفههههههههههههي‬
                               ‫‪fallacy of negative premises‬‬

       ‫ههههههههههدمات ناسه‬
‫ههههههههههازگار‬                ‫مغالطه‬
                ‫ههههههههههه مقه‬
                             ‫‪fallacy of contradictory premises‬‬

‫مغالطهههههههههههه مناقشهههههههههههه در م هههههههههههال‬
                              ‫‪fallacy of refuting the example‬‬

           ‫ه‬             ‫ه‬
‫مغالط هههههههههههههههههههههه منش هههههههههههههههههههههأ‬
                                      ‫‪genetic fallacy‬‬

‫‪fallacy ofargumentum ad temperantiam‬‬              ‫مغالطه ميانهروي‬


          ‫ه‬       ‫ه‬         ‫ه‬
  ‫مغالط هههههههههههه نتيج هههههههههههه ن هههههههههههامربو‬
                                ‫‪fallacy of ignoratio elenchi‬‬

‫ههههههههاقص‬‫ههههههههول نه‬‫ههههههههل قه‬‫ههههههههه نقه‬‫مغالطه‬
                              ‫‪incomplete quotation fallacy‬‬

‫‪fallacy of misleading graph‬‬         ‫مغالطه نمودار گمراه کننده‬
‫01‬


‫‪fallacy of vague words‬‬              ‫مغالطه واژه هاي مبهم‬


‫ههههههههههههههههههههودي‬‫ههههههههههههههههههههه وجه‬‫مغالطه‬
                                 ‫‪existential fallacy‬‬

‫مغالطهههههههههههه وضهههههههههههع تهههههههههههالي (م.ک)‬
                         ‫‪fallacy of affirming the consequent‬‬

‫‪non‬‬                     ‫ّ‬  ‫ّ‬
                   ‫مغالطه وضع ماليس بعلة علة (م.ک)‬
                             ‫‪fallacy of causa pro causa‬‬

‫‪fallacy of affirming the anyecedent‬‬       ‫مغالطه وضع مقدم (م.ک)‬


‫‪fallacy of nothing-but‬‬             ‫مغالطه هيچ نيست به جز‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/6/2012
language:Persian
pages:10