KAN VE KAN üRüNLER LE BULAAN PARAZTER .ppt

Document Sample
KAN VE KAN üRüNLER LE BULAAN PARAZTER .ppt Powered By Docstoc
					KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN

   PARAZİTER
  ENFEKSİYONLAR
     Doç. Dr. Murat Hökelek
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.
          SAMSUN
    Paraziter Enfeksiyonlar
• Kan ve kan ürünleriyle bulaşan paraziter
 enfeksiyonlar bakteriyel ve viral etkenlere göre
 daha az sıklıkta
• Özellikle immün yetmezlikli hastalarda risk
• Transfüzyon işlemi sırasında oluşan
 kontaminasyon ile değil doğrudan vericiden
Transfüzyonla Bulaşan Parazitler
•  Plasmodium türleri
•  Babesia türleri
•  Trypanosoma cruzi
•  Leishmania donovani
•  Toxoplasma gondii
•  Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ve Loa loa
•  Ülkemiz için sıtma, toxoplasmosis, kala-azar ve
  babesiosis riski
           Sıtma
• Transfüzyonla bulaşan parazitler içerisinde en
 sık rastlananlar Plasmodium türleri
• Plasmodium vivax, P.falciparum, P.ovale ve
 P.malariae
• Dünya üzerinde sıtma olguları yıllık yaklaşık 150
 milyon
• 1-2 milyonu ölümle sonuçlanmakta
• Olguların çoğunluğu Orta Afrika’dan
• Ülkemizde bulunan sıtma türü P.vivax
• Az sayıda seyahatle ilişkili P.falciparum olguları
Sıtma
    World Malaria Report, WHO 2005
           Sıtma
• Transfüzyon sonrası sıtma (TSS) ilk defa
 Woolsey tarafından 1911 yılında
• Bazı ülkelerde alınan önlemler sonucu olgu
 sayıları çok az
• ABD’de son 30 yılda sayısı 1 milyon
 transfüzyonda 1 olgunun altında
• Daha çok yolculuk ile, bir bölümü göçle ilişkili
• İngiltere’de P.falciparum çoğunlukta ve 50 yıl
 içerisinde 8 olgu
• Fransa’da 20 yılda 110 olgu
• Ülkemizde 20 yıl içerisinde 64 TSS olgusu
         Sıtma
• Plasmodium türleri, saklanan kanda en az 1
 hafta canlı kalabilmekte
• P.falciparum 14-19 gün
• Dondurulmuş kanda uzun süre dayanabilmekte
• Olgular incelendiğinde çoğunluğunda 5
 günlükten daha taze kan
• İki haftadan uzun saklanan kandan bulaşma
 seyrek
          Sıtma
• Sadece eritrosit süspansiyonları ile değil,
 trombosit süspansiyonları, granülosit
 süspansiyonları, plazma ve kriyopresipitat ile de
 bulaşabilmekte
• Sıtmanın endemik olmadığı ülkelerde, tanı
 koymadaki gecikme nedeniyle TSS’da mortalite
 oranı yüksek
• Özellikle hamile, splenektomi yapılmış veya
 immünsüpresif hastalar bu açıdan daha fazla
 risk altında
• Sadece 10 parazitin bulunması bile bulaşma için
 yeterlidir
          Sıtma
• TSS’da kuluçka süresi bulaşan suşa ve
 sayısına, konağa, antimalaryal ilaç kullanımına
 bağlı
• P.falciparum ve P.vivax’da bir hafta ile bir ay
 arasında, ancak P.malariae’ de aylarca
• P.ovale’ nin yaygın olduğu bölgelerden geri
 döndükten 4 yıl sonra ortaya çıkan olgular
• P.falciparum önceden hastalıkla karşılaşmamış
 alıcılarda fulminan enfeksiyon ve ölüme yol
 açabilmekte
          Sıtma
• Endemik bölgelere yolculuk etmiş kan
 donörlerinin seçilmesine ilişkin çeşitli
 düzenlemeler ülkelere göre değişebilmekte
• İki farklı yaklaşım
  – ABD’ de sadece endemik bölgelerde
   bulunmuş olmak donörlüğü ertelemekte
  – Avrupa’da hem ertelenip, hem de sıtma için
   test uygulanmakta
          Sıtma
• ABD’de nonendemik bölgede yaşayan, endemik
 kabul edilen bölgeye seyahat eden ve
 döndükten sonra 6 ay süre geçen kişiler düzenli
 kan donörü olarak kabul edilebilmekte
• Sıtma belirtisi göstermemiş ve sıtma ilacı
 almamış olması koşuluyla
• Sıtma geçirmiş olan geleceğe yönelik donörlerin
 tedavinin kesilmesinden ve asemptomatik olarak
 kaldığı 3 yıl sonrasına kadar donörlüğü
 ertelenmekte
           Sıtma
• Avrupa Birliği ülkelerinde ise, endemik ülkelerde
 doğmuş veya büyümüş kişilerin, nonendemik
 ülkelere göç etmelerinden 3 yıl sonra;
 immünolojik ya da moleküler testlerin negatif
 olması koşuluyla, kan donörü olabileceği kabul
 edilmekte
• Endemik ülkelere seyahat eden kişiler
 döndükten 6 ay sonra, ateşli hastalığı olmamak
 ve sıtma ilaçları almamış olmak koşuluyla kan
 verebilmekte
           Sıtma
• Ülkemizdeki uygulamada sıtma geçiren ve
 tedavi olanlar iyileştikten sonra yeni bir tedavi
 görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları halinde
• Sıtmanın endemik olduğu yerlerden gelen
 göçmenler veya ziyaretçiler herhangi bir tedavi
 görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları
 durumunda
• Kısa süreyle endemik bölgeye gidenler
 döndükten sonra 8 ay herhangi bir tedavi
 görmeden sağlıklı olurlarsa
           Sıtma
• Mikrolitrede 100’den az parazit bulunduğunda
 kalın damla preparasyonları ile saptanamamakta
• Örneğin 1 µl’de sadece 1 parazit olduğunda, 1
 ünite kanda yaklaşık 500.000 parazit
 bulunmakta
• Mikroskobik tanının güvenilirliği donörlerde
 sıtma belirlenmesi için düşük
• Duyarlı testlere gereksinim var
          Sıtma
• Antikor saptamada IFAT ve ELISA kullanılmakta
• ELISA kan transfüzyon ünitelerinde geniş çapta
 taramalar için uygun
• Kromojenik substratlar kullanımı ile özgüllüğü
 artırılmış ELISA testleri
• Antijen ve antikorları saptamak için, monoklonal
 antikorlar kullanılarak üretilen duyarlı testler
           Sıtma
• Çalışmalarda monoklonal antikor kullanılan
 sıtma antijen testinin duyarlılık ve özgüllüğü
 diğerlerine göre daha iyi
• Antijen testleri genellikle immünokromatografik
 temelli “dipstick” testler şeklinde
• Histidin rich protein 2 (HRP-2), plasmodial laktat
 dehidrogenaz (pLDH) ya da aldolaz gibi spesifik
 proteinlerin saptanması
           Sıtma
• Bu testler mikrolitrede 100-1000 paraziti
 yakalayabilmekte
• pLDH antijenine özgül dipstick testler kan
 merkezlerinde kullanılmakta
• Ancak P. falciparum dışındaki türlerde
 güvenilirliği kuşkulu
• IFAT ve antijen testlerinin birlikte kullanımı
 duyarlılığı artırmakta
          Sıtma
• Son yıllarda moleküler yöntemler de sıtma
 açısından donör incelemesinde kullanılmakta
• PCR duyarlılığı 0,004/µl parazit, saptanabilmesi
 için 1 ünitede en az 200 parazit bulunmalı
• Tanıda kullanılabilmesi için fazla miktarda kan
 incelenmeli
• Bu nedenle rutinde kullanımı serolojik testlere
 göre sınırlı
• Ayrıca pahalı bir yöntem olması nedeniyle
 endemik bölgelerde uygulama güçlüğü
        Babesiosis
• Babesia türlerinin neden olduğu zoonoz
• İnsanlarda görülen türler genellikle Babesia
 microti ve B.divergens
• Kenelerle bulaşmakta
• Sıtmadan sonra transfüzyonla en sık bulaşan
 paraziter etken
        Babesiosis
• Babesiosis geçiren hastalar etkeni kanlarında bir
 yıl süreyle taşıyabilir
• Trombosit süspansiyonları ile de bulaşabilmekte
• B.microti 4-25 0C’de kanda 17 gün
 yaşayabilmekte
• Parazit DNA’sı enfeksiyondan 82 gün sonra bile
 enfekte bireylerde saptanabilir
       Babesiosis
• Ülkemizde daha çok hayvanlarda, ancak insan
 olguları da kaydedilmiştir
• Tanı ince yayma ve kalın damla preparasyon
 teknikleriyle
• IFAT, PCR, ELISA ve hayvan inokülasyonu
• Donörlerde babesiosis tanısı için rutinde
 kullanılan serolojik test yok
• Riskli bireyler donör olarak seçilmemeli
     Chagas Hastalığı
• Güney ve Orta Amerika'da oldukça sık,
 ülkemizde yok
• Etken Trypanozoma cruzi
• Kanla bulaşma olasılığı yüksek
• Endemik bölgelerde donör kanlarında %12-48
 antikor pozitifliği
     Chagas Hastalığı
• Enfekte kanların verildiği alıcılarda %25
 oranında Chagas hastalığı
• Trypanozoma cruzi banka kanlarında 7 gün,
 trombosit süspansiyonunda 2 gün
 yaşayabilmekte
• Transfüzyon ile bulaşan ABD’den 4 ve
 Kanada’dan 2 Chagas olgusu
      Chagas Hastalığı
• Tanı için periferik yaymada Wright ve Giemsa ile
 Tripomastigotların görülmesi
• Kronik olgularda ise ELISA serolojik yöntemler
 içerisinde en çok kullanılan
• Rekombinant antijenler ile üretilmiş ELISA’nın
 duyarlılığı % 99, özgüllüğü %98
• Son yıllarda antijen saptayan bazı testler
 geliştirilmekte
     Visceral Leishmaniasis
        (Kala-azar)
•  Etken Leishmania donovani
•  Phlebotomus (Tatarcık) türleri ile bulaşmakta
•  Dalağı en çok büyüten enfeksiyon hastalığı
•  Viselotropik L.tropica da bazen etken olabilir
•  Asemptomatik parazitemi 1-14 ay sürebilir
    Visceral Leishmaniasis
       (Kala-azar)
• Monositlerde +4 0C’de 30 gün, 24 0C’de en az 5
 gün yaşayabilir
• Deneysel çalışmalarda transfüzyonla
 bulaşabildiği gösterilmiştir
• Literatürde transfüzyonla bulaşan 12 olgu
 bildirimi
• Bunlardan 11’i Asya ve Avrupa’dan, biri
 Brezilya’dan
    Visceral Leishmaniasis
       (Kala-azar)
• Yapılan bir çalışmada lökosit deplesyonu
 uygulanan hasta donör kanlarında PCR ile
 parazit saptanmamış
• Tanıda kemik iliğinin Giemsa ile boyanması,
 Anti-rK39 ELISA kullanılmakta
• Endemik bölgelerdeki donörlerden inceleme
 yapılmadan kan alınmamalı
       Toxoplasmosis
• Toxoplasma gondii Coccidian bir protozoon
• İmmün sistemi sağlıklı olan kişilerde latent
 seyreden toksoplazmoz, gebelik ve immün
 yetmezliği olan hastalarda yaşamı tehdit eden
 bir hastalık
• İnsanlarda seropozitiflik oranı yaşla birlikte artar,
 5-9 yaşlar arası %5 iken, 40 yaş üzerinde %65’e
 ulaşır
      Toxoplasmosis
• Transfüzyon ile bulaşmanın görüldüğü az sayıda
 olgu
• Enfeksiyonun geçirilmesinden sonra 1 yıl süre
 ile paraziteminin devam ettiği olgular
• Parazit +4°C'de sitratlı kan içinde 50 gün
 boyunca canlı kalabilmekte
• Multipl transfüzyon yapılan ve immün yetmezliği
 olan hastalara verilecek kan veya lökosit gibi
 kan ürünlerinde özellikle toksoplazma IgM
 antikorlarının aranması önerilmekte
   Helmint Enfeksiyonları
• Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ve Loa loa
 larvaları dolaşımda bulunabilen nematodlardır
• Donör taramalarında Wuchereria bancrofti ve
 Loa loa saptanan olgular
• Kalabar’da yapılan bir çalışmada donörlerde %
 1,3 oranında Loa loa
• Bu nedenle kan nematodlarının da endemik
 bölgelerdeki potansiyel donörlerde transfüzyon
 öncesi akılda tutulması yararlı
Sonuç olarak
• Paraziter etkenler
 transfüzyon sonrası
 oluşabilecek enfeksiyonlar
 açısından önemli
• Güvenli bir kan transfüzyonu
 yapmak için parazitlerin risk
 oluşturabileceği
 unutulmamalı
• Endemik bölgelerle ilişkili
 olan donörler uygun
 yöntemlerle incelenmelidir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/5/2012
language:
pages:32
tongxiamy tongxiamy http://
About