Patient-centered Acute Care Training

Document Sample
Patient-centered Acute Care Training Powered By Docstoc
					Patient-centered Acute
  Care Training
 AKUTNI PANKREATITIS
  Dr.Dragutin Ivanović, KBC Zagreb,Interna
       klinika,Intenzivna skrb
                  dijagnoza akutnog pankreatitisa


      rana procjena težine                      etiologija


klinička    biokemijska     radiološka          ako ž. kamenci: endoskopska
                                  sfinkterektomija / kirurgija

                    svakodnevna procjena


         klinička          biokemijska            radiološka


                     postupak s teškim AP


suportivna terapija     antibiotska profilaksa i terapija   nutricijska terapija    operacija


               dg i postupak s lokalnim komplikacijama


  nekroza       infekcija       krvarenje      perforacija      ciste i fistule
      Akutni pankreatitis
  Ključni zadatci:
  1) prepoznavanje rizičnog bolesnika
  2) postupak s teškim AP
  3) hranjenje bolesnika s AP
  4) identificiranje i postupak s lokalnim
   komplikacijama AP
    Akutni pankreatitis
Dg:


 - bolovi u gornjem dijelu trbuha
 - mučnina i povraćanje
 - hiperamilazemija/hiperlipasemija
OPREZ: sve je nespecifično, slično kod
perforacije šupljeg organa, mezenterijalne
tromboze…
      Akutni pankreatitis
  Dg zamke : pankreatitis bez bolova, nedostatak
  glavnih simptoma (postop AP kad su bolesnici
  pod analgeticima/anesteticima). Ponekad u
  bolesnika s AP vodeći simptom može biti
  dijabetička koma, teška hipotermija, šok,
  respiratorna insuficijencija, krvarenje iz GE
  trakta…!
      Akutni pankreatitis
  Dijagnostički ključ:
  1) lipaza (sama ili s amilazom), specifičnija
    duže povišena (20% AP uredne amilaze),
  2) rdg nativnog abdomena (perforacija?)
  3) UZV aspiracija ev. tekućeg sadržaja
    (bojenje po Gramu,određivanje amilaza)
      Akutni pankreatitis
  Multipli prognostički kriteriji:
-  Glasgow (i Ranson-ov skoring sustav)
-  PaO2<60mmHg(8,0 kPa)
-  S. albumin < 32 g/L, Ca<2mmol/L,
-  Leukociti >15.000,AST>200 iu/l, LD>600iu/l
-  GUK>10mmol/L, ureja >16mmol/L
-  Najlošija vrijednost unutar 48h!
-  >2 kriterija – teški AP
      Akutni pankreatitis
  CT- najtočnija dg
-  učiniti kad postoji sumnja u dg!
-  kad se bolesnik ne oporavlja unutar 3d
-  CT znaci AP:
-  otok gušterače
-  hipodenzne zone unutar gušterače
-  zone bez dotoka danog iv kontrasta
-  pripankreatične nakupine tekućine
      Akutni pankreatitis
  -CT znaci perzistiraju tjednima, i skoro su
  100% dijagnostični!
  -zone nekroze se s vremenom mogu povećati
  - pomoć kad su enzimi povišeni bez AP, ili
  ako postoji koegzistentna bolest
      Akutni pankreatitis
  Uvijek misliti i na AP kad postoji
  nerazjašnjeno organsko zatajenje, naročito ako
  je bolesnik bez svijesti!
  Pravovremena dijagnoza je bitna da bi se
  osigurali pravoremeni i odgovarajući terapijski
  postupci!
      Akutni pankreatitis
  Rana procjena težine bolesti!
  Težina bolesti je definirana pojavom lokalnih
  komplikacija i oštećenja udaljenih organa (10-20%
  svih bolesnika s AP)
  IV kategorije prognostičkih kriterija:
  - klinički,
  - biokemijski,
  - skoring sustavi,
  - CT
      Akutni pankreatitis
  Klinička procjena
-  Pri prijemu bolesnici izgledaju bolje nego
  zaista jesu, te je tad procjena pogrešna u 50%!
-  Unutar 48h klinička procjena je dobra, ako ne i
  bolja, kao bilo koji drugi prognostički kriterij!
-  Procjenjuj stanje bolesnika svakih nekoliko
  sati!
       Akutni pankreatitis
 Sistem       Kliničke manifestacije    Značenje
Opći        Starost >60 god.
Pri prijemu    Komorbiditeti
                         Rizik razvoja komplikacija!
          BMI >30 kg/m2

Kardiovaskularni  Hipotenzija
          Tahikardija
Plućni       Dispneja
          Tahipneja
          Cijanoza           Prijeteće organsko zatajivanje!
          PaO2 < 8kPa i/ili SaO2 <90%
Renalni      Niska dU
Neurološki     Konfuzija-agitacija
Abdominalni    Periumbilikalna i slabinske
          ekhimoze
                         proširenost retroperitonealnog
          Napeti trbuh, “rebound”
                         upalnog procesa
          osjetljivost
          Tekućina- prob. punkcija
      Akutni pankreatitis
-  Većina navedenih kliničkih znakova su
  manifestacije lokalnog pogoršanja i sistemskog
  upalnog odgovora, koji tipično nastaje unutar
  nekoliko dana i nosi visoku smrtnost!
-  Brižno kliničko praćenje je nenadomjestivo
  u pravovremenoj primjeni preventivnih i
  terapijskih mjera!
       Akutni pankreatitis
  APACHE II >8, teški pankreatitis
  Skoring sustavi nisu 100% točni, laka je distinkcija
  ekstremno teških i blagih oblika, no većina je između
  tih i oni su najteži za klasifikaciju!
  Visina amilaza/lipaza ne koreliraju s težinom
  bolesti!!!
  Individualni ishod je usko povezan s razvojem
  udaljenih organskih oštećenja/zatajenja!!!
     Akutni pankreatitis
Pojedinačni biokemijski indikatori
-CRP>150 indicira teški oblik, odloženi rast (48-72h)
-TAP (tripsinogen activation peptide) u urinu (dobro je
 procijenjena vrijednost ovog testa), te ako
 određivanje postane automatizirano, trebao bi biti rani
 (6-12h), rutinski prediktivni test!
-PCT (prokalcitonin) bolji od CPR za predikciju rane
 infekcije nekrotičnih masa!
     Akutni pankreatitis


  ZA SADA NIJEDAN POJEDINAČNI
  BIOKEMIJSKI INDIKATOR NIJE BOLJI
  OD KLINIČKE PROCJENE!
           Akutni pankreatitis


  CT - najpopularnija metoda
  - rani CT ako postoji sumnja u dg, nije rani indikator
  težine bolesti!
  - bolje poslije >3 dana, kako bi se mogao procijeniti
  stupanj nekroze!
  Nema striktne korelacije između pojave MOF-a i
  ekstenzije nekroze, dok je ekstenzija nekroze usko
  povezana s lokalnim komplikacijama, osobito
  infekcijom i ishodom!
  Severity=necrosis, but reverse does not hold true!
   Balthazarov CT indeks težine
Inflamatorni proces                      Bodovi
Normalni                        A    0
Fokalno ili difuzno uvećanje              B    1
Nepravilnost konture
Inhomogena struktura
                                    ----------
B+ peripankreatična zamućenost             C    2
B, C + 1 slabo definirana peripankreatična tekuća    D    3
kolekcija
B, C + 2 slabo definirane peripankreatične kolekcije  E    4
Nekroza
                             0    0
                            < 30%   2   ----------
                            50%    4
                            > 50%   6
Ukupno                                 ----------
      Akutni pankreatitis
  Etiologija:
-  Alkohol cca 45%
-  žučni kamenci cca 35%
-  Postop., poslije ERCP, posttraumatski,
  lijekovi, lipoporteinemije, hipercalcemija…
-  Bez obzira na etiologiju, klinička slika je
  slična!
     Akutni pankreatitis
 Etiologija:
 UZV trbuha – ž. kamenci se otkrivaju s 90%
 točnosti.
- Kamenci u kolesdokusu -?
 Endoskopski UZV

 ERCP – invazivan, komplikacije

 MRCP- nepogodan (mogućnost monitoriranja
 bolesnika?)
       Akutni pankreatitis
  U bolesnika s bilijarnim pankreatitisom 75% ima
  vidljive kamence u koledokusu unutar 48h, a 90% ih
  spontano pasira papilu!
  Impacirani ž.k. u papili – Endoskopska papilotomija
  unutar 48 h! (krvarenje, infkcija, perforacija
  duodenuma)!
  Kolecistektomija- 4-6 tjedana poslije teške atake da
  se smiri upalni proces! Laparoskopska!
  Recidiv poslije 3 mj. Oko 30%!
       Akutni pankreatitis
  Tekuća procjena :
  Toksemična faza (0 do 15 dna) uz pojavu udaljenih
  oštećenja organskih sustava,
  Nekrotična faza – kad prevladavaju lokalne
  komplikacije,
  Rana infekcija nekrotičnih masa, superpozicija dviju
  faza!!!
  Distinkcija AP i drugih neinfektivnih GE bolesti, je
  da nekrotični AP izaziva SIRS i MOF!
       Akutni pankreatitis
  Kontinuirana procjena bolesnika – bar jednom
  dnevno!
  Razvoj udaljenih komplikacija najbolje se uočava
  kliničkim praćenjem, jasno i monitoriranjem (disanje,
  tlak, puls, diureza, stanje svijesti…)!
  Biokemijski parametri (L, CRP, APACHE II)
  indikatori i sepse i SIRS-a!
  CT-najvredniji, osobito u otkrivanju lokalnih
  komplikacija, pa i infekcije! Svaki tjedan!
  Ciljana punkcija i aspiracija, op zahvat!
    Akutni pankreatitis
Ako nekroze ostanu sterilne, većina
bolesnika će preživjeti uz moderni ICU
postupak!
Inficirana nekroza je odgovorna za 80%
smrtnih ishoda u bolesnika s AP!
Nema specifične terapije AP koja bi utjecala
na količinu nekroze, niti na pojavu MODS-
a!
      Akutni pankreatitis
  ICU –suportivna th vitalnih organa:
1)  kardiovaskularni,
2)  Respiratorni,
3)  Renalni,
4)  Gastrointestinalni,
5)  Bolovi,
6)  Ostalo (stres ulkus i TE profilaksa)
      Akutni pankreatitis
  Kardiovaskularni sustav:
-  Brza nadoknada volumena je prioritet, računaj
  i na trajni gubitak tekućine!
-  Inotropi i vazoaktivni lijekovi tek nakon
  adekvatne nadoknade volumena!
      Akutni pankreatitis
  Kardiovaskularni sustav:
-  Splanhinička ishemija je drugi udar:
  retroperitonealna nekroza, disfunkcija barijere
  crijeva, sekundarna infekcija!
-  Lokalna splanhnična cirkulacija može biti
  pogoršana razvojem abdominalnog
  kompartment sindroma!
      Akutni pankreatitis
  Respiratorni sustav
-  preveniraj/korigiraj hipoksiju
-  Rana fizikalna th, sprečavanje atelektaze,
  sprečavanje aspiracije (NG sonda), punkcija
  pleuralnog izljeva!
-  NIMV u kooperabilnih bolesnika (rijetko),
-  Orotrhealna intubacija i MV osobito ako
  postoje znaci ALI (TV,PEEP,FiO2,tlakovi u d.
  stablu)!
      Akutni pankreatitis
  Renalni sustav
-  Preveniraj/smanji renalno oštećenje brzom
  korekcijom hipovolemije!
-  Ako se razvije ARI bez odlaganja CVVH da se
  osigura optimalna kontrola volumena,
  metaboličkih parametara, te neograničena
  nutritivna potpora, bez hemodinamske
  nestabilnosti!
     Akutni pankreatitis
 Gastrointestinalni sustav
- distenzija trbuha!
- ako je intraabdominalni tlak>35cmH2O
 (mjereno u m.mjehuru) razmotri mogućnost
 kirurške dekompresije, ili ako je distendiran
 kolon, onda široka cijev putem rektuma!
Sumnja na abdominalni kompartment sindrom u
 bolesnika s paralitičkim ileusom, oligurijom i
 visokim inspiratornim tlakovima!
      Akutni pankreatitis
  Bolovi:
-  Konvencionalni analgetici,
-  Opijati, morfin nije kontraindiciran,
-  Torakalna epiduralna analgezija:
  anestetik+opijat (bupivacain i fentanil)

  Bitno je efikasno suzbijanje boli!
      Akutni pankreatitis

  Ostale mjere:
  Profilaska stres ulkusa; H2 blokatori, (PPI)
  Prevencija tromboembolija – niskomolekularni
  heparin
      Akutni pankreatitis
  Suportivna terapija predstavlja osnov
  liječenja AP!
  Nepravovremena dijagnoza uz
  insuficijentnu resuscitaciju vodi do punog
  razvoja MODS-a, a što rezultira većim
  mortalitetom!
      Akutni pankreatitis
 Antimikrobna profilaksa:
-rutinska za teški AP sa značajnom nekrozom,
-započeti čim je indicirano prema nalazu CT-a,
-nastaviti bar tri tjedna,
-koristi ATB koji prodiru u gušteraču (florokinoni,
  karbapenemi, cefalosporini III i IV generacije,
- Iv primjena u maksimalnoj preporučenoj dozi!

Alternativa SDD (sprečava translokaciju bakterija iz
  crijeva u gušteraču)!
     Akutni pankreatitis
Antimikrobna profilaksa:
 selekcija rezistentnih sojeva stafilokoka i
 enterokoka, multi-rezistentnih Gram-
 negativnih sojeva, te gljivica!!!
Kontroverza? Ili je zaista korist od smanjenja
 infekcije smrtnosti veća od rizika, u
 selektivnoj grupi bolesnika s ekstenzivnom
 nekrozom!!!???
      Akutni pankreatitis
  Terapija antibioticima u inficiranoj nekrozi je
  mandatorna, a izbor ovisi o uzročniku i
  njegovoj osjetljivosti!
  Drenaža (kirurška ili perkutana) je neophodna
  za većinu, ako ne za sve bolesnike s
  inficiranom nekrozom!
      Akutni pankreatitis
  Indikacije za kirurški zahvat
  Agresivna početna resuscitacija i trajni ICU
  tretman i nadzor, napredak u endoskopskim i
  radiološkim tehnikama, nutricija…; značajno
  su suzili indikacije za kirurški zahvat, osobito
  u toksemičnoj fazi akutnog pankreatitisa!
      Akutni pankreatitis
  Nedvojbene indikacije za kirurški zahvat:
1)  Inficirana nekroza gušterače,
2)  Teško retroperitonealno krvarenje,
3)  Akutni abdomen – peritonitis,
4)  Bilijarna opstrukcija u slučaju neuspjeha
   endoskopske papilotomije!
       Akutni peritonitis
  Kontroverze:
1)  Ekstenzivne nekroze (>50%) bez obzira na
   infekciju; cilj smanjiti mogućnost MODS-a i
   infekcije- štetno radi brojnih komplikacija
   (krvarenja,infekcije,slaba demarkacija,kasne
   sekvele),većina kirurga odbacuje ovuindikaciju!
2)  Perzistirajući MOF unatoč ICU liječenju; opetovane
   nekrozektomije, trajna drenaža/lavaža, da se
   suszbiju sustvni učinci!
   OBJE INDIKCIJE IZRAZITO
   KONTROVERZNE!
      Akutni pankreatitis
  NUTRICIJA
  AP je katabolička hipermetabolička bolest
  Oralno hranjenje ponekad dugo nemoguće
  (bolovi, atonija želuca, paralitički ileus,
  djelomična opstukcija duodenuma..
  Veliki gubitk proteina u retroperitoneum, kao i
  kroz pankreatične fistule
  Proteinsko-kalorijska malnutricija i deficit
  mikronutrienata u startu – alkoholičari!
      Akutni pankreatitis
  Bolesnici s rizikom razvoja MODS-a i
  infekcije nekroza su kandidati za ranu
  nutritivnu terapiju!
  ENTERALNA ILI PARENTERALNA?!
  Koncept “mirovanja pankreasa” ne treba
  shvatiti doslovno i striktno!! Nije dokazano da
  to utiče na tijek i ishod bolesti!
  Infuzija hrane u jejunum minimalno stimulira
  pankreas!
      Akutni pankreatitis
  Svakako se preferira enteralna nutricija
  (izbjegavanje infekcija povezanim s
  infuzijama, održavanje strukture crijeva i
  funkcije imune barijere, kao i moguća
  imunomodulacija), osim ako nema stroge
  kontraindikacije (ruptura, opstrukcija i nekroza
  crijeva, nepodnošenje, egzacerbacija AP; tad
  parcijalna ili totalna parenteralna nutricija!
      Akutni pankreatitis
  Nutricija :
  Preferira se jejunalni put u svih koji imaju
  teški AP!
  Problem uvođenja : uz Rdg kontrolu (pomoći
  pasažu Eritromicinom iv) ili endoskopskim
  pristupom, do iza Treitza!
  Započeti unutar 48h od početka atake AP,
  pumpom 500ml/dan, oprezno ovećavajući 250-
  500ml/dne, do pune nutricije!
      Akutni pankreatitis
  Nutricija:
  5-20% više kalorija od bazalnih potreba, ne
  hiperalimentacija! Nema podataka o
  “optimalnoj” enteralnoj formuli, no polimerske
  otopine su jeftinije, bolje podnošljive, i
  održavaju strukturu i funkciju crijeva!
  Imunonutrititivi nisu specifično testirani u ovoj
  bolesti!
      Akutni pankreatitis
  Nutricija
  Oralno hranjenje – nema preciznih uputa,
  empirijski! Rezolucija paralitičkog ileusa,
  smirivanje upalnog procesa, kao i oporavak
  organskih sustava, te odsutnost digestivnih
  fistula!
  Započeti vrlo oprezno s pripravcima s vrlo
  malo masti! Oprez – relaps!
      Akutni pankreatitis
  Komplikacije nutricije:
1)  Hiperglikemija – kontrola GUKa-,dodatak insulina,
   izbjegvnje hiperalimentacije,
2)  Hipertrigliceridemija – kontroliraj trigliceride,
   održavaj ispod 4,5 mmol/L,
3)  Egzacerbacija AP- dslokacija jejunalne sonde, ili
   prerano započeta oralna ishrana, kontroliraj
   amilaze, CT
4)  Crijevna intolerancija –distenzija crijeva; prisutne
   lokalne komplikacije (inficirana nekroza)!
      Akutni pankreatitis
  Identifikacija i postupak s lokalnim
  komplikacijama
  Cca 50% ataka teškog AP ide u mirni
  oporavak uz intenzivni tretman bez
  komplikacija!
  Preostli 50% razvijaju lokalne komplkacije
  tjednima (čak i mjesecima) od početka atake!
      Akutni pankreatitis
  Nekrotično tkivo je izvrstan medij za bakterije!
  Incidencija infekcije je najveća u trećem
  tjednu!
  25% infekcija u prvom tjednu!
  Što ranija infekcija, to teži tijek i veća
  smrtnost!
  Predominantno enterobakterije!
  Iako nema dokaza kod ljudi, najvjerojatnije
  uzrok translokacija!
      Akutni pankreatitis
  Inficirana nerkoza ili apsces
  Sumnja na infekciju – pogoršanje stanja, slika
  sepse, ali potreban CT i FNA za bakteriološku
  analizu!
  Negativni bakteriološki uzorak ne smije
  odložiti op ako postoji čvrsta sumnja na
  infekciju!
           Akutni pankreatitis
         Inficirane pankreatične nekroze Absces pankreasa
Incidencija   30-50% nekrotskih formi    2-3%
Početak     Maksimalno u 3. tjednu     > 4 tjedna
         25% unutar 7 dana nakon
Patologija    Predominacija nekroze     Kolekcija gnoja s malo ili bez nekorze


Klinička slika  Teška sepsa          Temperatura
         MOF              Bolovi u trbuhu
Bakteriologija Jedan uzročnik 60-80%,      Polimikrobijalni 50-60%
        >50% aerobni gram-negativni   Anaerobi/fungi/gram negativni
                        bacili/gram+ koki
Smrtnost     30-80%             10-20%
      Akutni pankreatitis
  Postupci:
  Apsces : perkutana ili endoskopska
  (transgastrična ili transduodenalna) drenaža!
  Inficirana nekroza – kirurški zahvat- otvaranje
  svih “džepova” i odstranjenje nekrotičnih masa
  i gnoja. Morbiditet 70%, reoperacije u
  25%(uglavnom radi krvarenja, perofracija i
  nekroza šupljih organa, fistula, rekurentne
  sepse)
      Akutni pankreatitis

  Bez obzira na kiruršku tehniku (ovisi o
  kirurgu i njegovom iskustvu-prvenstveno
  pristup), bit je temeljito odstranjenje
  nekrotičnih masa, trajna drenaža kako bi se
  kontrolirala infekcija!
      Akutni pankreatitis
  Krvarenje: rijetka, ali s visokim mortalitetom!
  Erozija krvnih žila, pseudoaneurizme arterija
  unutar pseudociste ili u nekrotičnoj masi!
  CT, ali u pravilu potrebna i angiografija, te
  pokušaj embolizacije, ako je neuspješan, tad
  kirurški zahvat!
      Akutni pankreatitis
  Spontane perforacije
  Uglavnom lijevi i transverzalni kolon
  (ishemija, ekstenzija nekroze u mezokolon i
  sekundarna tromboza krvožilja)
  Op zahvat, ako je jasna perforacija ili
  nedvojbena nekroza stjenke, onda kolektomija,
  u dvojbi ileostomija!
     Akutni pankreatitis
 Pseudociste i fistule
 Pseudociste ako su male onda samo praćenje,
  velike simptomatske treba drenirati
  (perkutano, kirurški, endoskopski)!
 Komplikacije:
- infekcija-oko 10%( poslije perkutane drenaže),
- Ruptura (u peritonealnu šupljinu, crijva,
  želudac, plerualni i perikardialni prostor)
- Krvarenje- u oko 5%-najteža komplikacija!
      Akutni pankreatitis
  Pankreatične fistule su posljedica rupture
  pankreatičnih vodova, koje se nisu spontano
  zatovrile!
  Male se rješavaju drenažom i somatostatinom
  (oktreotidom), dok ruptura velikih vodova s
  velikom sekrecijom, zahtjeva kiruški zahvat!
      Akutni pankreatitis
  Zaključak:
  Teški AP je izazov za intenziviste;
  patofiziologija na celularnom nivou mu je
  obskurna, ishod nepredvidiv, dugotrajni tijek
  je kompliciran pojavom po život opasnih
  lokalnih komplikacija i razvojem
  multiorganske disfunkcije!
      Akutni pankreatitis
  Zaključak II:
  Nema specifičnog liječenja. Kliničko iskustvo,
  tehničke vještine, duboko poznavanje svih
  faseta intenzivne medicine, je neophodan.
  Moderni pristup zahtjeva konzistentni pristup i
  usku suradnju i komunikaciju između
  intenzivista, kirurga, gastroenterologa i
  intervencijskih radiologa, da se optimizira
  liječenje i ishod ovih bolesnika!
   12. INTERSEKCIJSKI SASTANAK
 HRVATSKOG I SLOVENSKOG DRUŠTVA
     ZA INTENZIVNU MEDICINU

Management of the critically ill
 patinet with severe acute
     pancreatitis
     Dragutin Ivanović, MD et al.
 ICU, Internal Clinic, Clinical Hospital Centre
           Zagreb
      Management of SAP
  AP - from self-limited course to rapidly
  progressive , fulminant illness resulting in
  MODS, with or without accompaning sepsis!
  International consensus conference April/04:
  recommendations for treatment of SAP: (Jury of
  10 persons representing surgery, internal medicine and
  critical care, after conferring experts and reviewing
  literature), CCM 2004,32:2524-2536.
       Management of SAP
  6 questions:
  1) when should pt with SAP be treated in ICU?
  2) should pt with SAP receive prophylactic antibiotics?
  3) what is optimal mode and timing of nutritional support?
  4) what are the indications for surgery?, optimal timing?, role of
  percutaneous drainage and laparoscopy?
  5) when pts with gallstone SAP should undergo intervention for
  clearance of bile duct?
  6) is there role for therapy targeting inflammatory response in
  SAP?
      Management of SAP
  1) when ICU?
-  The most important determinants of poor outcome of
  SAP is early development and persistence of organ
  disfunction
-  Cornerstone of management in early AP is fluid
  resuscitation and close monitoring of of early
  manifestation of organ dysfunction!
-  No scoring systems, biomarkers or CT finding can
  replace freguent clinical assessment and monitoring
  (vital signs, volume status, urine output, hypoxemia)
      Management of SAP
  1) when ICU?
-  Ranson*s, Glasgow (>3)
-  APACHE II
-  CRP, TAP
-  IL-6
-  PCT
-  CT-criteria
      Management of SAP
  1) when ICU?
-  Pts who fulfill conventional criteria for ICU
  admission,
-  Pts at higih risk of rapid deterioration (elderly,
  significant obesity BMI>30,
-  Pts requiring ongoing volume resuscitation,
-  Pts with evidence of substantiale pancreatitic
  necrosis (>30%).
      Management of SAP
  I) Jury recommendation:
1)  Pts with conventional criteria and with high risk of
   rapid deterioration
2)  SAP pt should be cared for by intensivist-led
   multidisciplinary team (surgery, endoscopy,
   interventional radiology)
3)  Aggressive fluid resuscitation and close clinical
   assessment focusing on intravascular volume
   assessment and pulmonary function.
      Management of SAP
 I) Jury recommandation:
4) No routine use of CRP or PCT to guide clinical
  decision making, predict the clinical course of AP or
  triage patients
5) Admission CT (with iv contrast in the abesence of
  contraindicatons) after adequate fluid resuscitaion in
  the presence of diagnostic uncertainty
6) CT to be postponed 48-72h, if possible to identify local
  complications (necrosis might not be visualized earlier)
       Management of SAP
  II. Prophylactis antibiotics?
-  Infection of necrotic pancreas develops in 30-50% pts
  with necrosis documented by CT or operation!
-  Infection might occur within first week, but its
  incidence peaks in third week
-  Rate of organ failure and mortality is highest in pts with
  infected pancreatic necrosis!
-  GIT is likely source!
-  Rationale for prophylactis use of iv or oral
  anapsorbable antimicrobialis
        Management of SAP

                          Inf. PN  Surg.  M LOS  Mort.
    Study       Interv.    n  RSM
                           %    %    days  %
Pederzoku et al. 1993.  None      33  3,6   30    33   NA   12
             Imip.      41  3,7   12    29       7
Sainio et al. 1995    None      30  5,7   40    47   44   23
             Cefur      30  5,3   30    23   33   3
Delcenserie et al. 1996. None      12  2,1   33    25   28   25
             Ceft + A + M  11  2,5   0    0   22   9
Schwarz et al. 1997.   None      13  4,5   54    NA   NA   15
             Oflo + M    13  5,0   62            0
Nordback et al. 2001.  None      33  NA   18    15   21   15
             Imip.      25      4    8    17   8
Isenmann et al. 2004.  Placebo Cipro  35  2,0   9    17   23   4
             +M       41  3,0   12    24   22   3
      Management of SAP
  II. Prophylacti antibiotics
-  Diferent regimens, most against Gram-negative
  organisms
-  There is no justification for antimicrobial
  prophylaxis in pts without necrosis!
       Management of SAP
  II. Prophylactic antibiotics
-  meta-analyses (Bassi et al,2003, Golub et
  al,1998,Sharma&Hovden,2001) – trend or statistically
  significant reduction in mortality! No one include
  Isenmann study(2004)!
-  Exclusion of Sainio study, no benfeicial effect! (high
  early mortality in the control arm)
      Management of SAP
  II. Prophylactic antibiotics
  - The lack of consistent benefit across studies!
  - association with the change of pancreatic
  isolate form G- to G+ and fungi!
  Large, multi-center, double-blind, randomized
  trial of meropenem vs placebo is underway!
       Management of SAP
  II. Prophylactic antibiotics
  SDD:
  Luiten et al(Ann Surg,1995) – oral and rectal regimen of colistin,
  amphotericin and norfloxacin+ cefotaxim iv.
  Reduction of G-infection!
  Reduced number of operation/pt, but not number of pts
  requring surgery, overall mortality and LOS was the same! Post
  hoc analysis suggested mortality benefit among pts with highst
  severity scors!
       Management of SAP
  II. Prophylactic antibiotics
  Jury recommandation:
  7) no routine use of antimicrobial or antifungal agents
  in pts with necrotizing pancreatitis in light of
  inconclusive evidence and divided expert opinion!
  Subsets of pts who benefit from prophylactic
  antibiotics may be identified by further investigation!
      Management of SAP
  II. Prpphylactic antibiotics
  Jury recommandation:
  8) no routine use of SDD in the management of
  SAP. Further investigation of this promising
  strategy in SAP is warranted!
      Management of SAP
  III. optimal mode and timing of nutritional
  support in pts with SAP
  Recurence abdominal symptoms folloving the
  introduction of oral feeding in 20% pts
  Enteral nutrition might exacerbate SAP!?
  Benefit of enteral nutrition in critically ill
  encouraged new invetigations in enteral feeding!
      Management of SAP
  III.
-  Small studies – jejunal feeding relatively well
  tolerated, pts requred fewer laparotomies, more
  rapid bowel transit and a lower mortality rate!
-  Placing feeding tube?
-  Eattock et al (Am J Gastroenetol. 2005;100:432-
  9) NG vs NJ 50 pts (27 vs 23) no difference i
  acute phase response, pain, duration of hospital
  stay, or death!
       Management of SAP
  III.
  Enterl vs parenteral nutrition
-  8 studies, 2 demonstrated atenuated inflammatory response in
  enteraly fed pts, in all remaining : infection, organ failure and
  mortality rate similer or lower in enteraly fed pts.
-  Those studies were performed before strict glycemic control was
  introduced as standard of treatment!
-  Meta-analysis-infection, surgical intervfention and LOS
  significantly lower in enterallly fed, but mortality rate did not
  reach statistical significance!
      Management of SAP
  III.
  -glutamine supplementation of parenteral
  nutrition is beneficial in critically ill
  - probiotics very limited experimental date and
  only one small clinical studies, pancreatic
  necrosis infection les frequent in treated group,
  no mortality difference!
      Management of SAP
 III.
Jury recommandation
9) Enteral nutrition should be used in prefernce to
 parenteral, after initial resuscitation, jejunal route
 should be used!
10) Parenteral nutrition only if attempts of enteral
 nutrition failed after 5-7 days!
     Management of SAP
 III.
Jury recommandation
11) Parenteral nutrition, when used, should be
 enriched with glutmine
12) Strict glycemic control is recommanded
 (enterally and parenterally feeding)
13) No routine use of immunoenchancing feed
 fromula or probiotics!
      Management of SAP
 IV. Indications and timing of surgery in SAP? Role
  of percutaneous drainage and laparoscopy?
-incontrovertible indications for surgery are: suspected or
  confirmed intra-abdominal catastrophe including
  intestinal infarction or perforation, exanguinating
  hemorrhage, or abdominal compartment syndrome!
  PTS with SAP must be assessed daily for deteriration
  with these possibilities in mind since timely operative
  intervention is essential!
      Management of SAP
 IV.
- necrosis mandates repeated asessment of the need for
  surgery –debridement of the pancreas and
  peripancreatic tissue – later is easier and safer.
- Over time-liquefaction resulting in pseudocyst or abscess
  formation that might be more amenable to
  percutaneous, rather than operative drainage!
      Management of SAP
 IV.
-SAP is archetypical examples of sterile inflammatory
 process leading to organ dysfunction- SIRS, which can
 be indistinguisable from severe sepsis!
-The potential for development of infected pancreatic
 necrosis and/or extrapancreatic sites of infection
 further complicates the management of SAP!
      Management of SAP
  IV.
-  It is mandtory to discriminate sterile and
  infected pancreated necrosis!
-  CT (retroperitoneale air-rare),
-  FNA very sensitive (83-93%) and specific (100-
  100)
      Management of SAP
  IV.
  Sterile pancreatic necrosis – no surgery
  Infected pancreatic necrosis – antibiotics and
  surgery (debridement-conventional,
  laparoscopic, percutaneous) 2-3 weeks, most
  critically ill – earlier!
  Abscess percutaneous drainage might be
  enough!
     Management of SAP
 IV.
Jury recommandation
14) CT and FNA of pancreatic and paripancreatic
 tissue in SAP to distinguish between sterile and
 infected necrosis!
15) No debridement or drainage in sterile necrosis
     Management of SAP
 IV.
 Jury recommandation

16) Debridement or drainage in infected necrosis
 (CT gas, FNA), minimally invasive technicques
 including laparoscopic and/or percutaneous
 interventions might be effective in selected pts!
     Management of SAP
 IV.
Jury recommandation
17) Operative necrosectomy and/or drainage
 when possible to be delayed at least 2-3 weeks,
 to allow demarcation of necrotic pancreas, but
 clinical picture should be the primary
 determinant of timing of intervention!
      Management of SAP
 V.When pts with gallstone SAP should undergo
  interventions for clearance of the bile duct?
- 40-60% of all cases of AP
- temporary or persistent obstrutcion of sfincter of Oddi

- Prompt removal of the inpacted stone would atenuate
  inflammatory response!
- But most stones passed spontaneously!
      Management of SAP
  V.
  diagnosis- ultrasonud, CT, for
  choledocholithiasis endoscopic ultrasound,
  biochemistry
  SAP+obstructive jundice - 4 trials of early
  ERCP and sphincerectomy, 2 show benefit -
  reduced morbidity and mortality, one increased
  respiratory failure and trend to increase
  moratality
           Management of SAP

                     Severe    Gallstones
                                  Compl. Mortality,
     Study     Interv.  n   Pancreatitis,  Present,
                                   %    %
                      %        %
Neoptolemos et al.  None    59    44       85    34    8
           ERCP/ES   62                 17a    2
Fan et al.      None    98    42      66     29    9
           ERCP/ES   97                 18    5
Folsch et al.     None    112    14      46     51    6
           ERCP/ES  126                 46    11
Nowak et al.     None    102    Not      Not    36    13
           ERCP/ES  178   reported    reported   17a    2
      Management of SAP
  V.
  Jury recommandation
  18) gallstone AP shuld be suspected in all pts
  with AP, and all should be evaluated by
  ultrasound and biochemistry!
  19) SAP+obstructive jundice urgent ERCP
  (within 72h) should be performed, alternative
  methods of biliaray drainage should be
  considered if ERCP is not available or
  technically feasible!
      Management of SAP
  V.
  20) In absence of obstructive jundice, but with
  suspected or confirmed galstones, ERCP should
  be strongly considered within 72h of onset of
  symptoms!
      Management of SAP
  VI. Therapy targeting inflammatory response
  - anti TNF - no place
  - anti PAF, 2 trialis one (Johnson et.all,Gut
  2001,286 pts) showed trend to reduced mortality
  and organ failure, one (unpublished, Larvin,
  1500 pts) no effect on organ failure and
  mortality!
      Management of SAP
  VI.
  -rhAPC in PROWES study -64 pts with SAP,
  mortality rate was 15% in rhAPC, and 24% in
  placebo group, but all had a known or suspected
  infection, which is not case in many pts with
  SAP!
      Management of SAP
  VI.
  Jury recommandation
  21) general supportive measures shoul be
  employed in SAP (volume resuscitation, and
  lung-protective ventilation strategies), as these
  intervention might play important role in
  atenuating inflammatory response!
      Management of SAP
  VI.
  Jury recommendation
  22) if infection is documented or highly suspected
  and the pt with SAP meets the definition of severe
  sepsis, management according to current sepsis
  guidelines should be initiated!
  rh-APC (be careful - retroperitoneal hemorrhage)
  low dose corticosteroides for vasopressor -
  dependent shock.
      Management of SAP
  VI.
  Juri recommendation
  23) no use of other immune - modulating
  therapies targeting inflammatory mediators in
  SAP, such as anti-TNF-a therapy and lexiphant
  (anti-PAF)
      Management of SAP
  Further evaluation in management of SAP is
  necessary for prophylactic iv or oral
  antimycrobial therapy
  enteral or parenteral nutrition in context of strict
  glycemic control
  gastric vs jejunal feeding
  anti-inflammatory should be further investigated
  in large trials

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:60
posted:6/4/2012
language:Croatian
pages:100