Federal Budget Speech 2012-2013 (Urdu Version) by vufellows

VIEWS: 234 PAGES: 52

More Info
									        www.VUsolutions.com
    ð 2012-13 †m†Ï³þi 8re        ˜Z†ËZ e

]c g Ñ ÔgñZ ~Š OZÔ]1â Ô: Z  ñZ' kiz ¹Ãz
 *              ,  ,

      ¹F z ~È /
      ,          gzZ

     Y 2012yŽ J ÔZ ò ¸

        / /

 Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ

    û ô $ ô F û $ ô# ô û
    Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠeô

       ////
                      www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 2               wzZ z                              !$xz

7 P VZv0 » #ÓÉ= ä T Vƒ g Z ¦] » u 0 vZ ~
    *Ö         /   *

$NŠ *Š X „e *ƒ õ6 kZ Ã x ¸Xì ñ ]g @t X ~Š ~g ZŠ )f Å ä™
Ë      * ,          *

               Xì „g ƒ o¢~ yÎ 0 eg/ž ì
                      * $

       ~ X Å ~i ‚ yâ ‡ ]g @ ä P a r l i a m e n t kZ
                *

@™ 7 d ` Zyà ã5 Ÿg Š- ¦ WZkiz Leader of the House
*             ,

6 gî O X c ¯ œ » Ï0i Ï( Å x ¸Ã Parliament kZ ä VM X Vƒ
,    */ + %

             X  WZkiz Jž²+F sî~ õg @ ò ¸{z
                ,-   ,    *

Å Vkg 0 Ï( x Ó gzZ L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n ~
   *

à eg/ ä VM Vƒ Le *™ Acknowledge Ìà Contribution
 $       *

                         X H x » a Æ ä ¯ [ x»
                               www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 3                          !$xz

yZ- Z kZ ä \ M X Vƒ Le *™ Recognize ÌÃg ZŠ™Æ \ M ~
            *

.‡ 6 gî Æ Chairman of the Senate ä & * tzg à [» gzZ Ã
Þ ,                 *

                         X Å ë Z ]Š ª gŠ
                            Û

gzZ ]ù T yZgzŠ Æ Transition kZ ä ~g ZŠgi Z M gœ

VrZ Xce *™ RecognizeÌÃ kZ …ì Å ]Š ª Å o Ð ~ÔZŠ
    *

~ „ ( ò ¸ ä VrZ XK v à Parliament ]Zg (Z LZ ä
 

Å gzŠ kZ ~ ä¯ o¢ à yÎ 0 õg @ X c CZ à R e c o n c i l i a t i o n
           * **

               X Ï Çg Š c å Ãg ZŠ™Æ Leadership
                   *

i ¸ M »^ 6 qZ B‚ Æ à b Å eg/ ~ Y 2008 ä x ¸ ãÎ 0
      -       $           *

» gœ X ðƒ ì‡ ãZx Å yâ ‡X H Éà Parliament ä x ZúX H

Xì Š Zi M Media Xì Judiciary Active X Zƒ Unanimously [NZ

» Public Accounts Committee à Leader of the Opposition

X Š H Empower à V1ß X Š H o¢Ã Vzg ZŠ Z X Š c ¯ Chairman
 H          H         H*

ä NFC Award ,‚ XbŠ ]Zg (Z h' à V1ß ä çF ,z 18
              +×     ,


                           www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 4X Nƒ Transfer à V1ß 'g Ziz 18 XbŠ Resources {Š c i 7Q
                        *

Å Political Activities ~ FATA X ˆ Å » Concurrent List

ä ë X Š c Š Administrative Status * Ã yru X ˆ ~Š ]i YZ
   H*

Ô E c o n o m i c C r i s i s á Zz Y ~ Pgz ™ 0 x ¸ qZ
                          -

‰ [c Á { n Æ Y 2 0 1 0 gzZ yZd @¬ C o n f l i c t R e g i o n a l

+F$ t Xì @™Cª à #/Z Å x ¸ ãÎ 0 t X H¨ £ » Challenges
 ,+   *Ù   Ö      *

Xì ]o » x ³Æ x ¸ ~g ø a Æ w”Æ w2 KZ ™ 0 1‡6 wŽ ß
                   * , g

Å yÎ 0 áZz ¶Š V*!Œ g Ñ " a Æ «™ Å o ~
   *     *Û

@™ 7 xs à FC gzZ Paramilitary Police Ô Armed Services
*

ÐZ gzZ ›a Æ í LZ Å &Zp z Š% ãÎ 0 ~ ™| ( Ð ƒ X Vƒ
       z         *   , 

        X Vƒ êŠ Š ZŠ ÌÃ"_ Æ ä™ x » a Æ ä¯ o¢
                .                 ?5 H ~ Pgz … : u
Ìà Economic Situation kZ àZz Y ~ Pgz à #Ó kZ
                    Ö

~g ZŠ )f t ÐZ ä x Zú~ Y 2008 Z Xì ]gz¢ Å ä™ Realize
               #


                           www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                5                             X {Î

          X ¶_ ƒ Á Real GDP Growth (1)

å Zƒ ~ Y 2006 i ¸ M » †ŸZ ~ T CPI Inflation : Ñ‚ (2)

      X ¶_ V6 Peak Å 25% ~ Y 2008 'Æ Z
         ,           ,

8.5% » 8 ~ e Y Ô External Current Account Deficit (3)

                        Xå

         X å [ ƒ 7.6% ™| ( Fiscal Deficit (4)
                 ,

X¸ ‰ {g °Z e [g Z 6 ™ƒ ÁÐ °Z e [g Z 16 ]{f Æ !Š I§i (5)
                    ,

[ ¤ ðä qZ 100-Index » Karachi Stock Exchange (6)
 / -

X ¶~ 7 *™È Market à Exchange Authorities gzZ å
   , *

[ V J RÅ Eighties™ | ( Ð Sixties°Z e ~ V¸ (7)
  -        ,

                        Xå

à â Ð IMF … X å : {g e ðà ZÎÆ ä™ qŽg Ð IMF

´ ˜ { WO Ð Financial Crisis Æ Y 2008 ä ë èY X ˆ ï -zç
   ,                      $

x Ó LZ ä ë p¤ Z X ¶ ¿ }Š „ZpgŠ Ã I M F „ ¬ Ð
      /    g  


                         www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               6à Economy … Ð Program kZ p K 7Ýq Objective

                       X BŠæ ~ ä™ Stabilize

*™ o‚ » „n Ð ]Ã M CgŠ Ã yÎ 0 Z Ð w‚ 2 ã½Ô
*             * #

» °Z e [g Z 1.2 ä ë É X Ñeà u% Æ Š ZæZ Å IMF ä ë Ô Z 7
                           ,

                            X H :Zz £Œ
                                 Û

Eurozone  6 î m{ X „g Weak g2$ Outlook ~ŠŠ OZ @¬
      ,         +

ž 7 ãZz t Xì œ ëZ » I n v e s t m e n t gzZ ]g ˆ ~g ø Ž ~
       /%

@¬ Å ]Z WZ Æ yZd kZ X Ç ñY c 0 1‡ b§ ¾6 Eurozone Crisis
    ,         * *    ,

   XÐ ,™ WO…gzZ XÐ g D 7 6 ~g » tâugzZ ]g ˆÔV†
      ,       , ,

gzZ Resilience Å Economy ~g ø ŠŽz! Æ Challenges yZ
                 *

X 3g g Z Œ à Growth ~Š OZ ä ë ¯! Æ Strength Å x Zú}g ø
     Û'
     ,          )*

Ô Ð kZ Ž ;g dŒÆ 3.4% ¹zZ Growth Rate ~ Vß ‚2 Ô
      $Û

kZ gzZ ì Reasonable Performance t Ôå Á ÌÐ 2% ~ w‚2

vZ Xì @™Cª à Upward Trend Ž ì 3.7% Growth Rate w‚
   *Ù

[x» ~ ä™ Ýq Economic Stability ë Ð x™ z aÆ \¬


                             www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               7ñY VJ Potential LZ ¢ Growth [Z ž  Š OZ6 gzZ  ñƒ
  -                 ,

                              XÏ

         VÒx» ~Š OZ Å #Ó
               Ö
                        !$xz

              Xì x PZ » uÑ ~Š ã Zg ø
                      C

                Macroeconomic Stability

ä ë Xì L Macroeconomic Framework » yÎ 0
                   *

ë yZgzŠ Æ w‚ zŠ ÔgzZ ì 3g g Z Œ à Stable External Position
               Û'
                ,

IMF ä ë Xì Å Ýq ! x» t % Æ Disbursement Ð IMF ä

Zg ø X  °» Reserves }g ø ÌQ K :Zz 2 Œ °Z e [g Z 1.2 Æ
                   Û

Q g ! qZ ÏŠ™g » ~g ø ~ Exports Xì L × Exchange Rate
  * -

~ Imports X  „g | ( gi ]cF ~g ø gzZ „g hZ J u ™f .‡
          ,   ,        -   Þ

kZ gzZ ì †ŸZ Ð ~! ~ V† Å % 6 R@¬ zz ~Š ã Å †ŸZ
              ,      C

         X 7o‚ „ …sÜ » External Challenges
                         www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               8                       ö» ]q & Z
3g ~g Y Ã Economic Reforms ä ë Ì% Æ x Z¤z6 IMF
                    / ,

Ð Ø{ Æ x Z¤z6 ž ¸ !Î t Ž ‰ ƒ "U ß vß {z gzZ
     / ,        $*

» Discipline gzZ Ï ñY ƒ : Zg ZŠ )f ) Economic Management

» Fiscal Discipline {Š c i }Ð èâ ä ë ~ w‚ 2 ÔX Ç ñY ƒ
            *

                             X H {Cb
                               Ù

         X  t ]q & Z ë Z ˆ Å yZgzŠ Æ ž²kZ

x Ó {z´ Æ Vƒ ZzŠ gzZ ½ Ô g ZzZa ¦gi ÔuZgp (1)

       X I ~Š ™ » Sales Tax Exemptions

{]ZŠ » LÆ ™ »Ã Zero Rating 6 Domestic Sales (2)
 ,             ,

                       X Š c J(
                        H*,

  X Š H 16% Æ ™ ÁÐ 17% Rate » Sales Tax (3)
   H

       X IÅ » Special Excise Duties x Ó (4)

       X Š c Š ™ »Ã Regulatory Duties 392 (5)
        H*

X I Å Major Rationalization ~ Excise Duties (6)


                          www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                9Á Rates Æ yQ c Š c Š ™ »Ã Federal Excise Duties
        H
       * *

                        X‰ K

~ VpZ° gzZ Audit ÔEnforcement ~ Tax Policy (7)

                 X Š H Focus 6 ]â l
                  H     ,

q Ê gzZ „g ~g Y Ìw‚ VzuzŠ g @Î ~g à eñ ~ ]YZyZ (8)
               *    $    

à Current Expenditures vŠ {z´ Æ 5ZŠ Z Å VçŒgzZ
                     Û

ˆ Å ¶ ~ Expenditure ~ VÂgß ‰ X Š 3g Freez
                H

X Š H Á 10% ~ ¨£ Æ w‚ Ôà ]YZyZ #Ӟ 6
 H             Ö

6 D Y gzZ ¶ ~ "¾ ñƒ ng ià z 6 VÍß  (9)
,       $   p % ,

                  X Š H†ŸZ ~ ]YZyZ
                   H      

    X H Fully Utilize à yZ gzZ Š c J ( à ]YZyZ CªF (10)
                 H*,      ,

ÔF ®yÎ 0 Ô PIA X Š c J ( Ð M Ã ]q & Z ~ % ~g »u (11)
    *     H*,

Professional Managers  ~ DISCOs gzZ GENCOs

Æ Vzg ZŠ Z F {Š c i Ð ~ yZ gzZ ˆ Å ~g½ Å
      , *
             IG
           L5
vŠ Å ˆ ~g »u X ˆ Å â ÿG ½h$ Å Board of Directors


                          www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               10      Xì ~g Y ¿» ]q& Z ~ Corporations

gzZ Š c ¯ ‚Ÿ! à VçŒ ‰ G : ï ~ Vé P (12)
  H*   *   Û    á

        X ˆ ðÑ ¶Vc ú~ Commodity Debt
            *

ä š ~œ ˆ Æ ä M ¶ ~ ƒ !Š Æ gi ¹ ZZ (13)
   /%       *     Û

    X Å ¶ 200 Basis Points ~ Interest Rate                   ]Z WZ Æ kZ gzZ NFC
                    ,
Å NFC Award ,‚ qZ Ð ~ ]â ZŠZ !zZ Æ #Ó kZ
        -          Ö

kZ Xì hñ ëZ qZ » ]© yxgŠ Æ V1ßgzZ t Ãz t Xì Finalization
      -

z Z, qZ » Taxes ¹Ãz à V1ß ä #Ó ¹Ãz )gf Æ Award
  (¹-           Ö

 Ã F A T A gzZ ò z V§ Š Zi M Ôyr u ÔV1ß Xì c Š }Š
                      *

Æ Divisible Pool Ô Share » Grants ´vŠ gzZ Divisible Pool

2009-10 ž ì YY c Î Ð ]* Z { i Z0Z » kZ Xì Š VdŒÆ 70%
        *   !k +        H $Û

™ | , » V1ß ~ 2011-12 ² ‰ bŠ 9zg [gZ 633 Ã V1ß ~
  (z

    Xì _ ƒ kzŠ ¶ t ~ž²¿Æ w‚ zŠ X Šƒ 9zg [gZ 1204
        H g          H


                         www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              11¿Ã #Ó ¹Ãz ~ ³Æ và V1ß6 äe } ( kZ Å b‚z
  Ö         ,   ,

Æ Ö Ð Challenge kZ X ~ 7 *™ Major Adjustment ~ ž²
            , *

vŠ gzZ ½ Ô¡ à V1ß Ãt Å b‚z ž ì Ì Š OZ t … B‚

    Xì ~g ZŠ )f Å yQ [Z Ž Ï ñ¯ .‡Æ bZ Å Services
                  Þ   Û             ]Z WZ Æ kZ gzZ çF ,z 18
               ,      ,
à Parliament kZ Ì Credit » ~gà. Å çF ñ M ,z 18
                  , Ž

~g UŠp F W X I Å và V1ß 'g Ziz 18 =g f Æ çF kZ Xì @Y
    ,z                 ,    *

Ù ë Z ]â } 4 à x Zú"ßÐ Combination Æ b‚z {Š c i gzZ
   Û  .                 *

                            XÐ              ¶~ "¾gzZ ]â ZŠZ k#
               $
Æ x Zúž å Vision » yï )HL gzZ y Zg 3Zzf Lt

  à ]4 gz$ Æ }Ñç gzZ ñY ~Š y!i à ]!_
               *   *.

7gŠ a kZ X ñY * D à äÑ ~ Econo mic Mainstream
       c¯


                      www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                12;g ~ V~f }g ø å wì » b # Å ]4 gz$ ŠŽz! Æ Challenges
                   *

 ~g ø * Ð W Z Æ ]Ñq ~Š OZ s$ Ð ~! 7Q Xì
   *X ,        +

Xì Ñ ëZ -Z » E c o n o m i c
    q                   P o l i c y

» Ö#Ó ~ Ÿ kZ B en a zir I n co m e S u p p o rt P ro g r a m

g Ñ » P r o g r a m kZ Xì F l a g s h i p   Program

o Ñ » Program kZ Xì @ƒ ~ Best International Practices
          *

*ëZہŠæ à â Ð [ˆÆ 9zg g ZÙD12 : Ñ‚ à Vâ Z y  Ñ 60 ~ ½
*™                      Ä

kZ ) X  C` „z x OZ » VzyèY Xì „g Y ~Š à &Zp Šæ à â t Xì

[g Z 50 ~ P Æ w‚ kZ gzZ ì * ¬Š Ð Ã hZ ~ *Š à x Z/
             @Y          ¤z6
                         ,

         ( à {+ Ã Vâ Z+ ÄÑ 35 Ð T ‰ G a zg
            ZÃ   0{        y9

Vâ Z y Æ X X  ï Features °ŸZ F~ x Z¤z6 kZ
         á          / ,

Y c Š £Œa Æ ä™ qzÑ g !zg » CZ gzZ Health Insurance ÔšF Ã
 * Û        *               M,

                            Xì ; g

a Æ Šæ Å ~Š ! M { WO Ð ]Ã M gzZ "¾ {z´ Æ kZ
      *,         $

X  ‰ ñVZ ]â ZŠZ Za Æ ¶Š Ýz à Social Safety Net


                         www.VUsolutions.com
               www.VUsolutions.com
                  13Ô wÓZ š Ô P a k i s t a n P o v e r t y A l l e v i a t i o n F u n d
   M

Á Ã Vzg Þ» { WO gzZ Ô Citizen Damage Compensation Program
       ,

gzŠ ]) Å V'¾=g f Æ VñZ¤z6 ‰ bZ Å VçŒ6 Mark up
             / ,   Û   Û,
       H5H
        "
       -ÍG X ‰ bŠ i - °ŸZ Æ 9zg V1g Z a Æ ä™
)g f Æ ig:Z ö -

            X  „g Y ~Š 6 7 Á ,q ~Š ã à VÍß VÅÑ
                  ,      C

ð Á Ð : ;â .- 50 ë X  Ì x Z¤z6 ~Š ZæZ vŠ {z´ Æ kZ
      $        / ,

Æ { z Æ †Ñ ~g ZzZa à @g ™ Lifeline ÄÑ 79 á Zz ä™ wEZ
    

Ð 9zg 100 ñO Å : ;â 9zg 600 7Q X  ìg }Š ð6 7 'Z'
                     , ,  ,

à Zz äY ~Š 6 wEZ Æ ð ÁÐ : ;â .- 700 Xì @ƒ *™ ZŠ Z . Á Ì
      ,         $     ** Þ

i Z Á6 ì ë X ì n
   ,          Æ : Ñ‚ 9zg [g Z 180 w ¦ù » Subsidy

¶ ~ "¾ {z´ Æ kZ X  ìg }Š Subsidy : Ñ‚ 9zg [g Z 8 Á
  $

VÍß yZgzŠ Æ w‚ 4 Ô Æ VñZ¤z6 ‰ wâ ÑZ š Æ äÑ
             / ,     M

g Çizg à Vâ ZŽ â g Çizg " Éñ7 ë X ‰ K „ zg [g Z g ZD qZ ~
              ,     9      Ù -

Æ National Internship Program X  ìg ™ ë Z Zñ Æ
                      Û

~ High Demand Areas à Masters gzZ Graduates ÄÑ qZ
                        -


                             www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                14Æ g Çizg o yzÛ Ã VEÎ 0 ÄÑ 16 Á i Z Á~ w‚ 4 Ô X ˆ ~Š šF
           *               M,

Za Zñ VÅÑ Æ Vái 5 ~ % ~g »u ä ë X ˆ Å -zç ~ w”
                   $

  X c Š D7Q Æ ™ Permanent à }i 5 Contract Vzg ZD gzZ G
   *                     Ù

œ£ ~Š ã }g ø Empowerment Å &Zp 6 gîÆ #Óò Zú
   C            ,   Ö

w‚ 4 Ô Xì c ¯ g (Z ! à &Zp Ð Vh§ Z ä ë Xì ï ~
     * *               á

a Æ ä¯ g (Z ! 7Q gzZ D Æ t £ Æ &Zp yZgzŠ Æ
      *

             X ~Š ~gàÅ 2Z ¸ 24 ä Parliament

                         ©
ðZ½ gzZ % x { Xì ´g Là V† Ñ ë Z qZ » Œ0 Ùç
                -   *

Zg7 Ã ]YZyZ ä ™ \Y ^â gzZ ¶ ~ g ZzZa ¦gi ÔV† @¬ Å k»Z
      Ó

Inflation ~ o }g ø X  Dƒ i Z0Z WZ 6 gi ¹ ZZ ] â ZŠZ ‰ ä™
               +,  , Û

       Xì Ð zz Å Supply Shocks c †ŸZ ~ V†@¬
                   *

* Y VJ bÑ à ©) Å 25% » Inflation ~ yZzZ Æ Y 2008
* -                

~ bÑ Å I n f l a t i o n yZgzŠ Æ w‚ 4 Ô Xì z » èâ [Z

gzZ ì Š c Ñ J ‚ 11 Æ ™ Á ÐZ w‚ kZ Xì ð M ¶ Gradually
   H*-


                        www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 15ng s@ » äÑ ~ Single Digit à Inflation ë ~ w‚ à â {Ò M
p

eñ Å k' ¸¦ Xì „g M ¶ Ú~ Inflation Ð w‚ 3 Ô X 
$   , /

Ô gzZ Š 3g ßà ]YZyZ ä w‚ kZ ñƒ ng ~g Y à Œ0 ~g Ã
   H      Ó      p     *

        X ð M ¶ 10% ~ ]YZyZ Æ #Ó~ ¨ £ Æ w‚
                 Ö                         àßz Å Vƒ
X Ï ñYƒ kzŠ Tax Collection ~ w‚ 4 ¬ Æ #Ó ~g ø
    H               Ö

g ZD2 ~ Y 2012 yŽ ~ ¨ £ Æ 9zg [g Z g ZD qZ Æ Y 2008 yŽ t gzZ
  Ù                 Ù -

Æ w‚ 2 Ô Growth F {Š c i ~ kZ Xì ykZ » g dŒÆ [g Z
        ,*            $Û

™| ( Ð 9zg [g Z 1327 Tax Revenues ~ Vß ‚ 2 yZ X ðƒ yZgzŠ
  ,

~ õg @ ± Xì @™ Cª à †ŸZ 46% Ž ‰ V J 9zg [g Z 1950
   *   *Ù          -

t X Q7wV ðì Ð kZ Å ÏŠ™g » g Z0 +Z Å Tax Collection
               +á

Special Excise Duties  ~ Š Z® ~( Ô ¶~ Sales Tax Rate ! x»
                ,

ñƒ D™ » Regulatory Duties x Ó ã½6 Imports gzZ Ø{ Æ
                ,

                           X ˆ Å Ýq


                           www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 16à Vß Zz ä™ : ZŠ Z Ls@ t » ÏŠ™g » Ð x™ z aÆ \¬ vZ

Ô ™ ¯ o¢ à E n f o r c e m e n t R e g i m e Ô ™Ñ ~ T a x N e t

~Ú Å ]â l ® ki Ô ™Ñ ~4 Vc ú ~ Tax Adminirtration
     ) ,      *

Šæ Å ‰ Audit Æ ÏŠ™g » Å Withholding Agents gzZ ~zc Ð

                         X Š H Ýq Ð
                          H                          ®Zgi
                          )
yZgzŠ Æ w‚ 2 F Zá Xì Backbone Å u yÎ 0 % ¦gi
       ,            *

¦gi w‚ kZ Xì „g Outstanding ÏŠ™g » Å% kZ ŠŽz! Æ [c
                      *

~Š g ZzZa {Š c i Å V” ~( x Ó Å py Üu gzZ k¾ Ô wze ä %
       *     ,    

                                Xì

X ~Š Subsidy Å 9zg [g Z 50 6 Š 3 Ã% ¦gi w‚ kZ ä ë
              ,

ä ë X ¶ °» * g ZzZa ò £ Å Š 3 Ð zz Å º Å ’ èY
      *

Ð kZ X Å Šæ Å Vzg » “ » Æ u ™hy ìÐ Domestic Sources
              +

VÎ0 ~g ø X Iƒ .‡Æ 5ZŠ Z ‰z' à Vzg » “» Sugar Mills
 *      Þ     Ü ,     


                          www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               17       Xì ;g ™ Export ìgzZ xn [Z yÎ 0 ~ ³Æ
                      *                           Å
                G N
~ Industrial Sector ˆ Æ ÏŠ™g » ïib ~ VÎ' ¸¦
                    , /

kZ ~ ¨ £ Æ 3.1% Æ w‚ ÔXì Šƒ i ¸ M » Positive Growth
             H

Potential Ì[ Z t ë @ X Ç ìg 3.4% Growth Rate » VØ w ‚
          *

Æ % QB‚ B‚ Æ äƒ ! g ëg Å ¹F Å u Xì Á Ð
             ,

              X Ï ñ M ~! Ì~ Growth Rate

Ôò Ô ì Xì Zƒ ŠŽz! Æ º Å ð gzZ ’ †ŸZ t
        *

Sub Sectors Vc ú , Z Chemicals
       *             gzZ Textiles Ô Automobiles

XØŠ Incentives à VØ ä #Ó X ðƒ Growth ~ X 
           Ö

X ,Š — gzZ áÅ 5 Zg Æ International Market gzZ Regional
   œ

                         %»ð
Æ ! øŠ Šzö Å ’Xì ;g ¯! » ÷¡n Æ #Ó% » ð
  7        )*     Ö

6 R@¬ Z n kZ Xì CY Å Za Ð Furnace Oil ð F {Š c i ¯!
,   #                 ,* *   )


                           www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                18{ â 18 Xì CY | ( Ì Cost of Generation   f( © Å %
        ,              ,

Zƒ : L¬ Ž X g n     Æ wÛ ° °Z e 110 ¹zZ © Å %x { Ð

n Æ kZ 1 . ! ÐZ gzZ ÑZ e 76 VÍß ú1 Zg7 » V† {Š c i ä ë X å
     $*        ,          *

~Š Ã% Æ ð yZgzŠ Æ w‚ 5 Ô X} 7 *™ ay9zg [g Z 250 …
               *
              , 

Fiscal System  Æ o t X ;g 9zg [g Z 1250 w À » Subsidies ˆ

7ú1 t Já² {Š c i t Ãz ˆ Æ NFC Award Xì ú1 Z( ¹ 6
   -   *               , ,

                                X Y VZ

~ ˆ kZ X 7X uZz » ˆ Æ ð T a r i f f S u b s i d i e s

6 5ZŠ Z Ð kŠ Ô *ƒ : àßz Å ]‚Zz Ô S y s t e m L o s s e s
,     , *

4 à x  #Ó X  ŠŽñ Ì b) ò OZ F gzZ Interest Charges
    Ö

VÂZg 6 yZ gzZ  ]q & Z {Š 1 t ë @ì „g ™ ]q & Z n Æ ä¯
   ,             *

                        X Ç ñY H 7æ Mgc]Zg

F Æ ð 6 Xì Å ï ~ Ä ð ^ Zz~ 3500 ä #Ó
       á          Ö

 1000)  !;Ã ( ^ Zz~ 1000) y ï ~ X ì ~g Y x » 6 V1
                       ,

ˆF Ô; x™ Ô * e Zr ( ^Zz~ 1 0 0 ) b » ( ^ Zz~
 ,


                             www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                19( ^ Zz~ 1400) /  VÂ åa » Hydro Electric Power Station

ï ð :^ Zz~ g ZD 5 ~ National Grid Ð X  "
 á       Ù                          ,Z

                                 X σ

íÑ U 0 c & Z ÔyÎ 0 ÔyjjZ Ô yj¾F gzZ íÑ U 0 ’yZkZ u 0
  $*+ *     *î     î,     $* , *

Cubic Feet  [g Z 2 Ã yÎ 0 Ð V1
             *        VâzŠ Xì ~g Y x » 6 V1
                              ,

^îÌà V1      Æ æ MgŠ Å LNG ëB‚B‚ Æ kZ X Ï A ’

X σ Ýq ’ Cubic Feet hz™ 50 h' Ð T X  ìg }Š
              +×

 Xì ~g Y x » Ì6 V1
       ,    Thar Coal     gzZ Wind Ô Nuclear Ô Solar                 WZ ¦ù » V† Å ]¬¡@zð
                 ,
Æ }g ‚ áZz äƒ ~ V†6 R@¬ ž ì Å ÌÒ t ä ë
         ,       Ã

à V † ñY c Š
     *      g à x Zú Æ™ : v à ±ŸZ }g ‚

~ Ò Å pg Á Ð ±ŸZ áZz äƒ 6 International Level
  Ã          ,

     X ~ 7 bŠ ã!ŒÅ 9zg [g Z 70 ~ Revenues LZ à #Ó
       , *  Û               Ö
                            www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               20                       ]YZyZ CªF
                          ,
ë n Æ pg g Z Œ à ~! ~ E c o n o m i c G r o w t h
       Û'
       ,

kZ X  ìg™†ŸZ Vc ú ~ Overall Public Sector Investement
        *

Annual Development  Æ 9zg [g Z 873 ä ± ~Š OZ ò ¸ w‚
                    Ã

~ ¨ £ Æ 9zg [g Z 730 Æ w‚ Ô t Xì ~Š ~gà Å Plan

Æ w‚ ¸¦Ž ì 9zg [g Z 360 z » t Ãz ~ ADP Xì {Š c i 25%
   /                   *

     Xì {Š c i 9zg [g Z 60 c 20% ~ ¨£ Æ 9zg [g Z 300
        *        *

wEZ gzZ ~g Y 9zg [g Z 300 x Ó Æ Federal PSDP w‚ kZ

~ X  G å"     {Š c i Ð 200 w‚ kZ ä ë 6 R¹Ãz X ‰ G
           *          ,

ï "
 á    ëZ Æ VÃvgzZ yz | wJ ´g Ôzgà; hp y{ ÔÄE *

{Š c i à b‚z [øŠ ž ì t Development Stretegy Å #ÓX 
  *     7                Ö

ñY H Concentrate 6 ŠÅ V1
         ,           ñO Æ ä™ „ V1
                         ~

Å #Ó ~ PSDP Æ w‚ {Ò M n ƒ Ýq ¢ {Zà » kZ à x Zúž @
 Ö               +        *

                       X Ï Vƒ t ]¶F ~Š ã
                            , C

                    ŠÅ V1   ~g Y   1


                           www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                21     Regional Balance  B‚ Æ zÂ6 V¸´ {0?
                   ,   +       2

            "     Æ Š‹ Å &ZpgzZ V”     3

ã0 gzZ ð* Z Â 6 gî m{ Intfrastructural Development
 * *,                           4

                        "  Æ

            "    Æ Higher Education     5

Ð \ M PSDP Allocations n Æ w‚ à â {Ò M ~ [Z

      Xì _ }Š ± ~Š OZ ò ¸ ~gàÅ X Ç Vz™ Share
           Ã

#Ó Ð ~ Total Federal PSDP Æ 9zg [g Z 360 X 1
Ö

G –n Æ V1      ~g Y 96% ª 9zg [g Z 346 ä

                          X

gzZ W A P D A ² 9zg [g Z 6 9 ~ P Ã % Æ ð X 2

115 h' Ð s§ Å Vzg ZŠ Z ¹Ãz ‰ Electric Companies
  +×

                XÐ N Y ØŠ 9zg [g Z

     X  ‰ G – zg [g Z 48 n Æ%Æ ã0 X 3
         9         *

    XÐ N Y G ay9zg [g Z 44 6 Social Sector X 4
               ,


                          www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               2237 Ã V¸´ à Éò V§ Š Zi M gzZ yru Ô FATA
     S                          X5

               XÐ N Y ØŠ 9zg [g Z

 X  ‰ Çg 9zg [g Z 16 n Æ Higher Education X 6

 ‰ Çg 9zg [g Z 84 n Æ ]& Zñ gzZ Transport X 7

[g Z 23 n Æ } wg gzZ [g Z 51 n Æ NHA ~ X

                        X  ï 9zg
                          á                       Focus 6 ¹F ð‡´
                          ,,
Regional  Ñ ë Z qZ » Development Stratagy ~g ø
         -

]c gz¢ à Å yñ #Ó ¹Ãz Xì * ¯ D à yi Z  ~ Growth
 * S      Ö     *

VñZ¤z6 LZ Ã ]c gz¢ x Ó Å ò z V§ Š Zi M gzZ FATA Ô yru gzZ
  / ,    *

                       Xì g ZŠ )f Å ä™ Zg7 Ð

                            y ñ
ä ë ž ǃ ë Z 'Y t n Æ x ZúÆ yñ gzZ Parliament

H a Æ ä™ !Zi Z » V‘@à ~ V- g ZŠ )f Ð !Zj Æ yñ ~ èâ
          *


                             www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               23                        X Å l à
                           Ã S

Š c Š ™ 9.09% ™ J ( z » yñ ~ Divisible Pool X 1
H*        ,

                          Xì

ƒ Double b‚z Æ yñ w‚ ¬ ˆ Æ NFC Award X 2

                          X‰

6 |z Å ’ yZgzŠ Æ1 9 9 1 Ð 1 9 5 4 ä #Ó X 3
,# Û                 Ö

 X H th » yñ 6 9zg [g Z 120 ~ æ Å Royalty
        ,

à Jobs 11500 n Æ Vâ ZŽ â a  ‘ ñ 7 #Ó ¹Ãz X 4
                 , Ö

                  Xì „g ™ Finance

    X  z » Balochistan Package ]â ZŠZ t ,i Z {z´

         Internships   n Æ Vâ ZŽ âg ZD 15 X 1
                         Ù
        H4]
       ~ åhEÅ 9zg [g Z 4 6 Tube Wells ¦gi X 2
                ,

       V»½6 Vñ‚ Z à { 2400 ~ #Ó ¹Ãz X 3
         ,         Ö

Contractual Employees  x Ó áZz pg mÐ yñ X 4

                     *™ Regular Ã
                     *


                             www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               24        z Vc ú » yñ ~ Federal PSDP X 5
          *                         yru
sg ” x Â Ç ZÑ » Governance ~ yru ~ Y 2009 X 1

Æ Y Zgiz gzZ dZkiz Ô 3gÍ X Š H Zg7 c_ ÜkŠ qZ Æ Z™
        , , H          ,-

É ~ i Z0Z ~g/ ~ „Z'u Å WZkiz X ‰ G ð}Ç
    +     ,   ,

             X ˆ ðZ™ sg ” ± yru
                    Ã

Financial  n Æ äÑ ~ Mainstream à yr u X 2

Æ yr u ä #Ó ~g/ X Š H †ŸZ ~ Allocation
     Ö    H

9zg [g Z 16 ™ J ( Block Development Allocation n
        ,

                       X ~Š ™

        X  t ]â ZŠZ vŠ Æ ¹F Å yru X 3
                  ,

             ~g½Å Vzg −Z :7 g ZD5 /
                      Ù

    †ŸZ 100% ~ VƒZ 9Å kg ¯:7 yru /

à â : ;â à Vâ Z y g ZD 50  Æ x Z¤z6 ^g7 åZ ï /
           Ù      / ,


                         www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                25                        -zç
                        $

        bŠ à VÍß ò £ Royalty Å * e  ¸ %c Š /
                      á  *

    Mega projects  Æ 9zg [g Z 10 ~ PSDP /

Sost Dry Port  n Æ äJ ( ÆZg Cg ˆB‚ Æ u /
            ,

                        ~4 Å

           WÂ Å Airports zŠhgzZ u /

           Subsidy 6 xn Hu¢ÄÑ | le
               ,   a   ,      /

õ0 ñh ‚ n Æ Institutional Capacity Building /
 *

               Allocation Å 9zg [g Z                          FATA

‘´ ©D x OZ ki Æ t Ãz ž ì kˆZ å » ]! kZ à #Óò Zú
      ,           * Ö

V”vŠ Æ o 7Z gzZ  ï ~ V¸´ +F {0? Æ yÎ 0 ]Y
          á    ,+     *

#ÓXì ]gz¢ Å Affirmative Action g ZG 0 n Æ äÑ 'Z' Æ
Ö                  *    , ,

™¬ Ï0i vß Æ V¸´ yZ ~ X ì { Ç M ÌÐ ]Ñq  ð•Z yZ
  +


                            www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                26~ w‚ 4 Ô ä #Ó n Æ ¹F F ! Å x ZúÆ FATA X  ìg
      Ö    , ,

Subsidies  6 xn gzZ ð~ Allocations yZ X G ëZ9zg [g Z 110
      ,                Û

9zg [g Z 17 n Æ FATA ~ PSDP Æ w‚ à â {Ò M X  ï Ì
                        á

Current   9zg [g Z 10 n Æ Subsidy 6 ð X  ‰ G –
                  ,

           X  ‰ Çg 9zg [g Z 11 n Æ Spending                          òz V§ Š Zi M
Welfare Å x ZúÆ òz V§ Š Zi M Æ " _ kZ ä #Óò Zú
                 .   Ö

gzZ B u d g e t a r y ä #Ó ~ w‚ 4 Ô Xì ~Š z à 6
            Ö           S,

XØŠ 9zg [g Z 72 Ãòz V§ Š Zi M 6 gîÆ Development Support
               ,

gzZ 9zg [g Z 1 2 n Æ V1             CªF ~ w‚ à â {Ò M
                         ,

X  ‰ G –9zg [g Z !Îñh ‚ n Æ Current Expenditure

ž Vƒ &~gz¢ Ì * C t ~ X ǃ {z´ Æ kZ £Œ » 9zg [g Z 8.5
       *           Û

x » 6  Z6~ ‰  Z6 gz0 zgà; y ï ~ òz V§ Š Zi M #Ó
  , ,     ,*              Ö

       X Ç }™ ZŠ Z g ZŠ™ ~œ ~ ¹F Å º´/ t Xì „g™
                 /%  ,


                             www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               27™ ïÐ V1ß #Ó ¹Ãz X  { Ç M Ð b) Æ V1ß}uzŠ ë
     Ö

Æ Thar Coal gzZ Net Hydel Profit m<! X Ï }™ ià b) yZ
                  *

                         X ]5ç           gi ‹cF Å VEÎ 0 Overseas
              ,    *
Xì B Ð + Y Å í Wg @ Support à ©) ð•Z Ã yÎ 0
    $   z  *            *

X Q 7wV Å yZ ~ èâ N Z{yÎ 0 x ¸ Ž ä VrZ ~ w‚ 2 Ô
             *g

VÎ' 2 J °Z e [g Z 13 Æ w‚ kZ ™ á Ð °Z e [g Z 9 Æ 2009-10
 ,-

™ á Ð Toranto ~ X Zƒ †ŸZ 45% ~ gi ‹cF Å yQ ~
                  ,

x Ó J Ne w Y or k ™ á Ð J a d d a h gzZ J Abu Dha bi
  -                  -

           X Vƒ @™ 7 xsà Overseas Pakistanis
             *

Ð + Y Å VÍß ‰Ð á ZjÆ †ŸZ à © ~ gi ‹cF ~
 $             )    ,

w » gi ‹cF {Š c i Ð 75% X Vƒ Le *™ gzŠ Ã .ß à Zz äY Å Za
     ,*           *

LZ x ¸ t ä í Wg @ ž ì @™ Cª t Ž ì Á Ð : ;â °Z e 500
   g   z  *   *Ù

ˆ 卉 w‚ 3 0 ä ë X N Z{ n Æ Šæ à â Å Vâ Z0{
                     +


                       www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                28ë X Å 7~p ðà ~ Foreign Regulatory Regime Remittance

−F Å x ¸ gzZ  ñVZ gz¢ Pakistan Remittance Initiative ä
 , g

 G ÆZg Ð Vzg ZŠ Z C1â ±) {Š c i Ð 300 n Æ “ z » ¿
               *       W   Æ

ä ë X  G Ì ]â OZ ~i Zá ™ ï B‚ Æ Vzg ZŠ Z ãÎ 0 gzZ
                       *

™ M ~ yÎ 0 Æ Vzg ZŠ Z @¬ hZz Ð Money Transfer Business
     *

yZ }g ø †ŸZ à ©) ~ gi ‹cF Xì Å Ì ðZ ‚Z ,j Å ä™ x »
            ,      Û

Šæ ~ pg LÃ Balance of Payment Ð kZ gzZ ì ³ » ]â ZŠZ

                            Xì B           yi Z Â » V°ZŠ Z gzZ ]Zæ M' Ô]Zæ MgŠ
                       ,
Xì „g g Z0 ÏŠ™g » Å yÎ 0 ~ Exports yZgzŠ Æ w‚ 2 Ô
     +á       *

gzZ I | ( Ð °Z e [g Z 25 B‚ Æ ±ŸZ 28% ]Zæ M' w‚ Ô
    ,                 ,

High Level  t » ]Zæ M' ë w‚ kZ ŠŽz! Æ Global Down Turn
           ,      *

†ŸZ ‚ 15 ~ Imports ~g ø w‚ kZ XÐ g [x» ~ pg g Z Œ
                         Û'
                         ,

Ì c g- HÄÑ 12 …Xì †ŸZ ~ V† Å %zz ~( Å T Xì á
 *                ,


                         www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                29°Z e hz™ 70 6 kZ gzZ ¶{Š c i Ð H ° °Z e 500 7 Å T Z 7 *™ æ MgŠ
      ,      *             , *

: (Z èY X å k¦* t n Æ äX Ã% ¦gi X Zƒ ay!Š Igi dŒÆ
      ,*
       /                $Û
   %N% ) *
b§ ~æE t ¯! Æ g ZzZa Á Å c g- o Èzg0Z ~ ]gß Å ä™
             *     +

                           X å Y WO
                             ƒ,

Ì°Z e hz™ 20 [g Z qZ Æ Coalition Support Fund …
         -

   X Z 7 6 VâzŠ P gzZ External Receipts WZ » T A 7J ÌZ
     , ,               ,     -
                        wq ]gß C1â
{ Ç M Ð ]gz¢ Å yi Z Â C1â gzZ ÌZ Å Fiscal Restraints ë

gzZ Å g (Z ~g à eñ ~ ]YZyZ ä ë n Æ Ñ kZ X 
        $    

V† Å ðgzZ % X G ]â ZŠZ à ©) n Æ äJ ( Ã Revenue
                  ,

Vulnerable Groups  gzZ Policy Å % Z e : 6 x Zúú1 Zg ‚ » ±ŸZ ~
                     ,

NFC Award  X H†ŸZ ~ ]YZyZ Æ #Óä Safety Nets n Æ
              Ö

WO ¢& ä Å ¶Š Ñe¢ à ]Ñq ÌÐ ¶~ b‚z C1â ˆ Æ
,A   Ó


                           www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               30                             X ðƒ

];Žz {Š™ yÒ pÔ å 3g 4% s@ » }g Ä C1â ~ P ä ë

           Xì 5.5% Estimate » }g Ä ¯! Æ
                       )*         Budget Estimates n Æ 2012-13

7 Salient Features Æ 2012-13 P t ‚ Æ yZ- Z ~ [Z

                          X Vƒ @™
                             *

9zg [g Z 2960 w À » P ¹Ãz n Æ 2012-13 w‚ à â X 1

[g Z 2940 w {” ãUÃÆ w‚ à â kZ Ž ì Š H m?
        *         H ,

               Xì ZZi 0.6% Ð 9zg
                +

( » w ÀÆ Revenues ¹Ãz n Æ 2012-13 w‚ à â X 2

2732  Æ 2011-12 w‚ à ⠎ ì Š c Î 9zg [g Z 3234
              H*

            Xì {Š c i 18.3% Ð 9zg [g Z
               *

Xì Â Å àßz LÆ 9zg [g Z 2381 Ð + Y Å FBR X 3
               $

      X ǃ 10.1% Tax to GDP Ratio b§ kZ


                        www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                31,‚ Ð ~ R e v e n u e C o l l e c t i o n   Å t Ãz X 4

Transfer  à V1ß 9zg [g Z 1459 ÆNFC Award

«£ Æ 9zg [g Z 1203 Æ w‚ à â VZzg Ž Ð N Y G

            Xì @™Cª†ŸZ » 21.3% ~
              *Ù

9zg [g Z 1775 (» Ýõ ¹Ãz ¦ù~ 2012-13 w‚ à â X 5

(Æ 9zg [g Z 1529 Æ 2011-12 w‚ à ⠎ ì Š c Î
                   H*

        XÐ Vƒ {Š c i 16.1% ~ «£ Æ ]Y
             *

ykZ » g 9zg [g Z 1185 {g Ä » P ¹Ãz ~ ³Æ kZ X 6

                         Xì

( » Provincial Surplus yZgzŠ Æ 2012-13 w‚ à â X 7

                Xì Š c Î 9zg [g Z 80
                  H*

4.7% » GDP c 9zg [g Z 1105 (» }g Ä C1â ¦
      *              ù        X8

5.5% » GDP {g Ä C1â  ¦ù ~ 2011-12 w‚ à â Xì

 Å 9zg [g Z 3 9 1 ~ T ì ( » g

'Z' Æ 1.9% ÆGDP Ž 7ï Debt Consolidation
, ,         á


                          www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               32                         Xì

[g Z 50 Æ w‚ VZzg Allocation c x Z¤z6 ^g7åZ ï X 9
                 / ,

       X Ï ñY Å 9zg [g Z 70 ™ J ( Ð 9zg
                    ,

Çg 9zg [g Z 10 n Æ Export Development Fund X 10

                       XÐ N Y       ZZ ¯ n Æ Vulnarable Groups/Safetynets
       +

 z à Å „c g yZgzŠ Æ 2012-13 w‚ à â ä #Ó
 Æ  S *               Ö

yZ ~ Xì Å ~È /   Å ]â ZŠZ kggzŠ F n Æ äà {ZÃ Ã ]4
                       +

          X Vƒ @™ 7 t ‚ Æ \ M ]â ZŠZ ‰Ð ~
             *
      H5H
       "
)g f Æ ig: ö-ÍG 6 Y âZ Å Å ä3Ã VÍß áZz ãæ M Á #Ó
       -,     W          Ö

  Æ BISP Æ Scheme kZ X Ï }Š Targeted Subsidy
Card
                      H5H
                       "
                      -ÍG Ã Holders
É L M gzZ 8ñ wZŠ Ô O wZŠ Ôwze Ôâ Ô ì6 ig: ö -
     -             ,

òŠ M d¾ b§ ÏZ X Ç ñY c Š Discount 10% °ŸZ 6 Y âZ ðZ½ ~gz¢
   $        *          ,

g ZD zŠ ä #ÓX Ç n hy6 7 Á 17% Ð Market Rate Y âZ t
  Ù   Ö    
         +,


                          www.VUsolutions.com
                www.VUsolutions.com
                   33


                                H5H
                                 "
                                -ÍG 6
~g ¯Ã Vâ Z0{ ÄÑ 35 Ð YkZ Xì c ¯ Ì/
     +         *             » %Å ig: ö -

                           Xì Â Å Y Relief

Vâ ZŽ â g Çizg " ‘ ñ 7 ÄÑ qZ a Æ ä™ Za ZñÆ g Çizg
           , -

4 Ã VÂg ' KZ )g f Æ Technical Trainings gzZ Internships Ã

National Internship     XÐ N Y K ë Z Zñ Æ x » gzZ ä¯
                     Û

Masters Degree    ~ Vzg ZŠ Z Æ % ˜ gzZ ~g »u Æ Program

  Ù
g ZD 4 0 - 4 0 Ã B a c h e l o r D e g r e e H o l d e r s gzZ H o l d e r s

{z à Graduates g ZD 20 h' {z´ Æ kZ X Ï N Y ~Š Internships
         Ù  +×

w‚ à â Xì Demand o yzÛ z yzg0Z Å X Ð N Y ñ2{
              +

   X Ï }™ ay9zg [g Z 9.5 #Ó6 ]â ZŠZ yZ yZgzŠ Æ 2012-12
              Ö ,

º´ {0? ð•Z Æ yÎ 0 ~ yr u gzZ N à Ôyñ /ß
  +      *      *

™æ MgŠ ¿ V1
    ,
    6      CªF Š¼ ~ V¸´ yZ „ ¬ #Ó ¹Ãz X  ï
            ,         Ö      á

   h' a Æ Socio-Economic Uplift Å V¸´ yZ ë@ Xì „g
   +×                   *

Xn Y c Ñ 'Z' Æ V”vŠ Æ o à V¸´ yZ ž @ì ]gz¢ Å ]â ZŠZ
   *,  ,            *

Hê » ¶Š rzÃ ½dZ ~ yrugzZ N à Ôyñ ä #Ó ¹Ãz
     Û        *     Ö


                                www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               34Ph.D gzZ Masters ~ Universities szc Å yÎ 0 a Æ T Xì
                     *

X Ï }™ ZŠ Z #Ó Tution Fees Å Y Cx ÓÆ V¸´ yZ ½ki 6 RÅ
      Ö                ,,

      Xì Š c Î : Ñ‚ 9zg hz™ 50 (» ]YZyZ 6 x ZŠZ kZ
       H*             ,                       g à }i 5 ~g »u
~g »u ž ì Å Ò Å ä¯ D à ]! kZ å ä #Ó ò Zú
       Ã     *    Ö

*™: o‚ » ]) h” ¯! Æ VƒZ 9Á ~ «£ Æ % ˜Ã }i 5
*      + )*

Å yZ yZgzŠ Æ w‚ g e Ô ä #Óa Æ ä¯ D à ]! kZ X} 7
            Ö       *    ,

c Š Ìà i: Relief „ (Z Xì H†ŸZ {Š c i Ð ‚ 100 ~ VƒZ 9
*                *

Æ w‚ à â {Ò M ž Vƒ @™ y´Z t B‚ Æ ]ä e. ~ [Z gzZ Ô Š
          *        $       H

X Ç ñY c Š Adhoc Relief Allowance 20% ~ SgzZ VƒZ 9yZgzŠ
    *

,v0 Ú~ S gzZ VƒZ 9Å }i 5 Ð s§ Å #Ó {ŠŽñt
 *               Ö

                           X ì †Ÿ Z g !
                                *
                           www.VUsolutions.com
          www.VUsolutions.com
             35           xzŠ z


                        !$xz

           X Vƒ *s§ Å ]â ZŠZ L~ [Z
             @M

kZ #Ó Ì ðà Xìg 7[x» ~ äJ , LZ ë x ¸g
  Ö           ( Tax

            X m™: Ýq ! x» m{ ðÃ~ Area

    Xì ÁÐ ‚ 10 Tax to GDP Ratioo
                 »          /

     X  D™ ZŠ Z Income Tax ZZ ÄÑ 30 sÜ /
                ŠÛ

sÜ » Withholding Agents zZ V
           g          Registerd  /

       X  D Zz™ ¦ Tax Returns 50
                  ‚

       X  eZg Š ZZ ÄÑ -Z sÜ~ Lû /
             Û   q

   Xì [ 0 w© » ÷, g ø under invoicing /
          )}

Æ Tax CollectorszZ Tax PayersŽz* ]q & Z /
        g      Š !Æ

           Xì ŠŽñ CollusionyxgŠ

   ž *σ ã™ œgzZ a Æ äJ , Revenues…
    @X         (Ã


                         www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              36      X à Y ~Š ]*¢Ü¡Ô½Ôã*x Zú /
           c gz  0Ã

           Xn Y *Ã@e gzZ VÃvÔð /
              c¯

4 à bZ Å s »Z gzZ n Y H o¢Ã äs gzZ q Ê Æ o /
   Û

                       Xn Y *
                         c¯

           XnY H Áà ]gz¢ Å VçŒ /
                    Û

              Xn Y H Ág ®Z , zuzŠ /
                    6V

         @
ÔnY *, Š CÅ Tax ž * K Ÿ Â~ e kZ ä ë
  c J( Ã ã

à Tax Payers6 gzZ n Y *~ Tax Netà Exempt Sectors
           cÑ

 X ,™ ZŠ Z RoleCZ ~ n ò ¸kZ vß÷Zž ì ~gz¢t Xn Y H ï
           Û               á

w‚ kZ ~ RevenuesgzZ ì ðƒ Ýq ! x» ~ Ñ kZ …

gzZ Ò Å #Ó ! x» t X Zƒ : (Z L¬ Ð kZ X Zƒ †ŸZ
   Ã Ö                          25%

    ¶Z
kZ vZ Y KX ðƒ Ð zz Å Cooperation Business Community
                Å

Æ ~4 + X Ç ƒ 10.3% Tax to GDP Ratio ‚ kZ ˆ Æ ! x»
   ×
   h'              w

                      X σ ã™ œgzZ …a

Xì ð M ¶ °» ~ ShareÆ #Ó ¹Ãz ˆ Æ eg Z-Z NFC ,‚
           Ö


                          www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                37¹Ãz ˆ Æ 5ZŠ Z à V¸´ ©D gzZ ò z V§ Š Zi M Ô yru Ô V1ß x Ó

ð*ž ì ~gz¢tXì Ç 30% ã½a Æ V-g ZŠ )f x Ó KZ à #Ó
 !ß                     Ö

         ( RevenuegzZ N M Ð M + Ì‘
¸ X ,™ !Ã V@Ã~ äJ ,           ×
                    h' Ó

                   Xì SpiritÅ eg Z-Z NFC,‚

ž ì 3g t ‚ à ]* Z B‚ B‚ Æ äJ,
       !k      ( Revenuesä ë

ZŠ Z LÐ ~g Z+ Z É X ñY ÑZ e : ú1 + ,
      0Z          ×
                 h' 6 Honest Tax Payers

Å Vƒž ì t Policy ~g ø X ñY Å Za ã‚ M a Æ Vß Zz ä™

Reliefà BusinessgzZ x Zú *ñY ðÑ ¶~ RatesÆ yQ gzZ Š Z®
            ž@

Ž  ÜÁ±gzZ á Zz pg cÎg z ,Ôg !¤ {z TargetZg ø X ñY ~Š
             WZ

                        X D™ 7ZŠ Z LðÃ

 gzZ  Ô Š ZZ Salaried Ô Tax Payers Z+ Z ~
   `* Û
   @              g 0Z

ú1 °ŸZ ðÃ, Q ~ P kZž Vƒ Le bŠ ~Ÿ t à Corporations
     6y           p

™ }Š LÐ ~g Z+ Z Xì ;g g Y *
      0Z      c Š Tax Relief yQ É ;g Y ÑZ e 7
                    Ã

 XÐ ,™ ZŠ Z n CZ ™}Š
       Û       g à \ M ë [Z Xì H ZŠ Z n CZ ä \ M
                          Û

ä ë Xì 3g wì Ú» }i 5 ~g »u gzZ Š ZZ Salariedä ë
                 Û


                           www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               38†ŸZ ~ ]¬Z% vŠ gzZ S Ô AllowancesÔVƒZ 9Å }i 5 ~g »u w‚C
                           Ù

 X  K ÁL, zg Z* LáZz ãæ M ÁgzZ 6 g ZŠ { Z9ä ë Xì H
     6V                       !$xz
      X Vƒ *s§ Å Income Tax Measures [Z
        @M           ~

               ä
-Z Ã Income Tax Exemption Limit ë ~ 2010-11
q

ÄÑ 12 áZz ãæ M Á {+ » T X Å 9zg ÄÑ 3 ™ J , 9zg ÄÑ
         ZÃ           (Ð

™ÄÑ &ñ h ‚ ™ J , Limit t ä ë w‚ ÔX Zƒ à Tax Payers
        (

9zg ÄÑ 4 ™ J , Limit t w‚ kZ ñƒ pg ~g Y à ReliefkZ X ~Š
       (         n

à Association of Persons Z Š ZZ ~g *» RelieftXì „g Y Å
            gz Û     !zg

à Š Z® ~, Tax Payersá Zz ãæ M Á Ð x ZŠZ kZ Xì ;g Y *Ì
    (Å                     cŠ

                         X ǃ {+
                            ZÃ

ž ì H Ìê t ä ë a Æ ã‚ M Å T a x P a y e r s

           X N Y bŠ ™ 5 sÜÆ ™ Á Tax Slabs

ì t {z ì 1 ä ë Ž xŠ Z, Z a Æ }+ Æ Tax Payers
           q
           (-    ZÃ


                       www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               39-Z Ž Ç ƒ * ZŠ Z LÐ Rate {Š *, k Q sÜ Æ ãæ M à yQ ž
q    *™        ci 6 {

                         X Ç ƒ + Ð Slab
                            ZZi

: ;â 9zg g ZD 35 ž Ç ƒ Ð ]* Z { i Z+» ÌZ Å ReliefkZ
      Ù       ! k 0Z

sÜ [Z ¸ D™ ZŠ Z L9zg 10500 ¬ Tax PayersŽ á Zz ãæ M

8  Ã Tax Payersá Zz ãæ M ÁÐ Vh yZ XÐ ,Š L9zg g ZD -Z
                         Ù q

~ Tax RateÆTax Payer{ŠŽñ Ë gzZ X Ç A          g » 9zg [g Z

                            X Ç ƒ 7 ŸZ
                               †

      Û 6 Rates î¬g Ð Employer ‰z kZ
á Zz ä™ Ýq £Œ ,           Ü

-9zg ÄÑ 5 a Æ }i 5 yQ X  D™ ZŠ Z L 13% , Œ }i 5
J                    6 2Û

Æ qâ {Š *Ð kZ Xì , Å ä™
    ci    m?                Ð
                       Exempt  LåZ à VçŒ
                                Û

          X σ ‚ 10 bÑ {Š * {Š *Å Vƒ, çŒ
                  ci Ð ci  6V Û

Æ Voluntary Pension Schemes Æ ¶Š
             a               g à i:

LÃ ãæ M Ð Annuity Plans Income Payment Plans gà
           c
           *          {”

yxgŠ Æ R e t i r e m e n t S c h e m e s § ÏZ X Ï ñY ~Š ^g
                    b

                  X ǃ ~ L Funds Transfer
                     Û


                             www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                40
                        !$xz

z+ yz¬ Æ Vzg ZŠ Z ~g *» gzZ Š ZZ á Zz ä™ x ZZ » yâ ‡
ª$ Å         !zg    Û

Æ yQ gzZ ì Se * Recognizeà yQ #ÓXì ðƒ 4 àßz L
       *™       Ö

yZ Xì ;g Y H Introduce Ô Tax Payer's Honour Card
                        a
           E
         E¢ M ^g7*NADRAÃ Card Holders
ÔcGZ A ÔF 7 *Z Ô ç
  —    g    l   0Ô

Concessions, g ¯ ˜z ~g »u Z É F Ê ~g »u vŠ gzZ g M ! pZ
      ×
      6'         ,

            ¦L
yQ a Æ ðZ ‚Z ]³ Å Vzg Z/ ,Z g M ! pZ X Ï Vƒ Ýq ]1œgzZ
     Û

            X Ç }™ ~g Y , ‚ $z ~g »u KZ x *
                  6$ d
                   V        *Æ                        !$xz

     L
Incentives åZ  Ã Investorsa Æ äJ , Businessë
                 (Ã

D™ tà ]]_Æ ~gŠ Z, * Z k » s M iÓ ä ë Ž  T e bŠ
        '  gz %
         `@

                        X  K ñƒ

1% Á i Z Á,
     6 Turnover  Æ Business~ x  {ŠŽñÆ LåZ


                         www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              41ìg ™ 0.5% ™ ]Ð 1% Ã bÑ Å LkZ ë Xì * * ZŠ Z L
                 @ƒ *™

u, gî å ~ Near Future g » i§ kZ Æ àßz L… X 
 F,
 6         Ã

                        *™ 6 ä
                      Xce *g¨, ™

* » óg’ ~ w‚ & Ã Presumptive Tax Regime Ó
*™                  Ö
                   #

Ð ‚ 5 bÑ Å La Æ Commercial Importers Xì Se
                 ë

gzZ ‚ 0.5 Æ ™ Á Ð ‚ -Z a Æ Exporters Ô‚ 3 Æ ™ Á
          q

à yQ ž * ìg ™ ‚ 2.5 Æ ™ Á Ð ‚ 3.5 a Æ Suppliers
    @X

    X Ã}Š (, 3 C* Presumptive Tax Regime
        F ÅåÙ ! Ð

      6«
Withholding, o á Zz  äY K ZŠ Z , çŒ Intragroup
                6V Û

                      Xì ;g Y H »Ã L

6 ä g ci
, Zd ¶ {Š *Ð 9zg g ZD 25 ~ yŠ -Z Ð V¶ ‰z kZ
          Ù     q    Ü

 Xì ; g Y H9zg g ZD 50 ™ J , u kZ Xì + L Withholding
         Ù    (Ã    Z¬

Å V-h Ç a Æ ä™ Rationalizeà Depreciation Rate

a Æ VÂg q 5² Xì „g Y Å 9zg ÄÑ 25 ™ J , ÄÑ 15 qâ
                   (Ð

         Xì ;g Y H ‚ 25 Æ ™ Á Initial Rate


                         www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 42ëZ ~ Economic Growth o ÌË Capital Markets
          Å

Æ äJ ,à Š OZ Æ Vzg » tâu gzZ ¹, yS X  C™ ZŠ Z g ZŠ™
   (            FÅ

       Ã                a
» Finance Bill Finance (Amendment) Ordinance 2012

                          Xì ;g Y *z
                              c¯

a Æ ðZ ‚Z ,j Å C a p i t a l
    Û                     M a r k e t s

, n c o m e gzZ P r o f i tÆ - gzZ Venture Capital Company
6I

          Xì ;g Y H Extend- 2024 Ã Exemption
                  J

a Æ äJ , ~g » tâu ~ I n s u r a n c e gzZ S e c u r i t i e s
    (Ã

ÄÑ 5 gzZ 20% ™ J , 15% Income Tax Exemption Limit
         (Ð

Required Retention »    Shares Xì „g Y Å ÄÑ 10 ™      (Ð
                               J,

           Xì ;g Y H w‚ 2 Æ ™ ÁÐ w‚ & Periodäƒ Ýq Ð Income FundsgzZ Money Market V¶
                  Ã

      c J( L
w‚ Xì ;g Y *, Progresively ]æ Å w‚ 2 , o áZz
             ~      6«

35% a Æ ˆ Æ kZ gzZ 2014 ² 25% bÑ Å L, o ~ 2013
                  6«


                            www.VUsolutions.com
               www.VUsolutions.com
                  43              Xn Y H »Ã Tax Arbitrage *σ
                         ž @X

a Æ äÑ ~ Ta x N e t à V‡ U n d o c u m e n t e d‰

{ z Xì ; g Y * W i t h h o l d i n g A g e n t s M a n u f a c t u r e s
       c¯                Ã

,™ wßz L 1% ,âZ à Zz äY Å # z à i’e gzZ Distributors
      6Y      |Û

                          X Ç ƒAdjustableŽ Ð               Lû
                              !$xz

                   X Vƒ *s§ Å Lû~ [Z
                     @M

Vj Š¼ Å LÔØ{ Æ Zero Rating ‚ ¸/ #Ó {ŠŽñ
 Ñ           w ¦ä Ö

™ Ñ ~ {,Æ LÃ iøx Ó ¹* Æ ½gzZ ¡ÔuZgp gzZ ¶~
    ]ZŠ     ! ZÎ

]q& Z a Æ w”Æ ò} +4 X X]q& Z ~ x Â Æ Lûw¾

                       Xce xg ~g Y ]gßC ¿ »
                              Ù t

a Æ ä™ Áú1 , Íß gzZ v Ð Multiple Rates L
      6V            Æ

;g Y *, Å 16% Æ ™ Á Ã Rates x Ó + Ð ‚ 16 Å GST
   cÑ 6 R           ZZi


                               www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               44                                 Xì

Ô Drip Ô SprinklerÔ8ö gzZ 1zg Ã ä™ Ýq RefundÐ e Z
                         Û

gzZ Net ClothgzZ mono filament yarn Spray equipment
                 Ô

ä™ Streamlineà Supply chainsò £ Å $h Remeltable
                 x

û,âZ yZ ë*ì , Å Ø{ Æ Zero Ratiing Y âZ yZ a Æ
 6Y   @ X m?         ,
                6

                         X σ ^g ŠL ëZ a Æ Å Å ½» Ô ~Šg à Zz äY Å ¦ , î ò £
                 6g

T Xì ±)% ÑZz ä™ Supply gzZ ¦ ~Šg Xì Raw Material

ß , e } , ( 2Z¸ )=g f Æ InvoicesP~ % kZ ~ ³Æ
 6ä  (»

ûÃ Supply , ò £ Å ~Šg a Æ [!‡ Æ kZ Xì ;g Y H wEZ
     6R        *

                Xì , Å ä™ ExemptÐ L
                 m?

a Æ v Ð L û ä{g » ¼ á Zz ä™ g » % gzZ â

X  D™ Cª Á g ZzZa KZ )g f Æ Undocumented Purchases
    Ù

à kQ ì E x e m p t Ð S a l e s        Ü
                    T a x ‰z  kZ Ž % » á´


                           www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              45Document,î åà ŠkZ ž * , Å äÑ ~ Zero-rating
    6g      @ ì m?

H ½ Level Playing Field Tax Compliant SectorZ nY H
           Ã          gz

                              Xn Y

    Š
wEZ Ž å HH Fix ~ Y 2008 Rate{ŠŽñ,
                6 Steel Industry

8™  J , Rate kZ Xì $- ° 9zg 6 ,
    (Ã      .     6 Base Å ð à Zz äY Å

                      Xì ;g Y H $- ° 9zg
                           .

Legal Imports ;z ì ( yv à Šò £ V˜ Ð h
      V

Ð zz Å High RatesÆ TaxesgzZ Duties Xì Cƒ (,j ÌÅ
                     Ë

û, S a Æ 1zg à h Å ñe Xì „g ƒ Under Invoicing
 6k

     Xì , Š䙂 5 %Æ ™ ÁÐ 16% Rate» L
      m?
       Federal Excise 7 Z wg 8
              ^
              ,

                           www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                46                          !$xz

                  ^7
          X Vƒ *s§ Å K-e , Z wg 8 ~ [Z
             @M

#Óa Æ ¶Š Incentivesà BusinessgzZ äÑ ¶~ V†
Ö

Æ ä¯ D à kZ Xì Se * »Ã K-e , Z wg 8 ~ w‚ 2 {Ò M
         *™    ^7

, Items FgzZ ¶ˆ Å » K-e , Z wg 8 , Items15 w‚ ¸/
6            ^7    6       ¦a

 ñƒ pg ~g Y à Reform ÏZ X ¶ˆ ðÑ ¶ ~ Rates Æ kZ
   n

gzZ Filter R o ds ÔLu b r i c a t i n g O i l ÔBase Lube Oil

   ^7
» K-e , Z wg 8 , Items 10 + É Skin Care Products
        6      ×
             h'

                         Xì , Å ä™
                          m?

kZ X  ŠŽñ ]* Z W Æ ¹, Å Å Dairy ~ yÎ *
      *k z   FÅ        0

    ^7
Å » K-e , Z wg 8 , Livestock Insurance Æ ¹, Å
         6          a  FÅ

                           Xì „g Y

Asset Managementa Æ ¹, Capital Markets
           FÅ

^7    6 Servicesà Zz äY Å ë Z Ð $Y Å Companies
, Z wg 8 ,           Û  +

                        Xì „g Y Å »K-e


                           www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              47ä™ Za ZñÆ g Çizg gzZ ä™ !à Constructions Activities

             ^7    6 ò w‚ ¸/ Æ
500 Æ ™ Á Ð 9zg 750 K- e , Z wg 8 ,    ¦a

° 9zg 400 à kZ ñƒ D™ ¶+ ~ kZ X ¶ˆ Å H ua ° 9zg
            ×
           h'        ¢

                      Xì ;g Y H Hua
                            ¢

  ^7
K-e , Z wg 8 , yÎ * o yzÛ gzZ o yzÛ Ð yÎ *
       6^  0Ð           0

       ^7
gî iàßz Å K-e , Z wg 8 , yÎ * o yzÛ ë*ì +
            6^  0Ð    @ X Z¬

Ð yÎ * Üa kZ X ì s Ü Æ g » & § ò Z¸ÑZ Î gzZ ì Â,
   0s                    6

         ^7
Xì , Å ä™ wßz K-e , Z wg 8 Ð Vz) áZz äY o yzÛ
  m?             Û           K-e A
                       ]â ZŠZ Æ      g
                        !$xz

             X Vƒ *s§ Å K-e A~ [Z
                @M

a Æ Activity~Š OZ gzZ ã‚ M Å VÍß Ô¶ ~ Tarrifs#Ó
                       Ö

Æ ä™ ë Z
    Û  g à òŠ M x ¬ gzZ äÑ ¶~ V†Xì Se * Za wjâ
                      *™


                         www.VUsolutions.com
              www.VUsolutions.com
                 48;g Y *, 30% Æ ™ Á Ð 35% Ã Maximum Rate s¢ a
   cÑ 6              Å

                                  Xì

                FA Ö
gzZ VJÔV› ÔVk» Ô Text BooksXì ß, zZ Å #Ó ½

wâ x { g ~ ~g » Å Stationerya Æ äÑ ¶ ~ V† Å „(

Aà Components 9 gzZ Raw Materials 8 á Zz äƒ wEZ
                1

                     Xì ;g Y H ExemptÐ K-e

Export   P a r t n e r} g ø Ã   C u s t o m s T a r r i fyÎ *
                                0

5 a Æ ä¯ } M ë Ð T a r r i f S t r u c t u rÆ C o u n t r i e s
                      e

 ! Exporters Ð xŠ kZ X  „g Y ð¯ Tarrif Headings
m<*

                      X Ç ƒ {+ Ã SectorÆ bÃ
                         ZÃ                           !$xz

Sectors 38 + hZz Ð kZ
      ×
      h'         FÅ
               ¹, Construction Industry

~ Vâ {g » vŠ gzZ Æ ò Xì C™ †ŸZ ~ Vñ/
                  ¤u                 Å

,î Æ Alternate Fuel Ruber ScrapgzZ Shredded Tyres
6g        Ã


                             www.VUsolutions.com
             www.VUsolutions.com
                49„g Y Å 10% Æ ™ Á Ð 20% K-e , Z a Æ rz Æ wEZ
              6y    Û

                                 Xì

Pharmaceutical Industry Æ ! øŠ , p, o Å Vƒ ZzŠ
           a   76 V 3ƒ

„ g Y Å 5% Æ ™ ÁÐ 10%K-e A, Raw Materials 88 Æ
             6

                                 Xì

¶Š rz à wEZ Æ V-h Ç Fuel Efficient Hybrid Electric
   Û

          6 BatteriesÅ yQgzZ V-h Ç yZ a Æ
~ Vƒ gzZ Import Duty,

                        Xì „g Y Å ¶ 25%

Æ ðZ ‚Z ,j Å æ MgŠ ãâ ‡ Å iÄ Self Adhesive zZ Self Copy
   Û                  g

   Xì ;g Y *, 10 Æ ™ ÁÃ bÑ— Å K-e Q+ , Z a
       cÑ 6 ‚         Z¬ 6 y

~g7 Ð ]) 7gŠ Ð zz Å ºÅ ð*à x ZúÆ yÎ * Ó
            * ZÂ     Ö
                  0 #

‰ UPS gzZ Generatorsa Æ ä™ Á ;‚ Å VÍß Xì { Ç M b§

, Š ReliefC1â ,
6¶      6 InstalationgzZ Import Å ù Zg f wŠ  Æ ð*
                            *ZÂ

                          Xì ; g Y H g¨

                        ]â ZŠZ ò OZ

                           www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               50                       !$xz

kZ a Æ ä¯ } M ë Ð Vz@ç ò Z ¸ÑZ Î Ã s¢ Q yÎ *
                      0

„g Y Å Za Hormony~ Latest WCO NomenclatureZ ~
                    gz

                             Xì

a Æ Ö Ð gñZ Æ Transit Trade x å uzg Å h
             É

            X  ìg Y K 쇈 6 ~ Customs

Æ ä™ {e à ]5ç JudicialgzZ Executive ~ Customs

X  ìg Y K ì‡ Independent Adjudication Collectorates
                         a

                    Ö
$¬g ~ Rates Æ Import Duties)g f Æ SROs #Ó
e

y‚ M Ãg » & § {ë kZ Xì C™ ë Z Incentivesà Šò £ ™}Š
               Û

;g Y HgzŠ à Distortionsà Zz äƒ Za Ð AnomaliesgzZ ì ;g Y *
                            c¯

   X Ï ñ M ¶~ Cost of doing Business ]â ZŠZ yZ Xì
                   Ð
                        www.VUsolutions.com
            www.VUsolutions.com
               51                       ]Üò !Z
(Z X Ç Çg Š CÅ w4 Ž ì H 7 P Y Z ‚Z yZ (Z ä ë
      ã          Û

É Ç }™ Maintain à Economic Stability Ü : Ž w
                  s

{+ Ð V6& Å Vâ ZŽ â LZ ë /X Ç }™ ! ÌÃg ëg Å Growth
 ZÃ           ¤Z

w¥p gzZ g !¤ … {z  ,Š ™ ëZ Zñ Æ g Çizg 7Q a Æ äVZ
              Û

Æ w‚ à â 6 Xì Growth ZŽ » kZX  h }Š $J Å yÎ *
          [      M  -    0

         »
Economic Potential  yÎ * Ç ìg Main Focus ø ¸ yZgzŠ
             0X       Zg

wjâ g Çi ‚ a Æ äÑ g » ñz, PotentialkZ ½ÝZ Xì ŠzöÑ
            'Ã

Šæ ~g ø gzZ X} i Zâ Ð Vz KZ à x ZúgzZ o }g ø vZ Xì *ëZ
                          *™ Û

  0 {È@ »        WZ‡    0ë
yÎ * * Mohammad Ali Jinnah Z+ à yÎ * ž }™

                            XïEconomic gzZ  Ô*.ß Z† Finance Secretary Ô~ 
        * Zg ]Z        ~  yM

ËZ e Ô£Z ¢Ô{Ž !  M Ô~ç g© i Ÿ Ô *+ Z e yZM}uzŠ Æ Team
       *    g     0Ë

Å Finance Division {z´ Æ kZ X Ç Vƒe * ZŠ Z t] » }Z ‡ZÔg ‡z
                  *™


                         www.VUsolutions.com
           www.VUsolutions.com
              52Ì » ` *Z {Š Zi pѺ Z gzZ 1z ~ ä¯ Ã P kZ ä T Teamx Ó
   @gz

                          ¦]
                      X Vƒ g Z/

           ! {Ò0 y 0
          Š* * Î*

           ///
                      www.VUsolutions.com

								
To top