Bài Thuyết Trình by khanhan1907

VIEWS: 25 PAGES: 5

									                Bài Thuyết Trình
 Hình thức của hối phiếu:
 - Hình mẫu của hối phiếu dài hay ngắn không hề ảnh hưởng đến giá trị pháp lý
của nó. Hối phiếu được viết tay hay in sẳn theo mẫu đều có giá trị, thông thường
người ta sử dụng hối phiếu in sẳn có các khoảng trống để cho người ký phát điền
vào những nội dung cần thiết. Tuy nhiên, khi điền vào, ngôn ngữ tạo lập hối phiếu
phải bằng một thứ tiếng nhất định và thống nhất với ngôn ngữ đã in sẳn trên mẫu.
Thông thường là bằng tiếng Anh.
 - Không được viết lên hối phiếu bằng bút chì, mực đỏ hay mực dễ phai.
 - Hối phiếu được lập thành 01 hay nhiều bản. Thông thường, người ta lập thành
hai bản. Bản thứ nhất có ký hiệu là (1), Bản thứ nhì có ký hiệu là (2). Hai bản này
đều có giá trị ngang nhau, nhưng chỉ có một bản có giá trị thanh toán. Đối với
những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn, hối phiếu có thể được lập thành ba
hay bốn bản. Những bản này cũng có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, chỉ có bản
đến trước là có giá trị thanh toán và những bản còn lại sẽ mất giá trị hiệu lực thanh
toán. Hối phiếu không có bản chính hay bản phụ.
 Về nội dung của hối phiếu

Theo LCCCN VN 2005, chương II, mục 1, điều 16 quy định:

Hối phiếu đòi nợ có các nội dung sau đây:

a) Cụm từ “Hối phiếu đòi nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu đòi nợ;

b) Yêu cầu thanh toán không điều kiện một số tiền xác định;

c) Thời hạn thanh toán;

d) Địa điểm thanh toán;

đ) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ của người bị ký phát;

e) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được
người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ theo lệnh của
người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ;

g) Địa điểm và ngày ký phát;

h) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người ký
phát.
a. Phải có chữ “Hối phiếu” ghi trên mặt trước của chứng từ:

Cụm từ hối phiếu bắt buộc phải ghi trên chứng từ và phải ghi bằng cùng thứ tiếng
lập hối phiếu. Đối với tiếng Việt có thể là hối phiếu hoặc hối phiếu đòi nợ, tiếng
anh “Bill of exchange” or “draft”.

b. Yêu cầu thanh toán không điều kiện một số tiền xác định.

- Không điều kiện nghĩa là: Đối với người ký phát , khi đưa ra lệnh thì không được
kèm theo bất kỳ điều kiện hay lý do nào, mà chỉ đơn thuần ra lệnh thanh toán/ chấp
nhận là đủ. Nếu người ký phát đưa ra lệnh vd như “Thanh toán số tiền hối phiếu
nếu hang hóa đúng yêu cầu”: hoặc “Thanh toán số tiền tương đương với số lượng
ghi trên hợp đồng” thì hối phiếu sẽ trở nên vô hiệu.

- Số tiền ghi trên hối phiếu được ghi cả bằng chữ và bằng số. Theo LCCCCN VN
2005: nếu số tiền trên hối phiếu được ghi bằng số khác bằng chữ thì số tiền ghi
bằng chữ có giá trị thanh toán. Trong trường hợp số tiền được ghi hai lần trở lên
bằng số hoặc bằng chữ và có sự khác nhau thì số tiền có giá trị nhỏ nhất được ghi
bằng chữ có giá trị thanh toán.

c. Thời hạn thanh toán:

Là ngày người trả tiền có nhiệm vụ trả tiền,có 2 loại:

 + Trả tiền ngay: Có nghĩa là việc trả tiền được thực hiện ngay khi nhìn thấy hối
phiếu, vì vậy trên hối phiếu sẽ thể hiện là: "At sight of this first B/E of Drafts"
 + Trả tiền sau: (Time-Usance BE)Việc thực hiện trả tiền được thực hiện trong
một khoảng thời gian nhất định. Có 4 trường hợp:
 Ví dụ: - Trả sau X ngày khi nhìn thấy hối phiếu: "At X days after sight"
     - Trả sau X ngày kể từ ngày ký phát: "At X days after signes"
     - Trả sau X ngày kể từ ngày vận đơn: "At X days after bill of lading
date"
     - Trả trong một ngày cụ thể trong tương lai: "On..(date) of this...firt or
second B/E".
 Đối với những hối phiếu không quy định thời hạn thanh toán được xem là hối
phiếu thanh toán ngay.
 d. Địa điểm thanh toán: đó là nơi người thụ hưởng nhận được tiền.
 Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm thanh toán thì hối phiếu sẽ được thanh toán
tại địa chỉ người ký phát.
 Ngày nay, người ta thường chọn địa chỉ ngân hàng của người bị ký phát làm địa
điểm thanh toán vì như vậy hối phiếu có độ tin cậy cao hơn.
 đ. Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ của người bị ký phát:
 Trong ngoại thương người bị ký phát phụ thuộc vào phương thức thanh toán:
 -Trong phương thức ứng trước, ghi sổ, chuyển tiền và nhờ thu: đó là người nhập
khẩu hàng hóa.
 - Trong phương thức tín dụng chứng từ: Đó là ngân hàng mở L/C.
e. Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được
người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ theo lệnh của
người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ.

Trong ngoại thương, các hối phiếu thường được ký phát cho người hưởng là ngân
hàng phuc vụ nhà xuất khẩu vì theo luật quản lý ngoại hối thì các công ty thường
không có tk bằng ngoại tệ mở tại các ngân hàng nước ngoài. Do đó, phải thoong
qua ngân hàng phục vụ mình để thu hộ tiền hối phiếu ghi bằng ngoại tệ

g. Địa điểm ngày ký phát:

 Thông thường, địa điểm ký phát hối phiếu là nơi ký phát hối phiếu hay một nơi
khác vì nơi lập và nơi cư trú của người ký phát hối phiếu có thể khác nhau. Nếu
trên hối phiếu không có ghi nơi ký phát hối phiếu thì địa chỉ bên cạnh tên của
người ký phát được coi là địa điểm ký phát hối phiếu và nếu trên hối phiếu không
ghi địa chỉ của người ký phát hối phiếu thì hối phiếu đó không có giá trị. Địa điểm
ký phát rất quan trọng vì luật pháp của nơi ký phát sẽ điều chỉnh hối phiếu này.

  Ngày ký phát hối phiếu có ý nghĩa quan trọng. Nó chính là thời điểm xác định
việc thành lập hối phiếu, đồng thời cũng là cơ sở xác định kỳ hạn trả tiền của hối
phiếu. Nó cũng là cơ sở để xác định thời hạn tối đa để xuất trình bộ chứng từ,
đồng thời là cơ sở kiểm tra tính đồng nhất của bộ chứng từ. Thông thường, ngày
ký phát hối phiếu là ngày xuất trình Bộ chứng từ cho ngân hàng thanh toán.
Trường hợp thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ, thì ngày hối phiếu
không được trước ngày giao hàng ghi trên vận đơn (B/L), hóa đơn (Invoice) và
cũng không thể sau ngày quá hạn của giá trị của thư tín dụng (L/C).

h. Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người ký
phát.

Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hối phiếu được ghi bên phải góc dưới của
hối phiếu. Chữ ký của người ký phát hối phiếu phải là chữ ký của người có đủ
năng lực hành vi và năng lực pháp lý thể hiện ý chí cam kết của họ nên sẽ do chính
tay người lập hối phiếu ký. Yêu cầu phải ký chữ ký thông dụng trong giao dịch.

Trong trường hợp hối phiếu được chuyển nhượng nhưng người ký phát từ chối trả
tiền/ chấp nhận, thì người ký phát là người cuối cùng chịu trách nhiệm cho người
thụ hưởng.

Đặc điểm của hối phiếu:

 Tính trừu tượng:
 Trên tờ hối phiếu có ghi số tiền trả cho ai, thời gian, địa điểm phát sinh hối phiếu
mà không ghi rõ nguyên nhân phát sinh hối phiếu, tức nội dung kinh tế của hối
phiếu( không phụ thuộc vào hợp đồng thương mại).
 Tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu:
Người trả tiền của hối phiếu phải trả tiền đầy đủ đúng theo yêu cầu của tờ hối
phiếu. Người trả tiền không được viện lý do riêng của bản thân đối với người ký
phát hối phiếu, trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với đạo luật chi phối nó.
VD: Một nhà nhập khẩu đặt mua hàng, sau khi ký hợp đồng thì nhà nhập khẩu này
nhận được một hối phiếu đòi tiền hàng và nhà nhập khẩu đã ký chấp nhận trả tiền
vào tờ phiếu do nhà xuất khẩu gửi đến, hối phiếu đó đã được chuyển sang tay
người thứ ba thì nhà nhập khẩu bắt buộc phải trả tiền cho người cầm phiếu này,
ngay cả trong trường hợp nhà xuất khẩu vi phạm hợp đồng không giao hàng cho
nhà nhập khẩu.
Tính lưu thông:
 Hối phiếu có thể chuyển nhượng từ tay người này sang tay người khác thông qua
thủ tục ký hậu hối phiếu trong thời gian hiệu lực của hối phiếu.

Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn (Clean Collection) là phương thức nhờ thu
trong đó người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu
căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra còn chứng từ hàng hoá thì gửi thẳng cho người
nhập khẩu, không gửi cho ngân hàng. Vì vậy ngân hàng không thể khống chế nhà
nhập khẩu được trong việc thanh toán/chấp nhận hối phiếu. Do đó hối phiếu trơn
chỉ được dùng đối với những nhà nhập khẩu tin cậy thanh toán thông qua phương
thức chuyển tiền.
Hối phiếu kèm theo chứng từ:

Hối phiếu trả tiền ngay- sight draft (D/P).
Hối phiếu kèm chứng từ chấp nhận – time draft (D/A).

								
To top