Programme Motor by ketanlunkad

VIEWS: 19 PAGES: 6

									                            ×¾ÖÆüßŸÖ ®Ö´Ö㮵ÖÖŸÖᯙ ý¥ÖÔ
         ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÝÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÕüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¸üÖê¥ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê¥Ö®ÖÖ ¸üÖ¥µÖ ×®Ö¬Öß ýÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö (´ÖÆüÖ¸üÖ™Õü)
                            (ÛÓú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß)

¥ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú       :
ý¥ÖÔ Ûêú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖŖÖê ®ÖÖÓ¾Ö :

1. ý¥ÖÔ¤üÖ¸üÖŖÖê ®ÖÖÓ¾Ö      :

2. ÛúÖµÖ´ÖŖÖÖ ¯Ö¢ÖÖ        :
                                                                 ±úÖê™üÖê3. ¤æü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú      :

4. ※Ô-´Öê»Ö            :

5. ÃÖ¬µÖÖŖÖÖ ¯Ö¢ÖÖ :6. ¥Ö®´ÖŸÖÖ¸üßÜÖ          :      /       /        ¾ÖµÖ :              ¾ÖÂÖì

7. ¸üÖ™ÕüßµÖŸ¾Ö          :
8. ¥ÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖϾÖÝÖÔ        :

9. ×»ÖÓÝÖ             :                      ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ / ý×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ :

10. ý¾ÖÝÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ         :
11. ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖß      :

   ¯Ö¸üßõÖÖ       ¾ÖÂÖÔ          ×¾ÖÂÖµÖ       ¿ÖÖôûÖ/ÛúÖò»Öê¥ÖŖÖê ®ÖÖÓ¾Ö    ²ÖÖê›Ôü/×¾ÖªÖ¯Ößšü      ™üŒÛêú
                                      -2-

12. ※ŸÖ¸ü ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖß (ÃÖÓÝÖÞÖÛú ※ŸµÖÖפü)

       ÛúÖêÃÖÔ           ¾ÖÂÖÔ           ×¾ÖÂÖµÖ     ÃÖÓãÖêŖÖê (¯ÖÏÖµÖÖê¥ÖÛú) ®ÖÖÓ¾Ö    ™üŒÛêú
13. ý®Öã³Ö¾Ö             :

  ý.ÛÎú.     Æãü¤üÖ ¾Ö ¾ÖêŸÖ®Ö        ÃÖÓãÖêŖÖê ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß         ÛúÖ´ÖÖŖÖê ¾ÖÞÖÔ®Ö
      ´Ö»ÖÖ ¯ÖæÞÖÔ¯ÖÞÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖ ýÖÆêü Ûúß, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÝÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÕüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¸üÖê¥ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê¥Ö®ÖÖ
ýÓ´Ö»Ö²Ö¥ÖÖ¾ÖÞÖßÛú׸üŸÖÖ ÛÓú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯ÖÛú µÖÖ ¯Ö¤üÖÛú׸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓŖÖß ×®ÖµÖã׌ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ
µÖêÞÖÖ¸ü ýÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü µÖÖê¥Ö®ÖêŖµÖÖ ¾µÖÖ¯ŸÖ߯ÖÏ´ÖÖÞÖê Ûú´Öß / ý׬ÖÛú Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. Æüß ×®ÖµÖã׌ŸÖ µÖÖê¥Ö®ÖêŖµÖÖ
ýÓ´Ö»Ö²Ö¥ÖÖ¾ÖÞÖßÛú׸üŸÖÖ ýÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖß µÖÖê¥Ö®ÖÖ ŖÖÖ»Öæ ýÃÖê¯ÖµÖÕŸÖŖÖ ýÃÖê»Ö. Æüß ×®ÖµÖã׌ŸÖ ¯ÖæÞÖÔŸÖ: ÛÓú¡ÖÖ™ü߯֬¤üŸÖß®Öê 11
´Ö×Æü®µÖÖÓÛú׸üŸÖÖ ýÃÖê»Ö.

      ´Öß ÃÖŸµÖ ¯ÖÏןÖŔÖê¾Ö¸ü Ûú£Ö®Ö Ûú¸üŸÖÖê Ûúß, ´ÖÖŕÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖ߯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¾Ö¸ü פü»Öê»ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ÃÖŸµÖ ¾Ö ýŖÖæÛú ýÖÆêü.
µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß ŖÖãÛúßŖÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ýÖœüôû»µÖÖÃÖ ´ÖÖŕÖß ×®Ö¾Ö›ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß õÖÞÖß ¸ü¤ü ÆüÖê※Ô»Ö ¾Ö ´Öß ×¿ÖõÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü®Ö µÖÖŖÖß
´Ö»ÖÖ ¯ÖæÞÖÔ ¥ÖÖÞÖß¾Ö ýÖÆêü.
ךüÛúÖÞÖ :
פü®ÖÖÓÛú :                                             ý¥ÖÔ¤üÖ¸üÖŖÖß ÃÖÆüß
                               †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá

1) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öߍú׸üŸÖÖ Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê úÖµÖԍÎú´Ö
¾µÖ¾ÖãÖ֯֍ú µÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×−ÖµÖ㌟Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ê üµÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ¾µÖÖ¯ŸÖ߯ÖÏ´Ö֝Öê ú´Öß
†×¬Öú ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. Æüß ×−ÖµÖ㌟Öß µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öߍú׸üŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖß µÖÖê•Ö−ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖê¯ÖµÖÔŸÖ“Ö
†ÃÖê»Ö. Æüß ×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖæÖÔŸÖ:Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †ú¸üÖ ´Ö×Æü−µÖ֍ú׸üŸÖÖ †ÃÖê»Ö. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ úÖ´Ö×÷Ö¸üß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2)¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ -30 ¾ÖÂÖì
3)¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ- ²Öß.‹ÃÃÖß (†ò×÷Öύú»“Ö¸ü),²Öß ™êüú (†ò×÷Öύú»“Ö¸ü), éúÂÖß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö−Ö ¾ÖÖ ÃÖ´Ö֕֍úÖµÖÔ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö
¯Ö¤ü¾Ö߬ÖÖ¸üú †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
4)†−Öã³Ö¾Ö-
    .÷ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö−ÖÖ“ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 2 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
    .‡Ó÷ÖÏ•Öß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ¯ÖϳÖãŸ¾Ö †ÃÖÖ¾Öê.
    .÷ÖÏÖ´ÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ²ÖÖ²ÖŸÖ –ÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾Öê.
    .´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ¤ãü÷ÖÔ´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖÖ¾Öß.
5) úÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ¾Öêôû þֹý¯Ö :
     1. וֻÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖÖê•Ö−Öê“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ−Ö ú¸üµÖÖÃÖ ˆ¯Ö וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß (¸üÖêÆüµÖÖê) ¾Ö ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß (¸üÖêÆüµÖÖê), וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü µÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.

       2. ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü (úÖµÖԍÎú´Ö †×¬ÖúÖ¸üß) ¾Ö ÷Ö™ü ׾֍úÖÃÖ †×¬ÖúÖ-
µÖÖÃÖ (ÃÖÆü úÖµÖԍÎú´Ö †×¬ÖúÖ¸üß) µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê. ˆ¤üÖ. ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß −ÖÖë¤üÖß,•ÖÖò²ÖúÖ›Ôü
¤êüÖê,úÖ´Ö ¤êüÖê,´Ö•Öã¸üÖÓ−ÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ×šüú֝Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´Ö•Öã¸üß ¯ÖϤüÖ−Ö ú¸üÖê ,ÃÖÖ´ÖÖו֍ú †ÓêúÖÖ,¯ÖÏ׿ց֝Ö,
÷ÖÏÖ´Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖúÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ †Ö×Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ úÖµÖ¤êü ×¾ÖÂֵ֍ú ²ÖÖ²Öß µÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ú¸üÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
²ÖÖ²Öß“µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ú¸üÖê.
6)    úÖµÖԍÎú´Ö ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úú µÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡Ó÷ÖÏ•Öß“Öê –ÖÖ−Ö †Ã֝Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
7)    †•ÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ/†−Öã³Ö¾Ö/•Ö−´Öפü−ÖÖӍú ‡ŸµÖÖ¤üß“µÖÖ ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ
êú»Ö껵ÖÖ ”ûÖµÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›üÖ¾µÖÖŸÖ. ´Öã»Ö֏֟Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ“µÖÖ ´Öæôû ¯ÖÏŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü.
8)     ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö †£Ö¾ÖÖ †−µÖ †×¬ÖéúŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›êü −ÖÖë¤üÖß êú»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ
†ªµÖÖ¾ÖŸÖ −ÖÖë¤üÖß ¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖÓ؍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
9)     ±úŒŸÖ µÖÖ“Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÃÖ †−ÖãÃÖ¹ý−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ¯Öæ¾Öá
êú»Ö껵ÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Öָ֝ü −ÖÖÆüß.
10)    †¯ÖæÖÔ ³Ö¸ü»Öê»Öê ŸÖÃÖê“Ö †ÆÔüŸÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö −Ö •ÖÖê›ü»Öê»Öê †•ÖÔ ¸ü§ü Ãִ֕֝µÖÖÃÖ µÖêŸÖß»Ö.
 11) †•ÖÔ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ ˆ¿Ö߸üÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ.
12)    ™ü¯ÖÖ»Ö ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖꝵÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ úôû׾֝µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖ ×−Ö¬Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü) µÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
13) •ÖÖÆü߸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÃÖӏµÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö †Ö»Ö껵ÖÖ †•ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ
÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖ ×−Ö¬Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü) µÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßÃÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
14)    ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö Îú.¯ÖÏ×¿ÖÖÖ 2000/¯ÖÏ.Îú 61/2001/39 פü−ÖÖӍú 19 ´ÖÖ“ÖÔ 2003
−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ †•ÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÓ÷֝֍ú ÆüÖŸÖÖôûÖê/¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
µÖÖÓ“Öê †×¬ÖéúŸÖ MS-CIT ؍ú¾ÖÖ D.O.E.A.C.C. µÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê C.C.C. ؍ú¾ÖÖ O ßָü ؍ú¾ÖÖ A ßָü
؍ú¾ÖÖ B ßָü ؍ú¾ÖÖ C ßָü µÖÖ¯Öîúß ‹ú ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÓ÷֝֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ´ÆüÖæ−Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
15)    וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ŸµÖÖŸÖ ˆ¢ÖߝÖÔ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖãÖê †£Ö¾ÖÖ −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü µÖê£Öê
´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ú׸üŸÖÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.
16)     ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖê´Ö¬µÖê »ÖêÖß “Ö֓֝Öß ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü †ÃÖê»Ö. Æüß »ÖêÖß “Ö֓֝Öß ¾ÖßÖã×−Öšü þֹý¯ÖÖ“Öß †ÃÖæ−Ö
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢ÖÖ, ÃÖÖÓ׏֍úßµÖ †×³ÖµÖÖê÷µÖŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ –ÖÖ−Ö ¾Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß
µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡. ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¿−Ö †ÃÖŸÖß»Ö, ¯Ö¸ü߁Öê“Öß ¹ý¯Ö¸êüÂÖÖ ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
(üúÖò»Ö »Öê™ü¸ü) ¯ÖÖšü׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
17)    ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×−ÖÆüÖµÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ
×−ÖµÖ㍟Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
18)    ¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü /¯Ö¤üÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê, ¯Ö׸üÖÖ Ã£Ö×÷ÖŸÖ ú¸üÖê, ¸ü¤ü¤ü ú¸üÖê, ¯Öãœêü
œú»ÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ¯Ö¤ü×ÃÖ¬¤ü ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖ
×−Ö¬Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü) µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:ú›êü šêü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
19)    ×¾Ö×ÆüŸÖ ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖꓵÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü ŸµÖÖÓ“Öê
†•ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ”ûÖ−Ö−Öß ´Ö¬µÖê µÖÖê÷µÖ †Öœüôû»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß/“Ö֓֝Öß ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †•ÖÔ
ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü úß, ŸÖê †Ö¾ÖêפüŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
−ÖÖÆüß. •Ö¸ü ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖꓵÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê פüÃÖæ−Ö †Ö»Öê úß, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß,
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü¤ü¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ ¾Öêôûß
úôû׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖêŸÖᯙ ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´Öã»Ö֏֟ÖßÃÖÖšüß
²ÖÖê»Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
20)    ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß −ÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê “Öãúß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß/¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê/úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öê ؍ú¾ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß
¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×−ÖµÖ㌟Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¯Öæ¾ÖÔÃÖæ“Ö−ÖÖ −Ö ¤êüŸÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
21)    ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ ‡“”ãûú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öß •Ö−´Ö ŸÖÖ¸üߏÖ/¿ÖîÖם֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ/†−Öã³Ö¾Ö ‡.
¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ“µÖÖ ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›æü−Ö ¯Ö׸ü¯ÖæÖÔ †•ÖÔ ×¤ü.11 •Öæ−Ö,2012 ¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö™üúÖò−Ö ‡Û−Ùü™üµÖæ™ü
†Öò±ú ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü, ÃÖ¾Öì −ÖÓ. 33/1, ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Îúß›üÖ ÃÖӍãú»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ²ÖÖ»Öê¾ÖÖ›üß, ¯ÖæÖê-411 045 µÖÖ ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê †•ÖÔ ¯ÖÖšü׾֝ÖÖ-µÖÖ ˆ´ÖꤾÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖᯙ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ×−ÖµÖ´Ö ¾Ö †™üß
»ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ã¾ÖߍúÖ¸ü»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
ÃÖӯ֍úÖԍú׸üŸÖÖ:-×´Ö™üúÖò−Ö ‡Û−Ùü™üµÖæ™ü †Öò±ú ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü, ÃÖ¾Öì −ÖÓ. 33/1, ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Îúß›üÖ ÃÖӍãú»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü,
²ÖÖ»Öê¾ÖÖ›üß, ¯ÖæÖê-411 045 Í ±úÖê−Ö Îú. 020-66289600
                                             ÃÖÆüß/-
                                          ¯Ö¤ü×ÃÖ¬¤ü ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ
                                    ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¸üÖ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß
                                    µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖ ×−Ö¬Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü)

								
To top