Empowerment ? ?? ? ??? by Q0z2HUS

VIEWS: 416 PAGES: 41

									Empowerment อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
        Objective
•อธิบายแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ ปัจจัยทีเ่ กียวข้ อง กับ
                       ่
การสร้ างเสริมพลังอานาจได้
•อธิบายแนวคิดทฤษฎีทเี่ กียวข้ องการสร้ างเสริมพลังอานาจ
             ่
รู ปแบบต่ างๆได้
•สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยและการ
   ิ
ปฏิบัตงานในองค์ กรได้
        Outline
     ั่  ่
ความรู้ ทวไปเกียวกับการสร้ างเสริมพลังอานาจ
                 ่
 (ความหมาย ความสาคัญ ปัจจัยทีเ่ กียวข้ อง)
       ี่ ่
แนวคิดทฤษฎีทเกียวข้ อง
การนาไปประยุกต์ ใช้
  History of Empowerment
  เปาโล แฟร์ (Paulo Freire) นักศึกษาชาวบราซิล ในช่ วงปี
  ค.ศ.1960 – 1970 แฟร์ ได้ ทาการสอนให้ ประชาชนอ่านและเขียน
  หนังสื อได้ ด้ วยการให้ ผ้ ูเรียน ร่ วมกันอภิปรายในประเด็นปัญหาทีเ่ ขา
  เหล่ านั้นประสบอยู่และมีความสนใจ วิธีการดังกล่ าว นอกจากช่ วยให้
            ิ
  บุคคลได้ เรียนรู้ วธีการพูด การเขียน และการอ่ านแล้ ว ยังช่ วยให้ บุคคลได้
  เข้ าใจปัญหาของตน เห็นความสามารถของตน ซึ่งจะนาไปสู่ การกระทา
  ในการแก้ไข ปัญหาให้ ดขึน ี ้
ในช่ วงปี ค.ศ.1970 – 1990 แนวคิดการเสริมพลังอานาจได้ ถูกนามาใช้ ในการจัด
การศึกษาอย่ างแพร่ หลายในรูปของโปรแกรมการศึกษาและกลุ่มเป้ าหมายต่ างๆ ทาให้ มี
                               ่
การใช้ ชื่อเรียกแตกต่ างกันไป เช่ น การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมเพือการเรียนรู้ หนังสื อ
        ่           ่
การศึกษาเพือคนส่ วนใหญ่ การฝึ กอบรมเพือการสร้ างพลัง และโปรแกรมสุ ขศึกษาเพือ   ่
สร้ างพลังแห่ งตน
   แนวคิดของ Empowerment
  เน้ นให้ ผู้เรียนได้ มีส่วนร่ วมในการเรียนการสอนอย่ างแท้ จริง
  (Active Participation) โดยใช้ วธีการสนทนาแลกเปลียน
                         ิ         ่
  ความรู้ และความคิดเห็นกันระหว่ างผู้เรียน ให้ ผู้เรียนระบุปัญหาของ
  ตน วิเคราะห์ สาเหตุ และความเป็ นมาของปัญหาโดยใช้ วจารณญาณ ิ
               ่
  การมองภาพสั งคมทีควรจะเป็ นและการพัฒนากลวิธีทจะแก้ ไข ี่
          ่            ่
  อุปสรรค เพือให้ บรรลุตามเป้ าหมายทีต้องการ มีความเชื่อใน
                   ้
  ความสามารถของตนเองสู งขึน และทาให้ มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่
           ้
  ถูกต้ องมากขึน ในแต่ ละบุคคล
แนวคิดการสร้ างเสริมพลังอานาจ
 เพิมศักยภาพของบุคคล : ผู้บงคับบัญชาถ่ ายโอนอานาจ ให้ อสระใน
   ่             ั             ิ
                        ิ
 การตัดสิ นใจ และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัตงานให้
     ั
 ผู้ใต้ บงคับบัญชา
            ่ ้       ิ
 การจัดสิ่ งแวดล้ อมทีเอือต่ อการปฏิบัตงาน
 ส่ งเสริมให้ บุคคลเกิดความสามารถในทางานและแก้ ปัญหาต่ างๆได้
 บรรลุผลสาเร็จของตนเองและองค์ กร
                         ั ิ
 มีความสาคัญต่ อองค์ กรทั้งในระดับบุคคลผู้ปฏิบตงาน ผู้บริ หารและ
 ระดับองค์ กร
                    อารีย์วรรณ,2552 : p 2
           ความหมาย

      การสรางพลังอานาจ(Empowerment)
         ้


  Passe = อานาจ(Power) กับ อิสรภาพ(Freedom)
อานาจ(Power) มาจาก รากศัพท์ ภาษาลาติน “Potere”=ความสามารถทีจะเลือก(The
                              ่
            ability to choose)
    สรุป รากศัพท์ = ความสามารถทีจะเลือกอย่างอิสระ
                  ่

            Rodwell,1996:308;อ้างถึงในสานักการพยาบาล.2546:28
ความหมายและความสาคัญของการเสริมพลังอานาจ

         กวาง ซับซ้อน
          ้           แตกตางในแตละกลุม
                       ่   ่  ่
•การเสริมพลังอานาจเป นกระบวนการถ าย
โอนอานาจให กับ ผู ใช บริการประชาชน
ในการพัฒนาและสร างความรู สึ กมีคุณค
           ่       ี่
าในตนเองให กับคนอืนๆ เพราะฉะนั้นผู้ทจะ
            ่
เสริมพลังอานาจให กับคนอืนได นั้นต อง     ทางบริหาร หมายถึงการ
          ่
เห็นคุณค าของคนอืนและการจะมองเห็นคุณค    มอบอานาจหรือแบ งป
      ่
  าของคนอืนจาเป นต องเห็น          น อานาจกัน
คุณค าในตนเองก อน             Rodwell ,1996:61
 การเสริมสร้ างพลังอานาจ : เป็ นแนวคิดทีอธิบายกระบวนการทาง
                    ่
สั งคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่ งเสริม การพัฒนาและ
เสริมสร้ างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้ องการของ
ตนเองและแก้ปัญหาด้ วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช้
      ่          ิ ่
ทรัพยากรทีจาเป็ นในการดารงชีวต เพือให้ เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นใน
ตนเองและรู้สึกว่ าตนเองมีอานาจสามารถควบคุมความเป็ นอยู่หรือวิถี
  ิ
ชีวตของตนเองได้
                       Gibson, 1991
             ่
       กระบวนการทีบุคคล กลุ่ม
      ชุมชน มีความสามารถในการ
            ิ
       ควบคุมชีวตของตนเอง
Rappaport,1984 อางในกองสุขศึ กษา,2546:77
        ้
        ่
กระบวนการเกียวข้ องกับการให้ อานาจ(Process of empowering)
หรือแง่ ผลลัพธ์ ของการให้ อานาจ(Result of empowering) หมายถึง
สภาพของการมีพลังอานาจโดยแสดงออกถึงคุณสมบัติของการมีอานาจในการ
              ิ
ควบคุม จัดการ การเข้ าไปมีอทธิพล และการใช้ ทรัพยากรหรือความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ

                 Webster’s New World Dictionary
                  of the American Language
   การเสริมสร้ างพลังอานาจด้ านสุ ขภาพ
•กระบวนการที่จะทาให ประชาชนมีอานาจมากขึนในการตัดสิ นใจ
                      ้
และดาเนินกิจกรรมต างๆ ที่มีผลกระทบต อสุ ขภาพของตนเอง
•การเสริมสร างพลังอานาจเป นกระบวนการทางสังคม
วัฒนธรรม จิตวิทยา หรือการเมือง ซึ่งทาให บุคคลและ
                ่
กลุ มต างๆ ในสั งคมสามารถทีจะแสดงออกซึ่งความต องการ
ความห วงใย ในด านต างๆ วางแผนกลยุทธ ที่จะ
เข าไปมีส วนร วมในการตัดสิ นใจและทาให กิจกรรมทาง
การเมือง สั งคมและวัฒนธรรม บรรลุผลตามความต องการ

                   องค์ การอนามัยโลก
การเสริมพลังอานาจในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ

  ประกอบด้ วย
                 ิ
 1. กิจกรรมที่มุ งเสริมทักษะชีวตความสามารถของบุคคลให
         ่ ้
    เข มแข็งยิงขึน
       ่     ิ
 2. กิจกรรมอืนๆ ที่จะมีอทธิพลต่ อภาวะทางสั งคมและ
   เศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพที่เป็ นมูลเหตุ
   ของปัญหาและส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
                   องค์ การอนามัยโลก
•เป็ นกระบวนการช วยเหลือบุคคลในการควบคุมปัจจัย
     ่ ี               ิ
ต่ างๆ ทีมผลต อสุ ขภาพและคุณภาพของชีวต ซึ่งทําให
  บุคคลมีพลัง มีความผาสุ กและตระหนักในศักยภาพของ
ตนเองในการรักษาสุ ขภาพ
•การเสริมพลังอํานาจจะช วยให บุคคลสามารถ เข าถึง
แหล่ งประโยชน์ ต างๆ ทั้งในส่ วนบุคคลและสั งคม มาใช้ ให้
เกิดประโยชน กับสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
                    Gibson, 1991
การเสริมสร างพลังอํานาจเป น
         ้
กระบวนการที่เกิดขึน ระหว าง
พยาบาลและผู ใช บริการโดยมี
 ้    ่
เปาหมายเพือ
การช วยเหลือให ผู ใช บริการ
ได มีการพัฒนาตนเองไปสู การมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม

 Ellis-Stoll and Popkess-Vawter,1998
 Kieffer : การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและพัฒนา
 ทักษะการมีส วนร วมและความเข าใจระบบการเมือง
                ั
 การปกครอง โดยเปรียบเทียบได้ กบการพัฒนาของมนุษย์ ดังนี้
                   ่
    1. ระยะการเริ่มต้ น เป็ นระยะทีบุคคลเริ่มมีส วนร วมในการ
 สํ ารวจค้ นหาปัญหา
                          ่
    2. ระยะของความเป็ นจริง ระยะนีเ้ ป็ นระยะทีมุ งเน้ นการ
                      ั
 เผชิญหน้ าและต่ อสู้ อปสรรค ยุ งยากที่ขดขวางการตัดสิ นใจของ
            ุ
                ่
 ตนเอง ในระยะนีเ้ ป็ นระยะทีบุคคลได้ รับการพัฒนาภาวะผู้นํา พัฒนา
                             ้
 ทักษะ และพัฒนาองค์ การ และธํารงรักษาสิ่ งต่ างๆ เหล่ านีได้ คงอยู่
                         ่
    3. ระยะการมีข้อยึดมั่นผูกพัน เป็ นระยะทีมีการบูรณาการความรู้
 ใหม ๆ และทักษะ ในการเผชิญหน้ ากับความเป็ นจริง
                            Kieffer, 1984:6
  การเสริมพลังอํานาจของเคฟเฟอร

การมองตามกระบวนการซึ่ง
เป็ นการถ่ ายทอด
กระบวนการช วยเหลือ
พัฒนาบุคคลให ตระหนัก
ถึงต นเหตุของป ญหาและ
เตรียมพร อม
ที่จะเผชิญป ญหา ตลอดจน
หาวิธีการแก้ ปัญหา
             Kieffer, 1984:62
What does it mean to
Empower?
To give power or authority;
To give ability to;
Enable;
To make powerful, give strength and validity;
Process of gaining power, developing power,
taking or seizing power     Napier, 2009
              สรุป
 การเสริมพลังอํานาจด  านสุ ขภาพ เป นกระบวนที่การที่ช
 วยเสริมสร างความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคคล
 ครอบครัว หรือชุมชน ในการควบคุมป จจัยต างๆ ที่มี
 ผลกระทบต อสุ ขภาพ
     ิ ่
 และชีวต เพือให เขาเหล านั้น มีพลัง มีความสุ ข และมี
        ้
 อํานาจมากขึนในการตัดสินใจการเลือกใช แหล งประโยชน
                    ่
   ต างๆ และดําเนินกิจกรรมต างๆ เพือรักษาไว ซึ่ง
      ่ ี ั
 สุ ขภาพทีดท้งร างกายและจิตใจ
                สรุป
            ั
   กระบวนการนั้นมีข้ นตอนการเรียนรูจากข อมูลต างๆ
                      ่   ่
   เรียนรู้ จากประสบการณ ตรงในการพัฒนาเพือการพึงตนเอง
   ควบคุมตนเอง โดยมีการใช พลังอํานาจได อย างเต็ม
   ศักยภาพ
 บุคคลจะเน นในเรื่องการเพิม่   ในชุ มชน เป็ นการควบคุมป จจัยต
ความสามารถของแต ละคนใน     างๆ
          ํ
การตัดสิ นใจ และมีอานาจในการ   ที่เป นตัวกําหนดสุ ขภาพและคุณภาพ
     ิ
ควบคุมชีวตของตนเอง          ิ
                ชีวตในชุ มชนของตนเอง และถือเป
                    ้
                นเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งของ
                         ่
                กิจกรรมชุมชนเพือสุ ขภาพ
ความสํ าคัญต่ อองค์ กร
     ต่ อบุคคลในองค์ กร
     ต่ อทีมงาน
     ต่ อระดับองค์ กร     อารีย์วรรณ, 2552:6-7
 ปัจจัยที่นํามาสร้ างเสริมพลังอํานาจ
1. การทํางานเป็ นทีม
2. การกระจายงานและการมอบหมายงาน
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ทักษะความชํานาญ
     ่
5. การเปลียนแปลงของสั งคม
      ้
ปัจจัยที่เอือให้ เกิดการเสริมสร้ างพลังอํานาจ
 ระบบโครงสร้ าง
 วัฒนธรรมในองค์ กร
 ผู้บริหารองค์ กร
 บุคลากร
 ความไว้ วางใจของคนในองค์ กร
 ลักษณะงานภายในองค์ กร
 สั มพันธ์ ภาพระหว่ างคนในองค์ กร
                   อารีย์วรรณ, 2552:2
 รูปแบบการเสริมสร้ างพลังอํานาจ


การเสริมสร้ างพลังอํานาจด้ านโครงสร้ าง
การเสริมสร้ างพลังอํานาจด้ านจิตใจ
           อารียวรรณ,
              ์
การเสริมสร้ างพลังอานาจดาน
            ้
โครงสราง้
 แนวคิดเน้ น การปฏิบัติงานตามหน้ าที่ การมี
                ิ
 ส่ วนร่ วมและการพัฒนาผู้ปฏิบัตงาน
 ผู้เสนอแนวคิดไว้ คือ
1.  คอนเจอร์ และคานูโก (Conger & Kanungo)
2.  เทรซี (Tracy)
3.  และ คานเตอร์ (Kanter)    อารียวรรณ,
                    ์
                 2552:2
  ขั้นที่ 1       ขั้นที่ 2          ขั้นที่ 3           ขั้นที่ 4       ขั้นที่ 5
  ่
เงือนไขที่นําไปสู่  เทคนิคและกลยุทธ์      ช่ วยให้ พนักงานรับรู้    ผลของการเสริมสร้ าง   ผลทางพฤติกรรม
   ภาระไร้ พลัง    ในการจัดการ       ความสามารถของตน         พลังอํานาจ
-ปัจจัยองค์ กร    -การบริหารแบบ       -การไปสู่ จุดหมาย       ความแข็งแกร่ ง     -ความคิดริเริ่ม
-การนิเทศงาน     มีส่วนร่ วม        -การเรียนรู้         ของความพยายาม     -ความอดทนต่ อ
-ระบบการให้     -การตั้งเป้ าหมาย     ประสบการณ์          ความคาดหวัง      การไปสู่ เป้ าหมาย
รางวัล        -ระบบการให้ ผล          ื่
                        จากผู้อน           ในผลการ        ของงาน
-ลักษณะของงาน    ย้ อนกลับ         -การจูงใจด้ วย        ปฏิบัติงานหรือ
           -การให้ ตัวแบบ       วาจา             ความเชื่อใน
           -การเสริมแรง        -การกระตุ้ นทาง        สมรรถนะของ
           -การเพิมคุณค่ า
               ่         อารมณ์            ตนเอง
           ในงาน

                                   และ
                                       ่
                                  การขจัดเงือนไข
                                  ในขั้นตอนที่ 1
                     ภาพแสดงกระบวนการเสริมสร้ างพลังอํานาจ
รู ปแบบที่ 1
                ที่มา : Conger & Kanungo (1988:475) อ้างใน อารีย์วรรณ์ , 2552: 14
รูปแบบที่ 2: Tracy,1990:68 อ้ าง                   Power pyramid
ในอารีย์วรรณ์ ,2552:17
                        การยอมรับ


                       ข้ อมูลป้ อนกลับ


                     ความรู้และสารสนเทศ
  ไว้ วางใจ                               ยอมรับข้ อผิดพลาด
                    การฝึ กอบรมและการพัฒนา


                   การกําหนดมาตรฐานการทํางาน


                     การมอบอํานาจหน้ าที่


                           ่
                  ความชัดเจนในหน้ าทีความรับผิดชอบ

                      ให้ เกียรติ
การได้ รับอํานาจ
1. การได้ รับการสนับสนุน
2. การได้ รับข่ าวสาร
3. การได้ รับทรัพยากร
4. ความสามารถปรับเปลียน่
  ่
เพือวัตถุประสงค์ขององค์กร
                            ประสิทธิผลของงาน
                              การคงอยู่ หรือ
การได้ รับโอกาส                     การลาออกของลูกจ้ าง
1. การได้ รับความก้าวหน้ า
       ่
2. การได้ เพิมพูนทักษะและ
ความสามารถ
3. การได้ รับรางวัลและ    รูปแบบ.3 : ประสิ ทธิผลของงาน ตามทฤษฎีโครงสร้ างอํานาจ
การยอมรับ                    ในองค์ กรของ Kanter
               Wilson & Laschinger,1994:40 อ้ างในอารีย์วรรณ,2552:21
ระบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น         การเข้าถึง        คุณลักษณะของลูกจ้าง        ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
    อํานาจเป็ นทางการ
    ...........................             รูปแบบที่ 4 : อํานาจทีเ่ ป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ
    ลักษณะงาน
    -มีอสระ ยืดหยุ่น
       ิ
    -มีความชัดเจน
                           โครงสร้ างของ
    เป็ นงานหลัก                                -มีความรู้ ความสามารถ
                           โอกาส
    ตอบสนอง                                        ่ ้
                                          ของตนเพิมขึน
                   มีอิทธิพลต่อ            นาไปสู่  -นาไปสู่ แรงจูงใจสูงขึ้น  เกิดผลต่อ
    วัตถุประสงค์ของ
    องค์กร                                   -ความผูกพันในองค์การ       -ประสบผลสํ าเร็จ
                           โครงสร้ างอํานาจ
                                          เพิ่มขึ้น             -เชื่อมันในการ
                                                               ่
    อํานาจไม่ เป็ นทางการ                            -เบื่อหน่ายในงานลดลง       ดาเนินการขององค์กร
    ...........................         การสนับสนุน
                                          -อิสระมากขึ้น
    สั มพันธภาพ                 แหล่งข้ อมูล
                                          -มีส่วนร่ วมมากขึ้น
    ในองค์ กร กับ                                -พอใจในงานสู งขึ้น
    -หัวหน้ า                  โครงสร้ างสัดส่ วน
    -เพื่อนร่ วมงาน
    -ลูกน้อง
    -กลุ่มคนหลาย                        Laschinger,1996:27 อ้ างในอารีย์วรรณ,2552:22
 การเสริมสร้ างพลังอํานาจด้ านจิตใจ
                        ่
  เป็ นการคํานึงถึงการเสริมแรงทางด้ านจิตใจ เพือให้
       ิ
  ผู้ปฏิบัตงานมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองที่
  จะทําให้ งานประสบความสํ าเร็จ
 ผู้เสนอแนวคิด คือ
1. โทมัส และ เวลเฮ้ าส์ (Thomas & Velhouse)
2. และ สปรีสเซอร์ (Spreitzer)

                  อารีย์วรรณ, 2552:2
  แบบแผนการรู้ คิดการสร้ างเสริมพลังอํานาจของโทมัสและเวลเฮาส์

                              การวัดประเมินผล
เหตุการณ์ แวดล้อม
                              -ผลกระทบต่ องาน
-หัวหน้ า
                              -ความสามารถในงาน
-เพือนร่ วมงาน
  ่
                              -ความหมายของงาน
               พฤติกรรม
               -การกระตือรือร้ นในการทํางาน
               -มีสมาธิในการทํางาน
               -มีความคิดริเริ่มในงาน
               -สามารถเผชิญต่ อปัญหา
               -รู้ จกยืดหยุ่น
                  ั


       Thomas & Velthouse,1990:670 อ้ างในอารีย์วรรณ,2552:24
แนวคิดการสร้ างเสริมพลังอํานาจของ Speitzer

  1. การรับรู้ ความหมาย (Meaning)
  2. ความสามารถในการทํางาน (Competence)
  3. การตัดสิ นใจด้ วยตนเอง (Self-determination)
  4. ผลกระทบต่ อหน่ วยงาน (Impact)

                   อารีย์วรรณ,2552:25
แนวคิดการสร้ างเสริมพลังอํานาจสํ าหรับผู้บริหาร
   1.การเสริมสร้ าง (Enabling)
   2. การอํานวยความสะดวก (Facilitating)
         ํ
   3. การให้ คาปรึกษา (Counseling)
   4. การให้ ร่วมมือ (Collaborating)
            ้
   5. การเป็ นพีเ่ ลียง (Mentoring)
   6. การสนับสนุน (Supporting)
                 อารีย์วรรณ,2552:26
แนวคิดการสร้ างเสริมพลังอํานาจสํ าหรับผู้ใช้ บริการ

 ด้ านผู้รับบริการ
 ด้ านผู้ให้ พยาบาล
 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้รับบริการกับพยาบาล                 อารีย์วรรณ,2552:27

								
To top