UBND T?NH Y�N B�I - DOC

Document Sample
UBND T?NH Y�N B�I - DOC Powered By Docstoc
					 UBND HUYỆN LỤC YÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 96/ PGD&ĐT-KĐCLGD             Lục Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2012
 V/v: Hướng dẫn tự đánh giá
 KĐCLGD bậc học MN năm 2012


     Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện

   Triển khai thực hiện Công văn số 179/SGDĐT-KĐCLGD ngày 17/4/2012 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về báo cáo và triển khai công tác KĐCLGD nhà
trường.
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên hướng dẫn công tác tự đánh giá
kiểm định chất lượng giáo dục bậc học mầm non năm 2012 như sau.
   1. Từ ngày 03/5-> 10/5 /2012: Tổ chức học tập các văn bản và nghiệp vụ tự
đánh giá KĐCLGD gồm các nội dung sau:
   - Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất
lượng giáo dục mầm non.
   - Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục mầm non.
   - Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non.
   - Công văn số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21 tháng 12 năm 2011 cuả Cục
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng
theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.
   - Phương pháp, kỹ thuật tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá.
   - Phương pháp, nghiệp vụ đánh giá ngoài.
   2. Từ ngày 11/5-> 20/5 /2012:
   - Thành lập Hội đồng tự đánh giá, các nhóm hoặc tiểu ban, phân công nhiệm vụ
cho các thành viên; dự thảo Kế hoạch tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá, dự toán
kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ tự đánh giá...
   3. Từ ngày 21/5-> 30/5 /2012:
   - Kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị của Hội đồng tự đánh giá;
   - Tổ chức tập hợp hồ sơ, tài liệu, tư liệu làm căn cứ, minh chứng, in ấn tài liệu
biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá KĐCL giáo dục của đơn vị.
   - Họp toàn thể Hội đồng tự đánh giá:
   + Thông báo triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng
cá nhân;
   + Quán triệt về phương thức, biện pháp tổ chức thực hiện của Hội đồng, lịch
nghiệm thu từng công đoạn tự đánh giá...
                     1
   4. Từ ngày 01/6-> 15/9/2012:
   - Từ 01/6->25/8/2012: Triển khai nghiệp vụ tự đánh giá theo quy trình và
nghiệp vụ đã hướng dẫn.
   - Từ 26/8->13/9/2012: Kiện toàn hồ sơ, báo cáo tự đánh giá của Hội đồng, công
khai kết quả tự đánh giá, tiếp thu ý kiến phản hồi và chỉnh sửa báo cáo.
   - Từ 13/9->15/9/2012: Nộp báo cáo tự đánh giá về Phòng Giáo dục và Đào tạo
          (Người nhận: Tạ Hùng Thanh – Vũ Minh Hải)
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên, yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo
dục mầm non nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;                    KT TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, CM.                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


                              ( Đã ký)


                           Nguyễn Thị Hương
                    2
 UBND HUYỆN LỤC YÊN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 87/ PGD&ĐT-KĐCLGD         Lục Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2012
 V/v: đăng ký KĐCLGD năm 2012


     Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục TH và THCS trong huyện

   Triển khai thực hiện Công văn số 179/SGDĐT-KĐCLGD ngày 17/4/2012 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về báo cáo và triển khai công tác KĐCLGD nhà
trường.
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên ấn định thời gian đánh giá ngoài,
đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS trong huyện báo cáo, đăng ký
KĐCLGD năm 2012 như sau.
   I. Đợt 1: Đối với 05 đơn vị sau gồm:
   - THCS Lê Hồng Phong, THCS Nguyễn Thái Học, TH Trần Phú, TH Lý Tự
Trọng, TH Nguyễn Bá Ngọc cần tiến hành khẩn trương:
   1. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn hiện hành;
   2. Làm lại hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đánh giá ngoài (theo Điều 17
của Quyết định số 83 phần quy định về hồ sơ và thời gian đăng ký KĐCLGD của cơ
sở giáo dục phổ thông).
   3. Đăng ký thời gian đánh giá ngoài theo mẫu M1 gửi kèm, nộp báo cáo đăng
ký về PGD&ĐT trước ngày 05/5/2012 (05 đơn vị này đều thống nhất đề nghị Sở
GD&ĐT tỉnh Yên Bái đăng ký đánh giá ngoài trong thời gian từ tháng 6 năm 2012).
   II. Đợt 2: Đối với 08 trường đã đạt chuẩn quốc gia còn lại (THCS Mường
Lai, THCS Chu Văn An, TH Mường Lai, TH Vĩnh Lạc, TH Nguyên Viết Xuân, TH
Khánh Thiện, TH Trung Tâm, TH An Phú):
   1. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo Thông tư số 67/TT-BGD&ĐT ngày
30/12/2011 về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học; Thông tư số 13/2012-BGD&ĐT
ngày 30/12/2011 về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở.;
   2. Làm lại hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đánh giá ngoài (theo Điều 17
của Quyết định số 83 phần quy định về hồ sơ và thời gian đăng ký KĐCLGD của cơ
sở giáo dục phổ thông).
   3. Đăng ký thời gian đánh giá ngoài theo mẫu M1 gửi kèm, nộp báo cáo đăng
ký về PGD&ĐT trước ngày 05/5/2012 (các đơn vị này đều thống nhất đề nghị Sở
GD&ĐT tỉnh Yên Bái đăng ký đánh giá ngoài trong thời gian từ tháng 8 năm 2012).
   III. Đợt 3: Đối với các trường đã đủ chu kỳ đào tạo còn lại của huyện:
   1. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo Thông tư số 67/TT-BGD&ĐT ngày
30/12/2011 về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học; Thông tư số 13/2012-BGD&ĐT
ngày 30/12/2011 về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở.;                    3
   2. Làm lại hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đánh giá ngoài (theo Điều 17
của Quyết định số 83 phần quy định về hồ sơ và thời gian đăng ký KĐCLGD của cơ
sở giáo dục phổ thông).
   3. Đăng ký thời gian đánh giá ngoài theo mẫu M1 gửi kèm, nộp báo cáo đăng
ký về PGD&ĐT trước ngày 05/5/2012 (Các đơn vị này đều thống nhất đề nghị Sở
GD&ĐT tỉnh Yên Bái đăng ký đánh giá ngoài trong thời gian từ tháng 10 năm
2012).
   III. Đối với các trường còn lại chưa đủ chu kỳ đào tạo còn lại:
   1. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá;
   3. Đăng ký thời gian đánh giá ngoài theo mẫu M1 gửi kèm, nộp báo cáo đăng
ký về PGD&ĐT trước ngày 05/5/2012 (Các đơn vị này đều thống nhất đề nghị Sở
GD&ĐT tỉnh Yên Bái đăng ký đánh giá ngoài theo dự kiến của cơ sở ngay sau khi
hết chu kỳ đào tạo - chỉ ghi tháng, năm đăng ký đánh giá ngoài vào ô tương ứng
của mẫu M1)
    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên, yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo
dục tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;                    KT TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, CM.                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


                             (Đã ký)                           Nguyễn Thị Hương
                    4
5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:6/4/2012
language:Vietnamese
pages:5