srivaishnavism dt 11 04 10 by 2FnH31D

VIEWS: 309 PAGES: 52

									      NAMO BHAGAVATHE VISHVAK SENAYA NAMA :
        SRIVAISHNAVISM
   No.1. WEEKLY MAGAZINE FOR SRIVAISHNAVITES.
 வைணைனாக ைாழ்ந்திட நாமும் ைிவைந்திடுவைாம் ,
  வைணைத்வதக் காத்திட நாளும் உவைத்திடுவைாம்.

            Estd : 07 – 05 -2004.

        Issue dated 11-04-2010.
        editor : sri.poigaiadianswamigal.

       Sub editor : sri. sridhara srinivasan.
 SRI DEVANATHA PERUMAL. THIRUVAHEENDRAPURAM.
EDITORIAL BOARD : SRI. V.C. GOVIDARAJAN & SRI. A.J. RANGARAJAN.

          E-mail : srivaishnavism@yahoo.com

   Flower : 5                 petal : 48.
               ஸ்ரீ:


     ஓம் நவமா பகைவத ைிஷ்ைக்வேநாய நம:
       ஸ்ரீவைஷ்ணைிேம்
       வைணைர்களுக்கான ஒவே ைாேப் பத்திவக.


 வைணை – அர்த்தபஞ்சகம் – குறள்ைடிைில்.

   ( வைணைன் என்ற சசால்லிற்கு அர்த்தம்
   ஐந்து குறட்பாக்களில் சசால்லபடுகிறது )1.   சதய்ைத்துள் சதய்ைம் பேசதய்ைம் நாோயணவனவய
    சதய்ைசமனப் வபாற்றுபைன் வைணைன் .

2.   எல்லா உயிர்கவளயும் தன்னுயிர் வபால் வபணுபைவன

    எல்லாரிலும் சாலச்சிறந்த வைணைன் .

3.   உடுக்வக இைந்தைன் வகவபால் மற்றைர்களின்

   இடுக்கண் கவளபைவன வைணைன் .

4.               ீ
    மது, புலால் நீக்கி சாத்ைக உணைிவனத் தைிே வைறு

    எதுவும் ைிரும்பாதைவன வைணைன் .

5.   சதய்ைத்தினும் வமலானைன் தம்ஆச்சார்யவனசயன

    சமய்யாக ைாழ்பைவன வைணைன் .

   தாேன்,

   சபாய்வகயடியான்.
        ஓம் நவமா பகைவத ைிஷ்ைக்வேநாய நம :
       ஸ்ரீவைஷ்ணைிேம்

           வகங்கர்ய சபா.
   அலுைலகம் : FLAT -A-4, 5, சைங்கவடஷ் நகர் பிேதான சாவல ,
ைிருகம்பாக்கம் , சசன்வன – 600 092. – சதாவலவபசி 044 – 2377 1390.

         தவலைர் : திரு. சபாய்வகயடியான்

    உபதவலைர் : திரு. V.C. வகாைிந்தோஜன்  காரியதரிசி :
    ஸ்ரீதேஸ்ரீநிைாசன்  சபாருளாளர் : திரு. A.J. ங்கோஜன்

அன்புள்ள பக்தர்களுக்கு,

   உலசகங்கிலுமுள்ள வைணை இவளஞர்களுக்கு, வைணை
    தத்துைங்கவளயும், சகாள்வககவளயும் ைிளக்கமாக எடுத்துக்
    கூறி அைர்கவள நல்ைைி படுத்துைது,

   நம் ஸ்ரீவைஷ்ணைிேம் பத்திரிவகயில் சைளிைந்த தமிழ்,
    ஆங்கில கட்டுவேகள் மற்றும் கைிவதகவள புத்தகங்களாக
    சைளியிட்டு அைற்வற நம் அங்கத்தினர்களுக்கு இலைசமாக
    ைைங்குைது.

   உலக அவமதிக்காகவும், அங்கத்தினர்களின் குடும்ப
    நலனிற்காகவும் வ   ாமங்கள், யாகங்கள் நடத்துைது. அல்லது
    மற்றைர் நடத்துபைற்றில் பங்குசபறுைது.

   உலசகங்கிலும் நவடசபறும் இலைச வைத, ப்ேபந்த,
    வதாத்திேப்பாட ைகுப்புகள் பற்றிய தகைல்கவள யா     ூ
    க்ரூப்கள் மற்றும் நம் ஸ்ரீவைஷ்ணைிேம் இதழ் மூலம்
    ப்ேபலப்படுத்துைது.

   உலசகங்கிலும் உள்ள வைணைத் திருவகாயில்களில்
    நவடசபறும் சம்ப்வோக்ஷணம், ப்ேஹ்வமாத்ேைம், இதே
    ைிைாக்கள் பற்றிய தகைல்கவள சைளியிடுைது.
     வைணை சபரியைர்களால் நடத்தப்படும் காலவக்ஷபம்,
     உபந்யாேங்கள் பற்றிய சசய்திகவள சதரிைிப்பது.

     பாைவடந்த வைணைக்வகாயில்கவள புதிப்பிக்க நிதி
     திேட்டுைது. அல்லது அதுவபான்ற வகங்கர்யங்கள்
     சசய்பைர்கவள ஊக்குைிப்பது வபான்ற பல, பல நல்ல
     காரியங்கவள நடத்த இருக்கின்வறாம்.            இைற்றிர்கு சபாருள்
     உதைி வதவை படுைதால் தாங்கள் இந்த வகங்கர்ய சபாைில்
     ஆயுள் அங்கத்தினர்களா வசர்ந்து எங்களுடன் பணியாற்ற
     அவைக்கின்வறாம்.

  ஆயுள் அங்கத்தினோக ( இந்தியாைில் ) : ரூபாய் 1000/-
  சைளிநாட்டினருக்கு : 100 அசமரிக்க டாலர்கள்.              வமற்கூறிய
  சதாவகவய சசன்வனயில் சசலுத்தக்கூடிய ைங்கி
  சசக்குகளாகவைா இல்வல ைங்கி ட்ோப்டுகளாகவைா திரு. A.J.
  ேங்கோஜன் என்ற சபயருக்கு எடுத்து நம் அலுைலக
  ைிலாசத்திற்கு,திரு. A.J. ேங்கோஜன் சபயரில் அனுப்பி
  வைக்குமாறு தாழ்வமயுடன் வகட்டுக்சகாள்கிவறன்.
  என்றும் உங்கள்,

  தாேன்,

  சபாய்வகயடியான்.
  Sir,

  I will send the cheque in the name of Shri Rangarajan today.

  Wish you success in your venture and I am happy to participate in a small way.

  MALA RAMESH

This service is worthy to be
publicised.


adiyen
ganovasan
           KAINKARYA SABHA
  Address :Flat A4, No. 5 Venkateshnagar Main Road Virugambakkam ,

        Chennai 600 092 India (Ph 044 2377 1390 )

             GOOD NEWS.
 We wish to inform everyone that our Magazine & Sabha Office
 will function from the above address.

 Those who wish to join as Life Member can send theie Cheque or
 Bank Draft in favour of Sri. A.J. rangarajan ( our Sabha Treasurer
 ).

 The first set of our publication :

 Swami Desikan’s arulicheyalgal : By POIGAIADIAN SWAMIGAL.

 1. DHAYASATHAKAM ; HAYAGREEVA THOTHRAM ;
  DHASAVATHAARA THOTHRAM ; KAAMAASI KAASHTAKAM ;
  DHEGALEEKASTHUI ; GOPALAVIMSATHI ; BHAGAVATH
  DHYANASOBHANAM ; VEGASETHU THOTHRAM ; NYAASA
  DHASAKAM ; ASHTABHUJAASHTAKAM are in Tamil

 2. “ARANA DESIKAN “ Collection of articles about Sri Vadantha
  Desikan by Villiampappam Sri.V.C. Govindarajan swamigal, in
  English.

 3. “Essence of Geetha “ by Arumpuliyur Sri. Rangarajan Swamigal
 in English will be sent to them by courier.

 4. A VERY GOOD GIFT TO BE GIVEN FOR
  SASHTIYABTHAPOORTHIS, WEDDINGS & UPANAYANAMS.

 5. HURRY ! ONLY FEW COPIES ARE LEFT.

 As per the request of our Members, we have decided to send the
 above books , through courier for those who donate a sum of Rs
 150/- ( Rupees Hundred Fifty Only ) by Cheque or Bank Draft in
 favour of Sri. A.J. Rangarajan.

 All the above payments should be sent to our Sabha Office ,
 address addressing to Sri. A.J. Rangarajan Only.
Dasan,

Poigaiadian,

Editor & President
      OM NAMO BHAGAVATHE VISHVAK SENAYA NAMA :
         SRIVAISHNAVISM
             KAINKARYA SABHA
    Address :Flat A4, No. 5 Venkateshnagar Main Road Virugambakkam ,

         Chennai 600 092 India (Ph 044 2377 1390 )

President : Sri. Poigaiadian       Vice-President : Sri .V.C. Govindarajan.

Secretary : Sri. L. Sridhar ( Bangalore ) Treasurer    : Sri. A.J.Rangarajan.

                    SRI :


                In & Around.
Dear Bhakthas,

Please send the happenings in and around your area.

We will publish thro’ Yahoo Groups & SRIVAISHNAVISM Weekly Magazine for :

    Free Veda / Divyaprabhandha / Sthothra pada classes
    Samprokshanams , Brahmothsavams and other festivals of Vaishnavite
    Temples.
    Kaalakshepams / Upanyaasams by Vaishnavite Scholars.
    Appeal for renovation of poor Vaishnavite Temples

  All the messages should be in MS Word formate, not exceeding one page and
  send them to poigaiadian@hotmail.com.

  Dasan,

  Poigaiadian.
  **********************************************************************************

The sreenivasaa temple in Mugundagiri (near
Madurantakam ) is in a
very very bad shape and requires major renovation.
The total cost is
expected 6to be over Rs. 5 lakhs. All devotees are
requested to help
in rebuilding the temple . Contributions may Be made
by con5tact56ing
Mr. Anantapadmachariar (Upanyasakar)
Chellappa
பிறகு மீ தமிருந்த நாகங்கள் தாங்களாகவை ஒவ்சைாரு நாளும் கருடனுக்கு
உணைாக ைைங்க சம்மதித்து சமாதானம் சசய்துசகாண்டன்.

இப்படி சைற்றிைாவகயுடன் ைந்த வைநவதயவன அைனது இரு மவன-
ைிமார்களான ருத்ோ, ேூகீ ர்த்தி என்பைர்கள் கருடவன சந்வதாஷத்தில்
மார்புடன் இறுகத் தழுைிக் சகாள்ள, அைர் உடலில் ஆபேணங்களாக இருந்த
நாகங்கள், மூச்சுத்திணறி நின்றன என்கிறார் ஸ்ைாமி வதசிகன் தம்முவடய
கருடபஞ்சாசத்தில்.

               ஆக நம் .வைஷ்ணை சித்தாந்தத்தின்படி
               கருடனுவடய வதைிகள் ருத்ோ , ேூகீ ர்த்தி
               என்பைர்கள்.   இைர்கள் இருைரும், ஸ்ரீேங்க-
               நாச்சியாரின் இரு கண்களாைர்.     இைர்கள்
               இருைவேயும் நாம் ைணங்கிைந்தால், நமக்கு
               சந்வதாஷம் ( ருத்ோ ) ; புகழ் ( கீ ர்த்தி ) ேண்வடயும்
               சபறலாம்.   அத்தகய ருதோ, ேூகீ ர்த்தி
               என்பைர்கவள அர்ச்சிக்கின்வறன் என்கிறார்.

ோமாயணம், ம   ாபாேதம் மற்ற புோணங்களில், இந்த கருத்மானுக்கு ஐந்து
மவனமார்கள் என்றும் அைர்கள் தாம்ோ, தக்ஷன் என்பைர்களின்
குமாேத்திகளான க்சேௌஞ்சி, பாேி, வஷய்னி, த்ேதோஷ்டரி மற்றும் சுகி
என்பைர்கள் என்றும் கூறப்பட்டு இருக்கிேது.    அவதசமயம் வைகாநே
ஆகமத்தில், கருடனின் மவனைி ைிசாகா என்றும் காணப்படுகின்றது.

 இைவே திருக்வகாயில்களில் ப்ேதிஷ்வட சசய்யும்-வபாது,
சபருமாள் சந்நிதிக்கு எதிோக இரு வக கட்வட-ைிேல்களும்
ஒன்றிய ைிேல்கவளக் கூட்டிய மகுளி பத்ம
  ஸ்தாஞ்சலியுடன் காட்சி தரும்படி ப்ேதிஷ்வட
சசய்யவைண்டுசமன்று பாஞ்சோத்ே ஆகமத்தில் கூறப்-
பட்டுள்ளது.

இைருக்கு முவறவய 4,8,16,22 கேங்கள் எனவும் கூறப்பட்டு இருக்கிறது. கருட
புோணத்தில், பல அதிகாேங்களில், பிறப்பு, இறப்பு வபான்றைற்வேயும், ஒருைர்
இறந்த பிறகு என்னசைல்லாம் வநரிடுகின்றன வபான்ற வகள்ைி-களுக்கு
ைிவடயளிப்பது வபான்ற தகைல்கள் காணப்படுகின்றன.        அதில் ஒரு பகுதிவய
மட்டும் ஒருைர் இறக்கும் தறுைாயில் உள்ளவபாது மட்டுவம படிப்பர் என்று
கூறப்படுகின்றது.சதாடரும்….

                    -6-
          Lord Oppliappan on SrI Hanumath Vahanam
Ahobila Matam Achaarya paramparai is an ancient one. The First of the AchAryans, SrI Adhi
VaNN SaTakOpa YathIndhra MahA DEsikan recieved SanyAsa asramam directly from the
divine hands of SrI Lakshmi Nrusimhan on September 1379 at Ahobila KshEthram. Today,
HH The 45th Pattam Azhagiya Singar, my AchAryan is adorning the throne of AhObila (SrI)
Matam now. This SrI Matam AchArya Paramparai is one of the noble paramparais that is
distinguished by AchAryAs known for their Jn~Anam (Scholarship), AchAram/anushtAnam
(Dhaarmic way of Life) and VairAgyam (dispaasion).


HH The 26th Pattam Azhagiya Singar, SrI RanganAtha YathIndhra MahA Desikan ascended
the throne in 1811 and reigned for 18 years. He is known as the avathAram (incarnation) of
ANDAL. He blessed us with a very important SrI Kosam revered as "SrI VaishNava
SadAchArya NirNayam”. This source grantham has been the reference for many generations
of VaidhikAs of SrI Sannidhi. In 1990, the current HH the 45th Pattam Azhagiya Singar, SrI
NaarAyaNa YathIndhra MahA Desikan wrote an elaborate commentary for the above
grantham . This is now the basis of Vaidhika anushtAnams for many aasthikAs. It covers the
daily anushtAnams (observances) from Brahma MuhUrtham (dawn) to retiring for the night.
It has extensive coverage on the rules for body purifications, adorning of ThirumaNN
(Urdhva PuNDrams), performance of SandhyA Vandhanams including the Gayathri Japam,
Argya PradhAnam, AshtAkshara Manthra Japam, Aadhara SakthyAdhi and KaaNDarshi
TarpaNams and Brahma Yaj~nam. This SrI Kosam has instructions on how and when to
collect TuLasi, Dharbham and Samith for daily observances. It has elaborate sections on
performing the daily Bhagavadh AarAdhanam (ijyai and abhigamana vesrsions), ways to
partake PrasAdhams of PerumAl during BhOjanam and many other Vaidhika anushtAnams.


AchAram is very important for a Vaidhikan. Dharma Saasthrams emphasize AchAram the
foremost. Dharmam arises from AchAram and anushtAnam. Among the daily observances,
Sandhya Vandhanam is very important. Without performance of SandhyA Vandhanam, one is
not eligible to perform any Vaidhika KarmAs. SandhyA Vandhanam is one of the major parts
of Ahnikam. The other observances (Ahnikam) from the time of getting up from the bed to
retiring for the day are: Arising from bed at Dawn, Meditation on the sacred feet of the Lord,
Bathing before Sunrise, Morning SandhyA worship, argya pradhAnam, Gaayathri and
AshtAkshara Manthra Japams, OupAsanam, AgnihOthram, Brahma Yaj~nam,abhigamana
aarAdhanam, Bathing at noon, MadhyAhnika SandhyA worship,IjyA ArAdhanam,
VaisvadEvam, BhOjanam, PurANa/ithihAsa PaarAyaNams (SrImath RaamAyaNam et al ),
Evening SandhyA, OupAsanam, AgnihOthram, Vedaadhyayanam, Night BhOjanam, retiring
after reflecting on the Lord's glories. These karmAs from dawn to night are known as
Ahnikam.


Today, Sakthi, SampradhAyam and SadaachAram have diminished. Those VaidhikAs, who are
observing SadAchAram (SadaachAra SampannAs or SishtAs) still are amidst us and are
guiding us. When in doubt, we approach them to get initiated. The best of course is to
approach one's own AchArya for clarification of doubts. Reference to sources like HH the
45th Pattam SrImath Azhagiya Singar's classical commentary is vital for ascertainment of the
right way to perform Ahnikam.


We will also release educational material in the form of CD ROMs, Videos and postings in the
SrI VaishNava Lists from time to time to share these valuable information handed to us by
our AchAryas starting from AchArya RaamAnuja, who blessed us with the first Nithya
Grantham (Ahnikam).


SrIMath Azhagiya Singar ThiruvadigaLE SaraNam ,
Daasan Oppiliappn Koil VaradAchAri Sadagopan
      VAARAM ORU SLOKAM.
   MAHALA KSHMI ASHTAKAM.
namasthE garudAroodE kOlasura bhayangari I
sarvapApaharE devi mahAlakshmi namOsthuthE II
  SALUTATIONS TO YOU, O’ THE ONE
  ASTRIDE THE GARUDA ( THE DEVINE
  EAGLE ) AND THE TERROR OF KOLASURA
  ( THE DEMON NAMED KOLA ); OBEISANCE
  TO YOU WHO IS THE ABSTRACTER OF ALL
  SINS, O MAHALAKSHMI.
  WILL CONTINUE…….
         srivaishnavism
         LETTERS FROM OUR READERS.

BLESSINGS / WISHES FROM READERS :
Our Heartly Birthday Wishes to PARTHASARATHY &
many more happy returns of the day

PARTHASARATHY, it's not the years in your life that
count. It's the life in your years.Many Happy returns. Thodarattum ungaL ThirppaNi innum
pallaandu
saroja ramanujam

Dear Shri Parthasarathy
I always used to admire your tireless service to our community.
I take this oppurtunity to pray and wish you for a long and healthy life .
I also sincerely pray you continue your good work to our community for long time
to come.
With best wishes
 Dasan
 Bashyam Sadagopan.

i pray to Lord Srinivasa to bless u for many happy returns of the day and for ur
long peaceful healthy life

VIJAYRAGHAVAN (THAMBI) C-1/1274, VASANT KUNJ NEW DELHI-110070 TEL:
11- 26121998 CELL :9818071998/ 9868100910
I Pray Lord Abayapthamrudhan to keep you a Long, happy,
Prosperous and Healthy life. Dasan

Thirukkudanthai
K.S.Jegennaathan
098412 36647
On this day I wish to convey my greetings to you Sir and be blessed with good
health to pursue on your venture.

Smt. MalaRamesh


ADIYEN PRAY OUR NAMPERUMAL TO GIVE YOU LONG LIFE AND CONTINUE THIS SEVA
" MANAVALA MAMUNIYE INNUM ORU NOOTRANDU IRUM " ennumaapole
Adiyen Kulasekaran Ramanuja Dhasan


MANY MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY
MAY ALL YOUR CHERISHED DESIRE TURN IN REALITY.
DASAN

RAGAVACHARI KRISHNAN


Lord Ranganatha and SriRanga Nachiar will be always with you and
bless you with more kainkarya and happiness.

Adien
kidambi narayanan

Shri Parthasarathy

Namaskarams. Wish you a happy returns of the day on 8th April 2010(as per tamil
calender).

adiyen
ranganatha dasan
Bangalore
ksr
 Our Best Wishes to you and we pray to lord srinivasaa good health and long
life. smt srinivasan.

Dear Swamy,
As your star is of our Swamy Desikan and Sri Venkatesa Perumal, you must
always be in cheers .
Prayers to Sriman Narayana To Shower HIS blessings to you for living in
peaceful life for a centenary (Pallandu palakodi Noorandu Vazgha) with all
your family and to lead a glorious Kainkarya in Sri vaishnavism.
With kind regards
A.J.Rangarajan
********************************************************************

அன்புள்ள ைாசகர்களுக்கு,

அவனத்து பாோட்டுகளும் அடிவயனின் நன்றி..

தாேன், சபாய்வகயடியான்,
             Gita – The Wisdom of Krishna

Practical Guide to Right and Happy Living:

         In Twenty - Seven Self-contained Essays:
      Thotalam Chellaswami, Trustee, Srinivasa Gita Satsangh Trust

  (Retired Senior I. E. S. Officer Govt. of India and Senior Advisor UN (ILO):
         Essay No. 1: Bhagavad Gita – The Wisdom of Krishna:

             Bhagavad Gita - The Universal Message:12. The Gita deals at some length on the concept of God and His Sovereignty, and His
intimate relation to the world and the mankind, in the most scientific approach possible.
This eternal dialogue between Krishna and Arjuna emphasises devotion to God who is
both Personal and Impersonal, and the consequent Divine Grace. The Gita Sermon is
spirit of God speaking to spirit of man, to teach the man the right way of living in this world
of duality. It teaches how to fight the battle of life and at the same time remaining
peaceful, being ever conscious of God (the Divinity within). The Gita concept of devotion
is ‘will to love’ as against ‘the will to live’, the dominant factor of materialism. It is the bond
of union between God and man and therefore between man and man. In the process,
Krishna explains the intimate relation between the Deity (Brahman), the individual soul –
cit (purusha) and the material world – acit (prakriti). The Gita is a Scripture for all and not
for the chosen few. Hence is its preference to represent the Absolute as a Person
endowed with the supreme qualities of Grace, justice, love and compassion. Its emphasis
is on the Personal Is’wara rather than on the Impersonal Brahman. In fact it uses the
unique term “Purushottama” to explain the Supreme Deity. It facilitates all to see God
through human spectacles in His Glorious manifestations than what He is in Himself. It is
in this general sense it can be said that the Sermon recognizes the need for
anthropomorphism. So long we are human, we have necessarily to conceive of God as a
person and worship him in an image. In this context we may refer to the doctrine of
Avataara, which is unique to Hinduism, is discussed briefly in the Sermon.
13. The Sermon confines itself to the important and practical aspects in – ethics, religion
and philosophy. In the process of His teaching Krishna brings out the paramount
importance and relevance of realizing the inherent divinity of every human and as a
consequence the unity of all existence, continuity of human life even after perishing of the
mortal body, cycles of evolution and involution, His divine manifestations into infinite and
varied forms - values (vibhootis), constituting the jeevaatmas and the jagat and bestowing
the vision of His Cosmic Form (vis’varoopa), both on Arjuna’s specific request and lastly
the paramount need for adhering to sva-dharma with supreme s’raddha to uphold the
universal or social good (lokasamgraha). The Gita emphasizes integration (Yoga) at three
levels – with one’s own self, with the society and with God. It is no wonder, therefore, that
the Sermon stresses universal love as the characteristic of the yogin and the concepts of
brotherhood (sisterhood) of human and fatherhood (motherhood) of God, suggestive of
universal integration. In order to achieve all these the Gita beautifully integrates theory
(Saamkhya) and practice (Yoga), metaphysics and ethics, philosophy and religion,
contemplation (samnyaasa) and action (karma), thus providing an ethical orientation to
Vedanta principles and giving meaning and fullness to the above stated four dual
principles, as the one without the other is not only incomplete but also not very meaningful
or helpful either.
14. In the most generalized sense divinity means disciplined way of life. Gita is the Gospel
of discipline, which is emphasized in each of the eighteen chapters in different contexts
and varied points of view. This is the reason that each of the eighteen chapters of the
Sermon is designated as a yoga – discipline to be followed in different fields of life. The
Gita Sermon, described as the essence of Upanishads (the wisdom treasure), is called
brahma-vidya (intellectual enquiry into the nature of Reality and the methods for its
realisation); it opens the door leading to Brahman or the Deity or the Supreme Reality
behind this manifold manifestation, and in the process imparting knowledge of the
ultimate Reality. As Brahma-vidya the Gita Sermon is an uncompromising science not
admitting into its scope anything that refutes sound reason. The Gita is also called Yoga
s’aastra, the practical discipline, converting the propositions arising out of brahma-vidya to
life’s convictions, and in the process, explains the art of getting absorbed in that Reality.
As yoga-s’aastra it attempts to be precise and truthful in comprehending every detail of
the perceptual and conceptual world, so that the aspiring spiritual seeker will not take any
false step in his effort to attaining the final understanding and realization of the Supreme
Deity. So Gita not only explains the nature of Reality, the goal to be attained, but also
presents the way to attain that goal (bringing about the union of the individual souls with
the universal (cosmic) Soul. It is described as Moksha s’aastra, which describes the ways
and means of liberation from worldly concerns and samsaara cycle. In this context special
mention may be made to Gita chapter 14, designated as supreme knowledge, best of all
forms of knowledge (jnaanaanam jnaanam uttamam). The Divine Teacher Krishna is
called yoges’wara and the Gita’s ideal man is called Yogin. It is in this wider sense the
term Yogin is used in the Gita – to mean all persons in any situation in life who confront
existential crisis and seek inner certitude to triumph over them. Also each one of the
different aspects of the teaching is designated as Yoga, meaning yoking or binding
together (and in a general sense it means our efforts at self-improvement). Man’s
fellowship or union with God is also called Yoga. The opposite of Yoga is san`ga,
meaning attachment to one’s ego or worldliness. A man with fellowship with God is called
yuktah. A man attached to the worldliness is called saktah. The main purpose of the Great
Teaching is to convert man of worldliness into one of Godliness and so rightly Krishna
emphasizes satata yuktah or nittya yuktah meaning constant union with divinity within
(spirit soul) or God. This means that the union with God is not to be confined only to
moments of prayer and meditation, but it should be a constant sub-conscious feeling,
even while engaged in the battle of life – saveshu kaaleshu maam anusmara, yudhya ca
– (8.7). This is the ideal exhorted in the Sermon. The significance of this profound
observation is that based on the true understanding of our basic drives and inner
moorings, we are exhorted to adhere to our social roles, while at the same time never
forgetting that the ultimate goal of life is God-realisation. The ethical and moral values,
which takes us God – ward, such as – truth, love, compassion, unselfishness,
renunciation and relinquishment, duty-consciousness with no undue attachment to fruits,
fearlessness, uprightness, forgiveness, purity, integrity, etc, the attributes of the Deity
Himself, which are to be inculcated in our students through our educational system, are
presented without losing their spiritual dimension and unencumbered by any particular
dogma to render them as fundamental aspects of the art of good and happy living.
       srivaishnavism


     POIGAIADIAN’S esnips FODERS.

1.  HIS THAMIZH KAVITHAIGAL AND ARTICLES :

http://www.esnips.com/web/POIGAIADIAN
2.  SWAMI DESIKAN’S ARULICHEYALGAL :

http://www.esnips.com/web/SWAMIDESIKANSTHOTHRANGALINTAMIL
3.  WHO IS NARAYANAN ? WHY WE HAVE TO SURRENDER
   AT HIS FEET ? :

   : http://www.esnips.com/web/NARAYANATHATHTHUVAMUMSARANAGADHIYUM

READ, ENJOY AND POST YOUR COMMENTS TO :
srivaishnavism@yahoo.com
          SRIVAISHNAVISMMy son C. KAUSHIK , KOUSIKA GOTHRAM, PUNARVASU NAKSHATRAM, AGE 19, is a slow learner
studying through National open schooling. Doing his 10th standard . only one paper Economics/
he has to clear.
Kindly pray for his pass in Economics.
His exam is on 17th April 2010. His future lies in this pass .
kindly pray for his sucess.
 adiyen
dasan
rajalakshmi.

Gothram      :  Naithruva kashyapa Gothram
Nakshatram     :  Sathayam
Name        :  Srinivasa Raghavan
Cause for prayer  :   marriage getting delayed due to educational qualification and
            economical situation like low salary (not upto what the girl's
            familys' expectations. and so this affects my second son's
            marriage too.

    Thank you,
    Yours,
  S.R. Padmanabhan
   31-03-10

Adiyen Dasan.
Namaskaram. Uththamamana Kaingkaryam.
My name is Narasimhan. Aged 48. Vathoola Gothram, Pooradam Nakshathram.
I am suffering with some stomac problem and nervous problem for the past 2 years. loosing
memory. Can you pray for my health?
Dasan.

Dear Swamin,
Thank you very much for your service. Kindly pray for my brother, S.Rajaraman, Srivatsa Gothram,
Pura Nakshathiram for his employment problem. Kindly pray for his rentention in the present
employment.

Adiyen
srithar
Gothram : BALA GOTHRAM
NAKCHATRAM : MAKAM
NAME : N.S. MURALIDHARAN
ADIYEN SON . HE IS NOT GETTING ANY JOB AND HE IS MARRIED AGE 36 HIS WIFE IS
PRAGNANT. PRAY FOR HIM TO GET A JOB AND FOR HER TO GET GOOD BIRTH AND FOR THAT
CHILD TO LIVE AND LEAD SRI VAISHNAVAM

N. Selvarangan


THRO’ SMS :

GOTHRAM : SRIVATHSA GOTHRAM,

STAR : UTHRAADAM.

RAASI : DHANUR.

NAME : RAJAGOPALAN.

Dear swamin

adiyen giving my details

GOTHRAM : YEDUTLA
NAKSHATHIRAM : AYILYAM
RASI        ; KADAGAM
NAME       : KRISHNARAJ P.R.
kndly pray for adiyen's and family good health.
thanks a lot
adiyen
KRISHNARAJ P.R.

Respected Poigaiadiyan Sir,,

My Name is : R VARADARAJAN
Gothram   : SHADAMARSHANAM
Nakshatram : MOOLAM

I am employed by a small firm engaged in Exports. Based on some communication received by me
I had influenced my owner to venture into a new business opportunity. The business opportunity
turned out to be a bogus one and the company lost substantial money. Although the owner has
never accused me of anything, I had contributed a portion of the loss from my Savings ,made over
the years, as the funds lost were substrantial and the company was hard pressed for funds. The
owner accepted the funds from me and assured to return the same in due course.
Unfortunately there has been no progress and I am feeling financially insecure - besides being
guilty of causing the loss to the business.
Please could you Pray for me in this regard.
With respects,--
R.Varadarajan
Mobile 91 984 043 6570


PLEASE SEND YOUR GRIEVANCES TO.
srivaishnavism@yahoo.com

Adiyen will pray for you.
***********************************************************
  DHARMA STHOTHRAM
                 Part 3.
Part 3
Dharma is the moral path; the moral path is the Light; the Light is Ananda.
Dharma is characterised by holiness, peace, truth and fortitude. Dharma is
Yoga, Union, Merger; it is Sathya. Its attributes are justice, sense-control,
sense of honour, love, dignity, goodness, meditation, sympathy, non-
violence; such is Dharma that persists through the ages. It leads one on to
Universal Love and Unity. It is the highest Discipline and the most profitable.
All this 'unfoldment' began with Dharma; all this is stabilised by Sathya;
Sathya is inseparable from Dharma. Sathya is the law of the Universe, which
makes the sun and the moon revolve in their orbits. Dharma is the Vedas
and the Mantras, the Gnana they convey. Dharma is the course, the path, the
law. Wherever there is adherence to morality, there one can see Sathya-
dharma in action. In the Bhagavatha too, it is said, "where there is Dharma,
there is Krishna; where there are both Dharma and Krishna together, there is
Victory". Dharma is the very embodiment of the Lord; since the world itself
is the body of the Lord, the world is but another name for the Moral
Order.
The greatest Dharma is Vishnu, who has neither a beginning Aadhi nor an
end Nidhananam who is the world supreme Lord "Mahewaram " . Such a
Dharma in sthothram form is Sri Vishnu Sahasranamam.

Paramam yo Mahat Tejah Paramam yo mahat tapaha / Paramam yo mahath
brahma Paramam yah parayanam // Pavithranam yo pavithram yo
Mangalanam cha mangalam

Vishnu is' yo' the very sanctity "Pavithram " that sanctifies all sacred things
Pavithranam , who is most auspicious Mangalam , who is the god"Devataa"
of gods Daivatham , who is the eternal Avyaayah ,who is a father Pithaa ,of
all creatures Bhoothaanam he is the one god – MAHA VISHNU.Purest of the
pure is mentioned here as He is the agency for purifying in a particular way.
Purification is just removal of impurity. Similarly He is said to be the most
intensely desirable , being more desirable than fragrant garlands.

The very first slokam in Sri Vishnu Sahasranamam is Om visvam vishnur-
vashatkaaro bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh
bhoota-krit bhoota-bhith bhaavo bhootaatmaa bhoota-bhaavanah.

In that Visvam is the first nama. Visvam - This is full in all aspects. Sriman
Narayana being good in perfection and fullness, with all important nature,
form, qualities, characters, glory, superiority and auspiciousness is first
explained in the very first nama. Sriman Narayana , being the possessor of
unlimited immense fame is considered as most fitting place in the
beginning and so called as Visvam. Visvam may also be taken as universe
or Brahmam , but Sriman narayana or Vishnu is the only apt meaning in this.
Because it denotes He who created and entered into the entire universe , He
whose manifestation is the whole universe and He who is the All-Pervading
Reality. As the entire universe has entered and established in HIM we view
Sriman narayana as cause for the universe .In Geeta sloka 8.13, ‘OM
ltyekaaksharam Brahma’.it is clearly stated that Ohm, brahman and Sriman
Narayana are not different. OM is the suprenme combination of letters.

It is said each namas contain vedamanthra. So the effect of recitation

of Sri vishnu Sahasranama equals the entire vedaparayanam. In that Rama
manthra has significant power , because the meaning of Gayathrimanthra
was established in Ramavatharam. RA is the second letter in Rama sabdam
ya ra, la and so it is 2. Ma is the fifth letter in 'pa, pha, ba,.bha, ma' and so it
is 5 . So Rama is thus 2x5 =10. Three times Rama is thereore 10x10x10=
1000. Thus numerically also proved Rama is equivalent to Sahasranamam.
This is again stressed as Rama is Sri Mahavishnu, Sriman Narayana the
Supreme God.

My prayers to Sriman narayana to give enough strength, knowledge and
wisdom to continue this Dharma Sthothram

To be continued.....
ARUMBULIYUR JAGANNATHAN RANGARAJAN
           SRIVAISHNAVISM
               PANJANGAM.
 FOR THE PERIOD FROM – PANGUNI 29th To CHITHIRAI 05th.

12-04-2010 MON PANGUNI 29 THRIYODHASI     M/S   POORATTA / UTHRATTA

13-04-2010 TUE   PANGUNI 30 CHATHURDHASI A / S    UTHRATT / REVATHI.

14-04-2010 WED CHITHIRAI 01 SOONYA        M  REVATHI

15-04-2010  THU CHITHIRAI 02 SOONYAI     A/S   ASVINI

16-04-2010  FRI  CHITHIRAI 03 DHVIDHIYAII  S    BHARANI

17-04-2010  SAT CHITHIRAI 04 THRIDHIYAI   A    KIRTHIKAI

18-04-2010  SUN CHITHIRAI 05 CHATHURTHI   S    ROHINI14-04-2010 –WED –THARPANA SANKALPAM.

18-04-2010 – SUN – ENGAL AZHVAN VAARSHIKAM.

*************************************************************************

14-04-2010 WED – AMAAVAASAI / VARUSHA PIRAPPU THARPANA SANKALPAM :

VIKRUTHI NAAMA SAMVATHSARE UTHTHARAAYANE VASANTHA RUDHOU MEENA
MAASE KRISHNA PAKSHE AMAAVAASYAM PUNYADHITHOU SOUMYA VAASARA
YUKTHAAYAAM REVATHI NAKSHATHIRA YUKTHAAYAAM SRIVISHNU YOGA SRIVISHNU
KARANA SUBHA YOGA SUBHA KARANA YEVAMGUNA VISESHANA VISISHTAAYAAM
ASYAAM VARDHAMAANAAYAAM AMAAVASYAAM PUNYADHITHOU ***-----------------------
AKSHAYA THRIPTHYARTHAM VIKRUDHI NAAMA SAMVATHSARA VISHU PUNYAKAALA
MESHA SANKRAMANA SRAARDHAPRADHINIDHI THILA THARPANAM KARISHYE.

***********************************************************************

DASAN,

POIGAIADIAN.
     SRIVAISHNAVISM
   SRIMADH BHAAGAVATHAM.
 ALL THE IDAYARGAL WITH FIRE STICKS ATTACKED THE SNAKE.

 INSPITE OF THAT THE SNAKE DID NOT LEAVE NANDHAN.

 AT THAT TIME KRISHNA CAME THERE.

 HE STAMPED THE SNAKE WITH HIS LEG.

 IMMEDIATELY THE SNAKE TOOK A FIGURE OF A VIDHYAADHARAN.

 HE FELL AT THE FEET OF KRISHNA.

 HE WAS A VIDHYAADHARAN CALLED “ SUDHARSANAN “ IN HIS PREVIPOUS
  BIRTH.

 HE WAS PROUD OF HIS BEUTY AND STARTED ATTACKING THE MAHARISHIS
  AND SAID THEM THEY ARE VERY UGLY.

 ON ACCOUNT OF THAT THEY SAID “ HE WILL BECOME A PYTHON “.

 BUT HE WAS HAPPY THAT BECAUSE OF THE RISHIS SAAPA HE GOT THE
  CHANCE TO MEET LORD KRISHNA IN THIS BIRTH AND ALSO HIS FEET
  TOUCHED HIS BODY.

 HE GOT PURIFIED AND GOT PAPA VIMOCHANA.

 HE LEFT THAT PLACE WITH THE BLESSINGS OF THE LORD.

 ONE NIGHT BALARAMA AND KRISHNA, BOTH WERE PLAYING IN THE
  VANAM.

 HEARING THEIR MUSIC ALL THE LADIES WERE HAPPY AND THEY WERE
  LOST THEIR SENSE.

 THEY HAVE NOT NOTICED THEIR DRESSES ARE REMOVED FROM THEIR
  BODIES.

 THAT TIME A SERVANT KUBERA CALLED SANKACHOODAN CAME THERE
  AND TOOK THEM TO FAR AWAY PLACE.

 THEY ALL STARTED SHOUTING.

 THEN WHAT HAPPENED ? PLEASE WAIT! WE WILL SEE NEXT WEEK……
         VALMIKI RAMAYANA
           By Dr. Saroja Ramanujam, M.A.,Ph.D , siromani
              Aranyakanda
15. Seetha remonstrates with Ravana- Kamabaramayana
Ravana came to the hermitage of Seetha taking the form of an old hermit
chanting the veda like the sound of Veena. Seetha welcomed him. Kamban
says that the whole nature trembled.

Nadungina malaigaLum maanum naaavindhu

Adangina, paRavaiyum vilangum anjina;

Padam kuraindhu odhungina paambum-paathakak

Kadum thozil arakkanaik kaaNum kaNNine

On seeing the vicious rakshasa coming to commit the greatest sin, the
mountains shook with fear , the deer became silent, the birds and wild
animals were afraid and even the serpents closed their hoods and hid
themselves.

After answering the question of Ravana about her identity Seetha asked him
the reason for which he came to the forest in his old age. The hermit replied
by praising Ravana and said that he was living in Lanka for sometime and also
said that Ravana was looking for a lady suitable for him even though he had
many beautiful wives.

Seetha chided him, for praising Ravana who was known for his wickedness
and, for living under his patronage. The hermit replied that though Ravana
was bad towards devas he was good to people like himself. Seetha said that
Rama would destroy the rakshasas and the world would be a better place.
Ravana ridiculed the idea of a mortal destroying the rakshasaa saying that it is
like a young rabbit killing the herd of elephants. Seetha remonstrated that
perhaps he had not heard the death of Viratha and Khara and his army.
Ravana got angry and forgot his disguise and said

mEruvaippaRikka vEndin , viNNinai idikka vEndin,

neerinaikkalakkavEndin,neruppinai avikkavEndin

paarinai edukka vEndin, palavinai sila sol ezaai

yaar enakkarudhicchonnaai?-raavaNaRkuaridhuen ? enraan.

Ravana could grab the mount Meru, break the sky, disturb the water, quench
the fire and lift the earth, that is, he could control all the elements. He asked
Seetha, “whom did you take Ravana for?” To this Seetha replied that with his
twenty arms he was imprisoned by a two armed one whom a mere man kiiled
with his axe. She referred to Ravana being imprisoned by Karthaveeryarjuna,
whom Parasurama killed, thus implying that the same Parasurama had come
down as Rama now.

Hearing that Ravana became furious and his disguise disappeared and he
appeared in his real form. He threatened her that he would have crushed and
eaten her but for the fact that she was a woman and then he remembered the
reason for his coming and told her not to fear and he would bow down to her
and make her his queen whom even the celestial damsels would serve. Seetha
was shocked and told him that the sacred offering could not be taken away by
a dog and further said that she was not afraid of death and if he valued his life
he could better run away. Ravana saying that the arrow if Rama would be a
flower garland on his chest asked her again to be his wife and while she called
out to Lakshmana for help, Ravana carried her off. There is a difference
between Valmiki and Kamban in this respect which we shall see next.
     16. Abduction of Seetha
We shall rivert to Valmiki and see how Ravana revealed his identity and
disclosed his intention to Seetha. When She asked him who he was he
started bragging about his powers saying that all the three worlds and devas ,
asuras and nagas feared him and respected him. He also told her that after
seeing her he could not have any desire towards his wives and asked her to
become his queen. Seeetha was angry to hear him speak like that and praised
Rama who was , she said, immutable like the mount Meru and unfa thomable
like the deep ocean, possessed infinite auspicious qualities, a refuge to all who
surrender to him like a banyan tree, having a gait and strength like a lion,
with a moon-like beautiful face, one who had controlled his senses and of far
reaching fame. Then she denounced Ravana sayin that he was like a fox with
mean intellect and strength while she was like lioness and hence he could not
even touch her as one could not touch the brilliance of the Sun. She told him
that he was perhaps nearing his end to have thought of her as other women
whom he has met and what he wished to do was like extracting the tongue of
a lion from its mouth or the fangs of a poisonous serpent. She further
described his intention by citing many analogies like taking the manthara
mountain by hand, wishing to live after swallowing haalahala poison, entering
the ocean with a stone around his neck, walking on spears or licking the blade
of a knife, picking fire by hand and plucking the sun and the moon.

Seetha compared Ravana to Rama and said that the difference between Rama
and him is like that of lion and a jackal, of sea and gutter water, of nectar and
vinegar, of gold and lead, ,of sandal paste and mire, of an elephant and a cat,
of a Kite and a crow etc. Thus speaking Seetha nevertheless became scared
and shook like a plantain tree in a storm.

Ravana then started narrating his glory that he vanquished Kubera and all
devas and even the elements and the nature were afraid of him and described
Lanka and told her to forget Rama who was banished by his father and who
was not fit to stand in front of him. Seetha chided him saying that he could
not hope to live if he abducted her. But Ravana gave up his disguise and
again tried to persuade4 Seetha to accept him. Then he grabbed her with his
left hand on her hair and his right hand around her thighs. Then he placed her
on his chariot which appeared miraculously and sped along the sky.

Seetha cried calling Rama and Lakshmana to come and save her. DShe
entreae the trees , animals and the river Godavari to inform Rama about her
abduction. Then she saw the old Jatayu who was sleeping on a tree and
called out to him and aid that he would not be able to save her from the fierce
Rakshasa but asked him to inform Rama about her being abducted.

There is a view that Ravana did not carry her bodily but since he was skilled in
cchaayagraahithva, catching one by shadow and hence he took her by
grasping the shadow of her hair and thighs. Seetha was not a weekling and he
could not have carried her so easily. She could have destroyed him in a
minute, about which she herself informed Hanuman later, but did not do so
because he was fit to be killed by Rama only as he had promised the rshis of
Dandaka forest. It was the secret of devakarya and she acted a an instrument
to fulfil the same.

Another version is that she placed her real self in the fire and assumed a
illusory form for the purpose of the abduction and the resultant destruction of
Ravana, regaining her real form by entering the fire after the battle, which
was why Rama acted as though he suspected her purity. Both Rama and
Settha were acting their part and hence the sorrow of Seetha in Lanka and the
lamentation of Rama on his separation from her.

Kamban never entered into any controversy and wrote that Ravana took
Seetha along with the ground she was standing on. This is the difference
between Valmiki and Kamban regarding the episode of the abduction of
Seetha. Perhaps Kamban though that it is against the Tamil culture to say that
Ravana grabbed her by hair and thighs.
            SRIVAISH NAVISM
             PALSUVAI vIRUNDHU.
Dear All:

 I like to submit the following information to our members. This is the first time
Tirumala Tirupati Devastanam is performing the Sri Srinivasa Kalyana Utsavam In
USA. ( May 1st, 2010 )
I request you to forward this in formation to your friends and family and to any
other e groups that you are involved.

narayana narayana

Vijayaraghavan Poondi
With great pleasure we are writing to you all to inform that SRINIVASA KALYANAM
conducted by TTD is going to be performed for the first time in USA and that too in New
Jersey. We are all blessed that with Srinivasa Kalyanam being performed at our place,
Tirumala Tirupati Devastanam opens the doors for Moksha and the beauty of real
existence. The Deities are being brought from Tirupati and will be donated to the local
temple. A team of Archakas and Veda Pundits will be here from Tirupati to perform the
Kalyanam and other Sevas. Please visit http://www.srinivas akalyanam. org/register.
aspx for further details and to register to attend the event. You can register for
Kalyanam or Sarvadarshanam. To perform Kalyanam requires a dontation of
$301, $501 or $1001. Sarvadarshanam is free. All the donated money would go
towards this cause and construction of Sri Guruvaayoorappan Temple in
Morganville and is Tax deductible.

The schedule is as follows:

6am onwards:
Suprabhatam
Tomala Seva
Archana

9am onwards:
Srinivasa Kalyanam


The INTERNET now has a personality. YOURS! See your Yahoo! Homepage. __._,_.___

Attachment(s) from Jegennaathan K.S.
1 of 1 File(s)
  Sri Rama Darshanam 6-Bhadrachalam.pdf


Upanyasam by Sri Velukkudi krishnan Swamin on " Sri Ramavataram and Sri
Krishnavataram " was recorded by me at Sri Balaji Mandir,Ghatgopar, Mumbai.
Streamig Audio ( wav ), is uploaded at www.esnips.com/ web/srivelukkudi krishnan. This
in two parts , as the upanyasam is for nearly 2 hours.


The same Upanyasam is also at www.mediafire. com/raghavanvee. in two parts and is
MP3 format and for downloads only.
Regards, Veraraghavan, Chembur,Mumbai
Dear Arangan Adiyars,
Please visit http://thiruvaranga m.com/events. html for Thiruvellarai Sri
Pundareekaakshan Brahmotsavam photos.

Adiyen,
SanthanaKrishnanAN APPEAL
Dear sirs,

My Namaskarams to you.

You might be knowing that Andavan Ashram is coming up at Coimbatore.

I am one of the Sishyas of Srimath Andavan staying in Coimbatore. I have been assigned
by Srimath Andavan to carryout building construction activity and hand over the
Ashramam by end of April 2010.
 The cost of the building is around 35.0 lakhs

This Ashram is being built by the donations received from the followers of Andavan and
other Sri Vaishnavites from within India and abroad. Srimath Andavan himself has
donated a huge amount.The Ashramam is nearing completion.Addition al fund is required.

We need around 8.0 lakhs to complete the activity.Your donations will be of great help.

I shall accept your donations with gratitude. The donation could be by means of
DD/Cheque in the name of " Srirangam Srimath Andavan Ashramam" and forwarded to
me, B-101, Brindvan Senior Citizen Foundation, Lakshminagar, Bharathiyar University
PO, Coimbatore -641 046.

Adiyen Dasan,
R. Madhavan.
adiyen dasasya vignaapanam. http://thiruppul. blogspot. com is being updated
daily with the reports on Panguni Brahmothsavam at Thiruppullani. The fourth
day being the Mandakappadi of Srirangam Srimad Andavan Ashramam,
Perumal ஆச்ேமத்திற்கு எழுந்தருளி ைிவசஷ திருமஞ்சனம்
கண்டருளினார். In the evening thiruveethi purappaadu on Peria Thiruvadi
took place. Sri Pattabi Raman, riding on another Garuda Vahanam, Joined with
Perumal on thiruveethi Purappaadu. The Thirumanjana videos are now available
at http://thiruppul. blogspot. comadiyen thank the "Madhavi Panthal" group,
Sri KRS, Sri Ravisankar and Sri Raghavan who regularly comment on the
postings on Panguni Brahmothsavam. In fact their comments are more
interesting to read than adiyen's postings. To read their comments, please go
to comments link at the bottom of each posting.
Adiyen,
Dasan,
Thiruppathi Raguveeradayal
C/O SRIRANGAM SRIMAD
ANDAVAN ASHRAMAM, THIRUPPULLANI 623532, 04567-254242/ /919443301091
http://thiruppul. blogspot. com
http://rajamragu. spaces.live. com

adiyen dasasya vignaapanam. Adiyen has attached a few photos taken during the aaraadhanam
this night at Sri Ahobila Mutt Thiruppullani. We were all amused to witness how the 45th
Jeeyar is affectionate with children. HH kept a small lad with him for more than an hour
when Sahasranama parayanam was going on and was very much enjoying with that kid. The
photo taken with an amateur camera by the mother herself is not a good one but enough to
explain the readers. And adiyen's camera held up elsewhere, adiyen also depended on a
friend's camera which is very basic and hence the other photos are also not satisfactory.
Please excuse me. Adiyen will cover tomorrow's events with my video camera.

Vaathsalyam

Adiyen,
Dasan,

Thiruppathi Raguveeradayal
C/O SRIRANGAM SRIMAD
ANDAVAN ASHRAMAM,
THIRUPPULLANI 623532
04567-254242/ /919443301091
http://thiruppul. blogspot. com
http://rajamragu. spaces.live. com


Sunday Apr 11th 2010 at 10:30 AM ET :
Sri Ramanuja Mission of Srirangam Srimath Andavan Ashramam is pleased to announce that His
Holiness Srimath Andavan Sri Rangaramanuja Mahadesikan will continue on Sri Alavandhar's Sri
Sthothra Rathnam. We have only one slokam left.

Please visit http://www.ramanuja mission.org and register under Tele-Upanyasam link for getting
the passcode and dial-in details.

We seek a sponsor(s) for this upcoming Srimath Andavan's tele-upanyasam. If you would like to
sponsor, please visit http://www.ramanuja mission.org and contribute thru the secure online
payment system. We are also planning to have a live Webcast (audio only) of Srimath Andavan's
teleupanyasam which would benefit all the devotees ALL OVER THE WORLD who will have the
bhagyam of listening to HH Srimath Andavan's upanyasam through the web besides the
devotees based in USA and Canada who will continue to enjoy listening through the
teleconference bridge. We urge all of you to still register for the upanyasam with your
participation details. Please use the following link starting @ 10:30 AM ET where the
upanyasam will be telecast LIVE(audio only) http://www.ustream. tv/channel/
ramanujamission This is a FREE service offered by Sri Ramanuja Mission of Srirangam Srimath
Andavan Ashramam with support from sponsoring bhagavathas.

Dasan, Venkat Sreenivasan
__._,_.___

_.
_,___        SRIVAISHNAVISM
             DO YOU KNOW ?
     NARASIMHAmoorthy is installed in the temples in two
     types :

     1. Girija : emperuman as narasimhar having jungle
     and hills as his living place and giving dharshan to
     devas and rishigal as per their request.

     2. Sthoonajaa : to kill hiranyan, emperuman is
     appearing from the pillar.

     Apart from these two there are :

    1. Backside of chakrathazhvar, as yoga narasimhar
    CaLLEd “ sUdharshaNa NrIsImhaN “ WILL havE dIsC IN aLL
    his four hands.

    2. Keeping mahalakshmi on his thie as “ srI LakshmI
    NarasImhaN “.

    3. On garuda vahana as paadalaadhri narasimhan.

    4. Yoha nrisimhan in thiru kadigai.

KADIKAI MEANS – NAAZHIGAI i.e. 24 MINUTES.

THERE ARE THREE DIVYADESAMS OUT OF 108 ARE HAVING
KADIGAI IN IT. THEY ARE :

   1. THIRU KADIKAI OR SHOLINGAR.

   2. THIRU KADITHAANAM. IN MALAINADU.

   3. THIRU KANDAMENUM KADINAGAR OR DEVAPRAYAG.

Will continue.. Send your openions to srivaishnavism@yahoo.com.
       SRIVAISHNAVISM


   DVIYA PRABHANDHA PAASURANGAL.   KULASEKARA AZHWAR’S PERUMAL
       THIRUMOZHI. THIRUMOZHI – VII. PAASURAM – 8 .
muzhudhum vennai yalaindhu thottuvunnun
mugizhilanch chiruth thAmaraikaiyum
ezhilkol thAmbhu kondadippadharkku elgunilaiyum
venthayir thOindha sevvAiyum
azhugaiyum anji nOkkumannOkkum
anikol senchiruvAi nelippadhuvum
thozhugaiyu mivaikanda yasOdhai
thollai yinbaththu irudhi kandAlE.
      SRIVAISHNA VISM
  CHAPTER : 2.                SLOKAS. 8 & 9.
na hi prapasyAmi mamApanudhyA
dhachchOkamuschOshanamidhriyAyAm I

avApya bhoomAaspathnamridhum

rAjyam surAnAmapi chAdhipathnam II

  I CAN FIND NO MEANS TO DRIVE AWAY THIS GRIEF WHICH IS
  DRYING UP MY SENSES. I WILL NOT BE ABLE TO DISPEL IT EVEN
  IF I WIN A PROSPEROUS, UNRIVALED KINGDOM ON EARTH
  WITH SOVREIGNTY LIKE THE DEMIGODS IN HEAVEN

  Sanjaya uvaacha

  yEvamukthA hrishikesam gudAkEsa : paranthapa : I

   na yOthsya ithi gOvovindhamukthvA thooshni babhooava : II

   SANJAYAN SAID :

   HAVING SPOKEN THUS, ARJUNA, CHASTISER OF ENEMIES,
   TOLD KRISHNA, “ GOVINDHA., I SHALL NOT FIGHT “, AND FELL
   SILENT.
   ***************************************************************
 1. thiruvarangam     X brahma theertham
 2. Thirupernagar     x kalyana theertham
 3. Thirupullambhoodhamkudi x
  nagatheertham
 4. Thiru serai      x Krishna theertham
 5. Thiruveliyankudi   x thiru vellakkulam
 6. Thiruvellakkulam x chukra theertham
 7. Thiru kovalur     x saara pushkarani.
 8. Thiru vooraham    x jadaayu
  theertham.
 9. Thiruvidanthai    x indra theertham.
 10.   Thirukadikai   x Chandra
  pushkarani.

ANSWERS FOR LAST WEEK JUMBLE :

Thalaisanga ;hemamaharishi ; indradevi ;
ramamani; uthpala ; kAmalanathan ;
AbhishekavalLI ; thiruparkadal; kAlyana ;
Arulmakadal ; rAnganayaki ;
indupushkarani.

         Thirukatkarai..
DASAN,
POIGAIADIAN.
  **************************************************
             Sri:

      Srimate Ramanujaya Namaha
     Srimad Varavara Munaye Namaha
    EMBERUMANAR DARSHANA TRUST
      FLAT NO: A1, FIRST FLOOR
    SHANTI VASANTHA APARTMENTS
       NO: 4, T.P. KOIL II LANE
      TRIPLICANE CHENNAI 600005.
      PHONE: 9444918374;9841637469
     e.mail: kidambinarayan@yahoo.co.in
     e.mail: kidambinarayan@gmail.com
         madhavankausik@yahoo.com
        ---------------------------------
           Dear Swamys,

 We are very much blessed to invite all of you to our
TRUST FIRST YEAR KAINKARYA POORTHI UTHSAVAM
 to be held on 25.4.2010 at Sri Vanamamalai Mutt,
Triplicane Chennai. We attach herewith the invitation.

We request all of you to take part in this kainkaryam
by making your valuable contributions in the name of
          the TRUST.

            Adiongal

    kidambi narayanan, madhavan kausik
    AN APPEAL FROM
    THIRUVIDAIVASAL
 SRI RANGANATHA PERUMAL SEVA
      SAMITHI.
Respected Sri Poigaiadian Swamyigal, Adiyen.Dasan. Let me have the
pleasure of introducing myself as one of the Committee members
constituted for the renovation of Sri Ranganayaki sameda Sri
Ranganatha Perumal Temple at THIRUVIDAIVASAL in Thiruvarur Dist
which needed our immedite attention as it was in a total dilapidated
condition.The Temple is about 500 years old and the last
Samprokshanam was performed 60 years ago and as all the 30 and
odd Srivaishnavite families have migrated outside seeking greener
postures.Even the nithyapadi pujas were not done since last 30 years.
It is by His Divine ordain the descendants of the village-with great
difficulty we have been able to trace many scattered all over -and a
Renovation Committee was formed for the noble purpose of bringing
back the lost glory! The Committee mostly comprising of the
descendants of the village was formed in Feb 2009 and the Balalayam
was constructed on 13-3-09 and Bhoomi Pooja on 15-6-2009.Within a
span of one year from Balalayam we are happy to inform you that
with HIS DIVINE Grace the renovation work is complete and the
Samprokshanam is fixed on 5th May 2010 with the blessings of both
the Alagiya Singars. We were able to seek the Grace of Acharyans -the
45th and 46th Pontiffs of Ahobila Mutt at their camp at Pulla
Poothangudy last week.. I am delighted to know about the
KAINKARYA SABHA at Virugambakkam,Chennai and I would like to
avail this opportunity to request you to participate in our holy mission.
I take this occasion to our appeal for donations from you and your
known sources as we are short of around 5 lakhs from now for
Samprokshanam expenses and also for the daily upkeep of the temple
in future. Kindly pass on the message to all and let all be blessed with
His Grace.

Adiyen,

T K PARTHASARATHY,

93/2 (176/2) MALOLA APARTMENTS HABIBULLAH ROAD,

T NAGAR-CHENNAI -600017.

28141027/9445003027.
    In different forms
 Lord Narayana is in five forms. He is in Sri Vaikuntha, with Goddess
Mahalakshmi. He is in the milky ocean. He appeared as Incarnations.
He is inside everything (Antaryami). He is seen in idol form (Archa) in
temples. In Sri Vaikuntha, the only thing that is heard by Him is the
Sama Veda. He does not hear the cries of people on earth, or the cries
for help from the Devas. And if He only hears the Sama Veda in
SriVaikuntha, how will come to our rescue? Our cries are heard by him
in His abode in the milky ocean. So He resides in the milky ocean. This
is His Vyuha form.

When He hears people's requests for help, He appears as avataras to
save them. These avataras are known as His Vibhava forms. While ten
incarnations are popularly known, He has taken many more avataras to
save His devotees, and to establish dharma. He resides inside every
one of us. Finally, He is also seen in temples, as idols. If we have a
picture of Him and worship it at home, He is there in the picture too.
Different people have worshipped different forms of the Lord, said K.B.
Devarajan.

Thus, Suka Brahmam and the early Azhvars celebrated the Lord at Sri
Vaikuntha. Sage Narada, Thiruppaan Azhvar and Thondardippodi
Azhvar celebrated Lord Ranganatha of Srirangam. Valmiki and
Kulasekhara Azhvar celebrated the Rama avatara. Parasara, Vyasa,
Nammazhvar, Periazhvar and Andal celebrated Krishna. Sage Sounaka
and Thirumangai Azhvar celebrated the idol form in many temples.

The Lord is celebrated as Omniscient, Omnipotent and Omnipresent.
When we say He is Omnipresent, it means He is everywhere. So why
should we worship Him in temples is the question that might arise. We
need to worship Him in idol form in temples, because He is the most
accessible in it. We are not in Sri Vaikuntha to enjoy His presence
there. We do not live in the time of Rama or Krishna to enjoy the
Vibhava form. We are not gnanis to realise His presence inside us as
Antaryami. But we can and must worship Him in idol form. We must
concentrate on His beautiful form in temples and seek salvation.
cOURTESY :

DATED: Mar 27, 2010.
             WANTED BRIDEGROOM.


Thank you very much swamin. I have no words to express my gratitude.
Whilst I was feeding the matter in my compu8ter, my neighbour watched
and requested that his daughter's alliance may also be inserted. I
shall be highly obliged if you could publish her details as well in
the coming issue:

Sow Jayshree d/o Shri Sridharan, girl doing her 2nd year from Sastra
University Thanjavur. Date of Birth 29.8.1988. Bharadwaja Gothram,
Vadagalai Andhavan Thiruvadi. Ht. 5"4' Fair complexion, Birth Star
Uttiratadi. One brother married and employed with JP Morgan
Bangalore, Daughter in law employed in I.P. Software, Bangalore.
Poorvigam Karavayal Pudukottai Distt. own flat in Srirangam. Contact
details: Shri S. Sridharan, A-101
Vignesh Paradise, Melur Road, Srirangam Trichy 620006 Phone No. 0431-2437763.

Thankjing you once again. Adiyen Chellappa Dasan.


Dear Sir,

Namskaram.

I would like to register in the matrimony advertisement for my daughter. Kindly publish
the details in your matrimony page.

Iyenger - Thenkalai

Name      : S Vidhya ; Date of Birth : 1.10.1984 ; Gothram : Vadhoolam
Star     : Moolam IV Padam ; Qualification : B.Tech., M.Sc.

Employment   : WOrking as Research Analyst in an International Research Inst. in New
Delhi

Parents    " K V Soundararajan (Father) - Electrical ENgr. in a Pvt. Co.
       : Kalyani  (Mother)
Siblings    : One younger brother - Studying final year B.Tech.

Address     : 18/23 Subba Reddy Street, West Mambalam, Chennai 33
         Phone: 044 43512835; 9884680874

Seeking boys who are in the US, as the girl is holding US student visa and is planning to
go to the US in July/August 2010 for higher studies.

Thanking you,

Kalyani.
Dear Sir
I am looking for a suitable boy for my daughter born on 05-08-1976 PhD Scientist in Bangalore 5'7"
Srivatsa Gotram Jyshta nakshatram. My contact No. is 0-9391005635.
Thanks
Yours sincerely
Rangarajan

[Not to be published]
Address for your reference only

T.N.C. Rangarajan
Former Judge,
Blue Lotus #103, Road No. 3, Banjara Hills
Hyderabad 500 034
Ph: 040-2354 6787 Mobile: 939 100 5635
E-Mail: tncrangarajan@gmail.com
Dear Sir:
I would like to post matrimonial message in Srivaishnavism Internet weekly English magazine on
behalf of my brother. Details are as follows:
Age: 32
Gothram: Srivatsa
Nakshatram: Uttiradam
Rasi: Makaram
Vadagalai, Srimad Periandavan Asramam
Height: 5 ft 11in.
Qualifications: B.Sc. (Physics), GNIIT.
Job: Senior Executive in leading multinational
Working in: Bangalore
Contact information: deepa.srinivasan@gmail.com
Expectations of bride: Looking for educated girl aged 26-31 from good family background.
Please distribute.
Thanks,
Deepa.

Dear Swamin,
Kindly publish the following in your magazine for my daughter's marriage

alliance

Vadakalai, Naithruvakasyapam, Chitrai II Pada, August 1984/ 5.6" BE (ECE)
Employed as Software Engineer in a MNC at Chennai
Seek Professionally qualified groom BE/ ME, CA below 30 years.
We are followers of Srirangam Srimath Andavan
contact : Parthasathy Kannan , 044- 28227179,
email id: kannanpca@gmail.com
Adiyen,
Parthasarathy Kannan

Swamin,

thank you very much for your offer - publication of prospective boys/girls seeking matrimonial
aliance in your srivaishnavism magazine.

may i request you to kindly include my daughter's particulars in appropriate column
thank you very much

adiyen

ramanujadasan - Chari

SEEKING VARAN - (BOY)

Details of Girl :

KALAI ; THENKALAI ;GOTHRAM ; KOUSIGAM ; ACHARYAN - VANAMAMALAI MUTT SYSHYA

NATIVE - Mother's native - Serangulam Father - Thirali (Madurai)

Born in chennai and brought up by maternal uncle.

STAR ; ASHWINI ; AGE ; 18/08/1984 ; QUALIFICATION ; M.PHIL (JUST COMPLETING IN APRIL 10)

JOB ; YET TO GO ; Ht ; 5.8 ; COMPLEXION ; FAIR

YOUR EXPECTATIONS ; GOOD CHARACTER, teatotaller, well educated and employed, SRI
VAISHNAVA (KALAI NO BAR) WITH GOOD FAMILY BACKROUND , Horoscope matching must.

To send horoscope to : chitra61@gmail.com or akkafrg@yahoo.com

Dear Sir,

Namaskaram.We are searching for suitable alliance for our daughter.Details are given below.

Vadagalai Bharadwajam Uttiradam 4Padam Jan1983/164 BE MS US employed seeks
professionally qualified, Well employed US/India Vadagalai groom 28-30
amudan9@gmail.com.Mobile 96635 63297

I request you to publish in 'SriVaishnavism' and help me to get a suitable alliance for my daughter.

Thank you very much Sir.
A Parthasarathy.
Dear Sir
I am looking for a suitable boy for my daughter born on 05-08-1976 PhD Scientist in Bangalore 5'7"
Srivatsa Gotram Jyshta nakshatram. My contact No. is 0-9391005635.
Thanks
Yours sincerely
Rangarajan

*******************************************************************************


Dear Sir,
Namaskaram.We are searching for suitable alliance for our daughter.Details are given below.

Name: B.Gayathri
DOB : 1-11-1985
TOB : 3:15 p.m.
POB : Chennai
Star : Mrigaseerisham
Rasi : Rishabam
Age : 24
Qualification : B.Tech (EEE)
Height    : 5'5''
kalai     : vadakalai
Gothram    : Nythrupa kashyapam
Job     : Software Engineer, Working in wipro chennai.
Expectation : B.E with MS/MBA fair and clean habits.
We are tamil vadakalai iyengar. My contact no is 044-42614143. Mail id ushabala2010@yahoo.in.
Expectation : BEwith MS/MBA in the age group 26 to 28 height 5'8" to 6"

Thank you very much Sir.

Usha Balachandra

Swamin
    Adiyen Thirukkudanthai K.S.Jegennaathan Dasasya Vignabanam. My cousin is looking for a
suitable alliance for his daughter. Details are herewith. Pl publish this in Srivaishnavam so that he
can get a good alliance .

Dasan

Adiyen

                       Sriramajayam
         BRIEF FAMILY BACKGROUND AND OTHER DETAILS OF
                SOW.NEERAJA SRIDHARAN

1.   Name             :     NEERAJA.S
2.   Date of Birth          :    05-06-1984
3.   Qualification          :    B.E(Hons). Mechanical –BITS Pilani.
4.   Gothram               :   Bharatwaja
5.   Star             :     Maham
6.   a) Appearance         :     5’ height; Fair & Slim
   b) Out look          :      Friendly, broad-minded, very loving, caring and
                         attached to family. Very polite, yet outspoken.
7.   Employment Details      :      Technology Analyst in I.T MNC, Chennai

8.   Father              :    V.Sridharan, B.E

                         Sr. D.G.M
                         Bhart Heavy Electricals Ltd.
                         Trichy-620014.

9.   Mother              :    Smt. Mythili.S
                         Home Maker

10.   Sister (Younger)         :    Third year B.E, Coimbatore


11.   Grand Father           :    Sri.T.Varadarajan (Late)
    (Paternal)                Ancestral origin-Kumbakonam
                         Followers of -Ahobila madam

12.   Grand Father           :    Sri. S.S.Gopalan(Late)
    (Maternal)                Chennai.

13. CONTACT ADDRESS         :      Sri.V.Sridharan
                         A-4/42,BHEL Town ship,
                         Trichy – 620 014.

14. CONTACT PHONE                (0431) – 2550846
                         09442649129
                         Email id : mythil50@gmail.com
WANTED VADAKALAI BOY FOR GIRL – BHARATHVAJA GOTHRAM – 1985 BORN
– CHITHIRAI – 3rd PAADHAM – THULAA RAASI – B.Com – computer course –
very fair – contact cell 0-9994517456.WANTED WELL QUALIFIED VADAKALAI BOY FOR VADAKALAI – SRIVATHSAM –
AYILYAM – KADAKA RAASI - 5’ - 1988 BORN –B.E – VERY FAIR – EMPLOYED GIRL
CONTACT : 044-22241988 OR CELL 0-9444951880.

 *******************************************
 BRIDEGROOM WANTED
 THENKALAI BHARATWAJAM SWATHI(1) 23 163 CM BTECH(CSE) VERY FAIR  TCS EMPLOYED
SEEKS PROFESSIONALLY QUALIFIED GROOM WELL SETTLED 25 -28 YEARS FROM RESPECTABLE
FAMILY.Contact : 0413 - 2250425 ; tsrajan5621@yahoo.co.in.
DR. T.SUNDARARAJAN
PROFESSOR
DEPT. OF CIVIL ENGINEERING
PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE
PONDICHERRY – INDIA.                WANTED BRIDE.

Dear Sir,

I am seeking alliance for my cousin brother's son. He is employed at Bangalore and the
details
are furnished below. I would request you to please host the same in the
'SRIVAISHNAVAM MAGAZINE'.

Boy Name     : V. Shashank; Qualification   : B.Sc., & PGDCA

Date of birth  : 3/10/1981; Age        : 29 years

Empolyment    : Working in Accenture, Bangalore

Salary      : Rs. 4.5 lacs per annum; Gothram      : Vadhulam

Nashathram    : Kettai ; Kalai     : Vadagalai (Ahobilamut sisyas)

Expectation    : Gradurate whether employed or not from decent
          Iyengar family. Subsect no bar.

Family details  : Father (deceased), Mother staying in Hyderabad
          One younger brother working in USA.

For further details and horocope please contact the undersigned.

N. Seshadri
9444415797
                         Sri Ramajayam


                Horoscope of Shri.Deepak
                Srinivasan.
                Gothram : Koundinyam               Sect : Iyengar, Vadagalai
                                           th
                Native Place : Chennai       Date of Birth : 07 April 1982

                Birth Time : 10.18 A.M.            Birth Place : Chennai.
                           th
                Birth Star : Uthiram (4 Part)    Day :Wednesday

                Rasi : Kanya (Kanni)               Lagnam :Mithunam
Varusham : Thundhubhi       Masam (Month) : Panguni


Suriyan            Raghu           Chandran        Sevvai
                                        (Vakram)
                                        Raghu
                Lagnam
Budhan

                            Suriyan

 Sukran                         Guru
                            (Vakram)


      Rasi                          Navamsam           Sani
                                                (Vakram)

               Chandran
Kethu       Guru    Sevvai          Budhan    Kethu   Lagnam
         (Vakram)   (Vakram)
               Sani           Sukran
               (Vakram)


Name : Shri.Deepak Srinivasan. Qualification: B.Com, MBA, PGDM, PGDHR,            Employed
in BNP PARIBAS-Chennai- as Portfolio Transition Analyst
                        Cert. in SAP, Dip. In Foreign Exchange (ICFAI)
Father’s Name : K.Srinivasan  Mother : Mala Srinivasan    Sister (Younger): Sharanya
Complexion : Very Fair      Height : 5’ Ft.9 inches

Address :K.SRINIVASAN
        st     th
     1210, 1 C Cross, 7 A Main,
     RPC Layout, Vijayanagar II Stage,
     Bangalore – 560040.
     Contact No: 080-23505546 / 09448085546 – Email:krishsriravi@yahoo.com


Please find herewith attached Horoscope of my son V.Dileep. He has done B.Sc Computer
Science and MBA. He is currently working for Mphasis Fin Solutions as a Senior
Consultant and earns 700000 per anum.
He is our only son. Our native is Kumbakonam, Tanjore district and we are settled in
Tanjore. My son is in Chennai. Kindly place this as part of the magazine and do the
needful.
Regards

Dileep V
                     Sriramajayam
Name             : R Ramesh, ; Age 38

Caste / Sub Caste      : Brahmin, Iyengar – Vadakalai

BOB-Time-Place        : 09-03-1971, 9. 25 Am., Karaikal, Pondicherry
state.

Address           : Old No.5, New No.9, 8th Street, Parthasarathy
Nagar,

               Adambakkam, Chennai 600088

Contact no          : 044 – 22600776 / 9282177499
Gothram / Star / Mother Tongue  : Bharadwajam, Ayilyam (2), Tamil.

Qualification           : Diploma in Mechanical Engineering

Job Details            : Procurement Officer in MNC at Muscat.

Annual Income           : Rs.7.85 lacs. Height / Complexion         : 5- 8’, Very Fair

Parent’s Name           : R Ranganathan, / R Ambujam,

Dasa Balance           : Budan Dasa 9 years 9 months 26 days

Marital status          : Unmarried

Expectation            : Graduate / Diploma – willing to go over to abroad.

Family Details Nativity Parents  : 2 Brothers & 3 sisters (1 sister & 1 brother at Dubai) - (all are married)

Nativity             : Singanur Village, Tinidivanam TK.. Sub sect    No bar.

E-mail address          : ramesh_rs_1971@yahoo.com

Note               : Boy owns a Double Bed Room Flat in Chennai.
         Lag /                           Suri /
  Bud                       Ke     Suk
         Sat                            Chev


                 Chand /
  Suri
                  Ke
             Rasi                   Amsam

 Suk / Ra                    Chand


                                            Bud /
                                Lag /
  Chev     Guru                                 Sat /
                                Guru
                                            Ra                 - Subham -
********************************************************************
Namaskaram:-

Name: Vijay Krishnan

DOB : 26/02/1973

Star: Kettai/Jeshta 3rd Padam

Goth: Bharadwajam

Educ: B.Commerce/Diploma in Travels & Tourism

City: Mumbai

Nati: Palakkad Iyer

I am in look out for a girl age group 1976 - 1979 who is slim/average built.

contact me on 91 9833186010 or email me on vijaykrishnan28@yahoo.co.in

Horoscope matching optional but preferbly a Tamil/Mayalam brahmin.

I believe the MATCH IS ALREADY WRITTEN AND IF IT TAKE TIME WHICH MEANS THERE IS
SOMETHING VERY GOOD TO HAPPEN. TRUST GOD:-
Swaminnu,                           28 03 2010

   Kindly arrange to publish the following profile of my son.
   We are in-search of good daughter-in-law. Thanks !

   Dasan,

   T S Varadhan ( father )

Groom's qualification : M.Com ; MBA
      Iyengars Vadagalai Srivathsam , Punarvasu , Mithunam .
      29-03-78 , 180 cms Wheatish & Fair

      Additional Information :

      One younger brother/ also employed/No sisters/
      Parents alive.

      Occupation:
      Wealth Advisores (I) (P) Ltd;
      Advisory Board ,Senior Manager @ Chennai
      Rs 50,000/-pm ::Plus + Other regular income from Shares .

Suitable stars :
      Bharanai,Rohini,Poosam,Ayilyam, Hastham,
      Swathi, AnushamPooradam,Thiruvonam,
      Sadhayam, Uthirattathi, Revathi

      Expectations:
      A Graduate girl from a respectable Iyengar family
      with a age difference of 3 to 6 years,
      Passion for home, Respecting family & tradition,
      preferably from Tamil Nadu.
Followers of Srimad Andavan Thiruvedi

      Contact ::
      T.S.Varadhan 23 / 8 KRISHNA ROAD ,
      NEW PERUNGALATHUR, CHENNAI - 600 063.

      Ph 044 - 22740890 / 9840147787Respected Sir

Kindly arrange to publish the same and I will be every grateful to you.


Name of the boy   : K.T.VENKATAKRISHNAN
Name of the Parents : S.THIRUNARAYANAN AND KOUSALYA
NATIVE        : KARAPPANGADU
Acharyan      : VANAMAMALAI JEER MUTT
KALAI        : THENKALAI
DATE OF BIRTH     : 31.12.1984
GOTHRAM        : SRIVATSAM
STAR         : REVATHI - 3 PADHAM
Height       : 6 feet
Qualification     : M.Sc(IT) from Guindy Engg,.College, Chennai-25
Job at       : INFOSYS, SHOLINGHUR
           (Likely to Join TCS, CHENNAI in June, 2010)
Contact Phone     : 044-23719180 (or) 044-24746248
Resident       : Near Ayodhya Mandapam, West Mambalam, CHENNAI-600 033

EXPECTATION:
From Thenkalai only - Graduation /PG - need not be employed - Good Family background

Adiyen Ramanuja Dasan
S.THIRUNARAYANAN
Dear sir,

Pls find below the details of my Boy chi. N.SRIRAM. details.

Kindly publish in your magazine and do the needful.

NAME OF THE BOY           N. SRIRAM

STAR                 UTHIRAM
RASI                 SIMAM

GOTHRAM               KOUNDANIYAM

POORVIGAM              SRIRANGAM

ACHARYAN               VANAMAMALAI

EDU QUALIFICATION          D.M.E

PROFESSION         WORKING AS A MANAGER - CUSTOMER SUPPORT
IN NETWORK DIESELS (AUTHROISED DEALER OF KIRLOSKAR
        GENERATORS)

SALARY                RS.35000 PER MONTH PLUS INCENTIVES

EXPECTATIONS         GOOD FAMILY BACKGROUND AND SMART
LOOKING GIRL - EDUCATION & KALAI NO BAR.

CONTACT PERSON            MRS. PREMA NARAYANAN - 044 22670344

ADDRESS                9/4A, 19TH STREET, BHAVITHRA FLATS,
                   THILLAI GANGA NAGAR, CHENNAI - 600 061.WITH PRANAMS

R. NARAYANAN.
Dear Parthasarathy,
 I understand form one of my friends by name Aaravamuhan
that details of bors/girls are published in rhe weekly edited by you. I request
that details of my son may please be published.
Name;       Mukundhan ; Age:     30 years ; height : 5feet 8inches
weight       70 kgs ; Subsect Thenkalai ; Gothram Aatreya ; Star     Rohini 2
padam
Qualification:   B.Com, M B A ; Job Senior associate in C T S , Chennai
Contact person : V.Muralidharan, 29 / 17, first main road , Balaji Nagar.Ekkattutyhangal
, Chennai . pincode 600 097.   phone no 044 42647192 or 044 22251454
Expectation     graduate/pot graduate girl from a decent family
           either vadakalai or thenkalai
Regards
V. Muralidharan.Dear Sir

I'm herewith enclosing my son's details for the suitable girls horoscope for marriage .Kindly publish
the same in your magazene

Thanking you
V.Ragunathan

DETAILS:

NAME : R.MUGUNTHAN ; D O B : 25.01.1981 ; T O B : 07.09 AM      ; P O B : COIMBATORE

QUALIFICATION : MCA   ;
JOB : SR.SOFTWARE ENGINEER HEXAWARE TECHNOLOGIES CHENNAI

STAR : UTHIRAM 4 ; GOTHRAM : ATHREYAM ; SECT : VADAKALAI          ;

ACHARYAL : AHOBILAM MADAM ; HEIGHT : 6 FEET ; NATIVE : TIRUNINRAVUR

EXPECTATION : ANY GRADUATE WORKING OR NOT WORKING
      ANY SECT ACCEPTABLE

FATHER'S NAME : V.RAGUNATHAN VRS BHEL TIRUCHY
MOTHER'S NAME : R.GOKILA HOME MAKER
SONS     : 2 LOOKING FOR ELDER SON

DETAILS : 044-42027693, 8056258072
     e-mail : ragu1950@gmail.com
Swaminnu,                          05.03.2010   VDAKAKALAI / SRIVATSAM / PUNARVASU / MITUNAM

    / M.Com & MBA / 178 CMS / MARCH 1978

   EMPLOYED AT CHENNAI AS SENIOR MANAGER,

  ADVISORY BOARD IN WEALTH ADVISORS ( I ) (P)LTD,

 Rs. 5.50 LAKHS - P.A. / ONE YOUNGER BROTHER /

 ALSO EMPLOYED /NO SISTERS// PARENTS ALIVE /

 FOLLOWERS OF SRIMAD ANDAVAN THIRUVEDI /

 CONTACT NO: 044 22740890 Cell - 9840147787
 Kindly arrange to send profiles of graduate bride from respectable family.

Dasanu dasan

t s varadhan
I shall be obliged if you could kindly publish in the next
issue of
your E Magazine Namperumal Vijayam. The details of the boy
are as
under:

Name: Lakshmi Narasimhan S/o M.N.S. Raghava Aiyangar,
Jyodidar
Vadagalai Bharadwaja Gotram, Mrigashirisha
Naktashtram,Mithuna
Rasi,Kataka Lagnam dartew of birth 19/20.10.1970 - Monday
1.55 A.M. -
M.Com Hindi Praveen, - profession Vaiddekam Prohitham -
Monthly
earnings around Rs. 15,000/-- Contact at F-2, Lakshmi Flats,
No.26,
E.V.S.Street, Renga Nagar,Srirangam Trichy 620006-

Thanking you,
Chellappa
Bride-groom's Profile :
     Chi Varadhan Mythreyan .
     S/O Sri T.S.Varadhan Iyengars Vadagalai

     29-03-78 , Gothram : Srivathsam

     Punarvasu , Mithunam . 178 cms      Wheatish & Fair

    M.Com MBA ,Wealth Advisores (I) (P) Ltd;   Advisory Board ,Senior Manager
@ Chennai    Rs 50,000/-pm + Other income from Shares ...

     One Younger brother / also employed / No Sisters        Parents alive


     Expectations ::
      Seeks Graduate gril from a respectable Iyengar family      with a age difference
of 3 to 6 years,     -------- passion for home, family & tradition,      peferably from
Tamil Nadu.     Suitable stars: Barani,Rohini,Poosam, Ayilyam, Hastham,
Swathi, Anusham, Pooradam, Thiruvonam, Sadayam, Revathi
     Contact :T.S.Varadhan 23 / 8 KRISHNA ROAD ,
  NEW PERUNGALATHUR, CHENNAI - 600 063.    Ph 044 - 22740890 /
9840147787        e-mail- tsvaradhan@gmail.com

      Followers of Srimad Andavan Tiruvedi

      Dasan .

     T S Varadhan (Father)

     { 9840147787 }


 3 Files Download All
 ForwardedMessage (1744KB); Horoscope_of_T.Rajagopal.tif (832KB); Profile_of_Rajagopal.tif (474KB)
Dear sir/ Madam
Please find attached my brother horoscope and if there is any match kindly forward to this
mail id.
Rgds
Sujatha Rangarajan
9444957081
Pl insert the following advt under matrimonial of Srivaishnavism magazine.

I am seeking alliance for my second son K Sridhar who is M Sc (Ag)
and at present employed as Lecturer in a New Univ at Robe Bale in
Ethiopia . His D/ B is 15-7-1970. born at Chennai at 5-30am.
Bharatwaja gothra, Star Anusham.we are Iyengars , Vadakalai and
Ahobilamutt shisyas. I retd as Prof of Genetics from T N Agri Univ,
Ciombatore. I have 2 sons and one daughter. My first son Dr K Murali
M. D , is Head of the Dept of Radiology at Miot Hospitals, Chennai. His
wife is M D Anaesthesiology and working as Assoc Professor at ESIC
Hospitals K K Nagar, Chennai. My daughter is Ph D in Med Genetics. Her
husband is a Doctor MRCP and at present in UK . My wife is a home
maker. We hail from Tiruthuraipundi of Thiruvarur Dt. If interested in
the alliance ,Pl respond.

S Krishnaswami, 044-23760928
Address: 5/11 A Ilango Adigal Street, Postal Audit Colony, Saligramam,
Chennai-600093


                      BIODATA
Name                :    Balajee Sridhar ;   DOB   :  29/04/1982

Time                :    12:05 (Noon) ; Place of Birth : Madurai

Gothram              :    Mouthgalyam

Star                :    Punarpusam – 3rd Paadam
Height             :    5’6” ;  Complexion    :    Wheatish

Educational Qualification    :    B.Com (Madras University)

                    MBA (Satyabama Institute of Science

                              & Technology)Employment           :    Manager (Pioneer Invest Corp – PINC Money)

Salary             :    Rs.5.5 lacs p.a.

Father             :    K.S.Sridhar (Sr.Consulting Optometrist)

Mother         :    Mrs.Radha Sridhar

                    (Imparting Veena & Carnatic Music).

                    Running a Music Institution for 20 yrs

Siblings        :    One elder Sister (Married)

Address             :    New: 33, Old: 16, Moorthy Street,
    West Mambalam,                     Chennai – 600033.

Phone              :    044 24896024 / 94444 06024 / 94441 81936

Email              :    kvkchari@gmail.com

Brief Family Background Details of

Chi. K.S.Raghunathan
Name       K.S.Raghunathan
Date of Birth   28.04.1974
Kalai       Vadakalai - Followers of Sri Ahibila Madam
Gothram      Kausika ;
Star       Barani
Complexion    Fair - Ht. 5.3
Education     Diploma in Printing Technology
Employment    Working in THE HINDU, Banglore as Senior Assistant
Salary      3.5 lacs per annum
Father      K.Seshadri, Doing Business
Mother      House wife
Brothers     1. Elder got married - working in Bajaj Allianz Gen. Ins.
2. Younger unmarried - working in Citi Bank Group
Contact      K.Seshadri,
No: 45A, 3rd Street,
Judge Colony,
Sanatorium,
Tambaram East,
Chennai - 600047
Phone: 044 - 29702245
Mobile: 98840 43378
E-Mail: raviragav@yahoo.com.

Boy:R Padmanaban
Vadakalai
Bharatvajam
Moolam10-5-1974
M.Sc applied geology and CA final first group cleared
Working as Audit Associate
176cm
Fair
Address: flat C-710 magnifica
Brigade gardenia
J.P. Nagar 8th phase
Bangalore 560078.
Wearing Hearing Aid.
Ph: 080 2685 2201.
Regards
Gosakan
98404 66247.

Namaskaram. I am looking for a girl for my son. Here are the details . Pl include in your
site.Thanks.

IYENGAR GIRL FOR KOUSIKAM POORAM SWE IN MNC 29, 5ft 10inches / 7 Lac p.a. EMLOYED AT
CHENNAI, FROM A FAMILY BELIEVING IN TRADITIONAL VALUES. CONTACT
hindujagan@gmail.com.

Dear Shri Parthasarathy Swamin,

It will be great if you could please publish by cousin's matrimonial requirement in the
SRIVAISHNAVISM e-magazine.

Name   : S.Uppili Srinivas ;Age   : 35 ; Star    : Bharani ; Gothram   : Srivatsam

Qualification : B.Com, (MBA) ; Height    : 5'10'' ;kalai    : Vadakalai Iyengar

Job     : Working in Accounts Department for Dorma India, Chennai.

Salary   : Rs.24000/-

Contact no is 9940519098. Mail id vinod_p77@yahoo.com.

Thanks for the great service you are doing and please do let us know if you require more details.

Regards
Vinod

Respected sir,
i am seeking a homly girl to marry, sending my biodata

VARATHARAJAN/vadagalai/kousigam/vishagam/13/06/1973/BSC(PHY)
/COMP,HW,ENGR/
1.25lakshs per annum/seeking homly bride/ no demand/044
26183855/ch-49.

thanking you,

Varatharajan


Dear Sir:
I would like to post matrimonial message in Srivaishnavism Internet
weekly English magazine on behalf of my brother. Details are as
follows:
Age: 32
Gothram: Srivatsa ; Nakshatram: Uttiradam ;Rasi: Makaram
Vadagalai, Srimad Periandavan Asramam ;Height: 5 ft 11in.
Qualifications: B.Sc. (Physics), GNIIT.
Job: Senior Executive in leading multinational
Working in: Bangalore
Contact information: deepa.srinivasan@gmail.com
Expectations of bride: Looking for educated girl aged 26-31 from
good family background.
Please distribute.
Thanks,
Deepa.


Dear Sir:
Kalai: Vadagalai
Shadamarshana gothram
Jyeshta
Vrishchika rasi
Age 47 ; PhD ; Scientist ; 167cm Height
Father: Late (IAS) great grandson of Chinnandavan
Mother: Housewife
One brother and two sisters(married) all elder
Expectation: Girl aged 35 to 40 from good family background
Phone no 9443535739
Thanks
Dev


Dear Sir,

I have furnished my son's details in the attachment. I seek
alliance for my son from a respectable family of Iyengar
(preferably Vadakalai). The girl must be from non-Bharadwaja
Gotram with a height between 5'3" and 5'9".

Thanks and regards,
Dr. R. Soundararajan,
Principal scientist (Retd),
(Indian Council of Agricultural Research),
308/1, TNHB 'A' Flat, Belly Area,
Near Thangam Colony
Chennai - 600 040
Mobile: (0)9445021870,


VADAKALAI / SRIVATSAM / PUNARVASU / MITUNAM / M.Com & MBA / 178 CMS /
MARCH 1978 EMPLOYED AT CHENNAI AS SENIOR MANAGER, ADVISORY BOARD
IN WEALTH ADVISORS ( I ) (P)LTD, Rs. 5.50 LAKHS - P.A. / ONE YOUNGER BROTHER
/ ALSO EMPLOYED /NO SISTERS// PARENTS ALIVE / FOLLOWERS OF SRIMAD
ANDAVAN THIRUVEDI /
  CONTACT NO: 9841922233 .
“WaNTEd vadakaLaI, Accomplished , Educated, Good looking, Working
girl from good family back ground for Vadagalai Iyengar boy aged
27 yEars . kOUNdINya GOThram , BharaNI NaTChaTram.hT 5’8”, ENGINEEr
 (Us EdUCaTEd )aNd WOrkING fOr INfOsys IN IT“.

CONTACT : CELL No.0-9940093736.

								
To top