? ???????? ?????????? ???????? E mail by PziIynFb

VIEWS: 233 PAGES: 23

									สื่ อการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   นางปาริ ชาติ ไชยเรี ยบ
ตาแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

 โรงเรี ยนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
สานักงานเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
                ี่
        ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง
 นักเรียนบอกความหมายของอีเมล์ได้ ถูกต้ อง
 นักเรียนรู้จกหลักการตั้งชื่ออีเมล์
       ั
 นักเรียนรู้จกฟรีอเี มล์ชนิดต่ าง ๆ
        ั
ไปรษณีย์ อิเล็คทรอนิคส์ หรือ E-mail
         ์
     ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า E - Mail เป็ นวิธีการติดต่อสื่ อสาร
กันบน Internet ที่เป็ นมาตรฐาน และเก่าแก่ที่สุด เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
จดหมายที่ส่งทางไปรษณี ย ์ แทนที่จะใช้ปากกาและกระดาษในการเขียนจดหมาย คุณจะ
ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อสร้างข้อความอีเมล์โดยที่สามารถจะส่ งเอกสารที่เป็ น
                             ั
ข้อความธรรมดา จนถึงการส่ งเอกสาร แบบมัลติมิเดีย มีท้ งภาพและเสี ยง ไปรอบโลก
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่ งภาพถ่ายครอบครัว หรื อโฮมวิดีโอขนาดเล็กไปให้เพื่อนๆ
                          ้ ้
พร้อมกับข้อความอีเมล์ในการให้บริ การแบบนี้ ผูที่ตองการส่ ง และรับจดหมาย
             ั
อีเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีบญชีการใช้บริ การที่แน่นอน ซึ่งเรี ยกว่า E-Mail Address
                 ่ ั่
คล้ายๆ กับชื่อ-นามสกุล และที่อยูนนเอง
                     ั ้             ่
    ในการแลกเปลี่ยนข้อความอีเมล์กบผูอื่น คุณจาเป็ นต้องมีที่อยูอีเมล์ของตนเอง
            ่          ั ้
คุณสามารถขอรับที่อยูอีเมล์ โดยเปิ ดบัญชีกบผูให้บริ การอีเมล์ จากนั้น คุณต้องทราบที่
  ่
อยูอีเมล์ของบุคคลที่คุณต้องการส่ งข้อความอีเมล์ไปให้
   ่
ที่อยูอีเมล์จะมีสองส่ วน โดยคันด้วยสัญลักษณ์ @ ตารางต่อไปนี้ จะอธิ บายส่ วน
               ่
        ่
ต่างๆ ของที่อยูอีเมล์ someone@example.com

  ข้ อมูล                  คาอธิบาย
                       ่          ่         ้
       ชื่อที่คุณใช้เพื่อสร้างที่อยูอีเมล์ เราจะจดจาที่อยูอีเมล์โดยอาศัยชื่อผูใช้
                     ั ้                 ้
       นี้ เมื่อคุณเปิ ดบัญชีกบผูให้บริ การอีเมล์ คุณสามารถระบุชื่อผูใช้ได้
  someone      ้               ้
       ชื่อผูใช้ที่คุณระบุน้ ีไม่ควรซ้ ากัน ผูให้บริ การอีเมล์จะตรวจสอบว่าชื่อ
        ้         ั    ่         ่
       ผูใช้ที่คุณระบุน้ นมีอยูแล้วหรื อไม่ หากมีอยูแล้ว คุณต้องเปลี่ยนเป็ น
       ชื่ออื่น
   @                        ้ ั           ่
         สัญลักษณ์ @ จะคันระหว่างชื่อผูใช้กบส่ วนที่เหลือของที่อยูอีเมล์
                    ่
          ส่ วนนี้จะเป็ นชื่อโดเมนของเซิ ร์ฟเวอร์ จดหมาย ซึ่ งมีการบันทึก
 example.com
          ข้อความอีเมล์ของคุณทั้งหมด
         ั ้    ้
การแจ้งอีเมล์ให้กบผูอื่น มีขอควรระวังดังนี้


      ั                 ั
   ระบุตวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กให้ชดเจน เพราะ
ระบบอินเทอร์เน็ต มักจะถือว่าตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก เป็ น
คนละตัวกัน เช่น Vinai ไม่เหมือนกับ vinai เป็ นต้น
จะต้องระบุให้ครบทั้งชื่อบัญชี เครื่ องหมาย @ และโดเมน
เนม
ข้ อดีของ E-mail
 เป็ นการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยังผูอ่านหลายๆคนได้
                       ้
 ข้อมูลในจดหมายอาจจะถูกส่ งต่อไปยังผูอื่นอีกได้ง่าย
                      ้
                        ่
 สามารถส่ งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็ วมาก แม้วาจะอยู่
 ไกลออกไป
 สามารถแนบ files ไปกับข้อมูลในจดหมายได้
    ้
 ไม่ตองติดแสตมป์ ใส่ ซองหรื อไปที่ทาการไปรษณี ย ์
ข้ อเสี ยของ E-mail

        ้
  มีจดหมายที่ตองรับส่ งมากขึ้น
  ได้รับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น
  Junk mail หมายถึง E-mail ที่ไร้สาระ
           ้
คุณลักษณะของ E-mail พืนฐาน

  เรี ยบเรี ยงข้อมูลในจดหมาย (Compose)
  ตอบข้อมูลในจดหมาย (Reply)
  ส่ งต่อข้อมูลในจดหมาย (Forward)
  แนบแฟ้ มข้อมูลไปกับจดหมาย (Attachment)
  สมุดบันทึกที่อยู่ (Address book)
  รายการของกลุ่มรายชื่อ (Mailing list)
มารยาทในการใช้ E-mail

 อย่าส่ งข้อมูลที่เป็ นความลับใดๆ ไปกับ E-mail
 อย่าส่ งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรื อน่าเบื่อหน่าย
 ให้ระมัดระวังอย่าส่ งข้อความที่แสดงอารมณ์มากเกินไป
     ั
 ให้ใช้อกษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ผสมกันไป
      ั
 ห้ามใช้ตวหนาหรื อขีดเส้นใต้
 ลงชื่อท้ายข้อความในจดหมายทุกครั้ง
 อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียดก่อนส่ ง
      ่
Web site ทีให้ บริการ Email ฟรี ได้ แก่
http://www.graffiti.net/    ็          ื่   ี่
               เปนของเว็บต่างประเทศ ชออีเมล์ทได้ yourname@graffiti.net
http://www.thaimail.org/    ็         ่  ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยเรานีเอง ชออีเมล์ทได้ yourname@thaimail.org
http://netsiam.net/       ็         ่  ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยเรานีเอง ชออีเมล์ทได้ yourname@netsiam.net
http://mail.excite.com/     ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@excite.com
http://mail.lycos.com/     ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@lycos.com
http://mail.hunsa.com/     ็                ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ นิยมก ันมาก ชออีเมล์ทได้ yourname@hunsa.com
http://www.onebox.com/     ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@onebox.com
http://www.bkkmail.com     ็         ่  ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยเรานีเอง ชออีเมล์ทได้ yourname@bkkmail.com
http://www.ezy-mail.com/    ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@ezy-mail.com
http://www.usa.net/       ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@usa.net
http://www.icqmail.com/     ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@icqmail.com
http://www.operamail.com/    ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@operamail.com
http://mail.thailand.com/    ็         ่  ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยเรานีเอง ชออีเมล์ทได้ yourname@thailand.com
http://www.dontgotmail.com/   ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@dontgotmail.com
http://www.langoo.com/     ็              ื่   ี่
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@langoo.com
                ็                ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ นิยมก ันมาก ชออีเมล์ทได้
http://www.maildozy.com/   yourname@maildozy.com

http://www.se-ed.net/      ็                ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ นิยมก ันมาก ชออีเมล์ทได้ yourname@se-ed.net
      ่
Web site ทีให้ บริการ Email ฟรี ได้ แก่
                ็                ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ นิยมก ันมาก ชออีเมล์ทได้ yourname@chaiyo.com
http://www.chaiyo.com/               ้ ี
                      ้ ่
               เหมาะสาหร ับผูเริมต้นใชอเมล์คร ับ
               เปนของเว็บของไทยคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@thaimail.com ถ้าใครไม่ได้ใช ้
                ็            ื่    ี่
http://www.thaimail.com/
                   ็
               อีเมล์เปนระยะเวลา 3 เดือนก็จะถูกต ัด user ออก
                ็                ื่  ี่           ็
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@hotmail.com เปนที่
http://www.hotmail.com/           ่        ้ ี  ี้     ้
               นิยมก ันมาก เนืองจากสามารถใชอเมล์นเล่น MSN ได้ดวย เวลาเราเล่น MSN
                  ี                   ้
               ถ้ามีอเมล์เข้ามาจะมีหน้าต่างแสดงให้เราดูดวย andmore...
                ็                ื่  ี่          ็
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@yahoo.com เปนที่
http://mail.yahoo.com/                    ่      ้ ี  ี้
               นิยมก ันมากเหมือนก ับ hotmail เนืองจากสามารถใชอเมล์นเล่น Yahoo
                      ้
               Messenger ได้ดวย

                ็           ื่    ี่             ุ
               เปนของเว็บของไทยคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@poppymail.com มีจดเด่นที่
http://www.poppymail.com/                            ั  ื
               น่าสนใจคือ มีระบบแจ้งเตือนไปย ังเพจเจอร์ หรือว่าโทรศพท์มอถือของเราได้
               ด้วย
                ็             ื่   ี่            ุ
               เปนของเว็บของไทยคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@maildozy.com มีจดเด่นที่
http://www.maildozy.com/
                       ้ ่
               น่าสนใจคือ ให้เนือทีเก็บอีเมล์ของคุณมากถึง 50 MB
                ็                ื่    ี่         ึ่ ็
               เปนของเว็บของต่างประเทศคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@gmail.com ซงเปน
http://gmail.google.com                         ่         ่ ุ  ่
               เมล์ในเครือข่ายของ Google.com เว็บค้นหาทีได้ร ับความนิยมมากทีสด ทีม ี
                       ้ ่
               จุดเด่นคือ ให้เนือทีเก็บอีเมล์ของคุณมากที่ 1 GB. (1000 MB)
                ็          ื่   ี่            ็   ื่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@sanook.com เปนเว็บชอด ัง
http://www.sanook.com/
               ของคนไทย ในเครือของ Mweb ประเทศไทย
http://www.rocketmail.com/   ็   ่        ่      ื่   ี่
               เปนเว็บทีให้บริการอีเมล์เชนก ันคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@rocketmail.com
http://www.siamza.com/     ็          ื่   ี่
               เปนของเว็บของไทยคร ับ ชออีเมล์ทได้ yourname@siamza.com
แนะนา ฟรี อีเมล์ที่น่าสนใจ

  พื้นที่ให้บริ การ 1GB
                                              ่  ้
  มีระบบในการป้ องกันเมล์ขยะและไวรัสที่แฝงมากับเมล์ในการใช้อีเมลจะมีป้ายโฆษณาเล็กปรากฏอยูและผูใช้สามารถให้ทาง Yahoo ส่ ง
 ข่าวหรื อเรื่ องที่สนใจ โดยการเมล์เข้ามาในกล่องจดหมายได้
  สามารถนา Yahoo ID (ชื่อเมล์ที่สมัคร)ไปใช้ร่วมกับบริ การเสริ มอื่นได้ เช่น                    เป็ นบริ การฝากรู ปภาพฟรี

                    เป็ นบริ การให้พ้ืนที่ฟรี สาหรับสร้างเว็บไซต์แต่จะมีป้ายโฆษณามา
                    ให้เห็นข้างๆเว็บไซต์
                              ั
                     สามารถนาเมล์ไปใช้กบโปรแกรมเซทได้


                                  สามารถใช้บริ การค้นหาข้อมูลได้
แนะนา ฟรี อีเมล์ที่น่าสนใจ

  พื้นที่ให้บริ การเริ่ มต้นที่ 2.5 GB โดยพื้นที่จะเพิ่มขึ้นที่หน้าเว็บเมล์เรื่ อยๆ จนกระทังมีผสมัครก็จะ
                                              ่ ู้
 มาเริ่ มต้นนับใหม่ที่ความจุ 2.5 GBใช้ เทคโนโลยีในการสื บค้ นของ Google ทาให้ ค้นหาเมล์ทต้องการได้ ง่าย
                           ี่
  มีโฆษณาแต่ เป็ นแบบ Hyper Text (ลิงค์ ผ่านข้ อความ) จึงทาให้ ดูไม่ เกะกะเวลาเข้ าไปใช้ เมล์
                   ้
  จดหมายแต่ ละฉบับถูกจัดกลุ่มสาหรับการตอบทั้งหมดและแสดงเป็ นบทสนทนา
 ด้ วยเทคโนโลยีของ Google ทาให้ มการจัดหัวเรื่องของเมล์ ทเี่ ข้ ามาและตอบกลับไป ซึ่งส่ งผลให้
                  ี
 ทาง GMail ส่ งโฆษณามาได้ ค่อนข้ างตรงกับความต้ องการหรือความสนใจในขณะนั้นของผู้ใช้
  ในระหว่ างเข้ าไปเช็คเมล์ สามารถใช้ บริการ Search Engine ของ Google ไปได้
 พร้ อมกัน
แนะนา ฟรี อีเมล์ที่น่าสนใจ


             ั     ั                   ้
 เดิมเป็ น Hotmail ปัจจุบน(ตั้ งแต่วนที่ 25 เม.ย.50 ตามเวลาในประเทศไทย) ผูที่สมัคร
                            ้        ่
ใหม่จะเปลี่ยนมาเป็ น Windows Live Mail แทน ส่ วนผูที่เดิมใช้ Hotmail อยูแล้ว อยาก
เปลี่ยนมาเป็ น Windows Live Mail นั้น จะต้องทาการกดยืนยันว่าจะเปลี่ยนมาใช้
                      ้
Windows Live Mail ซะก่อน (ได้สาหรับผูที่อายุเกิน 18 ปี เท่านั้น)
 พื้นที่ให้บริ การ Hotmail 1 GB ส่ วน Windows Live Hotmail 2 GB
                 ้
 ตรวจไวรัสที่แฝงมากับเมล์ดวย Trend Micro
                                   ้
 มีการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม MSN Messenger และ ตัวอี ให้เมล์ขอมูลเป็ น
ปั จจุบนอยูเ่ สมอ
    ั
                       ู
 ในส่ วนของ Windows Live Mail ได้ถกออกแบบให้สวยและทันสมัยกว่าอีเมล์ตวอื่น   ั
แนะนา ฟรี อีเมล์ที่น่าสนใจ

 สามารถเปิ ดเข้าไปดูเนื้อหาเมล์คร่ าวๆได้ก่อนเปิ ดเข้าไปดูเนื้อหาเมล์จริ งๆ
 (Windows Live Hotmail)
 Windows Live Hotmail แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
 แบบ Classic แบบนี้เหมาะสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ วไม่สูง
 มากนักและไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
 แบบ Full Version แบบนี้เหมาะสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มี
 ประสิ ทธิภาพค่อนข้างสูงและใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
 สามารถใช้บริ การ BLog ของทาง Microsoft ได้
              ั
 สามารถนาไปเมล์ไปใช้กบโปรแกรม MSN Messenger ซึ่งปัจจุบน คือ ั
 Windows Live Messenger ได้
        อีเมล์ คืออะไรกันแน่
ก. จดหมายที่ส่งทางโทรศัพท์     ข.การส่ งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

               Time
                r

ค.จดหมายอิเล็คทรอนิกส์       ง.การรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
@  $
  1
  2       เลือก ส่ ง

  3          ู้
       กรอกอีเมล์ผรับ

    กรอกข้อความที่ส่ง

4    กรอกหัวข้อเรื่ องที่ส่ง
parichart             ac


      ปาริ ชาติ  Hotmail
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

								
To top