regulament_CEAC_Dan Barbilian.pdf

Document Sample
regulament_CEAC_Dan Barbilian.pdf Powered By Docstoc
					Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung     http://liceudanbarbilian.blogspot.com
Campulung, str. Maior Galdau, nr. 22 C tel. 0248532631, fax: 0248532644
e-mail: barbilian_dan@yahoo.com
         PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ
           „Asigurarea internă a calităţii”
       Regulamentul de organizare şi
          funcţionare a
       Comisiei pentru Evaluarea şi
         Asigurarea Calităţii


     Prof. MIRIŢĂ PETRUŢA
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                         Page 1
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung
                             Aprobat în sedinţa Consiliului de Administraţie
                                           din ........................
                                   Director, Prof.            Regulamentul de organizare şi funcţionare a
           Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităţiiCAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor din Legea Educației Naționale, nr.
1/2011. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de
asigurare internă a calităţii educaţiei, furnizata de Liceul Teoretic “Dan Barbilian”, înfiinţată în baza
următorului cadru legal:
   Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi
    Art. (12);
   Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
    prin OMEdC Nr. 4925/2005;
   Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completările şi modificările
    ulterioare;
   O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
   Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006
   H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
    A.R.A.C.I.P. cu modificările ulterioare;
   Decizia nr. _________

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de
Management al Calităţii (S.M.C.) din Liceul Teoretic „Dan Barbilian” Câmpulung , având ca scop:
  1. delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice ;
  2. stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
  3. stabilirea relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementarea Sistemului de
   Management al Calităţii.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                       Page 2
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung


CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art. 3. (1) CEAC în cadrul Liceului Teoretic „Dan Barbilian” Câmpulung va fi alcătuită din 9 membri
astfel:
a) Un coordonator desemnat de conducerea şcolii, cadru didactic.
b) 4 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin vot
  secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;
c) 1 reprezentant al părinţilor, desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;
d) 1 reprezentant sindical ;
e) 1 reprezentant al Consiliului Local , desemnat de acesta;
f) 1 reprezentant al elevilor.

(2) Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau
  director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
  Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu
  respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) CEAC se află în relaţie de colaborare faţă de conducerea şcolii;

(4) Membrii CEAC, reprezentanți ai corpului profesoral, trebuie să fie:

    bine pregătiți profesional, cu studii superioare, titulari ai școlii;
    cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;
    cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;
    deschiși schimbărilor, flexibili, receptivi la nou;
    adepți ai principiilor calităţii, ai muncii de calitate;
    preocupați pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale;
    buni organizatori, cu o fire neconflictuală, cu o ţinută morală impecabilă, ataşați de copii,
comunicativi.
   Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral este următoarea:
    Apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să
le îndeplinească, care se afişează la loc vizibil.
    Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intenţie, însoţită de Curriculum vitae.
    Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral.
    Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii în CEAC.
    Se comunică rezultatele.
Art. 4. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, dar componenţa poate fi modificată,
dacă este necesar.
(2). Încetarea calităţii de membru în C.E.A.C. se poate realiza în următoarele condiţii:
    la cerere;
    pensionare / transferare / restrângere a activităţii ;
    în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul profesoral;
    în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate;
    dobândirea unei funcţii de conducere;
    dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă
    mai mare de 90 de zile;
    la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu
    repercursiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ.

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                     Page 3
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung
CAPITOLUL III - OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI


Art. 5. Obiectivul major al conducerii în domeniul calităţii îl constituie conceperea şi implementarea
unui sistem de management eficient al calităţii bazat pe o structură organizatorică şi a documentaţiei
corespunzătoare, care să permită monitorizarea - evaluarea, intervenţia corectivă – preventivă şi
îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Art. 6. În vederea implementării Sistemului de Management al calităţii a politicii de asigurare a
calităţii în Liceul Teoretic „Dan Barbilian”Campulung, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii are următoarele obiective:
1) elaborarea conceptuală a Sistemului de Management al Calităţii în sensul definirii structurii lui
  organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul
  strategic;
2) elaborarea strategiei de implementare a Sistemului de Management al Calităţii şi supunerea
acestuia în dezbaterea Consiliului profesoral;
3) stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea şi consolidarea culturii calităţii ;
4) definirea cerinţelor calitative care vor fi stipulate în planul de calitate ;
5) diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii;
6) iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi;
7) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor;
8) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea angajaţilor;
9) analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea Sistemului de
Management al Calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea acestora;
10)   evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii şi propunerea de soluţii
corective, dacă acestea sunt necesare;
11) elaborarea strategiilor de audit intern şi extern (din comunitate).
CAPITOLUL IV - RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII
Art. 7. Responsabilităţile la nivel de unitate şcolară sunt:
1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucru care identifică,
  analizează şi propune soluţii şi decizii ce privesc implementarea Sistemului de Management al
  Calităţii. Ea constituie o structură funcţională suport la nivel de unitate şcolară , asamblând resurse
  umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de Management al
  Calităţii.
Art. 8. La nivelul catedrelor, responsabilităţile privind Sistemul de Management al Calităţii sunt:
1) şeful ariei curriculare are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor
  derulate în cadrul acesteia ;
2) şeful de catedră, ca responsabil pentru calitate, urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor
  generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea
  evaluărilor interne şi a evaluărilor individuale.
3) La nivel de administraţie, responsabilităţile privind S.M.C. aparţine şefilor de servicii din liceu.
Art. 9. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii elaborează și comunică cu organismele școlii,
personalul și alte părți interesate pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice:


Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                     Page 4
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung

1) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
  aprobate de organismul de conducere;
2) Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor
  educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
  beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul
3) Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern –
  ARACIP;
4) Realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi
  angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;
5) Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate,
  structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie
  curriculară;
6) Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;
7) Stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii
  referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul
  de interes pentru anumite materii;
8) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de
  bune practici elaborate de ARACIP.
CAPITOLUL V - ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII
Art. 10. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este alcătuită din membrii:
    1.          - coordonator
    2.          - membru
    3.          - membru
    4.          -membru
    5.          -membru
    6          -membru, reprezentant FSLI Muntenia, jud.Arges
    7.          - reprezentant al elevilor
    8.          - reprezentant al Consiliului Local
    9.          - reprezentant al părinţilor
Art. 11. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este condusă operativ și coordonată de
profesorul responsabil(coordonator). Comisia îşi desemnează un profesor membru, ca secretar
executiv.
Art.12. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi desfăşoară activitatea pe perioada a patru
ani şcolari.
Art. 13. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte
ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.
Art. 14. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse
de coordonatorul comisiei.
Art. 15. Misiunea comisiei constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem funcţional
de management al calităţii în şcoală, precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele
învăţământului preuniversitar românesc şi european.
Art. 16.
(1) spaţiul de lucru alocat CEAC este sala pentru derularea activităţilor de consiliere psihopedagogica;
(2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din sala pentru consiliere (imprimantă, calculator)
pentru elaborarea documentelor necesare îndeplinirii atribuţiilor.Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                      Page 5
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung
CAPITOLUL VI - ATRIBUŢIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR CEAC


Art.17.Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:
    Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, ISJ, MECTS, ARACIP,
     cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice
     instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea
     prevederilor legale în acest sens;
    Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, ISJ, MECTS, ARACIP, privind
     monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor de
     referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propun măsuri ameliorative;
    Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
     îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
    Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale
     activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ, pe care le
     înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, ISJ, direcţiilor de specialitate din
     cadrul MECTS, cât şi ARACIP;
    Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei;
    Respectă Codul de etică profesională în evaluare;
Art. 18. Secretarul comisiei va fi ales unul din cadrele didactice – membru al Consiliului profesoral
şi are următoarele atribuţii:
   Organizează şi pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
   Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor;
   Participă la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare;
   Elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii;
   Elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătăţire
    ale şcolii;
   Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
   Implementează sistemul de asigurare a calităţii;
   Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;
   Evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de
    performanţă;
   Aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea
    şcolară;
   Respectă Codul de etică profesională în evaluare;
   Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea
    de învăţământ;
   Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii;
   Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare.
Art. 19. Ceilalti profesori – membri ai CEAC au următoarele atribuţii:
   Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării activităţii de evaluare a comisiei;
   Elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii;


Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                      Page 6
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung

    Elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătaţire
    ale şcolii;
   Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
   Implementează sistemul de asigurare a calităţii,
   Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;
   Evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de
    performanţă;
   Aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea
    şcolară;
   Respectă Codul de etică profesională în evaluare;
   Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea
    de învăţământ;
   Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii;
   Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare.
Art.20. Reprezentantul sindicatului asigură respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice şi
are următoarele atribuţii:
    Menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi membrii de sindicat;
    Elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătaţire
    ale şcolii;
    Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
    Implementează sistemul de asigurare a calităţii,
    Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;
    Evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de
    performanţă;
    Aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea
    şcolară;
    Respectă Codul de etică profesională în evaluare;
    Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea
    de învăţământ;
    Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii
    Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare
Art. 21. (1) Reprezentantul părinţilor asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea
ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Liceul Teoretic “Dan Barbilian” şi
are următoarele atribuţii:
    Răspunde de raportul şcoală – familie în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii;
    Elaborează, aplică şi interpretează chestionarele părinţilor;
    Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
    Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;


Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                     Page 7
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung

    Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare.
(2) Reprezentantul elevilor are următoarele atribuţii:
   Menţine legătura între între colectivele de elevi şi CEAC;
   Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;
   Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii
    în procesul de învăţământ;
   Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare;
   Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ.
 Art. 22. Reprezentantul autorităţilor locale are următoarele atribuţii:
   Menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi Consiliul Local al
    municipiului Câmpulung
   Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de
    îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;
   Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare,
    ori de câte ori este cazul;
   Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii
    în procesul de învăţământ
   Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de
    performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii
    şcolare.

  CAPITOLUL VII- DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE MEMBRILOR CEAC

Art 23. Conducerea fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie are datoria morală ca, în colaborare cu
autoritatea publică locală, să realizeze recompensarea corespunzătoare a membrilor CEAC,
înconformitate cu rezultatele activităţii lor.

      Membrii CEAC au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor;

      Membrii CEAC au obligaţia să asigure transparenţa necesară în ceea ce priveşte circulaţia
      informaţiei.


CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE
Art. 24. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare
internă a activităţii din unitatea de învăţământ.
Art. 25. Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării
acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie; din momentul aprobării prezentului Regulament, se
abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie;
Art. 26. Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate
prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității                    Page 8
Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian”, Câmpulung
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității  Page 9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:34
posted:6/2/2012
language:
pages:9