RAPORT DE AUTOEVALUARE 2010 2011 CUZA by W98366zs

VIEWS: 524 PAGES: 66

									Numele furnizorului de EFP                                GRUP ŞCOLAR „ ALEXANDRU IOAN CUZA”

Adresa furnizorului de EFP          Str. Lacului Nr. 10 Tel: 0243/232823 Fax: 0243/232823 E-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.com
         telefon – fax – email
Perioada acestui raport           de la : 15/09/2010                            până la : 9/09/2011
                       zi/luna/an                                zi/luna/an
Numele directorului             Ezeanu Marian

Semnătura directorului

Data raportului               9/09/2011Note       3 = punct tare (excelent)  Managementul     Responsabilitate  Managementul    Proiectare    Învăţare şi   Evaluare şi   Măsură şi    Îmbunătăţir
         2 = bine           calităţii     de management    resurselor       şi       predare     certificare   analiză       e
                                                     dezvoltare
         1 = punct slab
           Nota cu cea mai mare      3          3         3        2         2        2        2         2
                 pondere
Nota generală                (acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării)
Data validării
Numele inspectorului
Semnătura inspectoruluiDescriptori ai notelor:           3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat
                       2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare
                       1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire
                                                                                            1
PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii
Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.
         DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                     NOTARE                      JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                         3    2     1

1.1   membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile     3            -conducerea manageriala a GSAIC a elaborat si reviziut Planul de actiune al
    şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei                           scolii(PAS), Planul operational si Planul de dezvoltare a scolii (PDS)
                                                     (sursa;documentele manageriale, avizierele din corpul A)

1.2   valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică      3            -cadrele didactice respecta codul de etica profesionala in unitatea scolara

1.3   unui membru al echipei de management      i-au fost încredinţate  3            -directorul adjunct coordoneaza activitatea de evaluare si asigurare a calitatii in
    responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea calităţii                     GSAIC (surse: organigrama, decizii de înfiintare a CEAC, regulamentul de
                                                     organizare si functionare CEAC))

1.4   membrii managementului se asigură că sistemul de management al      3             -directorul scolii GSAIC impreuna cu consiliul de administratie se implica
    calităţii al organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu                 permanent in vederea asigurarii calitatii la nivelul organizatiei : (sursa: PDS,
    îmbunătăţit                                            PAS )

1.5   toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea            2        - prin activitatea didactica, stiintifica si pedagogica cadrele didactice din cadrul
    asigurării calităţii                                       GSAIC sunt implicate in asigurarea si implementarea calitatii (documente CEAC,
                                                     portofolii, rezultate scolare)

1.6   sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare privind    3            -comisia constituita isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei in vigoare
    politicile, planuri strategice şi operaţionale, documente şi manuale
    ale calităţii                                           -realizarea de proceduri si revizuirea celor existente

                                                     -alcatuirea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor

                                                     -completarea raportului de autoevaluare final si a raportului de evaluare interna

                                                     -elaborarea planului de îmbunătăţir si a planului operational

                                                     -revizuirea regulamentului de organizare si functionare a CEAC

                                                     -participarea membrilor CEAC la cursuri de instruire

1.7   politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar documentate,  3            - comisia de calitate colaboreaza eficient cu echipa manageriala in scopul
    respectă cerinţele interne şi externe şi asigură calitatea şi                   asigurarii calitatii in GSAIC pentru cresterea calitatii procesului de invatare
    consecvenţa programelor de învăţare                                (sursa: mapa profesorului, regulament de functionare comisiei de calitate,
                                                     comisiile metodice, consiliile profesorale)
                                                                                              2
1.8  evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin anual  3  - comisia de calitate realizeaza o data la 2 luni rapoarte partiale de autoevaluare si
                                        1 final anual:

                                         * 15 dec. 2010-raport de monitorizare 1

                                         * 15 martie 2011 – raport de monitorizare 2

                                         * 15 iunie 2011 – raport de monitorizare 3

                                         * 15 mai 2011– raport anual autoevaluare

                                          * 9 sept 2011– raport de autoevaluare
1.9  sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire      3  -comisia si-a propus implementarea si imbunatatirea calitatii invatamantului din
   continuă care face parte din strategia de îmbunătăţire a calităţii    cadrul GSAIC prin
   stabilită de organizaţie
                                                 verificarea mapei profesorului si a portofoliilor elevilor si a
                                                 dosarelor comisiilor metodice

                                                 asistenta interdisciplinara

                                                 monitorizarea completării cataloagelor şcolare

                                                 monitorizarea ritmicităţii evaluării

                                                 monitorizarea progresului şcolar

                                                 monitorizarea frecvenţei la ore si a tinutei

                                                 monitorizarea respectării Regulamentului Intern şi a
                                                 Regulamentului Şcolar

                                                 monitorizare aplicarii chestionarelor

                                                 monitorizarea orarului şi a desfăşurării orelor de instruire
                                                 practică şi laborator

                                                 monitorizarea managementului clasei şi a strategiilor didactice

                                                 monitorizarea impactului folosirii echipamentelor performante
                                                 şi a softurilor educaţionale
                                        dovezi(registru de evidenta si control, mapa profesor , registru de evidenta si
                                        control dosare catedra, fise de observatie a lectiei, procese verbale, cataloage

                                                                                  3
şcolare, fisa tip de progres scolar, orar clase, chestionare, grafic interasistente);
                                          4
1.10  procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura     3       - monitorizarea implementarii masurilor propuse de catre comisia de calitate si
    menţinerea şi respectarea sistemelor şi proceselor                  conducerea scolii se realizeaza in mod constant, conform planului operational al
                                              CEAC

                                                       90% dintre cadrele didactice au completat mapa profesorului,
                                                        restul partial

                                                       100% comisiile metodice au dosarele complete

                                                       S-au realizat 90% asistente si interasistente din cele planificate

1.11  sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi     2      - in urma monitorizarii se urmareste impactul pe care il are masurile
    se implementează măsuri corective                             implementate si se iau masuri corective

                                                 * pana la data de 15 mai 2011 completarea mapelor profesorului de cei 10%

1.12  procedurile de revizuire a programelor duc la o îmbunătăţire a    3       - anual se revizuiesc programele indeosebi cele de CDS si CDL urmarindu-se
    predării, învăţării şi rezultatelor                         cresterea calitatii procesului de invatamant

1.13  sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde   3       - atat la nivelul conducerii scolii cat si la celelalte nivele(comisii metodice, etc.)
    plângerilor şi contestaţiilor                            exista proceduri de rezolvare a problemelor ce apar in sistemul de invatamant
                                              (registru secretariat, registru sesizari si declaratiiparinti, elevi, pedagogi, comisie
                                              pentru solutionarea abaterilor
                                              disciplinare)

1.14  recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică  3       -comisia de asigurare a calitatii prin competenta pe care o are a propus
    şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor             recomandari conducerii scolii si cadrelor didactice prevazute in planul de
                                              imbunatatire
                                              -Recomandarile privind îmbunatatirea calitatii sunt prevazute în
                                              fisele de inspectie, se tine cont de ele în stabilirea planului de
                                              actiune
               Total note                   12  2  0

                                       14  14  14
                                                                                        5
PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului
Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /învăţării.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                              NOTARE                       JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                         3  2    1

2.1   managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce     3          - Conducerea scolii se implica în adaptarea programelor de
    priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi alte               învatare la conditiile concrete în care scoala îsi desfasoara
    servicii asigurate de furnizor                                activitatea prin revizuirea ofertei educationale în fiecare an
                                                   - intre conducerea scolii prin consiliul de administratie si comisia de calitate a
                                                   GSAIC exista o colaborare permanenta care urmareste dezvoltarea si cresterea
                                                   calitatii procesului de invatamant (procese verbale
                                                   ale consiliului de administratie, CDS, CDL, planuri de
                                                   scolarizare)

2.2   obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de    2        - atat masurile luate cat si obiectivele strategice ale GSAIC sunt aduse la cunostinta
    toţi membrii personalului şi de toţi factorii interesaţi, inclusiv de             celor interesati(cadre didactice, comunitatea locala) (sursa: procese verbale CA,
    subcontractori şi furnizorii de practică                           conventii de colaborare, parteneriate, protocoale, activitati comune)

2.3   managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei     3          - prin comisia de calitate conducerea GSAIC monitorizeaza modul de implementare
    strategice şi monitorizează cu regularitate programele de învăţare              a masurilor si a obiectivelor strategice urmarite (caietul dirigintelui, cataloagele,
    şi propria performanţă de management                             organizarea de
                                                   concursuri interne, realizarea de parteneriate, programe de
                                                   pregatire individuale, diplome obtinute la concursuri)

2.4   se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este     3          - la nivelul GSAIC se urmareste implementarea unei politici privind egalitatea
    abordată astfel încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi             sanselor
    atingă potenţialul

2.5   managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului      3          - in cadrul GSAIC se fac pregatiri suplimentare cu elevii care merg la concursurile
    rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor                   scolare, simpozioane si pentru examenele de sfarsit de ciclu, pentru elevii cu succes
                                                   temporar (sursa: grafice de pregatire, planificari pregatiri)

2.6   rolurile, responsabilităţile, autoritate şi răspunderea care revin    3          - exista fise de post si regulamentul de ordine interioara unde sunt precizate
    fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, alocate              atributiile fiecarui membru al personalului, deciziile emise de catre director in care
    şi înţelese de toţi factorii interesaţi                            sunt prevazute: autoritatea si raspunderea fiecarui
                                                   responsabil de compartiment sau comisie
                                                   Dovezi: fisele postului, dosar cu decizii, dosarele comisiilor
                                                   metodice

2.7   există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei           3          Comunicarea interna se realizeaza eficient prin:

                                                            avizier, consiliul profesoral si secretariat (sursa: avizierul din

                                                                                            6
                                                 cancelarie, procesele verbale consiliul profesoral, arhiva
                                                 secretariatului)

                                                 aviziere, diriginte, profesor, careu, comitetul de elevi al scolii,
                                                 elev si profesor de serviciu pe scoala, responsabilii claselor,
                                                 Consiliul Elevilor, Comitetul de Parinti, consilierul educativ
                                                 (sursa: avizierul din curtea scolii, avizierul clasei, caietul
                                                 dirigintelui, procese verbale ale comitetului de elevi, parinti)

                                                 Parteneriate, protocoale de colaborare, vizite

                                                 Email, telefon, fax, note, instiintari primite si trimise catre ISJ,
                                                 diferite institutii

                                                 medodisti, membrii ai consiliile consultative pe discipline

                                                 avizierul CEAC

                                                 avizierul sindicatelor, liderii de sindicat

                                                 statia de radioficare

                                                 pagina web, pliante,(www.cuzail.tk)2.8  se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate  2    -  practica comasata de la filiera tehnologica se realizeaza in majoritatea
    şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi                cazurilor in colaborare cu agenti economici ai judetului
                                              (sursa:parteneriate, Conventie cadru incheiata intre agentul economic si
                                              conducerea scolii)
                                         CONVENTII CADRU
                                          SC.REAL TEST-Hunday, SC.LECOMS.SOC.COOP, SPITALUL JUDETEAN
                                           DE URGENTA, PROMOTOR SERVICE, BEST AUTO SERVICE
                                           SRL,CONSTRIF SA, SC.CONSIROM, SC.URBAN pentru efectuare stagii
                                           practica clasele X G,H,I,XI AC,maistrii Patrascu Gheorghe si Ion Paraschiv

                                            -

2.9  se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile şi  2    -  la nivelul GSAIC au loc periodic intalniri cu parintii elevilor,
    aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi                reprezentanti ai agentilor economici si ai autoritatilor locale(sursa:
                                              caietul dirigintelui, procese verbale, declaratii)

2.10  proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la   2    -  prin masurile si proiectele luate si implementate de GSAIC se urmareste
    dezvoltarea participării şi ocupării forţei de muncă la nivel local,        ca absolventi sa se integreze pe piata muncii si sa satisfaca cererea de

                                                                                  7
    regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european           forta de munca la nivel local si regional (S.C,PDS)

                                          - Firma de Exercitiu ‚”ELTA S.R.L.’’

                                           -  Elaborarea ofertei CDŞ de specialitate în acord cu necesităţile
                                             comunităţii şi opţiunile elevilor

                                           -  Crearea unei oferte de servicii educaţionale pentru a servi nevoilor
                                             sociale, culturale şi educaţionale ale şcolii şi comunităţii

                                          PROIECTE
                                          Pregatirea practica – oportunitate pentru reusita in cariera” coordonator la
                                          nivelul scolii prof. Georgescu Gratiela;
                                          Proiect ISJ_”Pregatirea practica si consilierea profesionala, oportunitati pentru
                                          reusita in cariera”-2009-2013-finantare Fondul Social European in cadrul
                                          Programului Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane-
                                          prof.Georgescu Gratiela
                                          Proiect educational in desfasurare: „ Proces educational optimizat in vederea
                                          competentelor societatii cunoasterii” MEC si SIVECO; Echipa de proiect:
                                          coord. prof. Lambru Adina, Borodea Gabriela, Strezoiu Costica, Cincescu
                                          Beatrice, Vasluianu Bogdan, Georgescu Gratiela, Papacu Melania, Ganea Ioan,
                                          Bacanu Claudia;
                                          Proiect cofinantat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial
                                          pentru Dezvoltarea Resurselor umane-„Investeste in oameni”- participare la
                                          CNDIPD Bucuresti prin selectia grupului tinta in cadrul proiectului ”Formarea
                                          cadrelor didactice din IPT profil servicii, pentru extinderea metodei interactive
                                          de invatare firma de exercitiu-prof. Bancu Ileana
                                          Proiect educativ- “PREZENTUL VIITORULUI”-rol educativ, clasa IX-H,se
                                          deruleaza in perioada 2010-2014 , cu echipa formata din; Socol V si colab.
                                          ION Paraschiv, Antemir Madalina, Paslan Florin , parintii Plostinaru Mircea si
                                          Rusu Gh

                                          Parteneri in cadrul proiectului ISJ -”Pregatirea practica si consilierea
                                          profesionala, oportunitati pentru reusita in cariera”, proiect finantat prin Fondul
                                          Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea
                                          Resurselor Umane 2007-2013;ing. Georgescu Gratiela- expert si catedra
                                          tehnica;


2.11  sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite variabile  2  -exista o preocupare permanenta pentru colectarea de date de catre tot personalul
    importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic,    din cadrul GSAIC si centralizarea lor in documentele scolii
    juridic şi demografic
                                        -PLAI, PRAI,PAS

                                                                                8
2.12  există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi       2  -Scoala ofera factorilor interni si externi informatii privind
    externi                                     planul de scolarizare, oferta educationala, locurile de munca,locurile de desfasurare
                                            a practicii, baza materiala, facilitati
                                            Dovezi: site-ul scolii, pliante, oferta educationala


2.13  informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi   3    -elaborarea deciziilor luate de managementul GSAIC se realizeaza pe baza
    implementării strategiilor                            informatiilor primite atat de la factorii interni cat si de la factorii externi (sursa:
                                            PAS, PDS, procese verbale)
                                            -Informatiile primite sunt analizate în consiliul de administratie în vederea stabilirii
                                            programelor de învatare, a planului de scolarizare. Strategiile adoptate sunt
                                            diseminate la nivelul întregului personal.
                                            Dovezi: procesele verbale ale consiliului de administratie, ale consiliilor
                                            profesorale, informari la avizier
2.14  informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate şi  3    - secretariatul GSAIC organizeaza si actualizeaza sistematic arhiva scolii (sursa:
    păstrate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi          arhiva) iar responsabilii desemnati raspund de colectarea documentelor pentru
    inspectate şi sunt revizuite în mod regulat                   arhivare

                                            - administratorul financiar contabil realizeaza in mod constant actualizarea datelor
                                            si pastrarea documentelor (sursa: arhiva contabila)

2.15  există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare  3    -evidenta economico- financiara a GSAIC se tine in conformitate cu prevederile
    periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi legale             legale in vigoare(sursa: o confirma procesele verbale de control ale Curtii de
                                            Conturi si ale celorlalte organisme in domeniu)
                                            Dovezi: rapoarte ale evaluarii externe, evidente contabile,politici financiare, acte
                                            contabile
2.16  dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează    2  - resursele financiare si materiale sunt asigurate in urma unei politici financiare
    pe un management financiar responsabil                      eficiente (sursa: bugetul de venituri si cheltuieli)

2.17  cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice    3    - prin modernizarea ambientului la nivelul GSAIC s-a urmarit imbunatatirea
    sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine          conditiilor de desfasurare a actului didactic (sursa: bugetul de venituri si cheltuieli)
    valoare în schimbul banilor

2.18  priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare  3    - in colaborare cu autoritatea locala, GSAIC si-a stabilit prioritatile de dezvoltare ,
    sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile de       urmarindu-se calitatea actului educativ(sursa: bugetul de venituri si cheltuieli)
    planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi
    obiectivele furnizorului de EFP respectiv

2.19  toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad corespunzător     2  -personalul GSAIC au o permanenta preocupare pentru dezvoltarea si
    în procesul de consultare                            implementarea calitatii in invatamant
                                            -membrii personalului sunt implicati în procesul de consultare, gradul în care se
                                            realizeaza consultarea depinzând de compartiment.
                                            Dovezi: procese verbale ale consiliilor profesorale, aleconsiliilor de administratie,
                                                                                       9
                                                      ale consiliului consultativ alelevilor, activitatea sindicatului
2.20  interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate       2       - resursele financiare si materiale sunt asigurate in urma unei politici financiare
    şi satisfăcute cu eficacitate                                   eficiente (sursa: bugetul de venituri si cheltuieli)

Total note                                     11  9    0

                                          20    20    20
                                                                                             10
PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.
         DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                       NOTARE                       JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                          3     2     1

3.1   programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa,            2        In administrarea GSAIC intra :
     sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii prevăzute
     de lege acolo unde este cazul                                       -  3 corpuri de cladire scoala(A, B, C)

                                                          -  1 cantina

                                                          -  1 internat

                                                          -  1 sala de sport, 2 terenuri de sport

                                                          -  1Spalatorie

                                                          -  1Centrala termica

                                                       Acestea indeplinesc conditiile de microclimat

                                                       (sursa: registru administrator, avize de functionare, procese verbale de control ale
                                                       autoritatii publice)
                                                       - În realizarea programului de învatare, managementul scolii,
                                                       asigura siguranta elevilor prin paza, sistem video pe aleile scolii, profesori de
                                                       serviciu in fiecare corp de cladire, parteneriate cu Politia de Proximitate,
                                                       Jandarmeria, cabinet psihopedagogic, cabinet medical cu 2 asistenti si 1 medic,
                                                       comisia pentru asigurarea frecventei, comisia pentru combaterea violentei,
                                                       uniforme scolare, intrarea in institutie pe baza carnetului de elev


3.2   există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de  3             - se urmareste permanent situatia scolara a elevilor (sursa: cataloage, registrul
     învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare                 matricol, caiet diriginte, portofolii);
     clare, uşor de înţeles în diferite formate
                                                       - liste intocmite de diriginti cu absolventii

                                                       - extrase AJOFM

                                                       - rapoarte de informare de la agentii economici

                                                       - 40 % din absolventii de liceu isi continua studiile postliceale sau universitare,
                                                       iar cei din anul de completare pt clasa a XII RP 10% (sursa: evidenta statistica a
                                                       secretariatului)
                                                       PARTENERIATE
                                                                                              11
  „O zi in inchisoare”-parteneriat cu Penitenciarul Slobozia, elevi selectionati
  din mai multe clase si cadre didactice:Cancescu Beatrice, Papacu Melania,
  Stoica Daniela,Checiu Gabriela profesor insotitor ing.Socol Valeria
  Gr.SC.Forestier Sighetu Marmatiei-dezvoltare profesionala prin schimb de
  experienta-ing .Socol Valeria
  FIFIM Bucuresti, Consiliul Judetean, Muzeul Judetean-dezvoltare
  profesionala in alegerea carierei- ing.Socol Valeria
  PRIMARIA SLOBOZIA

  CCD IALOMITA

  CRUCEA ROSIE;

  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA;

  AGENTIA ANTIDROG;

  FIFIM BUCURESTI

  CONSILIUL JUDETEAN

  MUZEUL JUDETEAN

  GR.SC.FORESTIER SIGHETU MARMATIEI

  CENTRUL CULTURAL „IONEL PERLEA”

  ITM IALOMITA

  APN IALOMITA

  APELE ROMANE

  GRADINITA NR.2

  SC.SALUBRITATE COMUNALA SA

  SCOALA AMARA

  AVON

SCOALA DE ARTE SI MESERII TRAIAN PRIN CENTRUL DE

                                       12
                                            DOCUMENTARE SI INFORMARE3.3  se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa,      3    - orele de orientare si consiliere sunt planificate conform curriculumului scolar
   gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor, resurselor şi          (sursa: planificare calendaristica consiliere si orientare)
   spaţiilor de specialitate folosite în procesul de învăţare
                                            - completarea cererilor de inscriere bacalaureat clasele a XII-a si a XIII-a;

                                            - inscrierea in vederea sustinerii certificatului de competente profesionale;

                                            - centralizarea traiectului scolar de catre CEAC

                                            (sursa: registru de evidenta, proiecte, documente CEAC);

                                            - statistici realizate de diriginti sau profesori

                                            - oferta educationala a unor universitati si reprezentanti din aceste universitati
                                            (sursa: pliante, procese verbale)

                                            - sustinerea diferentelor pentru ruta progresiva(sursa:registru diferente)
                                            ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE IN CAZUL DEZASTRELOR
                                             Completarea bazei de date informative cu material de specialitate PSI
                                             privind documentele comisiei, afisajul, legi si normative actuale, material
                                             didactic complementar-ing. Socol Valeria
                                             COMISIA PROTECTIA MUNCII-Actualizarea si intocmirea documentelor
                                             aferente PSI-ing.Dragomir Dan
                                             Asigurarea bazei informationale in protectia muncii (CD/DVD)-
                                             prof.Dragomir Dan
                                             Exercitii practice de alarmare si comportare la cutremur cu toti elevii
                                             liceului, participare ISU, ISJ, Prefectura, Antena 1 Slobozia- 14 II 2011
                                             Testare pe linie PSI (catedra tehnica), asigurarea bazei de documentare a
                                             cercului ”Cu viata mea apar viata!”-prof.Stoica Daniela, maistru Ion
                                             Paraschiv
                                             Elaborare de optionale (IX, X mecanic, constructii si instalatii)-“CDL-
                                             organizarea locului de munca” pentru instruirea practica comasata-catedra
                                             tehnica
                                             Pregatirea pentru situatii de urgenta- activitati de simulare la nivel local, in
                                             cazul dezastrelor, simulari alarma chimica, cutremur,distribuire de sfise,
                                             pliante, elaborari de chestionare, lectii de dirigentie-participare toti elevii si
                                             CD din liceu, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita, ISJ,
                                             Jandarmeria, Politia, Antena 1 Slobozia

3.4  echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate     2     -  GSAIC dispune de mobilier nou in corpul A, iar in corpurile B si C
   specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale
                                                                                    13
   curente                                         de mobilier vechi

                                             -   Mobilierul este de 2 sau 3 locuri

                                               (sursa: inventar)

                                             -   baza tehnico-materiala a laboratoarelor este insuficienta iar a
                                                atelierelor este deficitara si invechita (sursa: inventarele laboratoarelor,
                                                atelierelor)

3.5  elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor şi  3    GSAIC dispune de de urmatoarea baza didactica:
   care sunt adecvate unui studiu independent eficace
                                             -   43 Sali de clasa

                                             -   2 laboratoare fizica

                                             -   3 laboratoare informatica

                                             -   1 laborator chimie

                                             -   1 laborator biologie

                                             -   1 laborator tehnic cu tabla interactiva si sistem video

                                             -   1 cabinet multimedia

                                             -   1 cabinet de stiinte economice

                                             -   -cabinet pentru Firma de Exercitiu

                                             -   1 atelier tamplarie

                                             -   1 atelier instalatii

                                             -   1 atelier mecanici- electromecanici

                                             -   1 sala sport

                                             -   2 terenuri de sport

                                             -   1 sala de festivitati

                                             -   1 biblioteca

3.6  metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt       2    -   la desfasurarea actului didactic se folosesc programele scolare in
   actualizate, analizate şi modificate în mod regulat                   vigoare iar sarcinile de lucru sunt adaptate conform modificarilor
                                                aparute (sursa: biblioteca GSAIC, www.edu.ro)

                                                                                  14
3.7  metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund       2  - s-au integrat in lectii , metodele de predare – invatare-evaluare moderne,
    nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor          alternative, dupa nevoile educabililor(planuri de lectii, fise de observare ale
    programelor de învăţare şi specificaţiilor calificărilor             lectiilor)

                                            -sarcinile de lucru corespund standardelor de pregatire profesionala sunt adaptate
                                            specializarilor (sursa: programa de specialitate, SPP)
                                            -Analizând nevoile elevilor si stabilind stilurile de învatare ale acestora, metodele
                                            de predare, resursele si sarcinile de lucru sunt adaptate corespunzator
                                            (centralizatoare cu stilurile de învatare, grafic de pregatiri)
3.8  resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să    2  -elevii s-au adaptat usor la metodele moderne chiar daca mobilierul clasei nu
    participe în mod activ                              permite desfasurarea lor cu usurinta

                                            -orele de curs de desfasoara conform standardelor in cabinetele si laboratoarele
                                            dotate corespunzator(sistem video, tabla interactiva) (sursa: inventar)

3.9  spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor       3       -  laboratoarele, corpurile A,B, C si spatiile administrative sunt marcate
    grupurilor de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de            corespunzator
    localizat
                                               (sursa:marcaje)

3.10  condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru  3       -  corpurile A, B, C au spatiile izolate termic;
    bune
                                               -  incalzirea este asigurata prin centrala proprie

                                               -  toate spatiile sunt prevazute cu corpuri de iluminat

                                               -  se asigura permanent igienizarea si dezinfectarea spatiilor din cadrul
                                                  GSAIC

                                               -  GSAIC dispune de personal care asigura permanent paza institutiei

                                               -  GSAIC dispune de apa curenta si de instalatii de evacuare a apei
                                                  reziduale

                                              - amplasarea unui sistem de monitorizare video pentru aleile şcolii.

                                              - continuarea proiectului de introducere a uniformelor scolare la nivel de
                                               şcoala

                                             - implicarea promta a profesorilor de serviciu în asigurarea disciplinei zilnice;
                                            colaborarea acestora cu lucrătorii poliţiei comunitare

                                            - imbunatatirea aspectului estetic al cadrului ambiental al scolii (lambriuri,
                                            gresie, panouri in corpurile A, B, C)


                                                                                     15
                                            -program de monitorizare şi de prevenire a violenţei în şcoală
                                            - monitorizarea absenteismului şi abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor
                                            prevăzute de regulamente

                                            - telefon, fax, acces internet, secretariat informatizat, biroul financiar - contabil
                                            informatizat

                                            (sursa: registru inventar, contractele cu furnizorii)

3.11  revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile       2  - activitatea didactica se desfasoara intr-un singur schimb conform orarului
    elevilor privind un mediu de învăţare îmbunătăţit                stabilit de comisia de orar

                                            - la elaborarea orarului s-a tinut cont de sugestiile elevilor si reglementarile in
                                            vigoare (sursa: comisia de orar, orarul scolii)
                                            - În derularea programului de învatare, elevii sunt consultati la orele de dirigentie
                                            sau în consiliile elevilor, tinându-se cont de sugestiile lor în planurile de
                                            îmbunatîtire
                                            Dovezi: procese verbale ale consiliului elevilor
                                            Dovezi: standarde de ramura, manuale, bibliografie specifica
3.12  progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt     2  -profesorii de specialitate sunt interesati de noutatile in domeniu (sursa:
    introduse, după caz                               abonamente publicatii de specialitate, internet)
                                            -Întocmirea standardelor profesionale si a descriptorilor de
                                            performanta pentru procesele de predare si învatare se face în urma documentarii
                                            si tinându-se cont de progresul tehnologic
3.13  toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia  3    - personalul de la GSAIC este angajat in conformitate cu legislatia in vigoare
    locală şi naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea       (surse: contracte de munca individuale si colectiv la nivel de ramura,decizii de
    şanselor                                    numire pe post )

3.14  politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în     2  - angajarea personalului si repartizare se face de catre ISJ (sursa: calendarul de
    ceea ce priveşte calificările şi experienţa adecvate, în special        miscare a personalului didactic)
    pentru cei implicaţi în furnizarea şi evaluarea programelor de
    învăţare

3.15  toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar  3    - activitatea in GSAIC se desfasoara pe baza organigramei interne , a fisei
    definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi       postului si a deciziilor si a regulamentelor de functionare a comisiilor(sursa:
    recunoscute                                   documente manageriale)

3.16  politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde       3    - responsabilii comisiilor metodice indruma si controleaza activitatea membrilor
    prevederi adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi       nou veniti (sursa: plan managerial comisie metodica)
    la dezvoltarea continuă a personalului

3.17  toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare primesc  3    - membrii necalificati ai colectivului primesc sprijin in partea catrelor didactice

                                                                                    16
    sprijin în vederea obţinerii unei calificări profesionale adecvate       dar si frecventeaza o forma de invatamant in vederea calificarii

3.18  dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la        3  -cadrele didactice manifesta un real interes pentru perfectionare si implementarea
    sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra practicii    noutatilor din domeniul psihopedagogic

3.19  toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide      3  -personalul GSAIC este informat permanent cu privire la oferta de programe de
    privind sarcinile şi obiectivele lor                      perfectionare a CCD-ului

                                            -punerea la dispoziţia cadrelor didactice a documentelor în biblioteca şcolii, cât şi
                                           în dosarul metodic al fiecărei catedre (programe, plan de invatamant, ghiduri
                                           metodice, ghiduri de evaluare, legislatie invatamant)

                                           - implementarea documentelor prin planurile specifice ale catedrelor, comisiilor
                                           de specialitate
3.20  sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte        3  - prin politica manageriala adoptata de catre managementul GSAIC se da dovada
    managementul calităţii şi pedagogia şcolară                  de cunostinte temeinice in ceea ce priveste asigurarea calitatii

3.21  performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi      3  -la nivelul GSAIC exista o preocupare permanenta pentru realizarea de asistente si
    evaluată                                    interasistente al nivelul tuturor catedrelor, (sursa:procese verbale de asistenta)

                                           -asistentele la ore au urmarit centrarea pe elev a proceselor de predare-invatare si
                                           practicarea unor strategii didactice interactive, invatarea prin cooperare, formarea
                                           competentelor cheie pentru educatia permanenta
                                           -Performanta membrilor personalului este monitorizata si evaluata in fiecare an.
                                           Dovezi: fise de autoevaluare, , procese-verbale ale consiliului
                                           de administratie, ale consiliilor profesorale, fise de observare a
                                           învatarii, procese-verbale de inspectie,chestionare elevi
3.22  sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea      3  -in urma feedback-lui se iau masuri pentru imbunatatirea procesului de invatamant
    unor acţiuni de îmbunătăţire                          pentru obtinerea performantelor
                                           ACTIVITATI METODICE
                                               Proiectarea continutului invatarii, selectare de metode si procedee
                                                didactice activ-participative, lucru pe grupe, tratarea diferentiata a
                                                elevilor-prezentare de modele de proiecte didactice-3 XI- la nivel de
                                                judet, toti profesorii de geografie din Slobozia,inspector Dumitru
                                                Despina, GSAIC;
                                               „Proiectarea demersului didactic din perspectiva imbunatatirii
                                                rezultatelor la bacalaureat”-actiune la nivelului centrului metodic
                                                Slobozia-nov.-prezentarea referatului”Functii integrabile-prof.Matei
                                                Dragos
                                               Activitati metodice la nivel judetean: participarea catedrei economice la
                                                seminarul de prezentare a proiectului “Camera de comert virtuala a
                                                elevilor antreprenori”prof.-Sevastian Nicoleta, GR SC Administrativ si
                                                de Servicii “Victor Slavescu”Ploiesti

                                                                                   17
                                               Activitate la nivel judetean catedra de informatica: referat cu tema “
                                               Examene si concursuri scolare – metode de pregatire” – Prof. Vasluianu
                                               Bogdan – 2 martie 2011.
3.23  datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor sunt    2  -rezultatele obtinute de elevi la olimpiade si diverse concursuri sunt comunicate
    utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de      prin statia radio si in careul scolii, afisate la aviziere
    dezvoltarea profesională
                                          -rezultate mai bune comparativ cu anii anteriori, optimizarea strategiilor de
                                          evaluare pe baza analizei comparative

3.24  profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe,     3       LECTII DESCHISE
    competenţă tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care să         „Contabilitatea unitatii economice”-Contul-procedeu specific
    asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a programelor           contabilitatii”, clasa a X-a E, M1, oct.2010, prof.Boitan Angelica
                                             „Finantarea afacerii”-utilizarea metodei bulgarele de zapada, clasa a XII-a
                                             E,M2-prof.Mocanu Aurelia
                                             „Influenta alimentelor asupra sanatatii”, clasa a XII- a B, optional
                                             „Educatia pentru sanatate”, 6 XII, atelier de lucru-prof. Lambru Adina
                                             „Constante, variabile, expresii”-clasa a X B –prof.Vasluianu Bogdan
                                             „Subprograme in limbaj Pascal” cla sa a XI C prof. Mircea Doina
                                             Cerc Pegagogic:”C-limbaj de programare” pentru elevii claselor XI, XII-
                                             prof. Vasluianu Bogdan;
                                             Cerc transdisciplinar” Multitouch” – clasa a XI a E, prof. Lambru Adina –
                                             coordonator cerc, prof.Cancescu Beatrice – limba romana, prof. Papacu
                                             Melania – limba engleza, prof. Gergescu Gratiela – discipline tehnice, prof.
                                             Ganea Ioan – Justinian – fizica.
                                             „Surse de alimentare cu apa” -clasa a XI B AC, diriginte ing.Dragomir
                                             Dan, prezentare video
                                             Lb.romana-„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii’- Lucian Blaga-
                                             prof.Dinu Simona si membrii catedrei-cabinet multimedia
                                             Istorie- Al doilea razboi mondial-prof.Constantin Veronica- activitate in
                                             laboratorul de informatica cu reprezentanti ai CD din judet si liceu,
                                             prezentare PPT, video, AEL
                                             „Efectele undelor electromagnetice emise de telefonul mobil asupra
                                             organismului”-prof.Ganea Ioan
                                             “Organizarea resurselor umane”-Indicatorii necesarului de personal, clasa a
                                             XII RP- Bancu Ileana, lectie demonstrativa;Boitan Angelica”Contabilitatea
                                             activitatii economice”-Contul-procedeu specific metodei
                                             contabilitatii(preinspectie) clasa a X a E- lectie demonstrativa


                                          ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE
                                           Aplicare de chestionare privind nevoia de formare a cadrelor didactice din
                                           unitatea scolara, in colaborare cu psihologul liceului, responsabil Constantin
                                           Veronica
                                           Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare:
                                                                                  18
    „Intelteach-Instruirea in unitatea cunoasterii”, „Orientare si consiliere”,
   „Multitouch”,eiscoala, INSAM
   Inspectii scolare in vederea acordarii gradelor didactice:gradul II-Papacu
   Melania,Lambru Adina si gradul I Huzea Iuliana, Bunea Elena, Checiu
   Gabriela, Lisofschi Corina, Cocos Roxana.
   Sustinerea lucrarii pentru obtinerea gradului didactic I: prof. Checiu Gabriela
   „ Echipamente de sudare- elemente la constructii mecanice „, publicarea
   articolului : „Sudarea MIG/MAG” in revista AROTEM.
   Formator proiect”Proces educational optimizat in revizuirea competentelor
   societatii cunoasterii”confirmat FSE, MECTS,SIVECO-prof.Borodea
   Gabriela
   Curs de pregatire si abilitare ca formator in programul”Scoala fara
   discriminare”-6-7 nov.Tulcea, organizat de CNCD, MRCTS, ISJ,CCD-Tulcea
   Formator in cadrul proiectului POSDRU 3/1.3./S/7 ID4719 „Instruirea in
   societatea cunoasterii”
   Formator al cursului INTEL-TEACH- prof. Borodea Gabriela
   Participare la programul de formare profesionala cursul ”INTEL-TEACH” 21
   cadre didactice
   Participare la cursuri postuniversitare”Vademecum in tehnologia
   informatiei”-prof.Boitan Angelica, Ganea Ioan, Preda Daniel, Lambru Adina.

   SITUAŢIA PERFECŢIONĂRII CADRELOR DIDACTICE
  AN ŞCOLAR     NR. CADRELOR    NR. CADRELOR
            DIDACTICE CARE   DIDACTICE CARE
            AU FINALIZAT    AU FINALIZAT
            CURSURI DE     GRADE DIDACTICE
            PERFECŢIONARE

  2010-2011         36/ 5 postuniversitare          9- programe diferenţiate şi personalizate de pregătire pentru concursurile şi
olimpiadele şcolare
- pregatirea metodica pentru lecţii reflectată în proiectarea didactică pe unităţi de
învăţare sau schiţe de proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de
grad didactic sau vechime

- elaborarea programelor cursurilor opţionale în conformitate cu normele
   MECTS;

- Realizarea si implementarea de proiecte( Firma de Exercitiu-ELTA SRL in
  colaborare cu ROCT, cu Facultatea de Imbunatatiri Funciare)

                                        19
- Profesori evaluatori in comisia de bacalaureat si atestat si profesori indrumatori
pentru diploma.

OLIMPIADE
   Olimpiada de limba si literatura romana-calificare la faza judeteana,Magder
   Cristina, Carbune Diana XII A-prof.Cancescu Beatrice
 Olimpiada judeteana engleza-Premiul III,Tudor Mirela XI E-
  prof.Craciunescu Oana, mentiune-Teaca Adrian, Teaca Andrei XIA-
  prof.Huzea Iuliana, mentiune Ilina Cristian, Cocos Diana IX B-prof.Paduraru
  Mirela
 Olimpiada judeteana franceza-12 III 2011-Bucur Daniela XI A ( media 7,80)-
  prof.Iordache Petruta
 Olimpiada elevilor din clasele de economic si tehnic la nivel judetean-
  “Mozaic Stiintific” la disciplinele pentru examenul de
  bacalaureat:matematica, economie, fizica, chimie, biologie, geografie- proiect
  realizat de prof. Strezoiu Costica si Bomfa Maria, cu participarea cadrelor
  didactice de specialitate din grupurile scolare din judet
 Faza nationala a olimpiadei de constructii, instalatii su lucrari publice-locul
  12-elev Buturuga Marian XII C RP, prof.Socol Valeria, Dragomir Dan
 Faza judeteana a olimpiadei in domeniul tehnic, mecanic, elev-Badea Lucian
  ,XII C RP locul II, Cercel Mihaita locul III si participare la faza nationala,
  prof.Cocos Roxana, Checiu Gabriela
 Olimpiada interdisciplinara servicii-Deva, locul 14 - eleva Tigau Cristina
  Nicoleta -XI E, prof.Stancu Doina, Mihaescu Mariana, Bunea Carmen, Bancu
  Ileana
 Concurs de matematica:-27 II-faza pe scoala a Concursului National de
  matematica aplicata”Adolf Haimovici”, 13 III-faza judeteana si nationala:
  Rezultate: Economic:Achim Catalina-locul I, Solovastru Mariana-locul II,
  Margean Alexandru –locul III-Gradea Florin, Moraru Costin, Petcu Monica,
  Stroe Florentina, Stoica Cristina, Oprea Mirela, Oprea Diana, Sava Roxana,
  Iliescu Cornelia –XI E-prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita, Bacanu Claudia
 Dragu Diana locul I, Craciunoiu Daniel –locul II, Anghel Elena, Zaharia
  ionela, Lazar Madalina, Branzaru Cosmin XII E economic- prof.Boamfa
  Maria, Chirita Dobrita, Bacanu Claudia
 Filipescu Liviu –locul I, Bacanu Roxana-locul II, Nitu Daniela-locul III,
  Hodor Gelu, Urjuma Beatrice, Dobre Mihai, Dumitru Vasilica, Necu
  Gabriela, Popa Mihai-X economic- prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita,
  Bacanu Claudia
 Neacsu Diana –X tehnic-locul IV- prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita,
  Bacanu Claudia
 Concurs interjudetean de matematica-informatica,”Grigore Moisil”-Urziceni,
  prof. Boamfa Maria, Vasluianu Bogdan


                                        20
CONCURSURI
  Cangurul lingvistic-limba franceza -12 nov.
  „Festivalul sanselor egale”-15 dec.-respectarea drepturilor copilului,
   egalitate in sanse, eliminarea discriminarii-actiuni caritabile-IX F, Sc.nr.
   13-prof.Apostu Elena
 Campionatul municipal la fotbal intre licee, in desfasurare-prof.Sarbu Tudor;
 Baschet baieti-20 XI-GSAIC si AS Simbol Slobozia-prof.Saramet Danut
 Baschet fete-27 XI-GSAIC si AS Simbol Slobozia-prof.Saramet Danut
 „Cupa 1 Decembrie la Tenis de masa”-campionat pe scoala-30 XI-catedra de
  educatie fizica
 „Olimpicii cunoasterii” la
  disciplinele:lb.romana,matematica,lb.franceza,lb.Engleza
 „ Un alt fel de Craciun „ concurs judetean – in cadrul proiectului „Pamant
  verde. Traim verde” – coord. Prof Lambru Adina, Prof. Georgescu Gratiela.
 Concurs de teatru „DRAMAFEST”editia a –IV-a, 25 I (catedra lb.romana)
  desfasurat la GSAIC
      -Locul I- clasa a XII a A-prof.Cancescu Beatrice
      -Locul II- clasa a Xa C-prof.Stoica Daniela
      -Locul III- clasa a XII C RP-prof.Antemir Madalina
      -mentiune-elevii clasei a XI C-prof.Dinu Simona
 Concursul „JOC SECUND”(matematica, limba romana)
 Cangurul lingvistic (engleza)-participare 26 elevi
 Concurs de creatie in limbi romanice-on line-„Eurocreativ”-Buzau, martie
  2011-elevi participanti Parcalabu Georgiana, Ivan Ruxandra XI A-
  prof.Iordache Petruta
 Concurs judetean de eseuri in limba franceza-„Francofolies”-martie 2011,
  participanti: Neagu Anca XI A, Iancu Maria Cristina XI A, Anghel Cristina
  XI B, Stancu Cristina XI F
 Concurs National”La Francophonie diverse”-Bacau, martie 2011, sectiunea
  „La France geo-culturelle”, Concurs de proiecte multimedia, participanti:
  Ivan Ruxandra, Iancu Maria Cristina XI A, Bucur Daniela XI A, Iordache
  Mihaela XI A- prof.Iordache Petruta
 Concurs de istorie ”24 Ianuarie 2011-152 de ani de la Unirea Principatelor
  Romane”-participarea claselor a IX-a,prof.Constantin Veronica, Costea
  Niculina, Popa Emilia, Vladila Eugenia;prezentare de material istoric PPT,
  expozitie de carte pe tema unirii
 Concursul National "Asa a fost la Unire"- Braila 24 ianuarie 2011-creatii
  artistice-coordonator prof.Iordache Petruta
     -Anghel Cristina XI B -premiul II
      -Bordea Irina XI B -premiul II
      -Chivu Maria Xi D premiul II
      -Comarniceanu Andrei XID-premiul III
                                      21
        -Adomnicai Estera IX C-premiul III
    Concurs „Belgique Romane”participare elevi:Carbune Diana, Grigore
    Alexandra XII A-prof. Apostu Elena
    Concurs judetean de eseuri in limba franceza ”Francofolies”-martie , Grigore
    Alexandra XII A- prof. Apostu Elena
    Concurs National”La Francophonie diverse” Bacau, martie, sectiunea eseu in
    limba franceza, participare eleva Constantin Florentina XII A , sectiunea
    proiect multimedia- Magder Cristina, Carbune Diana XII A- prof. Apostu
    Elena
    Concurs judetean de eseuri in limba franceza „Sur le pas des francophones en
    Roumanie”. Participare Olteanu Cristina XII A- prof. Apostu Elena
    Concurs ARPF „Dix mots de la francophonie”- Magder Cristina XII A- prof.
    Apostu Elena
    Concurs National pe teme de protectia consumatorului-“Alege!Este dreptul
    tau!,clasa a X a, faza judeteana martie 2011-prof.indrumator Bancu Ileana
    Cupa “Unirii” la tenis de masa-concurs pe scoala iar faza judeteana pe 14 ian
    la GSAIC, locul IV-echipa liceului-prof.coordonatori Saramet Dan si Popa
    Emilia
    Cupa liceelor la volei-faza judeteana (baieti si fete) Urziceni 12 febr, fete
    locul II, baieti locul II-prof. Saramet Dan
    Cupa liceelor faza judeteana la handbal,5 III,locul IV,fete locul IV-
    prof.Saramet Dan, Popa Emilia
    Cupa liceelor faza locala la baschet fete 3 III, locul II si baieti 4 III, locul II
    prof. Saramet Dan
     Concurs interjudetean :Epsilon:-participare Dragu Diana XII F-
      prof.Boamfa Maria
     2 IV 2011 - Concurs Judetean de teatru francofon „Francofolies 2011”-
      elevii:Danescu Georgeta, Grigore Andreea, Manailescu Denis X E-
      prof.Iordache Petruta
     Concursul „Re-Contant Charles Perrault 2011”-mentiune Iancu Maria-
      Cristina XI A, Anca Stefania Neagu XI A participare, Cristina Daniela
      Anghel XI B participare, -prof. Iordache Petruta
     Concurs National de Evaluare in Educatie la Limba Engleza 7 V 2011-
      locul I-Craciun Sorin XII B, Carbune Diana Mihaela XII A locul I, Ilina
      Cristian IX B locul I, Grigorescu Alexandra XII A locul II,Anghel
      Georgiana IX B locul II, locul III- Cocos Diana IX B,Munteanu Elena XII
      B-mentiune, Baragan Marius XII B-mentiune,Bola George IX B-
      mentiune,Alexe Andrei Claudiu IX B-mentiune, Gogu Ionut Cristian IX B-
      mentiune prof.Paduraru Mirela
     Concurs National de Creatii” La Francophonie diverse” inclus in cadrul
      activitatilor Educative Nationale 2011 al MECTS la F3:Domeniul Cultural
      Artistic-literatura si teatru, pozitia 12-eleva Ivan Ruxandra XI A-participare
      la sectiunea geo-culturelle, cu lucrarea”Val de Loire”(produs multimedia)
                                          22
   si elevele Bucur Daniela-Ramona, Iordache Mihaela Oana XI A(mentiune)
   cu lucrarea „Strasbourg-tradition et multilinguisme(produs multimedia),
   Ivan Ruxandra, Iancu Maria XI a locul II-(proiecte multimedia)-
   prof.Iordache Petruta, Constantin Florentina XII locul II-sectiunea eseu,
   Magder Cristina, XII A-locul III(proiecte multimedia), Carbune Diana XII ,
   locul III (proiecte multimedia)-prof.Apostu Elena
   Concurs National Antidrog-Bucuresti-„Sa calcam pe iarba”-eleva Simion
   Daniela-XI F-participare-prof. Iordache Petruta
   Concurs National de traduceri on-line ”Corneliu”-Vaslui, 28 05.2011,
   eleva Bucur Daniela XI A, participare- prof. Iordache Petruta
   Concurs ARPF, Bucuresti, „Dis moi dix mots qui nous relient”-creatie in
   limba franceza-eleva Parcalabu Georgian XI A- prof. Iordache Petruta
   Concursul de cultura generala „Carrefour”-Espace Francophone 2011-
   echipajul clasei a X a E, locul I, format din Paun Valentina, Anton Daniela
   si tot locul I, Ivan Ruxandra, Bucur Daniela Ramona XI A- prof.Iordache
   Petruta
   Concurs International on-line”Eurocreativ”, Buzau, creatie in limbi
   romanice, eleva Parcalabu Georgiana XI Asectiunea poezie, Ivan
   RuxandraXI A-sectiunea proza
   Concursul Educatie pentru Sanatate-faza nationala, inclus in Calendarul
   Regional si Judetean al Activitatilor Extrascolare MECTS-pozitia 238,
   editia I, Constanta, 7 V-participare Balan Nicoleta, Vlasceanu Andreea, X
   A-prof.Borodea Gabriela
   Concurs de creatie „1 Martie”-„Vasile Pogor” Iasi , locul I, Gojnea
   Simona, Gojnea Alexandra, Ion Alexandra, Andrei Diana XII D, XI B-
   coordonator prof.Gugiu Elena ( ca prof. Locul II)
   Concurs scolar- “Constructor in EUROPA”-concurs cu premii si diplome,
   avand ca juriu elevi din clasa 12 C-progresiv- Clasa IX-H,SOCOL V, ION
   Paraschiv
   Participare in cadrul studiului international ESPAD alaturi de CENTRUL
   DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG
   IALOMITA, cu doua actiuni: scrisoare catre parinti,chestionar aplicat
   elevilor clasei IX-H- ing. Socol Valeria
   Cros-locul I-judet- elev Ghita Andrei -XI F –prof.Popa Emilia
   Campionat fotbal oras-locul I-prof.Saramet Dan
   Concurs Euroelevii-locul I-Consiliul Judetean al elevilor ISJ
   Cupa municipiului Slobozia-locul I fotbal- prof.Saramet Dan
   Concurs de pescuit pe lacul Iezer- in colaborare cu primaria slobozia-elevi
   din clasele XI D, XII D
   Concurs Judetean “Sanitarii priceputi”- locul II pe judet resp.prof.Borodea
   Gabriela, Gheorghe Carmina

SIMPOZIOANE
                                     23
  „Modern si traditional in scoala romaneasca”-simpozion national editia a III
  a, organizat de CCD Caras-Severin, Resita-prof.Iordache Petruta, cu lucrarea
  „Clasic si modern in predarea limbii franceze”
  „Traditii si obiceiuri de Craciun”-simpozion national, Timis-prof.Papacu
  Melania
  simpozionul interregional “Stagiile de practica – o cale spre piata muncii”,
  Tg. Jiu, 25 XI “Bune practici in abordarea pietei muncii : proiectele derulate
  în timpul stagiilor de practică”- prof,Mihaescu Mariana
  simpozionul judeţean „Educaţia pentru toţi”, activitate desfăşurată în cadrul
  proiectului educaţional „PRO Educaţia”, Drobeta Turnu Severin, Jud.
  Mehedinţi, 27X- ”Educatia economica”- prof,Mihaescu Mariana
  “Rolul activitatilor nonformale in dezvoltarea personalitatii elevului” Tulcea,
  18 XI-prof.Borodea Gabriela
  Simpozion si concurs international”Metode Traditionale si moderne folosite
  in activitatea didactica”-Fetesti, SC.7-prof.Borodea Gabriela-Locul I cu
  lucrarea”Utilizarea noilor tehnologii didactice si a metodelor active de
  instruire in procesul de predare invatare la biologie”
  Simpozioane stiintifice:”Educatia pentru toti” Drobeta Turnu Severin cu
  lucrarea “Educatia economica”-prof. Mihaescu Mariana; Simpozion
  interregional ”Stagiile de practica-o cale spre piata muncii, din cadrul
  Proiectului European ”Stagiile de practica-investitie spre viitor-Colegiul
  Tehnic nr.2 Tg-Jiu-prof. Mihaescu Mariana, cu lucrarea “Bune practici in
  abordarea pietii muncii”
  Sesiune de referate si comunicari stiintifice-”Grigore Moisil”, cu lucrarea
  „Rezolvarea ecuatiilor folosind monotonia functiilor- prof. Boamfa Maria
  Sesiune de referate si comunicari stiintifice la nivel de judet, cu lucrarea
  ”Folosirea inegalitatilor in rezolvarea ecuatiilor”- prof. Boamfa Maria
  Simpozion International " Creativitatea - un imperativ mereu actual in
  invatamantul contemporan" - Slobozia, 26 feb, titlul lucrarii: Scoala si
  problemele adolescentului "neinteles"- prof. Borodea Gabriela
  Simpozionul National "Le francais - le defi des temps modernes" Buzau, feb
  2011- prof. Borodea Gabriela
  Simpozionul & Concursul International "Metode traditionale si moderne
  folosite in activitatea didactica" Fetesti- prof. Borodea Gabriela
  Simpozionul National "Rolul activitatilor nonformale in dezvoltarea
  personalitatii elevului" Buzau- prof. Borodea Gabriela
  “CREATIVITATE SI INOVATIE IN EDUCATIE”-simpozion national –
  BEIUS; tema “MANAGEMENTUL CONFLICTELOR-ing. Socol Valeria
  SIMPOZION NATIONAL “ECOTEHNIUM”- EDITIA a- II- a 2011-
  coordonator ing.Socol Valeria, participanti cadre didactice din liceu si tara
  (anexa 1)
    -Contructiile intre traditie si modernism
    -Protectia mediului construit si construibil;
                                      24
    -Economia constructiilor;
    -Seismologia si mediul construibil
    -Exemple de bune practici

   SIMPOZION NATIONAL “ECOTEHNIUM”- EDITIA 2011


           Specialitatea-               DIPLOME
                            punctaj
  Autori      Adresa mail    TITLUL          PRIMITE
  statut               LUCRARII  Profesor     Bibliotecar    BIBLIOTECA   90    1-issn
  VLĂDILĂ     şcolar         DIN         2-ISBN.......
  EUGENIA              ALEXANDRIA –       3-PREMIUL III
                    UN PROIECT        Publicat caiet
                    ARHITECTONIC
                     GRANDIOS

  Elev       Elev XII A,    „LOCUINTELE   84    1-issn
  MAGDER      matematica-    ECOLOGICE”        2-ISBN.......
  CRISTINA-    informatica                 MENTIUNE
  Prof. Apostu   intensiv                  Publicat caiet
  Elena-
  lb.franceza
  Elev DOBRE             IMPLICAREA   86    1-issn
  MIHAI -              POPULATIEI IN       2-isbn
  CATALIN              PROBLEME DE        3-MENTIUNE
  Prof. BANCU             PROTECTIA
  ILEANA                MEDIULUI
  Gugiu Elena   Prof chimie     “ARGILA “ -  10    1-issn
                    MIRACOLUL   0     2-ISBN.......
                     NATURII !       3-PREMIUL I
                                 Publicat caiet
  Prof. Dan     Ing instalatii  NECESITATEA   90    1-issn
                                 2-ISBN.......
  Dragomir              IMPLEMENTĂR
                                 3-PREMIUL III
                      II          Publicat caiet
                    PROIECTULUI
                    „DEPOZITUL
                    ECOLOGIC DE

                                     25
                   STOCARE A
                  DEŞEURILOR
                     SOLIDE”
                     SLOBOZIA
B-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN DOMENIU
                       SECTIUNE
                                    DIPLOME PRIMITE
                             punctaj
Autori     Adresa    TITLUL
statut            LUCRARII


Prof.      Inspector  Case            10    1-issn
Paduraru    engleza   subterane          0     2-ISBN.......
Mirela                               3-PREMIUL I
                                  Publicat caiet
Prof.Constan  Istorie   ROMÂNIA           90    1-issn
tin Cornelia-         ÎN AL                2-ISBN.......
Veronica           DOILEA                3-PREMIUL III
               RĂZBOI                Publicat caiet
               MONDIAL
Prof. Ganea   Prof.    AUTOMA           88    1-issn
Ioan-      Fizica    T PENTRU               2-ISBN.......
Justinian           LUMINĂ                3-MENTIUNE
                                  Publicat caiet
Elevi:Gogu   Clasa XI   ROLUL           90    1-issn
                      lucrari de arta si
                       B-4- Machete
                       piese asociate
                       reprezentand
Nicoleta-    AC      MACHETE                2-ISBN.......
                        elemente de                        cu tematica
                        constructii,

                        constructii,
Aurelia si   constructi  LOR IN                3-PREMIUL III
Dulgheru..   i      PRACTIC                Publicat caiet
Coord.     Maistru-    A
Maistrul Ion  constructi  DIDACTIC

                                       26
                                          Paraschiv    i         A
3.25  se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi  3     -  exista o stransa colaborare intre membrii conducerii si personalul
    persoanelor individuale                               didactic si nedidactic
                                         PROIECTE
                                          Conferinta Regionala a proiectului de grant ”Progresul carierei didactice in
                                          societatea cunoasterii”Regiunea Sud-Muntenia, 14-15 oct.,
                                          MECTS,SIVECO,CCDIL-prof.Borodea Gabriela
                                          Conferinta regionala a proiectului de grant cofinantat de FSE POSDRU
                                          19/13/G/15571-„Dezvoltarea carierei in societatea conoasterii in regiunea
                                          SE”-lucrarea”Utilizarea noilor tehnologii si a metodelor active de instruire in
                                          procesul de predare-exemple de bune practici”-19-20 oct.prof.Borodea
                                          Gabriela
                                          Proiect international derulat in mai multe tari europene „Let’s Do It,
                                          Romania”-Participare la Ziua de curatenie oficiala din 25 sept., cu elevi si
                                          cadre didactice din liceu (17 cadre didactice si 100 de elevi), in parcul mare
                                          de langa Patriarhie-resp.prof.Petcu Letitia, Lambru Adina
                                          „ Proiect national-”Olimpicii cunoasterii”-prof.Apostu Elena
                                          Proiectul educational „Azi tu, maine eu” incheiat intre Gr. Sc „Al. I. Cuza”
                                          Slobozia si Scoala cu clasele I – VIII „G. Valsan” Amara-prof,Mihaescu
                                          Mariana
                                          Proiect educativ “Un altfel de Craciun”- la nivel judetean-prof. Lambru
                                          Adina, prof. Georgescu Gratiela si proiectul ”Copil ca tine sunt si eu” cu
                                          Sc.gen Amara – Prof. Mihaescu Mariana si clasa a X a E.

                                                                                27
  Proiect Interdisciplinar de stiinte realiste judetean, prof. Stanescu V, Ion
  Gheorghe, Paslan Florin-sustinut in 24 ian.2011
  Proiect educational in desfasurare: „Pamant verde. Traim verde!” – coord.
  Prof. Lambru Adina, echipa de proiect: Georgescu Gratiela, Petcu Letitia,
  Vasluianu Bogdan.
  Membru in echipa de proiect POSDRU "Proces educaţional optimizat în
  viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii"- prof. Borodea Gabriela
  Proiect educational „Scoala fara tutun”-in derulare, responsabil prof.Borodea
  Gabriela, colaboratori cadre didactice:Gheorghe Carmina, Stefan Lenuta,
  Bacanu Claudia, bibliotecar, psihologi, asistenti medicali,medicul liceului,
  Primaria si ISJ Ialomita
  Proiect educativ antidrog „Stop viciilor! Viata are prioritate” XII D in cadrul
  Concursului National de proiecte „Impreuna”-prof. Gugiu Elena si incheierea
  de parteneriate cu Directia de Sanatate Publica, Crucea Rosie, Antidrog
  Slobozia
  Proiect „4energy” de economisire a energiei-grup inta-elexii clasele IX-X-
  prof.Gugiu Elena
  Proiect educational “GLOBAL ENGLISH” în parteneriat cu British Council:
  Paduraru Mirela, Papacu Melania , Huzea Iuliana, Craciunescu Oana
  Proiect National “INSAM” – Instrumente digitale de ameliorare a calitatii
  evaluarii în învatamântul preuniversitar - Apostu Elena


ACTIVITATI EXTRASCOLARE DIVERSE

  Expozitie de masti si dovleci cu ocazia sarbatorii de Hallowen-30 oct.-catedra
  de limbi straine
  1 decembrie –Ziua Nationala a Romaniei, 2 XII. 2010 , prezentarea unor
  materiale, dezbateri, activitati artistice, elev organizator Adam Malvina,
  prof.Constantin Veronica.
  Interculturalitate-traditii si obiceiuri, eveniment dedicat zilei de Sf. Andrei-
  ocrotitorul romanilor si Zilei Nationale a Romanilor- prezentate video,
  dezbateri, dansuri populare, prezentari din arta culinara a romanilor” -
  prof.Petcu Letita, prof. Preda Daniel, prof.Iftode Alina si prof. Lambru Adina,
  elevi si cadre didactice, invitat- PS. Vicentiu
  Miss si Mister liceu, 28 XI, Clubul Tineretului-organizatori: prof. Lambru
  Adina, Petcu Letitia, Papacu Melania Juriu: prof. Mihaescu Mariana, prof.
  Boitan Angelica, prof. Tudorie Mihai, prof. Craciunescu Oana, Ionescu Nicu
  – presedinte Consiliul elevilor, Linte Costin – laborant informatica
  Alegerea reprezentantului elevilor in Consiliul Elevilor-campanie si vot
  secret- organizatori prof. Petcu Letitia, Preda Daniel
  Ce cariera ne alegem?-excursie la Facultatea de Imbunatatiri Funciare si
  Ingineria mediului Bucuresti,vizitarea cabinetelor si laboratoarelor, vizita in

                                       28
  Gradina Botanica si la Mall Cotroceni-clasa a XII D, XI AC, IX H, prof.Socol
  Valeria, Gugiu Elena;
  Interculturalitate-tema-„Pacea si nonviolenta”-prezentare PPT, desene, piesa
  de teatru, dans modern,eseuri, lirica norvegiana
  „Hai sa dam mana cu mana”-depuneri de coroane la Monumentul Eroilor-
  actiune de 1 Decembrie-clasa a IX D-Prof.Papacu Melania
  „Astazi s-a nascut Christos”-expozitie judeteana de icoane-etapa pe scoala, 15
  XII-prof.Nistorescu Mircea
  Participare cu elevii clasei X E la Salonul anual de carte, organizat de
  Biblioteca Judeteana „Stefan Banulescu” si Corpul Expertilor Contabili si a
  Contabililor Autorizati din Romania, 26 X - „Ziua editurii C.E.C.C.A.R”-
  prof.Mihaescu Mariana
  Expozitia de arta plastica”Lumea povestilor”-organizarea si furnizarea
  lucrarilor, dec.SC.7, Fetesti-prof.Borodea Gabriela
  Excursie tematica pentru protectia mediului-Caciulata,Cisnadioara, 25-27 XI,
  IX C-prof.Lambru Adina, Petcu Letitia
  Excursie tematica protectia mediului - Moeciu-XI A, 10-12 XII, prof.Bacanu
  Claudia
  DE MANA CU ISTORIA- VIZITA LA MUZEELE JUDETULUI-muzeul
  judetean de istorie- IX H –ing.Socol Valeria
  MODELE DE URMAT-despre oamenii de langa noi pe care vrem sa-i
  mostenim si sa le continuam munca- IX H –ing.Socol Valeria
  MEDICUL SI PSIHOLOGUL-implicari in sanatatea si bunastrarea noastra-
  IX H –ing.Socol Valeria
  CHIAR SUNT EUROPEAN-concurs scolar IX H –ing.Socol Valeria
  Sarbatorile municipiului Slobozia-participare echipe de dans-2.05.2011
  Parada sportivilor-mars la nivel orasenesc, participare licee si reprezentanti
  nationalitati:polonezi, sarbi, macedoneni
  Vizita la penitenciarul Slobozia “ orientare scolara si profesionala”-
  prof.Mihaescu Mariana si Gugiu Elena in cadrul proiectului antidrog “Stop
  viciilor!Viata are prioritate! Cu prezentarea unui moment artistic (dans,
  teatru)
  “Cartea deschidere spre cunoastere” activitatea clasei a XIIB RP, prof.Cocos
  Roxana. Dezbateri si lansare de carte in parteneriat cu biblioteca judeteana
  “Stefan Banulescu” Slobozia
  Actiune de caritate la Centrul de Plasament nr.13-clasa a IX a F, prof.Apostu
  Elena,donare de rechizite, jucarii, dulciuri.Elevii centrului de plasament au
  prezentat activitati artistice si au participat si la concursul de teatru
  DramaFest ,25 ian, invitati de IX F.
  Vizita la expozitia de pictura in sala de festivitati a Centrului Cultural “Ionel
  Perlea”-ian, clasa a IX F si prof.Apostu Elena
  Actiune de promovare a liceului la Scoala Generala George Valsan Amara –
  pof. Lambru Adina, prof . Georgescu Gratiela, elev Adam Malvina XII C
                                       29
                                                       decembrie 2010.
3.26  conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace;         2       -sunt desemnate comisii de cercetare prezumtiva a abaterilor si de stabilesc concluziile
    soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi              cercetarii conform Legii Educatiei Nationale si a Codului muncii
    răspund nevoilor acestora


Total Note                                   16  10    0

                                         26    26    26
                                                                                            30
PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

        DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                      NOTARE                      JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                         3    2    1

4.1   programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice     3            -programele de invatare sunt elaborate in concordanta cu obiectivele strategice
     şi cu valorile organizaţiei                                   ale GSAIC
                                                     -Programele de învatare se armonizeaza cu obiectivele
                                                     strategice si cu nevoile si cerintele elevilor.
                                                     Dovezi: fise de optiuni pentru CDS, informatii privind piata muncii, PAS
4.2   programele de învăţare sunt supuse aprobării de către          3            - programele de invatare sunt elaborate in concordanta cu obiectivele
     management/autoritatea competentă                                strategice ale GSAIC si aprobate de organele superioare
                                                     Dovezi: aprobarile date pe CDS, CDL

4.3   prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se             2       -programele de invatare raspund nevoilor elevilor, angajatorilor si celorlalti
     identifică şi se înregistrează nevoile, interesele şi caracteristicile              factori interesati
     elevilor, angajatorilor, organizaţiilor şi comunităţilor
                                                     -construirea ofertei educaţionale pe baza studierii pieţei educaţionale, a cererii,
                                                     a planului cadru;

4.4   procesul de aprobare a programului presupune existenţa unor            2       -in vederea elaborarii programelor de invatare se tine cont de informatiile
     dovezi conform cărora programul de învăţare propus răspunde                   furnizate de factorii interni si externi
     cerinţelor identificate ale persoanelor individuale, agenţilor
                                                     -Programele de învatare sunt propuse în urma identificarii
     economici sau comunităţilor; feedback-ul obţinut din partea
                                                     cerintelor personale, individuale, ale agentilor economici si comunitatii.
     acestora determină îmbunătăţirea programelor
                                                     (procese-verbale de întâlnire a partenerilor,contracte de parteneriat)
4.5   programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt           2       - in vederea elaborarii programelor de invatare se tine cont de informatiile
     receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi                 furnizate de factorii interni si externi, CDS-ul este stabilit impreuna cu factorii
     european                                             externi interesati (agentii economici )

4.6   programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune        3            -programele de invatare sunt astfel concepute incat sa raspunda nevoilor
     elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod                  elevilor si a celorlalti factori interesati
     cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi
                                                     -În stabilirea programelor de învatare se porneste de la
     accesul acestora
                                                     optiunile elevilor privind continuarea studiilor, luându-se toate
                                                     masurile necesare pentru a depasi barierele în calea învatarii.
                                                     Dovezi: evaluari curente, cataloage, procese-verbale ale
                                                     seditelor de catedre, grafice de consultatii

4.7   colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţilor          2       -GSAIC colaboreaza cu alti parteneri in vederea accesibilitatii procesului
     locale face ca programele şi procesul de învăţare să fie mai                   de invatare

                                                                                              31
    accesibile (de exemplu transport, asistenţa copilului)            -Scoala colaboreaza cu comunitatea(consiliul local, centre de
                                          asistenta a copilului, ONG-uri, politia), pentru ca procesul deînvatare sa
                                          fie accesibil tuturor elevilor(acorduri de parteneriat)
4.8  programele de învăţare au un caracter de includere din punct de     2  -la nivelul GSAIC elevilor li se permite accesul la un nivel superior de
    vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi      invatamant
    egalitatea şanselor pentru elevi şi demonstrează o implementare
                                          -Programele de învatare au caracter de includere din punct de
    activă a politicii privind şansele egale
                                          vedere social, asigurând egalitatea sanselor pentru elevi.
                                          Realizarea claselor se face dupa optiuni si mediile derepartitie.
4.9  programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării      2  -Scoala s-a orientat catre programe de învatare care sa sprijine
    practice şi teoretice                            si sa sporeasca valoarea cunostintelor teoretice si aplicabilitatea lor
                                          practica.
                                          Plan de activitate la arii curriculare, planificari didactice,structura CDS


4.10  programele de învăţare includ procese eficace de evaluare        2  -Toate programele de învatare includ procese de evaluare formativa si
    formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării             sumativa
                                          - pentru evaluarea invatarii sunt folosite urmatoarele instrumente de
                                          evaluare: lucrari de control, teze, portofolii, proiecte, testul,
                                          chestionarul,etc.

                                          -metode clasice de evaluare:probe orale, probe scrise, probe practice,

                                          -metode moderne,alternative de evaluare: portofolii, sustinerea de
                                          referate, proiecte, realizarea unor eseuri, rezolvarea unor sarcini in grup,
                                          verificarea asistata de calculator, tehnica 3-2-1, R.A.I etc.
                                          Dovezi: portofoliile elevilor, fise de evaluare, fise de urmarire
                                          a progresului elevilor, lucrari de atestat, rezultate de la
                                          examenele de certificare a competentelor

4.11  obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode  3    -evaluarea elevilor urmareste atingerea obiectivelor cuprinse in
    de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt        programele de invatare, dobandirea de cunostinte, formarea de
    revizuite în mod regulat                           competente, valori si atitudini
                                          -Programele de învatare au obiective care includ criterii si
                                          metode de evaluare sumativa, care sunt adecvate scopului si
                                          sunt revizuite regulat.
                                          Dovezi: programe, curriculum-uri si curriculum-uri revizuite
4.12  programele de învăţare definesc în mod clar traseele de       3    -in GSAIC elevilor li se acorda sprijin in vederea parcurgerii celor trei
    continuare a studiilor                            nivele de calificare
                                          -Programele de învatare sunt adaptate la traseele de continuare a
                                          studiilor.
                                          Dovezi: programe

                                                                                  32
4.13  programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la          2       -programele de invatare raspund necesitatilor comunitatii locale si sunt
    reclamaţii şi contestaţii                                   elaborate tinindu-se cont de propunerile si sugestiile acestora
                                                    -exista proceduri elaborate de comitetul de asigurare a calitatii
4.14  programele de învăţare au o serie de descriptori de performanţă      3          -unitatile de competenta din cadrul standardelor de pregatire profesianala
    prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului;                  sunt urmarite si indeplinite de catre toate cadrele didactice
    ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu
                                                    -in planurile de îmbunatatire ale fiecarui profesor sunt prevazute tinte
    reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene
                                                    care se stabilesc în conformitate cu reperele institutionale
                                                      Dovezi: planuri de îmbunatatire


4.15  programele de învăţare au definite obiective de învăţare, care          2       - unitatile de competenta din cadrul standardelor de pregatire
    sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor privind                   profesianala sunt urmarite si indeplinite de catre toate cadrele didactice
    calificările stabilite la nivel intern, local, regional, naţional şi              in completare venind competentele stabilite in CDS-uri de comun acord
    european                                            cu partenerii locali

4.16  programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an şi      3          -cadrele didactice din cadrul GSAIC sunt receptibili la sugestiile elevilor
    elevii contribuie la acest proces de revizuire                         privind programele de invatare
                                                    -Programele de învatare sunt revizuite o data pe an in functie de
                                                    feedback-ul oferit de elevi
4.17  informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite,        2       -in elaborarea programului de invatare se tine cont de rezultatele
    inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt                evaluarilor initiale si finale
    folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programului de
                                                    -Analizându-se performanta elevilor si rezultatele dobândite de
    învăţare
                                                    acestia, programele de învatare sunt dezvoltate pentru a asigura atingerea
                                                    nivelului de învatare propus.
                                                    Dovezi: notele de la examene, cataloage, fise de evaluare

Total note                                   7    10  0

                                          17  17    17
                                                                                           33
PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

        DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                     NOTARE                   JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                        3    2   1

5.1   elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări      3             -  avizier, CDS-uri si CDL-uri, procese verbale ale consiliului de
     despre toate programele de învăţare existente                            administratie, pliante;

                                                     -  statia de radioficare

                                                     -  Planul de scolarizare 2010-2011

                                                     -  prezentarea obiectivelor curriculumului in orele de specialitate si
                                                       educative precum si in cadrul sedintelor cu parintii (sursa:
                                                       planificari,condica, caietul dirigintelui);

                                                     -  avizier gazeta sportiva.

5.2   elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau     3             -  elevii dispun de o biblioteca ce detine 20945 volume
     pentru a căuta informaţii conform nevoilor lor
                                                     -  peste 800 dintre elevii scolii sunt inscrisi la biblioteca, din 1115

                                                     -  biblioteca este prevazuta cu sala de depozitare carti, sala de lectura
                                                       cu 12 locuri, 1 calculator, conectare internet (sursa: evidenta carti)
                                                  ACTIVITATEA BIBLIOTECII
                                                   Activitate educativa dedicata zilei de nastere a scriitorului M.Sadoveanu-
                                                   „Contributia lui Mihai Sadoveanu la dezvoltarea literaturii romane”in
                                                   cabinetul multimedia al liceului,vizionarea filmului „Baltagul”- clasa a IX
                                                   A, diriginte prof.Mircea Doina si bibliotecar Vladila Eugenia
                                                   1 DECEMBRIE-„Ziua Nationala a tuturor romanilor”-expozitie cu
                                                   documente istorice si lucrari din literatura romana, in holul
                                                   bibliotecii,bibliotecar Vladila Eugenia, cadre didactice si elevi din scoala
                                                   „Scriitori Ialomiteni”-cunoasterea operelor unor scriitori ialomiteni:Costel
                                                   Bunaoaica, Serban Codrin, Florin Ciocea, Nicolae Teoharie, Gheorghe
                                                   Dobre-redactorul sef al revistei ialomitene Helis ,in sala de festivitati a
                                                   liceului, 17 XI , dezbateri, donatii de volume de proza si poezii bibliotecii
                                                   liceului, profesori: catedra de limba romana si Mircea Doina
                                                   Eminesciana-161 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu” 13 ian
                                                   2011, activitatea bibliotecii in colaborare cu catedra de limba
                                                   romana,prezentarea de material informativ, auditii muzicale pe versurile
                                                   poetului, recitari de poezii, vizionarea Enciclopediei virtuale Mihai
                                                   Eminescu, expozitie cu volumele poetului-catedra de limba romana, prof.

                                                                                            34
                                         Dumbrava Adriana, bibliotecar Vladila Eugenia
                                         „Biblioteca-lumea inteleptului”-prezentarea utilitatii bibliotecii si a
                                         colectiilor de carte in viata tinerilor-clasa a IX H si bibliotecar Vladila
                                         Eugenia
                                         Camil Petrescu si romanul romanesc interbelic, Marin Preda-comemorare,
                                         “Biblioteca vine la tine”comemorare Mihai Sebastian, George Cosbuc,
                                         participare la aniversarea zilei bibliotecarului in colaborare cu biblioteca
                                         judeteana,participare la simpozionul national “Ecotehnium”-premiul III-
                                         “Biblioteca din Alexandria”-un proiect arhitectonic grandios.
                                         -  avizierul scolii, orarul clasei, graficul de practica, graficul claselor
                                            din cele 3 corpuri

                                         -  secretariatul scolii (program cu publicul)

                                         -  directorii institutiei (program cu publicul, elevi, parinti, parteneri)

                                         -  informatii de la diriginti si profesori (program consultatii)

                                         -  consiliere prin psihologul scolii( orarul cabinetului, raportul
                                            psihologului)

5.3  elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de    2    -  liste de inscrisi si promovati la examenele de diferenta
   învăţare care răspund nevoilor lor
                                         -  plan scolarizare, CDS-uri, CDL-uri

                                         (sursa: procese verbale consiliu de administratie, registru de evidenta a
                                         rezultatelor privind examenele de corigenta, diferenta si situatii neincheiate)

5.4  elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări   3      -  examen diferente
   adecvate pentru a găsi programe de învăţare mai potrivite
   nevoilor lor                                -  ore de consiliere pshiologica si profesionala

                                         -  sedinte cu parintii

                                         -  planificari si rapoarte ale intalnirilor de consiliere cu psihologul
                                            scolii cu consilierul educativ

                                         -  decizii de numire a comisiilor pentru inscrierea la examenele de
                                            diferente sau /si echivalare

                                         -  (sursa: procese verbale consiliu de administratie, registru de evidenta
                                            a rezultatelor privind examenele de corigenta, diferenta si situatii
                                            neincheiate)                                                                                 35
5.5  evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de    2  -PAS
   învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe
   de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate          -pregatirea elevilor de clasa a- IX-a a fost dedusa din rezultatele din gimnaziu
   planifica un program de învăţare adecvat                   (sursa: dosarele elevilor de clasa a IX-a)
                                          -elevii claselor de început au fost evaluati prin teste predictive, la nivel de
                                          catedra, în scopul stabiliriipunctului de referinta al performantei obtinute în
                                          scoala, alnivelului de cunostinte si a nevoilor individuale.
                                          -Au fost determinate stilurile de învatare de catre profesorii
                                          diriginti în scopul planificarii programului de învatare adecvat nevoilor elevilor.
                                           (sursa: teste,procese verbale ale consiliului de administratie, ale consiliului
                                          profesoral, rapoartele comisiilor metodice )

5.6  toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de    3       -  elevii participa la programe de initiere in procesul de
   învăţare la care au fost înscrişi, având posibilitatea de a               invatare(procese verbale ale sedintelor de catedre si de arii
   participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a             curriculare, axate pe prezentarea si initierea programului de invatare)
   schimba programul de învăţare (dacă este necesar)
                                              -  procese verbale ale sedintelor cu parintii

                                              -  PAS

                                              -  elevii au ales cursurile optionale din oferta CDS (sursa: dosarul CDS,
                                                acordul elevilor si al parintilor, procese verbale consiliu de
                                                administratie)

5.7  programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului       2     -  PAS
   elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare
                                              -  programele scolare utilizeaza experientele anterioare ale elevilor,
                                                CDS –ul tinand cont de aceste experiente (sursa: dosarul CDS,
                                                curriculum pe discipline si an de studiu)

                                              -  elevii opteaza pentru religie si disciplinele optionale (sursa: dosarul
                                                CDS, acordul elevilor si al parintilor)

5.8  drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite     3    - drepturile si indatoririle elevilor sunt incluse in ROI cu respectarea
                                               prevederilor ROFUIP (sursa:ROI)

                                            -    elevilor li s-a prelucrat ROI atat de catre conducerea GSAIC cat si de
                                                diriginte (sursa: procesele verbale prin care elevi au luat la
                                                cunostinta)

                                              -  elevii nou intrati in liceu impreuna cu parintii au semnat acordul
                                                cadru de parteneriat pentru educatie (sursa: dosar acorduri)

                                              -  ROI este afisat si cunoscut de toti (procesele verbale de la sedintele

                                                                                     36
                                         cu parinti)

                                      -  in cadrul orelor de dirigentie li s-au prelucrat elevilor Legea privind
                                         drepturile copilului (272/2004), norme de protectie civila si a muncii
                                         in laboratoare, protectia mediului, educatie rutiera, legea privind
                                         interzicerea fumatului in spatiul public (sursa procesele verbale cu
                                         semnaturi prin care elevi au luat la cunostinta:)

                                      -  graficul de activitate al consiuliului elevilor

                                      -  procesul verbal de constituire al consiliului elevilor

                                      -  procesele verbale de la sedintele cu parintii

                                      -  materiale ale cabinetului de consiliere

                                      -  materiale afisate la avizier

                                      -  lista burselor de studiu si sociale

5.9  elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru  2  - GSAIC dispune de un cabinet medical, cu personal specializat, 1 medic si 2
   rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi      asistente medicale. Pe langa asistenta acordata elevilor cat si cadrelor didactice
   consiliere pe toată durata şcolarizării             , personalul medical colaboreaza cu dirigintii la temele de educatie sanitara.

                                   (sursa: caietul dirigintelui, orar cabinet medical)

                                   ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL
                                     Campanii de vaccinare, verificarea starii de sanatate la inceput de an scolar
                                     a tuturor elevilor din liceu, participare la activitati de consiliere pe teme
                                     medicale
                                     Activitati :”Metode contraceptive” cu elevii claselor a XII a, “Stil de viata
                                     sanatos”cu elevii claselor a X a, “Primul ajutor in caz de stop
                                     cardiorespirator” cu elevii claselor a IX a
                                     Triaj epidemiologic la toate clasele –februarie-martie 2011

                                   ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENTA PSIHOLOGICA-
                                   prof.consilier Bucur Simona
                                   -Cabinetul de orientare si consiliere al GSAIC colaboreaza cu Centrul Judetean
                                   de Asistenta Psihopedagogica (sursa: orarul de consiliere si orientare )
                                        Elaborarea planului de activitate anual al cabinetului de asistenta
                                         psihopedagogica- psihopedagog Bucur Simona
                                        Activitati de consiliere a elevilor, parintilor, profesorilor in vederea
                                         reducerii abandonului scolar, armonizarea relatiilor in familie si la
                                         scoala, dezvoltare personala, antidrog, violenta intrafamiliala,

                                                                              37
       alegerea carierei,etc
Teme pentru consiliere parinti si profesori:
- Abandon scolar(absente nemotivate ale elevului);
-Cresterea si educarea copiilor;
-Viata de familie(deces, divort, somaj);
-Situatia scolara a elevilor, preocupari extrascolare;
-Armonizarea relatiilor parinti-copii;
-Abandon scolar(absente nemotivate ale elevului);
-Cresterea si educarea copiilor;
-Relatia profesor-elev;
-Exercitii de consiliere aplicate la ora de dirigentie;
-Comportament adecvat al elevilor acasa, la scoala, pe strada;
 Intocmirea de chestionare pentru CEAC pentru elevi, profesori, cadre
   nedidactice si auxiliar,
  parinti, agenti econimici
 Activitate metodica”Valorificarea elevilor ca resursa fundamentala in
   procesul de consiliere, activitate de peer-counselling-la Centrul Judetean de
   Resurse si Asistenta Educationala Ialomita
 Ore de consiliere si orientare-„Violenta, o problema? Si „Violenta in
   scoala”-aplicare de chestionare, dezbateri, discutii
 Intocmirea de chestionare privind planificarea carierei la clasele terminale,
   privind perceptia de notare si evaluare la clasele IX- XII
 Intocmirea procedurii privind consilierea elevilor de catre psihologul scolii
 Activitati de informare si comunicare a elevilor voluntari din cadrul
   programului „Implica-te si te vei simti in siguranta”
 „Orientare scolara si profesionala” (clasele a XII a)-bateria de teste
   psihologice si de aptitudini cognitive in consilierea vocationala-BTPAC
   Activitati de informare si comunicare a elevilor, in colaborare cu elevii
   voluntari din cadrul Programului “Implica-te si te vei simti in siguranta!”.
 Intalniri cu echipa de proiect coordonata de prof. Borodea Gabriela. cu titlul
   “Scoala fara fumat!”, ce se desfasoara in perioada ianuarie-mai 2011, avand
   drept scop reducerea fumatului in randul elevilor din Grup Scolar “Al. I.
   Cuza” Slobozia;
 16.05 – participare la evaluarea cursului de formatori initiat de CCD
   Ialomita, finalizat cu obtinetea unui certificat de formator;
 21.05 - participare la actiunea initiata de CJRAE Ialomita, cu tema:
   “Tehnici de evaluare a serviciilor de sprijin si asistenta educationala” ,
   adresata consilierilor scolari din cabinetele de asistenta psihopedagogica;
- elevii care indeplinesc criteriile au acces la programele guvernamentale
„burse”, „bani de liceu”, (sursa: listele de la secretariat)

- acorduri de parteneriat elev-scoala-familie


                                         38
5.10  sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea    2  - in aceasta perioada s-au oferit consultatii pentru imbunatatirea situatiei scolare
    activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor    la :
    individuale ale acestora legate de progresul în cadrul
    programului şcolar                          * competente profesionale

                                       * bacalaureat

                                       * simularea competentelor digitale , de comunicare, lingvistice ;

                                      * simularea bacalaureatului la diferite discipline;

                                      (sursa: programe,orar,planificarea orelor);
                                      -profesorii si maistrii instructori realizeaza fisa de monitorizare a progresului
                                      acestora stabilind masurile pentru reevaluarea nevoilor de sprijin.

                                      Dovezi: fise de monitorizare a progresului, fise de recuperare,
                                      grafice de recuperare si de consultatii, planuri de îmbunatatire
                                      a predarii, fise de lucru, materiale de documentare
                                      suplimentare, materiale de învatare
5.11  sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea    2  - in aceasta perioada s-au oferit consultatii pentru imbunatatirea situatiei scolare
    activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor    la competente, bacalaureat
    individuale ale acestora legate de progresul în cadrul
    programului şcolar                         (sursa: programe,orar,planificarea orelor);

                                      -elevii au fost pregatiti in vederea participarii la concursuri si olimpiade
                                      judetene, interjudetene, nationale:
                                      OLIMPIADE
                                        Olimpiada de limba si literatura romana-calificare la faza
                                        judeteana,Magder Cristina, Carbune Diana XII A-prof.Cancescu Beatrice
                                       Olimpiada judeteana engleza-Premiul III,Tudor Mirela XI E-
                                       prof.Craciunescu Oana, mentiune-Teaca Adrian, Teaca Andrei XIA-
                                       prof.Huzea Iuliana, mentiune Ilina Cristian, Cocos Diana IX B-
                                       prof.Paduraru Mirela
                                       Olimpiada judeteana franceza-12 III 2011-Bucur Daniela XI A ( media
                                       7,80)-prof.Iordache Petruta
                                       Olimpiada elevilor din clasele de economic si tehnic la nivel judetean-
                                       “Mozaic Stiintific” la disciplinele pentru examenul de
                                       bacalaureat:matematica, economie, fizica, chimie, biologie, geografie-

                                                                                39
                                            proiect realizat de prof. Strezoiu Costica si Bomfa Maria, cu participarea
                                            cadrelor didactice de specialitate din grupurile scolare din judet
                                           Faza nationala a olimpiadei de constructii, instalatii su lucrari publice-locul
                                            12-elev Buturuga Marian XII C RP, prof.Socol Valeria, Dragomir Dan
                                           Faza judeteana a olimpiadei in domeniul tehnic, mecanic, elev-Badea
                                            Lucian ,XII C RP locul II, Cercel Mihaita locul III si participare la faza
                                            nationala, prof.Cocos Roxana, Checiu Gabriela
                                           Olimpiada interdisciplinara servicii-Deva, locul 14 - eleva Tigau Cristina
                                            Nicoleta -XI E, prof.Stancu Doina, Mihaescu Mariana, Bunea Carmen,
                                            Bancu Ileana
                                           Concurs de matematica:-27 II-faza pe scoala a Concursului National de
                                            matematica aplicata”Adolf Haimovici”, 13 III-faza judeteana si nationala:
                                            Rezultate: Economic:Achim Catalina-locul I, Solovastru Mariana-locul II,
                                            Margean Alexandru –locul III-Gradea Florin, Moraru Costin, Petcu
                                            Monica, Stroe Florentina, Stoica Cristina, Oprea Mirela, Oprea Diana, Sava
                                            Roxana, Iliescu Cornelia –XI E-prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita,
                                            Bacanu Claudia
                                           Dragu Diana locul I, Craciunoiu Daniel –locul II, Anghel Elena, Zaharia
                                            ionela, Lazar Madalina, Branzaru Cosmin XII E economic- prof.Boamfa
                                            Maria, Chirita Dobrita, Bacanu Claudia
                                           Filipescu Liviu –locul I, Bacanu Roxana-locul II, Nitu Daniela-locul III,
                                            Hodor Gelu, Urjuma Beatrice, Dobre Mihai, Dumitru Vasilica, Necu
                                            Gabriela, Popa Mihai-X economic- prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita,
                                            Bacanu Claudia
                                           Neacsu Diana –X tehnic-locul IV- prof.Boamfa Maria, Chirita Dobrita,
                                            Bacanu Claudia
                                           Concurs interjudetean de matematica-informatica,”Grigore Moisil”-
                                            Urziceni, prof. Boamfa Maria, Vasluianu Bogdan
                                          - PAS

                                          - plan de masuri privind colaborarea„scoala – elev – familie”;

                                          - procese verbale de la sedintele cu parintii, consiliul elevilor.

5.12  există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor    2  -evidenta este realizata pe bazadeclatiilor facute de absolventi si consemnata de
    şi după absolvire – continuarea studiilor şi/sau angajarea         fiecare diriginte, apoi este centralizata
                                          Dovezi: registrul de evidenta a evolutiei absolventilor scolii, pe
                                          forme de învatamânt existent la secretariat, raport CEAC5.13  informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace,        2    -Orientarea si consilierea privind cariera pe durata scolarizarii este realizata de
    îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi       psihologul scolar, profesorii diriginti, reprezentantii agentilor economici si
    continua studiile după absolvire                      AjOFM, maistrii instructori.

                                                                                     40
                                            ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA
                                             4 IV 2011 Consiliere de grup privind cariera pentru clasele terminale din
                                              liceu si reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
                                              Ialomita, reprezentat prin Ancuta Dan-expert principal cu tematica:
                                             Furnizarea de informatii privind Piata Muncii, instruire in metode si tehnici
                                              de cautare a unui loc de munca, anuntarea Bursei Locurilor de munca,
                                              facilitatile ce se acorda persoanelor juridice care incadreaza absolventi
                                             24 V 2011 -Informarea elevilor privind oferta pentru anul 2011 a
                                              institutiilor de invatamantdin cadrul M.A.I.- Bucuresti, Sibiu, Campina,
                                              Cluj-Napoca-Inspectoratul de politie Ialomita-compartimentul resurse
                                              umane
                                             “De la scoala la viata profesionala spre cariera”-2.05.2011-catedra
                                              economica-actiune metodica

5.14  există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor    2    - se urmareste permanent situatia scolara a elevilor (sursa: cataloage, registrul
    şi după absolvire – continuarea studiilor şi/sau angajarea            matricol, caiet diriginte, portofolii);

                                            - liste intocmite de diriginti cu absolventii

                                            - extrase AJOFM

                                            - rapoarte de informare de la agentii economici

                                            - absolventii de liceu promovati la examenele finale isi continua studiile
                                            postliceale sau universitare sau sunt angajati (sursa: evidenta statistica a
                                            secretariatului, raport CEAC)

5.15  profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a       3      - elevilor de alta confesiune religioasa li s-au permis alegerea programelor
    promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica                 pentru satisfacerea nevoilor personale (sursa:cereri)
    discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul
                                          -    - repartizare omogena in clase si camine, fara discriminare de sex, etnie,
                                              cetatenie (cataloage, diagrama camin)
                                            -Cadrele didactice manifesta dechidere fata de elevii cu CES, psihologul scolii
                                            se implica în identificarea si solutionarea cazurilor deosebite prin consiliere
                                            directa sau cu ajutorul dirigintilor.
                                            -Scoala aplica o politica de discriminare pozitiva în scolarizarea rromilor
                                          -    (evidente secretariat privind situatia rromilor,rapoarte ale psihologului)
                                                                                      41
5.16  profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de  3    - personalul din GSAIC mentine relatii de lucru si comunicare eficiente ce
    comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, cu       favorizeaza activitatea curenta(sursa: procese verbale CA,CP, fise de asistenta si
    alţi membri ai personalului şi cu managerii                 interasistenta, tematica orelor de dirigentie, dosarele comisiei de formare si
                                          dezvoltare profesionala a cadrelor didactice)

                                          - program artistic prezentat de elevi, cu participarea cadrelor didactice , parinti,
                                          elevi, reprezentanti inspectorat si comunitatea locala de Ziua Liceului, Zilele
                                          Sloboziei

                                          - tematica consiliilor profesorale

                                          - deciziile consiliilor profesorilor clasei

                                          - sanctiuni disciplinare prevazute in ROI (sursa: procesele verbale CA);

                                          - preavize, comunicari catre parinti (conform registrului de evidenta de la
                                          secretariat)

                                          - Activitati extracurriculare efectuate cu elevii

5.17  elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele    2  - s-au stabilit tinte de invatare individuala pentru elevi prin proiectarea
    de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării       didactica, plecand de la proiectarea initiala (sursa: fisele de rezultate, grilele de
    iniţiale                                   notare si baremele atasate testelor initiale);

                                          - analiza si planul de masuri pentru ameliorarea calitatii la catedra;

                                          - note si medii semestriale;

                                          - evaluari periodice;

                                          - ghidul de afaceri;

                                          - s-au stabilit tinte de invatare individuala pentru evidentierea progresului scolar
                                          la disciplinele de cultura generala si tehnologice (referate, fise de lucru,
                                          portofolii personale sau de grup);

                                          - s-au stabilit tinte de invatare individuala pentru elevii care au avut nevoie de
                                          un program de recuperare a materiei

                                           - s-au fixat tinte individuale pentru performanta la elevii cu aptitudini
                                          (olimpiade, concursuri pe meserii, concursuri sportive, sesiuni de referate si
                                          comunicari stiintifice, concurs de proiecte educative).

5.18  programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele)      2  -activitatea de predare este structurata pe unitati de invatare cu respectarea
    oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici                 principiului accesibilitatii (surse: planificarea calendaristica, proiectele unitatilor
                                          de invatare, fisele de observare a predarii si invatarii, caietele de teme ale

                                                                                       42
                                       elevilor, testele de evaluare)

                                       -fisele de lucru de la clasa sau planurile de lectie.

5.19  programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele)   2  - in proiectarea activitatii didactice sunt stabilite obiective care sunt comunicate
    au criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor         elevilor (surse: proiectele didactice, fisele de observare a lectiilor);

                                       - fise de evaluare si bareme;

                                       - fise de studiu, fise de laborator, portofoliile individuale ale elevilor si
                                       profesorilor

                                        - profesorii se preocupa de realizarea feedback-ului prin sarcini de lucru, teme
                                       pentru acasa, exercitii (surse: caietele elevilor, fise de lucru);

                                       - PAS, PDI.

5.20  profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de  2     -  pe langa orele traditionale, cadrele didactice ale GSAIC desfasoara si
    predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare           ore la care folosesc sistemul AEL si alte strategii moderne de predare
    individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui         invatare (surse: planurile de lectii, programul de laborator si programul
    elev                                       de test);

                                          -  lectii de laborator, in cabinetul multimedia, in laboratorul tehnic(tabla
                                            interactiva)

                                          -  softuri educationale online;

                                          -  prezentari PPT, fotografii;

                                          -  Lectii demonstrative la catedra;

                                          -  Lectii concepute pe calculator;

                                          -  Tabele, excursii.
                                          REFERATE
                                          „Procedura de evaluare a testelor initiale, sept. 2010-prof.Stancu Doina
                                          „Studiu de caz” clasa a X a F cu prezentare video- ec.Bancu Ileana
                                          „Utilizarea metodelor activ participative in cadrul laboratorului
                                           tehnologic” –prof.Mocanu Aurelia
                                          „Utilizarea metodelor moderne in cadrul laboratorului tehnologic”-
                                           prof.Mihaescu Mariana
                                          „Stimularea creativitatii elevilor”-prof.Vasluianu Sorina-Elena;
                                          „ Stiluri de invatare” intre teorie si practica–nov. prof. Georgescu
                                           Gratiela;
                                          „Achizitionarea vocabularului in orele de limbi straine”-prof.Iordache

                                                                                   43
                                         Petruta
                                        „Dozarea efortului in lectia de educatie fizica si antrenament sportiv”-25
                                         XI-prof.Popa Emilia
                                      ARTICOLE DE SPECIALITATE
                                          „Sudarea mig-mag in revista Arotem Bucuresti, sept.-articol selectat de
                                           Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-prof.Checiu Gabriela
                                          Colaborator al lucrarii: „Bac 2011.Economie. Ghid de pregatire
                                           intensiva pentru examenul de bacalaureat” Editura Nomina, Pitesti,
                                           2011-prof.Mihaescu Mariana
                                          Participarea la elaborare de programe pentru curriculum optional-
                                           prof.Bunea Carmen M4, clasa a Xa si prof.Boitan Angelica M4,
                                           clasa a IX a
                                          Coordonatorul echipei de elaborare a Metodologiei si regulamentului
                                           de organizare si functionare a CCD-urilor/in vederea aplicarii Legii
                                           invatamantului nr. 1 /2011. Ianuarie-februarie- prof. Borodea
                                           Gabriela


5.21  profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de  2  -se folosesc in procesul educativ planse, albume, casete audio, casete video,
    resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de      CD-uri, DVD-uri, internet, softuri educationale, produse/mostre la disciplinele
    diferitele nevoi ale elevilor                    de specialitate, calculatoare, documente de evidenta, aparatura si reactivi de
                                      laborator;

                                         -  planuri de lectie;

                                         -  fise de lectie;

                                         -  programul de laborator;

                                         -  proiectarea si realizarea orelor (planurile de lectie);

                                         -  evidenta materialelor didactice realizate cu elevii;

                                         -  fise de evidenta a realizarii si utilizarii materialelor didactice;

                                         -  fise de evidenta a cartilor imprumutate de la biblioteca.

                                      ACTIVITATEA INTERNATULUI
                                        - Miss internat 30 IX -prof. Popa Emilia, pedagog Balan Mirela
                                        - Notiuni de igiena corporala-dezbateri- 28 X, invitat asistentii medicali
                                         Agheorghiesei Daniela, Arion Marioara
                                        - Stresul o problema cotidiana-invitat psihologul Bucur Simona,
                                         prof.Costea Niculina
                                        - Traditiile sarbatorilor de iarna-invitat prof. Preda Daniel
                                                                               44
                                        - “Ziua Eminesciana” 15 ian 2011-activitate in internat dedicata marelui
                                          poet national-program artistic-prof.Stoica Daniela, pedagog Balan
                                          Mirela
                                        - Prezentatea filmului “Pianistul “ in sala de festivitati pentru elevii din
                                          internat, pentru a-si aminti de ziua Holocaustului, 24 febr.2011-
                                          prof.Constantin Veronica, bibliotecar Vladila Eugenia, pedagog Balan
                                          Mirela
                                        - “Primavara renasterea absoluta a tot ce ne inconjoara”-activitati de
                                          ecologizare in curtea liceului cu elevii din internat,martie 2011-prof.
                                          Stefan Lenuta, pedagog Balan Mirela
                                       ACTIUNI UMANITARE
                                       Donatii elevilor de la Casuta Marian din Slobozia, jocuri, CD-uri prin dna
                                        Ciobanu Daniela, educator specializat la CTF.Marian, din cadrul DGASPC
                                        Ialomita, clasa a XI a C AC, diriginte, maistru Ion Paraschiv, 7 XII 2010
                                       Daruri de Mos Craciun-donatii articole pentru copii, dulciuri-Casa de tip
                                        familial Cristina-elevi si prof.Papacu Melania, Iordache Petruta
                                       Program umanitar ”Copii pentru copii”-sprijin financiar pentru copii din
                                        comuna Posesti, jud.Prahova-prof.Apostu Elena

                                       ACTIUNI DE ECOLOGIZARE
                                        Plantari de pomi in cadrul proiectului „Padurea de langa noi „ derulat din
                                         aprilie 2010 in parteneriat cu Primaria municipiului Slobozia, fundatia de
                                         Turism si Ecologie a Dunarii de Jos „Ciulinii Baraganului”-participanti
                                         elevi ai liceului si profesorii Borodea Gabriela, Bacanu Claudia,
                                         Gheorghe Carmina, Boitan Angelica, bibliotecar Vladila Eugenia.
                                       „Let’s Do It, Romania”-Participare la Ziua de curatenie oficiala din 25
                                        sept., cu elevi si cadre didactice din liceu (17 cadre didactice si 100 de
                                        elevi), in parcul mare de langa Patriarhie-resp.prof.Petcu Letitia, Lambru
                                        Adina
                                       Plantari de stejari in zona localitatii Bucu –nov.2011,cu elevi si cadre
                                        didactice din liceu prof.Petcu Letitia, Lambru Adina, Georgescu Gratiela,
                                        Gugiu Elena


5.22  toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate  2    -  planificarea calendaristica;
    pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată
    pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea      -  proiectele unitatilor de invatare;
    în diferite contexte
                                        -  fise de evidenta a progresului elevilor;

                                        -  medii semestriale;

                                        -  procese verbale ale sedintelor tematice in catedre;

                                                                               45
                                             -    procese verbale ale sedintelor tematice cu parintii.

5.23  elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind       2      -  testele aplicate elevilor sunt insotite de punctaj, iar rezultatele sunt
    progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care               discutate in clasa primind sfaturi pentru a-si imbunatati performanta;
    pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile
    în învăţare                                      -  planuri de lectie, fise de lucru;

                                               -  fise de evidenta a progresului;

                                               -  portofolii ale profesorilor;

                                               -  carnete de note, cataloagele, tezele

5.24  elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl         2      -  un numar relativ de profesori incurajeaza autoevaluarea (fisele de
    realizează; evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite                asistenta);
    pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea
    progresului elevilor                                 -  teste de autoevaluare a elevilor si teste etalon;

                                               -  medii semestriale;

                                               -  evaluarea sumativa se realizeaza pe parcursul intregului semestru
                                                 (carnete de note, cataloage, fise de evaluare).

5.25  evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate    3    -În cadrul evaluarii formative sunt utilizate, în functie de
    nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte        disciplina, o gama larga de metode de evaluare. Profesorii se
    şi se efectuează în mod regulat                        concentreaza pe conducerea învatarii elevilor si încearca sa
                                           aplice o evaluare formativa care sa raspunda problemelor
                                           individuale ale elevilor.
                                           Dovezi: rapoartele comisiei pentru urmarirea notarii ritmice,,fise de evaluare,
                                           corespondenta cu parintii, procese verbale, carnete de note, cataloage, caiete
                                           personale ,fise de inregistrare a rezultatelor evaluarii initiale;
5.26  elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru       2  -la nivelul GSAIC exista programe de pregatire a elevilor performanti care vor
    propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile         participa la olimpiade si concursuri scolare
    puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului
                                           Dovezi: grafic consultatii , grafic de pregatire pentru performanta, grafic de
    primit, propun noi obiective de învăţare)
                                           pregatire pentru activitati extrascolare, diplome, distinctii, proiecte, referate,
                                           proceseverbale,Consiliul elevilor, fise de studiu, fise de lucru, fise aplicative,
                                           teste de evaluare, scheme de lectii, proiecte de lectii, proiecte pe teme de studiu,
                                           atestate, planuri si scheme de recapitulare,
5.27  elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare     3    -Pe parcursul anilor de studii elevii participa la diferite activitati
    formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc         de evaluare formativa si sumativa, concursuri, simpozioane, proiecte educative,
                                           simulari ale examenului de bacalaureat
                                           (concursuri scolare si extrascolare, scheme de
                                           lectii, proiecte de lectii, planuri si scheme de recapitulare, fise
                                           de studiu, fise de lucru, fise aplicative, proiecte pe teme de studiu, teste de
                                           evaluare continua, teste de evaluare sumativa)
                                                                                       46
5.28  programele de învăţare respectă un proces sistematic de  3          -Scoala are un proces sistematic de tinere a evidentelor în raport cu legislatia în
    păstrare a înregistrărilor                           vigoare.
                                            - Exista înregistrari ale activitatilor de învatare care constituie
                                            exemple de buna practica si permit promovarea imaginii scolii.

                                               -  dosarele de catedra;

                                               -  portofoliile elevilor;

                                               -  portofoliile profesorilor;

                                               -  fise de inregistrare a rezultatelor;

                                               -  fise de evidenta a rezultatelor;

                                               -  fise de evidenta a progresului;

                                               -  medii semestriale;

                                               -  chestionare;

                                               -  scheme de lectii, teste de evaluare.

Total note                            10  18  0

                                  28  28    28
                                                                                       47
PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării
Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

        DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                     NOTARE                      JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                       3    2    1

6.1   înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe      3               -  in GSAIC inscrierea elevilor s-a realizat respectandu-se legislatia in
                                                         vigoare

                                                      -  dosarele de inscriere

                                                      -  registrul de consemnare a examenelor de diferente

6.2   procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi       3               -  rezultatele evaluari sumative sunt comunicate atat elevilor cat si
     evaluarea internă sunt communicate în mod clar tuturor                         parintilor precum si altor factori interesari
     factorilor interesaţi
                                                      -  carnete de note

                                                      -  cataloage

6.3   cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi       2          -  la nivelul GSAIC exista preocuparea asigurarii unei evaluarii
     îndeplinite atunci când este posibil                                  eficiente care sa raspunda cerintelor elevilor

                                                      -  dosarele comisiilor metodice

                                                      -  dosarele profesorilor

6.4   evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi        2          -  evaluarea sumativa se realizeaza conform cerintelor din SPP
     efectuată în mod regulat
                                                      -  cataloage

                                                      -  carnete de note

6.5   evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul        2          -  pe baza verificărilor anterioare ale progresului scolar se formuleaza,
     elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe                     concluzii finale care sunt aduse la cunostinta elevilor
     care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi                     -  PAS
     performanţa
                                                      -  dosarele comisiilor metodice

                                                      -  Proiectul de dezvotare instutionala

6.6   elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură        2       - elevii din cadrul SAM a GSAIC au avut posibilitatea sa fie evaluati pentru
     de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi /sau au o “a doua                dobandirea nivelului de calificare I respectiv II in cadrul programului „a doua
     şansă” de a fi evaluaţi                                   sansa”


                                                                                             48
6.7  evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de      3      -elevii sunt evaluati de un colectiv profesoral format din 64 cadre didactice
    profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă            .ANEXA 3
    corespunzătoare


6.8  în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de decizii      2  - procesul de invatamant este elaborat astfel incat sa corespunda nevoii elevilor
    şi practici de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt
    luate în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a
    asigura consecvenţa şi corectitudinea6.9  profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile   3       -  profesorii GSAIC au participat la cursurile de formare si
    de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care              perfectionare
    sunt efectuate
                                          - proiecte ce sprijina procesul de predare invatare prin activitati extracurriculare
                                          – „ DRAMAFEST”-concurs de interpretare teatru

                                             -  in GSAIC sunt cadre didactice metodiste care colaboreaza atat cu
                                                personalul scolii cat si cu reprezentantii ISJ

                                             -  baza tehnico- materiala a fost pusa la dispozitia ISJ-ului si CCD-ului
                                                pentru organizarea intrunirilor de specialitate

6.10  doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul      2    - elevii care termina un anumit ciclu de invatare primesc in urma
    evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare          examenelor certificate de calificare sau atestate (sursa: diplomele de atestat
    oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt specificate în        si calificare pe nivele, portofoliile personale la sfarsit de ciclu)
    programele de învăţare

6.11  acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape în      3    - se inregistreaza toate certificatele de calificare si atestatele emise (registre
    atingerea obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor       secretariat, registre de evidenta a intrarilor – iesirilor , registre matricole,
    sunt înregistrate, acreditate şi păstrate                  cataloage)

6.12  certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea      3    -examenele de atestat si calificare se desfasoara cu comisii alcatuite din
    externă (unde acest lucru există) de către autorităţi publice        profesori din alte unitati scolare (registrul de procese verbale, cataloage de
    legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare         examen);

                                          -inspectiile tematice desfasurate de ISJ Ialomita si MECTS au dat teste ale caror
                                          rezultate se regasesc in rapoartele de inspectie (registrul de procese verbale)
6.13  evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări,      3    -inspectorii au vizitat scoala si au stat de vorba cu elevii si profesorii (procesele
    informaţii, elevi şi profesori/instructori                  verbale de inspectie, testele date elevilor, parintilor si profesorilor, discutiile
                                          avute cu elevi, parinti, profesori);

                                          -sunt verificate actele aflate in cabinetul directorului, secretariat, contabilitate

                                                                                      49
                                                  (proces verbal de inspectie)

6.14  procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi          2       -evaluarea se face avand in vedere particularitatile de varsta, nivelul de pregatire
    externă respectă cerinţele organismelor legale şi de                    – subiectele propuse spre rezolvare au grade diferite de dificultate,
    reglementare
                                                  -cerintele programelor si metodica specifica fiecarei discipline (exemple de
                                                  teste, subiecte gradate, programele);

                                                  -se respecta - in desfasurarea evaluarilor – ROI, ROFUIP, Legea drepturilor
                                                  copilului, Legea educatiei nationale , Statutul personalului didactic, RODIS.

6.15  înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la        2        - GSAIC dispune de spatii de arhivare care indeplinesc conditiile legale in
    învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor                                 vigoare
    în vigoare

Total note                                7    8    0

                                       15    15    15
                                                                                            50
PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea: Măsură şi analiză
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare.

        DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                     NOTARE                       JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                        3    2    1

7.1   o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor    3            -principiile calitatii, descriptorii de performanta, precum si necesitatea strangerii
     factorilor interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia                 dovezilor au fost prelucrate intregului personal (proces verbal, material
                                                    informativ);

                                                    -cadrele didactice impreuna cu reprezentantii comisiei de calitate au fost
                                                    informati cu privire la importanta autoevaluarii, fiecare intocmindu-si raport de
                                                    autoevaluare conform descriptorilor de performanta (proces verbal);
                                                    -Autoevaluarea se realizeaza la nivel de catedre, compartimente, scoala si este
                                                    urmata de întocmirea planului de îmbunatatire.
                                                    Dovezi: rapoarte de autoevaluare, planuri de îmbunatatire

7.2   managementul este în mod activ angajat şi implicat în         3            - managementul prin politicile sale adoptate s-a preocupat in mod permanent,
     procesul de autoevaluare                                    incurajand atat autoevaluarea personalului GSAIC cat si a elevilor;

7.3   toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse             2        - fiecare departament al structurii organizatorice din cadrul GSAIC se preocupa
     procesului de autoevaluare                                   de principalele aspecte privind procesul de autoevaluare prin incurajarea
                                                    personalului din subordine;

                                                    - membrii comisiei de calitate au sarcini precise privind verificarea dovezilor
                                                    (proces verbal);

7.4   procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual            2        - personalul GSAIC in procesul de autoevaluare tine cont de recomandarile
     împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare                  primite din partea inspectorilor de specialitate si alti factori externi;
     opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi
                                                    (sursa: registru de control)

7.5   pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a         2        - evaluarea elevilor se realizeaza in concordanta cu descriptorilor de
     altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri                    performanta precizati in standardele de pregatire profesionale;(sursa: fise de
     pertinente, indicatori de performanţă şi standarde de referinţă                evaluare, portofolii)
     externe (benchmark-uri)

7.6   sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare       3            - membrii comisiei de calitate monitorizeaza si colecteaza informatii cu privire
     regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori                la realizarea feedback-ului (rezultatele elevilor din lucrari, teze, teste – mapele
     interesaţi interni şi externi                                 profesorilor,elevilor);

7.7   performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de           2        -in urma rezultatelor obtinute de care elevii GSAIC la examenele si concursurile
     performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor              scolare s-au purtat discutii in cadrul comisiilor metodice si a consiiliilor
     existente, este judecată în mod constructiv, ducând la                     profesorale(sursa: registru procese verbale, plan de masuri al fiecarei catedre);

                                                                                                51
    stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire                         Dovezi: dari de seama, rezultate ale simularilor, teste de evaluare sumativa, fisa
                                                de observare a predarii
7.8   autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea           2    -in urma discutiilor avute in cadrul comisiilor metodice si a consiiliilor
    priorităţilor, stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi           profesorale s-au stabilit obiectivele ce trebuie atinse de catre elevi si profesori
    de planificare a acţiunii                               (sursa: registru procese verbale, dosarele catedrelor);
                                                -Dovezi: raport de autoevaluare, fise de lucru, chestionare aplicate elevilor si
                                                profesorilor
7.9   există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea   3         -monitorizarea se face conform graficului;
    judecăţilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a
                                                -Exista metodologii care prezinta modul în care trebuie sa se desfasoare
    dovezilor aferente
                                                evaluarea externa, în scopul validarii raportului de autoevaluare.
                                                Dovezi: manualul de inspectie
7.10  raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management    3         -conducerea GSAIC a avizat rapoartele de monitorizare interna periodice cat si
                                                cel anual (sursa: rapoartele)


Total note                                  5  5    0

                                       10  10   10
                                                                                           52
PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire
Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate.

        DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                      NOTARE                     JUDECĂŢI ŞI DOVEZI

                                        3   2    1

8.1   există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi    3          - P.A.S
     pentru realizarea unor îmbunătăţiri
                                                   - P.D.S

                                                   - planurile manageriale ale comisiilor metodice

                                                   - planurile manageriale semestriale ale GSAIC

                                                   - planuri de masuri intocmite la nivelul catedrei in urma testelor initiale

8.2   planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe     3          - planurile manageriale ale comisiilor metodice sunt intocmite pe baza analizelor
     identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-a                 anterioare, avand ca scop eliminarea punctelor slabe
     realizat în ciclul anterior

8.3   domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite          2       - actiunile membrilor comisiei de asigurare a calitatii au vizat imbunatatirea
     reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale                 managementului calitatii totale (rapoarte de activitate ale GSAIC, rapoarte de
     furnizorului de EFP                                     activitate ale comisiilor metodice)

8.4   planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele,        3          - obiectivele vizate de planul de imbunatatire au fost stabilite concret, cu termene
     priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile            precise si responsabilitati comunicate tuturor celor implicati
     de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins

8.5   planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile şi       2       - costurile si resursele necesare diverselor activitati sunt prevazute in referate(
     resursele                                          intocmite de responsabilii de laboratoare, ateliere), contabilitate (buget de venituri
                                                   si cheltuieli)

8.6   implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a         2       -Planurile de actiune se implementeaza si sunt corectate
     măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse               permanent în urma monitorizarii si evaluarii acestora
     modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării şi
                                                   Dovezi: rapoarte de monitorizare, procese-verbale pe
     evaluării
                                                   Compartimente,sedinte de analiza a comisiei de asigurare a calitatii (procese
                                                   verbale)

8.7   performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi         2       -Performanta obtinuta la nivel de catedra sau compartiment
     analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe de               este referinta pentru programele de învatare sau de dezvoltare ulterioare.
     învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare                        Dovezi: rapoarte de monitorizare, planuri de îmbunatatire
                                                      -  plan de actiune;

                                                      -  grafic de activitati;

                                                                                           53
                                                      -  raport de autoevaluare

8.8   întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de        2       - masurile propuse pentru imbunatatirea calitatii vizeaza participarea activa a
    îmbunătăţire continuă a calităţii                              intregului personal din unitate

8.9   toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc     3              -  sedinte cu parintii;
    informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de
    autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire                             -  corespondenta;

                                                      -  statia radio;

                                                      -  anunturile de la avizierul comisiei de calitate;

8.10  tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o             2       - evolutia managementului calitatii a demonstrat o imbunatatire continua in
    îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte                  atingerea performantelor
    înalte

8.11  acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe      3           - rapoartele de autoevaluare si planul de actiune au fost diseminate de catre ISJ,
    sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare                concluziile aducandu-se la cunostinta tuturor membrilor GSAIC
    măsuri corective

8.12  inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în       3           -rapoartele de inspectie au fost diseminate de catre comisia de calitate, concluziile
    legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de                aducandu-se la cunostinta tuturor membrilor GSAIC
    asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de
    autoevaluare şi îmbunătăţire

Total note                                6    6    0

                                       12    12    12
                                                                                           54
 REZUMAT al raportului pentru perioada: de la 15 .09. 2010 până la 9. 09. 2011      Notare                           Puncte tari                      Puncte slabe

 total   3    2    1

Metodologie           -incadrarea cu personal didactic calificat in proportie de 99%, peste 50% cu gradul
                didactic I
1 –Managementul calităţii    - participarea unui numar mare de cadre didactice la programele de formare organizate
                de CCD şi ISJ
                -preocuparea continua a comisiei de calitate pentru implementarea standardelor
 14    12    2    0  nationale de asigurare a calitatii in cadrul liceului

                -preocuparea permanenta a cadrelor didactice si a comisiilor metodice de adaptare la
                nou si perfectionare

                -membrii echipei manageriale sunt preocupati de coordonarea si indrumarea
                activitatii comisiei de calitate
                -monitorizarea rezultatelor şi evaluarii sunt folosite la întocmirea planurilor de actiune
                pe termen lung si scurt si a planului de dezvoltare al scolii
                -realizarea periodica a rapoartelor partiale de autoevaluare si celui anual
                                                                      55
Scop şi plan         -responsabilitatile si atributiile care revin personalului sunt clar definite si comunicate  -preocuparea insuficienta a unor membrii de personal de a
               in scris                                            colecta informatii de ordin social, economic si demografic
2 – Responsabilităţi de
management          -recomandarile privind îmbunatatirea calitatii în urma vizitei de monitorizare externa     - lipsa veniturilor extrabugetare din eforturi proprii şi donaţii,
               sunt puse în practica obiectivele strategice, tintele si valorile sunt întelese de toti    sponsorizări.
               membrii personalului                                      - identificarea unor surse suplimentare de finanţare a activităţilor
               -managementul actioneaza cu eficacitate în sprijinirea tuturor elevilor
               -managementul informational a fost perfectionat in cadrul organizatiei, exista o
               comunicare eficienta

               - realizarea unor investitii pentru imbunatatirea mediului ambiant pentru sporirea
               gradului de confort

               -evidenta contabila informatizata

               -procesele verbale ale intalnirilor cu parintii

               - utilizarea rapoartelor de analiză şi autoevaluare

               - incheierea unui numar mult mai mare de parteneriate cu agenţi economici 20    11    9   0

Scop şi plan         -  realizarea planului de şcolarizare                             -  dotarea insuficientă cu aparatura electronica a salilor de curs
                                                                 si mobilier in corpul C
3 –Managementul resurselor  -  dispunem de 43 săli de clasă, laboratoare şi cabinete de specialitate           -  fond de carte insuficient si lipsa unei baze de date a
               -  existenta a 3 cabinete de informatică                             lecturilor electronice la care sa aibe acces un numar mare de
               -  introducerea accesului la Internet                              elevi
               -  implicarea unui numar mare de elevi si cadre didactice in activitatile extrascolare
               -  parteneriate cu comunitatea locala si agentii economici                   - reproiectarea activităţii bibliotecii prin infiinţarea Centrului
               -  ponderea personalului didactic cu definitivat si grade didactice este ridicata, 15    de documentare şi informare (electronizat);
                  cadre didactice au gradatii de merit                           - cartea de onoare a liceului in care sa fie consemnate vizitele
               - existenta Cabinetului de consultanta psihopedagogica si a specialistului in acest      unor reprezentanti
                  domeniu                                          - site-ul liceului reactualizat
               -programele de învatare satisfac cerintele privind siguranta, sanatatea si resursele      - inexistenta unui imn si a unei sigle a liceului
               fizice                                             - dotarea cantinei si a internatului cu mobilier modern si
                                                                 materiale auxiliare
                -spatiile, cladirile si echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi
                - personal angajat conform legislatiei în vigoare, cu roluri si responsabilitati stabilite
                -exista prevederi adecvate referitoare la dezvoltarea continua a personalului si a
               integrarii noilor angajati
 26    16    10  0                                                                                             56
      Notare                       Puncte tari                                    Puncte slabe

 total    3  2  1

Scop şi plan        -  cultivarea unui invatamant care are in vedere formarea competentelor      -dotarea minima a laboratoarelor si a atelierelor
                fundamentale si promovarea unor valori ca: toleranta, cooperarea, spiritul
4 – Proiectare şi        practic.                                    -accesul la fonduri structurale în vederea modernizarii spatiilor scolare
              -  proiectarea si utilizarea unor metode alternative de predare si evaluare
     dezvoltare    -  existenta PAS-ului si a planului managerial                  -lipsa fondurilor pentru infiintarea Centrului de Documentare si informare
              -  parteneriate privind programe de invatare cu parteneri externi         - Subfinanţarea activităţilor de învăţământ,
              -  receptivitatea cadrelor didactice la sugestiile elevilor privind programelor  dificultăţi în mobilizarea de resurse
                de invatare                                  extrabugetare
              -  mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice, responsabilitate şi   -agenţi economici slab motivaţi pentru susţinerea segmentelor
                profesionalism                                 corespunzătoare de formare
              -  climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar               -Deteriorarea mediului socio-economic,
              -  cooperare reala in cadrul scolii intre profesor-profesor, profesor-elev si   familial; diminuarea interesului/capacităţii
                intre scoala si comunitate (scoala -familie, scoala - instituţiile cu     familiei de a susţine pregătirea şcolară a
                responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în      copiilor
                beneficiul elevului;                              -Motivarea/stimularea slabă a cadrelor
              - laboratorul tehnic –video, tabla interactiva si cabinet multimedia        didactice prin politicile salariale curente


 17    7    10  0
                                                                                              57
Implementare     -responsabilitate şi competenţă din partea personalului didactic pentru însuşirea şi      -insuficienta dezvoltare a sistemului de evidenţă a progresului elevului pe
           aplicarea corectă a planului cadru şi a curriculelor.                     perioada şcolarizării
5 – Predare şi    -alegerea atentă a manualelor şcolare.                             -accesul limitat la calculatoarele conectate la internet
învăţare       -procentul ridicat al elevilor care trec la niveluri superioare de invatamant         -lipsa unor soft-uri educative destinate orelor de consiliere si orientare
           -ambianta din scoala este placuta, profesionala si fara s stari conflictuale ;         -inexistenta unor proiecte care sa promoveze metoda peer to peer
           -accesul la informatie si circulatia informatiei la nivelul unitatii, dar si intre scoala si  -slaba implicare in proiectele extrascolare a elevilor de la SAM
           comunitate;                                          -numarul mic de proiecte adresate elevilor din clasele absolvente
           -management de calitate;                                    -culegerea si analizarea informaţiilor privind cererea de pregătire profesională
           -consilierea elevilor in probleme de orientare scolara si profesionala pe toata durata     în raport cu dezvoltarea pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare economică
           studiilor                                           -partenerii economici nu susţin suficient activitatea atelierelor şcoală prin
           -optimizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin curriculum,        asigurarea de piese de schimb, materii prime şi dotări.
           evaluare şi pregătirea profesorilor;                              -slaba implicare a consiliului elevilor in procesul decizional
           -rezultate bune la olimpiade, simpozioane şi concursuri pe meserii la faza naţională.     -formarea unei echipe de coordonare a staţiei radio
           -asigurarea egalităţii şanselor pentru copii proveniţi din mediul rural, medii         -amplasarea unui sistem de monitorizare video pentru holurile şcolii
           defavorizate şi a celor cu dificultăţi de învăţare.                      -achizitionare de table interactive la fiecare laborator si apoi in fiecare sala
           -monitorizarea absenteismului şi abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor       de clasa
           prevăzute de regulamente                                    -dotare cu cate un calculator sau laptop in fiecare clasa de curs
           -program de monitorizare şi de prevenire a violenţei în şcoală                 -slaba implicare a elevilor în programele de pregatire suplimentara sau
           -creşterea colaborării profesori-elevi-părinţi; reducerea numărului de reclamaţii,       recuperare
           nemulţumiri etc.; îmbunătăţirea rezultatelor şcolare                      -procent de promovare mic la examenul de bacalaureat
           -continuarea proiectului de introducere a uniformelor şcolare la nivel de şcoala
           -stabilirea unei mai bune colaborări cu agenţii Poliţiei comunitare şi cu poliţistul de
           proximitate
           -elevilor le sunt puse la dispozitie informatii si îndrumari despre toate programele de
           învatare existente
           -cadrele didactice sunt bine pregatite profesional, flexibile, cu deschidere spre nou
 28   10    18  0
                                                                                                58
Implementare         -respectarea legislatiei scolare in vigoare                    - stabilirea unor legături de colaborare între licee din tara sau din afara tarii
                                                        prin activitati extrascolare, schimb de experienta
6 – Evaluarea şi       -procesul de invatare corespunde nevoilor elevilor
certificarea învăţării                                             -organizarea de sedinte, workshopuri pentru parinti, elevi, cadre didactice si
               -evaluarea sumativa se realizeaza in colaborare cu partenerii externi       alti factori interesati interni si externi
               -procent de promovabilitate 100% la examenele de atestare si certificare     -stabilirea unor legături de colaborare între Liceu şi Universitati din tara prin
               profesionala                                   activitati extrascolare, schimb de experienta
               -evaluarea se realizeaza conform S.P.P.-urilor                  -program de consiliere şi integrare familială pentru elevii ai căror părinţi sunt
               - evaluarea sumativa este adecvata, exacta, corecta si efectuata în mod regulat  plecaţi în străinătate.
               -procedurile privind evaluarea sumativa sunt comunicate în mod clar tuturor
                                                        -relaţii de parteneriat părinţi-profesori în educaţia copiilor prin diversificarea
               factorilor interesati
                                                        activităţilor comune
               - Deschideri locale pentru integrarea şcolii în comunitate            - utilizarea paginii Web pentru informarea părintilor cu privire la rezultatele
               - Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării         elevilor (catalog virtual)
               - Elevi motivaţi pentru performanţă şcolară
               - Parteneriate educaţionale interne                        -promovarea “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare
                                                        comune elevi - profesori.

                                                        - existenta pliantelor scolii, a modalitatilor de promovare prin media

                                                        - Parteneriate educaţionale externe
 15   7    8    0
                                                                                              59
        Notare                        Puncte tari                                 Puncte slabe

 total     3    2  1

Evaluare            -membrii managementului elaboreaza misiunea si viziunea scolii            -monitorizarea evaluarii nerealizata in totalitate, conform
                -managementul este activ implicat in procesul de autoevaluare            graficului
7 – Măsură şi analiză
                -raportul de autoevaluare este aprobat si avizat de directorul scolii
                -toti membrii personalului sunt implicati în implementarea asigurarii calitatii
                -recomandarile privind îmbunatatirea calitatii în urma vizitei de monitorizare
                externa sunt puse în practica
 10      5    5  0


Feedback şi schimbare      -existenta planului de actiune P.A.S. si P.D.S.

8 – Îmbunătăţiri        -eforturi constante din partea comisiei de calitate in vederea imbunatatirii     - identificarea şi participarea la programe si proiecte educaţionale
                managementului calitatii totale                           naţionale şi internaţionale
                Cele mai importante prioritati sunt:                         -Elaborarea si revizuirea de catre CEAC a unor proceduri
                - învatarea centrata pe elev
                - asigurarea calitatii în întreaga activitate a scolii
                - asigurarea de sanse egale privind accesul la învatatura si insertie profesionala
                - dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare
                - formarea continua a personalului scolii
                - adaptarea ofertei educationale la cererea de pe piata muncii
                - mentinerea parteneriatelor si dezvoltarea de noi parteneriate
                - dezvoltarea activitatii de consiliere profesionala a tinerilor
 12    6    6    0
                                                                                          60
                          IMBUNATATIREA CALITATII INVATAMANTULUI IN GSAIC PENTRU ANUL
                                       2011-2012


Nr.  Obiectiv                Masuri                                          Cine raspunde           Termen
crt.

1   Pregatirea elevilor la         -promovarea unor strategii diferentiate, integrative, folosirea instrumentelor de     -Cadre didactice          permanent
    nivelul standardelor europene     autoevaluare, trecerea de la o invatare globala la una individuala personalizata,
    de calitate              bazata pe nevoile personale ale educabililor
                       -contributia tinerilor la publicatiile scolii sau altele in vederea promovarii imaginii
                       scolii
2   Pregatirea elevilor la         -Revizuirea materiei pentru bacalaurerat si competente conform programei         -Cadre didactice          permanent
    nivelul standardelor          -Intocmirea de:teste predictive la fiecare disciplina de bac, teste de evaluare, fise
    de calitate conform cerintelor     de lucru, recapitulari, variante de bac, fise de progres scolar
    programei de bacalaureat        - eficientizarea procesului educativ pe baza diagnozei şi a evaluării3   Adaptarea strategiilor didactice la  -Intocmirea graficului de pregătire suplimentara a elevilor pentru concursuri si     -Responsabilii           Conform planificarilor
    nevoile educaţionale ale elevilor   olimpiade                                         comisiilor metodice
                       -Intocmirea graficului de pregătire suplimentara a elevilor cu insuccese temporare    -managerii scolii
                       -Verificarea modului de realizare a pregatirilor                     -membrii CEAC
                       -Aplicarea unor strategii diferentiate (teste, teme de lucru) elevilor cu rezultate
                       mediocre                                         Profesori

4   Efectuarea de evaluări curente     -simulari ale examenului de bac la nivel judetean si in cadrul scolii           Profesori             periodic
    periodice               -teste, auditii in cabinetul multimedia si TIC pentru sustinerea competentele
                       profesionale
                       -prezentarea rezultatelor elevilor in vederea depasirii golurilor in cunostinte
                       -masuri corective: suplimentarea programului de pregatire acasa si in scoala
                       - interpretarea şi evaluarea rezultatelor evaluărilor pentru a proiecta şi realiza
                       activităţi de reglare şi remediere
5   Formarea continua a personalului    -Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare                  personalului didactic, auxiliar,  Conform programarilor
    didactic, auxiliar, manageri scolari  -activităţi metodice la nivel de catedre, judetean, schimb de informatii si experinte   manageri scolari
                       metodice, exemple de bune practici
                       - centrarea profesorului pe rolurile de organizator şi mediator al experienţelor de
                       învăţare
6   Dezvoltarea spiritului de       Implicarea tinerilor si a personalului didactic in proiecte de mediu, de colectare a   Diriginti             permanent
    apartenenta la comunitatea       deseurilor, de economisire a energiei, in activitati de amenajare a spatiului verde,   Profesori
    educationala              de asigurare a unui climat prietenos
7   Implicarea familiei în activitatea   -Sedinte cu parintii semestriale                             Comitetul de            permanent
    de pregatire a elevului        -Consiliere cu parintii saptamanale, informari telefonice, email             Părinţi
                       -Recomandari din partea parintilor privind imbunatatirea performantelor scolare      Diriginti
                                                                                                61
   Implicarea familiei în activitati   -alegerea activitatilor extrascolare cu acordul parintilor, invitarea acestora la    Profesori
   extrascolare             desfasurarea lor                                     Directori
                                                                  Consiliile profesorale ale
                                                                  claselor
8  Implicarea dirigintilor si a     -Teme de consiliere privind, motivatia invatarii, succesul si insuccesul         Diriginti            permanent
   psihologului scolii in activitatea  profesional, educatia europeana,autocunoastere si dezvoltare personala,         psihologul scolii
   de formare psihopedagogica a     nonviolenta, democratie si solidaritate, respectarea diversitatii, multiculturalitate,  parinti
   elevului               insertia tinerilor in piata muncii
                      -Urmarirea frecventei la cursuri si cunoasterea motivelor                invitati AJOFM

                                                                  consilier educativ
9  Implicarea Consiliului elevilor in  Consiliul elevilor va monitoriza reapectarea codului de conduita in scoala,       Membrii Consiliului elevilor   permanent
   activitatea scolara          actiunile de interes scolare si extrascolare
10  Implicarea elevilor si profesorilor  Participarea in numar mai mare la proiecte, parteneriate educationale, programe     Profesori            permanent
   in derularea proiectelor locale,   -atragerea de fonduri pentru modernizare, premiere                    Directori
   nationale, internationale
11  Implicarea grupurilor de interese   Autoritati locale, institutii, organizatii profesionale vor fi atrase in proiecte,    Diriginti            permanent
   comunitare              programe, practica comasata, vizite colaterale, schimb de experienta, insertie pe    Autoritati locale, institutii,
                      piata muncii                                       organizatii profesionale
12  Monitorizarea şi           -Indrumarea şi controlul activităţii didactice prin :asistente, interasistente      Conducere,            Conform
   controlul activităţii                                                     Responsabilii decatedră     graficului
   pentru creşterea           -intocmirea de rapoarte periodice privind asigurarea calitatii in scoala         Membrii CEAC
   caltăţii procesului
   instructiv-educativ,
   transparenta sistemului de
   asigurare a calitatii in unitatea
   scolara
                                                                                         62
ANEXA 1 efectivele de elevi 2010-2011
 CLASA   FILIERA      PROFIL/DOMENIU  DOMENIU PREGATIRE    EFECTIVE
                       DE BAZA/ SPECIALIZARE  ELEVI   DIRIGINTE
 IX A   TEORETICA     REAL       MATEMATICA        29     MIRCEA
                       INFORMATICA, INTENSIV        DOINA
                       INFORMATICA
 IX B                     MATEMATICA        30     PADURARU
                       INFORMATICA ,INTENSIV        MIRELA
                       LB. ENGLEZA
 IX C                     MATEMATICA        30     DUMBRAVA
                       INFORMATICA             ADRIANA
 IX D                     MATEMATICA        32     PAPACU
                       INFORMATICA             MELANIA
 IX E   TEHNOLOGICA    SERVICII     ECONOMIC         36     STANCU
                                         DOINA
 IX F                     ECONOMIC         36     APOSTU
                                         ELENA
 IX G   TEHNOLOGICA    TEHNIC      MECANICA         37     LAMBRU
                                         COSTINELA
 IX H   TEHNOLOGICA    TEHNIC      CONSTRUCTII,INSTALATII  36     SOCOL
                       SI LUCRARII PUBLICE         VALERIA

 XA    TEORETICA     REAL       MATEMATICA        27     GANEA IOAN
                       INFORMATICA, INTENSIV
                       INFORMATICA
 XB                      MATEMATICA        26     SARAMET
                       INFORMATICA ,INTENSIV        DANUT
                       LB. ENGLEZA
 XC                      MATEMATICA        28     STOICA
                       INFORMATICA             DANIELA
 XD                      MATEMATICA        29     CONSTANTIN
                       INFORMATICA             VERONICA
 XE    TEHNOLOGICA    SERVICII     ECONOMIC         29     MIHAESCU
                                         MARIANA
 XF                      ECONOMIC         29     MOCANU
                                         AURELIA
 XG    TEHNOLOGICA    TEHNIC      MECANICA         28     CHECIU
                                         GABRIELA
 XH                      MECANICA         23     LISOFSCHI
                                         CORINA
 XI                      MECANICA         19     MATEI
                                         DRAGOS
 XJ    TEHNOLOGICA    TEHNIC      CONSTRUCTII,INSTALATII  20     GRAMA
                       SI LUCRARII PUBLICE         LENUTA

 XI A   TEORETICA     REAL       MATEMATICA        27     BACANU
                       INFORMATICA, INTENSIV        CALUDIA
                       INFORMATICA
 XI B                     MATEMATICA        30     CHIRITA
                       INFORMATICA             DOBRITA
 XI C                     MATEMATICA        22     BOAMFA
                       INFORMATICA             MARIA
 XI D                     MATEMATICA        29     COSTEA
                       INFORMATICA             NICULINA
 XI E   TEHNOLOGICA    SERVICII     TEHNICIAN IN       30     BUNEA
                       ACTIVITATII ECONOMICE        CARMEN
 XI F                     TEHNICIAN IN       29     GHEORGHE
                       ACTIVITATII ECONOMICE        CARMINA


                                                63
XII A   TEORETICA      REAL        MATEMATICA        25   CINCESCU
                          INFORMATICA, INTENSIV      BEATRICE
                          INFORMATICA
XII B                        MATEMATICA        20   STEFAN
                          INFORMATICA ,INTENSIV      LENUTA
                          LB. ENGLEZA
XII C                        MATEMATICA        23   STANESCU
                          INFORMATICA           VALERIU
XII D                        MATEMATICA        29   GUGIU ELENA
                          INFORMATICA
XII E   TEHNOLOGICA     SERVICII      TEHNICIAN IN       30   POPA EMILIA
                          ACTIVITATII ECONOMICE
XII F                        TEHNICIAN IN       28   ION
                          ACTIVITATII ECONOMICE      GHEORGHE

XII A   TEHNOLOGICA     SERVICII      TEHNICIAN IN       25   BOITAN
pr                         ACTIVITATII DE COMERT      ANGELICA
XII B pr  TEHNOLOGICA     MECANIC       TEHNICIAN MECANIC     25   POPESCU
                          PENTRU INTRETINERE SI      ROXANA
                          REPARATII
XII C pr  TEHNOLOGICA     C-TII, INST. SI   TEHNICIAN IN       24   VASLUIANU
                LUCRARI PUBLICE   CONSTRUCTII SI LUCRARII     BOGDAN
                          PUBLICE

XIII A   TEHNOLOGICA     SERVICII      TEHNICIAN IN       25   PREDA
pr                         ACTIVITATII DE COMERT      DANIEL
XIII B   TEHNOLOGICA     MECANIC       TEHNICIAN MECANIC     16   GEORGESCU
pr                         PENTRU INTRETINERE SI      GRATIELA
                          REPARATII

X FR    TEORETICA      REAL        MATEMATICA        27   PETCU
                          INFORMATICA           LETITIA
XIII FR  TEORETICA      REAL        MATEMATICA        31   IORDACHE
                          INFORMATICA           PETRUTA

XI A              MECANICA      LACATUS CONSTR.      32   PATRASCU
compl.                       METALICE S IUTILAJ        GHEORGHE
                          TEHNOLOGIC
XI B              C-TII, INST. SI   INSTALATOR INSTALATII   34   DRAGOMIR
compl.             LUCRARI PUBLICE   TEHNICO SANITARE SI DE      DAN
                          GAZE
XI C              C-TII, INST. SI   CONSTRUCTOR        30   ION
compl.             LUCRARI PUBLICE   STRUCTURI MONOLITE        PARASCHIV
TOTAL   40 clase/2 filiere  5 profile/domenii  13 domenii        1115
                                                  64
ANEXA 2 EFECTIVELE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR

       Nivel de                 Număr de     Număr de     Forma       Limba de
      învăţământ                  clase      elevi   de învăţământ      predare


       LICEU       cl. a –IX-a         8      266        Zi     Lb. Romana
                 cl. a –X-a          10     258        Zi     Lb. Romana
                  Total           18     524
                 cl. a –XI-a          6     167        Zi     Lb. Romana
                 cl. a –XII-a         6      155        Zi     Lb. Romana
                 cl. a –XII-a         3      74        RP     Lb. Romana
                 cl. a –XIII-a        2      41        RP     Lb. Romana
                 cl. a –X-a         1      27        FR     Lb. Romana


                 cl. a- XIII-a        1      31        FR     Lb.Romana
                   Total          19     495
      AN DE         cl. a –XI-a         3     96        Zi     Lb. Romana
     COMPLETARE         Total           3      96
                  Total           40     1115    Zi , AC,RP,FR   Lb. Romana


REZULTATE BACALAUREAT 2010-2011 dupa contestatii

NR.ELEVILOR                          SESIUNEA IUNIE-IULIE    SESIUNEA AUGUST-
                                             SEPTEMBRIE
Inscrisi                           219            154
Prezentati                          202            134
Neprezentati                         17             20
Promovati                           69             33
Respinsi/ din care sub 6                   133/ 15          101/ 12
Procent raportat la inscrisi                 31,5%           21,14%
Procent raportat la prezentati                34,15%           24,62%

  SITUAŢIA PERFECŢIONĂRII CADRELOR DIDACTICE
              NR. CADRELOR                 NR. CADRELOR DIDACTICE
              DIDACTICE CARE AU               CARE AU FINALIZAT GRADE
NR.   AN ŞCOLAR      FINALIZAT CURSURI DE             DIDACTICE
CRT.            PERFECŢIONARE


1.        2006-2007               137             7


2.        2007-2008               4              8

3.        2008-2009               17              6


4.        2009-2010               14              2

5.        2010-2011          36/ 5 postuniversitare        9
                                                            65
               Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2010-2011

            250
                    219
                             202
            200
numarul elevilor
            150                                          133
                                                             Series1
            100
                                                 69

              50
                                       17

              0
                                                i
                                      ti
                    i
                                                        si
                            ti
                                              at
                   ris
                                     ta
                           ta
                                                       in
                                             ov
                                    en
                  sc
                          en
                                                      sp
                                            om
                 In
                                   ez
                        ez
                                                    re
                                           Pr
                                  pr
                       Pr                                Ne
                                      Elevi
              Rezultate bacalaureat 2010-2011 sesiunea august-
                        septembrie

              180
                      154
              160
                              134
              140
     numarul elevilor
              120
                                                          101
              100
              80                                              Series1

              60
              40                                   33
                                         20
              20
               0
                                                  i
                                       ti
                    i
                                                        si
                              ti
                                                at
                    ris
                                      ta
                             ta
                                                       in
                                               ov
                                     en
                  sc
                            en
                                                      sp
                                             om
                 In
                                   ez
                          ez
                                                     re
                                            Pr
                                  pr
                         Pr                                 Ne
                                       Elevi
                                                                  66

								
To top