iso 9000 iso 9000 ? ????? iso by fUrf36

VIEWS: 401 PAGES: 15

									มาตรฐานการประกันคุณภาพ
    ISO 9000
ISO 9000 คืออะไร
  ISO เป็ นตัวย่อที่มาจากชื่อเต็มว่า “International Organization of
  Standardization” ซึ่ งเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกจากประเทศ
  ต่าง ๆ ทัวโลก เช่น สมาคมเศรษฐกิจยุโรป (EC) ญี่ป่นอเมริ กา สมาคมการค้าเสรี
       ่
  ยุโรป (EFTA) จี น สิ งคโปร์ เป็ นต้น รวมกว่า 80 ประเทศ โดยมี สานักงานอยู่
  ณ ก รุ ง เ จ นี ว า ป ร ะ เ ท ศ ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์
  ISO ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการรวบรวมและมีการ
  เผยแพร่ การใช้งานของมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็ นสากล และเท่าเทียมกันทัวโลก เช่น
                                   ่
  มาตรฐาน รู ปแบบและขนาดของบัตรเครดิต ถุงยางอนามัย สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
  บนหน้าปัดรถยนต์ เป็ นต้น
มาตรฐานของ ISO 9000
                ้
มาตรฐานของ ISO 9000 ได้ แบ่ งเนือหาเป็ น 5 เรื่องด้ วยกัน คือ
  ISO 9000 ใช้เป็ นแนวทางในการเลือกและกรอบในการเลือกใช้มาตรฐานชุดนี้ ให้
  เหมาะสม
  ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ กากับดูแลตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา
  การผลิต และการบริ การ
  ISO 9002 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ กากับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และ
  การบริ การ
  ISO 9003 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ กากับดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย
  ISO 9004 ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารระบบคุณภาพเพี่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
  สูงสุ ด
 ่
ทีมาของระบบคุณภาพ ISO 9000
  จุดเริ่ มต้นของระบบคุณภาพ ISO 9000 เริ่ มจากสถาบัน
  มาตรฐานแห่งเยอรมัน (DIN) ในปี ค.ศ. 1978 มีแนวคิด
  ว่ า น่ า จะมี ก ารน าระบบมาตรฐานของแต่ ล ะประเทศที่ ไ ม่
  เหมือนกัน มารวมเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อขจัดอุปสรรคทาง
  การค้าที่เกิ ดขึ้น อันเป็ นความคิดที่ตรงกับความคิดขององค์การ
                   ั
  มาตรฐานสากล (ISO) จึงได้จดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิค
  (Technical Committee) ซึ่ งรู้ จกกันในนาม     ั
  ISO/TC 176 เพื่อทาการพัฒนาระบบคุณภาพใช้สาหรับ
  การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม
       ่ ั่
เหตุผลสาคัญทีทวโลกยอมรับ ISO 9000
            ั ่
  เป็ นมาตรฐานที่ใช้กนทัวโลก
                            ั
  คุณภาพเป็ นสิ่ งสาคัญในการแข็งขันธุรกิจทั้งในปั จจุบนแล
  อนาคต
  มีความหลากหลายในการนาไปประยุกต์ใช้
  การยอมรับของประเทศชั้นนามากกว่า 130 ประเทศ
  สามารถขึ้นทะเบียนใบรับรองได้ทวโลกั่
     ี่
ประโยชน์ ทได้ รับจากการทามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO
            9000
  องค์กรมีการบริ หารงาน การให้บริ การที่มีระบบและมีประสิ ทธิผล
  องค์กรมีระบบการควบคุมเอกสารและข้อมูลที่ดี
  องค์กรมีระบบการควบคุมบันทึกคุณภาพที่ดี
  องค์กรมีการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลยิงขึ้น
                                 ่
  องค์กรได้รับการยอมรับว่า มีระบบการทางานที่ได้มาตรฐานระดับโลก (เป็ น
  สากล)
           ั
  บุคลากรมีการปฏิบติงานที่เป็ นระบบและมีขอบเขตชัดเจนยิงขึ้น รวมถึงการ
                             ่
  พัฒนาการทางาน/และการประสานงานร่ วมกัน
  ประหยัดต้นทุนในการให้บริ การขององค์กร
ข้ อกาหนดในระบบคุณภาพ
บันได 4 ขั้นสู่ คุณภาพ
  การทบทวนสถานภาพกิจการปัจจุบนั
  การจัดทาแผนการดาเนินงานและระบบเอกสาร
                    ั
  การนาเอกสารระบบบริ หารงานคุณภาพไปปฏิบติ
  การตรวจสอบระบบบริ หารงานคุณภาพ
    ่
คุณภาพทีมีผลจากการทุ่มเท
                           ่ ั
การดาเนินงานระบบคุณภาพจะประสบความสาเร็ จได้ ก็ข้ ึนอยูกบปั จจัยต่อไปนี้
   ้
   ผูบริ หารระดับสูงให้การสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
  ทุกคนในองค์กรมีจิตสานึกด้านคุณภาพและให้ความร่ วมมือ
  มีการติดตามและปรับปรุ งแก้ไขระบบบริ หารงานคุณภาพอย่าง
   ต่อเนื่อง
  มีงบประมาณเพียงพอ
  ขั้นตอนการขอการรับรอง 5 ขั้นตอน
  ขอข้อมูล
   ่
   ยืนคาขอ
  ตรวจประเมิน
  ออกใบรับรอง
  ตรวจติดตาม
 สิ่ งที่จะได้ รับหลังจากการใช้ ISO 9000
  ผู้ประกอบการ
1.องค์กรและบุคลากรมีการพัฒนา
2.สิ นค้าและบริ การได้รับการยอมรับเชื่อถือทั้งระดับในประเทศและระดับ
 นานาชาติ
3.ลดต้นทุกการผลิตในระยะยาว
4.ได้รับการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศในเอกสารเผยแพร่ ของ
 สมอ.
  ผู้บริโภคทั้งระดับบุคคลและระดับองค์ กร
1.มีความมันใจในสิ นค้าและบริ การ
     ่
2.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และไม่ตองตรวจสอบคุณภาพซ้ า
                 ้
       ้
3.ได้รับการคุมครองด้านคุณภาพ
4.มีความสะดวกในการเลือกชื้อเลือกใช้เพราะมีหนังสื อรายชื่อเป็ น
 แนวทาง
หัวใจของความสาเร็จ ของการประยุกต์ ใช้ ISO 9000

   ้
  ผูบริ หารระดับสูงทุกคน ต้องมีความเข้าใจและให้ความสาคัญกับ
  โครงการอย่างต่อเนื่อง
  พนักงานทุกคนต้องเข้าใจความหมายของนโยบายคุณภาพ และ
     ั
  ปฏิ บติงานตามระบบเอกสารที่เขียนไว้และมีการแก้ไขให้ดีข้ ึน
  อย่างต่อเนื่อง
  แผนและโครงการต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย
        ่
    ธุรกิจทีประยุกต์ ใช้ ISO 9000 แล้ ว
- น้ ามัน, ปิ โตรเลียม, ปิ โตรเคมี, ก๊าซธรรมชาติ, ชิ้นส่ วนรถยนต์
- พลาสติก, กระดาษ, โลหะ
- อิเลคทรอนิคส์และไฟฟ้ า
- อาหารและ Catering
- เคมีและยา เวชภัณฑ์
- บริ การ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล
- การประกันภัย การขนส่ ง
- ก่อสร้าง
             แหล่งข้ อมูล
  http://www.krirk.ac.th/Download/kiti/kiti01.ht
  m
  http://www.tisi.go.th/9000/9000.html
  http://www.thaitobacco.or.th/article/cu0543_0
  2.html
  นุชจริ นทร์ พงศ์นพรัตน์,นายจตุพล โพธิ์คาพก.มาตรฐานคุณภาพของ
  ISO 9000 .หน้า 5,30.

								
To top