CEN-05-2010 HINDI by docsshare

VIEWS: 16 PAGES: 17

									                                    Hkkjr ljdkj] jsyos ea=ky;
                                       jsyos HkrhZ cksMZ
izdk’ku dh rkjh[k: 06-03-2010                                             vafre rkjh[k ,oa le;: 05-04-2010 ds 17.30 cts rd
                                           dsUæh;Ñr jkstxkj lwpuk la-05/2010
fuEufyf[kr inksa ds fy, ik= Hkkjrh; ukxfjdksa ls fu/kkZfjr izk:i ¼vPNs fdLe ds ,&4 vkdkj ds ckW.M isij 80 th,l,e ds dsoy ,d rjQ mi;ksx djrs gq,½ esa vkosnu i= vkeaf=r fd;s tkrs gSaA gj
rjg ls iw.kZ vkosnu i= visf{kr layXudksa lfgr Mkd }kjk lkekU; 'krks± ds iSjk&15 esa mfYyf[kr lacaf/kr jsyos HkrhZ cksMZ dks Hkstsa tks 05-04-2010 ds 17-30 cts rd igqap tkus pkfg,A vkosnu i= vafre
rkjh[k rd lacaf/kr jsHkcks ds dk;kZy;ksa ds ifjljksa esa j[ks ckWDl esa Hkh Mky ldrs gSaA vle] es?kky;] ef.kiqj] v:.kkpy izns'k] fetksje] ukxkySaM] f=iqjk] flfDde] tEew ,oa d'ehj] fgekpy izns'k ds
ykgkSy vkSj Lihfr ftyksa rFkk pEck ftys ds ikaxh mi izHkkx] vaMeku] fudksckj ,oa y{k}hi }hilewg rFkk fons'k esa jgus okys mEehnokjksa ds fy, vkosnui= Mkd }kjk Lohdkj djus dh vafre rkjh[k
20-04-2010 ds 17-30 cts rd gksxhA
mEehnokj Ñi;k uksV djsa % ¼1½ lHkh lgHkkxh jsHkcks }kjk fyf[kr ijh{kk ,d gh fnu yh tk;sxhA ¼2½ lgHkkxh jsHkcks us {ks=h; Hkk"kkvksa dk fodYi fn;k gS] mEehnokjksa dks vkosnu djrs
le; dksbZ Hkh ,d {ks=h; Hkk"kk pquus dk fodYi gksxkA ¼3½ vtk@vttk@HkwriwoZ lSfudksa@'kkjhfjd fodykax@efgykvksa@ vYila[;dksa@vkfFkZd :i ls detksj oxks± ftudh okf"kZd
ikfjokfjd vk; #- 50]000@& ls de gS] ds fy, dksbZ ijh{kk 'kqYd ugha gSA ¼4½ tks ik= mEehnokj iwoZ vf/klwpukvksa ¼tSlk fd uhps fjfDr rkfydk ds dkWye&15 esa mfYyf[kr gS½ esa
vkosnu dj pqds gSa] fdUrq vHkh rd ijh{kk ugha yh xbZ gS] os mlh jsHkcks esa iqu% vkosnu ugha djsa] fdUrq og vius tksf[ke ij ,d ls vf/kd jsHkcks esa vkosnu dj ldrk gS D;ksafd lHkh
jsHkcks }kjk ijh{kk ,d gh fnu yh tk;sxhA ftu vik= mEehnokjksa dk vkosnu i= jí dj fn;k x;k gS os iqu% vkosnu dj ldrs gSaA ¼5½ mEehnokj lacaf/kr jsHkcks dks ,dy@i`Fkd vkosnu
i= izLrqr djus ds fy, lkekU; vuqns'kksa dk iSjk&16 ns[ksaA
                osru cSaM                  fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq  foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk   lkekU;                      fodykax
dksfV    in dk uke                js H kcks   ekax&                                                 U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk     mEehnokjksa ¼n`fo@
                                                              fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M    vk;q
 la-              ,oa xzsM       dk uke    dÙkkZ ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka  la- ,oa jkslwl ftudh                              vfo@Jfo½ ds
                                                                             1-07-2010
                osru ¼#½              js y os vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo     ijh{kk yh tkuh gS                               fy, mi;qDrrk
                                        tk tk                                    dks
 1        2           3         4      5   6  7  8  9  10  11  12 13 14       15      16      17           18             19
                                  MCY;w                                    ,-3    20-35   fdlh ekU;rkizkIr laLFkk ls flfoy  mi;qDr ugha
 1.    vuqHkkx vfHk;ark    9300-34800    vgenkckn     vkj    19 9   4  11  43   4   -  -  -
                                                                                    bathfu;jh esa fMxzh ¼;k½ ch,llh  3% fjfDr;ka
      ¼LFkk;h iFk½      (xzsos-4600)
                          bykgkckn    ,ulhvkj  7  1  1  5  14   2   -  -  -                       ¼bathfu;jh½ flfoy dk pkj o"khZ;  vxys vkns'kksa
                                                                                         ikB~;Øe        ds yafcr jgus
                                  ,uvkj 15 4     3  6  28   2   -  -  -  7 (2/2008) ,oa                                rd 'kkjhfjd
                                                              2 (1/2009)                                   fodykax
                                 ,uMCY;wvkj 6   0  2  5  13   -   -  -  -  7 (1/2009)
                                                                                                      dksVk ds
                          vtesj                                                                          varxZr
                          caxykSj   ,lMCY;wvkj 2   0  1  3  6  10%   -  -  -                                         vkjf{kr j[kh
                                                                                                       xbZ gSaA
                          Hkksiky   MCY;wvkj   2  1  -  2  5   -   -  -  -

                                 ,lbZlhvkj 1   1  1  1  4   -   -  -  -
                          fcykliqj
                                  lhvkj   2  1  0  2  5   -   -  -  -
                          pa.Mhx<+     ,uvkj 22 6     4  12  44   4   -  -  - 6 (1/2009)

                          psUubZ     ,lvkj 15 5     2  7  29   2   -  -  -

                          xqokgkVh   ,u,Qvkj   8  1  2  4  15   2   -  -  -
                                 ,lbZvkj   5  1  0  1  7   -   -  -  -
                         dks y dkrk
                                  bZvkj   3  1  0  0  4   1   -  -  -
                                 ,lbZvkj   1  1  0  0  2   -   -  -  -
                          ekynk
                                  bZvkj   2  0  0  1  3   -   -  -  - 11 (23-1/2007)
                                 ,u,Qvkj   1  1  1  1  4   -   -  -  - 11 (23-1/2007)

                                 MCY;wvkj   8  4  2  6  20   2   -  -  -
                           eqEcbZ
                                  lhvkj   1  0  1  1  3   -   -  -  -
                         eqTtQjiqj    bZlhvkj  7  4  1  2  14   1   -  -  - 5 (1/2008-09)

                          iVuk      bZlhvkj  7  3  0  2  12   1   -  -  - 06 (1/2008-09)


                           jkaph    ,lbZvkj   1  0  1  0  2   -   -  -  -
                                 ,llhvkj 11 4     1  10  26   2   -  -  -
                         fldanjkckn
                                 bZlhvksvkj  1  0  1  0  2   -   -  -  -

 2.    vuqHkkx vfHk;ark    9300-34800    vgenkckn MCY;wvkj 16 6        4  9  35   4   -  -  -            ch - 1   20 - 35  fdlh ekU;rkizkIr laLFkk ls flfoy  mi;qDr ugha
        ¼dk;Z½      (xzzsos-4600)  bykgkckn  ,uvkj 8 1         2  4  15   -   -  -  -- 01 (1/2009)                  bathfu;jh esa fMxzh ¼;k½ ch,llh  3% fjfDr;ka
                                                                                   ¼bathfu;jh½ flfoy dk pkj o"khZ;  vxys vkns'kksa
                          vtesj     ,uMCY;wvkj 7   2  1  5  15   -   -  -  - 06 (1/2009)                       ikB~;Øe        ds yafcr jgus
                                                                                                     rd 'kkjhfjd
                                 ,lMCY;wvkj 1   0  0  1  2   -   -  -  -                                          fodykax
                          caxykSj
                                 vkjMCY;w,Q  1  0  0  0   1   -   -  -  - 31 (1/2008)                                    dksVk ds
                                                                                                       varxZr
                          Hkksiky    MCY;wvkj  2  1  -  1  4   -   -  -  -                                         vkjf{kr j[kh
                                       1  1  0  0  2   -   -  -  -                                           xbZ gSaA
                                 ,lbZlhvkj
                          fcykliqj
                                  lhvkj   0  0  0  1  1   -   -  -  -

                          paMhx<+     ,uvkj 22 6     4  10  42   4   -  -  - 08 (1/2009)

                          psUubZ     ,lvkj 10 3     2  5  20   2   -  -  -

                                 vkbZlh,Q   1  1  0  0  2   -   -  -  - 31 (1/2008)

                          xqokgkVh   ,u,Qvkj   9  2  3  5  19   2   -  -  -

                           tEew    vkjlh,Q   1  0  0  0  1   -   -  -  -
                          Jhuxj      ,uvkj   2  1  0  1  4   -   -  -  -
                                 ,lbZvkj   10 0   0  2  12   3   -  -  -
                         dks y dkrk
                                 lh,yMCY;w 2   1  0  0  3   -   -  -  -

                          ekynk    ,u,Qvkj   0  0  1  2  3   -   -  -  -
                                   bZvkj  1  0  1  1   3   -   -  -  - 10 (23-1/2007)

                           eqEcbZ MCY;wvkj     6  3  2  4  15   1   -  -  -
                         eqt¶Qjiqj ,u,Qvkj      1  1  0  0  2   -   -  -  -

                                  bZlhvkj  2  1  0  1   4   -   -  -  - 04 (1/2008-09)

                           iVuk      bZlhvkj 11 3    2  4  20   2   -  -  -

                           jkaph    ,lbZvkj   0  0  0  1  1   -   -  -  -

                         fldanjkckn bZlhvksvkj    2  1  0  1  4   -   -  -  -
                osru cSaM                 fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq             foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                              fodykax
dksfV   in dk uke               js H kcks    ekax&                                                              U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk        mEehnokjksa ¼n`fo@
                                                                        fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M   vk;q
 la-              ,oa xzsM     dk uke     dÙkkZ ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka            la- ,oa jkslwl ftudh                                    vfo@Jfo½ ds
                                                                                     1-07-2010
                osru ¼#½             js y os vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo               ijh{kk yh tkuh gS                                     fy, mi;qDrrk
                                       tk tk                                             dks
 1       2          3        4       5   6  7    8    9    10   11   12 13 14            15      16    17                18               19

 3.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    caxykSj   ,lMCY;wvkj 3   0    0    1    4      -    -    -    -           ,-3   20-35    fdlh ekU;rkizkIr laLFkk ls flfoy bathfu;jh    mi;qDr ugha
                (xzsos-4600)                                                                     esa fMxzh ¼;k½ ch,llh ¼bathfu;jh½ flfoy      3% fjfDr;ka
        ¼lsrq½              Hkksiky   MCY;wlhvkj -   -    1    -    1      -    -    -    -
                                                                                                                    vxys vkns'kksa
                                                                                           dk pkj o"khZ; ikB~;Øe
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj 2   0    0    1    3      -    -    -    -                                              ds yafcr jgus
                                                                                                                    rd 'kkjhfjd
                         paMhx<+    ,uvkj    0  0    1    1    2      -    -    -    -  7 (1/2009)
                                                                                                                      fodykax
                         psUubZ    ,lvkj    4  1    0    1    6      -    -    -    -                                                dksVk ds
                                                                                                                      varxZr
                         xqokgkVh   ,u,Qvkj 2    2    0    0    4      -    -    -    -                                              vkjf{kr j[kh
                                                                                                                      xbZ gSaA
                        dks y dkrk  ,lbZvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -

                         eqEcbZ   MCY;wvkj   1  0    0    2    3      -    -    -    -
                         iVuk    bZlhvkj   2  0    0    1    3      -    -    -    -

 4.              9300-34800                                                            lh - 1  20-35    fdlh ekU;rkizkIr laLFkk ls flfoy bathfu;jh    mi;qDr ugha
     vuqHkkx vfHk;ark            vgenkckn   MCY;wvkj   1  0    1    0    2      -    -    -    -
     ¼Mªkbax½ flfoy    (xzsos-4600)                                                                     esa fMxzh ¼;k½ ch,llh ¼bathfu;jh½ flfoy      3% fjfDr;ka
                         caxykSj   ,lMCY;wvkj 1   0    0    1    2      -    -    -    -                     dk pkj o"khZ; ikB~;Øe               vxys vkns'kksa
                                                                                                                    ds yafcr jgus
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -                                              rd 'kkjhfjd
                         paMhx<+   ,uvkj    16 4    2    8    30   4      -    -    -  9 (1/2009)                                         fodykax
                         psUubZ   ,lvkj     1  3    2    5    11     1    -    -    -                                                dksVk ds
                               vkbZlh,Q   1  1    0    0    2      -    -    -    -                                                varxZr
                                                                                                                    vkjf{kr j[kh
                         xqokgkVh  ,u,Qvkj    2  1    1    1    5      1    -    -    -                                                xbZ gSaA
                               ,lbZvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -
                        dks y dkrk   bZvkj   3  1    1    2    7      1    -    -    -
                               lh,yMCY;w   1  0    0    0    1      -    -    -    -
                         ekynk    ,lbZvkj   2  0    0    0    2      -    -    -    -

                         eqEcbZ    lhvkj    0  0    0    3    3      -    -    -    -
                        eqt¶Qjiqj   bZlhvkj   2  0    0    0    2      -    -    -    -

                         iVuk    bZlhvkj   5  1    0    1    7      1    -    -    -  5 (1/2008-09)

                          jkaph    ,lbZvkj   3  1    0    1    5      -    -    -    -

                                      1  0    0    0    1      -    -    -    -           lh - 1  20-35    fdlh ekU;rkizkIr laLFkk ls flfoy bathfu;jh     mi;qDr ugha
 5.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    fcykliqj   ,lbZlhvkj
                                                                                           esa fMxzh ¼;k½ ch,llh ¼bathfu;jh½ flfoy      3% fjfDr;ka
      ¼vkdyd½@       (xzsos-4600)  dks y dkrk         2  0    0    0    2      -    -    -    -                                               vxys vkns'kksa
                               ,lbZvkj                                                         dk pkj o"khZ; ikB~;Øe
     eq[; vkdyd                                                                                                           ds yafcr jgus
                         ekynk    ,lbZvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -                                               rd 'kkjhfjd
                          jkaph   ,lbZvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -                                              fodykax dksVk
                                                                                                                     ds varxZr
                        fldanjkckn   bZlhvksvkj  1  0    0    0    1      -    -    -    -                                               vkjf{kr j[kh
                                                                                                                         a
                                                                                                                      xbZ gSA

 6.    ofj"B vuqHkkx    9300-34800     iVuk    lhMCY;wih   2  0    0    1    3    -    -    -    -    9 (1/2008-09)
                                                                                 ,-3   20 - 35 vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn }kjk        vfo ¼vks,y½
    vfHk;ark ¼/kkrqdeZ½   (xzsos-4600)                                                                     ekU;rkizkIr fdlh fo'ofo|ky; ls èkkrqdeZ       ds fy,
                                                                                           bath- esa fMxzh ;k led{k vkSj 15 Vu rFkk       mi;qDr
                                                                                           mPp {kerk ds fo|qr vkWdZ QusZl dk mi;ksx
                                                                                           djrs gq, bLikr fuekZ.k esa 5 o"kZ dk vuqHko-

 7.   vuqHkkx vfHk;ark    9300-34800     iVuk    lhMCY;wih  1  0    0    0    1    -    -    -    -    27 (1/2006-07)  ch - 1  20-35 jklk;fud bathfu;jh esa fMxzh-              mi;qDr ugha
     ¼jklk;fud½       (xzsos-4600)                                                                                              3% fjfDr;ka
                                                                                                                    vxys vkns'kksa
 8.   vuqHkkx vfHk;ark    9300-34800     iVuk    lhMCY;wih  1  0    0    1    2    -    -    -    -    29 (1/2006-07)  ,-3   20-35    vkW V ks e ks c kby ba t hfu;jh es a fMxz h rFkk ds yafcr jgus
     ¼vkWVkseksckby½    (xzsos-4600)                                                                     vkWVkseksckby rFkk Mhty batu j[kj[kko rd 'kkjhfjd
                                                                                           dk Kku-                     fodykax dksVk
                                                                                                                     ds varxZr
 9.   vuqHkkx vfHk;ark    9300-34800     iVuk    lhMCY;wih  1  0    0    1    2    -    -    -    -    32 (1/2006-07)  ,-3   20-35    bysDVªkWfudh bathfu;jh esa fMxzh-         vkjf{kr j[kh
     ¼bysDVªkWfudh½     (xzsos-4600)                                                                                                   a
                                                                                                                      xbZ gSA
 10.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    vgenkckn   MCY;wvkj   4  5    4    7    20     -    -    -    -           ch - 1  20-35 fofuekZ.k@esdkVªkfuDl@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy
                                                                                                 W                   mi;qDr ugha
       ¼;kaf=d½      (xzsos-4600)                                                                     ,oa e'khfua x @Vw y ,oa MkbZ fuekZ . k@      3% fjfDr;ka
                        bykgkckn   ,uvkj    2  0    0    0    2      -    -    -    -  4 (1/2009)
                                                                                           vkWVkseksckby@mRiknu@/kkrqdeZ@Qkm.Mªh       vxys vkns'kksa
                               ,ulhvkj    15 1    3    1    20   2      -    -    -                                               ds yafcr jgus
                                                                                           izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa
                                      0  1    0    0    1      -    -    -    -                                               rd 'kkjhfjd
                               Mh,yMCY;w                                                        fMxzh-                      fodykax dksVk
                         vtesj   ,uMCY;wvkj 9   3    1    10   23     -    -    -    -  8 (1/2009)                                        ds varxZr
                               MCY;wlhvkj 1   0    0    0    1                                       fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj    vkjf{kr j[kh
                                                                                           fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %                  a
                                                                                                                      xbZ gSA
                         caxykSj   vkjMCY;w,Q 2   0    0    0    2      -    -    -    -  19 (02/2008)
                                                                                           ¼1½ jsHkcks vgenkckn ds fy, U;wure 9
                         Hkksiky  MCY;wvkj   6  2    1    1    10     1    -    -    -                     inksa ds fy, ;kaf=d bathfu;jh esa fMxzh]
                                                                                           U;w u re 4 inks a ds fy, bys D Vª k W f udh@
                         fcykliqj  ,lbZlhvkj   2  0    0    1    3      -    -    -    -
                                                                                           eSdkVªkWfudh bathfu;jh esa fMxzhA
                         paMhx<+   ,uvkj    2  0    2    0    4      -    -    -    -                     ¼2½ js H kcks pa M hx<+ ] Hkks i ky] ps U ubZ ]
                                                                                           tEew&Jhuxj ¼mÙkj jsyos½] dksydkrk] eqEcbZ]
                               ,lvkj    20 3    2    8    33   1    -    -    -
                          psUubZ                                                               eqt¶Qjiqj vkSj iVuk ds fy, vdsys ;kaf=dh
                               vkbZlh,Q   1    1    0    0    2    -    -    -    -  1 (1/2009)              bathfu;jh ls U;wure 50% HkrhZA
                                                                                 lh - 1
                                                                                           ¼3½ jsHkcks tEew&Jhuxj ¼Mh,eMCY;w½ ds fy,
                          tEew   Mh,eMCUY;w  0  1    9    0    10     0    -    -    -           lh - 1
                                                                                           ;kaf=dh bathfu;jh esa fMxzh ls U;wure 6
                         Jhuxj          3  0    0    0    3      -    -    -    -
                                ,uvkj                                              ch - 1        mEehnokj] eSdkVªkWfudh bathfu;jh ls 2 vkSj
                                      0  0    1    0    1      -    -    -    -
                                                                                           oS|qr bathfu;jh ls 2 mEehnokjksa dh HkrhZ
                        dks y dkrk  lh,yMCY;w                                              lh - 1        gksxhA
                               MCY;wvkj   8  0    0    6    14     -    -    -    -           ch - 1        ¼4½ jsHkcks fcykliqj ds fy, 2 inksa dh HkrhZ
                          eqEcbZ
                                lhvkj    31 6    3    14   54     6    -    -    -           ch - 1        ;kaf=d bathfu;jh ls gksxhA
                                                                                           ¼5½ bykgkckn ¼,ulhvkj½ ds fy, ,lbZ
                        eqt¶Qjiqj   bZlhvkj   1  0    0    0    1      -    -    -    -  6 (1/2008-09)  ch - 1        ¼;kaf=d½ dk in ,lbZ ¼lh ,oa
                         iVuk   lhvkjMCY;w   15 5    2    8    30     3    -    -    -  7 (1/2008-09)  lh - 1        MCY;w@Mhty@fQVj@ ,eMCY;w@Vhvkj,Q½
                                                                                           gSA
                        fr#oauriqje         4  1    1    1    7    -    -    -    -    101 (1/2008)   ch - 1
                               ,lvkj
11.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj 0    0    0    1    1    -    -    -    -    2 (2/2008)    lh - 1
     ¼feyjkbV½      (xzsos-4600)

12.                                    1  0    0    0    1    -    -    -    -    1 (2/2008)    lh - 1
     vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800   bykgkckn    ,ulhvkj
       ¼osYMj½      (xzsos-4600)
               osru cSaM                  fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq        foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                              fodykax
dksfV   in dk uke              js H kcks  ekax&                                                            U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk        mEehnokjksa ¼n`fo@
                                     ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka       fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q
 la-             ,oa xzsM     dk uke    dÙkkZ                                                                                vfo@Jfo½ ds
                                                                    la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010
               osru ¼#½            js y os   vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo           ijh{kk yh tkuh gS                                    fy, mi;qDrrk
                                        tk tk                                        dks
 1       2         3        4      5     6  7  8  9   10   11    12 13 14            15     16    17                18               19

 13.   vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800     iVuk    lhMCY;wih   1  0  0  1   2   -    -    -    - 30 (01/2006-07)     , - 3 20 - 35 ;kaf=d bathfu;jh esa fMxzh vkSj ;kaf=d fMtkbu
       ¼;kaf=d½     (xzsos-4600)                                                               rFkk 3Mh ekWMfyax ds vkWVks dSM dk KkuA   vfo ¼vks,y½
       fMtkbu                                                                                                 Jfo ds fy,
                         psUubZ   vkbZlh,Q   4  0  0  1   5   1    -    -    -             lh - 1 20 - 35 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy  mi;qDr
                                                                                    ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&
                                                                                    eksckby@mRiknu@/kkrqdeZ@Qkm.Mªh
                                                                                    izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa
                                                                                    fMxzhA
                                                                                    U;wure 50% HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh lsA

14.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     tEew      ,uvkj   1  0  0  0   1   -    -    -    -             , - 3 20 - 35 ;kaf=d bathu;jh esa fMxzhA               mi;qDr ugha
       ¼yksdks½     (xzsos-4600)   Jhuxj                                                                                     3% fjfDr;ka
                                                                                                                vxys vkns'kksa
15.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    caxykSj   ,lMCY;wvkj 2    0  0  2   4   -    -    -    -            lh - 1 20-35 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy        ds yafcr jgus
     ¼;kaf=d odZ'kkWi½   (xzsos-4600)                                                             ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&         rd 'kkjhfjd
                         psUubZ    ,lvkj 6     1  1  2   10   1    -    -    -                   eks c kby@ mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mªh            fodykax
                               ,lbZvkj 1    0  0  0   1   -    -    -    -                   izkS|ksfxdh@ bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa        dksVk ds
                        dks y dkrk                                                lh - 1    fMxzhA                            varxZr
                                bZvkj   13 2   2  0   17   1    -    -    -
                                                                                   fVIi.kh% dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj        vkjf{kr j[kh
16.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    paMhx<+    ,uvkj    0  0  0  1   1   -    -    -    - 4 (1/2009)       ch - 1                                   xbZ gSaA
                                                                                   fuèkkZj.k bl izdkj gS %&
     ¼,l ,oa Vh½     (xzsos-4600)
                                                                                   ¼1½ jsHkcks dksydkrk] psUubZ vkSj paMhx<+ ds
       odZ'kkWi                                                                        fy, U;wure 50% HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh lsA

17.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    vgenkckn   MCY;wvkj   8  2  5  4   19   1    -    -    -             ,-3   20-35 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy       mi;qDr ugha
     ¼dSfj- ,oa oSxu½   (xzsos-4600)                                                                 ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&     3% fjfDr;ka
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj 0    2  1  0   3   -    -    -    -    3 (2/2008)
                                                                                                                vxys vkns'kksa
                                                                                       eks c kby@ mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mª h
                        Hkqous'oj  bZlhvksvkj 1    0  0  0   1   -    -    -    -                       izkS|ksfxdh@ bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa   ds yafcr jgus
                                                                                       fMxzhA                      rd 'kkjhfjd
                                                                                       fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     fodykax
                        paMhx<+     ,uvkj   4  1  1  2   8   1    -    -    - 3 (1/2009)                                            dksVk ds
                                                                                       fu/kkZj.k bl izdkj gS %
                         tEew      ,uvkj   4  1  1  2   8   1    -    -    -                                                  varxZr
                                                                                       ¼1½ jsHkcks paMhx<+] tEew Jhuxj] dksydkrk]
                        Jhuxj                                                                                     vkjf{kr j[kh
                                                                                       eqt¶Qjiqj] eqEcbZ] iVuk vkSj fldanjkckn ds      xbZ gSaA
                                      7  2  2  5   16   2    -    -    -
                                                                                       fy, U;wure 50% HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh lsA
                        dks y dkrk    bZvkj
                                                                                       ¼2½ jsHkcks vgenkckn ds fy, U;wure 2 inksa
                               MCY;wvkj   2  1  1  2   6   -    -    -    -                       dh HkrhZ ;kaf=d bath- esa fMxzh lsA
                         eqEcbZ
                               ,llhvkj    1  1  0  1   3   -    -    -    -
                        eqt¶Qjiqj   bZlhvkj   0  1  1  0   2   -    -    -    -
                              ,u,Qvkj    3  2  1  0   6   1    -    -    - 8 (1/2008-09)

                         iVuk      bZlhvkj  8  2  5  1   16   2    -    -    - 1 (1/06-07) ,oa
                                                                    8 (1/08-09)
                         jkaph     ,lbZvkj  2  1  0  1   4   -    -    -    -

                               ,llhvkj    0  0  0  1   1   -    -    -    -
                       fldanjkckn
                               bZlhvksvkj  1  0  0  0   1   -    -    -    -

18.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    paMhx<+     ,uvkj   3  1  0  1   5   -    -    -    -             ,-3   20-35 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy       mi;qDr ugha
     ¼Mhty ;kaf=d½     (xzsos-4600)                                                                 ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&     3% fjfDr;ka
                         psUubZ     ,lvkj   6  3  2  4   15   1    -    -    -
                                                                                       eks c kby@ mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mª h      vxys vkns'kksa
                         tEew     ,uvkj    3  0  1  1   5   -    -    -    -                       izkS|ksfxdh@ bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa   ds yafcr jgus
                         Jhuxj                                                            fMxzhA                      rd 'kkjhfjd
                                                                                       fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     fodykax
                        eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    1  1  0  0   2    -   -    -    - 7 (1/2008-09)
                                                                                       fu/kkZj.k bl izdkj gS %               dksVk ds
                         jkaph    ,lbZvkj   1  0  0  0   1   -    -    -    -                                                  varxZr
                                                                                       ¼1½ jsHkcks paMhx<+] tEew Jhuxj] eqt¶Qjiqj
                                                                                                                vkjf{kr j[kh
                         iVuk     bZlhvkj   3  0  0  1   4   -    -    -    - 3 (1/2006-07)                vkSj iVuk ds fy, U;wure 50% HkrhZ ;kaf=d       xbZ gSaA
                                                                                       bathfu;jh lsA
19.    vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800     iVuk           2  0  0  0   2   -    -    -    - 2 (1/2006-07)      ,-3
                               bZlhvkj
    ;kaf=d ¼vks ,oa ,e½  (xzsos-4600)

20.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    bykgkckn   ,ulhvkj    1  1  0  0   2    -   -    -    - 3 (02/2008)       lh - 1 20-35 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy       mi;qDr ugha
       ¼fQVj½      (xzsos-4600)                                                              ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&        3% fjfDr;ka
                                                                                   eks c kby@ mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mª h         vxys vkns'kksa
                                                                                   izkS|ksfxdh@ bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa      ds yafcr jgus
                                                                                   fMxzhA                          rd 'kkjhfjd
                                                                                   fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj        fodykax
                                                                                                                 dksVk ds
                                                                                   fu/kkZj.k bl izdkj gS %
                                                                                                                  varxZr
21.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    eqt¶Qjiqj    bZlhvkj  1  0  0  0   1    -   -    -    - 9 (01/2008-09)      ,-3     ¼1½ jsHkcks eqt¶Qjiqj ds fy, U;wure 50%         vkjf{kr j[kh
     ¼;kaf=d@oS|qr½    (xzsos-4600)                                                              HkrhZ oS|qr bathfu;jh lsA                  xbZ gSaA


22.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    vtesj    ,uMCY;wvkj   0  0  1  0   1    -   -    -    -             ,-3               W
                                                                                 20-35 fofuekZ.k@eSdkVªkfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@Vwy       mi;qDr ugha
     ¼Mhty oS|qr½     (xzsos-4600)                                                                 ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@ vkWVks&     3% fjfDr;ka
                         paMhx<+    ,uvkj   1  0  0   1   2     -    -    -    -                     eks c kby@ mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mª h      vxys vkns'kksa
                                                                                       izkS|ksfxdh@ bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa   ds yafcr jgus
                         psUubZ     ,lvkj   6  0  1  4   11   1    -    -    -                       fMxzhA                      rd 'kkjhfjd
                                                                                       fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     fodykax
                        dks y dkrk    bZvkj   2  2  1  1   6    -   -    -    -                                                 dksVk ds
                                                                                       fu/kkZj.k bl izdkj gS %
                        (Mhty                                                                                       varxZr
                                                                                       ¼1½ jsHkcks paMhx<+ ds fy, U;wure 50% HkrhZ    vkjf{kr j[kh
                        oS|qr ,oa
                                                                                       ;kaf=d bathfu;jh lsA                 xbZ gSaA
                        yksdks½

                       fldanjkckn   ,llhvkj    0  1  0  0   1   -    -    -    -             ,-3   20-35    fdlh ekU;rkizkIr fo'ofo|ky; ls
                                                                                       oS|qr@bysDVªkWfudh bathfu;jh esa fMxzhA


                                                                             ,-3       q
                                                                                 20-35 oS|r@bysDVªkWfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkWfudh@
                        bykgkckn    ,uvkj    0  0  0  1   1   -    -    -    -    5 (01/2009)              oS|qr ikoj iz.kkfy;ksa@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@
                                                                                                           w a
                                                                                       bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªesVs'ku
                                                                                       ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@
                                                                                       mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xd
                                                                                       bathfu;jh esa fMxzhA
dksfV   in dk uke     osru cSaM     js H kcks   ekax&     fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;               U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk           fodykax
                        dk uke    dÙkkZ                           fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q
                                      ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka                                                  mEehnokjksa ¼n`fo@
 la-             ,oa xzsM                                                                                              vfo@Jfo½ ds
                               js y os   vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo   la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010
               osru ¼#½                                          ijh{kk yh tkuh gS                                           fy, mi;qDrrk
                                         tk tk                                dks
 1        2         3        4       5     6  7  8  9   10   11    12 13 14      15     16    17                      18                19

23.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     caxykSj   ,lMCY;wvkj  0  1  0  1   2   -    -   -    -           lh - 1  20 - 35
                                                                                     ;kaf=d@oS|qr bathfu;jh esa fMxzhA           vfo ¼vks,y½
     ¼Mªkbax ;kaf=d½    (xzsos-4600)                                                                                          Jfo ds fy,
                         tEew    Mh,eMCY;w   0  0  2  0   2   -    -   -    -
                                                                                                                 mi;qDr
                         Jhuxj
                        fldanjkckn   ,llhvkj   0  0  0  1   1   -    -   -    -           lh - 1 20 - 35 ;kaf=d bathfu;jh esa fMxzhA
24.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    vgenkckn    MCY;wvkj   5  2  0  2   9   1      -    -    -         ,-3    20-35 oS|r@bysDVªkfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkfudh@
                                                                                     q    W            W          mi;qDr ugha
       ¼oS|qr½      (xzsos-4600)                                                                          a
                                                                                     oS|qr ikoj iz.kkfy;ks@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@    3% fjfDr;ka
                         vtesj    ,uMCY;wvkj  1  0  1  1   3   -    -    -    -    5 (1/2009)
                                                                                     bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªeVs'ku
                                                                                                          w sa    vxys vkns'kksa
                               MCY;wlhvkj 4   0  1  1   6   -    -    -    -
                                                                                     ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@      ds yafcr jgus
                                                                                     mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xd    rd 'kkjhfjd
                         fcykliqj    lhvkj   1  0  0  2   3     -    -    -    -
                                                                                     bathfu;jh esa fMxzhA                  fodykax
                         Hkksiky   MCY;wvkj   3  0  1  1   5     -    -    -    -                                               dksVk ds
                                                                                     fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                                                                                                                  varxZr
                         paMhx<+    ,uvkj    5  0  1  4   10   1      -    -    -  1 (01/2009)            fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %              vkjf{kr j[kh
                                                                                     ¼1½ jsHkcks vgenkckn ds fy, U;wure 5 inksa        xbZ gSaA
                          psUubZ    ,lvkj   14 5   3  9   31   2      -    -    -  2 (01/2009)            dh HkrhZ oS|qr bathfu;jh lsA
                                                                                     ¼2½ jsHkcks Hkksiky] paMhx<+] psUubZ] xqokgkVh]
                          xqokgkVh ,u,Qvkj 10 3       2  5   20   2      -    -    -                   tEew Jhuxj] dksydkrk] eqEcbZ] eqt¶Qjiqj]
                          tEew     ,uvkj   4  1  0  1   6   1    -    -    -                     iVuk] fr#ouariqje ds fy, U;wure 50%
                         Jhuxj                                                          HkrhZ oS|qr bathfu;jh lsA
                                                                                     ¼3½ jsHkcks iVuk ds dsoy lhMCY;wih@csyk ds
                               lh,yMCY;w   1  0  0  2   3     -    -    -    -         lh - 1
                         dks y dkrk                                                        fy, U;wure 2 inksa dh HkrhZ bysDVªkWfudh
                                ,lbZvkj   0  0  1  0   1     -    -    -    -         ,-3         bathfu;jh lsA
                          eqEcbZ   MCY;wvkj   7  0  0  5   12   1      -    -    -
                                 lhvkj 18 5     1  8   32   3      -    -    -
                                bZlhvkj   25 6   4  8   43     4    -    -    -
                        eqt¶Qjiqj
                               ,u,Qvkj    2  0  0  1   3     -    -    -    - 10 (01/
                                                                    2008-09)
                                                                 11 (01/2006-
                          iVuk     bZlhvkj 13 4    4  5   26   3    -    -    -
                                                                 07) ,oa 16
                                                                 (01/2008-09)

                               lhvkjMCY;w  5  2  1  3   11   1      -    -    - 16 (01/
                                                                    2008-09)

                               lhMCY;wih   7  2  0  4   13   1      -    -    - 31 (01/2006-
                                                                   07) ,oa 16
                                                                   (2008-09)
                          jkaph   ,lbZvkj   0  1  0  1   2     -    -    -    -

                        fldanjkckn   bZlhvksvkj  2  1  0  1   4     -    -    -    -

                        fr#ouariqje    ,lvkj   6  1  2  4   13     -    -    -    - 102 (01/
                                                                    2009)


 25.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     bykgkckn   ,ulhvkj/   0  0  1   2   3     -    -    -    - 3 (01/2008)   ch - 1  20-35 oS|r@bysDVªkfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkfudh@
                                                                                     q    W            W          mi;qDr ugha
     ¼oS|qr½ VhvkjMh    (xzsos-4600)          Mh,yMCY;w                                                            a
                                                                                     oS|qr ikoj iz.kkfy;ks@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@    3% fjfDr;ka
                         paMhx<+    ,uvkj   3  1  1   0   5     -    -    -    - 2 (01/2009)             bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªeVs'ku
                                                                                                         w sa     vxys vkns'kksa
                                                                                     ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@      ds yafcr jgus
                          tEew     ,uvkj   2  0  0  1   3     -    -    -    -
                         Jhuxj                                                          mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xd    rd 'kkjhfjd
                                                                                     bathfu;jh esa fMxzhA                  fodykax
                          iVuk     bZlhvkj   1  0  0  1   2     -    -    -    - 15 (01/               fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj      dksVk ds
                                                                    2008-09)
                                                                                     fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %                varxZr
                        fldanjkckn   ,llhvkj   3  1  0  1   5     -    -    -    -                   ¼1½ jsHkcks paMhx<+] tEew Jhuxj] iVuk vkSj      vkjf{kr j[kh
                                                                    4 (02/2008)            fldanjkckn ds fy, U;wure 50% HkrhZ oS|qr         xbZ gSaA
 26.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    bykgkckn   ,ulhvkj 2     0  0  0   2   -    -   -    -
                (xzsos-4600)                                                                bathfu;jh lsA
     ¼oS|qr½ Vhvkj,l
                          jkaph    ,lbZvkj   0  1  0  1   2     -    -    -    -

                        fldanjkckn   ,llhvkj   2  1  0  2   5     -    -    -    -
 27.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800      iVuk     bZlhvkj   1  0  0  0   1   -    -   -    - 14 (01/       ,-3   20-35 ;kaf=d@oS|qr bathfu;jh esa fMxzhA              Jfo ds
                (xzsos-4600)                                               2008-09)
     oS|qr@¼Mªkbax½                                                                                                    fy, mi;qDr
28.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     psUubZ   vkbZlh,Q   0  0  1  0   1    -    -    -    -           lh - 1       q    W            W
                                                                                20 - 35 oS|r@bysDVªkfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkfudh@         Jfo ds
     ¼oS|qr½ Mªkbax ,oa  (xzsos-4600)                                                                          a
                                                                                     oS|qr ikoj iz.kkfy;ks@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@     fy, mi;qDr
       fMtkbu               jkaph    ,lbZvkj   1  0  0  1   2    -    -    -    -                                         w sa
                                                                                     bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªeVs'ku
                                                                                     ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@
                                                                                     mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xd
                                                                                     bathfu;jh esa fMxzhA
                                                                                     psUubZ ¼vkbZlh,Q½ ds fy, U;wure 50% HkrhZ
                                                                                     vdsys oS|qr bathfu;jh lsA

     vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj 20 3     2  6   31   4    -    -    -           ,-3   20 - 35 oS|r@bysDVªkWfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkWfudh@
                                                                                     q                          mi;qDr ugha
29.
                (xzsos-4600)                                                                oS|qr ikoj iz.kkfy;ksa@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@   3% fjfDr;ka
     ¼oS|qr½ lkekU;@
                                                                                     bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªesVs'ku
                                                                                                          w a    vxys vkns'kksa
    VhvkjMh@Vhvkj,l                                                                                                    ds yafcr jgus
                                                                                     ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@
                                                                                                               rd 'kkjhfjd
                                                                                     mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xd
                                                                                                                 fodykax
                                                                                     bathfu;jh esa fMxzhA                  dksVk ds
                                                                                                                 varxZr
                                                                                                               vkjf{kr j[kh
30.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     eqEcbZ    lhvkj   1  0  0  0   1    -    -    -    -           ,-3   20 - 35 oS | q r @bys D Vª k W f udh@;ka f =d ba t hfu;jh es a
                                                                                                                 xbZ gSaA
     odZ'kkWi ¼oS|qr½   (xzsos-4600)                                                              fMxzhA
31.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     iVuk    lhMCY;wih 1    0  0  0   1    -    -    -    -    33 (01/    ,-3   20 - 35 oS|qr bathfu;jh esa fMxzh vkSj oS|qr fMtkbu
     ¼oS|qr½ fMtkbu    (xzsos-4600)                                               2006-07)              dk KkuA
32.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     vtesj    ,uMCY;wvkj  1  0  0  0   1   -    -   -    -           lh - 1  20-35 ;ka f =d@oS | q r @bys D Vª k W f udh ,oa nw j la p kj   Jfo ds
    ¼,l ,oa Vh½ Mªkbax   (xzsos-4600)                                                                bathfu;jh esa fMxzhA                 fy, mi;qDr
                         caxykSj   ,lMCY;wvkj 1   0  0  0   1   -    -   -    -
                         psUubZ    ,lvkj 2     1  1  1   5   -    -    -    - 3 (01/2009)

                         iVuk     bZlhvkj   3  1  0  1   5   -    -    -    - 10 (01/
                                                                    2008-09)

33.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800     caxykSj   ,lMCY;wvkj 0   0  0  1   1   -    -   -    - 2 (02/2008)     lh - 1 20 - 35 ;kaf=d@oS|qr bathfu;jh esa fMxzhA       Jfo ds
     ¼Mªkbax½ oS|qr    (xzsos-4600)                                                             jsHkcks eqEcbZ ds fy, lHkh 5 inksa dh HkrhZ fy, mi;qDr
                         fcykliqj   ,lbZlhvkj   2  0  0  0   2   -    -   -    1                  dsoy oS|qr bathfu;jh lsA
                          eqEcbZ    lhvkj   2  1  1  1   5   -    -   -    -
dksfV   in dk uke     osru cSaM     js H kcks  ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq
                                                           foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;            U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk         fodykax
 la-             ,oa xzsM      dk uke    dÙkkZ    ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                           fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                               mEehnokjksa ¼n`fo@
                                     vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo  la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                              vfo@Jfo½ ds
               osru ¼#½            js y os                                                                       fy, mi;qDrrk
                                        tk tk                 ijh{kk yh tkuh gS      dks
 1        2         3        4      5     6  7  8   9   10   11  12 13 14      15     16    17                  18              19

34.   vuqHkkx vfHk;ark   9300-34800   vgenkckn    MCY;wvkj   2  2  0  1   5    -   -  -  -           , - 3 20 - 35 i) oS|qr] bysDVªkWfudh] ekbØksizkslslj] Vhoh mi;qDr ugha
      ¼flXuy½      (xzsos-4600)                                                         bathfu;jh] Qkbcj vkWfIVdy lapkj] nwjlapkj] 3% fjfDr;ka
                              ,uMCY;wvkj  7  1  1  3   12    -   -  -  -   3 (1/2009)
                                                                              lapkj] /ofu ,oa Vhoh bathfu;jh] vkS|ksfxd vxys vkns'kksa
                        vtesj           2  1  0  1   4    -   -  -  -
                              MCY;wlhvkj                                           fu;a=.k] bysDVªkWfudh baLVªwesaVs'ku] vkS|ksfxd ds yafcr jgus
                        bykgkckn    ,uvkj   1  0  1  1   3    -   -  -  -   3 (1/2009)           bysDVªkWfudh] vuqiz;qDr bysDVªkWfudh] fMftVy rd 'kkjhfjd
                                                                                                         fodykax
                                                                              bys D Vª k W f udh] ikoj bys D Vª k W f udh] lw p uk
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj  7  0  2  4   13  10%   -  -  -                                             dksVk ds
                                                                              foKku@ iz k S | ks f xdh] dEI;w V j vuq i z ; ks x ] varxZr
                        fcykliqj    lhvkj   3  0  0  1   4    -   -  -  -                  dEI;wVj bathfu;jh] dEI;wVj foKku] dEI;wVj vkjf{kr j[kh
                                                                              izkS|ksfxdh esa 4 ¼pkj½ o"khZ; bathfu;jh fMxzhA    xbZ gSaA
                        paMhx<+    ,uvkj   5  1  1  1   8   -   -  -  -   5 (1/2009)           ;k
                        xksj[kiqj    ,ubZvkj  1  0  1  0   2    -   -  -  -                  ii) ,e,llh ¼bysDVªkWfudh] HkkSfrdh] dEI;wVj
                                                                              foKku½A
                         tEew     ,uvkj   2  0  0  1   3    -   -  -  -
                        Jhuxj
                               ,lbZvkj   5  0  0  0   5    -   -  -  -
                        dks y dkrk
                                bZvkj   5  1  1  3   10   1   -  -  -
                         eqEcbZ    lhvkj   7  2  2  5   16   2   -  -  -

                       eqt¶Qjiqj          7  0  0  3   10   1   -  -  -   11 (1/
                                bZlhvkj                            2008-09)

                         iVuk     bZlhvkj  8  2  2  5   17   2   -  -  - 9 (1/2006-
                                                              07) ,oa 13
                                                              (01/2008-09)
                         jkaph   ,lbZvkj   0  0  1  2   3    -   -  -  -
                       fldanjkckn  ,llhvkj    8  3  1  5   17   2   -  -  -

35.    vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800     psUubZ    ,lvkj   8  3  1  8   20   2   -  -  - 4 (1/2009)      ,-3
      ¼,l ,oa Vh½    (xzsos-4600)

36.    vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800    xksj[kiqj  vkjMh,lvks  1  0  0  0   1    -   -  -  -                                              Jfo ds
                                                                       ch - 2
    fMtkbu ¼,l ,oa Vh½  (xzsos-4600)                                                                                    fy, mi;qDr
37.    vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800    vgenkckn    MCY;wvkj   1  0  0  0   1    -   -  -  -            , - 3 20-35 (i) ,e,llh ¼bysDVªkWfudh½ ;k             mi;qDr ugha
        ¼Vsyh½    (xzsos-4600)                                                         (ii) oS|qr] bysDVªkWfudh] ekbØksizkslslj] vkS|ksfxd  3% fjfDr;ka
                              ,uMCY;wvkj  6  0  0  0   6    -   -  -  - 4 (1/2009)
                         vtesj                                                   bysDVªkWfudh] Vhoh bathfu;jh] Qkbcj vkWfIVdy     vxys vkns'kksa
                              MCY;wlhvkj  3  0  0  2   5    -   -  -  -                                             ds yafcr jgus
                                                                              lapkj] bysDVªkWfudh baLVªwesaVs'ku] lapkj] /ofu
                                                                                                         rd 'kkjhfjd
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj 5    0  1  3   9  10%   -  -  -                  ,oa Vhoh bathfu;jh] vkS|ksfxd fu;a=.k] lwpuk
                                                                                                          fodykax
                                                                              foKku@izkS|ksfxdh] izkslsl fu;a=.k] nwjlapkj]      dksVk ds
                        Hkksiky   MCY;wvkj   1  1  0  0   2    -   -  -  -                  vuqiz;qDr bysDVªkWfudh] dEI;wVj vuqiz;ksx@        varxZr
                        xksj[kiqj   ,ubZvkj   1  0  1  0   2    -   -  -  -                  ba t hfu;jh] fMftVy bys D Vª k W f udh] js f M;ks   vkjf{kr j[kh
                                     1  0  0  1   2    -   -  -  -
                                                                              bathfu;jh] MkVk usVofd±x] dEI;wVj usVofd±x]        xbZ gSaA
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj
                                                                              ikoj bysDVªkWfudh ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa 4
                         tEew     ,uvkj    2  0  0  1   3    -   -  -  -                  ¼pkj½ o"khZ; fMxzh/kkjhA
                        Jhuxj
                        dks y dkrk  ,lbZvkj   1  0  0  1   2    -   -  -  -

                              MCY;wvkj   0  0  1  0   1    -   -  -  -
                         eqEcbZ
                               lhvkj    4  2  1  3   10   1   -  -  -
                               bZlhvkj   7  0  0  2   9   1   -  -  -
                       eqt¶Qjiqj
                              ,u,Qvkj    1  0  0  0   1    -   -  -  - 12 (1/2008 09)

                         iVuk    bZlhvkj   6  6  3  4   19   2   -  -  - 10 (01/2006-
                                                              07) ,oa 12 (01/
                                                              2008-09)
                       fldanjkckn  ,llhvkj    5  1  0  2   8   1   -  -  -

38.    vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800     vtesj    ,uMCY;wvkj  0  0  0  1   1   -   -  -  -            , - 3 20 - 35 ;kaf=d@bysDVªkWfudh@mRiknu@baLVªwesaVs'ku      mi;qDr ugha
      ¼VªSd e'khu½    (xzsos-4600)                                                          bathfu;jh esa fMxzhA                3% fjfDr;ka
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   3  1  1  1   6   1   -  -  -                                             vxys vkns'kksa
                        Hkksiky   MCY;wlhvkj  1  1  0  0   2   -   -  -  -                                             ds yafcr jgus
                                                                                                         rd 'kkjhfjd
                         psUubZ    ,lvkj    3  1  0  1   5   -   -  -  -
                                                                                                          fodykax
                        xksj[kiqj   ,ubZvkj   1  0  0  1   2   -   -  -  -                                              dksVk ds
                                                                                                           varxZr
                               ,lbZvkj   3  1  0  1   5   1   -  -  -                                             vkjf{kr j[kh
                        dks y dkrk
                               bZvkj    2  1  0  1   4   -   -  -  -                                               xbZ gSaA
                         iVuk    bZlhvkj   9  1  2  2   14   1   -  -  - 12 (1/2006-07)
                                                              ,oa 11 (01/
                                                              2008-09)
                              ,u,Qvkj    1  0  0  1   2   -   -  -  - 12 (1/2006 07)
                       fldanjkckn  ,llhvkj    6  2  1  4   13   1   -  -  -

39.   vuqHkkx vfHk;ark  9300-34800    fldanjkckn  ,llhvkj    1  1  0  0   2   -   -  -   -           lh - 1 20-35 ;ka f =d@oS | q r @eq æ .k ba t hfu;jh ;k eq æ .k
     ¼fizafVax izSl½   (xzsos-4600)                                                         izkS|ksfxdh esa fMxzh vkSj fdlh fizafVax izSl esa 2
                                                                              o"kZ dk vuqHkoA40.             9300-34800
                                                                                                         mi;qDr ugha
     dfu"B vfHk;ark&I            xksj[kiqj  vkjMh,lvks 1   0  1  0   2   -   -  -  -           ch - 2 20-35 flfoy bathfu;jh esa fMxzhA
                                                                                                         3% fjfDr;ka
     ¼fMtkbu½ flfoy    (xzsos-4200)
                                                                                                         vxys vkns'kksa
41.             9300-34800                                                                                     ds yafcr jgus
    dfu"B vfHk;ark&II           fcykliqj   ,lbZlhvkj   4  1  1  3   9   1   -  -   -           lh - 1  18-33 flfoy bathfu;jh esa fMIyksekA
               (xzsos-4200)
                                                                                                         rd 'kkjhfjd
     ¼vkdyd½ ¼;k½
                       dks y dkrk   ,lbZvkj 10 2     1  4   17   2   -  -   -                                              fodykax
     ofj"B vkdyd                                                                                                dksVk ds
                        ekynk    ,lbZvkj   1  0  0  0   1   -   -  -   -                                               varxZr
                                                                                                         vkjf{kr j[kh
                         jkaph    ,lbZvkj   1  1  0  1   3   -   -  -   -                                               xbZ gSaA
42.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800     iVuk    bZlhvkj   0  0  0  1   1   -   -  -  - 30 (1/2008-09)    , - 3 18 - 33 flfoy bathfu;jh esa fMIyksekA
      ¼odZ'kkWi½    (xzsos-4200)
dksfV   in dk uke      osru cSaM     js H kcks   ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq
                                                           foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;           U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk          fodykax
 la-             ,oa xzsM     dk uke     dÙkkZ   ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                           fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                mEehnokjksa ¼n`fo@
                                     vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo  la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                              vfo@Jfo½ ds
               osru ¼#½             js y os                                                                       fy, mi;qDrrk
                                        tk tk                 ijh{kk yh tkuh gS       dks
 1        2         3        4       5    6  7  8   9   10   11  12 13 14      15     16   17                  18               19

43.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800    vgenkckn    MCY;wvkj  35 10 5    19   69   7   -  -  -           , - 3 18 - 33 flfoy ba t hfu;jh@flfoy ba t hfu;jh          mi;qDr ugha
      ¼LFkkbZ iFk½    (xzsos-4200)                                                          ¼VªkaliksVsZ'ku½ esa fMIyksekA            3% fjfDr;ka
                              ,ulhvkj    11 7   6  14   38   4   -  -  -
                       bykgkckn                                                    fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     vxys vkns'kksa
                               ,uvkj    44 8   7  17   76   8   -  -  - 7 (01/2009)            fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS%               ds yafcr jgus
                                                            - 12 (01/2009)
                                                                               ¼1½ jsHkcks fcykliqj ¼,lbZlhvkj½ ds fy, 5       rd 'kkjhfjd
                        vtesj    ,uMCY;wvkj 12 0     2   9   23   -   -  -
                                                                               in flfoy bathfu;jh esa fMIyksek /kkfj;ksa ds       fodykax
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj 35 10 5      15   65  10%   -  -  -                  fy, gS] jsHkcks fcykliqj ¼lhvkj½ ds fy, lHkh       dksVk ds
                                                                               4 in vdsys flfoy bathfu;jh ls gSa vkSj          varxZr
                        Hkksiky   MCY;wvkj   3  2  1   0   6   1   -  -  -                                             vkjf{kr j[kh
                                                                               jsHkcks tEew Jhuxj ¼Mh,eMCY;w½ ds fy, ,d
                                      1  2  2   2   7    -   -  -  -
                                                                                                            xbZ gSaA
                        Hkqous'oj   bZlhvksvkj                                           in flfoy bathfu;jh ls gSA
                                                                               ¼2½ jsHkcks paMhx<+] tEew Jhuxj ¼,uvkj½]
                              ,lbZlhvkj   5  1  1   2   9   1   -  -  -                  eqt¶Qjiqj ¼,u,Qvkj½] iVuk ds fy, 50%
                        fcykliqj                                                   HkrhZ flfoy bathfu;jh lsA
                               lhvkj     2  0  2   0   4    -   -  -  -
                                                                               ¼3½ jsHkcks xqokgkVh ds fy, 20 inksa dh HkrhZ
                        paMhx<+    ,uvkj    42 9   5  16   72   7   -  -  -
                                                                               flfoy bathfu;jh esa fMIyksek ls vkSj 'ks"k
                        psUubZ    ,lvkj    36 11 5    21   73   7   -  -  -                  fjfDr;ksa dh flfoy bathfu;jh ls fHkUu fo"k;ksa
                                                                               lsA
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj   14 3   5   8   30   3   -  -  -

                         tEew    ,uvkj     11 3   2   7   23   2   -  -  -
                        Jhuxj    Mh,eMCY;w   1  0  0   0   1    -   -  -  -

                       dks y dkrk   ,lbZvkj   15 4   3   8   30   3   -  -  -

                        ekynk    ,u,Qvkj    2  1  1   1   5    -   -  -  -

                               MCY;wvkj   19 6   3  11   39   4   -  -  -
                         eqEcbZ
                               lhvkj    13 2   3   3   21   2   -  -  -
                       eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    13 4   3   8   28   3   -  -   - 02 (01/2005-06)
                                                               ,oa
                                                               18 (1/2008-09)

                               bZlhvkj    11 6   4   7   28   3   -  -   - 18 (1/2008-09)

                        iVuk     bZlhvkj   18 7   2   9   36   4   -  -  - 26 (1/2008-09)

                         jkaph    ,lbZvkj    6  3  3   5   17  10%   -  -  -

                       fldanjkckn   ,llhvkj   71 18 13    26  128   12   -  -  -

                              bZlhvksvkj   1  1  2   1   5    -   -  -  -

44.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800    vgenkckn    MCY;wvkj   23 7   3  13  46   5   -  -  -           ch - 1  18-33 flfoy bathfu;jh@flfoy bathfu;jh ¼fuekZ.k
               (xzsos-4200)
                                                                                                          mi;qDr ugha
       ¼dk;Z½                                                                      iz k S | ks f xdh½@flfoy ba t hfu;jh ¼lkoZ t fud
                       bykgkckn   Mh,yMCY;w   0  0  0   1   1    -   -  -  - 10 (1/2008)                                       3% fjfDr;ka
                                                                                LokLF;½@flfoy bathfu;jh ¼ty lalk/ku½@       vxys vkns'kksa
                               ,uvkj     40 5   3   6   54   5   -  -  - 11 (1/2009)              flfoy bathfu;jh ¼VªkaliksVsZ'ku½ esa fMIyksekA   ds yafcr jgus
                        vtesj    MCY;wlhvkj   0  2  0  0   2    -   -  -  -                    fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj    rd 'kkjhfjd
                                                                                fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %               fodykax
                              ,uMCY;wvkj 17 4     2  9   32   -   -  -  - 13 (1/2009)
                                                                                ¼1½ jsHkcks fcykliqj ¼,lbZlhvkj½ ds fy, 19      dksVk ds
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj 24 7     4  12  47  10%   -  -  -                    in flfoy bathfu;jh esa fMIyksek ls vkSj        varxZr
                                                                                jsHkcks fcykliqj ¼lhvkj½ ds fy, ,d in flfoy    vkjf{kr j[kh
                              vkjMCY;w,Q   0  0  0  1   1    -   -  -  - 37 (1/2008)              bathfu;jh esa fMIyksek lsA               xbZ gSaA
                        Hkksiky   MCY;wvkj   6  2  1  4   13   1   -  -  -                    ¼2½ jsHkcks iVuk] ekynk vkSj tEew Jhuxj
                                                                                ¼,uvkj½] eqt¶Qjiqj ¼bZlhvkj½ ds fy, 50%
                              ,lbZlhvkj 19 5     3  10  37   4   -  -  -
                       fcykliqj                                                     HkrhZ flfoy bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                               lhvkj     0  1  0  0   1    -   -  -  -                    ¼3½ jsHkcks eqt¶Qjiqj ¼,u,Qvkj½ ds fy, 6
                        paMhx<+   ,uvkj     43 11 8    18   80   8   -  -  - 16 (1/2009)              in flfoy bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                                                                                ¼4½ jsHkcks tEew Jhuxj ¼vkjlh,Q ,oa Mh,eMCY;w
                         psUubZ   ,lvkj     18 6   3  10   37   3   -  -  -                    ifV;kyk½ ds fy, flfoy ba t hfu;jh es a
                              vkbZlh,Q    0  0  0   2   2    -   -  -  -                    fMIyksekA
                                                                                ¼5½ jsHkcks xqokgkVh ds fy, 35 inksa dh HkrhZ
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj    28 8   6  15   57   6   -  -  -                    flfoy bathfu;jh esa fMIyksek ls vkSj 22 inksa
                       tEew Jhuxj   ,uvkj     11 3   3   3   20   2   -  -   -                   dh HkrhZ flfoy bathfu;jh ls fHkUu fo"k;ksa
                                                                                lsA
                              vkjlh,Q    0  0  1   1   2   -   -  -   -
                                                                                ¼6½ jsHkcks bykgkckn ds fy, 1 in dh HkrhZ
                              Mh,eMCY;w   1  0  0   0   1   -   -  -   -                   flfoy bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                                                                                ¼7½ jsHkcks paMhx<+ ds fy, U;wure 50% HkrhZ
                       dks y dkrk   ,lbZvkj    10 4   2   2   18   2   -  -  -
                                                                                vdsys flfoy bathfu;jh ls vkSj 10 inksa dh
                        ekynk    ,lbZvkj    1  0  0   0   1    -   -  -  -                    HkrhZ flfoy bathfu;jh ¼fuekZ.k izkS|ksfxdh½ esa
                                                                                fMIyksek lsA
                              ,u,Qvkj    1  1  0   3   5    -   -  -  -

                         eqEcbZ   MCY;wvkj   19 6   3  11   39   4   -  -  -

                       eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    5  2  1   2   10   2   -  -  - 23 (1/2008-09)

                               bZlhvkj    1  1  1  0   3   -   -  -   - 03 (1/2005--06)
                                                               ,oa
                                                               23 (01/2008-09)
                                                               31 (1/2008-09)
                         iVuk    bZlhvkj    37 11 5    21   74   7   -  -  -

                         jkaph    ,lbZvkj    6  4  2   3   15   1   -  -  -

                       fldanjkckn   bZlhvksvkj   1  2  1   0   4    -   -  -  -

45.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800     vtesj    ,uMCY;wvkj   3  0  0  0   3   -   -  -  -           , - 3 18 - 33 flfoy ba t hfu;jh ¼;k½ flfoy ba t hfu;jh       mi;qDr ugha
       ¼lsrq½     (xzsos-4200)                                                          ¼fuekZ.k izkS|ksfxdh½ esa fMIyksekA          3% fjfDr;ka
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj   9  1  0  0   10  10%   -  -  - 14 (1/2007)            fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     vxys vkns'kksa
                                                                               fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %               ds yafcr jgus
                       fcykliqj   ,lbZlhvkj   3  1  0  1   5   -   -  -  -                                             rd 'kkjhfjd
                                                                               ¼1½ jsHkcks fcykliqj ¼,lbZlhvkj½ ds fy, 2
                        psUubZ    ,lvkj     3  1  1  1   6   -   -  -  -                  inksa dh HkrhZ flfoy bathfu;jh esa fMIyksek       fodykax
                                                                               lsA                           dksVk ds
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj    2  3  2  3   10   1   -  -  -                                               varxZr
                                                                               ¼2½ jsHkcks iVuk ds fy, U;wure 50% HkrhZ
                       dks y dkrk          4  2  0  3   9   1   -  -  -                  flfoy bathfu;jh lsA                  vkjf{kr j[kh
                               ,lbZvkj
                                                                                                            xbZ gSaA
                                                                               ¼3½ jsHkcks xqokgkVh ds fy, 6 inksa dh HkrhZ
                        iVuk     bZlhvkj    3  1  0  2   6   1   -  -  - 27 (1/2008-09)
                                                                               flfoy bathfu;jh esa fMIyksek ls vkSj 4 inksa
                                                                               dh HkrhZ flfoy bathfu;jh ls fHkUu fo"k;ksa lsA
dksfV   in dk uke      osru cSaM     js H kcks   ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;               U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk           fodykax
 la-              ,oa xzsM     dk uke    dÙkkZ   ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                             fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                    mEehnokjksa ¼n`fo@
                                      vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo    la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                                  vfo@Jfo½ ds
                osru ¼#½            js y os                                                                             fy, mi;qDrrk
                                         tk tk                  ijh{kk yh tkuh gS       dks
 1         2         3        4      5    6  7  8  9   10   11    12 13 14      15     16   17                      18               19

46.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                                                                flfoy bathfu;jh esa fMIyksekA              mi;qDr ugha
                         xksj[kiqj  vkjMh,lvks  2  0  0  1   3    -    -    -    -           ch - 2  18 - 33
                                                                                    ¼dsoy jsHkcks ekynk ds fy, flfoy bathfu;jh        3% fjfDr;ka
    ¼fMtkbu@flfoy½     (xzsos-4200)
                                                                                    ;k okLrqdyk esa fMIyksekA½                vxys vkns'kksa
47.              9300-34800                                                        lh - 1  18-33 ¼dsoy jsHkcks psUubZ ds fy, flfoy bathfu;jh       ds yafcr jgus
    dfu"B vfHk;ark&II            vtesj    ,uMCY;wvkj  0  2  1  0   3    -    -    -    -
                (xzsos-4200)                                                              ;k flfoy bathfu;jh fuekZ.k ¼fuekZ.k izkS|ksfxdh½     rd 'kkjhfjd
     ¼Mªkbax@flfoy½                                                                                                      fodykax
                        bykgkckn    ,ulhvkj    2  1  0  1   4    -    -    -    -                  esa fMIyksekA
                                                                                                                  dksVk ds
                                                                                    fVIi.kh % dqN jsHkcks ds }kjk inksa dk fo"k;okj       varxZr
                         caxykSj   ,lMCY;wvkj  25 5   3  1   34  10%    -    -    -
                                                                                    fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS%&                vkjf{kr j[kh
                               vkjMCY;w,Q  0  0  0  1   1    -    -    -    - 38 (01/2008)            jsHkcks ekynk ds fy, U;wure 50% HkrhZ flfoy         xbZ gSaA
                                                                                    bathfu;jh esa fMIyksek ls ,oa 'ks"k 50% HkrhZ
                         Hkksiky   MCY;wlhvkj  1  0  0  0   1    -    -    -    -                  okLrqdyk esa fMIyksek lsA
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   1  1  1  1   4    -    -    -    -

                         paMhx<+    ,uvkj    16 4   2  8   30   4    -    -    - 17 (01/2009)

                         psUubZ    ,lvkj    1  0  0  0   1    -    -    -    -
                        xksj[kiqj   ,ubZvkj   1  0  0  0   1    -    -    -    -
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj    9  2  3  4   18   2    -    -    -
                         tEew    Mh,eMCY;w   1  0  0  0   1    -    -    -    -
                         Jhuxj
                               vkjlh,Q    2  0  0  1   3    -    -    -    -

                                ,lbZvkj   17 5   2  8   32   3    -    -    -
                        dks y dkrk
                                bZvkj    20 6   3  11   40   4    -    -    -

                         ekynk     bZvkj    3  1  0  2   6    1    -    -    - 12 (23-1/2007)
                         eqEcbZ    lhvkj    4  3  2  3   12   1    -    -    -

                        eqt¶Qjiqj    bZlhvkj    1  0  0  0   1   -    -    -    - 19 (01/2008-09)

                         iVuk     bZlhvkj   13 5   1  7   26   3    -    -    - 28 ,oa 29 (01/
                                                                    2008-09)
                         jkaph    ,lbZvkj   4  3  1  2   10  10%    -    -    -

                       fldanjkckn   bZlhvksvkj  1  0  1  1   3   -    -    -    -


 48.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                                                        ch - 1  18-33 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@         mi;qDr ugha
      ¼;kaf=d½      (xzsos-4200)  vgenkckn    MCY;wvkj   8  3  4  6   21   2    -    -    -                    Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa MkbZ fuekZ.k@vkWVks     3% fjfDr;ka
                                                                                      eks c kby@mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mªh        vxys vkns'kksa
                                ,ulhvkj   2  0  0  0   2   -    -    -    -                                               ds yafcr jgus
                                                                                      izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa
                        bykgkckn                                                          fMIyksekA                      rd 'kkjhfjd
                                ,uvkj    5  2  0  5   12   -    -    -    - 9 (01/2009)                                          fodykax
                                                                                      fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                                                                                                                  dksVk ds
                         vtesj    ,uMCY;wvkj 25 11 3     24   63   -    -    -    - 14 (01/2009)              fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&
                                                                                                                  varxZr
                                                                                      ¼1½ jsHkcks vgenkckn ds fy, U;wure 6 inksa
                               MCY;wlhvkj 15 2     2  7   26   2    -    -    -
                                                                                      dh HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek ls
                                                                                                                vkjf{kr j[kh
                                                                                                                  xbZ gSaA
                         caxykSj   ,lMCY;wvkj  2  0  0  4   6  10%    -    -    -                    vkSj U;wure 5 inksa dh HkrhZ bysDVªkWfudh@
                                                                                      eSdkVªkWfudh bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                               vkjMCY;w,Q  0  0  0  1   1    -    -    -    - 34 (01/2008)              ¼2½ jsHkcks tEew Jhuxj ¼vkjlh,Q@ds,D,,p½
                         Hkksiky          13 3   3  5   24   2    -    -    -                    ds fy, ;ka f =d ba t hfu;jh dk 75 % ]
                                MCY;wvkj
                                                                                      bysDVªkWfudh@ oS|qr ls 15% vkSj 10% vU;
                               MCY;wlhvkj  1  0  0  0   1   -    -    -    -                    fo"k;ksa lsA
                                ¼yksdks                                                  ¼3½ jsHkcks tEew Jhuxj ¼Mh,eMCY;w@ihVh,½
                                 foax½                                                   ds fy, 6 mEehnokj ;kaf=d bathfu;jh esa
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   4  1  1  2   8   1    -    -    -                    fMIyksek j[kus okyksa esa ls] 01 mEehnokj
                                                                                      eSdkVªkWfudh bathfu;jh esa fMIyksek j[kus okyksa
                                ,lvkj    45 15 7    30   97   7    -    -    -                    esa ls vkSj 01 mEehnokj oS|qr bathfu;jh esa
                         psUubZ                                                          fMIyksek j[kus okyksa esa ls fy;k tk;sxkA
                                vkbZlh,Q 16 13 6      0   35   4    -    -    - 11 (01/2009)
                                                                                      ¼4½ jsHkcks eqEcbZ ds fy, 2 inksa dh HkrhZ
                        paMhx<+     ,uvkj    12 0   2  0   14   1    -    -    - 13 (01/2009)              ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek ls vkSj 2 inksa
                                                                                      dh HkrhZ bysDVªkWfudh@eSdkVªkWfudh bath- esa
                         tEew    vkjlh,Q    12 4   1  7   24   3    -    -    -                    fMIyksek ls dh tk,xhA
                         Jhuxj                                                           ¼5½ jsHkcks Hkksiky ¼MCY;wvkj½] paMhx<+] psUubZ
                               Mh,eMCY;w   0  0  6  2   8   -    -    -    -                    ¼vkbZlh,Q½] eqt¶Qjiqj] iVuk vkSj fr#ouariqje
                                                                                      ds fy, U;wure 50% HkrhZ ;kaf=dh bathfu;jh
                        eqt¶Qjiqj    bZlhvkj   8  0  0  0   8    1    -    -    - 13 (01/2008-09)            esa fMIyksek lsA
                                      2  1  1  2   6   -    -    -    -
                                                                                      ¼6½ jsHkcks fcykliqj ds fy, 4 inksa dh HkrhZ
                         eqEcbZ    MCY;wvkj                                                  ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                         iVuk    lhvkjMCY;w  10 3   2  5   20   2    -    -    - 24 (01/2008-09)

                        fr:ouariqje    ,lvkj    6  2  0   4   12     1    -    -    - 111 (01/2009)

 49.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                  1  1  0  1   3    -    -    -    - 12 (02/2008)
                        bykgkckn   ,ulhvkj                                          lh - 1
       ¼fQVj½      (xzsos-4200)

 50.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                  2  1  0  0   3    -    -    -    - 11 (02/2008)
                        bykgkckn   ,ulhvkj                                          lh - 1
      ¼e'khfuLV½     (xzsos-4200)
 51.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                  1  0  0  0   1    -    -    -    - 10 (02/2008)    lh - 1
                        bykgkckn   ,ulhvkj
     ¼Vhvkj fQVj½     (xzsos-4200)
 52.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                  0  0  1  0   1    -    -    -    - 9 (02/2008)     lh - 1
                        bykgkckn   ,ulhvkj
       ¼osYMj½      (xzsos-4200)

 53.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                  1  0  0  0   1    -    -    -    - 16 (02/2008)    lh - 1
                         vtesj    MCY;wlhvkj
      ¼feyjkbV½      (xzsos-4200)

 54. dfu"B vfHk;ark&II@    9300-34800                  1  0  0  0   1    -    -    -    - 23 (01/2008-09)   ,-3
                         iVuk     bZlhvkj
    ;kaf=d ¼vks ,oa ,e½  (xzsos-4200)

55.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800           ,ulhvkj    19 5   7  3   34   3    -      1             ch - 1  18-33 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@ vfo ¼vks,y½
    ¼dSfj- ,oa oSxu½@   (xzsos-4200)  bykgkckn                                                          Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks Jfo ds fy,
                                ,uvkj    8  2  1  3   14   1    -    1    -
        Mªkbax                                                                           e k s c k b y @ m R i k n u @ / k k r q d e Z @ Q k m . M ª h mi;qDr
                                                                                      izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa
                                                                                      fMIyksekA
dksfV   in dk uke       osru cSaM     js H kcks   ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq     foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                   U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk          fodykax
 la-              ,oa xzsM      dk uke    dÙkkZ    ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka    fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                       mEehnokjksa ¼n`fo@
                                       vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo        la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                                      vfo@Jfo½ ds
                osru ¼#½             js y os                                                                                     fy, mi;qDrrk
                                          tk tk                      ijh{kk yh tkuh gS       dks
 1        2          3        4      5     6   7    8    9    10  11    12 13 14      15     16   17                          18               19
                9300-34800                                                                                                vfo ¼vks,y½ Jfo
 56.  dfu"B vfHk;ark&II              tEew             8    2    2    3  15    1    -      2                ch - 1 18-33   fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@
                 (xzsos-4200)
                                vkjlh,Q                                                                                  ds fy, mi;qDr
     ¼eSd] dSMdSe½              Jhuxj                                                                   Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks
 57.              9300-34800     caxykSj          0   0    1    1    2     -    -    -      -            ch - 1      eksckby@mRiknu@/kkrqdeZ@Qkm.Mªh mi;qDr ugha
     dfu"B vfHk;ark&II                   ,lMCY;wvkj
                 (xzsos-4200)                                                                        izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa 3% fjfDr;ka
       ¼;kaf=d½
                         eqt¶Qjiqj    bZlhvkj   2   0    0    0    2     -    -    -      - 17 ( 01/2008-09)    ch - 1      fMIyksekA                  vxys vkns'kksa
       oS|qr foax
                                                                                               fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj ds yafcr jgus
 58.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    paMhx<+    ,uvkj    1    1    0    1    3   -    -    -      -    14 ( 01/2009)    ch - 1      fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&          rd 'kkjhfjd
    ¼,l ,oa Vh½ odZ'kkWi  (xzsos-4200)                                                                                                 fodykax
                                                                                               ¼1½ jsHkcks tEew Jhuxj ¼vkjlh,Q½ ds fy,
59.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                                                                 lh - 1 18-33   90% inksa dh HkrhZ vdsys ;kaf=d bathfu;jh    dksVk ds
                          caxykSj   ,lMCY;wvkj  9   2    1    4    16  10%     -    -      -                                             varxZr
     ¼;kaf=d odZ'kkWi½   (xzsos-4200)                                                                        lsA d-v-&II eSd-] dSMdSe ds fy,A
                                                                                               ¼2½ jsHkcks eqt¶Qjiqj ds fy, 50% inksa dh  vkjf{kr j[kh
                          psUubZ    ,lvkj    5   4    1    1    11  1      -    -      -
                                                                                                                       xbZ gSaA
                                                                                               HkrhZ vdsys oS|qr bathfu;jh lsA
                                ,lbZvkj    3   1    0    2    6     -    -    -      -                     ¼3½ jsHkcks paMhx<+ ds fy, 1 in dh HkrhZ
                         dks y dkrk                                                                 eSdkVªkWfudh ls] 1 in dh Qkm.Mªh izkS|ksfxdh
                                 bZvkj   17 3      2    6    28  3      -    -      -                     ls vkSj 1 in dh bysDVªkWfudh lsA
                                                                                               ¼4½ jsHkcks psUubZ] dksydkrk vkSj fldanjkckn
                        fldanjkckn   ,llhvkj    3   4    1    2    10    -    -    -      -
                                                                                               ds fy, 50% inksa dh HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh
60.    dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj    7   0    1    1    9   1      -    -      -                     esas fMIyksek lsA
    ¼;kaf=d fQVj@isaVj@   (xzsos-4200)
     Vh,y fQVj@osYMj½

61.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    xqokgkVh   ,u,Qvkj    1   1    0    0    2   -    -    -      -              ch - 1  18-33 flfoy@oS|qr@;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksekA      mi;qDr ugha
       ¼odZ'kkWi½     (xzsos-4200)                                                                                                  3% fjfDr;ka
                                                                                                                        vxys vkns'kksa
62.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    vgenkckn          12 7      4    9    32  3      -    -      -            ch - 1  18-33 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@       ds yafcr jgus
                                MCY;wvkj
     ¼dSfj- ,oa oSxu½    (xzsos-4200)                                                                        Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks    rd 'kkjhfjd
                          vtesj    MCY;wlhvkj   7   0    0    2    9     -    -    -      - 15 ( 01/2009)              eks c kby@mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mªh         fodykax
                                                                                               izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa     dksVk ds
                         bykgkckn   ,ulhvkj    0   0    3    0    3     -    -    -      - 9 ( 01/2008)              fMIyksekA                       varxZr
                                                                                               okaNuh; % jsy ifjogu laLFkku] ubZ fnYyh ls     vkjf{kr j[kh
                          caxykSj   ,lMCY;wvkj  1   0    0    1    2     -    -    -      -                                                xbZ gSaA
                                                                                               jsy ifjogu ,oa izca/k esa fMIyksek vfrfjDr
                                ,lbZlhvkj   9   2    1    4    16  2      -    -      -                     ;ksX;rk gksxhA
                         fcykliqj                                                                  fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                                 lhvkj    0   1    1    1    3     -    -    -      -                     fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&
                                                                                               ¼1½ jsHkcks fcykliqj ds fy, 8 inksa dh HkrhZ
                         paMhx<+    ,uvkj    18 7      9    11   45  4    -    -      - 15 ( 01/2008)                ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek lsA
                                                                                               ¼2½ jsHkcks paMhx<+] dksydkrk] eqEcbZ] tEew
                          tEew     ,uvkj    3   1    0    2    6   1    -    -      -                       Jhuxj] eqt¶Qjiqj] iVuk vkSj fldanjkckn
                         Jhuxj                                                                   ds fy, 50% inksa dh HkrhZ ;kaf=d bathfu;jh
                                       18 0      4    0    22  2      -    -
                                                                                               esa fMIyksek lsA
                         dks y dkrk    bZvkj

                                MCY;wvkj   23 0      1    3    27  2      -    -      -
                          eqEcbZ    lhvkj    16 5      3    7    31  3      -    -      -
                                ,llhvkj    0   1    1    1    3     -    -    -      -

                                bZlhvkj    1   0    0    0    1     -    -    -      -
                         eqt¶Qjiqj
                                ,u,Qvkj    8   3    2    5    18  2      -    -      - 15 ( 01/2008-09)

                          iVuk     bZlhvkj   15 4      4    6    29  3      -    -      - 13 ( 01/2006-07) ,oa
                                                                            25 (01/2008-09)
                                ,u,Qvkj    0   1    0    1    2   0      -    -      - 13 ( 01/2006-07)

                          jkaph    ,lbZvkj    4   3    0    3    10    -    -    -      -

                        fldanjkckn   ,llhvkj    7   1    1    2    11    -    -    -      -

                        fr#ouariqje          0   0    2    0    2     -    -    -      -
                                 ,lvkj

63.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800           ,ulhvkj                                                   ,-3   18-33  fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@      mi;qDr ugha
                         bykgkckn           1   1    0    1    3     -    -    -      -
     ¼Mhty ;kaf=d½     (xzsos-4200)                                                                        Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks    3% fjfDr;ka
                                 ,uvkj    1   0    1    1    3   -    -    -      - 08 ( 01/2009)                eks c kby@mRiknu@/kkrq d eZ @ Qkm.Mªh       vxys vkns'kksa
                                                                                               izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa    ds yafcr jgus
                          vtesj    ,uMCY;wvkj   2   0    1    1    4     -    -    -      -                                              rd 'kkjhfjd
                                                                                               fMIyksekA
                                       7   1    2    3    13  1    -    -      - 12 ( 01/2009)
                                                                                                                          fodykax
                         paMhx<+    ,uvkj                                                            fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                                                                                                                          dksVk ds
                                                                                               fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&               varxZr
                          psUubZ    ,lvkj    12 2      1    5    20  2    -    -      -                       ¼1½ jsHkcks psUubZ] paMhx<+] tEew Jhuxj] eqEcbZ]  vkjf{kr j[kh
                                                                                               eqt¶Qjiqj] iVuk vkSj fldanjkckn ds fy,         xbZ gSaA
                         xqokgkVh   ,u,Qvkj    4   1    0    1    6     -    -    -      -
                                                                                               U;wure 50% HkrhZ vdsys ;kaf=d bathfu;jh
                          tEew           8   2    1    4    15  2      -    -      -                     ls dh tk,xhA
                                 ,uvkj
                          Jhuxj
                         dks y dkrk    bZvkj    5   2    1    3    11  1      -    -      -

                          eqEcbZ    lhvkj    12 3      1    8    24  3      -    -      -

                         eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    12 2      1    5    20    2    -    -      - 14 ( 01/2008-09)

                          iVuk     bZlhvkj   2   0    0    2    4     -    -    -      - 15 ( 01/2006-07)

                          jkaph    ,lbZvkj   1   0    0    0    1     -    -    -      -

                        fldanjkckn   ,llhvkj    4   2    0    2    8     -    -    -      -

64.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                                                                  lh - 1 18-33 ;kaf=d@oS|qr bathfu;jh esa fMIyksekA          vfo ¼vks , y½
                         vtesj    ,uMCY;wvkj   3   1    0    3    7   -    -    -      -
     ¼Mªkbax ;kaf=d½    (xzsos-4200)                                                                                                  Jfo ds fy,
                         caxykSj   ,lMCY;wvkj   4   1    2    2    9  10%   -    -      -                                                mi;qDr
                          tEew            0   1    2    2    5   -    -    -      -
                                Mh,eMCY;w
                         Jhuxj
                          iVuk     bZlhvkj    2   0    0    1    3   -    -    -      -              lh - 1 18 - 33
                                                                            14 ( 01/2006-07)
dksfV    in dk uke      osru cSaM  js H kcks      ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                  U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk         fodykax
 la-               ,oa xzsM   dk uke       dÙkkZ   ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                              fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                      mEehnokjksa ¼n`fo@
                                       vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo   la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                                    vfo@Jfo½ ds
                 osru ¼#½             js y os                                                                              fy, mi;qDrrk
                                          tk tk                  ijh{kk yh tkuh gS      dks
 1         2         3      4         5     6  7  8   9   10   11   12 13 14      15     16   17                         18              19

                        bykgkckn     ,uvkj    2  1  1  1   5    -    -    -    -    10 (01/2009)     ,-3   18-33 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@       mi;qDr ugha
65.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800
                                                                                         Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks    3% fjfDr;ka
     ¼Mhty oS|qr½     (xzsos-4200)
                         psUubZ     ,lvkj    9  2  1  4   16   1    -    -    -                        eksckby@mRiknu@/kkrqdeZ@Qkm.Mªh          vxys vkns'kksa
                                                                                         izkS|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa   ds yafcr jgus
                          tEew     ,uvkj    1  0  1  1   3   -    -    -    -                        fMIyksekA                     rd 'kkjhfjd
                         Jhuxj                                                              fVIi.kh % dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj     fodykax
                                                                     16 (01/2008-09)             fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&              dksVk ds
                        eqt¶Qjiqj    ,u,Qvkj    6  2  1  2   11   1    -    -    -                                                   varxZr
                                                                                         ¼1½ jsHkcks psUubZ] tEew Jhuxj] eqt¶Qjiqj] vkSj
                                                                                                                  vkjf{kr j[kh
                          jkaph    ,lbZvkj    1  0  0  0   1   -    -    -    -                        fldanjkckn ds fy, U;wure 50% HkrhZ vdsys       xbZ gSaA
                                                                                         ;kaf=d bathfu;jh ls dh tk,xhA

                         xqokgkVh   ,u,Qvkj    1  0  0  1   2   -    -    -    -              ch - 1 18-33    bysDVªkWfudh@oS|qr bathfu;jh esa fMIyksekA


66.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     bykgkckn    Mh,yMCY;w   0  0  6   0   6     -    -    -    -            ch - 2 18 - 33 fofuekZ.k@eSdkVªkWfudh@vkS|ksfxd@;kaf=d@        vfo ¼vks,y½
    ¼fMtkbu ;kaf=d½    (xzsos-4200)                                                                  Vwy ,oa e'khfuax@Vwy ,oa Mkb fuekZ.k@vkWVks      Jfo ds fy,
                          psUubZ    vkbZlh,Q   9  4  2   0   15     2    -    -    -            ch - 2 18 - 33 eksckby@mRiknu@/kkrqdeZ@Qkm.Mªh            mi;qDr
                                                                                         S            q
                                                                                       izk|ksfxdh@bysDVªkWfudh@oS|r bath- esa fMIyksekA
                         xksj[kiqj   vkjMh,lvks  1  0  0   2   3     -    -    -    -            ch - 2 18 - 33 jsHkcks psUubZ ds fy, U;wure 50% HkrhZ ;kaf=d
                                                                                       bathfu;jh lsA
    dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     caxykSj           0  0  0  1   1    -     -    -    -  35 (01/2008)     lh - 1 18 - 33 ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksekA
67.                              vkjMCY;w,Q
    ¼fMtkbu ,oa Mªkbax½  (xzsos-4200)
       ;kaf=d
68.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800                                                 38 (01/2006-07)   , - 3 18 - 33 ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek vkSj ;kaf=d
                          iVuk    lhMCY;wih   1  0  0  1   2    -     -    -    -                    fMtkbu rFkk vkWVks dSM@3Mh ekWMfyax dk
    ¼;kaf=d fMtkbu½    (xzsos-4200)
                                                                                       KkuA
69.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800      iVuk    lhMCY;wih   4  1  0  2   7   1      -    -    -  34 (01/2006-07)   ch - 1 18 - 33 /kkrqdeZ bathfu;jh esa fMIyksekA           vfo ¼vks,y½ ds
      ¼/kkrqdeZ½     (xzsos-4200)                                                                                             fy, mi;qDr

70.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800      iVuk    lhMCY;wih   1  0  0  0   1    -     -    -    -  35 (01/2006-07)   ch - 1 18 - 33 jklk;fud bathfu;jh esa fMIyksekA            mi;qDr ugha
      ¼jklk;fud½     (xzsos-4200)                                                                                             3% fjfDr;ka
                                                                                                                   vxys vkns'kksa
71.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800      iVuk    lhMCY;wih   1  0  0  0   1    -     -    -    -  37 (01/2006-07)   , - 3 18 - 33 vkW V ks e ks c kby ba t hfu;jh es a fMIyks e k vkS j ds yafcr jgus
     ¼vkWVkseksckby½   (xzsos-4200)                                                                  vkWVkseksckby rFkk Mhty batu j[kj[kko dk rd 'kkjhfjd
                                                                                       KkuA                         fodykax dksVk
               9300-34800      iVuk            1  0  0  1   2    -     -    -    -
                                                                                                                   ds varxZr
72.   dfu"B vfHk;ark&II                   lhMCY;wih                                 40 (01/2006-07)    , - 3 18 - 33 bysDVªkWfudh bathfu;jh esa fMIyksekA          vkjf{kr j[kh
     ¼bysDVªkWfudh½    (xzsos-4200)
                                                                                                                       a
                                                                                                                    xbZ gSA

73.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    vgenkckn     MCY;wvkj   4  3  0  2   9   1      -    -    -            ch - 1 18 - 33 oS|r@bysDVªkWfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkWfudh@
                                                                                         q                         mi;qDr ugha
       ¼oS|qr½      (xzsos-4200)                                                                  oS|qr ikoj iz.kkfy;ksa@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@    3% fjfDr;ka
                         vtesj    ,uMCY;wvkj  13 3   1  7   24   -    -    -    -                                                 vxys vkns'kksa
                                                                                       bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªwesaVs'ku
                                MCY;wlhvkj 11 4    1  11  27   2    -    -    -    11 (01/2009)            ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@      ds yafcr jgus
                                                                                       mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xdh    rd 'kkjhfjd
                        bykgkckn     ,ulhvkj   5  1  1  3   10   1      -    -    -                                                fodykax
                       d-v-II ¼vkj,l½                                                         bathfu;jh esa fMIyksekA
                                                                                                                    dksVk ds
                                                                                       fVIi.kh% dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                         caxykSj    ,lMCY;wvkj  10 1   1  2   14  10%      -    -    -                                                 varxZr
                                                                                       fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&              vkjf{kr j[kh
                         Hkksiky    MCY;wvkj   8  0  0  4   12   1    -    -    -                      ¼1½ jsHkcks fcykliqj ds fy, 5 inksa dh HkrhZ       xbZ gSaA
                                                                                       ;kaf=d bathfu;jh esa fMIyksek /kkfj;ksa ls dh
                                ,lbZlhvkj   5  1  1  2   9   1      -    -    -                    tk,xhA
                         fcykliqj
                                 lhvkj    4  2  2  10  18   2      -    -    -                    ¼2½ jsHkcks vgenkckn] Hkksiky] psUubZ] paMhx<+]
                                                                     10 (01/2009)
                                                                                       xqokgkVh] tEew Jhuxj] eqEcbZ] eqt¶Qjiqj] iVuk]
                         paMhx<+     ,uvkj    19 5   3  9   36   4    -    -    -
                                                                                       fldanjkckn] fr#ouariqje ds fy, U;wure 50%
                          psUubZ    ,lvkj    35 22 10    23   90   9      -    -    - 12 (01/2009)             HkrhZ vdsys oS|qr bathfu;jh ls dh tk,xhA
                                       2  3  1  2   8   -    -    -    -    12 (01/2009)            ¼3½ jsHkcks iVuk ¼lhMCY;wih½ ds fy, U;wure 2
                                vkbZlh,Q                                            lh - 1
                                                                                       inksa dh HkrhZ bysDVªkWfudh bathfu;jh esa fMIyksek
                         xqokgkVh   ,u,Qvkj    20 5   2  8   35   3    -    -    -              ch - 1     /kkfj;ksa ls vkSj jsHkcks iVuk ¼lhvkjMCY;w½ ds
                                                                                       fy, ,d in dh HkrhZ bysDVªkWfudh bathfu;jh
                                 ,uvkj    14 1   1  4   20   2    -    -    -
                          tEew                                                            esa fMIyksek /kkfj;ksa dh tk,xhA
                         Jhuxj    vkjlh,Q    4  2  0  4   10   1    -    -    -

                                MCY;wvkj   20 5   2  12   39   4    -    -    -
                          eqEcbZ
                                 lhvkj    70 17 13   31  131   13    -    -    -

                                ,llhvkj    2  1  0  0   3   -    -    -    -
                                 bZlhvkj   17 4   5  4   30   3      -    -    -            ch - 1
                        eqt¶Qjiqj
                                ,u,Qvkj    6  2  2  1   11   1      -    -    - 20 (01/2008-09)
                                bZlhvkj   32 13 6    17   68   7    -    -    -    18(01/2006-07) ,oa
                         iVuk
                                                                     22(01/2008-09)

                                lhvkjMCY;w   5  1  1  2   9   1    -    -    -    22 (01/2008-09)

                                lhMCY;wih   8  2  1  4   15   1    -    -    - 22 ( 01/2008-09) ,oa
                                                                  39 (01/ 2006-07)
                        fldanjkckn   ,llhvkj    5  3  0  14   22   2    -    -    -              ch - 1
                                bZlhvksvkj   6  0  1  1   8   1    -    -    -
                        fr#ouariqje    ,lvkj    24 23 6    17   70   6    -    -    -    112 (01/2009)


 74.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj   16 8   3  8   35   4    -    -    -              ch - 1
     ¼oS|qr½ lkekU;@    (xzsos-4200)
                          jkaph    ,lbZvkj    0  3  1  3   7   -    -    -    -
    Vhvkj,l@VhvkjMh
 75.  dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj    0  0  1   2   3     -    -    -    - 16 (02/2008)      ch - 1
     ¼oS|qr½ VhvkjMh   (xzsos-4200)
                         caxykSj    ,lMCY;wvkj  2  1  0  2   5   10%    -    -    -

                         paMhx<+     ,uvkj    3  2  1  4   10   1    -    -    -    11 (01/2009)

                        tEew Jhuxj    ,uvkj    5  1  1  3   10   1    -    -    -

                         iVuk     bZlhvkj    0  1  1  0   2   -    -    -    - 21 (01/2008-09)      ch - 1

76.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     caxykSj    ,lMCY;wvkj  3  1  0  1   5  10%      -    -    -            ch - 1
     odZ'kkWi ¼oS|qr½   (xzsos-4200)
dksfV    in dk uke      osru cSaM    js H kcks      ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq
                                                               foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                  U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk              fodykax
 la-              ,oa xzsM     dk uke        dÙkkZ    ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                               fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                           mEehnokjksa ¼n`fo@
                                         vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo  la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                                         vfo@Jfo½ ds
                osru ¼#½               js y os                                                                                   fy, mi;qDrrk
                                            tk tk                 ijh{kk yh tkuh gS      dks
 1           2      3        4         5     6  7  8   9   10   11  12 13 14      15     16   17                           18                  19

77.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     fcykliqj    ,lbZlhvkj    4  2  1  3   10   1   -    -    2             lh - 1 18-33 ;kaf=d@oS|qr bathfu;jh esa fMIyksekA     Jfo ds fy,
      ¼Mªkbax½ oS|qr    (xzsos-4200)                                                                fVIi.kh % dqy jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj mi;qDr
                           eqEcbZ     lhvkj    11 3   2  5   21   2   -    -    6
                                                                                       fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS%&
                             iVuk    bZlhvkj    8  2  1   4   15   1   -    -    2 .20 ( 01/2008-09)          ¼1½ jsHkcks iVuk ds fy, U;wure 50% HkrhZ
                                                                                       vdsys oS|qr bathfu;jh ls dh tk,xhA

78.    dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800
                             jkaph   ,lbZvkj    7  2  1   4   14   1   -    -    1             lh - 1 18-33 oS|r@bysDVªkWfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkWfudh@
                                                                                         q
     ¼Mªkbax ,oa fMtkbu½   (xzsos-4200)                                                                            a
                                                                                        oS|qr ikoj iz.kkfy;ks@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@
                                                                                                            w a
                                                                                        bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªesVs'ku
                                                                                        ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@
 79.              9300-34800                     0  1  3   2   6   1   -    -    -
                                                                                        mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xdh
     dfu"B vfHk;ark&II             bykgkckn     ,uvkj                                           ch - 2 18 - 33
                 (xzsos-4200)
                                                                                        bathfu;jh esa fMIyksekA
     ¼fMtkbu½ oS|qr                      Mh,yMCY;w   0  0  2   0   2    -   -    -    -                    fVIi.kh% dqN jsHkcks }kjk inksa dk fo"k;okj
                                                                                        fu/kkZj.k fuEukuqlkj gS %&
                          xksj[kiqj   vkjMh,lvks   1  1  0   0   2    -   -    -    -
                                                                                        ¼1½ jsHkcks tEew Jhuxj ds fy, 90% HkrhZ
                                                                                        vdsys oS|qr@bysDVªkWfudh bathfu;jh ls dh
 80.   dfu"B vfHk;ark&II    9300-34800    tEew Jhuxj           3  0  0   3   6   1   -    -    1
                                  vkjlh,Q/                                          ch - 1 18 - 33 tk,xhA
     oS|qr ¼dSMdSe½     (xzsos-4200)           ds,Dl,p

 81.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     xksj[kiqj   vkjMh,lvks   0  0  1  0   1    -   -    -    -             ch - 2 18 - 33 bysDVªkWfudh bathfu;jh esa fMIyksekA
    ¼fMtkbu½ bysDVªkWfudh   (xzsos-4200)

 82.   dfu"B vfHk;ark&I    9300-34800     xksj[kiqj   vkjMh,lvks   0  1  0  0   1   -   -    -    -             ch - 2 20 - 35 oS|r@bysDVªkWfudh ,oa nwjlapkj@bysDVªkWfudh@
                                                                                         q
     ¼fMtkbu½ oS|qr     (xzsos-4200)                                                                 oS|qr ikoj iz.kkfy;ksa@bysDVªkWfudh ,oa lapkj@
                                                                                        bysDVªkWfudh ,oa ohfM;ks bathfu;jh@baLVªwesaVs'ku
                                                                                        ,oa fu;a=.k@vkS|ksfxd bysDVªkWfudh@;kaf=d@
                                                                                        mRiknu@mRiknu iz k S | ks f xdh@vkS | ks f xdh
                                                                                        bathfu;jh esa fMIyksekA


83.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800     bykgkckn     ,uvkj     3  1  2  3   9   1   -    -    - .12 ( 01/2009)     ,-3   18-33   oS | q r ] bys D Vª k W f udh] ekbØks i z k s l s l j] Vhoh  mi;qDr ugha
       ¼flXuy½       (xzsos-4200)                                                                   bathfu;jh] Qkbcj vkWfIVdy lapkj] nwjlapkj]          3% fjfDr;ka
                           vtesj     MCY;wlhvkj   7  0  0  5   12   -   -    -    - .9 ( 01/2009)                                              vxys vkns'kksa
                                                                                          lapkj] /ofu ,oa Vhoh bathfu;jh] vkS|ksfxd
                                  ,uMCY;wvkj  18 3   2  7   30   -   -    -    -                                                     ds yafcr jgus
                                                                                          fu;a=.k] bysDVªkWfud baLVªwesaVs'ku] vkS|ksfxd
                                                                                                                         rd 'kkjhfjd
                           caxykSj    ,lMCY;wvkj  6  0  2   2   10  10%   -    -    -                      bysDVªkWfudh] vuqiz;qDr bysDVªkWfudh] fMftVy
                                                                                                                          fodykax
                                                                                          bysDVªkWfudh] ikoj bysDVªkWfudh] lwpuk foKku@          dksVk ds
                           fcykliqj     lhvkj     1  1  1  3   6   1     -    -    -
                                                                                          iz k S | ks f xdh] dEI;w V j vuq i z ; ks x ] dEI;w V j      varxZr
                             paMhx<+   ,uvkj    8  2  1   4   15   2    -    -  -                      bathfu;jh] dEI;wVj foKku] dEI;wVj izkS|ksfxdh         vkjf{kr j[kh
                                                                                          esa bathfu;jh esa 3 ¼rhu½ o"khZ; fMIyksekA            xbZ gSaA
                           xksj[kiqj    ,ubZvkj    1  0  1   0   2    -   -    -    -

                           xqokgkVh    ,u,Qvkj    2  1  0  1   4    -   -    -    -
                          tEew Jhuxj    ,uvkj     5  1  1   2   9    1   -    -    -


                                   ,lbZvkj    5  2  0   3   10   1    -    -  -
                          dks y dkrk
                                   bZvkj    18 5   3  9   35   4   -    -    -

                           ekynk     ,u,Qvkj     2  0  0  1   3   -   -    -    - 14 (23-1/2007)

                             eqEcbZ    lhvkj    20 4   2  8   34   4     -    -    -

                                   bZlhvkj    7  1  0   1   9   1    -    -    -
                          eqt¶Qjiqj
                                  ,u,Qvkj     1  0  0  0   1   -     -    -    - 21 (01/2008-09)

                             iVuk     bZlhvkj   10 4   1  4   19   2     -    -    - 19 (01/2008-09)

                             jkaph   ,lbZvkj    5  3  3  2   13   1     -    -    -

                          fldanjkckn    ,llhvkj    16 6   3   7   32   3   -    -    -

                                  bZlhvksvkj   0  0  1   1   2   -   -    -    -
                                  vkbZvkjvkbZ   0  0  1   0   1   -   -    -    -
                                   ,lbZVh
84. dfu"B vfHk;ark&II      9300-34800      vtesj
                                  ,uMCY;wvkj   6  2  1   4   13   -   -    -    - 10 (01/2009)       , - 3 18 - 33 oS|qr] bysDVªkWfudh] ekbØksizkslslj] vkS|ksfxd          mi;qDr ugha
        ¼Vsyh½      (xzsos-4200)           MCY;wlhvkj   2  1  0   0   3    -   -    -    -                    bysDVªkWfudh] Vhoh bathfu;jh] Qkbcj vkWfIVd            3% fjfDr;ka
                                                                                        lapkj] bysDVªkWfud baLVªeV'ku] jsfM;ks bathfu;jh]
                                                                                                    w as s                  vxys vkns'kksa
                           caxykSj   ,lMCY;wvkj   6  1  1   2   10  10%   -    -    -
                                                                                        dEI;w V j us V ofd± x ] MkVk us V odZ ] ikoj           ds yafcr jgus
                                                                                        bysDVªkWfudh] lwpuk izkS|ksfxdh] lapkj] /ofu           rd 'kkjhfjd
                          fcykliqj     lhvkj    0  0  1   4   5    1   -    -    -
                                                                                                                          fodykax
                                                                                        ,oa Vhoh bathfu;jh] vkS|ksfxdh fu;a=.k] lwpuk
                           xksj[kiqj    ,ubZvkj    5  3  1   0   9    -   -    -    -                                                       dksVk ds
                                                                                        foKku@izkS|ksfxdh] izkslsl fu;a=.k] nwjlapkj]             varxZr
                           xqokgkVh           4  2  1   3   10   1   -    -    -                    vuqiz;qDr bysDVªkWfudh] dEI;wVj vuqiz;ksx ,oa           vkjf{kr j[kh
                                  ,u,Qvkj
                                                                                        fMftVy bysDVªkWfudh esa bathfu;jh fMIyksek              xbZ gSaA
                          tEew Jhuxj           3  1  1   1   6    1   -    -    -
                                                                                        /kkjhA
                                   ,uvkj

                          dks y dkrk    ,lbZvkj    3  1  0   1   5    -   -    -    -

                           ekynk      bZvkj    1  0  2   0   3    -   -    -    - 13 (23-1/2007)

                             eqEcbZ    lhvkj    17 5   3   6   31   3   -    -    -

                          eqt¶Qjiqj     bZlhvkj    7  1  1   2   11   1   -    -    - 22 (01/2008-09)

                           iVuk     bZlhvkj    9  4  1  7   21   2   -    -    - 1 (01/2004-05) ,oa
                                                                       18 (01/2008-09)

                             jkaph    ,lbZvkj    0  0  1   2   3    -   -    -    -

                          fldanjkckn    ,llhvkj    21 0   4   2   27   3   -    -    -

 85.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800      vtesj    ,uMCY;wvkj   5  1  1   3   10   -    -  1    -             ch - 1 18-33 ihthMhlh,@ch,llh ¼dEI;w V j foKku½@ vfo ¼vks,y½
     ¼lwpuk izkS|ksfxdh½   (xzsos-4200)                                                                chlh,@3 o"kZ dh vof/k dk MhvksbZ,lhlh ^,* Jfo ds fy,
                           caxykSj   vkjMCY;w,Q   1  0  1   0   2    -   -    -    - 39 (01/2008-09)           ysoy ikB~;Øe ;k led{k fdlh ekU;rkizkIr mi;qDr
                                                                                       fo'ofo|ky;@laLFkk ls gksA
dksfV    in dk uke     osru cSaM   js H kcks    ekax&    fjfDr;ksa dh la[;k ¼foxr esa vf/klwfpr fdUrq foxr esa vfèklwfpr fpfdRlk lkekU;                  U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk          fodykax
 la-              ,oa xzsM    dk uke      dÙkkZ   ijh{kk ugha yh xbZ gS ,oa ubZ vf/klwfpr fjfDr;ka
                                                            fjfDr;ksa dh dksfV ekun.M vk;q                                      mEehnokjksa ¼n`fo@
                                     vuk v vt vfio dqy HkwiwlS n`-fo- vfo Jfo   la- ,oa jkslwl ftudh   1-07-2010                                     vfo@Jfo½ ds
                osru ¼#½            js y os                                                                               fy, mi;qDrrk
                                        tk tk                  ijh{kk yh tkuh gS      dks
 1         2        3      4       5     6  7  8   9   10   11   12 13 14      15     16   17                         18               19
86.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800     vtesj    ,uMCY;wvkj  3  0  0   0   3     -    -    -      -           lh - 1 18 - 33 ;kaf=d@oS|r@bysDVªkWfudh@nwjlapkj bathfu;jh Jfo ds fy,
                                                                                            q
     ¼,l ,oa Vh½ Mªkbax  (xzsos-4200)                                                                 esa fMIyksekA                mi;qDr
                        caxykSj   ,lMCY;wvkj  5  2  1   3   11  10%     -    -      - 10 (1/2008)

                         psUubZ    ,lvkj    10 3   1   3   17   2      -    -      - 13 (1/2009)

                       eqt¶Qjiqj    bZlhvkj   2  0  0   0   2     -    -    -      - 5 (1/2006-07 ,oa
                                                                      24 (01/2008-09)
                         iVuk    bZlhvkj   14 4   1  6   25   2    -    -      - 17 (1/2008-09)

87.    dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800    xksj[kiqj  vkjMh,lvks  2   0  1  0   3    -    -    -      -             ch - 2 18 - 33 oS|qr] bysDVªkWfudh] ekbØksizkslslj] vkS|ksfxd
    ¼fMtkbu½ ,l ,oa Vh   (xzsos-4200)                                                                 bysDVªkWfudh] Vhoh bathfu;jh] Qkbcj vkWfIVd
                                                                                                   w sa
                                                                                      lapkj] bysDVªkWfudh baLVªeVs'ku] jsfM;ks bathfu;jh]
                                                                                      dEI;w V j us V ofd± x ] MkVk us V odZ ] ikoj
                                                                                      bysDVªkWfudh] lwpuk izkS|ksfxdh] lapkj] èofu
                                                                                      ,oa Vhoh bathfu;jh] vkS|ksfxd fu;a=.k] lwpuk
                                                                                      foKku@izkS|ksfxdh] izkslsl fu;a=.k] nwjlapkj]
                                                                                      vuqiz;qDr bysDVªkWfudh] dEI;wVj vuqiz;ksx ,oa
                                                                                      fMftVy bysDVªkWfudh esa bathfu;jh fMIyksek
                                                                                      èkkjhA


88.   dfu"B vfHk;ark&II  9300-34800    bykgkckn    ,ulhvkj   1  1  0  0   2    -   -    -      -             , - 3 18 - 33 ;kaf=d@bysDVªkWfudh@mRiknu@vkWVkseksckby@       mi;qDr ugha
      ¼VªSd e'khu½    (xzsos-4200)                                                                baLVªwesaVs'ku bathfu;jh essa fMIyksekA        3% fjfDr;ka
                         psUubZ    ,lvkj    11 1   0   5   17     1    -    -      -
                                                                                                                 vxys vkns'kksa
                        xksj[kiqj   ,ubZvkj   6  2  1  3   12   -    -    -      -                                               ds yafcr jgus
                                                                                                                 rd 'kkjhfjd
                        dks y dkrk   ,lbZvkj   9  3  2   5   19     1    -    -      -                                               fodykax
                                bZvkj    12 3   2   6   23     2    -    -      -                                               dksVk ds
                                      7  2  1   3   13   1      -    -      - 04 (1/2006-07)
                                                                                                                   varxZr
                       eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj                                                                               vkjf{kr j[kh
                         iVuk     bZlhvkj  15 4   2  7   28   3    -    -      - 32 (1/2008-09)                                          xbZ gSaA
                       fldanjkckn   ,llhvkj   13 3   3  5   24   2    -    -      -
89.   dfu"B vfHk;ark&II   9300-34800   fldanjkckn   ,llhvkj    3  0  0  1   4   -    -    -      -             ch - 2 18 - 33 1- eSfVªdqys'ku ;k led{kA 2- eqæ.k izkS|ksfxdh
      ¼fizafVax izSl½   (xzsos-4200)                                                                 esa jkT; fMIyksek ;k vf[ky Hkkjrh; izek.k i=
                                                                                      3 o"khZ; ikB~;Øe ds ckn izkIr fd;k gksA
90.    fMiks lkexzh    9300-34800   vgenkckn    MCY;wvkj   1  0  0  0   1     -    -    -    -             lh - 1 18 - 35 fdlh Hkh fo"k; esa bathfu;jh fMxzhA          Jfo ,oa vfo
       v/kh{kd      (xzsos-4600)         ,ulhvkj/                                                                               ¼vks,] vks,y½
       xzsM&I              bykgkckn          0  1  0  3   4     -    -    -    - 1 (1/2008)
                              Mh,yMCY;w                                                                               ds fy, mi;qDr
                         vtesj   MCY;wlhvkj   0  0  0  1   1     -    -    -    -
                         caxykSj  vkjMCY;w,Q   1  0  0  1   2     -    -    -    - 32 (1/2008)

                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   2  0  0  1   3     -    -  1      -
                        paMhx<+    ,uvkj    0  1  0  1   2   -    -    -      - 18 (1/2009)

                        dks y dkrk   bZvkj    6  0  0  2   8   1      -    -    -

                         eqEcbZ   MCY;wvkj   1  0  0  1   2     -    -    -    -

                         iVuk     bZlhvkj   5  1  1  3   10   1      -    -    - 19 (1/2006-07)

91.     fMiks lkexzh   9300-34800   vgenkckn    MCY;wvkj   3  1  1  2   7     -    -  1      -             lh - 1 18-33 fdlh Hkh fo"k; esa bathfu;jh fMIyksekA
       v/kh{kd     (xzsos-4200)  vtesj    MCY;wlhvkj   2  1  0  0   3   -    -    -      -                   ¼vfrfjDr okaNuh; ;ksX;rk,a gSa%
       xzsM&III                           1  1  0  1   3   1    -    1      - 33 (1/2008)             i- lkoZtfud izki.k ,oa vkiwfrZ izca/k esa fMIyksek
                        caxykSj   vkjMCY;w,Q
                                      0  1  0  2   3    -   -    -      -
                                                                                     vkSj
                              ,lMCY;wvkj
                                                                                     ii- Hkkjrh; jsyos laHkkjra= ,oa lkexzh izca/k
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj   3  0  1  1   5     -    -  2      1                   laLFkku] vkj-ds- iqje] ubZ fnYyh }kjk iznÙk
                         Hkksiky   MCY;wlhvkj  1  0  0  0   1     -    -    -    -                   lkoZtfud izki.k ,oa vkiwfrZ izca/k esa Lukrd
                                      2  0  0  0   2     -    -    -    1
                                                                                     fMIyksekA
                         psUubZ   vkbZlh,Q
                                                                                     rFkkfi budks /kkj.k ugha djus ls mEehnokj
                        xksj[kiqj   ,ubZvkj   1  0  0  0   1     -    -    -    -
                                                                                     HkrhZ ls oafpr ugha gksxk½A
                       tEew Jhuxj   Mh,eMCY;w   0  0  1  0   1     -    -    -    -
                               vkjlh,Q    2  1  0  1   4     -    -      1
                        dks y dkrk   bZvkj    4  3  4  6   17   2      -      1
                         eqEcbZ   MCY;wvkj   2  1  1  0   4     -    -  1      -
                        eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    2  1  0   1   4     -    -    -      - 1 (01/2005-06)

                         iVuk    bZlhvkj   10 3   2   5   20     2    -    2    1 20 (01/2006-07)

                              lhMCY;wbZ   1  0  0  1   2   -    -    -      - 33 (01/2008-09)

                       fldanjkckn  ,llhvkj    2   3  1  1   7    -    -    1      1
92.    ofj"B LFkkbZ iFk  9300-34800    bykgkckn   ,ulhvkj   41 15 7    27   90   10    -    -      -             , - 3 18 - 33 flfoy ba t hfu;jh@flfoy ba t hfu;jh          mi;qDr ugha
       i;Zos{kd     (xzsos-4200)          ,uvkj    13 12 3    0   28   3    -    -      - 6 (01/2009)              ¼VªkaliksVsZ'ku½ esa fMIyksek] ;k HkkSfrdh ,oa xf.kr  3% fjfDr;ka
                                                                                      lfgr ch,llh ;k HkkSfrdh esa ch,llh ¼vkWulZ½      vxys vkns'kksa
                        vtesj    MCY;wlhvkj   3  3  1  1   8   -    -    -      - 17 (01/2009)
                                                                                      rFkk xf.kr ,d lsdsaMjh@lClhMsjh fo"k; jgk       ds yafcr jgus
                              ,uMCY;wvkj   1  0  0  0   1   -    -    -      -                                               rd 'kkjhfjd
                                                                                      gks ;k xf.kr esa ch,llh ¼vkWulZ½ vkSj HkkSfrdh
                         psUubZ   ,lvkj     6  1  0  2   9   -    -    -      - 34 (01/2009)                                          fodykax
                                                                                      ,d lsdsaMjh@lClhMsjh fo"k; jgk gksA
                        fcykliqj   ,lbZlhvkj  10 3   2   5   20   2      -    -    -                                                 dksVk ds
                                                                                                                   varxZr
                         Hkksiky  MCY;wlhvkj  22 8   6  10  46    -   -    -      -                                               vkjf{kr j[kh
                        paMhx<+    ,uvkj    11 2   3  5   21   3      -    -    -                                                 xbZ gSaA
                        xqokgkVh   ,u,Qvkj    6  1  0   3   10   1      -    -      -
                         tEew    ,uvkj    12 4   2   3   21     -    -    -      -
                        Jhuxj
                         ekynk    ,u,Qvkj    2  0  1   0   3     -    -    -      -
                         eqEcbZ   lhvkj     0  2  1   0   3     -    -    -      -
                       eqt¶Qjiqj   ,u,Qvkj    4  0  0  2   6   1    -    -      - 25 (01/2008-09)
                         iVuk    ,u,Qvkj    3  1  0  2   6   1    -    -      - 5 (01/2004-05)
                         jkaph   ,lbZvkj    0  4  3  2   9   1    -    -      -
                       fr#ouariqje  ,lvkj    2   5  0  6   13   -    -    -      - 131 (01/2009)
fVIi.kh % lacaf/kr jsHkcks dks ,dy@i`Fkd vkosnu i=k Hkstus ds fy, mEehnokj lkekU; vuqns'kksa dk iSjk&16 ns[ksaA
iz ; q D r la f {kIrk{kj % lhvkj% eè; jsyos] bZ v kj% iwohZ jsyos] bZ l hvks v kj% iwoZrV jsyos] bZ l hvkj% iwoZ eè; jsyos] ,uvkj% mÙkj jsyos] ,ulhvkj% mÙkj eè; jsyos] ,ubZ v kj% mÙkj iwohZ jsyos] ,u,Qvkj% iwoksZÙkj lhekar jsyos]
,uMCY;w v kj% mÙkj if'peh jsyos] ,lvkj% nf{k.kh jsyos] ,llhvkj% nf{k.k eè; jsyos] ,lbZ v kj% nf{k.k iwohZ jsyos] ,lbZ l hvkj% nf{k.k iwohZ eè; jsyos] ,lMCY;w v kj% nf{k.k if'peh jsyos] MCY;w v kj% if'peh jsyos] MCY;w l hvkj%
if'pe eè; jsyos] lh,yMCY;w % fprjatu yksdkseksfVo oDZl] lhvkjMCY;w % dSfjt fjis;j odZ'kkWi] lhMCY;w i h% dkLV Oghy IykaV] Mh,yMCY;w % Mhty yksdkseksfVo oDlZ] Mh,eMCY;w % Mhty yksdks eksMukZbts'ku oDlZ] vkbZ l h,Q%
baVhxzy dksp QSDVjh] vkjlh,Q% jsy dksp QSDVjh] vkjMh,lvks % vuqla/kku fMtkbu ,oa ekud laxBu] vkjMCY;w , Q% jsy Oghy QSDVjh] vkbZ v kjvkbZ , lbZ V h% Hkkjrh; jsyos flXuy bathfu;jh ,oa nwjlapkj laLFkku] vuk% vukjf{kr
¼lkekU;½] vtk% vuqlwfpr tkfr] vttk% vuqlwfpr tutkfr] vfio% vU; fiNM+s oxZ] Hkw i w l S % HkwriwoZ lSfud] 'kkfo% 'kkjhfjd fodykax] fo-o-% fodykax O;fDr] vfo% vfLFk fodykax] n` f o% n`f"V fodykax] Jfo% Jo.k fodykax]
ch% us=kghu] ,yoh% fuEu n`f"V] vks , y% ,d iSj] vks , % ,d gkFk] ch,y% nksuks iSj] vks , ,y% ,d gkFk ,oa ,d iSj] ,eMCY;w % eldqyj detksjh ,&1] ,&2] ,&3] ch&1] ch&2] lh&1 ,oa lh&2 % fpfdRlk ekudksa ds fofHkUu Lrj
ftUgsa mEehnokjksa dks jsyos esa fu;qfDr ls igys mÙkh.kZ djuk gksxkA vHkkrf'ki% vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn] ,ulhohVh% jk"Vªh; O;kolkf;d izf'k{k.k ifj"kn] ,llhohVh% jkT; O;kolkf;d izf'k{k.k ifj"kn] ,uvks l h%
vukifÙk izek.k i=k] vks , evkj% vkWfIVdy ekdZ jhMj vkalj 'khV] js H kcks % jsyos HkrhZ cksMZ] Hkkiks v k% Hkkjrh; iksLVy vkMZj] fMMª k % fMekaM Mªk¶V] xz s o s % xzsM osru]

                                                    lkekU; vuqns'k
1-01  fdlh in ds fy, vkosnu djus ls igys mEehnokj ;g lqfuf'pr dj ysa fd os lHkh ik=krk ekudksa dks             foHkkx ds fnukad 08-09-93 ds dk-Kk- la- 36012@22@9&LFkk- ¼,llhVh½ vkSj fnukad 09-03-2004 ds dk-
    iwjk djrs gSa@djrh gSa- mEehnokj ds ikl vkosnu izLrqr djus dh vafre frfFk dks ekU;rkizkIr               Kk-la- 36033@3@2004&LFkk- ¼jsl-½ ds tfj, blds ckn ds la'kksèku esa mfYyf[kr O;fDr@oxks± ¼Øheh ys;j½
    fo'ofo|ky;@laLFkku ls visf{kr 'kSf{kd@rduhdh ;ksX;rk gksuh pkfg,- vafre ijh{kk ds ifj.kke dk             ls lacafèkr ugha gSa- vfio mEehnokj dks ifjf'k"V&5 esa fn, x, izi=k esa xSj&Øhehys;j fLFkfr dk
    ba r tkj djus okys vkos n u u djs a - ;fn mEehnokj visf{kr ekunaM iwjk ugha djrk gS rks jsyos HkrhZ cksMZ       Lo&?kks"k.kk layXu djuh pkfg,- os mEehnokj tks vius vkosnu esa vtk ;k vttk ;k vfio n'kkZrs gSa
    HkrhZ izfØ;k ds fdlh Hkh pj.k ij mEehnokjksa ds vkosnu i=k jí dj ldrk gS vkSj ;fn fu;qfDr gks tkrh          vkSj fuèkkZfjr izi=k esa tkfr izek.k i=k layXu ugha djrs gSa rks mUgsa ijh{kk esa mifLFkr gksus ds fy, ik=k
    gS rks ,sls mEehnokj dks lsok ls rRdky gVk fn;k tk,xk                                 ugha le>k tk;sxk-
1-02  ,sls mEehnokj] ftUgsa lHkh jsyos HkrhZ cksMZ ijh{kk ls thou Hkj ds fy, jksdk x;k gS vkSj mEehnokj ftUgsa ,d
                                                           1-16  vtk@vttk@vfio ls lacafèkr mEehnokj tks visf{kr 'kSf{kd@rduhdh ;ksX;rk,a iwjh djrs gSa] vukjf{kr
    fuf'pr vofèk ds fy, jksdk x;k gS vkSj og vofèk vHkh rd iwjh ugha gqbZ gS] bl jkstxkj lwpuk ds izR;qÙkj
                                                               fjfDr;ksa ds fy, Hkh vkosnu dj ldrs gSa- rFkkfi mUgsa vukjf{kr mEehnokjksa ls izfrLièkkZ djuh gksxh-
             a
    esa vkosnu u djs- irk yxus ij mudh mEehnokjh dks HkrhZ ds fdlh pj.k ij vLohÑr fd;k tk ldrk gS-
                                                               vukjf{kr fjfDr;ksa ds fy, vkosnu djus okys ,sls vtk@vttk@vfio mEehnokjksa dks vk;q esa NwV dh
1-03  mEehnokjksa dks vius vkosnu i=k Lo;a dh fy[kkbZ esa Hkjus pkfg, rFkk fuèkkZfjr LFkkuksa ij vius            vuqefr ugha nh tk,xh-
    gLrk{kj ds lkFk&lkFk ck,a gkFk ds vaxwBs dk fu'kku yxkuk pkfg,- vkosnu i=k vaxzsth eas ;k fganh
                                                           1-17           s                            a
                                                               fyf[kr ijh{kk@izy[k lR;kiu ds fy, cqyk;s tkus ij vtk@vttk ls lacfèkr mEehnokjksa dks] tc Hkh ykxw
    es a Hkjus pkfg,- vkosnu dsoy ,d vksj iz;ksx djrs gq, vPNh xq.koÙkk ds ,&4 vkdkj ds ckaM isij ¼80
                                                               gks] f}rh; Js.kh dk fu%'kqYd jsyos ikl tkjh fd;k tk;sxk- c'krsZ fd os oSèk tkfr izek.k i=k izLrqr djs-  a
    th,l,e½ ij gksuk pkfg,- lekpkj i=k dh drju dks vkosnu ds :i esa mi;ksx u djsa- cktkj ls Nik
    gqvk vkosnu izi=k [kjhnus okys mEehnokj ;g lqfuf'pr djsa fd ;g jkst+xkj lekpkj esa izdkf'kr          1-18  p;fur iq#"k mEehnokj ftUgsa varr% fu;qDr fd;k tkrk gS dks izkns- lsuk dh jsyos bathfu;jh bdkbZ esa
    fuèkkZfjr izi=k ds leku gks- mEehnokj jkst+xkj lekpkj esa fn, x, vkosnu izi=k dh QksVks dkWih Hkh dj         lfØ; lsok djuh iM+ ldrh gS-
    ldrs gSa vkSj rc fooj.k Hkj ldrs gSa- os jsyos HkrhZ cksMZ dh osclkbV ls Hkh vosnu izi=k MkmuyksM dj     1-19  efgyk mEehnokj Hkh ik=k gSa- rFkkfi ;g uksV fd;k tk, fd dqN Jsf.k;ksa dh M~;wVh dfBu izÑfr dh gS
    ldrs gSa- foLr`r dsUnzh;Ñr jkstxkj lwpuk jsyos HkrhZ cksMZ ds dk;kZy; esa lwpuk iV~V ij Hkh iznf'kZr dh        vkSj eq[;ky; ls nwj ds {ks=kksa esa fo"ke le; esa f'k¶V esa M~;wVh djuh gksrh gS-
    xbZ gS- mEehnokj vafre frfFk ls i;kZIr igys vkosnu Hkstsa- jsyos HkrhZ cksMZ p;u izfØ;k ds fdlh Hkh      1-20  ykxw fu;eksa ds vuqlkj bl jkstxkj lwpuk ds fu;e ,oa 'krksZa esa ckn esa dksbZ ifjorZu ykxw gksxk- jsHkcks
    pj.k ij Mkd esa foyac@xyr lqiqnZxh ds fy, ftEesokj ugha gksxk-                            vko';d gksus ij bl HkrhZ ds fu;eksa ,oa 'krksZa esa ifjorZu@la'kksèku@tksM+ ij fopkj@'kkfey djus dk
1-04  mEehnokjksa dks vkosnu izi=k vkSj lwpuk 'khV esa iznÙk fuèkkZfjr LFkku ij vaxzsth ;k fgUnh esa gLrk{kj        vfèkdkj j[krk gS-
    djuk gS- vkosnu izi=k] lwpuk 'khV] mÙkj i=k] iz'u i=k vkSj vU; LFkkuksa ij gLrk{kj ,d leku gksus       1-21  dksbZ Hkh mEehnokj ,d ls vfèkd jsHkcks ds fy, vkosnu djus dks Lora=k gS ysfdu og ,slk Lo;a ds
    pkfg,] gLrk{kj pkyw gLrys[k esa gksuk pkfg, u fd cM+s v{kj ;k vyx&vyx v{kjksa esa- vkosnu]              tksf[ke ij djsxk D;ksafd lHkh js-Hk-cksMksZ dh ijh{kk ,d gh frfFk dks gksxh- iz'kklfud lqfoèkk dh n`f"V
    fyf[kr ijh{kk vkSj izys[k lR;kiu ds le; fofHkUu rjhds ;k Hkk"kk esa gLrk{kj ls mEehnokjh jí              ls ,d ls vfèkd Js.kh dh ijh{kk lkFk&lkFk gks ldrh gS-
    dh tk ldrh gS -                                                2-0   vk;q lhek % n'kkZ;h xbZ fupyh vkSj Åijh vk;q lhek dh x.kuk 01-07-2010 dks dh tk,xh Åijh vk;q
1-05  lacaf/kr jsHkcks dks ,dy@i`Fkd vkosnu i=k Hkstus ds fy, mEehnokj uhps fn;k x;k iSjk&16 ns[ksa- ¼d½          lhek esa bl izdkj NwV gksxh- c'krsZ dh visf{kr izek.k i=k izLrqr fd;k tk,-
    la;qDr dksfV;ksa ds fy, mEehnokj fn;s x;s vuqns'kksa ¼iSjk&16½ ds vuqlkj ,dy vkosnu i=k tek djk,a]      2-01  vtk@vttk mEehnokjksa ds fy, 5 o"kZ-
    ftlesa vkosnu i=k ¼ifjf'k"V&1½ ds en la- 1 esa fu/kkZfjr LFkku ij dksfV;ksa dh izkFkfedrk ds Øe dk      2-02  vfio mEehnokjksa ds fy, 3 o"kZ-
    mYys[k djsa- mEehnokjksa ij vkosnu i=k ds en la- 1 esa mfYyf[kr inksa ds fy, gh fopkj fd;k tk;sxk-
                                                           2-03  HkwriwoZ lSfud ds fy, lsuk esa dh xbZ lsok dh lhek tek 3 o"kZ c'krsZ fd mUgksaus lR;kiu ds ckn 6
    mEehnokjksa ds fy, dksfV;ksa dh izkFkfedrk nsuk vfuok;Z gS] ,d ckj pquk x;k fodYi vafre gksxk vkSj
                                                               eghus ls vfèkd dh lsok dh gks-
    mlesa ifjorZu ugha fd;k tk ldrk- ;fn mEehnokj us vkosnu i=k esa dksbZ izkFkfedrk ugha nh gksxh rks
    vkosnu i=k dks v/kwjk ekudj jí dj fn;k tk;sxk- ¼[k½ mu la;qDr dksfV;ksa ds fy, leku ijh{kk yh         2-04  01-01-1980 ls 31-12-1989 rd tEew vkSj d'ehj izHkkx esa lkekU;r% fuokl djus okys ds fy, 5 o"kZ-
    tk,xh vFkkZr mEehnokj mu lHkh dksfV;ksa ds fy, ,d gh ijh{kk esa cSBsaxs] ftlesa izkFkfedrk dh ilan ds     2-05  'kkjhfjd fodykax mEehnokjksa ds fy, 10 o"kZ ¼vtk@vttk gsrq 15 o"kZ vkSj vfio gsrq 13 o"kZ½-
    vuqlkj ,slh la;qDr dksfV dk mYys[k gksxk- lHkh dksfV;ksa ftuds fy, mlus vkosnu fd;k gS dks 'kkfey       2-06  lsokjr lewg ^x* vkSj lewg ^?k* jsyos LVkQ vkSj vfu;fer etnwj@izfrLFkkfir ds fy, Åijh vk;q lhek
    djrs gq, la;qDr dksfV esa ,sls mEehnokjksa dks ,d gh jksy uacj vkcafVr fd;k tk,xk- ¼x½ p;u izfØ;k           esa lkekU; Js.kh ds mEehnokjksa ds fy, 40 o"kZ] vtk@vttk mEehnokjksa ds fy, 45 o"kZ vkSj vfio
    ds ckn jsHkcks }kjk mEehnokjksa dks vkcafVr dksfV vafre gksxh- dksfV esa ifjorZu ds fdlh vuqjks/k ij         mEehnokjksa ds fy, 43 o"kZ rd dh NwV gksxh] c'krsZ fd mUgksaus de ls de 3 o"kZ dh lsok ¼yxkrkj ;k
    è;ku ugha fn;k tk,xk- ¼?k½ ,d fyQkQs esa dsoy ,d vkosnu gh Hkstsa- rFkkfi mEehnokj uksV dj ysa fd           [kafMr½ iwjh dh gks- jsyos laxBu ds v)Z iz'kklfud dk;kZy;ksa vFkkZr~ jsyos dSaVhu] jsyos lgdkjh
    jsHkcks fdlh ,d l=k esa ,d ls vf/kd lewg ds fy, fyf[kr ijh{kk ys ldrk gS-                       lkslk;Vh vkSj jsyos laLFkkuksa esa dke djus okyksa ds fy, Åijh vk;q lhek esa NwV muds }kjk dh xbZ lsok
1-06  ,d dksfV ds fy, ,d ls vfèkd vkosnu dj jgs mEehnokjksa dks uhps fn;s x;s iSjk&14-03 ds vuqlkj             vofèk rd gksxh] tks vfèkdre 5 o"kZ gksxh-
    jsHkcks dh ijh{kk ls Hkh oafpr dj fn;k tk;sxk rFkk vkosnu jí dj fn;k tk;sxk-                 2-07  foèkokvks]a rykd'kqnk efgykvksa vkSj ifr ls U;kf;d :i ls vyx gqbZ efgykvksa ds ekeys esa Åijh vk;q
1-07  mEehnokj uksV djsa fd vkosnu dks izLrqr djus dh frfFk dks dsoy eSfVªd@gkbZLdwy ijh{kk izek.k i=k ;k          lhek esa lkekU; Js.kh ds fy, 35 o"kZ rd] vfio ds fy, 38 o"kZ rd vkSj vtk@vttk mEehnokjksa ds fy,
    lerqY; izek.k i=k esa mfYyf[kr tUe frfFk gh jsHkcks }kjk Lohdkj dh tk;sxh-                      40 o"kZ rd dh NwV gksxh-
1-08  lsokjr j{kk dkfeZd ftls vafre frfFk ls ,d o"kZ ds Hkhrj ¼vFkkZr 04-04-2011 ls½ dk;Z eqDr fd,         2-08  vukjf{kr fjfDr;ksa ds fy, vkosnu djus okys vtk@vttk@vfio mEehnokjksa dks vk;q lhek esa NwV ugha
    tkus dh laHkkouk gS] Hkh HkwriwoZ lSfud fjfDr;ksa ds rgr vkosnu dj ldrs gSa-                     gksxh-
1-09  Åij of.kZr lkj.kh esa HkwriwoZ lSfudksa rFkk fodykax O;fDr;ksa ds fy, vyx ls fjfDr;ka ugha gSa cfYd ;s    2-09  fofHkUu vk;q oxZ ds fy, mEehnokjksa dh tUe frfFk uhps nh xbZ frfFk;ksa ds chp gksuh pkfg, ¼nksuksa frfFk
    dqy fjfDr;ksa dh la[;k esa lfEefyr gSa-                                        'kkfey½-
1-10  bl jkstxkj lwpuk esa n'kkZ;h xbZ fjfDr;ksa dh la[;k vuafre gS vkSj jsyos iz'kklu dh vko';drk ds         Ø-   vk;q oxZ*       tUe frfFk dh Åijh lhek         lHkh ds fy, fupyh
    vuqlkj c<+ ;k ?kV ldrh gSa ;k 'kwU; Hkh gks ldrh gS- iz'kklu dks Lo;a ds foosd ij vfèklwfpr fjfDr;ksa      la-                                                  vH;q f Dr
    dks jí djus dk vfèkdkj gS vkSj ,slk fu.kZ; vafre vkSj lHkh ij ckè;dkjh gksxk- vfèklwfpr fjfDr;ksa dks                  vuk       vfio   vtk@vttk        tUe frfFk lhek
    jí fd, tkus dh fLFkfr esa mEehnokjksa }kjk Hkqxrku fd;k x;k ijh{kk 'kqYd ykSVk;k ugha tk,xk-          1-    18&33    02-07-1977    02-07-1974 02-07-1972        01-07-1992        iSjk 2-03 ls
1-11  lHkh ijh{kkvksa dh frfFk vkSj ifj.kke jkstxkj lekpkj vkSj LFkkuh; nSfud i=k esa izdkf'kr fd, tkrs gSa-                                                     2-08 esa lwphc)
    bls lacaf/kr jsyos HkrhZ cksMZ dh osclkbV ij Hkh fn;k tkrk gS- fyf[kr ijh{kk ds fy, cqykok i=k         2-    20&35    02-07-1975    02-07-1972 02-07-1970        01-07-1990      Jsf.k;ksa ds fy,
    mEehnokjksa dks Mkd }kjk ¼Mkd izek.k i=k½ ds varxZr Hkstk tkrk gS- ftu mEehnokjksa ds vkosnu i=k                                                        fn[kkbZ xbZ vk;q
    fujLr fd, tkrs gSa] mUgsa Hkh fujLrh ds dkj.k lfgr Mkd }kjk lwpuk nh tkrh gS- fdlh [kkl in ds                                                          NwV ykxw gksxh-
    fy, ;ksX; vkSj v;ksX; mEehnokjksa dk C;kSjk ml in ds fy, fyf[kr ijh{kk ls de ls de ,d lIrkg iwoZ
    lacaf/kr jsyos HkrhZ cksMZ dh osclkbV ij j[kk tkrk gS- jsHkcks Mkd esa fdlh nsj@cqykok i=kksa@fujLrh i=kksa   *vk;q oxZ bl vf/klwpuk esa vf/klwfpr izR;sd in ds lkeus mfYyf[kr gS-
    dh xyr lqiqnZxh ds fy, ftEesokj ugha gksxk- jsHkcks fyf[kr ijh{kk ;k fdlh vU; ijh{kk esa ugha pqus x,     3-0 ijh{kk 'kq Y d
    mEehnokjksa dks lwpuk ugha nsrk gS-                                      3-01 vtk@vttk@HkwriwoZ lSfud@'kkjhfjd fodykax@efgykvksa@vYila[;dksa@vkfFkZd :i ls fiNM+k oxZ ds
                                                                                      efgykvks
1-12  jsHkcks }kjk p;u ls mEehnokj dks jsyos esa fu;qfDr dk vfèkdkj ugha nsrk gS- jsHkcks dk dk;Z lacfèkr        mEehnokjksa ds fy,] ftudh okf"kZd ikfjokfjd vk; #- 50]000 ls de gS] dksbZ ijh{kk 'kqYd ugha gS-
    {ks=kh; jsyos@mRiknu bdkbZ ds eq[; dkfeZd vfèkdkjh dks mi;qDr mEehnokjksa dk uke laLrqr djuk gS] tks     3-02 vukjf{kr iq#"k@vfio iq#"k mEehnokjksa ds fy, izR;sd vkosnu i=k ds fy, 60 #- dk ijh{kk 'kqYd
    fu;qfDr izLrko dk i=k tkjh djrs gSa c'krsZ fd fjfDr;ka miyCèk gksa vkSj mEehnokj fpfdRlh; :i ls fQV        fuèkkZfjr gS- mEehnokjksa dks uhps iSjk 16 esa fd, x, mYys[k ds vuqlkj izR;sd lewg ds fy, ijh{kk 'kqYd
    gks vkSj lHkh ik=krk ekun.M dks iwjk djrk gks-                                   ds rkSj ij vyx&vyx vkbZihvks@MhMh ds lkFk vyx&vyx vkosnu i=k izLrqr djuk pkfg,-
1-13  p;fur mEehnokjksa dks in ds fy, tgka dgha izf'k{k.k fu/kkZfjr gS] izf'k{k.k izkIr djuk gksxk-         3-03 vkosnu&'kqYd vizfrns; gS- bl dk Hkqxrku N% ekg dh vofèk ds fy, oSèk js[kkafdr fMek.M Mªk¶V ds :i
1-14  izkjafHkd fu;qfDr ij ifjyfCèk;ka is&cSaM tek xzsM&is dk U;wure osru tek ml le; ykxw vU; HkÙks           esa] tks fd fdlh Hkh jk"Vªh;Ñr cSad dh eq[; 'kk[kk esa ns; gks] ;k uhs p s iS j k 15 esa of.kZr lacafèkr jsHkcks
    gksxk- izf'k{k.k vofèk ds nkSjku dsoy ykxw o`fÙkdk dk Hkqxrku fd;k tk,xk- mEehnokj dks tgka Hkh          ds lgk;d lfpo ;k lfpo ;k lnL; lfpo ;k vè;{k] js y os HkrhZ cks M Z ds i{k esa tkjh js[kkafdr
    vko';d gks izfrHkwfr tek vkSj {kfriwfrZ caèk i=k nsuk gksxk-                            Hkkjrh; iksLVy vkMZj ds :i esa fd;k tk ldrk gS- cSad Mªk¶V@Hkkjrh; iksLVy vkMZj ml LFkku ij
1-15  ;|fi leqnk; ij fopkj fd, fcuk vukjf{kr fjfDr;ksa ds fy, lHkh mEehnokjksa ij fopkj fd;k tk,xk-           ns; gksuk pkfg, tgka ij js y os HkrhZ cks M Z fLFkr gS - Hkkjrh; iksLVy vkMZj@cSad Mªk¶V bl jkst+xkj lwpuk
    rFkkfi fof'k"V lenqk; ¼vtk@vttk@vfio½ ds fy, fuèkkZfjr fjfDr;ksa ds fy, dsoy mlh leqnk;@lewg            ds tkjh gksus dh frfFk ls iwoZ ;k vkosnu izkfIr dh vfUre frfFk ds ckn izkIr u fd;k x;k gks-
    ls lacafèkr mEehnokjksa ij fopkj fd;k tk,xk- blds fy, vtk@vttk@vfio mEehnokjksa dks ifjf'k"V&3                    a
                                                           3-04 mEehnokjksa dks cSd Mªk¶V ds ihNs@Hkkjrh; iksLVy vkMZj esa lkeus dh rjQ miyCèk djk, x, LFkku esa jkstxkj
    ¼vtk@vttk mEehnokjksa ds fy,½ vkSj ifjf'k"V & 4 ¼vfio mEehnokjksa ds fy,½ ij fn, x, izi=k esa           lwpuk la- vkosfnr in ds uke] in dh dksfV la[;k@vkSj vius uke rFkk Mkd irs dk mYys[k djuk pkfg,-
    l{ke izkfèkdkfj;ksa ls tkfr izek.k i=k izLrqr djuk gksxk- blds vykok vfio mEehnokjksa ds ekeys esa      3-05 cSad Mªk¶V@Hkkjrh; iksLVy vkMZj ds vykok fdlh vU; :i esa ijh{kk 'kqYd ds Hkqxrku dks Lohdkj ugha
    izek.k i=k esa ;g fo'ks"k :i ls mfYyf[kr gksuk pkfg, fd mEehnokj Hkkjr ljdkj] dkfeZd vkSj izf'k{k.k        fd;k tk,xk-
3-06  ijh{kk 'kqYd ds rkSj ij izLrqr cSad Mªk¶V@Hkkjrh; iksLVy vkMZj dk fooj.k vkosnu i=k ds fuèkkZfjr LFkku       fy, fodykaxrk izek.k i=k] ¼vi½ ijh{kk 'kqYd esa NwV ds fy, vkfFkZd :i ls det+ksj Jsf.k;ksa ds
    ij ¼lwpuk 'khV dh en la- 5¼d½½ esa Hkh djuk pkfg,-                                 mEehnokjksa ds fy, vk; izek.k&i=k] ¼vii½ ijh{kk 'kqYd vkfn esa NwV ds fy, vYila[;d mEehnokjksa }kjk
3-07  ftl vkosnu&i=k ds lkFk Qhl ds rkSj ij visf{kr jkf'k dk cSad Mªk¶V@Hkkjrh; iksLVy vkMZj layXu ugha          vYila[;d ßLo&?kks"k.kkÞ]
    gksxk] mls ljljh rkSj ij vLohdkj dj fn;k tk,xk-                               6-06  vfio izek.k i=k fuèkkZfjr izk:i esa ugha gksus ij ;k Øheh ys;j ds Lo?kks"k.kk ds fcuk ^vfio* izek.k&i=k
3-08  vYila[;dksa ls vk'k; eqfLyeksa] bZlkb;ksa] fl[kksa] ckS)ksa vkSj ikjlh ls gS- ijh{kk 'kqYd esa NwV dk nkok     ¼vfio gsrq NwV ij fopkj djus ds fy,½-
    djus ds fy, vYila[;d mEehnokjksa dks vkosnu i=k ds lkFk ifjf'k"V 08 esa fd, x, mYys[k ds           6-07  Lo;a&lR;kfir n`f"V izek.k i=k layXu u gksus ij ¼;k½ viw.kZ gksus ij ¼dsoy ,,yih@,,l,e@eksVjeSu
    vuqlkj ßLo;a&?kks"k.kkÞ izLrqr djuh pkfg,- nLrkost lR;kiu ds le; ,sls mEehnokjksa dks] tks fd ijh{kk        ds inksa ds fy,½ & ;g iSjk bl vf/klwpuk dh dksfV;ksa ds fy, ykxw ugha gS-
    'kqYd esa NwV dk nkok dj jgs gSa] x+Sj&U;kf;d LVSEi isij ij ßvYila[;d leqnk; ?kks"k.kk 'kiFki=k izLrqr    6-08  'kqYd&iksLVy vkWMZj@MhMh ds layXu ugha gksus ;k de 'kqYd layXu djus ;k voSèk HkkiksvkW@MhMh vFkkZr
    djuk gksxk fd og Åij of.kZr fdlh vYila[;d leqnk; ls laacafèkr gSa- ;fn nLrkost lR;kiu ds nkSjku           jkstxkj vfèklwpuk tkjh djus dh frfFk ls igys ;k vafre rkjh[k ds ckn tkjh-
    'kiFki=k ugha izLrqr fd;k x;k rks mldh mEehnokjh ukeatwj dj nh tk,xh-Þ
                                                          6-09  igpku fpUg okys dkWye ds Hkjs ugha gksus ij-
3-09  vkfFkZd :i ls fiNM+h oxks± dk vFkZ gS os mEehnokj ftudh okf"kZd ikfjokfjd vk; #- 50]000 ls de
                                                          6-10  vkosnu dh frfFk dks in gsrq fuèkkZfjr vgZrk ugha j[krs gksa-
    gS- mUgsa ifjf'k"V&7 esa n'kkZ, vuqlkj tkjhdrkZ izkfèkdkjh ds ySVj gSM ij fu/kkZfjr izk:i esa vk; izek.k
    i=k vkosnu ds lkFk izLrqr djuk gksxk-                                    6-11  vfèkd vk;q ;k de vk;q vFkok tUefrfFk ugha Hkjs gksus ;k xyr Hkjs gksus ij-
4-0  vkos n u dS l s djs a %                                           6-12  leku jsHkcks esa leku in gsrq tek fd, x, nks ;k cgq vkosnu-
4-01  ifjf'k"V & 1 vkSj 2 ds vuqlkj vkosnu izi=k mEehnokj }kjk uhyk ;k dkyk ckWy isu ¼isafly QkmaVsu        6-13  jaxhu QksVks ds fcuk ;k Vksih] èkwi p'ek igus] fo:fir] igpkus ugha tkus okys ;k LdSu fd, gq, QksVks
    isu ;k tSy isu esa ugha½ ls vius gkFk ls gLrk{kj ,oa frfFk ds lkFk Hkjk tkuk pkfg, la[;vksa ds dsoy         ;k Nk;kizfr okys vkosnu-
    varjkZ"Vªh; :i vFkkZr 1]2]3 dk iz;ksx djsa- jkstxkj lwpuk esa fn, x, vuqns'kksa dk dM+kbZ ls ikyu djrs    6-14  ,d fyQkQk esa ,d ls vfèkd vkosnu-
    gq, vkosnu i=k flQZ vaxzsth ;k fgUnh esa Hkjk tkuk pkfg,- mEehnokj vkosnu i=k esa vius lkekU;        6-15  mEehnokj dk uke jksds x, O;fDr;ksa dh lwph esa fy[kk gksus ij-
    gLrk{kj dsoy fgUnh ;k vaxzsth esa djsa- cM+s v{kjksa@vyx&vyx v{kjksa esa gLrk{kfjr vkosnu dks vekU;     6-16  viw.kZ@viBuh; vkosnu-
    dj fn;k tk,xk-                                                6-17  fuèkkZfjr izk:i esa ugha gksus okys vkosnu-
4-02  mEehnokj dk uke] fiu dksM lfgr irk] tUe frfFk] firk dk uke vkSj utnhdh jsyos LVs'ku lqikB~;         6-18  dksfV@in ugha Hkjs x, rFkk xyr rjhds ls Hkjs x, vkosnu-
    vaxzsth esa cM+s v{kjksa esa fy[kk tkuk pkfg,] pkgs mEehnokj vkosnu i=k fgUnh esa Hkjs-
                                                          6-19  vU; js-Hk-cks- ds irs ij vkosnu-
4-03  Qks V ks % fcuk Vksih vkSj p'es ds mEehnokj dk lkQ ikliksVZ vkdkj dk gky dk ¼vkosnu dh frfFk ls
                                                          6-20  vaxzsth@fganh ds vfrfjDr fdlh vU; Hkk"kk esa Hkjs x, vkosnu-
    rhu ekg ls vfèkd iwoZ dk ugha½ jaxhu QksVks vkosnu i=k ij fn, x, LFkku esa fpidk;k tkuk pkfg,]
    QksVks dh thjksDl izfr yxkus dh vuqefr ugha gS] mEehnokj dks QksVks ds uhps fn, x, ckWDl esa gLrk{kj     6-21  jkstxkj lwpuk ds izdk'ku dh frfFk ls igys vkosnu&i=k izkIr gksuk-
    djuk pkfg,- vkosnu i=k ds lkFk blh jaxhu QksVksxzkQ dh ,d jaxhu izfr layXu djsa ftlesa QksVks ds       6-22  dksbZ vU; vfu;ferrk- tks fd jsHkcks dh jk; esa voSèk gks-
    ihNs mEehnokj dk uke vkSj dksfV la[;k fy[kh gks- mEehnokj ;g uksV djsa fd jsHkcks vkosnu ij         7-0  HkrhZ iz f Ø;k
    iqjkuk@vLi"V QksVks fpidkus ij ;k vkosnu ij fpidk;s x, QksVks vkSj mEehnokj dh okLrfod lwjr         7-01  p;u fyf[kr ijh{kk ds vk/kkj ij] dsoy eSfjV ds vk/kkj ij gksxk- vYilwphxr mEehnokjksa dks eSfjV]
    ds chp i;kZIr varj gksus ij bls fdlh Hkh pj.k esa vLohdkj dj ldrk gS-                        fjfDr;ksa dh miyC/krk vkSj vkj{k.k fu;eksa ds vuqlkj ewy izys[kksa ds lR;kiu ds fy, cqyk;k tk;sxk-
4-04  vkosnu i=k ds en la- 9 esa mEehnokj dks ukd ij fry] yykV ij ck;ha vksj dVs dk fu'kku ;k ck;sa        7-02                    a
                                                              fyf[kr ijh{kk esa fuxsfVo vad gksxs vkSj izR;sd xyr mÙkj ds fy, fu/kkZfjr vadksa ds 1@3 vad dkVs tk;sx-   a s
    gkFk ds uhps èkCck vkfn tSlh vius 'kjhj ij Li"V n`'; igpku dk fpg~u n'kkZuk pkfg,- Li"V igpku        7-03  fyf[kr ijh{kk ds ikB~;Øe lkekU; :i ls in gsrq fuèkkZfjr 'kSf{kd vkSj@;k rduhdh ;ksX;rk ekun.Mksa
    fpg~u dk mYys[k u djus ij mEehnokj ds vkosnu i=k dks fujLr fd;k tk ldrk gS-                     ds vuq:i gksaxs- iz'u cgq mÙkj lfgr oLrqfu"B izdkj ds gksaxs vkSj blesa lkekU; Kku] vad xf.kr]
4-05                                               sz
    mEehnokj dks lwpuk 'khV ds en la- 13 ij iSjkxzkQ dks jfuax fy[kkoV esa fgUnh@vaxth esa vius gkFk          lkekU; cqf)eÙkk vkSj rdZlaxrrk vkSj in ds fy, rduhdh {kerk ds iz'u 'kkfey gks ldrs gSa- iz'u i=k
      s
    ¼cM+@chp esa LFkku okys v{kjksa esa ugha½ ls mrkjuk pkfg,] vU;Fkk mudk vkosnu i=k fujLr dj fn;k tk,xk-       vaxzsth] fganh] mnwZ vkSj uhps iSjk 15 esa fd, x, mYys[k vuqlkj LFkkuh; Hkk"kk esa gksxk- ijh{kk dh vofèk
4-06  mEehnokj vkosnu izi=k vkSj lwpuk 'khV esa fuèkkZfjr LFkku ij vius ck;sa gkFk ds vaxwBs dk fu'kku          2 ?k.Vsa gksxh ftlessa 150 iz'u gksaxs-
    yxk,a- vxwaBs dk fu'kku Li"V vkSj iwjk gksuk pkfg,- vaxwBs ds fu'kku dh js[kk,a Li"V fn[kkbZ nsuh      7-04  jsyos HkrhZ cksMZ Lo;a ds foosd ij tSlk fd jsyos HkrhZ cksMZ }kjk mfpr le>k tk;sxk lHkh ;k lhfer la[;k
    pkfg,-                                                       esa mEehnokjksa ds fy, vfrfjDr fyf[kr ijh{kk vkSj@;k lk{kkRdkj vFkok dkS'ky ijh{kk dk vk;kstu dj
4-07  vLi"V] viw.kZ] vgLrk{kfjr] cM+s v{kjksa esa gLrk{kfjr] fuèkkZfjr izi=k esa ugha] mEehnokj ds QksVks ds       ldrk gS-
    fcuk] Hkkjrh; iksLVy vkWMZj@MhMh ds fcuk ;k jkstxkj lwpuk ds tkjh gksus ds igys ;k vafre frfFk ds      7-05  fyf[kr ijh{kk dh frfFk] le; vkSj LFkku lacaf/kr jsHkcks }kjk r; fd;k tk,xk vkSj bldh lwpuk ik=k
    ckn [kjhns x, Hkkiksvk@MhMh okys vkosnu dks fujLr dj fn;k tk;sxk-                          mEehnokjksa dks ;Fkk le; nh tk,xh- ijh{kk dks LFkfxr djus vkSj dsUnz@LFkku ds ifjorZu ds vuqjksèk ij
4-08  vkosnu okys fyQkQs ij Li"V :i ls ß ------------------- in --------------- jkstxkj lwpuk la- 05@2010         fdlh Hkh ifjfLFkfr esa fopkj ugha fd;k tk,xk-
    vkSj leqnk; ¼vtk@vttk@vfio@fodykax O;fDr@HkwiwlS½Þ fy[kk gksuk pkfg,- ;fn vkosnu okys fyQkQs         7-06  ijh{kk dk pj.k ,dy pj.k ijh{kk gS vkSj mlds ckn ewy izys[kksa dk lR;kiu fd;k tk;sxk- ijh{kk esa
    ds Åij in vkSj dksfV la[;k ugha fy[kh tkrh gS] rks mls Lohdkj ugha fd;k tk,xk-                   mEehnokjksa ds fu"iknu ds vkèkkj ij fjfDr;ksa dh la[;k ds cjkcj eq[; lwph esa mEehnokjksa dks izys[k
5-0  la y Xud %                                                     lR;kiu ds fy, cqyk;k tk;sxk- blds vykok 30% vfrfjDr mEehnokjksa dks Hkh rS;kj jgus okys
    izR;sd mEehnokj ds fy, ykxw fuEufyf[kr layXudksa dks fn, x, Øe esa vkosnu i=k ds lkFk vPNh rjg           mEehnokjksa ds :i esa cqyk;k tk;sxk vkSj mUgsa dsoy iSuy esa 'kkfey djus ds fy, fopkj fd;k tk;sxk-
    layXu fd;k tkuk pkfg,-                                               ;fn eq[; lwph ls iSuy esa deh gksrh gS- izys[k lR;kiu ds nkSjku mEehnokjksa dks viuk ewy izek.k i=k
5-01  fuèkkZfjr izi=k esa vkosnu i=k ¼tSl k fd ifjf'k"V&1 esa fn;k x;k gS½-
                      tS                                       izLrqr djuk gksxk- vfrfjDr le; ugha fn;k tk;sxk vkSj lR;kiu dh frfFk dks vius ewy izek.k i=k
                                                              izLrqr ugha djus okys mEehnokjksa dh mEehnokjh lekIr le>h tk;sxh-
5-02  fuèkkZfjr izi=k esa lwpuk 'khV ¼tSl k fd ifjf'k"V&2 esa fn;k x;k gS½-
                     tS
                                                          7-07  p;fur mEehnokjksa dh fu;qfDr muds }kjk jsyos iz'kklu }kjk lapkfyr visf{kr fpfdRlk LoLFkrk tkap
5-03  jkst+xkj lwpuk esa fuèkkZfjr jkf'k dk oSèk Hkkjrh; iksLVy vkWMZj ;k cSad Mªk¶V-
                                                              mÙkh.kZ djus] 'kSf{kd vkSj leqnk; izek.k i=k ds vafre lR;kiu vkSj mEehnokj ds iwoZo`Ùk@pfj=k ds
5-04  vkosnu i=k ds lkFk vPNh rjg layXu leku ikliksVZ vkdkj ds jaxhu QksVks dh ,d izfr ¼izi=k ij             lR;kiu ds vè;èkhu gksxh-
    fpidkbZ xbZ dks NksM+dj½-
                                                          8-0  fpfdRlk ekunaM
5-05  tUe frfFk n'kkZus okys eSfVªd@gkbZLdwy ijh{kk izek.k i=k ;k lerqY; izek.k i=k dh Lo&lR;kfir izfr
                                                              fu;qfDr gsrq vuq'kaflr mEehnokjksa dks jsyos iz'kklu }kjk lapkfyr visf{kr fpfdRlk LoLFkrk ijh{kk ;g
5-06  vkosfnr in ds fy, fuèkkZfjr 'kSf{kd vkSj@;k O;kolkf;d ;ksX;rk dh Lo&lR;kfir izfr-                  lqfuf'pr djus ds fy, mÙkh.kZ djuh gksxh fd mEehnokj in ls lacafèkr dk;ksZa dks djus ds fy,
5-07  vtk@vttk mEehnokjksa ds ekeys esa ¼ifjf'k"V&3 ds vuqlkj½ ,oa vfio ds ekeys esa ¼ifjf'k"V&4 ds            fpfdRldh; :i ls LoLFk gS- n`f"V rh{.krk ekun.M jsyos LVkQ ds esfMdy fQVusl dk egRoiw.kZ
    vuqlkj½ l{ke izkfèkdkjh ls tkfr izek.k&i=k dh Lo&lR;kfir QksVks izfr- ifjf'k"V&5 esa fn, x, izi=k esa        ekunaM gS- fofHkUu dksfV;ksa ds fy, fofHkUu fpfdRlk ekudksa ds varxZr fpfdRlk vis{kk,a fuEukuqlkj gSa%&
    xSj Øhehys;j fLFkfr ds lcaèk eas vfio mEehnokj ls Lo&?kks"k.kk-                       d-   ,&1% gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gksa- n`f"V ekun.M & nwj n`f"V % 6@6] 6@6 fcuk p'es ds] fudV n`f"V
5-08  fodykax O;fDr;ksa }kjk fu/kkZfjr izi=k esa fodykaxrk izek.k i=k ¼tSlk fd ifjf'k"V&9 esa fn;k x;k gS½-        % ,l,u 0-6] 0-6 fcuk p'es ds ¼Qksfxax VsLV vo'; mÙkh.kZ fd;k gks½ vkSj o.kZ n`f"V] ckbuksdqyj n`f"V] n`f"V
5-9  HkwriwoZ lSfud mEehnokj dks fueqZfDr izek.k i=k dh Lo&lR;kfir QksVks izfr layXu djuh pkfg,- mUgsa          dk {ks=k vkSj jkf=k n`f"V ijh{kk vo'; mÙkh.kZ gks-
    viuh 'kSf{kd@rduhdh ;ksX;rkvksa dh rqY;rk ds fy, l{ke izkfèkdkjh }kjk tkjh mi;qDr izek.k i=k         [k-                         a
                                                              ,&2 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gks- n`f"V ekun.M & nwj n`f"V % 6@9] 6@9 fcuk p'es ds- fudV n`f"V%
    layXu djuk pkfg,-                                                                           q
                                                              ,l,u 0-6] 0-6 fcuk p'es ds vkSj o.kZ] ckbuksdyj n`f"V] n`f"V dk {ks=k vkSj jkf=k n`f"V ijh{kk vo'; mÙkh.kZ gks-
                                                          x-   ,&3 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gksa- n`f"V ekun.M & nwj n`f"V % 6@9] 6@9 p'es ds lkFk ;k fcuk p'es
5-10  ;fn igys ls gh jsyos ;k vU; ljdkjh foHkkx@lkoZtfud {ks=k ds miØe esa dk;Zjr gSa] rks l{ke              ds ¼p'es dk ikoj 2Mh ls vf/kd u gks½- fudV n`f"V % ,l,u 0-6] 0-6 p'es ds lkFk ;k fcuk p'es ds vkSj
    izkfèkdkjh ls vukifÙk izek.k i=k-                                          o.kZ n`f"V] ckbuksdqyj n`f"V] n`f"V dk {ks=k vkSj jkf=k n`f"V vo'; mÙkh.kZ gks-
5-11  jsHkcks ijh{kk ds fy, ijh{kk 'kqYd esa NwV ds fy, vkfFkZd :i ls fiNM+s oxZ ds mEehnokjksa ds fy,       ?k-                           a
                                                              ch&1 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gks- n`f"V ekun.M % nwj n`f"V 6@9] 6@12 p'es ds lkFk ;k fcuk p'es
    ifjf'k"V&7 esa n'kkZ, vuqlkj l{ke izkfèkdkjh ds ySVj gSM ij fuèkkZfjr izi=k esa vk; izek.k&i=k-           ds ¼p'es dk ikoj 4 Mh ls vf/kd u gks½] fudV n`f"V % ,l,u 0-6] 0-6 p'es ds fcuk ;k lkFk esa tc i<+uk gks
5-12  fdlh vU; izdkj dh vk;q esa NwV dk nkok djus okys mEehnokjksa ds ekeys esa visfZ{kr izek.k i=k dh Lo&                                      q
                                                              ;k fudV ls ns[kus dk dk;Z djuk gks rFkk o.kZ n`f"V ckbuksdyj n`f"V] n`f"V dk {ks=k vkSj jkf=k n`f"V vo'; mÙkh.kZ
    lR;kfir QksVksLVsV izfr-                                              gks-
                                                          ³   ch&2 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gksa- n`f"V ekun.M % nwj n`f"V 6@9] 6@12] p'es ds lkFk ;k p'es
5-13  vYila[;d mEehnokjksa ds fy, ijh{kk 'kqYd esa NwV ds fy, ßvYila[;d Lo;a ?kks"k.kkÞ tSlk dh              ds fcuk ¼p'es dk ikoj 4 Mh ls vf/kd u gks½- fudV n`f"V % ,l,u 0-6] 0-6 p'es ds fcuk ;k lkFk esa tc
    ifjf'k"V&8 esa fn;k x;k gS-                                             i<+uk gks ;k fudV ls ns[kus dk dk;Z djuk gks- n`f"V {ks=k ijh{kk vo'; mÙkh.kZ dh gks-
6-0  voS è k vkos n u                                               p-                          a
                                                              lh&1 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gks- n`f"V ekun.M & nwj n`f"V % 6@12] 6@18 p'es ds lkFk ;k p'es ds
    mEehnokjksa ls vuqjksèk gS fd jsHkcks dks vkosnu Hkstus ls igys lHkh vuqn'kksa dks vPNh rjg i<+ ys- vU;Fkk
                                        s             a        fcuk- fudV n`f"V % ,l,u 0-6] 0-6 p'es ds fcuk ;k lkFk esa tc i<+uk gks ;k fudV ls ns[kus dk dk;Z djuk
    muds vkosnu i=k dks fuEufyf[kr esa ls ,d ;k vfèkd dkj.kksa ls fujLr fd;k tk ldrk gS- ;fn vkosnu           visf{kr gks-
                                                          N-   lh&2 % gj n`f"V ls 'kkjhfjd :i ls LoLFk gksa- n`f"V ekun.M& nwj n`f"V % 6@12] 'kwU; p'es ds lkFk ;k p'es
                                 a
    fujLr fd;k tkrk gS] rks fujLr djus ds dkj.k ds lacèk esa mEehnokj dks Mkd }kjk lwfpr fd;k tk,xk-
                                                              ds fcuk- fudV n`f"V ,l,u 0-6 p'es ds lkFk ;k fcuk tc i<+uk gks vFkok fudV ls ns[kus dk dk;Z djuk
6-01  jkstxkj vfèklwpuk ds lekiu dh rkjh[k ds ckn izkIr vkosnu-                              visf{kr gks-
6-02  lwpuk 'khV esa dkWih ugha fd, x, ¼;k½ cM+s v{kjksa esa dkWih fd, x, vuqPNsn-                    fVIi.kh %
6-03  gLrk{kj ds fcuk ¼;k½ cM+s v{kjksa esa gLrk{kj okys vkosnu-                             ¼i½     Åij of.kZr fpfdRlk ekud ¼ekunaM½ lkadsfrd gSa rFkk lEiw.kZ ugha gSa rFkk mEehnokjksa ij lkekU;r%
                                                                    ykxw gksrs gSa-
6-04  vkosnu&i=k esa vkSj lwpuk 'khV ij ck,a gkFk ds vaxwBs dk fu'kku ugha gksus ij@vLi"V@èkqaèkyk gksus ij-       ¼ii½ HkwriwoZ lSfudksa ds fy, fHkUu ekunaM ykxw gksrs gSa-
6-05  visf{kr izek.k&i=kksa dh izfr;ka layXu u fd;k tkuk [¼i½ tUe frfFk izek.k&i=k tSls fd eSfVªdqys'ku@gkbZ    9-0  Hkw r iw o Z lS f ud mEehnokj %
    Ldwy ijh{kk ;k led{k izek.k i=k] ¼ii½ 'kS{kf.kd vkSj@;k O;kolkf;d izek.k&i=k] ¼iii½ vtk@vttk@vfio          bl jkstxkj lwpuk esa HkwriwoZ lSfud ds fy, dqN fjfDr;ka vkjf{kr gSa- Hkys gh mudk oxZ dksbZ Hkh gks-
    ds fy, leqnk; izek.k&i=k] ¼iv½ HkwriwoZ lSfudksa ds fy, fMLpkt+Z izek.k&i=k] ¼v½ fodykax O;fDr;ksa ds        rFkkfi HkwriwoZ lSfud vU; fjfDr;ksa] tks muds fy, fuèkkZfjr ugha gSa] ds fy, Hkh vkosnu dj ldrs gSa
      ftlds fy, mUgsa vk;q esa NwV vkSj 'kqYd esa NwV nh tk,xh tSlk fd Øe'k% iSjk 2-03 vkSj 3-02 esa fn[kk;k            vukifÙk izek.ki=k ds cx+Sj vkosnu i=k dh vfxze izfr ij fopkj ugha fd;k tk,xk- vfUre frfFk vkSj
      x;k gS-                                                           le; ds ckn izkIr vkosnu i=kksa dks Hkh Lohdkj ugha fd;k tk,xk-
9-01    HkwriwoZ lSfud 'kCn dk vFkZ gS ,sls O;fDr tks Hkkjrh; la?k dh fu;fer lsuk] ukS&lsuk ;k ok;q lsuk esa        12-   vkW u &ykbu ia t hdj.k %
      fdlh Hkh jSad ¼yM+kdw ;k xSj&yM+kdw ds :i esa½ esa lsok dj pqds gksa fdarq] j{kk lqj{kk dksj] lkekU; fjtoZ     12-01  mEehnokj ds ikl vius vkosnu&i=k vkWu ykbu Hkjus vFkkZr vkWu ykbu iathdj.k dk fodYi gksxk- blds
      bathfu;jh cy] yksd lgk;d lsuk rFkk iSjk fefyVªh cyksa esa lsok dj pqds mEehnokj 'kkfey ugha gSa-                            a                          a
                                                                     fy, mUgs]a tgka dgha lacf/kr jsHkcks }kjk ,slh lqfo/kk,a iznku dh xbZ gS]a lacfèkr jsHkcks dh osclkbV ij tkuk
9-02    vius isa'ku izkIr djus ds ckn ml lsok ls lsokfuo`Ùk gks pqds gksa] ;k                            gksxk rFkk osclkbV ij miyCèk vkosnu izi=k rFkk lwpuk 'khV dks Hkjuk gksxk- mEehnokjksa dks Hkjs gq,
9-03    fefyVªh lsok esa vkjksfir fpfdRlk vkèkkj ij ml lsok ls ;k muds fu;a=k.k ls ckgj dh ifjfLFkfr;ksa esa             vkosnu izi=k rFkk lwpuk 'khV dk fizUV&vkmV ys ysuk pkfg,] ml ij viuk ikliksVZ vkdkj dk jaxhu
      lsokeqDr fd;k tk pqdk gks rFkk fpfdRlh; ;k fodykaxrk isa'ku fey pqdh gks] ;k                                                                  w
                                                                     QksVksxkz Q fpidk,a] vius gLrk{kj djsa rFkk laxr LFkku ij ck,a gkFk ds vaxBs dk fu'kku yxk,a] lwpuk
9-04    ml LFkkiuk esa deh ds dkj.k muds Lo;a ds vuqjksèk ds vfrfjDr vU; dkj.kksa ls lsokeqDr fd;k tk pqdk                                                a         s    a
                                                                     'khV dh en la- 13 esa fn;s x, iSjk dh dkWih djsa rFkk bls lacfèkr jsHkcks dks izf"kr djs- lkFk esa ijh{kk
      gks] ;k                                                           'kqYd ¼tgka dgha ykxw gS½] tUe frfFk izek.k i=k] 'kS{kf.kd vkSj@;k O;kolkf;d ;ksX;rk izek.k i=k]
                                                                     vtk@vttk@vfio izek.k i=k] ifjf'k"V 5 esa nh xbZ vfio dh Lo;a&?kks"k.kk] HkwriwoZ lSfud ds ekeys esa
9-05    muds Lo;a ds vuqjksèk ds vfrfjDr fu;kstu dh fof'k"V vofèk iwjk djus ds ckn ;k dnkpkj ;k n{krk
                                                                     fMLpktZ izek.k i=k] fodykaxr O;fDr;ksa ds ekeys esa fodykaxr izek.k i=k] vYila[;d mEehnokjksa }kjk
      u gksus ij cj[kkLrxh ;k lsokeqfDr }kjk ml lsok ls lsokeqDr fd;k x;k gks rFkk xzsP;qVh nh xbZ gks rFkk
                                                                     vYila[;d Lo;a ?kks"k.kk tSlk fd ijh{kk 'kqYd ekQ djus ds fy, ifjf'k"V 8 esa mfYyf[kr gS vkSj vkfFkZd
      ftlesa fuEukafdr dksfV;ksa ds izknsf'kd lsuk ds dkfeZd 'kkfey gksa % ¼d½ lrr lfEefyr lsok ds isa'ku
                                                                     :i ls fiNM+s oxksaZ ds mEehnokjksa ds fy, vk; izek.k i=k tSlk fd ifjf'k"V&7 esa fn;k x;k gS fu/kkZfjr
      èkkjd] ¼[k½ fefyVªh lsok esa nh xbZ fodykaxrk isa'ku rFkk ¼x½ 'kkS;Z iqjLdkj fotsrk-
                                                                     izk:i esa ysVj gSM ij izLrqr djs- ;fn Åij of.kZr vkWu&ykbu vkosnu&i=k dh izfr] vko';d ifjf'k"Vksa ds
9-06    HkwriwoZ lSfudksa ds fy, vkjf{kr fjfDr;ksa ds fy,] l'kL=k cyksa esa 15 o"kZ dh lfØ; lsok okys eSfVªd                            a
                                                                     lkFk vfUre frfFk rd lacfèkr jsHkcks esa ugha izkIr ugha gqbZ rks vkWu ykbu iathdj.k voSèk gks tk,xk-
      mÙkh.kZ HkwriwoZ lSfudksa ij mu inksa ij vkosnu djus ds fy, ik=k ds :i esa fopkj fd;k tk,xk] ftlds         13-   fofoèk %
      fy, U;wure vgZrk fo'ofo|ky; fMxzh gS] c'krsZ fefyVªh izkfèkdkfj;ksa }kjk tkjh izek.k i=k vkosnu i=k
                                                                13-01  lHkh ifjf'k"Vksa lfgr iwjh jkstxkj lwpuk js-Hk- cksMksZa dh osclkbVksa ij miyCèk gksxh- mEehnokj
      ds lkFk layXu fd;k tk,-
                                                                     ifjf'k"Vksa ds lkFk vkosnu i=k vkSj lwpuk 'khVksa dks fizaV dj ldrs gSa vkSj vkosnu Hkstus ds fy,
      Li"Vhdj.k %                                                         mi;ks x dj ldrs gS a -
      la?k ds l'kL=k cyksa esa lsokjr O;fDr] tks lsok ls lsokfuo`Ùk gksus ds ckn HkwiwlS oxZ esa vk,axs mUgsa lsok    13-02  lHkh ifjf'k"V dsoy ;k rks vaxzsth esa ;k fgUnh esa gksuk pkfg,- tgka izek.k i=k vaxzsth@fgUnh esa ugha gSa]
      ds fof'k"V vof/k iwjh gksus ls ,d o"kZ igys iqu%jkstxkj gsrq vkosnu djus rFkk HkwiwlS dks miyC/k lHkh            Lo&izekf.kr vuwfnr :i ¼fgUnh@vaxzsth esa½ layXu fd;k tkuk pkfg,- visf{kr vuqyXudksa ds fcuk
      fj;k;rsa izkIr djus dh vuqefr gksxh] fdarq mUgsa la?k ds l'kL=k cyksa esa fu;kstu dh fof'k"V 'krksZa ds iwjk         vkosnu dks vLohdkj dj fn;k tk,xk- vyx ls Hksts x;s mi;qZDr esa ls fdlh vuqyXud ij fopkj ugha
      djus rd onhZ NksM+us dh vuqefr ugha gksxh- xzqi lh@Mh esa dsanz ljdkj ds vèkhu igys ls jkstxkj izkIr             fd;k tk,xk-
      dj pqds HkwriwoZ lSfud mEehnokjksa dks dsanz ljdkj ds vèkhu xzqi lh@Mh esa mPprj xzsM ;k laoxZ esa vU;       13-03  jsHkcks ns'k esa dgha Hkh fyf[kr ijh{kk vk;ksftr dj ldrk gS- jsHkcks }kjk vkoafVr dsUnz vafre vkSj
      jkstxkj izkIr djus gsrq HkwriwoZ lSfudksa ds fy, fuèkkZfjr vk;q esa NwV dh vuqefr gksxh- rFkkfi] ,sls            ckè;dkjh gksxk-
      mEehnokjksa ij dsanz ljdkj dh ukSdfj;ksa esa HkwriwoZ lSfudksa ds fy, vkjf{kr fjfDr;ksa ds fy, fopkj ugha      13-04  jsHkcks fdlh Hkh pj.k ij vfrfjDr fyf[kr ijh{kk ysus@izys[k lR;kiu djus dk vfèkdkj j[krk gS- jsHkcks
      fd;k tk,xk-                                                         fcuk dksbZ dkj.k crk, bl jkstxkj lwpuk esa vfèklwfpr fdlh Js.kh ds fy, fdlh Hkh pj.k ij fdlh
9-07    HkwriwoZ lSfud ls vuqjksèk gS fd os leqnk; lfgr lHkh visf{kr fooj.k dk mYys[k vkosnu i=k esa djsa vkSj            HkrhZ izfØ;k dks vkaf'kd :i ls ;k iwjh rjg fujLr djus dk Hkh vfèkdkj j[krk gS-
      fuèkkZfjr izi=k esa leqnk; izek.k i=k] tSlk fd visf{kr gS] lfgr lHkh izys[kh; izek.k layXu djsa-          13-05  ik=krk] vkosnu i=kksa dh LohÑfr ;k vLohÑfr] fu%'kqYd jsyos ikl tkjh djus] xyr lwpuk ds fy, naM] p;u
10     fodykax mEehnokj ¼ihMCY;wMh½ %                                                dh i)fr] fyf[kr ijh{kk ds lapkyu] ijh{kk dsUnz dk vkoaVu] p;u] p;fur mEehnokjksa dks inksa dk vkoaVu
10-01    mu dksfV;ksa] ftUgsa tgka dgha Hkh ßfodykax O;fDr;ksa ds fy, mi;qDrrkÞ dkWye ds varxZr mi;qDr ds                     a                                              a
                                                                     vkfn ls lacfa èkr lHkh ekeyksa esa jsHkcks dk fu.kZ; vafre vkSj mEehnokjksa ij ckè;dkjh gksxk vkSj bl lacèk esa
      :i esa ?kksf"kr fd;k x;k gS] dks NksM+dj vxyk vkns'k gksus rd 3% fjfDr;ka 'kkjhfjd fodykax dksVk ds             jsyos HkrhZ cksMZ }kjk fdlh iwNrkN ;k i=kkpkj ij fopkj ugha fd;k tk;sxk-
      varxZr vkjf{kr j[kh xbZ gSa- ;fn 'kkfo O;fDr;ksa ds fy, bu fjfDr;ksa dks Hkjus dk fu.kZ; fy;k tkrk gS        13-06  vafre :i ls p;fur mEehnokjksa dks t:jr iM+us ij Hkkjrh; jsyos esa dgha Hkh rSukr fd;k tk ldrk gS-
      rks ,d i`Fkd vf/klwpuk ckn esa tkjh dh tk,xh- rFkkfi] mi;qDr ds :i esa mfYyf[kr fodykax O;fDr]           13-07  vutkus esa gqbZ xyrh ds fy, jsyos HkrhZ cksMZ ftEesnkj ugha gksxk-
      mu inksa & tks fodykax O;fDr;ksa ds fy, mi;qDr ds :i esa fu/kkZfjr fd;s x;s gSa] ds fy, vius lacaf/kr        13-08  bl dsanzh;Ñr jkst+xkj lwpuk ds dkj.k mitk dksbZ Hkh fookn ml lacafèkr dsanzh; iz'kklfud U;k;kfèkdj.k
      oxks± vFkkZr vuk@vtk@vttk@vfio ds fy, fu/kkZfjr fjfDr;ksa ds fy, lkekU; mEehnokj ds :i esa Hkh                ds vfèkdkj {ks=k esa fuiVk;k tk;sxk] ftlds rgr jsyos HkrhZ cksMZ fLFkr gS-
      vkosnu dj ldrs gSa] Hkys gh muds fy, dksbZ i`Fkd fjfDr;ka fu/kkZfjr u gksa-                     13-09  O;k[;k ds lacaèk esa dksbZ fookn gksus ij vaxzst+h :ikUrj dks vfUre ekuk tk,xk-
10-02    fj;k;rsa % i½ fodykax O;fDr ijh{kk 'kqYd ds Hkqxrku ls NwV izkIr gSa Hkys gh in dh fo-o- ds fy, vkjf{kr       14-   rF;ksa dks fNik;k tkuk@Nn~e:i.k@psrkouh
      vFkok mi;qDr igpku u dh x;h gks- ii½ Åijh vk;q lhek esa 10 o"kZ dh NwV iz;ksT; gksxh Hkys gh in vkjf{kr
                                                                14-01  dksbZ Hkh mEehnokj p;u izfØ;k ds fdlh Hkh Lrj ij izfr:i.k ;k fdlh izfr#id lgk;rk ysus dk
      gS vFkok ugha] c'krsZ fd in fo-o- ds fy, mi;qDr ds :i esa igpku dh x;h gks- blds vfrfjDr vfio vkSj
      vtk@vttk Øe'k% 3 vkSj 5 o"kZ dh lkekU; NwV ds ik=k gS-     a                              iz;kl ugha djsxk- vU;Fkk mEehnokjksa dks lHkh jsHkcks ijh{kkvksa esa 'kkfey gksus ds fy, thou Hkj ds fy,
                                                                     jksd fn;k tk;sxk vkSj jsyos esa fdlh Hkh fu;qfDr ls jksd fn;k tk;sxk- blds vykok mEehnokjksa ds
10-03    fodykaxrk dh ifjHkk"kk % HkrhZ ds mís'; ls fodykaxrk ds oxks± dh ifjHkk"kk uhps nh xbZ gS-
                                                                     fo#) dkuwuh dkjZokbZ dh tk,xh-
      ¼d½ us=kghurk % ^us=kghurk* ls vfHkizk; gS tc dksbZ O;fDr fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d esa ihfM+r gks- ¼i½ n`f"V
      dk iwjh rjg yqIr gksuk- ;k ¼ii½ csgrj vka[k ls n`f"V dh rh{.krk p'esa ¼djsfDVax ySal½ lfgr 6@60 vFkok 20@200    14-02  rF;ksa dk fdlh oLrqijd neu ;k ijh{kk esa 'kkfey gksus ds fy, fu%'kqYd ;k=kk ikl lfgr ik=krk izkIr
      ¼Lusfyu½ ls vf/kd u gks- ¼iii½ n`f"V dk {ks=k 20 fMxzh ds dks.k ij varfjr gks ;k mlls Hkh [kjkc gks- ¼[k½ {kh.k       djus vkSj@vFkok ykHk izkIr djus ds fy, mEehnokj }kjk tkyh izek.k i=k@tkfr izek.k i=k tek djus
      n`f"V % {kh.k n`f"V okys O;fDr ls vfHkizk; ,sls O;fDr ls gS ftls ekud fjÝsfDVo lq/kkj ds ckn Hkh Bhd ls           ls ml [kkl HkrhZ] ftlds fy, mlus vkosnu fd;k gS] ds fy, mudh mEehnokjh lekIr gks ldrh gS-
      fn[kkbZ u ns ysfdu tks dk;Z djus gsrq lgk;d fMokbl mi;ksx djrk gS ;k djus gsrq l{ke gks- ¼x½ Jo.k fodykax          blds vykok iwjs ns'k esa lHkh jsHkcks }kjk vk;ksftr lHkh ijh{kkvksa ls mUgsa 2 o"kksZa dh vofèk ds fy, jksd
      % Jo.k fodykax dk vFkZ gS] ckrphr ds nk;js dh vko`fÙk;ksa ds lanHkZ esa csgrj dku esa Jo.k 'kfDr dh 60            Hkh fn;k tk,xk vkSj t:jr iM+us ij dkuwuh dkjZokbZ Hkh 'kq: dh tk ldrh gS-
      MsflcYl ;k vf/kd dh {kfr gks- ¼?k½ xfr fo"k;d fodykaxrk% xfr laaca/kh fodykaxrk dk rkRi;Z vfLFk;ksa]        14-03  mEehnokj dks ,d fuèkkZfjr vofèk@thou Hkj ds fy, lHkh jsHkcks dh ijh{kkvksa ls jksd fn;k tk,xk ;fn
      ekalisf'k;ksa vkSj tksM+ksa dh v{kerk ;k fdlh izdkj dk izefLr"dh; i{kk?kkr] ftlds dkj.k vaxksa dks fgykus Mqykus       ¼i½ mEehnokj ,d gh in vkSj Js.kh ds fy, dbZ vkosnu izzLrqr djrk gS- ¼ii½ mEehnokj ,d gh in ;k
      esa i;kZIr ck/kk vkrh gks- ¼³½ izefLr"dh; i{kk?kkr % izefLr"dh; i{kk?kkr dk rkRi;Z fnekax esa pksV yxus ;k          Js.kh ds fy, fofHkUu leqnk; ds varxZr vkosnu i=k izLrqr djrk gS- ¼iii½ mEehnokj ,d in ;k Js.kh
               s                                       ªs
      izlo iwoZ ¼fizuVy½ ;k f'k'kq fodkl vof/k ds nkSjku pksV ds QyLo:i vlkekU; eksVj daVky }kjk oxhZÑr              ds fy, fofHkUu QksVks ds lkFk dbZ vkosnu djrk gS( vkSj ¼iv½ mEehnokj ,d gh in vkSj Js.kh ds fy,
                                                       a
      O;fDr dh xSj izxfr'khy fLFkfr dk xzqi- ¼p½ vfLFk fodykax O;fDr;ksa ds lHkh ekeys xfr lac/kh fodykaxrk            fofHkUu nLrkostksa ds lkFk dbZ vkosnu djrk gS-
      ;k izefLr"dh; i{kk?kkr dh Js.kh ds rgr lfEefyr fd, tk,axs-
                                                                14-04  ijh{kk esa xyr rjhdksa dk mi;ksx djrs gq, ik, tkus ij ;k ijh{kk esa 'kkfey gksus ds fy, viuh txg
10-04    vkj{k.k ds fy, fodykaxrk dh fMxzh % dsoy ,sls O;fDr lsokvksa@inksa esa vkj{k.k gsrq ik=k gksaxs tks lacaf/kr
                                                                     fdlh vkSj dks Hkstus ij mEehnokj dks thou Hkj ds fy, lHkh jsHkcks dh lHkh ijh{kkvksa esa Hkkx ysus ls
      fodykaxrk ls 40» ls de ihfM+r ugha gSa- O;fDr tks vkj{k.k dk ykHk izkIr djuk pkgrs gSa mUgsa l{ke izkfèdkjh
      }kjk tkjh v'kDrrk izek.k i=k tks fd ifjf'k"V&9 esa fn;k x;k gS] izLrqr djuk gksxk-                      jksd fn;k tk,xk- mUgsa jsyos esa fdlh fu;qfDr ls Hkh jksd fn;k tk,xk- ,sls mEehnokjksa ij ,QvkbZvkj
                                                                     ntZ djds dkuwuh dkjZokbZ Hkh dh tk ldrh gS-
10-05    fodykaxrk izek.k i=k tkjh djus ds fy, l{ke izkf/kdkjh %
                                                                14-05  jsHkcks dks dksbZ Hkh >wBh lwpuk izLrqr djus ;k fdlh Hkh pj.k esa tkucw>dj dksbZ Hkh lwpuk fNik, tkus
      fodykaxrk izek.k i=k tkjh djus okyk l{ke izkf/kdkjh] dsUnz vFkok jkT; ljdkj }kjk fof/kor xfBr fpfdRlk
      cksMZ gksxk- dsUnz@jkT; ljdkj fpfdRlk cksMZ ¼cksMks±½ dk xBu dj ldrs gSa ftlesa U;wure rhu lnL; gksaxs ftlesa        ij mEehnokj dks v;ksX; Bgjk;k tk ldrk gS rFkk jsyos esa fu;qfDr gsrq fdlh ijh{kk ;k p;u ls ;k
      ls ,d lnL; yksdkseksVj@lsjsczy@n`f"V@Jo.k fodykaxrk] tSlk Hkh ekeyk gks] ds ewY;kadu ds fy, lacaf/kr {ks=k          fdlh ljdkjh lsok ls izfrcafèkr fd;k tk ldrk gS vkSj ;fn fu;qfDr gks tkrh gS rks ,sls mEehnokjksa dh
      dk fo'ks"kK gksxk-                                                      lsok lekIr dh tk ldrh gS-
10-06    lHkh p;fur mEehnokjksa dks jsyos fpfdRlk izkf/kdkjh }kjk fu;qfDr ds volj ij fpfdRlk ijh{kk ls xqtjuk        14-06  psrkouh
      gksxk vkSj dsoy ogh mEehnokj tks Hkkjrh; jsyos fpfdRlk eSuqvy vkSj vU; O;oLFkkvks]a tSlk Hkh ekeyk gks]           vki jsyos esa izHkko }kjk ;k vuqfpr vkSj vuSfrd lkèkuksa }kjk jsyos esa ukS d jh fnykus dh >w B h
                                               a s
      esa nh x;h O;oLFkk ds fpfdRlk ekudksa ds vuq:i ik;s tkrs gS]a fu;qfDr ds ik=k gksx- p;u dk vFkZ jsyos esa fu;qfDr      fnyklkvks a }kjk Bxus dh dksf'k'k djus okys nykyksa vkSj ukSdjh fnykus okys Bxksa ls lkoèkku jgsa] jsyos
      ugha gS-                                                           HkrhZ cksMZ us viuh vksj ls dk;Z djus ds fy, dksbZ ,tsasV ;k dksfpax dsUnz ugha cuk;k gS- mEehnokjksa dks
11-     ls o kjr deZ p kjh % jsyos lfgr ljdkjh foHkkxksa ;k lkoZtfud {ks=k ds miØeksa esa lsokjr mEehnokjksa dks           fdlh O;fDr ,tsalh }kjk fd, x, ,sls nkoksa ds fo#) lkoèkku fd;k tkrk gS- mEehnokjksa dk p;u
      mfpr ek/;e ls vkosnu djuk pkfg, ;k nsjh ls cpus ds fy, vius fu;ksDrk ls vukifÙk izek.ki=k ds                 iw.kZr% esèkk ds vuqlkj fd;k tkrk gS- Ñi;k csbZeku O;fDr;ksa ls lkoèkku jgsa vkSj muds tky esa ugha
      lkFk lhèks jsHkcks dks vkosnu izLrqr djuk pkfg,- lacaf/kr dk;kZy; }kjk vkosnu i=k Hkstus esa fdlh nsjh            Qals- jsHkcks dks izR;{k ;k vizR;{k :i ls izHkkfor djus dk iz;kl djus okys mEehnokjksa dks vk;ksX;
      ds vk/kkj ij jsyos HkrhZ cksMZ ds dk;kZy; esa vkosnui=k izkfIr dh vfUre frfFk dks ugha c<+k;k tk,xk-             ?kksf"kr dj fn;k tk,xk vkSj muds fo#) dkuwuh dkjZokbZ dh tk,xh-


15-   vkosnu ftl irs ij Hksts tkus gSa] Hkkiksvk@fMfM fdlds i{k esa tkjh fd;s tkus gSa vkSj LFkkuh; Hkk"kkvksa ds fodYi vkfn dk fooj.k uhps fn;k x;k gS %&

 jsHkcks       os c lkbV irk vkS j Qks u     vkos n u i=k Hks t us dk irk                         MhMh@Hkkiksvk fdlds i{k esa gks                    LFkkuh; Hkk"kk dk fodYi
            ua c j                                                                                         ¼fga n h] va x z s t h ,oa mnw Z ds vykok½
 vgenkckn       www.rrbahmedabad.gov.in      lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] igyh eafty ehVj xst] jsyos LVs'ku lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] vgenkckn] vgenkckn esa ns;              xqtjkrh
            Qksu % 079&22940858        fcfYMax] vgenkckn&380002
            www.rrbajmer.org
 vtesj
            Qksu % 0145-2423292        lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] 2010] usg: ekxZ] fudV vEcsMdj lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] vtesj] vtesj esa ns;                   xqtjkrh] iatkch
                             ldZy] vtesj&305028
 bykgkckn       www.rrbald.nic.in         lnL; lfpo] jsyos HkrhZ cksM]Z th,e@,ulhvkj dk;kZy; fcfYMax ds  lnL; lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] bykgkckn] bykgkckn esa ns;
            Qksu % 0532-2430472                         s
                             lkeus] fudV] jsyos vLirky] lwcnkjxat] bykgkckn& ¼m-iz½ 211033
jsHkcks       os c lkbV irk vkS j Qks u        vkos n u i=k Hks t us dk irk                                 MhMh@Hkkiksvk fdlds i{k esa gks                 LFkkuh; Hkk"kk
           ua c j
caxykSj        www.rrbbnc.gov.in            lnL; lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] 18] feylZ jksM] caxykSj&560046                v/;{k] jsyos HkrhZ cksMZ] caxykSj] caxykSj esa ns;       dUuM+] rfey] rsyqxq] ejkBh] dksad.kh
           Qksu % 080-23330378
           www.rrbbpl.nic.in            lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] bZLV jsyos dkWyksuh] Hkksiky&462053             lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] Hkksiky] Hkksiky esa ns;     xqtjkrh
Hkksiky
           Qksu % 0755&2746660
Hkqous'oj       www.rrbbbs.gov.in            lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] Mh&79@80] jsy fogkj] chMh, jsaVy               lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] Hkqous'oj] Hkqous'oj esa ns;   mfM+;k] rsyqxq
           Qksu % 0674-2303015           dkyksuh] pUnz'ks[kjiqj] Hkqous'oj&751023] mM+hlk
fcykliqj       www.rrbbilaspur.gov.in          lfpo] jsyos HkrhZ cksM]Z egkizca/kd] dk;kZy; ds ikl] ,lbZlh jsyos              lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] fcykliqj] fcykliqj esa ns;       ejkBh] mfM+;k
           Qksu %07752-247291            eq[;ky; dk;kZy; dkWEIysDl] fcykliqj ¼lhth½&495004
paMhx<+        www.rrbcdg.org              lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] ,llhvks&34] f}rh; ry] eè; ekxZ                lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] paMhx<] paMhx< esa ns;      iatkch
           Qksu %0172-2793414            lsDVj 7 lh] paMhx<+&160019
psUuS         www.rrbchennai.net            lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] ua- 5] MkW- ih oh psfj;u ØhlsUV               lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] psUuS] psUuS esa ns;       rfey] rsyqxq
           Qksu %044-28275323            jksM] ,fFkjkt dkyst ds ihNs] bXeksj] psUuS&600008
xksj[kiqj       www.rrbgkp.gov.in            lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] LVs'ku jksM] xksj[kiqj&273012                vè;{k] jsyos HkrhZ cksMZ] xksj[kiqj] xksj[kiqj esa ns;               &
           Qksu %0551-2201209

xqokgkVh       www.rrbguwahati.gov.in          lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] LVs'ku jksM] iku cktkj]                   lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] xqokgVh] xqokgVh esa ns;     vlfe;k] caxyk] ef.kiqjh
           Qksu %0361-2540815            xqokgkVh&781001
tEew         www.rrbjammu.nic.in           lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] tEew&Jhuxj] jsyos dkWyksuh                  lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] tEew&Jhuxj] tEew esa ns;     iatkch
Jhuxj         Qksu %  0191-2476757          ¼if'pe½] tEew&180012
dksydkrk       www.rrbkolkata.org            lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] esVªks jsyos , oh dkEiysDl] fpriqj              lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] dksydkrk] dksydkrk esa ns;    caxyk
           Qksu %033-25432004            ¼vkjth dj esfMdy dkyst ,oa vLirky ds lkeus½] vkjth dj
                                jksM] dksydkrk] if'pe caxky&700037
ekynk         www.rrbmalda.gov.in           lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] dkyhckM+h jsyos dkyksuh] ,e]                 lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] ekynk] ekynk esa ns;       caxyk
           Qksu %03512-264567            Mkd?kj] >y>fy;k] ekynk ¼if'pe caxky½&732102
           www.rrbmumbai.gov.in           lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] eUMy dk;kZy; ifjlj] eqacbZ lsaVªy]              lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] eqacbZ] eqacbZ esa ns;
 a
eqcbZ                                                                                                           ejkBh] xqtjkrh] dUuM+
           Qksu %022-23090422             a
                                eqcbZ&400202
eqt¶Qjiqj       –                    lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] yhph ckxku] eqt¶Qjiqj&842001                 lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] eqt¶Qjiqj] eqt¶Qjiqj esa ns;             &
           Qksu %  0621-2213405

iVuk         www.rrbpatna.gov.in           lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] egsUnzq?kkV] iVuk&800004                   lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] iVuk] iVuk esa ns;                  &
           Qksu %  0612-2677011

jkaph         www.rrbranchi.org            lnL; lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] jsyos dk;kZy; ifjlj] pqfV;k] jkaph              lnL; lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] jkaph] jkaph esa ns;       mfM+;k] caxyk
           Qksu %0651-2461535            ¼>kj[k.M½&834027
fldanjkckn      www.rrbsecunderabad.org         lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] lkmFk yYykxqMk]                       lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] fldanjkckn] fldanjkckn esa ns; rsyqxq] ejkBh] dUuM] mfM+;k
           Qksu %040-27821663
                                fldanjkckn&500017
fr#ouariqje      www.rrbthiruvanantha           lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] FkEikuwj] fr#ouariqj$e&695001                lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] fr#ouariqj$e] fr#ouariqj$e esa
           puram.net
                                                                                                              ey;kye] rfey] dUuM+
           Qksu % 0471-2323357                                                         ns;

16½ mEehnokjksa ds fuEufyf[kr dksfV;ksa ds fy, ,dy vkosnu i=k Hkstuk gS %
Øe la-        dksfV la[;k                  lacaf/kr jsyos HkrhZ cksMZ dks ,dy vkosnu ds fy, izLrkfor dksfV;ka                                                   ijh{kk 'kqYd
1-          1 ,oa 3                    vuq- vfHk- ¼LFkkbZ iFk½ ,oa vuq- vfHk- ¼lsrq½                                                              #- 60
2-          4 ,oa 5                    vuq- vfHk- ¼Mªkbax½ flfoy] vuq- vfHk- ¼vkdyd½@eq[; vkdyd                                                         #- 60
3-          11] 12] 15 ,oa 20               vuq- vfHk- ¼feyjkbV½] vuq- vfHk- ¼osYMj½] vuq- vfHk- ¼;kaf=kd odZ'kkWi½ ,oa vuq- vfHk- ¼fQVj½                                      #- 60
4-          17] 18] 19 ,oa 21               vuq- vfHk- ¼dSfj- ,oa oSxu½] vuq- vfHk- ¼Mhty½ ;kaf=kd] vuq- vfHk- ;kaf=kd ¼vks ,oa ,e½ rFkk vuq- vfHk- ¼;kaf=kd@oS|qr½                         #- 60
5-          25 ,oa 26                   vuq- vfHk- ¼oS|qr½ VhvkjMh rFkk vuq- vfHk- ¼oS|qr½ Vhvkj,l                                                        #- 60
6-          24 ,oa 29                   vuq- vfHk- ¼oS|qr½ vkSj vuq- vfHk- ¼oS|qr½ lkekU;@VhvkjMh@Vhvkj,l                                                    #- 60
7-          34 ,oa 35                   vuq- vfHk- ¼flXuy½ ,oa vuq- vfHk- ¼,l ,oa Vh½                                                              #- 60
8-          49] 50] 51] 52                 dfu- vfHk-&II ¼fQVj½] dfu- vfHk-&II ¼e'khfuLV½] dfu- vfHk-&II ¼Vhvkj fQVj½] dfu- vfHk-&II ¼osYMj½                                    #- 60
9-          48] 55] 56] 57] 58] 62             dfu- vfHk-&II ¼;kaf=kd½] dfu- vfHk-&II ¼dSfj- ,oa oSxu½ Mªkbax] dfu- vfHk-&II ¼;kaf=kd] dSMdSe½] dfu- vfHk-&II ;kaf=kd ¼oS|qr foax½] dfu- vfHk-&II            #- 60
                                   ¼,l ,oa Vh] odZ'kkWi½] dfu- vfHk-&II ¼dSfj- ,oa oSxu½
10-          59] 60                     dfu- vfHk-&II ¼;kaf=kd odZ'kkWi½] dfu- vfHk-&II ¼;kaf=kd fQVj@isUVj@Vh,y fQVj@osYMj½                                           #- 60
11-          63 ,oa 65                   dfu- vfHk-&II ¼Mhty@;kaf=kd½ rFkk dfu- vfHk-&II ¼Mhty@oS|qr½                                                       #- 60
12-          73 ls 76                    dfu- vfHk-&II ¼oS|qr½] dfu- vfHk-&II ¼oS|qr½ lkekU;@Vhvkj,l@VhvkjMh] dfu- vfHk-&II ¼oS|qr½ VhvkjMh] dfu- vfHk-&II@odZ'kkWi ¼oS|qr½                    #- 60
fVIi.kh % 'ks"k dksfV;ksa ds fy, i`Fkd vkosnu i=k Hkstsa-                                                                                                 vè;{k]
                                                                                                                          jsyos HkrhZ cksMZ


                                                                                    ifjf'k"V & 8

                                        jsyos HkrhZ cksMZ
dsUnzh;Ñr jkstxkj lwpuk la- ------------------- ds varxZr inksa ds fy, vkosnu i=k ds lkFk vYila[;d mEehnokjksa }kjk izLrqr dh tkus okyh
                                ?kks"k.kk dk izk:i
                                             ?kks " k.kk
^^ eSa ------------------------------------------------------ iq=k@iq=kh Jh -------------------------------------------------------------------------] fuoklh --------------------------------
---------------------- xyh--------------------------------- xkao@dLck@'kgj ----------------------------------------] ftyk ----------------------------------------------------------
jkT; ------------------------------------- ,rn}kjk ?kks"k.kk djrk gwa fd eSa ------------------------------- ls lacafèkr gwa ¼dsanz ljdkj }kjk vfèklwfpr vYila[;d
leqnk; dk mYys[k djsa vFkkZr eqfLye@fl[k@bZlkbZ@ckS)@ikjlh½


LFkku %                                                             mEehnokj ds gLrk{kj -------------------------------


frfFk %                                                             mEehnokj dk uke -------------------------------------

fVIi.kh % ijh{kk 'kqYd esa NwV dk nkok djus okys ,sls mEehnokjksa dks nLrkost lR;kiu ds le; x+Sj&U;kf;d LVSEi isij ij ^^vYila[;d leqnk;
?kks"k.kk** izLrqr djuh gksxh fd og dsanz ljdkj }kjk vfèklwfpr fdlh vYila[;d leqnk; ¼vFkkZr eqfLye@fl[k@ bZlkbZ@ckS)@ikjlh½ ls lacafèkr gS-
                                                          ifjf'k"V&3                                                                 ifjf'k"V&5
                                                                        jsHkcks ---------------------------------------------- dh jkst+xkj lwpuk la[;k -------------------------------------------------
           vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr izek.k i=k dk izi=k                                     ---------------------------------------------------- ds vUrxZr inksa ds fy, vkosnu i=k izLrqr djrs le; vU; fiNM+k
 ,slk O;fDr tks fdlh vuqlwfpr tkfr ;k vuqlwfpr tutkfr ls gksus dk nkok djrk gS rks mls vius nkos ds                       oxZ mEehnokjksa }kjk izLrqr dh tkus okyh ?kks"k.kk dk izi=k
 leFkZu esa uhps fn;s x;s izk:i esa ml ftys] ftlesa mlds vfoHkkod (;k thfor vfHkHkkod) lk/kj.kr%                                                       ?kks"k.kk
 jgrs gSa ds ftyk eftLVªsV ;k mi e.My vf/dkjh ;k uhps ;Fkk mfYyf[kr fdlh vU; vf/dkjh] ftls lacafèkr                       ßeSa] --------------------------------- iq=k@iq=kh Jh ------------------ fuoklh xkao@dLck@'kgj -------------------- ftyk -
 jkT; ljdkj }kjk ,slk izek.k i=k tkjh djus ds fy, l{ke fu/kZfjr fd;k x;k gS] ls izek.k i=k dh Lo;a &                      -------------- jkT; ------------------- ,rn~}kjk ?kks"k.kk djrk gwa fd eSa ---------------- leqnk; ¼viuh mitkfr dk
 lR;fir izfr izLrqr djuh pkfg,- ;fn mlds ekrk&firk nksuksa dh e`R;q gks pqdh gS] rks izek.k i=k ij gLrk{kj                   mYys[k djsa½ ls lacaf/kr gwa tks fd Hkkjr ljdkj }kjk fnukad 08-09-1993 ds dkfeZd vkSj izf'k{k.k foHkkx ds
                                                                        dk;kZy; Kkiu la- 36012@22@93& LFkk ¼,llhVh½ esa of.kZr vkns'kksa ds vuq:i lsokvksa esa vkj{k.k ds mís';
 djus okyk vf/dkjh ml ftys dk gksuk pkfg, tgka ij mEehnokj lk/kj.kr% mldh f'k{kk ds mís'; ds vykok]
                                                                        ls fiNyh Js.kh ?kksf"kr dh xbZ gS- ;g Hkh ?kks"k.kk dh tkrh gS fd eSa fnukad 08-09-1993 ds Åij lanfHkZr dk;kZy;
 fuokl djrk gS- tgka dgha iQksVksxzkiQ izek.k i=k dk vfHkUu vax gksrk gS rks jsHkcks dsoy ,sls izek.k i=k dh
                                                                        Kkiu rFkk blds ckn tkjh fnukad 09-03-2004 ds dk-Kk-la- 36033@3@2004&LFkk ¼vkj-½ dh vuqlwph ds dkWye
 Lo;a&lR;kfir izfr gh Lohdkj djrk gS u fd fdlh vU; lR;kfir ;k lR; izfrfyfi dks-
                                                                        3 esa of.kZr O;fDr;ksa@oxksZa ¼laiUu oxZ½ ls lacaf/kr ugha gwa-
  (Hkkjr ljdkj ds v/hu inksa ij fu;qfDr gsrq vkosnu djus okys vuqlwfpr tkfr vkSj vuqlwfpr
                                                                        LFkku %                                               mEehnokj ds gLrk{kj
          tutkfr;ksa ds mEehnokjksa }kjk izLrqr fd, tkus okys izek.k i=k dk izk:i)
                                                                        frfFk %                                                 mEehnokj dk uke
 izekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dqekjh* ---------------------------------------------------iq=k@iq=kh* ----------------
 ------------------------- fuoklh xzke@dLck* ---------------------------------------------------ftyk@laHkkx* -------------------                                                              ifjf'k"V & 7
 ----------- jkT;@la?k jkT;@{ks=k* ---------------------------------------------------------- tkfr@tutkfr* ls lacfèkr gSa tks
                                                             a                                      izk:i&d
 fuEufyf[kr vkns'k ds varxZr vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr* ds :i esa ekU;rk izkIr gS%&
                       w          w                                       i=k la[;k bZ ¼jsHkcks½@2009@25@21 fnukad 28-10-2009 ds iSjk 3 ds vuqlkj ySVj gSM ij tkjh fd,
lafoèkku (vuqlwfpr tkfr) vkns'k] 1950*, lafoèkku (vuqlwfpr tutkfr) vkns'k] 1950*                                                   tkus okys vk; izek.k i=k dk izk:i
lafoèkku (vuqlwfpr tkfr) (la?k jkT; {ks=k) vkns'k] 1951*                                                    jsHkcks ijh{kkvksa ds fy, ijh{kk 'kqYd ekQ djus lacaèkh vk; dk izek.k i=k
lafoèkku (vuqlwfpr tutkfr) (la?k jkT; {ks=k) vkns'k] 1951*                                          1- mEehnokj dk uke                       %
(vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr lwph (ifj'kksèku) vkns'k] 1956] cEcbZ iquxZBu vfèkfu;e] 1960]                       2- firk dk uke                         %
iatkc iquxZBu vfèkfu;e] 1966] fgekpy izns'k jkT; vfèkfu;e] 1970 vkSj iwoksZÙkj {ks=k (iquxZBu) vfèkfu;e]                   3- vk;q                             %
1971] rFkk vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr vkns'k (la'kksèku) vfèkfu;e 1976 }kjk ;Fkk la'kksfèkr)-                     4- vkoklh; irk                         %
lafoèkku (tEew ,oa d'ehj) vuqlwfpr tkfr vkns'k] 1956@                                             5- okf"kZd ikfjokfjd vk; ¼'kCnksa esa vkSj vadksa esa½     %
vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr vkns'k (la'kksèku vfèkfu;e) 1976@ }kjk ;Fkk la'kksfèkr lafoèkku                       6- tkjh djus dh frfFk                      %
(vaMeku vkSj fudksckj }hi lewg) vuqlwfpr tutkfr vkns'k] 1959@                                         7- gLrk{kj                           %      -----------------------------------
lafoèkku (nknjk ,oa uxj gosyh) vuqlwfpr tkfr vkns'k] 1962- lafoèkku (nknjk ,oa ukxj gosyh) vuqlwfpr                                                              ¼uke½
tutkfr vkns'k] 1962@                                                             8- tkjh drkZ izkfèkdkjh dh eksgj
lafoèkku (ikafMpsjh) vuqlwfpr tkfr vkns'k] 1964@                                               fVIi.kh % vkfFkZd :i ls det+ksj oxksZa ls vk'k; gS] ,sls ifjokj ftudh dqy okf"kZd vk; #- 50000 izfr o"kZ
lafoèkku (vuqlwfpr tutkfr) (mÙkj izns'k) vkns'k] 1967@                                            ls de gS- vkfFkZd :i ls det+ksj oxksZa ds fu/kkZj.k ds fy, vk; izek.k i=k tkjh djus ds okLrs fuEufyf[kr izkfèkdkjh
lafoèkku (xksok] neu ,oa nho) vuqlwfpr tkfr vkns'k] 1968@                                           vfèkd`r gSa %
lafoèkku (xksok] neu ,oa nho) vuqlwfpr tutkfr vkns'k] 1968@                                          ¼i½ ftykèkh'k ;k rglhynkj ds Lrj rd dk dksbZ Hkh jktLo vfèkdkjh
lafoèkku (ukxkySaM) vuqlwfpr tutkfr vkns'k] 1970@                                               ¼ii½ yksdlHkk dk orZeku lkaln] vius fuokZpu {ks=k ds O;fDr;ksa ds fy,
                                                                       ¼iii½ chih,y dkMZ ;k dsnz ljdkj }kjk ekU; xjhch mUewyu dk;ZØe }kjk tkjh izek.k i=k ;k jsyos ls tkjh bT+tr
                                                                                     a
lafoèkku (flfDde) vuqlwfpr tkfr vkns'k] 1978@
                                                                           ,e,lVh
lafoèkku (flfDde) vuqlwfpr tutkfr vkns'k] 1978@
                                                                       ¼iv½ dsanzh; ea=kh Hkh ns'k ds fdlh Hkh Hkkx ls fdlh O;fDr ds fy, vè;{k@jsHkcks dks vuq'kalk dj ldrk gS-
Jh@Jherh@dqekjh*---------------------------------vkSj@;k mudk ifjokj lkekU;r% xzke@dLck*--------------------------
                                                                       ¼v½ jkT;lHkk dk orZeku lkaln] ml ft+ys ds O;fDr;ksa ds fy, tgka ij og lkaln lkekU;r% jgrk gS-
ftyk@laHkkx*----------------------------------------------- jkT;@la?k jkT; {ks=k*--------------------------------esa jgrk gS-
LFkku %--------------------------------------------------              gLrk{kj ----------------------------------------------     fodykax O;fDr;ksa (ihMCY;wMh) ds fy, fpfdRlk izek.k i=k dk izk:i                   ifjf'k"V&9
fnukad %-------------------------------------------              **inuke ------------------------------------------------                      laLFkku@vLirky dk uke vkSj irk
                                                       (dk;kZy; dh eqgj)        izek.k i=k la- --------------------                           frfFk % --------------------------
                                                      jkT;@la?k jkT; {ks=k**                              fodykaxrk izek.k i=k
* tks 'kCn ykxw u gkssa] mUgsa dkV nsa-                                                    1- izekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dq-* ----------------------- iq=k@iq=kh* Jh ------------------------- vk;q -----
@ jk"Vªifr ds fof'k"V vkns'k dk mYys[k                                                    ------------- fyax (iq#"k@efgyk) --------------------igpku ds fpUg ------------------- fuEufyf[kr Js.kh dh LFkkbZ
fVIi.kh% ;gka iz;qDr 'kCn lkekU;r% jgrs gSa dk ogh vFkZ gksxk tSlk fd tuizfrfufèkRo vfèkfu;e] 1950 dh                     fodykaxrk ls xzLr gSa %&
èkkjk 20 esa gS-                                                               d- izefLr"dh; ;k xfrfo"k;d %                                fodykaxrk n'kkZrs gq, ;gka
** tkfr@tutkfr izek.k i=k tkjh djus ds fy, l{ke izkf/dkjh%                                          (i) ch,y & nksuksa Vkaxs izHkkfor ysfdu cktw ugha                       viuk uohure jaxhu
**fMfLVªDV eftLVªsV@vij fMfLVªDV eftLVªsV@dysDVj@mik;qDr@vfrfjDr mik;qDr@fMIVh dySDVj@ izFke Js.kh                      (ii) ch, & nksuksa cktw izHkkfor                (d) bEisvMZ jhp         iQksVksxkz iQ fpidk,a
ds LVkbZisaMjh eftLVªsV@flVh eftLVªsV@lc fMfotuy eftLVªsV@rkyqdk eftLVªsV@,DthD;wfVo eftLVªsV@vfrfjDr                                                     ([k) detksj idM+      (iQksVksxzkiQ fpfdRlk cksMZ
                                                                                                                     ds vè;{k }kjk lR;kfir
lgk;d vk;qDr@(izFke Js.kh LVkbisaMjh eftLVªsV ls de u gks) phiQ izslhMsalh eftLVªsV@,fM'kuy phiQ izslhMsalh                  (iii) vks,y & ,d Vkax izHkkfor (nkb± ;k ckb±)          (d) bEisvMZ jhp
                                                                                                                             gks)
eftLVªsV@ izslhMsalh eftLVªsV@jktLo vfèkdkjh tks rglhynkj jSad ds uhps dk u gks@{ks=k dk lc fMfotuy                                                      ([k) detksj idM+
vkiQhlj tgka mEehnokj vkSj@;k mldk ifjokj lkekU;r% jgrk gS-                                                                          (x) ,VkWfDld
fVIi.kh % rfeyukMq jkT; ds vuqlwfpr tutkfr ds mEehnokjksa dks dsoy jktLo eaMyh; vfèkdkjh }kjk                         (iv) vks, & ,d cktw izHkkfor                  (d) bEisvMZ jhp
tkjh fd;k x;k tkfr izek.k i=k izLrqr djuk pkfg,-                                                    (nkb± ;k ckb±)                     ([k) detksj idM+
                                                                                                       (x) ,VkWfDld        iQksVksxkz iQ ds uhps mDr ckWDl
                                                           ifjf'k"V&4       (v) ch,p & fLViQ cSd ,aM fgIl (cSB ;k >qd ugha ldrk)                    esa mEehnokj ds gLrk{kj
                                                                       (vi) ,eMCY;w & ekalisf'k;ksa dh detksjh vkSj lhfer 'kkjhfjd l{kerk
                         vfio izek.k i=k dk izk:i                                   [k- n`f"Vghurk ;k vYi n`f"V                      (x) Jo.k fodykaxrk
Hkkjr ljdkj ds vèkhu inksa ij fu;qfDr gsrq vkosnu djus okys vU; fiNM+s oxks± }kjk izLrqr fd;s tkus okys                        (i) ch & n`f"Vghu] (ii) ihch & vkaf'kd n`f"Vghu       (i) Mh & cgjk] (ii) ihMh & vkaf'kd cgjk
izek.ki=k dk izk:i                                                                        (tks oxZ ykxw u gks mls dkV nsa)
izekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dqekjh*---------------------------------iq=k@iq=kh*@Jh--------------------------------- fuoklh@xzke@dLck  2- ;g fLFkfr izksxzsflo@ukWu&izksxzsflo@lq/kj gksus ;ksX;@lq/kj u gksus ;ksX; gS- bl ekeys esa iquewZY;kadu dh
-------------------------------------ftyk-------------------------- jkT; ----------------------------esa-------------------------leqnk; ds       vuq'kalk ugha dh tkrh gS@---------- o"kZ ------------- ekg dh vof/ ds ckn vuq'kalk dh tkrh gS-
vUrxZr vkrs gSa ;g tkfr fiNM+s oxZ gsrq fuEukuqlkj gS%&                                            3- mlds ekeys esa fodykaxrk dk ------------------izfr'kr gS-
(Åij mi tkfr dk mYys[k djsa)                                                         4- Jh@Jherh@dq-* ----------------- viuh M~;wfV;ksa ds fu"iknu ds fy, visf{kr fuEufyf[kr 'kkjhfjd vis{kk,a
1- Hkkjr ds vlkèkkj.k xtV Hkkx&,d] lsD'ku&1] la 186 fnukad 13 flrEcj] 1993 esa izdkf'kr ladYi la-                           j[krs gSa-
     12011@68@93&chlhlh @ fnukad 10 flrEcj] 1993-                                                 (i) ,iQ&maxfy;ksa ds lkFk dk;Z dj ldrk gS                   gka             ugha
2- Hkkjr ds vlkèkkj.k xtV Hkkx ,d lsD'ku&1] la[;k 163 fnukad 20 vDrwcj] 1994 esa izdkf'kr ladYi la-                          (ii) ihih & /dsydj rFkk [khapdj dk;Z dj ldrk gS                gka             ugha
     12011@9@94&chlhlh fnukad 19 vDrwcj] 1994-                                                   (iii) ,y & fyfÝVax ls dk;Z dj ldrk gS                     gka             ugha
3- Hkkjr ds vlkèkkj.k xtV Hkkx ,d] lsD'ku&1] la[;k 88 fnukad 25 ebZ] 1995 esa izdkf'kr ladYi la-                            (iv) dslh & uhfyax vkSj Økmfpax ls dk;Z dj ldrk gS              gka             ugha
     12011@7@95&chlhlh fnukad 24 ebZ] 1995-                                                    (v) ch & csafMax ls dk;Z dj ldrk gS                      gka             ugha
4- Hkkjr ds vlk/kj.k xtV Hkkx ,d lsD'ku&1&la[;k 210 fnukad 11 fnlEcj 1996 esa izdkf'kr ladYi la-                            (vi) ,l & cSBdj dk;Z ldrk gS                         gka             ugha
     12011@44@96&chlhlh fnukad 6 fnlEcj] 1996-                                                   (vii) ,lVh & [kM+s gksdj dk;Z dj ldrk gS                   gka             ugha
5- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &129 fnukad 8 tqykbZ] 1997 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@68@93&chlhlh-                       (viii) MCY;w & pydj dk;Z dj ldrk gS                      gka             ugha
6- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &164 fnukad 01 flrEcj] 1997 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@12@96&chlhlh-
7- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &236 fnukad 11 fnlacj] 1997 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@99@94&chlhlh-
                                                                            (ix) ,lbZ & ns[kdj dk;Z dj ldrk gS                      gka             ugha
8- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &239 fnukad 03 fnlacj] 1997 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@13@97&chlhlh-                       (x) ,p & lqudj@cksydj dk;Z dj ldrk gS                     gka             ugha
9- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &166 fnukad 03 vxLr] 1998 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@12@96&chlhlh-                        (xi) vkjMCY;w & i<+dj vkSj fy[kdj dk;Z dj ldrk gS               gka             ugha
10- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &171 fnukad 06 vxLr] 1998 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@68@93&chlhlh                        (MkW- ds gLrk{kj)             (MkW- ds gLrk{kj)                 (MkW- ds gLrk{kj)
11- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la-&241 fnukad 27 vDrwcj] 1999 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@68@98&chlhlh-                            uke                    uke                            uke
12- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &270 fnukad 06 fnlEcj] 1999 esa izdkf'kr ladYi la- 12011@88@98&chlhlh-                        jftLVªs'ku ua-              jftLVªs'ku ua-                     jftLVªs'ku ua-
13- Hkkjr ljdkj ds vlkèkkj.k xtV la- &71 fnukad 04 vizSy] 2000 esa izdkf'kr ladYi la-12011@36@99&chlhlh-                      lnL;] fpfdRlk cksMZ            lnL;] fpfdRlk cksMZ         lnL;@vè;{k fpfdRlk cksMZ
Jh@Jherh@dq-* ----------------------------vkSj@;k mudk ifjokj lkekU;r;k ---------------------------------------------------------       tks ykxw u gks mls dkV nsa-
--------------- ftyk ------------jkT; ---------------------esa fuokl djrk gS- ;g Hkh izekf.kr fd;k tkrk gS fd og Hkkjr ljdkj         LFkku %
ds dkfeZd ,oa izf'k{k.k foHkkx ds vks-,e- la[;k- 36012@22@93&LFkk-(,llhVh) fnukad 08-09-93 vkSj Hkkjr ljdkj                  fnukad %
dkfeZd vkSj izf'k{k.k foHkkx ds dk-Kk- la- 36033@3@2004&LFkk- (jsLV) fnukad 9-3-1994 }kjk la'kksf/r vuqlwph ds                fpfdRlk v/h{kd@lh,evks@vLirky izeq[k }kjk izfrgLrk{kfjr (eqgj lfgr)
dkWye&3 esa of.kZr O;fDr;ksa@oxksZa (Øhehys;j) ds vUrxZr ugha vkrs gSa-                                    fVIi.kh % (i) fodykaxr O;fDr (leku volj] vf/dkjksa dk laj{k.k rFkk iw.kZ Hkkxhnkjh) vf/fu;e] 1995 (1996
LFkku %                     ftykfèkdkjh@mik;qDr vkfn-
                                                                       dk 1) dh /kjk 73 dh mi/kjk (1) vkSj (2) }kjk iznÙk 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, dsUæ ljdkj }kjk 31-12-1996
fnukad%                     *tks ykxw u gksa mls dkV nsa-   (dk;kZy; eqgj lfgr)
fVIi.kh&(d)% ;gka iz;qDr 'kCn lkekU;r% jgrs gSa dk ogh vFkZ gksxk tSlk fd tuizfrfufèkRo vfèkfu;e] 1950                    dks vf/lwfpr fodykax O;fDr (leku volj] vf/dkjksa dk laj{k.k rFkk iw.kZ Hkkxhnkjh) fu;e] 1996 ds vuqlkj]
dh èkkjk 20 esa gS- ([k) tkfr izek.ki=k tkjh djus okys l{ke vf/dkjh fuEufyf[kr gSa%& (i) ftyk eftLVsªV@vfrfjDr                fodykaxrk izek.k i=k nsus ds fy, izkf/dkfj;ksa dk dsUæ rFkk jkT; ljdkj }kjk fofèkor :i ls xfBr fd;k x;k ,d
eftLVsV@dysDVj@mik;qDr@vij mik;qDr@fMIVh dysDVj@izFke Js.kh ds LikbisMjh eftLVsV@lc fMohtuy eftLVªV@rkyqdk
   ª                                 a      ª         s                   fpfdRlk cksMZ gksxk- jkT; ljdkj de ls de rhu lnL;ksa ds ,d fpfdRlk cksMZ dk xBu dj ldrh gS ftuesa ls de
eftLVsªV@dk;Zdkjh eftLVsªV@vfrfjDr lgk;d vk;qDr (izFke Js.kh ds oSrfud eftLVsªV ds Lrj ds uhps dk ugha-) (ii)                 ls de ,d lnL; yksdkseksVj (xfr fo"k;d)@Jo.k rFkk okd~ fodykaxrk] ekufld eanrk rFkk dq"B mipkj] tSlk
eq[; izslhMsalh eftLVsªV@vfrfjDr eq[; izslhMsalh eftLVsªV@izslhMsalh eftLVsªV- (iii) jktLo vfèkdkjh] rglhynkj ds               Hkh ekeyk gks] ds fu/kZj.k ds fy, {ks=k dk fo'ks"kK gksxk-
Lrj ds uhps dk vf/dkjh ugha- vkSj (iv) mi e.My vf/dkjh] ml {ks=k dk mi e.Myh; vf/dkjh tgka mEehnokj                      (ii) ftudh fodykaxrk vLFkk;h gS mudk izek.k i=k 5 o"kZ dh vof/ ds fy, ekU; gksxk- ftudh fodykaxrk
;k mldk ifjokj fuokl djrk gS-                                                         LFkk;h gksxh] muds izek.k i=k esa ;g ekU;rk ^LFkk;h* n'kkZbZ tk ldrh gS-
                                                                            ifjf'k"V&1                                                                                                          ifjf'k"V&2
jsyos HkrhZ cksMZ__________________                          jksy ua- ¼dsoy dk;kZy; ds mi;ksx ds fy,½                              jsyos HkrhZ cksMZ] ---------------------------------------------------------------------------------- lwpuk 'khV ¼dsUnzh;Ñr jkst+xkj lwpuk la- 05@2010 ds fy,½
dsUæh;Ñr jkstxkj lwpuk la- 05@2010 ds fy, vkosnu izk:i                                                                                   ¼dsoy lkQ v{kjksa esa Hkjk tkuk gS            gLrk{kj dSfiVy@vksiu ySVlZ esa ugha gksus pkfg,½
Ñi;k vkosnu i= vius gLrys[k esa lkQ Hkjsa-                                              daVªksy la- ¼dk;kZy; mi;ksx gsrq½  1-  mEehnokj dk uke ¼dsoy vaxzsth esa½
gLrk{kj pkyw gLrys[k esa gksa-                                                                      2-  fVd ¼3½ djsa] fyax        efgyk            iq#"k                        oSokfgd fLFkfr           fookfgr               vfookfgr
¼lHkh vkosnu i= ,&4 vkdkj 80 th,l,e ckW.M isij esa izLrqr djsa½                                                      3-  jk"Vªh;rk %
1.  dksfV la- ,oa in     dksfV la-      in dk uke                                                       4-  LFkkbZ irk % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   viuk ikliksVZ vkdkj dk 4 ls-a
    (,d dksfV ds fy,)                                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   eh- 5 5 ls-a eh- vkdkj dk u;k
    tgka ,d ls vf/kd dksfV ds fy, ,dy vkosnu i= fu/kkZfjr gS ogka ojh;rk ds Øe esa uhps fodYi fy[ksa                                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jkT; --------------------------- fiudksM
                                                                     jaxhu QksVks ;gka fpidk,a    5-  ¼d½ layXu iksLVy vkMZj@fMek.M Mªk¶V dk fooj.k %&
                     a
    ¼vki ij dsoy uhps fyf[kr in ¼inks½ ds fy, fopkj fd;k tk,xk-½                                      ¼LVsiy u djs½ a
          fodYi dksfV la-       in              fodYi dksfV la-       in            ¼jaxhu QksVks 3 eghus ls vf/kd          Mkd?kj@cSad dk uke                              Øe la- ,oa frfFk                               jkf'k
          1                              4                               iqjkuk u gks½
          2                              5                              lR;kfir u djk,a
                                                                                     5-  ¼[k½ D;k vki 'kqYd esa NwV pkg jgs gSa ¼gka@ugha½                fuEufyf[kr esa ls mi;qZDr ckWDl dks fVd ¼3½ djsa
          3                              6                                               ¼i½ vkfFkZd :i ls fiNM+s oxZ mEehnokj ds :i esa                                    ¼iii½ efgyk mEehnokj ds :i esa
                                                                                        ¼ifjf'k"V&7 ds vuq:i vk; izek.k&i=k izLrqr djsa½                                    ¼iv½ vtk@vttk mEehnokj ds :i esa
2.   jsyos dh ilan           igyk         nwljk        rhljk                                           ¼ii½ vYila[;d mEehnokj ds :i esa                                            ¼v½ HkwiwlS ds :i esa
    (tgka ykxw gks)                                                         QksVks ds uhps mDr ckWDl esa       ¼ifjf'k"V&8 ds vuqlkj Lo;a&?kks"k.kk layXu dh tkuh gS½                                 ¼vi½ 'kkjhfjd fodykax ds :i esa
                                                                    mEehnokj vius gLrk{kj djs-a
3.   ijh{kk dk ekè;e
                                           a
    (;fn vaxzsth@fgUnh ,oa mnwZ ls fHkUu gS rks vf/klwpuk ds iSjk&15 esa fn, x, lacf/kr jsHkcks dh LFkkuh; Hkk"kkvksa esa ls fdlh ,d dks pqusa)            6-  /keZ % fganq   eqfLye            bZlkbZ       fl[k          ckS)        tSu          ikjlh                  vU;
                                                                                     7-  D;k vki
4.   mEehnokj dk uke                                                                             ¼i½ ljdkjh deZpkjh gSa           gka ugha             ¼ii½ HkwriwoZ lSfud            gka ugha       ¼iii½ 'kkjhfjd fodykax   gka ugha
    (dsoy vaxzsth esa)
5.  leqnk; ( dk fu'kku yxk,a )          vuk           *vfio          *vtk              * vttk
                                                                                                                                                               ;fn gka rks foÑfr ¼n`fo@vfo@Jfo½
    *ifjf'k"V&3 ;k ifjf'k"V&4] tks Hkh ykxw gks] esa ;Fkk fu/kkZfjr izk:i esa tek fd;k tkus okyk tkfr izek.k i=                            8-  orZeku jkst+xkj ¼jsyos@dsanz@jkT;@ih,l;w deZpkfj;ksa }kjk Hkjk tkuk gS½
                                                                                          inuke ,oa xzsM              frfFk ls                            frfFk rd                        fu;ksDrk dk uke vkSj irk
6.                 a
    firk dk uke ¼dsoy vaxzsth es½
7.   tUe frfFk ¼frfr@ee@oooo½                                                                      9-  HkwriwoZ lSfud ¼HkwiwlS½
8.   vk;q ¼01-07-2010 dks½
                                                                                           ukekadu dh frfFk                        lR;kiu dh frfFk                     fMLpkpZ dh frfFk                   lsok vofèk
                                    o"kZ         ekg         fnu
    (jkstxkj lwpuk dk iSjk&2 ns[ksa)

9.   'kjhj ij ig~pku ds fn[kkbZ nsus okys fpUg~                                                             10-       D;k vki vk;q esa          vtk      vttk      vfio     U;kf;d :i ls vyx@            t ,oa d-      HkwiwlS   jsyos      ikB~;Øe iw.kZ       'kkjhfjd
                                                                                             NwV pkg jgs gSa]                               rykd'kqnk efgyk@foèkok          fuoklh             deZpkjh      ,DV viszafVl        fodykax
10.                                       a
    ;ksX;rk ¼vkosfnr inksa ds fy, dsoy fu/kkZfjr ;ksX;rkvksa dk gh mYys[k djs½
                                                                                             mi;qDr ckWDl es
     (d ) 'kSf{kd                 ;ksX;rk          fo'ofo|ky;@cksMZ       mÙkh.kZrk dk o"kZ        fo"k;    vadksa dk %           fVd ¼✓½ djsa
     ,l,llh@nloha@eSfVªd                                                                       11- D;k vkidks dHkh fdlh jsHkcks }kjk iwoZ esa izfrcafèkr fd;k x;k Fkk    ¼d½ ugha                           ¼[k½ nks o"kZ ds fy,              ¼x½ thouHkj ds fy,
         a
     gk;j lsdsMjh@ckjgoha@baVj                                                                    12- izek.k ds rkSj ij layXu nLrkost % uhps mfYyf[kr ckWDlksa esa ls laxr ckWDl esa fVd ¼✓½ djsa-
     ([k) rduhdh                 ;ksX;rk          fo'ofo|ky;@cksMZ       mÙkh.kZrk dk o"kZ        fo"k;    vadksa dk %         leqnk; izek.k i=k            Hkkiksvk@MhMh      fMLpktZ izek.k i=k                          fodykaxrk izek.k i=k               vukifÙk izek.k i=k
                                                                                            ¼vtk@vttk@vfio gsrq½                       ¼HkwiwlS gsrq½                            ¼ifjf'k"V&9 ds vuqlkj               ¼lsokjr ljdkjh@
     fMIyksek
                                                                                                                                                                'kkjhfjd fodykax ds fy,½                        q
                                                                                                                                                                                         ih,l;w deZpkfj;ksa gsr½
     bathfu;jh fMxzh
                                                                                              Lo;a ?kks"k.kk izek.k i=k               ;ksX;rk izek.ki=k           ;ksX;rk             eSfVªd@,l,l,ylh izek.ki=k                vYila[;d oxks± ds
     vU;                                                                                        ¼ifj&5 ds vuqlkj vfio gsrq½              ;fn dksbZ gks             izek.k i=k           ¼tUefrfFk ds izek.k ds fy,½               mEehnokjksa ls ifjf'k"V
                                                                                                                            w
                                                                                                                         ¼HkwilS ds fy,½                                                        8 ds vuqlkj Lo&?kks"k.kk
11.  irk
                                                                                                                         jaxhu QksVksxzkQ
    (i= O;ogkj ds fy,)
                                                                                                                         ¼ikliksVZ vkdkj½
             a
     (dsoy vaxzsth es)
                   jkT;___________________                      fiu dksM                                     vkfFkZd :i ls fiNM+s oxZ dk izek.k i=k ¼ifjf'k"V&7 ds vuqlkj tkjhdrkZ izkf/kdkjh ySVj gSM ij gks½
                                                                                     13- uhps fn, x, LFkku esa fuEukafdr ?kks"k.kk dks vius pkyw gLrys[k esa fy[ksa %
12.  fudVre jsyos LVs'ku
                                                                                       eSa ,rn~}kjk ?kks"k.kk djrk gwa fd vkosnu esa esjs }kjk fn, x, lHkh fooj.k esjh loksZÙke tkudkjh rFkk fo'okl esa lR; rFkk iw.kZ gSa rFkk fdlh Hkh lwpuk dks Nqik;k ;k
    (dsoy vaxzsth esa) (vtk@vttk mEehnokjksa                                                                nck;k ugha x;k gSa- eSa ;g Hkh le>rk gwa fd HkrhZ ds fdlh pj.k ;k mlds ckn esjs fdlh fooj.k ds vlR; ik, tkus ij vkosfnr in gsrq e>s vik=k dj fn;k tk,xk
    dks fu%'kqYd jsyos ikl tkjh djus ds fy,)                                                                rFkk eq> ij izpfyr fu;eksa ds varxZr dksbZ vU; dkjZokbZ Hkh dh tk ldrh gS- ¼*mDr okD;ka'k dks ugha Hkjus ij vki v;ksX; Bgjk;s tk;saxs½
    bl ckWDl esa mEehnokj ds ck;sa gkFk                                                                bl ckWDl esa mEehnokj ds
       w
    ds vaxBs dk fu'kku                                                                         ck;sa gkFk ds vaxwBs dk fu'kku

                                                                                     LFkku %
fVIi.kh: 1) mEehnokj vius eSfVªdqys'ku izek.k i= esa ;Fkk mfYyf[kr viuk uke] firk dk uke vkSj tUe frfFk Hkjs-a          mEehnokj ds gLrk{kj           frfFk %                                                                                                mEehnokj ds gLrk{kj
                                                a
     2) mEehnokj lHkh LFkkuksa ij vius iwjs gLrk{kj ,d gh Hkk"kk ¼vaxzsth ;k fgUnh½ esa djs-

								
To top