Docstoc

Managing for Results and Impact

Document Sample
Managing for Results and Impact Powered By Docstoc
					Realizările implementării
  Programelor IFAD
 în Republica Moldova


   Chişinău 2009
Programele IFAD în Republica Moldova
 •  IFAD (Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea
   Agriculturii) – agenţie specializată a ONU, fondată în
   anul 1977 ca instituţie internaţională financiară,
   întruneşte 165 ţări-membre www.ifad.org

 •  Republica Moldova a aderat la IFAD în anul 1996.

 •  Primul Acord de Finanţare între IFAD şi Republica
   Moldova a fost semnat în ianuarie 2000.
Programele IFAD în Republica Moldova

I. Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici –
                          8,0 mln dolari SUA (2000-2005)

II. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii –  15,5 mln dolari SUA (2006-2013)

III. Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale – 13,7 mln dolari SUA (2006-2011)

IV. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing –
                         13,2 mln dolari SUA (2009-2014)

  Total portofoliul de creditare al programelor IFAD în Moldova este de
                          50,4 mln dolari SUA
 Programele IFAD în Republica Moldova

Parteneri la implementarea Programelor:
 Ministerul Finanţelor / GRM
 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 Instituţiile Financiare/Băncile Comerciale
 Primăriile
 ONG-urile/agenţii locale
 Alţi donatori / CNFA
Programele IFAD în Republica Moldova

 Componentele de bază a Programelor IFAD:

 (i) servicii financiare rurale;
 (ii) dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
 (iii) asistenţă tehnică si suport beneficiarilor Programelor;
 (iv) dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi instruire.
         Servicii Financiare Rurale
Indicatorii de performanţă a componentei Servicii
    Financiare Rurale, cumulativ 2001-2009 :
                            cota de participare a finanţatorilor la costul
   numărul total de credite - 1008              investiţiilor finantate
                 (714 RD+294FCC)
   numărul beneficiarilor de credite – 3667       FCC      IFP       IFAD
                 (2961 RD+706FCC)      19%      3%        35%

   resursele directe ale IFAD - 371 mln lei
   fondul circulant de creditare = 201 mln lei
   contribuţia beneficiarilor - 470 mln lei
   resursele băncii ca parte de cofinanţare - 30
    mln lei
                                     beneficiarii
  Costul total al Proiectelor investiţionale               43%

        finanţate – 1 071 mln lei
       Servicii Financiare Rurale
Evoluţia în dinamică a creditelor eliberate din cadrul Programelor IFAD


                suma, mln lei
                                182                            109

                         68
                    42
            37   29
        19
    2,7

   2001   2002  2003  2004   2005   2006  2007  2008
            Servicii Financiare Rurale
          Structura proiectelor finanţate după genul de activitate
                 şi evoluţia în serie anuală
    procesare
                   31%       22%      33%        30%
/colectare/păstrare la rece


   plantaţii multianuale       33%         28%       13%     18%


   creşterea legumelor
                   11%       9%      12%        10%
    /sisteme de irigare


      maşini agricole     18%     19%      31%          33%  dezvoltarea şeptelului     6%        10%        7%        6%       alte activităţi 0%        11%              4%      3%


                   2006       2007      2008         2009
       Servicii Financiare Rurale
În cadrul acestei activităţi, în perioada
2001-2009, s-au construit/ reutilat - 51 de
frigidere cu o capacitate de 25 468 tn.
                       Ocniţa, Hădărăuţi – 600 tn
    Servicii Financiare Rurale
În r-nul Donduşeni este
construită o Casă Modernă de
sortare şi ambalare a fructelor
cu capacitatea de 3000 tn.
     Servicii Financiare Rurale

În perioada 2001-2009, au fost
construite şi reutilate un număr de 32
de întreprinderi de procesare a
fructelor şi legumelor.
          Servicii Financiare Rurale
Cu suportul Programelor IFAD au fost construite/
   modernizate:

2 întreprinderi de colectare şi prelucrare a laptelui;
11 întreprinderi de prelucrare a cărnii;
                             2 abatoare - conform standardelor
                             internaţionale (sunt în proces de
                                   construcţie)
     Servicii Financiare Rurale
Cu suportul Programelor IFAD, în
perioada 2001-2009, au fost dotate
cu utilaj un număr total de 110
întreprinderi de procesare a
cerealelor şi producerea produselor
de panificaţie.
      Servicii Financiare Rurale

Construcţia şi modernizarea
întreprinderilor de procesare a
cerealelor înregistrează o
tendinţă de creştere.

Cu utilaj performant din Turcia,
pentru producerea făinii de
calitate superioară, capacitatea
de producere a făinii de 70
tone/zi, s-au utilat 2 mori:
1) s. Gaidar, Ceadir -Lunga
2) s. Şuri, Drochia
       Servicii Financiare Rurale
Cca. 20% din mijloacele programelor
IFAD, au fost utilizate pentru plantarea a
cca. 4047 ha de livezi şi viţă de vie ,
inclusiv:
  1753 ha –viţă de vie
  2294 ha – livezi, dintre care 450 ha -
       plantaţii de nuci şi migdal
     Servicii Financiare Rurale
Reabilitarea şi dezvoltarea
sistemelor de irigare
constituie investiţia optimă
de reducere a pierderilor
cauzate de seceta.

Cumulativ, în perioada 2001-
2009, au fost procurate 68
sisteme de irigare dintre
care: 43 sisteme mobile
pentru irigarea a 2853 ha şi
25 sisteme de irigare prin
picurare pentru irigarea a
929 ha
      Servicii Financiare Rurale
În scopul producerii legumelor
timpurii în spaţii protejate au fost
eliberate 34 de credite.
                    În rezultat s-au construit 36 de sere pe
                     o suprafaţă totală de 73,6 mii m².
      Servicii Financiare Rurale
Pentru dezvoltarea /utilarea
întrepinderilor specializate de
producere a carnii de pasăre, au
fost eliberate 26 de credite
                  În total, au fost dotate cu utilaj
                  performant 14 întrepinderi de producere
                  a carnii de pasăre, cu capacitatea de
                  4140 tn/anual şi 1 întreprindere de
                  producere a 16 mln de ouă anual.
                  Au fost procurate şi instalate 19
                  incubatoare.
      Servicii Financiare Rurale
Investiţiile orientate în
revitalizarea sectorului zootehnic
arată o tendinţă de creştere.
                   În perioada 2001- 2009, au fost
                   renovate 60 ferme de creştere a
                   bovinelor, ovinelor, porcinelor.
         Servicii Financiare Rurale
În rezultatul intervenţiei programelor IFAD
   au fost procurate:
     - tractoare 220 unităţi,
     - combine 199 unităţi
                       peste 400 de alte agregate necesare
                             la producere.
Dezvoltarea Infrastructurii Economice Rurale
 Granturi competitive pentru dezvoltarea obiectelor de infrastructură publică cu
                 caracter economic
(drumuri, poduri, aprovizionare cu gaz natural / apă pentru irigare, precum şi alte obiecte ale
              infrastructurii publice cu caracter economic)
                      reconstrucţia drumului - s. Sireţ, Ştrăşeni
  Dezvoltarea Infrastructurii Economice Rurale

Cumulativ, în 3 ani de implementare, au fost
finanţate 34 proiecte în sumă totală de 35 mln
lei, inclusiv:
      13 - irigare: Suprafaţa – 3 632 ha
      11 – reconstrucţia drumului – 13,2 km
      2 - reconstrucţia podului - 0,64 km
      2 - aprovizionare cu gaz – 4,7 km
      6 - aprovizionare cu apă – 18,1 km

Numărul total de beneficiari este de 1870 de
ÎMM şi peste 55 mii persoane individuale.
Dezvoltarea Infrastructurii Economice Rurale
Dezvoltarea investiţiilor economice în complex cu cea a infrastructurii au un efect
pozitiv considerabil şi duce la dezvoltarea tuturor activităţilor legate într-un lanţ
valoric: producere, prelucrare, transportare şi marketing.
                     reconstrucţia drumului - s. Cetireni, Ungheni
        Asistenţă Tehnică şi Instruire
Asistenţă tehnică şi suport este acordată
 beneficiarilor Programelor IFAD la:
 elaborarea Planurilor de Afaceri
 elaborarea Planurilor de Dezvoltare
 Economică a Satului
 elaborarea şi pregătirea propunerilor de
 investiţie pentru componenta de grant la
 dezvoltarea infrastructurii
                       Seminare de instruire in diferite domenii
     Asistenţă Tehnică şi Instruire

               Vizite de studiu
Creşterea legumelor in sere
    Asistenţă Tehnică şi Instruire

             Producerea strugurilor
               de masă
2009- Italia, Bari
      Asistenţă Tehnică şi Instruire
Facilitaţi de păstrare la rece a fructelor
                       Producerea produselor cu valoare înalta
Asistenţă Tehnică şi Instruire
    Ambalarea strugurilor de masă

             Casă de ambalare
Asistenţă Tehnică şi Instruire

         Suport la dezvoltarea capacităţilor
               instituţionale
Rezultatele implementării Programelor IFAD
 În rezultatul dezvoltării proiectelor finanţate au fost aduse         evolutia numărului locurilor noi de muncă
 beneficii directe şi altor categorii de beneficiari, cum ar fi locuitorii
 satelor în care au fost dezvoltate afacerile, prin:             1500

 oportunităţi de angajare în câmpul muncii - cumulativ, în          1000

 rezultatul intervenţiei programelor IFAD, au fost deschise peste       500
 6000 locurilor noi de muncă.                          0
                                           2002    2007     2008
 nivelului de salarizare al angajaţilor întreprinderilor finanţate (peste 8000 de persoane) s-a majorat cu cca. 20%
 faţă de anul precedent;

 anual de servicii mecanizate accesibile beneficiază un număr de cca. 820 mici producători, sunt oferite servicii de
 prelucrare a produselor agricole (morărit, producerea uleiului ş.a.) unui număr de cca. 26 mii persoane;

 anual sunt colectate diverse produse agricole în volum total de cca. 23 mii tone;

 aproximativ 58 % din proprietarii de terenuri arendate de către întreprinderile finanţate sunt pensionari. Dînd în
 arendă cotele pensionarii beneficiază de servicii mecanizate şi anual au o sporire la venituri din plata de arendă,
 care în anul 2008 a fost mărită în mediu cu 12%.

 de altfel au crescut şi încasările în bugetul local, ceia ce duce la dezvoltarea infrastructurii sociale a localităţii şi
 majorarea veniturilor angajaţilor din sfera socială.
  Programele IFAD în Republica Moldova

    Va mulţumim pentru
     colaborare!

  UCIP-IFAD:
  tel. 22 50 46; 21 00 56
     office@ifad.md
     www.ifad.md

MAIA - bul. Ştefan cel Mare 162
  oficiile 1301-1306

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/1/2012
language:Romanian
pages:31