programi cikli ulet 11 12 by zFEnS0V

VIEWS: 0 PAGES: 39

									         REPUBLIKA E SHQIPERISE
               UNIVERSITETI “ FAN S . NOLI “

      FAKULTETI I MESUESISE
   Departamenti i Shkencave Sociale                 KORÇE

Adresa: Bulevardi “Gjergj Kastrioti” Tel/Fax: ++355 82 248944;

   Web: www.unkorce.edu.al     e-mail: info@unkorce.edu.al                         MIRATOHET

                         REKTORI

                     Prof.as. dr. Gjergji Mero
     RREGULLORE MËSIMORE E PROGRAMIT TË STUDIMIT

               “ CIKLI I ULET”

              TË CIKLIT TË PARË

           (VITI AKADEMIK 2011-2012)
             Korce, shtator 2011
  I .Titulli i diplomës

  DIPLOMË E NIVELIT TË PARË

  NË CIKLIN E ULËT

  Kohëzgjatja e studimeve : 3 vjet

  Numri i krediteve: 180  II. KUSHTET E PRANIMIT NË KËTË PROGRAM STUDIMI  Në këtë program studimi do të pranohen të gjithë ata kandidatë që kanë mbaruar një shkollë te
mesme dhe që janë shpallur fitues sipas kritereve të MASH.
  III. OBJEKTIVAT FORMUESE TË PROGRAMIT TË STUDIMIT    Ky program synon formimin shkencor dhe profesional të mësuesit të Ciklit të Ulët, të aftë
për tiu pergjigjur në mënyrë konkrete të realitetit shqiptar , duke përdorur metoda dhe mjete të
përshtatshme për nevojat e formimit arsimor të studentëve njëkohësisht dhe për të ndihmuar
edukimin ndërkulturor përnjë lëvizje të lirë si nëpërmjet programit të studimit ashtu edhe për
punësim.

    Disiplinat e formimit të përgjithshëm synojnë pajisjen e studentëve me njohuri të
përshtatshme teorike dhe shprehi praktike për arritjen e standardeve të larta në mësimdhënien në
shkollat 9 -vjecare, duke zbatuar teoritë dhe praktikën e aridsmit në lidhje me karakteristikat e
grupmoshave, përparësitë e arsimit në vendin tonë dhe rolin e mësuesit si profesionist në një
kontekst social në ndryshim, si dhe aftësimi i studentëve për zgjidhjen e situatave problemore në
arsim në kontekste të ndryshme.

    Disiplina të formimit karakterizues synojnë sigurimin e një konteksti akademik për diskutimin
e cështjeve që lidhen me aspektin filozofik- sociologjik me synim, zhvillimin e perspektivës teorike të
studentëve dhe edukimin e kompetencave të vecanta për lëndën: zhvillimin e aftësive praktike dhe
profesionale të studentëve duke përdorur metoda që sigurojnë një përvetësim aktiv të aftësive në
seminare dhe në praktikën mësimore të vëzhguar në shkollë.
IV. TË DHËNA PËR PERSONELIN AKADEMIK QË DO TË JAPË MËSIM NË KËTË PROGRAMN
STUDIMI   Viti i pareNr     Lënda mësimore(Moduli)                Emri mbiemri i pedagogutI     Disiplina të nivelit të përgj bazë (DFPB)

      1. Studim dhe shkrim akademik             Dr . Anila Maxhe

      2. Hyrje ne Psikologji                Prof.as.dr.Aleksandra Piluri

II     Disiplina të formimit karakterizues (DFK)

      1.Matematike I(Arithmetike)              Ma.Arto Adili

      2.Matematike II(Algjeber)

      3. Letersi për fëmijët e moshës së shkollës fillore  Dr.Jonela Spaho

      4. Gjuhë shqipe. (Të folurit dhe të shkruarit në   Ma.Hysnie Hyska
      moshat 6-11 vjec)

      -Moduli I

      -Moduli II

      5. Modelim vizual i hapësirës(Edukuim figurativ    Dr.Kristofor Naslazi
      dhe metodologji)

III    Disiplina formuese (DF)

      1.Gjuhë e huaj (Anglisht)               Dr.Pavllo Cicko

      -Moduli I

      Moduli II

      2. Teknologji informative(Përdorim i kompjuterit   Ma.Dhori Beta
      në mësimdhënie
Viti i dytëNr    Lënda mësimore(Moduli)                  Emri mbiemri i pedagogut

I    Disiplina të formimimit të përgjithshëm bazë
     (DFPB)

     1. Psikologji zhvillimi ( Zhvillimi moshor me theks të  Ma.Anjeza Vila
     vecantë moshat 6-11 vjec dhe edukimi special)

     2- Edukim qytetar demokratik               Ma.Natasha Buzali

     3. Psikologji edukimi ( të nxënët,zhvillimi i të
     menduarit,menaxhimi i klasës,motivimi i
                                 Doc.Donika Dardha
     nxënësve,vlerësimi)

II    Disiplina të formimit karakterizues (DFK)

     1. Edukim muzikor dhe metodologji            Prof.as.Josif Minga

     2. Metodologji e përgjithshme e mësimdhënies       Doc.Donika Dardha

III   Disiplina të formimit të ngjashëm (DFN)

     1.Didaktika e matematikës(Konceptet bazë të       Dr.Pandi Napuçe
     kurrikulës kombëtare të matematikës Klasa 1-5

     -Hartimi i kurrikulave dhe planifikimi i mësimit të
     matematikës)

     2. Didaktika e gjuhës shqipe dhe e leximit (       Ma.Vilma Petro
     Konceptet bazë të kurrikulës kombëtare të gjuhës
     shqipe dhe leximit letrar klasa 1-5 Hartimi i
     kurrikulave dhe planifikimi i mësimit të gjuhës
     shqipe dhe leximit letrar)

IV    Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
     (DFZS)

       1. Njohuri loje                   Doc .Mariela Burda
       2. Bota sociale e femijëve
                                 Prof.dr.Fatbardha Gjini

V       Praktikë profesionale (PP)
Viti i tretëNr    Lënda mësimore(Moduli)                 Emri mbiemri i pedagogut

I    Disiplina të formimimit të përgjithshëm bazë
     (DFPB)

     1. Filozofi dhe sociologji edukimi.Legjislacioni    Prof.as.dr.Irena Nikaj
     arsimor dhe ai për minorenet.

II    Disiplina të formimit karakterizues (DFK)

     1.Shkencat e natyrës dhe metodologji

     a.Biologji                       Prof.as.dr.Evri Pepo

     b.Kimi                         Spiro Gjançi

     c.Fizikë                        Dr.Thoma Liçe

     d.Gjeografi                       Ma.Rezarta Hoxhallari

     2. Histori kombëtare dhe metodologji          Prof.as.dr.Bashkim Jahollari

III   Disiplina të formimit të ngjashëm (DFN)

     1. Kujdesi për vehten ( siguria, shëndeti,higjena)   Doc.Mariela Burda

     2. Didaktika e Edukimit fizik dhe e lojrave lëvizore.  Doc.Mariela Burda

IV    Disiplina formuese (DF)

     1. Edukim teknologjik                  Belkize Saraci

V    Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
     (DFZS)

     1.Njohuri historike                   Prof.as.dr.Bashkim Jahollari

     2.Legjislacioni ne fushen e edukimit dhe mbrojtjen   Prof.as.dr.Bashkim Jahollari
     e femijeve
                                 Koci Petriti
     3.Elemente te komentit letrar
                                 Admir Belishta
     4.E drejta civile dhe publike.

VI    Praktikë profesionale

VII   Tezë diploma
V. KREDITE DHE STRUKTURA E TYRENr               Kredite  Nr. Oreve per Nr oreve per  Nr. Orëve për
                     leksionet ne aktivtete të  studim
                     auditor    tjera     individual
                            mësimore

1   Leksione        67    830

2   Seminare        82    1200

3   Ushtrime        -

4   Punim diploma      6     80

5   Praktike profesionale  25    367

    Gjithsej        180    2477
     VI .PLANI MËSIMOR I PROGRAMIT TË STUDIMIT        VITI I

Nr.   Lenda               Ore mesimore ne auditror    Kredite  Perfundimi I lendes
    mesimore(Moduli)
                  Sem.1   Sem.2    Vjetore         Provime   Shlyerje

        I.   Disiplina te nivelit te pergjithshem baze (DFPB)

1    Studim dhe shkrim      -     45     45       5     -      X
    akademik

2    Hyrje ne psikologji     60     -      60       6     X      -

     II.    Disiplina te formimit karakterisues (DFK)

1    1.Matematika I       75     75     150      12    X      -
    (Aritmetika)

    2.Matematika II
2                  -
    (Algjeber)

3    Letersi per femijet e    50     -      50       5     X      -
    moshes se shkolles
    fillore

4.   Gjuhe shqipe (te      75     75     150      12    X      -
    folurit dhe te shkruarit
    ne moshat 6-11 vjeç

    Moduli I ,Moduli II`

5    Modelim visual i      60     60     120      10    -      X
    hapesires(Edukim
    figurative dhe
    metodologji)

   III. Disiplina FORMUESE (DF)

1    Gjuhe e huaj anglisht    45     30     75       5     -      X

    Moduli I, Moduli II

2    Teknologji         -     75     75       5     -      X
    informative(Perdorimi
    i kompjjuterit ne
    mesimdhenie)

IV. Shuma              365    360     725      60    4      4
    VITI IINr.  Lenda              Ore mesimore ne auditror    Kredite  Perfundimi i lendes
    mesimore(Moduli)
                  Sem.1   Sem.2    Vjetore         Provime   Shlyerje

       I.   Disiplina te nivelit te pergjithshem baze (DFPB)

1   Psikologji         60    45      105      8     X      -
    zhvillimi(Zhvillimi
    moshor me theks te
    veçante moshat 6-11
    vjeç dhe edukimi
    special)

2   Edukimi qytetar       40    -      40      4     -      X
    demokratik

3   Psikologji edukimi(te    60    45      105      8     X      -
    nxenet, zhvillimi I te
    menduarit,menaxhimi
    I klases,motivimi I
    nxenesve, vleresimi)

    II.    Disiplina te formimit karakterisues (DFK)

1   Edukim muzikor dhe     65    55      120      9     -      X
    metodologji

2   Metodologji e        -     45      45      4     x      -
    pergjithshme e
    mesimdhenies

  III. Disiplina FORMUESE (DF)

1   Didaktika e         45    -      45      8     X      -
    matematikes
    (Konceptet baze te
    kurrikules kombetare
    te matematikes,klasa
    1-5, Hartimi i
    kurrikulave dhe
    planifikimi i mesimsit
    te matematikes
2   Didaktika e gjuhes    45    45     90       8        X       -
   shqipe dhe e
   leximit(Konceptet
   baze te kurrikules
   kombetare te gjuhes
   shqipe dhe leximit
   letrar klasa 1-5.
   Hartimi i kurrikulave
   dhe planifikimi i
   mesimit te gjuhes
   shqipe dhe leximit
   letrar)

 IV. Disiplina formuese te zgjedhura nga studentet (DFZS)

1   Njohuri loje

2   Bota sociale e      -     40     40       4        -       X
   femijeve

V. Praktike profesionale (PP)  60    75     135       7        -       -

VI. Shuma            375    350     770       60        5       3

   P.s. –Nga dy lende me zgjedhje student duhet te zgjedhe njeren prej tyre.

      -Praktika priofesionale prane shkollave do te zhvillohet si me poshte:

   -Ne semestrin e treteb 1 dite ne jave d.m.th 15 dite ose 60 ore.

   -Ne semestrin e katert 1 dite na jave ne bllok, d.m.th 14 dite plus 5 dite gjithsej 19 dite ose 75
   ore.
    VITI III

Nr.  Lenda mesimore(Moduli)           Ore mesimore ne auditror  Kredite  Perfundimi i lendes

                       Sem.5   Sem.6   Vjetore       Provime   Shlyerje

       I.   Disiplina te nivelit te pergjithshem baze (DFPB)

1   Filozofi dhe sociologji        60     -     60     5     X      -
    edukimi.legjislacioni arsimor
    dhe ai per minorenet.

    II.     Disiplina te formimit karakterisues (DFK)

1   Shkencat e natyres dhe        50     40    90     8     X      -
    metodologji

    a.Biologji

    b.Kimi

    c.Fizike

    d.Gjeografi

2   Histori kombetare dhe         -     45    45     4     -      X
    metodologji

  III. Disiplina te formimit te ngjashenm (DFN)

1   Kujdesi per           45       -     45     4     -      X
    vehten(siguria,shendeti,higjena)

2   Didaktika e edukimit fizik dhe e   -     60    60     4     X      -
    lojrave levizore

IV. Disiplina formuese (DF)

1    Edukim teknologjik          60     -     60     5     X      -

 V. Disiplina formuese te zgjedhura nga studentet (DFZS)

    1.Njohuri te histories se vjeter   30     30    60     6     -      X
    boterore

    2.Legjislacion ne fushen e
    edukimit dhe mbrojtjes se
    femijeve.

    3.Elemente te komentit letrar
   4.E drejta publike dhe civile

VI.Praktike profesionale        60    172    232      18      -      -

V. Teze diploma             -     -     80      6       -      X

VI. Shuma                305    347    732      60      4      4
   P.s. –Nga tre lendet me zgjedhje student duhet te zgjedhe dy prej tyre (nga 1 ne çdo semester)

   -Praktika profesionale prane shkollave do te zhvillohet si me poshte:

   -Ne semstrin e peste 1 dite ne jave d.m.th 15 dite ose 60 ore.

   -Ne semstrin e gjashte 1 dite ne jave dhe shtate jave ne bllok, d.m.th 8 dite plus 35 dite ose 172
   ore gjithsej.
   Pëergjegjes departamenti                     DEKANI

   Prof.as.dr.Bashkim Jahollari              Prof.as.dr.Aleksandra Piluri
VII. PROGRAMI I STUDIMIT I GRUPUAR SIPAS DISIPLINAVE FORMUESE

Nr     Disiplinat               Orë në auditor   kredite

Disiplina të formi t të përgjithshem (A)

1      Studim dhe shkrim akademik           45          5

2      Hyrje ne Psikologji               60          6

3     Psikologji zhvillimi ( Zhvillimi        105          8
      moshor me theks të vecantë moshat
      6-11 vjec dhe edukimi special)

4     Edukim qytetar demokratik            40          45     Psikologji edukimi ( të             105          8
      nxënët,zhvillimi i të
      menduarit,menaxhimi i
      klasës,motivimi i nxënësve,vlerësimi)

6     Filozofi dhe sociologji             60          5
      edukimi.Legjislacioni arsimor dhe ai
      për minorenet.

               Disiplina të formimit karakterizues (B)

1     Matematike I(Arithmetike)            75          6

2     Matematike II(Algjeber)             75          6

3     Letersi për fëmijët e moshës së         50          5
      shkollës fillore

4      Gjuhë shqipe. (Të folurit dhe të        75          6
      shkruarit në moshat 6-11 vjec)

      Moduli I

5     Gjuhë shqipe. (Të folurit dhe të         75          6
      shkruarit në moshat 6-11 vjec)

      Moduli II

6      Modelim vizual i hapësirës(Edukuim       120          10
      figurativ dhe metodologji)
7     Edukim muzikor dhe metodologji          120           9

8     Metodologji e përgjithshme e           45           4
      mësimdhënies

9     Shkencat e natyrës dhe metodologji        90           8

      Biologji

      Kimi

      Fizikë

      Gjeografi

10     Histori kombëtare dhe metodologji         45           4

Disiplina të formimit të ngjashëm ose integruese me disiplinart karakterizuese (C)

1     Didaktika e matematikës(Konceptet         45           8
      bazë të kurrikulës kombëtare të
      matematikës Klasa 1-5

      Hartimi i kurrikulave dhe planifikimi i
      mësimit të matematikës)

2      Didaktika e gjuhës shqipe dhe e         90           8
      leximit ( Konceptet bazë të
      kurrikulës kombëtare të gjuhës
      shqipe dhe leximit letrar klasa 1-5
      Hartimi i kurrikulave dhe planifikimi i
      mësimit të gjuhës shqipe dhe leximit
      letrar)

3     Kujdesi për vehten ( siguria,           45           4
      shëndeti,higjena)

4      Didaktika e Edukimit fizik dhe e         60           4
      lojrave lëvizore.

            Gjuhe e huaj, informatikë, praktikë, stazh etj. (D)

1     Gjuhë e huaj (Anglisht)              75           5

      Moduli I

      Moduli II

2      Teknologji informative(Përdorim i        75           5
      kompjuterit në mësimdhënie
3       Edukim teknologjik                 60            5

4       Praktikë profesionale              135             7

5       Praktike profesionale              232             18

                 Disiplinat formuese me zgjedhje ( E)

1       Njohuri loje                   40            4

2       Bota sociale e femijëve

3       Njohuri te historise se vjeter           60            6
       boterore

       Legjislacioni ne fushen e edukimit
4       dhe mbrojtjes se femijeve
5       Elemente te komentit letrar.
6
       E drejta civile dhe publike.Mikroteza për mbrojtjen e diplomës             80          6
PS. 1.Nga katër lëndët me zgjedhje studenti duhet të zgjedhë vetëm dy prej tyre.

    ( Nga një për cdo semestër)

  2.Praktika profesionale do të zhvillohet nëkopshte dhe në klasat e para si më poshtë:

  -   Në semestrin e pestë një ditë në javë, dmth. 15 ditë ose 60 orë.
  -   Në semestrin e gjashtë një ditë në javë dhe tetë javë ne bllok dmth 47 dite ose 188 orë l

                               Pergjegjes departamenti

                             Prof.as.dr. Bashkim Jahollari
  Objektivat percaktuese të programit të studimit Cikli i Ulët.

Programi i studimit Cikli i Ulët përgatit mësues për klasat 1-5 të shkollës

9- vjecare. Këta mësues punojnë kryesisht në rajonin e Korcës dhe më gjerë.
Nisur nga nevojat që ka për këtë kategori mësuesish, synohet përgatitja e tyre
cilësore, që ata të jenë në gjendje të përballojnë dhe t’u përtshtaten sa më
mirë ndryshimeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme që pëson sistemi ynë
arsimor.

Synimi i mësipërm realizohet nëpërmjet tre objektivave kryesore:

  a. Përgatitja e mësuesve me aftësi profesionale dhe cilësi morale e
   shoqërore për t’u kthyer në modele     frymëzuese e motivuse    për
   nxënësit.
  b. Edukim tek studentët e dëshirës dhe vullnetit për punë studimore
   kërkimore në përputhje me objerktivat afatgjatë, për t’u krijuar atyre
   dhe mundësinë e vazhdimit të studimeve pasuniversitare në fushën e
   mësuesisë.
  c. Zhvillimi cilësor i procesit mësimor, duke harmonizuar drejt mësimin në
   auditor me praktikën profesionale që kryehet në shkolla.
STUDIMI DHE SHKRIMI AKADEMIK

Disiplinë (DFPB)

Msc.Anila Maxhe

Programi i studimit Cikli i Ulët , Kursi I, Semestri II

45 orë

5 kredite
Plani tema

Procesi i të shkruarit, të shkruarit teknik dhe joteknik; organizimi i përgjithshëm i tekstit, paragrafi,
llojet dhe karakteristikt e tij; kohezioni i tekstit, lidhëzat e tekstit, përkufizimi, tipet dhe të shkruarit e
tyre; përshkrimi dhe llojet e tij, përmbledhja e informacionit, argumenti; eseja dhe llojet saj; punimi
kërkimor, zgjedhja e temës, skedat dhe llojet e tyre, të lexuarit për kërkim, burimet e informacionit;
nënvizimi, struktura e shënimeve dhe llojet e tyre; cilësitë e stilit të punimit kërkimor, elementët e
formatit të tekstit, gabimet në procesin e të shkruarit.

     Literaturë e detyruar dhe ndihmëse

Cikël leksionesh

EKO. U (1997) Si të shkruajmë një punim diplome, Përpjekja,Tiranë.

MEMUSHAJ. R (2005) Shqipja standarde, Toena, Tiranë,.

SHKURTAJ. GJ (2008) Si të shkruajmë shqip, TOENA, Tiranë,.

SHKURTAJ. GJ (2006) Kultura e gjuhës, SHBLU, Tiranë
HYRJE NË PSIKOLOGJI

Disiplinë (DFPB)

Pprof.as.dr.Aleksandra Piluri

Programi i studimit Cikli I ulët Kursi I Semestri I

60 orë

6 kredite

Plani Tematik

Hyrje në psikologji. Probleme dhe metodat.Metodika e studimeve psikologjike. Bazat biologjike të
sjelljes.Gjenetika dhe mjedisi. Ndijimi dhe perceptimi. Pragjet e ndijimeve. Gjendjet e vetëdijes.
Gjumi, droga, hipnoza. Të mësuarit. Dhe llojet e tij. Kujtesa dhe strategjitë e përmirësimit të
kujtesës. Të mënduarit , gjuha , zgjidhja e problemit. Ndjenjat dhe emocionet. Motivacioni dhe jeta
aktive. Personaliteti dhe teoritë e tij. Inteligjenca, matja, faktorët. Patopsikologjia. Stresi dhe
përballimi I stresit dhe seksualiteti. Probleme te psikologjisë sociale.Literatura e detyruar dhe ndihmëse

  1.  Gjini F, Piluri A, Hyrje në psikologji, 1998
  2.  Terry F.Pettijohn Psikologjia, Tiranë 1996
  3.  E.R.Hilgard, R.C.Atikinson: Introduction to Psychology
  4.  Maurice Reuchlin: Psycologie PUF 1996
MATEMATIKË I, II


Disipline (DFK)

Ma. Arto Adili

Orë 75 + 75

Kredite 12

Semestri I, II

Vlerësimi përfundimtar : Provim

    Kuptime themelore matematike. Njohuri të logjikës matematike. Pohimi, pohimi i
kundërt, konjuksioni, disnjuksioni, implikimi dhe ekuivalenca. Bashkësitë, propozicionet dhe
kuantorët. Relacionet e renditjes dhe ekuivalencës. Funksionet, pasqyrimet, llojet e
pasqyrimeve. Veprimi algjebrik, vetitë e tij. Bashkësia faktore, veprimi faktor. Veprimi
ngushtim dhe shtrirje, bllokskema. Grupet pohime për to. Nëngrupet. Fushat, izoformimi i
unazave dhe fushave.
Letërsi për fëmijë
Disiplinë (DFK)
Dr. Jonela Spaho
Programi i studimit Cikli i Ulët
50 orë
Kredite 5


Plani tematik
Letërsia për fëmijë ka si object studimi, tërësinë e veprave letrare të krijuara në kohë dhe
hapësirë e të destinuara t’iu përgjigjen kërkesave, shijeve, temperamentit dhe psikologjisë së
një moshe të caktuar. Lënda kia si qëllim njohjen e studentëve me objektin , bazat, burimet,
specifikën dhe rëndësinë e letërsisë për fëmijë si dhe njohjen e tyre me veprat e autorëve, që
kanë hedhur bazat e kësaj letërsie.


Literature
Probleme të traditës dhe të aktualitetet në letërsinë për fëmijë, Tiranë, 1976
H.Borici “Fillimet e letërsisë shqipe për fëmijë”, Studime filozofike, V.3, 1976
O.Grillo “Panoramë letrare” 1-2
Pleniumi i letërsisë për fëmijë, nëntori, 4/83
Simpoziumi i parë Kombëtar për problemet e letërsisë për fëmijë, Tiranë, 1976
Letërsi e huaj në shek. 17-18-19,Tiranë, 1990
R.Qosja “Porosia e madhe” Tiranë, 1989
Gjuhë shqipe (të folurit dhe të shkruarit në moshat 6-11 vjec)
Moduli I,
Moduli II
Ma. Hysnie Hyska
Programi I studimit Cikli I Ulët
150 orë
Kredite 12


Plani tematik
Synon të pajisë studentët me njohuritë kryesore për gjuhën në përgjithësi dhe për gjuhën
shqipe në vecanti. Njohuritë për gjuhën shqipe përfshijnë historinë e saj, gjuhën standard,
dialektet dhe të folmet e shqipes si dhe njohuritë mbi tre nënsistemet e saj; fonetikë,
leksikologji dhe morfologji.
Njohuritë teorike jepen duke u alternuar me zbatimin praktik. Janë trajtuuar: gjuha dhe
gjuhësia, dialektet. Gjuha e shkruar dhe drejtshkrimi I gjuhës shqipe, njohuri për fonetikën.
Një vend të rëndësishëm zë frazeologjia, stilet, morfologjia, emir, mbiemri, numërori,
përemrat, folja, ndajfolja, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirmat.
EDUKIMI FIGURATIV

Disiplinë (DFK)

Dr.Kristofor Naslazi, Llazi Dengo

Programi i studimit Cikli i Ulët Kursi I Semestri I, II

120 orë

10 kredite

Plani Tematik

Vizatimi si bazë e artit figurative. Vizatimi ,llojet, teknikat dhe mjetet e ralizimit të tyre. Vizatimi me
dritëhije i një kubi, sfere nga natyra. Vizatim nga natyra i ngrup objektesh. Vizatimi i nje peisazhi nga
imagjinata dhe natyra. Vizatimi i qilimit me motive simbas krahinave të rrethit tonë. Vizatimi
dekorativ me motive gjeometrike dhe ngjyra. Vizatimi i një fabule, tregimi nga imagjinata. Ilustrimi i
një përralle me ngjyra. Vizatimi 4 stinët e vitit me ngjyra. Natyra e qetë me fruta. Vizitë në muzeun e
piktorit Vangjush Mio.Literatura e detyruar dhe ndihmëse

  1. Arti shqiptar dhe botëror
Gjuhë e huaj

Moduli I   Moduli II

Disiplinë DF

Dr. Pavllo Cicko

Programi I studimit Cikli I ulët

Viti I, semestri I, II

75 orë

Kredite 5Plani tematik

Studentët duhet të kenë njohuri mesatare të gjuhës angleze, në aspektin komunikues, leksikor e
gramatikor. Mësimi I gjuhës angleze u krijon mundësi studentëve të kuptojnë përse e përdorin
gjuhën angleze në situate të ndryshme, duke trajtuar tematika të larmishme nga jeta e përditshme,
arti, muzika, letërsia, puna, bota e komunikimit, marrëdhëniet e njerëzve etj. Lënda do të zhvillohet
me tekstin “Headëay” Intermediate që konsiston në 12 mësime teksti e 12 mësime fletore pune,
përkatësisht në rubrikat bazaë të fjalorit, gramatikës dhe komunikimit.
Teknologji informative

Disiplinë DF

Ma. Dhori Beta

Programi I studimit Cikli I ulët

Kursi I, Semestri II

75 orë

Kredite 5Plani tematik

Kjo disiplinë I njeh studentët me ndërtimin dhe funmksionimi9n e kompjuterit duke evidentuar
programet kryesore të tij.

Sistemi I administrimit Ëindoës. Administrimi I informacioneve me Ëindoës Explorer dhe My
Computer. Konfigurimi I komponentëve nëpërmjet Control panel.kërkimi I informacioneve në
kompjuter. Përshkrimi I dritares kryesore dhe mënytë.hapje dokumentash të rinj, Formatimi I fletës,
tekstit, -paragrafëve. Tabelat, Printimi. Qelizat dhe adresat, Krijimi I grafikëve etj.
PSIKOLOGJI ZHVILLIMI

Disipline (DFPB)

Anjeza Vila

Programi i studimit Cikli i ulet Kursi II, Semestri i I, II

Oret: 105 ore

Kreditet :8Programi tematik

Studimi i zhvillimit ;Metodat e studimit shkencor te psikologjise se zhvillimit ; Bazat gjenetike te
zhvillimit; Zhvillimi prenatal dhe lindja; Teori te zhvillimit te femijeve; Foshnjeria; Periudha pas
lindjes:Zhvillimi fizik, dhe zhvillimi i aftesive; Atashimi; Zhvillimi i mardhenieve sociale, Femijeria e
dyte, Zhvillimi; Procesi i socializimit, Femijeria e Mesme:Karakteristika te pergjithshme; Zhvillimi
gjate femijerise se mesme, Teori te zhvillimit moral; Zhvillimi gjinor

Aspekte sociale te lidhura me femijerine; Edukimi special; Roli i shkolles per mbrojtjen dhe trajtimin
e femijeve me probleme; Ceshtje dhe fenomene sociale te lidhura me femijet, Adoleshenca, Aspekte
psikologjike gjate periudhes se adoleshences; Ceshtje te lidhura me adoleshencen, Moshat e rritura,
Ceshteje te lidhura me moshat e rritura.
Literatura e detyruar

  1. Psikologji e Zhvillimit, nga Liljana Recka (2005)-Literature e detyruar

Literature ndihmese:

  1. Understanding Human Behaviour and the Social Enviroment, CharlesZastroë and Karen Krist-
    Ashman (1993)
  2. Child Protection in Schools, Aline Coller
  3. Child protection Manual in Schools, Terre des homes Albania (2009)
  4. Influences on Human Development, Bronfenbrenner & Mahoney (2005)
EDUKIM QYTETAR DEMOKRATIK
Disipline (DFP)
Natasha Buzali

Ngarkesa mësimore        40 ore
Semestri             1
Kredite             4Tematika e leksioneve

  1.  Të drejtat e njeriut
  2.  Demokracia
  3.  Kushtetua
  4.  Kodi i punës dhe sindikatat
  5.  Paqrtitë dhe pushtetit
  6.  BE dhe Shqipëria
PSIKOLOGJI EDUKIMI

Disiplinë (DFPB)

Ma.Donika Dardha

Programi i studimit Cikli i Ulët Kursi II Semestri III,

105 orë

8 kredite

Plani tematik

Mësimdhënia art , shkencë, krijimtari. Vlerësimi i karakteristikave të fëmijëve. Teoritë e zhvillimit.
Karakteristikat e moshës, fizike, emocionale dhe konjitive. Ndryshimet individuale dhe mësimdhënia.
Faktorët e ndryshimeve individuale. Kushtëzimi klasik, kushtëzimi veprues. Teoria e të mësuarit
social. Teoria e përpunimit të informacionit. Teoritë e të mësuarit konjitiv. Natyra e të mësuarit të
kuptimshëm. Rëndësia e strukturës dhe zbulimit. Drejtimi i Gagne për zgjidhjen e problemeve.
Psikologjia humaniste e të mësuarit. Motivacioni, disa këndvështrime psikologjike për të. Matja dhe
vlerësimi i të mësuarit. Mësimdhënia efektive. Menaxhimi i klasës dhe komunikimi. Zhvillimi i të
menduarit dhe zgjidhja e problemit. Inteligjenca dhe të menduarit. Taksonomia e Blumit. Lidhjet
sociale mësues nxënës. Mësimi si ndeshje sociale. Të mësuarit social dhe modelet e rolit.
Kompetencat e mësuesit. Të bëhesh mësues i mirë.

Literatura e detyruar dhe ndihmëse

1.Biehler F.R,Snoëman.J, Psikologji e zbatuar në mësimdhënie , ISP

2.Gardner H, Dimensionet e mendjes, ISP

3.Musai B, Psikologji edukimi, Tiranë, 1999

4.Strategji të të mësuarit.

5.Musai B, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues.

6.Musai B, Metodologji e mësimdhënies.

7.Mc Namara S, Të kuptuarit e të qenit ndryshe

8.Save the children. Disiplina positive në klasa gjithëpërfshirëse mësimdashëse.

9.Llenn A, Cousins J, Eleminimi i pengesave në të nxënë në moshën e hershme.
EDUKATË MUZIKORE DHE METODOLOGJI

Disiplinë (DFK)

Programi i studimit Cikli i ulët, Kursi II Semestri III, IV

Prof.asc.Josif Minga

120 orë

9 kredite

Plani tematik

Teoria e shkrimit, leximit dhe këndimit të muzikës. Kohët e thjeshta në muzikë: 2/4; ¾; 4/4; ushtrime
leximi deri në 1/16. Shkalla maxhore, semitonet 3-4; 7-8; Ç’është arpezhi, akordi, këndimi më vetë
dhe në grup. Shkalla minore, tonet, semitonet; 2-3; 5-6; arpezhi, akordi. Shenjat në muzikë:
aksidentore, dinamike, të ngjyrimit, timbri. Tastjera me dy oktava sipas sistemit kromatik, njohje,
përvetësim me dieza dhe bemola. Mësimi dhe këndimi i himneve, autorët në muzikë dhe fjalë.
 Cilat janë zërat njerëzorë? Karakteristikat e zërave fëminorë, më pas ndarja sipas gjinisë: zëra
femërore-zëra mashkullorë. Dëgjimi muzikor me dhe pa titull në komentin emocional. Edukata
muzikore, pjesë e personalitetit të mësuesit në Ciklin e Ulët. Muzika prej Antikitetit në Mesjetë. Tre
elementët e muzikës; melodia, harmonia, ritmi. Kënga popullore shqiptare, anonimiteti i saj. Kënga
patriotike shqiptare, Kënga partizane shqiptare. Muzika klasike, Opera si formë e muzikës skenike.
Muzika romantike. Baleti si vepër skenike muzikore. Muzika e filmit dhe teatrit. Muzika si arti i
përsosmërisë së dëgjimit. Muzika moderne . Ora tradicionale. Ora jotradicionale .Tre interesat
muzikore tek fëmijët. Familjet e instrumentave, orkestra e madhe sinfonike. Vlerat e muzikës. Kohët
e përbëra, e të përziera në muzikë. Muzika shqiptare në përgjithësi . Përgatitja e 5 spektakleve
vjetore; fillimi i shkollës, Viti i Ri, festa e Abetares, festa e Mësuesit dhe Nënës, 1 Qershori.
Literatura e detyruar dhe ndihmëse

  -Materiale të autorëve Karl Orf dhe Kolday.

  -Materiale nga ciklet e këngëve të Kristina Davenës.

  -Imitime, praktika nga përvoja e Roehampton University, Gent University etj.

  -DËD, CD me materiale të grupuara sipas moshave fëminore.

  -Jacobs author, Listining of music.

  -Spiro Kalemi, Muzika për të gjithë.

  - Fatmir Hysi, Estetika në tri pamje.

  - Vaso Tole, Muzika dhe letërsia.
METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES

Disiplinë (DFK)

Ma.Donika Dardha

Programi i studimit Cikli i Ulët Kursi II Semestri IV,

45 orë

4 kredite

Plani tematik

Kuptimi i të nxënit dhe mësimdhënies. Teoritë dhe modelet e të nxënit. Teoritë dhe modelet e
mësimdhënies. Plani mësimor, programi dhe teksti mësimor. Metodat e mësimdhënies. Metodat
që kanë në qendër nxënësin: metodat e teknikës në grup, metodat dhe teknikat e hulumtimit, të
nnxënët në bashkëpunim. Metodat me në qendër mësuesin: shpjegimi, ligjërata, biseda,
demonstrimi. Mësimdhënia për zhvillimin e të menduarit të nivelit të lartë. Planifikimi i
mësimdhënies. Taksonomia e objektivave. Planifikimi i mësimit. Kuptimi i planit si element didaktik.
Organizimi i mësimit. Vlerësimi i nxënësit. Materialet dhe mjetet mësimore. Faktorët që ndikojnë në
mësimdhënie. Vlerësimi i mësimdhënies. Profesioni i mësuesit.

Literatura e detyruar dhe ndihmëse

1.Musai B, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë , 2003

2.Jyce B & Ëeil Marsha, Modules of Teaching , Neë Jersey, 1980

3.Musai B, Psikologji edukimi, Tiranë, 1999

4.Strategji të të mësuarit.

5.Musai B, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues.

6.revista e shkencave të edukimit

7.Metodat e të mësuarit , AEDP

8.Metodat e mësimdhënies, AEDP.

9.QTKA, Mësimdhënia me në qendër nxënësin.

10.ISP, Edukimi global, Tiranë , 2003

11.Modele për mësimdhënie të suksesshme, Edu Alba, Tiranë , 2001
Didaktika e matematikës

Disiplinë (DF)

Dr. Pandi Napuce

Programi I studimit Cikli I ulët

Kursi II, semestri I

Ore 45

Kredite 8Plani tematik

Programi I integruar, disa koncepte teorike që lidhen ngushtë me principet didaktike të të
mësuarit të matematikës, me metodat logjike të të mësuarit. Vend të rëndësishëm në
rrafshin teorik e praktik zenë modelet bashkëkohore si modeli E.R.R, P.N.P, “Ora e shkrirë”,
“Të mësuarit problemor”, “Të mësuarit e programuar”, të cilat ndijkojnë në rrugën e
zbulimit të njohurive matematike sigurisht në forma të thjeshtëzuara e të udhëhequra nga
mësuesi. Peshën specifike e ze paraqitja e koncepteve thelbësore matematike, numri
natyror, veprimet me numrat, bashkësitë, relacioni, thyesat, numrat me shenjë, numrat me
presje, njohuri nga gjeometeria etj.
DIDAKTIKA E GJUHËS SHQIPE

Disiplinë (DFN)

Vilma Petro

Programi i studimit Cikli I ulet Kursi II Semestri III. IV

Oret. 90 ore

Kreditet. 8

Plani tematik

Objekti i lendes Didaktike e gjuhes, eshte krijimi i aftesive dhe shprehive per nje
mesimdhenie shkencore dhe me ne qender nxenesin ne lendene gjuhes shqipe ne Ciklin
Fillor. Ky kurs me kohezgjatje I vjecare I njeh studentet me qellimet dhe objektivat e
kurrikulumit te gjuhes shqipe per klasat I-V, me strukturen e programit dhe vecorite e tij nga
klasa ne klase linjat themelore dhe nenlinjat e ketij programi.

Gjate ketij kursi realizohet nje veshtrimi pergjithshem mbi metodat e mesimdhenies qe
perdoren dhe ndikimin e tyre ne cilesine e nxenies, analizohet lidhja dhe kombinimi I tyre, si
dhe pershtatja me nivelin e klases dhe nevojat e te nxenit.

Permes trajtimit te metodikave te punes sipas linjave te programit, jepen modele praktike
qe mund te perdoren me nxenesit per perftimin dhe thellimin e njohurive si dhe per nxitjen
e zhvillimin e mendimit krijues dhe kritik te tyre.

Njohja me standardet e permbajtjes dhe arritjeve ju mundeson studenteve te thellohen ne
analizen e problematikave qe ndeshen ne zbatimin e programit si dhe ju krijon pika referimi
per vleresimin real dhe objektiv.

Literatura e detyruar

  1. Tekstet e nxenesve te gjuhes shqipe klasa I-V
  2. Programet mesimore klasa I-V
  3. Standardet e permbajtjes ne lenden e gjuhes shqipe
  4. Standardet e arritjeve ne lenden e gjuhes shqipe
  5. Te nxenet ne bashkepunim CDE, Cikli fillor klasaa I-V
Literatura ndihmese.

  1. Kurrikula dhe shkolla ITK, Tirane Seria e CF.
  2. Librat e metodikave per mesuesin Lenda Gjuhe shqipe, Klasat I-V
NJOHURI PER LOJËN

Disiplinë LFS

Ma. Mariela Burda.

Programi i studimit Cikli i Ulët Kursi II, semestri IV

40 ore

Kredite 4

PLani tematik

Loja dhe karakteristikat e saj. Bazat teorike të lojës. Vështrim ipërgjithshëm për kurrikulumin me në
qendër femijën. Krijimi i klasave me në qendër fëmijët. Vlerësimi i vazhdueshëm. Krijimi i
partnershipit me familjet . Rëndësia e të pyeturit ,teknika ,mënyra dhe procedura që e zhvillojnë
më tepër këtë proces. Intregimi në ciklin fillor. Qendra e shkrim-leximit. Matematika. Shkenca.
Artet vizive. Njësi tematike studimi.

Literatura bazë dhë ndihmëse

1.Ëalsh . K…..,Krijimi i klasave me në qendër fëmijën. (fëmijët 6-7vjeç), 1999.

2.Ëalsh. K…. ,Krijimi i klasavë më në qendër fëmijën (fëmijët 8-9-10vjeç), 1999.

3.Scully.P……,Kurrikulumi me në qendër fëmijën.

4.Laipizig . J……,Studimi i fëmijëve përmes vëzhgimit dhe regjistrimit.

5.Kamani. P, Loja , fëmija i rrituri.
Bota sociale e fëmijëve

Disiplinë DFZS

Prof.dr.Fatbardha Gjini

Programi I studimit Cikli I Ulët

Kursi II, Semkestri II

Orë 40

Kredite 4Planji tematik

Faktorët e zhvillimit social të fëmijës. Familja, baza e marrëdhënieve sociale dhe e socializimit.
Atashimi dhe roli I tij në zhvillimin e hershëm dhe të vonshëm. Bota e grupit të fëmijëve. Efektet dhe
fenomenet e grupit. Marrëdhëniet ndërpersonale në grup. Dinamika e ndërveprimeve në grup.
Status I fëmijëve në grup. Rolet sociale. Organizimi në grupe. Sjelljet prosociale. Mundësitë e grupit
për modifikimin e sjelljes antisociale. Mësuesi dhe grupi.
Filozofi dhe sociologji edukimi

Disiplinë DFPB

Prof.as.dr. Irena Nikaj

Programi I studimit Cikli I Ulët

Kursi III, semsestri I

Orë 60

Kredite 5Plani tematik

Është disiplinë e formimit të pëergjithshëm dhe ka si bazë formimin fiklozofik të studentëve.
_Përvehtësimin e koncepteve, teorive dhe problematikës bazë, njohjen e pikpamjeve të disa prej
përfaqësuesve më të mëdhenj të mendimit filozofiki. Të stimulohet tek studentët e debatit,
diskutimit, argumentimit nëpërmjet fjalës së lirë.

Filozofia studion origjinën e mendimit filozofik. Marrëdhëniet e njeriut si qenie me ndërgjegje më
botën. Filozofia mbi marrëdhëniet midis njeriut dhe botës. E pandërgjegjshmja. Filozofia mbi
problemin e gjuhës, mbi hapësirën, mbi kohën, ëkzistencën, njohjen, shkencën.
Shkencat e natyres

-Biologji  -Kim  -Fizike  -Gjeografi

Disiplina DFK

Programi I studimit Cikli I ulët

Kursi III, Semestri I, II

Orë 90

Kredite 8Plani tematik

Objekti I biologjisë. Vecoritë e gjallesave.Përbërja kimike e qelizës.Struktura e saj.Mënyra e ndarjes
qelizore. Biosinteza.Klasifikimi I botës së gjallë. Ndërtimi atomic Punë laboratory

Objekti I fizikës. Dukuritë mekanike. Kinematika. Dinamika. OPuna. Fuqia. Energjia. Mekanika. Fizika
molekulare. Lëngjet. Optika. Relativiteti etj.

Hyrje në kimi. Struktura e atomit. Tabela periodike e elementeve. Lidhjet kimike. Kinetika
kimike,Acidet. Bazat etj

Hyrje në shkencën e gjeografisë. Skicimi I mjedisit nga njeriu. Mënyrat e orientimit. Toka si system
diellor.Atmosfera. Hidrosfera. Pozita gjeografike, kufijtë e Shqipërisë. Organizimi shtetëror dhe
administrative. Popullsia. etj
Histori kombëtare dhe metodologji

Disiplinë DFK

Prof.as.dr.Bashkim Jahollari

Programi I studimit Cikli I Ulët

Ktursi III, Semestri II

Orë 45

Kredite 4Plani tematik

Shthurja e rendit të bashkësisë primitive. Skllavopronaria. Marëdhëniet feudaloe.Lufta e popullit
shqiptar kundër pushtuesve turq. Rilindja Kombëtare Shqiptare. Lidhja e Prizrenit. Shpallja e
Pavarësisë.. Revolucioni I Qershorit. Lufta Antifashiste Nacionalclirimtare. Diktatura komuniste.
Veteizolimi ekonomik I Shqipërisë. Pluralizmi.
KUJDESI PER VETEN (SIGURIA , SHENDETI, HIGJIENA)

Disiplinë DFN

Ma.Mariela Burda

Programi i studimit Cikli i Ulet.Kursi III ,sem V

45 ore

Kredite 4

Plani tematik

Higjiena shkollore dhe periudhat e rritjes dhe zhvillimit të fë mijëve. Periudhat e rritjes dhe zhvillimit
të fëmijës . Ndryshimet e organizmit të fëmijëve gjatë rritjes dhe zhvillimit. Zhvillimi dhe higjiena e
sistemit eshtror-muskulor dhe higjiena e lëkurës. Zhvillimi dhe higjiena e organeve te frymëmarrjes,
qarkullimit të gjakut dhe organeve të tretjes. Zhvillimi dhe higjiena e organeve urinare, hormonale,
seksuale dhe higjiena e shqisave. Higjiena e ushqimit të fëmijëve. Higjiena e sistemit nervor.
Kerkesat higjieno-sanitare në ndërtimin e godinës së shkollës, për orenditë shkollore dhe mjetet
mësimore, për zhvillimin e procesit mësimor, për rregjimin ditor dhe zhvillimin e veprimtarive
jashteshkollore të fëmijëve. Higjiena e veshjes dhe kalitja e fëmijëve.Sëmundjet ngjitese të moshës
fëminore dhe të moshës shkollore. Sëmundjet ngjitese më të shpeshta që prekin organizmin e
fëmijës.

Literatura e detyruar dhe ndihmëse.

1.Jannette.E, Ëatson. R.N, Medical-syrgical nursing and relatet physiology,1979.

2. Kapedani,K,Canaj,P, Higjiena Sportive,shblu,Tirane 2004.

3.Marieb.N.E, Human Anatomy and Physiology.

4.Toli,K,Hasani,L,Higjiena shkollore ,shblu, Tirane 2001.
DIDAKTIKA E EDUKIMIT FIZIK DHE LOJRAVE LËVIZORE.

Disiplinë DFN

Ma Mariela Burda.

Programi I studimit Cikli i Ulët. Kursi III. Semestri VI.

60 orë.

Kredite 4

Plani tematik

     Qëllimi dhe detyrat e edukimit fizik tek fëmijët e moshës 6-10 vjeç.veoritë anatomo-
fiziologjike të fëmijëve të moshës 7-10 vjeç, Metodat e edukimit fizik. Lëvizjet kryesore . Ecja.
Vrapimi. Kërcimi. Zvarritjet. Ngjitjet. Ecja nën e nëpër mjete. Hedhja dhe kapja. Kacvjerrja dhe
varrjet. Struktura e aftësive fizike.Mjetet e edukimit fizik. Ora e edukimit fizik.Terminologjia e disa
rreshtimeve.Parimet didaktike. Lojrat lëvizore. Lojrat olimpike.Lojrat kolektive. Lojrat e kontaktit dhe
të kundërshtisë. Lojrat e imitacionit. Veprimtaritë atletikore dhe gjimnastikore.

Literatura e detyruar dhe ndihmëse.

  1.  Canaj. P , Leksione pasuniversitare,Maj 2006.
  2.  Jorgoni. A ,Metodologjia e edukimit fizik, 2004.
  3.  Kurrikula dhe shkolla, Edukimi fizik,1,2,3,4,5,6,7,ISP.
  4.  Michand. R, Agir dans le mond,Nathan.
  5.  Subashi. G, Daci. J,Didaktika e edukimit fizik,2004.
  6.  Lojra dhe aktivitete sportive, Manual,”Filozofia e zhvillimit të fëmijës” Botim I AEDP
Edukim teknologjik

Disiplinë DF

Belkize Saraci

Programi I studimit Cikli I ulët

Kursi III, Semestri I

Orë 60

Kredite 5Plani tematik

Teknologjia dhe sistemet teknologjike. Materialet teknologjike. Llojet e materialeve. Vizatimi.
Teknologjia mekanike, e transportit dhe mjedisit. Teknologjia ushqimore, mjekësore, e ndërtimit, e
burimeve të energjisë. Teknologjia e elektricitetit, e komunikimit etj.
Njohuri të Historisë së vjetër botërore

Legjislacioni në fushën e edukimit dhe mbrojtjes së fëmijëvë

Elemente te komentit letrar

E drejta publike civile

Disiplina DFZS

Programi I studimit Cikli I ulët

Kursi III, semestri I, II

Ore 60

Kredite 6Plani tematik

Lindja e jetës në tokë dhe shfaqja e qenjeve të para njerëzore. Qytetërimet e hershme. Qytetërimi
egjiptian I lashtësisë. Qytetërimet e Mesopotamisë. Qytetërimi I Indisë, Kinës. Historia antike Greke.
Athina, demoktracia e parë. Shteti I Spartës së vjetër. Naqedonia në shek. V deri në gjysmën e parë
të shek. IV pr.K.

								
To top