PSIHIJATRIJA STARIJE DOBI

Document Sample
PSIHIJATRIJA STARIJE DOBI Powered By Docstoc
					PSIHIJATRIJA STARIJE DOBI

  doc. dr. sc. Ivan Požgain
      DOBNI KRITERIJI

  STARIJE OSOBE - 60 DO 75 g
  STARE OSOBE - 76 DO 90 g
  VRLO STARE OSOBE - PREKO 90 g
  GERONTOLOŠKA POPULACIJA – PREKO 65
  GRANICE UTEMELJENE NA STATISTICI
 SOCIODEMOGRAFSKI ASPEKTI
     STAROSTI
 U ANTIČKO DOBA STAROST 3O G
 NA POČETKU 20. STOLJEĆA 50 GODINA
 POČETAK MILENIJA 75 GODINA
 U SAD STARIJIH OD 65 GODINA 11%
 U 2030. PREDVIĐA SE UDIO OD 21%
 SKUPINA 65-74 g U 1986. OSAM PUTA
 VEĆA NEGO 1900.
 U SAD 11% STARIJIH TROŠI PREKO 30%
 SREDSTAVA IZ FONDOVA ZDRAVSTVA
     TEORIJE STARENJA

 GENETSKE TEORIJE
 ukodirane poruke, mutacije, pogreške,
 entropije

 FIZIOLOŠKE TEORIJE STARENJA
 endogeni i egzogeni slobodni radikali,
 neuroendokrine teorije, fiziološka involucija
 mozga
     Genetske teorije podržava

• točno normiran kapacitet za mitoze pojedinih vrsta
• jatrogene genetske manipulacije uzrokuju
 prijevremeno starenje
• hereditarna stanja s prijevremenim starenjem
• jednojajčani blizanci približno jednako dugo žive
• dugovječnost – longitudinalna familijarnost
       Kromosom 14
•  genom – 50 mlrd kopiranja u 4 mlrd godina
•  manje od 50 staničnih dioba – tijelo
•  gen TEP1 – proizvodi protein telomerazu
•  na krajevima kromosoma “besmisleni tekst”
•  “riječ” TTAGGG čini telomeru
•  godišnje se gubi oko 31 “slovo”
•  kod 80-godišnjaka telomera 5/8 novođenč.
      Kromosom 14

• duljina telomera različita kod ljudi, u
 rasponu 7.000 – 10.000 “slova”
• duljina telomera nasljedno svojstvo
• starenje ipak pod kontrolom više od 7.000
 gena, utjecaja slobodnih radikala itd.
      Fiziološke teorije

• slobodni radikali – stradavaju membrane,
 enzimi, transmitori (peroksidacija
 serotonina – triptamin 4,5 dion)

• radikali egzogeni i endogeni
       Fiziološka involucija

• viša reaktivnost neurona u mladenačkoj dobi

• redukcija međusobnih neuronskih kontakata

• morfološke promjene neurona

• redukcija broja neurona
 NEUROBIOKEMIJSKE PROMJENE U
     INVOLUCIJI
• redukcija katekolamina (tirozinhidroksilaza,
 dopamindekarboksilaza, betahidroksilaza)
• porast razine MAO (posebno u menopauzi)
• labilnost HPA osovine (osjetljivost na stres)
• redukcija acetikolinergičke aktivnosti (pad
 aktivnosti acetilkolintransferaze)
• propadanje kolinergičkih glutaminergičkih
 neurona
• redukcija gabaergičkog sustava
  “Normalne” psihičke promjene u starenju

•  prvi znaci popuštanja početkom 4. desetljeća
•  stil, moral – stabilni cijelog života
•  predstava o sebi i samoprihvaćanje veći
•  okretanje od vanjskog k unutarnjem svijetu
•  reorganizacija sustava vrijednosti
•  naglašavanje humanitarnih crta
•  umjesto mjenjanja prilagodba okolini
 PSIHIČKI POREMEĆAJI U
    STARENJU

• Involutivni psihotični poremećaji
• Kronični organski moždani poremećaji –
 demencije
• Akutni psihoorganski sindromi
• Anksiozno depresivna stanja
    INVOLUTIVNI PSIHOTIČNI
       POREMEĆAJI


  Involutivna melankolija (Kraepelin 1898)
  Involutivna paranoja (Kleist 1913)
  Involutivna parafrenija (Serka 1919)
  Presenilne psihoze – demencije
  (SDAT i Pick)
  INVOLUTIVNA MELANKOLIJA

• endogena monopolarna depresija, češće u žena
• uz tipične simptome depresije – sumanute ideje
 krivnje, ideje proganjanja, anksioznost, agitacija
• delire enormite – ekstremni oblik nihilizma
• trajanje faze 14 mjeseci
• velika opasnost od suicida
• ponekad stupor – “katatona involutivna depresija”
     INVOLUTIVNA PARANOJA


•  Kleist 1913.
•  sumanutost proganjanja
•  sadržajni poremećaji mišljenja
•  poremećaji opažanja, ali rijetke slušne haluc.
•  kroničan tijek, ali bez raspada ličnosti
   INVOLUTIVNA PARAFRENIJA


• Serka 1919.
• kronično progresivna produktivna psihoza
• sumanute ideje veličine i seksualni motivi
• česte slušne halucinacije
• razdražljivost vremenom prelazi u emocionalnu
 tupost
• poremećaji pamćenja i govora
• većina autora ju označava kao “kasni oblik sch”
 ORGANSKI MOŽDANI POREMEĆAJI
     DEMENCIJE


• progresivno oštećenje duševnih, osobito
 intelektualnih funkcija zbog čega je osoba
 ometena u svim aspektima života
• moguća u svim razdobljima života
• podjela na SDAT i ostale
        DEMENCIJE

  SDAT
  MID
  Huntingtonova koreja
  Creutzfeld-Jacobsova bolest
  Pickova demencija
  Dementia pugilistica
  NPH demencija
         SDAT

• progresivna demencija poslije 65 g.
• prije 60 g. Alzheimerova bolest
• više od 50% svih demencija su SDAT
• 80% umire unutar 2 g
• autosomalno dominantan prijenos (gen
 lociran na 21. kromosomu)
• plakovi i neurofibrilarna degeneracija
  SDAT PATOLOŠKE PROMJENE

• selektivni gubitak kolinergičkih neurona
• snižena aktivnost acetilkolin transferaze
• pad sinteze melatonina
• povećano stvaranje slobodnih radikala
• snižena utilizacija glukoze i regionalni
 krvni protok (PET)
• na CT difuzne atrofičke promjene
 (najizraženije temporalno)
    SDAT KLINIČKI STADIJI

• rani stadij – zapamćivanje, smetnje govora
 sve do afazije, orijentacija, apstraktno
 mišljenje, promjene raspoloženja
• srednji stadij- progresija + ataksija,
 zapuštanje, potreban nadzor
• terminalni stadij- potpuno osiromašenje,
 smetnje gutanja, inkontinencija, konfuzno-
 delirantna stanja, stalna njega
          MID


• po učestalosti na 2. mjestu, češća kod
 muškaraca
• kaskadna progresija
• prethode joj hipertenzija, TIA i ICV
• klinički prolazna smetena stanja ili
 delirantne psihotične dekompenzacije
• klinička dijagnoza upotpunjena s CT, MR,
 SPECT
   HUNTINGTONOVA KOREJA

• opisana 1872.g.
• autosomalno dominantna neurološka
 bolest, poslije 30.g.
• vrlo rijetko, 1:25.000
• atrofija front. i supkortik.struktura
• koreiformne kretnje
• paranoidna stanja, agitacija, depresija
• demencija s deterioracijom, oko 15 g
  PARKINSONOVA DEMENCIJA
• zahvaćeno više od 25% osoba s
 Parkinsonovom bolesti
• kod 20% oboljelih od Parkinsonove bolesti
 koegzistencija sa SDAT
 CREUTZFELD-JACOBSOVA BOLEST

• subkortikalna demencija
• upadni neurološki znaci i EEG promjene
 (lepršavi tremor, miokloni napadi)
• infekcija sporim virusom
• spongioformna degeneracija mozga
• brzo propadanje ličnosti
• smrt unutar godinu dana od pojave
 demencije
    PICKOVA DEMENCIJA

• klinički se teško razlikuje od SDAT
• zahvaća frontalni i temporalni režanj
• dg samo patohistološki - jasna odvojenost
 zahvaćenih od nezahvaćenih dijelova mozga
 (gubitak neurona kore, nema senilnih plakova i
 neurofibrilarne degeneracije)
• izražena apatija sa zapuštanjem ličnosti
• žarišne promjene (afazija, apraksija, agnozija)
  DEMENTIA PUGILISTICA


• frontalni režanj
• posljedica ponavljanih mikrotrauma
• u starijoj dobi zbog pridruženih utjecaja
 cerebralne involucije
      NPH DEMENCIJA


• normotenzivni hidrocefalus
• nakon preboljelog meningitisa ili teže
 kraniocerebralne ozljede
• uz interni hidrocefalus trijas simptoma:
 smetnje hoda, inkontinencija i demencija
   Akutni psihoorganski sindromi

• akutna dekompenzacija kod demencija

• akutna konfuzna stanja

• akutna delirantna stanja
  Akutne dekompenzacije dementnih razni etiološki čimbenici (lijekovi,
 endokrini poremećaji, egzacerbacije
 psihoza, socijalni)
 LIJEKOVI KAO ETIOLOŠKI
    ČIMBENICI

• antikolinergici (posebno osjetljivi SDAT)

• lijekovi s antikolinergičkim nuspojavama
 (antiparkinsonici, antihistaminici,
 antiaritmici, triciklici, spazmolitici, neki
 okulistički lijekovi, pojedini anestetici)
  ENDOKRINI I METABOLIČKI
     POREMEĆAJI
•  hiperkalcijemija
•  hiper ili hipoglikemija
•  pogoršanje mb Cushing ili mb Adison
•  hepatalna, srčana, respiratorna oboljenja
•  malnutricija
•  dehidracija
   SOCIJALNI ČIMBENICI


• promjena sredine

• odlazak u bolnicu

• gubici
    TERAPIJA AKUTNIH
  PSIHOORGANSKIH STANJA
• ukloniti uzroke akutnih dekompenzacija

• vazoaktivni lijekovi, antikolinesterazni lijekovi
 (fizostigmin, piridostigmin), MAO inhibitori

• od psihofarmaka kod lakših slučajeva
 anksiolitici i hipnotici, a kod težeg stupnja
 antipsihotici
 Afektivni poremećaji u staračkoj
        dobi
• najčešći psihogerijatrijski problem
• preko 25% svih suicida u SAD oni
 preko 65 g
• biološka uvjetovanost (deplecija NE i
 5HT, porast MAO u menopauzi)
• klinička slika često netipična, česta
 konfuzna stanja
  LIJEČENJE AFEKTIVNIH
    POREMEĆAJA
• antidepresivi uz pažljiv odabir
• inhibirane depresije – stimulirajući
 antidepresivi
• agitirane depresije – antidepresivi s
 naglašenijim sedativnim učincima
• kod refrakternih - EST
  Paranoidna stanja staračke dobi

•  patološka sumnjičavost
•  tranzitorna paranoidna stanja
•  kasna ii staračka parafrenija
•  kasna shizofrenija
•  liječenje samo kod težih slučajeva -
  antipsihotici
   Gerijatrijska prevencija

• adekvatni uvjeti stanovanja
• pojačan nadzor kod noćnih ustajanja zbog
 sedativnih i hipoten. učinaka psihofarmaka
• ispravni slušni aparat i naočale
• kontrola prehrane, unos tekućine
• poticanje na osobnu higijenu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:174
posted:5/31/2012
language:
pages:38