Seminar 8 9

Document Sample
Seminar 8 9 Powered By Docstoc
					Poročilo ob koncu leta 2010/11 Družboslovje (SLO, GEO, ZGO, PSI, SOC, ŠVZ)
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej) (s poudarkom na doseganju kompetence na lestvici priložnosti)
PREDMET:
UČITELJI:

 Razvojna    Strategije za                                    Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote    Razred,             Čas            Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                       Tema, vsebina           ali tim)
                     ali sklopa      oddelek            izvedbe
  šole     prioritete                                       aktivnosti
kompleksno  medpredmetna    Eulerjev življenjepis pri   3.B   Življenje in delo  marec       …     Koristnost: 1 2 3 4 5   Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje   povezava: MAT –  pouku nemščine dijaki          matematika    2011             Uspešnost: 1 2 3 4 5    Uspešnost: 1 2 3 4 5
       NEM (TP tipa B)  navežejo na njegove             Eulerja                   Opisna ocena (do 70    Opisna ocena (do 70
                 pojme in izraze pri                                   besed): s poudarkom    besed): s poudarkom na
                 pouku matematike.                                    na uresničevanju      zadovoljstvu z razvojno
                                                             razvojne prioritete šole  prioriteto šole
                                                             (kompetence)        (kompetenco)KRITERIJI ZA NAČRT ALI POROČILO PA:

                    1. kriterij:              2. kriterij:             3. kriterij:          4. kriterij:
              upoštevanje dane predloge       katere razvojne prioritete podpira    število aktivnosti (npt. 5     NAČRT/poročilo
    ŠOLA        (oblika predloge, našteti člani     PON aktiva (opozorilo, če niso    MP, vsi IKT, 3 razredi UU, …)   samostojno (DA) oz. je
              aktiva, vsi stolpci izpolnjeni…)    naštete v točki 2 /razv.prioritete                     del poročila drugega
                     ,..)                 šole)                            aktiva (NE/ katerega)Opombe: napišemo za vsako šolo za vsak predmet po zgornjih kriterijih vsaka skupina posebej. Nepotrebne vrstice izbrišete.
                                                                                       1
                     1. ŠOLA:  STŠ Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper
ni poročila
Razvojna   Strategije za  Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca   Ocena dijakov
prioriteta  doseganje    ali sklopa        oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                   aktivnosti
                                                       Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                       Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                                               2
                                                       Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                       besed):         besed):
Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba              Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                    aktivnosti
                                                       Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                       Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                       Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                       besed):         besed):
Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca   Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                    aktivnosti
                                                       Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                       Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                       Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                       besed):         besed):

               2. ŠOLA: ŠOLA:  BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:
                                                                               3
prilog predmetnih aktivov ni bilo
                  4
                     3. ŠOLA:  SERŠ Maribor, Smetanova 6, 2000 Maribor
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 4

 Razvojna    Strategije za                                   Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote   Razred,            Čas            Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina           ali tim)
                     ali sklopa     oddelek           izvedbe
  šole     prioritete                                      aktivnosti
razvijanje  timska povezava:  dijaki spoznajo       1. ag   Renesansa,    14. 3.  Marjana Nerat              uspelo – obe profesorici
kritičnega   SLO – ANG     značilnosti              Shakespearjevo   2011    Branka Klarič             sta bili z izvedbo izredno
mišljenja,            renesančnega obdobja           gledališče                             zadovoljni in nameravata
razvijanje            in Shakespearjevega                                             temo ponoviti tudi
sporazumev            gledališča pri                                               naslednje leto
anja v              slovenščini in
maternem             angleščini
in tujem
jeziku
razvijanje  timska povezava:  dijaki znajo napisati    2. ag  Življenjepis:    18. 1.  Milena Milanovič             uspelo – dijaki so aktivno
kritičnega   SLO – ANG     omenjene besedilne              osebni    2011   Branka Klarič              sodelovali
mišljenja,            vrste v slovenskem in            evrops
razvijanje            angleškem jeziku                ki
sporazumev                                  avtobi
anja v                                     ografsk
maternem                                    i
in tujem
jeziku
razvijanje  timska povezava:  dijaki se naučijo tvoriti  2. ag  Besedotvorje:    6., 7.  Milena Milanovič             uspelo – cilj je bil v celoti
kritičnega   SLO – ANG     nove besede s             Tvorba besed s    10.   Branka Klarič              dosežen
mišljenja,            pomočjo predpon in          predponami in    2010
razvijanje            pripon                priponami
sporazumev
                                                                                       5
anja v
maternem
in tujem
jeziku
razvijanje  medpredmetna    dijaki analizirajo osebe  3. ag   Moderni roman   9. 3.  Branka Rotman   uspelo
kritičnega  povezava:     v modernem romanu          in psihologija   2011   Jadranka Golob
mišljenja,  PSI – SLO     in ugotavljajo značilne       osebnosti
medsebojne            osebnostne lastnosti
ga                in to povezujejo z
sodelovanja           različnimi teorijami
in                osebnosti
komunikacij
e,
razvijanje
sporazumev
anja v
maternem
jeziku,
razvijanje
digitalne
kompetence
razvijanje  medpredmetna    dijaki spoznajo razliko   2. ag  Velika začetnica  18. 4.  Daniela Hergan   uspelo – dijaki so opravili
kritičnega  povezava:     v uporabi velike                    2011     Grosek    veliko pravopisnih vaj in
mišljenja,  NEM – SLO     začetnice pri                          Milena Milanovič  spoznali razliko v uporabi
razvijanje            slovenščini in                                   velike začetnice pri SLO in
sporazumev            nemščini, trudijo se                                NEM (kljub temu imajo pri
anja v              upoštevati načelo                                  NEM še vedno težave)
maternem             uspešnega pisnega
in tujem             sporočanja
jeziku
razvijanje  timska povezava:  dijaki se ob primerih   1.ag/   Predstavitev    24. 1.  Marjana Nerat   uspelo - dijaki so na koncu
kritičnega  SLO - SLO     naučijo predstaviti    1. bg   postopka      2011    Jelka Pišec   predstavili izbrani
mišljenja,            izbrani postopek                                  postopek
razvijanje                                                                          6
sporazumev
anja v
maternem
jeziku
razvijanje  medpredmetna    dijaki ob branju      2. ag  Heine: Loreley  26. 11.  Daniela Hergan   uspelo – dijaki so kritično
kritičnega  povezava:     umetnostnega                      2010     Grosek    primerjali avtentično
mišljenja,  NEM – SLO     besedila razvijajo                       Milena Milanovič  besedilo s prevodom,
razvijanje            zmožnosti branja in                                nazadnje so pesem
sporazumev            interpretiranja, širijo                              prevedli tudi sami; najbolj
anja v              spoznanja o                                    uspele prevode so
maternem             književnosti, kritično                               predstavili v šolskem
in tujem             primerjajo avtentično                               glasilu
jeziku              besedilo s prevodom
razvijanje  medpredmetna    dijaki razumejo vzroke  1. ag   Antična kultura  18. 11.  Zdenka Kelc    uspelo
kritičnega  povezava:     za vojno med Trojanci        in književnost  2010   Marjana Nerat
mišljenja,  ZGO – SLO     in Grki z
medsebojne            zgodovinskega in
ga                literarnega stališča
sodelovanja
in
komunikacij
e,
razvijanje
sporazumev
anja v
maternem
jeziku
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGO
Število UČITELJEV: 1

razvijanje  timska povezava:  razumejo učinke      2. ag   Družbene     14. 3.  Branka Rotman   uspelo
kritičnega  SOC – ZGO     pripisanih ali           različnosti in  2011   Zdenka Kelc
                                                                         7
mišljenja,            pridobljenih statusov       neenakosti v
medsebojne            glede na spol, starost,      srednjeveški
ga                etnično pripadnost in       družbi in danes
sodelovanja           razred v srednjeveški
in                in sodobni družbi
komunikacij
e,
razvijanje
digitalne
kompetence
razvijanje  medpredmetna    dijaki razumejo vzroke  1. ag  Antična kultura  18. 11.  Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega  povezava:     za vojno med Trojanci       in književnost  2010   Marjana Nerat
mišljenja,  ZGO – SLO     in Grki z
medsebojne            zgodovinskega in
ga                literarnega stališča
sodelovanja
in
komunikacij
e,
razvijanje
sporazumev
anja v
maternem
jeziku
razvijanje  timska povezava:  Spoznajo pomen OI v    3. ag  Olimpijske igre  20. 12.  Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega  ZGO – ŠVZ     Berlinu leta 1936         – Berlin 1936   2010   Polona Krivec
mišljenja,                                           Švab
medsebojne
ga
sodelovanja
in
komunikacij
e
                                                            8
razvijanje   timska povezava:  spoznajo pomen       1. ag/1.  Vsakdanje     8.,9.,   Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega   ZGO – ŠVZ     športa v antični družbi  bg     življenje v    11., 17.  Polona Krivec
mišljenja,            in veliko družbeno          antični Grčiji –  11.    Švab
medsebojne            vlogo OI               OI         2010
ga
sodelovanja
in
komunikacij
e
razvijanje   timska povezava:  dijaki spoznajo      2. ag   Renesansa –    21. 12.  Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega   ZGO – ŠVZ     družabno življenje v         družbeni odnosi  2010    Polona Krivec
mišljenja,            renesansi s pomočjo                         Švab
medsebojne            plesa in družabnih iger
ga
sodelovanja
in
komunikacij
e
razvijanje   timska povezava:  dijaki oblikujejo     2. ag   Srednji vek na   29. 3.   Milka Pušnik   uspelo
kritičnega   ZGO – GEO     pozitiven odnos in          Slovenskem     2011    Bruderman
mišljenja in           pripadnost do                            Zdenka Kelc
samoiniciati           domovine
vnosti
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: PSI
Število UČITELJEV: 1

razvijanje   medpredmetna    dijaki analizirajo osebe  3. ag   Moderni roman   9. 3.   Branka Rotman  uspelo
kritičnega   povezava:     v modernem romanu           in psihologija   2011    Jadranka Golob
mišljenja,   PSI – SLO     in ugotavljajo značilne        osebnosti
medsebojne            osebnostne lastnosti
ga                in to povezujejo z
sodelovanja            različnimi teorijami
                                                                9
in                osebnosti
komunikacij
e,
razvijanje
sporazumev
anja v
maternem
jeziku,
razvijanje
digitalne
kompetence
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV: 1

razvijanje  medpredmetna    izračunati maksimalno   1. ag/1.   Pospešeno in   21. 10.   Polona Krivec  uspelo
medsebojne  povezava:     hitrost dijaka pri teku    bg    enakomerno    2010    Švab Anton
ga      ŠVZ – FIZ     na 100 m                gibanje, tek na         Soršak
sodelovanja                                 100 m
razvijanje  timska povezava:  spoznajo pomen      1. ag/1.  Vsakdanje     8.,9.,   Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega  ZGO – ŠVZ     športa v antični družbi  bg     življenje v    11., 17.  Polona Krivec
mišljenja,            in veliko družbeno          antični Grčiji –  11.    Švab
medsebojne            vlogo OI               OI         2010
ga
sodelovanja
in
komunikacij
e
razvijanje  timska povezava:  Spoznajo pomen OI v    3. ag    Olimpijske igre  20. 12.  Zdenka Kelc   uspelo
kritičnega  ZGO – ŠVZ     Berlinu leta 1936           – Berlin 1936   2010    Polona Krivec
mišljenja,                                              Švab
medsebojne
ga
                                                                10
sodelovanja
in
komunikacij
e
razvijanje   timska povezava:  dijaki spoznajo      2. ag   Renesansa –    21. 12.  Zdenka Kelc    uspelo
kritičnega   ZGO – ŠVZ     družabno življenje v        družbeni odnosi  2010   Polona Krivec
mišljenja,            renesansi s pomočjo                       Švab
medsebojne            plesa in družabnih iger
ga
sodelovanja
in
komunikacij
e
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: GEO
Število UČITELJEV: 1

razvijanje   timska povezava:  dijaki se seznanijo z    2. ag  Maribor,        /   Ljudmila Pušnik  /
kritičnega   ANG – GEO     Mariborom in            Slovenija           Bruderman
mišljenja,            Slovenijo in ju znajo           Predst         Branka Klarič
samoiniciati           predstaviti tudi v              avitev
vnosti,              angleškem jeziku               celostn
razvijanje                                   e
sporazumev                                   podob
anja v                                     e
maternem                                  Ogled
in tujem                                    maribo
jeziku                                     rskih
                                        zname
                                        nitosti
razvijanje   timska povezava:  dijaki oblikujejo     2. ag   Srednji vek na   29. 3.  Milka Pušnik   uspelo
kritičnega   ZGO – GEO     pozitiven odnos in         Slovenskem     2011   Zdenka Kelc
mišljenja in           pripadnost do
                                                               11
samoiniciati           domovine
vnosti

                     4. ŠOLA:  SGŠ Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za                                 Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote  Razred,           Čas             Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                     ali sklopa    oddelek          izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
razvoj     spletna učilnica  funkcionalna       od 1. do tvorba       2010   aktiv slavistov  Delno uspelo       /

digitalne             pismenost          3.  besedilnih vrst   /11   v sodelovanju z  Uporaba IKT je že
kompetenc   uporaba IKT                 letnika                        zaživela.
                                                drugimi aktivi
                                                          Nekateri učitelji se
e
                                                knjižnica;     šele usposabljajo za
                                                          delo v spletnih
                                                          učilnicah, nekateri pa
                                                          jih že uporabljajo.
kompleksn   medpredmetno    kritično sprejemanje        (medpredmet                  Delno uspelo       /

o mišljenje  povezovanje, KP  in tvorjenje besedil,       no                      Nekateri učitelji se
                                   povezovanje                  med seboj že
                 Razvijajo spretnosti                               povezujemo. V
                                   glede na
                 analize in sinteze ter                              bodoče bomo delali
                                   obravnavano                  na tem, da bo to
                 prenašanja znanj z         področje)                   povezovanje še
                 enega področja na
                                                          intenzivnejše.
                 drugega .

učenje     avtentično     razvijajo spretnosti        obravnavanje                 Delno uspelo       /

                 analize in sinteze ter       ustreznih                   Obdobje enega leta je                                                                                12
učenja    učenje     prenašanja znanj z        literarnih                  zelo kratek čas, da bi
               enega področja na         besedil v                  lahko realno
               drugega .             skladu z UN                 analizirali to področje,
                                                      se pa učitelji na tem
                                                      področju
                                                      izobražujemo in se
                                                      bomo tudi v bodoče.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: športna vzgoja
Število UČITELJEV: 3

Razvojna   Strategije za  Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca    Ocena dijakov
prioriteta  doseganje    ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                   aktivnosti
 digitalna  medpredmetna  - aktivno sodelov.    2.A   Spomladanski   maj   aktiv ŠVZ,     Delno uspelo
pismenost,  povezava:    na športnem dnevu    2.B    športni dan   2011   učitelj SLO in   Dijaki so uporabili
ki se bo   ŠVZ- SLO-INF  - dijaki znajo      1.C                učitelj INF    digitalni fotoaparat in
povezovala          uporabiti digitalni   1.D                          napisali ustrezno
s              fotoaparat in                                 besedilo. Zaradi
socialno           program WEB album                               zmanjšanega števila
kompetenc          maker                                     dijakov na športnem
o              - dijaki znajo                                 dnevu pa so bile
 in             napisati ustrezno                               narejene naloge le na
kompetenc          jezikovno pravilno                               nekaterih športnih
o              besedilo o športnem                              področjih.
sporazume          dnevu
vanja v
materinem
jeziku
                                                                            13
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: družboslovje
Število UČITELJEV: 3

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina    Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca    Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek           izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                     aktivnosti
kompleksn   medpredmetna   Pomen in razvoj      1.a    Olimpijske   2010/1    aktiv     Uspelo. Dijaki so     /

o mišljenje  povezava: zgo –  olimpijskih iger            igre      1    družboslovja    ponovili in nadgradili
       geo                                                 svoje vedenje o
                                                         tematiki.
       medpredmetno
       povezovanje v   Dosežki samostojne   2.letnik
       projektnem delu  Slovenije.             Samostojna
       ob obletnici                      Slovenija
       osamosvojitve
       Slovenije
                                                         Uspelo.dijaki so
                                                         pridobili veliko znanja
                                                         z različnih predmetnih
                                                         področij, ki so ga
                                                         uspeli tudi dobro
                                                         povezovati.
digitalna   uporaba IKT pri  dijaki imajo lažji in   vsi   snov skozi celo  2010/1    aktiv     Delno uspelo.       /

kompetenc   pouku – spletna  enostavnejši dostop   letniki  leto        1    družboslovja    Nekateri učitelji že
a       učilnica     do delovnih gradiv in                               aktivno uporabljajo
                dejavnosti za delo v                               spletne učilnice,pri
                šoli in doma                                   drugih bodo zaživele v
                                                         naslednjem šolskem
                                                         letu.                                                                              14
                                                             Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                             Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                             Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                             besed):         besed):

                5. ŠOLA:  ŠC Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA
Število UČITELJEV:4

 Razvojna    Strategije za                                     Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote   Razred,              Čas              Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                       Tema, vsebina            ali tim)
                    ali sklopa     oddelek             izvedbe
   šole     prioritete                                       aktivnosti
Kompleksno  Medpredmetna   Dijaki se sami       Dijaki 1.   Ogled mesta    Športni   g. Milan Pivec       uspelo
mišljenje   povezava     orientirajo in       letnikov     Celja     dan, 8.    aktiv ŠVZ
                spoznavajo mesto             (orientacijski  10.2010
                Celje                    pohod)
Digitalna   Uporaba IKT,   Dijaki spoznajo      Dijaki 3.  Vzdržljivostni   Športni  Aktiv BIO, KEM,      delno upelo
kompetenca  medpredmetna   fiziološke procese, ki   letnikov  tek,pulz in CO2 v  dan,      ŠVZ
       povezava     potekajo v organizmu          izdihanem      8.10.
                pri aktivnosti             zraku
Digitalna   Medpredmetna    Povezati šport in film  Dijaki 3.  Razvoj športa v   Športni  David Krašovec        uspelo
kompetenca  povezava                   letnikov     filmu      tabor
                                              (septem
                                               -ber),
                                               junij
Razvoj    Medpredmetna    Dijaki spoznajo, kako   Dijaki 1.    Metode     Novemb     M. Bučar         uspelo
kompetence  povezava        se lažje učimo    letnikov  sproščanja, vaje  er 2010    Trotovšek,
učenje                                  za lepo držo,         S. Malenšek-
učenja                                  vaje za dvig            Kučič,
                                    koncentracije         S. Jošt, D. Šketa
Komplekno   Medpredmetna     Dijaki povežejo    Dijaki 3,   Orientacijski   Junij      Aktivi        ni uspelo
                                                                                     15
mišljenje   povezava        športno aktivnost z    letnikov   pohod na     2011   BIO, GEO, FIZ in    (zaradi neugodnih
                     biološkimi,            Celjsko kočo           ŠVZ       vremenskih razmer)
                    geografskimi in
                     fizikalnimi
                   značilnostmi okolja
Kompleksno  Medpredmetna      Športna terminologija    Dijaki    Atletika v   Oktober  Katja Jug Baša       uspelo
mišljenje   povezava          v nemščini       GL2C     nemščini     2010    Irma Jerič,
                                                      Damir Šketa,
                                                      S. Malenšek-
                                                        Kučič
Digitalna   Uporaba IKT pri      Dijaki spoznajo     Dijaki    Uporaba     Skozi   S. Malenšek-      delno uspelo
kompetenca  pouku          intenzivnost različnih   GL2A,     polarjev,     vse     Kučič,
                   oblik vadbe, delovanje   dijakinje   primarjanje    šolsko    Irma Jerič
                    aerobnih naprav v    1. in 2.  obremenitve na    leto
                       fitnesu      letnikov    aerobnih
                                        napravah v
                                        fitnesu z
                                       obremenitvijo
                                       pri aerobiki in
                                       igrah z žogo
Kompleksno  Avtentično učenje     Spoznati pomen     Dijaki 2.  Nordijska hoja,   April    Aktiv ŠVZ      delno uspelo
mišljenje                  gibanja v      letnikov    tek, hoja    2011
                     vsakodnevnem             navkreber
                      življenju
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: DRUŽBOSLOVNI PREDMETI, GEOGRAFIJA, GLASBA IN LUM
Število UČITELJEV:7
Razvojna   Strategije za     Cilji učne ure, enote   Razred,   Tema, vsebina    Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta  doseganje       ali sklopa         oddelek            izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                           aktivnosti
kompleksno  Kompleksno       Osvojiti veščino analize  Gl-3B    Slovenski     Maj    Milan Pivec,    Aktivnosti v zvezi z
 znanje in  mišljenje; delo z   in ocene          Gl-2B    parlament;     2011;   Polona Zalokar;   omenjenimi tememi so
 mišljenje  viri; razvoj veščine  obravnavanega             Slovenci v          zgo+nm2;…      se pokazale kot zelo
                                                                                  16
kritičnega     predmeta; umeščanje          zamejstvu in po   Februar            koristne in jih lahko v
mišljenja.     strokovne literature o        svetu;       2011;             enaki formi izvajamo
          obravnavani tematiki.                                  tudi v prihodnje.
                       Prvi    po Trubarjevi         Milan Pivec,
                       letniki  poti.        April   Simona
                                       2011.   Jereb...zgo+slo.
                                                      Aktivnosti z omenjenimi
Medpredmetna                                                temami so se izkazale
povezava INF-GEO               Gl-1B   Izdelava            Darinka Grešak,  kot zelo koristne in
          Dijaki izdelajo            seminarske           T. Viher; GEO,   uspešne. Mnenja sem,
          seminarsko nalogo in         naloge pri     Celo    INF        da jih nadaljujemo v
Medpredmetno    povezujejo znanje iz         predmetu INF;    šolsko            enaki obliki tudi v
povezava /timsko  informatike in                      leto;             prihodnje.
poučevanje/    geografije         Gl- 1b   Vulkani in           Darinka Grešak,
                             potresi;            T. Viher; GEO,
Kurikularna                                       INF
povezava timsko  Dijaki spoznajo                      Oktober
poučevanje geo-  delovanje vulkanov in                   2010
ang        potresov in jih locirajo  Gl-2a,b,  Neprijetna           ANG, GEO,
          v prostoru.              resnica;            S. Brečko,
                                             A. Vipotnik,
                                       novemb
          Prepoznajo in razložijo                  er 2010;
          dejavnike podnebja, ki
Medpredmetna    vplivajo na globalno
povezava- timsko  segrevanje ozračja, ter
poučevanje geo-  sklepajo o posrednih
ang        vplivih na človeško    Gl-2b   Ledeniško           ANG, GEO
          družbo.                površje- reliefna       A. Vipotnik
Medpredmetna                       primeru Kanade         Ravnak,
povezava mat-geo                               Novemb   D. Grešak
                                       er 2011;
          Dijaki razložijo
Medpredmetna    najpomembnejše       Četrti   Štetje prometa         GEO, MAT;                                                                   17
povezava GEO-SVS  dejavnike za razvoj   letniki                  D.Grešak,
          ledeniškega površja.                        D. Pavšek,
                                       Novemb  M. Koštomaj
Kurikularna                                  er,
povezava      Zbiranje in analiza   2.b     Celjsko mestno   decemb  GEO- SVS
timsko poučevanje  podatkov ter             jedro        er 2010  D. Grešak,
SLO,GEO,ZGO     statistična obdelava                        B. Marušič

Kurikularna                                  nov.-
povezava      Dijaki s pomočjo     prvi     Po Trubarjev    januar  GEO, SLO, NE,
Orientacijskim   kartiranja ugotavljajo  letniki   poti             ZGO; Grešak,
pohod na Celjsko  funkcijo mestnega                          Jereb, Brečko,
kočo        jedra nekoč in danes                        Pivec
                                       marec,
Kurikularna     Dijaki spoznavajo                     april
povezava      prostor in poti     vsi tretji                 GEO, BIO,
orientacijski    Trubarja nekoč in kako  letniki   ŠD-              KEM,FIZ, TVZ
pohod na Celjski  bi bilo danes             Orientacijski         Grešak,
grad                           pohod na
                             Celjsko kočo    junij

          Dijaki povežejo     vsi prvi                  ZG, GEO, ŠVZ,
          športno aktivnost z   letnik
          geog., biol. in fiz.         ŠD- orientacijski
          značilnostmi okolja          pohod na
                             Celjski grad    oktober           Aktivnosti v zvezi z
                                                     omenjenimi temami so
                                                     se pokazale kot uspešne
          Dijaki se seznanijo z                                 in jih lahko nadaljujemo
          osnovami orientacije v                                v enaki obliki tudi v
          naravi          Gl-4d                   Bogomil Kropej,  prihodnje.
                                            Zdravko Karner;
                             Totalitarizmi;        fil.+zgo;
                                                                   18
Četrti            novemb  Kropej
letniki            er 2010
     snov dostopna
Četrti  na spletu;          Kropej
letniki            2010/11
     kako učinkovito
Gl- 4a  osvojiti vsebine;       Kropej
               2010/11
     eksistencializem
Gl- 4d  in nihilizem;         Kropej
               Decemb           Uspešno. Dijaki so
     Edvard Kocbek,   er 2010           poglobili svoje znanje. V
Gl-4d   Črna Orhideja.        Zdravko Karner  bodoče bi zraven lahko
               Decemb           vključili še poznavanje
     Prihod fašizma   er 2010           pisav.
Vsi    na oblast v          Helena Cizej
letniki  Italiji.      15. 11.
               2010            Uspešno
Gl- 1e  Učna snov skozi        Povše, Hrastnik
     celo leto.     2010/11  Lum + slo.
                             Uspešno. Dijaki so se
     Iluminiran                   zelo veliko naučili.
     srednjeveški    Oktober
     rokopis;      ,              Uspelo. Dijaki zelo
               novemb           navdušeni. Izboljšala bi
               er 2010           le tabelsko sliko.
Gl- 1c                 Povše + Frangeš
                    Herman      Uspelo. Dijaki
                             zadovoljni, stvari
Gl- 1b,  biblijske zgodbe       Povše + bio. +  spoznali z druge
1d                   slo.       perspektive. Mogoče
               Decemb           malo preveč
     simbolika      er 2010           načrtovanega, zato smo
Gl2- c  rastlin            Jagodič +     sproti časovno                                           19
                                                     Marec   Marušič   prilagajali, da smo prišli
                                                     2010         skozi.

                                            Ljudska glasba,
                                     Gl – 1a, 1  ljudsko      Novemb  Jagodič +
                                     b, 1c, 1d   slovstvo;     er 2010  Krašovec                                            Glasba v filmu  April
                                            Amadeus      2011
 digitalna    IKT (informacijsko    Uporaba elektronskih        /                      …
kompetenca    komunikativna      virov.
         tehnologija -splet);
         TP (timska
         povezava- tip A in
         B) in KP
         (kurikularna
         povezava).
kompetenca    Učenje učenja v     Uporaba različnih
 učenje     medpredmetni       modelov učenja v
 učenja     povezavi;        okviru posameznih
         razvijanje        vidikov konkretne
         kompleksnega       stroke.
         interdisciplinarneg
         a mišljenja.

                     6. ŠOLA:   ŠC Krško Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško
Kompleksno mišljenje, učenje učenja, sporazumevanje v maternem jeziku. Razvijanje e- kompetenc.4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina


                                                                              20
Število UČITELJEV: 3
                                               Ocena dijakov

Razvojna    Strategije za       Cilji učne ure, enote     Razred,   Tema, vsebina     Čas      Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca       Koristnost: 1 2 3 4 5
prioriteta   doseganje         ali sklopa          oddelek             izvedbe       ali tim)                    Uspešnost: 1 2 3 4 5
šole      prioritete                                                  aktivnosti                    Opisna ocena (do 70
                                                                                       besed):
Kompleksno    Interdisciplinarna    Dijaki so ob branju      G4A in G4B  Esej v šoli in na        /           Koristnost: 1 2 3 4 5      Ocena dijakov
mišljenje,       SLO-SLO      maturitetnih romanov (Ločil        maturi 2010/11 –  šol. leto
                                                                       Uspešnost: 1 2 3 4 5
avtentični   Esej v šoli in na maturi  bom peno od valov, F.           pogovor s Tonetom  2010/11
pouk,      2010/11 – pogovor s                          Partljičem.                      Opisna ocena (do 70
                      Lainšček, in Gospa Bovary,
sporazumevanj  Tonetom Partljičem.                                                     besed): Dobro uspelo.
e v maternem                G. Flaubert) ter ob razlagi                                    Dijaki so aktivno sodelovali v
jeziku                   obeh profesoric spoznali še                                    predavanju, dokazali svoje
                      interpretacijo obeh romanov                                    poznavanje obeh
                      (tematika, motivi,                                        maturitetnih romanov in
                      primerjava, razlike …)                                      končno dobro odpisali
                      slovenskega ustvarjalca                                      maturitetni esej.
                      Toneta Parljiča.

                      Takšen avtentični
                      pouk odpira vrata
                      kompleksnemu razmišljanju
                                                                                                   21
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina – državljanska vzgoja
Število UČITELJEV: 3
Koristnost: 1 2 3 4 5
Uspešnost: 1 2 3 4 5
Opisna ocena (do 70 besed):
 Razvojna     Strategije za                                          Izvajalci (oseba                  Ocena dijakov
                      Cilji učne ure, enote     Razred,              Čas               Samoocena izvajalca
 prioriteta     doseganje                             Tema, vsebina          ali tim)
                         ali sklopa       oddelek             izvedbe
  šole       prioritete                                            aktivnosti
Kompleksno     Medpredmetna     Dijaki dobijo orientacijski   G4A in G4B  Medpredmetna         Esej na maturi, G.                 Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje,       povezava:     pogled na dogajalni prostor,     ).     povezava:          Flaubert: Gospa
                                                                                    Uspešnost: 1 2 3 4 5
učenje učenja,   OIV Državljanska   ki je omenjen v tematskem          OIV Državljanska       Bovary, F. Lainšček:  Dobro uspelo. Dijaki so
sporazumevanj    kultura – SLO –   sklopu za maturo               kultura – SLO –       Ločil bom peno od   aktivno sodelovali v     Opisna ocena (do 70
e v maternem   Strokovna ekskurzija v  (prostorska predstavljivost).          Strokovna             valov     predavanju, dokazali svoje  besed):
jeziku         Pomurje.     Hkrati jim ponudimo              ekskurzija v                   poznavanje obeh
                     možnost pogovora z                Pomurje                     maturitetnih romanov in
         Celodnevna strokovna   avtorjem dela - avtentično                                    končno dobro odpisali
         ekskurzija (7.00 do   učenje, interaktivno                                       maturitetni esej.
         18.30), 20. 10. 2010.  sodelovalno učenje, pogovor
         Ogled gledališke     z avtorjem).
         predstave na to
         tematiko - spomladi
         2011
                                                                                                22
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: športna vzgoja
Število UČITELJEV: 1
Ocena dijakov

Razvojna    Strategije za     Cilji učne ure, enote     Razred,    Tema, vsebina     Čas   Izvajalci (oseba    Samoocena izvajalca   Koristnost: 1 2 3 4 5
prioriteta   doseganje       ali sklopa          oddelek              izvedbe    ali tim)                  Uspešnost: 1 2 3 4 5
šole      prioritete                                              aktivnosti                  Opisna ocena (do 70
                                                                                  besed):
Učenje učenja  Portfolija,      Izkoreninimo » lenobo«,            Tečem zato, da   Maj 2011   Alenka Jevšnik   Koristnost: 1 2 3 4 5  Ocena dijakov
           Tek na 600 m,   spremljanje rezultatov ,    G1AB in   življenje ne teče
                                                                     Uspešnost: 1 2 3 4 5
         Cooperjev test na  merjenje lastne telesne     G2B      mimo mene.
           2.400 m, kaj   aktivnosti– dvig MOTIVACIJE  načrtovanje  Bodimo hvaležni,                   Opisna ocena (do 70
        zmorem,samokontrola                   časa    da se lahko gibamo                   besed):izvedeno v
          lastnega učenja –                                                   celoti z odlično oceno
         nadzor nad časom,
           G1AB in G2B
          načrtovanje časa
Razvojna    Strategije za     Cilji učne ure, enote     Razred,    Tema, vsebina     Čas   Izvajalci (oseba                Koristnost: 1 2 3 4 5
prioriteta   doseganje       ali sklopa          oddelek              izvedbe    ali tim)                  Uspešnost: 1 2 3 4 5
šole      prioritete                                              aktivnosti                  Opisna ocena (do 70
                                                                                  besed):
Kompleksno    Medpredmetna     Dijak prepoznava probleme     Dijak    Medpredmetna    2011   Alenka Jevšnik, Maja  Koristnost: 1 2 3 4 5  Ocena dijakov
učenje       povezava:       in predlaga rešitve.   prepoznava     povezava:          Divjak Malavašič,
                                                                     Uspešnost: 1 2 3 4 5
        Pomen kulta telesa v                 probleme   Pomen kulta telesa         Alenka Špan
         sodobni družbi.                  in predlaga  v sodobni družbi.                   Opisna ocena (do 70
        MP BIO – ANJ – ŠVZ                   rešitve.  MP BIO – ANJ – ŠVZ                   besed): neizvedeno
                                                                                              23
Kompleksno    medpredmetna       Dijaki spoznajo osebnost     G1A in G1B  Z Almo Karlin okrog  29. in 30.   Vse slovenistke,   Koristnost: 1 2 3 4 5      Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje,    povezava: SLO- NEM-    svetovne popotnice in                sveta      11. 2010,     učitelji
                                                                           Uspešnost: 1 2 3 4 5       Uspešnost: 1 2 3 4 5
učenje učenja,  GEO-LUM-INF-pisanje    pisateljice ter etnologinje                      Javna   Nemščine, geografije,
         blogov, slepo tipkanje,  Alme Karlin. Pri slovenščini                     prireditev   informatike,     Opisna ocena (do 70       Opisna ocena (do 70
sporazumevanj
         sodelovanje na javni   predstavijo osebo(t.j. opis,                       ob     umetnosti …     besed): Zelo dobro uspelo.    besed):
e v maternem   prireditvi, sodelovanje  oznaka in pripoved o                         počastitvi              V projektu je sodelovalo
jeziku.     v tekmovanju znanja za  življenju), berejo Samotno                      Prešernov              veliko učiteljev in vsi dijaki
Razvijanje e-  Cankarjevo priznanje   potovanje in razčlenjujejo                      ega dne,              G1A in B oddelka. Dijaki so
kompetenc.                 odlomke kot vodene                          3. 2. 2011              poleg branja Samotnega
                      interpretacije. Spoznavajo                                        potovanja uspeli tekmovati
                      potopis. Pri geografiji                                          za Cankarjevo priznanje in
                      spoznavajo Almino pot                                           zelo odmevno ter uspešno
                      okrog sveta.. Ob tem                                           javno nastopali.
                      bogatijo svoje znanje o
                      kartografiji. Pri informatiki s                  7. ŠOLA:   STPŠ Trbovlje, Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje (ni več članica)
                             8. ŠOLA:   TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: družboslovje
Število UČITELJEV:4

 Razvojna      Strategije za                                               Izvajalci (oseba
                       Cilji učne ure, enote      Razred,               Čas                 Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
 prioriteta     doseganje                              Tema, vsebina              ali tim)
                          ali sklopa        oddelek              izvedbe
  šole       prioritete                                                 aktivnosti
kompleks     medpredmetna       V okviru              1.GA    Orientacija in    marec    Matej Lavtižar           uspelo               /
no        povezava: GEO       medpredmetnega                 kartografija     2011
                                       1.GB                        Andreja
mišljenje    – ANG (TP tip       projekta Kranj
                                                                 Bešter
         A)            dijaki ponovijo
                      snov orientacije in                                                                                                       24
               kartografije, ki jo
               nadgradijo še z
               znanjem
               angleškega jezika
               za omenjeno
               geografsko
               področje.

kompleks  medpredmetna Dijaki opišejo       2.Ga  Posameznik,  marec  Matej Lavtižar     uspelo     /
no     povezava: GEO raznolikost            družba,    2011
                           2.Gb             Marko Arnež
mišljenje  – SOC (TP tip A) prebivalstva sveta       kultura –
               z vidika vere in        religije in
               razložijo glavne        verska
               značilnosti izbranih      sestava
               svetovnih religij.       prebivalstva
               Dijaki spoznajo
               značilne družbene
               in kulturne
               funkcije religije v
               sodobnem svetu.

kompleks  medpredmetna   Dijaki znajo izdelati  2.Ga  Izdelava    april  Matej Lavtižar  Ni bila opravljena.  /
no     povezava: GEO  spletne strani in       spletnih    2011
                                          Sašo Bizant
mišljenje  – RAČ (TP tipa  pridobijo znanja iz      aplikacij -
      B)        posameznih           Izdelava
digitalna                                                               25
pismenost           področji družbene        spletnih
               geografije:           strani z
               gospodarska ali         vsebinami
               ekonomska            družbene
               geografija,           geografije
               promet, turizem in
               trgovina.kompleks   medpredmetna Zgodovinsko        3.GA    Arabci in   marec  Jerca Kebe   uspelo  /
no      povezava: ZGO ozadje in politični          islam    2011
                           3.GB               Marko Arnež
mišljenje  – FIL (TP tipa B) pomen isalama pri
                pouku zgodovine
                dijaki navežejo na
                njegov filozofski,
                psihološki.pomen.

kompleks   medpredmetna   Dijaki preko      1.GA,   Podnebne   Nove  Irena Jerala  uspelo  /
no      povezava LUM   avdiovizualnega    1.GB in  spremembe   mber
                                            Darija
mišljenje,  - BIO (TP tipa  gradiva, lastnih    2. GB    («Živi   2010
                                            Kramarič
kreativno  B)        izkušenj ter          preprosto – v
razmišljan          ustvarjalnega /           smeri
je in             praktičnega dela         podnebne
ustvarjanj          razumejo pomen         pravičnosti»)
               pereče                                                         26
e               problematike za
               človeštvo oziroma
               svet

kompleks  medpredmetna   Dijaki spoznajo    Vsi    Kulturno-  Decem  Vlasta Jemec   uspelo  Dijaki so v
no     povezava: SLO   družbeno- in     dijaki 2. zgodovinski  ber               evalvacijskem
                                          Jerca Kebe
mišljenje  in ZGO (TP tipa  kulturnozgodovins   letnika okvir      2010               vprašalniku zapisali,
      A)        ke okoliščine          romantike na                  da jim je bilo všeč
               romantike,           Slovenskem                   prepletanje razlage
               predstavnike                                  dveh profesoric z
               kulturnega                                   različnih zornih kotov,
               življrenja, njihov                               pa tudi faksimile KČ.
               pomen za literarni,
               jezikovni, kulturni
               in nacionalni
               razvoj.

kompleks  Kurikularna    Dijaki pridobijo  1.     Kranj –    2010/  Matej Lavtižar  uspelo       /
no     povezava     poglobljeno znanje letniki  naravne in   2011
                                           Dragica
mišljenje           o Kranju, mestu        kulturne
                                           Debeljak
               njihovega šolanja.      znamenitosti
               Hkrati pridobijo                    Andreja
               zmožnost                         Bešter
               razumevanja
               skupnega                       Irena Jerala
                                                                    27
             delovanja naravnih                   Jerca Kebe
             in družbeno-
                                         Tatjana Zupan
             zgodovinskih
             dejavnikov na                      Brezar Vera
             razvoj Kranja.
                                          Kramarič
                                          Darija

                                         Sašo Bizant

                                          Gorazd
                                          Tekalec
kompleks  kurikularna  Dijaki spoznajo    2.    Prešeren in  2010/  Vlasta Jemec  uspelo  Dijaki so bili veseli, da
no     povezava   romantiko z      letniki  njegov čas  2011               so obiskali Vrbo na
                                         Jerca Kebe
mišljenje         zgodovinskega                                  dan Prešernovega
      (SLO,
             stališča. Razvijajo                   Tilka Sever       rojstva in recitirali
      ZGO,ANG,
             zmožnost                                    njgovo pesem Vrba v
      NEM, LUM)                              Tatjana Zupan
             literarnega branja.                               različnih evropskih
             Usposobijo se za                                jezikih.
                                         Irena Jerala
             branje in
             interpretacijo
             literarnih besedil v                                                                   28
               slovenskem in
               tujih jezikih, ki jih
               doživljajo,
               razumevajo in
               aktualizirajo. Ob
               Prešernovem
               prazniku izvedejo
               recital z naslovom
               Prešeren in njegov
               čas.Kompleks  kurikularna    Dijaki se seznanijo 3.     Manipulacija  2010/  Marko Arnež   uspelo  Dijaki so izrazili željo,
no     povezava     z etičnim       letniki  nekoč in    11                da bi se podobne
                                           Jerca Kebe
mišljenje           problemom            danes                      povezave izvajale tudi
      (FIL, ZGO, GEO,
               prevare. V romanu                   Matej Lavtižar      v okviru strokovnih
      SLO, ANG,
               Alamut je ta                                   predmetov in ne samo
      NEM)                                   Vlasta Jemec
               dovoljena, če je                                 družboslovnih.
               podrejena nekim
                                           Jolanda Škofic
               višjim ciljem. Dijaki
                                            Zakotnik
               zgodovinsko
               ozadje in politični                    Andreja
               pomen islama                        Bešter
               povežejo z
                                            Simona                                                                      29
               njegovim                         Rozman
               filozofsko-
               psihološkim
               pomenom.

Učenje   Kurikularna   Pri dijakih bomo    1., 2. in  Kognitivne  2010/   Karmen    uspelo       /
učenja   povezava     razvijali strategije  3.     strategije  11    Kanalec
               učenja, s pomočjo   letniki   učenja
      (UU s SLO,                                Vlasta Jemec
               katerih bodo            učenja
      ANG, ZGO)
               globlje razumeli                    Zdenka Varl
               naučeno.
                                           Jerca Kebe

Učenje   Kurikularna   Dijaki spoznajo    3.     Nastanek   maj    Karmen    uspelo  Dijakom je bilo všeč
učenja   povezava     tehniko učenja     letniki   kraljevine  2011   Kanalec        učenje ZGO z
               ZGO po metodi           SHS                     grafičnimi
      (UU z ZGO)                                Jerca Kebe
               PV3P in tehniki                                 organizatorji
               grafičnih
               organizatorjev


               9. ŠOLA:  TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:
                                                                  30
Razvojna   Strategije za                                Izvajalci (oseba
               Cilji učne ure, enote  Razred,           Čas            Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta  doseganje                    Tema, vsebina         ali tim)
                  ali sklopa    oddelek          izvedbe
  šole    prioritete                                  aktivnosti
                                                                         31
ni ustreznega poročila
             32
                         10. ŠOLA:    ŠC Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 4

 Razvojna        Strategije za                                                   Izvajalci (oseba
                          Cilji učne ure, enote       Razred,                  Čas                 Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
 prioriteta       doseganje                                  Tema, vsebina               ali tim)
                              ali sklopa         oddelek                 izvedbe
   šole         prioritete                                                      aktivnosti
Sporazumevanje    Medpredmetno         Razvijajo sporazumevalne      T1a, T1b, T1c  Uradna besedila     Oktober   S. Kostanjšek, J. Jožef             uspelo
v maternem      povezovanje: SLO + INF-v   zmožnosti in uporabo IKT.                          2010     Beg, T. Cvijanović; I.             Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       Uporaba novih tehnologij                                               Slinkar, A. Zorko
digitalna                                                                                         Dijaki so dosegli cilje dejavnosti.
kompetenca
Sporazumevanje    Medpredmetno         Razvijajo sporazumevalne      T1a, T1b, T1c  Sporazumevanjepravil   september,  S. Kostanjšek, J. Jožef             uspelo
v maternem      povezovanje         zmožnosti v maternem jeziku.            a za uspešno       oktober   Beg, T. Cvijanović; …              Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku, učenje    SLO + ostali predmeti                              pogovarjanje       2010                             Vsi cilji so bili doseženi.
učenja
Sporazumevanje    Krosk. povezovanje      Razvijajo sporazumevalne      T1a, T1b, T1c  Priročniki, iskanje in  November   S. Kostanjšek, J. Jožef             uspelo
v maternem      SLO + KIZ; aktivne metode  zmožnosti; uporabo IKT;              uporaba virov      2010     Beg, T. Cvijanović;               Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       učenja, uporaba novih    spoznavajo strategije učenja.                              knjižničarke                  Vsi dijaki so opravili obveznosti za KIZ.
digitalna      tehnologij
kompetenca,
učenje učenja
Sporazumevanje    Projektno delo v skupinah;  Ugotavljajo razmerje med fikcijo  T1a, T1b    Projektno domače     november   Jožef Beg                    uspelo
v maternem      aktivne metode učenja    in realnostjo;                   branje          2010 – maj                          Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       Uporaba novih tehnologij   razvijajo kritično mišljenje,                        2011                             Dijaki so prebrali izbrano delo in ob
sporazumevanje                  branje z razumevanjem,                                                          njem pripravili predstavitve z e-
v tujih jezikih in                medkulturne in socialne                                                         prosojnicami, dramske in filmske
vse ostale                    zmožnosti; izvirno predstavijo                                                      prizore.
kometence                     domače branje.
Sporazumevanje    Medpredmetno         Povezujejo znanje z različnih   T1a, T1b, T1c  Medpredmetna       Maj 2011   S. Kostanjšek, J. J.              uspelo
v maternem      povezovanje         področij.                     ekskurzija na Dunaj          V. Čurk;                    Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       SLO + ZGO, UME in GLA,                                                F. Može;                    Dijaki so na dvodnevni ekskurziji
sporazumevanje    TJE;                                                         M. Pogačnik;                  spoznavali različne vrste umetnosti;
v tujih jezikih in  aktivne metode učenja                                                 …                        novost je bil večerni koncert.
vse ostale
kompetence
Sporazumevanje    Medpredmetno         Razvijajo sporazumevalne      T1b       Domišljijski spis na   November   J. Jožef Beg                  uspelo
v maternem      povezovanje         zmožnosti v maternem jeziku; v           temo življenja v     2010     R. Mohar                    Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       SLO + ZGO          domišljijskem spisu dokažejo, da          v starem Egiptu                                    Dijaki so pisali domišljijski spis tudi za
medosebna,                    razumejo ustroj družbe v starem                                                     šolsko nalogo. Najboljši spis je bil
medkulturna,                   Egiptu.                                                                 objavljen v šolskem glasilu.
                                                                                                                    33
družbena in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
Sporazumevanje    Medpredmetno        Razvijajo sporazumevalne      T2c  Naturalizem (Ibsen:    Maj 2011 -   S. Kostanjšek;    uspelo
v maternem      povezovanje         zmožnosti; povezujejo znanje z      Strahovi), genetika    oktober    V. Mavrič Klenovšek  Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,        SLO + BIO; aktivne metode  različnih področij.                         2010                 Rezultat sodelovanja so bili eseji na
matematična      učenja           Nadgradijo znanje iz 1. letnika,                                     temo Genetika in prihodnost. En esej
kompetenca in     Uporaba novih tehnologij  oblikujejo slovarske sestavke za     Jezikovni priročniki                      je bil objavljen v šolskem glasilu, nekaj
osnovne                      termine iz biologije.                                           smo jih poslali na natečaj.
kompetence v
znanosti in
tehnologiji,
socialna in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
Sporazumevanje    Projektno delo       Razvijajo sporazumevalne      T2a  Referat na poljubno    December    J. Jožef Beg     uspelo
v maternem      Uporaba novih tehnologij  zmožnosti; znajo poiskati in       temo            2010                 Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,                      uporabiti vire; povezujejo znanje                                     Dejavnost smo izvedli v povezavi s
digitalna                     z različnih področij.                                           psihologijo.
kompetenca,
učenje učenja,
socialna in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
Sporazumevanje    Projektno delo       Razvijajo sporazumevalne      T2a  Izbirno domače branje   Maj 2011    J. Jožef Beg,     uspelo
v maternem      Uporaba novih tehnologij  zmožnosti; povezujejo znanje z      – potopis                            Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,                      različnih področij, znajo                                         Vsi dijaki so opravili obveznost in
digitalna                     uporabljati IKT.                                             pridobili oceno za nastop.
kompetenca,
socialna in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
Sporazumevanje    Projektno delo       Razvijajo sporazumevalne      T3a  Strategije poslušanja in  november    Tina Cvijanović    uspelo
v maternem                    zmožnosti, odnos do branja,        branja umetnostnih     2010 – april             Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,                      kritično mišljenje; utrjujejo       besedil 20. stol.     2011                 Dijaki so opravili dogovorjene
socialna in                    interpretacije besedil.                                          obveznosti.
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje, kritično
mišljenje
                                                                                                    34
Sporazumevanje    Učenje učenja         Razvijajo sporazumevalne     T3c      Esej          november    J. Jožef Beg,               uspelo
v maternem                     zmožnosti; utrjujejo strategije                     2010 - maj                        Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,                      učenja, pisanje povzetkov,                       2011                           Dijaki so pisali eseje po navodilih za
učenje učenja,                   iskanje virov, argumentiranje.                                                  razlagalni esej.
medkulturna,
družbena in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
Sporazumevanje    Medpredmetno         Razvijajo sporazumevalne     T4b      Poezija Daneta Zajca  November    J. Jožef Beg,               uspelo
v maternem      povezovanje SLO + ANG;    zmožnosti v maternem in tujem                      2010      M. Pogačnik                Opisna ocena (do 30 besed):
jeziku,       sodelovalno poučevanje    jeziku; povezujejo znanje z                                                   Dijaki so dosegli zastavljene cilje.
sporazumevanje                   različnih področij.
v tujih jezikih,
socialna in
državljanska
kompetenca,
kulturna zavest in
izražanje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV:4Razvojna       Strategije za         Cilji učne ure, enote       Razred,     Tema, vsebina      Čas      Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta      doseganje           ali sklopa            oddelek                izvedbe       ali tim)
šole         prioritete                                                        aktivnosti
Družbena       Strnjena oblika – projektni  Družabni večer, družabne igre   TG 1. abc   Spoznavanje sošolcev   Januar,       Aktiv ŠVZ             ni uspelo - delno uspelo - uspelo
kompetenca      teden                                     v neformalnem okolju   februar                         Prilagajanje skupini, skrb za red in
                                                  in prostoru                                   osebno higieno, strpno obnašanje do
                                                                                          sošolcev, delo v skupinah
                                                                                          kratek opis, kaj bi lahko izboljšali,
                                                                                          spremenili
Digitalna      Projektni teden        Snemanje, predvajanje ter     TG 1. abc   Zimska aktivnost –    Januar,       Aktiv ŠVZ             ni uspelo - delno uspelo - uspelo
kompetenca                     analiza                     alpsko in nordijsko   februar                        Zelo priporočljiva oblika dela na
uporaba IKT                                             smučanje                                    terenu, samoocena, videnje lastnih
                                                                                          napak, lažje popravljanje le teh.
Raba virov,     Seminarska naloga       Poglobljeno znanje o določeni    TG 2. b   Prehrana športnikov,  Marec, april     Aleš Tomič             ni uspelo - delno uspelo - uspelo
samoiniciativnost                 temi                       doping,…

Raba virov      Medpredmetno         Poglobljeno znanje o določeni      TG 3.b  Vzdržljivostni tek –   April       Aleš Tomič             ni uspelo - delno uspelo - uspelo
                                                                                                               35
           povezovanje         temi                      aerobni procesi v                                    tema je bila v celoti obdelana, vendar
                                                telesu                                         le pri predmetu ŠVZ in na tudi pri BIO
                                                                                            kot medpredmetno povezkovanje4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGO
Število UČITELJEV:3
Razvojna       Strategije za        Cilji učne ure, enote        Razred,   Tema, vsebina       Čas     Izvajalci (oseba     Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta      doseganje          ali sklopa             oddelek               izvedbe      ali tim)
šole         prioritete                                                      aktivnosti
Sporazumevanje    Medpredmetno        Razvijajo izdelavo seminarske in  T1b    Stari vek         oktober   Rozi Mohar, Slinkar, A.             ni uspelo - delno uspelo - uspelo
v maternem      povezovanje;        posredovanje sošolcem in                               Zorko                      delno uspelo, kajti pokazalo se je, da
jeziku        ZGO + INF-v;        zmožnosti in uporabo IKT.                                                       moramo z dijaki še delati na
Digitalna      Uporaba novih tehnologij                                                                      izdelovanju seminarskih nalog. Še
kompetenca                                                                                       imajo težave pri pravilnem in
Raba virov                                                                                       sprotnem navajanju virov in literature,
                                                                                            še vedno ne ločujejo med viri in
                                                                                            literaturo, preveč dobesedno
                                                                                            prepisujejo iz literature itd. Res pa je,
                                                                                            da so suvereno predstavili svoje naloge
                                                                                            sošolcem. Manjkalo jim pa je izvirnosti.
                                                                                            ZATO SMO VAJO PONOVILI SPOMLADI,
                                                                                            ko so izdelovali zloženke na temo: Leto
                                                                                            gozdov. Napredek je bil zelo dober.
                                                                                            Uspelo nam je tudi delo na terenu.
Sporazumevanje    Medpredmetno        Razvijajo delo z viri, branje,   T1b    Zgodovina Starega     oktober,   Rozi Mohar, Jožica Jožef             ni uspelo – delno uspelo – uspelo
v maternem      povezovanje         razumevanje, kritično mišljenje..       Egipta          november   Beg                       pri pouku smo vsestransko spoznavali
jeziku        ZGO + SLO                                                                             življenje v starem Egiptu, ki so ga znali
Kritično mišljenje                                                                                   uporabiti pri domišljijskem spisu.
Raba virov                                                                                       Uspelo nam je obdelati veliko različnih
                                                                                            virov in literature.

Sporazumevanje    Projektno delo v skupinah  Spoznavajo strategije učenja,    T2a, T2c  Domače branje       september-  Rozi Mohar                    ni uspelo - delno uspelo - uspelo
v maternem                    branje z razumevanjem, razvijajo        zgodovinskih romanov   maj                              Delno uspelo. Težave s predstavitvijo
jeziku                      kritično mišljenje, razvijajo                                                     skupin. Očitno so si vzeli premalo časa,
Učenje učenja                  socialne zmožnosti, izvirno                                                      kljub nenehnemu opominjanju. So pa
Kritično mišljenje                predstavijo domače branje v                                                      nastali izredno dobri izdelki vredni, da
Podjetnost in                  skupini, povezujejo znanje z                                                      jih še kdo vidi. Popolnoma smo dosegli
samoiniciativnost                različnih področij.                                                          cilj, da se učijo delat v skupini in si
                                                                                            pomagajo.
Sporazumevanje    Projektno delo       Povežejo realnost z umetniškim   T3a, T3c  Projektno domače     december –  Rozi Mohar                    ni uspelo - delno uspelo - uspelo
v maternem                    pogledom na zgo. dogodek,           branje na temo 20.stol.  maj                              Uspelo. Zanimive in zelo kvalitetno
jeziku                      razvijajo kritično mišljenje,                                                     predstavljene naloge. Večine seveda.
Kritično mišljenje                branje z razumevanjem,                                                         Velja obdržati projekt in ga še dodelat.
                                                                                                                  36
Medkulturna                    medkulturne zmožnosti, izvirno
kompetenca,                    predstavijo-samostojno domače
družbena in                    branje, utrjujejo strategijo
državljanska                    učenja
kompetenca
Kritično mišljenje  Projektno delo, aktivna    Razvijajo kritično mišljenje,     T3a, T3c  Zgodovinski esej na   december  Rozi Mohar     ni uspelo - delno uspelo - uspelo
Učenje učenja    metoda učenja         povezujejo znanje z različnih           temo Izseljevanje                    Dodati bo potrebno še delo z viri in
Kulturna zavest                  področij, nadgradijo znanje in          Slovencev v ZDA                     literaturo. So nastali zanimivi eseji –
in izražanje                    utrjujejo strategije učenja.                                       domišljijski sicer. Dijaki so znali v njih
                                                                               uporabiti zgo. dejstva.
Medosebna,      projektni pristop /      - z različnih perspektiv preiščejo  T1c        Znanost in    december  Vesna Čurk     ni uspelo - delno uspelo - uspelo
medkulturna,     projektno učenje       značilnosti iz zgodovine               vsakdanje življenje       Tina Cvijanovič   Dijaki so se učili skupinskega
družbena in                    vsakdanjega življenja.              Dijaki so s pomočjo                   projektnega dela. Ustvarili so pestro
državljanska                    - razvijajo sposobnost različnih         rač. orodij oblikovali                 paleto e-izdelkov z ustrezno vsebino.
kompetenca                     oblik komunikacije;                razglednice in jih                   Dijaki so bili nadvse domiselni in
Kulturna zavest                  - razvijajo socialne spretnosti pri        ustrezno opremili s                   ustvarjalni.
/ozaveščenost in                  različnih oblikah sodelovalnega          sliko in vsebino.                    Timsko delo se je izkazalo za uspešno.
izražanje                     učenja.
Medosebna,      projektni pristop /      Na primeru opredelijo pojme      T2b     Etnične, družbene in   februar  Vesna Čurk     ni uspelo - delno uspelo - uspelo
medkulturna,     projektno učenje       »renesančnega človeka«,              gospodarske             Magda Udovč     Naloga ni bila realizirana. Načrtovanje
družbena in                    humanizma in renesanse;              spremembe                        naloge je bilo površno, zato je nismo
državljanska                  -  analizirajo konkretne primere in                                     udejanjili.
kompetenca                     ugotovijo razširjenost
Kulturna                      humanističnih in renesančnih
zavest/ozaveščen                  idej po posameznih družbenih
ost in izražanje                  slojih in po predelih Evrope;

Socialne in     projektni pristop /      - razpravljajo o pozitivnih in    T3b     Znanost in tehnologija  januar   Vesna Čurk     ni uspelo - delno uspelo - uspelo
državljanske     projektno učenje       negativnih učinkih znanstvenega          v 19. in 20. stoletju        Magda Udovč     Dijaki so proučevali zgo. vire in
kompetence.                    razvoja;                                                 izsledke primerjali z literarnimi deli.
Kulturna zavest                  - ovrednotijo dosežke znanosti in                                     Dijaki so izsledili vire na svetovnem
in izražanje.                   tehnike                                                  spletu.
                          - s pomočjo pisnih in slikovnih
                          zgodovinskih virov primerjajo in
                          sklepajo o spremembah
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: GEO
Število UČITELJEV:1
Razvojna       Strategije za         Cilji učne ure, enote         Razred,   Tema, vsebina       Čas    Izvajalci (oseba  Ocena dijakov
prioriteta      doseganje           ali sklopa              oddelek               izvedbe     ali tim)
šole         prioritete                                                       aktivnosti
Kritično mišljenje  projektni pristop       Uvajati učno ciljno in procesno    T2B, T2C,  Družbena geografija:    April  Tina Zrilič     Samo delo v razredu je ocenjeno kot
Medosebna,      projektno učenje       načrtovanje pouka pri večini     T2A     ekonomska geografija                  zelo uspešno. Z dijaki smo veliko delali
medkulturna,     raziskovalno učenje      predmetov v skladu z učnimi                                        preko spleta, kjer smo skušali poiskati
družbena in     sodelovalno učenje      načrti.                                                  konkretne primere iz ekonomske
                                                                                                     37
državljanska                                                                           geografije ter tudi razlage in posledice,
kompetenca                                                                            kako in zakaj, se določeni procesi
Podjetnost in                                                                          odvijajo v določeni smeri. Pri pouku
samoiniciativnost                                                                        smo   si  ogledali   tudi  kratki
                                                                                 dokumentarni film, The Story of Stuff,
                                                                                 kar nas je vzpodbudilo k kritičnem
                                                                                 razmišljanju in seveda potencialnim
                                                                                 rešitvam, ki bi prispevale k boljšemu
                                                                                 svetu.
Učenje učenja    raziskovalno učenje   Uvajati učno ciljno in procesno  T1A, T1B,    Geografija Slovenije:  April    Tina Zrilič         Celotna zastava učnih enot je uspela,
Medosebna,      sodelovalno učenje    načrtovanje pouka pri večini   T1C       fizična geografija                        vendar praktični rezultati, ki bi se
medkulturna,                 predmetov v skladu z učnimi            Slovenije: priprava                       odražali na znanju dijakov niso
družbena in                  načrti.                      animacij, slikovnega                       zadovoljujoči.
državljanska                                          gradiva ter potrebne
kompetenca                                           razlage
Kulturna zavest   raziskovalno učenje   Uvajanje medpredmetnega      T1B, T1C    Zaščitena območja v   November,  Tina Zrilič.        Učne enote so uspele v sami izvedbi. S
/ozaveščenost in   sodelovalno učenje    povezovanja                    Sloveniji, EU      december   Ivan Slinkar        pomočjo spleta, IKT metode smo z
izražanje      medpredmetno                                                                dijaki prišli do določenih rezultatov, ki
Kritično mišljenje  povezovanje GEO, INF                                                            so se odražali tudi v njihovem
Raba virov                                                                            raziskovalnem duhu in želji po več
                                                                                 znanja. Glede na začetno motivacijo, bi
                                                                                 ocenila, da so učne enote delno
                                                                                 uspele.
Kritično mišljenje  projektni pristop    Uvajanje medpredmetnega      T1B, T1C    Toplotni pasovi,    Januar    Tina Zrilič, Ivan Slinkar  Učne enote na predlagano tematiko so
Raba virov      projektno učenje     povezovanja                    Dezertifikacija                         uspele. Dijaki so s pomočjo spleta in
           raziskovalno učenje                                                             IKT metode kvalitetno predstavili
           medp. povezovanje GEO,                                                           obdelane tematike.
           INF
Kritično mišljenje  problemski pristop    Uvajanje medpredmetnega      T1B, T1C    Klimatske spremembe   November   Tina Zrilič, Ivan Slinkar  Učne ure so uspele, dijakom je bilo
Raba virov      problemsko učenje    povezovanja                                                    posredovano veliko video materiala,
           medpredmetno                                                                različnih animacij in predstavitev ter
           povezovanje GEO, ANG                                                            tudi intervjujev. Učna snov je bila
                                                                                 obdelana zelo natančno.

Digitalna      projektni pristop     Uporabljati nove tehnologije  T2B, T2C,    Družbena geografija:  September-  Tina Zrilič         Samo delo v razredu je ocenjeno kot
kompetenca      projektno učenje                      T2A       ekonomska geografija  junij                  zelo uspešno. Z dijaki smo veliko delali
Učenje učenja    raziskovalno učenje                                                             preko spleta, kjer smo skušali poiskati
           uporabljati nove                                                              konkretne primere iz ekonomske
           tehnologije                                                                 geografije ter tudi razlage, kako in
                                                                                 zakaj se določeni procesi odvijajo v
                                                                                 določeni smeri. Pri pouku smo si
                                                                                 ogledali tudi kratke dokumentarne
                                                                                 filme, kar nas je vzpodbudilo k
                                                                                 kritičnem razmišljanju in seveda
                                                                                 potencialnim rešitvam, ki bi prispevale
                                                                                 k boljšemu svetu.
Digitalna      projektni pristop /   Uporabljati nove tehnologije   T1a, T1b, T1c  Geografija Slovenije:  September-  Tina Zrilič         Razlage so bile podane zelo nazorno, s
kompetenca      projektno učenje                              fizična geografija   junij                  pomočjo spleta in različnih animacij ter
Učenje učenja    raziskovalno učenje                            Slovenije: priprava                       slikovnega gradiva sem snov dijakom
                                                                                                       38
Socialna in     sodelovalno učenje                           animacij, slikovnega                       približala na tak način, da so
državljanska     uporabljati nove                            gradiva ter potrebne                       geografske procese v okolju razumeli.
kompetenca,     tehnologije                               razlage
Podjetnost in
samoiniciativnost
Kulturna zavest
in izražanje
Kritično mišljenje
Raba virov
Digitalna      sodelovalno učenje  Uporabljati nove tehnologije   T1a, T1c, T1b  Uvod v geografijo,     September  Tina Zrilič        Celotni učni sklop dane tematike je
kompetenca      uporabljati nove                            Zemlja kot nebesno                        uspel. Dijaki s pomočjo raznih spletnih
           tehnologije                               telo                               strani, animacij razumeli položaj
                                                                                Zemlje v vesolju ter kakšne posledice
                                                                                se zaradi tega kažejo na našem
                                                                                planetu. Dijaki so pokazali ogromno
                                                                                zanimanja za dano tematiko, tako da
                                                                                so bile ure zelo pestre.
Digitalna      sodelovalno učenje  Uporabljati nove tehnologije   T2a, T2b, T2c  Hidrogeografija,      September  Tina Zrilič        Dijaki drugega letnika so izrazili
kompetenca      raziskovalno učenje                           uporaba interneta pri                       navdušenje nad uporabo interneta
Kritično mišljenje  uporabljati nove                            pouku, uporaba                          tudi pri hidrogeografiji. Bili so zelo
Raba virov      tehnologije                               spletne učilnice pri                       zadovoljni, kar se je kazalo tudi v
                                               pouku, uporaba ang.                        sodelovanju pri pouku in seveda tudi
                                               pri geografiji                          rezultatih pri ustnem ali pisnem
                                                                                ocenjevanju znanja. Uporaba različnih
                                                                                spletnih učilnic pa jih je spodbudila, da
                                                                                so do določenih podatkov želeli priti
                                                                                tudi sami, kar je posledično
                                                                                povzročilo,da so določeno tematiko
                                                                                znotraj hidrogeografije raziskovali
                                                                                sami.
Digitalna      sodelovalno učenje  Uporabljati nove tehnologije in  T2a, T2b, T2c  Migracija, ilegalne    Oktober   Tina Zrilič, Darja     Uspelo. Učne enote so bile premišljeno
kompetenca      raziskovalno učenje  medpredmetno povezovanje             migracije, uporaba           MarjanovićMarjana     izvedene kar se je kazalo tudi v samem
Kritično mišljenje  uporabljati nove                            spletnih virov in tujega        Pogačnik, Ana Bukovac   razredu. Kot prof. geo. sem pri urah
Raba virov      tehnologije                               jezika pri pouku                         medpredmentega        povezovanja
Kulturna       medpredmetno                              geografije ter uporaba                      neizmerno uživala, saj so dijaki s svojo
zavest/ozaveščen   povezovanje                               geografskih tematik pri                      radovednostjo pripeljali uro do zelo
ost in izražanje                                       angleščini. Obravnava                       visokega nivoja. Pozitivna atmosfera v
                                               snovi s pomočjo e-                        razredu se je pokazala tudi skozi dobre
                                               virov.                              rezultate pri ocenjevanju znanja.

Digitalna      sodelovalno učenje  Uporabljati nove tehnologije in  T1c, T1, T1b  Turizem kot        Marec    T. Zrilič, J. Plisson M.  Medpredmetno povezovanje je
kompetenca      raziskovalno učenje  medpredmetno povezovanje             gospodarska              Pogačnik M. S. Tomič    prestavljeno na naslednje šolsko leto.
Kritično mišljenje  uporabljati nove                            dejavnost. Slovenija
Raba virov      tehnologije                               turistična dežela? Eko
Kulturna       medpredmetno                              turizem?
zavest/ozaveščen   povezovanje
ost in izražanje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)


                                                                                                      39
PREDMET: PSI
Število UČITELJEV:1
Razvojna       Strategije za        Cilji učne ure, enote       Razred,  Tema, vsebina       Čas      Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
prioriteta      doseganje          ali sklopa             oddelek              izvedbe       ali tim)
šole         prioritete                                                       aktivnosti
Učenje učenja    Aktivno učenje        Refleksija o lastnem procesu    T2A    Učenje in pomnjenje   november-    T. Kocjan      Tanja Rupnik Vec (2002):       ni uspelo - delno uspelo - uspelo
Kritično mišljenje  Delo z besedili       učenja               T2B                december              Poučujemo psihologijo        Dijaki so prejeli veliko napotkov in
           Sodelovalno učenje      Spoznavanje lastne učne      T2C                 2010                                  informacij o učinkovitem učenju.
                         strategije                                                                   Tekom leta je bilo opaziti, da so
                         Razvijanje občutka odgovornosti                                                        napotke upoštevali.
                         za učenje
                         Razvijanje motivacije za učenje
Medosebna,      Sodelovalno učenje      Refleksija o lastnih socialnih   T2A    Osebnost         Januar –    T. Kocjan      Tanja Rupnik Vec (2003): Igra vlog  ni uspelo - delno uspelo - uspelo
medkulturna,     Refleksija izkustva     veščinah v konkretnih       T2B    Medosebni odnosi     junij 2011             in simulacija kot učna metoda    Dijaki so bili sodelovalni in motivirani
družbena in     Igranje vlog in simulacije  življenjskih situacijah      T2C    Motivacija                                            pri drugačnih oblikah in metodah dela.
državljanska     Interaktivne igre      Razumevanje temeljnih pojmov         Mišljenje
kompetenca                    in zakonitosti v razmišljanju,
Kritično mišljenje                doživljanju in ravnanju
                         posameznika
Sporazumevanje    Pisanje esejev        Izmenjava lastnih izkušenj kot   T2A    VSA POGLAVJA       September    T. Kocjan      Vesel, Kompare, Curk, Rupnik Vec,  ni uspelo - delno uspelo - uspelo
v maternem      Delo z besedili       izhodišče za izpeljavo       T2B                – junij 2011            Vec (2004): Psihologija: spoznanja  Dijaki so redno pisali domače naloge in
jeziku                      psiholoških zakonitosti      T2C                                  in dileme (delovni zvezek)      kratke eseje o obravnavani temi. Kljub
Kritično mišljenje                Branje besedil s psihološko                                                          opozorilom in spodbudam k pravilni
                         problematiko                                                                  rabi slovenskega jezika, sem ob konca
                                                                                                 leta še vedno zasledila nekaj slovničnih
                                                                                                 napak.
Podjetnost in    Avtentične naloge      Dijak spozna, uporablja in     T2A    Osebnost         april – junij  T. Kocjan      Vesel, Kompare, Curk, Rupnik Vec,  ni uspelo - delno uspelo - uspelo
samoiniciativnost  Kritična analiza       razmišlja o svojih socialnih    T2B    Socializacija, Skupine   2010               Vec (2004): Psihologija: spoznanja  Dijake so bili sodelovalni in motivirani
Kulturna zavest                  kompetencah, identificira     T2C    Stališče, predsodki in                    in dileme (delovni zvezek)      pri analizi in diskusiji o aktualni
/ozaveščenost in                 njihove prednosti/              vrednote                                             psihološki tematiki.
izražanje                     pomanjkljivosti in jih            Medosebni odnosi
Kritično mišljenje                sistematično nadgrajuje
Uporaba virov
Matematična     Aktivno učenje        Reševanje osebnostnih       T2A    Predmet in metode v   September-   T. Kocjan      Kincher, J. (2002). Psihologija za  ni uspelo - delno uspelo - uspelo
kompetenca in                   vprašalnikov            T2B    psihologiji        oktober              najstnike: 40 zabavnih vaj za    Dijake je motiviralo zlasti reševanje
osnovne                      Analiza in interpretacija     T2C                  2010               spoznavanje samega sebe       osebnostnih vprašalnikov, zato bom v
kompetence v                   rezultatov, tabel                                                               naslednjem letu temu dala večji
znanosti in                                                                                           poudarek. Vključila bom tudi oglede
tehnologiji                                                                                           kratkih dokumentarnih filmov o
                                                                                                 psihološkem eksperimentiranju.
Digitalna      Raziskovanje podatkovnih   Na osnovi poznavanja strukture   T2A    POLJUBNO IZBRANO     Januar –    T. Kocjan                        ni uspelo - delno uspelo - uspelo
kompetenca      baz in virov         referata dijak izdela samostojni  T2B    POGLAVJE         april 2010   J. Jožef Beg                       Dijaki so upoštevali vse napotke in
Uporaba virov    Projektno učenje       izdelek (referat) na poljubno   T2C                        S. Kostanjšek                      navodila ter predstavili originalne in
Kritično mišljenje  Medpredmetno         izbrano psihološko temo                                M. Udovč                         dodelane referate.
           povezovanje
                                                                                                                      40
                   11. ŠOLA:  Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za                                  Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,            Čas            Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                     ali sklopa    oddelek           izvedbe
  šole     prioritete                                     aktivnosti
Sporazume Medpredmetna      Dijaki spoznajo     1. a,    Pohod – iz    13.11.2  G. Šturm,                Dijaki naše šole so prvič odšli
                                                                     organizirano na ta tradicionalni
vanje   v povezava: SLO in   Levstikovo pot ter    1.b, 2.a,  Litije do    010    G. Kastelic, T.             pohod in to je bilo posebno
maternem ŠVZ           obnovijo znanje o    2. b,    Čateža           Mavsar,                 doživetje. Na avtentičnem kraju
                                                                     so ponovili znanje o Levstiku in
in  tujem           potopisu in       3. a                  A. Zoran,
                                                                     tako bolj podoživeli njegov
jeziku              Levstikovem                           I. Adamčič                potopis in literarni program.
                 literarnem
                 programu.

                 Dijaki spoznavajo in
                 tvorijo različne     2. a,
       Medpredmetna    besedilne vrste v    2. b    Besedilne          G. Šturm, S.              MP je zelo uspela in je tudi
       povezava: SLO,   slovenskem in tujem         vrste      Decem   Golob, A. Arh              koristna, saj so dijaki hkrati
                                                                     spoznali značilnosti določenih
       ANG        jeziku.                (prošnja,     ber     Šmuc                 besedilnih vrst, razlike za angleško
                                   zahvala,     2010 in                      področje in besedila pri nas ter se
                                                                     jih naučili tvoriti.
                                   življenjepis.)  maj
                 Osvetlitev                       2011
                 Cankarjevega
                 romana Na klancu s
                 sociološkega in     3. a,
       Timsko       zgodovinskega      3. b    I. Cankar: Na       G. Šturm, M.               Zelo uspelo timsko poučevanje,
                                                                     kjer so dijaki zavzeto in z
       poučevanje: SLO,  vidika.               klancu           Turk                   zanimanjem združili znanje
                                                                     zgodovine in poznavanje
                                                                                         41
     ZGO                          (zgodovinsko                Cankarjevega dela.

                                in sociološko  Decem
             Dijaki po lastnem          ozadje       ber
             izboru vsaj enkrat na        romana)      2010
             leto preberejo
             besedilo in ga
             predstavijo pred
             razredom        2. a, 2.                         Projekt »Grmčani beremo traja že
     Branje                  b, 3. a,   Različna         G. Šturm, G.   tri leta in dijaki že vedo, da vsako
                                                      leto predstavljajo z govornimi
     leposlovnih in              3. b     besedila po        Kastelic, T.   nastopi besedila, ki jih sami
     drugih besedil                    izboru dijakov      Mavsar      berejo. Govorni nastopi so tudi
                                in govorni                 ocenjeni. Letos so to opravili vsi
                                                      dijaki v drugih in tretjih letnikih.
             Dijaki spoznajo           nastop      Šolsko           Spodbujanje branja se kaže tudi v
             Trubarjevo faro,                    leto           večji knjižnični izposoji.
             njegovo življenje in                 2010/1
             delo ter nekatere                    1
             značilnosti
             Trubarjevega časa
                         1.a, 1.b   Trubar – oče
     MP: SLO in ŠVZ                    slovenske         T. Mavsar, G.   Ta MP je postala že
                                                      »tradicionalna«, saj smo jo že
                                knjige          Kastelic,A. Arh  tretje leto ponovili. Vsako leto je
                                             Šmuc, N.     uspela in dijaki z zanimanjem
                                                      spoznajo kraje v Trubarjevi fari,
                                             Filipovič, J.   njegovo življenje in delo ter si v
                                             Cerovšek, I.   delavnici izdelajo miniaturno
                                             Adamčič      knjižico.

                                         Maj
                                         2011
Učenje  Podčrtovanje,  Iskanje strategij za  1. a, 1.   Vsebine po UN   Šol.  G, Šturm. G.   Učitelji načrtno spodbujamo
                                                      učenje in dijake navajamo k
učenja  izpisovanje   čim uspešnejše     b, 2. a,            leto   Kastelic, T.   različnim načinom in strategijam
     bistvenih    učenje         2. b,             2010/1   Mavsar     učenja, med katerimi izbirajo
     podatkov,                3. a, 3. b            1            tiste, ki jim ustrezajo.
                                                                         42
      urejanje »plonk
      listka«
Razvoj     Uvajanje IKT   Preverjanje znanja z  1. a, 1. b   Vsebine po   Šolsko  G. Kastelic, T.              Izredno zanimivo delo (tudi za
                                                                     dijake) je preverjanje znanja z
digitalne    tehnologije    IKT tehnologijo          UN, ki bodo    leto    Mavsar                 novo tehnologijo klikerjev. To smo
kompetenc              (klikerji ).          preverjene z   2010/1                       letos poskusili uvajati v prvih
e                                   omenjeno      1                        letnikih in izkazalo se je, da je
                                                                     dobrodošla popestritev pouka.
                                   tehnologijo.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGO
Število UČITELJEV:1

Sporazume Timsko        Osvetlitev       3.a, 3. b  I. Cankar: Na   Decem   G. Šturm                Menim, da je naloga
vanje   v poučevanje     Cankarjevega              klancu     ber                       zelo dobro uspela. V
maternem            romana Na klancu s                   2010                       prihodnje bi morda tej
in  tujem           sociološkega in                                             temi namenili še eno
jeziku             zgodovinskega                                              šolsko uro časa.
                vidika.
Učenje   Iskanje ključnih  Učinkovito učenje   2. a, 2. b  Napoleon     Maj     M. Turk                Dijaki so uspešno izvedli
učenja   besed                          Bonaparte     2011                        nalogo. Menim, da je
                                                                     naloga zelo dobro
                                                                     uspela.
Razvoj   Uvajanje IKT    Preverjanje znanja z  1. a, 1. b  Pregled      Junij    M. Turk                Velika večina dijakov je
digitalne  tehnologije     IKT tehnologijo           znanja ob     2011                        dosegla pozitiven
kompetenc            (klikerji)             koncu šol. leta                           rezultat. Izvedba je bila
e                                                                    uspešna.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: GEO
Število UČITELJEV:1

Grmčani   Branje člankov in  Učinkovito učenje    1.a,b;    Splošna in    Šol.  Anica Strojin   Revija Gea, dnevno in  Uuspelo.       Dijaki so                                                                                       43
beremo:    literature in               2.a,b    regionalna   leto201          tedensko časopisje  vsebino prebrali, da so
Zbiranje in  predstavitve                      geografija    0/11                      ugotovili povezavo s
pre-biranje                                                               predmetom in
člankov in                                                               dogajanjem po svetu,
literature z                                                              zbrali v obliki portfolia in
geogr.                                                                 vse skupaj predstavili v
vsebino                                                                 razredih.
Razvoj     uporaba IKT pri  Preverjane znanja z  1. letnik  Pregled snovi   2010/1   Anica Strojin  UčbenIk, zvezek,    Ni sem izvedla, ker mi je
digitalne   pouku – klikerji  IKTt tehnologijo          skozi 1. letnik   1            portfolio, referati  na koncu pouka
kompetenc             (KLIKERJI)                                              zmanjkalo časa in ur na
e                                                                    urniku, kes sem
                                                                    spremljala dijake v Šolo
                                                                    v naravi
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV:4

Sporazume Medpredmetna      Razvijanje       1. a, 1. Pohod – iz      13.11.2  A. Zoran, I.             Uspelo.
vanje   v povezava: ŠVZ in   motoričnih,      b, 2. a, Litije do      010    Adamčič, G.
maternem SLO           funkcionalnih in   2. b, 3. a Čateža             Kastelic, G.
in  tujem            psiholoških                           Šturm, T.
jeziku              sposobnosti                            Mavsar


                            1 .a, 1. b
        Golf: ŠVZ in ANJ  Spoznavanje osnov            Golf          D. Škerl,
                 igre golf in                     Neizve  A. Zoran,
                 terminologije v                   deno,   I Adamčič
                 slovenskem in                    Prestav
                 angleškem jeziku                   ljeno
                                                                                    44
                                        na
                                        septem
                                        ber
                                        2011
Učenje   Medpredmetna                1 .a, 1. b Orientacija  Neizve  Adamčič,
učenja   povezava: ŠVZ,   Dijaki se znajdejo v               deno  Kranjc, Strojin
      BIO, GEO      okolju in so telesno
                aktivni
                           4.a, 4,b
      Obisk pivovarne                    Pohod na                 Dijaki so zavzeto
      Union: BTH, ŠVZ                    Rožnik    Novem           sodelovali pri izvedbi
                                         ber           planiranega programa.
                                        2010

          12. ŠOLA:  Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: družboslovni aktiv (zgodovina, geografija, sociologija, LUM, psihologija)
Število UČITELJEV:5
                                                                  45
 Razvojna    Strategije za                                Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,           Čas             Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                     Tema, vsebina         ali tim)
                    ali sklopa    oddelek          izvedbe
  šole     prioritete                                   aktivnosti
                  Dijaki povežejo    1.b    ANTIKA     dec     Gerden-     Ni uspelo
Kompetenc   Medpredmetno    znanje o antiki                       Breznikar    Nisva se uspeli
a        ZGO-SLO      pridobljeno pri                               uskladiti, saj so dijaki
učenje                zgodovini in                                pri SLO sodelovali pri
učenja              slovenščini in ga                               projektu Branje
                prikažejo z dramsko
                 uprizoritvijo Kralja
                    Ojdipa in
                 zgodovinsko igro o
                vsakdanjem življenju
                  starih Grkov.
kompetenc   medpredmetno    Dijaki ob delu v    1.b   PRAZGODOVI   marec   Gerden- Žagar-
a: delo z   ZGO-LUM-ŠVZ   Dolenjskem muzeju         NA IN ANTIKA         Ignaz     Uspelo           Dijaki so bili nad delom
viri               povežejo znanje o           NA                   Dijaki ob delu v      navdušeni in vsi so
                  prazgodovini in         SLOVENSKEM                  Dolenjskem muzeju     aktivno sodelovali
                    antiki na                                povežejo znanje o
                  Slovenskem pri                                prazgodovini in
                 zgodovini, športni                               antiki na
                  vzgoji in likovni                              Slovenskem pri
                   umetnosti.
                                                        zgodovini, športni
                                                        vzgoji in likovni
                                                        umetnosti.
kompetenc   Medpredmetno    Dijaki uporabijo    1.b   SEMINARSKA    Feb   Gerden- Vovk-     Delno uspelo      Nekateri dijaki so izbrali
a: digitalna  KIZ-ZGO-INF   znanje, pridobljeno         NALOGA     maj   Pintarič- Kropin  Ena izmed profesoric     seminarsko nalogo z
pismenost            pri KIZ-u ter naredijo                                je zbolela.      zgodovinsko vsebino-
                seminarsko nalogo z                                             pravijo, da so prišli do
                zgodovinsko vsebino                                            številnih novih spoznanj.
                                                                                    46
Kompetenc   Medpredmetno  -Dijaki uporabijo    1. a, b  Rastlinstvo   april    Vodnik    ni izvedeno zaradi        /
a:       GEO BIO   znanje rastlinstva                      Klanćičar   daljše odsotnosti
razumevan          sveta in ga uporabijo                               biologa
je naravnih         na primeru
in družbe          domačega kraja,
pojavov in          nadgradijo z
procesov           znanjem in
               prepoznavanjem
               drevesnih vrst v
               naravi
Kompetenc   Medpredmetno  -Dijaki ob filmu    1. a, b   Okoljska   razredn   Vodnik    zelo uspelo izvedeno   večina dijakov je
a:razumev    GEO idr   HOME spoznavajo in          vzgoja    e ure   Breznikar     šele v maju    navdušena nad filmom
anje             začutijo pomen                         Bregač
naravnih in         ohranitve planeta
družb            Zemlja
pojavov in          -Dijaki aktivno
procesov in         sodelujejo pri
varovanje          varstvu okolja v
zdravja           svojem življenju
Kompetenc   Medpredmetno  -Dijaki spoznavajo   2. a, b   Okoljska   Oktobe  Vodnik Korbar   uspelo kljub     dijaki so spoznali nov
a:razumev   Geo bio kem  pomen mokrišč pri           vzgoja     r    Klančičar    manjkanju prof.     način učenja, se
anje             ohranjanju biotske        Projekt ZVZ=Ž  ZVZ=Ž             Klančičarja    preizkusili v terenskem
naravnih in         raznovrstnosti in          -zemlja in                           delu, spoznali dotlej
družb.            vzroke za biotsko           vode                            nezanimivo mokrišče in
pojavov in          raznovrstnost LJ                                           bili zelo zadovoljni,
procesov in         Barja,                                               naredili zelo kvalitetne
varovanje          -Dijaki poznajp                                            geo predstavitve
zdravja           problem vnašanja
               GSO organizmov v
               okolje
Digitalna   Medpredmetno  Dijaki pripravijo PP  2. a, b  Države sveta   Celo    Vodnik       Uspelo       Dijakom je všeč če                                                                              47
pismenost     Geo IKT   predstavitev izbrane                leto    Paderšič    Dijaki si pomagajo s  pridobijo lepo oceno s
               države sveta                                 PP v spletni učilnici  PP predstavitvijo. tudi
                                                      ter rešujejo naloge.  delo s spletno učilnico
                                                                       všeč
Digitalna   Medpredmetno  Dijaki pripravijo PP   2. a, b  Narodni parki  Dec,    Vodnik        Uspelo       Dijakom je všeč če
pismenost     Geo IKT   predstavitev            kontinentov   feb,    Paderšič    Dijaki si pomagajo s  pridobijo lepo oceno s
               narodnih parkov na                 april           PP v spletni učilnici   PP predstavitvijo
               izbranem                                   ter rešujejo naloge.    Dijakom je delo s
               kontinentu                                               spletno učilnico všeč
Kompetenc   Medpredmetno  Dijaki pripravijo    3. a, b  Prekmurje-   sept    Vodnik    dijaki predstavljajo  dijakom je bilo najbolj
a:razumev     Geo Slo   predstavitev regije iz        ekskurzija        Radešček     svojo regijo na     všeč v rastlinjaku,
anje             več vidikov (geo,                               avtobusu, dokaj    najmanj pa na splavu
naravnih in          zgo, slo, ekn)                                enostransko,potrebn
družb                                                     o bi bilo mnogo
pojavov in                                                 dopolnil profesorja,
procesov                                                    sodelovanja
kompetenc   medpredmetno   Dijaki oblikujejo   1.a1. b  GRAFIČNO    Maj    Žagar- rač.    Sem zadovoljna    Dijaki so bili navdušeni.
a: digitalna   LUM-RAČ      zloženko.          OBLIKOVANJE   junij
pismenost
digitalna   medpredmetno   Dijaki spoznavajo   1. a, b   ANALIZA    Jan feb   Žagar     SEM NAVDUŠENA.     Dijaki so bili navdušeni.
pismenost    LUM-SLO      likovna dela         LIKOVNEGA
                 ikonografsko.           DELA
kompetenc    Timsko    -razvijajo odgovoren   1.b   ZLATA DOBA    feb   Gerden, Žagar      Uspelo     Dijaki so bili navdušeni
a:        Zgo lum   in pozitiven odnos          ATEN                  Dijaki so uspešno     nad povezavo znanja
sodelovanj          do ohranjene                                 razvijali odgovoren    med predmetoma.
e               kulturne dediščine iz                            odnos do ohranjanja
               obdobja st veka
                                                      kulturne dediščine in
               -razvijajo socialne
               spretnosti pri                                povezali znanje pri
               različnih vrstah                               obeh predmetih.
               sodelovalnega                                                                                48
            učenja
            -povežejo znanje
            obeh predmetov in
            ga nadgradijo
Kompetenc   Timsko  -razvijajo odgovoren   1.b     RIM     feb  Gerden, Žagar   Ni uspelo,saj se s
a:      Zgo lum  in pozitiven odnos                             profesorico LUM
sodelovanj       do ohranjene                               nisva uspeli uskladiti
e            kulturne dediščine iz                            glede izpeljave.
            obdobja st veka
            -razvijajo socialne
            spretnosti pri
            različnih vrstah
            sodelovalnega
            učenja
            -povežejo znanje
            obeh predmetov in
            ga nadgradijo
kompetenc   Timsko      Dijaki na    2.a 2.b   REFORME   marec   Gerden-       Uspelo      Dijaki so z veseljem
a:      Zgo nem   sodelovalen način          MARIJE       Medle- Semec   Dijaki so pripravili     nastopali.
sodelovanj         spoznajo reforme         TEREZIJE IN              zanimive igre vlog.
e             Marije Terezije in        JOŽEFA II.
              Jožefa II. ter snov
                 utrdijo z
             dramatizacijo, kjer
             uporabijo nemško
              besedišče ( širijo
                besedišče)
Kompetenc   Timsko     Dijaki povežejo   3.a 3.b  ZGODOVINSKI   maj   Gerden Virc   Ni uspelo,saj se s
a:      Zgo Ekn  znanje pri zgodovini        RAZVOJ                profesorico EKN nisva
samoiniciat        ter ga nadgradijo z       KAPITALIZMA              uspeli uskladiti glede
ivnost in        ekonomskimi vidiki                               izpeljave.                                                                         49
podjetnost
Učenje      Timsko   Dijaki spoznajo delo   1. a, 1.b  VAN GOGH   maj   Žagar- Malnar-   Ni uspelo, zaradi
učenja      LUM Ang   in življenje umetnika                     Bregar- Pajić    usklajevanj.
kompleksn    avtentično  -dijaki znajo opisati        FEVDALIZEM   maj     Gerden        Uspelo      Dijaki so se na zanimive
o              življenje in delo                               Dijaki so pripravili   načine primerjali svoje
razmišljanj         srednjevešk.                                 zanimive dvogovore.   znanje o srednjeveškem
e              trgovca, obrtnika,                                           in današnjem trgovcu,
               fevdalca, podložnika                                             obrtniku,…
               -dijaki analizirajo in
               primerjajo življenje
               in delo
               srednjeveškega in
               današnjega človeka
Podjetnost   avtentično  Dijaki izdelajo      3.a, b   Turizem   Dec.-    Vodnik    ni uspelo, nisem rekla       /
na              zloženko s              Slovenije  jan.            večkrat, pomanjkanje
kompetenc          predstavitvijo                                     časa
a              domačega kraja in jo
               primerjajo z analizo
               SWOT
Učenje     avtentično   Izdelava zloženke   1.a 1.b   GRAFIČNO   April -    Žagar     Sem zadovoljna.      Sem zadovoljna
učenja                              OBLIKOVANJE  maj
Učenje     avtentično    Perspektiva v    1.a 1.b   KONSTRUKCIJ  Sept-     Žagar      Sem zadovoljna      Sem zadovoljna
učenja             Ragovem logu           SKO RISANJE  okt
Učenje     avtentično   Izdelava rimskih    1.a 1.b   OBLIKOVANJE  Okt-     Žagar      Sem zadovoljna      Sem zadovoljna
učenja                umet             MAKET IZ   nov
                                   GLINE
kompetenc   UPORABA IKT   Dijaki v spletni    1.b     ZAKAJ JE  Sept     Gerden       Uspelo       Dijakom je v začetku
a: digitalna          učilnici rešujejo         POMEMBNA                  Dijaki v spletni    delal dostop v spletno
pismenost           delovni list in snov        ZGODOVINA                 učilnici rešujejo    učilnico težave, vendar
                  utrdijo                                delovni list in snov   pa so se na delo kmalu
                                                         utrdijo.          navadili.                                                                                50
kompetenc   UPORABA IKT   Dijaki v spletni   1.b   OD MESTNIH   Okt   Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         učilnici rešujejo        DRŽAV DO             Dijaki v spletni   spletno učilnico všeč.
pismenost          delovni list in snov        PRVIH             učilnici rešujejo
                  utrdijo.          IMPERIJEV            delovni list in snov
                                                   utrdijo.
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    1.b   OD MESTNIH   Okt -  Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi         DRŽAV DO   dec        Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v          PRVIH             PP v spletni učilnici
                spletni učilnici.       IMPERIJEV            ter rešujejo naloge.
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    1.b   PRAZGODOVI   Feb   Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi         NSKA IN            Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v         ANTIČNA            PP v spletni učilnici
                spletni učilnici        KULTURNA            ter rešujejo naloge.
                               DEDIŠČINA NA
                                 SLO
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    1.b    RAZLIČNI   maj   Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi         MODELI             Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v         VLADANJA            PP v spletni učilnici
                spletni učilnici                        ter rešujejo naloge.
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri   2.a, b   RAZLIČNI   Sept  Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi         MODELI             Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v         VLADANJA            PP v spletni učilnici
                spletni učilnici                        ter rešujejo naloge.
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri   2.a, b   ETNIČNE,   Feb   Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi        DRUŽBENE IN           Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v        GOSPODARSK            PP v spletni učilnici
                spletni učilnici       E SPREMEMBE           ter rešujejo naloge.
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri   2.a, b    RAZVOJ   Marec-  Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi        ZGODOVINSKI   april      Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v         H DEŽEL IN           PP v spletni učilnici
                spletni učilnici         SLOVENCI           ter rešujejo naloge.                                                                        51
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    2.a, b    VZPON    April-  Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna          obravnavi snovi          MEŠČANSTVA    maj       Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v             IN             PP v spletni učilnici
                spletni učilnici         UVELJAVITEV            ter rešujejo naloge.
                                 PARLAMENTA
                                   RIZMA
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    2.a, b   NEMIRNE    maj   Gerden     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna          obravnavi snovi           VODE OD            Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč.
pismenost           pomagajo s PP v          NACIONALNIH            PP v spletni učilnici
                spletni učilnici         GIBANJ DO            ter rešujejo naloge.
                                   PRVE
                                 SVETOVNE
                                   VOJNE
kompetenc   UPORABA IKT     Dijaki si pri    1. a, b    Obča    Dec   Vodnik     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi in          geografija:  Feb       Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč,
pismenost          utrjevanju pomagajo           Relief   marec       PP v spletni učilnici  čeprav nekateri niso
in              s PP v spletni učilnici       Podnebje in           ter rešujejo naloge.
razumevan               EŠ               rastje
je naravnih         ter s spletno učilnico         Vodovje
in druž             echo e-gradiva
pojavov in
procesov
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    2. a, b  Regionalna   Dec   Vodnik     Uspelo       Dijakom je delo s
a: digitalna         obravnavi snovi in         geografija   Feb        Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč
ismenost in         utrjevanju pomagajo           Azije    april       PP v spletni učilnici
razumevan          s PP v spletni učilnici        Afrike             ter rešujejo naloge.
je naravnih            EŠ in SIO            Amerike
in druž
pojavov in
procesov
kompetenc   UPORABA IKT    Dijaki si pri    3. a, b  Geo Slovenije  Nov-   Vodnik     Uspelo       Dijakom je delo s                                                                          52
a: digitalna              obravnavi in                 dec        Dijaki si pomagajo s  spletno učilnico všeč
pismenost,              utrjevanju snovi        Geografija             PP v spletni učilnici
razumevan              pomagajo s PP v         Evrope    Marec        ter rešujejo naloge.
je naravnih            spletni učilnici EŠ ter             -april
in druž               s spletno učilnico
pojavov in             echo e-gradiva in
procesov                   SIO
Kompetenc   Izdelava plakata   Dijaki v skupinah   3. a   Učenje    marec  Debeljak
a: Učenje              izdelajo plakat na   3. b
učenja              temo 'Kako izboljšati
Kompetenc               svoje učenje?'
a:                  V literaturi sami
Sodelovanj             poiščejo in izberejo
e                 ustrezne informacije

Komptenca    uporaba IKT      Dijaki v parih    3. a  Različne teme  Novem  Debeljak
:        (MP z mat)    izdelajo seminarsko    3. b          ber do
Digitalna             nalogo na izbrano                decem
pismenost                 temo:                   ber
Kompetenc             raziščejo literaturo,
a:                sestavijo vprašalnik,
Sodelovanj               aplicirajo in
e                    analizirajo
                 vprašalnik, napišejo
                  seminarsko nalogo
                   in pripravijo
                   predstavitev za
                     sošolce

Kompetenc    Uporaba IKT     Delo v spletni     3. a  Celotna snov  Skozi  Debeljak
a:                 učilnici – uporaba    3. b          celo                                                                            53
Digitalna            literature, domače              leto
pismenost             naloge, oddaje
                seminarske naloge

Kompetenc   MP ali TP s slo  Grum: Dogodek v    3. a  Psihološke  marec  Debeljak,     Uspelo       Dijakom je bilo všeč, ker
a:                mestu Gogi          motnje        Radešček               so zaradi psihologije
???                                                            lažje      razumeli
                                                              obravnavanodelo.
Kompetenc    Pogovor     Diskusije z dijaki o  3. a  Celotna snov  Skozi  Debeljak
a:       diskusija    različnih vsebinah,  3. b         celo
Kritično            primerjava lastnih              leto
mišljenje               izkušenj

Kompetenc    Timsko      Dijaki poiščejo   2. b    Tema:   Dec.   Lekše        Irena:      Dijaki so uro pohvalili
e:         IKT       vzroke,ki so       NEZAPOSLEN   2010   Zrilič     Dijaki so preko      ker so kritično in
Računalniš            povzročili veliko       OST IN                sodelovanja v       večperspektivno
ka                gospodarsko in       REVŠČINA STA            projektu izoblikovali       razmišljali.
Jezikovna            družbeno krizo v       DRUŽBENO             kritično stališče do te    Dijakom je bila ura
Kreativnost           sodobnem svetu in       ZLOPROBLEM              problematike, ki je     zanimiva, ker so
in kritično           iščejo kompleksne         ATIKA             sestavni del slovenske   informacije povezovali
mišljenje               rešitve.        MODERNE                  družbe.       in iskali kompleksne
Kompleksn                            DRUŽBE               Sem zadovoljna.         rešitve.
o mišljenje                           Družbena                 Marjetka:
                                struktura             Sem zadovoljna, ker
                                                  so dijaki uporabili
                                                    kritično in
                                                   večperspektivno
                                                 razmišljanje in ker so
                                                   poskusili podati
                                                 rešitve za probleme.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)


                                                                            54
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV:4

Sporazume  medpredmetna   Dijaki prepoznajo    2. a       Zaimki  pomlad   Š. Bregač in   Povezave ni bilo moč
vanje v   povezava: SLO-  zaimke in jih znajo   2. b             2011   E.M. Semec,     izpeljati zaradi         /
maternem  NEM        pravilno uporabiti v                 decem   M. Radešček in  časovnega neskladja
jeziku            povedi.                        ber    E. Medle        UN.
                                          2010     Semec
               Dijaki spoznajo
               besedilne vrste in jih
               znajo tvoriti.      2. a      Besedilne
      SLO-EKO      Posebna pozornost    2. b       vrste                  Medpredmetna
               velja strokovnemu                       Š. Bregač in K.  povezava je uspela, s
               besedilu (značilnosti,                januar     Virc    sodelavko sva odlično    Evalvacija dijakov je
               zgradba, tvorba).                   2011   M. Radešček in    sodelovali in se    pokazala navdušenje
                                          decem     I. Zrilič     dopolnjevali.     nad urama, izrazili so
                                           ber                         željo po več takih urah,
                                          2010                          zato sva s kolegico
                                                                      sklenili, da s takim
                                                                       načinom dela
                                                                        nadaljujeva v
                                                                     naslednjem letniku (3.
                                                                         letnik).
Sporazume  timsko: SLO-KIZ  Dijaki spoznajo     1. a in b   Jezikovni   oktober  Š. Bregač in L.   Tak način dela je že
vanje v            jezikovne priročnike          priročniki    in     Vovk        utečen, brez    Dijaki so v evalvaciji
maternem           in jih znajo                     novem               sodelovanja     izrazili zadovoljstvo,
jeziku            uporabljati. Spoznajo                 ber              knjižničarke in   poudarili so, da jim je
Digitalna           osnove geselskega                   2010            primernega prostora z    delo v avtentičnem
kompetenc           članka.                                      jezikovnimi priročniki    okolju všeč.
a                                                         take ure ne bi bilo
                                                          moč izpeljati.
      SLO-SLO                      1. a
                                  Različno; po
                                 i dogovoru                  S takim načinom dela
                                 n                       sva zadovoljni, saj
                                                                                  55
                                                            sva se druga od
                                   b              Š. Bregač in S.  druge veliko naučili in   Dijaki so zadovoljni s
                                                   Breznikar      si pomagali.     takšnim načinom dela,
                                            Celolet                        saj so deležni razlage pri
                                             ni                         slovenščini z dveh zornih
                                            projekt                             kotov.Sporazume    Projekt:      Dijaki spoznajo    1. a in b    Besedilne   septem  Vodja: L. Ignaz
vanje v   Olimpijske igre   besedilne vrste in jih           vrste     ber            izvedeno
maternem               znajo tvoriti                   2010
jeziku              (predstavitev osebe,
Digitalna             naprave, postopka;
kompetenc                intervju)
a

       Branje ogroža                1. a in b
Kot zgoraj   nevednost                                     Vodja: L. Vovk  Izvedeno

       Učenje učenja                1. a in b           celolet  Vodja: A.     izvedeno
Kot zgoraj                                        ni   Petrovič
                                            projekt

                                            celolet
                                             ni
                                            projekt
Bralna    Celoletni projekt  Dijaki s pomočjo     1. a in b    1. Prosto   od     Slavka    Projekt je zelo dobro    V evalvaciji so izrazili
pismenost   Branje ogroža   sistematičnega                izbirno  septem   Breznikar in  uspel, veseli sva, da   zadovoljstvo, še posebej
        nevednost     srečevanja z                 DB    bra do   Špela Bregač   se bo nadaljeval v    jim je bilo všeč, da smo
                 besedno umetnostjo              (mladi  začetk           naslednjem šolskem      branje povezali tudi z
                 in njenimi avtorji              nski   a maja                letu.        drugimi aktivnostmi.
                 spremenijo oz.                roman
                 izboljšajo svoj odnos            )
                 do besedne                2. Branje
                 umetnosti in                 roman                                                                                      56
                povečajo hitrost               a
                branja in                   Dekle
                razumevanje                  kot
                prebranega.                  Tisa
                                     3. Branje
                                       poezij
                                       e
                                     Branje
                                   romanov Janje
                                     Vidmar
Digitalna  uporaba IKT pri   Dijaki imajo lažji in   vsi    snov skozi     2010/1    Slavka      Uporaba spletne      Spletne učilnice še
kompetenc  pouku – spletna   enostavnejši dostop   letniki   celo leto     1      Breznikar    učilnice je uporabna v  vedno ne uporabljajo vsi
a       učilnica     do predelane snovi,                                  primeru odsotnosti   dijaki, nekateri med njimi
                dobijo v spletno                                    dijakov od pouka,   doma nimajo internetne
                učilnico vaje pred                                   obnese se tudi pri       povezave.
                KN in rešujejo razne                                 obravnavi domačega
                ankete, kvize. Se                                      branja.
                aktivno vključujejo v
                forum o DB…
Učenje   celoletni projekt  Dijaki se znotraj ur  1. a in 1.  V 1. a in b so   preko   Slavka       V prvem letniku je    Dijaki učenje učenja
učenja    v 1. letniku in  slovenščine učijo,    b ter 3.  to vsebine:    celega  Breznikar in Š.  učenje učenja      dobro sprejemajo in
      posamezne ure    kako pristopiti k      b    - kako se lotiti  šolskeg  Bregač (v 1.a in  potekalo sistematično  koristno uporabljajo, v 3.
       v 3. letniku   učenju posameznih          branja       a leta  1.b)        pod vodstvom       letniku pa se tako
                poglavij iz učnega          daljšega      2010/1            svetovalne delavke    navajajo tudi na študij.
                načrta in pridobivajo        besedila      1              Andreje Petrovič v
                uporabna znanja za          - kako                     povezavi s
                učenje v nadaljnjem         pripraviti                   slavistkama, v 3.
                izobraževanju.            govorni nastop                 Letniku pa kot primer
                                   -kako se                    sodelovalnega učenja
                                   pripraviti na                  med sošolci.
                                   pisanje
                                   šolskega spisa
                                   -kako se
                                   učimo skupaj
                                   in kako vsak
                                   sam                                                                                      57
                                  V 3.b pa
                                  izvedemo
                                  različne oblike
                                  in metode dela
                                  pri obravnavi
                                  nove učne
                                  snovi; te
                                  metode učenja
                                  pa jim bodo
                                  pomagale tudi
                                  pri nadaljnjem
                                  študiju
                                  -metoda 1:4
                                  -metoda
                                  snežne kepe
                                  -metoda
                                  podstavka
                                  -VIN tehnika…
Učenje   timska povezava  Dijaki primerjajo          Uradno pismo   spomla  Mojca      Povezava je uspela,   Dijaki menijo, da so si
učenja     SLO-AN    zgradbo, slog in         3           di 2011  Radešček in   dijaki so bili uspešni  tako bolje zapomnili
               vsebino uradnega         .                Nika Pajić    pri pisanju pisma v   značilnosti uradnega
               pisma v slovenščini                                obeh jezikih.      pisma.
               in angleščini.          a
Učenje   medpredmetna/ti  Dijaki se pri      3.a     Dogodek v     spomla  Mojca      Povezava je uspela, s  Dijakom je bilo zelo
učenja   mska povezava   psihologiji seznanijo        mestu Gogi in   di 2011  Radešček in   kolegico sva se dobro  všeč, saj so tako bolje
       SLO-PSIH    s Freudovo              Freudova          Špela Debeljak  dopolnjevali.      razumeli vsebino lit.
               psihoanalizo, kar jim        psihoanaliza                             besedila, tak način dela
               olajša razumevanje                                             jih bolj motivira.
               ravnanja literarnih
               oseb.
Sporazume  timska povezava  V okviru slovenščine     2. a Zaimki       novem   Mojca      Slovenščina je bila le  Ponovitev zaimkov pred
vanje v   SLO-NE      ponovimo zaimke, to        (ponovitev     ber    Radešček in   podpora nemščini,    obravnavo v nemščini se
maternem           pa je uvod v            lanske snovi)    2010   Vasja Jakše   zato povezava na     jim zdi smiselna, saj si
in tujem           obravnavo zaimkov                                 slovenščino nima     lažje predstavljajo, zakaj
jeziku            v nemščini.                                    posebnega vpliva.    gre.
                                                                                   58
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV:1

kompleksno  Medpredmetno  Obravnavanje teme  1. a, b ,c  Poglabljanje   Realizir  Tim za izvedbo  Uspelo  Dijaki so bili zelo
mišljenje  povezovanje   Olimpijskih igrah  ,d in e   znanja o     ano:    OI            zadovoljni.
               skozi različne          Olimpijskih   14.,
               predmete.            igrah.      15., 16.
                                        in 19.
                                        septem
                                        bra
                                        2010

kompleksno  Medpredmetno            2. a in b  Dijaki      23. in   Gerden, Vovk,  uspelo  Večini dijakov je bilo
mišljenje  povezovanje                   obravnavajo   24.    Škrbec, Virc,       všeč, nezadovoljni so bili
                               pravila     Septe   Potočar, Ignaz      samo tisti, ki imajo manj
       Komna                      obnašanj v    mber                 kondicije.
                               gorah,      2010
                               orjentacijo v
                               naravi,prvo
                               svetovno
                               vojno- Soško
                               fronto, iščejo
                               matematične
                               zakonitosti v
                               naravi ter
                               možnosti
                               trženja
                               planinskih koč
                               pri ekonomiji.
                                                                         59
Učenje    Kemija-švz                       2. a – 2  Vpliv      Marec   Korbar in Ignaz  uspelo              Dijaki so bili zadovoljni,
učenja    medpredmetno:                     uri    beljakovin in  2011                             ker jih je tema zanimala.
                                        ogljikovih
                                        hidratov na
                                        pravilno
                                        prehrano pred
                                        in po športni
                                        aktivnosti.
                        13. ŠOLA:    SEPŠ Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: PSIHOLOGIJA
Število UČITELJEV:1

 Razvojna    Strategije za                                      Izvajalci (oseba
                   Cilji učne ure, enote      Razred,           Čas             Samoocena izvajalca           Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                           Tema, vsebina         ali tim)
                      ali sklopa        oddelek          izvedbe
  šole     prioritete                                         aktivnosti
       Medpredmetna                      1.b EG   POTREBE     20. 9.  Silvana Cijan   uspelo
       povezava PSI - EKN  Dijak pozna potrebe s                    2010   Dolores Omahen   dobra občasna metoda za
Kompleksno  interaktivno timsko  psihološkega vidika. Pri tem                               vzpodbujanje dijakov k
mišljenje                                                          celostnemu pristopu do      nov pristop se jim zdi zanimiv kot
       poučevanje tipa A –  si pomaga tudi z razvrstitvijo
                                                               obravnave izbranih tem;sama   popestritev
       alternacijsko TP   potreb po Maslow-u.                                   priprava pa zahteva veliko več
                                                               časa, kot ga imamo učitelji na
                                                               razpolago


4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLOVENŠČINA
Število UČITELJEV:3                                                                                                  60
Razvojna   Strategije za     Cilji učne ure, enote      Razred,    Tema, vsebina     Čas     Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
prioriteta  doseganje       ali sklopa           oddelek              izvedbe      ali tim)
šole     prioritete                                                aktivnosti
                  Dijaki spoznajo dolenjske           Ekskurzija Novo   oktober   Breda Švara,     Doseženi so bili cilji ekskurzije,  Dijaki so bili zadovoljni oziroma
                  literarne ustvarjalce in    2.a EG, 2.b  mesto        2010     Senija Smajlagić,   torej je medpredmetna        navdušeni nad izvedbo
kompleksno
       medpredmetna     življenje Jurčičevih junakov.  EG      Ljubljana      april 2011  Meri Logar,      povezava uspela.           medpredmetnega povezovanja –
mišljenje
       povezava –      Spoznajo Prešernovo       3.a EG, 3.b                  Samo Štemberger                      ekskurzijo.
       ekskurzija      življenje in delo v Ljubljani  EG
delo z viri
                  ter predstavnike slovenske
                  moderne.
komleksno              Ob analizi literarnega dela    4. aEG   Razmere v       marec   Senija Smajlagić,   USPELO                Pouk je bolj dinamičen in več
mišljenje              dijaki spoznajo razmere v           Prekmurju med in   2011    Meri Logar                         znanja usvojijo.
                  Prekmurju po prvi svetovni          po prvi svetovni
                  vojni in njihov vpliv na           vojni
       Timska povezava
                  vsakdanje življenje
       (tip A): SLO - ZGO
                  Prekmurcev.                  Ob analizi literarnega dela    4. bEG   Razmere v      december     Breda Švara,   USPELO                Pouk je bolj dinamičen in več
                  dijaki spoznajo razmere v           Prekmurju med in   2010      Meri Logar                      znanja usvojijo.
                  Prekmurju po prvi svetovni          po prvi svetovni
                  vojni in njihov vpliv na           vojni
komleksno   Timska povezava
                  vsakdanje življenje
mišljenje   (tip A): SLO - ZGO
                  Prekmurcev.komleksno              Ob analizi literarnega dela    4. aEG     Časovni in    januar   Senija Smajlagić,   USPELO                Pouk je bolj dinamičen in več
mišljenje              dijaki spoznajo francosko           umetnostni okvir   2011   Samo Štemberger                      znanja usvojijo.
       Timska povezava
                  meščansko revolucijo in             romana Gospa
       (tip A): SLO – UME-
                  umetnost realizma (2. pol.             Bovary
       ZGO
                  19. stoletja).

                  Dijaki spoznajo avantgardne    3. aEG   Avantgardne smeri  maj 2011    Senija Smajlagić,  USPELO                Pouk je bolj dinamičen in več
komleksno   Timska povezava
                  smeri v likovni umetnosti.          v književnosti           Samo Štemberger                     znanja usvojijo.
mišljenje   (tip A): SLO - UME
                  Ob analizi literarnega dela    3. bEG   Slavko Grum:     april    Senija Smajlagić,  USPELO                Pouk je bolj dinamičen in več
                  se dijaki seznanijo s             Dogodek v mestu    2011      Silvana Cijan                     znanja usvojijo.
komleksno   Timska povezava
                  Freudovo psihoanalizo,            Gogi
mišljenje   (tip A): SLO - PSI
                  postopki, frustracijami.
                                                                                                         61
                    Dijaki se seznanijo s     2. aEG   Kemijske formule  maj 2011     Ria Zorč,     USPELO              Pouk je bolj dinamičen in več
komleksno   Timska povezava
                    pravopisnimi pravili pri                            Breda Švara                      znanja usvojijo.
mišljenje   (tip A): KEM - SLO
                    zapisovanju formul.
                    Dijaki se seznanijo s     2. bEG   Kemijske formule   april     Ria Zorč,      USPELO              Pouk je bolj dinamičen in več
                    pravopisnimi pravili pri                     2011    Senija Smajlagić                     znanja usvojijo.
komleksno   Timska povezava     zapisovanju formul.
mišljenje   (tip A): KEM - SLO4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, UMETNOST
Število UČITELJEV:4

Razvojna   Strategije za      Cilji učne ure, enote    Razred,    Tema, vsebina     Čas    Izvajalci (oseba    Samoocena izvajalca        Ocena dijakov
prioriteta  doseganje        ali sklopa          oddelek              izvedbe     ali tim)
šole     prioritete                                               aktivnosti
Kompleksno  Medpredmetna       ZGO, ITA           Dijaki    Pri italijanščini  1.bg    Vsakdanje življenje   uspelo
mišljenje   povezava (tip B)                   spoznajo   poimenujejo hrano        Rimljanov
                                  način     in navade
                                  življenja
                                  Rimljanov,
                                  njihove
                                  prehrambe
                                  ne navade

Januar 2011  Tanja Benčič Rihtaršič  Tea Race           Kompleksn   Timska povezava   (tip A) –  Dijaki spoznajo     Mislim, da je ura delno uspela,  Uri sta bili uspešni, dijaki so bili
                                  o mišljenje            SLO, ZGO  razmere v Prekmurju   saj dijaki niso bili aktivni,   zelo aktivni, delali so tudi z
                                                         po prvi svetovni vojni  čeprav so to snov pri       zgodovinskimi viri. Predelala sva
                                                         in njihov vpliv na    zgodovini obravnavali že v    splošni pregled grške kulture.
                                                         vsakdanje življenje   šolskem letu 2009/10 in smo
                                                         Prekmurcev.       sedaj le ponovili in se
                                                                      osredotočili la na Prekmurje.

       4.b EG          Razmere v Prekmurju med in  december   Meri Logar, Breda  Kompleks  SLO, ZGO         Dijaki so bili nad takšnim    Uri sta bili uspešni, dijaki so bili
                    po prvi svetovni vojni    2010     Švara        no                  načinom poučevanja        aktivni
                                                   mišljenje              navdušeni. Ura je hitreje
                                                                                                          62
                                                                           minila, saj so bili bolj aktivni

Dijaki pojasnijo  Spoznajo pomen grške    Grško antiko umestijo v    Povzamejo              1.a EG    Grška kultura     Dijaki so bili nad takšnim     Uri sta bili uspešni, dijaki so bili
pojem antika in  civilizacije za nadaljnji  ustrezen zgodovinski čas in  bistvene                                načinom poučevanja         aktivni
helenizem.Spoz   kulturni, znanstveni in   prostor.            značilnosti                               navdušeni. Ura je hitreje
najo značilnosti  gospodarski razvoj                     antike kot                               minila, saj so bili bolj aktivni.
grške kulture in  Evrope.                          literarno-
znanosti.                                   zgodovinsk
                                       ega
                                       obdobja
                                       (časovna
                                       umestitev,
                                       zvrsti,
                                       poglavitni
                                       avtorji in
                                       dela)

januar 2011    Meri Logar, Alen      Kompleksno mišljenje      ZGO, EKN    Dijaki opišejo    Ugotavljaj  Analizirajo ekološke  uspelo
          Mesarič                                 spremembe v      o      probleme in načine
                                              prometu,       sprememb   njihovega reševanja
                                              proizvodnji, videzu  e v izrabi  (aktualizacija).
                                              mest.         prostega
                                                         časa.

Poznajo                                    3. b EG    Druga industrijska  Januar    Meri Logar, Dolores  Mislim, da je ura delno uspela,   Uri sta bili uspešni, dijaki so bili
pomembne                                          revolucija      2011     Omahen         saj dijaki niso bili aktivni,    zelo aktivni, delali so tudi z
slovenske in                                                                     čeprav so to snov pri        zgodovinskimi viri. Predelala sva
svetovne                                                                       zgodovini obravnavali že v     splošni pregled grške kulture.
izumitelje.                                                                      šolskem letu 2009/10 in smo
                                                                           sedaj le ponovili in se
                                                                           osredotočili la na Prekmurje.

Kompleksno     ZGO, UME          Dijaki spoznajo kulturne in  1.bg     Orientalska      Januar    Tanja Benčič      Dijaki so bili nad takšnim     Uri sta bili uspešni, dijaki so bili
mišljenje                   znanstvene dosežke in            umetnost       2011     Rihtaršič,       načinom poučevanja         aktivni
                        orientalsko umetnost,                                         navdušeni. Ura je hitreje
                        spoznajo vsakdanje življenje                                      minila, saj so bili bolj aktivni
                                                                                                                 63
                      v tistem obdobju


4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, UMETNOST
Število UČITELJEV:4


                      Dijaki/dijakinje spoznajo    Spoznavanj  4.ag, 4bg       Krepitev   Februar 2011     uspelo
                      značilnosti mladinskega     e svojega              mišic
                      subkulturnega gibanja iz    telesa               medeničn
                      sredine 60. let 20. stoletja,                    ega dna
                      družbene okoliščine
Razvijanje
         Medpredmetna        nastanka hipijevstva in
pozitivnega                                                                                   uspelo
         povezava: ŠV –       vzroke za zaton tega
odnosa do
         Biologija - Zdravstvo   gibanja,
zdravja in
                      sumetnost 60. let 20.
svojega telesa
                      stoletja in družbenopolitične
                      okoliščine, v katerih se je
                      oblikovala.                     14. ŠOLA:  Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 6

 Razvojna      Strategije za                                              Izvajalci (oseba
                       Cilji učne ure, enote     Razred,                Čas                Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
 prioriteta     doseganje                             Tema, vsebina              ali tim)
                          ali sklopa       oddelek               izvedbe
   šole       prioritete                                                aktivnosti
kompleksno    Medpredmetna        Spoznavanje in primerjanje     3. c   V čem se angleščina  april, maj  Tanja Nadu, Marjeta  Zelo dobro, a lahko bi še  Dijaki so pohvalili izbiro teme, saj
mišljenje,    povezava: SLO - ANJ    pomenskih, slogovnih,            loči od slovenščine?  2011        Čampa      izboljšali z natančnejšimi  se jim je zdela »zelo življenjska«.
medkulturna                 izvornih in oblikovnih                                         navodili za posamezne
kompetenca,                 značilnosti v slovenščini in                                      jezikovne ravnine.
kompetenca                 angleščini
sporočanje,
digitalna
                                                                                                            64
kompetenca
Kompleksno     Medpredmetna        Spoznavanje zgodovinske       3. c    Napoleonov vzpon     Oktober   Tanja Nadu, Vida     Dobra literarna interpretacija,  Dijaki so pozitivno sprejeli
mišljenje,     povezava: SLO – ZGO    osebnosti – Napoleona z             in padec – Evropa     2011    Jakovina         ki pa bi jo lahko v        obravnavano temo, saj so
zmožnost                    branjem literature in              konec 18. In v                         zgodovinskem delu malce bolj   Napoleona spoznali tako v
branja in                   umestitve le-te v evropsko            začetku 19. stoletja                      poglobili.            zasebni kot v javni podobni, česar
interpretiranja,                dogajanje njegovega časa                                                              pri »klasični« metodi ne bi.
medkulturna
kompetenca,
digitalna
kompetenca
Kompleksno       Medpredmetna        Poznavanje Zdravljice v      2. a       Prešernova     Februar     Mojca Izgoršek    Zelo dobro in koristno izbrana  Dijaki so izrazili zadovoljstvo ob
mišljenje,      povezava: SLO - ANJ     slovenskem in angleškem               Zdravljica –     2011      Bradeško. Jasna    tema.               interaktivno timsko predstavljeni
zmožnost                         jeziku                 slovenska državna            Cepuder Sedmak                      vsebini ter zanimanje za
branja in                                            himna v slovenskem                                        primerjavo Zdravljice z
interpretiranja,                                        in angleškem jeziku                                        nekaterimi drugimi himnami
medkulturna                                                                                            evropskih narodov. Pritegnila jih
kompetenca,                                                                                            je idejna analiza besedila in
                                                                                                 pogovor o idejnih posebnosti
                                                                                                 slovenske himne.
           Timsko poučevanje:     Uravnavanje vstopnega     s a, 1. b,    Pravopis – velika
 Kompetence dijakov ob zaključku se niso razlikovale od siceršmjih, doseženih1. klasičnimi načini            Septembe     Tanja Nadu, Breda   Kompetence dijakov ob
            izvedba bomo ponovili. znanja dijakov 1. letnikov EG 1. c
 poučevanja, zato projekta ne 6 ur ITP,                             začetnica, ločila      r in      Vidmar, Mihela    zaključku se niso razlikovale
              paralelno       na področju pravopisa,                         oktober
                                                         Dijaki so izrazili izrednoWohinz Kranjc,
                                                                       zadovoljstvo.    od siceršmjih, doseženih s
 Informativna tabla je dijakom vir pomembnih razvijanje sporazumevalne jih spodbuja k spremljanju
                        informacij, njeno oblikovanje                                Mojca zvezi z informativno tablo.
                                                         Dijaki so 2010 zadovoljstvo v Izgoršek
                                                              izrazili               klasičnimi načini poučevanja,
 aktualega kulturnea dogajanja.        kompetence preko pisno-                                     Bradeško     zato projekta ne bomo
                          vidnega prenosnika                                              ponovili.
Kompleksno     Timsko poučevanje in      Seznanjanje dijakov z   2. a, 2.b,   Literarnozgodovinsk Septembe         Tanja Nadu, Breda   Odlično uspel projekt.     Dijaki so izrazili izredno
mišljenje,        medpredmetno     značilnostmi krajev, ki so jih 2. c; 4. a,     e posebnosti,      r 2010      Vidmar, Mihela                    zadovoljstvo.
digitalna         povezovanje:       obiskali na strokovni   4. b         povezane z                Wohinz Kranjc,
           strokovna ekskurzija   ekskurziji; sodelovanje na             obiskanimi                Mojca Izgoršek
kompetnca
                         sami ekskurziji, pisanje             destinacijami                Bradeško
                            poročil o njej.
Kompleksno      Timsko poučevanje:    Spremljanje literarnega in  Vsi oddelki   Aktualno kulturno     šol. Leto    Tanja Nadu, Mojca   Informativna tabla je dijakom  Dijaki so izrazili zadovoljstvo v
mišljenje,     urejanje informativne      splošno kulturnega               in literarno     2010/11     Izgoršek Bradeško,   vir pomembnih informacij,    zvezi z informativno tablo.
digitalna      table pred učilnico za    dogajanja ter pomoč               dogajanje v               Mihela Wohinz    njeno oblikovanje jih
               SLO         dijakom pri oblikovanju            Sloveniji in širše.               Kranjc      spodbuja k spremljanju
kompetanca
                            osebnih map.                                               aktualnega kulturnega
                                                                                 dogajanja.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)                                                                                                                    65
PREDMET: zgodovina
Število UČITELJEV: 2

Razvojna   Strategije za    Cilji učne ure, enote     Razred,  Tema, vsebina      Čas   Izvajalci (oseba    Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
prioriteta  doseganje      ali sklopa           oddelek             izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                            aktivnosti
kompleksno  medpredmetna     Dijaki:             2.b   Velika geografska   Maj 2011  Vida Jakovina, prof.  Medpredmetno povezovanje      Dijaki so bili zadovoljni
mišljenje  povezava:      - analizirajo in vrednotijo       odkritja                zgod.      je bilo uspešno izvedeno.
       ZGO-GEO       kolonialno preteklost in                         Ludvik Mihelič, prof.  Dijaki do aktivno
                 prebivalstvo Latinske                              geog.      sodelovali,ker so bili
                 Amerike                                              razdeljeni v skupine. Podpora
                 -Analizirajo položaj                                       je bil tudi DVD o Indijancih in
                 avtohtonega prebivalstva v                                    so bili dovolj motivirani.
                 sodobni družbi
Kompleksno  medpredmetna     Seznanitev zgodovinskega     3.c   Napoleon       Oktober  Vida Jakovina, Tanja  medpredmetno povezovanje      Dijaki so bili zadovoljni, a bi vse
mišljenje  povezava: ZGO-SLO  dogajanja v Evropi konec 18.                  2010       Nadu       je bilo uspešno. Dijaki so z    malo skrajšali.
                 in začetek 19. stoletja                                      zanimanjem poslušali in
                                                                  gledali predstavitev
                                                                  PowerPoint o življenju
                                                                  Napoleona. Med samo
                                                                  predstavitvijo je potekala tudi
                                                                  diskusija o določenih
                                                                  dogodkih. Sam odziv in
                                                                  komentarji dijakov so bili
                                                                  zgledni.
Kompleksno  medpredmetna     Seznanitev z objekti na     4.b   Izvedba planinskega  Oktober    Vida Jakovina,    mepredmetno povezovanje je     Dijakom je bila ura všeč, ker je
mišljenje  povezava: ZGO-ŠVZ-  Rupnikovi liniji in           športnega dneva po   2010    Damjana Maček     uspelo,problem je le ta ,ker je   bila drugačna kot ponavadi.
                 zgodovinskimi okoliščinami        Rupnikovi liniji                     zgodovina le izbirni predmet
                 v času njihove gradnje                                      in niso bili prisotni vsi dijaki.
                                                                  Koristno je zaradi tega, ker je
                                                                  to tudi del priprave za
                                                                  maturo.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: geografija
Število UČITELJEV: 2

Razvojna   Strategije za    Cilji učne ure, enote     Razred,  Tema, vsebina      Čas   Izvajalci (oseba    Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
prioriteta  doseganje      ali sklopa           oddelek             izvedbe    ali tim)                                                                                                       66
šole     prioritete                                                  aktivnosti
kompleksno  medpredmetna      Dijaki:             1.a, 1.b in  Pohod po ledeniški   Septembe  Učitelji ŠVZ, lokalni  Povezava ŠVZ in GEO je       Nekateri navdušeni, vsi pa ne.
mišljenje  povezava:       -razložijo najpomembnejše      1.c    pokrajini- Jezersko    r 2010      vodnik      smiselna, ker je v 1 . l. veliko
       GEO-ŠVZ        dejavnike za razvoj                                 (priprave 1.a in b   geog. vsebin namenjenih
                  ledeniškega površja                                Mihelič, 1.c Malej)   reliefu. Nekatere izmed oblik
                  -pojasnijo procese in oblike                                        spoznajo dijaki »v živo« na
                  ledeniškega površja                                            pohodu.


kompleksno  medpredmetna      Dijaki:               3.a,     Ekskurzija na     Oktober   Ludvik Mihelič    Medpredmetno zasnovana       Dijaki so bili z ekskurzijo večinoma
mišljenje  povezava:       -Spoznajo zgodovino J       3.b, 3.c   Avstrijsko Koroško   2010    Saša Pušnar, prof.   ekskurzija je smiselna, saj     zadovoljni.
       GEO-ŠPA-LUM-BIO    Koroške                                          špa.       dijaki pridobijo celovit
                  -Spoznajo naravne                                 Mojca Resman, prof.   vpogled v preteklost in
                  značilnosti Koroške                                   kem.       sodobnost z vidika manjšine
                  -Spoznajo glavne                                              pomembnega območja. Po
                  umetnostne spomenike                                            ekskurziji povzamejo
                  -Razumejo položaj slovenske                                        spoznanja in vtise v poročilih
                  manjšine na J Koroškem                                           tujih jezikih.
kompleksno  medpredmetna      Dijaki:               2.a      Geografske in     Decem   Ludvik Mihelič, prof.  Zmanjkalo časa za obravnavo     Učna vsebina se jim je zdela
mišljenje  povezava:       -spoznajo lego,                   kulturno       ber      geog. in      vseh načrtovanih vsebin.      zanimiva; drugačna, ker je
       GEO-ANG        naravnogeog. značilnosti in            zgodovinske      2010   Marjeta Čampa, prof.   Dijaki so bili aktivni in snov je  kolegica spregovorila o svojih
                  posebnosti                     značilnosti            ang. in japon.    bila predstavljena bolj       izkušnjah z Japonske.
                  Japonske,                      Japonske                        celovito.
                  _Razumejo kulturno
                  posebnost J. in razlog za
                  njen nagel gosp. razvoj
kompleksno  medpredmetna      S pomočjo študija literature  3.b in c    Družbeno socialni    Marec    Barbara Malej     Medpredmetna povezava je      Komentarji dijakov so bili
mišljenje  povezava: GEO-KIZ   se seznanijo z naravnimi in          problemi v južni     2011   Kunaver, Katja Colja   uspela.               večinoma pozitivni. Pohvalili so
       (knjižnično      družbenimi danosti, ki so           Italiji. Spoznavanje                                      zanimivo temo, način
       informacijsko znanje  pripeljale do organiziranega          različnih vrst virov,                                      predstavitve . Predlagali so
                  kriminala. Strategije iskanja         citiranje in                                          nekatere izboljšave, npr. pogledali
                  virov, pravilno navajanje in          navajanje,                                           bi si kakšen film, radi delo na
                  citiranje virov po standardu          medpredmetno                                          terenu,…ipd.
                  ISO 690 in ISO 690-2              sodelovanje s
                                          predmetom
                                          geografija
kompleksno  medpredmetna      Dijaki:               2.b    Velika geografska    Maj 2011  Ludvik Mihelič, prof.  Vsebino je smiselno sočasno     Dijakom je bilo všeč, ker smo
mišljenje  povezava:       - analizirajo in vrednotijo          odkritja                 geog.,in      obravnavati, saj je pri       vključili pri geografiji tudi
       GEO-ZGO        kolonialno preteklost in                                          geografiji poudarek na lokaciji   skupinsko delo in poročanje.
                  prebivalstvo Latinske                               Vida Jakovina, prof.   plovbe, poteku in odkritjih, pri  Doma so nekateri dijaki izdelali
                  Amerike                                         zgod.       zgodovini pa poudarek na      potopise velikih odkriteljev in jih
                  -Analizirajo položaj                                            vzrokih in posledicah odkritij.   predstavili sošolcem.
                                                                                                             67
                      avtohtonega prebivalstva v                                   Medpredmetno povezavo
                      sodobni družbi                                         bomo v prihodnje ponovili.
digitalna     uporaba IKT pri pouku                  3.b, 3.c  snov skozi celo leto  2010/11    Katja Colja  Dijaki so se seznanili z
kompetenca    – iskanje virov po                                                    iskanjem virov po internetu.
         internetu
digitalna     uporaba IKT pri pouku                  3.b, 3.c  snov skozi celo leto  2010/11    Barbara Malej  Predstavitve so bile uspešno
kompetenca      –PowerPoint                                              Kunaver    izvedene.
           predstavitve


Avtentični pouk  Spremljanje aktualnih   Dijaki sledijo izrednim   1.c,, 3.b,  Sledenje izrednim   2010/11    Barbara Malej  Aktivnost je bila uspešno   Dijaki so bili z aktivnostjo zelo
         dogodkov         dogodkom           3.c     naravnim,               Kunaver    izvedena.           zadovoljni.
                                           družbeno
                                           gospodarskim in
                                           ekološkim
                                           dogodkom v
                                           Sloveniji ter po
                                           svetu                     15. ŠOLA:  ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: športna vzgoja
Število UČITELJEV: 8

                                     Strategij              Strategi
 Strategije                                e za                je za
           Strategije za                           Strategije za           Strategije za
   za                     Strategije za      doseganj              dosega             Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
           doseganje                             doseganje             doseganje
 doseganje                  doseganje prioritete      e                  nje
           prioritete                             prioritete            prioritete
 prioritete                               prioritet              prioritet
                                       e                  e
E-        Uporaba IKT        Uporaba spletnih       1 do 4      Spletne      Šolsko   Rok Zore, Matej  Uporaba spletne        V začetku šolskega leta
kompetenca    tehnologije,       učilnic, komunikacija     letniki     učilnice,      leto   Juhart, Barbara  učilnice je uspela.      dijaki niso bili zadovoljni z                                                                                                       68
        uporaba spletnih   preko spletne učilnice,        elektronske   2010 -     Ogrin     Dosegli smo načrtovano    novostjo. Ob koncu
        učilnic       uporaba e-gradiv            prijave na    2011             raven. Dijaki so se preko  šolskega leta pa je uporaba
                                     dejavnosti –                  spletne učilnice       spletne učilnice prišla v
                                     športni dan,                  prijavljali na športne dni  navado, pohvalili so zlasti
                                     izbirni športi                 in na izbirne športe.    izdelana e-gradiva za ples.
                                      Delo preči                  V prihodnjem šolske
                                     celotno učno                  letu bomo izboljšali
                                        snov                    obveščanje, ki bo
                                                             potekalo samo preko
                                                             spletne učilnice oziroma
                                                             preko foruma.
Učenje     Sodelovalno     Učenje plesnega      3. in 4.     ples     Marec,  Profesorji aktiva  Timsko poučevanje smo    Po začetni slabi volji –
učenja     učenje        programa         letniki            april  ŠVZ         uporabili pri celotnem    zlasti fantov, so dijaki
        Timsko delo                                 2011   AndrejaGorjup    sklopu plesa. Na ure     pohvalili novost, ples so
                                                   Alenka Lukan,    športne vzgoje je      sprejeli kot izziv, da se
                                                   Rok Zore, Izidor  dodatno prihajal po en    naučijo nekaj novega.
                                                   Perhavec,      profesor pri nekaterih
                                                   MatejJuhart Žiga  letnikih. Dijaki so
                                                   Repanšek,      izjemno napredovali pri
                                                   MihaValenčak,    plesu, samostojno
                                                   Barbara Ogrin    zaplešejo plesni
                                                             program.
Eksperiment  Raziskovalno delo,  Izdelava seminarskih    3.D             Oktober  Alenka Lukan,   Projektne naloge, ki so
alne veščine  projektno delo    nalog pri predmetu            Tema je    2010 –   Žiga Repanšek   jih dijaki izvedli so bile
                  KIC                  določena pri   april            veča ali manj uspešno
                                      profesorjih,   2011             zaključene in
                                      dijak si sam                 predstavljene pred
                                     izbere določeno                 ostalimi dijaki.
                                       temo za
                                     izdelavo naloge.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: geografija, psihologija
Število UČITELJEV: 5                                                                                           69
Razvojna    Strategije za    Cilji učne ure, enote   Razred,   Tema, vsebina     Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
prioriteta   doseganje      ali sklopa         oddelek             izvedbe    ali tim)
šole      prioritete                                          aktivnosti
E-       Uporaba IKT.    Razvijanje IKT        1- 4.  Učna snov 1.- 4.   Šolsko   Stanislava   Uporabljali smo vse     Nekateri dijaki imajo
kompetenca             kompetence:         letnik    letnika      leto    Polajžer    navedene IKT         pomanjkanje izkušenj z
                  - uporaba spletnih                     2010/11   Sonja Trškan   kompetence. V        delom v spletnih učilnicah.
                  učilnic,                                         prihodnje bo potrebno    Drugim predstavlja
                  -komunikacija preko                                   narediti korak naprej v   pomemebno in zanimivo
                  spletnih učilnic,                                    smeri kakovostne       učno okolje.
                  - uporaba e- gradiv,                                   uporabe interaktivne
                  - pouk z interaktivno                                  table in dodelave
                  tablo.                                          spletne učilnice.
        Projektno učenje,  Dijaki uporabijo vse    1.-4.    Podnebje.       Šolsko  Valerija Podjed  Branju kart in        Nekateri imajo težave pri
Učenje     medpredmetne    razpoložlive vire, da   letnik   Branje kart,      leto            diagramov smo posvetili   razbiranju informacij s
učenja     povezave      pridejo do informacij,         diagramov,      2010/11           veliko pozornost,      klimogrami in diagrami.
                  ki jih znajo uporabiti v        spoznavanje                    vendar bi bilo dobro, da
                  prostoru in času            povezav med                    bi reševali težje
                                     fizičnimi in                   nestandardne naloge.
        Uporaba pri     Dijaki pridobijo            družbenimi                                   Nekateri dijaki z veseljem
        vsakem       navado označevanja     2., 4.   geografskimi                                  uporabijo metodo, večini
        tekstovnem     besedil          letnik   elementi                                    se ne da naučiti nič
        gradivu                    Priprave                  Alenka Hladnik                 novega, ker niso navajeni,
                               na     Označevanje za         (PSI, FIL)     Pri označevanju za      pravijo.
                               maturo   aktivno branje                  aktivno branje bi
                                                              morala bolj vztrajati pri
                                                              dosledni uporabi

Eksperiment            razvijanje veščin     2., 4.   učna snov 2.     šolsko  Katarina Rudolf  Dejavnost je bila v celoti  Večina je pozitivno ocenila
alne veščine  projektno učenje,  kompleksnega in      letnik   oziroma 4.       leto     (PSI)     realizirana v enem      možnost samostojnega
        sodelovalno     kritičnega mišljenja,   (priprave  letnika (stališča,  2010/20           oddelku 2. letnika.     dela, navdušeno
        učenje           dela z viri,    na     predsodki,       11            Dijaki so na podlagi     sodelovala pri zanimivejših
        avtentično učenje    samorefleksije,    maturo)   stereotipi)                    samostojno izbrane      temah in predstavitvah.
                   predstavljanja idej                                  teme iskali in izbirali                                                                                            70
                                                           vire, jih kritično
                                                           ocenjevali, pripravili
                                                           aktivno predstavitev
                                                           izbrane teme pri pouku
                                                           (vključno z učnim
                                                           gradivom za ostale
                                                           dijake). Vsaka
                                                           predstavitev je bila
                                                           ocenjena s strani
                                                           avtorja, profesorja in
                                                           sošolcev.
                                                           Dejavnost je delno
                                                           uspela, v prihodnje bi
                                                           morali nameniti več
                                                           poudarka kritičnemu
                                                           iskanju in izboru virov
                                                           ter aktivnemu in
                                                           kritičnemu branju virov.
                                                           Dijaki so izbirali
                                                           predvsem spletne vire,
                                                           ki so lahko dostopni in
                                                           kratki, niso pa jih znali
                                                           ustrezno ovrednotiti.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: zgodovina, sociologija
Število UČITELJEV: 5

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,    Tema, vsebina     Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek              izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                        aktivnosti
E-      Uporaba spletne  Uporaba e-gradiv      1.   D  Prazgodovina in   Šolsko  Ožbej Vresnik   S številnim likovnim gradivom,
kompetenca  učilnice                        prve civilizacije   leto            zemljevidi in animacijami
                Zgoščenke Svarog za                    2010/11           omogočajo zgoščenke Svarog
                                                           učitelju nazorno razlago učne
                predmet zgodovina            Stara Grčija                                                                                    71
                                                            snovi. Zato sem jih pri urah
                                      Rimski imperij               redno uporabljal. Ker
                                                            omogočajo utrjevanje in
                                                            ponavljanje učne snovi s
                                       Industrijska
                                                            pomočjo, še kar raznolikega,
                                       revolucija                reševanja vprašanj na koncu
                               3. letniki                        vsakega poglavja, pritegnejo
                                       Nacionalna                tudi dijake. Ob večji
                                        gibanja                 dostopnosti do računalniške
                                                            opreme med poukom, ki bi
                                      Slovenci v 19.               omogočala aktivno
                                        stoletju                 sodelovanje vseh dijakov
                                                            hkrati, bi uporaba zgoščenk
                                                            uspela. Zaenkrat sem dijake še
                                      Prva svetovna                samo navajal na uporabe e-
                                        vojna                  gradiv in zato delno uspel.
                               4. letniki
                                      Slovenci med I.
                                      svetovno vojno


E-      IKT; medpredmetno  Utrjevanje učne snovi s     1. G    Prve visoke    Šolsko  Tinkara Grilc  Zgoščenke Svarog omogočajo    V anketi ob koncu šolskega leta
kompetenca  učenje       pomočjo nalog in kvizov     in     civilizacije   leto          utrjevanje in ponavljanje učne  dijaki izražajo željo po večji
                                                            snovi s pomočjo reševanja    možnosti uporabe tovrstnih
                 v spletni učilnici in na     2.A             2010/11          vprašanj na koncu vsakega    pripomočkov za ponavljanje in
                 zgoščenkah Svarog             Grška zgodovina               poglavja, pritegnejo tudi    utrjevanje učne snovi, kar
                                                            dijake. Ob večji dostopnosti   razumem, da jim je tovrstno delo
                                      Rimska zgodovina               do računalniške opreme med    všeč.
                                                            poukom, ki bi omogočala
                                       Srednji vek                aktivno sodelovanje vseh
                                                            dijakov hkrati, bi uporaba
                                                            zgoščenk uspela.
                                       Evropa na                 Uspešnejše je bilo reševanje
                                       prehodu iz                kvizov in nalog napravljenih v
                                      srednjega v novi               Hot Potatoesu v spletni
                                                            učilnici (Moodle). Pri veliki
                                         vek                  količini učne snovi nažalost
                                                            večkrat zmanjkuje časa za
                                                            tovrstno metodo utrjevanja
                                                            znanja.
E-      Uporaba spletne   Aktivno državljanstvo oz.  3. letniki    Mladi in    Šolsko   Bojan Čas   Osnovno vprašanje, ki se v tej  Vse je odvisno od socialne
kompetenca            krepitev odgovornosti za           družbena     leto           problematiki zastavlja je    čutnosti. Opažam da je te v 2.
                                                                                              72
        učilnice in e-gradiv  delovanje v lokalnem          odgovornost    2010/11           EMPATIJA. Na to pri pouku      Letnikih več
                   ikolju                                         lahko samo opozarjamo. Ker
                                                               gre za čustveno oz. socialni
                                                               element je to vseživljenjski
                                                               proces. Na pomoč bi lahko
                                                               prišle tako imenovane
                                                               sredniške ustanove
                                                               (intermediarne institucije), kar
                                                               pomenijo da je treba stvar
                                                               prenesti izven šole (delavnice,
                                                               tabori). S tem se je precej
                                                               ukvarjal T. Luckmann v zvezi z
                                                               smislom socialnega življenja.
E-                  Dijaki po navodilih    2.D     Preseljevanje   Novemb  Marjeta Kralj (v  Delo je uspelo.           Dijaki so bili mnenja, da so dobro
kompetenca              zberejo gradivo in ga        ljudstev (Huni) in  er 2010  sodelovanju z   Izvedeno je bilo na projektnih   spoznali vsebine. To so dokazali
                   smiselno uredijo in                                  dnevih v Krkavčah ob        tudi z uspešno izdelavo miselnih
                                        osvajanje         Natašo Hribar)   Krkavškem kamnu, kjer so      vzorcev, ko so se vrnili v šolo.
                   posredujejo
                                        Arabcev v                  dijaki pripravili teme o
                                        zgodnjem                   preseljevanju ljudstev, ki so jih
                                                               sprožili Huni in širjenju
                                       srednjem veku                  arabskega vpliva v 7. stoletju v
                                                               Sredozemlju. Dijaki so reševali
                                                               pripravljene delovne liste.
Eksperimenta  Govorni nastopi –      Samostojna    1. letniki    Kulturne     Maj /  Nadja Blatnik (v  Ni uspelo zaradi preveč
lne veščine    predstavitev       interpretacija          znamenitosti    junij   sodelovanju z   zapletene organizacije obiska
         ljubljanskih in      umetnostnega            Kamnika in     2011     učitelji   prevelike skupine dijakov.
                                                               Namesto tega smo organizirali
        kamniških kulturnih      spomenika             Ljubljane          slovenščine)
                                                               vodeni ogled prestolnice. Ta
         znamenitosti                                                cilj je verjetno težko dosegljiv
                                                               za dijake šole, ki je zunaj
                                                               Ljubljane.
E-       Uporaba spletne    Uporaba e-gradiv           Rimski imperij    Šolsko           Uspelo-dijaki so svoje znanje    Dijaki slabo poznajo današnje
kompetenca   učilnice                                      leto   Sonja Ahlin   ponovili, dopolnili na kraju    mehanizme odločanja in različne
                   Uporaba e-gradiv           Antika- Grčija,   2010/11           samem. S krajšimi referati so    veje oblasti
                                                               znanje širili v področju
        Uporaba spletne    Aktivno državljanstvo   1.a       Rim
                                                               literature, religije,
        učilnice                     1.b      Razvoj                    vsakdanjega življenja…
                                 1.c     demokracije
                                 1.č
                                                                                                   73
Učenje učenja  Medpredmetno     ZGO- UMV           1.letniki     Rim            Sonja Ahlin   Uspelo-dijaki so svoje znanje   Dijaki povezali teorijo(pouk) s
        povezovanje-učenje  Pouk- ekskurzija v Rim                          Nadja Blatnik   ponovili, dopolnili na kraju    prakso(ekskurzija).
                                                                 samem. S krajšimi referati so   Komentarji dijakov- zelo dobri.
                                                                 znanje širili v področju
                                                                 literature, religije,
                                                                 vsakdanjega življenja…

E-       IKT                               Karantanija-    Šolsko  Sonja Ahlin     Pri urah zgodovine in       Prepoznavnost pojava
kompetenca                                   srednjeveška     leto            geografije smo s pomočjo      germanizacija in posledice za
        Medpredmetno     Dijaki zbirajo gradivi in  2.b.                     Valerija Podjed  virov vrisali poselitveni pas   Slovence.
                                        kolonizacija;   2010/11            Slovencev in pokazali različne   -precejšna občutljivost dijakov na
        povezovanje     ugotavljajo velikost            germanizacija                  faze izgubljanja etničnega     ta pojav .
                   izgube slov. etn. Ozemlja;  2.c                              ozemlja in vzpostavitev nove
        Aktivno                                                     etnične meje Slovencev; skozi
        državljanstvo    kartografija         2.e                              različna stoletja do danes.
                                                                 -Opredelitev državne meje
                                                                 republike Slovenije
Učenje učenja  Aktivno       Aktivno državljanstvo oz.          Pravice človeka  Šolsko  Sonja Ahlin     Aplicirali smo ideje
        državljanstvo    krepitev odgovornosti za           nekoč-danes    leto            razsvetljencev in jih prenesli v
                                                                 današnji čas. Na konkretnih
                   delovanje v lokalnem                     2010/11            primerih smo spoznavali, kje
                   okolju.                                           se danes kršijo pravice
                                     3.č                           človeka po naši ustavi.
                   Ideje razsvetljenstva                                    Znanje smo razširili tudi v ožji
                                                                 življenjski prostor- šola,
                   povežejo z l. 1789. 1848                                  družina…
                                                                 OCENA- uspešno.
Učenje učenja  Reševanje delovnih  Utrjevanje učne snovi in   1. letniki   Grški polisi  Novemb    Sonja Ahlin   Čez celo šolsko leto je v 1.
        listov in nalog v  spodbujanje                          er 2010            letnikih tekel pri zgodovini
        delovnem zvezku                                                 projekt učenje učenja. Dijaki
                   samostojnega dela                                      so uporabljali pri učenju
                                                                 različno literaturo, tudi
                                                                                                     74
                                                        starejšo, ki je manj aktualna, v
                                                        določenem obsegu tudi
                                                        napačna; kar naj bi dijaki sami
                                                        spoznali. Doma pa so sami
                                                        reševali naloge v delovnem
                                                        zvezku in ostalo gradivo, ki jim
                                                        je bilo posredovano pri urah.
                                                        Pri tem delu so bili dokaj
                                                        uspešni in tudi navdušeni.
                                                        OCENA- uspešno
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 5

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,   Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba                   Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek           izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                     aktivnosti
       Medpredmetno   Razvijanje       2. letnik   Jezikovni   Oktobe  Učiteljice SLO
E-      poučevanje, IKT  sporazumevalne in           priročniki;  r-maj            Uspelo; dosežene so
kompetenc           digitalne zmožnosti           SSKJ                  prioritete pri
a               ob uporabi SSKJ v                                razvijanju predvidenih
                elektronski obliki;                               zmožnosti; temeljne
                vrednotenje učinka                                cilje smo večinoma
                uporabe SSKJ na                                 uspešno povezali s
                rabo in razumevanje                               temeljnimi cilji
                besed ter na                                   našega predmeta.
                poznavanje                                    Delo bi v naslednjih
                značilnosti besed                                letih nadgradili s
                                                        samoocenjevanjem
                                                        (dijaki in učitelj).
       Medpredmetno   Presojanje učinka    1. letnik  Pravopis    Oktobe  Učiteljice SLO
Učenje    poučevanje    izbrane učne                     r-maj            Uspelo; dosežene so
učenja             strategije na                                  prioritete pri
                razvijanje                                    razvijanju predvidenih


                                                                                  75
                 pravopisne                                     zmožnosti; temeljne
                 zmožnosti                                      cilje smo večinoma
                 (zapisovanje glasov,                                uspešno povezali s
                 deljenje besed,                                   temeljnimi cilji
                 pisanje prevzetih                                  našega predmeta.
                 besed, pisanje                                   Delo bi v naslednjih
                 skupaj, narazen ali z                                letih nadgradili s
                 vezajem); izdelava                                 samoocenjevanjem
                 načrta za izboljšanje                                (dijaki in učitelj).
                 te zmožnosti
        Medpredmetno      Sistematično     4. d    Pregled     Oktobe   Iva Ciglar (SKP)
Eksperime    poučevanje,    urejanje vedenja o          obdobij      r-             Uspelo; dosežene so
ntalne       timsko      razvoju slovenske         slovenske    januar            prioritete pri
veščine    poučevanje, IKT    književnosti in         književnosti                  razvijanju predvidenih
                     razvijanje                                  zmožnosti; temeljne
                    medkulturne                                  cilje smo večinoma
                   zmožnosti – ob                                  uspešno povezali s
                    uporabi in                                  temeljnimi cilji
                 ustreznem navajanju                                 našega predmeta.
                    klasičnih in                                 Delo bi v naslednjih
                  elektronskih virov                                letih nadgradili s
                                                           samoocenjevanjem
                                                           (dijaki in učitelj).
Uporaba IKT  Uporaba IKT    Uporaba IKT       Uporaba  Uporaba IKT    Uporab   Uporaba IKT    Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
tehnologije,  tehnologije,    tehnologije, uporaba  IKT    tehnologije,    a IKT   tehnologije,    Uspešnost: 1 2 3 4 5   Uspešnost: 1 2 3 4 5
uporaba    uporaba spletnih  spletnih učilnic    tehnolog  uporaba      tehnolo  uporaba spletnih  Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
spletnih    učilnic                  ije,    spletnih učilnic  gije,   učilnic      besed):         besed):
učilnic                          uporaba            uporaba
                             spletnih           spletnih
                             učilnic            učilnic
Sodelovalno  Sodelovalno    Sodelovalno učenje   Sodelova  Sodelovalno    Sodelov  Sodelovalno    Samoocena izvajalca   Ocena dijakov
učenje     učenje       Timsko delo       lno    učenje       alno    učenje                                                                                    76
Timsko delo    Timsko delo                      učenje   Timsko delo    učenje   Timsko delo
                                    Timsko            Timsko
                                    delo             delo
Raziskovaln    Raziskovalno delo,   Raziskovalno delo,      Raziskov  Raziskovalno   Razisko  Raziskovalno      Koristnost: 1 2 3 4 5       Koristnost: 1 2 3 4 5
o delo,      projektno delo     projektno delo        alno    delo, projektno  valno   delo, projektno     Uspešnost: 1 2 3 4 5       Uspešnost: 1 2 3 4 5
projektno                                delo,   delo       delo,   delo          Opisna ocena (do 70        Opisna ocena (do 70
delo                                  projektn           projekt              besed):              besed):
                                    o delo            no delo

                         16. ŠOLA:    SEŠ Maribor, Trg B. Kidriča 3, 2000 Maribor
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLOVENŠČINA
Število UČITELJEV: 5

 Razvojna      Strategije za                                       Izvajalci (oseba
                      Cilji učne ure, enote    Razred,            Čas                Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
 prioriteta      doseganje                          Tema, vsebina          ali tim)
                         ali sklopa      oddelek           izvedbe
  šole       prioritete                                          aktivnosti
  Razvojna      Strategije za     Cilji učne ure, enote ali  Razred,   Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba ali  Koristnost: 1 2 3 4 5       Koristnost: 1 2 3 4 5
prioriteta šole  doseganje prioritete       sklopa       oddelek           izvedbe   tim) aktivnosti
                                                                    Uspešnost: 1 2 3 4 5       Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                                    Opisna ocena (do 70        Opisna ocena (do 70
                                                                    besed):              besed):
kompleksno    medpredmetna      Spoznavanje antične družbe    1.     ANTIKA    november  Učitelji navedenih   Samoocena izvajalca        Ocena dijakov
mišljenje     povezava: ZGO, SLO,   , mitologije in umetnosti                         predmetov      Učitelji zgodovine so dijake
         LUM                                                          seznanili z značilnostmi
                                                                    antične družbe in mitologije,
                                                                    slavisti pa smo jim posredovali
                                                                    znanje o antični umetnosti –
                                                                    predvsem književnosti. Pri
                                                                    ocenjevanju znanja smo pri
                                                                    obeh predmetih vključevali
                                                                    vedenje z vseh treh področij.
kompleksno    medpredmetna      Strokovna ekskurzija:spo-     1.    REFORMACIJA    maj    Učitelji navedenih   Strokovno ekskurzijo bomo     Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje     povezava: ZGO, SLO   znavanje literarnega                           predmetov      opravili v 2. letniku
                                                                                     Uspešnost: 1 2 3 4 5
                     obdobja v povezavi z                                     (september), zgodovinsko
                     zgodovinskimi dejstvi                                     ozadje reformacije bodo      Opisna ocena (do 70
                                                                                                 77
                                                                  učitelji zgodovine predstavili v   besed):
                                                                  2. letniku, literarni in kulturni
                                                                  pomen reformacije pa smo
                                                                  dijakom posredovali slavisti.
       medpredmetna     Strokovna ekskurzija: spo-   2.     ROMANTIKA      april   Učitelji navedenih  Strokovne ekskurzije nismo      Ocena dijakov
       povezava: ZGO, SLO  znavanje literarnega                             predmetov     opravili; slavisti smo dijakom
                  obdobja v povezavi z                                      predstavili literarni pomen
                  zgodovinskimi dejstvi                                      romantike, zgodovinarji pa so
                                                                  jih seznanili z družbenimi
                                                                  razmerami na Slovenskem v
                                                                  tem času.
       medpredmetna     Strokovna ekskurzija: spo-   3.      MODERNA      marec,   Učitelji navedenih  Strokovne ekskurzije nismo      Koristnost: 1 2 3 4 5
       poavezava: ZGO, SLO  znavanje literarnega                     april, maj   predmetov     opravili; slavisti smo dijakom
                                                                                    Uspešnost: 1 2 3 4 5
                  obdobja v povezavi z                                      predstavili literarni pomen
                  zgodovinskimi dejstvi                                      moderne, zgodovinarji pa so     Opisna ocena (do 70
                                                                  jih seznanili z družbenimi      besed):
                                                                  razmerami na Slovenskem v
                                                                  tem času.
kompleksno  Timsko poučevanje   Spoznavanje literarnega     4.    Maturitetni sklop  Februar,   Učitelji navedenih  Pri razlagi maturitetnega      Ocena dijakov
mišljenje  SLO. ZGO       dela v povezavi z                       marec     predmetov     sklopa smo sodelovali
                  zgodovinskimi dejstvi                                      zgodovinarji in slavisti: učitelji
                                                                  zgodovine so dijake seznanili z
                                                                  razmerami v Prekmurju pred
                                                                  1. svetovno vojno, učitelji
                                                                  slovenščine pa smo
                                                                  zgodovinsko dogajanje
                                                                  vključili v obravnavo
                                                                  literarnega dela.
kompleksno  medpredmetna     Bralno razumevanje          1.  Naravoslovna učna  April, maj  Učitelji navedenih  Načrtovani projekt smo v       Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje  povezava: SLO, ZGO,                        pot Piramida           predmetov     celoti uspešno izpeljali in
                                                                                    Uspešnost: 1 2 3 4 5
       GEO, BIO, LUM, INF,                                                  evalvirali.
       EKN, NEM, ANG                                                                       Opisna ocena (do 70
                                                                                    besed):
kompleksno  medpredmetna     Motiv hrane v literarnih       2.  Projekt HRANA   december   Učitelji navedenih  Načrtovani projekt smo v       Ocena dijakov
mišljenje  povezava: SLO, MAT,  delih                                     predmetov     celoti uspešno izpeljali in
       KEM, BIO, GEO, ZGO,                                                  evalvirali.
       INF, NEM, ANG
kompleksno  medpredmetna     Dijaki znajo opisati postopek    1.   Opis postopka   April, maj  Učitelji navedenih  Načrtovani projekt smo v       Koristnost: 1 2 3 4 5
mišljenje  povezava: KEM, SLO  kemijskega eksperimenta                            predmetov     celoti uspešno izpeljali in
                                                                                    Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                                  evalvirali.
                                                                                    Opisna ocena (do 70
                                                                                    besed):
                                                                                                78
digitalna   uporaba IKT pri pouku  dijaki imajo lažji in      vsi letniki  Snov skozi celo leto  2010/11    Učitelji SLO  NI SAMOOCENE            Ocena dijakov
kompetenca  – spletna učilnica   enostavnejši dostop do
                   delovnih gradiv in dejavnosti
                   za delo v šoli in doma
                                                                                      Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                                                      Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                                                      Opisna ocena (do 70
                                                                                      besed):
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA
Število UČITELJEV: 4

 Razvojna    Strategije za                                            Izvajalci (oseba
                    Cilji učne ure, enote     Razred,                Čas              Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                             Tema, vsebina             ali tim)
                       ali sklopa       oddelek               izvedbe
  šole     prioritete                                               aktivnosti
Kompleksno  medpredmetno      Dijaki spoznajo načine      1. in 2.   Prehrana športnika   december   Učitelji ŠVZ  Uspel
mišljenje   poučevanje       prehranjevanja in pomen             in rekreativca    /januar            Menimo, da je projekt
                   uravnotežena prehrane.                                       uspešen kljub precejšni
                                                                     osveščenosti dijakov o
                                                                     prehrani (predvsem
                                                                     teoretični, v praksi precej
                                                                     manj). Fante zelo zanima
                                                                     prehrana športnika, dekleta
                                                                     pa poraba kalorij. Menimo da
                                                                     je tema poučna in koristna,
                                                                     precej fantov namreč uživa
                                                                     najrazličnejše prehrambne
                                                                     dodatke , ki jih tržišče ponuja,
                                                                     namenjeni predvsem aktivnim
                                                                     in vrhunskim športnikom.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za     Cilji učne ure, enote     Razred,                Čas   Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
                                          Tema, vsebina
 prioriteta    doseganje          ali sklopa       oddelek               izvedbe    ali tim)                                                                                                  79
   šole      prioritete                                           aktivnosti


kompleksno   medpredmetna    dijaki spoznajo ljubezenske   3.     Čustva             Šimek, Berlič Ferlinc  uspešno opravljeno, dijaki so
mišljenje   povezava PSI - AN  stile in terminologijo v                                      motivirani za komuniciranje v
                  angleškem jeziku                                          tujem jeziku pri drugem
                                                                    predmetu, posledica je bil tudi
                                                   marec
                                                                    referat v angleščini, naslednje
                                                                    leto bodo test ljubezenskih
                                                                    slogov reševali v računalniški
                                                                    učilnici
kompleksno   medpredmetna    dijaki spoznajo ljubezenske   3.     Čustva               šimek, bauman    ni opravljeno, bo v
mišljenje   povezava PSI - AN  stile in terminologijo v                     marec               naslednjem šolskem letu
                  angleškem jeziku
kompleksno   medpredmetna    dijaki spoznajo strukturo    3.     Struktura osebnosti         šimek, učitelj   uspešno opravljeno, dijaki
mišljenje   povezava PSI-SLO  osebnosti (psihoanalitzične                    marec     slovenščine    motivirani
                  razlage)
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA
Število UČITELJEV: 5

 Razvojna     Strategije za                                         Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote     Razred,               Čas                Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                          Tema, vsebina            ali tim)
                      ali sklopa       oddelek              izvedbe
  šole      prioritete                                           aktivnosti
kompleksno   timsko poučevanje  - analiza podatkov in      4.b     % račun, gostota        Kancler, Dukarič    Uspešna povezava med
mišljenje             pojasnitev vpliva naravnih in        prebivalstva,          Leskovar        matematiko in geografijo;
                  družbenih dejavnikov v           naravni prirastek                    dijaki so matematične
                  določenem okolju                                          izračune praktično lahko
                                                                    uporabili pri matematiki in
                                                   februar              geografiji in sicer konkretno
                                                                    procentni račun, ki se ga učijo
                                                                    v prvem letniku pri
                                                                    matematiki in pri geografiji pri
                                                                    računanju naravnih prirastkov
                                                                    in gostote prebivalstva.
komleksno   timsko poučevanje  - vpliv naravnih in družbenih  4.b in   Statistika           Kancler, Predikaka,   Ni izvedeno
mišljenje,             dejavnikov na razvoj      1.letniki  (gospodarske          Petar Ipšek in
                                                   februar
uporaba IKT-            gospodarskih dejavnosti           dejavnosti-krožni        profesorji
tehnologije                                  izseki)             matematike
                                                                                             80
komleksno    timsko poučevanje     -vpliv gibanja Zemlje in     3. letniki   Geometrijska            Predikaka, Kancler    Ni izvedeno
mišljenje,                 vpadnih kotov sončnih              telesa, elipsa
                                                          maj
uporaba IKT-                žarkov na segrevanje tal             (vpadni kot, gibanje
tehnologije                                         planetov)
kompleksno    medpredmetno       - razložijo zgradbo Zemlje in  1. letniki   Zgradba atoma,           Predikaka, Petar     Uspešno izpeljana
mišljenje    povezovanje        lastnosti njenih sestavnih            celice in Zemlje    septembe  Ipšek, Rajh, Pokeržnik  medpredmetna povezava, kjer
uporaba IKT                delov                                  r,oktober              so dijaki dojeli pomen razvoja
                                                                            nežive in žive narave.
kompleksno    timsko poučevanje     - spoznajo kulturne       2. letniki   Azija- Kitajska          Predikaka, Petar     Pouk je bil popestren s
mišljenje                 značilnosti in naravne                               Ipšek          konkretnimi izkušnjami o
                      posebnosti Kitajske                                             življenju na Kitajskem, pouk je
                                                          oktober
                                                                            potekal v večih razredih v
                                                                            prisotnosti dveh učiteljic
                                                                            geografije.
kompleksno    medpredmetno       - razložijo vpliv reliefa na   1. letnik    antična grčija           Vičič, Petar Ipšek    Pri pouku zgodovine in
mišljenje    poučevanje z GEO     politično oblikovanje grških                                         geografije smo uspešno
                      polis                                                    izpeljali poznavanje
                                                          november               naravnogeografskih
                                                                            značilnosti Grčije in njen vpliv
                                                                            na razvoj Antične Grčije in
                                                                            polis.
kompleksno    individualno delo:    - primerjajo način življenja v  1. b      Pojav človeka           Vičič          Uspešno uporabljena sodobna
razmišljanje,  izdelajo misleni vzorec  posameznih dobah                                               metoda dela, ki dijakom olajša
                                                          septembe
učenje učenja,  v xMindu         praskupnosti                                                 razumevanje temeljnih
                                                          r
digitalna                                                                        pojmov pri poznavanju
kompetenca                                                                       razvoja zgodovine.
digitalna    uporaba spletnih     povečati in spremljati      1 - 3. letnik  vse teme              Vičič, Krabonja     Pri pouku ekonomske
pismenost    učilnic          aktivnost dijakov                                              zgodovine in deloma pri
                                                          celo
                                                                            pouku zgodovine(predvsem v
                                                          šolsko
                                                                            pripravi na maturi) so se
                                                          leto
                                                                            spletne učilnice izkazale kot
                                                                            hitrejši dostop do informacij.
kompeksno    projektni dnevi:     - raziščejo dogodke in      2. letnik    Hrana               Vičič; Krabonja     Pri pouku hrane smo uspešno
razmišljanje,  zbiranje in izbiranje   procese, ki so vplivali na                                          izvedli medpredmetno
učenje učenja,  informacij, priprava in  različne načine                                               povezovanje.
                                                          december
digitalna    zagovor predstavitve   prehranjevanja v
kompetenca                 posameznih zgodovinskih
                      obdobjih
učenje učenja,  timsko poučevanje:    - razumejo povezanost      2.b       Etnične, družbene         Vičič, Urlep,      Pri pouku zgodovine,
kompleksno    ANG, EKN, ZGO       gospodarskih, političnih             ingospodarske                        ekonomske zgodovine in
                                                          februar
razmišljanje                indružbenih dejavnikov              spremembe                          ekonomije smo izvajali zelo
                      -razložijo osnovne                                              uspešna sodelovanja
                                                                                              81
                  ekonomske zakonitosti na                                        predvsem pri prazredih kjer je
                  primeru različnih                                            možno razvijanje
                  zgodovinskih obdobij (npr.                                       kompleksnega razmišljanja.
                  srednji vek)
kompleksno  analiza virov    - dijaki znajo iz različnih viro  3. letnik  konstantno, pri          Vičič, Krabonja    Delo z viri je temeljni cilj pri
mišljenje             (pisni, av, zemljevidi...)           vseh temah                        pouku zgodovine, hkrati pa je
                  razbrati pomemben                          celo                nujno usposabljanje dijakov,
                  informacije, jih primerjati                     šolsko               da razumejo pomen branja
                  med seboj, uvrstiti v                        leto                virov za delo v vsakdanjem
                  zgodovinski čas in prostor                                       življenju.
                  ter širši zgodovinski koncept


        17. ŠOLA:   Ekonomska šola Murska sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: GEOGRAFIJA
Število UČITELJEV: 2

 Razvojna    Strategije za                                            Izvajalci (oseba
                   Cilji učne ure, enote      Razred,              Čas                 Samoocena izvajalca            Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                            Tema, vsebina             ali tim)
                      ali sklopa        oddelek             izvedbe
  šole     prioritete                                              aktivnosti
kompleksno  medpredmetna     Ovrednotiti regionalni in       3. A   Regionalni razvoj  junij 2011   Evelina Katalinić,       Delovni list       USPELO
mišljenje   povezava: GEO-EKN  gospodarski razvoj                Obpanonske            Tatjana Ferenc
                  Obpanonske Slovenije                Slovenije             Matjašec          fotografije       Opisna ocena (do 30 besed):
                                                                                        Medpredmetna povezava se mi
                                                                                       zdi uspešno izpeljana. Dijaki so
                                                                                       imeli možnost povezati dve
                                                                                       predmetni področji in teoretična
                                                                                       spoznanja podkrepiti s teorijo.
                                                                                       Tako so spoznali, da je neko
                                                                                       tematiko mogoče proučiti z
                                                                                       različnih vidikov.
kompleksno  medpredmetna     spoznati prsti, vodovje in      1.a,1.b     Goričko     Oktober   Ssimona Pajnhart in       Delovni list       USPELO
mišljenje   povezava: GEO-BIO-  vegetacijo Goričkega kot                       2010    Sabina Krivec
       KEM         naravnega parka Slovenije                                             fotografije       Opisna ocena (do 30 besed):
                                                                                       Dijaki so razvijali raziskovalne
                                                                                       spretnosti na terenu ter se naučili
                                                                                       povezovati znanja različnih
                                                                                       predmetnih področij (geografije,
                                                                                       biologije in kemije).
                                                                                                          82
kompleksno  MP: GEO-ZGO-     analizirati fizikalne in       4.a   Ob dolini reke Soče   Oktober   Evelina Katalinić,        delovni list  USPELO
mišljenje             kemične značilnosti reke           do Slovenskega      2010    Janja Adanič, Miha
       SLO-ŠV-PIN      Soče ter prepoznavati             Primorja              Žalig, Renata Ivanič       fotografije
                 eksogene preoblikovalne                                                      Opisna ocena (do 30 besed):
                 procese površja in kraške                                             avtorski filmi  Medpredmetna povezava je bila
                 pojave in oblike                                                          uspešno realizirana. Potekala je
                                                                              kolaži  dva dni s poudarkom na krepitvi
                                                                                   raziskovalnih spretnosti dijakov in
                                                                             razstava  njihovi samostojnosti. Geografske
                                                                                   vsebine so se prepletale s
                                                                                   področjem zgodovine in
                                                                                   slovenščine, dejavnosti dijakov pa
                                                                                   so bile podkrepljene s področjem
                                                                                   informatike (fotografiranje,
                                                                                   snemanje) in športne vzgoje
                                                                                   (pohod, rafting na Soči, vožnja s
                                                                                   čolnom).
kompleksno  MP: GEO, BIO, KEM,  s terenskim delom spoznati     1.a, 1.b  Voda- vir življenja  Maj 2011   Evelina Katalinić,        delovni list  USPELO
mišljenje             oblike vodovja domače                               Simona Pajnhart,                 Opisna ocena (do 30 besed):
                 regije, analizirati fizikalne in                         Sabina Krivec                  Dijaki so na terenu pridobivali
                 kemične značilnosti vodovja,                                                    znanja in veščine o fizikalnih in
                 primerjati slovenske oblike                                                    kemijskih značilnostih reke
                 voda s tujimi, ugotavljati                                                     Ledave, pri tem je bil poudarek na
                 onesnaženost vodovja ter                                                      opazovanju izbranega vodotoka
                 ovrednotiti pomen vodnih                                                      ter na čim večji aktivnosti
                 virov za človeka                                                          posameznih dijakov.


kompleksno  MP: GEO-EKON     spoznati vrste in pomen       1.B     Gospodarske     Maj 2011   Simona Pajnhart,             /    NI BILO IZVEDENO
mišljenje             gospodarskih dejavnosti ter            dejavnosti           Tatjana Fernec
                 njihov vpliv na regionalno                            Matjašec
                 razvitost

kompleksno  MP: GEO,MAT     primerjati gostoto poselitve     1.A    Prebivalstvo sveta  April 2011  Evelina Katalinić,            /    NI BILO IZVEDENO zaradi težav pri
mišljenje             in razlike v strukturi              in množice           Jasna Gomboc                   usklajevanju urnika izvajalecev
                 prebivalstva sveta

kompleksno  MP: ZGO,GEO, NEM   Spoznati pomen razvoja        2.A   Razvoj slovenskega   Maj 2011   Metka Gelt, Evelina  delovni list       USPELO
mišljenje             slovenskega etničnega             etničnega ozemlja           Katalinić, Alenka
                 ozemlja na avstrijskem            na avstrijskem              Kolenko     poročilo za geografijo  Opisna ocena:
                 Koroškem na podlagi ogleda                                                     Poudarek ekskurzije je bil na
                                        Koroškem in
                 terena                                                               spoznavanju območja koroških
                                        kulturna dediščina                                  zamejcev z vidika zgodovine,
                                                                                                      83
                                           sveta                                          geografije in nemščine.


digitalna  uporaba IKT pri pouku  dijaki imajo lažji in       1.a, 1.b,   Obravnava novih      Celo    Evelina Katalinić,  Ppt prezentacije pri     USPELO
kompetenca  – e-tabla        enostavnejši dostop do     2.a, 3.a, 4.a   učnih snovi,    šolsko leto   Simona Pajnhart   obravnavah učne snovi
                   delovnih gradiv in dejavnosti           ponavljanja in    2010/11                             Opisna ocena (do 30 besed):
                   za delo v šoli in doma,               utrjevanja                       Ogled videoposnetkov     Delo z interaktivno tablo ob
                   preverjanje znanja                                                            uporabi nalog v programu
                                                                         Smartnote book gradiva za  smartnotebook je bil za dijake
                                                                         ponavljanje in preverjanje  nov način dela, ki jih je pritegnil in
                                                                         znanja            motiviral.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: zgodovina
Število UČITELJEV: 1

Razvojna   Strategije za      Cilji učne ure, enote      Razred,     Tema, vsebina      Čas     Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
prioriteta  doseganje        ali sklopa           oddelek                izvedbe      ali tim)
šole     prioritete                                                    aktivnosti
kompleksno    MP: ZGO, AN2    vpliv pop kulture in začetek    3.a     70.leta 20.stoletja  Maj 2011     Metka Gelt            /       NI BILO IZVEDENO
mišljenje               globalizacijskega procesa                               Natalija Bračun

kompleksno  MP: ZGO, SLO      dokazovanje povezovalnih     1.a, 1.b     Homer (Iliada,   November   Metka Gelt, Cvetka                 USPELO
mišljenje              elementov vseh Grkov, skozi             Odiseja)      2011    Mencigar In Maja
                   oči Iliade in Odiseje                                Kranjc                       Poudarek je bil na antičnem
                                                                                       mestu Troja iz domišljijskega in
                                                                                       zgodovinskega vidika. Dijaki so se
                                                                                       seznanili z mestom , kot ga je
                                                                                       opisoval Homer in kako ga
                                                                                       opisujejo zgodovinarji. Seznanili
                                                                                       so se z zgodovinskim ozadjem
                                                                                       Odiseje in Iliade. Kakšne posledice
                                                                                       je imela trojanska vojna za razvoj
                                                                                       grške civilizacije.

kompleksno  MP: ZGO,SOC       dokazovanje premočnega       2.a         Religija    celo leto  Metka Gelt, Janja           /       NI BILO IZVEDENO
mišljenje              pomena religije na svoboden                             Divjak
                   človekov razvoj v srednjem
                   veku

kompleksno  MP: ZGO,GEO, NEM    Spoznati pomen razvoja       2.A     Razvoj slovenskega   Maj 2011    Metka Gelt, Evelina  delovni list         USPELO
                                                                                                            84
mišljenje                slovenskega etničnega              etničnega ozemlja          Katalinić, Alenka              Poudarek ekskurzije je bil na
                    ozemlja na avstrijskem             na avstrijskem              Kolenko     poročilo za geografijo  spoznavanju območja koroških
                    Koroškem na podlagi ogleda           Koroškem in                                    zamejcev z vidika zgodovine,
                    terena                                                              geografije in nemščine. Ekskurzija
                                            kulturna dediščina
                                                                                     je uspela, dijaki so si ogledali
                                            sveta                                       zibelko slovenstva, seznanili se z
                                                                                     začetki pokristjanjevanja
                                                                                     Slovanov. Ogledali so si stari del
                                                                                     Celovca in se seznanili z strukturo
                                                                                     mesta in njegovih prebivalcev v
                                                                                     srednjem veku.
digitalna    uporaba IKT pri pouku  dijaki imajo lažji in       1.a, 1.b,   Obravnava novih     Celo      Metka Gelt                USPELO
kompetenca   – e-tabla        enostavnejši dostop do     2.a, 3.a, 4.a   učnih snovi,   šolsko leto                         Vzpostavila sem spletno učilnico,
                    delovnih gradiv in dejavnosti           ponavljanja in   2010/11                           ki je bila dosegljiva za 1. letnik EG
                    za delo v šoli in doma,               utrjevanja                                  pri predmetoma zgodovina in
                    preverjanje znanja                                                        nemščina. Dijaki so imeli
                                                                                     možnost reševanja nalog,
                                                                                     priprave gradiva doma (delovni
                                                                                     listi). Pri pouku sem večkrat
                                                                                     uporabila e- tablo, predvsem pri
                                                                                     ponavljanju znanja.
Kompetenca   uporaba metod učenje  dijaki so bolj motivirani za   1.a, 1.b,   Obravnava novih     Celo
učenje učenja   učenja pri pouku   učenje, spoznajo metode     2.a, 3.a, 4.a  učnih snovi,     šolsko leto                         Metoda možganske nevihte je
                    hitrejšega in bolj               ponavljanja in    2010/11                           bila uporabljena v začetni fazi
                    kakovostnega učenja,              utrjevanja                                    učne artikulacije kot motivacija
                    pridobivajo dolgotrajno                                                      ali na koncu kot utrjevanje.
                    znanje                                                              Prispevala je k večji vključenosti
                                                                                     dijakov k poteku učne ure.                                                                                     Še poteka
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLOVENŠČINA
Število UČITELJEV: 1
kompleksno   medpredmetna      ANTIKA – gl. 1.a          1.b     Obdobje antike -  november   Maja Krajnc                  nerealizirano
mišljenje    povezava: SLO - ZGO                             HOMER       2010    Metka Gelt

kompleksno   medpredmetna      ANTIKA – dijaki pri ZGO       1. a     Obdobje antike -  november   Cvetka M. Rituper,       delovni list  USPELO
mišljenje    povezava: SLO - ZGO   spoznajo obdobje in                 HOMER       2010    Metka Gelt            berilo
                                                                                                         85
                   Homerja, nato pri SLO to                                                  Opisna ocena (do 30 besed):
                   znanje poglobijo ter                                                    Medpredmetna povezava se mi
                   spoznajo še Homerjeva epa                                                 zdi uspešno izpeljana. Dijaki so
                   Iliada in Odiseja                                                     imeli možnost povezati dve
                                                                                 predmetni področji in so
                                                                                 povezano spoznali snov, ki bi jo
                                                                                 sicer razbito pri dveh različnih
                                                                                 urah. Tako so spoznali, da je neko
                                                                                 tematiko mogoče proučiti z
                                                                                 različnih vidikov.
kompleksno  medpredmetna      dijaki pri ANG spoznajo        2. a  Oznaka osebe  April 2011   Natalija Bračun,  film, knjiga Oliver Twist  USPELO
mišljenje   povezava: SLO - ANG   oznako osebe, nato pri SLO                         Cvetka M. Rituper
                   to snov poglobimo,                                                     Opisna ocena (do 30 besed):
                   poiščemo eno oznako                                                     Delo je bilo za dijake zanimivo,
                   pisatelja, nakar dijaki sami                                                saj so primerjali original in prevod
                   tvorijo oznako osebe                                                    in nato sami pisali oznako osebe.
                                                                                 Povezali so isto snov v dveh
                                                                                 jezikih in ugotovili, da so predmeti
                                                                                 med seboj povezani.
kompleksno  medpredmetna      VODA              2 .a       VODA     NI BILO
mišljenje   povezava: SLO - BIO -                                IZVEDENO
       KE


                 18. ŠOLA:  Srednja ekonomska šola Celje, Vodnikova 10, 3000 Celje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za                                         Izvajalci (oseba
                    Cilji učne ure, enote     Razred,             Čas                 Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                            Tema, vsebina          ali tim)
                       ali sklopa       oddelek            izvedbe
  šole     prioritete                                            aktivnosti
 digitalna  medpredmetna      - aktivno sodelov.        2.A    Spomladanski   maj     aktiv ŠVZ,      /              Delno uspelo
pismenost,  povezava:        na športnem dnevu         2.B     športni dan   2011    učitelj SLO in                  Dijaki so uporabili
ki se bo   ŠVZ- SLO-INF      - dijaki znajo          1.C                   učitelj INF                   digitalni fotoaparat in
povezovala              uporabiti digitalni        1.D                                           napisali ustrezno
s                   fotoaparat in                                                       besedilo. Zaradi                                                                                                    86
socialno             program WEB album                                           zmanjšanega števila
kompetenc            maker                                                 dijakov na športnem
o                - dijaki znajo                                            dnevu pa so bile
 in               napisati ustrezno                                           narejene naloge le na
kompetenc            jezikovno pravilno                                          nekaterih športnih
o                besedilo o športnem                                          področjih.
sporazume            dnevu
vanja v
materinem
jeziku
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 3

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                     aktivnosti
razvoj    spletna učilnica  funkcionalna      od 1. do tvorba       2010   aktiv slavistov  /           Delno uspelo
digitalne            pismenost          3.  besedilnih vrst   /11   v sodelovanju z             Uporaba IKT je že
kompetenc   uporaba IKT                 letnika                                   zaživela.
                                               drugimi aktivi
                                                                    Nekateri učitelji se šele
e
                                               knjižnica;                usposabljajo za delo v
                                                                    spletnih učilnicah,
                                                                    nekateri pa jih že
                                                                    uporabljajo.
kompleksn   medpredmetno    kritično sprejemanje       (medpredmet                  /           Delno uspelo
o mišljenje  povezovanje, KP  in tvorjenje besedil,       no                                 Nekateri učitelji se med
                                                                    seboj že povezujemo. V                                                                                  87
                Razvijajo spretnosti        povezovanje                          bodoče bomo delali na
                analize in sinteze ter       glede na                            tem, da bo to
                prenašanja znanj z         obravnavano                          povezovanje še
                                                                  intenzivnejše.
                enega področja na          področje)
                drugega .


učenje    avtentično    razvijajo spretnosti        obravnavanje              /            Delno uspelo
učenja    učenje      analize in sinteze ter       ustreznih                           Obdobje enega leta je
                prenašanja znanj z         literarnih                           zelo kratek čas, da bi
                                                                  lahko realno analizirali
                enega področja na          besedil v
                                                                  to področje, se pa učitelji
                drugega .              skladu z UN                          na tem področju
                                                                  izobražujemo in se bomo
                                                                  tudi v bodoče.
                                                      Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                      Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                      Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                      besed):         besed):
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: DRUŽBOSLOVJE
Število UČITELJEV: 3

kompleksn   medpredmetna   Pomen in razvoj      1.a    Olimpijske  2010/1    aktiv               Uspelo. Dijaki so ponovili
o mišljenje  povezava: zgo –  olimpijskih iger            igre     1   družboslovja              in nadgradili svoje
       geo                                                         vedenje o tematiki.

       medpredmetno
       povezovanje v   Dosežki samostojne    2.letnik
       projektnem delu  Slovenije.              Samostojna                                                                                 88
       ob obletnici                        Slovenija
       osamosvojitve
       Slovenije                                                           Uspelo.dijaki so pridobili
                                                                       veliko znanja z različnih
                                                                       predmetnih področij, ki
                                                                       so ga uspeli tudi dobro
                                                                       povezovati.
digitalna   uporaba IKT pri  dijaki imajo lažji in    vsi   snov skozi celo  2010/1     aktiv                 Delno uspelo. Nekateri
kompetenc   pouku – spletna  enostavnejši dostop    letniki  leto        1    družboslovja               učitelji že aktivno
a       učilnica      do delovnih gradiv in                                            uporabljajo spletne
                 dejavnosti za delo v                                            učilnice,pri drugih bodo
                 šoli in doma                                                zaživele v naslednjem
                                                                       šolskem letu.
       uporaba aktivnih  dijaki sodelujejo pri    vsi   snov skozi celo  2010/1     aktiv                 Delno uspelo. Učitelji se
         metod      aktivnih oblikah    letniki     leto      1    družboslovja               izobražujemo in tudi
        poučevanja      poučevanja                                               uporabljamo aktivne
                                                                       metode dela, v
                                                                       naslednjem šolskem letu
                                                                       pa bomo obseg in
                                                                       intenzivnost še povečali.

                 19. ŠOLA:  Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 5

 Razvojna    Strategije za                                   Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,             Čas             Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                      Tema, vsebina          ali tim)
                     ali sklopa    oddelek            izvedbe
  šole     prioritete                                      aktivnosti
Sporazumev  Medpredmetna    S kulturnim       Dijaki iz  Zlata, zrela    30. 9.  Judita Marolt,   Uspelo.        Sporazumevanje v
                                                 Simona Tusun,                                                                                     89
anje v     povezava SLO-    programom ob        1. e, 2. c,  jesen (recital   2010   Zdenka Vižintin,                maternem in tujih jezikih
maternem    FRA-NEM-ANG     evropskem dnevu      3. a, 3. b,  odlomkov del        Karmen Matko
in tujih              jezikov obeležiti 100-   3. c;     Cirila Kosmača)
jezikih               letnico rojstva Cirila   predstavi
                  Kosmača in poudariti    tev za
                  pomen učenja jezikov    vse
                  v sodobni večkulturni   dijake
                  družbi.          šole

Sporazumev   Medpredmetna    Izboljšati pismenost    Dijaki 4.   Vsebinsko in   2010/20  Jožica Škulj,    Delno uspelo. (Dodelati  Sporazumevanje v
anje v     povezava SLO-FIL  dijakov , skrb za     a, b, c in  jezikovno      11   Judita Marolt,    in uskladiti bo potrebno  maternem jeziku
                                                     Bernardka      kriterije za
maternem              jezikovno pravilnost,     d     vrednotenje
                                                     Ravnikar,      ocenjevanje.)
jeziku               slog, zgradbo              filozofskega        Marjana Milekić,
                  filozofskih esejev            eseja            Mira Urek
                                                     Jesenšek
Razvijanje   Medpredmetna    Ob mednarodni       Dijaki 2.   Spoznavanje    10. do  Judita Marolt,    Uspelo.          Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-    izmenjavi z Nemčijo      c     geografskih in   17.   Renata                     mišljenja, sodelovanje in
                                                     Gavranič,
ga mišljenja,  NEM-GEO       razvijati sposobnost           kulturnih     oktober                          komunikacija
                                                     Boštjan Špiler,
sodelovanje             povezovanja znanja            značilnosti    2010
in       (priprava      različnih predmetnih           Nemčije
komunikacij   delovnega      področij v avtentični
a        gradiva)      situaciji

Razvijanje   Medpredmetna    Učenje v avtentičnih     Dijaki   Geografska,    Oktober  B. Ravnikar, J.   Uspelo.          Razvijanje kompleksnega
kompleksne   ekskurzija v Trst  situacijah, seznanitev s   vseh    zgodovinska in   2010   Marolt, Mira                  mišljenja, avtentično
                                                     Urek, Jesenšek,
ga mišljenja,            položajem Slovencev v   oddelkov   kulturna                                  učenje
        (SLO-GEO-ZGO)                                      Simona Tusun,
avtentično             Italiji, slediti potem   4. letnika  podoba           Ema Maček,
učenje               avtorjev, povezanih s          Tržaškega          Savina Rožman,
                  Trstom                                Boštjan Špiler, N.
                                                     Šekoranja Špiler,
                                                     Katica Bevc                                                                                           90
                                                     Flajnik
Razvijanje   PILOTNI PROJEKT    Vpeljati branje pri več  Dijaki    Ljubezen je  2010/20  B. Ravnikar, M.   Uspelo.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne               predmetih v izvedbeni   vseh     večna      11   Milekić, M. Urek        mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  Motiv nesrečne     kurikulum, spodbujati   oddelkov                Jesenšek, J.          v maternem in tujem jeziku
sporazumev   ljubezni v Krstu pri  sodelovalno        2. letnika               Marolt, B. Špiler,
anje v     Savici –        poučevanje, raziskati                       P Masnec, K.
maternem    medpredmetna      literarne značilnosti                       Bevc Flajnik, A.
in tujem    povezava SLO-     pesnitve, zgodovinsko                       Konec, K. Matko,
jeziku     ANG-PSI-ZGO-      in geog. ozadje,                         M. Plut, J. Škulj,
        GEO-LUM-EKO-      razloge za junakovo                        M. Raušl,
        GLA-ŠVZ        spreobrnitev, glasbeno                      I.Papac, S.
                    in likovno poustvarjati.                     Rožman, D.
                                                     Jerončič, Z.
                                                     Senica Grubič

Razvijanje   Medpredmetna      Spoznati značilne     1. a, b, c,  Biblija in   2010/20  J. Marolt, B.    Uspelo.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-ZGO    biblijske motive in jih    d, e    življenje    11   Ravnikar, M.          mišljenja
ga mišljenja              povezati z življenjem          izraelskega       Milekić, N.
                    Izraelcev                ljudstva         Harapin, S.
                                                     Rožman, J. Škulj,
                                                     K. Bevc Flajnik

Razvijanje   Medpredmetna      Spoznati nekaj        2. a    Delavnice za  Novemb  Judita Marolt,    Uspelo.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava ob      jezikovnih in kulturnih         goste iz    er 2010  Marija Plut,          mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  mednarodni       značilnosti Slovenije,se         Moldavije        Liudmila            v maternem in tujem
sporazumev   izmenjavi z      seznaniti s stereotipi o                     Pesehonova,          jeziku, avtentično učenje
anje v     Moldavijo       Slovencih in                           Nina Harapin,
maternem                Moldavijcih.                           Gordana
in tujem    DVS-ANG-SOC-PSI-                                     Rostohar,
jeziku,     ŠVZ-LUM                                         Zdenka Grubič in
                                                                                   91
avtentično                                                Alojz Konec
učenje

Razvijanje   Medpredmetna    Predstaviti posebnosti     1. a    Brežice – mesto  Oktober  J. Marolt, G.    Uspelo.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-ŠVZ  pokrajinskega               mojega šolanja   2010   Avsec, R. R.         mišljenja, avtentično
ga mišljenja,           pogovornega jezika,                          Cerjak, Savina        učenje
avtentično             spoznati življenje in                         Rožman, Boštjan
učenje               delo Maksa                              Špiler, Mirna
                  Pleteršnika                              Malus

Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati tvarno       1. e, 4. a  Aktualni     Novemb  Marjana Milekić,  Uspel.o  Razvijanje kompetence
kompetence   povezava SLO-   podobo besedila in            dogodek      er/de  Bernardka           učenje učenja
učenje     NEM        usvojiti nekaj                            Ravnikar, Simona
učenja               pravopisnih                         cember  Tusun
                  zakonitosti, tvoriti                     2010
                  nova besedila.

Razvijanje   Medpredmetna    Naučiti se iskati vire in  1. a, b, c,  Uporaba      Oktober  M. Milekić, B.   Uspelo.  Razvijanje veščine dela z
veščine dela  povezava SLO-KIZ  literaturo, spoznati      d, e    knjižničnega    2010   Ravnikar, M.         viri
z viri               zgradbo seminarske            gradiva           Urek Jesenšek, N.
                  naloge                                Harapin, J.
                                                     Marolt, E. Zorko,
                                                     E. Maček

Razvijanje   Medpredmetna    Doživeto sprejeti      1. a ,b, c,  William      Marec   Nina Harapin,    Uspelo.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-   književno delo,        d, e    Shakespeare:   2010   Marjana Milekić,       mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  ANG        ustvarjati                              Bernardka           v maternem in tujem jeziku
sporazumev             metabesedila, bogatiti          Romeo in Julija       Ravnikar, Judita
anje v               besedišče                               Marolt, Romana
maternem                                                 Cerjak, Karmen
in tujem                                                 Matko, Jana                                                                                  92
jeziku                                                 Krmpotič,
                                                    Mateja Raušl

Razvijanje   Medpredmetna   Spoznati snovno      Dijaki    Po sledeh     2010/20   Marjana Milekić,    Zaradi premajhnega     Razvijanje kompleksnega
kompleksne   ekskurzija v   ozadje Heinejeve     različnih   nemške       11    Bernardka        števila prijavljenih    mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  Porenje     pesmi Lorelaj, doživeti  oddelkov   romantike           Ravnikar, Nina     dijakov ekskurzije nismo  v maternem in tujem jeziku
sporazumev            literarno         2. in 3.             (ni bilo  Harapin, Mira      izvedli.
anje v              okolje,primerjati     letnika             izveden   Urek Jesenšek,
maternem             izvirnk s prevodom.                      o)   Zlata Hribernik
in tujem
jeziku

Razvijanje   Medpredmetna   Seznaniti se s      2. a, b, c,  France      Oktober   Mira Urek        Uspelo.          Razvijanje kompleksnega
kompleksne   ekskurzija na  Prešernovim življenjem  d, e     Prešeren: Krst  2010    Jesenšek, Nina                   mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  Gorenjsko SLO-  in delom, z               pri Savici          Harapin,                      v maternem jeziku
sporazumev   GEO-BIO-EKN   zgodovinskimi in                           Bernardka
anje v              geografskimi                             Ravnikar, B.
maternem             okoliščinami nastanka                         Špiler, N.
jeziku              Krsta pri Savici.                           Šekoranja Špiler ,
                                                    M. Malus, I.
                                                    Karalić, J. Škulj, I.
                                                    Papac

Razvijanje   Medpredmetna   Seznaniti se z      1. a, b, c,  Po sledeh Miška  Oktober   Nina Harapin,      Uspelo.          Razvijanje kompleksnega
kompleksne   ekskurzija v   življenjem in delom    d, e     Kranjca      2010    Marjana Milekić,                  mišljenja
ga mišljenja  Prekmurje SLO-  Miška Kranjca, s                           Bernardka
                 kulturno dediščino
        GEO-ZGO-EKN-                                      Ravnikar, Ema
                 Prekmurja, spoznati
        BIO-KIZ     panonske govore,                           Maček, Edita
                 dvojezičnost v                            Zorko, Iris
                 pokrajini.                              Karalić, Nataša
                                                                                            93
                                                    Šekoranja Špiler,
                                                    Boštjan Špiler,
                                                    Irena Papac,
                                                    Jožica Škulj

Razvijanje   Medpredmetna    Ob maturitetnem      4. b     Flaubert: Gospa  2010/20  Marjana Milekić,  Ni bila izvedena zaradi  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-   romanu Gospa Bovary           Bovary       11   Mateja Strnad    pomanjkanja časa.     mišljenja
ga mišljenja  KEM        spregovoriti o                            Zorec
                  delovanju strupov na
                  človeško telo.
Razvijanje   Medpredmetna    Ob maturitetnem      4. a, b, c,  Flaubert: Gospa  2010/20  Mira Urek      Uspelo.          Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava SLO-ZGO  romanu Gospa Bovary    d, e     Bovary,       11   Jesenšek,                   mišljenja, sporazumevanja
ga mišljenja,           raziskati zgodovinske          Lainšček: Ločil       Marjana Milekić,               v maternem jeziku
                  in družbene okoliščine,         bom peno od
sporazumev                                               Bernardka
                  razvijati esejski tip          valov
anja v               nalog.                                Ravnikar, Judita
maternem                                                Marolt, Jožica
jeziku                                                 Škulj

Digitalna    Medpredmetna    Ob pripravi        1. a     Govorno      2010/20  Tea Habinc,     Uspelo.          Digitalna kompetenca in
kompetenca   povezava INF-SLO  računalniške               nastopanje pri   11   Judita Marolt                 sporazumevanje v
in                 predstavitve spremljati         informatiki                                maternem jeziku
                  govorno in pisno
sporazumev
                  izražanje dijakov
anje v
maternem
jeziku

Sporazumev   Timsko       Dijaki znajo predstaviti  4. a     Predstavitev   2010/20  Bernardka      Uspelo.          Sporazumevanje v
anje v     poučevanje     domačo kulturo tujcu,          slovenskih     11   Ravnikar,                   maternem in tujem jeziku
maternem    predmeta SKP v   preizkusijo se v             književnikov        Romana Cerjak
                  prevajanju                tujcem
in tujem    EO
                  slovenskega besedila v
                  angleščino.                                                                                         94
jeziku

Sporazumev  Medpredmetno    Dijaki s sodelovalnim  2. a     Družbene vloge   2010/20   Judita Marolt,   Uspelo.         Sporazumevanje v
anje v    povezovanje DVS-  delom opravijo             slovenščine      11    Edita Zorko, Ema              maternem jeziku, digitalna
maternem   KIZ v EO      projektno nalogo in jo                         Maček                    kompetenca, razvoj veščine
                 predstavijo v
jeziku,                                                                       sodelovalnega učenja
                 govornem nastopu,
digitalna            napišejo poročilo o
kompetenca            poteku projekta.
, razvoj
veščine
sodelovalne
ga učenja

Kompleksno  Medpredmetna    Dijaki ozavestijo    1. a     Samoglasniški    Zaradi   Judita Marolt,   Pvezavo bomo izvedli v  Kompleksno mišljenje
mišljenje   povezava ANG in  podobnosti in razlike         trikotnik      pomanj             začetku šolskega leta
       SLO        glasovnih sistemov pri         (izgovor in zapis  kanja    Romana Cerjak   2011/2012.
                 obeh jezikih              samoglasnikov    časa
                                    v slovenščini in  povezav
                                    angleščini)     a ni bila
                                              izveden
                                              a

Kompleksno  Medpredmetna    Dijaki se seznanijo z  4. a, b, 2.  Heinrich Heine:   28. 1.   Simona Tusun,   Uspelo.         Kompleksno mišljenje
mišljenje   povezava NEM-   izvirnikom in      d       Lorelei       2011
       SLO        prevodom,                               Bernardka
                 interpretirajo pesem v                         Ravnikar,
                 obeh jezikih,
                                                    Mira Urek
                 primerjajo izvirnik in
                                                    Jesenšek
                 prevod.
                                                                                         95
Razvijanje  Sodelovanje s    Dijaki pripravijo     1. e  Sprejem     Decemb  Marjana Milekić  Uspelo.  Razvijanje socialnega čuta
socialnega  šolsko svetovalno  kulturni program za       gojencev     er 2010  in Gordana         pri dijakih
čuta pri   službo       ljudi s posebnimi        društva OZARA       Rostohar
dijakih             potrebami, se
                 izpopolnjujejo v
                 urjenju kulturnega
                 diakloga …

Digitalna  Medpredmetna    Ob pripravi        1. e  Govorno     Junij   Gregor Horžen,  Uspelo.  Digitalna kompetenca in
kompetenca  povezava INF-SLO  računalniške           nastopanje pri  2011   Marjana Milekić       sporazumevanje v
in                predstavitve spremljati     informatiki                      maternem jeziku
sporazumev            govorno in pisno
anje v              izražanje dijakov
maternem
jeziku

Kompleksno  Medpredmetna    Dijaki razvijajo     1. a  Predstavitev   14. 4.  Judita Marolt,  Uspelo.  Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava SLO-    zmožnost tvorjenja        postopka     2011   Mateja Zorec
       KEM         enogovornega                        Strnad
                 neumet. besedila, z
                 razumevanjem
                 spremljajo potek
                 eksperimenta, utrdijo
                 znanje o varnem
                 eksperimentiranju in
                 zapišejo enačbo
                 kemijske reakcije.

4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
                                                                           96
PREDMET: ZGO-GEO-FIL-SOC-PSI


Število UČITELJEV: 9

Kompleksno  Medpredmetna  Kompeksno obravnava    1. letniki  Prekmurje,  Oktober  Učitelji      Opravili,  Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija   izbrano slovensko                  2010   geografije,     uspešno.  avtentično učenje
avtentično         pokrajino; razvija                       slovenščine,
učenje           občutek pripadnosti                      zgodovine,
              domovini; povezuje                       ekonomije,
              različna znanja in                       knjižnične vzgoje
              veščine kot način
              celovitega
              obravnavanja
              pokrajine; razume
              geografske vzroke za
              kulturno, civilizacijsko
              pestrost Slovenije;
              pridobijo prostorsko
              predstavo o domovini
Kompleksno  Medpredmetna  Kompeksno obravnava    2. letniki  Gorenjska  Septem  Učitelji      Opravili,  Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija   izbrano slovensko                  ber    geografije,     uspešno.  avtentično učenje
avtentično         pokrajino; razvija                  2010   slovenščine,
učenje           občutek pripadnosti                      biologije,
              domovini; povezuje                       zgodovine,
              različna znanja in                       ekonomije
              veščine kot način
              celovitega
              obravnavanja
              pokrajine; razume
              geografske vzroke za
              kulturno, civilizacijsko
              pestrost Slovenije;
                                                                          97
              pridobijo prostorsko
              predstavo o domovini
Kompleksno  Medpredmetna  Kompeksno obravnava    3. letniki  Primorska  April  Učitelji    Opravili,    Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija   izbrano slovensko                  2011  geografije,  zelo uspešno.  avtentično učenje
avtentično         pokrajino; razvija                     slovenščine,
učenje           občutek pripadnosti                     zgodovine,
              domovini; povezuje                     ekonomije
              različna znanja in
              veščine kot način
              celovitega
              obravnavanja
              pokrajine; razume
              geografske vzroke za
              kulturno, civilizacijsko
              pestrost Slovenije;
              pridobijo prostorsko
              predstavo o domovini
Kompleksno  Medpredmetna  Kompeksno obravnava    3. letniki  Primorska  April  Učitelji    Opravili,    Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija   izbrano pokrajino                  2011  geografije,  zelo uspešno.  avtentično učenje
avtentično         slovenskega etničnega                    slovenščine,
učenje           prostora; razvija                      zgodovine,
              občutek pripadnosti                     ekonomije
              domovini; povezuje
              različna znanja in
              veščine kot način
              celovitega
              obravnavanja
              pokrajine; razume
              geografske vzroke za
              kulturno, civilizacijsko
              pestrost
              slovenskegaetničnega
              prostora; pridobijo
              prostorsko predstavo o                                                                        98
             domovini; razvija
             sposobnost za občutek
             identitete in
             spoštovanje različnosti
Kompleksno  geografska  Kompeksno obravnava    4. letniki,  Bela krajina,   marec  Boštjan Špiler   Opravili,    Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija  izbrano slovensko     priprava   Dolenjska,    2011            zelo uspešno.  avtentično učenje
avtentično        pokrajino; razvija     na      Krško-Brežiška
učenje          občutek pripadnosti    maturo    ravan
             domovini; povezuje
             različna znanja in
             veščine kot način
             celovitega
             obravnavanja
             pokrajine; razume
             geografske vzroke za
             kulturno, civilizacijsko
             pestrost Slovenije;
             pridobijo prostorsko
             predstavo o domovini;
             razvija govorno
             nastopanje
Kompleksno  geografska  Kompeksno obravnava    4. letniki,  Dravsko-Ptujsko  marec  Nataša       Opravili,    Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija  izbrano slovensko     priprava   polje,      2011  Šekoranja Špiler  zelo uspešno.  avtentično učenje
avtentično        pokrajino; razvija     na      Kozjansko,
učenje          občutek pripadnosti    maturo    Obsotelje
             domovini; povezuje
             različna znanja in
             veščine kot način
             celovitega
             obravnavanja
             pokrajine; razume
             geografske vzroke za
             kulturno, civilizacijsko
             pestrost Slovenije;                                                                            99
               pridobijo prostorsko
               predstavo o domovini;
               razvija govorno
               nastopanje
Kompleksno  Projektni dan  Kompeksno obravnava    3. ba, b,  Kozjanski park  Maj    Nataša       Opravili,    Kompleksno mišljenje,
mišljenje,          izbrano pokrajino     cd              2011   Šekoranja Špiler  zelo uspešno.  avtentično učenje
avtentično          slovenskega etničnega
učenje            prostora; razvija
               občutek pripadnosti
               domovini; povezuje
               različna znanja in
               veščine kot način
               celovitega
               obravnavanja
               pokrajine; razume
               geografske vzroke za
               kulturno, civilizacijsko
               pestrost
               slovenskegaetničnega
               prostora; pridobijo
               prostorsko predstavo o
               domovini; razvija
               sposobnost za občutek
               identitete in
               spoštovanje različnosti,
               usposablja se za
               prepoznavanje nujnosti
               sonaravnega razvoja,
               razvija sposobnost
               terenskega dela in
               analize pridobljenih
               podatkov
Kompleksno  Medpredmetno  Spozna dogajalni      2.d     Krst pri Savici  Novemb  Nataša       Opravili, zelo  Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezovanje   prostor literarnega dela                 er 2010  Šekoranja Špiler,  uspešno                                                                               100
                  Krst pri Savici                           Mira Urek
                                                    Jesenšek
Kompleksno  Udeležba na      Razvija sposobnost     3. a     Evrošola     April   Boštjan Špiler,   Opravili,      Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  Evrošoli v      debatiranje in                      2011   Nina Harapin,    zelo uspešno     razvijanje medkulturnega
razvijanje  Evropskem       argumentiranja svojega                       Nataša                  dialoga, avtentično učenje
medkulturne  parlamentu,      stališča ter                            Šekoranja Špiler,
ga dialoga,  razpravljanje o    pripravljenost na                          učitelji jezikov,
avtentično  strokovnih      sprejemnje drugačnih                        mentorji drugih
učenje    vsebinah v tujem   mnenj, razvija                           predmetnih
       jeziku        zmožnost                              področij
                  sporazumevanja v tujih
                  jezikih ter iskanja
                  podatkov po različnih
                  virih, kritično sprejema
                  informaciej, razvija
                  princip aktivnega
                  državljanstva, spozna
                  delovanje in ideje
                  Evropske unije
Kompleksno  Medpredmetno     Se vživlja v položaj    3. letniki  Moldavija     Oktober  Nataša       Opravili, uspešno.  Kompleksno mišljenje
mišljenje   povezovanje      drugih ljudstev, razvija                 2010,   Šekoranja Špiler,
                  občutek za kulturne                    marec,  Boštjan Špiler,
                  razlike in odpornost do                  april   Ljudmila
                  predsodkov,                        2011   Pesehonova
                  kompleksno obravnava
                  izbrano evropsko
                  državo
Kompleksno  Medpredmetna     Spozna geografske in    3. e     Frankfurt na   Oktober  Boštjan Špiler,   Opravili,      Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  ekskurzija in obisk  zgodovinske značilnosti         Majni, Nemčija,  2010   Irena Papac,    zelo uspešno.    avtentično učenje
avtentično  denarniških      Nemčije in Avstrije,          Göthe, Evropska       Zlata Hribernik
učenje    inštitucij v     delovanje Evropske           centralna banka
       Frankfurtu      centralne banke,
                  spozna mesto
                  Frankfurt, njegovo                                                                                       101
                  bančniško, prometno,
                  kulturno funkcijo
Kompleksno  Mednarodna      Spozna geografske,     2. b  Italija      Februar  Boštjan Špiler  Opravili,      Kompleksno mišljenje,
mišljenje,  izmenjava v Italijo  zgodovinske, kulturne                 2011             zelo uspešno.    razvijanje medkulturnega
razvijanje             značilnosti Italije, se                                         dialoga, avtentično učenje
medkulturne             sporazumeva v tujem
ga dialoga,             jeziku, ruši stereotipe,
avtentično             razvija osebnostno-
učenje               socialne zmožnosti,
                  predstavi svojo
                  domovino vrstnikomin
                  njihovim družinskim
                  članom v tujini
Kompleksno  Medpredmetno     Spozna geografske      3. b  München,      Decemb   Boštjan Špiler,  Opravili, uspešno.  Kompleksno mišljenje
mišljenje   povezovanje      značilnosti pokrajine, ki     Nemčija      er 2010  Renata Gavranić
                  jo bo obiskal, se vživlja
                  v položaj drugih
                  ljudstev, razvija občutek
                  za kulturne razlike in
                  odpornost do
                  predsodkov,
                  kompleksno obravnava
                  izbrano evropsko
                  državo
Kompleksno  Timsko        Vsebino predstavi v     3. a  Vsenine      Celo    Boštjan Špiler,  Opravili,      Kompleksno mišljenje
mišljenje   poučevanje      maternem in tujem         predmeta      leto    Liudmila     Zelo uspešno.
                  jeziku, oblikuje          Evropske študije       Pesehonova
                  povzetke, razvija
                  kritično mišljenje,
                  spremlja aktualne
                  dogodke
Učenje    Delavnice       Se je sposoben       2. b  Učenje učenja   Celo    Boštjan Špiler,  Opravili,      Učenje učenja
učenja               osredotočiti na učenje,                leto pri  Gordana      uspešno.
                  analizira svoje učne                 razredni  Rostohar                                                                                     102
                 navade in tehnike,                    h urah
                 dvigne motiviracijo za
                 učenje, izmenjajo dobre
                 izkušnje pri učenju
Kompleksno   Spremljanje    Kritično vrednotijo    Vsi     Aktualni      Celo    Boštjan Špiler,  Opravili,      Kompleksno mišljenje
mišljenje    aktualnosti    aktualne dogodke     razredi   dogodki vezani   leto    Nataša       uspešno.
                 doma in v svetu,           na učno snov         Šekoranja Špiler
                 kompleksno
                 obravnavajo dogodke
Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati različne    Dijaki 3.  Debata pri          Nina Harapin    Opravili, uspešno.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava (SOC-ŠO) debatne tehnike in      c    pouku       Oktober                      mišljenja, avtentično
ga mišljenja,           zgradbo argumenta                    2010                        učenje
avtentično
učenje
Razvijanje   Medpredmetna    V delavnicah se       2. a   Stereotipi     Novemb   Nina Harapin    Opravili, uspešno.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava ob    seznaniti s pojmom                   er 2010                      mišljenja
ga mišljenja  mednarodni     stereotipi, spoznati
        izmenjavi z    stereotipe različnih
        Moldavijo     evropskih držav

Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati zgradbo     3. a    Moda in mladi   Novemb   Nina Harapin    Opravili, uspešno.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava (SOC-   seminarske naloge s                   er 2010-                      mišljenja, digitalna
ga mišljenja,  KIC)        posebnim poudarkom                    marec                       pismenost
digitalna             na empiričnem delu                    2011
pismenost
Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati oblike       3. d   Bivanje na     Marec/   Nina Harapin    Ni izvedeno,     Razvijanje kompleksnega
kompleksne   povezava (SOC-   prostorskih skupnosti        podeželju in v   april             pomanjkanje časa   mišljenja, avtentično
ga mišljenja,  NEM)        in njihovo kulturo          mestu       2011             zaradi drugih    učenje
avtentično                                                        dejavnosti.
učenje
Razvijanje   Delavnice za    Spoznati temeljne    3. a    Aktiven       April   Nina Harapin    Opravili, uspešno.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   Evrošolo      pravice in dolžnosti         evropski      2011                       mišljenja
ga mišljenja            evropskega državljana        državljan
Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati v kolikšni   3. c    Alkohol in mladi  Novemb   Nina Harapin    Opravili,      Razvijanje kompleksnega                                                                                    103
kompleksne   povezava (SOC-   meri je alkohol                      er in           zelo uspešno.       mišljenja, digitalna
ga mišljenja, KEM-ANG-NEM)    prisoten med našimi                    decemb                         pismenost
digitalna             dijaki                          er 2010
pismenost
Razvijanje   Medpredmetna    Spoznati kulturne     Dijaki    Izobraževalni   Marec/  Nina Harapin   Izvedba se je prestavila  Razvijanje kompleksnega
kompleksne povezava SOC-     značilnosti dela     različnih  sistem v Nemčiji  april           na oktober 2011.      mišljenja, avtentično
ga mišljenja, NEM-SLO       Nemčije          oddelkov             2011                         učenje
avtentično
učenje
Kompleksno medpredmetna    Dijaki poznajo        Vsi prvi    Izraelci in   Novemb  Savin aRožman,  Opravili, uspešno.     Kompleksno mišljenje
mišljenje   povezava: ZGO-  zgodovino Izraelcev,     letniki     Bibilija   er 2011  Jožica Škulj,
       SLO       razumejo razlko med                          Katica Bevc
                njimi in drugimi                            Flajnik, Judita
                narodi , poznajo in                          Marolt, B.
                vrednotijo njihove                           ravnikar; M.
                dosežke, spoznajo                           Milekić, N.
                Biblijo in spoznajo                          Harapin
                nekatera biblična
                besedila iz literarnega
                vidika.
Kompleksno  medpredmetna   Spoznajo značilnosti     1.b in 1.e  Grški temni vek  Decemb  J. Škulj     Opravili,         Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava: ZGO-SLO Homerjeve dobe in             – Homerjeva    er 2010  N. Harapin    zelo uspešn.o
                spoznajo deli Iliada in          doba (Ilijada in       M. Milekić
                Odiseja z                 Odiseja)
                zgodovinskega in
                književnega vidika.
Kompleksno  medpredmetna   Dijaki spoznajo in       2.e    Amerika pred    Februar  J. Škulj     Opravili, zelo       Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava     ovrednostijo ameriške           odkritji      2011   N. Šekoranja   uspešno.
       ZGO-GEO      civilizacije pred velikimi                       Špiler
                geografskimi odkritji
Kompleksno  medpredmetnapov Dijaki spoznajo          2. e   Krst pri Savici  Novemb  J. Škulj     Opravili, uspešno.     Kompleksno mišjenje
mišjenje   ezava SLO-ZGO   zgodovinsko ozadje       2.c             er 2010  B. Ravnikar
                Krsta pri Savici, kritično   2.d                  K. Flajnik Bevc
                razmislijo o razlogih                         J. Marolt                                                                                       104
              zaradi katerih Bogomila                        M. Urek
              in Črtomir sprejmeta
              krst.
Kompleksno  medpredmetna  Dijaki spoznajo         2. e    Reformacija na   Maj   J. Škulj     Izvedbe ni bilo,   Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava    zgodovinske značilnosti     2.c    Slovenskem     2011   B. Ravnikar    ocenjevanje je
       SLO-ZGO    obdobja reformacije in     2.d                  K. Flajnik Bevc  vzelo več časa.
              dosežke na področju                          J. Marolt
              književnosti in                            M. Urek
              ovrednotijo pomen
              tega obdobja za
              slovensko zgodovino in
              književnost.
Kompleksno  medpredmetna  Dijaki spoznajo         2. e    Visoška kronika  Junij  J. Škulj     Izvedbe ni bilo,   Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava    zgodovinsko ozadje       2.c    in         2011   B. Ravnikar    ocenjevanje je
       SLO-ZGO    romana Visoška         2.d    pritireformacija      K. Flajnik Bevc  vzelo več časa.
              kronika, spoznajo in                          J. Marolt
              kritično ovrednotijo                          M. Urek
              verske vojne in njihove
              posledice.
Kompleksno  medpredmetna  Dijaki spoznajo glavna    Vsi četrti  Filozofsko     Januar  J. Škulj     Opravili, uspešno.  Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava    filozofska (etična)      letniki-  vprašanja v     2011  Učiteljice
       SLO-FIL    vpršanja, ki se pojavijo   splošne   romanih Gospa        slovenščine, ki
              v obeh romanih.        gimnazij   Bovarijeva in        poučujejo v 4.l
              Presodijo, kako so na ta     e    Ločil bom peno
              vprašanja odgovarjale           od valov
              osebe v romanu in
              zakaj so bili ali niso bili
              njihovi odbgovori
              ustrezni.
Kompleksno  medpredmetna  Dijaki znajo napisti     Vsi četrti  Filozofski esej   Celo  J. Škulj     Opravili, uspešno.  Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava    filozofsko ustrezen in     letniki-            leto  Učiteljice
       SLO-FIL    slovnično pravilen esej.   splošne                 slovenščine, ki
                             gimnazij                 poučujejo v 4.l
                               e                                                                                 105
Kompleksko  Povezava med    Dijaki spozanjo       3. letnik,  Izgnanci med    Od   K. Flajnik Bevc  Opravili,      Kompleksko mišljenje
mišljenje  zgodovino in    dogajanje med drugo     nekateri   drugo svetovno  oktobra           uspešno.
       Posavskim     svetovno vojno na       dijaki   vojno        do
       muzejem Brežice  območju posavja, dijaki                  januarja
                se neučijo delati ankete
                in analize anketnih
                vprašalnikov
Kompleksko  Medpredmetna    Dijaki spoznajo različne   1. e    Geografski    Od     Ema Maček     Opravili,      Kompleksko mišljenje,
mišljenje,  povezava GEO-KIZ  tipe virov: atlasi,           informacijski  januarja           uspešno.       avtentično učenje
avtentično           enciklopedije, leksikoni,        viri       do
učenje             zemljevidi, statistični                  marca
                dokumenti, … in delo z
                njimi
Kompleksko  Medpredmetna    Dijaki pripravijo       1. e    Izbirne teme    Celo   Ema Maček     Opravili, uspešno.  Kompleksko mišljenje
mišljenje  povezava GEO –   seminarsko nalogo v                     leto
       INF        urejevalniku besedil,
                pripravijo predstavitev
                v power pointu in ustni
                obliki
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV: 5

Kompleksno  Medpredmetna    Razvoj funkcionalnih     1. a    Orientacijski  Oktober  Gregor Avsec,   MP je uspela.    Kompleksno mišljenje
mišljenje  povezava: ŠVZ,   sposobnosti,               pohod, Maks   2010   Judita Marolt,
                                                   Boštjan Špiler,
       ZGO, BIO, SLO,   spoštovanje nravne in           Pleteršnik,
                                                   Savina Rožman,
       GEO        kulturne dediščine                          Mirna Malus
                                       Pišece,

                                      Srednji vek,

                                     Ginko biloba,
                                                                                  106
Kompleksno   Medpredmetna      Ugotavljanje vpliva     1. b    Stehiometrija  Marec   Elica Tomše in    MP je uspela.       Kompleksno mišljenje
mišljenje    povezava:       telesne aktivnosti na           kemijske   2011   Mateja Strnad
                                                     Zorec
                    količino CO2 v               reakcije
        ŠVZ-KEM        izdihanem zraku

Razvijanje   Motiv nesrečne     Vpeljati branje pri več  Dijaki    Ljubezen je   2010/20  Z. Senica Grubič,  Opravili, zelo uspešno.  Razvijanje kompleksnega
kompleksne   ljubezni v Krstu pri  predmetih v izvedbeni   vseh     večna       11   B. Ravnikar, M.                mišljenja, sporazumevanje
ga mišljenja,  Savici –        kurikulum,        oddelkov                Milekić, M. Urek                v maternem in tujem jeziku
sporazumev   medpredmetna                   2. letnika               Jesenšek, J.
anje v     povezava SLO-     spodbujati                            Marolt, B. Špiler,
maternem    ANG-PSI-ZGO-      sodelovalno                            P. Masnec, K.
in tujem    GEO-LUM-EKO-      poučevanje, raziskati                       Bevc Flajnik, A.
jeziku     GLA-ŠVZ        literarne značilnosti                       Konec, K. Matko,
                    pesnitve, zgodovinsko                       M. Plut, J. Škulj,
                    in geog. ozadje,                         M. Raušl,
                    razloge za junakovo                        I.Papac, S.
                    spreobrnitev,                           Rožman, D.
                    glasbeno, plesno in                        Jerončič
                    likovno poustvarjati.
                     20. ŠOLA:  SETŠ Nova Gorica, Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: zgodovina
Število UČITELJEV: 1
                                                                                         107
 Razvojna    Strategije za                                 Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,            Čas             Samoocena izvajalca            Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                     Tema, vsebina          ali tim)
                     ali sklopa    oddelek           izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
kompleksn   Medpredmetna    Dijak zna analizirati  2.a EG  Krst pri Savici  novem   Erika Vidič    ni uspelo - delno uspelo -     Dijaki so navedli, da jim je hkratna
                                                          uspelo               osvetlitev dane teme iz različnih
o mišljenje  povezava      literarno besedilo                  ber /   Ferfolja (SOC)   Opisna ocena (do 30 besed):     zornih kotov olajšala razumevanje
s                tudi iz sociološkega                 decem   Majda Arčon    Menim, da je bila          besedila ter jim omogočila tudi
kompetenc            in zgodovinskega                   ber    (SLO)       medpredmetna povezava        lažje umestitev teksta v
                                                          ustrezno in uspešno         zgodovinski okvir. Bili so
o učenje             vidika                             Uroš Lavrenčič   realizirana. Vse je potekalo po   zadovoljni.
učenja                                             Mugerli (ZGO)   začrtanem programu brez
                                                          težav. Učni list se je izkazal za
                                                          zelo učinkovito sredstvo pri
                                                          doseganju zastavljenih ciljev.

kompleksn   Medpredmetna    Dijak spozna vpliv    2.a EG  Renesansa     decem   Nataša Kabaj    Menim, da je bila          Dijaki so pohvalili predstavitev
                                                          medpredmetna povezava        teme. Zlasti jim je bila všeč
o mišljenje  povezava      renesanse na                     ber    Bavdaž (ITA)    uspešno izvedena. S         slikovna, multimedijska
                 današnji čas                          Uroš Lavrenčič   predhodno obravnavo in       predstavitev iz katere so lahko
                                                          umestitvijo renesanse v       lažje spoznali pomen renesanse
                                                Mugerli ( ZGO)
                                                          zgodovinski kontekst so dijaki   za celotno človeško zgodovino.
                                                          dobili dobro izhodišče za
                                                          nadaljnjo poglobitev znanja v
                                                          italijanskem jeziku.
kompleksn   Medpredmetna    Dijak reši        1.a EG  Prve visoke    Decem   Alenka Makuc    Medpredmetna povezava je       Dijaki so sprva navedli, da jim je
                                                          bila uspešno izvedena. Dijaki    bil tovrsten način dela težaven.
o mišljenje  povezava s     informacijski           civilizacije   ber    Zagožen      so preko raziskovanja        Ko so se poglobili v raziskovanje
s       timskim      problem (referat na                 2010 /  Uroš Lavrenčič   zgodovine prvih visokih       in potem. ko jim je bilo
kompetenc   poučevanjem    podlagi iskanja virov                januar  Mugerli (ZGO)   civilizacij oziroma kultur     predstavljeno delo z iskanjem
                                                          (sredstvo) pridobili osnovna    ustreznih informacij, so ugotovili,
o učenje                                       2011             znanja iz knjižnično        da s takšnim načinom dela veliko
učenja                                                       informacijskih znanj.        pridobijo.

4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: psihologija
Število UČITELJEV: 1

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina    Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca         Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa        oddelek           izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                      aktivnosti                                                                                               108
kompleks   medpredmetna  Dijaki bolje      4.A EG   Avtizem    Dece    Andreja     ni uspelo - delno     Dijake je ta način
no      povezava:    spoznajo avtizem                 mber    Močnik      uspelo - uspelo      obravnavanja snovi
mišljenje   PSIHOLOGIJA   tudi s                      2010   Nives Čotar                 pritegnil, bili so
       –        vključevanjem                                 cilje, ki sva si jih   zadovoljni.
       ANGLEŠČINA   psihološkega                                  zastavile, sva
       ( TP tipa B)  vidika, kar                                  uresničile, mogoče
               pripomore pri                                 bi lahko za
               razumevanju                                  naslednje leto
               knjige: Skrivnostni                              planirali dodatno
               junak                                     uro

kompleks   Medpredmetna  Dijaki poglobljeno   2.A EG  Lastnosti    Marec    Andreja     ni uspelo - delno     Dijaki so bili
no      povezava:    spoznajo             podjetnikov   2011     Močnik     uspelo – uspelo      zadovoljni, saj so
mišljenje   PSIHOLOGIJA   osebnostne                           Nastja                  odkrivali njihove
       -        lastnosti                          Valentinčič Al   cilji so bili doseženi,  sposobnosti,
       PODJETNIŠTV   podjetnika s                         Bukhari     naslednje leto      zmožnosti,
       O        psihološkega                                  planiramo, da bomo    obnašanje,…
               vidika in raziščejo                              to izpeljali v mesecu
               katere lastnosti                                oktobru.
               potrebuje uspešen
               podjetnik
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: geografija
Število UČITELJEV: 1

Razvojna   Strategije za  Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca    Ocena dijakov
prioriteta  doseganje    ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                   aktivnosti
Kompleksn   Medpredmetna  Dijaki spoznavajo in  2.A EG  Problematika  Šolsko    Nastja     Medpredmetna       Dijaki so bili zadovoljni, saj so v
                                                                    refleksiji zapisali, da so se
o mišljenje  povezava    razumejo vpliv           azijskega   leto   Valentinčič Al   povezava je delno     marsikaj naučili in izvedeli o
In      GEOGRAFIJA -  tradicij, verstev,..v       prebivalstva  2010/1   Bukhari,     uspela. Morda je za    drugih državah, ne samo z
kompetenc   PODJETNIŠTVO  posameznih delih          Značilnosti    1   Stanko Kovač    šestnajstletnike     geografske plati, ampak tudi iz
                                                                    podjetništva. Taka povezava se
                                                                                       109
a učenje             sveta in sklepajo na        družbenega                  želeno sklepanje       jim je zdela zelo dobro
                                                                        zastavljena.
učenja              osebnostne            razvoja Afrike                prezahtevno, ker
                 značilnosti              Skupne                  nimajo ustreznih
                 podjetnikov in           značilnosti                 vpogledov v stanje.
                 njihove vrednote           Latinske                  Dijaki so po opravljeni
                                   Amerike                  nalogi v skupina h(po
                                                         kontinentih/po
                                                         skupini držav) iskali
                                                         skupne značilnosti
                                                         navad in običajev
                                                         podjetnikov
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: športna vzgoja
Število UČITELJEV: 3

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa       oddelek          izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                     aktivnosti
Kompleksn   Mdpredmetne    Spoznavanje vpliva   1.AEG    Vpliv športa  Šolsko   GRBAC D.     ni uspelo - delno uspelo -  Dijaki so na začetku godrnjali,
                                                         uspelo            potem ko je delo steklo je bilo
o mišljenje   povezave,     športa na človeka        na človeka kot  leto                           zadovoljstva veliko.
         timske      kot biološkega,   2.AEG    biološkega,  2010/1   ŠČUKA E.     Opisna ocena (do 30 besed):
         povezave      ,psihološkega,        ,psihološkega,   1    ŽBONA V.
                  socialnega bitja   3.AEG    socialnega                 MP so bile samo delno
        ŠVZ - BIO, ZGO,                     bitja          SOBAN I.     uspešne, saj smo pri
           GEO                                             ŠVZ tudi odvisni od
                                                         vremena, tako, da smo
                                                         na športni dan izpeljali
       ŠVZ – INF, ZGO,                                          povezavo z ZGO,GEO IN
                                                         BIO. V aktivu vsega še
          GEO                                              nismo analizirali.

         ŠVZ - SOC
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)                                                                                         110
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 3

Razvojna    Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,   Tema, vsebina    Čas   Izvajalci (oseba                    Ocena dijakov
prioriteta   doseganje     ali sklopa       oddelek            izvedbe    ali tim)
šole      prioritete                                      aktivnosti
Kompleksn   Timska povezava  Problemska       4. a in b  Lainšček: Ločil  januar - Majda Arčon,    Zelo dobro uspelo; vključili sva
                                                          tudi različne bralno učne
o mišljenje,  SLOVENŠČINA    obravnava        EG     bom peno od    april  Neva Reščič     strategije za kompetenco
aktivno             tematskega sklopa          valov       2011             učenje učenja
učenje              za maturo              Flaubert:
                                   Gospa Bovary
Kompetenc   Medpredmetna   Razumevanje      2. a EG    Uspehi in     novem   Majda Arčon,      Zelo dobro uspela         Dijaki izjavljajo, da je bilo zelo
                                                           medpredmetna povezave v              naporno.
a  učenje  povezava     strokovnega             neuspehi     ber in  Nastja        timskem delu v razredu –
učenja,    PODJETNIŠTVO   besedila z             podjetnikov,   decem   Valentinčič Al   pripravili smo tudi skupno
                                                           preverjanje in ocenjevanje
kompleksn   – SLOVENŠČINA   ekonomskega             besedišče in   ber    Bukhari
                                                                znanja.
o mišljenje           področja z uporabo         besedilne     2010
                 jezikovnih             vrste
                 priročnikov in
                 besedoslovnega
                 znanja ter tvorba
                 uradnega besedila
Kompleksn   Medpredmetna   Dijak zna analizirati 2. a EG    Branje Krsta   decem   Majda Arčon,    ni uspelo - delno uspelo -     Dijaki so navedli, da jim je hkratna
                                                          uspelo               osvetlitev dane teme iz različnih
o mišljenje  povezava     literarno  besedilo        pri Savici,    ber    Uroš Lavrenčič   Opisna ocena (do 30 besed):     zornih kotov olajšala razumevanje
in       SLOVENŠČINA –   tudi iz sociološkega        osvetlitev    2010   Mugerli, Erika   Menim, da je bila          besedila ter jim omogočila tudi
kompetenc   ZGODOVINA –    in   zgodovinskega        zgodovinskih        Ferfolja Vidic   medpredmetna povezava        lažje umestitev teksta v
                                                          ustrezno in uspešno         zgodovinski okvir. Bili so
a  učenje  SOCIOLOGIJA    vidika               okoliščin Krsta                realizirana. Vse je potekalo po   zadovoljni.
učenja                                pri Savici in                 začrtanem programu brez
                                                          težav. Učni list se je izkazal za
                                   vpliva vere na                 zelo učinkovito sredstvo pri
                                   ljudi                     doseganju zastavljenih ciljev.

Kompleksn   Medpredmetna   Dijak razume pojem   1. a EG   Besedne vrste   oktobe  Zoran Božič,    Medpredmetna povezava je      -
                                                          delno uspela, saj so dijaki
                                                                                                 111
o učenje in  povezava      besedna vrsta in          pri slovenščini  r      Nives Čotar     osvežili in utrdili znanje iz
                                                           osnovne šole, za prehod tega
kompetenc   SLOVENŠČINA –   pozna značilnosti         in besedne    2010              znanja v dolgoročni spomin in
a učenje   ANGLEŠČINA     posameznih             vrste v                      za njegovo vlogo na višjih
                                                           taksonomskih stopnjah pa bi
mišljenja            besednih vrst           angleščini
                                                           bila potrebna večja
                                                           motivacija.


                     21. ŠOLA:  ESIC Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLOVENŠČINA

Število UČITELJEV:

 Razvojna    Strategije za                                   Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,            Čas              Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                    Tema, vsebina           ali tim)
                     ali sklopa    oddelek           izvedbe
   šole     prioritete                                     aktivnosti
kompleksno  Medpredmetna    Dijaki spoznajo     3.    SREČKO      Ni bilo   Nives Križnar,   Zaradi časovne
mišljenje   povezava: SLO,   konstruktivistično    LETNIKI  KOSOVEL:     realizira  Robert Ristič,   neusklajenosti ura ni
       EKO, POD, MAT   pesem KONS. 5 in jo        KONS. 5      no –    Ester Kolarič,   bila izvedena
       (TP tipa B)    povežejo s svojim                  prestavl  Tanja Ahčin
                 znanjem pri ekonomiji,                jeno v
                 podjetništvu in                   šolsko
                 matematiki.                     leto
                                           2011/12
                                                                                   112
Sporazumev   Medpredmetna    Dijaki spoznajo glavne  4. A     Gospa Bovary   Januar  Irena Rakovec  Ura ni bila izvedena
anje v     povezava: SLO,   junake          3. C     Predstavitev   2011   Žumer,
maternem    FRA         romana v obeh jezikih.         samega sebe,        Marija Vreček
in v tujih   Medpredmetna    Dijaki znajo pripraviti        poslovni načrt  Oktober  Sajovic
jezikih    povezava: POD,   svojo predstavitev in                  2010   Irena Rakovec
Sporazumev   SLO         jo predstaviti.                          Žumer,
anje v                                                Natalija Majes
maternem
jeziku,
samoiniciati
vnost in
podjetnost
digitalna   Uporaba IKT pri   Dijaki imajo lažji in   Vsi     Snov skozi celo  2010/11  Irena Rakovec  Zelo uspelo
kompetenca   pouku – spletna   enostavnejši dostop    letniki   leto            Žumer
        učilnica      do delovnih gradiv in
                  dejavnosti za delo v
                  šoli in doma.
digitalna   Poskus Uvajanje   Postavitev modela     2. letniki  Snov skozi celo  2010/20  Irena Rakovec  Zelo uspelo
kompetenca   izobraževanja na  izobraževanja na     (izbrani   leto       11    Žumer
        daljavo za dijake  daljavo v slovenski    dijaki)
        športnike      šolski sistem, dijaki
                  uspešno zaključijo 2.
                  letnik.
sporazumev   Medpredmetna    Dijaki znajo pripraviti  3. D     Poslovni načrt  Maj    Irena Koncut   Zelo uspelo
anje v     povezava: POD,   svojo predstavitev in                  2011   Marolt,
maternem    SLO         jo predstaviti.                          Zvonka Erce
jeziku,
samoiniciati
vnost in
                                                                       113
podjetnost
sporazumev   Medpredmetna   Dijaki znajo pripraviti  3. Č     Poslovni načrt  Ni bilo   Irena Koncut  Zelo uspelo
anje v     povezava: POD,  svojo predstavitev in                  realizira  Marolt,
maternem    SLO       jo predstaviti.                     no –    Polona Maček
jeziku,                                         prestavl
samoiniciati                                      jeno v
vnost in                                        šolsko
podjetnost                                       leto
                                            2011/12
Sporazumev   Medpredmetna   Dijaki utrjujejo     3. Č, 3. D  Henrich Heine  Pomlad   Irena Koncut  Zaradi časovne
anje v     povezava     literarno znanje o                   2011    Marolt,     neusklajenosti ura ni
maternem            romantiki in Heineju.                        Sabina Konc   bila izvedena
in v tujih
jezikih
Sporazumev   Medpredmetna   Dijaki znajo napisati   3. e     Prošnja      Ni bilo  Jože Jerič,   Zelo uspelo
anje v     povezava     prošnjo in jo dodati k         Poslovni načrt  realizira  Polona Maček
maternem            svojemu poslovnemu                   no –
jeziku             načrtu.                         prestavl
                                            jeno v
                                            šolsko
                                            leto
                                            2011/12
Kompleksno   Medpredmetna   Dijaki utrdijo znanje o  1. d     Števila v    Februar   Jože Jerič,   Zaradi časovne
mišljenje   povezava: SLO,  številih in spoznajo   (pol     matematiki in  2011    Polona Soklič  neusklajenosti ura ni
        MAT       simboliko števil v    razreda)   literaturi                  bila izvedena
                                                                      114
                Božanski komediji.
                                                         Zelo uspešno
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGODOVINA

Število UČITELJEV:4

Razvojna    Strategije za  Cilji učne ure, enote   Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
prioriteta   doseganje    ali sklopa        oddelek          izvedbe     ali tim)
šole      prioritete                                    aktivnosti
Socialne in  Medpredmetno  Prepoznavanje prstnih   2. c   Družbeni    Februar  Mršić Blaž,     Ura je zelo uspela. Dijaki  Pohvale in zadovoljstvo
državljanske  povezovanje   odtisov,              nadzor     2011   Mršič Helena    so preko praktičnega     dijakov.
kompetence           biometrične metode,                      ( soc, bio)     dela prepoznavanje
                pomen in zloraba                                 prstnih odtisov spoznali
                družbenega nadzora                                biometrične metode kot
                                                         način ugotavljanja
                                                         identitete posameznika,
                                                         iz razlage o družbenem
                                                         nadzoru sklepali o
                                                         pomenu in zlorabah.
Pisne in    Medpredmetno  Kritično vrednotenje in  1. a   Pisni viri   Okt.   Irena Rahotina,   Zelo uspešna ura, dijaki   Veliko zadovoljstvo
analitične   povezovanje   spoznavanje pisnih                 2010   Romana       so praktično spoznali    dijakov.
kompetence           virov                             Čemažar     (  delo z viri in kritično
                                               zgo, knjižnica)   obdelavo virov ter delo
                                                         zgodovinarja.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
5.1.1 PREDMET: GEOGRAFIJA
                                                                                    115
Število UČITELJEV:4

Razvojna   Strategije za   Cilji učne ure, enote  Razred,   Tema, vsebina   Čas    Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
prioriteta  doseganje     ali sklopa        oddelek           izvedbe     ali tim)
šole     prioritete                                      aktivnosti
Digitalna  Uporaba IKT pri  Dijaki imajo lažji in  Vsi     Učna snov    Šolsko     A. Komove   Uspelo: dijaki so s     Pohvale
kompetenca  pouku, spletna  enostavnejši dostop do  oddelki           leto         c     pomočjo spletne učilnice
       učilnica     delovnih gradiv in                  2010/20            in gradiva sproti
                dejavnosti za delo v                 11               preverjali svoje znanje
                šoli in doma.                                    in dobili povratne
                                                          informacije.
  B. Zav  P. Petek       D. Brumen      Sporazu   Medpredmetna  Dijaki   2. d, 2. č     Uspelo: dijaki so s     Dijaki so izpolnili anketo.
    olo                       mevanje   povezava GEO,  znajo             pomočjo znanja       Zadovoljni, več takih ur.
    vše                       v      ANJ       znanje o            geografije usvojili pojme
    k
                            materine          vremen             o vremenu in podnebju
                            m jeziku          u in              VB.
                            in             podnebj
                            sporazu           u VB
                            mevanje           uporabi
                            v tujih           ti v
                            jezikih,          anglešk
                            samoinici          em
                            ativnost          jeziku,
                            in             uporaba
                            podjetno          znanja o
                            st             glavnih
                                          mestih
                                          Evrope.
Vreme,    November 2010   Bojana Zavolovšek,    Robertin  Učenje učenja  Projektn            Uspelo: dijaki se s     Zadovoljstvo
podnebje,                        a              i               pomočjo učnih listov in                                                                                       116
vreme in                          Rozman          pristop:            delovnih zvezkov
podnebje v                                      uporaba            naučijo pravilne
VB                                          učbenik            uporabe učbenikov in
                                           a pri             učenja geografije.
                                           predme
                                           tu
                                           geografi
                                           je
Dijaki se   Vsi letniki     Učna snov        Šolsko  Bojana     Komple   Medpredmetna    Uspelo: dijaki so z    Anketa o zadovoljstvu
učijo                           leto   Zavolovšek   ksno    povezava: GEO,   navdušenjem sprejeli
uporabljati                        2010/20          mišljenj  SOC, ZGO      prisotnost treh
učbenik s                         11            e               profesorjev in spoznali,
samostojni                                                     doumeli kompleksnost
m delom.                                                      problema oskrbe z
                                                          vodo.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: PSIHOLOGIJA
Število UČITELJEV:1

Razvojna   Strategije za    Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina   Čas    Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca    Ocena dijakov
prioriteta  doseganje      ali sklopa       oddelek          izvedbe     ali tim)
šole     prioritete                                      aktivnosti
Aktivne    Medpredmetna     Predstave in      3. Č   Vizualizacija  Novemb   Lojze Dolinar,   Zaradi časovne
oblike in   poveza psihologija  vizualizacija ter                 er 2010  Tomo Kovačič    neusklajenosti ni bilo
metode    / telesna vzgoja   praktična uporaba le-                              izvedeno in se prenese
poučevanja  (TP tipa B)     te pri zahtevnejših                               na šol. Leto 2011/12.
                                                                                    117
                  motoričnih aktivnostih.
Učenje     Medpredmetna     Samoregulacija učenja   Vsi    Samoregulacija  2010/11  Lojze Dolinar,   Zaradi časovne
učenja     povezava                    letniki  v navezi s         Sabina Konc     neusklajenosti ni bilo
        psihologija /                      konkretno učno                 izvedeno in se prenese
        nemščina                         snovjo v                    na šol. Leto 2011/12.
                                    nemščini
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA
Število UČITELJEV:5

Razvojna    Strategije za    Cilji učne ure, enote   Razred,  Tema, vsebina   Čas   Izvajalci (oseba              Ocena dijakov
prioriteta   doseganje      ali sklopa        oddelek          izvedbe    ali tim)
šole      prioritete                                       aktivnosti
Učenje     MEDPREMETNE IN    Izboljšava vizualne    3. D   Mentalni     Dec.   Tomo Kovačič,    Ni bilo izvedeno
učenja     KURIKULARNE     slike                trening     2010   Lojze Dolinar
        POVEZAVE,                        ŠVZ, PSI
        AVTENTIČNO
        POUČEVANJE
samoiniciati  Projektno      Dijake naučiti I. kato  3. C   karate      Nov.,   Robert Kaštrun,   Uspelo (zunanji
vnost     poučevanje na                               dec    zunanji       sodelavec ni prišel).
        urah švz: povečati                            .2010   sodelavec
        število projektov
        in nadgraditi že
        izvedene, sodelov.
        uč.
                                                                                118
digitalna   Uporaba IKT pri    Dijaki imajo lažji in   Vsi     Snov skozi celo  2010/11  Prof. ŠVZ (ek.   Uspelo
kompetenca   pouku – spletna    enostavnejši dostop do  letniki   leto             gim.)       (Juš Kolarič je prvi dijak,
        učilnica       delovnih gradiv in                                  ki je svojo praktično
                   dejavnosti za delo v                                 nalogo oddal v SU v
                   šoli in doma.                                     obliki video posnetka)Sporazumev   Sodelovalno      Dijaki spoznajo dele    1.     Bolečine in    Feb.    Štucin Anže,    Uspelo
anje v tujem  timsko poučevanje   telesa in krepilne ter  letniki   preventiva    2011    Vesna Arh
jeziku                raztezne vaje, ki           (nadgradnja)
                   preprečujejo
                   poškodbe
Kulturna    Predstavitev vseh   Promocija šole skozi   Vsi     Vsi športi, s   21. nov.  Učitelji ŠVZ    Uspelo            S strani vodstva in kolegov
zavest in   športov in      šport           oddelki   katerimi se    2010                            smo prejeli veliko pohval
izražanje   športnikov na šoli,                     dijaki srečajo                                za organizacijo in izpeljavo
        interaktivno                        skozi vsa štiri                                prireditve.
        timsko poučevanje                      leta šolanja (
                                      šolsko in
                                      tekmovalno)
samoiniciati  Učnociljni      Izboljšati učne dosežke  2. ali 3.  Športna igra,   April   Kalan Boštjan,   Uspelo            Zaradi izbirnosti se je
vnost     kompetenčni                   letnik   gim., ples    2011    Zdravko Sajovic,                 motivacija dijakov
        pristop,                                         Robert Kaštrun                  povečala.
        sodelovalno/timsk
        o poučevanje

   22. ŠOLA:  Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: Slovenščina
Število UČITELJEV:


                                                                                            119
 Razvojna    Strategije za                                  Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote   Razred,           Čas             Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                      ali sklopa     oddelek          izvedbe
   šole      prioritete                                    aktivnosti
Učinkovito   Projekt:      -dvigovanje zavesti o        Projekt:          Alenka Rozman,   Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
poučevanje   Mednarodna     lastni kulturi in          Mednarodna    25. –    Uroš Pikec   Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
in učenje   izmenjava dijakov  razvijanje občutka za        izmenjava    28. 9.            Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                    dijakov     2010             besed):         besed):
                  narodno identiteto
                                                           Uspelo         Uspelo
                  -oblikovanje
                  pozitivnega odnosa do
                  tujega jezika ter strpen
                  odnos do govorcev
                  tujega jezika                          Alenka Rozman
        MEDNARODNI
        DAN JEZIKOV                       MEDNARODNI    27. 9.
         (kulturna                       DAN JEZIKOV    2010
         prireditev)    -širjenje               (kulturna        Jasmina Gregorc,
                  komunikacijskih            prireditev)       Tadeja Klinar
                  sposobnosti preko
                  meja materinščine                   28. 9.
                                             2010   Jasmina Gregorc,
        Delavnica: ANG –                                  Alenka Rozman,
        NEM – SLO                        Delavnica: ANG       Irena Pungerčar
         (Timsko      - učenje osnov            – NEM – SLO
         poučevanje)    komuniciranja,             (Timsko    Februar  Jasmina Gregorc,
                  vljudnosti in strpnosti        poučevanje)  2010   Tadeja Klinar,
                                                  Alenka Rozman
        Medpredmetno
        povezovanje:    -razvijanje strpnosti do       Medpredmetno
        ANG – PSI      drugačnosti             povezovanje:
                                                                                   120
       (Avtizem)                   ANG – PSI
                              (Avtizem)
                                       septem
                                       ber
                                       2010

       Projekt:      -razvijanje strategij za
       Učenje učenja   samostojno učenje     Projekt:
                              Učenje učenja

Učinkovito   Izdelava         Učitelji se     Izdelava    2010/11  Učitelji  Uspelo           Uspelo
poučevanje   osebnega           usposablja    osebnega         logos   Udeleževali smo se
in učenje   učiteljevega         mo in      učiteljevega             strokovnih seminarjev in
        načrta            krepimo     načrta                nova spoznanja
                      različne                       prenašali v prakso.
                      pristope k            Izbrane
                      poučevanju            ure         Uspelo
        Primeri dobrih      Prizadevamo     Primeri               Učitelji različnih
        praks –           si učne     dobrih praks             predmetov smo izvedli
        kolegialne          vsebine     – kolegialne             medsebojne kolegialne
        hospitacije         posredovati   hospitacije             hospitacije in si
                      na različne                      izmenjali opažanja ter
                      načine in                       izkušnje.
                      upoštevati
                      različne
                      učne stile
                     Učitelji več
                      pozornosti
                      posvečamo            Izbrane
                      učnim              ure
                      pripravam                       Uspelo
        Aktivno           in        Aktivno               Učitelji različnih
        sodelovanje v        preverjanju   sodelovanje v            predmetov smo na
        delavnicah          ter       delavnicah              način medpredmetnega                                                                   121
                    ocenjevanj                    povezovanja
                    u znanja                     obravnavali filma
                  Občasno                       Smehljaji in Rainman.
                    uporabljam
                    o film kot
                    podporno
                    strategijo v
                    procesu
                    učenja
Digitalna     Usposablj    Vsi dijaki in     Usposa  2010/11  Učitelji  Uspelo
pismenost     anje za      učitelji redno    bljanje            Učitelji smo se udeležili
         uporabo      uporabljamo      za               seminarja za uporabo
         IKT pri      IKT          uporab             spletne učilnice
         pouku       tehnologijo za    o IKT             (MOODLE). Pri pouku in
         (projekt     spremljanje      pri              pri pripravi nanj
         MOODLE)      informacij in     pouku             uporabljamo IKT
         Uporablja     priprave na      (projek            (internet, PP
         mo e-       pouk         t               predstavitve)
         redovalnic    Učitelji smo se    MOOD
         o         usposabljali     LE)
                  za uporabo e-     Uporab
                  učilnice       ljamo
                             e-
                             redoval
                             nico
Ustvarjalno    Načrtova Pripravimo šolsko       Načrto  2010/11  Učitelji  Uspelo
mišljenje     nje    gledališko predstavo      vanje
         Priprava                Priprav
         na nastop                a na
         Dva                   nastop
         nastopa                 Dva
         Promocija                nastop
         (nastop                 a
         na Radiu                Promo                                                           122
          Triglav)               cija
          Priprava               (nasto
          spremljev               p na
          alnega                Radiu
          gradiva                Triglav
          (gledališk              )
          i listi,               Priprav
          plakat)                a
                             spremlj
                             evalne
                             ga
                             gradiv
                             a
                             (gledal
                             iški
                             listi,
                             plakat)
kompleksno     Načrtova   Medpredmetno       Načrto  2010/11  Uspelo
mišljenje     nje MP    povezovanje: SLO –    vanje        V 2. letnikih medijskega
          Izvedba   TIR, SLO – PIN      MP         tehnika smo izvedli v
          MP                  Izvedb       okviru projektnih dni
                             a MP        medpredmetno
                                       sodelovanje na temo 16.
                                       stoletje.
                                       V okviru pouka smo
                                       izvedli v 3. letnikih
                                       ekonomske gimnazije
                                       medpredmetno
                                       povezovanje na temo
                                       poslovni dopisi.
Logično
mišljenje
Poslovno
komuniciranj                                                    123
e
4.5 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: PSIHOLOGIJA

Število UČITELJEV:


 Razvojna   Strategije za     Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina     Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
 prioriteta  doseganje       ali sklopa       oddelek            izvedbe    ali tim)
 šole     prioritete                                        aktivnosti
Učinkovito    izdelava      obe učiteljici v            izdelava   šolsko    učiteljici   uspelo        uspelo
poučevanje      osebnega     aktivu se                osebnega   leto      PSIH, SOC,
in učenje      učit. načrta   usposabljata in             učit.    2010/11    LUM in
         aktivno       krepita različne            načrta           UME
           sodelovanje   pristope k               aktivno          zunanji
           v delavnicah   poučevanju               sodelova          preda-
         usklajevanje    prizadevata si učne           nje v            vatelji
           v aktivih    vsebine                 delavnica
         kolegialne     posredovati na             h
           hospitacije   različne načine in           usklajeva
                   upoštevati različne           nje v
                   učne stile               aktivih
                   več pozornosti             kolegialn
                   posvečata učnim             e
                   pripravam in              hospitacij
                   preverjanju ter             e
                   ocenjevanju znanja
                   upoštevata različne
                   nivoje predznanja
                   dijakov

Digitalna       usposablj       usposabljanje            usposa   februar     koordina  uspelo        uspelo
pismenost       anje za        za uporabo e-            bljanje  2011,      tor                                                                               124
         uporabo     učilnice     za     šolsko    spletne
         IKT pri              uporab   leto     učilnice
         pouku v              o IKT   2010/11    v šoli
         vseh               pri           učiteljici
         fazah               pouku          PSIH,
         (projekt             v vseh          SOC,
         MOODLE)              fazah          LUM in
         funkcional            (projek         UME
         na                t
         uporaba              MOOD
         e-                LE)
         redovalnic            funkcio
         e in               nalna
         vodenje              uporab
         drugih              a e-
         oblik e-             redoval
         dokument             nice in
         acije               vodenj
         (osebni              e
         listi,              drugih
         obvestila,            oblik e-
         spričevala            dokum
         )                 entacij
                          e
                          (osebni
                          listi,
                          obvestil
                          a,
                          spričev
                          ala)
Ustvarjalno    seminarsk    dijaki 4.    semina   šolsko    učiteljici  uspelo  uspelo
mišljenje     e naloge     letnika     rske    leto     PSIH,
                  izdelajo     naloge   2010/11    SOC
                  seminarsko         februar                                                      125
          izdelki      nalogo pri            do junij    učiteljica
                   SOC in PSI      izdelki  2011      UME,
                  50 % ur UME                   LUM
                  in LUM dijaki
                  ustvarjalno
                  izražajo svoje
                  zamisli in ideje
kompleksno     načrtovan    načrtovanje in     načrtov  marec,     učiteljica  uspelo  uspelo
mišljenje     je in      izvedba MP v      anje in  junij     UME,
          izvedba     okviru         izvedba  2011      LUM v
          projektov    projektnih dni     projekt          povezavi
          MP v       učitelji se med    ov MP           s
          avtentičn    seboj         v             sodelavc
          em okolju    usklajujemo,      avtenti          i drugih
          v prvih     povezujemo in     čnem           aktivov
          letnikih     spoznavamo       okolju v
                  predmetna       prvih
                  področja        letnikih
                  sodelavcev
Logično      reševanje    oblikovanje      reševa   šolsko     učiteljici  uspelo  uspelo
mišljenje     logičnih     logičnih nalog     nje    leto      PSIH,
          nalog      pri PSIH, SOC,     logični  2010/11    SOC,
                  LUM in UME       h nalog          LUM in
                                           UME
Poslovno      dijaki      usposobljenos     dijaki   šolsko     učiteljica  uspelo  uspelo
komuniciranj    tretjega     t za javno       tretjeg  leto      PSIH
e         letnika     nastopanje       a     2010/11    (mentori
          izberejo                letnika          ca POK)v
          najmanj                 izberej          okviru
          eno                   o             OIV
          področje                najman
          delovanja                j eno
          ter                   področj
          organizira               e                                                          126
           jo in                         delova
           izvedejo                        nja ter
           javno                         organiz
           predstavit                       irajo in
           ev v šoli                       izvedej
           ali v                         o javno
           ožjem                         predsta
           okolju(sa                       vitev v
           mostojno                        šoli ali
           ali timsko)                      v ožjem
                                       okolju(
                                       samost
                                       ojno ali
                                       timsko)

4.5 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: GEO, ZGO

Število UČITELJEV:


 Razvojna   Strategije za     Cilji učne ure, enote  Razred,  Tema, vsebina    Čas   Izvajalci (oseba  Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta  doseganje       ali sklopa       oddelek           izvedbe    ali tim)
 šole     prioritete                                       aktivnosti
Učinkovito   Izdelava       Vsi učitelji se         Izdelava          Aktiv: priprava                 100%
poučevanje   osebnega       usposabljamo in         osebnega          UN, preverjanja
in učenje    izobraževalnega    krepijmo različne        izobraževalne       in ocenjevanja   Bili smo uspešni: dijaki
        načrta        pristope k            ga načrta                   so lažje sledili snovi,
                   poučevanju                         Kralj, Podhraški,  ocene pri ustnem in
                   Več pozornosti                       Bizjak       pisnem preverjanju
                   posvečamo učnim                                 znanja so bile boljše,
        Primeri dobrih    pripravam in           Primeri                    manj je bilo popravnih
        praks,        preverjanju ter         dobrih praks,                 izpitov. Uspešni smo bili                                                                                 127
kolegialne      ocenjevanju znanja.  kolegialne                 tudi zato, ker so se
hospitacije,                hospitacije,                dijaki odločili, da bodo
udeležba na     Uporaba filma kot   udeležba na                oba predmeta opravljali
seminarjih o     priblubljena     seminarjih o                na maturi.
prenovljenih     podpora v procesu   prenovljenih
učnih načrtih in   učenja.        učnih načrtih     Podhraški
posodobitve                in
gimnazij,                 posodobitve   dec
sodelovanje na               gimnazij,    2010  Podhraški, Kralj,
delavnici in                sodelovanje      Bizjak
seminarju                 na delavnici
učenje-učenja,               in seminarju  jun  Bizjak
izvedba učenje-              učenje-     2011
učenja za svoj               učenja,
predmet,                  izvedba
napovedano                 učenje-učenja  mar  Kralj, Bizjak
spraševanje.                za svoj     2011
                      predmet,
Mentorstvo                 napovedano
študentu                  spraševanje.
geografije.                        apr
                      Mentorstvo   2011
Zunanji                  študentu
ocenjevalci na               geografije.
maturi
                      Zunanji
                      ocenjevalci
Udeležba na                na maturi
seminarju
Glasserjeva
kakovostna šola              Udeležba na
na Slovenskem               seminarju
                      Glasserjeva
Priprava,                 kakovostna                                                         128
        izvedba in                   šola na
        ocenjevanje                  Slovenskem
        internega dela
        zgodovine na                  Priprava,
        maturi                     izvedba in
                                ocenjevanje
                                internega
                                dela
                                zgodovine na
                                maturi

Digitalna   Vključitev v       učitelji redno   Vključitev v    feb.  MŠŠ, Logos
pismenost   projekt e-šolstvo     uporabljamo IKT za  projekt e-     2011  Kralj, Podhraški,  Uspešni: pri pouku več
                    spremljanje     šolstvo          Bizjak       uporabljamo CD rome,
                    informacij in                           lastno gradivo. S tem
                    priprave na pouk,                         smo dosegli večjo
                                            Bizjak       nazornost, dijaki si snov
                                                      lažje zapomnijo, ure so
       Uporaba e-učilnice   Usposabljali smo se                         bolj zanimive.
       pri EGE in ZGO v 3.   za uporabo e-     Uporaba e-                  Z uporabo e-učilnice
       letniku ekonomske    učilnice,       učilnice pri EGE               imajo dijaki neposredno
       gimnazije                   in ZGO v 3.                  povezavo na spletne
                               letniku                    strani, povezane s
                               ekonomske                   snovjo, hkrati pa je
                               gimnazije                   veliko lažje
                                                      komuniciranje.
Ustvarjalno
mišljenje
kompleksno  Načrtovanje in     načrtovanje in     Načrtovanje in   jun  M. Podhraški-
mišljenje   izvedba projektov    izvedba MP v      izvedba      2011  Voda
       v avtentičnem      okviru projektnih   projektov v        S. Kralj-Tribolit  Uspešni: projekte
       okolju, objavljanje   dni,          avtentičnem                  izvajamo že več let –
       nastalih priprav,               okolju,                    dobre izkušnje
       gradiv in evalvacij              objavljanje                  nadgrajujemo, slabše                                                                    129
                           nastalih         Podhraški, Bizjak  pa izboljšujemo.
                           priprav, gradiv  Okt             Ekskurzije smo povezali
     Priprava in       dijaki pridobijo  in evalvacij   2010  Podhraški      s strokovnimi področji.
     izvedba ekskurzije-   sposobnost
     Posavje.        divergentnega
                 mišljenja,     Priprava in    Marec
     Priprava, izvedba    kompleksnega    izvedba      2011
     in ocenjevanje     razumevanja    ekskurzije-        Bizjak
     ekskurzije in      problematike    Posavje.
     terenskega v okiru
     izbirnega                 Priprava,     Maj
     maturitetnega               izvedba in    2011
     predmeta                  ocenjevanje        Podhraški, Bizjak
     geografija                 ekskurzije in
                           terenskega v
     Mentorstvo na               okiru izbirnega
     tekmovanju v                maturitetnega   Okt
     znanju zgodovine              predmeta     2010
     dr. Janez Bleiweis   izvedba timskega  geografija
                 medpredmetnegap
                 oučevanja     Mentorstvo na
     Priprava in                tekmovanju v
     izvedba ekskurzije-            znanju
     Posavje                  zgodovine dr.
                           Janez Bleiweis


                           Priprava in
                           izvedba
                           ekskurzije-
                           Posavje


Logično                                                               130
mišljenje
Poslovno
komuniciranj
e

                 23. ŠOLA:  Gimnazija nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV: 8

 Razvojna    Strategije za                                           Izvajalci (oseba
                   Cilji učne ure, enote     Razred,              Čas                 Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                           Tema, vsebina             ali tim)
                      ali sklopa       oddelek             izvedbe
  šole     prioritete                                             aktivnosti
Kompleksno   Medpredmetno    Dijaki:             2. letniki  PRAVOPIS - VELIKA  maj, junij  Prof. aktiva slavistov:             uspelo
mišljenje   povezovanje                             ZAČETNICA     2011     V. Gabrijelčič, A.
digitalna             -obnovijo svoje znanje o rabi                         Markočič Šušmelj, A.
kompetenca             velike začetnice,                               Ogrič, V. Prinčič
                  -opazujejo zapis prvih besed                          Crosatto, N. Rožman
                  v povedih in posebnih                             Ivančič, S. Stres, M.
                  primerov v povedi,                              Štrancar, I. Zuljan,
                  -spoznavajo pravila za rabo
                  velike začetnice v lastnih
                  imenih,
                  pravila za pisanje svojilnih
                  pridevnikov iz lastnih imen
                  in  izrazov   posebnega
                  spoštovanja.
                  Dijaki             2. letniki  (SLO-ZGO)      maj, junij  Prof. aktiva slavistov             uspelo
                  -povezujejo      znanja        Uporaba velike oz.  2011
                  slovenščine in zgodovine.          male začetnice pri
                  -Pravopisna pravila in znanja        zapisovanju
                  uporabljajo pri konkretnih          zgodovinskih
                  primerih iz zgodovine.            dogodkov, bitk,
                                        organizacij, zg.
                                        dokumentov
                  Dijaki povezujejo znanja    2. letniki  (SLO-GEO)      maj, junij  Prof. aktiva slavistov             Uspelo
                  slovenščine in geografije.          Uporaba velike    2011
                                                                                              131
Pravopisna pravila in znanja          začetnice pri
uporabljajo pri konkretnih           zapisovanju
primerih   iz  geografije.        zemljepisnih imen,
Opazujejo zapis zemljepisnih          delitev
imen, delitev zemljepisnih           zemljepisnih imen
imen na naselbinska in             na naselbinska in
nenaselbinska imena, pri tej          nenaselbinska
delitvi uporabljajo znanja iz         imena
geografije.
Dijaki povezujejo znanja     2. letniki  (SLO-BIO)       maj, junij  Prof. aktiva slavistov   Uspelo
slovenščine in biologije.           Uporaba velike    2011
Pravopisna pravila in znanja          začetnice pri
uporabljajo pri konkretnih           zapisovanju
primerih    iz  biologije:        posebnih
opazujejo veliko oz. malo           pravopisnih
začetnico pri slov. in lat.          primerov iz
imenih rastlin; ugotavljajo          biologije (deli
zapis delov telesa, tvorjenih         telesa, pripomočki
iz lastnih imen (evstahijeva          oz. aparati,
cev),   utrjujejo   zapis         poimenovani iz
pripomočkov oz. aparatov,           lastnih imen, imena
poimenovanih po lastnih            rastlin)
imenih.
Dijaki povezujejo znanja     2. letniki  (SLO-FIZ)      maj, junij  Prof. aktiva slavistov   Uspelo
slovenščine in biologije.           Uporaba velike    2011
Pravopisna pravila in znanja          začetnice pri
uporabljajo pri konkretnih           zapisovanju
primerih iz fizike: fizikalni         posebnih
zakoni   (ohmov    zakon,         pravopisnih
Newtnov zakon)                 primerov iz fizike
                        (fizikalni zakoni)
Dijaki povezujejo znanja     2. letniki  (SLO-MAT)       maj, junij  Prof. aktiva slavistov   Uspelo
slovenščine in biologije.           Uporaba velike    2011
Pravopisna pravila in znanja          začetnice pri
uporabljajo pri konkretnih           zapisovanju
primerih iz matematike             posebnih
(Pitagorov izrek)               pravopisnih
                        primerov iz
                        matematike
                        (matematični
                        zakoni)
Dijaki spoznavajo roman      4. letniki  (SLO-FRA,       januar in  Prof. aktiva slavistov -  Uspelo (5)
maturitetnega sklopa Gospa           tujejezična      februar   Anne Cecile Lamy
                                                             132
Bovary v izvirnem jeziku.            učiteljica)      2011
Preberejo   odlomek    v         Flaubert: Gospa
francoščini in ga primerjajo s         Bovary
slovenskim     prevodom.
Ogledajo si film Gospa
Bovary v francoščini.
Dijaki spoznajo zgodovinsko   1. letniki   (SLO - GEO – ZGO)   Oktober   Prof. aktiva slavistov  Uspelo (5)
preteklost tega prostora.                       2010     – S. Černe, T. Komel
                         Ekskurzija v
Opredelijo     položaj           zamejstvo (Trst)
Slovencev v zamejstvu glede
na njihove narodnostne
pravice.

Primerjajo   gospodarski
razvoj Trsta z zaledjem,
vrednotijo   geopolitični
položaj mesta.
Dijaki uporabljajo svoje     1. letniki   (SLO - GEO – ZGO)   April 2011  Prof. aktiva slavistov  Uspelo
znanje   o   jezikovnih                            – S. Černe, T. Komel
značilnostih tega področja.           Ekskurzija v
                        Koprsko primorje in
Na   terenu  opazujejo
                        Matarsko podolje
uporabo uradnih jezikov.

Dijaki   prepoznajo   in
vrednotijo  geografske in
zgodovinske značilnosti tega
področja.
Dijaki spoznavajo značilnosti  3. e (in    (SLO-FRA)       Septembe   Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
posameznih smeri fin de     oddelki s              r 2010    in Anne-Cecile Lamy
siecla, predstavnike in     francoščino  Fin de siecle –
njihova dela, primerjajo     kot 2. tujim  Baudelaire,
izvirnike s prevodi v      jezikom in
                                                             133
slovenščino – zgradba,     oddelki   Verlaine, Rimbaud
besedišče, zvočnost       strokovne
                gimnazij)

Dijaki spoznajo eno       2. letniki  (SLO-RUŠ)       septembe  Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
temeljnih del ruske                        r/oktober  in Andrej Pavlovich
romantike, pomen tega dela          Puškin, Jevgenij   2010
za rusko in svetovno             Onjegin
književnost, spoznajo tip
romantičnega junaka –
odvečnega človeka

Dijaki spoznavajo ruski     2. letniki  (SLO-RUŠ)       Februar   Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
realizem in njegove                        2010    in Andrej Pavlovich
značilnosti ob izbranem delu         Tolstoj, Vojna in
                       mir in/ali
                       Dostojevski, Zločin
                       in kazen

           1.
Dijaki spoznavajo značilnosti     2.   (SLO-FRA)       januar/fe  Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
francoskega realizma in     letniki              bruar    in Anne-Cecile Lamy
njegove značilnosti ob            Francoski realizem  2011
izbranem delu.
                       in /ali Gustave
                       Flaubert: Gospa
                       Bovary
                                                           134
Dijaki spoznajo značilnosti    1.
                 1. letniki     (SLO-ANG)    . februar   Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
elizabetinskega gledališča.   2.         Elizabetinsko  2011     in Susan Anne Vuga
                        gledališče
Spoznajo značilnosti       3. letnik  (SLO-FRA)       april 2011  Aktiv prof. slavistov  Zelo uspelo
modernega romana,                                 in Anne-Cecile Lamy
posebej se seznanijo s             Marcel Proust:
pojmom nehotni spomin.             Combray

Preberejo odlomek v
francoščini in ga primerjajo s
slovenskim prevodom.

Dijaki znajo opisati       1. letnik  (SLO-KEM)       šol. leto   Aktiv prof. slavistov  Uspelo
postopek in napisati                         2010/11    in prof. kemije
poročilo o njem.                Predstavitev
                        postopka

Dijaki znajo opisati izbrano   1. letnik  (SLO-KEM)       šol. leto   Aktiv prof. slavistov  Uspelo
napravo, tako da predstavijo                     2010/11    in prof. kemije
njeno zunanjost in               Opis naprave
delovanje.

Dijaki vodiči se s pomočjo    1. letniki  (SLO – GEO – ZGO)   april-junij  Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
profesorja  seznanijo  z                     2011     – S. Černe, T. Komel
zgodovino Gorice, njenimi           Ekskurzija v Gorico
kulturnimi    spomeniki,
pomembnejšimi ustvarjalci           (dijake vodijo na
tega prostora. Osvojijo            ekskurziji dijaki
znanja ter si ogledajo pot,          vodiči)
po kateri bodo vodili svoje
sošolce. Dijaki uporabljajo
svoje znanje slovenščine,
geografije in zgodovine. Na
terenu      spoznavajo
pomembne      kulturne
spomenike, ki pričajo o
                                                             135
slovenski zgodovini na tem
področju     (slovenska
kulturna domova, Stolnica
na  Travniku,  Trubarjev
balkon Cerkev sv. Ivana itd.)
ter spoznajo še druge
pomembne       kulturne
spomenike (sinagoga).

Berejo umetnostna besedila
slovenskih avtorjev tega
prostora (L. Šorli idr.)

Dijaki si ogledajo izbrano   1.-4. letniki  SLO-gledališka    šol. leto  Aktiv prof. slavistov  Zelo uspelo
gledališko predstavo in             vzgoja        2010/11
njene vsebine povezujejo z
obravnavanimi književnimi              -  ocena ali
deli, obdobji, smermi in/ali               kritika
avtorji
                           -  poročilo

                           -  okrogla
                             miza

                        pogovor Ogled
                        izbrane gledališke
                        predstave

Dijaki si ogledajo film in   1.-4. letniki  SLO-filmska vzgoja  šol. leto  Aktiv prof. slavistov  Zelo uspelo
njegove vsebine povezujejo                      2010/11
z obravnavanimi književnimi             -  ocena ali
deli                           kritika

                           -  okrogla
                             miza,po
                             govor

                        Ogled izbranega
                        filma
                                                            136
Skupina dijakov se na       4. letniki  Okrogla miza na    nov.-dec.   Prof. aktiva slavistov  Zelo uspelo
podlagi poznavanja obeh             temo          2011
romanov, predpisanih za             maturitetnega
letošnjo   maturo     iz         sklopa Maturitetni
slovenščine,   in   ostale         sklop
strokovne      literature
pripravijo  na   vodenje          (okrogla miza s
okrogle mize na temo              profesorji
                        Politehnike)
maturitetnega      sklopa
2010/11.   Izberejo   dva
dijaka, ki bosta vodila
pogovor s tremi predstavniki
s Politehnike. Sodelujejo pri
pripravi   vprašanj    za
pogovor.

Ob pogovoru s pesnikom       4. letniki  Intervju, okrogla   oktober    Aktiv prof. Slavistov  Zelo uspelo
dijaki spoznavajo njegovo            miza Sodobno
delo, smer ustvarjanja,             slovensko
značilnosti pesniških oblik,          pesništvo –
                        pogovor s Cirilom
                        Zlobcem

Dijaki ob pogovoru s        4. letniki  Okrogla miza na    april 2011  Aktiv prof. slavistov  Zelo uspelo
pisateljem poglobljeno             temo
spoznavajo obravnavano             maturitetnega
delo, hkrati pa spoznavajo           sklopa
pravila vodenje okrogle mize
                        Feri Lainšček, Ločil
                        bom peno od valov
                        – pogovor s
                        pisateljem

Dijaki se seznanijo s       1. letniki  Intervju, okrogla   april-junij  Aktiv prof. slavistov  Zelo uspelo
položajem slovenščine zunaj           miza          2010
meja Republike Slovenije – v
Reziji - in uzavestijo             SLOVENŠČINA V
spoznanje, da so tudi naši           ZAMEJSTVU –
rojaki v zamejstvu (Rezijani)
                 3.        Predstavitev
                                                              137
del slovenskega naroda.             Rezije in rezijanske
                        kulture ter jezika
Ob pogovoru z Rezijani, ki
ga vodita dva dijaka,
spoznajo groba jezikovna
pravila njihovega narečja in
se pobliže seznanijo z
njihovo kulturo. Preizkusijo
se v razijanskem plesu.

Dijaki s knjižničarko ponovijo   1. letniki     Biblija     nov., dec.  Prof. aktiva slavistov -  Zelo uspelo
že znano o postavitvi in                        2011     knjižničarka
iskanju gradiv v knjižnici. V
skupinah spoznavajo različne
izdaje svetega pisma in
druge s temo povezane
knjige. Na podlagi delovnih
listov   iščejo   podatke,
rešujejo naloge in svoje delo
predstavijo      ostalim
sošolcem.

Dijaki s knjižničarko ponovijo   1. letniki  (SLO-GUM-LUM)     feb.,    Prof. aktiva slavistov -  Zelo uspelo
že znano o postavitvi in            Uvod v renesanso    marec    knjižničarka
iskanju gradiv v knjižnici. V                     2011
skupinah delajo z delovnimi
listi. Na podlagi dostopnih
gradiv       spoznavajo
renesanso     v   likovni
umetnosti,        glasbi,
književnosti.
Dijaki poiščejo potrebno      2. letniki  Prešeren v       dec. jan.  Prof. aktiva slavistov -  Zelo uspelo
gradivo za delo pri pouku in          elektronskih      2011     knjižničarka
doma.        Spoznavajo         medijih
prisotnost obravnavanega
avtorja   v   elektronskih
medijih.
Imajo lažji in enostavnejši
dostop do delovnih gradiv.
Dijaki samostojno, brez
učitelja rešujejo naloge, saj
                                                               138
                 jim interaktivno učenje
                 omogoča       sprotno
                 preverjanje.
                 Sproti in ob koncu preverjajo
                 svoje znanje z interaktivnimi
                 vajami.

4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: Geo
Število UČITELJEV:2
Kompleksno    Medpredmetno  Naselja: razume širino      4. a, b, c, d,   (GEO – ZGO)    Kompleks   Medpredmetno  Uspelo
mišljenje,    povezovanje   problematike naselij        e, f, g    Šaleška dolina in  no      povezovanje
miselne              (merila za delitev naselij,              Koroška     mišljenje,
navade              funkcije in vloga različnih                      miselne
(ustvar-jalnost          tipov naselij, procesi                        navade
in kritičnost),          preobrazbe)                              (ustvar-
sodelovanje in          Kmetijstvo:opazuje                          jalnost in
komu-nikacija           pokrajino in iz nje razbere                      kritičnost)
                 prvine, ki so funkcijsko                       ,
                 povezane s kmetijstvom                        sodelovan
                 Spozna sodobno,                            je in
                 mehanizirano kmetijo na                        komu-
                 Koroškem                               nikacija
                 Industrija in energetika:
                 - raziskuje vpliv industrije na
                 pokrajino z vidika njenega
                 videza, onesnaževanjem
                 voda, zraka in zemlje,
                 - na osnovi podatkov
                 presoja vpliv industrije in
                 drugih gospodarskih
                 dejavnosti na razvoj
                 pokrajine,
                 - primerja pomen
                 energijskih virov za
                 človeštvo nekoč in danes in
                 razloži vzroke za
                 spremembe,
                 - preuči prednosti
                 posameznih vrst energije
                                                                       139
 (termoelektrarn in
 hidroelektrarn) in vrednoti
 pričakovanja prihodnjega
 razvoja
Ekologija in trajnostni
 razvoj:
 - vrednoti uničeno okolje in
 spoznava vzroke zanj (kisel
 dež),
- spozna koncept
 trajnostnega razvoja in
 njegovih sestavin (okolje,
 prostor, gospodarstvo,
 razvoj človeške družbe).
- spoznajo zgodovinsko     1. a, b, c, d,    (GEO-ZGO)     Uspelo
preteklost tega prostora    e, f, g       Ekskurzija v
- opredelijo položaj               zamejstvo (Trst)
Slovencev v zamejstvu glede
na njihove narodnostne
pravice
- primerjajo gospodarski
razvoj Trsta z zaledjem
- vrednotijo geopolitični
položaj mesta

prepoznajo in vrednotijo    1. a, b, c, d,    (GEO-ZGO)     Uspelo
površinske           e, f, g       Ekskurzija v
 oblike v Matarskem podolju           Koprsko primorje in
 o prepoznajo in opišejo             Matarsko podolje
podzemeljske kraške oblike
na primeru jame Dimnice
 o analizirajo jamsko
podnebje in živalstvo
o spoznajo zgodovinsko
preteklost tega prostora
o prepoznajo kraški rob in
vrednotijo njegov pomen
o v Strunjanskih solinah
razložijo delovanje solin,
prepoznajo slanuše,
geomorfološke značilnosti in
akumulacijsko obalo
 o definirajo pojem klif,
                                        140
opišejo nastanek fliša,
mediteransko rastlinstvo in
vrednotijo pomen
podmorskega rezervata na
primeru Strunjanskega klifa
o seznanijo se z
gospodarskimi dejavnostmi
na Obali in vplivi na okolje

º    znajo opisati       3.a,b,c,d,e,  GEO-ZGO-BIO    Uspelo
naravnogeografske in       f,g       Ekskurzija v Belo
družbenogeografske                  krajino
značilnosti pokrajine v
medsebojni prepletenosti
º naštejejo razloge za
občutljivost kraških voda oz.
pojasnijo posledice na
primeru Krupe in Krke
º seznanijo se z
zgodovinskim razvojem
pokrajine in vplivi na
sedanjost
º spoznajo življenje v
preteklosti na primeru šeg in
navad v preteklosti
º ovrednotijo naravno in
kulturno dediščino
º v krajinskem parku Lahinja
proučujejo rastlinski in
živalski svet

na podlagi literature      1.f, g, d     GEO – KEM     Uspelo
sklepajo o značilnostih in             Energetika
pomenu energijskih virov
º se zavedajo omejenosti
naravnih virov energije in
vrednotijo predviden razvoj
v prihodnosti
º spoznajo že uveljavljene
in obnovljive vire energije in
ugotavljajo možnost
nadaljnjega razvoja
º preučijo prednosti in
                                       141
                   slabosti posameznih vrst
                   energije in preučijo razvoj v
                   prihodnosti

digitalna  uporaba IKT pri pouku  dijaki imajo lažji in      Vsi oddelki    Spletna učilnica  digitalna  uporaba IKT pri  Uspelo
kompetenca  – spletna učilnica   enostavnejši dostop do     in vsi letniki  ob posamezni lekciji  kompeten   pouku – spletna
                   delovnih gradiv                 dijaki poiščejo    ca      učilnica
                                           potrebno gradivo za
                                           delo pri pouku in
                                           doma
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV: 4
Kompleksno  Avtentično učenje    Športna vzgoja:         Vsi oddelki    Razvoj aerobne    septembe     Kravos    Delno uspelo
mišljenje                                        vzdržljivosti    r, oktober           Aktivnost je uspešna predvsem v
                   -Spoznavanje osnovnih                           2010      Grosar    pripravi na razvijanje aerobne
                   metod razvoja vzdržljivosti                                      sposobnostiDijaki so bili
                                                                Gorjup    motivirani za dvig omenjenih
                                                                      sposobnosti, saj je temu sledil
                   -Spoznavanje terminologije
                                                                      osnovni test vzdržljivosti (Coop.
                   s področjs trenažnega                                   Stubelj
                                                                      Test – 12 min)
                   procesa
                                                                Šuligoj
                   -Zaznavanje in ozaveščanje
                   vpliva treninga na razvoj
                   vzdržljivosti

                   Fizika:

                   -IzračU-

                   navanje povprečnih
                   vrednosti meritev

                   Upoštevanje merskih napak

Kompleksno   Medpredmetno     ŠVZ: Plavanje kot sprožilec   3Fg , 4Gg     Projekt »Fiat«    Septemb   Dolmark      Uspelo
mišljenje,              kreativnega ustvarjanja,                                        Dijaki so na podlagi scenarija
                                                                      posneli film »Fantovščina«. Gre za
                                                                                        142
miselne        povezovanje     telesno in duševno         3Gg        Piran     er 2010   Čok         kratko metražni film, ki so ga
navade                  sproščanje v luči                                          izdelali, posneli in zmontirali pod
(ustvar-jalnost  ŠVZ- FIZ, ŠVZ –FV-GV-  spontanega vedenja in             Celostno učenje in        Krumberger      mentorstvom prof. Radovana
            UZG-LVZ                             izdelava končnega                   Čoka in prof. Jožeta Dolmarka.
in kritičnost),              ozaveščanja sebstvenih
                                                             Valič        Končni izdelek: film Fantovščina je
sodelovalno                shem                      produkta – filma
                                                                        bil prikazan dijakom gimnazije in
učenje,       Projektno delo                           kot rezultat                     širši skupnosti.
digitalna                 LVZ: likovna delavnica kot           sinergije med          Žagar
kompetenca                sestavina scene in tehnike           predmetnega
                     poslikave za zagotovitev            povezovanja           Gorjup
                     ustreznosti maske
                                                             Šuligoj
                     FV: scenografsko, režisersko
                     in snemalsko sestavljanje
                     med predmetnih » gestaltov
                     « v novo prepoznavno
                     celoto – film.

                      UZG: arhitektura piranskih
                     cerkva - v iskanju
                     izgubljenega navdiha
                     srednjeveških arhitekturnih
                     arhetipov

                     GV: govorica telesa in giba v
                     službi gledališkega igre

                     FIZ:

Kompleksno      Medpredmetne    ŠVZ:               vsi letniki  Kombiniran zimski   februar  Kravos        Uspelo
mišljenje       povezave                               športni dan     2011              Ob ugodnem vremenu smo
                     - Navajanje na zdrav in                            Grosar        koristno povezali obe vsebini.
         ŠVZ – slovenski jezik  športen način preživljanja                                      Omenjena je bila tudi dejavnost
                                                             Gorjup        slikarja Tominca, ki je živel na
                     prostega časa
                                                                        Gradišču. Dijaki so povezavo
                                                                        dobro sprejeli.
                     - razvoj osnovne vzdržljivosti                         Stubelj

                     SLO: Med hojo spoznavati                            + prof. slovenskega
                     življenje in delo Simona
                                                                                         143
                  Gregorčiča                                      jezika

       Medpredmetne     ŠVZ:                 1. letniki    Plavanje in    februar    Kravos    Uspelo
       povezave                                    osnovne      2011
                  -   izpopolnjevanje                 zakonitosti            Grosar
       ŠVZ-FIZ           plavalnih tehnik                 propulzije
                                                               Gorjup

                  FIZ:                                           Stubelj

                  - spoznavanje osnov                                    Šuligoj

                  merjenja potisne sile

                    - primerjava rezultatov


4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: PSI
Število UČITELJEV: 2
Kompleksno  Avtentično učenje   1. MOJA SAMOPODOBA:         2. a, b, c, f   POZITIVNO     Maj 2011  Kristina Bratina  Uspelo
mišljenje  Šola v naravi (OIV)  Ozaveščajo pojem sebe      g          SAMOVREDNOTENJE         Sonja Bone

                  Razmišljajo o svojih                1. moja
                  osebnostnih lastnostih, jih             samopodoba
                  vrednotijo
                                            2. empatija in
                  Se urijo v introspekciji              komunikacija

                  2. EMPATIJA IN                   3. moja prihodnosti
                  KOMUNIKACIJA
                                            4. pravila, svoboda
                  Spoznavajo načine                  in odgovornost
                  komunikacije

                  Učijo se vzpostavljanja stika
                  z drugimi in empatije
                                                                          144
Spoznavajo pravila dobre
komunikacije

Raziskujejo zaupanje

Razmišljajo o svoji vlogi v
skupnosti

3.MOJA PRIHODNOST

Razmišljajo o svojih
interesnih področjih

Razmišljajo o ciljih, ki jih
imajo za prihodnost

Raziskujejo svoj življenjski
slog v prihodnosti

4. PRAVILA, SVOBODA IN
ODGOVORNOST

Spoznajo, da pravila
pomenijo, zdravo, varno in
odgovorno ravnanje

Bolj so motivirani za
upoštevanje pravil, če jih
sami oblikujejo, ugotovijo,
da vsa pravila niso dobra in,
da jih lahko po določeni
poti spreminjamo

Z upoštevanjem pravil
izražajo pripadnost skupini

Pravila pomenijo varnost –
vemo kako ravnati v
                145
              določeni situaciji, nas vodijo
              in usmerjajo


Avtentično učenje in      Dijaki razumejo pomen    2 b, c   Vplivi okolja na  Oktober  Sonja Bone    Ni bilo izvedeno
medpredmetno           vplivov dednosti in          razvoj osebnosti in  2010    Nuša Ožbot
povezovanje           vplivov okolja na            socializacija
(PSI – BIO)           oblikovanje osebnosti.
                Dijaki razumejo in
                 razlikujejo pojma
                 genotip in fenotip.
                Dijaki poznajo
                 psihološke raziskave in
                 študije primerov, ki
                 proučujejo vplive
                 dednosti in okolja ter
                 njuno medsebojno
                 povezanost.
                Dijaki opredelijo pojem
                 socializacije ter
                 razlagajo in ocenijo
                 vpliv socializacije na
                 človekovo osebnost.
                Dijaki razumejo pojem
                 dedljivosti in poznajo
                 spoznanja vedenjskih
                 genetikov o
                 povezanosti genotipa
                 in vplivov okolja.
                Dijaki spoznajo in
                 razumejo vlogo in
                 pomen zorenja ter
                 učenja pri oblikovanju
                 osebnosti.
  Medpredmetno         Opišejo   znanstveno   2. a    Psihološki     Maj 2010    Sonja Bone  Ni bilo izvedeno
  povezovanje        metodo,     razlikujejo       eksperiment            Renata Bone
                znanstveno        od
 Psihologija – nemški     neznanstvenega
                spoznavanja    in   ga
     jezik
                ponazorijo s primeri.
                Razumejo in razlikujejo
                eksperimentalne      in
                                                                       146
                   opisne          ali
                   neeksperimentalne
                   metode.
                    Opredelijo     pojem
                   eksperimenta, poznajo
                   njegov potek in različne
                   oblike, pojasnijo odvisne
                   in       neodvisne
                   spremenljivke.
                    Razvijajo   zmožnost
                   kritičnega   presojanja
                   različnih   psiholoških
                   raziskav         z
                   metodološkega      in
                   etičnega vidika.
                    Reflektirajo      in
                   pojasnijo      pomen
                   različnih socialnih vlog in
                   vpliv     pripadnosti
                   različnim skupinam na
                   lastno doživljanje in
                   vedenje.
                    Poznajo     primere
                   raziskav s področja
                   proučevanja skupin in jih
                   kritično presojajo.
                    Razumejo    temeljne
                   značilnosti strukture in
                   dinamike      majhnih
                   skupin ter uporabljajo to
                   znanje         pri
                   interpretiranju
                   dogajanja v njih.
                    Spoznajo      pojem
                   »Luciferjev učinek« in
                   poiščejo   primere   v
                   aktualnem družbenem
                   dogajanju.
                 

Kompleksno  Timsko poučevanje     Dijaki spoznajo pomen    2.a, b, c, d,  Duševno zdravje  Januar,  Predstavniki Šenta  Uspelo
       POVEZOVANJE Z     duševnega zdravja za      e, f               februar  Sonja Bone
                   človekovo vsakodnevno     4.g                2011
                                                                       147
mišljenje        OKOLJEM       delovanje.
                       Spoznajo
Miselne      Sodelovanje s ŠENT -   najpogostejša duševna
navade           om        obolenja in njihove
                       simptome.
(ustvarj-alnost
                       Razmišljajo     o
in kritičnost),               presodkih do duševnih
                       bolnikov, ki so v naši
sodelovalno                 družbi še prisotni in
učenje                    kako lahko vplivajo na
                       njihovo zmanjševanje.
                       Učijo se kdaj naj
                        posameznik poišče
                        pomoč in kaj lahko
                        sami naredimo za
                        ohranjanje svojega
                        duševnega zdravja.

Načrtovanje in  Razvijanje          Dijaki spoznajo in med     2.   b,   Spoznavanje    Sept    Sonja Bone     Uspelo
razvoj kariere  kompetence           seboj razlikujejo       c,   d,   poklicev s     emb
         Načrtovanje in razvoj     različne poklice,       e        področja      er
                         povezane z nudenjem
         kariere                                    psihologije    2010
                         pomoči: psiholog
                         (razvojni, šolski,
                         klinični),
                         psihoterapevt,
                         pedagog, psihiater,
                         socialni delavec,
                         socialni pedagog,
                         specialni pedagog,
                         nevropsiholog
Učenje učenja   Medpredmetno       Učitelj učbenik uporablja kot  2.a, b, c,    Delo z učbeniki  Šolsko   Projektni tim Učenje  Uspelo
         povezovanje, timsko   pripomoček pri pouku.      d, e                leto    učenja
         poučevanje,                                         2010/11
                      Dijaki spoznajo novo bralno                          Koordinator: Kristina
         Projektno delo
                      učno strategijo (ali več) za                          Bratina
                      delo z učbenikom in jo
                      vodeno preizkusijo.                              Član: Sonja Bone

                        Dijaki ozavestijo svoje                          Član: Miran Tratnik
                        strategije in
                        motiviranost za uporabo                          Član:Lorna
                                                                              148
                       učbenika.                                  Atanasovska
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGO
Število UČITELJEV: 2
Kompleksno    Projektno delo in    Sezanijo se s totalitarnimi   4. priprava    Totalitarizmi in  Januar   Anastazija M. Bevčar  Uspelo
mišljenje,    avtentično učenje    režimi v 20. stoletju      na maturo      židovstvo
miselne                                                          Suzana Černe
navade (ustvar              Vrednotenje holokavsta
jalnost in                                                         Renato Podbersič
                     med 2. sv. Vojno
kritičnost)
                     Obeležitev osvoboditve
                     Avšvica 27. januarja

                     Obeležitev dneva spomina
                     na vse žrtve totalitarnih
                     režimov v Evropi
           AVTENTIČNO     -    poznajo reakcije       4 A IN 4   Slovenci v prvi  DECEMBER    -  Tomaž    Uspelo
           UČENJE (delo v   slovenskih političnih strank     B     jugoslovanski državi 2010         Komel
           skupinah z     na prvo svetovno vojno        priprav                     -  Nataša
                     -    seznanijo se z vzroki,                       -        Kuštrin
           vlogami za                        a na
                     značilnostmi in glavnimi                                  Tušek
           vsakega dijaka in  akterji nastanka Države SHS      maturo
           odgovarjanje na   in Kraljevine SHS
           izbrana       -    Spoznajo in znajo
           vprašanja)     vrednotiti prizadevanja
                     Slovencev in jugoslovanskih
                     oblasti za severno in
                     zahodno mejo
                     -    znajo našteti glavne
                     korake na poti do izgube
                                                                              149
          Koroške, Primorske in
          pridobitve Prekmurja
          -    Spoznajo glavne
          družbene, politične in
          gospodarske značilnosti
          Kraljevine SHS pod
          Karađorđevići (z
          razlikovanjem obdobij pred
          in po diktaturi leta 1929)
          -    spoznajo osnovne
          značilnosti in napredek
          slovenskih kulturnih in
          znanstvenih tokov v času
          med vojnama
          Znajo ovrednotiti položaj
          slovenskih narodnih manjšin
          v Italiji, Avstriji in na
          Madžarskem
Medpredmetno    Spoznajo osnovno        3. e    Terminologija     Oktober  Anastazija M. Bevčar,  Uspelo
povezaovanje    terminologijo in razliko med       Kultura in civilizacija  2010    Vidojka Harej, Susan
          pojmovanjem pojma kultura                           Vuga
 ZGO – KIC     in civilizacija na primeru
          prazgodovine in visokih
 (angleščina)
          kultur Medpredmetno      Spoznajo osnovno       3. e     Terminologija     Okto    Anastazija M.   Uspelo
  povezaovanje     terminologijo in razliko           Kultura in      ber     Bevčar, Ines
             med pojmovanjem               civilizacija     2010    Vižin, Anne
   ZGO – KIC      pojma kultura in                               Cecile Lamy
             civilizacija na primeru
  (francoščina)
             prazgodovine in
             visokih kultur
                                                                  150
Medpredmetno  GEO:Naselja: razume širino   4. a,   Šaleška dolina  Okto  Suzana Černe,  Uspelo
povezaovanje  problematike naselij      b, c,    in Koroška   ber  Liba Čubej,
        (merila za delitev naselij,   d, e, f,          2010  Anastazija
 GEO – ZGO                   g
        funkcije in vloga različnih                    Bevčar, Tomaž
        tipov naselij, procesi                       Komel
        preobrazbe)

        Kmetijstvo:opazuje
        pokrajino in iz nje razbere
        prvine, ki so funkcijsko
        povezane s kmetijstvom

        Spozna sodobno,
        mehanizirano kmetijo na
        Koroškem

        Industrija in energetika:

        raziskuje vpliv industrije na
        pokrajino z vidika njenega
        videza, onesnaževanjem
        voda, zraka in zemlje,

        na osnovi podatkov presoja
        vpliv industrije in drugih
        gospodarskih dejavnosti na
        razvoj pokrajine,

        primerja pomen energijskih
        virov za človeštvo nekoč in
        danes in razloži vzroke za
        spremembe,

        preuči prednosti
        posameznih vrst energije
        (termoelektrarn in
        hidroelektrarn) in vrednoti
        pričakovanja prihodnjega
                                                      151
            razvoja

            Ekologija in trajnostni
            razvoj:

            vrednoti uničeno okolje in
            spoznava vzroke zanj (kisel
            dež),

            spozna koncept
            trajnostnega razvoja in
            njegovih sestavin (okolje,
            prostor, gospodarstvo,
            razvoj človeške družbe).

            ZGO:

            seznanijo se s koroškim
            plebiscitom leta 1920

            spoznajo vzroke za neuspeh
            Slovencev

            seznanijo se z naseljem
            Libeliče, ki so po plebiscitu
            spremenile državno mejo v
            korist Slovencev

            seznanijo se z etnološkimi
            posebnostmi kraja

            razumevanje nacističnega
            terorja nad Slovenci med 2.
            sv. Vojno

 Medpredmetno     spoznajo gospodarski in     3. a, b, c, d,  Rusija med   Anastazija M. Bevčar  Uspelo
  povezovanje     politični položaj Rusije v 19.  e        avtokracijo in  , Andrej Pavlovich
            stoletju                      revolucijo
ZGO – RUŠ tujejezični
                                                              152
    učitelj     seznanijo se z reformami
            Aleksandra II.

            seznanijo se z radikalnimi
            gibanji v Rusiji
            (boljševizem,…)

            spoznajo obdobje reakcije
            Aleksandra III in Nikolaja II

            seznanijo se z Rusko
            revolucijo 1905

            spoznajo razvoj Rusije pred
            1. sv. vojno

Medpredmetno      - pozna gospodarske,      4. c ,d  Rusija med prvo     Anastazija M.   Uspelo
povezovanje       socialne in politične razmere       vojno          Bevčar , Andrej
            v Rusiji pred in med prvo sv.                   Pavlovich
ZGO – RUŠ tujejezični  Vojno                   Februarska
učitelj                              revolucija
            - razloži vzroke za
            februarsko revolucijo           Oktobrska
                                 revolucija
            in spozna zahteve
            boljševikov                Državljanska vojna

            - seznani se z oktobrsko         Lenin
            revolucijo, analizira
            državljansko vojno            Stalinizem

            - seznani se z NEP- om in
            bojem za oblast po Leninovi
            smrti

            - pojasni vzpon Stalina in se
            seznani z gospodarskim in
            političnim nasiljem v 30.
                                                           153
                letih

                - pojasni pojem stalinizem,
                čistke, sodni procesi,…

                - ve, kakšna je vloga SZ v
                mednarodnem delavskem
                gibanju med obema
                vojnama
       Medpredmetno    Še nedorečeno          1. a, b, c, d,    Ekskurzija v   ? 2010      Suzana Černe,   Uspelo
       povezovanje                     e, f, g        zamejstvo             Tomaž Komel,

       GEO – BIO - ZGO

       Medpredmetno    Še v fazi dogovarjanja      1. a, b, c, d,    Ekskurzija v   April 2011    Suzana Černe,   Uspelo
       povezovanje                     e, f, g      Koprsko Primorje           Tomaž Komel

       GEO - ZGO

       Medpredmetno    -   seznanitev z glavnimi     4. A in     Bojševizem in  november      Andrej Pavlovič  Uspelo
       povezovanje    značilnostmi boljševizma       4.B     Sovjetska zveza med 2010        Tomaž Komel
                Lenina in totalitarnim               obema vojnama
       RUS - ZGO     režimom Stalina do druge     priprava na                -
                svetovne vojne
                                 maturo
                -   dijaki znajo vrednotiti
                in primerjati socializem in
                komunizem
                dijaki spoznajo aktualne
                komunistične režime in jih
                primerjajo z ruskim
                državnim sistemom med
                vojnama

Digitalna  Uporaba IKT    dijaki spoznajo s pomočjo    1 a, b, c, d,  Vsakdanje življenje          -  Tomaž     Uspelo
kompetenca  tehnologije    literature vsakdanje življenje  f, g in 2.a in  od prazgodovine do     Celo      Komel    Po evalvaciji ur je bilo
                (prehranjevanje, oblačenje,                          šols    -  Nataša    ugotovljeno, da je bilo
                                                                                   154
                   verovanje, delo, zabavo …) v   2.b       konca antike     ko      Kuštrin                   predvidenih preveč ur dela v
                   prazgodovinskih časih, prvih                      leto     Tušek                    knjižnici in zelo dobro so ocenili
                   državah in v antični Grčiji ter                                                  priprave, navodila in ocenjevanje
                   Rimu                                                                nalog ter izrazili željo po čim
                   -      dijaki spoznajo                                                    večjem številu ur s podobnim
                   tudi razvoj umetnosti,                                                       načinom dela, ker so se tako bolj
                   znanosti in religije s katerimi                                                  poglobili v snov.
                   je človek iskal samega sebe
                   oziroma smisel življenja
                   dijaki se povežejo med seboj
                   pri iskanju podatkov, se
                   razdelijo v skupine in
                   prevzamejo odgovornost za
                   svoj del opravljene naloge
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGO
Število UČITELJEV: 1
Kompleksno  Uskladitev letne učne    časovna korelacija         2.f              Celo   Jurij Žagar         uspelo
mišljenje  priprave za zgodovino                                    šolsko
                   smiselno povezovanje                Zgodovina:
       in zgodovino                                         leto
                   vsebin
       umetnosti
                                           Pozna antika in
                                            srednji vek

                   Obisk Narodne galerije v        4.f     Umetnost    December  Jurij Žagar         uspelo               pozitivno
                   Ljubljani                     19.stoletja    2010

Digitalna  Uvajanje študija    - navajanje na aktivno       vsi letniki   Zgodovina     Celo   Jurij Žagar,        Uspelo               pozitivno
kompetenca  vizualnih virov     branje vizualne govorice                       šolsko
       (umetniška slika,                            Uporaba pri vseh   leto   Jože Dolmark   Pri uvajanju študija vizualnih
       fotografija, film)                             učnih temah                 virov, v cilju razvoja digitalne
                                                                   kompetence, se je pokazalo,
                                                                   da so dijaki navdušeno sprejeli
                                                                   idejo o poglobljenemu
                                                                   pristopu k vizualnim
                                                                   sporočilom. Dejansko so začeli
                                                                   o vizualnem razmišljati.
                                                                                                       155
                                                          Srečevali smo se ob filmih, in
                                                          pri pouku (zgodovina)
                                                          poglobljeno obravnavali
                                                          vizualne vire. V prihajajočem
                                                          letu, bomo z delom
                                                          nadaljevali.
                    24. ŠOLA:  Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, 6000 Koper
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ZGODOVINA
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za                                 Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote  Razred,           Čas             Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                     ali sklopa    oddelek          izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
Sposobnost   Medpredmetna    - spoznati antično    1.letnik   Ureditev   Marec   Prof. Bratina   uspelo
povezovanj   ekskurzija Oglej  zgodovino našega           rimskega   – april
a znanj,    Predmeti ZGO,   prostora               imperija in   2011
kompleksn   BIO, SLO,                        življenje v
o mišljenje,           -spoznati pomen             njem
delo z viri,           Ogleja v rimskem
sporazume
                 prostoru in
vanje v
rujem               povezavo z našim
jeziku              ozemljem
                                                                                  156
                 - znati samostojno
                 raziskovati-
                 analizirajo in
                 ovrednotijo pomen
                 našega ozemlja za
                 rimsko državo

                 -razumejo povezavo
                  med družbenim
                  položajem ina
                 načinom življenja v
                   rimski družb
Sposobnost                       3.letnik  Položaj      April  Prof. Flego   uspelo
povezovanj                             slovenske     2011
a znanj,                              manjšine v         Prof. Bratina
sporazume
                                  Italiji nekoč in      učitelji
vanje v
tujem                                danes           italijanščine
jeziku,
kompleksn
o mišljenje
Sposobnost  Medpredmetna               3. letnik  Položaj Češke   Maj   Prof. Bratina  uspelo
povezovanj  ekskurzija Praga                   v Avstrijski    2011
a znanj,                              monarhiji in v       Prof. Flego
sporazume
                                  Avstro-Ogrski
vanje v
tujem                                monarhiji
jeziku,
kompleksn
o mišljenje                                                            157
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)

PREDMET: GEOGRAFIJA
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna    Strategije za                                   Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote  Razred,             Čas             Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina          ali tim)
                     ali sklopa    oddelek            izvedbe
  šole     prioritete                                      aktivnosti
Sposobnost               orientacija s    1.letnik  orientacija v   14., 21.   Nevenka     uspelo
povezovanj   medpredmetno    kompasom, karto in           naravi in    septem    Ocepek
a znanj in   ŠVZ in timsko      po Soncu,            kamnine      ber   Ljuba Medak
dejavnosti,             spoznati v naravi                   2010
kompleksn             kamnino fliš in njene
o mišljenje              sestavne dele
Delo z viri,  razdelitev tem   priprava dijakov za   1. letnik   primerjava   šolsko   Ljuba Medak    uspelo
razvijanje   seminarskih     samostojno iskanje          vremenskih    leto    Nevenka
digitalne   nalog v povezavi   virov in njihovo          postaj v SLO,  2010/2    Ocepek
kompetenc   z informatiko (4   interpretacijo v          primerjava    011
e,       na razred)        povezavi s             rečnih
kompleksn             predelano snovjo v          sistemov v
o mišljenje               razredu               SLO,
                                     primerjava
                                    različnih tipov
                                      obal na
                                      primeru
                                    Jadranskega
                                      morja,
                                     primerjava
                                      posledic
                                    kontinentalne
                                     in gorske                                                                               158
                                   poledenitve v
                                     Evropi
Sposobnost   Spodbujanje in  Priprava dijakov na    1.d            oktobe   Tanja Turk
povezovanj   vpeljevanje      samostojne                   r 2010
a znanj in   avtentičnega     predstavitve
dejavnosti,             referatov in
        učenja
kompleksn               reševanje
o mišljenje            teoretičnega dela
                  vaj (meritve in
                  preračunavanje                                 uspelo
                  razdalj na karti,
                  risanje reliefnih
                 oblik, …). Na terenu
                    samem
                  prepoznavajo
                  tipične kraške
                    pojave.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLOVENŠČINA
Število UČITELJEV: 6

 Razvojna    Strategije za                                 Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote  Razred,            Čas             Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                     ali sklopa    oddelek           izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
Sposobnost   MPP        -dijaki spoznajo     2. letnik  RAZSVETLJE   Novem   Učitelji SLO in  uspelo
povezovanj   SLO – ZGO     pomen reform             -NSTVO      ber,     ZGO
a znanj in            Marije Terezije in                  decem
dejavnosti,           Jožefa II. za razvoj                  ber
kompleksn            meščanstva na                     2010
o mišljenje,           Slovenskem in
delo z viri,           utrjujejo svoja                                                                             159
sporazume  spoznanja ob
vanje v   različnih primerih
maternem  (npr. ob primeru
jeziku   mesta Trst)
      -dijaki iščejo vzroke
      za začetke
      nacionalnega
      preporoda na
      Slovenskem in jih
      dopolnjujejo s
      podatki o
      preroditeljskih
      krožkih, glavnih
      predstavnikih in
      njihovih delih, tako
      literarnih kot
      jezikoslovnih
      (Pohlin, Zois,
      Linhart, Vodnik,
      Japelj, Kumerdej,
      Kopitar)
      -berejo/
      poslušajo/gledajo
      različna
      razsvetljenska
      besedila in v njih
      poiščejo tipične
      razsvetljenske
      prvine
      (racionalizem,
      empirizem,                  160
             nasprotovanje
             zaostalosti,
             fanatizmu,
             predsodkom, nasilju
             …)
             -dijaki umeščajo
             dogajanje na
             Slovenskem v
             evropski kontekst
             -dijaki znajo s
             konkretnimi podatki
             utemeljiti trditev, da
             je bilo 18. stoletje
             doba novih idej in
             izumov
             -dijaki s pomočjo
             virov raziščejo, kako
             je zgodovinsko
             dogajanje vplivalo
             na kulturno
             dogajanje in
             jezikovni položaj na
             Slovenskem
             -dijaki primerjajo
             prednosti in slabosti
             razsvetljenskih
             reform na različnih
             področjih
Sposobnost  MEDPREDMET  -Utrditev znanja o    3. letnik  TRST  marec  - učitelji  uspelo
povezovanj  NA      položaju                  2011  slovenščine
a znanj in  POVEZAVA –                                                   161
dejavnosti,  EKSKURZIJA   slovenskega jezika   -učitelji
kompleksn   TRST      in književnosti v   zgodovine
o mišljenje,          Trstu –        - učitelji
delo z viri,  Predmeti SLO,
                duhovnem        biologije
sporazume   ZGO,
                središču        - učitelji
vanje v    BIO, GEO
maternemi           slovenskega življa.  geografije
n tujem            -Razvijanje      - zunanji
jeziku             sposobnosti      sodelavci
                opazovanja,
                raziskovanja in
                razmišljanja o
                Trstu kot mestu
                naše manjšine.
                -Intenzivnejša
                medsebojna
                komunikacija in
                pristni odnosi.

                -analizirajo položaj
                Slovencev v času
                fašizma
                -spoznajo vzroke za
                njihovo zatiranje
                -seznanijo se s
                položajem
                Slovencev danes
                predvsem na
                kulturnem in
                šolskem področju                                  162
-sklepajo o pomenu
varovanja in zaščite
narodnih manjšin

Obisk akvarija in
raziskovalnih
inštitucij:
 - poznajo morske
   organizme ter
   jih lahko
   razvrstijo v širše
   taksonomične
   skupine,
 - poznajo
   aplikacije
   biološke in
   biotehnološke
   znanosti v
   industriji in
   gospodarstvu
   ter v sklopu
   drugih znanosti
razložijo nekatere
metode biološkega
raziskovalnega dela,
razvojne smernice

  Utrditev znanja
   uporabe
  kartografskega
   gradiva,             163
                        samostojne
                     orientacije in gibanja
                      v mestih, razvijanje
                        sposobnosti
                        opazovanja,
                       raziskovanja in
                      razmišljanja o Trstu
                       kot mestu naše
                         manjšine,
                       iIntenzivnejša
                        medsebojna
                       komunikacija in
                     pristni odnosi, za kar
                     pri rednem pouku ni
                        veliko časa


                         25. ŠOLA:   SŠOF Ljubljana, Gosposka 18, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:SLO
Število UČITELJEV:5

 Razvojna      Strategije za                                        Izvajalci (oseba
                      Cilji učne ure, enote    Razred,             Čas               Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta      doseganje                         Tema, vsebina            ali tim)
                         ali sklopa      oddelek            izvedbe
  šole       prioritete                                          aktivnosti
Predstavljanje  medpredmetna      Poznavanje muslimanstva    1.G   Muslimanstvo kot  Septembe  V. Žerjal Pavlin, T.             uspelo
idej in miselne  povezava in timsko   pri ZGO povežejo z branjem        vera in njegov   r 2010     Nagode
navade      poučevanje: SLO – ZGO  odlomka iz Korana in drugo        literarni vidik                              Dijaki so pozitivno sprejeli nov
                     arabsko književnostjo pri                                              način dela.
                     SLO
digitalna     uporaba IKT pri pouku  Dijaki predstavijo likovne   1.G   Govorni nastopi o  oktober-  V. Žerjal Pavlin              Delno uspelo
kompetenca    – vizualna dopolnitev  upodobitve verskih in         versko-mitoloških  november                         Pouk je potekal tudi v učilnici brez
         govornih nastopov    mitoloških zgodb            zgodbah        2010                          računalnika.
                                                                                                 164
predstavlja-nje  medpredmetna        Poznavanje Napoleonovega     Zainteresira  Napoleon in njegov    oktober,    P. Peterka, T.    uspelo
idej in miselne  povezava v okviru      časa, filozofije osvajanj in    ni dijaki   čas, odmevi v     november    Nagode, A. Starc   Nastali so zanimivi članki.
navade      revije R5 (ZGO, SLO,    vojnih pohodov, odmevi v      različnih    umetnosti
         UZG, ANG)          literaturi (Pasja grofica,     letnikov
                       Desiree), likovne upodobitve
predstavlja-nje  medpredmetna        Delovanje in naloge        Zainteresira  Evropske institucije,  oktober,   P. Peterka, T.    Nastali so zanimivi članki.
idej in miselne  povezava v okviru      evropskih institucij, obisk     ni dijaki  spoznavanje       november   Nagode, A. Starc, B.
navade      revije R5 (ZGO, SLO,    evropskega parlamenta,       različnih  njihovih nalog in             Pohlin
         UZG, SOC)          ogled Bruslja, intervju z      letnikov   pristojnosti
                       evroposlancem in
                       predsednikom državnega
                       zbora
predstavlja-nje   Medpredmetna        Šolski razvojni projekt Zlati    2.g       Zlati rez     Septembe       P. Rau     uspelo
idej in miselne  povezava in timsko            rez                             r 2010     S. Šušteršič    Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      poučevanje – slo-zgo-                                                  J. Nagode     način dela.
            ris-prt                                                     T. Nagode
digitalna
kompetenca
            Uporaba IKT
predstavlja-nje   Medpredmetna        Dijaki celostno spoznajo              Romantika     December   J. Nagode        uspelo
idej in miselne   povezava in timsko      obdobje romantike.        2.f                 2010    P.Peterka A.Starc    Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade       poučevanje –slo-zgo-                       2.g                        M. Režun       način dela.
           uzg-ris-mob-gvz                                                S. Šušteršič
                                                                  M. Žlender
                                                                  T. Nagode

predstavlja-nje   medpredmetna       Spoznavanje renesančnega        1F     Romeo in Julija    Januar   A. Kuščer, M. Cvelbar  uspelo
idej in miselne  povezava ANG – SLO        gledališča, branje                         2011                Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade                       literarnega dela (oz.                                          način dela.
                         odlomka) v originalu in
                             prevodu
Predstavlja-nje    medpredmetna      Risanje in slikanje v naravi,     3.f     Zapis različnih    oktober   P. Peterka,       uspelo
idej in miselne   povezava v okviru    opis dejavnosti kot članek v           motivov v risbi in         I. Skubin,       Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      revije R5 (SLO, RSL, LIT)         R5                    sliki            B. Avguštin       način dela.
Predstavlja-nje  Projektni dan Ljubljana   Spoznavanje šolske okolice     2.g, 2.f     Ljubljana –     April 2011  T. Nagode – vodja    uspelo
idej in miselne  – spoznavanje okolice    in povezanosti predmetov            spoznavanje okolice                     Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade       šole, medpredmetna       ter izkustveno učenje                šole                         način dela.
          povezava GEO, RIS,
          MAT, FIZ, SLO, UZG,
              ZGO
                                                                                                165
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, sociologijo, psihologija, glasba
Število UČITELJEV:7Razvojna     Strategije za      Cilji učne ure, enote       Razred,    Tema, vsebina       Čas    Izvajalci (oseba    Samoocena izvajalca  Ocena dijakov
prioriteta    doseganje        ali sklopa            oddelek                izvedbe     ali tim)
šole       prioritete                                                    aktivnosti
predstavlja-nje  medpredmetna      Poznavanje muslimanstva        1.G     Muslimanstvo kot    Septembe   V. Žerjal Pavlin, T.             uspelo
idej in miselne  povezava in timsko   pri ZGO povežejo z branjem             vera in njegov     r 2010      Nagode                 Opisna ocena (do 30 besed):
navade      poučevanje: ZGO - SLO  odlomka iz Korana in drugo             literarni vidik                                 Dijaki so pozitivno sprejeli nov
                     arabsko književnostjo pri                                                      način dela.
                     SLO
digitalna     uporaba IKT pri pouku  Boljša slikovna in geografska   Vsi oddelki     Večina tem    Celo leto  T. Nagode, A. Starc,              uspelo
kompetenca    – predstavitve     predstavitev            pri GEO,                     M. Režun, R. Pokorn              Dijaki so pozitivno sprejeli nov
                                      ZGO in ZGU                                            način dela.
predstavlja-nje  medpredmetna      Poznavanje Napoleonovega     Zainteresira  Napoleon in njegov    oktober,   P. Peterka, T.               uspelo
idej in miselne  povezava v okviru    časa, filozofije osvajanj in    ni dijaki   čas, odmevi v     november   Nagode, A. Starc               Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      revije R5 (ZGO, SLO,  vojnih pohodov, odmevi v      različnih    umetnosti                                    način dela.
         UZG, ANG)        literaturi (Pasja grofica,     letnikov
                     Desirre), likovne upodobitve
predstavlja-nje  medpredmetna      Delovanje in naloge        Zainteresira  Evropske institucije,  oktober,   P. Peterka, T.               uspelo
idej in miselne  povezava v okviru    evropskih institucij, obisk     ni dijaki  spoznavanje       november   Nagode, A. Starc,              Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      revije R5 (ZGO, SLO,  evropskega parlamenta,        vseh    njihovih nalog in             B. Pohlin                način dela.
         UZG, SOC)        ogled Bruslja, intervju z      letnikov   pristojnosti
                     evroposlancem in
                     predsednikom državnega
                     zbora
predstavlja-nje   Medpredmetna      Šolski razvojni projekt Zlati    2.g       Zlati rez     Septembe       P. Rau                uspelo
idej in miselne  povezava in timsko          rez                             r 2010     S. Šušteršič               Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      poučevanje – slo-zgo-                                               J. Nagode                način dela.
            ris-prt                                                   T. Nagode
digitalna
kompetenca
            Uporaba IKT
predstavlja-nje   Medpredmetna      Dijaki celostno spoznajo              Romantika     December  A.Starc                    uspelo
idej in miselne   povezava in timsko    obdobje romantike.        2.f                 2010    M. Režun                   Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade       poučevanje –slo-zgo-                     2.g                      S. Šušteršič                  način dela.
                                                                                                         166
            uzg-ris -gvz                                            M. Žlender
                                                              J. Nagode
                                                              T. Nagode
predstavlja-nje    Spodbujanje       Spoznavanje ranljivosti          Varstvo okolja:          R. Pokorn, D.      uspelo
idej in miselne    komuniciranja v     alpskega okolja in vloge  2G, 1G    predstavitev Alpske         Geržina, S. Žeželj,   Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade       maternem in tujem    prometa na tem območju,           konvencije in    November   predstavniki       način dela.
         jeziku, medpredmetna   sposobnost izražanja znanja          Transalpina      2010    Ministrstva za okolje
         povezava GEO – ANG,    o varovanju okolja v tujem         (promet v Alpah)          in članica Alpske
                            jeziku                                konvencije;
                                                               predavanje in
                                                              didaktična igra
Predstavlja-nje  Medpredmetne        Spoznavanje zgodovinskih,   1.f, 1.g  Idrijsko-Cerkljansko,   Jesen,   T. Nagode, M. Schoss   uspelo
idej in miselne  ekskurzije (ZGO,       geografskih, bioloških,   2.f,2.g    Gradež-Oglej     pomlad    R. Pokorn, A. Starc,  Dijaki se radi udeležujejo ekskurzij
navade      GEO,UZG, BIO)       umetnostnozgo-dovinskih           Žalec-Šempeter,              M. Režun     in se nanje tudi pripravijo
                        značilnosti slovenskih   3.f., 3.g   Krakovski gozd-
                        pokrajin in Evrope ter   4.f, 4.g    Kostanjevica,
                         izkustveno učenje               Bruselj
                                               Posotelje,
                                               Notranjska,
                                                Benetke
                                            Žiče-Ptujska gora,
                                                Toskana
predstavlja-nje  medpredmetna        Poznavanje dinamike živih    2.G      Selitve živali v  maj 2011      M. Schoss     uspelo
idej       povezava in timsko         organizmov       2.F    svetovnem merilu             R. Pokorn     Dijaki so pozitivno sprejeli nov
         poučevanje: BIO - GEO   ter povezava s geografskimi           in v Sloveniji                      način dela.
                       in podnebnimi razmerami
                             dežel
Predstavlja-nje  Projektni dan Ljubljana  Spoznavanje šolske okolice   2.g, 2.f    Ljubljana –     April 2011  T. Nagode – vodja    uspelo
idej in miselne  – spoznavanje okolice   in povezanosti predmetov         spoznavanje okolice                      Dijaki so pozitivno sprejeli nov
navade      šole, medpredmetna      ter izkustveno učenje             šole                          način dela.
         povezava GEO, RIS,
         MAT, FIZ, SLO, UZG,
         ZGO
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV:7
Naravoslovno-   medpredmetna       Dijaki izvedejo motorični    2. F     Meritev moč     Marec     Avguštin, Brglez    uspelo
tehnična     povezava: ŠVZ – FIZ    test, pri katerem so            iztegovalk nog ter   2011                 Dijaki so pozitivno sprejeli nov
kompetenca,                 obremenjene mišice             analiza in izračun                      način dela.
                                                                                            167
matematična              iztegovalk nog. Z znanjem         rezultatov
kompetenca              fizike izračunajo moč teh
                   mišic.
digitalna   uporaba IKT pri pouku  Analiza digitalnih      2. F  Dijaki samostojno   Marec   Avguštin, Brglez              uspelo
kompetenca  – vizualni ogled in   videoposnetkov.            določijo višino in   2011                         Dijaki so pozitivno sprejeli nov
       analiza opravljenega                     čas skoka ter                                način dela.
       testa                             analizirajo
                                      pravilnost izvedbe
                                      in delovanje
                                      posameznih
                                      mišičnih skupin pri
                                      skoku
Razvojna   Strategije za      Cilji učne ure, enote    Razred,  Tema, vsebina      Čas   Izvajalci (oseba              Ocena dijakov
prioriteta  doseganje        ali sklopa         oddelek             izvedbe    ali tim)
šole     prioritete                                            aktivnosti
                                                                Koristnost: 1 2 3 4 5  Koristnost: 1 2 3 4 5
                                                                Uspešnost: 1 2 3 4 5  Uspešnost: 1 2 3 4 5
                                                                Opisna ocena (do 70   Opisna ocena (do 70
                                                                besed):         besed):

  26. ŠOLA:  Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:

 Razvojna    Strategije za                                       Izvajalci (oseba
                    Cilji učne ure, enote   Razred,              Čas             Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                         Tema, vsebina            ali tim)
                       ali sklopa     oddelek             izvedbe
  šole     prioritete                                          aktivnosti
Poročila ŠRT ni.
                                                                                              168
                 27. ŠOLA:   Gimnazija Celje Center, Kosovelova 1, 3000 Celje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:

 Razvojna    Strategije za                                      Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote    Razred,              Čas             Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                       Tema, vsebina            ali tim)
                    ali sklopa      oddelek             izvedbe
  šole     prioritete                                        aktivnosti
V poročilu ŠRT ni poročil predmetnih aktivov.
                      28. ŠOLA:    ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 4

 Razvojna    Strategije za                                      Izvajalci (oseba
                 Cilji učne ure, enote    Razred,              Čas             Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                       Tema, vsebina            ali tim)
                    ali sklopa      oddelek             izvedbe
  šole     prioritete                                        aktivnosti
kompleksno  medpredmetna   samostojna interpretacija    2. c  Dostojevski: Zločin  marec   Andreja Gumzej  roman         uspelo
mišljenje   povezava:     literature –               in kazen motiva   april    Ivan Blazinšek  spletno gradivo
       slo - psih    literarnoteoretična in           zločin, sanje
                psihološka
                                                                                      169
                     (Freud, Jung)
Razvojna     Strategije za      Cilji učne ure, enote       Razred,   Tema, vsebina       Čas   Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
prioriteta    doseganje        ali sklopa            oddelek               izvedbe    ali tim)
šole       prioritete                                                  aktivnosti
digitalna    uporaba IKT pri pouku  smiselna in vsestranska      vsi dijaki  književnost       2010/11   Andreja Gumzej    učbenik             Dijaki 2. c so izdelali vzorčne
pismenost    (PP)          uporaba IKT pri iskanju                                         literarna in polliterarna dela  referate, dijaki drugih letnikov pa
                     literarnih informacij, pri                                       spletno gradivo         se večinoma še ne morejo otresti
projektno                aktualizaciji literarnih vsebin                                                     ustaljenih vzorcev, bodisi da gre
raziskovalno               ter nadgrajevanju in                                                           za tvorbo zapisanega ali
učenje                  poglabljanju pridobljenega                                                        govorjenega besedila (predvsem
                     književnega znanja                                                            PP-predstavitve).

Razvojna     Strategije za      Cilji učne ure, enote       Razred,   Tema, vsebina       Čas   Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
prioriteta    doseganje        ali sklopa            oddelek               izvedbe    ali tim)
šole       prioritete                                                  aktivnosti
kompleksno    raziskovalno učenje   širjenje svojih spoznanj o    2. c, 4. u   Pogovor z Meto          Andreja Gumzej    različni mediji         uspelo
mišljenje       sodelovalno     književnosti in uvrščanja v             Kušar             Lucija Koren, 2. c
komunikacijske                  širši kontekst                              Zora Mastnak, 4. u
veščine
Razvojna     Strategije za      Cilji učne ure, enote       Razred,   Tema, vsebina       Čas   Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
prioriteta    doseganje        ali sklopa            oddelek               izvedbe    ali tim)
šole       prioritete                                                  aktivnosti
komunikacijske  raziskovalno učenje   širjenje svojih spoznanj o     3. a      problemi            Andreja Gumzej    različni mediji         uspelo
veščine,     problemski pristop   književnosti in uvrščanja v          sodobnega človeka          Klavdija Kaker
sodelovalne    avtentično učenje       širši kontekst               - droga
veščine,     sodelovalno učenje
miselne navade

Razvojna     Strategije za      Cilji učne ure, enote       Razred,   Tema, vsebina       Čas   Izvajalci (oseba                    Ocena dijakov
prioriteta    doseganje        ali sklopa            oddelek               izvedbe    ali tim)
šole       prioritete                                                  aktivnosti
Medpredmetno   Avtentično učenje    Kompleksnejše usvajanje       2. A    Srednjeveške ure v   Vse leto  Bovha – Hudej –    Spletni viri, romani in druge
povezovanje               učne snovi pri slovenščini,          2. A: gradovi,           Gmajner Korošec    knjige              Odlično, dijaki so bili sodelovalni.
                     zgodovini, umetnosti.             samostani, življenje,
                                            bivališča, magija,
                                            mistika.
                                                                                                            170
Razvojna      Strategije za      Cilji učne ure, enote      Razred,    Tema, vsebina      Čas    Izvajalci (oseba   Samoocena izvajalca       Ocena dijakov
prioriteta     doseganje        ali sklopa            oddelek               izvedbe     ali tim)
šole        prioritete                                                  aktivnosti
Kompleksno     Interdisciplinarna    SLO:              Vsi letniki  provansalska lirika;  Maj 2011  Alenka Šalej – SLO   Strokovna in leposlovna     Uspelo:
mišljenje     ekskurzija v Provanso:  - spoznati literaturo v                                         literatura           interdisciplinarne ekskurzije so pri
                      zgodovinskem razvoju             pisemska literatura        Marjana G. Korošec –  (Mali princ; Villon – Zbrano  dijakih vedno zelo dobro sprejete
+         UZG - SLO        južnega dela Francije;            – Pisma Teu            UZG          delo;              – s tem se učijo obiskovati dežele
Interakcijske in  medpredmetne       - individualno delo (priprava         (Vincent van Gogh)                    Antologija trubadurske lirike  in pokrajine s pripravljenimi
komunikacijske   povezave         referatov;                                    Aleksandra Dolenec   (Kondor);            vsebinami in jasnimi cilji –
veščine      +            - govorno nastopanje pred           Villon – življenje in       Gojević –       Van Gogh – Pisma Teu;      celostno doživetje prostora (s čim
                      vrstniki (poročanje              delo;               UZG/arhitektura                    več vidikov); postajajo tudi kritični
+         - Avtentični pouk    pripravljenih vsebin);            balade                          J. Prevert – Barbara      do t. i. »turističnih ogledov« (v
Sodelovalne                 - preučevanje različnih                                                         smislu uživanja in le nakupovanja
veščine      - Raziskovalno učenje  besedilnih vrst za              Razvoj francoščine                                    spominkov)
          (referati tudi iz GLA-  predstavitev obravnavanih           in provansalščina
          GEO-BIO – poročanje)   tem v obiskanem prostoru
                      - priprava brošure              Mali princ –
          - sodelovalno učenje                          Exupery
          (referati v parih)
                                             Prevertovo
                                             pesništvo

                                             Sartre, Camus
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: geografija
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna       Strategije za                                              Izvajalci (oseba
                       Cilji učne ure, enote      Razred,                Čas                Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
 prioriteta      doseganje                              Tema, vsebina             ali tim)
                          ali sklopa        oddelek               izvedbe
  šole        prioritete                                                aktivnosti
kompleksn     AVTENTIČNO        Samostojno           1. letniki Podnebje          Januar   Vsi profesorji     uspelo
o mišljenje    UČENJE          izvajanje meritev z                          2011    geografije
interakcijsk                grafičnim                                                                                                            171
e in                prikazovanjem
komunikaci
jske
veščine,
miselne
navade,
sporazume
vanje v
maternem
jeziku in
tujih jezikih
kompleksno   UPORABA NOVIH   Samostojno       1.,2.,3.  Priprave  Celo  Vsi profesorji  uspelo
mišljenje    TEHNOLOGIJ (IKT)  pridobivanje      letniki  referatov  šolsko geografije
interakcijske  IN DELO Z VIRI   informacij                  leto201
in                                        0/11)
komunikacij
ske veščine,
miselne
navade,
sporazumev
anje v
maternem
in TJ
kompleksno   MP: NEM - GEO   povezava z GEO služi  3.BU II  Vreme in   nov.  Jelka Oder-   uspelo
mišljenje,             kot ponovitev           podnebje   2010  Tanja Golob   (MP je uspela precej
inter. in             vremenskih pojavov v                          bolje kot lansko leto,
komun.               slovenščini, ki jih                          ker je bila razširjena
veščine,              potem spoznamo še v
                                                     na dve uri.)
miselne              nemščini
navade,
sporaz. v
maternem
in TJ                                                                  172
kompleksno   MP        Spoznavanje        1.U    Antična Grčija  OKT.  Marija Janežič  odlično uspelo
mišljenje    ZGO-GEO      geografski značilnosti                2010  Petra Mastnak
interakcijske           Grčije v povezavi z
in                zgodovino Grčije
komunikacij
ske veščine,
miselne
navade,
sporazumev
anje v
maternem
jeziku in
tujih jezikih
kompleksno   MP:        Problematiko staranja   3. BU II  Staranje     april  Jelka Oder –   uspelo (Problematika je
mišljenje    NEM – GEO - BIO  iz besedila v nemščini                2011  Marko Primožič  zaradi svoje aktualnosti
sporazumev            navežemo na biologijo                     – Irena Štimac  zelo motivirala dijake.)
anje v              (staranje celic) in
maternem             geografijo (staranje
jeziku in             prebivalstva)
tujih jezikih
kompleksno   MP GEO - ANJ   Značilnosti Aboriginov,  2.Š    Prebivalstvo   Okt.  Tanja Golob,   uspelo (V naslednjem
mišljenje             vpliv njihovega jezika        Avstralije    2010  Darja Joger   letu bomo to še
miselne              na angleški jezik,                      Avberšek     nadgradili.)
navade              sestava prebivalstva
sporazumev            Avstralije
anje v
maternem
jeziku in
tujih jezikih
kompleksno   MP INF. - GEO   Spoznavanje        1.U    Vodovje     Junij  Ivan Jovan    uspelo
mišljenje             značilnosti morij,                  2011  Marija Janežič
digitalna             jezer, rek sveta,
pismenost             iskanje podatkov na
interakcijske           spletu, predstavitev v                                                                      173
in               power pointu
komunikacij
ske veščine,
sporazumev
anje v
maternem
jeziku in
tujih jezikih
kompleksno Uporaba filma pri  Dijakom na drugačen    Vsi     Ustrezni filmi za  Celo    Vsi profesorji  uspelo
mišljenje,   pouku      način podajati vsebine   razredi   posamezna      šolsko   geografije
miselne            in jih navajati, da           področja      leto
navade,            vključujejo različna
sporazumev           čutila in so se sposobni
anje v             o gledanem
maternem            pogovarjati
jeziku in
tujih jezikih
kompleksno MP ekskurzija –   Spoznavanje        Prvi     Primorska      Sept.   Profesorji    uspelo
mišljenje   športno dan   značilnosti kraških in   letniki             2010    geografije in
interakcijske         flišnih regij/       (razen                   športne vzgoje
in               podgrajsko podolje,    1.U)
komunikacij          Brkini) ter pohod na
ske veščin           Slavnik
sporazumev
anje v tujih
jezikih
kompleksno Projekt VODA    Spoznavanje        3. letniki  Preučevanje     Junij   Tanja Golob    uspelo (dijaki so pridno
mišljenje,           terenskega dela             reke Pake      2011    Marko Primožič  delali)
miselne            Spoznavanje
navade,            značilnosti domače
sporazumev           pokrajine
anje v
mater. in TJ
kompleksno Avtentično učenje  Dijaki širijo svojo      Vsi    Spremljanje     Vse leto  Marko Primožič,  uspelo (Nekatere dijake                                                                          174
mišljenje,               splošno razgledanost      razredi    aktualnih       vsako  Tanja Golob,    to zelo pritegne, radi
interakcijske              in ptidobivajo svoje             dogodkov po      prvo   Marija Janežič   komentirajo
in                   retorične spretnosti.            medijih        uro v            nastopajoče.)
komunikacij                                                mesecu
ske veščine,
sporazumev
anje v
mater. in TJ
        MP           Spoznavanje          Izbirno    Provansa       maj    Tanja Golob,    uspelo (Sodelovala sem
        GEO – UZG        geografskih in        po                      Marjana       samo pri pripravah,
                    umetnostno          letnikih                   Gmajner Korošec   ekskurzije se zaradi
                    zgodovinskih                                          bolniške nisem
                    značilnosti                                           udeležila.)
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: psihologija
Število UČITELJEV: 1

 Razvojna     Strategije za                                           Izvajalci (oseba
                     Cilji učne ure, enote    Razred,                Čas              Samoocena izvajalca           Ocena dijakov
 prioriteta     doseganje                            Tema, vsebina            ali tim)
                        ali sklopa      oddelek               izvedbe
   šole      prioritete                                             aktivnosti
kompleksno   medpredmetna      Psihološka analiza sanj     2.c     Zločin in kazen    April   Ivan Blazinšek  uspelo               Dijaki zelo zadovoljni z
mišljenje    povezava SLO–      v romanu Zločin in                         2011   Andreja Gumzej                     izvedbo.
        PSIH.          kazen.
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: zgodovina
Število UČITELJEV: 3

 Razvojna     Strategije za                                          Izvajalci (oseba
                     Cilji učne ure, enote    Razred,                Čas              Samoocena izvajalca           Ocena dijakov
 prioriteta     doseganje                            Tema, vsebina           ali tim)
                        ali sklopa      oddelek               izvedbe
  šole      prioritete                                             aktivnosti
kompleksno   medpredmetna      Dijaki spoznajo temeljne         1    Kulturno     Januar   Cvetka Bovha in  Dobro uspelo, saj so bili dijaki  Dijaki zadovoljni s kompleksnim
mišljenje,   povezava: ZGO – SLO (  prispevke Grkov za kasnejši       .  zgodovinski pomen   2011    Alenka Šalej  zelo sodelovalni.         pregledom predelanih vsebin
sporazumevanj  tipa B)         znanstveno kulturni razvoj        C  antike za kulturo
                                                                                                       175
e v maternem                  moderne Evrope
jeziku
Kompleksno     medpredmetna         Uporabo francoskega jezika    2. Š    Različni modeli     November  Cvetka Bovha in  Zelo zanimiva           FRA se jim je zdela zelo zanimiv
mišljenje in    povezava ZGO – FRA     za poimenovanje ustrezne           vladanja –        2010   Sonja Bovha   povezava,vendar je bilo čutiti   jezik za zgodovinsko
sporazumevanj   (tipa B)          zgodovinske terminologije           Francoska                      rahlo zadržanosti pri uporabi   terminologijo, istočasno pa
e v tujem jeziku                                       absolutna                      francoščine .           zapleten jezik
                                               monarhija
Kompleksno      medpredmetna       Dijaki spoznavajo, da       2. A    Kako temačen je bil   Maj 2011  Cvetka Bovha,  Odlično izbrana          Navdušila jih je prepletenost
razmišljanje    povezava. ZGO – UZG     naslovna trditev ne drži           v resnici srednji vek       Marjana Gmajner  medpredmetna povezava       vsebin in poznavanja teh dveh
             (tipa B)       povsem in za vsa področja             – Umetnost v            Korošec    glede na temo in obenem zelo    predmetov
                        človekovega ustvarjanja.             srednjem veku                   strokovno podprta v sami
                                                                         izvedbi.
Raziskovalno       Ekskurzija      Z obiskom Antične Emone     Vsi prvi   Zakaj je pomembna    Septembe  Cvetka Bovha   Dijaki so bili dobro        Posebej zanimivo se jim je zdelo
delo                      in razstave iluminiranih     letniki     zgodovina -      r 2010           pripravljeni, zato je ekskurzija  poznavanje dela zgodovinarja na
                        rokopisov v Ljubljani dijaki          zgodovinski viri                  izzvenela zelo pozitivno.     terenu
                        spoznajo konkretno
                        znanstveno delo
                        zgodovinarja na terenu
Kompleksno      Uporaba filma pri    Dijaki na drugačen način    Prvi, drugi   Pri vsebinsko    Celo    Cvetka Bovha   Nekateri dijaki so bolj      Zgodovina je lahko zanimiva tudi
razmišljanje,    pouku , igre vlog in   spoznajo zgodovinske       in tretji  ustreznih poglavjih   šolsko            dovzetni za tovrstno delo, pri   , če ni zgolj informativno
sporazumevanj    avtentično učenje     vsebine in vkjučujejo       letniki     in temah      leto             redkih pa je opaziti tudi rahlo  podajanje vsebin
e v maternem                  različna čutila ; postavljajo                                   odklonilen odnos.
jeziku,                    se v konkretno situacijo
raziskovalno                  nekega čas in prostora ;
učenje,                    dijaki po svoji podobi
problemski                   izdelujejo razne dnevnike,
pristop                    pogodbe, pisma…
Kompleksno      Uporaba novih      Samostojno pridobivanje     Vsi letniki  Priprava referatov     Celo   Cvetka Bovha   Vsi pripravljeni izdelki tudi   Izdelki jih pripravijo do
mišljenje in    tehnologij in delo z viri  informacij                  in krajših esejskih    šolsko           niso na primerni zahtevnostni   samostojnih razmišljanj
digitalna                                            razmišljanj      leto           stopnji.
pismenost
kompleksno     medpredmetna        Dijaki spoznajo razvoj in     1. U     Antična Grčija    November  Petra Mastnak  ni uspelo - delno uspelo -     Dijaki zelo zadovoljni z izvedbo.
mišljenje     povezava: ZGO – GEO     nastanek grških polis, ter                       2010   Marija Janežič  uspelo
          (TP tipa B)         naravno-geo značilnosti                                      Opisna ocena (do 30 besed):
                        Grčije, ki so pripomogle k                                     Uspelo. Edini problem, da te
                        razvoju države.                                          snovi ne jemljejo istočasno pri
                                                                         geografiji.
digitalna     uporaba IKT pri pouku    Dijaki predstavijo referate.    1. U    Antična kultura in    2010/11     …     Dobro uspelo, rer dijaki vadijo  Dijakom bilo všeč, saj so pridobili
pismenost                                          vsakdanje življenje                 javno nastopanje in uporabo    izkušnje o izdelavi projekcije in
                                               v antiki in pvc.                   računalnika.            nastopanja.
digitalna     uporaba IKT pri pouku    Dijaki predstavijo referate.   3. C    Blišč   in   beda  2010/11           Dobro uspelo, rer dijaki vadijo  Dijakom bilo všeč, saj so pridobili
pismenost                                          industr. razvoja                   javno nastopanje in uporabo    izkušnje o izdelavi projekcije in
                                                                                                              176
                                 Vsakd. življenje v        računalnika.       nastopanja.
                                 19.   st. Razvoj
                                 družbe na Slov. v
                                 19. st.
kompleksno   EKSKURZIJA  Z obiskom ustrezne     1.     Zakaj je       Septemb  Pozitivno: z delom na   Delo izven šole jim je bilo
mišljenje          ustanove dijaki    letniki    pomembna       er 2010  terenu dijakom      všeč
              spoznajo konkretno          zgodovina?            razvijamo drugačno
              znanstveno delo                            predstavo o antični
              zgodovinarja na           Zgodovinski viri         kulturni dediščini pri
              terenu (obisk antične                         nas
              Emone in razstave
              iluminiranih
              srednjeveških
              rokopisov v Ljubljani
              Ekskurzija v Celje in         Interna matura    5.    Dijaki lahko pokažejo
              okolico, ki jo     Maturitet              novembe  svoje sposobnosti
              organizirajo Cvetka  na skupina             r     iskanja vsebin in
              Bovha, Zlata Zevnik in                   2010/201  predvsem
              Petra Mastnak,                       1     predstavljanja svojih
              iizvajalci so dijaki                         izdelkov
digitalna   IGRE VLOG  Ponovitev in s tem    1. letnik Izbirna tema:      2.     Menim, da s temi     Dijaki so sicer z malo
pismenost in        utrditev znanja s         Vsakdanje        polletje  nalogami pri dijakih   nelagodnosti, a vendar z
miselne           postavitvijo v           življenje v starem         bolj uspešno razvijam   zadovoljstvom opravili
navade           konkretno situacijo in       veku                miselne navade kot pri  zastavljeno nalogo
              vlogo določenega                           običajnem pouku
              prostora in časa

kompleksno         dijaki spoznajo      1.    projektni dan     2010/   Pozitivno: z delom na   Delo izven šole jim je bilo
mišljenje          obravnavano      letniki               2011    terenu dijakom      všeč
              tematiko v                              razvijamo drugačno
              posameznih                              predstavo o proizvodnji
              zgodovinskih                             kruha in s pomočjo
              obdobjih,                               literature pogledajo v
              s pomočjo danih                            zgodovino
              navodil izdelajo                                                                             177
                  konkretne izdelke, ki
                  jih predstavijo
                  občinstvu
kompleksno   MEDPREDMETNE    V okviru geografske     2.     Samostani na          Dijaki lahko pokažejo   Dijaki se radi odločajo za
mišljenje    POVEZAVE      ekskurzije dijaki    letniki   Slovenskem      2010/201  svoje sposobnosti     izdelovanje seminarskih
        ( ZGO – GEO)    pripravijo referate iz                   1      iskanja vsebin in     nalog
                  nalog samostanov in                          predvsem
                  konkretnega                              predstavljanja svojih
                  samostana                               izdelkov
Kompleksno   ZGO – GLA     Analiziramo glasbo v    3. A in  Glasba 19. in     decemb                Dijaki so z navdušenjem ali
mišljenje,   (Danica Pirečnik  povezavi z        3. B     začetka 20.      er 2010                vsaj pozitivno sprejeli uro,
problemski             zgodovinsko dobo           stoletja kot odraz                     predlagajo celo dve uri in
pristop                                 revolucionarnih                       filmsko ozadje
                                     razmer,
                                     predvsem
                                     narodnih gibanj
                                      določene
                                     zgodovinske
                                     dobe
sporazumev    ZGO- NEM     V zgodovinskem delu 4. letnik     Migracije po     2.     Zelo uspešno        Z zanimanjem so
anje v     (Jožica Plešnik)  predstavimo              drugi svetovni    polletje  predstavljanje       spremljali ure, ki so jim
maternem              okoliščine ekonomskih         vojni v ZRN           zgodovinskega obdobja   bile zato všeč
jeziku in             migracij v 50. letih 20.       zaradi nemškega
tujih jezikih           stoletja, v nemščini pa        čudeža, položaj
                  dijaki obvladajo snov         migrantov v
                  lekcije; uvodna            Nemčiji
                  motivacija bo film
problemski    NOVE METODE   Debatne tehnike     3. U     Izbirne teme pri   2.     Dijaki so se seznanili z  tehnika jim je bila všeč
pristop      DELA                          zgodovini       polletje  novo tehniko in v njej
                                                     pokazali svoje znanje in
                                                     komunikacijske veščine
projektni             Učenje učenja       2. U    Poglavje Etnične,   1.     Menim, da je treba     Pri dijakih je metoda
pristop                                 družbene in      polletje  dijake še dovolj zgodaj  sprejeta povprečno dobro
                                     gospodarske           navaditi na delanje                                                                                 178
                                       spremembe                     zapiskov
projektni             Učenje učenja       1. B      Rimska država in  2.               isto          isto
pristop                                   Antična kulturna  polletje
                                       dediščina na
                                       Slovenskem
Miselne     avtentični pouk:  Dijaki analizirajo     Vsi letniki  Ustrezni filmi za  Šolsko             Z igro vlog v igranih  Dijaki si radi ogledajo
navade     UPORABA      vsebin filmov in se            posamezna      leto              filmih dijaki lažje   filmske odlomke
        FILMA PRI     urijo v zgodovinskem           zgodovinska     2010/2             razumejo in
        POUKU       razmišljanju               obdobja       011              ponotranjijo vsebino
                                                                snovi
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: športna vzgoja
Število UČITELJEV: 5

 Razvojna   Strategije za                                        Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote    Razred,              Čas              Samoocena izvajalca      Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                           Tema, vsebina           ali tim)
                      ali sklopa      oddelek             izvedbe
   šole     prioritete                                          aktivnosti
kompleksno  medpredmetna     Varna hoja, pohodna     1. letniki  Športni dan:    Septem   Morena       uspelo         Večina    dijakov   je
mišljenje,  povezava: ŠVZ,    oprema, prva pomoč             pohod, vzpon v    ber   Pergovnik, Veljko              medpredmetno povezavo
sodelovalne  GEO         in ravnanje ob               sredogorje ob    2010   Vlahović                  geografije  in  športne
veščine              nezgodah, vednje in            poznavanju
                                                                            vzgoje pozitivno sprejela.
                  osvojiti vrh Slavnika           geografskih
                                       značilnosti                                Nekaj pripomb so imeli
                                       terena oz.                                dijaki le zaradi dolžine
                                       področja                                 trajanja ekskurzije oziroma
                                                                            športnega dneva. (od 7. do
                                                                            18. ure)

Kompleksno  Medpredmetna     Dijake naučiti        2. letniki  Projekt: Zdrav   Oktober  Aktiv ŠVZ:     Biologinji in      93% dijakom se zdi
mišljenje   povezava: ŠVZ,    zdravega načina              način življenja  2010-   Repinc,       psihologinja so dale  takšna, strnjena in
       BIO, PSI       življenja, jih seznaniti                   maj    Pergovnik,     oceno USPELO,      poglobljena, oblika
       (projektno učenje)  z motoričnimi in                       2011    H. Bukovnik,                posredovanja teoretičnih
                  funkcionalnimi                              Vlahović,                  informacij pri športni                                                                                          179
sposobnostmi, s    De Costa  Profesorji športne    vzgoji zanimiva in
pozitivnimi vplivi        vzgoje pa za izvedbo   uporabna.
redne telesne vadbe       učiteljev USPELO, za   Največ dijakom je bil všeč
na telo in duševno        izvedbo dijakov pa    projekt kot celota
zdravje.             DELNO USPELO, ker je   ,kombinacija vseh 3
Napredovati v treh        20% dijakov premalo   predmetov, ker so izvedeli
motoričnih            zavzeto in redno     veliko novega, uporabnega
sposobnostih           opravljalo dejavnosti.  o športu, razvijanju
                             sposobnosti, zdravi
                             prehrani, motnjah
                             hranjenja, o zdravem
                             načinu življenja. Všeč jim je
                             bilo tudi, da so bili lahko
                             aktivni v delavnicah.

                             Kar 54,3% dijakov pri 7
                             mesečnem projektu ni
                             našlo stvari, ki jim ne bi
                             bila všeč; saj je največ
                             dijakov (41,3%) pustilo
                             polje prazno, (13%) pa je
                             bilo tudi takšnih, ki so tudi
                             napisali, da ni bilo nič, kar
                             jim ne bi bilo všeč, ker se
                             jim je zdelo vse zanimivo
                             in uporabno. 7 dijakom je
                             bilo predavanja
                             nezanimivo, monotona, 7
                             dijakov pa meni, da so vse
                             to že slišali. 6 dijakom se je
                             zdela predstavitev
                             predavanj v PPt
                             nezanimiva, ker je bilo
                             preveč besedila in premalo
                                            180
                                                                     slik. 3 ni bilo všeč
                                                                     ocenjevanje in še 3 teorija
                                                                     športne vzgoje.

Kompleksno  Medpredmetna    Spoznati različne    3. letnik   Plavanje in  Marec   David De Costa,  uspelo         Radi bi imeli še več
mišjlenje   povezava: ŠVZ,    vodne športe,     posamez   vodni športi  2011   Veljko Vlahović,             različnih športov kot je
       KEM, BIO, ANJ,  izpopolniti tehniko     niki -                Mojca Repinc               jadranje, surfanje….
       NEJ, FIZ, MAT     plavanja       izbirno

                   29. ŠOLA:  I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:

 Razvojna    Strategije za                                  Izvajalci (oseba
                Cilji učne ure, enote   Razred,            Čas             Samoocena izvajalca     Ocena dijakov
 prioriteta   doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                    ali sklopa     oddelek           izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
V poročilu ŠRT ni poročil predmetnih aktivov.
                    30. ŠOLA:    ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: slovenščina
Število UČITELJEV: 5
                                                                                    181
 Razvojna    Strategije za                                    Izvajalci (oseba
                   Cilji učne ure, enote  Razred,            Čas             Samoocena izvajalca   Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                       Tema, vsebina           ali tim)
                       ali sklopa    oddelek           izvedbe
   šole     prioritete                                       aktivnosti
Kritično    Izvedba timskega    slo – geo – zgo - kem   3. aG                 izvajalci:
mišljenje,   dela na strokovni   spoznavajo naravno –    3.bG                 Milica Selinšek    -  delo je
podjetnost   ekskurziji Firence-  geografske in            Kulturne,      maj,   Janja Šterbal       potekalo po
in          Rim      družbeno geografske         geografske in    junij  Vindiš          načrtu, odziv
samoiniciati   Aktiv slo, dru.   pojave, procese           zgodovinske          Samo Plošinjak      dijakov je bil
vnost,                pokrajine in jo           značilnosti Rima       Zdenko Kolarič,      dober, saj so
sporazumev              primerjajo z domačo         Na karti           Andrejka Horvat      pokazali veliko
anje v tujih             pokrajinoekskurzije         označujejo pot,                    mero
jezikih in              se orientirajo v naravi       kulturne                        navdušenja
razvijanje              in s karto             spomenike                     -  ugotavljamo,
maternega              opazujejo in doživljajo       (zgodovinske in                    da dijakom
jezika                pokrajino in            književne)                       povzroča
                   spoznavajo kulturne         fotografirajo                     največ težav
                   razlike in način          naselje, ulico,                    orientacija s
                   življenja              območje                        karto in pisanje
                                     zberejo                        poročil, zato je
                   ugotavljajo vpliv          statistične in                     tem področjem
                   onesnaženega zraka         geografske                       potrebno
                   na kulturno-            podatke                        posvetiti več
                   zgodovinske             grafično in                      časa
                   spomenike              besedilno
                                     oblikujejo
                                     turistični
                                     prospekt
                                     obiščejo
                                     izbrane naravne
                                     in kulturne
                                     znamenitosti in
                                     institucie
                                     na terenu
                                     zbirajo podatke                                                                                  182
                                    in slikovno
                                    gradivo
                                      skicirajo in
                                      analizirajo
                                        potek
                                     ekskurzije ter
                                      oblikujejo
                                      zaključno
                                       poročilo.
Kritično     Medpredmetna   Spoznavanje besedilne   2. aG    Pisanje eseja   Šol. leto    Izvajalci:     -   delo je
mišljenje,    povezava SLO-     vrste – eseja                    2010/20   Andrejka Horvat,       potekalo po
podjetnost     EKN-SOC      Pravopisna pravila                    11    Valerija Ambrož,       načrtu, odziv
in                                                    Evald Mlinarič        dijakov je bil
samoiniciati                                                             dober, saj so
vnost,                                                                pokazali veliko
sporazumev                                                              mero
anje v tujih                                                             navdušenja
jezikih in
razvijanje
maternega
jezika
Kritično     Timska povezava   Evropska unija in   3. letnik  Dijak spozna in   Oktober    Vodja ŠRT,   V celoti           Bilo je zanimivo….
mišljenje,     GEO-EKN      kmetijstvo kot     in 4.   razume pomen     2010     in profeorica
podjetnost                pomembna      letnik   skupne                za geo:
in                 gospodarska panoga         kmetijske            Vesna Trančar,
samoiniciati             Evropska unija in         politike v okviru         Janja Šterbal
vnost                  učinki skupne          EU.                  Vindiš
                   kmetijske politike
kritično    Medpredmetna    Dijaki napišejo eseje  2aG     Pisanje esejev   Šolsko     Izvajalci:   Dijaki so napisali eseje,  »Ne se bati esejev, lotimo
mišljenje,   povezava SLO-                                 leto   Andrejka Horvat,  boljše izdelke smo      se jih !«
podjetnost   EKN-SOC                           Teme iz     2010/20   Valerija Ambrož,  dijakom predstavili,
in       dijaki pridobijo                      sociologije     11    Evald Mlinarič  izkušnja: dijaki v
samoiniciativ  sposobnost                                                 drugem letniku
nost,      divergentnega                                               gimnazije že lahko                                                                                           183
razvijanje  mišljenja,                                              pišejo eseje iz področja
maternega   kompleksnega                                             sociologije, prilagoditev
jezika    razumevanja                                             pa opravimo z več
       problematike                                             naslovi (pomagamo si z
         učitelji se med                                          različnimi naslovi,
        sabo usklajujemo,                                          izbiramo med splošno
         povezujemo in                                           in strokovno tematiko)
         spoznavamo                                            bolj delovni dijaki so
          predmetna                                            veliko pridobili
          področja
          sodelavcev

          31. ŠOLA:   Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, Ižanska12, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET:
Število UČITELJEV:

 Razvojna    Strategije za                                 Izvajalci (oseba
                  Cilji učne ure, enote  Razred,           Čas             Samoocena izvajalca    Ocena dijakov
 prioriteta    doseganje                      Tema, vsebina         ali tim)
                      ali sklopa    oddelek          izvedbe
  šole     prioritete                                    aktivnosti
Poročila ŠRT ni.
                   32. ŠOLA:  ERSŠG Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: zgodovina, geografija, zgodovina umetnosti, sociologija, psihologija, podjetništvo                                                                                184
Število UČITELJEV:8

 Razvojna     Strategije za                                             Izvajalci (oseba
                     Cilji učne ure, enote      Razred,                Čas               Samoocena izvajalca          Ocena dijakov
 prioriteta     doseganje                             Tema, vsebina             ali tim)
                        ali sklopa        oddelek               izvedbe
  šole      prioritete                                                aktivnosti
Razvoj      medpredmetna      Spoznavanje metodologije,    G2A,G2B       Metode     9.11.2010   Janša, Pečarič  Uspelo, dijaki niso pokazali   Razvoj kritičnega mišljenja
kritičnega    povezava        ki omogoča bolj zanesljivo            proučevanja v                    pravega interesa; morda bi
mišljenja                izvajanje sklepov in                sociologiji in                   sodila tema v 3. letnik
                    dokazovanje trditev                 psihologiji,
                                             primerjave obeh
                                            znanosti, postopki
                                            (proces zasnove in
                                              oblikovanja),
                                             raziskovanja in
                                            seminarske naloge
Zmožnost     Medpredmetno      Dijaki spoznajo s procesom    G3. A,G3. B  (Ne)socializacija   22.11.201   Janša, Pečarič…  Uspelo, dijaki so bili zelo   Zmožnost obravnavanja
obravnavanja   povezovanje      socializacije kot s procesom,                      0,              zainteresirani in zadovoljni   konkretnih družbenih pojavov
konkretnih               v katerem se učimo o                         25.11.201
družbenih                življenju v skupnosti in v                        0
pojavov                 katerem oblikujemo (in
                    spreminjamo)socialne
                    identitete, družbene vloge
                    in lastno identiteto ter s tem
                    (re)produciramo družbo
Spodbujanje    Medpredmetno       Dijaki globlje razumejo    G3A,G3B     Soodvisnost    6.12. 2010  Janša,Stanislav  Uspelo, dijake je tema      Spodbujanje aktivnega
aktivnega      povezovanje       soodvisnost varnosti in             varnosti in                    spodbudila k razmišljanju o   državljanstva
državljanstva                 človekovih pravic            človekovih pravic                   človekovih pravicah in večjem
                                                                       upoštevanju
Ugotavljanje    Medpredmetno     Analiza dekadence v družbi    G3A,G3B    Aktualnost »Slike  5.1.2011   Janša, Marn, Fink  Uspelo, čas poročanja      Ugotavljanje kompleksnih
kompleksnih     povezovanje                             Doriana Graya«                    nekoliko predolg,težko je    dosežkov v kurikularnih
dosežkov v                                                                  združit dva predmeta,      povezavah
kurikularnih                                                                 pozitivno-povezovanje med
povezavah                                                                   učitelji
Razvoj       Medpredmetno       Dijaki spoznajo glavne    E2A,E2B,R2  Znanstveni dosežki  17.2.2011,   Grilc, Jerman   Uspelo, povezovanje teorije in  Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega    povezovanje, uporaba  pridobitve s področja fizike v    C     antike-naravoslovje  8.3.2011            prakse omogoči, da si dijaki   digitalne
mišljenja,        ITK         antiki z osvetlitvijo             v antiki                     snov bolj zapomnijo       kompetence,sporazumevanje v
digitalne                 delovanja posameznih                                                        materinem jeziku
kompetence,sp              fizikalnih naprav in dognanj
orazumevanje v                in s tem spoznavajo
materinem                  napredovanje družbe
                                                                                                       185
jeziku
Razvoj       Medpredmetno      S poglobljenim         E3A,E3C  Odsev družbene    6.3.2011    Grilc, Prunk    Uspelo, izbor del v kvizu je bil  Razvoj kritičnega mišljenja
kritičnega    povezovanje,uporaba   spoznavanjem                 stvarnosti v                    pa preširok za razumevanje
mišljenja         ITK       zgodovinskega dogajanja           literaturi med                    literature med vojnama
                      dijaki lažje razumejo vsebino          vojnama
                      posameznih literarnih del
Ugotavljanje     Medpredmetno     Dijaki spoznajo aktivnosti na  G1B    Olimpijske igre v  6.3.2011   Stanislav, Vulić  Uspelo, dijaki so bili zelo     Ugotavljanje kompleksnih
kompleksnih      povezovanje      antičnih olimpijskih igrah,        antični Grčiji                    aktivni, naučili so se ugotavljat  dosežkov v kurikularnih
dosežkov v                  ocenijo njihovo vlogo in                                    podobnosti in različnosti      povezavah, razvoj kritičnega
kurikularnih                pomen dosežkov primerjajo                                     časovno različnega         mišljenja
povezavah,                     s sodobnimi OI                                      zgodovinskega dogajanja
razvoj
kritičnega
mišljenja
Razvoj        Medpredmetno         Dijaki spoznajo      G2A    Razsvetljenstvo v  12.10.201   Stanislav,Stare   Uspelo, dijaki so tudi pri     Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega      povezovanje       razsvetljenske ideje in           Evropi     0,13.10.20            prebiranju drugih tekstov      sporazumevanje v materinem
mišljenja,                   njihove značilnosti                      10              prepoznali razsvetljenske      jeziku
sporazumevanj                primerjajo s sedanjostjo                                    ideje jih komentirali
e v materinem
jeziku
Kurikularne     Medpredmetno       Dijaki spoznajo usodo    G3A,G3B  Usoda nemškega    6.4.2011,8  Stanislav, Vidmar  Uspelo, s povezovanjem       Kurikularne povezave,razvoj
povezave,razvo    povezovanje       nemškega prostora ob          prostora ob koncu   .4.2011             zgodovinskih dokazov,        kritičnega mišljenja,sporazume-
j kritičnega                koncu 2. svetovne vojne,          hladne vojne                     filmskih virov in literarnih del  vanje v materinem in tujem
mišljenja,spora                  nastanek dveh                                       so dijaki dobili odličen      jeziku, spoštovanje človekovih
zume-vanje v                Nemčij,obsodijo nacizem in                                    vpogled v različnost        pravic
materinem in                primerjajo življenje v ZRN in                                   zahodnega in vzhodnega
tujem jeziku,                     NDR                                          sveta, z veseljem so rešili
spoštovanje                                                                 igrico na koncu ure
človekovih
pravic
Kurikularne     Medpredmetno       Dijaki bolj razumejo    G4A,G4B  Feri Lainšček-roman  29.11.201  Stanislav, Stare,  Uspelo, dijaki so bolj razumeli   Kurikularne
povezave,spora    povezovanje        umetniško delo ob             za maturo    0,3.12.     Zorko      dogajanje romana ob         povezave,sporazumevanje v
zumevanje v                  poznavanju družbene                      2010              poznavanju družbene in       materinem jeziku,kritično
materinem                  stvarnosti in preteklosti                                    zgodovinske stvarnosti       mišljenje
jeziku,kritično
mišljenje
Kurikularne     Medpredmetno      Dijaki spoznajo zgodovino   G2A,G2B   Karantanija in   13.9. 2010  Stanislav, Janša,  Uspelo, izkustveno učenje na    Kurikularne
povezave,spora  povezovanje,ekskurzija  Karantanije, usodo koroških         usoda koroških            Škerbot     terenu je pripomoglo k       povezave,sporazumevanje v
zumevanje v                  Slovencev v 19. in 20.         Slovencev v 19. in                   trajnejšemu znanju         materinem jeziku
materinem                   stoletju in geografske           20. stoletju
jeziku                     značilnosti dežele
Razvoj        Medpredmetno      Dijaki spoznajo vzroke,    G3A   Začetek 2. svetovne  31.3.2011  Stanislav,Višnikar  Uspelo, dijaki so ob »dvojni«    Razvoj kritičnega mišljenja,
                                                                                                          186
kritičnega       povezovanje       povod in začetek 2.             vojne                      razlagi in poznavanju novih    sporazumevanje v materinem in
mišljenja,                  svetovne vojne( analizirajo                                   pojmov v slovenskem in      tujem jeziku, spoštovanje
sporazumevanj                 dogajanje ob zemljevidu),                                    nemškem jeziku pridobili     človekovih pravic
e v materinem                opišejo in ocenijo posledice                                   trajnejše znanje
in tujem jeziku,
spoštovanje
človekovih
pravic
Razvoj        Medpredmetno      Dijaki spoznajo dogajanje v   R2B      Ameriška      29.3.2011  Stanislav,Šivic  Uspelo, dijaki osvojili nove   Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega       povezovanje      ameriški državljanski vojni,       državljanska vojna                   pojme v materinem in tujem    sporazumevanje v materinem in v
mišljenja,                  ovrednotijo pomen odprave           in odprava                     jeziku in v členih ustave ZDA   tujem jeziku, spoštovanje
sporazumevanj                 suženjstva v okviru širjenja         suženjstva                     prepoznali razsvetljenske     človekovih pravic
e v materinem                   razsvetljenskih idej                                    ideje
in v tujem
jeziku,
spoštovanje
človekovih
pravic
Kurikularne      Medpredmetno        Dijaki na primerih     G3A,G3B  Totalitarni sistemi v  6.12. 2010  Stanislav,Janša  Uspelo, dijaki so ob koncu ure  Kurikularne povezave,
povezave,       povezovanje       totalitarnih gibanj 20.          20. stoletju                    ovrednotili-obsodili najhujše   sporazumevanje v materinem
sporazumevanj                 stoletja spoznajo kršitve                                   kršitve človekovih pravic in se  jeziku, spoštovanje človekovih
e v materinem                   človekovih pravic                                     zavzeli za njihovo spoštovanje  pravic
jeziku,
spoštovanje
človekovih
pravic
Razvoj        Medpredmetno         Dijaki spoznajo     E3B,R3B   Organizacijska    26.5.2011  Pantič, Amresh                   Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega       povezovanje      organizacijsko shemo tudi v       shema in poslovne      in                              kurikularne povezave
mišljenja,                  angleškem jeziku.Ozavestijo          naloge       27.5.2011
kurikularne                   poznavanje angleške
povezave                    poslovne terminologije v
                       podjetništvu in zaposlovanju
Razvoj        Medpredmetno        Dijaki prepoznajo in     G2A   Baročna umetnost    7.10.2010  Korošec,Stare   Uspelo, zadovoljni dijaki,    Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezovanje, uporaba   razumejo celostno umetnino                                    kompatibilnost učiteljev     digitalna kompetenca
mišljenja,       IKT pri pouku
digitalna
kompetenca
Razvoj         Medpredmetno       Dijaki prepoznajo in    E1A,E1B   Pojmi antične     11.1.2011  Korošec,Kerin   Ni uspelo, nivo elektronikov   Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezovanje, uporaba   razumejo celostno umetnino          umetnosti v                     ne dopušča takega načina     digitalna kompetenca
mišljenja,     IKT,razvijanje osebnega                       angleškem jeziku                   pouka, nekompatibilnost
digitalna         doživljanja                                                     učiteljev
kompetenca
                                                                                                         187
Razvoj        Medpredmetno        Dijaki prepoznajo in    E1C    Biblija v slikarstvu  18.2.2011  Korošec,Lasbaher  Delno uspelo, dijake je bilo    Razvoj kritičnega mišljenja, razvoj
kritičnega     povezovanje, uporaba   razumejo celostno umetnino                                    težko motivirat, niso dojeli    digitalne kompetence
mišljenja,       IKT, razvijanje                                                    bistva snovi
razvoj digitalne  osebnega doživljanja
kompetence
Razvoj        Medpredmetno        Dijaki prepoznajo in   E1A,E1B  Baročna umetnost    16.5.2011,  Korošec,Prunk   Zelo uspelo v E1B, delno      Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezovanje, razvijanje  razumejo celostno umetnino                    20.5.2011            uspelo v E1A, kompatibilna     digitalna kompetenca
mišljenja,     osebnega doživljanja                                                   učitelja, samomotivacija v E1B
digitalna
kompetenca
Razvoj        Medpredmetna        Dijaki prepoznajo in   G1A,G1B   Kako izdelamo     16.11.201   Korošec,Krapež  Uspelo, dijaki so uspešno     Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezava, uporaba IKT,  razumejo celostno umetnino         dober plakat     0,18.11.20           izdelali plakate          digitalna kompetenca
mišljenja,     razvijanje osebnega                                      10
digitalna        doživljanja
kompetenca
Razvoj        Medpredmetna        Dijaki prepoznajo in    G1A       Kurent      2.12.2010   Korošec,Stare   Uspelo, dijaki so bili navdušeni  Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezava, razvijanje   razumejo celostno umetnino                                    nad delom z glino         digitalna kompetenca
mišljenja,     osebnega doživljanja
digitalna
kompetenca
Razvoj        Medpredmetna        Dijaki prepoznajo in    G1A      Zlati rez     8.2.2011,1  Korošec, Pleša  Uspelo, dijaki so bili navdušeni  Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega       povezava       razumejo celostno umetnino                    0.2.2011            nad idejami antičnih mislecev   digitalna kompetenca
mišljenja,
digitalna
kompetenca
Razvoj        Medpredmetna        Dijaki prepoznajo in   E3A,E3B,  Kaj je dober logotip-  13.4.2011.  Korošec,Orehek   Zelo uspelo, veliko zanimanje   Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega     povezava, razvijanje   razumejo celostno umetnino   E3C    izdelava plakata   9.5.2011,1           med dijaki , predlog-da se     digitalna kompetenca
mišljenja,     osebnega doživljanja                                   3.5.2011,1           naslednje leto razširi v cel
digitalna                                                   8.5.2011            modul
kompetenca
Razvoj        Medpredmetna       Dijaki se pripravijo na  G3A,G3B    Priprava na     5.4.2011    Grilc,Vidmar   Zelo uspelo, obogatitev pouka   Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega       povezava         ekskurzijo v tujino           strokovno                      s pričevanjem g. Ježa       spoštovanje človekovih pravic
mišljenja,                                         ekskurzijo
spoštovanje
človekovih
pravic
Razvoj        Medpredmetno      Priprava na seminarsko delo  G2A,G2B  Seminarsko delo pri   9.11.2010   Janša, Pečarič  Uspelo, slaba opremljenost     Razvoj kritičnega mišljenja,
kritičnega       povezovanje                            psihologiji in                    učilnice 202 kot          digitalne kompetence
mišljenja,                                      sociologiji-navodila                  pomanjkljivost pri izvedbi ure
digitalne                                         za naloge
kompetence
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)


                                                                                                            188
PREDMET: ŠVZ
Število UČITELJEV:3

Učenje učenja  Športno       Razvoj kompetence      G1A, G1B,  ZDV-BIO (zdrava    22.-26.  Mojca Stare Aljaž,                  Z dijaki prvih letnikov smo v
- socialne   naravoslovni tabor  učenje učenja s       G2A IN   prehrana),      novembe    Sonja Zver,                   celoti izpolnili pričakovanja, ki
veščine     Gorenje       poudarkom na razvoju     G2B    socialne veščine    r 2010  Stanislav Veruška                  smo si jih zastavili pred
                   socialnih veščin            (razredničarke),          Karlo,Slavica                   začetkom tabora. Dijaki, so se
                                       ŠVZ (pohodništvo,         Škerbot, Rasto                   skozi dejavnosti na sproščen
                                       plezanje na           Snoj, Riko Jerman,                  način spoznavali med seboj in
                                       umetni steni in          Sonja Krapež,                   stkali vezi, ki bodo v bodoče
                                       igre z žogo) in FIZ        Aleksandra Saša                   ugodno vplivale na klimo v
                                       (astronomija)            Kučan, Tomo                    razredu.
                                                       Omahna, Rastislav                  Za razliko od prvih letnikov, ki
                                                         Snoj Darinka                   so v bili zelo motivirani za
                                                        Plankar In Igor                  delo in izvajanje vsebin, so bili
                                                           Vulić                     drugi letniki manj
                                                                                  kooperativni. Razlog za to se
                                                                                  lahko skriva v slabši
                                                                                  predpripravi drugih letnikov
                                                                                  za tabor (več energije smo
                                                                                  porabili za pripravo tabora za
                                                                                  prve letnike) in v
                                                                                  problematičnem razredu G2B
                                                                                  (nekaj dijakov je zelo
                                                                                  težavnih).
Kritično    medpredmetna     Dijaki se seznanijo z    G1A in   Antična grčija –   marec   Stanislav Veruška  Čoh,Uranjek: Starogrška     Pri uri je prisostvoval tudi
mišljenje    povezava ZGO-ŠVZ   geografsko lego Olimpije,  G1B     Olimpijske igre    2011    Karlo        atletika; Ljubljana, Inštitut  ravnatelj Silvester Tratar.
                   vsehelensko idejo in                           in Igor Vulić    za sport            Zaradi zanimivosti teme, bi
                   spoznajo razlike med OI                                    -Bratož: Grška zgodovina,    bilo smilselno takšno
                   antične grčije in OI                                     ZZDS, Ljubljana, 1997      povezavo izvesti v sklopu blok
                   moderne dobe.                                                         ure vendar zaradi urnika to
                                                                                  nismo uspeli izvesti.
Kritično    medpredmetna     Ozaveščanje lastnih     G2A in   Družina kot      junij   Karmen Pečarič in  Dr. Mojca Dupona Topič:
mišljenje    povezava PSI-ŠVZ   vrednot v družini in    G2B     gibalo športne    2011    Igor Vulić      Družina kot gibalo športne
                   primerjava z medijsko          aktivnosti                      aktivnosti, Klub polet,
                   izraženimi stališči o                                     2007
                   družini (kritično
                                                                                                  189
                spremljanje vsebin o
                družini – družinski
                zakonik)
4.4 Poročila aktivov (za vsak predmet posebej)
PREDMET: SLO
Število UČITELJEV:8

Razvoj    Medpredmetno   Dijaki s poznavanjem in z  R4.A,  Seminarska oz.         Mojca Prunk,    uspelo             Razvoj kritičnega mišljenja;
kritičnega  povezovanje;   zavestjo o pomembnosti   R4.B,  zaključna naloga        Ludvik Lazar,                   kulturna zavest in izražanje v
mišljenja;           materinega jezika in    N4.A   pri strokovnem         Mojca Stare Aljaž  Sodelovanje je bilo zelo   maternem jeziku...
kulturna            izražanja v njem      L4.A,   predmetu na          Marjeta Šušteršič  koristno, tako za dijake kot
zavest in            oblikujejo svoj končni   L 4.B  poklicni maturi        Menart       za učitelje strokovnih
izražanje v           izdelek pri strokovnem                       Alenka Zorko    predmetov. Vsi so se bolj
maternem            predmetu.                                        potrudili. Bomo pa kriterije
jeziku...                                                        za prihodnje leto
                                                            natančneje dorekli.
Razvoj    Medpredmetno   Dijaki s poznavanjem    E1.A     Slovenska    Maj 2011   Mojca Prunk    uspelo            Razvoj kritičnega mišljenja;
kritičnega  povezovanje;   umetnostno-         E1.B  književnost v času  (1 ura)    (E1.B,1.A)                   kulturna zavest in izražanje v
mišljenja;  Uporaba ITK pri  zgodovinskih                baroka    Maj 2011  Gabriela Korošec  Prvič sva se opirali na    maternem jeziku...
kulturna   pouku       spomenikov in njihovih                  (1 ura)    (E1.A,1.B)   posamezno slikovno
zavest in            značilnosti razumejo                                  gradivo, drugič pa sva
izražanje v  SLO-UME      slogovne značilnosti                                  izpostavili celostno
maternem            baročne literature.                                   podobo baroka in je bilo
jeziku...                                                        razumevanje pri dijakih,
                                                            zakaj skupna ura, boljši.
Razvoj    Medpredmetno   Dijaki s pomočjo      E3.A    Literarno     Januar            delno uspelo          Razvoj kritičnega mišljenja;
kritičnega  povezovanje;   poglobljenega            ustvarjanje kot    2011     Mojca Prunk                  digitalna kompetenca;
mišljenja;  uporaba IKT pri  zgodovinskega znanja        odsev družbene    (1 ura)     (E3.A)    Pri kvizu bi bilo treba    sporazumevanje v maternem
digitalna   pouku       razumejo in doživljajo       stvarnosti v času        Tinkara Grilc    odstraniti vprašanja, ki se  jeziku; kulturna zavest in
kompetenca;  SLO-ZGO      literarna dela kot del         med obema          (E3.A)       ne navezujejo na drugi del   izražanje …
sporazumeva           družbenozgo-dovinskega         vojnama.                    ure – bes. umetnost, ker
nje v              dogajanja.                                       marsikatero vprašanje, ki
maternem                                                        ga odprejo dijaki, nima
jeziku;                                                         nobene zveze z
kulturna                                                        nadaljevanjem ure, veliko
zavest in                                                        pa jih ostane
izražanje …                                                       neodgovorjenih.                                                                                            190
Razvoj    Medpredmetno     Dijaki ob branju besedila   E2.A   Predstavitev    28.1.    LUDVIK LAZR                   Razvoj kritičnega mišljenja
kritičnega  povezovanje      W. Scotta IVANHOE       E2.B   romana v slo..   2011    DARJA L. MRAZ
mišljenja  SLO-ANG        spoznavajo različnost          Obravnava
                  prevodov, ob vsebinski in        odlomka v slo. in  4.2.2011
                  jezikovni interpretaciji        ang..
                  spoznajo tudi njegov          Besedišče v obeh
                  življenjepis in družbene        jezikih.
                  okoliščine.
Razvoj    Medpredmetno     M. Jesih: Novica                            LUDVIK LAZAR                   Razvoj kritičnega mišljenja
kritičnega  povezovanje      The news            E3.B   Obravnava            DARJA L. MRAZ
mišljenja  SLO-ANG                            odlomka v slo. in  4.2.2011
                                      ang..

Strokovna  Kurikularne      Dijaki razvijejo zmožnost   G 3. B  Seminarska      Januar   Zorko, Marn,   Uspelo             Strokovna pismenost
pismenost  povezave       kritičnega presojanja          naloga        2011     Vehovec,
                  strokovnih sporočil.                     (2 uri)  Lokovšek, Fink,  Strategije, navedene v
                  Sposobni so prepoznati         Strokovno              Vidmar    drugem stolpcu, so bile    Razvijanje kritičnega mišljenja
Razvijanje             glavne značilnosti takih        poročilo                     dobro izbrane in usklajene.
kritičnega  Interaktivno timsko  besedil, njihov namen in                   27. 5.   Zorko, Marn,   Več učiteljev je posamično
mišljenja  poučevanje      znajo jih tudi sami tvoriti.                 2011     Vehovec,    in skupaj uspelo doseči
       (SLO-RAČ-ELE-ANG)                                 (1 ura)  Lokovšek, Fink,  skupni cilj, da dijake
                                                        Vidmar    strokovno bolje
                                                               opismenimo na področju
                                                               seminarskih nalog in
       Sodelovalno                                         Zorko, Marn    strokovnega poročanja,
       poučevanje                                    Oktober            kar jim bo olajšalo delo
       (SLO-SLO)                                     2010-            prihodnje leto, ko jih čaka
                                                maj 2011           matura.

Medijska   Kurikularne      Dijaki razvijejo zmožnost   G 2. B  Publicistična     16. 3.   Zorko, Stare  Uspelo             Medijska pismenost
pismenost  povezave       kritičnega presojanja          besedila       2011
                  časopisnih sporočil.                     (1 ura)           Ponovila sem uro, ki je bila
                  Sposobni so prepoznati                                  izvedena lansko leto,     Razvijanje kritičnega mišljenja
Razvijanje             glavne značilnosti takih                                 tokrat z drugo kolegico. Na
kritičnega  Interaktivno timsko  besedil, njihov namen in                                 podlagi prejšnjih izkušenj
mišljenja  poučevanje      znajo jih tudi sami tvoriti.                               je bila izvedena dobro, saj
       (SLO-SLO)                                                    sem vedela, kje so pasti.                                                                                               191
                                                               Morda bi bilo le bolje, da
                                                               bi jo razširili še na eno uro,
                                                               saj je bilo delo v skupinah
                                                               zastavljeno preširoko in je
                                                               bilo premalo časa za
                                                               sintezo.
Razvijanje   Interaktivno timsko  Dijaki kritično presojajo  G 4. A  Feri   Lainšček:  3. 12.  Zorko, Stanislav-  Uspelo              Razvijanje kritičnega mišljenja
kritičnega   poučevanje      vlogo in pomen            Ločil bom peno    2010     Karlo
mišljenja   (SLO-ZGO)       zgodovinske snovi v          od valov       (1 ura)            Izkazalo se je, da je
                   maturitetnem romanu.                                   povezovanje med SLO in
                                                               ZGO v okviru priprav na
                                                               maturitetni esej zelo
                                                               koristno. Ta praksa bi se
                                                               morala v prihodnjih letih
                                                               razširiti tudi na druge
                                                               predmete, če je to
                                                               smiselno.
Strokovna   Interaktivno timsko  Dijaki znajo razčleniti   R 4. A  Ponovitev teme    10. 12.   Zorko, Fink    Uspelo              Strokovna pismenost v
pismenost v  poučevanje      notranjo in zunanjo          za ustni del     2010                             maternem in tujem jeziku
maternem in  (SLO-ANG)       zgradbo renesančnega         poklicne mature:   (1 ura)            Prav gotovo je priprava na
tujem jeziku             soneta ter so sposobni        Renesančni sonet                  poklicno maturo
                   uporabiti temeljne                                    uspešnejša, če ponovimo
                   strokovne izraze s                                    nekatere teme iz prejšnji
                   področja literarne teorije                                let skupaj z učiteljem ANG.
                   in zgodovine v angleščini                                Še bolje pa je, če vsebino
                   ter slovenščini.                                     nadgradimo z novimi
                                                               spoznanji.

 Strokovna   Interaktivno timsko                R 3. B  Seminarska      24. 11.  Zorko, Kocjan   Uspelo                Strokovna pismenost
 pismenost   poučevanje      Dijaki razvijejo zmožnost       naloga        2010
        (SLO-VOS)       kritičnega presojanja                   (1 ura)            Takšen koncept ure sva že
                   strokovnih sporočil.                                   drugič ponovili, saj sva
                   Sposobni so prepoznati                                  ugotovili, da je koristen in
                   glavne značilnosti                                    dijake strokovno opismeni
                   seminarskih nalog, njihov                                na področju seminarske
                                                               naloge, ki je zanje
                   namen in znajo jih tudi
                                                               prihodnje leto del poklicne
                                                               mature. S kolegico se že                                                                                               192
                  sami tvoriti.                                     dobro ujemava. Opažava,
                                                             da so bile letos seminarske
                                                             naloge v R 4. A zato bolje
                                                             napisane, kar pričakujeva
                                                             naslednje leto tudi v
                                                             sedanjem R 3. B. Zato bova
                                                             s timskim poučevanjem
                                                             nadaljevali.
Strokovna  Interaktivno timsko  Dijaki znajo sami      R 3. B  Govorni nastop:   11. 5.  Zorko, Kocjan   Uspelo            Strokovna pismenost
pismenost  poučevanje      učinkovito, strokovno in       predstavitev     2011
       (SLO-VOS)       časovno ustrezno           seminarske     (1 ura)
                                    naloge s PP                   Enako kot zgoraj velja tudi
                  predstaviti občinstvu
                                                             za najino drugo uro, ko sva
                  seminarsko nalogo, ki je                               dijake pripravile na
                  vsebinsko v skladu s                                 govorni nastop
                  sodobnimi strokovnimi                                 (predstavitev seminarske
                  spoznanji, hkrati pa                                 naloge).
                  upoštevajo tudi temeljna
                  retorična pravila.

                  Razvijejo IKT-
                  kompetenco.

Razvijanje  Medpredmetno     Primerjava izvirnika s   G 3. A  O. Wilde, Slika  17. 12.:    Marn,     Uspelo            Razvijanje
kritičnega  povezovanje      prevodom;               Doriana Graya   Slika D.  Janša, Pečarič,                 kritičnega mišljenja
mišljenja  – sodelovalno     Razčlemba in presojanje                 G.        Fink,    Izbrana tema je
       poučevanje      izbranega romana z                   (gledal.           zaznamovala 12 ur pouka
                  literarnega, sociološkega                predst.)           (od tega smo 4 ure izvedle
       SLO-PSI-SOC-ANG    in psihološkega vidika.                                z ITP), 2 uri sta bili
                                              Januar            namenjeni ogledu
                                               2011:            gledališke predstave
                                              5. 1.:            dramatiziranega romana.
                                              SLO/PSI/           Menim, da smo
                                              SOC, 2            zastavljene cilje dosegle
                                              uri ITP:           brez večjih težav zaradi
                                              Presojajo           dobrega (večurnega)
                                              posamez            načrtovanja in
                                                                                       193
nikove    usklajevanja. Dijaki so
identitet  aktivno sodelovali, dobili
e,      širši uvid v izbrano temo in
vrednot   povezali znanja,
in      pridobljena pri različnih
odklonsk   predmetih. Svoj kritičen
osti s    odnos so lahko pokazali v
psihološk  eseju, ki smo ga ocenile tri
ega in    profesorice.
sociološk  Pri tem so nastala različna
ega     učna gradiva.
vidika v
povezavi
z lit.
delom

7. 1., 2
uri: SLO
(pravopis
ne vaje)

10. 1., 2
uri:
SOC/SLO
(odklons
kost,
navodila
za esej)

10. 1., 1
ura: Pri
ANG so
po
predhod
ni razlagi
neznanih
besed
učenci v
                      194
dvojicah
izražali
mnenja o
izrekih iz
predgov
ora in
ugotavlja
li
kontrave
rznost
nekateri
h izrekov
s stališča
sprejetih
moralnih
vrednot.

12.1., 2
uri:
pisanje
eseja

14. 1., 1
ura:
Slika D.
G.
(video)
pri ANG

26.1.:
SLO-PSI-
SOC, 2
uri (ITP):
analiza
rezultato
v pisnega
ocenjeva
nja
       195
                                               (Janša,
                                               Pečarič
                                               Marn)

Strokovna  Kurikularne      Dijaki so sposobni so      G 3. A  Seminarska    2., 4. 9.     Marn,      Uspelo            Strokovna pismenost
pismenost  povezave       prepoznati glavne             naloga      feb.2011   Zorko, Vehovec,
                  značilnosti strokovnih                   : 4 ure    Lokovšek, Fink,   Posamično in skupaj smo
                  besedil, njihov namen in         Strokovno             Vidmar      navedeni učitelji      Razvijanje kritičnega mišljenja
Razvijanje             znajo jih tudi sami tvoriti.       poročilo                       uspeli doseči skupni cilj:
kritičnega                                                            izboljšati strokovno
mišljenja             Razvijejo zmožnost                                       pismenost dijakov
                  kritičnega presojanja                                     (tvorjenje strokovne
                  strokovnih sporočil.                                      seminarske naloge,
                                                         Marn,      strokovnega poročila) in
       Interaktivno timsko                                       Zorko Vehovec,    jih pripraviti za izdelavo
       poučevanje                                    27. 5.: 1   Lokovšek, Fink,   maturitetne seminarske
       SLO-RAČ-ELE-ANG                                 ura (ITP):     Vidmar      naloge v prihodnjem letu.
                                               skupna               Učitelji smo izdelali
                                               evalvacij              priporočila za izdelavo
                                               a                  seminarske naloge in
                                               ocenjeni              ocenjevalne obrazce za
                                               h                  vrednotenje kompleksnih
                                               seminars              dosežkov. Prihodnje leto
                                               kih nalog  Zorko, Marn      bomo morali izdelati
       Sodelovalno                                                     natančnejša navodila za
       poučevanje                                                      izdelavo maturitetne
                                                                 seminarske naloge.


                                               Oktober
                                               2010–
                                               maj 2011


Razvoj    Medpredmetno     Dijaki razvijajo zmožnost   G 2. A   MEDIJSKA     Nov.201   Mojca Stare-Aljaž,                 Razvoj kritičnega mišljenja
kritičnega  povezovanje      kritičnega vrednotenja          PISMENOST –   0 – febr.  Mojca Fink, Sonja   V okviru ponovitve      MEDIJSKA PISMENOST
mišljenja  TIMSKO        časopisnih/revialnih           spoznavanje   2011     Zver in tuji učitelj  lanskoletnega projekta
MEDIJSKA   POUČEVANJE      sporočil/naslovov. Po           publicističnih  8 ur                Medijska pismenost smo
                                                                                                 196
PISMENOST  SLO – ANG  kriterijih, do katerih         besedil              Mojca Stare-Aljaž,  se medpredmetno
            pridejo sami, znajo      G 2. A                   Mojca Fink in tuji  povezovali s skupnim
      SLO – ANG  tvoriti/izboljšati naslove                  14. 4.    učitelj        ciljem, da dijaki kritično
            in novinarske besedilne         VRSTA         2011                pristopijo do publicističnih
            vrste, ki so jih sami          ČASOPISOV –      2 uri    Mojca Stare- Aljaž,  besedil, zlasti do
            predhodno napisali.           primerjava med           Alenka Zorko     časopisnih naslovov –
            DIJAKI USTVARIJO        G 2. A  ang. In slov.                      dijaki so se naučili pisati
      SLO – SLO  ČASOPIS.                časopisi              Mojca Stare- Aljaž,  publicistična besedila,
                                (časopisni      16. 3.    Sonja Zver      ustvarjali naslovje in
                                naslovi)       2011                oblikovali članke za šolsko
      SLO - NEM                 G 2. A             2 uri    Mojca Stare-Aljaž,  glasilo VEGOVC.
                                PUBLICISTIČNO           Gabrijela Korošec   V drugem letniku je delo
                                BESEDILO –                        uspelo.
                            G 2. A  naslovje (kritičen  3. 2.                               PRIMERI DOBRE PRAKSE
      SLO – UME                      pristop)       2011                Timsko poučevanje se je v
                                           1 ura               navedenih primerih
PRIMERI                             INTERVJU –                        pokazalo za ustrezno, saj
DOBRE          Dijaki znajo prepoznati         izdelava v slov. in                   so dijaki spoznavali
PRAKSE         baročni slog v literaturi in  G 2. A  nem. jeziku      7. 10.               baročni slog v slikarstvu,
            umetnosti.                          2010     Mojca Stare-Aljaž,  glasbi in literarnem
                                           1 ura    Veruška Stanislav   besedilu hkrati, zato so te
      SLO – ZGO  Dijaki spoznavajo, in s         BAROK – literarni                    značilnosti med seboj
            tem tudi uzavestijo,      G 2. A  in umetnostni                      primerjali – pomeni, da so
            pomen razsvetljenstva, ki        slog                           bili zelo aktivni, ker so v
            je bilo vsestransko           RAZSVETLJENSTV                      različnih zvrsteh umetnosti
            gibanje meščanstva v 18.        O – družbeno in    12.                iskali podobnosti sloga.
            stol.                  duhovno gibanje    10.2010
                                           in 13. 10.             Podobna ugotovitev velja
                                           2010                tudi za razsvetljenstvo, ki
                                           2 uri               je bilo predstavljeno kot
            Dijaki spoznajo                        22. 10.              zgodovinsko in literarno
            povezanost med                        2010
                                                             obdobje skozi film in
            literarnimi ustvarjalci v                   1 ura
            Evropi in znajo razložiti                                    literarno besedilo. Takšen
            sonet v obeh jezikih.                                      način od dijakov zahteva
                                                             kritičen pristop in sintezo.
                            G 4. B
                                                                                        197
                                                            Za pisanje maturitetnega
                                                            eseja so dijaki dobili širše
                                                            znanje o Prekmurju po prvi
                                                            svetovni vojni, kot pa ga je
                Dijaki znajo povezati
                družbeno-politični čas po                                navajal avtor romana v
                prvi svetovni vojni, ki ga       MATURITETNI    29. 11.            literarnem besedilu – zlasti
                spoznavajo skozi            SKLOP ZA ESEJ –  2010              je to pomembno pri
                Lainščkov roman, z           F. LAINŠČEK,   1 ura             vrednotenju literarnega
                resničnimi zgodovinskimi        LOČIL BOM PENO                  besedila.
                dejstvi.                OD VALOV          Mojca Stare-Aljaž,
                                                  Mojca Fink in tuji  Izvedli sva poskus analize
                                                  učitelj                       STROKOVNA PISMENOST V
                                                            soneta v slovenskem in
                                                                            MATERNEM IN TUJEM JEZIKU
                                                            angleškem jeziku – slušni
                                                            prenosnik – ter         KRITIČNO MIŠLJENJE
                               G 1. A                          spoznavanje literarnih
STROKOVNA   SLO – ANG                                                 pojmov v obeh jezikih. Pri
PISMENOST V                                                       preverjanju znanja se je
MATERNEM                                                        pokazalo, da so si dijaki
IN TUJEM
                                                            lažje zapomnili osnovne
JEZIKU                                               Mojca Stare-Aljaž,
                                                  Ingrid Ukmar,    literarne pojme.        STROKOVNA PISMENOST
KRITIČNO                                              Maja Azarov
MIŠLJENJE                               SHAKESPEARE –                  V prvem letniku smo       UČENJE UČENJA
                                    SONET                      izvajali projekt Učenje
                                    (utrjevanje    25. 5.             učenja, zlasti smo se
                                    znanja o     2011              seznanjali, kako se učiti
                                    značilnostih   2 uri             določen predmet, torej
                                    renesančnega
                                                            katere strategije je dobro
       SLO – KEM – INF                     soneta)
                                                            uporabljati, zato so morali
STROKOVNA
PISMENOST                                                        pripraviti strokovno
                                                            poročilo pri kemiji, ki so ga
UČENJE             Dijaki se naučijo pisati in                               predstavili kot govorni
UČENJA             uporabljati pri                                     nastop pri slovenščini in še
                laboratorijskih vajah                                  pri informatiki v power-
                strokovno poročilo.
                                                                                          198
                 Obvladajo pisno normo                                 point predstavitvi.
                 strokovnega besedila in
                 ga znajo predstaviti v        BESEDILNE VRSTE                 Menim, da je bilo moje
                 govorjeni obliki.           – strokovno                   delo uspešno tudi zato, ker
                 Dijaki se na govorni         poročilo                    sem uvajala nove pristope
                 nastop pripravijo tako,
                                                            samo tam, kjer sem sama
                 da uporabijo določene
                 strategije učenja.                                  ugotavljala, da je to
                                                            smiselno.

Digitalna    uporaba IKT pri  dijaki se ob pomoči obeh   R 1. C  besedilne vrste:  24. 11.   Matjaž Kodela  Uspelo.            Digitalna kompetenca
kompetenca   pouku – spletna  v medpredmetno            uradni dopisi    2010   Manuela Markoja  Oba profesorja vidiva
        učilnica     povezovanje vključenih                                veliko smiselnost
        SLO-INF      učiteljev naučijo                                   tovrstnega povezovanja,
                 samostojno na                                     saj sva se pri uri zares
                 računalniku oblikovati                                dobro dopolnjevala; dijaki
                 uradne dopise                                     so lahko v eni uri izvedeli
                                                            hkrati več – naučili so se
                                                            pisati uradne dopise na
                                                            računalnik. Izboljšati:
                                                            morda naslednjič tako
                                                            obširnemu cilju nameniti 2
                                                            uri.
Učenje učenja  delo s tekstom  dijaki se ob pomoči obeh   R 1. A  Starejša      11. 1.  Darinka Plankar  Uspelo; dijakom se je taka   Učenje učenja
        SLO-PSI      v medpredmetno            književnost:    2011   Manuela Markoja  skupna ura zdela koristna
                 povezovanje vključenih        Biblija (uvod v                 in smiselna, ker so se učili
                 učiteljev naučijo ločevati      obravnavo                    strategij, ki jih lahko
                 bistvene podatke od          starejših                    uporabijo pri učenju
                 nebistvenih, se naučijo        književnosti)                  strnjenega teksta
                 delati s tekstom in po                                kateregakoli predmeta.
                 branju teksta narediti                                Manj časa, kot sva
                 izpiske (miselni vzorec,                               predvideli, je ostalo za
                 alineje)                                       sintezo – to je treba v
                                                            prihodnje izboljšati.
Učenje učenja  razvijanje    dijaki se ob pomoči obeh   R 2. D  način razvijanja   1.    Riko Jerman                  Učenje učenja
        funkcionalne   v medpredmetno            teme:       polovica  Manuela Markoja  Delno uspelo – dijaki so se
        pismenosti    povezovanje vključenih        povzemanje in   januarja           učili tvore definicij in
        SLO-FIZ      učiteljev naučijo delati       oblikovanje     2010            spoznavali, da se jim def.
                                                                                       199
povzetke ob življenjepisih  definicij    ni treba učiti zmeraj na
znanih osebnostih s     (nadpomenka +  pamet. Naslednjič
področja matematike in    razlikovalne  nameniti več časa, saj je
fizike in spoznajo      lastnosti)   sinteza pomembna
osnovna načela definicij v          (zmanjkalo ga je za
fiziki in matematiki.            poročanje nekaterih
                       skupin).
                                     200

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:160
posted:5/31/2012
language:Slovenian
pages:200