dinamika tekocin ia

Document Sample
dinamika tekocin ia Powered By Docstoc
					UVOD

• Razumevanje DINAMIKE TEKOČIN predstavlja
 enega največjih napredkov fizike, matematike in
 inženirskih znanosti v zadnjih sto letih.
• Začetne razlage delovanja letalskih kril se danes
 nadaljujejo z matematičnimi opisi turbulentnega toka,
 notranjih in površinskih valov, pojavov kaosa,...
• Tehnologija kot tudi inženirstvo izredno močno
 zavisita od pravilnega razumevanja tekočin: od toka
 tekočin po ceveh, do iztoka odpadne vode v morje; od
 gibanja atmosfere, do toka maziv v motorju.
1676    Robert Hooke    Elastično obnašanje
1687    Issac Newton    Zakon viskoznosti
1745    Leonhard Euler    Matematični vidiki gibanja
                neviskoznih tekočin
1820  Claude-Louis Navier   Napetosti in deformacije
 do  Augustine Louis Cauchy  Postavitev teorije linearne
1830  Siméon Denis Poisson  elastičnosti
1845    George Stokes    Navier-Stokesove enačbe
1848   William Thomson,
 do    1st Lord Kelvin   Termodinamika
1850   Rudolf J.E. Clausius
1929    E.C. Bingham    Definicija reologije
2.1 MKS-sistem fizikalnih dimenzij
       dolžina, masa , čas, temperatura
  v SI enotah: m, kg, s, K*
  Npr.:
              hitrost     ms
                         1


               pospešek   m s 2
              giba ln a kol.  kg m s 1
              sila       kg m s
                           2


              energija     kg m s
                           2 2


              entropija  kg m 2 s 2 K 1
   * po  Irskem matematiku in fiziku William Thomson Kelvinu [1824-1907]
2.2. Newtonovi zakoni gibanja
   Sir Isaac Newton* je prvi formuliral naslednje zakone mehanike:
I. Telo miruje, ali se giblje s konstantno hitrostjo, če nanj ne deluje sila
   (oz. je rezultanta vseh delujočih sil enaka nič).
II. Ko na telo deluje sila, je hitrost spremembe gibalne količine enaka sili.
III. Kadar dve telesi delujeta s silama eno na drugo, sta sili enaki po velikosti
   in nasprotno usmerjeni.


  Newtonovi trije zakoni zahtevajo razumevanje dveh količin – SILE IN GIBALNE
  KOLIČINE (mv) – kot tudi koncept pozicije in časa. Newtonov II. zakon dejansko
  predstavlja diferencialno enačbo drugega reda, ki povezuje naslednje količine:

                m    F
                  r
                kjer je pospešek
                  d 2 r dv
                  2 
                r      a    *Angleškifizik in matematik
                  dt  dt     Isaac Newton [1642-1727]
Če na neko telo (objekt), lahko je to “delec” mase m, ki se giblje s
hitrostjo v, deluje sila F, potem Newtonova enačba gibanja:

         F  p,r       v  p, r 
       dp         dr
                            (2.1)
       dt         dt

opiše časovno spreminjanje gibalne količine p (ali G) in položaja r
delca. Če je m konstantna, je zveza med p in v: p = m v in je sila
le F = F(r), lahko (2.1) zapišemo ponovno kot:
               ma  F         (2.2)


     Za dano silo F lahko rešimo enačbo gibanja delca, ki nam ob
     znanih začetni legi in začetni hitrosti pove, kam se bo delec
     premaknil v nekem času.
Vemo – če so sile, ki delujejo na neko telo v ravnotežju (vsota
vseh delujočih sil oz. rezultanta sil je enaka nič), potem ostane
njegova hitrost nespremenjena; če je njegova začetna hitrost
enaka nič, telo ostane v mirovanju.
  Torej, Newtonovi zakoni gibanja nam dovoljujejo opis tako
  gibanja kot tudi ravnotežnega stanja.

 Fluidna dinamika temelji na empirično potrjenih fizikalnih
 načelih:
 - ohranitev MASE, ENERGIJE in GIBALNE KOLIČINE
  v povezavi z zakoni TERMODINAMIKE.
Če hočemo določiti lego, hitrost in pospešek delca, moramo definirati
KOORDINATNI SISTEM z določenim izhodiščem in orientacijo osi
(referenčni okvir).
- Toda, ali Newtonovi zakoni gibanja veljajo za vse koordinatne sisteme?
Zamislimo si eksperiment: vesoljsko plovilo v vesolju in naj bo izhodišče koord.
sistema fiksirano na plovilo. V plovilu lebdi žoga v stanju mirovanja... in nato vžimo
motorje – žoga se bo začela pospešeno gibati v –x2 smeri, čeprav nanjo ne deluje
nobena sila!


 Sisteme v katerih veljajo Newtonovi zakoni gibanja imenujemo inercijske (inertial frames).
  Recimo, da imamo takšen koord. sistem, kjer Newtonovi zakoni delujejo,
  in sedaj kreirajmo še drugega, ki se giblje s konstantno hitrostjo glede na
  prvi koord. sistem.
  In naj bo r lega delca v originalnem koord. sistemu in r’ lega istega delca v
  drugem.

                       Zapišimo sedaj hitrost       in  pospešek
                       objekta v obeg sistemih

                            vr
                                        
                                   v  r'  r  
                            a  v  
                               r        r 
                                   a'  v'    
                     - ker se oba koord. sistema gibljeta s konst.
                       hitrostima drug na drugega, velja
                          
                            0
                                 a'    a
                                   r
  Torej, Newtonovi zakoni veljajo tako v drugem kot tudi v izhodiščnem koord. sistemu. Vsak
  sistem, ki se giblje s konst. hitrostjo glede na inercijski sistem, je tudi inercijski sistem.
 Sedaj lahko za posamezen delec uporabimo Newtonove zakone
 gibanja. Če je sila, ki deluje na delec konstantna, je enačba gibanja:


    v tem primeru lahko vedno izberemo eno od osi, npr. x1, ki leži v
    smeri pospeška

               dif. enačbo enostavno rešimo z integriranjem

    dodatno integriranje nam
    daje lego kot funkcijo časa
                     v1,0 in x1,0 sta konstanti
                     določeni z začetnimi pogoji
  Zamislimo si N običajnih delcev, omejenih v prostoru s prostornino V. Delci imajo
  končno kinetično energijo in so zato v konstantnem gibanju kot posledica
  medsebojnega delovanja sil (tudi zunanje sile so lahko prisotne).
  V nekem danem trenutku je lega delcev v pravokotnem (kartezičnem) koordinatnem
  sistemu r1(t), r2(t), ...,rN(t). Časovni razvoj lege je podan z II. Newtonovim zakonom
  gibanja:                       dr     
            dri pi                  i  vi        
                ,                 dt          
            dt mi                     2
                                    d ri      
                                   2
                                 ri          
            dpi                      dt       
               Fi ,   i  1,..., N       m  Fi r1 ,...,rN 
                                  ri
            dt                               
                                            

  kjer so F1,..., FN sile vsakega od N delcev glede na ostale delce v sistemu – Fi je sila na
  i-ti delec kot posledica medmolekularnih interakcij in možnih zunanjih polj
  (gravitacijsko, magnetno,...)
  Tako dobimo sistem 3N dif. enačb drugega reda (ri ≡ ri(x,y,z), kjer so x,y in z
  koordinate posameznega delca) z robnimi pogoji:
                     r1 0 ,..., rN 0 , r1 0 ,..., rN 0 ,
                                      

  ... in N je na splošno reda Avogadrovega števila – Av  1023!
 Vzemimo delec mase m, ki se giblje v prostoru. Njegova lega je v
 vsakem trenutku določena s položajem vektorja r v koordinatnem
 sistemu.
                                r t   r t  r
  Njegova povprečna hitrost med časom t in t’ je  v povp           
                                  t  t    t
  Oris vektorja kot “puščice”, pooseblja koncept vektorja kot ga
  potrebujemo – velikost in smer. Matematična obravnava sloni na
  komponentah vektorja.

  2-D primer
                     x in y osi si lahko izberemo,
                     kakor nam je prav
 3-D primer
  1. Izberimo eno od osi in poiščimo kot med vektorjem in to osjo –(tipično
   izberemo z kot in ga imenujemo kot q.
  2. Vektor in izbrana os tvorita ploskev. Poiščemo kot med to ploskvijo in
   ostalima osema –(tipično izberemo x kot in ga imenujemo kot f.
  3. 3D vektor lahko sedaj zapišemo
                  V  V sinq cosf i  sinq sin f j  cosq k 
 Zveze med komponentami vektorja
    Velikost vektorja

               V  vx  v y  vz2
                 2   2
    Smer je prav tako izključno določena s komponentami

                 vy 
           f  tan1 
                  
                  
                 vx 
                 v2  v2  
           q  tan1       ; 0  q  180o
                  x  y
                 v     
                  z
                      
 Seštevanje vektorjev
    Pravimo, da je V vsota njegovih komponent
                  V  Vx  V y

      kaj “+” pomeni pri vektorjih
      grafična predstavitev
                          Intuitivno
                          Če nekdo hodi vzdolž
                          A in nato še vzdolž B,
                          prispe na pozicijo A+B


                          Logično
                          A+B=B+A
                          A + (-A) = A – A = 0

    Rezultat je zopet vektor.
 Množenje vektorja s skalarjem
             cA  cAx i  cAy j  cAz k
    Rezultat je zopet vektor.

 Množenje dveh vektorjev

    SKALARNI PRODUKT

             A B    Ak Bk   A B cos q
                  k      Rezultat je skalar.
      Priročen način, kako določiti kot q med obema vektorjema.
 Vektorski račun

    Odvajanje vektorja glede na skalar (s)

             dA dA1   dA2  dA3
                i   j   k
             ds  ds   ds   ds

      rezultat je ponovno vektor
      zelo pogosto v fiziki

                dr    dv d 2r
              v  ;  a   2
                dt    dt dt

               dA     d2A      Okrajšavo s piko je
                  A;       A
               dt     dt  2     prvi uvedel Newton
 Drugi koordinatni sistemi
    Pogosto srečamo probleme pri katerih je bolj primerno uporabljati
    nekartezične koordinate (npr. simetrični problemi). Vendar pa zapisi
    vektorjev npr. hitrosti in pospeška v drugih koordinatnih sistemih
    zahteva precej matematičnih manipulacij.
     Primer zapisa vektorja hitrosti v sferičnih koordinatah:
             v  r er  rq eq  r sin q e
                         
 Vzemimo delec mase m, ki se giblje v prostoru. Njegova lega je v
 vsakem trenutku določena s položajem vektorja r v koordinatnem
 sistemu.
                                r t   r t  r
  Njegova povprečna hitrost med časom t in t’ je  v povp           
                                  t  t    t
  Na osnovi definicije seševanja vektorjev lahko zapišemo:

            r  rx t'   rx t  i  ry t'   ry t  j  rz t'   rz t  k
                rxi  ry j  rzk
  in
                      r rx  r  r
                         i y j z k
                      t  t  t  t
  Ponavadi želimo poznati tudi hitrost
                         dr dr  dr  dr
                    vt      x i y j z k
                         dt dt  dt  dt

  podobno je pospešek podan kot
         dv t  dvx t   dv y t   dvz t   d 2 rx t   d ry t   d 2 rz t   
                                      2
                                                   
     a t           i     y    k    2
                                    i  2
                                          y   2
                                                 k  r t 
          dt   dt     dt     dt     dt      dt      dt


     Povzetek – vsaka od komponent 3D kinematičnega vektorja sledi pravilom
     1D gibanja
  PRIMER
    Delec najprej miruje pri r = 0 in je nato podvržen pospešku, ki ga
    opisuje naslednja zveza
                  a  At i  B cosCt j

     Kje bo delec v času t?

     Iščemo r(t) in prvi korak je poiskati v(t):

             vt   at dt
                 At i  B sinCt j dt
                1        B       
                 At 2  c1  i   sinCt   c2  j
                2        C       

     Začetni pogoji nam dajo c1 = c2 = 0
  PRIMER
    Dodatno integriranje nam daje           r t     vt dt
                                  1 2   B     
                                  At  i   sinCt  j dt
                                  2   C
                                            
                                1      B       B 
                                At 3 i   2 cos Ct   2  j
    A = 1 m/s3, B = 100 m/s2 in C = 1/s           6     C       C 

            200


            150
         y(m)
            100


             50


              0
                0  25    50  75    100    125    150
                         x(m)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/31/2012
language:Serbo-Croatian
pages:26