Tibb bacisi by MmzK4zU

VIEWS: 1,053 PAGES: 260

									       Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının
              nümunələri
Pediatriya Üzrə Test Tapşırıqları


1) İlk qışqırıq mexanizmi nə ilə bağlıdır?
A) Hipertermiya ilə
B) Hipoksiya ilə
C) Hiperbilirubinemiya ilə
D) Anemiya ilə
E) Cinsi krizlə

Ədəbiyyat: H.В.Eжoва, E.М.Русакова. Г.И.Кащива «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

2) Finkilşteyn düsturu aşağdakılardan hansıdır?
A) 10 x n+2
B) 10+2 (n+1)
C) 10 x 7 x n
D) 10-7 x n
E) 100+7+n

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Г.И.Ежов «Педиатрия», Практикум Минск «Вышейшая
школа» 2003.


3) Bətndaxili qonoreyanın klinik əlaməti hansıdır?
A) Blenoreya
B) Ensefalit
C) İnkişaf qüsuru
D) Sepsis
E) Görmə sinirinin atrofiyası

Ədəbiyyat: Е.Ежова, E.М.Русакова. Г.И.Ежовa «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа». 2002
4) Ağır yarımçıq doğulmuş uşaqlarda öskürək refleksinin olmaması nə ilə
nəticələnir?
A) Atelektaz
B) Yedizdirmə zamanı aspirasiya
C) Pnevmotoraks
D) Plevropnevmoniya
E) Ağ ciyərin emfizeması

Ədəbiyyat: Е.Ежова, E.М.Русакова. Г.И.Ежовa «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002.

5) Yarımçıq doğulmuş uşaq yedizdirilən zaman göyəribsə nə etmək lazımdır?
A) Ürək qlukozidləri vurmaq
B) Oksigen vermək
C) Hormonlar vermək
D) Antibiotik vurmaq
E) Qan köçürmək

Ədəbiyyat: Е.Ежова, E.М.Русакова. Г.И.Кащеева «Педиатрия» 2002

6) Anadan gəlmə ürək qüsuru verən bətndaxili infeksiya hansıdır?
A) Qızılca
B) Toksoplazmoz
C) Listerioz
D) Sifilis
E) Məxmərək

Ədəbiyyat: Н.Н. Шабалов. Д.А. Ходов «Неонатология» 1998

7) Hemolitik xəstəlik zamanı qanda nə baş verir?
A) Eritropeniya
B) Trombositopeniya
C) Leykopeniya
D) Eritrositoz
E) Hemoliz

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002.

8) Bakteosid lampa nə vaxt yandırılmalıdır?
A) Uşaqlar yatan vaxt
B) Uşaqlar palatada olmayanda
C) Uşaqlara baxış vaxtı
D) Uşaqlar yedizdiriləndə
E) Uşaqlar bələnən vaxt
Ədəbiyyat: Е.Ежова, Г.И.Ежова «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа»
2003.

9) Yarımçıq doğulmuş uşağın zondla qidalandırılmasına göstəriş nədir?
A) Donor südü ilə qidalanma
B) Pnevmopatiya
C) Bətndaxili infeksiya
D) Əmmə və udma refleksinin olmaması
E) Hipertermiya

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум Минск «Вышейшая
школа» 2003.

10) Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda fizioloji sarılıq hansı əlamətlə
səciyyəvidir?
A) Gedişi uzun müddətli olur
B) Anadan gəlmə olur
C) Olmur
D) Sarılıq gec əmələ gəlir
E) Sarılıq tez keçir

Ədəbiyyat: H.В.Eжoв, E.М.Русакова «Педиатрия» Минск «Вышейшая
школа» 2002

11) Yeni doğulmuşun gözünün təmizlənməsində nədən istifadə edilir?
A) 96% spirt məhlulu
B) Bitki yağı
C) Qaynadılmış su
D) 3% peroksid məhlulu
E) 5% yod məhlulu

Ədəbiyyat: H.В.Eжoва, E.М.Русакова. Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

12) Sepsis nə deməkdir?
A) Orqanizmdə immunodefisit fonunda bakterial infeksiyanın yayılmış forması
B) Konstitusional anomaliya
C) Mübadilə pozğunluğu
D) Qan dövranı pozğunluğu
E) Rh-konflikt

Ədəbiyyat: H.В.Eжoва, E.М.Русакова «Педиатрия» 2002

13) Asfiksiya zamanı ilk terapevtik tədbir nədən ibarətdir?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının sanasiyası
B) Süni tənəffüsün verilməsi
C) Oksigen verilməsi
D) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası
E) Ürəyin massajı

Ədəbiyyat: H.В.Eжoва, E.М.Русакова «Педиатрия» 2002

14) Aşağıdakı orqanlardan hansı hemopoezdə iştirak etmir?
A) Limfa vəziləri
B) Qara ciyər
C) Hipofiz
D) Dalaq
E) Sümük iliyi

Ədəbiyyat: H.В.Eжoва «Педиатрия» 2002

15) Qanda birinci çarpazlaşma nə vaxt baş verir?
A) 10 ayında
B) 3-4 ayında
C) 5-6 yaşında
D) 10 yaşda
E) 5-6-cı günlər

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум «Вышейшая
школа» 2003

16) Qanda çarpazlaşma hansı elementlər arasında baş verir?
A) Limfositlər və eritrositlər
B) Eritrositlər və trombositlər
C) Neytrofillər və limfositlər
D) Trombositlər və leykositlər
E) Leykositlər və eritrositlər

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум, Минск «Вышейшая
школа» 2003

17) Bətndaxili infeksiyalara nə aiddir?
A) Adenovirus infeksiyası
B) Süzənək
C) Sitomeqalovirus infeksiyası
D) Hepatit B
E) Limfositar xoriomeningit

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» 1998. Москва медицина
18) Kəskin toksoplazmoz üçün xarakterik simptomlar hansılardır?
A) Aktiv ensefalit əlamətləri
B) Sarılıq
C) Subfebrilitet
D) Hepatosplenomeqaliya
E) Beyində kalsifikatlar

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» 1998. Москва медицина

19) Listerioz infeksiyası zamanı hansı preparat effekt verir?
A) Vidarabin
B) Sulfanilamidlər
C) Penisillin qrupu
D) Vitaminlər
E) Ampisillin və gentamisin kombinasiyası

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

20) Listerioz hansı yolla yoluxur?
A) Məişət- kontakt
B) Limfogen
C) Hava-damcı
D) Hematogen
E) Transplasentar

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

21) Cinsi kriz hansı uşaqlarda olur?
A) Doğuş zamanı zədə almış uşaqlarda
B) Oğlanlarda
C) Qızlarda
D) Bətndaxili infeksiyaya yoluxmuş uşaqlarda
E) Hər ikisində

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Е.М.Русакова «Педиатрия «Вышейшая школа» Минск
2002

22) Rh-konflikt zamanı mübadilə yolu ilə qan köçürmək üçün hansı qan
qrupu götürülür?
A) Uşağın qan qrupuna uyğun Rh(-) qan
B) Rh-faktor, qan qrupu nəzərə alınmır
C) Atanın qan qrupuna uyğun Rh(+)qan
D) Uşağın qan qrupuna uyğun Rh(+)qan
E) Ananın qan qrupuna uyğun Rh(+)qan
Ədəbiyyat: Е.Ежова, Е.М.Русакова «Педиатрия «Вышейшая школа» Минск
2002

23) Omfolit nədir?
A) Mədənin iltihabı
B) Qara ciyərin iltihabı
C) Dərinin iltihabı
D) Dalağın iltihabı
E) Göbəyin iltihabı

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Е.М.Русакова «Педиатрия «Вышейшая школа» Минск
2002

24) Hipoqalaktiya nədir?
A) Ana südünün az ifraz olunması
B) Qida çatmamazlığı
C) Mədə-bağırsaq pozğunluğu
D) Qan azlığı
E) Vitamin çatmamazlığı

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Е.М.Русакова «Педиатрия «Вышейшая школа» Минск
2002

25) Tranzitor hipertermiyanın səbəbi nədir?
A) Viruslar
B) Hormonal kriz
C) Istilik mərkəzinin tam inkişaf etməməsi
D) Bakteriyalar
E) Fizioloji sarılıq

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

26) İlkin çəkinin itməsinin səbəbi nədir?
A) Fizioloji sarılıq
B) Virus infeksiyası
C) Fizioloji mastit
D) Maye itkisi və süd azlığı
E) Pis qulluq

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

27) Hormonal krizə nə aiddir?
A) Fizioloji eritema
B) Tranzitor qızdırma
C) Fizioloji mastit, fizioloji vulvovaginit
D) Çəki itkisi
E) Sidik turşusu infarktı

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

28) Dərinin irinli xəstəliklərinə nə aiddir?
A) Qabıqvermə
B) Sadə və toksiki eritema
C) Vezikulopustuloz
D) Bişməcə
E) Piodermiya

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

29) Uşaq doğulan kimi hansı prosedura birinci aparılır?
A) Qonoblenoreyanın profilaktikası
B) Qeydə alınması
C) Boy və çəkinin ölçülməsi
D) Göbək ciyəsinin kəsilməsi
E) Dərinin təmizlənməsi

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

30) Vərəm əleyhinə peyvəndi kim vurmalıdır?
A) Həkim
B) Prosedura tibb bacısı
C) Sahə həkimi
D) Xüsusi hazırlıq keçmiş tibb bacısı
E) Sahə tibb bacısı

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

31) Yeni doğulmuşun vəziyyəti doğularkən hansı şkala ilə qiymətləndirilir?
A) Neçeporenko
B) Silverman
C) Apqar
D) Ortner
E) Dubovic

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

32) Doğuş şişi nədir?
A) Sümük və sümüküstlüyü arasına qansızma
B) Dölyanı mayenin toxumalara toplanması
C) Öndə gələn hissənin ödemi
D) Dölyanı mayenin aspirasiyası
E) Bətndaxili infeksiya

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

33) Baş beyin zədələnməsinin əsas əlaməti hansıdır?
A) Sarılıq
B) Hipertermiya
C) Hemorragik sindrom
D) Hipotermiya
E) Qıcolma

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

34) Hemolitik xəstəlikdə sarılıq nə vaxt əmələ gəlir?
A) 5-ci gündə
B) 1-ci gündə
C) 1 aydan sonra
D) 2-ci gündə
E) 10-cu gündə

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

35) Hemolitik xəstəlik hansı hallarda baş verə bilər?
A) Anada və uşaqda Rh(+) qan
B) Anada Rh(-) və uşaqda Rh(+) qan
C) Anada Rh(+) və uşaqda Rh(-)qan
D) Anada və uşaqda Rh(-)qan
E) Anemiya

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов, Д.А.Ходов «Неонатология» Москва медицина 1998

36) Qonoblenoreyanın ikincili profilaktikası nə vaxt aparılır?
A) Doğuşdan 5 dəqiqə sonra
B) Doğuşdan 30 dəqiqə sonra
C) Doğuşdan 2 saat sonra
D) Doğuşdan 3 saat sonra
E) Doğuşdan 1 saat sonra

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум, Минск «Вышейшая
школа» 2003

37) Hamiləliyin antenatal risk faktoruna nə aid deyil?
A) Çox döllü hamiləlik
B) Hamiləlik vaxtı qanaxma
C) Vaxtı keçmiş hamiləlik
D) Geçikmiş toksikozlar
E) Doğuş vaxtı narkoz vermə

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум, Минск «Вышейшая
школа» 2003

38) Orta ağır asfiksiya neçə balla qiymətləndirilir?
A) 1-2 bal
B) 3- 4 bal
C) 6-7 bal
D) 8-10 bal
E) 4-5 bal

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

39) Asfiksiyada ürək vurğularını artırmaq üçün hansı preparat işlədilir?
A) Vitamin C
B) Noşpa
C) Kokarboksilaza
D) Adrenalin
E) ATF

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

40) Əsaslı dezinfeksiya neçə faizli xloraminlə aparılır?
A) 10%-li
B) 2%-li
C) 1%-li
D) 5%-li
E) 3%-li

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

41) Dərinin infeksion xəstəliklərinə nə aiddir?
A) Sklerema
B) Vezukulopustulyoz, yenidoğulmuşun qovuqcuqlu xəstəliyi
C) Bişməcə, tərlilik
D) Teleangioektaziya
E) Sklerodermiya

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

42) Tənəffüs çatmamazlığı sindromu hansı uşaqlar üçün xarakterikdir?
A) Vaxtında doğulanlar
B) Vaxtından əvvəl doğulmuşlar
C) Çox döllü hamiləlik
D) Vaxtından gec doğulanlar
E) Çox saylı hamiləlik

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

43) Hepatit B virusu əleyhinə vaksina hara vurulur?
A) Sağrı nahiyəsinə
B) Vena daxilinə
C) Sağ çiyin nahiyəsinə
D) Budun ön nahiyəsinə
E) Dəri daxilinə

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

44) Yarımçıq doğulmuşların palatasında hərarət nə qədər olmalıdır?
A) 18-20°
B) 26-30°
C) 22-24°
D) 24-26°
E) 20-22°

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

45) Mübadilə yolu ilə qan köçürmə sonda nə ilə tamamlanır?
A) Vitaminlərlə
B) Antibiotiklərlə
C) Sulfanilamidlərlə
D) Ürək qlükozidlərilə
E) Sidikqovucularla

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

46) Apnoe nədir?
A) Urək döyüntüsünün tezləşməsi
B) Tənəffüsün zəifləməsi
C) Kuss - Mayl tənəffüsü
D) Tənəffüsün dayanması
E) Çeyn-Stoks tənəffüsü

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

47) Döşlə əmizdirməyə əks göstəriş deyil?
A) Apqar şkalasına görə 8-10 bal
B) Vaxtından əvvəl doğulmuşlar
C) Apqar şkalası ilə 7 baldan az olduqda
D) İnkişaf qüsuru
E) Doğum zədəsi

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

48) Vaxtında 3200 qr çəki ilə doğulmuş uşaq fizioloji çəki itkisi zamanı nə
qədər itirə bilər?
A) 500 qr
B) 200 qr
C) 100 qr
D) 1000 qr
E) 320 qr

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

49) Vaxtından əvvəl 2200 qr çəki ilə doğulmuş uşaq çəkisini nə qədər itirə
bilər?
A) 220 qr
B) 1000 qr
C) 50 qr
D) 200 qr
E) 300 qr

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

50) Çəkisi 3200 qr olan 5 günlük uşağın sutkalıq qida həcmi nə qədər
olmalıdır?
A) 1000 ml
B) 500 ml
C) 250 ml
D) 400 ml
E) 300 ml

Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

51) 2 həftəlik uşaq həcm üsulu ilə sutkada nə qədər qida almalıdır?
A) Faktiki çəkisinin 1/7 hissəsi qədər
B) Faktiki çəkisinin 1/9 hissəsi qədər
C) Faktiki çəkisinin 1/5 hissəsi qədər
D) Faktiki çəkisinin 1/8 hissəsi qədər
E) Faktiki çəkisinin 1/6 hissəsi qədər
Ədəbiyyat: Е.Ежов, Г.И.Ежова «Педиатрия» Практикум 2003

52) İmmunitetin yaranmasında hansı hüceyrələr əsas rol oynayır?
A) Eozinofillər
B) Monositlər
C) Eritrositlər
D) Trombositlər
E) T və B limfositlər

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

53) Tuberkulin həssaslığının virajı nədir?
A) Vərəmin lokal forması
B) İlk dəfə mantu sınağının müsbət reaksiyası
C) Laborator müayinə
D) İmmunitetin əmələ gəlməsi
E) Birincili vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

54) Vərəmli xəstəni aşkar etmək üçün hansı üsul vacibdir?
A) Sidiyin ümumi müayinəsi
B) Qanın biokimyəvi müayinəsi
C) Tuberkulin diaqnostikası və fluorqrafiya
D) Klinik əlamətlər
E) Qanın ümumi müayinəsi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

55) Birincili vərəm kompleksinə nə aiddir?
A) Vərəm plevriti
B) Vərəm intoksikasiyası
C) Vərəm bronxoadeniti
D) Viraj
E) Birincili vərəm ocağı və reqionar limfa vəzilərinin iltihabı

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

56) Vərəmin hansı forması ocaqlı xarakter daşıyır?
A) Viraj
B) Erkən vərəm intoksikasiyası
C) Birincili vərəm kompleksi
D) Milliar vərəm
E) Vərəm meningiti

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

57) Hansı halda mantu sınağı müsbət sayılır?
A) 1-2 mm
B) 4-5 mm
C) 3- 4 mm
D) 5-12 mm
E) 2-3 mm

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа»

58) Vərəmin müalicəsində əsas müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Müqaviməti yüksəltmək
B) Hormonlar təyin etmək
C) Pəhriz təyin etmək
D) Vitaminlər təyin etmək
E) Törədiciyə təsir etmək, müqaviməti yüksəltmək, klinik əlamətləri aradan
götürmək

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

59) Tuberkulinin yeridilmə yolu hansıdır?
A) Vena daxilinə
B) Əzələ daxilinə
C) Peroral
D) Dəri daxilinə
E) Dərialtına

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

60) Hansı mikroorqanizmin neyrotrop təsiri var?
A) Streptokokkun
B) Stafilokokkun
C) Qripp virusunun
D) Pnevmokokkun
E) Süzülən virusun
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

61) Meningitə yoluxma zamanı giriş qapısı aşağıdakılardan hansıdır?
A) Limfogen
B) Yuxarı tənəffüs yolları
C) Sidik-ifrazat
D) Mədə-bağırsaq
E) Hematogen

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

62) Meningit xəstəliyinə yoluxmuş uşaqla təmasda olanlar neçə gün
karantində olmalıdır?
A) 10 gün
B) 7 gün
C) Karantin müddəti qoyulmur
D) 21 gün
E) 5 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

63) Aşağıdakılardan hansı difteriya xəstəliyini törədə bilər?
A) Borde-Janqu çöpləri
B) Viruslar
C) Löffler çöpləri
D) Streptokokklar
E) Göbələklər

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

64) Difteriya zamanı əsas yoluxma mexanizmi hansıdır?
A) Hematogen
B) Limfogen
C) Hava-damcı
D) Kontakt-məişət
E) Fekal-oral

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

65) Hansı patologiya zamanı antitoksiki zərdab təyin edilir?
A) Qızılca
B) Skarlatina
C) Su çiçəyi
D) Qripp
E) Difteriya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

66) Difteriya zamanı hansı klinik əlamət mövcuddur?
A) Yalançı inaq
B) Həqiqi inaq
C) Kollaps
D) Sarılıq
E) Ürək bulanma

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

67) Difteriyaya yoluxmuş uşaqla kontaktda olanlar neçə gün karantində
olmalıdır?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 1,5 ay
D) 7 gün
E) 5 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

68) Difteriyadan qorunmaq üçün ən etibarlı üsul hansıdır?
A) Hormonterapiya
B) Fizioterapiya
C) Aktiv immunizasiya
D) Vitaminoterapiya
E) Antibiotikoterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

69) Skarlatinanın törədicisi hansıdır?
A) Löffler çöpləri
B) Stafilokokklar
C) Viruslar
D) β-hemolitik streptokokklar
E) Göbələklər

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

70) Skarlatina zamanı əsas klinik əlamət hansıdır?
A) Hemoliz
B) Hipervolemiya
C) Anqina
D) Travmatik şok
E) Anemiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

71) Səpgi müşahidə olunmayan Filatov üçbucağı hansı xəstəlikdə olur?
A) Göy öskürək
B) Meningit
C) Su çiçəyi
D) Difteriya
E) Skarlatina

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

72) Skarlatina xəstəliyinə yoluxan uşaqlar neçə gün izolə edilir?
A) 7 gün
B) 1,5 ay
C) 1 gün
D) 1 ay
E) 10 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

73) Skarlatina zamanı penisillin qrupu antibiotiklərin təyin olunması nəyə
əsaslanır?
A) Çox yayılmış antibiotiklərdir
B) Törədici bu antibiotiklərə həssasdır
C) Fəsad törətmirlər
D) Allergik təsiri yoxdur
E) Bəsit olduğu üçün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002
74) Qızılcanı hansı mikroorqanizm törədir?
A) Borde-Janqu çöpləri
B) Göbələklər
C) β Hemolitik streptokokklar
D) Virus
E) Stafilokokk

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

75) Filatov-Koplik ləkələri hansı patologiya üçün səciyyəvidir?
A) Meninqit
B) Su çiçəyi
C) Bağırsaq infeksiyaları
D) Skarlatina
E) Qızılca

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

76) Məxmərək infeksiyasına yoluxmuş uşaqlarda əsas klinik simptom
hansıdır?
A) Hərarət
B) Arxa boyun limfatik vəzilərinin əllənməsi
C) Etaplı səpki
D) Öskürək
E) Angina

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

77) Su çiçəyi səpgisinin əsas xüsusiyyəti hansıdır?
A) Qabıq vermə
B) Etaplı səpmə
C) Hiperemiya
D) Polimorfizm (Ləkə-papula-vezikula-qabıq)
E) Qaşınma

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

78) Su çiçəyinə yoluxmuş uşaq ilə kontaktda olan uşaqlar neçə gün izolə
olunmalıdır?
A) 12 gün
B) 21 gün
C) 1 ay
D) 10 gün
E) 7 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

79) Parotit infeksiyası zamanı hansı vəzilər zədələnir?
A) Tər vəziləri
B) Limfa vəziləri
C) Piy vəziləri
D) Cinsi vəzilər
E) Qulaqdibi, tüpürcək vəziləri

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

80) Hansı infeksion xəstəlik kişi sonsuzluğuna gətirib çıxara bilər?
A) Difteriya
B) Parotit
C) Su çiçəyi
D) Qızılca
E) Məxmərək

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

81) Dizenteriya zamanı mədə-bağırsaq traktının hansı şöbəsi zədələnir?
A) Qida borusu
B) Qara ciyər
C) Nazik bağırsaq
D) Mədə
E) Yoğun bağırsaq

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

82) Kolitik sindrom hansı patologiya zamanı rast gəlir?
A) Dizenteriya
B) Eşerixioz
C) Salmonellyoz
D) Qida zəhərlənmələri
E) Qarın yatalağı
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

83) Enterebiozların yoluxma yolları hansıdır?
A) Transfuzion
B) Hematogen
C) Limfogen
D) Fekal-oral, kontakt-məişət
E) Hava-damcı

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

84) Bağırsaq infeksiyalarına yoluxmuş uşaqların müalicəsi zamanı ilk addım
hansıdır?
A) Çay-su fasiləsi, müalicəvi qida
B) Vitaminoterapiya
C) Antibiotikoterapiya
D) Hormonterapiya
E) Fermentoterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

85) Göy öskürək xəstəliyinə yoluxmuş uşaqlarda diaqnoz nəyə əsaslanır?
A) Qanın ümumi müayinəsi
B) Qanın biokimyəvi müayinəsi
C) Bəlğəmin bakterioloji müayinəsi
D) Sidiyin müayinəsi
E) Nəcisin müayinəsi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

86) Repriz nədir?
A) Səsli dərin nəfəs alma
B) Tutmaşəkilli öskürək
C) Tənəffüsün dayanması
D) Patoloji nəfəs alma
E) Hürücü öskürək

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002
87) Bağırsaq infeksiyaları zamanı eksikoz və toksikoz müşahidə olunursa,
mübarizə üçün əsas terapevtik prinsip hansıdır?
A) Hormonterapiya
B) Parenteral duz məhlullarının yeridilməsi
C) Fitoterapiya
D) Vitaminoterapiya
E) Stimuləediciterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

88) Virus hepatiti zamanı sarılıq nə ilə əlaqədardır?
A) Ödün qatılaşması ilə
B) Öd yollarının diskineziyası ilə
C) Qanda bilirubinin çoxalması
D) Fermentlərin miqdarının az olması ilə
E) Eritrositlərin parçalanması zamanı

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

89) Hepatitlər zamanı təyin edilən əsas laborator amil hansıdır?
A) C-reaktiv zülal
B) Bilirubin
C) Ümumi zülal
D) Hemoqlobin
E) Qalıq azot

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

90) Hepatit A-nın yoluxma yolu hansıdır?
A) Parenteral
B) Alimentar
C) Kontakt-məişət
D) Transfuzion
E) Hava-damcı

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

91) Sarılıqdan əvvəlki dövrdə virus hepatiti diaqnozunun əsas amili hansıdır?
A) Anoreksiya
B) Yüksək hərarət
C) Kataral dəyişikliklər
D) Qusma
E) Qara ciyərin ölçülərinin dəyişməsi, anamnez

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

92) Hepatit B-yə yoluxma yolu hansıdır?
A) Oral-fekal
B) Kontakt-məişət
C) Alimentar
D) Hava-damcı
E) Parenteral

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

93) Hepatit A zamanı inkubasion dövr nə qədər ola bilər?
A) 1 il
B) 1 həftə
C) 2 gün
D) 3 ay
E) 1 aya qədər

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

94) Hepatit B zamanı inkubasion dövr nə qədər ola bilər?
A) 4 gün-1 həftə
B) 6 həftə-6 ay
C) 1-3 gün
D) 2 il
E) 1 il

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

95) Hepatit zamanı əsas müalicə prinsipi nədir?
A) Fermentterapiya
B) Qoruyucu rejim, dieta, virusəleyhinə, dezintoksikasion terapiya
C) Antibiotikoterapiya
D) Hormonterapiya
E) Dieta, vitaminoterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002
96) Hepatit B-yə yoluxmamaq üçün əsas profilaktik tədbir hansıdır?
A) Erkən diaqnostika
B) Dezinfeksiya
C) Karantin
D) Aktiv immunizasiya
E) Yaxşı qulluq

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

97) Hepatit aşkar olunarsa, hansı tədbirlər aparılmalıdır?
A) Aktiv immunizasiya
B) Passiv immunoqlobulinlə immunizasiya
C) Vitaminoterapiya
D) Transfuzion terapiya
E) Hormonoterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

98) Hepatitə yoluxmuş xəstə ilə kontaktda olan uşaq neçə müddətə izolə
olunmalıdır?
A) 6 ay
B) 7 gün
C) 4 gün
D) 35 gün
E) 10 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

99) Adı çəkilən bakterial infeksiyalardan hansını idarə olunan xəstəliyə aid
etmək olar?
A) Qara yara
B) Botulizm
C) Skarlatina
D) Salmanelyoz
E) Difteriya

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

100) Hansı hallarda difteriyaya şübhəli şəxslərin udlağından bakterioloji
müayinə üçün yaxma götürülür?
A) Badamcıqlarda ərp olduqda
B) Diareya olduqda
C) Tənəffüs çətinləşdikdə
D) Yüksək hərarət olduqda
E) Səpgi zamanı

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

101) Aşağıdakı virus infeksiyalarından hansı idarə olunan sayılır?
A) Poliomielit , Hepatit B
B) Adenovirus
C) Sitomeqalovirus
D) Herpes
E) Hepatit C

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

102) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı cansız vaksinlərə aiddir?
A) Difteriya, göyöskürək və tetanusa qarşı kombinə olunmuş vaksin (AGDT)
B) Vərəm əleyhinə vaksin (BSJ)
C) Poliomielitə qarşı oral vaksin (OPV)
D) Qızılcaya qarşı olan vaksin
E) Hepatit B-yə qarşı vaksin (EUVAX)

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

103) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı canlı vaksinlərə aiddir?
A) Hemofil β çöpləri tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı vaksin
B) Göy öskürək, difteriya, tetanusa qarşı vaksin (AGDT)
C) Tetanusa qarşı anotoksin (AT)
D) Qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı vaksin (QPM)
E) “B” hepatitinə qarşı vaksin

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

104) Cansız vaksinlərin əksəriyyəti necə yeridilir?
A) Dərialtı
B) Per oral (ağızdan)
C) Vena daxilinə
D) Dəri daxili
E) Əzələ daxili
Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

105) Hansı yaşda AGDT vaksini vurulur?
A) İstənilən yaşda
B) 2 aylıqdan 6 yaşadək
C) 10 yaşlı uşaqlara
D) 6 yaşdan böyük uşaqlara
E) Yeni doğulmuşlara

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

106) Cansız vaksinlərin yeridilməsindən sonra daha çox hansı postvaksinal
reaksiyalar müşahidə olunur?
A) 3 gündən sonra hərarət yüksəlir
B) Ürəkbulanma, qusma
C) Diareya
D) İnyeksiya yerində abses
E) 2 gün ərzində hərarət yüksəlir, vaksinanın yerində ağrı və şişkinlik ola bilər

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

107) Cansız vaksinlər bədənin hansı nahiyəsinə vurulur?
A) Saidin ön nahiyyısinə dəri altına
B) Bud əzələsinin bayır nahiyəsinə
C) Ön qarın əzələsinə
D) Sağrı əzələsinə
E) Kürəkaltı əzələyə

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)


108) Qızılca, parotit və məxmərək əleyhinə vaksin (QPM) hansı nahiyyəyə
vurulur?
A) Vena daxilinə
B) Dəri daxilinə
C) Əzələ daxilinə
D) Kürəkaltı əzələyə
E) Bazuya dəri altına
Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

109) Həll edilmiş AGDT (göy öskürək, difteriya, tetanus əleyhinə) vaksinin
istifadə müddəti nə qədərdir?
A) 1 gün
B) Vaxt məhdudiyyəti yoxdur
C) 7 günədək
D) 5 günədək
E) 2-3 saat

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

110) Donmaya həssas olan vaksinlər hansıdır?
A) AGDT, ADT, Hepatit B
B) BSJ
C) Poliomielit əleyhinə vaksin
D) QPM
E) Qızılca əleyhinə vaksin

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

111) İstiyə həssas olan vaksinlər hansılardır?
A) OPV (poliomielit), BSJ (vərəm əleyhinə) vaksin
B) Hamısı istiyə həssasdır
C) ADT (difteriya, tetanus )əleyhinə vaksin
D) Hepatit B əleyhinə vaksin
E) Difteriya, göyöskürək, tetanus əleyhinə vaksin (ADGT)

Ədəbiyyat: O.S.Seyidbəyov. Təcrübədə immunlaşdırma, Bakı, 2007 (Metodik
göstərişlər)

112) Vaksinlər GEM-də və tibb müəssisələrində hansı temperaturda
saxlanılır?
A) -14° C
B) -10° C
C) +20° C
D) +10° C
E) +2° C - +8° C

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006
113) Termokonteynerlərdə vaksin və həlledicilər neçə gün saxlanıla bilər?
A) +10° C temperaturda bir həftə
B) +2° C -+8° C temperaturda işlədilənə qədər
C) +8° C temperaturda 10 gün
D) +2° C- +8° C temperaturda 2-5 gün
E) +2° C -+8° C temperaturda 1 ay

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006

114) Termoçantalarda vaksin və həlledicilər neçə gün qala bilər?
A) +2° C -+8° C istənilən müddət
B) +2° C -+8° C 3 gün
C) +2° C -+8° C 70 saat
D) +2° C -+8° C 10 gün
E) +2° C -+8° C 48 saat

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006

115) Vaksin flakonunda olan nəzarət indikatoru hansı vaksinlərin üzərində
olur?
A) Qızılca vaksinində
B) Difteriya, tetanus vaksinində (ADT)
C) Qızılca, parotit, məxmərək vaksinində (QPM)
D) Poliomielit (OPV) və Hepatit B
E) Difteriya, göyöskürək və tetanus vaksini (AGDT)

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006

116) Silkələnmə testi hansı peyvəndlərdə yoxlanılır?
A) Difteriya, göyöskürək, tetanus (ADGT), Difteriya, tetanus (ADT), hepatit B
B) Qızılca vaksinində
C) BSJ vaksinində
D) QPM vaksinində
E) Poliomielit vaksinində (OPV)

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006

117) Peyvənd otağında vaksinlər saxlanan soyuducularda temperatur neçə
dəfə yoxlanılır?
A) Temperaturu yoxlamağa ehtiyac yoxdur
B) Günaşırı
C) Gündə 1 dəfə
D) Gündə 2 dəfə, səhər işin əvvəlində və axşam iş qurtaranda
E) Həftədə 1 dəfə

Ədəbiyyat: A.Vəlibəyov Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının “Soyuq
zəncir” sistemi Metodik göstərişlər. Bakı, 2006

118) Qlomerulonefrit zamanı orqanizmdə sensibilizasiyanı hansı
mikroorqanizm yaradır?
A) Qonokokk
B) β-hemolitik streptokokk
C) Helmintlər
D) Ibtidailər
E) Stafillokokk

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

119) Qlomerulonefritin yaranmasında əsas amil hansıdır?
A) Viraj
B) Infeksiyanın daxil olması
C) Infeksion-allergik
D) Diatez
E) Parazitar amil

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

120) Qlomerulonefritin fəsadı hansıdır?
A) Hipervolemiya
B) Eklampsiya
C) Hipovolemiya
D) Proteinuriya
E) Hematuriya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

121) Qlomerulonefrit xəstəliyinin nefrotik forması müşahidə olunan zaman
ödemin əsas lokalizasiyası?
A) Qarında
B) Üzdə
C) Bel nahiyəsində
D) Yuxarı ətrafda
E) Aşağı ətrafda
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

122) Qlomerulonefrit zamanı hansı antibiotikin işlənməsi səciyyəvidir?
A) Yarım sintetik
B) Rezerv qrupu
C) Penisillin qrupu
D) Makrolidlərin
E) Sintetik

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

123) Zimitski sınağı qiymətləndirilən zaman əsas diaqnostik amil hansıdır?
A) Sidikdə şəkərin miqdarı
B) Bakterioloji müayinə
C) Sidik çöküntüsü
D) Sidiyin xüsusi çəkisi
E) Sidikdə formalı elementlər

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

124) Qlomerulonefrit patologiyası zamanı duzsuz pəhriz təyin etmənin səbəbi
nədir?
A) Natrium duzları, mayeni toxumalarda saxlayır
B) Maqnezium duzları sinir sistemini tənzimləyir
C) Selenium azad radikalları çıxarır
D) Kalsium duzları osteopoezdə iştirak edir
E) Kalium duzları ürəyə təsir edir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

125) Qlomerulonefrit xəstəliyinin hematurik forması zamanı əsas klinik
əlamət hansıdır?
A) Eklampsiya
B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
C) Ödem
D) Arterial təzyiqin enməsi
E) Sidikdə qan

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002
126) Qlomerulonefrit xəstəliyinin nefrotik forması zamanı əsas klinik əlamət
hansıdır?
A) Protenuriya
B) Hipotenziya
C) Ödem
D) Eklampsiya
E) Hipertenziya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

127) Addis-Kakovski üsulu ilə sidiyin hansı porsiyası müayinə olunmalıdır?
A) Sutkalıq diurez
B) 12 saat ərzində
C) Gecə diurezi
D) Axşam diurezi
E) Səhər diurezi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

128) Addis-Kakovski sınağının normal nəticələri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Leykositlər-200-400
B) B) Leykositlər-20000-40000
C) Leykositlər-20000000-40000000
D) Leykositlər-2000-4000
E) Leykositlər-2000000-4000000

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Г.И.Ежов «Педиатрия», Практикум Минск «Вышейшая
школа» 2003.

129) Neçiporenko üsulu üçün sidiyin hansı porsiyası götürülməlidir?
A) Gecə diurezi
B) Axşam diurezi
C) Səhər diurezi
D) 10 ml birdəfəlik sidik
E) Sutkalıq diurez

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

130) Neçiporenko üsulu zamanı sidiyin normal göstəriciləri hansıdır?
A) Leykositlər-400000, Eritrositlər-100000
B) Leykositlər-40000, Eritrositlər-10000
C) Leykositlər-40, Eritrositlər-10
D) Leykositlər-400, Eritrositlər-100
E) Leykositlər-4000, Eritrositlər-1000

Ədəbiyyat: Е.Ежова, Г.И.Ежов «Педиатрия», Практикум Минск «Вышейшая
школа» 2003

131) Pielonefrit nədir?
A) Qurd invaziyası
B) Sidik kisəsinin infeksion iltihabı
C) Defisit nəticəsində baş verən proses
D) Böyrək və sidik yollarının infeksion-allergik prosesi
E) Atopik-allergik proses

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

132) Anemiya nədir?
A) Qanın formalı elementlərinin sayının azalması
B) Trombositlərin sayının azalması
C) Eritrositlərin sayının azalması
D) Leykositlərin miqdarının azalması
E) Hemoqlobin və eritrositlərin sayının azalması

Ədəbiyyat:
Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая
школа» 2002

133) Qanda II çarpazlaşma nə vaxt baş verir?
A) 5-6 ay
B) 3- 4 günlük
C) 1-2 yaş
D) 5-6 yaş
E) 1-2 ay

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

134) II çarpazlaşma hansı qan elementləri arasında baş verir?
A) Eritrosit-trombosit
B) Neytrofil-limfosit
C) Trombosit-leykosit
D) Eritrosit-leykosit
E) Eritrosit-monosit
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

135) Hemofiliya nədir?
A) Disproteinemiya
B) Laxtalanmanın pozulması
C) Hipervolemiya
D) Hipovalemiya
E) Dizbakterioz

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

136) Hemorragik vaskulit zamanı nə zədələnir?
A) Zülalın miqdarı çoxalır
B) Qan-damar divarı
C) Trombositlərin miqdarı azalır
D) Laxtalanma faktoru
E) Zülalın miqdarı azalır

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

137) Trombositopeniya nədir?
A) Zülalın miqdarının çoxalması
B) Zülalın miqdarının azalması
C) “K” vitaminin azalması
D) Trombositlərin miqdarının azalması
E) Damarların zədələnməsi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

138) Hemorragik vaskulit zamanı hansı vitaminlərin təyini zəruridir?
A) Vitamin PP
B) Vitamin D
C) Vitamin A, C
D) Vitamin K, E
E) Vitamin B

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

139) Hemorragik diatezlərə hansı patologiya aiddir?
A) Hemofiliya, anemiya
B) Disproteinemiya, anemiya, hemofiliya
C) Dəmir-defisitli anemiya
D) Anemiya, dizbakterioz, trombositopeniya
E) Hemofiliya, hemorragik vaskulit, trombositopeniya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

140) Hemolitik anemiyalar zamanı qanda nə baş verir?
A) Hemoliz
B) Hemoqlobinin sintezi pozulur
C) Posttravmatik qanaxma
D) Hemopoez pozulur
E) Keçiricilik yüksəlir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

141) Defisitli anemiyanın yaranma səbəbi hansıdır?
A) Trombositlərin miqdarı azalır
B) Hemopoez pozulur
C) Keçiricilik pozulur
D) Hemoqlobinin sintezi pozulur
E) Hemoliz

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

142) Leykozun diaqnozunu təsdiqləmək üçün əsas klinik-diaqnostik əlamət
hansıdır?
A) Sarılıq əmələ gəlməsi
B) Rəngin avazıması, Hb və eritrositlərin sayının azalması
C) Limfa vəzilərinin böyüməsi
D) Laxtalanmanın pozulması
E) Periferik qanda cavan formalı elementlərə rast gəlinməsi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

143) Talassemiya nədir?
A) Qanaxma nəticəsində baş verən anemiya
B) Hemoqlobin sintezinin pozulması nəticəsində yaranan eritrositlərin irsi
anomaliyası
C) Trombositlərin anomaliyası
D) Posthemorragik anemiya
E) Defisitli anemiya

Ədəbiyyat: Əyyubova A.A, Qurbanov T.H, Axundova L.R “Uşaq xəstəlikləri” Bakı
“Maarif” 2000

144) Şəkərli diabet zamanı hansı vəzin funksiyasının dəyişməsi baş verir?
A) Hipofiz vəzinin
B) Qaraciyərin
C) Mədəaltı vəzinin
D) Epifiz vəzinin
E) Qalxanvari vəzinin

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

145) Normada qanda şəkərin miqdarı nə qədərdir?
A) Olmur
B) 0-3 mmol/l
C) 3,3-5,5 mmol/l
D) 7 mmol/l
E) 6,6-7,7 mmol/l

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

146) Normada sidikdə şəkərin miqdarı nə qədərdir?
A) 6,5-7,5 mmol/l
B) 0-3 mmol/l
C) 7 mmol/l
D) 3,3-5,5 mmol/l
E) Olmur

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

147) İnsulinterapiyanın təyini zamanı hansı faktı nəzərə almaq lazımdır?
A) Sidiklə ifraz olunan hər 4-5 qr qlükozaya 1 TB insulin təyin edilir
B) Xəstənin ümumi vəziyyətinə görə təyin edilir
C) Sidiklə ifraz olunan hər 10 qr qlükozaya 1 TB insulin təyin edilir
D) Xəstənin yaşına görə təyin edilir
E) Qanda olan qlükozanın miqdarına əsasən insulin təyin edilir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002
148) Eksudativ-kataral diatezin yaranmasının əsas səbəbi hansıdır?
A) İmmun variant-irsi meyillik
B) Uşaq orqanizmində yağ mübadiləsinin pozulması
C) Uşaq orqanizmində zülal çatmamazlığı
D) İnfeksion xəstəliklər
E) Gigiyenik qaydaların pozulması

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

149) Eksudativ-kataral diatezin əsas əlamətləri hansıdır?
A) Qan azlığı
B) Hərarətin yüksəlməsi
C) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi və iltihabı, su-duz mübadiləsinin
pozulması
D) Çəkinin azalması
E) Qusma və ishal

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

150) Qneys uşağın bədəninin hansı hissəsində olur?
A) Dilin üzərində
B) Qarının dərisində
C) Ovuc və ayaq altında
D) Qaşlarda və başın tüklü hissəsində
E) Büküşlərdə

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

151) Süd qartmaqları, eksudativ-kataral diatezlə xəstə uşağın bədəninin hansı
hissəsində olur?
A) Kürək nahiyyəsinin dərisində
B) Ağız boşluğunun selikli qişasında
C) Boyun büküşlərində
D) Yanağın dərisində
E) Sağrı və bud nahiyəsinin dərisində

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

152) Eksudativ-kataral diatezli uşaqların selikli qişalarında hansı dəyişiklik
olur?
A) Enterit
B) Kolit
C) Qastrit
D) “Coğrafi dil”, konyuktivit, bleforit, rinit, sistit
E) Selikli qişalarda dəyişiklik olmur
Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

153) Eksudativ-kataral diatez diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı laborator
müayinə edilir?
A) Qanda eozinofil və immunoqlobulin E yoxlanır
B) Nəcisin bakterioloji müayinəsi edilir
C) Qan bilrubinə görə yoxlanır
D) Əsnəkdən yaxma götürülür laborator müayinə edilir
E) Sidiyin ümumi müayinəsi edilir

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

154) Eksudativ kataral diatezli uşaq necə qidalanır?
A) Süddə hazırlanmış yarma sıyıqları verilir
B) Meyvə və tərəvəz əzmələri verilir
C) Ət bulyonu, qoyun əti verilir
D) Şəkər-ksilit və ya sorbitlə əvəz edilir, heyvani yağ-bitki yağı ilə əvəz edilir,
xörək duzu azaldılır, ana südü və kalium duzları ilə zəngin qidalar verilir
E) Balıqdan hazırlanmış qidalar verilir

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

155) Eksudativ-kataral diatezin müalicəsində hansı dərmanlardan istifadə
edilir?
A) Klaritin, tavegil, suprastin, enteresorbentlər, vitamin A,E,B6,B15
B) Kalsi, fosfor tərkibli dərmanlar daxilə təyin edilir
C) Antibiotiklər daxilə və məlhəmləri dəriyə təyin edilir
D) Ürək dərmanları təyin edilir
E) Hormonal məlhəmlər uzun müddət təyin edilir

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

156) Eksudativ-kataral diatezli uşaqların dərisindəki iltihablar neçə müalicə
edilir?
A) Hormonal məlhəmlər təyin edilir
B) Antiseptik otlarla vannalar, 1-2% rezorsin, rivanollda islatma naftalan, lanolin,
sinkoksid məlhəmləri və itburnu, çay tikanı yağı təyin edilir
C) Dəriyə yod sürtülür
D) Antibiotik tərkibli məlhəmlər çəkilir
E) Briliant yaşılı sürtülür

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. “Maarif”, Bakı, 2000

157) Yeni doğulmuş uşaqlar döşə ilk dəfə nə vaxt qoyulur?
A) Doğulduqdan 3 saat sonra
B) Doğulduqdan 12 saat sonra
C) Doğulduqdan sonra 30 dəqiqə ərzində
D) Doğulduqdan 1 saat sonra
E) Doğulduqdan 6 saat sonra

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

158) Uşağın ilk qidası olan ağız südünün (molozivo) yetişmiş südə nisbətən
üstünlüyü hansıdır?
A) Onun tərkibində zülal azdır
B) Onun tərkibində yağlar azdır
C) Onun tərkibində fermentlər çoxdur
D) Onun tərkibində karbohidrat azdır
E) Onun tərkibində immunoqlobulinlərin miqdarı yetişmiş südə nisbətən çoxdur

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

159) Döşlə əmizdirilən uşaq nə qədər müddətə döş əmməlidir?
A) 10-15 dəqiqə
B) 50 dəqiqə
C) 5 dəqiqə
D) 40 dəqiqə
E) 20-30 dəqiqə

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

160) Südəmər uşaq təbii bəslənərkən necə qidalanır?
A) Uşaq tələbatına görə, sərbəst qidalanır
B) 4 saatdan bir
C) 3 saatdan bir
D) 6 saatdan bir
E) 2 saatdan bir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

161) Ana südünün uşağın hansı yaşına qədər verilməsi məsləhətdir?
A) 9 ayadək
B) 6 ayadək
C) 1,5-2 yaşadək
D) 3 ayadək
E) 12 ayadək

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

162) Südəmər uşaq döşlə əmizdirdikdən sonra qusursa nə etməli?
A) Döşlə əmizdirmə dayandırılır
B) Əmizdirdikdən sonra su verilir
C) Dərmanlar təyin edilir
D) Əmizdirmədən sonra vertikal vəziyyətdə tutub və sonra yanı üstə uzandırmaq
lazımdır
E) Süni qidalar verilir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

163) 6 ayadək sağlam uşağın qidalanması üçün ən effektli üsul hansıdır?
A) Təbii qidalanma
B) Sadə qarışıqlar
C) Qarışıq qidalanma
D) Süni qidalanma
E) Südsüz qidalar

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

164) Ana südü ilə qidalanmağa uşaq tərəfindən tam əks göstəriş hansıdır?
A) Uşaqda anadan gəlmə ürək qüsuru
B) Pilorospazm
C) Pnevmopatiya
D) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri
E) Qalaktomiya, fenilketonuriya

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

165) Tənzimləyici qidalara hansı qidalar aiddir?
A) Meyvə və tərəvəz şirələri, kəsmik, yumurta sarısı
B) Sadə qarışıqlar
C) Ana südü
D) Adaptaolmuş qarışıqlar
E) İnək südü

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002
166) Ət əzməsi uşağın hansı yaşından təyin edilir?
A) 7 ayından
B) Bir yaşdan sonra
C) 4 ayından
D) 10 ayından
E) 5 ayından

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

167) Aşağıdakı qidalardan hansı əlavə qidaya aiddir?
A) Kəsmik
B) Ət bulyonu
C) Ət əzməsi
D) Yumurta sarısı
E) Sıyıqlar, tərəvəz püresi, qatıq

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

168) Raxit xəstəliyi olan və südə allergiyası olan uşaqlara sıyıqlar necə
hazırlanır?
A) Tərəvəz həlimində və ya suda
B) Toyuq bulyonunda
C) Düyü həlimində
D) Ət bulyonunda
E) Süddə

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

169) Hansı uşaqlarda tərəvəz püresi daha erkən müddətdə təyin edilir?
A) Bətndaxili zədələnməsi olan uşaqlara
B) Ekiz doğulmuşlara
C) Kesəriyyə əməliyyatı ilə doğulmuş uşaqlara
D) Hipotrofiyalı uşaqlara
E) Raxit, anemiyası olan uşaqlara, yarımçıq uşaqlara

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

170) Adaptaolunmuş qarışıqlara aşağıdakı qidalardan hansı aiddir?
A) Sıyıqlar
B) Turş qarışıqlar
C) Şirin qarışıqlar
D) “Humana 2” , “Alesya 1”, “Bona”, “Similak”
E) Meyvə və tərəvəz püreləri

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

171) Sadə qarışıqlar necə hazırlanır?
A) Qatıq və südün qarışığından
B) Mannı yarması su ilə
C) Düyü həlimi və qatıqla, düyü həlimi və südlə
D) Kəsmik düyü həlimi ilə
E) Tərəvəz həlimi və düyü həliminin qarışığından

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

172) 1-5 yaşda olan uşaqların gündəlik qidalanma rejimi necə olur?
A) Günün birinci yarısı sıyıqlar, ikinci yarısı paxlalı qidalar
B) Günün birinci yarısı ət, balıq, paxlalı qidalar, axşam kəsmik, tərəvəz və sıyıqlar
C) Günün birinci yarısı tərəvəz püresi, günün ikinci yarısı balıqdan hazırlanmış
qidalar
D) Qidalanma rejiminin əhəmiyyəti yoxdur
E) Günün birinci yarısı kəsmik, ikinci yarısı ətdən hazırlanmış qidalar

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

173) Böyük yaşlı uşaqların gün ərzində qidalanma faizi necə bölünür?
A) 20- 25% səhər yeməyi, 30-35% nahar, 20% axşam, 20-25% şam yeməyi
B) 35-40% səhər, 25% nahar, 20-25% axşam, 10% şam yeməyi
C) 10% səhər yeməyi, 20-25% nahar, 25% axşam, 35-40% şam yeməyi
D) Qidanın faizlə bölünməsinə ehtiyac yoxdur
E) 20-25% səhər yeməyi, 10% nahar, 25% axşam, 35-40% şam yeməyi

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

174) Yeni doğulmuşlarda böyük əmgək hansı sümüklərin arasında yerləşir və
ölçüsü normada nə qədər olmalıdır?
A) Yeni doğulmuşlarda normada böyük əmgək bağlanmış olur
B) Ənsə və təpə sümükləri arasında, ölçüsü 3,5x3,5 sm
C) Təpə və alın sümükləri arasında, ölçüsü 2,0x2,5 sm
D) Alın və ənsə sümükləri arasında 4,5x4,0 sm
E) Təpə sümükləri arasında, ölçüsü 1,5x1,0 sm
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

175) Yeni doğulmuşun ətraflarında olan əzələ hipertoniyası uşağın hansı
yaşınadək davam edir?
A) Yeni doğulmuşda ətraflarda hipertoniya olmur
B) 2,5-4 ayadək
C) 10 ayadək
D) Bir yaşadək
E) 6 ayadək

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

176) Südəmər uşağın fəqərə sütununda olan fizioloji əyriliklər fəqərənin hansı
bölməsində və nə vaxt yaranır?
A) 5 ayda boyun lordozu, 10 ayda döş hissədə kifoz, 1,5 yaşda bel hissədə lordoz
B) 2 ayda boyun lordozu, 6 ayda döş hissədə kifoz, 1 yaşda bel lordozu əmələ gəlir
C) 2 ayda boyun kifozu, 6 ayda döş hissədə lordoz, 1 yaşda bel hissədə kifoz əmələ
gəlir
D) 4 ayda boyun lordozu, 8 ayda döş kifozu, 2 yaşda bel hissədə lordoz əmələ gəlir
E) Südəmər uşaqlarda döş fəqərəsinin fizioloji əyrilikləri uşağın 2 yaşında yaranır

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

177) Südəmər uşaqlarda süd dişlərinin sayı normada neçə ədəddir?
A) 20
B) 12
C) 8
D) 32
E) 24

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

178) Raxit xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbi nədir?
A) D vitaminin çatmamazlığı nəticəsində kalsi-fosfor mübadiləsinin pozulması
B) Uşaqda B qrup vitaminlərinin çatmamazlığı
C) Gigiyenik qaydalara riayət edilməməsi
D) Süni qidalanma
E) Tənzimləyici qidaların vaxtında verilməməsi
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

179) D vitamini orqanizmdə necə yaranır?
A) Orqanizm özü yaradır
B) Südəmər uşağın qaraciyərində yaranır
C) Südəmər uşağın bağırsaqları yaradır
D) Vitamin D-ni orqanizm özü yaratmır, qida vasitəsilə orqanizmə daxil olur və
günəş şüasının dəriyə təsirindən yaranır
E) Vitamin D-ni sümük iliyi yaradır

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

180) Vegetativ sinir sisteminin pozğunluğu raxitin hansı dövründə əmələ
gəlir?
A) Kəskin dövrdə
B) Sağalma dövründə
C) Vegetativ sinir sistemi pozğunluğu olmur
D) Qalıq əlamətləri dövründə
E) Başlanğıc dövrdə

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

181) “Raxit bilərzikləri”, “toyuq döş qəfəsi”, “kraniotabes” raxit xəstəliyinin
hansı dövründə əmələ gəlir?
A) Bütün dövrlərdə
B) Sağalma dövründə
C) Qalıq əlamətləri dövründə
D) Çiçəklənmə dövründə
E) Başlanğıc dövrdə

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

182) Patoloji kifoz, lordoz və skalioz uşaq skletinin hansı hissəsinin
patologiyasıdır?
A) Fəqərə sütununun bel hissəsinin
B) Fəqərə sütununun boyun hissəsinin
C) Çanaq sümüklərinin
D) Fəqərə sütununun döş hissəsinin
E) Yuxarı ətrafların
Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

183) Raxit xəstəliyi zamanı əzələ hipotoniyası xəstəliyin hansı dövründə
müşahidə edilir?
A) Qalıq əlamətləri dövründə
B) Sağalma dövründə
C) Başlanğıc dövründə
D) Kəskin dövründə
E) Raxit xəstəliyində əzələlərdə hipotaniya olmur

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

184) Raxit xəstəliyinin profilaktikasına nə vaxt başlamaq lazımdır?
A) 5 ayından
B) 1 yaşından
C) Uşaq doğulan kimi
D) 6 ayından
E) Ana bətnindən

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

185) Qeyri spesifik profilaktikaya nə aiddir?
A) Duz vannaları
B) Təbii qidalanma, düzgün qulluq, massaj, tənzimləyici qidalardan düzgün
istifadə etmək
C) B qrupu və C vitamini
D) Vitamin D preparatları
E) Ferment təyin etmək

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

186) Raxit xəstəliyinin spesifik profilaktikasına nə aiddir?
A) Vitamin C təyin edilir
B) Uşağa sitrat qarışığı verilir
C) Massaj və idman
D) Təmiz hava, günəş şüası qəbulu
E) İl boyu, yay fəsli istisna olmaqla gündə 1 damcı vitamin D (500 BV)

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002
187) Raxitin müalicəsi necə aparılır?
A) Qeyri spesifik müalicə və vitamin B1 B6, A
B) Sitrat qarışıqları verilir, duz vannası təyin edilir
C) Qeyri spesifik müalicə, vitamin D preparatları ilə spesifik müalicə, kalsi
perparatları ilə kombinə olunmuş şəkildə
D) İnfuzion terapiya edilir
E) Kalsium qlükonat və panangin təyin edilir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

188) Sulkoviç sınağı nə üçün təyin edilir?
A) Qanda Ca duzlarını təyin etmək üçün
B) Qanda fosfor duzlarını təyin etmək üçün
C) Sidikdə Ca duzlarını təyin etmək üçün
D) Qanda Hb-nin səviyyəsini təyin etmək üçün
E) Sidikdə öd piqmentlərini təyin etmək üçün

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

189) Spazmofiliyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?
A) Uşaqda hipovitaminozun olması
B) Erkən yaz fəslində güclü insolyasiya ilə vitamin D-nin çox qəbulu
C) Uşağın düzgün qidalanmaması
D) Uşağın orqanizmində ferment çatmamazlığı
E) Uşağın tez-tez xəstələnməsi

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

190) Spazmofiliya əsasən uşağın hansı yaşlarında təsadüf edilir?
A) 6 ayadək yaşlı uşaqlarda
B) 6-18 ay-2 yaşadək
C) 5 yaşlı uşaqlarda
D) 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda
E) Məktəb yaşlı uşaqlarda

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

191) Spazmofiliyanın gizli formasını hansı simptomlarla təyin etmək olar?
A) Xvostek, Trusso, Lüst simptomları ilə
B) Brudzinski simptomu ilə
C) Kerniq simptomu ilə
D) Filatov-Belski-Koplik simptomu ilə
E) Kraniotabes simptomu ilə

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

192) Aşağıdakı cavablardan hansı spazmofiliyanın aşkar növünün klinik
formasıdır?
A) Xroniki forma
B) Larinqospazm, karpopedal spazm, eklampsiya
C) Kəskin forma
D) Tez-tez residiv verən forma
E) Uzun sürən forma

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

193) Spazmofiliyanın hansı klinik formasında uşaqda qəflətən qırtlaqda
spazm olur?
A) Larinqospazm formasında
B) Hamısında
C) Karpopedal spazm formasında
D) Gizli formada
E) Eklampsiya formasında

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

194) Karpopedal spazm formasında qıcolma uşağın hansı əzələlərində olur?
A) Əl barmaqları və pəncə əzələlərində
B) Bütün əzələlərdə
C) Aşağı ətraf əzələlərində
D) Üzün mimiki əzələlərində
E) Qarın əzələlərində

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

195) Spazmofiliyanın eklampsiya formasında hansı əlamətlər olur?
A) Bədənin bütün əzələlərində tonik , klonik qıcolmalar olur
B) Üzün mimiki əzələlərində qıcolma olur
C) Yuxarı ətraf əzələlərində qıcolma olur
D) Qırtlaq əzələlərində qıcolma olur
E) Aşağı ətraf əzələlərində qıcolma olur
Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

196) Spazmofiliyanın profilaktikasına hansı cavab uyğundur?
A) Təbii qidalanma, raxitin profilaktikası və yaz fəsli latent formada kalsi
preparatları verilir
B) Polivitamin verilir
C) Duz vannaları təyin edilir
D) Massaj və idman təyin edilir
E) Ferment təyin edilir

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск
«Вышейшая школа» 2002

197) Spazmofiliyanın diaqnozu laborator üsulla necə təsdiq edilir?
A) Qanda hiperkalemiya, sidikdə Sulkoviç sınağı müsbət olur
B) Sidiyin ümumi müayinəsi edilir
C) Nəcisin bakterioloji müayinəsi edilir
D) Qanın ümumi müayinəsi edilir
E) Əsnəkdən yaxma götürüb yoxlanır

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

198) Spazmofiliya qıcolması zamanı təcili yardım hansıdır?
A) Süni tənəffüs və oksigen verilir
B) Antibiotik təyin edilir
C) Ürək dərmanları təyin edilir
D) Naşatır spirti ilə qıcıqlandırmaq, kalsi preparatları, seduksen, maqnezium sulfat
vitamin A, E
E) Ürəyin qapalı masajı edilir

Ədəbiyyat: Н.Соколова, В.Тульчинская. Педиатрия с детскими инфекциями.
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2002

199) Şəkərin hansı göstəricisinə görə insulin təyin olunur ?
A) Sidikdə şəkər
B) Sidikdə leykosit
C) Qanda şəkər
D) Qanda zülal
E) Sidikdə zülal

Ədəbiyyat: L.A İsayev.Л.К.Бешенова,»Детские болезни» Медицина 1986.

200) Qanda şəkərin artması necə adlanır ?
A) Hiperqlikemiya
B) Hipoqlukozuriya
C) Hipoqlikemiya
D) Leykopeniya
E) Hiperqlukozuriya

Ədəbiyyat: L.A İsayev.Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

201) Normada sidikdə neçə qram şəkər olur ?
A) Olmur
B) Çox olur
C) Az olur
D) 10 qram olur
E) Cüzi olur

Ədəbiyyat: L.A .İsayev.Л.К Бешенова.»Детские болеэни» Медицина 1986

202) Şəkərli diabet hansı üzvün hipofunksyasının nəticəsidir?
A) Hipofizin
B) Dalağın
C) Qaraciyərin
D) Mədəaltı vəzin
E) Böyrəyin

Ədəbiyyat: L.A İsayev.Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

203) Bronxial astmanı hansı faktorlar əmələ gətirir?
A) İnfeksion- allegik amil
B) Orqanizmin reaktivliyinin aşağı düşməsi
C) Helmintozlar
D) Bronxların yad cismlə tutulması
E) Zəhərli maddələrin tənəffüs yollarına təsiri

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

204) Bronxial astmalı xəstə tutmalar zamanı hansı məcburi vəziyyət alır?
A) Ayaq üstə dayanır
B) Sol tərəf üstə uzanır
C) Əlləri dayağ verməklə məcburi oturağ vəziyyət olur
D) Sağ tərəf üstə uzanır
E) Arxası üstə uzanır

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

205) Bronxial astma tutmasında tətbiq olunan preparatlar hansılardır?
A) Antibiotiklər
B) Ürək qlükozitləri
C) Adrenalin, Eufillin, Salbutamol
D) Vitaminlər
E) Antihelment preparatları

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

206) Anafilaktik şok nədir ?
A) A/T-in qalxması
B) Dərman preparatlarının təsirindən əmələ gələn reaksiya
C) Damar çatmamazlığı
D) A / T-in düşməsi
E) Ürək çatmamazlığı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

207) Anafilaktik şok zamanı ilk yardım hansı istiqamətdə aparılır ?
A) Vaksinoterapiya
B) Damar tonusunu qaldırmaq, damarlarda dövr edən mayenin həcmini artırmaq
C) Fermentoterapiya
D) Antibiotikoterapiya
E) Vitaminoterapiya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

208) Pnevmaniya diaqnozu nəyə əsasən təsdiq olunur?
A) Obyektiv müayinə ilə
B) Hiperglikemiya
C) Sidiyin müayinəsinə görə
D) Qanin ümumi müayinəsinə görə
E) Rentgenoloji müayinəyə əsasən

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

209) Anginanın ən qorxulu ağırlaşması nədir ?
A) Anemiya
B) Spazmafiliya
C) Revmatizm , qlomerulonefrit
D) Qastrit
E) Hemofiliya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
210) Pnevmaniyanın müalicəsində fizioterapevtik müalicə nə vaxt tətbiq
edilir?
A) Xroniki dövrdə
B) Qızdırmalı halda
C) Kəskin dövrdə
D) Başlanğıc dövrdə
E) Remissiya dövründə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

211) Pnevmaniya ilə birgə müşayət olunan plevrit necə adlanır?
A) Visseral
B) Metopnevmatik
C) Sinpnevmatik
D) Eksudativ plevrit
E) Kostal

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

212) Revmatizm zamanı sinir sisteminin zədələnməsi necə adlanır ?
A) Eritema
B) Spazmofiliya
C) Ensefalit
D) Xoreya
E) Eklampsiya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

213) Plevritin klinik əlamətləri hansılardır ?
A) Hərarətin qalxması, dərindən nəfəs aldıqda,verdikdə,öskürdükdə şiddətli
ağrıların olması
B) Qusma və ürək bulanma
C) Nəcisin axolik olması , köpmə
D) Fasiləsiz öskürək, bəlğəm ifrazı
E) Qıcolma

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

214) Plevra boşluğunun punksiyası nə vaxt aparılır ?
A) Hemorragik plevritdə
B) Quru plevritdə
C) Piemik plevritdə
D) Eksudativ plevritdə
E) Fibrinoz plevritdə
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

215) İnağ nədir ?
A) Hərarətin artması
B) Təngnəfəslik
C) Hipotermiya
D) Öskürək
E) Boğulma

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

216) Plevra boşluğunun punksiyası harada aparılır ?
A) 4-5-ci qabırğa arası
B) 6-7-ci qabırğa arası
C) 8-9-cu qabırğa arası
D) 5-6-cı qabırğa arası
E) 7-8-ci qabırğa arası

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

217) Normada qanda şəkərin miqdarı nə qədər olur ?
A) 3,3-5,5 mmol/l
B) 8-10 mmol/l
C) 6-7 mmol/l
D) 1,1-2,3 mmol/l
E) 7-8 mmol/l

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

218) Yalançı inağ tutmasında ilk yardım nədən ibarətdi ?
A) Antibiotiklər
B) Ürək dərmanları
C) Təmiz hava , ayağa isti vanna , xardal yaxması
D) Vitaminlər
E) Antihistaminlər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

219) Kollaps nədir ?
A) Qaraciyər çatmamazlığı
B) Böyrək çatmamazlığı
C) Qida çatmamazlığı
D) Kəskin damar çatmamazlığı
E) Mübadilə pozğunluğu
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

220) Hipotireozun etioloji faktorları nədir ?
A) Vitamin çatmamazlığı
B) Dərman preparatlarının qəbulu
C) Qalxanvari vəzinin inkişaf qüsuru və tiroid hormonopoezin qüsuru
D) Su-duz balansının pozulması
E) İrsiyyət

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

221) Anadangəlmə ürək qüsurunun səbəbi hansılardır?
A) Vaxtı keçmiş hamiləlik
B) Yarımçıq doğulma
C) Bətndaxili infeksiya
D) Doğuş zədəsi
E) Yenidoğulma dövründə infeksiya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

222) Anadangəlmə ürək qüsurunun əlamətləri hansılardır ?
A) Ürəkgetmə
B) Sianoz, tənginəfəslik , ürəkdə küy
C) Huşsuzluq, A/T-in düşməsi
D) Hərarət, sianoz
E) Qıcolma , ürəkdə küy

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

223) İnsulin necə təyin olunur ?
A) 5-10 qr xaric olan şəkərə görə
B) 2-4 qr xaric olan şəkərə görə
C) 10-15 qr xaric olan şəkərə görə
D) 6-8 qr xaric olan şəkərə görə
E) 4-5 qr xaric olan şəkərə görə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

224) Revmatizm ürəyin hansı qişasını zədələyir ?
A) Miokard
B) Endokard
C) Sadalananların hamısını
D) Perikard
E) Zədələmir
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

225) Tənəffüsün səthi olması nə ilə səciyyələnir ?
A) Bronxların qısa olması
B) Bronxospazm
C) Yarımçıq doğulma
D) Ağciyər səthinin kiçik olması
E) Elastiki toxumanın az olması

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

226) Revmatizm zamanı sial sınağının nəticəsi necə olur ?
A) Təyin edilmir
B) Azalır
C) Yüksəlir
D) Dəyişir
E) Dəyişmir

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

227) Talassemiyada hansı növ hemoqlobin üstünlük təşkil edir ?
A) Yetişmiş
B) B hemoqlobin
C) Primitiv
D) C hemoqlobin
E) Fetal

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

228) Alimentar anemiyaya uşaq yaşının hansı dövründə rast gəlinir?
A) 1-3 yaşlı uşaqlarda
B) 3 yaşdan böyük uşaqlarda
C) Məktəb yaşında
D) Südəmər dövrdə
E) Yeni doğulmuşlarda

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

229) Südəmər uşaqlarda pnevmaniya nə üçün ağciyərin aşağı paylarında
təsadüf olunur?
A) Ağ ciyərlər kiçik olduğuna görə
B) Südlə qidalandığına görə
C) Ağciyərin anatomik quruluşuna görə
D) Tənəffüs səthi olduğu üçün
E) Kantaqioz olduğu üçün
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

230) Neyrotoksikoz nədir?
A) Susuzluq
B) Damar çatmamazlığı
C) Sinir sisteminin toksiki zədələmnəsi
D) Hipertoniya
E) Hipotoniya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

231) Talassemiya anemiyanın hansı formasına aiddir ?
A) Posthemorraqik
B) İkincili
C) Dəmir defisitli
D) Zülal defisitli
E) Hemolitik

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

232) Askaridoz zamanı qanda nə baş verir ?
A) Monositoz
B) Anemiya
C) Neytrofilioz
D) Leykositoz
E) Leykopeniya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

233) Enterebiozu nə törədir ?
A) Bizquyruqlar
B) Lyamblya
C) Askaridoz
D) Trixosefolioz
E) Öküz soliteri

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

234) İnsan orqanizmində trixosefaliozun ömrü nə qədərdir ?
A) 6 il
B) 2 il
C) 4 il
D) 3 il
E) 5 il
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

235) Revmatizmdə oynaqların zədələnməsinin səciyyəvi əlamətləri hansılardır
?
A) Diz qapaqlarının şişməsi
B) Oynaqların davamlı deformasiyası
C) Böyük oynaqların eriteması
D) Oynaqların zədələnməsinin uçucu xarakterdə olması
E) Kiçik oynaqların zədələnməsi

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

236) Uşaqlarda leykozun hansı növü daha çox rast gəlinir ?
A) Xroniki mielobast
B) Kəskin mieloblast
C) Xroniki limfoblast
D) Limfoblast
E) Xroniki mieloidli

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

237) Eksudativ – kataral diatez nədir ?
A) Xəstəlikdir
B) Dəri allergiyasıdır
C) Sindromdur
D) Sağlam vəziyyətdir
E) Bədən quruluşunun anamaliyasıdır

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

238) Hemartroz hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir ?
A) Revmatizm
B) Hemofiliya
C) Hemorroqik vaskulit
D) Şenleyn- Henox xəstəliyi
E) Trombositopenik purpura

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

239) 5 yaşlı uşağın çəkisi nə qədər olmalıdır ?
A) 20 kq
B) 18 kq
C) 15 kq
D) 25 kq
E) 23 kq

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

240) 10 yaşlı uşaqda A / T normada nə qədər olur ?
A) 100 mm/cs
B) 80 mm/cs
C) 90 mm/cs
D) 95 mm/cs
E) 85 mm/cs

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

241) Ödün tərkibi nədən ibarətdi ?
A) Lesitin
B) Öd turşuları , xolesterin , duz , su , piqment , sidik cövhəri
C) Öd turşusu
D) Zülal
E) Xolesterin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

242) Lyamblyozun müalicəsində hansı preparatlar işlədilir ?
A) Vitaminlər
B) Eritromisin
C) Tavegil
D) Ampisillin
E) Furazalidon

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

243) Tənginəfəslik zamanı uşağa nə vurulur ?
A) Vitaminlər
B) Kofein
C) Qlükoza
D) Etimizol
E) Eufillin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

244) Daun xəstəliyinin klinikası üçün nə səciyyəvidir ?
A) Qısa boyun , ayaqlarda , baldırda limfotik ödem
B) Sarılıq , splenomeqaliya
C) Göz yarığının çəpliyi , ovucda köndələn çatlar , ağızın açıq olması , dilin böyük
olması
D) Əqli inkişafın pozğunluğu , ekzema
E) Hidrosefaliya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

245) Zəhərlənmədə ilk yardım nədən ibarətdir ?
A) Ürək qlikozidləri
B) Çay –su fasiləsi
C) Antibiotiklər
D) Vitaminlər
E) Mədə-bağırsağın yuyulması

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

246) Kəskin lorinqotraxeit hansı əlamətlərlə səciyyəvidir ?
A) Kəskin başlaması , nəfəsvermə , tənginəfəslik
B) Kəskin başlaması , küylü tənəffüs
C) Tədricən başlaması , səsin xırıltılı olması , səsin batması
D) Tədricən başlaması , fitverən xırıltılar
E) Kəskin başlanğıc , kobud öskürək

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

247) Posthemorraqik anemiya nə ilə səciyyələnir ?
A) Hemolizlə
B) Qan qrupun konflikti ilə
C) Qanaxma
D) Rh konfliktlə
E) Hemopoez pozğunluğu ilə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

248) Qıcolmada ilk yardım nədən ibarətdir ?
A) Bağırsaq yuyulur
B) Mədə yuyulur
C) Çay-su pəhrizi təyin olunur
D) Antibiotik vurulur
E) MgSO4 vurulur

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

249) Bronxit üçün səciyyəvidir ?
A) Səsin batması
B) Qusma , ishal
C) Sianoz
D) Hərarət, təngnəfəslik, öskürək
E) Nəfəsvermənin çətinləşməsi

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

250) Bronxitin müalicəsinin əsası nədir ?
A) Kalsi xlor
B) Antibiotiklər , bəlğəmgətiricilər , hərarət salıcılar
C) Vitaminterapiya
D) Hemodez
E) Qanköçürmə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

251) Yalançı inaq üçün səciyyəvidir ?
A) Hərarət, qanaxma
B) Qusma , ishal
C) Hürücü öskürək , boğulma , tənəffüsün çətinləşməsi
D) Hərarət , sarılıq
E) Sianoz, dəri səpkiləri

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

252) Süd yarasının törədicisi nədir ?
A) Kokklar
B) Göbələklər
C) Viruslar
D) Stafilokokklar
E) Streptokokklar

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

253) Süd yarasının klınık simptonları hansıdır?
A) Ağızın selikli qişasının quruluğu
B) Moruğu dil
C) Hiperemiya, ağızın selikli qişasında xora olması
D) Əmmənin çətinləşməsi , ağızın selikli qişasında ağ ərpin olması
E) Coğrafi dil

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

254) Stomatiti əmələ gətirən törədici?
A) Viruslar
B) Stafilokokk , streptokokk , virus
C) Stafilokokk
D) Streptokokk
E) Bakteriya , streptokokk

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

255) Yaralı-nekrotin stomatitin klinik əlamətləri hansılardır ?
A) Ağızda pis qoxu , gingivit, çirkli boz ərpli xoraların olması
B) Əmmənin çətinləşməsi
C) Diş ətinin qanaması , ağızda ağrı
D) Ağızın selikli qişasında səpkilərin olması
E) Ağızın selikli qişasında irinciklərin olması

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

256) Stomatitin yolxucu forması hansıdır?
A) Aftozlu
B) Kataral
C) Kəskin
D) Xroniki
E) Xoralı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

257) Kəskin qastritin əsas klinik əlaməti nədir ?
A) Epiqastral nahiyyədə ağrı, mədə bulanması, qusma , zəiflik , hərarətin qalxması
B) Hərarətin artması ,mədə bulanması
C) Mədə bulanması , səpgi, yüksək hərarət
D) Başgicəllənmə , qusma, öskürək
E) Təngnəfəslik

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

258) Sadə dispepsiyada etioloji faktorlar hansılardır ?
A) Çox yemək , suyu az qəbul etmək
B) Hipoqalaktiya
C) Hipotrofiya
D) Vitaminsiz qida qəbulu
E) Anemiya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

259) Qastroenterit hansı üzvün xəstəliyidir ?
A) Yoğun bağırsağın
B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq
C) Mədə və yoğun bağırsağın
D) Mədə və nazik bağırsağın
E) Nazik bağırsağın

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

260) Hipotrafiyanin yaranmasına kömək edən faktorlar ?
A) Kalsi-fosfor mübadiləsinin pozulması
B) Susuzluq
C) Hipogalaktiya, pis qulluq
D) A vitaminin çatmamazlığı
E) D vitaminin çatmamazlığı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

261) Hipotrofiyanın 2-ci dərəcəsində çəkinin neçə faizi itir ?
A) 10-15 %
B) 5-10 %
C) 3-5 %
D) 2-3 %
E) 15-20 %

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

262) Hipotrofiya nədir ?
A) Xroniki qida pozğunluğu
B) Qan azlığı
C) Mədə-bağırsaq pozğunluğu
D) Süni qidalanma
E) Vitamin çatmamazlığı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

263) Eksioz nədir ?
A) İshal
B) Susuzluq
C) Qan çatmamazlığı
D) Qusma
E) A/T düşməsi

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

264) Duodenal zondun uzunluğu necə təyin olunur ?
A) Dişdən göbəyə qədər
B) Qaş arasından göbəyə qədər
C) Dildən göbəyə qədər
D) Döş sümüyündən göbəyə qədər
E) Burundan göbəyə qədər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

265) Duodenal zondlama zamanı alınan 1-ci porsiya mədə-bağırsaq traktının
hansı şöbəsinin vəziyyətinin göstəricisidir ?
A) Öd kisəsinin
B) Nazik bağırsağın
C) Kor bağırsağın
D) 12 barmaq bağırsağın
E) Qaraciyər , öd yollarının

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

266) Təmizləyici imalə zamanı uşağın vəziyyəti necə olmalıdır ?
A) Sağ böyrü və ya arxası üstə
B) Sol böyrü və ya arxası üstə uzadılır
C) Qarnı üstə
D) Oturaq vəziyyətdə
E) Sağ böyrü üstə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

267) Helmintozların diaqnozu nəyə əsasən qoyulur ?
A) Nəcisin bakterialoji müayinəsinə
B) Nəcisin ümumi müayinəsinə
C) Qanın müayinəsinə
D) Sidiyin müayinəsinə
E) Qanın biokimyəvi müayinəsinə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

268) Xolesistitin diaqnozunda işlədilən Merfi simptomu hansıdır ?
A) Öd kisəsi nahiyyəsinə basdıqda ağrı olur
B) Nəfəsalma zamanı sağ qabırğa altında bərk ağrı olur
C) Sağ qabırğa qövsünü ovuc kənarı ilə döydükdə ağrı olur
D) Nəfəsvermə zamanı güclü ağrı əmələ gəlir
E) Sol əlin baş barmağı ilə öd kisəsini basdıqda xəstə dərindən nəfəs ala bilmir

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

269) Toksiki dispepsiyada çay-su fasiləsi hansı müddətə təyin edilir ?
A) 24 saat
B) 48 saat
C) 1-2 saat
D) 20 saat
E) 8-10 saat

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

270) Öd yollarının diskineziyasında (hipertonik tip) hansı dərmanlar işlədilir
?
A) Vitaminlər
B) Stimuledicilər
C) Ürək qlükozidləri
D) Antihistamin preparatlar
E) Spazmolitiklər və ödqovucular

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

271) Öd yollarının diskineziyasında (hipotonik tip) nədən istifadə olunur ?
A) Antihistaminlər
B) Vitaminlər
C) Spazmolitiklər
D) Ödqovucular
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

272) Duodenal möhtəviyyat nədir ?
A) Mədəaltı vəz və qaraciyər şirəsi
B) 12 barmaq bağırsaq və mədənin sirəsi
C) Mədəaltı vəzin və qaraciyərin şirəsi
D) Mədənin , bağırsağın şirəsi
E) Qaraciyər möhtəviyyatı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

273) Hiperqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir ?
A) Spazmolitiklər
B) Qlükoza
C) Antihistaminlər
D) Vitaminlər
E) İnsulin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

274) Hipoqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir ?
A) İnsulin
B) Spazmolitiklər
C) Qlükoza
D) Vitaminlər
E) Antihistaminlər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

275) Yüngül formalı ensefalopatiyada ən çox nə biruzə verir ?
A) Hidrosefaliya
B) Qıcolma
C) Sinir-reflektor oyanıqliğin yüksəlməsi
D) Mikrosefaliya
E) Komatoz hal

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

276) Ensefalopatiyada, qıcolmada hansı preparat işlədilir ?
A) Fenobarbital
B) Diakarb
C) Difenin
D) Sulfanilamid
E) Heparin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

277) Asfiksiya zamanı qanda nə baş verir ?
A) Neytrofiliyoz
B) Leykositoz
C) Trombositopeniya
D) Metobalik asidoz
E) Leykopeniya

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

278) Hipoksiyanın dölə qısa müddətli təsirindən nə qeyd olunur ?
A) Taxikardiya
B) Apnoe
C) Bradikardiya
D) Taxipnoe
E) Bradipnoe

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

279) Ürək getmədə ilk yardım ?
A) Antibiotiklər
B) Antihistaminlər
C) Qlükoza , sulfanilamid preparatlar
D) Vitaminlər
E) Ammonyak iylətmək , kofein ,mezaton , kordiamin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

280) Əzələ sisteminin müayinəsində nəyi təyin edirlər ?
A) Xarici görünüşü
B) Elastikliyi
C) Əzələnin gücü və tonusu
D) Turqorluğu
E) Quruluşu

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

281) Xromosom trisomiyası sindromuna nə aiddir ?
A) Fenilketonuriya
B) Daun xəstəliyi
C) Nefropatiya
D) Şereşevskiy –Terner
E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

282) Piodermiyanın müalicəsində ilk tədbir nədən ibarətdir ?
A) Vitaminlər
B) Qan köçürülür
C) Yerli məlhəm qoyulur
D) İsti vanna edilir
E) İrin xaric edilir , antibiotik vurulur

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

283) Hipertonik dehidratasiya nədir?
A) Duzun itirilməsi
B) Suyun itirilməsi
C) Karbohidrat mübadiləsinin pozulması
D) Orqanizmdən suyun , duzun itirilməsi
E) Zülal mübadiləsinin pozulması

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

284) Hemolitik anemiyada splenektomiya göstəriş nədir ?
A) Dalağın böyüməsi
B) Qaraciyərin böyüməsi
C) Uşağın inkişafdan geri qalması
D) Qan və eritrosit kütləsi köçürülməsinə baxmayaraq xəstəliyin tez-tez
kəskinləşməsi
E) Qanaxmaların olması

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

285) Larinqospazm hansı hallarda başlanır ?
A) Uşaq qışqırıqla ağladıqda
B) Qusduqda
C) Yüksək hərarətin təsirindən
D) Hərarətin aşağı düşməsindən
E) Yemək zamanı

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

286) Talassemiya xəstəliyində hansı növ hemoqlobin üstünlük təşkil edir?
A) Hər ikisindən
B) Yetişmiş
C) Nəhəng hemoqlobin
D) Yetişməmiş
E) Fetal hemoqlobin

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

287) Qurd ağızlılıq zamanı cərrahi müdaxilə nə vaxt aparılır ?
A) 1-2 yaşda
B) 7-8 yaşda
C) 3-4 yaşda
D) 5-6 yaşda
E) 6 ayda

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

288) Gigiyenik vanna nə vaxt təyin olunur ?
A) İlk patronajdan sonra
B) Doğulan kimi
C) Doğulandan 8 saat sonra
D) Göbək yarası sağalandan sonra
E) Bir yaşa qədər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

289) Ilk patronaj nə vaxt aparılır ?
A) Bir ay sonra
B) 10 gün sonra
C) Bir həftə sonra
D) Doğulan kimi
E) Doğum evindən evə yazılandan sonra 3 gün ərzində

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

290) Sidikdə leykositlərin miqdarının artması nəyi göstərir ?
A) Qlomerulonefriti
B) Otiti
C) Allergik vəziyyəti
D) Sistiti
E) Pielonefriti

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Бешенов . »Детские Болезни» Медицина 1986

291) Bir yaşdan sonra normal çəki necə təyin edilir?
A) 5 + 2n
B) 10 - 2n
C) 10 + 3n
D) 10 + 5n
E) 10 + 2n

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

292) Uşaq həyatının 1-ci yarım ilində çəkinin orta artımı nə qədər olmalıdır ?
A) 1000 qr
B) 600 qr
C) 900 qr
D) 700 qr
E) 300 qr

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

293) Omfalit zamanı yerli hansı preparatlar işlədilir ?
A) Bitki yağı
B) Talk tozu
C) Spirt, yod
D) Uşaq kremi
E) 3% perekis , 70 % spirt , 5 % kali permanqanat

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

294) Xardal qoyarkən nəyə fikir verilməlidir ?
A) Sinir sisteminin vəziyyətinə
B) Vəziyyətin ağırlığına görə
C) Vəziyyıtinə və yaşına görə
D) Dərinin vəziyyətinə və həssaslığına
E) Sümük sisteminin vəziyyətinə

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

295) Qlükokortikoidlər aşağıdakı xəstəliklərin hansında daha çox işlədilir ?
A) Kəskin sistitdə
B) Məhdudlaşmış sidik sindromu zamanı
C) Kəskin pielenefrit xəstəliyində
D) Kəskin qlomerulonefritin hemofinik formasında
E) Ödemli formasında

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

296) Təmizləyici imaləyə göstəriş nədir ?
A) Hipotermiya
B) Qarında ağrı
C) Qusma
D) Öskürək
E) Dispeptik əlamətlər

Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986


Terapiya fənnindən testlər


297) Mədə xorası daha çox hansı yaş qrupunda təsadüf edilir?
A) 20-30
B) 25-40
C) 18-25
D) 20-35
E) 40-50

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


298) Duodenit nədir?
A) 12 barmaq bağırsağın iltihabı
B) Yoğun bağırsağın iltihabı
C) Nazik bağırsağın iltihabı
D) Öd yollarının iltihabı
E) Qida borusunun iltihabı

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


299) Mədə xorasında hansı müasir diaqnostik metod istifadə edilir?
A) USM ultrasəs müayinə
B) Duodenal zondlama
C) Ezofaqoskopiya
D) Rentgenoloji müayinə
E) Qastrofibroskopiya

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004300) Mədə qanaxmasında həkiməqədər yardıma nə daxildir?
A) Aclıq, qansaxlyıcı preparatların tətbiqi
B) Mədənin yuyulması, buz qovuğunun tətbiqi
C) Qansaxlayıcı preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi
D) Spazmolitik preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi
E) Aclıq, buz qovuğunun tətbiqi

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


301) Düz bağırsağın iltihabı necə adlanır?
A) Kolit
B) Enterokolit
C) Proktit
D) Duodenit
E) Enterit

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


302) Mexaniki sarılıq hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Qaraciyər sirrozu
B) Xroniki hepatit
C) Virus hepatiti
D) Xroniki xolesistit
E) Öd daşı xəstəliyi

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004
303) Mədə xorasının kəskinləşmə dövründə xəstə hər gün qusma, “lax
yumurta iyli gəyirmə” və arıqlama olarsa bu hansı mədə xorasının
ağırlaşmasını göstərir?
A) Xoranın bədxassəli transformasiyası
B) Qanaxma
C) Mədənin pilorik hissəsinin stenozu
D) Perforasiya
E) Penetrasiya

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004304) Bu preparatlardan hansı sekretor çatışmazlıqla gedən xroniki qastritin
müalicəsində işlədilir?
A) Simetidin
B) Qastroseptin
C) Ranitidin
D) Mədə şirəsi
E) Almaqel

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


305) Sekretor çatışmazlıqla gedən xroniki qastritə xas olan əsas əlamət
hansıdır?
A) Qida qəbulundan sonra sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı
B) Dispeptik əlamətlər: qıcqırma, qusma, qəbizlik
C) Qida qəbulundan sonra epiqastral nahiyədə küt ağrı
D) Bağırsaq tərəfindən dəyişikliklər: ishal, köpmə, meteorizm
E) Gecə və acqarnına ağrılar

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004306) Eroziv qastriti olan xəstəyə hansı qrup preparatların təyin edilməsi
məqsədə uyğun deyil?
A) Trankvilizatorlar
B) Geniş – spektrli antibiotiklər
C) Qeyri-hormonal iltihab əleyhinə preparatlar
D) Bürüyücü maddələr
E) Antasidlər
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


307) Həzm sisteminin radioizotop müayinə metoduna daxildir?
A) Qaraciyərin skaner müayinəsi
B) Xolesistoqrafiya
C) Irriqoskopiya
D) Rektoromanoskopiya
E) Kolonoskopiya

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004308) Xroniki enterit zamanı hansı qrup dərmanların təyini məqsədə uyğun
deyil?
A) Antibiotiklər
B) Antibakterial preparatlar
C) Bioloji preparatlar
D) Həzm fermentləri
E) Anabolik steroid hormonlar

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004309) Xroniki kolitin əsas simptomu nədir?
A) Diareya
B) Qəbizlik
C) Sol qabırğaaltı nahiyədə ağrı
D) Sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı
E) Epiqastral nahiyədə ağrı

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004310) Kolit nədir?
A) Mədənin iltihabı
B) Nazik bağırsağın iltihabı
C) 12 barmaq bağırsağın iltihabı
D) Düz bağırsağın iltihabı
E) Yoğun bağırsağın iltihabı

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004
311) Splenomeqaliya termini nəyi bildirir?
A) Qaraciyərin böyüməsi
B) Dalağın böyüməsi
C) Mədəaltı vəzin böyüməsi
D) Mədənin böyüməsi
E) Öd kisəsinin böyüməsi

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004312) Mexaniki sarılığı nə yaradır?
A) Eritrositlərin paraçalanması
B) Qaraciyərdə birləşdirici toxumanın inkişafı
C) Hepatositlərin parçalanması
D) Öd yollarında mexaniki maneəçilik
E) Virus hepatiti

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


313) Öd durğunluğuna hansı faktor səbəb olmur?
A) Uzunmüddətli ishal
B) Hamiləlik
C) Psixoemosional gərginlik
D) Qida rejiminin pozulması
E) Kiçik fiziki aktivlik

Ədəbiyyat: Федюкович Н.И. Внутренние болезни, учебное пособие - Ростов
н/Д.2000


314) Qaraciyər çatışmazlığında hansı ağırlaşma müşahidə edilmir?
A) Mexaniki sarılıq
B) Parenximatoz sarılıq
C) Assit
D) Toksiki ensefalopatiya
E) Kəskin xolesistit

Ədəbiyyat: Федюкович Н.И. внутренние болезни, учебное пособие - Ростов
н/Д.2000
315) Mədə xorası daha çox mədənin hansı hissəsində əmələ gəlir?
A) Kardial hissədə
B) Pilorik hissədə
C) Mədə cismində
D) Böyük əyrilikdə
E) Kiçik əyrilikdə

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


316) 12 Barmaq bağırsaq xorasında ağrılar nə vaxt müşahidə edilir?
A) Qida qəbulu zamanı
B) Qida qəbulundan 15-30 dəq. sonra
C) Qida qəbulundan dərhal sonra
D) Qida qəbulundan 2-3 saat sonra
E) Gecə və acqarına

Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


317) Xroniki residivləşən pankreatit hansı xəstəlik zamanı daha çox müşahidə
olunur?
A) Xroniki kolit
B) Mədə xorası
C) Xroniki duodenit
D) Öddaşı xəstəliyi
E) Xroniki enterit

Ədəbiyyat: Федюкович Н.И. Внутренние болезни, учебное пособие - Ростов
н/Д.2000318) Bu dərmanlardan hansı xroniki pankreatitdə ağrı kəsici kimi istifadə
edilmir?
A) Morfin
B) Analqin
C) No-spa
D) Novokain
E) Baralqin

Ədəbiyyat: Федюкович Н.И. Внутренние болезни, учебное пособие - Ростов
н/Д.2000
319) Xroniki mieloleykoz zamanı ən çox rast gəlinən kliniki simptom
hansıdır?
A) Qara ciyərin böyüməsi
B) Dalağın böyüməsi
C) Qansızma
D) Qızdırma
E) Limfa düyünlərinin böyüməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989


320) Hemorraqik vaskulitdə kliniki olaraq hansı sindromlar müşahidə
olunmur?
A) Böyrək
B) Dəri
C) Oynaq
D) Qara ciyər
E) Abdominal

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

321) Xroniki limfoleykoz üçün ən xarakterik klinik simptom hansdır?
A) Limfa düyünlərinin böyüməsi
B) Qansızma
C) Qızdırma
D) Sümüklərdə ağrı
E) Dalağın böyüməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

322) Dəmir defisitli anemiyada aşağıdakı simptomlardan ən az təsadüf
olunanı hansıdır?
A) Sarılıq
B) Qlossit
C) Subfebril
D) Anoreksiya
E) Saçların tökülməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989
323) Dəmir defisitli anemiyanın ən çox təsadüf olunan səbəbi hansıdır?
A) Qurd invaziyası
B) Qida ilə kifayət qədər dəmirin qəbul olunmaması
C) Qanitirmə
D) Avitaminoz
E) Anadangəlmə dəmir defisiti

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

324) B12 defisitli anemiyanın simptomları içərisində ən az təsadüf olunanı
hansıdır?
A) Sarılıq
B) Anoreksiya
C) Qlossit
D) Saçların tökülməsi
E) Subfebril temperatur

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989


325) Aplastik anemiya zamanı əsas klinik sindrom hansıdır?
A) Intoksikasiya
B) Immunodefisit
C) Hepatolienal
D) Iltihab
E) Hemorragik

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

326) Hemorragik diatez üçün hansı simptom daha xarakterikdir?
A) Dalağın böyüməsi
B) Oynaqlarda ağrı
C) Qansızma
D) Titrəmə qızdırma
E) Zəiflik

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

327) Hemofiliya xəstəliyinin gedişinin tipik xüsusiyyəti hansıdır?
A) Xəstəliyin uşaq yaşlarından başlanmsı
B) Xəstəliyin şüa terapiyası ilə əlaqədar olması
C) Xəstəliyin infeksiyadan sonra inkişaf etməsi
D) Xəstəliyin sulfanilamid preparatların qəbulundan sonra meydana gəlməsi
E) Spontan remissiyalı kəskin gediş

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

328) Hemoragik vaskulit zamanı qansızma əsasən hansı xarakterli olur?
A) Qarışıq mikrosirkulyator-hematomalı
B) Vaskulit purpur
C) Angiomator
D) Hematoma
E) Petexial - ləkəli

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

329) Limfoqranulematoz zamanı ən çox rast gəlinən kliniki simptom
hansıdır?
A) Sümüklərdə ağrı
B) Dəridə qaşınma
C) Limfa düyünlərinin böyüməsi
D) Qızdırma
E) Qaraciyərin böyüməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

330) Kəskin diffuz qlomerulonefrit əsasən hansı infeksiyadan sonra yaranır?
A) Digər qrammənfi bakteriyalar
B) Streptokokk
C) Virus
D) Stafilokokk
E) Bağırsaq çöpləri

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

331) Yalnız hansı xəstəlik kəskin qlomerulonefritin təhlükəli ağırlaşması
hesab edilmr?
A) Anemiya
B) Eklampsiya
C) Hiperkaliemiya
D) Kəskin böyrək çatmamazlığı
E) Kəskin sol mədəcik çatmamazlığı

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

332) Aşağıdakı sadalanan simptomlardan hansıları xroniki qlomerulonefritin
nefrotik tipi üçün xarakterik deyil?
A) Arterial hipertenziya
B) Silindiruriya
C) Ödemlər
D) Proteinuriya
E) Hematuriya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

333) Göstərilən xəstəliklərdən hansıları ən çox ikincili amiloidozun
yaranmasına səbəb olur?
A) Revmatizm
B) Deformasiyaedici osteoartroz
C) Revmatoidli poliartrit
D) Podaqra
E) Xroniki pankreatit

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

334) Hansı müayinə böyrəkdə ikincili amiloidozun olduğuna şübhələnməyə
əsas verir?
A) Hematuriya və böyrək çatmamazlığı
B) Proteinuriya 1q/sut; ödem
C) Proteinuriya 3-5 q/sut. çox
D) Aşağı ətrafların ödemi
E) Hipoproteinemiya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

335) Sadalananlardan hansı əsasən böyrək amiloidozuna səbəb olur?
A) Bədxassəli hipertenziya
B) Anemiya
C) Böyrək çatmamazlığı
D) Böyrəkdaşı xəstəliyi
E) Ürək çatmamazlığı
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989


336) Hansı simptom xroniki böyrək çatmamazlığının ilk simptomudur?
A) A/T qalxması
B) Ödemlərin əmələ gəlməsi
C) Anemiyanın inkişafı
D) Dispepsik pozğunluqlar
E) Diurezin azalması

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

337) XBÇ olan xəstə ilk növbədə dietasında nəyi azaltmalıdır?
A) Yağları
B) Xörək duzunu
C) Karbohidratları
D) İçilən mayenin miqdarını
E) Zülalı

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989


338) Sadalananlardan hansı hemodializə göstəriş sayıla bilər?
A) Nəzərə çarpan ödemlər
B) Qanda kreatinin miqdarının 1,2mmol/l (12mq%) çox olması
C) Infeksion ağırlaşmalar
D) Görmənin kəskin zəifləməsi
E) Stabil arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

339) Xroniki qlomerulonefritin hipertonik tipinin kəskinləşməsi zamanı yalnız
hansı simptom xarakterik deyil?
A) Proteinuriya
B) Silindruriya
C) Hematuriya
D) Ödemlər
E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989
340) Avtoklavda alətlərin sterilizasiya müddəti nə qədərdir?
A) 120 dəq
B) 30 dəq
C) 90 dəq
D) 60 dəq
E) 180 dəq

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


341) Qızdırmanın I dövründə nə tətbiq etmək olar?
A) İsti vanna
B) Soyuq kompress
C) isidici kompress
D) İsitqac
E) Yaş bürümə

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

342) Əzələdaxili inyeksiya hansı bucaq altında aparılır?
A) 30°
B) 45°
C) 90°
D) 60°
E) 75°

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

343) Xəstənin yataq ağlarını neçə gündən bir dəyişirlər?
A) Ayda bir dəfə
B) 14 gündən bir
C) Ayda 2 dəfə
D) 7gündən bir
E) Gündə bir dəfə

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

344) Bayılma zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?
A) Ürək nahiyəsinə soyuq kompress qoymaq
B) Xəstəni otuzdurmaqdan
C) Ətraflara turna qoymaqdan
D) Ürək nahiyəsinə isitqac qoymaqdan
E) Xəstəyə üfüqi vəziyyət verməkdən

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


345) Aşağıdakılardan hansı dispanser ola bilməz?
A) Dəri-zöhrəvi
B) Vərəm əleyhinə
C) Onkoloji
D) Endokrinoloji
E) Stomatoloji

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


346) Stasionar tipli müalicə müəsisəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Klinika
B) Xəstəxana
C) Sanatoriya
D) Dispanser
E) Hospital

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


347) Orqanizmdən zəhərli maddələri çıxarmaq üçün hansı imalədən isitfadə
olunur?
A) Qidalandırıcı
B) Yağlı
C) Təmizləyici
D) Dərman
E) Sifon

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

348) Qanda oksigenin miqdarının azalması necə adlanır?
A) Aspirasiya
B) Hipoksiya
C) Hipoksemiya
D) Hiperkapniya
E) Asfiksiya

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

349) Kəskin bronxitli xəstənin əsas problemi nədən ibarətdir?
A) Boğulma tutmaları
B) Qızdırma və halsızlıq
C) Bəlğəmli öskürək
D) Tutmaşəkilli öskürək
E) Quru öskürək

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

350) Kəskin bronxitin inkişafının əsas səbəbi nədən ibarətdir?
A) Siqaret çəkmə
B) Zəhərlənmə
C) Soyuqlama
D) KRVİ (kəskin respirator virus infeksiyası)
E) Alkoqolizm

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

351) Qatı bəlğəmi durulaşdırmaq üçün nədən istifadə olunur?
A) Kalium yodid
B) Bromheksin
C) Kalsium xlorid
D) Kalium xlorid
E) Kalsium qlükonat

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

352) Tibb bacısının işinin I mərhələsi nədən ibarətdir?
A) Nəticələrin qiymətləndirilməsi
B) İnformasiya toplamaq
C) Qulluğu planlaşdırmaq
D) Xəstəyə yardım göstərmək
E) Xəstənin problemini təyin etmək
Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

353) Tibbi bankaları hansı nahiyəyə qoymaq olmaz?
A) Onurğaya
B) Döş qəfəsinin aşağı hissəsinə
C) Kürəkaltı nahiyəyə
D) Döş qəfəsinin yan tərəflərinə
E) Kürəküstü nahiyəyə

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

354) Qanda qlükozanın miqdarı normada acqarına nə qədərdir?
A) 6,6 – 8,8 mmol/l
B) 3,3 – 5,5 mmol/l
C) 2,2 – 4,4 mmol/l
D) 5,5 – 7,7 mmol/l
E) 4,4 – 6,6 mmol/l

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

355) Şəkərli diabet zamanı qanda nə müşahidə olunur?
A) Hiperbilirubinemiya
B) Hiperproteinemiya
C) Hipoproteinemiya
D) Hipoqlikemiya
E) Hiperqlikemiya

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

356) Hansı xəstəlik zamanı sutkaliq diurez 5 l-ə qədər ola bilər?
A) Diffuz toksik zob
B) Endemik zob
C) Şəkərli diabet
D) Piylənmə
E) Hipotireoz

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

357) Şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsi zamanı hansı pəhrizi məsləhət
görürlər?
A) Stol № 8
B) Stol № 9
C) Stol № 10
D) Stol № 7
E) Stol № 11

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


358) Hiperqlikemik koma zamanı xəstənin dərisi necə olur?
A) Quru
B) Nəm
C) Hiperemiyalaşmış
D) Saralmış
E) Sianozlu

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

359) Şəkərli diabet xəstəliyinin ağırlaşması nə ola bilər?
A) Diabetik qanqrena
B) Metabolik alkaloz
C) Hiperqlikemik koma
D) Metabolik asidoz
E) Hipertonik kriz

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

360) Hiperqlikemik koma zamanı xəstənin nəfəsində hansı iy hiss olunur?
A) Üfunət
B) Alkoqol iyi
C) Heç nə hiss olunmur
D) Ammonyak iyi
E) Aseton iyi

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

361) Hipoqlikemik koma zamanı xəstənin dərisi necə olur?
A) Nəm
B) Saralmış
C) Sianozlu
D) Hiperemiyalı
E) Quru

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986
362) Hipoqlikemik koma zamanı xəstənin nəfəsində nə təyin olunur?
A) Aseton iyi
B) Üfunət iyi
C) Ammonyak iyi
D) Alkoqol
E) Heç nə hiss olunmur

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989


363) Yataq yaralarının yaranmasının profilaktikası üçün ağır xəstələrin
vəziyyətini neçə müddətdən bir dəyişmək lazımdır?
A) 2 saatdan bir
B) 3 saatdan bir
C) 1,5 saatdan bir
D) 2,5 saatdan bir
E) 1 saatdan bir

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

364) Piylənmənin klinik simptomları hansılardır?
A) Təngnəfəslik, tez yorulma
B) Qıcqırma, zəiflik
C) Ödem, baş gicəllənmə
D) Sarılıq, baş ağrısı
E) Ürək bulanma,qıcqırma

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

365) Piylənmənin müalicəsi zamanı tibb bacısı xəstəyə nə məsləhət görür?
A) Aclıq
B) Yüngülləşdirici günlər
C) Gündə 2 dəfə qida qəbulu
D) Qida qəbulunu əvvəlki kimi saxlamaq
E) Gündə 1 dəfə qida qəbulu

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

366) Piylənmənin müalicəsi zamanı hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Diuretiklər
B) İltihabəleyhi
C) Antimikrob
D) Anoreksigen
E) Hipotenziv

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004

367) Iştahın olmaması nə adlanır?
A) Disfagiya
B) Polifagiya
C) Anoreksiya
D) Polidipsiya
E) Bulimiya

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004


368) Diffuz toksik zob xəstəliyi hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?
A) Mədə-bağırsaq
B) Endokrinoloji
C) Nevroloji
D) Tənəffüs
E) Ürək-damar

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004

369) Diffuz toksik zob xəstəliyinin əsas triadası hansıdır?
A) Zob, taxikardiya, oliquriya
B) Ekzoftalm, əsəbilik, yorğunluq
C) Ekzoftalm, hipertoniya, zob
D) Zob, taxikardiya, ekzoftalm
E) Zob, bradikardiya, ekzoftalm

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

370) Qidada yod çatmamazlığı zamanı hansı xəstəlik inkişaf edir?
A) Piylənmə
B) Şəkərli diabet
C) Endemik zob
D) Hipotireoz
E) Diffuz toksik zob

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986
371) Endemik zobun profilaktikası üçün hansı məhsulları yodlaşdırırlar?
A) Süd məhsulları
B) Qənd, konfet
C) xörək duzu
D) Ət məhsulları
E) Bitki yağları

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

372) Hipotireoz xəstəliyi zamanı hansı orqanın funksiyası pozulur?
A) Mədəaltı vəzin
B) Böyrəküstü vəzin
C) Qalxanabənzər ətraf vəzilərin
D) Hipofizin
E) Qalxanabənzər vəzin

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004

373) Bu əlamətlərdən hansı normal və yüksək sekresiyalı xroniki qastrit üçün
xarakterikdir?
A) Xeyloz
B) Eroziv qanaxmalar
C) Dizbakterioz
D) Allergik reaksiyalar
E) Turşuluğun azalması

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər, “Şirvannəşr”. Bakı 2004

374) Bunlardan hansı mədə və 12 barmaq xorasının əsas etioloji faktoru
hesab edilmir?
A) Helikobacter Pilori
B) Psixi emosional stress
C) Tütün çəkmə
D) Mədə şirəsinin yüksək proteolitik aktivliyi
E) Qeyri-müntəzəm qidalanma

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər, “Şirvannəşr”. Bakı 2004

375) Disfagiya hansı xəstəlikdə müşahidə edilir?
A) Qida borusunun xərçəngi
B) Ağciyər xərçəngi
C) Qırtlağın xərçəngi
D) Mədə xərçəngi
E) 12 barmaq bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər, “Şirvan nəşr”. Bakı 2004

376) Disfagiya nədir?
A) Udma və həzm funksiyasının pozulması
B) Motor funksiyasının pozulması
C) Udma aktının pozulması
D) Həzmetmə funksiyasının pozulması
E) Sekretor funksiyasının pozulması

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər, “Şirvannəşr”. Bakı 2004

377) Mədə dispepsiyasına nə daxildir?
A) Epiqastral nahiyədə ağrı, göynəmə, turş gəyirmə, meteorizm, qəbizlik
B) Epiqastral nahiyədə ağrı, gəyirmə, hıcqırma, qarında köpmə, ishal
C) Epiqastral nahiyədə ağrı, hıçqırma, gəyirmə, meteorizm, ishal
D) Epiqastral nahiyədə ağrı, ürəkbulanma, qusma, qarında qurultu, qəbizlik
E) Epiqastral nəhiyədə ağrı, göynəmə, turş gəyirmə, ürək bulanma, qusma

Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч Справочник по гастроэнтерологии «Беларусь»
Минск 1998

378) Bağırsaq dispepsiyasına hansı simptomlar aiddir?
A) Qarında qurultu, ürəkbulanma, qusma
B) Qarında qurultu, meteorizm, ishal, qəbizlik
C) Göynəmə, turş gəyirmə, ürəkbulanma, qusma
D) Ürəkbulanma, qusma, meteorizm
E) Qarında ağrı, gəyirmə, qusma, qəbizlik

Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч Справочник по гастроэнтерологии «Беларусь»
Минск 1998

379) Anoreksiya hansı xəstəlik üçün xarakterik deyil?
A) Xroniki böyrək çatışmamazlığı
B) Mədə xərçəngi
C) Xroniki hiperasid qastrit
D) Xroniki pankreatit
E) Mədəaltı vəzi şişi

Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч Справочник по гастроэнтерологии «Беларусь»
Минск 1998

380) Qida borusu xərçənginin əsas simptomları hansılardır?
A) Döş sümüyü arxası təzyiqedici ağrı, disfagiya
B) Döş sümüyü arxası təzyiqedici ağrı, bulimiya
C) Döş sümüyü arxası təzyiqedici ağrı, kardiospazm
D) Döş sümüyü arxası təzyiqedici ağrı, hipersalivasiya
E) Döş sümüyü arxası təzyiqedici ağrı, requrqitasiya

Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч Справочник по гастроэнтерологии «Беларусь»
Минск 1998

381) Mədənin xərçəngönü xəstəliklərinə hansı aiddir?
A) Fleqmonoz qastrit
B) Korroziv qastrit
C) Sadə kəskin qastrit
D) Xroniki atrofik qastrit
E) Xroniki hiperasid qastrit

Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч Справочник по гастроэнтерологии «Беларусь»
Минск 1998

382) 12 barmaq bağırsaq xorasının kəskinləşmə dövründə əsas hansı preparat
işlədilir?
A) Omeprazol
B) Zülal hidrolizatları
C) Antasidlər
D) Solkoseril (inyeksiya)
E) Aloe, metilurasil

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. “Şirvannəşr”. Bakı 2004

383) Bu xəstəliklərdən hansı üçün melena xarakterikdir?
A) Yoğun bağırsaq şişləri
B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası
C) Qeyri-spesifik xoralı kolit
D) Kron xəstəliyi
E) Qaraciyər sirrozu

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. “Şirvannəşr”. Bakı 2004

384) Xroniki enterit üçün xarakterik deyil?
A) Enteral dispepsiya sindromu
B) Vitamin çatışmazlığı
C) Sorulma sindromunun pozulması
D) Nəcisdə selik və qanın olması
E) Nəcisdə selik və həzm olunmamış qida qalıqlarının olması

Ədəbiyyat: Н.И. Федюкович. Внутренние болезни. «Феникс» Ростов Н/Д 2000
385) Hansı hallarda xolesistoqrafiya əks göstərişdir?
A) Öd daşı xəstəliyi
B) Yoda qarşı həssaslıq olduqda
C) Xroniki xolesistit
D) Xroniki pankreatit
E) Xroniki qastrit

Ədəbiyyat: C.N. Hacıyev. Xəstələrə qulluq. “Təhsil”. Bakı 1998

386) Xolesistit nədir?
A) Öd kisəsinin diskineziyası
B) Öd daşı xəstəliyi
C) Öd kisəsinin iltihabı
D) Öd yollarının iltihabı
E) Öd durğunluğu

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. “Şirvannəşr”. Bakı 2004

387) Xroniki xolesistitə hansı klinik əlamətlər aiddir?
A) Yağlı, qızardılmış qida qəbulundan sonra ürək bulanma, qusma
B) Yağlı, qızardırılmış qida qəbulundan sonra sağ qabırğaaltı nahiyədə küt üzücü
ağrı
C) Yağlı, qızardılmış qida qəbulundan sonra ishal
D) Öd sancısı
E) Parenximatoz sarılıq

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. “Şirvannəşr”. Bakı 2004

388) Xroniki xolesistit hansı ağırlaşmalara səbəb olur?
A) Xronik xolangit, hepatit
B) Kəskin xolesistit
C) Kəskin hepatit
D) Kəskin qastrit
E) Öd yollarının diskineziyası

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. “Şirvannəşr”. Bakı 2004

389) Öd daşı xəstəliyi necə adlanır?
A) Xroniki xolesistit
B) Nefrolitiaz
C) Xolangit
D) Xolelitiaz
E) Kəskin xolesistit
Ədəbiyyat: И.Н. Броновеч, И.И.Гончарик. Справочник по гастроэнтерологии
«Беларусь» 1998

390) Öd daşı xəstəliyinə bu amillərdən hansı səbəb olmaz?
A) Maddələr mübadiləsinin pozulması
B) Psixi emosional gərginlik
C) Öd durğunluğu
D) Ödün infeksiyalaşması
E) Hamiləlik, piylənmə

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

391) Öd sansıcı tutması zamanı hansı preparatların istifadəsi əks-göstərişdir?
A) Narkotiklər
B) Antibiotiklər
C) Spazmolitiklər
D) Xolinolitiklər
E) Öd qovucular

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

392) Xroniki pankreatitin inkişafına hansı faktor səbəb olmur?
A) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası
B) Mədəaltı vəzi damarlarının aterosklerozu
C) Qaraciyər və öd yolları xəstəlikləri
D) Xroniki alkoqolizm
E) Psixi emosional gərginlik

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

393) Xroniki hepatitin inkişafına aşağıdakılardan hansı səbəb olmur?
A) Dərman preparatlarının toksiki təsiri
B) Malyariya
C) Parenximatoz sarılıq
D) Virus hepatiti
E) Alkoqolizm

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

394) Xroniki hepatitin klinik əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Əmək qabiliyyətinin azalması
B) Assit
C) Sarılıq, dəri qaşınması
D) “Qaraciyər ovucları” əlaməti
E) Dispeptik əlamətlər
Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

395) Qaraciyər sirrozu əsas hansı xəstəliyin nəticəsi kimi əmələ gəlir?
A) Malyariya
B) C-viruslu hepatit
C) Qaraciyər exinokokku
D) Xronik xolangit
E) A-viruslu hepatit

Ədəbiyyat: Н.И. Федюкович. Внутренние болезни. «Феникс» Ростов Н/Д 2000

396) Qaraciyər sirrozu üçün aşağdıkılardan hansı əlamətlər xarakterik deyil?
A) Hormonal pozğunluqlar
B) Assit və portal hipertenziya
C) Qarın nahiyəsində göy-bənövşəyi ləkələr, nöqtəvari qansızmalar
D) Damar “ulduzcuqlar”, qaraciyər ovucu, parıltılı dodaq, dil
E) Qaraciyər və dalağın böyüməsi

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

397) Qaraciyər sirrozunda xəstənin ölümünə hansı ağırlaşma səbəb olur?
A) Qanın laxtalanma sisteminin pozulması
B) Sirrozun xərçəngə çevrilməsi
C) Qaraciyər venalarının trombozu
D) Qida borusu-mədə qanaxması
E) Aortanın anevrizması

Ədəbiyyat: R.M. Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər “Şirvannəşr”. Bakı 2004

398) Hansı aparatda dəri ilə elektrod arasında məsafə saxlanılır?
A) Diadinamoterapiya
B) Qalvanizasiya
C) Ultrasəs
D) Ultra yüksək tezlikli
E) Amplinulsterapiya

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

399) Hansı xəstəlikdə darsonvalizasiya göstəriş sayılır?
A) Düz bağırsağın sallanması
B) Aşağı ətraflarda və düz bağırsaqda varikoz genəlmə
C) Osteomielit
D) Trofiki yara
E) Qızıl yel iltihabı

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

400) Darsanval aparatının elektrodu necə adlanır?
A) Kondensator lövhəsi
B) Vakuum elektrod
C) İnduktor
D) Metal elektrod
E) Vibrator

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006


401) UYT ilə müalicə zamanı xəstə nə hiss edir?
A) Heçnə
B) Qarışqa gəzintisi
C) Vibrasiya
D) Sancma
E) Yüngül istilik

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

402) Ultrasəs müalicəsində maksimal müddət nə qədərdir?
A) 30 dəqiqə
B) 5 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 20 dəqiqə
E) 10 dəqiqə

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

403) Ultrasəs hansı vahidlə dozalanır?
A) vt\sm2
B) vt
C) w
D) ma
E) hs

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006
404) Amplipulsterapiyada cərəyan tezliyi nə qədərdir?
A) 1000 hs-dən yuxarı
B) 200-500 hs
C) 1-10 hs
D) 10-150 hs
E) 500-1000 hs

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

405) Biodozimetr neçə dəlikdən ibarətdir?
A) 6
B) 12
C) 3
D) 5
E) 10

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

406) Ozokerit hansı hərarətdə əriyir?
A) 52 - 70°
B) 42 - 50°
C) 80 - 90°
D) 50 - 55°
E) 60 - 65°

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

407) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsini almaq üçün hansı aparatdan
istifadə olunur?
A) «Лор»-1
B) «Полюс»-1
C) «Поток»
D) «Искра»
E) «УВ4»-66

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

408) Massaj qaydalarına uyğun gəlməyən nədir?
A) Hava quru olmalıdır
B) İşıqlı olmalıdır
C) 1 çarpayı üçün 8m2 sahə ayrılmalıdır
D) Massaj otağının hərarəti +35° – 37° olmalıdır
E) Ventilyasiyalı olmalıdır

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

409) Massaj zamanı dəri qıcıqlanmasın deyə nədən istifadə etmək olmaz?
A) Sudan
B) Talk tozundan
C) Bitki yağından
D) Vazelindən
E) Uşaq tozundan

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

410) Hamiləlikdə MBT-yə əks göstəriş nədir?
A) Qarın əzələlərinin möhkəmlənməsi
B) Dölün başı yuxarıda olduqda
C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik
D) Nəbzin sayı artdıqda
E) Kiçik çanaqda durğunluqda

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

411) Darsonvalizasiya neçə dəqiqə verilə bilər?
A) 51 - 71
B) 11 – 31
C) 151- 201
D) 201 - 301
E) 51 – 151

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

412) Darsonvalizasiyada hansı halda elektroda steril vazelin sürtülür?
A) Burun selikli qişasında
B) Düz bağırsaq və uşaqlıq yoluna salındıqda
C) Ağız boşluğuna
D) Dəridə hərəkət etdirildikdə
E) Xarici qulaq keçəcəyinə təsir etdikdə
Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

413) Elektroyuxu prosedurunun müddəti nə qədərdir?
A) 3 – 5 saat
B) 101 - 301
C) 51 - 151
D) 301 - 901
E) 1001 - 2001

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

414) UYT-də kondensator lövhəsi ilə dəri arasında nə qədər məsafə
saxlanılmalıdır?
A) 20 – 30 sm
B) 10 – 20 sm
C) 1 – 6 sm
D) 0,5 – 1 sm
E) 5 – 15 sm

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

415) “Solyuks” lampası ilə müalicə zamanı dəri ilə lampa arasında nə qədər
məsafə olmalıdır?
A) 5 – 10 sm
B) 1 – 1,5 m
C) 15 – 30 sm
D) 1 – 2 sm
E) 40 – 80 sm

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

416) Yerli UBŞ zamanı eyni sahə neçə dəfə şüalana bilər?
A) 1 dəfə
B) 2 dəfə
C) 3 – 4 dəfə
D) 10 dəfə
E) 5 – 6 dəfə

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006
417) Diadinamo terapiyada hansı aparatdan isifadə olunur?
A) «Полюс»
B) «Поток»1
C) «Toнус»1
D) «Искра»
E) «Луч»

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

418) Bunlardan hansı parafinlə müalicəyə əks göstərişdir?
A) Xroniki qastrit
B) Mədə nə 12 b. b. yarası
C) Hamiləlik toksikozu
D) Xroniki kolit
E) Xroniki hepatoxolesistit

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

419) Müalicə palçığı hansı temperaturda tətbiq edilir?
A) 45° – 52°
B) 43° – 45°
C) 38° – 40°
D) 32° – 37°
E) 41° – 49°

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

420) Yerli su proseduru hansıdır?
A) Bürümə
B) Duş
C) Uzanıqlı vanna
D) Oturaq vanna
E) Bədəni silmə

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

421) Qaynar vannaları hansı halda tətbiq etmək olmaz?
A) Xroniki pnevmoniya
B) Yüksək hərarət
C) Kəskin respirator xəstəlik
D) Xroniki rinit
E) Xroniki bronxit

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

422) Radon vannasını hansı halda tətbiq etmək olmaz?
A) Psoriaz
B) Neyro dermit
C) Ekzema
D) Şüa xəstəliyi
E) Dermatit

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

423) Hansı zonanı intensiv massaj etmək olmaz?
A) Kürək nahiyəsini
B) Kürəklərarası nahiyə
C) Böyrək proyeksiyasını
D) Döş qəfəsini
E) Çiyin oynağını

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

424) Bunlardan hansı massaj növü deyil?
A) Stabil massaj
B) İdman massaj
C) Kosmetik massaj
D) Müalicəvi massaj
E) Gigiyenik massaj

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

425) Bunlardan hansı massajın əsas metodu deyil?
A) Sürtmə
B) Basmalama
C) Sığallama
D) Kəsmələmə
E) Döyəcləmə

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006
426) Piylənmədə ümumi massaj hansı fasilə ilə tətbiq edilməlidir?
A) Ayda 1 dəfə
B) Gündə 2 dəfə
C) Günaşırı
D) Ayda 2 dəfə
E) Hər gün

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

427) Hansı halda darsonvalizasiya tətbiq olunmur?
A) Nevrasteniya
B) Neyropatiya
C) Nevralgiya
D) Miqren
E) İsteriya

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

428) Ultrasəs müalicəsində hansı tezlikdən istifadə olunur?
A) 20 khs-dən yüksək
B) 16 hs-ə qədər
C) 10 – 16 hs
D) 16 hs – 20 hs
E) 1 – 20 khs

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

429) Ultrasəsin fizioloji təsirinə nə aiddir?
A) Birləşdirici toxuma liflərini dağıdır
B) İltihabı artırır
C) İmmuniteti aşağı salır
D) Çapıq toxumasını möhkəmlədir
E) Ağrını artırır

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

430) Ultrasəslə paravertebral zonaya təsir etdikdə hansı intensivlikdən
istifadə edilir?
A) 1,2 vt\sm2
B) 1,0 vt\sm2
C) 0,4 vt\sm2
D) 0,2 vt\sm2
E) 0,8 vt\sm2

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

431) Ultrasəs müalicəsində hansı enerji təsir göstərir?
A) Aşağı tezlikli cərəyan
B) Yüksək tezlikli cərəyan
C) İmpulslu cərəyan
D) Mexaniki
E) Maqnit sahəsi

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

432) Dövrədə cərəyanın tezliyi nə qədər olur?
A) 75 hs
B) 5 hs
C) 15 hs
D) 50 hs
E) 120 hs

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

433) Hansı duşda yüksək gərginlikli kompakt axından istifadə olunur?
A) Qalxan duş
B) Yağışvari duş
C) Sirkulyasiya edən duş
D) Yelpikvari duş
E) Şarko duşu

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

434) Suyun indifferent temperaturu neçədir?
A) +15° - +20°
B) +20° - +25°
C) +37° - +39°
D) +25° - +30°
E) +34° - +36°

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006
435) Kurort müalicəsinin əsas təbii faktoru hansıdır?
A) Farmakoterapiya
B) Ultrasəs terapiya
C) Palçıq müalicəsi
D) Elektroterapiya
E) Alroterapiya

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

436) Müalicəvi palçığı hansı metodla müştərək tətbiq etmək olmaz?
A) Ultrasəslə
B) DDC-la
C) SMC-lə
D) UBS ilə
E) İnduktoterapiya ilə

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

437) Hansı metod parafinlə müalicəyə aid deyil?
A) Küvet aplikasiya
B) Salfet aplikasiya
C) Lay-lay yaxma
D) Parafin vannacığı
E) Ümumi aplikasiya

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

438) Içilən mineral suyun mineralizasiya göstəricisi nə qədərdir?
A) 100 - 200 q\l
B) 15 - 30 q\l
C) 50 - 100 q\l
D) 2 - 15 q\l
E) 200 - 500 q\l

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006


439) Elektroyuxu müalicəsinə əks göstəriş nədir?
A) Enurez
B) Epilepsiya
C) Beyin damarlarının aterosklerozu
D) Kəllə-beyin travması
E) Miqren

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

440) Elektrostimulyasiyada hansı tezlikdən istifadə olunur?
A) 500 – 1000 hs
B) 200 – 300 hs
C) 150 – 200 hs
D) 100 – 500 hs
E) 5 – 150 hs

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

441) Bunlardan hansı massaja əks göstəriş deyil?
A) Tromboflebit
B) Yüksək hərarət
C) Bədxassəli şiş
D) Əzələ tonusunun yüksəlməsi
E) Mexniki təsirə qarşı dözümsüzlük

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006


442) Tənəffüs sistemi xəstəliklərində MBT-nin vəzifəsi nədir?
A) İltihab prosesini zəiflətmək
B) Qanhayxırmanı aradan qaldırmaq
C) Böyük qan dövranında durğunluq halını aradan qaldırmaq
D) Skelet əzələlərini möhkəmləndirmək
E) Tənəffüs əzələlərini möhkəmlətmək, ağciyərin həyat tutumunu artırmaq

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

443) Bunlardan hansı gimnastika hərəkətlərinə aid deyil?
A) Dartıcı
B) Tənəffüs
C) Qaçış
D) Tarazlaşdırıcı
E) Koordinasiya edici
Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

444) Ürək-damar xəstəliklərində MBT-nin vəzifəsi nədir?
A) Nəbz sayını artırmaq
B) Ürək qapqlarını qısaltmaq
C) Qan dövranını yaxşılaşdırmaq
D) Qanın qatılığı azaltmaq
E) Damar keçiriciliyini artırmaq

Ədəbiyyat: И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. Физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж «Вышейшая школа». Минск 2006

445) Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı sidikdə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?
A) Pollakiuriya
B) Oliquriya
C) Poliuriya
D) Nikturiya
E) Anuriya

Ədəbiyyat: В.В. Потемкин, Эндокринология «Медицина» Москва 1986

446) Hipoqlikemik koma zamanı xəstənin əsas problemi nədir?
A) Tonik qıcolma, hipoqlikemiya
B) Klonik qıcolma, hiperqlikemiya
C) Klonik və tonik qıcolmalar, profuz tərləmə
D) Tonik qıcolma, qlükozuriya
E) Klonik və tonik qıcolmalar, hipertoniya

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004

447) Laklatasidemik koma zamanı qanda nəyin miqdarı artır?
A) Xolesterinin
B) Bilirubinin
C) Yağ turşularının
D) Keton turşularının
E) Süd turşusunun

Ədəbiyyat: И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология «Медицина»
Москва 2004

448) Kardiogen şok zamanı ağrı sindromunun aradan götürülməsi üçün
nədən istifadə edirlər?
A) Nitroqliserin, N¬2 O, fentanil
B) Droperidol, morfin
C) Tramal, N2 O, droperidal
D) Fentanil, N2 O, tramal
E) Morfin, tramal, nitroqliserin

Ədəbiyyat: О.А.Долина. Анестезиология и реаниматология. ГЭОТАР – медиа,
Москва 2007

449) Kəskin damar çatmamazlığına nə səbəb ola bilər?
A) Damargenəldici preparatlardan çox istifadə etdikdə
B) Kardiostimulyartorlardan çox istifadə etdikdə
C) Biostimulyatorlardan çox istifadə etdikdə
D) Hipertonik məhlullardan çox istifadə etdikdə
E) Narkotiklərdən çox istifadə etdikdə

Ədəbiyyat: О.А.Долина. Анестезиология и реаниматология. ГЭОТАР – медиа,
Москва 2007

450) Məişət allergenlərinə nə aiddir?
A) Kosmetika
B) Kitabxana tozu
C) Ev heyvanlarının yunu
D) Bitki tozu
E) Ev tozu

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

451) Qida allergeni ən çox hansı ərzaq ola bilər?
A) Tərəvəz
B) Paxlalılar
C) Yarmalar
D) Ət məhsulları
E) Sitrus meyvələri

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

452) Ən çox allergik reaksiya yaradan preparatlar hansılardır?
A) Hormonlar
B) Antibiotiklər
C) Antihistamin preparatlar
D) İltihab əleyhinə preparatlar
E) Diuretiklər
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989


453) Anafilaktik şok zamanı ölüm nə səbəbdən baş verə bilər?
A) Kəskin damar çatmamazlığı, hipertermiya
B) Kəskin tənəffüs çatmamazlığı, ağciyər ödemi
C) Kəskin ürək-damar çatmamazlığı, hipertermiya
D) Beyin ödemi, kəskin böyrək çatmamazlığı
E) Ağciyər ödemi, hipovolemiya, hipertonik kriz

Ədəbiyyat: А.Н Инькова. Справочник врага скорой и неотложной
медицинской помощи. «Феникс», Ростов-на-Дону 2001

454) 10 %-li kalsium-xlorid düzgün vurulmadıqda hansı fəsad verir?
A) Anafilaktik şok
B) Kvinke ödemi
C) Yağ emboliyası
D) Abses
E) Yumşaq toxumanın nekrozu

Ədəbiyyat: И.С.Мельникова. Процедурная медицинская сестра. «ТРАНТЬ»
Москва 1997

455) Hansı venanı punksiya etmək olmaz?
A) Dirsək venasını
B) Körpücükaltı venanı
C) Yuxu venasını
D) Vidacı venanı
E) Mil-bilək venası

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

456) Uzun müddət yataqda qaldıqda xəstəni nə narahat edə bilər?
A) Zəiflik
B) Gigiyenik pozğunluq
C) Kollaps
D) Paresteziya
E) Yataq yarası

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва

457) Revmatik karditə səbəb nədir?
A) Heç biri doğru deyil
B) Streptokokka qarşı tədricən gedən allergik reaksiya
C) Kəskin respirator xəstəlik
D) Virus xəstəlikləri
E) Hamısı doğrudur

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

458) Kardit, poliartrit, dərialtı düyünlər, eritema hansı xəstəliyin
simptomlarıdır?
A) İdiopatik kardiomiopatiyanın
B) Revmokarditin
C) İnfeksion endokarditin
D) Perikarditin
E) Miokarditin

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

459) Sadalanan xroniki infeksiya ocaqlarından hansı infeksion endokarditin
inkişaf etməsində daha çox rol oynayır?
A) Xroniki xolesistit
B) Xroniki parkreatit
C) Xroniki rinit
D) Xroniki tonzillit
E) Xroniki sistit

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

460) Kimlər daha çox infeksion endokarditlə xəstələnir?
A) Qocalar
B) Gənc qadınlar
C) Uşaqlar
D) Klimaks dövrünü yaşayan qadınlar
E) Gənc kişilər

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

461) Ürək qüsuru olan xəstədə infeksion endokardit diaqnozunun
qoyulmasında hansı simptom böyük rol oynayır?
A) Hepatomeqaliya
B) Ürəkdə küylər
C) Dalağın böyüməsi
D) “Mitral al yanaqlıq”
E) “Durğunluq bronxiti”

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

462) Sağ mədəcik çatmamazlığı əlamətlərinin olması və zirvə vurğusunun
olmaması hansı xəstəliyin göstəricisidir?
A) Perikardit
B) Kardiomiopatiya
C) Ürəyin anevrizması
D) Mitral çatmamazlığı
E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

463) Döş qəfəsində sağda II qabırğa arası sahədə sistolik küy nə zaman
eşidilir?
A) Mitral qapaq çatmamazlığında
B) Ağciyər arteriyasının stenozunda
C) Aortanın stenozunda
D) Üç taylı qapağın çatmamazlığında
E) Mitral dəliyin daralması zamanı

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

464) Hipertoniklər qida rasionunda nəyi azaltmalıdırlar?
A) Sadalananların hamısını
B) Suyu
C) Xörək duzunu
D) Ədəvaları
E) Şəkəri

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

465) Stenokardiya tutmasına səbəb nədir?
A) Mitral stenoz
B) Mikardın qanla təchizinin nisbi və ya mütləq çatmamazlığı
C) Aortanın aterosklerozu
D) Ağciyər çatmamazlığı
E) Ürəyə gələn venoz qanın azalması
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

466) Sol mədəcik çatmamazlığı zamanı sadalanan simptomlardan yalnız hansı
xarakterik deyil?
A) Çapma ritmi
B) Ürək astması tutması
C) Təngnəfəslik
D) Boyun venalarının şişməsi
E) Ağ ciyərin əsasında krepitasiyanın eşidilməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

467) Ağciyər ödemi zamanı xəstənin əsas problemi nədir?
A) Başağrısı
B) Az miqdarda paslı bəlğəm
C) Çəhrayı, köpüklü, bəlğəmli öskürək
D) Ürəkdöyünmə
E) Öskürəkli, “paslı” bəlğəm

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

468) Sol kürəyə irradiasiya edən, döş sümüyü arxasında sıxıcı, 5-10 dəqiqə
davam edən ağrılar hansı xəstəyə xasdır?
A) Revmatik endokardit
B) Miokard infarktı
C) Revmatik miokardit
D) Ürəyin anevrizması
E) Stenokardiya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

469) Nə zaman bayılma baş verir?
A) Sağ mədəcik çatmamazlığında
B) Sol mədəcik çatmamazlığında
C) Damar çatışmamazlığında
D) Stenokardiyada
E) Tac damar çtmamazlığında

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989
470) Hipertoniya xəstəliyinin inkişafında əsas səbəb nədir?
A) Hipovitaminoz
B) Sinir psixi gərginlik
C) Xroniki infeksiya ocağı
D) Hipodinamiya
E) Piylənmə

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

471) Kiçik qan dövranında durğunluq zamanı xəstəyə hansı vəziyyət
verilməlidir?
A) Horizontal, aşağı ətraflar qaldırılmış
B) Yarımoturaq
C) Diz-dirsək
D) Çarpayının kənarından tutma
E) Horizontal

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

472) Döş sümüyünün arxasında sıxıcı ağrılar zamanı həkimə qədərki ilk
yardım hansıdır?
A) Nitroqliserini dil altında qoymaq
B) Analginin yeridilməsi
C) Morfinin yeridilməsi
D) Daxilə dimedrol
E) Əzələ daxilinə analgin-dimedrol vurmaq

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

473) Qanburaxmaya göstəriş hansıdır?
A) Bayılma
B) Anemiya
C) Arterial təzyiqin düşməsi
D) Kollaps
E) Ağciyər ödemi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

474) Qırmızı qurd eşənəyi ən çox kimlərdə rast gəlinir
A) Yaşlı kişilərdə
B) Gənclərdə
C) Yaşlı qadınlarda
D) Uşaqlarda
E) Cinsi yetişgənlik dövrünə çatan qadınlarda

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

475) Hansı xəstəlik zamanı hemolitik anemiyanın Kumbs reaksiyası müsbət
olur?
A) Dermatomiozit
B) Düyünlü periartrit
C) Qırmızı qurd eşənəyi
D) Sistem sklerodermiya
E) Trombositopenik purpura

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

476) Sistem sklerodermiya zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansı təsadüf
olunur?
A) Disfaqiya
B) Diffuz kalsium
C) Sümüklərin patoloji sınığı
D) Artrit
E) Dərinin hiperpiqmentasiyası və teleanqiektaziya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

477) Kişilərdə ən çox hansı xəstəlik rast gəlinir?
A) Düyünlü periartrit
B) Sistem sklerodermiya
C) Dermatomiozit
D) Revmatoid poliartrit
E) Qırmızı qurd eşənəyi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

478) Revmatoid poliartrit zamanı sadalananlardan hansı təsadüf edilmir?
A) Proksimal falanqaarası oynaqların zədələnməsi
B) Qeberden düyünləri
C) Zədələnmiş oynaqlarda “səhər” buxovlanmasının olması
D) Əzələlərin atrofiyası
E) Revmatoid düyünlərin olması

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

479) Deformasiyaedici osteoartrozun patogenizində yalnız hansı faktor iştirak
etmir?
A) Oynaq kapsulasının qalınlaşması
B) Osteofitlərin yaranması
C) Reaktiv sinovit
D) Sümüklərin oynaq səthinin eroziyası
E) Oynaq sicanlarinin əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

480) Xroniki aktiv hepatitin digər xroniki hepatitlərdən fərqi nədir?
A) Sarılıq
B) Hepatomeqaliya
C) Histoloji dəyişikliklər
D) Qaraciyər fermentlərinin həddən çox artması
E) İmmunoloji göstəricilərdə

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

481) Qaraciyər sirrozu ən çox hansı xəstəliyin nəticəsində olur?
A) Konovalov – Vilson xəstəliyi
B) Qan dövranında çatmamazlıq olduqda
C) Hemoxromatoz
D) Viruslu hepatit
E) Qeyri-viruslu hepatit

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

482) Qaraciyər komasına təhlükə olduqda pəhrizdə nəyi məhdudlaşdırmaq
lazımdır?
A) Mayeni
B) Zülalları
C) Korbohidratları
D) Mineral duzları
E) Yağları
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

483) Xroniki xolesistitin remissiya fazası üçün nə xarakterikdir?
A) Qıcqırma
B) Sağ qabırğa altında ağrı
C) Sadalananlardan heç biri
D) Yağlı qidanı pis həzm etmək
E) İshal və qəbizliyin növbələşməsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

484) Öd kisəsi “işləməyən” xəstələrə diaqnoz qoymaq üçün hansı metoddan
istifadə olunur?
A) Duodenal zondlama
B) Sadalananlardan hamısı
C) Venadaxili xoleqrafiya
D) Stintiqrafiya
E) Xolesistoqrafiya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

485) Hansı maddənin təsirindən mədəaltı vəzi şirənin və bikarbonatların
ifrazını artırır?
A) Askorbin turşusu
B) Sekretin
C) Atropin
D) Xolesistokinin
E) Süd

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

486) Pankreatit zamanı ağrının klassik lokalizasiyası necədir?
A) Göbəkətrafı
B) Sağqabırğaaltı
C) Kəmərvari
D) Epiqastral
E) Solqabırğaaltı

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989
487) Qrammüsbət flora ilə yaranmış pnevmoniyanın müalicəsində hansı
antibiotiklə başlamaq lazımdır?
A) Eritromisin
B) Levomisetin
C) Pensillin
D) Tetrasiklin
E) Streptomisin

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

488) Xroniki bronxitlə bronxoektaziyanın differensial diaqnostikası nəyə
əsasən aparılır?
A) Bronxoqrafiyaya
B) Xəstənin fiziki müayinəsinə
C) Ağciyərlərin rentgenoqrammasına
D) Bronxoskopiyaya
E) Spiroqrafiyaya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

489) Bronxoektaziyanın cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Xroniki tənəffüs çatmamazlığı zamanı fəsadlaşmış bronxoektazlar
B) Bir seqmentdə olan subklinik bronxektazlar
C) Ağciyər ürəyi ilə fəsadlaşan iki tərəfli diffuz bronxektazlar
D) Bir payda olub qanaxmayla ağırlaşan bronxektazlar
E) Bir payda olub, tez – tez qanaxmalar verən bronxektazlar və ikinci ağciyərdə
olan plastomatoz proseslər

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

490) Quru öskürək zamanı uzun müddətli qanhayxırmada hansı xəstəlikdən
şübhələnmək olar?
A) Bronxoektaziya xəstəliyi
B) Pnevmokonioz
C) Xroniki pnevmoniya
D) Ağciyər vərəminin kavernoz forması
E) Bronxun xərçəngi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

491) Hemorragik maye plevra boşluğuna nə zaman yığıla bilər?
A) Qan dövranı çatmamazlığında
B) Blastomatoz proseslərdə
C) Plevranın empiemasında
D) Qripdən sonra
E) Vərəm plevritində

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

492) Mayenin plevra boşluğuna tez bir zamanda təkrar yığılması hansı
xəstəliyin tipik əlamətidir?
A) Ağciyər vərəmi
B) Bronxların adenokarsinoması
C) Plevranın mezotelioması
D) Xroniki qan dövranı çatmamazlığı
E) Sistem qırmızı qurd eşənəyi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

493) Kəskin pnevmoniyanın ekssudativ plevritlə ağırlaşması zamanı hansı
müalicə göstərişdir?
A) Plevra boşluğunun drenajı
B) Butadionun təyini
C) Elektrofizio müalicə
D) Antibiotikin dəyişdirilməsi
E) Oksigenoterapiya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

494) Ağciyər qanaxması zamanı qanın rəngi necə olur?
A) Tünd, laxtalı
B) Al qırmızı, köpüklü
C) Tünd qırmızı
D) Tünd qırmızı, köpüklü
E) “Qəhvə xıltı” şəklində

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

495) Ağciyər absesi olan xəstənin əsas problemi nədir?
A) Ağciyər qanaxması
B) Qanhayxırma
C) İrinli bəlğəmlə öskürək
D) Halsızlıq
E) Baş ağrısı

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

496) Ağciyərin havalığının artması hansı xəstəlikdə rast gəlinir?
A) Ağciyərin emfizeması
B) Pnevmoskleroz
C) Hidrotoraks
D) Ağciyərin absesi
E) Hemotoraks

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

497) Bayılma zamanı xəstəyə hansı vəziyyət verilməlidir?
A) Sol tərəfinə uzatmaq
B) Sağ tərəfinə uzatmaq
C) Üfüqi
D) Yarımoturaq
E) Oturaq

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

498) Yağ emboliyasının səbəbi nə ola bilər?
A) Yağlı məhlulun daxilə qəbulu
B) Yağlı məhlulun dəri altına yeridilməsi
C) Yağlı məhlulun əzələ daxili yeridilməsi
D) Yağlı məhlulun dəri içinə yeridilməsi
E) Yağlı məhlulun vena daxili yeridilməsi

Ədəbiyyat: И.С. Мельникова. Процедурая медицинская сестра. «ГРАНТЬ»
Москва 1997

499) Hava emboliyasının səbəbi nə ola bilər?
A) Havanın məhlulla birgə dəri içinə yeridilməsi
B) Havanın məhlulla birgə əzələyə yeridilməsi
C) Havanın məhlulla birgə venaya yeridilməsi
D) Havanın məhlulla birgə dəri altına yeridilməsi
E) Havanın şprisə düşməsi

Ədəbiyyat: И.С. Мельникова. Процедурая медицинская сестра. «ГРАНТЬ»
Москва 1997
500) Xəstənin ağız boşluğuna qulluq zamanı hansı məhluldan istifadə olunur?
A) 3%-li hidrogen – peroksid məhlulu
B) 0,25%-li novakain məhlulu
C) Furasillin məhlulu
D) 0,5%-li natrium – bikarbonat turşusu, 5%-li borat turşusu
E) 0,9%-li natrium-xlorit məhlulu

Ədəbiyyat: И.С. Мельникова. Процедурая медицинская сестра. «ГРАНТЬ»
Москва 1997

501) Ağır xəstənin dərisinə qulluq üçün nədən istifadə olunur?
A) 0,5%-li natrium bikarbonat məlulundan
B) 5%-li borat turşusundan
C) Sabunlu sudan
D) Zəif kalium permanqanat məhlulundan
E) 0,9%-li natrium xlorid məhlulundan

Ədəbiyyat: Е.А. Гарунова. Общий уход за больными. «Медицина» Москва 1974

502) Hektik qızdırma hansı xəstəliklər zamanı müşahidə oluna bilər?
A) Ağciyərin abses və qanqrenası
B) Kəskin bronxit
C) Xroniki pnevmoniya
D) Xroniki xolesistit
E) Kəskin nefrit

Ədəbiyyat: Е.А. Гарунова. Общий уход за больными. «Медицина» Москва 1974

503) Əzələ daxili inyeksiya üçün iynənin uzunluğu necə mm olmalıdır?
A) 50 – 60 mm
B) 60 – 80 mm
C) 80 – 90 mm
D) 30 – 40 mm
E) 40 – 50 mm

Ədəbiyyat: И.С. Мельникова. Процедурая медицинская сестра. «ГРАНТЬ»
Москва 1997

504) Mədənin yuyulmasına göstəriş hansıdır?
A) Kəskin xolesistit
B) Xronik enterit
C) Kəskin kolit
D) Kəskin qastrit
E) Xroniki kolit
Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

505) Nəbzin sayı normada necə olmalıdır?
A) 90 – 100 (1dəq)
B) 70 – 80 (1dəq)
C) 60 – 90 (1dəq)
D) 80 – 90 (1dəq)
E) 60 – 70 (1dəq)

Ədəbiyyat: Ф.И. Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

506) Hipertonik kriz zamanı tibb bacısının ilk taktikası nədir?
A) Xəstəni uzadıb hipoteniziv dərman vermək
B) Xəstəni uzadıb validol vermək
C) Xəstəyə yarımoturaq vəziyyət verib həkimi çağırmaq
D) Xəstəni uzadıb həkimi çağırmaq
E) Xəstəyə yarımoturaq vəziyyət verib hipotenziv dərman vermək

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

507) Aşağıdakı preparatlardan hansı hipotenziv təsir göstərir?
A) Dibazol, vitamin B1
B) Droperidol, nifedipin
C) Klofellin, kofein
D) Nitroqliserin, validol
E) Kordiamin, maqnezium – sulfat

Ədəbiyyat: М.Д. Машковский. Лекарственные срества. «Медицина» Москва
2002

508) Aşağıdakı preparatlardan hansı hipertenziv təsir göstərir?
A) Prednizolon, vitamin B1, kofein
B) Dibazol, kordiamin, kofein
C) Droperidol, nitroqliserin, vitamin B1
D) Vitamin B1, kofein, maqnezium sulfat
E) Dibazol, kordiamin, validol

Ədəbiyyat: М.Д. Машковский. Лекарственные срества. «Медицина» Москва
2002

509) Aşağıdakı fəsadlardan hansı hipertoniya xəstəliyi üçün xas deyil?
A) Tənəffüs çatmamazlığı
B) Hemorragik insult
C) Torlu qişaya qansızma
D) Miokard infarktı
E) Hipertonik kriz

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

510) Sidiyin “ət suyu” rəngində olması nə adlanır?
A) Albuminuriya
B) Bakteriuriya
C) Proteinuriya
D) Piuriya
E) Hematuriya

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

511) Plevral punksiyaya göstəriş nədir?
A) Eksudativ plevrit
B) Quru plevrit
C) Bronxektaziya xəstəliyi
D) Ağciyər emfizeması
E) Pnevmoniya

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

512) Süni qidalanmaya göstəriş nədir?
A) Oyanıqlı vəziyyət
B) Huşsuz vəziyyət
C) Qaraciyər sirrozu
D) Cərrahi əməliyyatdan sonrakı vəziyyət
E) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası

Ədəbiyyat: C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. “Təhsil”, Bakı 1998

513) Yoğun mədə zondunun ölçüləri hansıdır?
A) Uzunluğu 60 sm, d=1 sm
B) Uzunluğu 70 sm,d=1 sm
C) Uzunluğu 50 sm, d=2 sm
D) Uzunluğu 1 m, d=2 sm
E) Uzunluğu 80 sm, d=0,5 sm

Ədəbiyyat: Е.А. Пагунова. Общий уход за больными. «Медицина» Москва 1974

514) Xardal yaxmasının istifadə müddəti nə qədərdir?
A) 10 – 15 dəqiqə
B) 15 – 20 dəqiqə
C) 20 – 25 dəqiqə
D) 20 – 30 dəqiqə
E) 3 – 5 dəqiqə

Ədəbiyyat: C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. “Təhsil”, Bakı 1998

515) Normada tənəffüs hərəkətlərinin sayı necə olmalıdır? (1 dəqiqədə)
A) 20 – 30
B) 10 – 15
C) 14 – 20
D) 15 – 25
E) 8 – 12

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

516) Aşağıdakı preparatlardan hansı antikoaqulyant təsir göstərir?
A) Kalsium xlorid
B) Aminokapron turşusu
C) Disinon
D) Heparin
E) Vikasol

Ədəbiyyat: М.Д. Машковский. Лекарственные срества. «Медицина» Москва
2002

517) Kontrast maddə istifadə edilməklə bronxların R-ji müayinəsi nə adlanır?
A) Tomoqrafiya
B) Flüroqrafiya
C) Bronxoqrafiya
D) Fibrobronxoskopiya
E) Broxoskopiya

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

518) Iri arteiyalara kontrast maddə yeritməklə aparılan müayinə növü nə
adlanır?
A) Tomoqrafiya
B) Koronaroqrafiya
C) Elektrokardioqrafiya
D) Rentgenoqrafiya
E) Angioqrafiya

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990
519) Tac damarlara kontrast maddə yeritməklə aparılan müayinə növü nə
adlanır?

A) Koronaroqrafiya
B) Angioqrafiya
C) Tomoqrafiya
D) Rentgenoqrafiya
E) Elektrokardioqrafiya

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

520) Tənəffüs hərəkətlərinin dayanması nə adlanır?
A) Taxikardiya
B) Apnoe
C) Bradipoe
D) Taxipnoe
E) Ortopnoe

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

521) Tənəffüs hərəkətlərinin azalması nə adlanır?
A) Apnoe
B) Bradipnoe
C) Bradikardiya
D) Ortopnoe
E) Taxipnoe

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

522) Astma tutması zamanı xəstənin aldığı məcburi vəziyyət nə adlanır?
A) Apnoe
B) Fovler vəziyyət
C) Ortopnoe
D) Taxipnoe
E) Bradipnoe

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

523) Miokarddan gələn elektrik impulslarının lent üzərinə yazılması nə
adlanır?
A) Elektrokardioqrafiya
B) Elektroexoqrafiya
C) Elektroensefaloqrafiya
D) Ossiloqrafiya
E) Koronaroqrafiya
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

524) Sifon imaləsi üçün neçə litr su götürülməlidir?
A) 12 – 16 l
B) 6 – 8 l
C) 5 – 7 l
D) 10 – 12 l
E) 4 – 6 l

Ədəbiyyat: Е.И. Гагунова. Общий уход за больными. «Медицина» Москва
1974

525) Xronik pankreatit zamanı pəhriz stolunun nömrəsi hansıdır?
A) Stol № 7
B) Stol № 3
C) Stol № 4
D) Stol № 5
E) Stol № 6

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1990

526) Spastik qəbzlik zamanı təmizləyici imalənin temperaturu necə olmalıdır?
A) 30° - 32°
B) 30° – 40°
C) 15° – 20°
D) 20° – 25°
E) 40° - 45°

Ədəbiyyat: C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. “Təhsil”, Bakı 1998

527) Melena nədir?
A) Qanlı dölyanı su
B) Qanlı mədə şirəsi
C) Qanlı bəlğəm
D) Qanlı sidik
E) Qanlı nəcis

Ədəbiyyat: Н.И. Федюкович Внутренние болезни, учебное “Фенике”, Минск
2000


528) Hipertenziya nədir?
A) Arterial təzyiqin azalması
B) Damar tonusunun artması
C) Damar tonusunun azalması
D) Mərkəzi venoz təzyiqin artması
E) Arterial təzyiqin artması

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

529) Hirudoterapiya nədir?
A) İşıqla müalicə
B) Qanburaxma
C) Su ilə müalicə
D) İqlimlə müalicə
E) Zəli ilə müalicə

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

530) Hipotoniya nədir?
A) Mərkəzi venoz təzyiqin artması
B) Arterial təzyiqin artması
C) Damar mənfəzinin daralması
D) Mərkəzi venoz təzyiqin azalmaıs
E) Arterial təzyiqin azalması

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

531) Qanın biokimyəvi müayinəsi üçün neçə ml qan götürürlər?
A) 1 ml
B) 3 ml
C) 5 ml
D) 4 ml
E) 2 ml

Ədəbiyyat: В.С. Камышников. Справочник по клинико – биохимической
лабораторной диагностике «беларусь» Минсск 2000

532) Biokimyəvi müayinə üçün qan nə vaxt götürülür?
A) Qida qəbulundan 30 dəqiqə sonra
B) Qida qəbulundan 45 dəqiqə sonra
C) Qida qəbulundan asılı olmayaraq
D) Qida qəbulundan 15 dəqiqə sonra
E) Ac qarına, səhər
Ədəbiyyat: В.С. Камышников. Справочник по клинико – биохимической
лабораторной диагностике «беларусь» Минсск 2000

533) Saturasiya nədir?
A) Eritrositlərdə O2-nin miqdarı
B) Qanın turşu-qələvi vəziyyəti
C) Qanda şəkərin miqdarı
D) Qanda O2-nin miqdarı
E) Qanda C02-nin miqdarı

Ədəbiyyat: О.А.Долина. Анестезиология и реаниматология. ГЭОТАР – медиа,
Москва 2007

534) Aşağıdakılrdan hansı instrumental müayinəyə aid deyil?
A) Tomoqrafiya
B) Palpasiya
C) EXQ
D) EKQ
E) Ultrasəs müayinəsi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

535) Aşağıdakılardan hansı subyektiv müayinə üsulu sayılır?
A) Palpasiya
B) Sorğu
C) Baxış
D) Perkussiya
E) Auskultasiya

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1989

536) Kəskin damar çatmamazlığına nə aiddir?
A) Sopor
B) Stupor
C) Kollaps
D) Koma
E) Hipoksiya

Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными.
«Медицина» Москва 1989

537) Süni tənəffüsə göstəriş nədir?
A) Ağır hipoksiya
B) Zəhərlənmə
C) Tənəffüs yollarında yad cisim
D) Bayılma
E) Qanaxma

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

538) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş nədir?
A) Anuriya
B) Sistoskopiya
C) Oliquriya
D) Kəskin uretrit
E) Cərrahi əməliyata hazırlıq

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

539) Qanburaxmaya göstəriş nədir?
A) Hipertonik kriz
B) Sarılıq
C) Anemiyalar
D) Qanaxma
E) Travmatik şok

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

540) O2 terapiyasına əks göstəriş nədir?
A) Dəm qazı ilə zəhərlənmə
B) Kəskin tənəffüs çatmamazlığı
C) Endotraxeal anesteziya
D) Sərbəst tənəffüs
E) Döş qəfəsinin zədələnmələri

Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

541) Mədənin yuyulmasına göstəriş nədir?
A) Qida borusunun stenozu
B) Mədə qanaxması
C) Həddən artıq ağır vəziyyət və hipotoniya
D) Udlağın stenozu
E) Bağırsağın parezi
Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина» Москва 1988

542) Vərəm törədicisini ilk dəfə hansı alim kəşf etmişdir ?
A) Kalmett
B) Pirke
C) Laennek
D) Vaksman
E) Koxx

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

543) Vərəm mikobakteriyaları orqanizmə əsas hansı yolla daxil olur?
A) Alimentar yol
B) Bətndaxili
C) Hava – damcı yolu
D) Hava – toz vasitəsilə
E) Kontakt yolu ilə

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

544) Bu dezinfeksiyaedici maddələrdən hansı vərəm mikobakteriyalarına
məhvedici təsir etmir?
A) 5%-li formalın
B) 5%-li xloramin
C) 5%-li karbol turşusu
D) Xlorlu əhəng
E) Hidrogen peroksid

Ədəbiyyat: F.İ.İsmayılov. Vərəm “Maarif” Bakı 1987

545) Tuberkulin nədir?
A) BCJ
B) Diri mikrobakteriyalar
C) Cansız mikobakteriyalar
D) Koxx basilləri
E) Həyat-fəaliyyəti zəiflədilmiş vərəm çöpləri

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

546) Tuberkulinlə-diaqnostika ilin hansı aylarında keçirilir?
A) Mart – aprel
B) Sentyabr – dekabr
C) Yanvar – fevral
D) Sentyabr – noyabr
E) Oktyabr – dekabr

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

547) Mantu sınağında inyeksiya texnikasının düzgün aparılması necə
müəyyən edilir?
A) Ağımtıl rəngli 10 – 12 mm dm-li qabarcıq
B) Qanama
C) Ağımtıl rəngli 7 – 8 mm dm-li qabarcıq
D) 7 – 8 mm qızartı
E) Dəri içi qabarmayan iynə izi

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

548) Mantu sınağının nəticəsi hansı müddətdən sonra qiymətləndirilir?
A) 48 saatdan sonra
B) 12 saatdan sonra
C) 6 saatdan sonra
D) 72 saatdan sonra
E) 24 saatdan sonra

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

549) Mantu sınağında mənfi nəticə üçün xarakterikdir?
A) 2-4 mm dm-li infiltrat
B) 21 mm dm-li infiltrat
C) İnfiltratın və hiperemiyanın olmaması
D) 17 mm dm-li infiltrat
E) 5 mm dm-li infiltrat

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

550) Mantu sınağında müsbət nəticə üçün xarakterikdir?
A) 2 – 4 mm dm-li infiltrat
B) İnfiltratın olmaması
C) 5 mm dm-dən yuxarı infiltrat
D) 17 mm dm-li infiltrat
E) 0 – 1,9 mm dm-li infiltrat
Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

551) Mantu sınağı aparılması üçün əks göstərişə daxil deyil?
A) Allergik reaksiyalar
B) Həzm sistemi xəstəlikləri
C) Epilepsiya
D) Dəri xəstəlikləri
E) Revmatizm

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

552) Vərəmin profilaktikasına daxil deyil?
A) Dispanserizasiya
B) Sanitar profilaktika
C) Spesifik profilaktika
D) Sosial profilaktika
E) Kimyəvi profilaktika

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

553) Spesifik profilaktika necə aparılır?
A) Qaynatma üsulu ilə
B) BCJ vaksini ilə
C) Tuberkulin ilə
D) 5 %-li xloramin ilə
E) İzoniazid ilə

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996


554) BCJ vaksininin saxlanılma qaydasına hansı aiddir?
A) +4° C- + 8° C soyuducuda
B) + 4° C- + 6° C soyuducuda
C) +10° C- + 12° C soyuducuda
D) + 6° C- + 12° C soyuducuda
E) + 8° C- + 10° C soyuducuda

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996
555) BCJ vaksininin yararlıq müddətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) 2 – 4 ay
B) 4 – 6 ay
C) 3 – 6 ay
D) 4 – 8 ay
E) 1 – 2 ay

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

556) BCJ vaksini hansı dozada yeridilir?
A) 0,05 mq – 0,1 ml
B) 0,05 mq – 1,0 ml
C) 0,5 mq – 0,1 ml
D) 0,5 mq – 1,0 ml
E) 0,5 mq – 0,2 ml

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

557) Fizioloji məhlulda həll edilmiş vaksin keyfiyyətini hansı müddətə kimi
saxlayır?
A) 3-4 saat ərzində
B) 2-3 saat ərzində
C) 2-5 saat ərzində
D) 1-2 saat ərzində
E) 3-6 saat ərzində

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

558) BGJ vaksini vurduqdan sonra körpədə immunitet nə vaxt yaranır?
A) 1 ay sonra
B) 2 ay sonra
C) 15 gündən sonra
D) 1.5 ay sonra
E) 2,5 ay sonra

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

559) Kimyəvi profilaktika hansı dərmanla aparılır?
A) Streptomisin
B) İzoniazid
C) Rifampisin
D) Kanamisin
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

560) Kimyəvi profilaktika hansı qrup şəxslərə təyin edilir?
A) Yenidoğulmuşlara
B) Bütün əhali arasında
C) Xarici ölkələrə səfərə çıxan şəxslərə
D) Vərəmli xəstələrlə daimi təmasda olan şəxslərə
E) Basil ifraz edən şəxslərə

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

561) Birincili vərəm hansı yaş qrupunda daha çox təsadüf edilir?
A) Uşaqlarda
B) Orta yaşlı şəxslərdə
C) Yenidoğulmuşlarda
D) Ahıl şəxslərdə
E) Bütün yaş qruplarında

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

562) Erkən vərəm intoksikasiyası zamanı xəstələr hansı müddət ərzində
müalicə olmalıdır?
A) 1 ildən az olmayaraq
B) 6 ay ərzində
C) 9 ay ərzində
D) 3 ay ərzində
E) 10 ay ərzində

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

563) Birincili vərəmə aşağıdakı formalardan hansı aiddir?
A) Kavernoz vərəm
B) Tuberkuloma
C) Ocaqlı vərəm
D) Köks daxili limfa düyünlərinin vərəmi
E) Vərəm mezadeniti
Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

564) Ağciyər vərəminin törədicisi hansı ola bilər?
A) Pnevmokokklar
B) Mikoplazma
C) Viruslar
D) Koxx basilləri
E) Fridlender çöpləri

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

565) Vərəm mikrobakteriyası vərəmli xəstədən hansı yolla ifraz edilmir?
A) Bəlğəmlə
B) Ana südü ilə
C) Tərlə
D) Qanla
E) Tüpürcəklə

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

566) Spontan pnevmotoraksa nə səbəb olur?
A) Pelevral punksiya
B) Plevra boşluğuna qan yığılması
C) Qanhayxırma
D) Döş qəfəsinin travmatik zədələnməsi
E) Plevra boşluğuna kaverna və kazeoz ocağın deşilməsi

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

567) Vərəmin hansı forması vərəmli plevritin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Səpələnmiş ağciyər vərəmi
B) İlkin vərəm kompleksi
C) Qırtlağın vərəmi
D) Traxeyanın vərəmi
E) Vərəm meningiti

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

568) Sirrotik vərəmə aşağıdakılardan əsas hansı xarakterikdir?
A) Qaraciyər çatışmazlığı
B) Vərəm intoksikasiyası
C) Ağciyər – ürək çatışmazlığı, qaraciyərin böyüməsi
D) Musariqə limfa düyünlərinin böyüməsi
E) Vərəm peritoniti

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

569) Sirrotik ağciyər vərəminin fəsadına aid deyil?
A) Qanhayxırma, qanaxma
B) Ağciyər - ürək çatmamazlığı
C) Ağciyər ürəyi
D) Parenximatoz orqanların amiloidozu
E) Qaraciyər çatmamazlığı

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

570) Fibroz kavernoz vərəmin inkişafına aşağıdakılardan hansı səbəb ola
bilməz?
A) Səhv diaqnoz
B) Vərəmin səmərəsiz müalicəsi
C) Mikrobakteriyaların davamlılığı
D) Ağciyər qanaxması
E) Xəstəliyin gec aşkar edilməsi

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

571) Ocaqlı vərəmin aşkar edilməsi üçün əsas hansı diaqnostik üsuldan
istifadə edilir?
A) Bəlğəmin müayinəsi
B) Anamnez toplanması
C) Auskultasiya, perkussiya
D) Flüroqrafiya
E) Tuberkulinodiaqnostika

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

572) Ocaqlı vərəmə hansı əlamətlər xarakterikdir?
A) Kavernaların əmələ gəlməsi
B) Ocaqlı kölgələr, prosesin məhdudluğu
C) Prosesin yayılması
D) Birləşdirici toxumanın inkişafı
E) Tez-tez destruksiya

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

573) Qanhayxırma nədir?
A) Qan lifləri olan köpüklü bəlğəm
B) Öskürək zamanı al qan ifrazı
C) Paslı bəlğəm ifrazı
D) Bəlğəmdə nöqtələr və saplar şəklində qanın olması
E) “Qəhvə xıltı ” şəklində qusma

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

574) Vərəmin hansı formasında xəstənin bəlğəmində mikobakteriyalar
tapılır?
A) Vərəm meningiti
B) Fibroz – kavernoz vərəm
C) Dəri vərəmi
D) Vərəm mezodeneti
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

575) Ağciyərdə qon ocağının əmələ gəlməsi vərəmin hansı forması üçün
xarakterikdir?
A) Sirrotik vərəm
B) İnfiltrativ vərəm
C) Ocaqlı vərəm
D) Miliar vərəm
E) Fəsadlaşmamış ilkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

576) Kazeoz pnevmaniya vərəmin hansı formasında əmələ gəlir?
A) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası
B) Vərəm meningiti
C) Fibroz ocaqlı vərəm
D) İnfiltrativ vərəm
E) İlkin vərəm kompelksi
Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

577) Infiltrativ ağciyər vərəmi ağciyərin hansı xəstəlikləri altında maskalanır?
A) Plevrit
B) Bronxial astma
C) Kəskin respirator xəstəliklər, pnevmaniya
D) Ağciyər emfizeması
E) Atelektaz

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

578) Miliar vərəm, vərəmin hansı formasına aid edilir?
A) Vərəmin hematogen – səpələnmiş forması
B) Vərəmin yumşaq və fibroz ocaqlı forması
C) Vərəmin dəri forması
D) Köksdaxili limfa düyünlərinin vərəmi
E) Vərəmin sümük və oynaq forması

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

579) Ağciyərdən kənar vərəm xəstəliklərinə hansı daxil deyil?
A) MSS-nin vərəmi
B) Dəri vərəmi
C) Qarın boşluğu üzvlərinin vərəmi
D) Sümük və oynaq vərəmi
E) Ocaqlı vərəm

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

580) Vərəm mikrobakteriyalarının laborator üsullarla müəyyən edilməsinə
aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Flyüoroqrafiya
B) Bakterioskopiya, bakterioloji metod
C) Qanın analizi
D) Sidiyin müayinəsi
E) Plevral punksiya

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996
581) Ilk dəfə aşkar edilmiş fibroz – kavernoz vərəmli xəstənin ailə üzvləri
hansı müayinədən keçməlidir?
A) Spiroürafiya
B) Ultrasəs müayinəsi
C) Bronxoskopiya
D) Torakoskopiya
E) Flüroqrafiya

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

582) Ağciyər vərəminin kompleks müalicə metodlarına hansı aid edilmir?
A) Kollapsoterapiya
B) Dezinfeksiya
C) Müasir kimyəvi müalicə
D) Cərrahi müalicə
E) Sanator gigiyenik rejim, pəhriz

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

583) Vərəm əleyhinə aktiv preparatlara aiddir?
A) Retabolil, nerobol, prednizolon
B) Kokarboksilaza, ATF, aloe, plazmol
C) İzoniozid, etambutol, PAST, rifampisin, streptomisin
D) Askorbin turşusu, riboflavin, sianokobolamin
E) İnsulin

Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва
1996

584) Aşağıdakı allergik reaksiyaların hansında asfiksiya xəstənin ölümünə
səbəb olur?
A) Zərdab xəstəliyi
B) Kvinke ödemi
C) Allerqotoksidermiya
D) Məxmərək
E) Pollinoz

Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина». Москва, 1990

585) Aşağıdakı preparatlardan hansı antihistamin preparatlar qrupuna aid
deyil?
A) Prednizolon
B) Tavegil
C) Pipolfen
D) Suprastin
E) Ketotifen

Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина». Москва, 1990

586) Bu xəstəliklərdən hansı yalnız bitki mənşəli allergenlə yaranır?
A) Toksidermiya
B) Dərman allergiyası
C) Məxmərək
D) Kvinke ödemi
E) Pollinoz

Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина». Москва, 1990

587) Ən ağır allergik reaksiya hansı sayılır?
A) Toksidermiya
B) Anafilaktik şok
C) Asmatik vəziyyət
D) Kvinke ödemi
E) Hemolitik reaksiya

Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина». Москва, 1990

588) Traxeostomiyaya göstəriş nə zaman vacibdir?
A) Kvinke ödemi
B) Hemolitik reaksiya
C) Dərman allergiyası
D) Pollinoz
E) Məxmərək

Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. «Медицина». Москва, 1990

589) Sürətli tipli allergik reaksiyalar neçə müddətə baş verir?
A) 10-12 dəqiqə
B) 3-5 dəqiqə
C) 5-10 dəqiqə
D) 15-20 dəqiqə
E) 20- 40 dəqidə
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

590) Ləng tipli allergik reaksiyalar neçə müddətə inkişaf edir?
A) 5 sutka
B) 30 dəqiqə
C) 1-2 sutka
D) 2 sutka
E) 4 sutka

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

591) Zərdab xəstəliyi zamanı əmələ gələn səpkilərin xarakteri necə olur?
A) Papilyoz
B) Petexiya
C) Hemorragik
D) Erimatoz
E) Hamısı düzdür

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

592) Kvinke ödemi hansı allergik xəstəliyin ağır forması kimi
qiymətləndirilir?
A) Hamısı düzdür
B) Pollipoz
C) Dərman xəstəliyi
D) Məxmərək
E) Zərdab xəstəliyi

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

593) Zərdab xəstəliyi hansı preparatın yeridilməsindən sonra əmələ gəlir?
A) Hamısı düzdür
B) AKTH (adrenokortikotrop)
C) Qaraciyər preparatları
D) İnsulin
E) Tetanus əleyhinə zərdab

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992
594) Anafilaktik şok zamanı inyeksiya yerinin ətrafına hansı preparat
yeridilir?
A) Suprastin
B) Kalsium xlorid məhlulu
C) 0,1%-li adrenalin məhlulu
D) Lobelin
E) Prednizolon

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

595) Allerqoloji testlər bədənin hansı nahiyyəsində qoyulur?
A) Bazunun xarici, yuxarı səthində
B) Kürək nahiyəsində
C) Hamısı düzdür
D) Saidin ovuc səthində
E) Qarının ön divarında

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»
Москва 1992

596) Allerqoloji testin qoyulma müddəti nə qədərdir?
A) 15-20 dəqiqə
B) 3-5 dəqiqə
C) 1 saat
D) 30 dəqiqə
E) 10 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»


Cərrahiyyə fənnindən testlər


597) Sterilizasiya nədir ?
A) Bütün mikrobların məhvi
B) Mikrobakteriaların məhvi
C) Patogen mikrobların məhvi
D) Yarada mikrobların məhvi
E) Bütün bakteriyaların, virusların ruşeymləri (sporları) ilə məhv edilməsi

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

598) Hematoma nədir ?
A) Qarın boşluğuna qanın toplanması
B) Toxumalar arasına qanın toplanması
C) Perikard boşluğuna qanın toplanması
D) Plevra boşluğuna, qanın toplanması
E) Oynaqlara qanın toplanması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

599) Kəskin qanaxmadan sonra hansı laborator göstəricilər dəyişir ?
A) Arterial qanın pH
B) HB və hematokrit
C) Qanda oksigenin miqdarı
D) Arterial təzyiq
E) Mərkəzi venoz təzyiq

Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990

600) Barmaqlarda əməliyyat zamanı tətbiq olunan yerli anesteziya hansıdır?
A) İnfiltrasiya üsulu
B) Oberst-Lukaşeviç üsulu
C) Futlyar anesteziya
D) Onurğa beyni anesteziyası
E) Vişnevski üsulu

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

601) Narkozdan sonra xəstənin çarpayıda düzgün vəziyyəti hansıdır?
A) Başı yana əyilmiş, yastıq üzərində
B) Uzanıqlı, yastıqsız
C) Üzü aşağı yastıq üzərində
D) Başı yana əyilmiş vəziyyətdə
E) Üzü aşağı yastıqsız

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

602) Körpücük sümüyünün sınıqlarında hansı sarğı qoyulur ?
A) Tısbağavari
B) Ləçək sarğısı
C) Sünbülvari sarğı
D) Dezo sarğısı
E) Xaç şəkilli sarğı

Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.:
Медицина, 1987
603) Döş qəfəsinin yaralanmalarında hermetiklik yaradan sarğı hansıdır?
A) Dezo sarğısı
B) Ləçək sarğısı
C) Gips sarğısı
D) Okklyuzion sarğı
E) Bint sarğısı

Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.:
Медицина, 1987

604) Bərk sarğılara hansı sarğı aiddir?
A) Leykoplastırlı sarğı
B) Gips sarğısı
C) Kolloid sarğı
D) Bint sarğıları
E) Yapışqanlı

Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.:
Медицина, 1987

605) Flakonda qanın infeksiyalaşmasını göstərən əlamət hansıdır?
A) Plazma çəhrayı rəngdədir
B) Plazma sarı rəngdə, şəffafdır
C) Plazma şəffafdır
D) Plazma bulanlıq, lopalarladır
E) Qan üç qatlı, plazma isə şəffafdır

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

606) Hemotransfuzion şok zamanı nə vacibdir?
A) Nativ plazma
B) Narkotik maddə yeritmək
C) Sistemi bağlamaq, iynəni venadan çıxarmaq
D) Sistemi dəyişmək və qanəvəzedici köçürtmək
E) Qanköçürməni davam etdirmək

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

607) Qanköçürməyə əks göstəriş hansıdır?
A) Kəskin qan itirmə
B) Yanıq xəstəliyi
C) Kəskin və xroniki, irinli proseslər
D) Kəskin böyrək çatmamazlığı
E) Xəstənin ümumi vəziyyəti

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

608) Rezus amili qanın hansı elementində yerləşir?
A) Trombositlərdə
B) Plazmada
C) Limfositlərlə
D) Eritrositlərdə
E) Leykositlərdə

Ədəbiyyat: $$Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

609) Operasiyadan qabaqki dövr nə zaman qısaldırılır?
A) Abseslərdə
B) Koma halında
C) Kəskin irinli artritdə
D) Fleqmonolarda
E) Şok vəziyyətində

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

610) Narkozdan əvvəl xəstəyə premedikasiyanı kim təyin edir ?
A) Palata həkimi
B) Həkim-anestezioloq
C) Anestezist tibb bacısı
D) Qəbul şöbəsinin həkimi
E) Müalicə həkimi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

611) Əməliyyatdan sonra 1-ci sutkada gözlənilən ağırlaşmalar hansıdır?
A) Sidik ləngiməsi
B) Yaradan qanaxma
C) Qusma
D) Yaranın irinləməsi
E) Pnevmoniya

Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990

612) Yataq yaralarının profilaktikası üçün görülməyən tədbir hansıdır?
A) Xəstənin çevrilməsi
B) Dərinin kamforalı spirtlə silinməsi
C) Yataq ağlarının ütülənməsi
D) Rezin halqanın qoyulması
E) Tənəffüs gimnastikası

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1980

613) Sümüklərin sınığı üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Sümük fraqmentlərinin krepitasiyası
B) Qızartı
C) Hematoma
D) Şişkinlik
E) Yalançı oynaq

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

614) Yaranın ən təhlükəli simptomu hansıdır?
A) Ağrı
B) Ödem
C) Yaradan ifrazat
D) Yara ağzının yığılması
E) Qanaxma

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

615) Yaralara drenajlar nə məqsədlə qoyulur ?
A) İrinli ifrazatı çıxarmaq üçün
B) Nekrotik toxumaları çıxarmaq üçün
C) Qanaxmanı dayandırmaq üçün
D) Çapıq əmələ gəlməsi üçün
E) Epitelizasiyanı sürətləndirmək üçün

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

616) I-II dərəcəli termiki yanıq zamanı həkiməqədərki yardım hansıdır?
A) Süni ağciyər aparatına qoşma və ürəyin masajı
B) Antibiotiklər vurmaq
C) Tənəffüsü yaxşılaşdırmaq üçün analeptiklər vurmaq
D) Yanıq sahəsindən yuxarıda turna qoymaq
E) Aseptik sarğı qoyub, hospitalizə etmək

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981

617) Şoku təsdiq edən əsas əlamət hansıdır?
A) Arterial təzyiqin aşağı düşməsi
B) Huşun itməsi
C) Qanaxma
D) Nəbzin zəifləməsi
E) Zəiflik, süstlük

Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

618) Limfadenit nədir ?
A) Tər vəzilərinin iltihabı
B) Piy vəzinin iltihabı
C) Limfa düyünlərinin iltihabı
D) Oynaqların iltihabı
E) Tük follikulunun iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

619) Yaş qanqrena zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?
A) Spirtli kompreslər qoymaq
B) Antibiotiklərdən istifadə etmək
C) Qanəvəzedici köçürmək
D) Təcili hospitalizə etmək
E) Kalium permanqanat məhlulu ilə vanna etmək

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

620) Birləşdirici toxumanın xoşxassəli şişlərinə hansı aiddir?
A) Adenoma
B) Lipoma
C) Sarkoma
D) Fibroma
E) Xondroma

Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990

621) Magistral arteriyanın qəflətən tutulması nəyə səbəb olur?
A) Infarkta
B) Yataq yarasına
C) İltihaba
D) Qanqrenaya
E) Xoraya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
622) Ətrafların qan dövranının kəskin pozulmasına hansı simptom
xarakterikdir?
A) Dərinin məhdudlaşmış hiperemiyası
B) Dərinin piqmentasiyası
C) Qıcolma
D) Qan dövranının pozğunlugundan aşağı nahiyyədə nəbzin olmaması
E) Dərinin sianozu

Ədəbiyyat: Хирургические болезни/ Под ред. Кузина. – М.: Медицина, 1986

623) Piogen kapsula ilə məhdudlaşmış irinli boşluq necə adlanır?
A) Fistula
B) Abses
C) İnfiltrat
D) Yara
E) Fleqmona

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

624) Xoşxassəli şişin əlaməti hansıdır?
A) Sərhədlərin qeyri dəqiqliyi
B) Səthin nahamar olması
C) İntoksikasiya
D) Ətraf toxumalara sirayət etməsi
E) Sərhədlərin dəqiqliyi

Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990

625) Bədxassəli şişin əsas əlamətləri hansıdır?
A) Dairəvi formada olması
B) Metastaz verməsi
C) Infoksikasiya verməməsi
D) Dəqiq sərhədin olması
E) Kapsula əmələ gətirməsi

Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990

626) Fövqəladə əməliyyatın keçirilməsi hansı vəziyyətdə təxirə salınır?
A) Soyuqdəymədə
B) Allergik vəziyyətlərdə
C) Aybaşı zamanı
D) Dərinin irinli səpkilərində
E) Operasiya təxırə salınmır
Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

627) Əməliyyatdan sonrakı dövr, hansı andan sayılır?
A) Əməliyyat qurtaran andan
B) Əməliyyatdan sonrakı I-ci sutkadan
C) Diaqnoz qoyulduğu andan
D) Əməliyyatın başlandığı andan
E) Xəstəxanaya daxil olduğu andan

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

628) Əməliyyatdan sonrakı erkən ağırlaşma hansı ola bilər?
A) Liqatur fistulası
B) Böyrək çatışmamazlığı
C) Ürəyin dayanması
D) Plevmoniya
E) Tikişlərin sökülməsi

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

629) Əməliyyatdan sonra xəstəyə qulluğun məqsədi nədir?
A) Cavabların hamısı
B) Əməliyyatdan sonrakı dövrün maksimum qısaldılması
C) Regenerasiya prosesini sürətləndirmək
D) Yaranın infeksiyalaşmasının qarşısını almaq
E) İkincili qanaxmanın qarşısını almaq

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977

630) Sınığı təsdiq edən mütləq əlamət hansıdır?
A) Fluktasiya
B) Ağrı
C) Ödem
D) Temperaturun yerli yüksəlməsi
E) Patoloji hərəkətlilik

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

631) Çıxığı təsdiq edən mütləq əlamət hansıdır?
A) Ödem
B) Patoloji hərəkətlilik
C) Ağrı
D) Qızartı
E) Oynaq başının oynaq çuxurunda olmaması

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

632) Çıxıq ən çox hansı oynaqda rast gəlinir?
A) Bud
B) Diz
C) Dirsək
D) Bazu
E) Aşıq daban

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

633) Onurğanın sınıqlarında rast gəlinən təhlükəli ağırlaşma hansıdır?
A) Trofik xora
B) Meteorizm
C) Kontrakturalar
D) Onurğa beyninin zədələnməsi
E) Yataq yarası

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

634) Yaş qanqrena zamanı hansı ilk tibbi yardım göstərilir?
A) Ətrafların masajı
B) Spirtli kompress
C) Antibiotiklərin yeridilməsi
D) Kalium-permanqanat məhlulu ilə vanna
E) Təcili hospitalizasiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

635) II dərəcəli donma üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Bütün dərinin nekrozu
B) Epidermisin nekrozu və suluqların əmələ gəlməsi
C) Dərinin hipiremiyası
D) Dəri səthinin avazıması
E) Bütün toxuma qatlarının və sümüyün nekrozu

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

636) Kəllə-beyin travmaları zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Temperaturun yüksəlməsi
B) Qıcolmalar
C) Baş ağrıları
D) Retroqrad amneziya
E) Huşun itməsi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982

637) Pnevmotoraksın ən təhlükəli növü hansıdır?
A) Açıq
B) Hamısı
C) Qapaqlı
D) Qapalı
E) Hər biri

Ədəbiyyat: Скорая медицинская помощь/ Под ред. Б.Д.Комарова. – М.:
Медицина, 1984

638) Şokun erektil fazasının simptomu hansıdır?
A) Hərəki və nitq oyanıqlığı
B) Dərinin soyuq, yapışqan tərlə örtülməsi
C) Temperaturun aşağı düşməsi
D) Tormozlanma
E) Hüşün itməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

639) Şokun torpid fazasının II mərhələsi üçün əsas simptom hansıdır?
A) Aritmiya
B) Arterial təzyiqin düşməsi və bradikardiya
C) Huşun itməsi
D) Temperaturun yüksəlməsi
E) Arterial təzyiqin düşməsi və taxikardiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

640) Çiyinin sınığı zamanı bazu oynağının fizioloji vəziyyəti necə olmalıdır?
A) 90°-li bucaq altında çevrilməsi
B) 180°-li bucaq altında çevrilməsi
C) 5°-li bucaq altında çevrilməsi
D) Oynağın bükülməsi
E) 45°-li bucaq altında çevrilməsi

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

641) Bazunun sınığı zamanı Kramer şinası necə qoyulur?
A) Kürək sümüyünün ucuna qədər
B) Saidin orta 1/3-nə qədər
C) Bazunun orta 1/3-nə qədər
D) Barmaqların ucuna qədər
E) Bazu oynağının əks istiqamətinə qədər

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

642) Çanaq sümüklərinin sınığı zamanı ən təhlükəli sınıq hansı hesab olunur?
A) Çanaq halqasının tamlığının pozulması
B) Oturaq sümüyünün sınığı
C) Çanaq halqasının tamlığının pozulmaması
D) Qasıq qabarının sınığı
E) Büzdüm sümüyünün sınığı

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

643) Yanığın ən geniş yayılmış növü hansıdır?
A) Elektrik yanıqları
B) Kimyəvi
C) Şüa
D) Termiki
E) Aşağıda sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

644) II dərəcəli termiki yanıq üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Qızartı, hiperemiya
B) Dərinin “mərmərəbənzər” şəkil alması
C) Bütün toxuma qatlarının nekrozu
D) Məməcikli qata qədər toxumaların nekrozu
E) Suluqların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

645) Yanıq sahəsini təyin etmək üçün ən dəqiq üsul hansıdır?
A) Ovuc içi üsulu
B) “9”-lar qaydası
C) Posnikovun üsulu
D) Adi gözlə təyin etmək
E) Adi gözlə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

646) Sınıqlar zamanı sümüklərin repozisiyası harada və nə vaxt
aparılmalıdır?
A) Yaxındakı tibb məntəqəsində
B) Istənilən yerdə və istənilən vaxt
C) Əməliyyat otağında və tez bir zamanda
D) Zərərçəkənin daşınması zamanı
E) Travma baş verdiyi yerdə

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

647) Şokla müşahidə olunan sınıqlar zamanı repozisiyanın vaxtı hansıdır?
A) Xəstəni şok vəziyyətindən çıxartdıqdan sonra
B) Hadisə baş verən yerdə
C) Xəstə stasionara çatdırıldıqdan sonra
D) Ağrısızlaşdırdıqdan sonra
E) FMM-də

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

648) Bazu oynağında çıxıq zamanı ilk tibbi yardımda hansı şina qoyulur?
A) Kramer şinası
B) Diterixs şinası
C) Yelanski şinası
D) Ilizanov şinası
E) Böeler şinası

Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

649) Kəllə beyin travmaları zamanı ilk tibbi yardım necə həyata keçirilir?
A) Burun boşluğu yuyulmalıdır
B) Qulaq keçəcəyi yuyulmalıdır
C) Yarımoturaq vəziyyət verməli
D) Xəstəyə oturaq vəziyyət verilməlidir
E) Uzadılmış vəziyyətdə başı yana əyilmiş

Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

650) Donmalar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Yun parça ilə ovuşdurmaq
B) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq
C) Qarla ovuşdurmaq
D) Isti otağa gətirmək
E) Spirtlə ovuşdurmaq
Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

651) I, II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Streptosid tozu səpmək
B) Suluqların kəsilməsi
C) Aseptik sarğı qoymaq
D) Turna qoymaq
E) Məlhəmlərlə aseptik sarğının qoyulması

Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

652) Uzunmüddətli sıxılma sindromu zamanı ilk tibbi yardım nədən
ibarətdir?
A) Okklyuzion sarğı qoymaq
B) Sıxıcı sarğı qoymaq
C) Antiseptiklərlə silib sarğı qoymaq
D) Turna qoymaq və ətrafları isitmək
E) Turna qoymaq və ətrafları soyutmaq

Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

653) Açıq pnevmotoraks zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Dezo tipli sarğı qoymaq
B) Zərərçəkmişi arxası üstə uzatmaq
C) Dəri altına 1%-li Morfin məhlulu yeritmək
D) Zərərçəkmişi süni tənəffüs aparatına qoşmaq
E) Okklyuzion sarğı qoymaq

Ədəbiyyat: В.Ф.Богоявленский, И.Ф. Богоявленский «Диагностика
доврачебная помощь при неотложных состояниях», БСМ. – СПб.:
Гиппократ, 1995

654) Qabırğaların sınığı zamanı xəstəni hansı vəziyyətdə daşımaq olar?
A) Sağlam tərəfə uzadılmış
B) Arxası üstə uzadılmış
C) Yarımoturaq
D) Qarnı üstə uzadılmış
E) Oturaq
Ədəbiyyat: Г.С.Юмашев. Травматология и ортопедия. – М.: Медицина, 1983

655) Hansı qanəvəzedici dezintoksikasion təsirə malikdir?
A) Qlükoza 5%
B) Poliqlükin
C) Laktasol
D) Lipofundin
E) Hemodez

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

656) Qan köçürmədən sonra tibb bacısı nəyə fikir verməlidir?
A) Nəbz, A/T və diurez
B) Nəbz
C) A/T
D) Nəbz və A/T
E) Diurez

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

657) Hemorragik şok zamanı xəstəyə ilk növbədə hansı preparat köçürülür?
A) Poliqlükin
B) Trombositar kütlə
C) Eritrositar kütlə
D) Qan
E) Plazma

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981

658) Sitrat şoku zamanı ilk yardım kimi, hansı preparat köçürülməlidir?
A) Pipolfen
B) Promedol
C) Adrenalin
D) 10%-li kalsi-xlor məhlulu
E) Hidrokortizon

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981

659) Qanın maksimal saxlanma müddəti neçə gündür?
A) 28 gün
B) 14 gün
C) 7 gün
D) 16 gün
E) 21 gün

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

660) Qan qrupunu təyin edən zaman hansı müddət və temperatur şəraiti
vacibdir?
A) 8 dəq, 20° temperatur
B) 10 dəq, 15-20° temperatur
C) 1 dəq, 10° temperatur
D) 5 dəq, 15-25° temperatur
E) 3 dəq, 15° temperatur

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

661) Flakonda qanın infeksiyalaşmasını göstərən əlamət hansıdır?
A) Massiv çöküntülər
B) Plazma şəffaf
C) Plazma çəhrayi rəngdə
D) Plazma bulanıq, çöküntülərlə
E) Qan üç təbəqəlidir, plazma şəffaf

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

662) Donor qanı soyuducuda hansı temperaturda saxlanmalıdır?
A) 0, -2° C
B) -2, -0° C
C) 0, -3° C
D) 7, -10° C
E) 4, 6° C

Ədəbiyyat: Я.А.Жизневский «Основы инфузионной терапии ». – Минск,
Высшая школа, 1994

663) Aralıq nahiyyəsində hansı sarğı növündən istifadə olunur?
A) T-şəkilli
B) Sapandvari
C) Sünbülvari
D) Dairəvari
E) Spiralvari

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982
664) Bərk sarğılara hansı sarğı növü aiddir?
A) Gips
B) Yapışqan plastik
C) Kolloid
D) Kleol
E) Torlu elastiki bint

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982

665) Nəqliyyat immoblizasiyası hansıdır?
A) İlizarov aparatı
B) Böyler şinası
C) Kramer şinası
D) Şumaxer şinası
E) Gips sarğısı

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982

666) Döş qəfəsinə qoyulan sarğı zamanı hansı enlikdə bintdən istifadə edilir?
A) 3-5 sm
B) 6-8 sm
C) 10-12 sm
D) 5-7 sm
E) 14-16 sm

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

667) Donor kimə deyilir?
A) Qanını və ya orqanını digər insana verən şəxsə
B) Qan itirməsi olan şəxsə
C) Qanaxmaya meyilli şəxsə
D) Qan köçürülən şəxsə
E) İnfuzion maye köçürülən şəxsə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

668) Resipient kimə deyilir?
A) Qan köçürülən şəxsə
B) Sağalan şəxsə
C) Orqan və ya qanını digər insana verən şəxsə
D) Qanaxmaya meyilli şəxsə
E) Qan itirməsi olan şəxsə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
669) Reinfuziya nədir?
A) Util qanın köçürülməsi
B) Konservləşdirilmiş qanın köçürülməsi
C) Birbaşa qanın köçürülməsi
D) Cift qanının köçürülməsi
E) Auto qanın köçürülməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

670) Şok əleyhinə preparat hansıdır?
A) Fibrinolizin
B) Hemodez
C) Reopoliqlükin
D) Mannitol
E) Ringer-Lokk

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

671) Aqlütinogenlər nəyin tərkibindədir?
A) Qan zərdabının
B) Qanın plazması
C) Trombositlərin
D) Leykositlərin
E) Eritrositlərin

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

672) Narkozdan əvvəl premidikasiya zamanı hansı dərmansız keçinmək
olmaz?
A) Fentanil 0,005%
B) Kordiamin
C) Atropin 0,01%
D) Aminazin
E) Analgin 50%

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982

673) Yumşaq sarğılara hansı aiddir?
A) Kleol
B) Kramer şinası
C) Borulu elastiki bint
D) İmprovizə olunmuş şinalar
E) Gips sarğısı

Ədəbiyyat: М.Земан «Техника наложения повязок». – СПб, Питер, 1994
674) Aşıq-daban oynağına hansı sarğı qoyulur?
A) Tısbağavari
B) Spiralvari
C) Qayıdan
D) Sünbül
E) Səkkizvari

Ədəbiyyat: М.Земан «Техника наложения повязок». – СПб, Питер, 1994

675) Yuxarı ətrafın saxlanması üçün hansı sarğı növündən istifadə edilir?
A) Səkkizvari
B) Ləçəkvari
C) Dezo
D) Spiral
E) Sünbül

Ədəbiyyat: М.Земан «Техника наложения повязок». – СПб, Питер, 1994

676) Döş qəfəsi yaralanmaları zamanı hansı hermetik sarğıdan istifadə edilir?
A) Gips
B) Ləçəkvari
C) Yapışqan plastrli
D) Bintli
E) Okklyuzion

Ədəbiyyat: М.Земан «Техника наложения повязок». – СПб, Питер, 1994

677) Hemorragik şokda qanın kliniki analizində eritrositlərin miqdarı nə
qədər olur?
A) 4,5×109/l
B) 5,0×109/l
C) 2,5×109/l
D) 3,5×109/l
E) 5,5×109/l

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

678) Qış fəslində Esmarx turnasının saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) 45 dəqiqə
B) 0,5 saat
C) 1,5 saat
D) 1 saat
E) 2 saat
Ədəbiyyat: Первая доврачебная помощь/ Под ред. В.М.Величко,
Г.С.Юмашева. – М.: Медицина, 1990.

679) Arterial qanaxma zamanı turna hara qoyulur?
A) Epufzar sahəyə
B) Yaradan olan məsafə məna kəsb etmir
C) Yaraya
D) Yaradan proksimal hissədə
E) Yaradan distal hissədə

Ədəbiyyat: Первая доврачебная помощь/ Под ред. В.М.Величко,
Г.С.Юмашева. – М.: Медицина, 1990

680) Efir narkozundan ilk dəfə hansı həkim istifadə edib?
A) Anrep
B) Uoren
C) Morton
D) Cekson
E) Uils

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

681) Yerli anesteziyanın üstün cəhətləri hansılardır?
A) Xəstənin huşu aydın olur, narkozun ağırlaşması olur
B) Uzunmüddətli əməliyyat önü hazırlıq lazım deyil
C) Ürəyin fəaliyyətini artırır
D) Hemodinamikaya nəzarəti asanlaşdırır
E) Tənəffüs pozğunluqları zamanı istifadə oluna bilər

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

682) İnfiltrasion anesteziyada hansı preparatdan istifadə edilir?
A) Novakain 2%
B) Dikain 0,25%
C) Lidokain 10%
D) Novakain 0,25%
E) Sofkain 1%

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

683) Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı
vəziyyətdə olmalıdır?
A) Qarnı üstə uzanmışvəziyyətdə
B) Böyrüüstə uzanmış vəziyyətdə
C) Yeritməklə
D) Yarımoturaq vəziyyətdə
E) Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

684) İki atmosfer təzyiqində ağların avtoklavda strelizasiya müddəti nə
qədərdir?
A) 60 dəqiqə
B) 45 dəqiqə
C) 20 dəqiqə
D) 15 dəqiqə
E) 30 dəqiqə

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

685) Ağların sterilliyinə ən dəqiq nəzarət üsulu hansıdır?
A) Bioloji müayinə üsulu
B) Texniki nəzarət
C) Bakterioloji nəzarət
D) Kimyəvi üsulla nəzarət
E) Fiziki üsulla nəzarət

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

686) Orqanın tam çıxarılması necə adlandırılır?
A) Venektomiya
B) Ektomiya
C) Anastomoz
D) Amputasiya
E) Trepanasiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

687) Vətərlərin kəsilməsi necə adlanır?
A) Mioteonoplastika
B) Artrotomiya
C) Osteotomiya
D) Sternotomiya
E) Tenotomiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

688) Sidik kisəsinin çıxarılması necə adlandırılır?
A) Sistektomiya
B) Sistotomiya
C) Nefrotomiya
D) Sistostomiya
E) Pielotomiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

689) Mədənin açılması necə adlandırılır?
A) Laparotomiya
B) Qastrotomiya
C) Qastroektomiya
D) Qastroenteroanastomoz
E) Qastrostomiya

Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007

690) Ağciyərin bir payının kəsilib götürülməsi necə adlandırılır?
A) Lobektomiya
B) Ağciyərin rezeksiyası
C) Sternotomiya
D) Pulmonoektomiya
E) Torokotomiya

Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007

691) Bioloji antiseptika üsuluna hansı aiddir?
A) Formalın buxarından istifadə
B) Yodun 5%-li spirtli məhlulundan istifadə
C) Qan preparatlarından istifadə etmək
D) Yaranın I-li işlənməsi
E) Natriy-xlorun 10%-lı məhlulundan istifadə

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

692) Mexaniki antiseptika üsuluna hansı aiddir?
A) Yaranın I-li işlənməsi
B) 1%-li brilliyant yaşılı
C) Zərdab və vaksinalar
D) Bütöv qanın köçürülməsi
E) Avtoklavlaşdırma

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

693) Sterilizasiyanın fiziki üsuluna aiddir?
A) 70%-li etil spirtində saxlamaq
B) Formalip buxarı ilə təsir etmək
C) 6%-li hidrogen-peroksid məhlulunda saxlamaq
D) Avtoklavlaşdırma
E) Antibiotiklərdən istifadə etmək

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

694) Kimyəvi antiseptika üsuluna hansı aiddir?
A) Sulfanilamid preparatlarının qəbulu
B) Vaksin və zərdabların vurulması
C) Yaranın I-li cərrahi işlənməsi
D) Elektrokoaqulyasiya
E) 10%-li natrium-xlor məhlulundan istifadə

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

695) Operasion sahənin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə
olunur?
A) Yodonat
B) 10%-li natrium-xlorid
C) Brilliant yaşılı
D) Pervomor
E) Kalium-permanqanat məhlulu

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

696) Əllərin işlənməsində hansı antiseptik maddədən istifadə edilir?
A) Lyuqol məhlulu
B) Pervamor
C) Formalin
D) Benzoy turşusu
E) Brilliyant yaşılı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

697) Tikiş materialını yağsızlaşdırmaq üçün hansı məhlulda saxlayırlar?
A) Pervomur
B) 5%-li yodun spirtli məhlulu
C) 3%-li hidrogen peroksid
D) Efir
E) Karbol turşusu

Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ.
– Л.: Медицина, 1977.

698) Quruducu şkafda sterilizasiyaya nəzarət üçün nədən istifadə olunur?
A) Tiomoçevina
B) Kükürd
C) Sidik cövhəri
D) Aspirin
E) Benzoy turşusu

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

699) Hava infeksiyasının profilaktikası hansı yolla həyata keçirilir?
A) Baxilin geyilməsi
B) Alətlərin sterilizasiyası
C) Maskanın geyilməsi
D) Nəm təmizlənmə
E) Alətlərin dezinfeksiyası

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

700) Hava-damcı infeksiyasının profilaktikası hansı yolla həyata keçirilir?
A) Alətlərin dezinfeksiyası
B) Maskanın geyilməsi
C) Nəm təmizlənmə
D) Ultrabənövşəyi şüalanma
E) Avtoklavlaşdırma

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

701) Antiseptikanın fiziki üsulundan istifadə etdikdə hansı ağırlaşmalara rast
gəlinir?
A) Ekzema
B) Disbakterioz
C) Fotodermatoz
D) Kandidoz
E) İntoksikasiya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

702) Halloidlər qrupuna hansı aiddir?
A) Brilliyant yaşılı
B) Furasilin
C) Metilen abısı
D) Hidrogen-peroksid
E) Yodonat

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
703) Arterial qanaxmanın xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Qanın toxumalar arasına sızması
B) Nəbzvari al rəngdə qanın axması
C) Qanın yara səthini örtməsi
D) Qanın damcı ilə axması
E) Qanın yavaş axması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

704) Daxili qanaxmada hansı əlamət olur?
A) Arterial təzyiqin artması
B) Dəri örtüyünün avazıması
C) Bradikardiya
D) Diurezin çoxalması
E) Dərinin hiperemiyası

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

705) Hematoma nədir?
A) Plevra boşluğuna qanın yığılması
B) Toxumalar arasında qanın yığılması
C) Toxumalara qanın hopması
D) Oynaq boşluğuna qanın yığılması
E) Perikard boşluğuna qanın yığılması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

706) Arterial qanaxmanın müvəqqəti dayandırılmasında hansı üsuldan
istifadə olunur?
A) Damara liqaturanın qoyulması
B) Damar protezinin qoyulması
C) Damara tikişin qoyulması
D) Buz qovuqcuğunun qoyulması
E) Damarların skelet sümüklərinə sıxılması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

707) Lipoma hansı toxumadan inkişaf edir?
A) Əzələ
B) Epitelial
C) Piy
D) Damar
E) Birləşdirici

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981
708) Kəskin sidik ləngiməsi zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?
A) Sidikqovucu vermək
B) Çoxlu maye içirtmək
C) Ağrıkəsici preparat vurmaq
D) Kateterin köməyi ilə sidiyi boşaltmaq
E) Qarın nahiyyəsinə isti kompress qoymaq

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981

709) Onkologiyada ən etibarlı diaqnostik üsul hansıdır?
A) USM-Ultra səs müayinəsi
B) Perkusiya
C) Endoskopik
D) Histoloji
E) Rentgenoloji

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.

710) Metastaz nədir?
A) Şişin geriyə inkişafı
B) Şişin yayılması
C) Şişin parçalanması
D) Şişin böyüməməsi
E) Şişin böyüməsi

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.

711) Bədxassəli şişlərin radikal müalicəsi nə vaxt mümkündür?
A) I-II stadiyada
B) III stadiyada
C) III-IV stadiyada
D) II-III stadiyada
E) IV stadiyada

Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.

712) Kəskin appendisitin əsas simptomu hansıdır?
A) Taxikardiya
B) Hərarətin yüksəlməsi
C) Kəskin qarın ağrıları
D) A/T-ın enməsi
E) Defekasiyanın və qazın ləngiməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
713) Kəskin appendisit zamanı ağrı aşağıdakı hansı nahiyələrdən başlaya
bilər?
A) Epiqastral nahiyədən
B) Göbək nahiyəsindən
C) Sağ qalça nahiyəsindən
D) Qarının bütün nahiyələrindən
E) Sol qalça nahiyəsindən

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

714) Şötkin-Blümberq simptomu necə təyin edilir?
A) Qarının perkusiyası
B) Qarının səthi palpasiyası
C) Qarının dərin palpasiyası
D) Qarının auskultasiyası
E) Əlin qəfləti götürülməsi ilə qarının dərin palpasiyası

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

715) Kalkulyoz xolesistitdə ağrı necə başlayır?
A) Sağ qabırğaaltında daimi ağrılarla
B) Sağ qabırqaaltında qəfləti ağrılarla
C) Sağ qalça çuxurunda qəfləti ağrılarla
D) Göbək nahiyəsində küt ağrılarla
E) Sol qalça nahiyəsində küt ağrılarla

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

716) Mədə xorası üçün xəstənin xarakterik vəziyyəti hansıdır?
A) Hərəkətsiz, yarımoturaq
B) Hərəki narahatlıq
C) Opistotonus
D) Trendlenburq
E) Dizləri qarına yığılmış (sıxılmış) vəziyyətdə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

717) Mədə xorası zamanı palpasiyada qarın necə olur?
A) Yumşaq, aşağı nahiyələrdə cüzi ağrılı
B) Az gərgin və sağ qalça çuxurunda ağrılı
C) Epiqastral nahiyədə qərginlik və kəskin ağrılı
D) Yayılmış ağrılı
E) Sol qalça çuxurunda lokal ağrılı
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

718) Əməliyyatönü dövr hansı andan başlayır?
A) Xəstəlik başlanan andan
B) Əməliyyat başlanan andan
C) Cərrahi şöbəyə daxil olan andan
D) Diaqnoz qoyulan andan
E) Xəstəxanaya daxil olan andan

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

719) Əməliyyatönü dövr maksimal olaraq nə vaxt qısaldılır?
A) Kəskin irinli artrit
B) Ağciyər absesi
C) Bazunun fleqmonası
D) Kəskin tromboflebit
E) Şok vəziyyəti

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

720) Planlı əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt qoyulur?
A) Axşam əməliyyatdan əvvəl
B) İmalə olunmur
C) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl
D) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl
E) Səhər əməliyat olunan gün

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

721) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt qoyulur?
A) Səhər, əməliyyat olunan gün
B) Əməliyyatdan əvvəl
C) İmalə olunmur
D) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl
E) Əməliyyatdan 6 saat əvvəl

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

722) Planlı əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə
olunur?
A) Sanitar təmizlənmə aparılmır
B) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi
C) İmalə və əməliyyat sahəsinin işlənməsi
D) Hissəvi sanitar təmizlənmə
E) Tam sanitar işlənmə
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

723) Fövqəladə əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə
olunur?
A) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi
B) Tam sanitar işlənmə
C) Hissəvi sanitar işlənmə
D) Bağırsaqların və sidik kisəsinin boşaldılması
E) Sanitar işlənmə aparılmır

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

724) Əməliyyatönü hazırlıq dövrünün vaxtını artıran xəstəlik hansıdır?
A) Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi
B) Ürək çatışmamazlığının dekompensasiya dövrü
C) Paraproktit
D) Kəskin appendisit
E) Kəskin tromboflebit

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

725) Əməliyyatönü dövrün maksimal qısaldılmasını tələb edən hal hansıdır?
A) Kəskin xolesistit
B) Proqressivləşən kəskin anemiya
C) Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi
D) Xroniki appendisit
E) Xronki trofiki xoralar

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

726) Planlı əməliyyatdan əvvəl dərinin tüklərdən təmizlənməsi nə vaxt
aparılır?
A) Əməliyyat stolunda
B) Axşam vaxtı
C) Səhər, əməliyyat olunan gün
D) Əməliyyat otağında
E) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

727) Əməliyyatönü dövrün əsas məqsədi nədir?
A) Xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
B) Xəstənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
C) İnfeksiya ocaqlarının sanasiyası
D) Ürək-damar sisteminin müayinəsi
E) Xəstənin əməliyyata hazırlanması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

728) Ümumi anesteziyadan əvvəl premedikasiyanın aparılmasını kim təyin
edir?
A) Anestezist tibb bacısı
B) Həkim-anestezioloq
C) Müalicə edən həkim
D) Cərrah
E) Qəbul şöbəsinin həkimi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

729) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə, ağciyər bronx ağırlaşmalarının
profilaktikası üçün xəstəyə nə təyin edilir?
A) Traxeyanın intubasiyası
B) Döş qəfəsinə UYT cərəyan
C) Zülalla zəngin pəhriz
D) Xardal yaxması
E) Tənəfüs qimnastikası

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

730) Zədələnmiş orqanın tam çıxarılması ilə aparılan əməliyyat necə
adlandırılır?
A) Polliativ
B) Müalicəvi
C) Təxirəsalınmaz
D) Radikal
E) Diaqnostik

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

731) Ambulator şəraitdə aparılan əməliyyat necə adlandırılır?
A) Diaqnostik əməliyyat
B) Böyük əməliyyat
C) Palliativ əməliyyat
D) Radikal əməliyyat
E) Kiçik əməliyyat

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

732) Bütün ətrafın və ya müəyyən hissənin kəsilməsi necə adlanır?
A) Rezeksiya
B) Çıxığın yerinə salınması
C) Ekzartikulasiya
D) Amputasiya
E) Anastamoz

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

733) Qansız əməliyata hansı aiddir?
A) Anastamoz
B) Çıxığın yerinə salınması
C) Rezeksiya
D) Amputasiya
E) Repozisiya

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

734) Əməliyyatönü dövr nə vaxt qurtarır?
A) Diaqnoz dəqiqləşdirilən andan
B) Əməliyyat başlanan andan
C) Əməliyyata 30 dəqiqə qalmış
D) Xəstəlik başlanan andan
E) Xəstəxanaya daxil olan andan

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

735) Saat 09:00 üçün planlaşdırılmış xəstənin axırıncı qida qəbulu nə vaxt
olmalıdır?
A) Əməliyyatdan əvvəlki gün
B) Əməliyyat günü, səhər yeməyi
C) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 22:00
D) Əməliyyatdan əvvəlki gün, nahar yeməyi
E) Əvvəlki gün ümumiyyətlə qida qəbul etmir

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

736) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə baş verən erkən ağırlaşma hansıdır?
A) Plevropnevmaniya
B) Ürəyin dayanması
C) Yaranın iltihablşması
D) Liqatur fistulasının əmələ gəlməsi
E) Tikişlərin sökülməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
737) Toxumaların tikilməsi əməliyyatın hansı dövrü sayılır?
A) Müdaxilə
B) Əməliyyatın gedişi
C) Protezləşmə
D) Əməliyyatın sonu
E) Əməliyyatdan sonrakı dövr

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

738) Hansı xəstəlikdə planlı əməliyyat aparılır?
A) Mədənin perforativ xorası
B) Uşaqlıqdan kənar boru hamiləliyi
C) Kəskin appendisit
D) Boğulmamış yırtıq
E) Daxili orqanların zədələnməsi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

739) Diaqnostik əməliyyat hansıdır?
A) Laparoskopiya
B) Xolisestektomiya
C) Qastrostomiya
D) Appendektomiya
E) Repozisiya

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

740) Qarın boşluğu orqanlarında aparılan əməliyyat zamanı xəstəyə hansı
vəziyyət verilir?
A) Böyrü üstə vəziyyət
B) Başın arxaya atılmış vəziyyəti
C) Arxası üstə horizontal vəziyyət
D) Trendlenburq vəziyyəti
E) Qarnı üstə vəziyyət

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

741) Toxumaları aralıyan alət hansıdır?
A) Skalpel
B) Farabef qarmağı
C) Kəsici iynə
D) Koxer sıxıcısı
E) İtiuclu qayçı

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
742) Radikal əməliyyat hansı məqsədlə aparılır?
A) Xəstənin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi
B) Patoloji prossesin tamamilə ləğv edilməsi
C) Çoxmomentli əməliyyatın başa çatdırılması
D) Patoloji ocağın drenajlanması
E) Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

743) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik ləngiməsinə qarşı aparılan tədbir
hansıdır?
A) Dərialtına 0,1%-li - 1,0 atropin yeritmək
B) Qarının aşağı hissəsinə soyuq qoymaq
C) Sidik kisəsinin kateterlə boşaldılması
D) Vena daxilinə 5%-li qlükoza yeritmək
E) Sidikqovucular vermək

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

744) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə 10%-li Natrium-xlor məhlulu hansı
məqsədlə işlədilir?
A) Bağırsaq parezində
B) Regenerasiyanı sürətləndirilməsində
C) Sidik ləngiməsində
D) Su-duz balansını tənzimləmək üçün
E) Pnevmoniyanın profilaktikasında

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

745) Əməliyyatdan 1 sutka sonra yara tərəfindən hansı ağırlaşma baş verir?
A) İrinləmə
B) Yataq yarası
C) Pnevmoniya
D) Eventrasiya
E) Qanaxma

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

746) Boğulmuş yırtıqlarda müalicə necə aparılır?
A) Dərmanlarla
B) Spazmolitiklərlə
C) Əməliyyatla
D) Qusma əleyhinə preparatlarla
E) Mədənin yuyulması
Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

747) Ev şəraitində bağırsaq keçməməzliyinə şübhə varsa tibb bacısı nə
etməlidir?
A) Qohumlarına məsləhət vermək
B) Xəstəni hospitalizə etmək
C) İmalə etmək
D) Xəstəni poliklinikaya göndərmək
E) Kateter qoymaq

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

748) Düz bağırsaq travması zamanı xarakter simptom hansıdır?
A) Qəbizlik
B) Hemorraidal düyünlərinin əmələ gəlməsi
C) Anus ətrafında hiperemiya
D) Anus ətrafında irinin toplanması
E) Düz bağırsaq sfinktorunun funksiyasının pozulması

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

749) Parenximatoz orqanların partlaması üçün xarkterik əlamətlər hansıdır?
A) “Qəhvə xıltı” rəngində qusmaq
B) Bradikardiya, A/T enməsi
C) A/T-in yüksəlməsi
D) Diafraqma altına qaz yığılması
E) Taxikardiya, A/T enməsi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

750) Mədə-bağırsaq qanaxması zamanı həkimə qədər hansı yardım göstərilir?
A) Ürək preparatları
B) Analgetiklər, damargenəldicilər
C) Kalsi-xlor, ağrıkəsici preparatlar
D) Soyuq, smazmalitiklər
E) Sakitlik, soyuq, vikasol, qospitalizə etmək

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

751) Evdə xəstədə kəskin appendisitə şübhə varsa tibb bacısı nə etməlidir?
A) Xəstəni qospitalizə etməlidir
B) Pəhriz təyin etməli
C) Qohumlara məsləhət verməli
D) Özü xəstəni müalicə etməli
E) Xəstəni poliklinikaya göndərilir

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

752) Paraproktit zamanı hansı yerli əlamət olur?
A) Anus ətarafında defekasiya zamanı güclənən ağrı
B) Qanaxma
C) Qəbizlik
D) Xoranın yaranması
E) İshal

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

753) Hemorraidal qanaxma zamanı ilk yardım hansıdır?
A) Mədəni yumaq
B) Pəhriz
C) Təcili hospitalizə etmək
D) Bikasol tabletkası qəbul etmək
E) Vanna etmək

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

754) Əllərin pervomurla işlənməsi zamanı 5 lt hazır işçi məhlulundan neçə
nəfər istifadə edə bilər?
A) 15
B) 20
C) 2
D) 40
E) 5

Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988

755) Əlləri işləmək üçün hazır pervomur məhlulu neçə saat istifadəyə
yararlıdır?
A) 24 saat
B) 6-8 saat
C) 3 saat
D) 4 saat
E) 2 saat

Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988

756) Donmaların hansı dərəcələri ambulator şəraitdə müalicə oluna bilər?
A) I və II dərəcəli
B) Hamısı
C) II-III dərəcəli
D) III-IV dərəcəli
E) Heç biri

Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988

757) Ürəyin qapalı massajı zamanı xəstənin uzadıldığı yer necə olmalıdır?
A) Yaylı çarpyıda
B) Yumşaq
C) Nahamar
D) Sərt
E) Maili

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

758) Reanimasion tədbirlərin effektivlik əlaməti hansıdır?
A) Periferik nəbzin olmaması
B) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması
C) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması və bəbəklərin daralması
D) Döş qəfəsində ekskursiyanın olmaması
E) Bəbəklərin genəlməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

759) Yenidoğulmuşlara süni tənəffüsü necə aparmaq məqsədə uyğundur?
A) Ağızdan ağıza
B) Ağızdan buruna
C) Endotraxeal intubasiya üsulu ilə
D) Aparılmır
E) Narkoz aparatının maskası ilə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

760) Kliniki ölüm vəziyyətindən çıxarılmaq üçün əsas tədbirlər hansıdır?
A) Qanəvəzedici köçürmək
B) Ürəyin qapalı massajı
C) Naşatır spirti iyləmək
D) Ağciyəri süni tənəffüs aparatına qoşmaq
E) Eyni vaxtda ürəyin qapalı massajı aparılır və süni tənəffüs verilir

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

761) Yetkin şəxslərdə ürəyin vasitəli massajı zamanı döş qəfəsinə təzyiq əlin
hansı hissəsi ilə aparılır?
A) 2 barmaq ilə
B) 1 barmaq ilə
C) Ovucun proksimal hissəsi ilə
D) 3 barmaq ilə
E) Bütün ovuc səthi ilə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

762) Hava emboliyasının qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbir
görülür?
A) Kiçik diametrli iynələrdən istifadə olunur
B) Sistemdən əvvəlcə hava qabarcıqları çıxarılır
C) İti uclu iynələrdən istifadə olunur
D) Sistem və iynə steril olur
E) Maye köçürüləcək damarlar dəyişdirilir

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

763) “Kəskin qarın” sindromu olan xəstəlikdə tibb bacısının vəzifəsi nədən
ibarətdir?
A) Təmizliyici imalə edib xəstənin vəziyyətinə nəzarət etmək
B) Spazmolitiklər vuraraq həkim çağırmaq
C) Ağrıkəsicilər verərək həkim çağırmaq
D) Xəstənın qarın nahiyəsinə soyuq qoyub həkim çağırmaq
E) Mədəni yuyaraq xəstəyə nəzarət emək

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

764) Təmizləyici imalə zamanı xəstə hansı vəziyyətdə olmalıdır?
A) Sol böyrü üstə
B) Arxası üstə
C) Qarın üstə
D) Diz-dirsək vəziyyətində
E) Sağ böyrü üstə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

765) Köçürülən qan hansı dərəcəyə qədər qızdırılmalıdır?
A) 40-41o
B) 38-40o
C) 42-44o
D) 33-35o
E) 37-38o

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
766) Sidik harada əmələ gəlir?
A) Sidik kisəsində
B) Böyrəklərdə
C) Deyilənlərin hamısında
D) Sidik axarlarında
E) Toxumalar arasında

Ədəbiyyat: S.B.İmamverdiyev, V.Y.Əbdürəhmanova “Uroloji şöbədə tibb bacısının
işi”. Bakı 2004

767) Sidik ifrazının tam olmaması necə adlanır?
A) Oliquriya
B) Poliuriya
C) İzuriya
D) Anuriya
E) Nikturiya

Ədəbiyyat: S.B.İmamverdiyev, V.Y.Əbdürəhmanova “Uroloji şöbədə tibb bacısının
işi”. Bakı 2004

768) Sidik ifrazının gecələr artması necə adlanır?
A) Nikturiya
B) Anuriya
C) İzuriya
D) Oliquriya
E) Poliuriya

Ədəbiyyat: S.B.İmamverdiyev, V.Y.Əbdürəhmanova “Uroloji şöbədə tibb bacısının
işi”. Bakı 2004

769) Buz qovuğu əməliyyat sahəsində nə qədər saxlanmalıdır?
A) 30 dəqiqə
B) Buz əriyənə qədər
C) 1 saat
D) 15 dəqiqə
E) 45 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

770) Venadan qan götürərkən turna nə vaxt açılır?
A) Venapunksiyadan sonra
B) İynəni çıxarandan sonra
C) İynəni çıxardıqdan bir neçə dəqiqə sonra
D) İynəni çıxarmamışdan qabaq
E) 3 dəqiqə sonra
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

771) Total hematuriya nə vaxt baş verir?
A) Sidik kanalının zədələnmələrində
B) Sidik kisəsinin zədələnmələrində
C) Sadalananların hamısında
D) Sidik axarlarının zədələnmələrində
E) Böyrəklərin zədələnmələrində

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

772) Gövdənin ön tərəfinin yanığı neçə faiz təşkil edir?
A) 3 %
B) 6 %
C) 18 %
D) 27 %
E) 9 %

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

773) Kəllə-beyin travmalarında kəllədaxili təzyiq necə olur?
A) Artır
B) Cuzi azalır
C) Azalır
D) Dəyişmir
E) Normal olur

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

774) Litotripsiya nədir?
A) Öd yollarından daşın çıxarılması
B) Sidik daşlarının çıxarılması
C) Axarlarda olan daşın çıxarılması
D) Böyrək ləyənində olan daşın çıxarılması
E) Böyrək daşlarının parçalanması

Ədəbiyyat: S.B.İmamverdiyev, V.Y.Əbdürəhmanova “Uroloji şöbədə tibb bacısının
işi”. Bakı 2004

775) Predaqonal vəziyyət üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?
A) Hüşun itməsi
B) A/T yüksəlməsi
C) Tezləşmiş səthi tənəffüs
D) Nəbzin nadir olması
E) Fasiləli, tutmaşəkilli öskürək

Ədəbiyyat: S.B.İmamverdiyev, V.Y.Əbdürəhmanova “Uroloji şöbədə tibb bacısının
işi”. Bakı 2004

776) Hidradenit əmələ gəlməsində risk faktoru hansıdır?
A) Dəridə quruluq
B) Çoxlu maye qəbulu
C) Hipervitaminoz
D) Şəxsi gigiyenaya riayət etməmək
E) Çox miqdarada qida qəbulu

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

777) Qazlı qanqrenanın cərrahi müalicəsi necə aparılır?
A) Sekvestrektomiya
B) Lampas kəsiklər
C) Total rezeksiya
D) Nekrektomiya
E) Radial kəsiklər

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982

778) Qızılyel iltihabının törədiciləri hansıdır?
A) Tetanus çöpləri
B) Stafilokoklar
C) Streptokoklar
D) Bağırsaq çöpləri
E) Göy irin çöpləri

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

779) Seroz mastitin müalicəsində nədən istifadə olunur?
A) İsti kompresin qoyulması
B) Antibakterial müalicədən
C) Süd vəzisinə funksional sakitliyin verilməsi
D) Çoxlu miqdarda maye qəbulu
E) İnfeksion ocağın kəsilməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

780) Paronixiya nədir?
A) Vətərlərin iltihabı
B) Barmağın bütün toxumalarının iltihabı
C) Oynaqların iltihabı
D) Dırnaq yatağının iltihabı
E) Sinovial kisəsinin iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

781) Sepsisin ağırlaşması hansıdır?
A) Septiki şok
B) Septisemiya
C) Septikopiemiya
D) Anafilaktik şok
E) Pnevmoniya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

782) Hidroadenit ən çox harada lokalizə olunur?
A) Qasıq nahiyyəsində
B) Baldır nahiyyəsində
C) Qoltuqaltı nahiyyədə
D) Kürək nahiyyəsində
E) Boyun nahiyyəsində

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

783) Abses nədir?
A) Dərialtı toxumanın iltihabı
B) Toxumaların məhdud irinli iltihabı
C) Dəri və selikli qişaların kəskin yayılmış iltihabı
D) Dəri və dərialtı toxumaların kəskin yayılmış iltihabı
E) Sümük iliyinin irinli iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

784) İnfiltrasiya stadiyasında karbunkulun müalicəsi hansıdır?
A) Antibiotiklərlə novokain blokadası
B) İrinciyin punksiyası
C) Vişnevskiy məlhəmi ilə sarğı qoymaq
D) İsti yarım spirtli kompress
E) Geniş kəsiyin aparılması və drenajlanma

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

785) Karbunkul zamanı kəsik apardıqda anesteziyanın hansı növündən
istifadə olunur?
A) Nəqledici anesteziya
B) Venadaxili narkoz
C) İnfiltrasion anesteziya
D) Futlyar anesteziya
E) Terminal anestezziya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

786) Hidroadenit zamanı kəsik aparılan zaman ağrısızlaşdırılmanın hansı
növündən istifadə olunur?
A) İntubasion narkoz
B) Nəqledici anesteziya
C) Venadaxili narkoz
D) Oberst-Lukoşeviç üsulu ilə anesteziya
E) İnfiltrasion anesteziya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

787) İrinli infeksiyanı ən çox hansı mikroorqanizm törədir?
A) Göy irin çöpləri
B) Pnevmokokk
C) Şüalı göbələkləri
D) Stafilokokk
E) Bağırsaq çöpləri

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

788) Furunkul nədir?
A) Piy vəzilərinin iltihabı
B) Tər vəzilərinin iltihabı
C) Limfatik düyünlərin iltihabı
D) Tük follikulasının iltihabı
E) Dərialtı toxumanın iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

789) Karbunkul nədir?
A) Limfa düyünlərinin iltihabı
B) Tər vəzilərinin iltihabı
C) Piy vəzilərinin iltihabı
D) Bir neçə tük folikullası və ətraf piy vəzisinin irinli-nekrotik iltihabı
E) Dərialtı toxumanın iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

790) Limfadenit nədir?
A) Dərialtı toxumanın iltihabı
B) Tər vəzilərinin iltihabı
C) Limfa damarlarının iltihabı
D) Tük follikulasının iltihabı
E) Limfatik düyünlərin iltihabı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

791) Abses zamanı infiltrasiya stadiyasında hansı müalicə növündən istifadə
olunur?
A) Geniş kəsiyin aparılması və yaranın drenajlanması
B) Vişnevski məlhəmi ilə sarğının qoyulması
C) Antibiotiklərlə novakain blokadası
D) Nəm qızdırıcı kompresslər
E) Antibiotiklər yeritməklə irinciyin punksiyası

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

792) Fleqmonanın yumşalma stadiyasında hansı müalicə növündən istifadə
olunur?
A) Geniş kəsiyin aparılması və irinciyin drenajlanması
B) Autohemoterapiya
C) Antibiotiklərlə novokain blokadası
D) Nəm qızdırıcı kompresslər
E) Irinciyin punksiyası və antibiotiklərin yeridilməsi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

793) Tetanus əleyhinə zərdab və anatoksinin yeridilməsinə göstəriş nədir?
A) Bazu boynunun qapalı sınığı
B) Bazunun çıxığı
C) Başın yumşaq toxumasının aralanması
D) Sağrı nahiyyəsinin absesi
E) Kəskin irinli plevrit

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

794) Tetanusun spesefik müalicəsində nədən istifadə olunur?
A) Tetanus anatoksininin yeridilməsi
B) Yüksək dozalarda tetanus əleyhinə zərdabın yeridilməsi
C) Dezintoksikosiyaedici məhlulların yeridilməsi
D) Spazmolitiklərin yeridilməsi
E) Antibiotiklərin yeridilməsi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
795) Hansı hallarda qanqrena əleyhinə zərdabdan istifadə olunur?
A) Çanaq sümüklərinin qapalı sınıqlarında
B) Baldır sümüklərinin qapalı sınıqlarında
C) Aşağı ətrafın çirklənmiş yaralanmalarında
D) Sağrı nahiyəsinin fleqmonasında
E) Sümük dolamasında

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

796) Kəskin qeyri-spesefik cərrahi infeksiyanı ən çox hansı mikroorqanizm
törədir?
A) Stafilokokk
B) Şüalı göbələklər
C) Tetanus çöpləri
D) Bağırsaq çöpləri
E) Qazlı qanqrena çöpləri

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

797) Tetanus üçün xaakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Trizm
B) “Sardonik gülüş”
C) Sümüklərin və onurğanın sınığı
D) Opnustotonus
E) Kip sarğı hissiyatı

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

798) Qazlı qanqrena üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?
A) Trizm
B) Toxumalrda ağrının artması
C) Toxumalarda qazların yığılması
D) Kip sarğı hisiyatı
E) Toxumaların sürətlə şişməsi

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

799) Kəskin appendisit üçün əsas simptom hansıdır?
A) Qəbizlik
B) İshal
C) Temperaturun yüksəlməsi
D) Qarında ağrılar
E) Taxikardiya və A/T aşağı olması

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
800) Kəsilmiş yara üçün hansılar xarakterdir?
A) Zəif qanaxma
B) Daxili qanaxma
C) Damcı ilə qanaxma
D) Güclü qanaxma
E) Bütün yara səthinin qanaması

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

801) Təsadüfi yaralanmada ən çox rast gələn ağırlaşmalar hansıdır?
A) Qazlı qanqrena
B) Heç biri
C) Tetanus
D) İltihab
E) Sepsis

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

802) Flyuktasiya nədir?
A) Dərinin qızarması
B) Çeynəmə əzələlərinin qıc olması
C) Çapıq toxumanın əmələ gəlməsi
D) İnfiltrasiyanın mərkəzində yumşalmanın əmələ gəlməsi
E) Hiperemiya fonunda suluqların olması

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

803) Bunlardan hansı limfangitin növüdür?
A) Eritematoz
B) Hematogen
C) Travmatik
D) Torlu
E) Bullyoz

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

804) Kəskin hematogen osteomielit nəyin iltihabıdır?
A) Barmağın
B) Diz oynağının
C) Venoz damarın
D) Sümük iliyinin
E) Vətərlərin

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
805) Pandaktilit nəyin iltihabıdır?
A) Falanqalararası oynaqların
B) Dəri və selikli qişanın
C) Vətər yatağının
D) Barmağın bütün toxumalarının
E) Barmağın dərisinin

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

806) Abses açılan zaman hansı sarğıdan istifadə olunurmur?
A) Quru aseptik sarğı ilə
B) NaCl-un hipertonik məhlulu ilə
C) Vişnevski məlhəmi ilə
D) 3 %-li hidrogen-peroksid məhlulu ilə
E) Levomikol məlhəmi ilə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

807) Qızılyel iltihabı zamanı dərinin rəngi necə olur?
A) Piqmentasiya
B) Avazımış
C) Al qırmzı, tam sərhədli hiperemiya
D) Al qırmızı yayılmış hiperemiya
E) Sianozlu

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

808) Anestezist tibb bacısının stolu üçün hansı alət daha vacibdir?
A) Diltutan
B) Mikuliç sıxıcısı
C) Kəlbətin
D) Yaragenəldici
E) Kornsanq

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.

809) Onurğa beyin anesteziyasında Sovkainin neçə faizli məhlulundan istifadə
olunur?
A) 0,25-0,5%
B) 0,5-1%
C) 1%
D) 5%
E) 0,1-0,2%
Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

810) Yerli anesteziya zamanı hansı risk faktoru ağırlaşmaya səbəb olur?
A) Yuxusuzluq
B) Anestetiklərə allergiyanın olması
C) Alkoqol qəbulu
D) Bədən çəkisinin aşağı olmağı
E) Qidalanmanın xarakteri

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

811) Peridural anesteziyada hansı preparatdan istifadə olunur?
A) Tiopental-natrium
B) Dikain
C) Sovkain
D) Ftorotan
E) Heksenal

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

812) Terminal anesteziyaya hansı aiddir?
A) İnhalyasiyon anesteziya
B) Sürtmək və qarqara ilə anesteziya
C) Regionar anesteziya
D) İnfiltrasion anesteziya
E) Sakral anesteziya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

813) Anestetiklərlə zəhərlənmə zamanı hansı əlamət müşahidə olunur?
A) Dəridə səpgilər
B) Üzün hiperemiyası
C) Hüşun itməsi
D) Taxikardiya
E) Ürək bulanma və qusma

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

814) Əl barmaqlarında aparılan əməliyyat zamanı hansı anesteziya növündən
istifadə olunur?
A) Oberts-Lukaşeviç üsulu ilə anesteziya
B) Vaqosimpatik blokada
C) Vişnevski üsulu ilə anesteziya
D) Terminal anesteziya
E) Peridural anesteziya
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

815) Qarın boşluğu, aşağı ətraflarda və çanaq sümüklərində aparılan
əməliyatlarda ən çox istifadə olunan anesteziya növü hansıdır?
A) Paranefral blokada
B) Terminal anesteziya
C) Peridural anesteziya
D) Vaqosimpatik blokada
E) Oberts-Lukaşeviç üsulu ilə anesteziya

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

816) Appendektomiya və yırtıq əməliyyatı zamanı çox istifadə olunan
anesteziya növü hansıdır?
A) Infiltrasion anesteziya
B) Peridural anesteziya
C) Terminal anesteziya
D) Oberts-Lukoşeviç üsulu ilə anesteziya
E) Xloretil ilə anesteziya

Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007

817) Endoskopik müayinədən əvvəl hansı anesteziya növündən istifadə
olunur?
A) Sürtmək və qar-qara ilə anesteziya
B) Regionar anesteziya
C) Peridural anesteziya
D) İnfiltrasion anesteziya
E) Xloretil ilə anesteziya

Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007

818) Döş qəfəsinin zədələnmələri zamanı hansı anesteziya növündən istifadə
olunur?
A) Paranefral blokada
B) Terminal anesteziya
C) Şkolnikov üsulu ilə blokada
D) Vaqosimpatik blokada
E) Futlyar blokada

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

819) Ümumi anesteziyadan əvvəl premedikasiyada antisalvant kimi hansı
preparatdan istifadə olunur?
A) Atropin
B) Dimedrol
C) Diplasin
D) Tazepam
E) Promedol

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

820) Peridural anesteziyada hansı preparatdan istifadə olunur?
A) Ksikain
B) Ftorotan
C) Dikain
D) Xloretil
E) Tremekain

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

821) Nəqledici anesteziyada anestetik hara yeridilir?
A) Subaraxnoidal boşluğa
B) Selikli qişalara
C) Bütün toxumalar infiltrasiya olunur
D) Sümükdaxilinə
E) Toxuma ətrafı sinirə

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

822) İnhalyasion narkozda hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Novokain, tiopental-natrium
B) Florotan, azot1-oksid
C) Tremekain, xloretil
D) Dikain, sovkain
E) Kalipsol

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

823) Əməliyyatdan sonrakı gün aseptik yaranın ilkin sarğısı necə aparılır?
A) Yaranın yodonatla işləməsi
B) Bütün tikişlərin sökülməsi
C) Drenajla yaranın yuyulması
D) Yaranın H2O2 məhlulu ilə işlənməsi
E) Tikişlərin bir qisminin sökülməsi

Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.:
Медицина, 1987.
824) Təsadüfi yaralanma zamanı göstərilən ilkin tibbi yardım hansıdır?
A) Qanaxmanın dayandırılması və gips sarğısının qoyulması
B) Qanaxmanın dayandırılması və məlhəmli sarğının qoyulması
C) Antibiotiklərin yeridilməsi
D) Hipertonik məhlulun qoyulması
E) Qanaxmanın dayandırılması və aseptik sarğı qoyulması

Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.

825) İrinli yaranın qranulyasiya stadiyasında hansı müalicə metodundan
istifadə olunur?
A) Quru aseptik sarğı
B) İndeferent məlhəmlə sarğı
C) Spirtli sarğı
D) Kompress sarğı
E) NaCl-un hipertonik məhlulu ilə sarğı

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

826) İntubasion narkoz zamanı Ditillindən nə məqsədlə istifadə olunur?
A) Bronxospazmda profilaktika məqsədilə
B) Giriş narkozu kimi
C) Əzələlərin relaksasiyası məqsədi ilə
D) Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini normallaşdırmaq məqsədilə
E) Əsas narkoz kimi

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

827) Xloretildən nə vaxt istifadə olunur?
A) Nəqledici anesteziyada
B) Terminal anesteziyada
C) Futlyar anesteziyada
D) Sakral anesteziyada
E) Venadaxilinə anesteziyada

Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

828) Paranefral blokada üçün novokainin neçə %-li məhlulundan istifadə
edilir?
A) 1%-li
B) 0,5% -li
C) 0,25% -li
D) 10%-li
E) 5%-li
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983

829) Görmə üzvünə nə aiddir?
A) Konyuktiva
B) Göz qapaqları
C) Qüzehli qişa
D) Torlu qişa
E) Xovlu qişa

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

830) Ağlı qişanın iltihabına nə deyilir?
A) Keratit
B) Retinit
C) Xorioretinit
D) Sklerit
E) Uveit

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

831) Görmə itiliyi hansı məsafədə yoxlanılır?
A) 3 m
B) 7 m
C) 5 m
D) 4 m
E) 7 m

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

832) Periferik görmə sahəsini müəyyən edən metod hansıdır?
A) Biomirkoskopiya
B) Oftalmoskopiya
C) Tonometriya
D) Qonioskopiya
E) Perimetriya

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

833) Hansı rəng üçün görmə sahəsinin sərhədləri ən genişdir?
A) Qırmızı rəng
B) Ağ rəng
C) Sarı rəng
D) Göy rəng
E) Yaşıl rəng

Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

834) Gözün uzaq görmə refraksiyası hansıdır?
A) Hipermetropiya
B) Presbiopiya
C) Astiqmatizm
D) Miopiya
E) Emmetropiya

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

835) Akkomadasiyanın yaşla əlaqədar zəifləməsinə nə deyilir?
A) Hipermetropiya
B) Miopiya
C) Presbiopiya
D) Astiqmatizm
E) Emmetropiya

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

836) Orqanik şüşələrə xas olan əlamətlər hansılardır?
A) Yüngül və sınmayan
B) Ağır və sınan
C) Sınmayan
D) Ağır
E) Yüngül və sınan

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

837) Hipermetropik refraksiyası 3,0 D olan yaşlı adama təyin olunan optik
şüşə neçə dioptriya olmalıdır?
A) + 2,0 D
B) + 4,0 D
C) + 1,0 D
D) + 3,0 D
E) – 2,0 D
Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

838) Qaranlığa adaptasiyanın pozulması necə adlanır?
A) Protonamiya
B) Anamaliya
C) Hemorolopiya
D) Miopiya
E) Hipermetropiya

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

839) Astiqmatizm zamanı hansı linzalardan istifadə olunur?
A) Adi şüşədən
B) Sperik və prizmatik
C) Sperik
D) Prizmatik
E) Torik

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

840) Miotiklərə hansı dərmanlar aiddir?
A) Midriasil, Skopolamin hidrobrom
B) Koinaks, Kataxrom
C) Mezaton, Adrenalin hidroxlorid
D) Taufan, Sitral
E) Pilokarpin, Timolol

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

841) Midriatiklərə hansı dərmanlar aiddir?
A) Trental, Adrenalin
B) Pilokarpin, Adrenalin
C) Kvinaks, Kataxrom
D) Midaks, Prozerin
E) Mezaton, Midriasil

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

842) Uşaqlarda müşahidə olunan konyuktivit xəstəliyinin xroniki forması
necə adlanır?
A) Qonoblennoreya
B) Konyuktivit
C) Keratit
D) Skrofulyoz
E) Bahar katarı

Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское
медицинское издательство. 2002

843) Gözün konyuktivasında degenerativ dəyişiklik necə adlanır?
A) Konyuktivit
B) Xalazion
C) Pteriqium
D) Sklerit
E) Keratit

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

844) Göz yaşı kisəsinin iltihabı necə adlanır??
A) Dakrioadenit
B) Fleqmona
C) Abses
D) Kanalikulit
E) Dakriosistit

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

845) Göz almasının qeyri-iradi titrəməsi necə adlanır?
A) Hərlənən nistaqm
B) Nistaqm
C) Şaquli nistaqm
D) Hərlənən və şaquli nistaqm
E) Üfuqi nistaqm

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

846) Göz daxili təzyiqin artması hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?
A) Katarakta
B) Qlaukoma
C) Tetinit
D) Uveit
E) Sklerit
Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

847) Göz daxili təzyiqin ölçülməsi nə adlanır?
A) Tonometriya
B) Kampimetriya
C) Oftalmoskopiya
D) Perimetriya
E) Qanioskopiya

Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское
медицинское издательство. 2002

848) Konyuktival kisəyə müxtəlif dərmanların damızdırılması zamanı onlar
arasında fasilə minimum nə qədər olmalıdır?
A) 20 dəqiqə
B) 7-10 dəqiqə
C) 30 dəqiqə
D) 40 dəqiqə
E) 3 dəqiqə

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

849) Gözün turşu ilə yanıqları zamanı aşağıdakı maddələrin hansı ilə gözü
yumaq lazımdır?
A) 5%-li Tanin
B) 2%-li Bor turşusu
C) 0,25%-li Dikain
D) 20%-li Natrium-sulpasil
E) 2%-li Natrium-hidrokarbonat

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

850) Gözün qələvi yanıqları zamanı gözü yumaq üçün hansı dərman
maddəsindən istifadə edilir?
A) 4%-li Taufan
B) 2%-li Natrium-hidrokarbonat
C) 5%-li Tanin
D) 2%-li Bor turşusu
E) 0,1%-li Deksametazon
Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

851) Görmə sinirinin iltihabı necə adlanır?
A) Qlaukoma
B) Nevrit
C) Görmə sinirinin atrofiyası
D) Durğun məməcik
E) Görmə sinirinin atrofiyası

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

852) Normada gözdaxili təzyiq nə qədər olmalıdır?
A) 7-10 mm c.1
B) 28 mm c.1
C) 40 mm c.1
D) 18-26 mm c.1
E) 28-35 mm c.1

Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское
медицинское издательство. 2002

853) Aşağıdakı dərmanlardan hansıları virusəleyhinə istifadə olunur?
A) Zoviraks, Tebrofen
B) Qarazon, Maksitrol
C) Kuzikrom, Lekrolin
D) Ezerin, Prozerin
E) Natrium-sulpasil, Etazol

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

854) Ultrabənövşəyi şüalanma nəticəsində meydana çıxan patologiya necə
adlanır?
A) Endoftalmit
B) Elektrooftalmiya
C) Qaz korluğu
D) Ekzoftalm
E) Hemaralopiya

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005
855) Sönmüş və sönməmiş əhənglə gözlər zədələndikdə hansı dərmanın tətbiqi
yaxşı effekt verir?
A) 5%-li Qliserin
B) 30%-li Natrium-sulfasil
C) 3%-li Tanin
D) 2%-li Natrium hidrokarbonat
E) 2%-li Bor turşusu

Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

856) Blefaritlərin ən ağır və inadlı forması hansıdır?
A) Anqulyar
B) Sadə
C) Xoralı
D) Sadə və kəpəklənən
E) Kəpəklənən

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

857) Nə üçün konyuktivitlər zamanı gözə sarğı qoyulmamalıdır?
A) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısı alınır və buynuz qişada
iltihab törədir
B) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısını alır və büllurda
iltihab törədir
C) Torlu qişanı zədələyir
D) Buynuz qişa ilə büllur zədələnir
E) Skleranı zədələyir

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

858) Kəskin epidemik konyuktivit üçün xarakterik kliniki əlamət hansıdır?
A) İrinli ifrazat
B) Seroz ifrazat
C) Yaşlı adamlarda müşahidə edilməsi
D) Yaşaxma
E) Son dərəcə yolxucu olması

Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское
медицинское издательство. 2002

859) Keratitlərin hansı formasında buynuz qişanın həssaslığı azalır?
A) Keratomikoz
B) Vərəm mənşəli
C) Neyroparalitik keratit
D) Herpes
E) Sifilis mənşəli

Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на
Дону «Феникс». 2000

860) Bu əlamətlərdən hansı virus konyuktivitləri üçün xarakterikdir?
A) İrinli ifrazat
B) İrinli və selikli ifrazat
C) Çoxlu miqdarda seroz ifrazat
D) Selikli ifrazat
E) Selikli, yapışqan ifrazat

Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz
xəstəlikləri”. Bakı-2005

861) Skleranın ön hissəsinin səthi qatlarının xəstəlikləri necə adlanır?
A) İrit
B) Konyuktivit
C) Episklerit
D) Sklerit
E) Keratit

Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней
справочник». «Медицина» Москва 2001

862) Burunun müayinəsi necə adlanır?
A) Farinqoskopiya
B) Otoskopiya
C) Rinoskopiya
D) Bronxoskopiya
E) Larinqoskopiya

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

863) Burunun qanaxan zonası harada yerləşir?
A) Burun boşluğunun lateral divarında
B) Burun çəpərinin aşağı ön hissəsində
C) Orta balıqqulağı nahiyyəsində
D) Burun girəcəyində
E) Aşağı balıqqulağı nahiyəsində

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
864) Burunun furunkulu zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Burunun tutulması
B) Selikli-irinli ifrazatın axması
C) Hərarətin yüksəlməsi
D) Baş ağrısı
E) Xarici burunun hiperemiyası və ödemi

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

865) Burun qanaxması zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?
A) Xəstənin başını arxaya əymək
B) Xəstəni uzandırmaq
C) Xəstənin başını önə əymək
D) Hərarəti ölçmək
E) Burunun ön tamponadasını etmək

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

866) Xroniki kataral rinitin əlamətləri hansıdır?
A) Burun boşluğunda quru qartmağların olması
B) Baş ağrıları
C) Burun qanaxması
D) Burunun tutulması
E) Anosmiya

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

867) Xroniki atrofik rinitin əlamətləri hansıdır?
A) Baş ağrıları
B) Yüksək hərarət
C) Burun boşluğunda quru qartmqların olması
D) Burun tənəffüsün çətinləşməsi
E) Burundan irinli ifrazatın axması

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

868) Burunun neçə əlavə cibləri var?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
869) Haymor cibinin iltihabı necə adlanır?
A) Haymorit
B) Sfenoidit
C) Etmoidit
D) Bronxil
E) Frontit

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

870) Burunun əlavə cibinin iltihabı necə adlanır?
A) Haymorit
B) Etmoidit
C) Sfenoidit
D) Frontit
E) Bronxit

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

871) Haymorit zamanı obyektiv simptom hansıdır?
A) Xarici burunun hiperemiyası
B) Baş ağrısı
C) Burunun tutulması
D) Yüksək hərarət
E) Orta burun keçəcəyində irinin olması

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

872) Udlağın müayinəsi necə adlanır?
A) Farinqoskopiya
B) Rinoskopiya
C) Otoskopiya
D) Larinqoskopiya
E) Bronxoskopiya

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

873) Anginaların törədiciləri hansıdır?
A) Strepkokklar
B) Viruslar
C) Stafilakokklar
D) Difteriya çöpləri
E) Bakteriyalar

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
874) Xroniki tonzillitin əsas simptomu hansıdır?
A) Ildə 4-5 dəfə angina ilə xəstələnmə
B) Oynaqlarda ağrı
C) Yüksək hərarət
D) Ürək nahiyyəsində ağrı
E) Baş ağrıları

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

875) Follikulyar angina zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Damaq badamcıqlarının üzərində ağ rənglərin olması
B) Ürək nahiyyəsində ağrı
C) Baş ağrıları
D) Damaq badamcıqlarının üzərində ağ sarımtıl nöqtələr
E) Limfa düyünlərin böyüməsi

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

876) Qırtlağın müayinəsi necə adlanır?
A) Rinoskopiya
B) Bronxoskopiya
C) Otoskopiya
D) Farinqoskopiya
E) Larinqoskopiya

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

877) Qırtlaqda necə qığırdaq var?
A) 9
B) 6
C) 7
D) 10
E) 12

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

878) Qırtlaq xəstəlikləri zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Səsin dəyişməsi
B) Boğazda ağrı
C) Quru öskürək
D) Baş ağrısı
E) Hərarətin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
879) Qulağın müayinəsi necə adlanır?
A) Rinoskopiya
B) Otoskopiya
C) Bronxoskopiya
D) Farinqoskopiya
E) Larinqoskopiya

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

880) Xarici qulağa hansı aiddir?
A) İlbiz
B) Təbil boşluğu
C) Məməyəbənzər çıxıntı
D) Qulaq seyvani
E) Eşitmə boşluğu

Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969

881) Kəskin irinli orta otit zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Eşitmənin zəifləməsi
B) Ətrafdakı limfa düyünlərinin böyüməsi
C) Baş ağrısı
D) Başın qicəllənməsi
E) Qulaqdan irinli ifrazatın axması

Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”


Mamaliq və ginekologiya fənnindən testlər


882) Əsas ginekoloji müayinə üsullarına hansı aiddir?
A) Bakterioskopik müayinə
B) Güzgülərlə müayinə
C) Aspirasion biopsiya
D) Sitoloji müayinə
E) Gülləvari maşalarla müayinə

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

883) Uşaqlığın zondlanması üçün əks göstəriş nədir?
A) Kəskin iltihabi proses
B) Uşaqlıq boşluğundan qanaxma
C) Uşaqlıq yolunun II təmizlik dərəcəsi
D) Uşaqlığın selikli qişasının hiperplaziyası
E) Endometrioz

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

884) Yumurtalıq hansı hormonu ifraz edir?
A) Algesteron
B) Progesteron
C) Prolaktin
D) Testesteron
E) Kortizol

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

885) Uşaqlıq boynunun patoloji vəziyyətinin diaqnostikası üçün hansı əlavə
müayinə üsulları istifadə olunur?
A) Laporoskopiya
B) Uşaqlığın zondlanması
C) Kolposkopiya
D) Diaqnostik qaşınma
E) Histerosalpinqoqrafiya

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

886) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında uşaqlıq yolu şırınqa edilir?
A) Retension kistalar
B) Salpinqit
C) Kolpit
D) Uşaqlıq mioması
E) Peritonit

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

887) Yumurtalığın funksiyasını yoxlamaq üçün hansı metoddan istifadə
olunur?
A) Kolposkopiya
B) Qanda qadın cinsiyyət hormonlarının təyini
C) Ultrasəs müayinə
D) Laporoskopiya
E) Uşaqlığın zondlanması
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

888) Amenoreya nədir?
A) Aybaşının zəifləməsi
B) Aybaşının 2 ay və daha çox olmaması
C) Aybaşının 3 ay və daha çox olmaması
D) Aybaşının 6 ay və daha çox olmaması
E) Aybaşı günlərinin azalması

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

889) Anovulyator uşaqlıq qanaxmalarına hansılar aiddir?
A) Metroragiya
B) Yuvenil qanaxmalar, perimenopauza qanaxmaları
C) Uzunsürən, tez – tez baş verən, gur aybaşılar
D) Ağrılı, uzunsürən qanaxmalar
E) Aybaşı sikli ilə bağlı olan qanaxmalar

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

890) Aybaşı qabağı sindrom üçün nə xarakterdir?
A) Proteinuriya
B) Süd vəzilərinin şişməsi, ağrılı olması
C) Arterial təzyiqin düşməsi
D) Baş gicəllənmə
E) Arterial təzyiqin qalxması

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

891) Uşaqlığın selikli qişasının diaqnostik qaşınmasına göstəriş hansıdır?
A) Endometrit
B) Asiklik uşaqlıq qanaxması
C) Subseroz mioma
D) Hamiləlik
E) Submukoz mioma

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

892) Ginekoloji xəstələrin əlavə müayinə üsullarına hansı aiddir?
A) Bimanual müayinə
B) Güzgülərlə müayinə
C) Sitoloji müayinə
D) Xarici cinsiyyət orqanlarını nəzərdən keçirmək
E) Anamnezin toplanması

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

893) Daha çox süzənəyə qadın cinsiyyət üzvünün hansı şöbələri məruz qalır?
A) Vulva və uşaqlıq yolu
B) Uşaqlıq yolu və artımlar
C) Uretra və servikal kanal
D) Artımlar və uşaqlıq
E) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

894) Aşağıdakı səbəblərdən hansı adətən qadın sonsuzluğuna səbəb olur?
A) Yuvenil qanaxmalar
B) Alqodismenoreya
C) Endoservisit, kolpit
D) Süzənəkli salpinqooforit
E) Vulvovaqinit

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

895) Yuvenil qanaxmalar, adətən hansı səbəblərdən baş verə bilər?
A) Stress
B) Uşaqlıq mioması
C) Vulvit
D) Kolpit
E) Şereşevski – Tener sindromu

Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов,
«Гинекология», 1991

896) Postkastrasion sindrom hansı əməliyyatdan sonra əmələ gəlir?
A) Uşaqlığın amputasiyası
B) Yumurtalıqların rezeksiyası
C) Yumurtalıqların çıxarılması
D) Uşaqlıq boynunun çıxarılması
E) Uşaqlığın çıxarılması
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

897) Uşaqlıq boynu psevdoerroziyasının effektli müalicə metoduna hansı
aiddir?
A) Qısa dalğalı UB - şualandırılma
B) Biopsiya
C) Uşaqlıq yolu vannaları
D) Diatermokoaqulyasiya
E) Uşaqlıq yolunun şırınqalanması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

898) Uşaqlıq yolu arxa tağının punksiyası nəyə şübhə olduqda göstərişdir?
A) Endometrit
B) Xorionepitelioma
C) Boru hamiləliyin pozulması
D) Endometrioz
E) Adneksit

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

899) Xarici qanaxmaya səbəb olan ginekoloji xəstəlik hansıdır?
A) Boru abortu
B) Şiş ayaqcığının burulması
C) Endometriumun və uşaqlıq boynunun xərçəngi
D) Salpinqooforit
E) Yumurtalığın apopleksiyası

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

900) Birincili sonsuzluq nəyə deyilir?
A) Əgər qadın 1 il müddətində heç bir formada hamilə qalmayıbsa
B) Əgər uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən sonra qadın hamilə qalmırsa
C) I hamiləlik düşüklə nəticələnibsə
D) Əgər qadın abort etdikdən sonra 1 il müddətində hamilə qalmazsa
E) Əgər qadın bir neçə dəfə uşaq salarsa

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

901) Bu üsullardan hansı beçəxorun müalicəsində istifadə edilir?
A) Parazit əleyhinə terapiya
B) Kimyaterapiya
C) Balneoterapiya
D) Antianemik terapiya
E) Antibakterial terapiya

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

902) Uşaqlıq boynunun müayinəsi üçün hansı üsul istifadə olunur?
A) Laporoskopiya
B) Hidrotubasiya
C) Kolposkopiya
D) Histerosalpinqoqrafiya
E) Histeroskopiya

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

903) Uşaqlıq cisminin xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinə aparılır?
A) Histoloji
B) Kolposkopiya
C) Histerosalpinqoqrafiya
D) Hidrotubasiya
E) Bakterioskopiya

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

904) Uşaqlığın selikli qişasının qaşınması üçün göstəriş hansıdır?
A) Subseroz mioma
B) Parametrit
C) Atsiklik uşaqlıq qanaxması
D) Endometrioz
E) Submukoz mioma

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

905) Hipomenoreya nədir?
A) Nadir baş verən aybaşılar
B) Aybaşı vaxtı xaric olan qanın miqdarının azalması
C) Aybaşı günlərinin azalması
D) Aybaşı günlərinin çoxalması
E) Aybaşı vaxtı xaric olan qanın miqdarının çoxalması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

906) Cinsiyyət üzvləıinin aşağı şöbəsinin süzənəyinə aiddir?
A) Suzənəkli salpinqooforit
B) Suzənəkli pelveoperitonit
C) Suzənəkli endometrit
D) Suzənəkli endoservisit
E) Suzənəkli salpinqit

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

907) Aşağıdakı simptomlardan hansı endometrioz üçün xarakterik deyil?
A) Ağrılar
B) Amenoreya
C) Uşaqlıq boynunda gözcüklər
D) Qanaxma
E) Uşaqlığın siklik qanaxması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

908) Uşaqlıq mioması üçün xarakterik olmayan şikayət hansıdır?
A) Ağrılar
B) Arxa tağdan alınan punktatda irinin olması
C) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması
D) Qanaxmalar
E) Menorraqiya

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

909) Eyakulyatda neçə faiz aktiv spermatazoid morfoloji cəhətdən normal
olmalıdır?
A) 60%
B) 25%
C) 45%
D) 30 %
E) 100%

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

910) Uşaqlıq boynu xərçənginin erkən mərhələsində hansı simptom
xarakterikdir?
A) Qarında ağrı
B) Kontakt qanaxmalar
C) Hematuriya
D) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması
E) Uşaqlıq qanaxması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

911) Uşaqlıq boynu xərçəngini hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Şteyin – Levental sindromu
B) Apopleksiya
C) Şereşevski – Terner sindromu
D) Polip
E) Sixan sindromu

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

912) Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?
A) Dölün mövqeyi
B) Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsi
C) Dölün vəziyyəti
D) Dölün gələcək hissənin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibəti
E) Dölün gələcək hissəsi

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

913) Hamiləliyin hansı ayında dölün uzunluğu 16 sm, çəkisi 120q olur?
A) 5 - ci ayda
B) 2 – ci ayda
C) 6 – cı ayda
D) 4 - cü ayda
E) 3 – cü ayda

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

914) Keysər kəsiyi əməliyyatına əsas göstəriş hansıdır?
A) Dölyani mayenin vaxtından qabaq axması
B) Hamiləlik ödemi
C) Ölü döl
D) Doğum fəaliyyətinin birincili zəifliyi
E) III – IV dərəcəli dar çanaqlar

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

915) Neqele formulası ilə doğuşun vaxtını hesablamaq üçün axırıncı aybaşının
birinci günündən necə çıxmaq lazımdır?
A) 3 ay çıxmaq və 7 - gün üstə gəlmək
B) 4 ay çıxmaq
C) 4 ay çıxmaq və 7 – 10 gün üstə gəlmək
D) 3 ay çıxmaq
E) 3 həftə çıxmaq

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

916) Uşaqlığın dibi qasıq simfizi ilə göbək arasında olduqda, hamiləlik hansı
müddətə uyğun gəlir?
A) 14 həftə
B) 22 həftə
C) 12 həftə
D) 20 həftə
E) 16 həftə

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

917) Doğuşa yaxın uşaqlıq boynunun yetişməsini göstərən əlamət hansıdır?
A) Xarici dəlik barmağın ucunu buraxır
B) Uşaqlıq boynunun uzunluğu 3 sm - dir
C) Uşaqlıq boynu arxaya yönəlmişdir
D) Uşaqlıq boynunun uzunluğu 4 sm - dir
E) Uşaqlıq boynunun 1 sm-ə qədər qısalması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

918) Doğuşun başlanmasını göstərən əlamət hansıdır?
A) Sancıların 5 – 8 dəqiqədən bir olması
B) Sancıların 10 – 12 dəqiqədən bir olması
C) Selikli tıxacın xaric olması
D) Dölyani mayenin axması
E) Qanaxma

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

919) Doğum fəaliyyətinin başlanmasını hansı əlamət göstərir?
A) Qanaxmanın olması
B) Döl başının kiçik çanaq girəcəyinə pərcim olması
C) Dölyani mayenin olması
D) Requlyar sancıların əmələ gəlməsi və uşaqlıq boynunun hamarlaşması
E) Uşaqlıq boynunun qısalması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

920) Doğuşun ikinci dövrü necə adlanır?
A) Son
B) Qovulma
C) Preliminar
D) Acılma
E) Zahılıq

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

921) Ənsə gəlişi ön görkəmdə aparıcı nöqtə hansıdır?
A) Kiçik əmgək
B) Ənsəaltı qabar
C) Ənsəaltı çuxur
D) Promontorium
E) Böyük əmgək

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

922) Doğuşun ikinci dövrü nə vaxt başlayır?
A) Uşaqlıq boynu tam acıldıqdan sonra
B) Qanaxma olduqda
C) Gücvermə olmadıqda
D) Sancılar 5 dəqiqədən bir və 40 saniyə müddətində olduqda
E) Dölyani mayenin axması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

923) Nə vaxt doğan qadın güc verməməlidir?
A) Çiyinlər doğularkən
B) Döl başının xarici fırlanması zamanı
C) Döl başı ənse doğulandan sonra
D) Ciftin ayrılma əlamətləri müsbət olduqda
E) Təpə qabarları doğularkən

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

924) Şreder üsulu ilə ciftin ayrılma əlamətini yoxlamaq üçün nə etmək
lazımdır?
A) Qadına nəfəs almasını təklif etmək
B) Qadına gücənmək təklif etmək
C) Göbək ciyəsinin pulsasiyasını yoxlamaq
D) Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsinin dəyişilməsini müəyyən etmək
E) Qasıq üzərindən ovucun kənarı ilə bir qədər basmaq

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

925) Doğan qadının çəkisi 80 kq olduqda, doğuş zamanı fizioloji qan itirmənin
yuxarı sərhəddi qadının çəkisinin neçə faizini təşkil edir?
A) 1%
B) 2%
C) 0,3%
D) 5%
E) 0,7%

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
926) Sancıların agrısını azaltmaq üçün nədən istifadə edilir?
A) Sidikqovucular
B) Spazmolitiklər
C) Antibiotiklər
D) Uterotoniklər
E) Trankvilizatorlar

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

927) Hipogalaktiya zamanı hansı dərman istifadə edilir?
A) Bromkriptin
B) Kamfora
C) Sinestrol
D) Apilak
E) Parlodel

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

928) Keysər əməliyyatı hansı halda təcili aparılır?
A) Ana və döl üçün təhlükəli hallar olduqda
B) Hidrosefaliya
C) Birincili doğum fəaliyyətinin zəifliyi
D) Dölyani mayenin vaxtından qabaq axması
E) Ölü döl

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

929) Normal doğuşdan sonra uşaqlığın involyusiyası üçün rasional olaraq nə
etmək lazımdır?
A) Yataqda 3 gün qalmaq
B) Bir həftə yataqda qalmaq
C) Doğuşdan bir neçə saat sonra durmaq
D) Doğuşdan 5 gün sonra durmaq
E) Doğuşdan 2 gün sonra durmaq

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

930) Erkən zahılıq dövrünün davamiyyəti nə qədərdir?
A) 2 saat
B) 40 gün
C) 5 – 6 gün
D) 12 saat
E) 1 gün
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

931) Doğuşdan sonra hansı qadınlarda uşaqlıq boynu yoxlanılır?
A) Bütün qadınlarda
B) Hipertoniyası olan qadınlarda
C) Yalnız ilk hamiləlikdə
D) Yalnız təkrar hamiləlikdə
E) Risk qrupuna aid olan qadınlarda

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

932) 28 günlük aybaşı siklində ovulyasiya neçənci günə təsadüf edir?
A) 8 – 10 günə
B) 1 – 3 günə
C) 18 – 26 günə
D) 10 – 16 günə
E) 5 – 6 günə

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

933) Qadın məsləhətxanasında uşaqlıq yolu müayinəsi sağlam hamilə
qadınlarda nə vaxt aparılır?
A) 6 aydan sonra
B) Hər üç aydan bir
C) Analıq məzuniyyətinə çıxdıqda
D) İlk dəfə qeydiyyata götürüləndə
E) Heç aparılmır

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

934) Normal hamiləliyin müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 320 gün
B) 240 gün
C) 280 gün
D) 380 gün
E) 300 gün

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

935) Təkrar doğan qadın dölün tərpənməsini nə vaxt hiss edir?
A) 18 həftədə
B) 20 həftədə
C) 8 həftədə
D) 22 həftədə
E) 16 həftədə
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

936) Dölün ürək döyüntüsü 1 dəqiqədə necə vurğu olur?
A) 90 – 100
B) 130 – 140
C) 50 – 60
D) 150 – 160
E) 110 – 120

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

937) Hamilənin qidalanması necə olmalıdır?
A) Karbohidratlarla zəngin
B) Meyvə və tərəvəz
C) Zülal və vitaminlərlə zəngin
D) Tez həzm olunan
E) Yağlı və karbohidratla zəngin

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

938) Normada dölyani maye nə vaxt axmalıdır?
A) Uşaqlıq boynu tam açıq və buna yaxın olan halda
B) Qovulma dövrü başlayarkən
C) Sancı dövrü başlayandan 5 -10 dəqiqə sonra
D) Dölyani maye doğuşdan qabaq axarsa
E) Uşaqlıq boynu 3 – 4 sm açıldıqda

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

939) Uşaq doğulduqdan sonra mama nə etməlidir?
A) Uşaqlığın üzərinə buz yükü qoymalı
B) Cifti xaric etməli
C) Qadına gücənmə təklif etməli
D) Simfizin üstündən basmalı
E) Sidiyi kateterlə boşaltmalı

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

940) Son dövrünü idarə etmək üçün mama nə etməlidir?
A) Anaya güc verməyi təklif etməli
B) Simfizin üstündən basmalı
C) Uşaqlığın dibindən basmalı
D) Uşaqlığı yığan preparatdan istifadə etməli
E) Göbək ciyəsinin ucundan tutub xaric etməli
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

941) İlk doğan qadınlarda doğuşun müddəti nə qədər olur?
A) 5 – 6 saat
B) 8 – 12 saat
C) 3 – 4 saat
D) 12 – 15 saat
E) 15 – 24 saat

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

942) Yeni doğulmuş uşaq neçə saatdan bir əmizdirilməlidir?
A) Gecə 6 saat istirahət verməklə
B) Hər 3 saatdan bir
C) Yeni doğulmuş nə qədər tələb edərsə
D) 6 saatdan bir
E) Hər bələkdən sonra

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

943) Çoxdöllü hamilə qadın stasionara nə vaxt göndərilməlidir?
A) 40 həftədə
B) Doğuşun II-ci dövründə
C) Dölyani maye açıldıqdan sonra
D) Doğum sancıları başlayandan sonra
E) Doğuşa iki həftə qalmış

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

944) Çanaq gəlişlərində aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Hamilələrin doğuşa 2 həftə qalmış stasionara göndərilməsi
B) Doğuşun tezləşdirilməsi
C) Döl qişasının süni açılması
D) Dölün klassik üsulla döndərilməsi
E) Planlı Keysəriyyə əməliyyatının aparılması

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

945) Həddindən artıq qusmada hamilədə nə baş verir?
A) Aritmiya
B) Anemiya
C) Bradikardiya
D) Taxikardiya
E) Hipertoniya
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

946) Nadir forma toksikoza nə aiddir?
A) Ürək bulanma
B) Tüpürcək ifrazının çoxalması
C) Qusma
D) Qaraciyərin kəskin sarı atrofiyası
E) Ödem

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

947) Hansı hamilənin sidiyini şəkərə görə yoxlamaq lazımdır?
A) Uşaqlıqda köhnə çapıq toxuma varsa
B) Gecikmiş doğuş olarsa
C) Çoxlu abort olunubsa
D) Iri döl doğan
E) Tezləşmiş doğuşlarda

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

948) Şəkərli diabeti olan anadan doğulan uşaqda ilk növbədə nəyi yoxlamaq
lazımdır?
A) Sidiyin miqdarını
B) Qanda şəkərin miqdarını
C) Qan qrupunu və Rh-faktoru
D) Dərisinin rəngini
E) Ürək və tənəffüs sisteminin vəziyyətini

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

949) Dölün bətndaxili anomaliyalarına əsasən hansı xəstəliklərdə rast gəlinir?
A) Məxmərək
B) Difteriya
C) Kəskin bronxit
D) Suçiçəyi
E) Kəskin rinit

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

950) Dölyani maye çox olarsa doğuş vaxtı döl qişası nə vaxt süni açılır?
A) Uşaqlıq boynu tam açıq olan halda
B) Güc vaxtı
C) Uşaqlıq boynu 6 sm açıq olanda
D) Sancı vaxtı
E) Uşaqlıq boynu 2 sm açıq olanda

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

951) Qorxulu düşük üçün xarakterik əlamət nə ola bilər?
A) Hamiləliyin müddəti axırıncı aybaşıya uyğun gəlmir
B) Qarının aşağı hissəsində ağrıların olması
C) Qanaxma
D) Uşaqlıq boynunun qısalması
E) Sancı şəkilli ağrılar

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

952) Natamam abortlarda taktika nədən ibarətdir?
A) Müalicəni davam etdirmək lazımdır
B) Gözləmək lazımdır
C) Anaya yaş oksigen vermək lazımdır
D) Hamiləliyin saxlanması
E) Uşaqlıq boşluğunu qaşımaq

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

953) Vaxtı ötmüş hamiləlikdə döldə nə baş verə bilər?
A) Dölün əmgək və oxabənzər tikişinin enli olması
B) Dölün çəkisinin 4200 qr olması
C) Döldə hidrosefaliya
D) Dölün böyük əmgəyinin açıq olması
E) Əl və ayaqların dərisi masserasiyalaşır

Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


Yoluxucu xəstəliklər fənninin testləri


954) Yoluxucu xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi bunlardan hansılardır?
A) Xəstə insan, qida, ərzaq məhsulları
B) Xəstə insan, rekonvalessentlər və sağlam insan
C) Xəstə insan, xəstə heyvan
D) Xəstə insan, patoloji prosesin lokallaşdığı yer, rekonvalessentlər
E) Xəstə insan, xəstə heyvan, infeksiya gəzdirənlər, rekonvalessentlər

Ədəbiyyat: N.Əliyev. Yoluxucu xəstəliklər 1993

955) Peyvəndlər hansı preparatlar ilə aparılır?
A) Anatoksin, interferon, qamma-qlobulin, vaksin
B) Zərdablar, vaksinlər, nitrofuran törəmələri
C) Antibiotiklər, sulfanilamidlər, bakteriofaqlar
D) Zərdablar, vaksinlər, anatoksinlər, qamma-qlobulinlər
E) Zərdab vaksin, regidron, trisol

Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

956) Dezinfeksiyaedici məhlullar hansılardır?
A) Lizol, xloramin, albumin, reopoliqlükin, B-propiolakton
B) Xloramin, lizol, hemodez, poliqlükin
C) Xlor, süleymani məhlulu, fenol, hemodez
D) Regidron, lizol, xlorlu əhəng, fenol
E) Xloramin, lizol, xlorlu əhəng, hidrogen-peroksid, fenol B-propiolakton

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с
основами» эпидемиологи 1979

957) Dezinfeksiya nədir?
A) Kontaktda olan şəxslərin tibbi nəzarəti
B) Xəstələrin ətraf mühitdən təcrid edilməsi
C) Xəstəlikdən sağalmışların müşahidəyə götürülməsi
D) Xəstələrin tibbi nəzarəti
E) Ətraf mühitdə törədicilərin, onların ötürücüləri olan həşəratların, gəmiricilərin
məhv edilməsi

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с
основами» эпидемиологи 1979

958) Gözləri yumaq üçün hansı məhluldan istifadə edilir?
A) 0,9 % - li NaCl məhlulu
B) 0,5 % - li natrium – hidrokarbaonat məhlulu
C) 2 % - li bor turşusu məhlulu
D) Hemodez, ringer məhlulu
E) 5 % - li qlükoza məhlulu

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с
основами» эпидемиологи 1979

959) Simptom nəyə deyilir?
A) Ayrı-ayrı orqan və toxumalarda baş verən patoloji proseslərə
B) Bir neçə xəstəlik əlamətlərinin birlikdə təzahür etməsi
C) Xəstəlik nəticəsində meyadana çıxan vahid patogenezlə birləşən əlamətlərin
məcmusu
D) Xəstəliyin əlaməti olan patoloji hala
E) Yoluxucu xəstəliklər zamanı qanda, sidikdə, nəcisdə, bəlğəmdə gedən
dəyişikliklərə

Ədəbiyyat: N. Əliyeva. “Yoluxucu xəstəliklər”1993

960) Süni passiv immunitet necə əmələ gəlir?
A) Anticism tərkibi qan zərdabı və qamma-qlobulinlərin yeridilməsi zamanı
B) Vaksinlərin yeridilməsində
C) Nəsildən-nəsilə irsi yolla keçmə zamanı
D) Yoluxucu xəstəliyi keçirdikdən sonra
E) Anadangəlmə

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с
основами» эпидемиологи 1979

961) Residiv nəyə deyilir?
A) Əlamətlərin geriyə qayıtması
B) Periodik olaraq kəskinləşən xəstəlik
C) Törədicinin yenidən yoluxdurulması
D) Bir neçə əlamətin birlikdə təzahürünə
E) Simptomsuz, subklinik səviyyədə cərəyan edən prosesə

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с
основами» эпидемиологи 1979

962) Dizenteriyada infeksiya mənbəyi bunlardan hansıdır?
A) Bit, birə, gənə
B) İri və xırda mal-qara
C) Vəhşi və ev quşları
D) Xəstə insan, rekonvalessentlər, bakteriya gəzdirənlər
E) Qansorucular

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

963) Dizenteriyanın əsas klinik formaları hansılardır?
A) İntestnal forma, generalizə olunmuş forma: yatalağabənzər və septikopiyemik
variantları; bakteriyagəzdirmə
B) Kəskin: kolitik, qastroenterokolitik, qastroenterik; xroniki: residivlənən və
fasiləsiz formaları; bakteriyagəzdirmə
C) Eritematoz, eritematoz – bulyoz, eritomatoz – hemorragik forma
D) Dəri: karbunkulyoz, bulloz, erizipiloid; ağcyər və bağırsaq formaları
E) Bubon, göz bubon, generalizə edilmiş

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
964) Amyöbiazın klinik formaları hansıdır?
A) Anginoz-bubon, göz-bubon, xoralı bubon
B) Bağırsaq, bağırsaqdan kənar, dəri
C) Algit, dəri, qastritik
D) Qastrit, qastrointerit, qastroenterokolitik
E) Dəri, dəri-bubon, ağ ciyər, bağırsaq

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

965) Qarın yatalağının ağırlaşan simptomları hansılardır?
A) Bağırsaq qanaxması, bağırsağın deşilməsi, perforativ peritonit, infeksion,
toksiki şok
B) Perforativ peritonit, otit, parotit, bronxit
C) Ağciyər qanaxması, mədə qanaxması
D) Əzələləriniflici, bağırsaq qanaxması
E) Burundan qanaxma, irinli meningit

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

966) Vəba xəstəliyində orqanizmdə baş verən əsas patogenetik dəyişikliklər
hansılardır?
A) Nazik bağırsağın limfa aparatının zədələnməsi, orqanizmin intoksikasiyası
B) Bağırsaqdan qanaxma, bağırsaq divarının deşilməsi
C) Bütün orqan və sistemlərdə damar aparatının zədələnməsi
D) Bağırsaq epitelisinin ferment sisteminin zədələnməsi və sorulmanın pozulması,
orqanizmin intoksikasiyası, dehidratasiya, deminerallaşma
E) Yoğun bağırsağın nekrotik zədələnməsi

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

967) Vəbanın klinik formalarının klassifikasiyası necədir?
A) Abdominal, algid, generalizə olunmuş formalar
B) Enterit, qastroenterit, algid, asfiksik, komatoz formalar
C) Enterit, qastroenterit, ağ ciyər formaları
D) Dəri-bubon, anginoz-bubon, asfiksik, komatoz formaları
E) Dəri, ağ ciyər, enterit, qastroenterit, algid formalar

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

968) QTİ diaqnostikası nəyə əsaslanır?
A) Rayt-Xeddelson reaksiyası
B) Bürne sınağı
C) Bakterioloji üsul
D) Vidal reaksiyası
E) Qalın damcı və qan yaxması
Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

969) QTİ əsas klinik simptomları hansılardaır?
A) Ürəkbulanma, qusma, sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılar, sidiyin rənginin
tündləşməsi, nəcisin rəngsizləşməsi
B) Ürəkbulanma, qusma, ishal, “moruq jelesini” xatırladan, sutkda 3-5 dəfə nəcis
ifrazı, zəiflik
C) Ürəkbulanma, qusma, sutkada 15-20 dəfə selikli və qanlı ishal, tenezmlər,
halsızlıq
D) Ürəkbulanma, dəfələrlə bollu qusma, düyü həlimini xatırladan ishal
dehidratasiya, deminerallaşma asidoz, hipovolemiya
E) Ürəkbulanma, qusma, sutkada 10-15 dəfə duru nəcis ifrazı, epiqastral nahiyədə
ağrılar, zəiflik

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

970) Salmonellyoz xəstəliyinin əsas klinik simptomları hansılardır?
A) Meteorizm, qusma, pustulyoz səpki, ishal
B) Tez-tez duru nəcis ifrazı, tenezmlər, vezikulyoz səpkilər, qaraciyərin böyüməsi,
qıcolmalar, temperaturun yüksəlməsi
C) Ürəkbulanma, qusma baş ağrısı, ənsə əzələlərinin rigidliyi, totofobiya,
hidrofobiya
D) Epiqastral nahiyədə ağrı, ürəkbulanma, petexial səpki, qaraciyərin böyüməsi,
temperaturun yüksəlməsi, limfatik düyünlərin iltihabı
E) Ürəkbulanma, qusma, tez-tez duru nəcis ifrazı (köpüklü, selikli,), epiqastral
nahiyədə ağrı, temperaturun yüksəlməsi, qıcolmalar

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

971) Salmonelyozun diaqnostikası nəyə əsasən qoyulur?
A) Klniki, epidemioloji məlumat, aqqlütinasiya reaksiyası, bioloji üsul,
immunoflyüoressent tədqiqat
B) Kliniki, epidemioloji məlumat, bakterioloji və seroloji tədqiqat (aqqlütinasiya
və qeyri-düzgün hemaqqlütinasiya reaksiyası), immunoflüoressent tədqiqat
C) Kliniki epdemioloji məlumat, allerqoloji sınaq, bakterioloji tədqiqat
D) Bakterioskopik seroloji üsullar, qan yaxmasının müayinəsi, rektomanoskopiya
E) Bakterioskopik, seroloji, klinik və epidemioloji tədqiqat, qanın qalın damcısının
müayinəsi

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

972) Botulizmin infeksiya mənbəyi?
A) Gəmiricilər, həşəratlar
B) Xəstə insan
C) Bakteriya gəzdirənlər
D) İstiqanlı və bəzən soyuqqanlı heyvanlar
E) Ağcaqanadlar

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

973) Hepatit A virusunun infeksiya mənbəyi bunlardan hansılardır?
A) Gəmiricilər
B) Qansoranlar
C) Həşəratlar
D) Heyvanlar
E) Xəstə insan və virusgəzdirənlər

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова
«Инфекционные болезни» 1999

974) Hepatit A virusunun əsas klinik formaları hansılardır?
A) Bağırsaq forma, bağırsaqdan kənar formalar, amyöb hepatiti və qaraciyərin
absesi, dəri forma
B) Kəskin intestinal forma, xroniki: residivlənən və fasiləsiz; bakteriyagəzdirmə
C) Qastroenteritik, enterokolitit, qastroenterokolitik
D) İntestinal forma, generalizə olunmuş, yatalağabənzər, septikopiemik variantlar,
bakteriyagəzdirmə
E) Sarılıqsız və sarılıqlı forma, virusgəzdirmə

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова
«Инфекционные болезни» 1999

975) Hepatit A virusunun müalicəsi necədir?
A) Pəhriz stolu N5, kolloid və poliion məhlulların parenteral yeridilməsi, vitamin
qrupları, hepatoprotektorlar, fermentlər
B) Pəhriz stolu N15, bol maye qəbulu, intranazal interferon, remantadin
C) Xəstəliklər hospitalizasiya edilir, təcili mədəsi yuyulur, təmizləyici imalə edilir.
Monovalent, yaxud polivalent zərdab təyin edilir.
D) Pəhriz stolu N13, levomisetin qrup antibiotiklər, sulfanilamid preparatlar, B və
C vitamin qrupları, kolloid və poliion maddələr, yuxu gətiricilər
E) Pəhriz stolu N 2, levomisetin və sefalosporin qrup antibiotiklər, bakteriofaqlar

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова
«Инфекционные болезни» 1999

976) Brüsellyozun spesifik profilaktikasına nə aiddir?
A) Südün zərərsizləşdirilməsi
B) Baytar-sanitariya tədbirləri
C) Vaksinasiyanın aparılması
D) Kontaktda olanlara bakteriofaqların verilməsi
E) Heyvanların yun və güzəmlərinin zərərsizləşdirilməsi

Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

977) Leptospirozun törədicisini göstərin?
A) Bakteriyalar
B) Göbələklər
C) İbtidailər
D) Viruslar
E) Spiroxetlər

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

978) Leptospirozun diaqnostikasını göstərin?
A) Qalın damcı və qan yaxmasının müayinəsi
B) Kumbs reaksiyası, immunoflyüoressent üsulu
C) Bakterioloji, bioloji üsullar, KBR, mikroaqqlyütinasiya reaksiyası
D) Neqativ buri üsulu, zərcirvari-polimeraz reaksiyası
E) Bürne allergik sınağı, Rayt-Xeddelson reaksiyası

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

979) Qrip xəstəliyi zamanı 2-cili infeksya kimi hansı ağırlaşmalar baş verə
bilər?
A) Pnevmoniya. bronxit, otit, dalağın partlaması
B) Pnevmoniya, bronxit, bağırsağın deşilməsi, qanaxma
C) Pnevmoniya, rinit, faringit, laringit, traxeobronxit, haymorit, frontit, otit
D) Pnevmoniya, bronxit, haymorit, tromboflebit
E) Pnevmoniya, bronxit, osteomielit, dalağın absesi

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

980) Meninqokokk infeksiyasının ağırlaşmaları hansılardır?
A) Meningitin ildırım sürətli gedişi, serebral hipotenziya sindromu ilə keçən
meningit, ependimatit sindromu ilə keçən meningit
B) Beyin ödemi və şişməsi sindromu ilə keçən meningitin ildırım sürətli gedişi,
kəskin pankreatit, tromboflebit, ostomielit, mastit
C) İnfeksion toksik şok, perforativ peritonit, bağırsaq qanaxması
D) Ependimatit sindromu ilə keçən meningit, kəskin pankreatit, otit, pnevmoniya,
dalağın, qaraciyərin absesi, pielit
E) Serebral hipotenziya sindromu ilə keçən meningit, perforativ peritonit, otit,
parotit, bronxit

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
981) Ornitozun yoluxma yolları hansıdır?
A) Cinsi yol
B) Parenteral
C) Alimentar
D) Hava-toz
E) Təmas-məişət

Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

982) Infefksion mononukleoz klinik olaraq nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qulaqyanı vəzin şişməsi yüksək tempertaur
B) Yuxarı tənəffüs yollarının katarı, konyuktivit, papulyoz səpki
C) Xırda ləkəli səpki, zəif titrəmə, hamilə qadınlarda dölün yoluxması
D) Qızdırma, limfadenit, tonzilit, hepatolenal sindrom
E) Qızdırma, Belski-Filatov-koplik ləkələri, nöqtəvari səpkilər

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

983) Difteriyaya məxsus olan xarakter klinik əlamətlər hansılardır?
A) İntoksikasiya, hərarət, limfadenit, bağırsaqda xoraların və eroziyaların əmələ
gəlməsi
B) Qızdırma, limfa düyünlərinin böyüməsi, səpkilər, Belski-Filatov-koplik ləkələri
C) Ümumi intoksikasiya, törədicinin daxil olduğu yerdə fibrinoz dəyişikliklər
D) Qızdırma, limfadenit, hepatolienal sindrom
E) Padalka simptomu, Filipoviç simptomu, yüksək temperatur

Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

984) Poliomielitin törədiciləri hansılardır ?
A) İbtidailər
B) Viruslar
C) Spiroxetlər
D) Şiqellalar
E) Göbələklər

Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

985) Poliomielitin inkubasiya dövrünün müddəti nə əqədərdir?
A) 7-25 gün
B) 20-30 dəqiqə
C) 6 ay
D) 2-3 ay
E) 2-35 gün
Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993

986) Skarlatinanın əsas klinik simptonları hansılardır?
A) Temperatur , moruğabənzər dil , “ moruğ jelesini” xatırladan ishal , rozeolyoz
səpki
B) Temperatur , roziolioz səpkilər , Podalka simptomu
C) Temperatur , petexial səpki, angina ,”moruğabənzər ” dil , pastia simptomu
D) Temperatur , eritematoz səpki , qaraciyərin böyüməsi,quru öskürək , pastia
simptomu
E) Temperatur, üzün hiperemiyası , limfa düyünlərinin böyüməsi və irinləməsi,
taxikardiya

Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər” 1993

987) Qızılcanın ilkin diaqnozunu təsdiq edən simptomlar hansılardır?
A) Belski – Filatov- Koplik ləkələri
B) Pastia simptomu
C) “Moruğabənzər dil ” simptomu
D) Ənsə və boyun limfa düyünlərinin böyüməsi
E) Podalka simptomu

Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993

988) Qızılca zamanı papulyoz-ləkəli səpki neçənci günü əmələ gəlir və nə
qədər davam edir?
A) 7-8-ci gün başlayır , 1-2 gün davam edir
B) Xəstəliyin ilk günü əmələ gəlir və sona qədər davam edir
C) Xəstəliyin son günündən başlayır, 4 gün davam edir
D) 4-5 gün əmələ gəlir , 3-4 gün davam edir
E) Xəstəliyin ilk günündən başlayaraq axıra qədər davam edir

Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993

989) Məxmərəyin törədicisini göstərin :
A) Viruslar
B) Bakterialar
C) Göbələklər
D) Parazitlər
E) Xlamidiyalar

Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993

990) Göy öskürəyin əsas klinik simptomları hansılardır?
A) Temperaturun yüksəlməsi, üzün hiperemiyası, quru öskürək, limfa düyünlərinin
böyüməsi
B) Baş ağrısı, yüsək temperatur, burun tənəffüsünün çətinləşməsi, bəlğəmli
öskürək, dəri üzərində urtikar səpkilərin əmələ gəlməsi
C) Başda, beldə ağrılar, cəng olmalar, öskürək
D) Ürək bulanma, qusma, temperatur, ishal
E) Kataral əlamətlər, öskürək tutmaları, hipoksiya

Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993

991) Epidemik parotitin törədicisi hansılardır?
A) Rikketsiyalar
B) Xlamidiyalar
C) İbtidailər
D) Viruslar
E) Bakteriyalar

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

992) Epidemik parotitdə inkubasiya dövrünün müddəti nə qədərdir?
A) 30 dəqiqə, 2 – 3 gün
B) bir neçə saat
C) 1 – 7 gün
D) 3 – 10 gün
E) 11 – 23 gün

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

993) Səpkili yatalaq xəstəliyinin inkubasiya dövrünün müddəti?
A) 2 – 4 saat
B) 1 – 2 gün
C) 1 – 5 gün
D) 6 – 25 gün
E) 4 ay

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

994) Epidemik səpkili yatalaq xəstəliyinin əsas klinik əlamətləri hansılardır?
A) Baş ağrısı, baş gicəllənmə, epiqastral nahiyədə ağrılar, subfebril temperatur,
EÇS-in zəifləməsi, leykopeniya, burundan qanaxma və s.
B) Təngnəfəslik, sianoz, mialgiya, artralgiya, Kerniq simptomu, subfebril
temperatur, petexial səpkilər, limfatik düyünlərin böyüməsi və.s.
C) Şiddətli baş ağrıları, üzün sianozu, epiqastral nahiyyədə ağrı, ürəkbulanma,
qusma, meteorizm, ishal
D) Ənsə əzələlərinin rigidliyi, ürəkbulanma, qusma, ishal, dəridə vezikulyoz
səpkilər, oynaqların deformasiyası, adinamiya
E) Şiddətli baş ağrısı, papulyoz – rozeolyoz – petexial səpkilər, yüksək temperatur,
hiperakuziya, fotofobiya, taktil hiperesteziya, dizartriya, Qovorov-Qodelye
simptumu, delirium, Kiari-Avsin sindromu

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

995) Endemik qayıdan yatalağın törədicisi nədir?
A) İbtidailər
B) Viruslar
C) Borreliyalar
D) Iersiniyalar
E) Legionellalar

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

996) Epidemik qayıdan yatalaq infeksiyasının infeksiya mənbəyi bunlardan
hansıdır?
A) Həşaratlar
B) Gəmiricilər
C) Xəstə heyvanlar
D) Viruslar
E) Xəstə insan

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

997) Bağırsaq sindromu ilə hemorargik qızdırmanın əsas klnik simptomları
hansılardır?
A) Yüksək qızdırma, gözün içəri və bayır bucaqlarında nöqtəvari qan sızmalar,
Qovorov-Qodelye simptomu, ənsə əzələlərinin rigidliyi
B) Yüksək qızdırma, ümumi intoksikasiya əlamətləri, badamcıqların, dilçəyin,
damaq qövslərinin ödemi və ərplə örtülməsi
C) Yüksək qızdırma, üzün şişkinləşməsi, eybəcər hala düşməsi, tərləmə, boğaz
ağrısı, limfadenit
D) Yüksək qızdırma, hepatolienal sindrom,ənsə əzələlərinin rigidliyi, vezikulyoz
səpkilər, qusma, ishal
E) Yüksək qızdırma, üzün şişkinləşəsi və hiperemiyalaşması, hemoragiyalar,
oliquriya, proteinuriya, azotemiya

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

998) Krım hemorragik qızdırmada infeksiyanın yoluxma mexanizmi
hansıdır?
A) Vertikal
B) Hava-damcı
C) Təmas
D) Transmissiv, aerogen, təmas
E) Fekal-oral

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

999) Yapon ensefalitində infeksiya mənbəyi və rezervuarı kimdir?
A) Bit, birə, gənə
B) Ağcaqanad, gənə
C) Xəstə heyvan, ağcaqanad
D) Xəstə insan, bakteriya gəzdirənlər
E) Xəstə insan, bitlər

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1000) Gənə ensefalitinin yoluxma yolları hansılardır?
A) İnfeksiyalaşmış şpris və tibbi alətlərlə, parentral yolla
B) İnfeksiyalaşmış süd, gənələrin dişləməsi yolu ilə
C) Aspirasion yolla
D) İnfeksiyalaşmış süd, gənələrin dişləməsi yolu
E) Zədələnmiş dəri və selikli qişalar vasitəsilə

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1001) Malyariyanın törədicisi hansı mikroorqanizmlər qrupuna aiddir?
A) İbtidailər
B) Bakteriyalar
C) Viruslar
D) Göbələklər
E) Spiroxetlər

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1002) Malyariya törədicisinin ötürücüsü bunlardan hansılardır?
A) Bitlər
B) Birələr
C) Gənələr
D) Gəmiricilər
E) Ağcaqanadlar

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1003) Taun xəstəliyinin klinik formalarının təsnifatı necədir?
A) Dəri, bubon, dəri-bubon, birincili-septiki, ikincili septiki, birincili-ağciyər,
ikincili-ağciyər, bağırsaq forması
B) Gastroenterekolitik, kolitik, xroniki forma
C) Xroniki forma, fasiləsiz, residivlənən
D) Dəri, dəri-bubon, anginoz-bubon, göz-bubon forma
E) Artritik, appendikulyar, septik, silinmiş, subklinik forma

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1004) Tulyaremiyanın profilaktikası necədir?
A) Meyidlərin kremasiyası, karantin qoyulması, su təchizatı və qida müəsisələri
üzərində ciddi sanitar nəzarətinin qoyulması
B) Spesifik profilaktika işlənib hazırlanmayıb
C) Həşəratların məhv edilməsi, kontaktda olmuş şəxslərə bakteriofaq verilməsi,
qoruyucu geyimdən istifadə
D) Gəmiricilərin məhvi, antirobik vaksin və immunoqlobulin ilə əhalinin
vaksinasiyası
E) Gəmiricilərin məhvi, əhali arasında sanitar maarifi işinin aparılması, əhalinin
vaksinasiyası

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1005) Qara yara xəstəliyinin profilaktikası necə olmalıdır?
A) Uşaqların planlı qaydada vaksinasiyası
B) Əhali arasında sanitar maarifi işinin aparılması, yaraların cərrahi işlənməsi
C) Ocaqda cari və qəti dezinfeksiya. Təmasda olanlara bakteriofaq verilməsi
D) Tibbi, baytar, sanitariya tədbirlərinin həyta keçirilməsi
E) Bataqlıqların, gölməçələrin qurulması

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1006) Quduzluğun müalicəsi hansı istiqamətdə aparılır?
A) Cərrahi
B) Simptomatik
C) Etiotrop
D) Patogenetik
E) Spesifik

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1007) Quduzluğa qarşı spesifik müalicə nə vaxt aparılmalıdır?
A) 3 aylığında
B) Xəstəliyin ilk günlərində
C) Dişlənəndən 40 gün sonra
D) Uşaq anadan olan gündən başlayaraq 1 həftə ərzində
E) Dişlənən gündən başlayaraq 14-cü gündən gec olmayaraq

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1008) Dabaq xəstəliyinin mənbəyi bunlardan hansıdır?
A) Xəstə insan, ağcaqanadlar
B) Xəstə gəmiricilər
C) Xəstə insan və bakteriya gəzdirənlər
D) Xəstə mal-qara
E) Xəstə insan və virus gəzdirənlər

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1009) Dabaq xəstəliyi zamanı əsas klnik simptomlar hansılardır?
A) Udma qabiliyyətinin pozulması dilin şişməsi kənarlarında dişlərin izinin
B) Kəskin titrəmə, temperaturun 39-40°-yə yüksəlməsi, selikli qişaların
zədələnməsi, hepatoliyenal sindrom, yuxarı ətraf əzələlərinin qıcolması, işıqdan,
sudan, səsdən qorxma
C) Kəskin titrətmə, temperaturun 39-40°-yə yüksəlməsi, selikli qişaların
zədələnməsi, diş ətindən, mədədən uşaqlıq yollarından qanaxma, ağızdan su
axması, işıqdan, sudan qorxma, profuz tərləmə
D) Kəskin titrətmə, temperaturun 39-40°-yə yüksəlməsi, dispeptik əlamətlər,
əzələlərin rigidliyi, artralgiyalar, səpkilərin meydana çıxması
E) Kəskin titrətmə, temperaturun 39-40°-yə yüksəlməsi, baş və əzələ ağrıları,
selikli qişaların zədələnmələri, cənglərin əmələ gəlməsi, xoralı sahələrin
yaranması, regionar limfatik düyünlərin böyüməsi, danışıq, udma qabiliyyətinin
pozulması, ağızdan su axma

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1010) Tetanus xəstəliyində inkubasiya dövrünün müddəti nə qədərdir?
A) 1 ay – 1,5 ay
B) 1 – 5 gün
C) 1 neçə saatdan 2 günədək
D) 6 aydan 1 ilə qədər
E) 5 – 14 gün

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1011) Tetanus xəstəliyi zamanı baş verən əsəs klinik əlamətlər hansılardır?
A) Sinir sisteminin zədələnməsi, əzələ ağrıları, trizm, əzələlərin tonik və klonik
qıcolmaları, opistotonus, tərləmə, tənəffüsün çətinləşməsi, çeynəmə və udmanın
pozulması
B) Tənəffüsün çətinləşməsi, udmanın pozulması, üzün assimetriyası, göz
bəbəklərinin qeyri-bərabər böyüməssi, göz qapaqlarının sallanması
C) Sayıqlama, qarabasma, qanlı bəlğəm, qanlı öskürək, oynaqlarda ağrılar
D) Əzələlərin tonik və klonik qıcolmaları, opsitotonus, dəri üzərində hemorragik
səpkilər, bəbəklərin qeyri-bərabər böyüməsi, ptoz
E) Kəskin baş ağrıları, temperaturun yüksəlməsi, oynaqların hiperemiyası və oynaq
ağrıları, bədənin yan səthlərində xırda nöqtəvari qansızmalar, sidik və nəcis
ifrazının pozulması

Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

1012) GİCS insan orqanizminə daxil olduqdan sonra ilk növbədə orqanizmin
hansı sistemini zədələyir?
A) Endokrin
B) Sidik-cinsiyyət
C) Mədə-bağırsaq
D) İmmun
E) Ürək-damar

Ədəbiyyat: К.М.Лобан. В.И. Покровский «Руководство по инфекционные
болезни» 1986

1013) GİCS-in spesifik müalicəsində ən çox hansı preparatlardan istifadə
edilir?
A) Azidotimidin, retrovir, timogen, interleykin-2, stavudin, didanozin
B) Nitrofuran törəmələri
C) Tetrasiklin qrup preparatları
D) Spesifik polivalent zərdablar
E) Geniş təsir spektrli antibiotiklər

Ədəbiyyat: К.М.Лобан. В.И. Покровский «Руководство по инфекционные
болезни»1986

1014) Heyvanlardan insana keçən mikoz hansıdlr?
A) Kəpəklənən dəmrov
B) İrinli-infiltrativ trixofitiya
C) Epidermofitiya
D) Aktinomikoz
E) Rubromikoz

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1015) Rəngbərəng dəmrov üçün hansı əlamət xarakterikdir?
A) Eritema
B) Müsbət yod sınağı
C) Hemmoragik ləkələr
D) İntensiv qaşınma
E) Eroziyalar
Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1016) Qoturluğun klinik əlaməti hansıdır?
A) Gecələr güclənən qaşınma
B) Vegetasiya
C) Qabıqlanma
D) Qovuqlar
E) Lixenfikasiya

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1017) Sifilisin əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Ağcaqanad vasitəsilə
B) Təmas
C) Parenteral müayinə zamanı
D) Hamilə qadından, doğuş zamanı yeni doğulmuşa
E) Cinsi

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1018) Sifilisin differensasiyasında əsas hansı kriteriyadan istifadə olunur?
A) Kompleks seroloji reaksiyalar
B) Limfa vəzilərinin müayinəsi
C) Klinik əlamətlər
D) Anamnez
E) Konfrantasiya

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина

1019) Favus xəstəliyinin klinik əlaməti hansıdır?
A) Eroziyalar
B) Seroz qovucuqlar
C) İntoksikasiya
D) Köpüşüklü səpkilər
E) Follikulyar aparatın atrofiyası

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1020) Ekzema xəstəliyinin müalicəsində aşağıdakı preparatlardan hansından
istifadə olunmur?
A) Histamin
B) Klaritin
C) Prednizolon
D) B qrupu vitaminləri
E) Kalsium qlukonat

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1021) Hansı dəri xəstəliyində oynaqlar zədələnmiş olur?
A) Vulqar sızaqlar
B) Vulqar pemfiqus
C) Herpesşəkilli dermatit
D) Psoriaz
E) Ekzema

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1022) Qonareyanın müalicəsində hal-hazırda hansı qrup preparatlardan daha
geniş istifadə olunur?
A) Sulfanilamidlər
B) Penisillin qrupu
C) Aminoqlikoziqlər
D) Sefalosparinlər
E) Tetrasiklin qrupu

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина”

1023) Sifilis xəstəliyinin törədicisi hansıdır ?
A) Piturosporum orbiculare
B) Leyşmaniya tropika
C) Treponema pallidum
D) Sporothrix schenki
E) Candida albicans

Ədəbiyyat: Руководство под редакцией О.К. Скрипкина Кожные и
венерические болезни В 4 томах. г. Москва1996 “Медицина

1024) Psoriaz xəstəliyi üçün hansı morfoloji element xarakterikdir?
A) Düyüncük
B) Köpüşük
C) Düyün
D) Ləkə
E) Qovuq

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1025) Neyrodermit xəstəliyi üçün hansı əlamətlər xarakterik deyil?
A) Lixenifikasiya
B) Pulcuqlaşma
C) Hiperpiqmentasiya
D) Ekskoriasiya
E) Poligonol papulalar

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1026) Qonoreyanın inkubasiya dövrü?
A) 12-24 saat
B) 14-21 gün
C) 3-5 gün
D) 1 ay
E) 7-14 gün

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин. Кожные и венерические болезни. Москва. 1990.
Медицина

1027) AİDS (QİÇV) xəstəliyinin törədicisi hansıdır?
A) Virus
B) Şiş hüceyrələri
C) Mikoplazma
D) Göbələk
E) Bakteriya

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин. Кожные и венерические болезни. Москва. 1990.
Медицина

1028) Aşağıda göstərilən maddələrdən hansı yerli olaraq antiseptik təsir
göstərir ?
A) Anestezin
B) Vazelin
C) Anilin boyaqları
D) Qliserin
E) Talk

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин. Кожные и венерические болезни. Москва. 1990.
Медицина
1029) Hansı xəstəlikdə islatma tətbiq olunur ?
A) Kəskin ekzema
B) Mikrosporiya
C) Xroniki ekzema
D) Onixomikoz
E) Psoriaz

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1030) Fungisid mazlar hansı xəstəliklərdə təyin olunur ?
A) Ekzema
B) Ayaqların mikozu
C) Sadə qovuqlu dəmrov
D) Furunkul
E) Dermatit

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1031) Qoturluq xəstəliyini hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək lazimdır ?
A) Dürinq dermatozu
B) Qırmızı yastı dəmrov
C) Çəhrayi dəmrov
D) Neyrodermid
E) Psoriaz

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1032) Kandidozların törədicisi hansıdır ?
A) Trixofitonlar
B) Allergik tozlar
C) Viruslar
D) Stafilakoklar , Streptokoklar
E) Maya göbələkləri

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996

1033) Mikrosporiya diagnozu qoyulması üçün hansı müayinə metodu istifadə
olunur ?
A) Qanın seroloji reaksiyası
B) Sidiyin ümumi analizi
C) Lüminissent lampası
D) Qanın ümumi analizi
E) Yod sınağı

Ədəbiyyat: С.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. “Медицина”,
Москва, 1996


Ümumi Gigiyena Fənnindən Testlər


1034) Gigiyena nəyi öyrənir ?
A) Xəstəliklərin praqnozu
B) Orqanizmin quruluşu və funksyasını
C) Xarici mühit şəraitinin orqanizmə təsirini
D) Xəstəliklərin müalicə üsullarını
E) Xəstəliklərın Diaqnostikasını

Ədəbiyyat: Р. Д. Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1035) Gigiyenanın praktik fəaliyyət sahəsi hansıdır?
A) Diaqnostika
B) Epidemiologiya
C) Ekologiya
D) Sanitariya
E) Terapiya

Ədəbiyyat: Р. Д. Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1036) Ekalogiya nədir ?
A) Ətraf mühitin təbii amillərinin qorunması
B) Təbii sərvətlərin mühafizəsi
C) Metereoloji şəratin inkişafı
D) Kənd təsərrüfatının inkişafı
E) Təbii ehtiyatların və faydalı qazıntıların kəşfi

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров и др. « Общая и коммунальная гигиена » Москва
« Медицина» 1985.

1037) Mikroiqlim orqanizmin hansı funksyasına təsir göstərir?
A) Su-duz mübadiləsinə
B) Yağ mübadiləsinə
C) Zülal mübadiləsinə
D) Karbohidrat mübadiləsinə
E) İstilik mübadiləsinə
Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1038) Orqanizmin möhkəmlənməsi üçün əsas şərt nədən ibarətdir ?
A) Tədricilik və ardıcıllıq
B) Profilaktik tədbirlərin görülməsi
C) Soyuq təsirlərdən qorunma
D) Qidanın kaloriliyinin artması
E) Hipodinamiya

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1039) Yol verilən konsentrasiya nədir ?
A) Parsial təzyiq
B) İcazə verilən miqdar
C) Optimal miqdar
D) Həddindən artıq miqdar
E) Maddənin qatılığı

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999

1040) Suyu hansı məqsədlə xlorlayırlar ?
A) Suyu rəngsizləşdirmək (filtrasiya ) üçün
B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırmaq üçün
C) Suyun çökdürülməsini sürətləndirmək üçün
D) Tərkibindəki kimyəvi maddələrin miqdarını normallaşdırmaq üçün
E) Suda olan mikroorqanizmləri məhv etmək üçün

Ədəbiyyat: Д. М . Бобов , Н. Н Надворный « Медицина» 1976

1041) Suyu xlorlaşdırmaq üçün istifadə olunan preparatda aktiv xlorun
miqdarı nə qədər olmalıdır ?
A) 20%
B) 5%
C) 10%
D) 25%
E) 35%

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999

1042) İşıqlanmanın səviyyəsini təyin edən cihaz hansıdır ?
A) Krotov cihazı
B) Hiqrometr
C) Lüksmetr
D) Borometr
E) Anemometr

Ədəbiyyat: Д. М . Бабов , Н. Н Надворный « Медицина» 1976

1043) İşıqlanma vahidi nədir ?
A) Kkal
B) Milibar
C) Hers
D) Lüks
E) Desibel

Ədəbiyyat: Д. М . Бабов , Н. Н Надворный « Медицина» 1976

1044) Qidalanmanın orqanizmdə rolu nədən ibarətdir ?
A) İnsanlarda şərti refleksin əmələ gəlməsini təmin edir
B) Orqanizmin xarici mühitə uyğunlaşmasını təmin edir
C) Maddələr mübadiləsini normallaşdırır
D) Xəstəliklərin qarşısının alınmasında rol oynayır
E) Orqanizmin inkişafını təmin edir , enerji ehtiyacını ödəyir

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович . « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1045) Zülalların qidalanmada rolu nədən ibarətdir?
A) İstilik enerjisi rolunu oynayır
B) Orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir
C) Hüceyrə və toxumaların qurulmasında iştirak edir
D) Orqanizmin inkişafını təmin edir
E) Orqanizmin mineral maddələrə olan tələbatını ödəyir

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1046) Yorulma nə cür prosesdir ?
A) Anatomik
B) Kimyəvi
C) Fizioloji
D) Bioloji
E) Patoloji

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1047) “ Hündürlük “ və “ dağ “ xəstəliyinin əlamətləri hansı yüksəklikdə hiss
olunur ?
A) 2000 metr
B) 1000 metr
C) 4000 metr
D) 500 metr
E) 3000 metr

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999

1048) Mikroiqlim orqanizmin hansı funksiyasına təsir göstərir ?
A) Maddələr mübadiləsinə
B) Karbohidrat mübadiləsinə
C) Zülal mübadiləsinə
D) İstilik mübadiləsinə
E) Yağ mübadiləsinə

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1049) Qrunt suları hansı sulara aiddir ?
A) Axar çay
B) Artezian
C) Yeraltı
D) Atmosfer
E) Dəniz və göl

Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990

1050) Su nümunəsi üçün hansı cihazdan istifadə edilir ?
A) Reometr
B) Butirometr
C) Batometr
D) Hiqrometr
E) Barometr

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999

1051) İçməli suyun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamalıdır ?
A) 10
B) 1
C) 2
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999
1052) Dəm qazı hansı şəraitdə əmələ gəlir ?
A) Yanacağın daşınması zamanı
B) Yanacağın qablaşdırılması zamanı
C) Yanacağın tam yanması zamanı
D) Yanacağın hava çatmamazlığı şəraitində yanması zamanı
E) Yanacağın natamam yanması zamanı

Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik .
Bakı-1999

1053) Sanitariya maarifi anlayışı nədir ?
A) Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi
B) Əhali arasında xəstəliklərin səbəbinin aydınlaşdırilması
C) Əhalinin miqrasiyası
D) Əhali arasında tibbi biliklərin yayılması və təbliğ edilməsi
E) Əhalinin dispanserizasiyası

Ədəbiyyat: В. С. Ершов. А. Т. Беляева «Санитарное просвещение» Москва
«Медицина» 1982


Farmakologiyadan test tapşiriqlar


1054) Klofelin göz damcısı şəklində necə istifadə olunur?
A) Gündə 1 dəfə 3 damcı
B) Gündə 1 dəfə
C) 2-4 dəfə 1 damcı
D) Gündə 2 dəfə 4 damcı
E) Gündə 3 dəfə

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1055) Miotrop təsirli hipotenziv maddələrə hansı aiddir?
A) Klofelin
B) Rezerpin
C) Oktadin
D) Qlauvent
E) Dibazol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1056) Doğuş fəaliyyətini artırmaq üçün oksitosin necə vurulur?
A) 500ml 5% qlukoza ilə qarışdırılır
B) Hemodezlə qarışdırılır
C) 2% Novokainlə qarışdırılır
D) 0,5% Novokainlə qarışdırılır
E) 10% Lidokoinlə qarışdırılır

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1057) Askorbin turşusunun kombinə edilmiş preparatı hansıdır?
A) Qlutamevit
B) Askorutin
C) Erqokalsiferol
D) Tiamin bromid
E) Tokoferol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1058) Vərəm əleyhinə işlənən sintetik antimikrob preparatı hansıdır?
A) Ftivazid
B) Biseptol
C) Bisillin
D) Bronxolitin
E) Tavegil

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1059) Antasid maddələrin təsirini uzatmaq üçün onları necə qəbul etmək
lazımdır?
A) Yeməkdən 1 saat sonra
B) Yeməkdən əvvəl
C) Yeməkdən dərhal sonra
D) Yemək zamanı
E) Yeməyə 30 dəqiqə qalmış

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1060) Təbii mədə şirəsinin tərkib hissəsi hansıdır?
A) Hidrogen xlorid turşusu
B) Pepsin + hidrogen xlorid
C) Pankreatin
D) Pepsin
E) Natrium hidrokarbonat

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1061) Kanamissin sulfat hansı qrupa aid antibiotikdir?
A) Levomisetin
B) Eritromissin
C) Tetrasiklin
D) Sefalosporin
E) Aminoqlikozid

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1062) Aşağıdakı maddələrdən hansı qanglioblokatorlara aiddir?
A) Benzoheksonium
B) Arduan
C) Ditillin
D) Tubokurarin xlorid
E) Anatruksonium

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1063) Qanqliblokatorlar hansı halda işlənir?
A) Diabet zamanı
B) Doğuş fəaliyyətini zəiflətmək üçün
C) Daxili orqanların atoniyasında
D) Qanaxmalar zamanı
E) Hipertonik krislərdə

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1064) Korqlikon orqanizmə necə yeridilir?
A) 1 ml dəri altına vurulur
B) Novokainlə qarışdırılıb əzələ daxilinə vurulur
C) 1 ml əzələ daxilinə vurulur
D) 10 ml NaCl izotonik məhlulu ilə qarışdırılıb venaya vurulur
E) 40% qlükoza məhlulu ilə əzələ daxilinə yeridilir

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1065) Ürəyin efferent innervasiyasına təsir göstərən antiaritmik maddələrə
hansı aiddir?
A) Novokainamid
B) Anaprilin
C) Xinidin sulfat
D) Difenin
E) Panangin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1066) Bu maddələrdən hansı neyroleptiklərə aiddir?
A) Sidnofen
B) Aminazin
C) Voltaren
D) İmizin
E) Naproksen

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1067) Neyroleptiklər hansı halda işlənir?
A) Vitamin çatmamazlığında
B) Bronxial astma zamanı
C) Diabet zamanı
D) Oynaqların iltihabında
E) Şizofreniyada

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1068) Neyroleptoanalgeziyada işlənən maddə hansıdır?
A) Relanium
B) Anestezin
C) Bellastezin
D) Bellataminal
E) Droperidol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1069) Vena daxilinə aminazin necə yeridilir?
A) 10 ml 40% qlükoza ilə qarışdırılır
B) 0,5 % novokainlə qarışdırılır
C) Hemodezlə qarışdırılır
D) 2% novokainlə qarışdırılır
E) İneksiya suyu ilə qarışdırılır

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1070) Bunlardan hansı trankvilizatorlara aiddir?
A) Nootropil
B) İmizin
C) Fenozepam
D) Suksilep
E) Aminazin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1071) Bunlardan hansı sedativ maddələrə aiddir?
A) Sikladol
B) Aminazin
C) İmizin
D) Haloperidol
E) Natrium brom

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1072) Bu məhlululardan hansı xaricə işlənir?
A) Askorbin turşusu 5%
B) Natiumi bromid 3%
C) Hidrogen peroksid
D) Tiamin bromid 6%
E) Piridoksin hidroxlorid 5%

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1073) Bu dərmanlardan hansının aptekdən reseptsiz buraxılmasına icazə
verilir?
A) Seduksen
B) Fenobarbital
C) Kelanium
D) Sibazon
E) Validol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1074) Dərman maddələri düz bağırsağa imalə şəklində nə qədər təyin olunur?
A) 25 ml
B) 30 ml
C) 10 ml
D) 20 ml
E) 50-100 ml

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005
1075) Hansı maddələr maddi kumulyasiya törədir?
A) Ürək qlükozoidləri
B) Saponinlər
C) Antibiotiklər
D) Alkaloidlər
E) Sulfanilamidlər

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1076) Tərkibində narkotik dərman olan resept blankları neçə rəng olur?
A) Ağ-qara
B) Ağ
C) Yaşıl
D) Çəhrayı
E) Göy

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1077) Bu maddələrdən hansı oksidləşdirici maddələrə aiddir?
A) Yod
B) Xloramin
C) Hidrogen peroksid
D) Furasillin
E) Fenol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1078) Furasillinin sulu məhlulu hansı nisbətdə hazırlanır?
A) 1:5000
B) 1:1000
C) 1:1500
D) 1:100
E) 1:200

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə).
“Nurlan” Bakı, 2005

1079) Bu preparatlardan hansı yağda həll olan vitaminlərə aiddir?
A) Vitamin C
B) Vitamin B1
C) Vitamin B6
D) Vitamin B2
E) Vitamin D

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1080) K vitamini necə adlandırılır?
A) Askorbin turşusu
B) Nikotin turşusu
C) Anti hemorragik vitamin
D) Fol turşusu
E) Pirodoksin xlorid

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1081) Göz təcrübəsində işlənən sulfanilamid preparatı hansıdır?
A) Sulfadimezin
B) Streptosid
C) Etazol
D) Sulfasil natrium
E) Biseptol

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1082) Bu maddələrdən hansı sidik yollarının infeksion xəstəliklərində istifadə
edilir?
A) İntestopan
B) Baktrim
C) Furodonin
D) İmizin
E) Laktobaktrin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1083) Askorbin turşusunun kombinə edilmiş preparatı hansıdır?
A) Tokoferol
B) Qlutamevit
C) Vikair
D) Erqokalsiferol
E) Askorutin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1084) Eritromissinin vena daxili ineksiyası necə adlanır?
A) Eritromisin monosulfat
B) Eritromisin fosfat
C) Eritromisin sulfat
D) Eritromisin sulbaktam
E) Eritromisin tazobaktam

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1085) Bu antibiotiklərdən hansı aminoqlükoza qrupuna aiddir?
A) Tetrasiklin
B) Ampisillin
C) Penisillin
D) Metasiklin
E) Kanamisin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1086) Vərəm əleyhinə əsas preparat kimi hansı antibiotikdən istifadə olunur?
A) Metasiklin
B) Penisillin
C) Tetrasiklin
D) Olitetrin
E) Streptomissin

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1087) Bronxial astmanın yüngül formalarında hansı dərman işlənir?
A) Adrenalin 0,1%-1,0
B) Platifillin 0,2%-1,0
C) Eufillin 2,4%-10,0
D) Salbutamaol
E) Atropin 0,1%-1,0

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1088) Miokard infarktı zamanı baş verə biləcək şokun qarşısını almaq üçün
hansı maddədən istifadə olunur?
A) Novokain
B) Promedol
C) Tempalgin
D) Benalgin
E) Spazmalqon

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1089) Miokard infarktı zamanı arterial təzyiqi yüksəltmək üçün nədən
istifadə olunur?
A) Adrenalin hidroxlorid
B) Noradrenalin hidrotartrat
C) Kofein-natrii benzol
D) Ephedrin hidroxlorid
E) Mezaton

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1090) Bunlardan hansı dəmir preparatına aiddir?
A) Folia
B) Sianokobalamin
C) Fol turşusu
D) Koamid
E) “Hemostimulin”

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

1091) Hiperxrom anemiyaların müalicəsində hansı preparatlardan istifadə
edilir?
A) Koamid
B) Ferkoven
C) Ferrum-Lek
D) Ferrokal
E) Vitamin B12

Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005


Anatomiya fənnindən testlər


1092) Hansı formalı element oksigeni daşıyır?
A) Bazafil
B) Monosit
C) Eritrosit
D) Trombosit
E) Leykosit

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1093) 1 ml qanda leykositlərin miqdarı?
A) 7000-9000 min
B) 6000-8000 min
C) 3000-5000 min
D) 5000-6000 min
E) 3800-6000 min

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1094) II qrup qanı hansı qrupa köçürmək olar?
A) II, IV
B) I, IV
C) II, III
D) I, III
E) I, II

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1095) Hipovolemiya nədir?
A) Hamısı
B) Qanaxma
C) Hipoksemiya
D) Dövr edən qanın miqdarının azalması
E) Hipoksiya

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1096) Qaraciyər neçə paydan ibarətdir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1097) Mədə hansı nahiyyədə yerləşir?
A) Qarının orta nahiyyəsi
B) Sol qabırğaaltı
C) Xüsusi qarınüstü
D) Sağ qabırğaaltı, xüsusi qarınüstü
E) Xüsusi qarınüstü, sol qabırğaltı

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1098) Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyasında hansı xəstəlik baş verir?
A) Kretinizm
B) Bürünc xəstəliyi
C) Bazedov xəstəliyi
D) Diabet
E) Miksedema

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1099) Ürəyin anadangəlmə qüsurlarına aiddir:
A) Mitral stenoz
B) Hamısı
C) Aortanın anevrizması
D) Oval dəliyin qapanmaması
E) Aypara qapaqlarının çatmamazlığı

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1100) Pankreasın Langerhans adacıq hissəsinin β hüceyrələrinin hormonu
hansıdır?
A) Adrenalin
B) İntermedin
C) Tireoksin
D) İnsulin
E) Noradrenalin

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1101) Nekrozun forması hansıdır?
A) Regenerasiya
B) Qanqrena
C) Atrofiya
D) Mübadilə pozğunluğu
E) Metaplaziya

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1102) Öd kisəsinin uzunluğu və həcmi nə qədərdir?
A) 8 – 12 sm - 30 sm3
B) 8 – 40 sm - 60 sm3
C) 9 – 11 sm - 22 sm3
D) 10 – 17 sm - 32 sm3
E) 7 – 10 sm - 20 sm3

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1103) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?
A) 31
B) 28
C) 29
D) 27
E) 36

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1104) Hissiyatın azalması necə adlanır?
A) Hipersteziya
B) Hiposteziya
C) Paresteziya
D) Anesteziya
E) Atrofiya

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1105) Uşaq anadan olarkən əmgəklərin sayı nə qədər olur?
A) 4
B) 2
C) 6
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1106) İşemiya nə ilə nəticələnə bilər?
A) Arterial hipotoniya
B) İnfarkt
C) Arterial hipertoniya
D) Hamısı
E) Emboliya

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1107) Yumurtalıqlar harada yerləşir?
A) Uşaqlığın enli bağının yan tərəfində
B) Uşaqlığın önündə
C) Uşaqlıq yolunun yan tərəfində
D) Qarın boşluğunda
E) Uşaqlığın arxasında

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1108) Filtrasiya prosesi hansı sistemlə bağlıdır?
A) Ürək damar sistemi
B) Tənəffüs sistemi
C) Sidik – ifrazat sistemi
D) Həzm sistemi
E) Əzələ sistemi

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1109) Prostat vəzi harada yerləşir?
A) Kiçik çanaqda
B) Qarın boşluğunda
C) Qasıq kanalında
D) Böyük çanaqda
E) Aralıqda
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”

1110) Mədə turşuluğunun artması necə adlanır?
A) Hipoassid
B) Axiliya
C) Anassid
D) Normoassid
E) Hiperassidlik

Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski,
A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji
anatomiya və patoloji fiziologiya”


H.T.H. və fəlakətlər təbabəti fənnindən testlər


1111) Fərdi əczaxanaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Sulfadimekotsin
B) Sistamin
C) Atropin
D) Promidol
E) Etapirazin

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1112) Maşın qəzası zamanı daxili orqanlardan ən çox zədələnəni hansıdır?
A) 12 barmaq bağırsaq
B) Mədə
C) Böyrək
D) Qaraciyər
E) Dalaq

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1113) İlk tibbi yardım harada göstərilir?
A) Zədələnmə ocağında
B) Çeşidləmə meydançasında
C) Xəstəxanada
D) Tibb məntəqəsində
E) Hərbi hissədə
Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1114) Bunlardan hansı təbii fəlakət sayılmır?
A) Yanğınlar
B) Terrorizm
C) Zəlzələ
D) Vulkan püskürməsi
E) Daşqınlar

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1115) Bunlardan hansı sosial fəlakət deyil?
A) Epidemiyalar
B) Aclıq
C) Yanğın
D) Müharibələr
E) Terrorizm

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1116) Uzunmüddətli sıxılma sindromu hansı şokla nəticələnir?
A) Travmatik şok
B) Ağrı şoku
C) Anafilaktik şok
D) Hemorragik şok
E) Toksiki şok

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1117) “Diqqət hamının nəzərinə” həyacan siqnalı necə verilir?
A) Polis maşını ilə siqnal verilir
B) Televizor vasitəsilə siqnal verilir
C) Siqnal telefon vasitəsilə verilir
D) Yerli radio vasitəsilə siqnal verilir
E) 2-3 dəqiqə ərzində həyəcan siqnalı verilir

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1118) Birdəfəlik 50 RAD dozada γ-şüalanmada sonrakı fəsadlar hansıdır?
A) Xroniki şüa xəstəliyi
B) Dəridə yanıqlar
C) Onkoloji və genetik risk
D) Somatik xəstəliklər
E) Kəskin şüa xəstəliyi
Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1119) Orqanizmin ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı davamlığını artıran dərman
hansıdır?
A) Sistamin
B) Dimedrol
C) Etapirazin
D) Kaliy-yod
E) Taren

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1120) Şüalanmanın hansı dozası I-ci dərəcəli ağırlıqlı kəskin şüa xəstəliyi
yaradır?
A) 50-70 RAD
B) 200-300 RAD
C) 300-400 RAD
D) 500 RAD
E) 100-200 RAD

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1121) Kəskin şüa xəstəliyinin hansı dərəcəsində bir saat ərzində qusma baş
verir?
A) Ağır dərəcəli
B) Qarışıq
C) Orta dərəcəli
D) Orta ağır dərəcəli
E) Yüngül dərəcəli

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1122) Fəlakət təbabəti tibb xidmətində köçürülmənin neçə mərhələsi qəbul
edilmişdir?
A) Dörd mərhələli
B) Bir mərhələli
C) İki mərhələli
D) Üç mərhələli
E) Altı mərhələli

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1123) Fəlakət ocağında qospitala qədər hansı yardım göstərilir?
A) İxtisaslaşmış tibbi yardım
B) Xüsusiləşmiş tibbi yardım
C) İlk tibbi yardım
D) Cərrahi yardım
E) Əhali tərəfindən yardım

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1124) Kütləvi yoluxucu xəstəliklər ocağında infeksiya mənbəyini ləğv etmək
üçün epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər görülür?
A) Dezinfeksiya aparmaq
B) Xəstələrin və daşıyıcıların izolyasiyası və müalicəsi
C) Maarifləndirmə aparmaq
D) Abservasiya
E) İmmunoprofilkanın aparılması

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1125) Yuxarı tənəffüs yollarını dəm qazından qorumaq üçün nədən istifadə
edilir?
A) Əlaltı materialdan hazırlanmış maska
B) Şlem maska
C) Filtirli əleyhqaz
D) Respirator
E) İzoləedici əleyhqaz

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1126) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr üçün
xarakterik deyil?
A) Mühafizə vasitələrindən istifadə etmək zəruriyyətinin yaratması
B) Xarici mühitdə asan yolla yayılması
C) Davamlı zədələyici təsirə malik olması
D) Zədələnmələrin klinikasının və inkişaf dinamikasının müxtəlifliyi
E) Kontagiozluq (xəstədən sağlam insana keçmə qabiliyyəti)

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1127) Hansı üsül infeksion xəstəliklərin törədicilərinin məhv edilməsinə aid
deyil?
A) Dezinseksiya
B) Observasiya
C) Dezinfeksiya
D) Deratizasiya
E) Dezoktivasiya
Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1128) İlan vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?
A) Yaranı kalium-permanqanatla yumaq
B) Zərdab vurmaq
C) Alkoqol vermək
D) Çoxlu maye vermək
E) İlan sancan yerdən yuxarı ətrafa jqut qoymaq

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1129) Tektonik fəlakətlərə hansılar aid deyil?
A) Vulkan püskürməsi
B) Torpaq sürüşməsi
C) Zəlzələ
D) Sunami
E) Tayfun

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1130) Elektrik vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?
A) Ürəyin qapalı massajı
B) Elektrik vuranı torpağa bastırmaq
C) Cərəyandan azad etmək
D) Tənəffüs yollarının təmizlənməsi
E) Xəstəyə süni nəfəs vermək

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1131) Aşağıdakı maddəlrdən hansı siniriflicedici təsirə malik zəhərli
maddələrə aiddir?
A) Xlorsian
B) Xlorpikrin
C) İprit, lyuzit
D) Zarin, zoman
E) Fosgen,difosgen

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1132) Kimyəvi zədələnmə ocağında ilk tibi yardımın əsas tədbirlərinə nə aid
deyildir?
A) Antidontların vurulması
B) Xəsarət almışların zədə ocağından çıxarılması
C) Qanaxmanın daimi dayandırılması
D) Əleyqazların geyindirilməsi
E) Natamam sanitar təmizləmənin aparılması

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1133) Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə yardımın hansı növü xarakterik deyil?
A) Tənəffüs mərkəzini oyadan dərman vermək
B) Ürəyin qapalı massajı
C) Təmiz havaya çıxarıb naşatır spirti iylətmək
D) Süni tənəffüs vermək
E) Mədənin zondla yuyulması

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1134) Fövqaladə hallarda zədələnmişlərin müalicə-evakuasiya tədbirlərinə
hansılar daxildir?
A) Zədələnmişlərin həmin ərazidən evakuasiya olunması, ilk tibbi yardım və
müalicəsinin göstərilməsi
B) Tibbi evakuasiya mərhələsində göstərilən yardım
C) Terapevtik yardım
D) İxtisaslaşmış yardım
E) Yaralıların çeşidlənməsi

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1135) Fövqəladə vəziyyətdə təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin əsas
vəzifəsi hansıdır?
A) Tibbi qrumların şəxsi heyyət tərkibinin sağlamlığının qorunması
B) Vaxtında və effekli tibbi yardımın göstərilməsi
C) Tibbi kadrların hazırlanması
D) Iradəetmə orqanlarının yaradılması
E) Tibbi qurumların və müəssisələrin yaradılması

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1136) Ekstrimal vəziyytlərdə mülkü müdafiə tibb xidməti tərəfindən hansı
tədbirlər həyata keçirilir?
A) Sanitar-gigiyenik tədbirlərin aparılması
B) Ocağa ümumi mülki müdafiə qurumlarının yeridilməsi
C) Vaxtına təxirəsalınmaz yardım göstərilməsi və xəsarət almışların köçürülməsi
D) Sanitar itkilərin aradan qaldırılması
E) Deqazasiyanın aparılması

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1137) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır?
A) Əhalini şəhər ətrafı ərazilərə köçürülməsi
B) Tibbi ləvazimatlardan istifadə edilməsi
C) Əhaliyə xəbərdarlıq edilməsi
D) Əhalinin həmin ərazidən çıxarılması və sığınacaqlarda yerlşdirilməsi
E) Tibbi yardımın göstərilməsi və müalicəsinin aparılması

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1138) Ətrafın sıxılması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?
A) Periferiyadan mərkəzə doğru sıxıcı sarğının qoyulmaı və ağrıkəsicilərin
yeridilməsi
B) Oksigen inqalyasiyası
C) Standart şinalarla immobilizasiyanın aparılması
D) Antihistamin və antibakterial terapiyanın aparılması
E) Nəqliyyat şinasından istifadə etmək

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1139) Zədələnmə anından ilk həkim yardımı hansı optimal müddətdə
aparılır?
A) 10 saata qədər
B) 3-4 saat müddətində
C) İlk sutka ərzində
D) İlk dəqiqələrdə
E) 30 dəqiqə müddətində

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1140) Əlaltı vasitələrdən istifadə etməklə zədələnmə ocağında hansı növ
yardım göstərilir?
A) Həkiməqədər yardım
B) Xüsusiləşdirilmiş yardım
C) Təkmilləşmiş həkim yardımı
D) İlk həkim yardımı
E) İlk tibbi yardım

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1141) Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində tibb xidməti nə vaxt
yaradılmışdır?
A) 2005-ci ildə
B) 1997-ci ildə
C) 2001-ci ildə
D) 2004-cü ildə
E) 1994-cü ildə
Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1142) Sudaboğulma zamanı xəsarət almış şəxsə göstərilən ilk tibbi yardım
hansıdır?
A) Sudan çıxarmaq və ağız boşluğundan yad cisimləri xaric etmək
B) Ürəyin qapalı massajı
C) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası
D) Dərman müalicəsi
E) Bədənin isidilməsi

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1143) Dəridə yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələr hansıdır?
A) Fosgen, difosgen
B) Aolamsit
C) İprit, lyuzit
D) Vi-X qazlar, zoman
E) Sinil turşusu

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1144) Meterioloji fəlakətlərə nə aiddir?
A) Zəlzələ
B) Torpaq sürüşməsi
C) Yanğın
D) Qasırğa və burulğan
E) Subasma

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1145) Hansı zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmə zamanı dəridə “boz
hipoksiya” əmələ gəlir?
A) Zorin
B) Xlorpikrin
C) Fosgen
D) Ammonyak
E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»

1146) Xarici mühitdə davamsız zəhərləyici maddələr hansıdır?
A) İprit
B) Vi-X qazları
C) Lyuzit
D) Fosgen, difosgen
E) Zorin, zoman

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

1147) Radiyasiya ilə zədələnmələr zamanı ilkin zədələnən orqan hansıdır?
A) Qaraciyər
B) Dalaq
C) Sümük iliyi
D) Bağırsaq epiteli
E) Limfa

Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008


Sinir-ruhi xəstəlikləri fənnindən testlər


1148) Mərkəzi sinir sisteminin hansı xəstəliyində buynuz qişanı əhatə edən
sarımtıl-yaşıl həlqə xarakterikdir?
A) Parkinson xəstəliyi
B) Miotoniya
C) Miasteniya
D) Hepotoserebral-distrofiya
E) Miopatiya

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1149) Araxnoidit nədir?
A) Sinir köklərinin iltihabı
B) Sinir kələfinin iltihabı
C) Sərt qişanın iltihabı
D) Hörümçək toruna bənzər qişanın iltihabı
E) Yumşaq qişanın iltihabı

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1150) Ümumi beyin əlamətlərinə nə aiddir?
A) Hemiplegiya, afaziya
B) Hemiplegiya, üz sinirinin nevriti, udmanın pozulması
C) Başağrısıı, qusma, göz dibində durğunluq, onurğa beyin mayesinin tərkibinin
dəyişməsi, hipertenzion sindrom
D) Udmanın pozulması, burun tipli nitq, çeçəmə
E) Hecalı nitq, nistaqm, intension əsmə
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1151) Spesefik hörümçəyəbənzər örtük hansı meningit üçün xarakterikdir?
A) Vərəm meningiti
B) Kəskin seroz meningit
C) Meninqokokk meningiti
D) Sifilitik meningit
E) İkincili irinli meningit

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1152) Varol körpüsündə hansı sinirlərin nüvələri yerləşmişdir?
A) IV-V-VI
B) I-II-III
C) V-VI-VII-VIII
D) II-III-IV
E) IX-X-XI-XII

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1153) Kəmərləyici dəmrov hansı xəstəlik zamanı baş verir?
A) Meningit
B) Qanqlionit
C) Ensefalit
D) Sirinqomeliya
E) Poliomielit

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1154) Epileptik tutma zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Mədə-bağırsaq traktının yuyulması
B) Təmiz havaya çıxarmaq, oksigen balışı vermək
C) Antibiotik təyin etmək
D) Hipotenziv preparatlar vermək
E) Asfiksiyanın qarşısını almaq

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1155) Epileptik status zamanı hansı tədbirlərdən istifadə etmək olmaz?
A) Tutmaların qabağını almaq
B) Seliyin aspirasiyasının qabağını almaq
C) İnsulin şok terapiyası
D) Ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
E) Barbitur narkozundan istifadə etmək
Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1156) Psixomotoroyanma vəziyyətinin qarşısını almaq üçün hansı
preparatdan istifadə olunur?
A) 1% - nikotin turşusu
B) 50% - analgin
C) 20% - natri-oksibutirat
D) 1% - dimedrol
E) 0,5% - seduksen

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1157) Alkoqol psixozun müalicəsində alkoqola qarşı şərti (-) nifrət refleksi
yaratmaq üçün istifadə olunan dərman maddəsi hansıdır?
A) Seduksen
B) Amitriptillin
C) Serebrolizin
D) Aminazin
E) Apomorfin

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1158) Ruhi xəstəxanaya hospitalizə üçün hansı göstərişlər əsasdır?
A) Ətrafdakılara qarşı təhlükəli olması
B) Nevrozlar
C) Emosional ləbillik
D) Aqressiyaya meyilli olmayan maniakal vəziyyət
E) Anadangəlmə ağıl zəyifliyi

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1159) Bir dəfəlik tutma zamanı hansı tədbirlərdən istifadə etmək olmaz?
A) Cəngolmuş ətrafların hərəkətlərinə güclü əks-təsir göstərmək
B) Dili çıxarmaq və ağzına rezin boru salmaq
C) Köynəyin boynunu açmaq, kəməri çıxartmaq
D) Başı yan tərəfə çevirmək və baş altına yastıq qoymaq
E) Dərman müalicəsi

Ədəbiyyat:N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1160) Alkoqolizmin müalicəsində istifadə olunan sensiblizəedici terapiyanın
mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Alkoqola qarşı şərti-mənfi refleks yaratmaq
B) Dehidratasion terapiya aparmaq
C) Süni komatoz vəziyyətə salmaq
D) Bədən temperaturunu süni yüksəltmək
E) Alkoqola qarşı orqanizmin həssaslığını yüksəltmək

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1161) Baş beyin damarlarının aterosklerozu zamanı erkən psixi pozulma
nədən ibarətdir?
A) Emosional zəiflik
B) Öz vəziyyətinə qarşı tənqidin itməsi
C) Qıcıqlandırıcı zəiflik
D) Yaxın hadisələrə qarşı yaddaşın zəifləməsi
E) Maraq dairəsinin azalması

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1162) İsterik tutma nə qədər çəkir?
A) 1 saat
B) 3 saat
C) 5 saat
D) 2 saat
E) Qeyri- muəyyən vaxta qədər

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1163) Epidemik ensefalit zamanı gözün hərəki pozğunluqları hansı zədələnmə
nəticəsində meydana çıxır?
A) Görmənin qabıq mərkəzinin zədələnməsi
B) Uzaqlaşdırıcı sinir nüvəsinin zədələnməsi
C) Gözün hərəki sinir nüvəsinin zədələnməsi
D) Arxa və boylama dəstənin zədələnməsi
E) Gözün hərəki sinir nüvəsi və qabığının zədələnməsi

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1164) Poliemielit zamanı mərkəzi sinir sisteminin hansı şöbəsi zədələnir?
A) Periferik hərəki və hissi neyronlar
B) Ekstrapiramid sistem
C) Mərkəzi və periferik hərəki neyronlar
D) Onurğa beyninin ön buynuzları və hərəki nüvəsi
E) Onurğa beyninin seqmentar aparatı

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1165) Dağınıq skleroz ən çox hansı yaş dövrünə təsadüf edir?
A) 30-40 yaş
B) 21-25 yaş
C) 50-60 yaş
D) 7-8 yaş
E) 10-15 yaş

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1166) Üçlü sinirin nevralgiyası üçün xarakter əlamət nədir?
A) Ənsə əzələlərinin rigidliyi
B) Üzün bir tərəfində tutmaşəkilli ağrılar
C) Burun-dodaq büküşünün hamarlanması
D) Qaşları qaldıran zaman alında qırışların olmaması
E) Qusma

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1167) Hansı xəstəlik zamanı xəstədə seqmentar-dissosasiya tipli hissiyat
pozğunluğu meydana çıxır?
A) Dağınıq skleroz
B) Yan amiotrofik skleroz
C) Bel tabesi
D) Serinqomieliya
E) Ensefolomielit

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1168) Dissirkulyator ensefalopatiya nə deməkdir?
A) Meninqoensefalit
B) Dağınıq ensefalomielit
C) Beyin qan dövranının kəskin pozulması
D) Hemorragik insult
E) Beyin qan dövranının tədricən pozulması

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1169) Getdikcə artan başağrısı, başgicəllənmə, göz dibində durğunluq, kəllə-
sümüklərinin deformasiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Mərkəzi sinir sisteminin travmatik xəstəlikləri
B) Baş beynin şişləri
C) Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri
D) Mərkəzi sinir sisteminin infeksion xəstəlikləri
E) Baş beynin qan-damar xəstəlikləri

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1170) Müvazinətin pozulması, nistaqm, başgicəllənmə, ürəkbulanma, qusma,
bəzən də eşitmənin pozulması hansı ataksiyada müşahidə olunur?
A) Beyincik ataksiyası
B) Sensor ataksiya
C) Fridreyk irsi ataksiyası
D) Alın ataksiyası
E) Vestibulyar ataksiya

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1171) Parkinson əlaməti mərkəzi sinir sisteminin hansı infeksion xəstəliyində
təsadüf edilir?
A) Meningitdə
B) Epidemik ensefalitin xronik dövründə
C) Mielitdə, kəskin dövrdə
D) Dağınıq skleroz
E) Poliomielitdə, qalıq dövrdə

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1172) Tibb işçilərinin ehtiyatsızlığı nəticəsində müşahidə olunan psixi
pozğunluq nədir?
A) İradi-hərəki pozulma
B) Maniakal sindrom
C) Diqqətin pozulması
D) Yaddaşın pozulması
E) Yatrogen xəstəlik

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1173) Halyüsinator paranoid sindromunda geniş işləsilən dərman preparatı
hansıdır?
A) Sulfazin 1% - 2,0
B) Koffein 10% - 2,0
C) Haloperidol 0,5% - 10
D) Melipramin 1,25% - 2,0
E) Frenalon 0,5% - 1,0

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1174) Depressiv sindromda geniş istifadə olunan preparat hansıdır?
A) Aminazin 2,5% - 1,0
B) Melipramin 1,25% - 2,0
C) Qlukoza 40% - 10,0
D) Haloperidol 0,5% - 1,0
E) Mayiptil 1% - 1,0

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1175) Uşaq serebral iflicinin hansı klinik formasında məcburi qeyri-iradi
hərəkətlər, nitqin və psixikanın pozulması müşahidə olunur?
A) Miasteniyada
B) Miopatiyada
C) Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik formasında
D) Diplegik klinik formasında
E) Hemiplegik klinik formasında

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1176) Miotoniyanın əsas əlaməti nədir?
A) Əzələlər tez yorulur, dincəldikdən sonra əzələnin funksiyası bərpa olur
B) Əzələ fəal şəkildə yığıldıqdan sonra boşalması tədriclə olur
C) “Qurulan kukla” yerişi
D) Əlləri öndə birləşdirdikdə arxada kürəklər “qanadvari” açılır
E) Mərhələ-mərhələ ayağa qalxır

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1177) Psixoterapiya nədir?
A) Balneoloji müalicə üsulu
B) Fizioterapevtik müalicə
C) Medikamentoz müalicə
D) Həkimin söz vasitəsilə psixikaya planlı şəkildə təsir etməklə aparılan müalicə
üsülu
E) Refleksoterapiya

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1178) Aşağıdakı metodlardan hansıları nevroloji müayinə metodlarına aid
deyil?
A) Kranioqrafiya
B) Uroqrafiya
C) Angioqrafiya
D) Pnevmoensefaloqrafiya
E) Mieloqrafiya

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1179) Hipertonik kriz zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?
A) Kortikosteroidlər vermək
B) Pəncərəni açıb təmiz hava və oksigen balışı vermək
C) Ağrıkəsicilərlə kifayətlənmək
D) Başa hündür vəziyyət verib, ayaqlrına isitqac, başa buz qoymaq
E) Ürək dərmanları və sakitləşdirici vermək

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1180) Onurğa beyninin hansı şöbəsinin zədələnməsi zamanı mərkəzi tipli
tetraparez xarakterikdir?
A) Döş şöbəsi
B) Bel şöbəsi
C) At quyruğu
D) Yuxarı boyun şöbəsi
E) Sakral şöbəsi

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1181) Şizofreniya sözü yunancadan tərcümədə hansı məna kəsb edir?
A) Ağıl zəifliyi
B) Qəfil yıxılma
C) Psixi sferanın parçalanması
D) Qəmli hal
E) Psixoz

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

1182) Xəstə başa düşür, amma danışa bilmir, bu nədir?
A) Aqnoziya
B) Amnestik afaziya
C) Motor afaziya
D) Aliksiya
E) Aqrafiya

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1183) Mioqrafiya müayinə üsulu əsasən sinir sisteminin hansı xəstəliklərində
istifadə edilir?
A) Mərkəzi sinir sisteminin xəstəliklərində
B) Beyin qan dövranı pozgunluğunda
C) Vegetativ sinir sisteminin xəstəliklərində
D) Periferik sinir sistemi xəstəliklərində
E) İrsi-degenerativ xəstəliklərdə

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1184) Meningit zamanı hansı dəyişiklik olur?
A) Qanda leykositoz
B) Qanda limfopeniya
C) EGS artması
D) Likvorun dəyişməsi
E) Qanda şəkərin artması

Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

1185) Böyük epileptik tutmanın başlanması üçün xəbardaredici əlamət
hansıdır?
A) Absans
B) Disforiya
C) Eyforiya
D) Aura
E) Trans

Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

								
To top