MAKLUM BALAS AUDIT PENSIJILAN SEMULA 2012 by MmzK4zU

VIEWS: 207 PAGES: 20

									                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI                                                     LAMPIRAN A
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

 PANDUAN (JANGAN PADAM)
 HITAM   Laporan asal SIRIM             BIRU     Maklum balas IPGM dan 6 IPGK yg diaudit            MERAH     Bukti / evidence yg perlu disediakan IPGM/ 6 IPGK

 DAPATAN UMUM

                                                              MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
 PARA             BUTIRAN RUMUSAN PENEMUAN                       TINDAKAN
                                                                          PENAMBAHBAIKAN)
   1.    KAJIAN SEMULA:                                  Sektor Hal Ehwal    3.3.1 Objektif Organisas (IPG KPM menyatakan):
        Kajian semula pengurusan telah dibuat 19 – 21 Disember 2011.            Pelajar dan      a) Memastikan 100% calon yang ditawarkan mengikuti kursus perguruan
        Pencapaian objektif kualiti terutama objektif organisasi boleh          Hubungan Luar ,       memenuhi syarat-syarat dan kelayakan asas seperti yang diiklankan
        disertakan dengan analisis data untuk menyokong pencapaian /              IPGM        b) Memastikan calon ditempatkan di IPGK yang ditetapkan.
        ketidakcapaian objektif tersebut.                                       Sektor Hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar , IPGM mendapatkan
                                                               data mengenai calon yang ditawarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru
                                                               dan dibandingkan dengan calon yang ditempatkan di IPGK. Analisis
                                                               data ini akan dimasukkan dalam pembentangan pencapaian objektif
                                                               semasa Mesyuarat Kajian Semula 2012 nanti.[Sila rujuk Lampiran 1].
                                                               data perbandingan antara tawaran dari BPG dan penempatan di
                                                               IPGK bagi pengambilan yang terlibat dalam 2011 dan 2012.

   6.    KESIMPULAN PENEMUAN AUDIT:                              Jabatan       Jabatan Pengurusan Kualiti dan Keutuhan dan AJK Majlis Kualiti IPGM
        Kematangan sistem dan keberkesanan sistem dalam                   Pengurusan      menjalankan penyelarasan kawalan dan penggunaan dokumen yang
        mencapai objektif yang ditetapkan termasuk                      Kualiti dan     terkini dengan semua IPGK. Tindakan meliputi:
        keperluan/kehendak yang dipersetujui dan lain-lain                 Keutuhan dan      1. Pengedaran dokumen CD MS ISO 9001:2008 Keluaran 9 pada atau
        pemerhatian positif serta kelemahan.                       AJK Majlis Kualiti     sebelum 30 April 2012. [Sila rujuk Lampiran 2.1]
        Jawatankuasa baru yang mengambil alih tugasan pelaksanaan               IPGM          Sertakan surat JPKK ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/ CD
        dan pemantauan SPK telah menjalankan tugasan dengan baik,                           Keluaran 09
        namun dari segi pemahaman mengenai keperluan manual,                           2. Jabatan Pengurusan Kualiti dan Keutuhan, IPGM dan IPGK
        prosedur-prosedur dan garis-garis panduan perlu                                mengadakan bengkel/mesyuarat memberi pengukuhan pelaksanaan
        dipertingkatkan di antara IPGM dan IPGK.                                   SPK khususnya kawalan dan penggunaan dokumen yang terkini
                                                               pada....... [Sila rujuk Lampiran 2.2]

CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:          iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)       iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                              Muka surat 1 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                              MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
 PARA             BUTIRAN RUMUSAN PENEMUAN                       TINDAKAN
                                                                          PENAMBAHBAIKAN)
                                                               Sertakan surat JPKK ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/
                                                   Pusat         minit pengisian
                                                 Pembangunan       3. Pusat Pembangunan Akademik, IPGM dan IPGK mengadakan
                                                 Akademik, IPGM       bengkel/ sesi pemahaman pelaksanaan SPK terkini pada atau sebelum
                                                  dan IPGK         30 April 2012 (ber fokus kepada penggunaan manual, prosedur dan
                                                               garis panduan yang terkini khususnya yang berkaitan dengan
                                                               peperiksaan dan penilaian). [Sila rujuk Lampiran 2.3]
                                                               Sertakan surat PPA ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/minit
                                                               pengisian/manual/ garispanduan/PK dll
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                            Muka surat 2 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

 NON-CONFORMITY REPORT (NCR) – MINOR


                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                         BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                     TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
 NCR-1     Keperluan 8.2.3 Pemantauan Dan             Penemuan di IPGM, IPGK Ilmu Khas dan             1.1 Pemeriksa kurang teliti    1. Proses perekodan markah
 HG-1 +    Proses-Proses Pengukuran                IPGK Darulaman:                         semasa merekod          sub-soalan dan jumlah
 AL-1     Pihak organisasi hendaklah menggunakan         Pihak organisasi tidak mengenalpasti kaedah-           markah sub-soalan dan      markah dimasukkan dalam
        kaedah-kaedah pemantauan yang boleh           kaedah pemantauan yang boleh diterima pakai           jumlah markah.          PK berkaitan (IPG-PPPK-PT
        diterima pakai pengukuran pada proses-         pengukuran pada proses-proses Sistem             1.2 Ketua Pemeriksa kurang      07). Penjelasan mengenai
        proses Sistem Pengurusan Kualiti.            Pengurusan Kualiti untuk:                    teliti dalam menjalankan     PK ini dibuat semasa
        Kaedah-kaedah ini hendaklah               1. proses pemeriksaan kertas jawapan (cara            pemantauan terhadap       bengkel/ sesi pemahaman
        menumpukan pada kemampuan proses-              perekodan markah sub-soalan dan jumlah            proses pemeriksaan.       pelaksanaan SPK terkini
        proses untuk mencapai keputusan yang            markah),                         1.3 Proses perekodan         pada atau sebelum 30 April
        telah dirancang dicapai.                                                 markah tidak dinyatakan     2012 (berfokus kepada
                                    2. proses moderasi skrip jawapan tidak dibuat
        Garis panduan iaitu Panduan Moderasi                                           secara eksplisit dalam      penggunaan manual,
                                    3. Proses pemantauan keberkesanan                                 prosedur dan garis panduan
        Pemeriksaan Kertas Jawapan Bertulis             kurikulum.                          PK, (IPG-PPK-PT-07).
        Institut/Maktab Perguruan Malaysia (Julai                                                         yang terkini khususnya yang
                                    4. Moderasi keputusan kerja kursus tidak           2. Pemeriksa dan Ketua
        2003) dan Manual Penggubalan Kertas                                                            berkaitan dengan
                                      dilaksanakan mengikut Garis Panduan             Pemeriksa tersalah
        Peperiksaaan IPGM.                                                                    peperiksaan dan penilaian).
                                      Pelaksanaan & Pentaksiran Kerja Kursus            tafsir mengenai proses
                                                                                     [Sila rujuk Lampiran 2.3]
        Objektif kualiti di dalam Manual Kualiti –         (Jadual 7) - Pemeriksaan semula kerja            moderasi skrip jawapan
        pemantauan keberkesanan kurikulum                                            bagi kursus yang         IPG-PPPK-PT 07 baru
                                      kursus pelajar tidak dilakukan sungguhpun
        dijalankan sekurang-kurangnya sekali                                           melibatkan hanya       2. Panduan Moderasi
                                      perbezaan markah antara dua (2) pemeriksa
        dalam tempoh satu pusingan pertama                                            seorang pensyarah        Pemeriksaan Kertas Jawapan
                                      > 5 markah. (pelajar : Mohd Faiz Ramli
        pelaksanaan program:                                                   sahaja yang mengajar .      Bertulis Institut/ Maktab
                                      80/74)
        KPLI – setahun, Kursus persediaan – satu                                       3. Pada tempohperalihan       Perguruan Malaysia (Julai
        setengah tahun dan PISMP – empat tahun                                          dari BPG ke IPGM,        2003) dan Manual
                                    Bukti Penemuan:                                          Penggubalan Kertas
                                                                    terdapat kekurangan
                                    1. PSV3104, PSS3111, PS3311P4, PSV3015              staf di Pusat          Peperiksaaan IPGM akan
                                     (IPGKIK)                           Pembangunan           disemak semula. [Sila rujuk
                                    2. PSV1311P4 dan PSV3105 (IPGKIK)                                 Lampiran NCR1.2]
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)     iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                            Muka surat 3 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                         BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                     TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
                                    3. Kursus Persediaan (IPGM)                     Akademik, IPGM untuk     Sertakan surat edaran PPA
                                    4. PKU3111 (IPGKDA)                         melaksanakan semakan     ke IPGK/ panduanbaru
                                                                      semula kurikulum       (dalam tempoh 3 bulan)
                                                                      mengikut tempoh yang    3. Proses pemantauan
                                                                      telah ditetapkan.       keberkesanan kurikulum telah
                                                                  4.   Ketua Pemeriksa        dimasukkan dalam Sasaran
                                                                      kurang teliti dalam      Kerja Utama (SKU) PPA
                                                                      menjalankan          untuk dilaksanakan pada
                                                                      pemantauan moderasi      tahun 2012. Mesyuarat
                                                                      kerja kursus.         pemurnian instrumen
                                                                                     keberkesanan kurikulum telah
                                                                                     dimulakan Februari 2012.
                                                                                     [sila rujuk Lampiran NCR1.3]
                                                                                     sertakan dokumen SKT dan
                                                                                     surat panggilan mesyuarat
                                                                                     pemurniaan/ jadual/ carta
                                                                                     gantt perancangan
                                                                                     pelaksanaan pemurnian
                                                                                     kurikulum
                                                                                   4. Setiausaha Akademik/ Ketua
                                                                                     Unit Peperiksaan dan
                                                                                     Penilaian IPGK
                                                                                     mengadakan taklimat
                                                                                     mengenai Garis Panduan
                                                                                     Pelaksanaan & Pentaksiran
                                                                                     Kerja Kursus kepada semua
                                                                                     KJ dan pensyarah. ) [sila
                                                                                     rujuk Lampiran NCR1.4]
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)     iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                            Muka surat 4 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                         BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                               PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                 PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                    TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
                                                                                     Panduan Kerja Kursus
                                                                                     dihantar ke IPGK pada atau
                                                                                     sebelum 6 Mac 2012. [sila
                                                                                     rujuk Lampiran 2.4]-
                                                                                     Sertakan surat iringan
                                                                                     IPGM ke IPGK.
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                            Muka surat 5 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                          BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                      TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
  NCR-2     Keperluan 4.1 Keperluan Am             Penemuan di IPGK Ilmu Khas:                   1. Pemantauan           1. Mesyuarat bersama syarikat
  AL-1+     Apabila pihak organisasi memilih          Proses khidmat luar tidak dipantau dan dikawal           perkhidmatan kawalan        telah diadakan pada 2
  MSA-1     untuk Mempertanggungjawabkan            supaya perkhidmatan yang diperolehi memenuhi            keselamatan daripada        Februari 2012 untuk
         (meng”outsource”kan) mana-mana           keperluan kontrak.                         aspek tapisan            memastikan syarikat
         proses yang terlibat dengan keakuran                                          keselamatan pengawal        menguruskan semula tapisan
         keperluan produk, pihak organisasi         Bukti Penemuan:                           tidak dilakukan secara       keselamatan pegawal
         mesti memastikan wujudnya kawalan                                           teliti oleh pegawai yang      keselamatan. [Sila rujuk
                                  Perkhidmatam Keselamatan – Global Force
         prosesproses tersebut.                                                 diberi tanggungjawab.        Lampiran NCR 2.1]- sertakan
                                  Security S/B – tempoh Kontrak 1/2/2011 -
         Pengawalan proses-proses yang                                            2. Verifikasi terhadap         surat panggilan mesyuarat
                                  31/1/2014.
         dipertanggungjawabkan                                                 perkhidmatan yang          dan minit mesyuarat/hasil
                                  1. Tapisan keselamatan tidak dilakukan untuk                              perbincangan/maklumat
         (di”outsource”kan) mestilah dikenal                                          diberikan seperti dalam
                                    Pengawal Keselamatan (Roslawati, Shamdul,                              tapisan keselamatan
         pasti dalam sistem pengurusan kualiti.                                         kontrak juga tidak
                                    Aun & Shah) yang sedang bertugas di IPGK
         Memastikan kawalan terhadap proses                                           dilakukan secara teliti oleh  2. Mesyuarat bersama
                                    Ilmu Khas
         disumber luar tidak membebaskan                                            pegawai yang diberi         pembekal perkhidmatan telah
                                  2. 3 dari 5 CCTV telah rosak tetapi perkara ini           tanggungjawab.           diadakan pada 2 Februari
         organisasi itu daripada tanggungjawab         tidak dicatit dalam buku log pengawal, oleh
         keakuran kepada segala keperluan                                          3. Susulan daripada          2012 untuk memaklumkan
                                    demikian tidak pasti apa tindakan yang sedang                            tentang kerosakan CCTV.
         pelanggan, keperluan berkanun dan                                           pemantauan dan
                                    atau telah dijalankan                                        Pemantauan pada 14
         peraturan. Jenis dan takat kawalan                                           pemverifikasian yang tidak
                                  3. Rondaan yang dijalankan oleh Pengawal              teliti, pegawai yang diberi     Februari 2012 mendapati
         yang diguna pakai terhadap proses
                                    Keselamatan tidak memenuhi keperluan IPGK            tanggung jawab tersebut       CCTV tersebut telah dibaiki
         disumber luar boleh dipengaruhi oleh
                                    Ilmu Khas, tetapi bayaran tidak dipotong.            tidak mengisi borang        dan berfungsi. [Sila rujuk
         faktor seperti:
                                    (rondaan hanya dijalankan pada waktu malam            Pengesyoran Pemotongan       Lampiran NCR 2.2]
         a) impak yang mungkin timbul akibat          dan 13 lokasi sahaja).
           proses yang disumber luar                                             Perkhidmatan Kawalan        sertakan surat panggilan
                                  4. Borang “Laporan status peralatan yang              Keselamatan             mesyuarat dan minit
           terhadap kemampuan organisasi
                                    dibekalkan oleh syarikat ” BPPA PKK4 – tidak           menyebabkan             mesyuarat/hasil
           menyediakan produk yang akur
                                    diisi .                             pembayaran dibuat tanpa       perbincangan/print
           dengan keperluan,
         b) sejauh mana kawalan proses                                             pemotongan.             rakaman CCTV bertarikh
           dikongsi, c) kemampuan mencapai                                         4. Pihak pengurusan institut      selepas 14 Februari.
                                                                    tidak memantau pengisian    3. 1 Mengeluarkan surat amaran
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)      iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 6 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                          BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                    PENGENALPASTIAN
                                                                                     TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                        PUNCA
           kawalan yang diperlukan melalui                                          borang yang berkaitan.       kepada syarikat berkenaan
           pemakaian 7.4.                                                                    berhubung ketidakpatuhan
                                                                                      terhadap kontrak. [Sila
                                                                                      rujuk Lampiran NCR2.3]
                                                                                      sertakan surat amaran
                                                                                    3.2 Senarai semak
                                                                                      Perkhidmatan Kawalan
                                                                                      Keselamatan dibina
                                                                                      dengan memasukkan
                                                                                      aspek pemantauan pihak
                                                                                      pengurusan institute untuk
                                                                                      memastikan pegawaiyang
                                                                                      diberi tanggungjawab
                                                                                      menjalankan tugas
                                                                                      mengikut standard yang
                                                                                      ditetapkan. . [Sila rujuk
                                                                                      Lampiran NCR2.3]
                                                                                      Senarai semak yg
                                                                                      ditambahbaik aspek
                                                                                      pemantauan oleh
                                                                                      Pengarah institut
                                                                                    4.1 Borang BPPA PKK 4 –
                                                                                      Laporan Status Peralatan
                                                                                      yang dibekalkan oleh
                                                                                      Syarikat (yang diisi setiap
                                                                                      bulan) telah diisi dengan
                                                                                      lengkap. [Sila rujuk
                                                                                      Lampiran NCR2.4] ).
                                                                                      sertakan surat amaran
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)     iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 7 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                          BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                      TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
                                                                                      dan Borang BPPA PKK 4
                                                                                      yang telah dilengkapkan
                                                                                    4.2 Sektor Khidmat
                                                                                      Pengurusan IPGM
                                                                                      mengemukakan/
                                                                                      membentangkan isu ini
                                                                                      dalam Mesyuarat
                                                                                      Pengarah-Pengarah untuk
                                                                                      meningkatkan kefahaman
                                                                                      dan pelaksanaan proses
                                                                                      yang disumber luar.
                                                                                      Langkah ini bertujuan
                                                                                      memantau keberkesanan
                                                                                      pelaksanaan aspek ini di
                                                                                      IPGK . [Sila rujuk Lampiran
                                                                                      NCR2.4]
                                                                                      surat panggilan
                                                                                      mesyuarat/ agenda/
                                                                                      minit/ laporan
                                                                                      pemantauan (senarai
                                                                                      semak) setiap IPGK
                                  Penemuan di IPGK Kota Bharu:                   1. Pegawai bertanggung       1. Pihak institut mengeluarkan
                                  Proses khidmat luar tidak dipantau dan dikawal           jawab tidak teliti dalam      surat teguran kepada
                                  supaya perkhidmatan yang diperolehi memenuhi            aspek menjalankan          pembekal makanan/kantin
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)      iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 8 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                          BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                     TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                        PUNCA
                                  keperluan kontrak.                         pemantauan dan penilaian      untuk membersihkan dan
                                  IPG Kampus Kota Bharu tidak memastikan sejauh           seperti yang tertera dalam     menjaga kebersihan kantin
                                  mana kawalan yang dikenakan kepada pembekal            kontrak.              dan penyediaan makanan
                                  syarikat keselamatan Liberty Force SDN BHD dan          2. Pegawai bertanggung        dikantin.
                                  syarikat penyediaan makanan di Kantin Mohamad           jawab tidak teliti dalam      [Sila rujuk Lampiran NCR2.5]
                                  bin Abdul Kadir. Pihak organisasi tidak memastikan         membuat pemantauan dan       (Surat teguran:
                                  wujudnya kawalan proses-proses tersebut.              penilaian terhadap         IPGKKB:5/9/00Jld.3(61)
                                  Pengawalan proses-proses yang                   pembekal makanan/ kantin.     bertarikh 5 Februari 2012).
                                  dipertanggungjawabkan (di”outsource”kan) mestilah                           sertakan surat teguran
                                  dikenal pasti dalam sistem pengurusan kualiti dan
                                                                                    2. Senarai semak Perkhidmatan
                                  perjanjian yang telah dipersetujui.
                                                                                     Kawalan Keselamatan dibina
                                                                                     dengan memasukkan aspek
                                  Bukti Penemuan:                                            pemantauan pihak
                                  1- Tiada pemantauan dan penilaian yang dibuat ke                           pengurusan institut untuk
                                    atas syarikat keselamatan Liberty Force SDN                            memastikan pegawaiyang
                                    BHD mengikut perjanjian yang telah dipersetujui                          diberi tanggungjawab
                                    dari aspek:                                            menjalankan tugas mengikut
                                    a) kedatangan mengikut shiff.                                   standard yang ditetapkan. .
                                    b) tapisan keselamatan.                                      [Sila rujuk Lampiran NCR2.6]
                                    c) rondaan dan laporan setiap 2 jam. Kontrak                            Senarai semak yg
                                      bermula dari 1 Jan 2012 sehingga 31                              ditambahbaik aspek
                                      Disem 2012.                                          pemantauan oleh Pengarah
                                  2- Kantin yang menyediakan makanan terdapat                              institut.
                                    perkara-perkara yang tidak memenuhi kriteria.
                                    a) tempat penyimpanan bahan-bahan kering
                                      ada najis cicak dan lipas dan juga 1
                                      bungkusan tepung yang digigit oleh tikus.
                                    b) persekitaran dapur tidak bersih dan tong
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)     iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 9 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                          BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                      TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
                                       sampah yang sudah penuh dibiarkan
                                       terbuka (kawasan memasak).
                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                                                                                       PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                      BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                               PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                     TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
 NCR-3     Keperluan 4.2.4 Kawalan Rekod              Penemuan di IPGK Darulaman:                  1. Pensyarah berkenaan       Setiausaha Akademik
 AL-2     Rekod yang disediakan sebagai bukti           Tiada rekod “refleksi” dalam Perancangan             tidak teliti dalam       memberi taklimat kepada
        pematuhan kepada keperluan dan             Mingguan setelah kelas dijalankan.                penyediaan Perancangan     semua Ketua Jabatan dan
        keberkesanan operasi sistem pengurusan                                          Mingguan.            pensyarah berhubung
        kualiti.                                                       2. Ketua Jabatan tidak teliti   penyediaan dan pemantauan
                                    Bukti Penemuan:
                                                                    melaksanakan          Perancangan Mingguan. [sila
                                    IPGK Darul Aman – PISMP PKU 3111                                 rujuk Lampiran NCR-3]-
                                                                    pemantauan /penilaian
                                    Kolum itu telah digunakan untuk senarai buku           pelaksanaan kurikulum      sertakan surat panggilan
                                    rujukan.                             p&p pensyarah.         taklimat dan bahan taklimat.
                                    Pada 20/9 & 22/9, pelajar keluar untuk PDK,
                                    tidak mengikuti perancangan mingguan.
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)      iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 10 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                                                                                       PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                      BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                               PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                      TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
 NCR-4     Keperluan 7.5.1 Kawalan ke atas             Penemuan di IPGK Darulaman:                  1. Pensyarah berkenaan       Setiausaha Akademik memberi
 AL-3     pengeluaran dan penyediaan               Pelaksanaan P&P tidak mengikuti Perancangan           tidak teliti dalam       taklimat kepada semua KJ dan
        perkhidmatan                      Mingguan yang telah disediakan.                 penyediaan Perancangan     pensyarah berhubung
                                    Perancangan P&P Mingguan – hasil                 Mingguan.            penyediaan dan pemantauan
        Organisasi hendaklah merancang dan           pembelajaran tidak menepati Tajuk dan             2. Ketua Jabatan tidak teliti   Perancangan Mingguan. [sila
        melaksanakan proses penyediaan produk          Kandungan yang berkenaan.                    melaksanakan          rujuk Lampiran NCR-4]
        dan penyampaian perkhidmatan secara                                           pemantauan /penilaian      sertakan surat panggilan
        terkawal. Pengawalan termasuk a)                                             pelaksanaan kurikulum      taklimat dan bahan taklimat.
                                    Bukti Penemuan:
        terdapat maklumat yang menerangkan ciri                                         p&p pensyarah.
                                    PKU 3111
        produk
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:         iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)      iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                             Muka surat 11 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                                                                                      PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                      BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                              PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                    TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
 NCR-5     Keperluan 6.2.2 Kecekapan, Latihan dan         Penemuan di IPGK Kota Bahru:           1. Prosedur kualiti IPG-PPK-         1. Penilaian keberkesanan
 MSA-1     Kesedaran                        Keperluan di atas gagal dibuktikan oleh      PUS03 kurang jelas dalam           selepas latihan yang telah
        Pihak organisasi dikehendaki (c) menilai        organisasi berdasarkan keperluan di atas dan    menerangkan apakah              dijalankan bagi kursus tersebut
        keberkesanan tindakan yang diambil           rekod-rekod yang telah disemak. Penilaian     tindakan-tindakan yang            disediakan oleh institut. Rujuk:
                                    keberkesanan    selepas   latihan  tidak  perlu dinilai                 LAM-PUS-03-04 dan LAM-
                                    dilaksanakan.                   keberkesanannya dalam             PUS-03-07 . [Sila rujuk
                                                             memenuhi klausa 6.2.2 (c)           Lampiran NCR-5.1]
                                                             Standard MS ISO                Sertakan laporan penilaian
                                    Bukti Penemuan:
                                                             9001:2008.                  keberkesan Kursus
                                    Rujuk latihan bagi tahun 2011
                                                            2. Pemegang dan penggerak            Mentoring Praktikum dan
                                    a) Kursus Mentoring Praktikum, 28 hingga 31    prosedur kualiti IPG-PPK-           Kursus Penggubalan Item
                                      Mac 2011                   PUS03 membuat tafsiran            Teknik Penilaian dan
                                      Nama peserta: 1- Puan Idawati Che Mat. 2–   sendiri terhadap proses            Pentaksiran.
                                      Hj Mohd Ridhuan Jusoh. 3– Aziz Jaafar     kerja dalam prosedur kualiti        2. IPGM menyemak semula
                                    b) Kursus Pengubalan Item Teknik Penilaian &    tersebut khususnya aspek           prosedur kualiti mengikut
                                      Pentaksiran, 15 hingga 17 Februari 2011    menjalankan penilaian             keperluan klausa 6.2.2. dalam
                                      Nama Peserta: 1- Hj Zarani Mohd Nor. 2-    keberkesanan selepas             dokumen kualiti CD MS ISO
                                      Kamaruzaman bin Mohd Kutty. 3- Mohd      latihan bagi kursus yang           9001:2008 Keluaran 09.
                                      Yazid Deraman                 diadakan secara dalaman.            [sila rujuk Lampiran NCR-5.2]
                                                                                    sertakan PK (PUS 03) yang
                                                                                    telah dimurnikan (K09) dan
                                                                                    surat panggilan taklimat/
                                                                                    jadual taklimat/bahan
                                                                                    taklimat pada atau sebelum
                                                                                    6 Mac 2012.
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 12 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                                                                                      PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                      BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                              PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                    TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
 NCR-6     Keperluan 8.2.2 Audit Dalaman              Penemuan di IPGK Kota Bharu, :         1. Ketua Pasukan Audit            1. Mengadakan mesyuarat
 MSA-2     ”Organisasi dikehendaki menjalankan audit        Organisasi   tidak  menyelenggara   dan  Dalaman berkenaan               penyelarasan pelaksanaan
        dalaman dalam tempoh yang dirancang           melaksanakan audit dalaman dengan berkesan.    tidak teliti dalam mengisi          Audit Dalaman di IPGM dan
        untuk menentukan sama ada Sistem                                      borang CAR                  IPGK pada bulan Mac 2012.
        Pengurusan   Kualiti: a)  Mematuhi                                  menyebabkan kesilapan             Input pengukuhan yang
                                    Bukti Penemuan:
        perancangan keperluan standard serta                                    berlaku.                   diberikan:
                                    1- Rekod audit dan keputusannya tidak
        keperluan yang ditetapkan oleh organisasi
                                      diselenggarakan dengan betul hingga
                                                            2. Pasukan Audit Dalaman              penulisan dan pengisian
        dan b) Dilaksanakan dan diselenggara                                    kurang menghadiri                borang CAR;
                                      mengakibatkan penemuan audit tidak diisi di
        secara berkesan.                                              kursus Continuous                pengukuhan kompetensi
                                      dalam   laporan  samada   cadangan
                                                             Professional                   pengauditan dalam aspek
                                      penambahbaikan    ataupun   cadangan
                                                             Development yang                 pendekatan pengauditan
                                      tindakan pembetulan.
                                                             diperlukan untuk                 mengikut proses; dan
                                    2- Pihak pengurusan tidak dapat memastikan     meningkatkan
                                      samada kesemua juruaudit dalaman yang                             penulisan senarai semak
                                                             kompetensi pengauditan
                                      dilantik layak untuk menjadi juruaudit                             mengikut klausa standard
                                                             mereka.
                                      dalaman ISO 9001:2008 atau tidak.                                MS ISO 9001:2008
                                                            3. Pasukan Audit Dalaman
                                    3- Tindakan Pembetulan yang dilaksanakan                              [sila rujuk Lampiran NCR-6]
                                                             terikat dengan format
                                      oleh IPG Kampus Kota Bharu bagi menutup    penyediaan jadual                sertakan surat panggilan
                                      CAR yang telah dikeluarkan juruaudit      pelaksanaan audit                mesyuarat/ agenda/ minit
                                      dalaman IPG KSM tidak bertepatan dengan    (LAM-PUP03-02) dan                / ppt latihan pengukuhan
                                      punca masalah yang didapati. CAR –       keakuran kepada                 dll
                                      prosedur BPG-PPK-PUP-09, Juruaudit       keperluan dalam Manual
                                      Mohd Ramli bin Ab Lah. Penutupan CAR      Kualiti bahawa semua
                                      tersebut juga tidak bertepatan kerana ruang  prosedur mesti diaudit
                                      pengesahan penutupan CAR diisi oleh      dalam setiap
                                      auditee iaitu Hj Shukri bin Ismail dan     pengauditan.
                                      bukannya juruaudit dalaman IPG KSM, rujuk
                                      di bahagian D dalam Laporan CAR tersebut.
                                    4- Pendekatan yang digunakan untuk
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 13 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                     KEPUTUSAN HASIL
                                                                                      PELAN TINDAKAN
                                                                     PENYIASATAN DAN
  NCR                      BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                              PEMBETULAN TERMASUK
                                                                     PENGENALPASTIAN
                                                                                    TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                       PUNCA
                                       mengaudit adalah berdasarkan kepada
                                       ”procedure approach” dan bukannya
                                       ”process approach” dan menyebabkan
                                       rangkuman audit adalah tidak menyeluruh
                                       mengikut keperluan ISO 9001 (kesemua
                                       IPG Kampus yang diaudit)
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 14 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT (OFI)

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 1      Keperluan 4.1 Keperluan Am
         Sistem dokumentasi IPGM perlu disemak :
         1. Masih tiada tandatangan penyediaan dan kelulusan untuk           Sekretariat Majlis    Semua dokumen yang berkenaan ditandatangani.
           sebahagian besar daripada prosedur-prosedur yang               Kualiti IPGM      [Sila rujuk Lampiran OFI-1.1] Muka hadapan MK dan kesemua PK yang
           diwujudkan.                                              dicetak dan ditandatangan

         2. Penerangan mengenai Sistem Pengurusan Kualiti di dalam           Sekretariat Majlis    JPKK dan Majlis Kualiti IPGM - menjalankan penyelarasan kawalan dan
           Manual Kualiti perlu jelaskan di antara peranan IPGM dan           Kualiti IPGM      penggunaan dokumen yang terkini dengan semua IPGK terhadap:
           IPGK                                                  Pemahaman - pelaksanaan SPK terkini pada atau sebelum 30 April
                                                                2012 (beri fokus kepada penggunaan manual, prosedur dan garis
                                                                panduan yang terkini)
                                                               Pengedaran dokumen CD MS ISO 9001:2008 Keluaran 09 pada atau
                                                                sebelum 30 April 2012.
                                                               IPGK – memberi kesedaran pelaksanaan SPK khususnya kawalan
                                                                dan penggunaan dokumen yang terkini.
                                                             [Sila rujuk Lampiran 2.1,2.2,2.3]
         3. Penggunaan klausa 7.5.2 dan klausa 7.6 di dalam Sistem           Sekretariat Majlis   Klausa 7.5.2 dan klausa 7.6 di dalam Sistem Pengurusan Kualiti disemak
           Pengurusan Kualiti perlu disemak semula untuk dilihat dari          Kualiti IPGM     semula melalui dokumen kualiti Keluaran 09.
           segi kesesuaian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti di                      [Sila rujuk Lampiran OFI-1.4]
           IPGM dan IPGK.                                           Muka surat yang menunjukkan pengisian klausa 7.5.2 dan 7.6 dari MK
                                                             CD 09.
         4. Pegawai dokumen baru yang dilantik masih belum                   IPGM       IPGM menganjurkan kursus dokumentasi kepada pegawai dokumen IPGM
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 15 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
           mengikuti kursus yang berkaitan dengan kawalan                           dan IPGK khususnya yang baru.
           dokumen.                                              [Sila rujuk Lampiran OFI-1.4]
                                                             Bukti-surat panggil kursus/input kursus dsbnya
         5. Prosedur Kawalan Dokumen IPG-KPM-PPK-PUS-02 tidak              Sekretariat Majlis    IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
          menerangkan dengan jelas kawalan terhadap nombor                Kualiti IPGM      terhadap nombor keluaran dan nombor pindaan.
          keluaran dan nombor pindaan.                                     [Sila rujuk Lampiran OFI-1.5]
                                                             Bukti- Prosedur Kualiti IPG-PPK-PUS-02 yang baru/ CD Keluaran 09
         6. Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan produk IPG KPM-PPK-             Sekretariat Majlis   IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
          PUP-07 tidak menerangkan secara menyeluruh kawalan               Kualiti IPGM     terhadap ketidakpatuhan produk / perkhidmatan di dalam SPK IPG, serta
          terhadap ketidakpatuhan produk / perkhidmatan di dalam                        tidak menyatakan dengan jelas siapakah yang bertanggungjawab untuk
          SPK IPG, serta tidak menyatakan dengan jelas siapakah                        melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang telah dilakukan.
          yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi                           [Sila rujuk Lampiran OFI-1.6]
          terhadap pembetulan yang telah dilakukan.                              Bukti- Prosedur Kualiti IPG- PPK-PUP-07 yang baru CD Keluaran 09

         7. Prosedur IPG KPM-PPK-PUP-02 tindakan pembetulan dan             Sekretariat Majlis   IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
           tindakan pencegahan tidak menerangkan dengan jelas              Kualiti IPGM     terhadap tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan tidak
           perbezaan di antara tindakan pembetulan dan tindakan                        menerangkan dengan jelas perbezaan di antara tindakan pembetulan dan
           pencegahan.                                             tindakan pencegahan.
                                                             [Sila rujuk Lampiran OFI-1.7]
                                                             Bukti- Prosedur Kualiti IPG-KPM-PPK-PUP-02 yang baru /CD Keluaran 09
OFI - 2      Keperluan 4.2.2 Keperluan Dokumentasi                     Sekretariat Majlis   Klausa 7.5.2 , 7.5.4 dan klausa 7.6 di dalam Sistem Pengurusan Kualiti
         Penerangan mengenai mekanisme/ kaedah organisasi                 Kualiti IPGM     disemak semula melalui dokumen kualiti Keluaran 09.
         memenuhi kehendak ISO 9001:2008, klausa 7.5.2, 7.5.4 dan                        [Sila rujuk Lampiran OFI-1.3]
         7.6 dalam Manual Kualiti perlu disemak dan dinyatakan                         Muka surat yang menunjukkan pengisian klausa 7.5.2, 7.5.4 dan 7.6
         dengan jelas.                                             dari MK CD 09. Peta proes dimasukkan.
         (sama dengan OFI-1.3)CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 16 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 3      Keperluan 4.2.3 Kawalan Dokumen                           Pusat       Pusat Pembangunan Akademik, IPGM menghantar dokumen Panduan
         Kawalan dokumen garis panduan pelaksanaan dan                  Pembangunan      Kerja Kursus ke IPGK sebelum 1 Mac 2012.
         pentaksiran kerja kursus oleh IPGM perlu diuruskan dengan           Akademik, IPGM     [Sila rujuk Lampiran OFI-3]
         lebih efektif supaya semua IPGK menggunakan garis                           Bukti- dokumen Panduan Kerja Kursus yang terkini
         panduan yang betul.

OFI - 4     Keperluan 4.2.4 Kawalan rekod                            Pusat        Pusat Pembangunan Akademik, IPGM mengeluarkan surat peringatan
         Diperhatikan kelemahan dalam pengisian borang LAM-PT-06-             Pembangunan      kepada semua IPGK berkaitan dengan penggunaan borang-borang
         06:                                       Akademik, IPGM     berkaitan prosedur kualiti bawaha kawalannya. Satu taklimat berkaitan juga
         - Terdapat IPGK tidak menandatangani borang (rujuk                           diberi sebelum 30 April 2012 (berfokus kepada penggunaan manual,
           EDU3105).                                              prosedur dan garis panduan yang terkini)
         - Terdapat IPGK tidak memberi catatan apabila diperlukan                        [Sila rujuk Lampiran OFI-4]
           (semua IPGK yang diaudit).                                     Bukti- Minit taklimat/ surat peringatan
         - Terdapat IPGK tidak menghantar borang ini ke IPGM (rujuk
           IPGK Pulau Pinang untuk MTE3111 dan MTE3112).

OFI - 5      Keperluan 6.3 Infrastruktur                           Sektor Khidmat     Sektor Khidmat Pengurusan, IPGM mengeluarkan surat arahan kepada
         Kepatuhan kepada Peraturan 66 hingga 70, Peraturan-                Pengurusan,     semua IPGK dengan menyenaraikan perkara-perkara yang perlu
         Peraturan Elektrik 1994 berkaitan lawatan dan pemeriksaan              IPGM ,       dilaksanakan untuk memenuhi keperluan kepada Peraturan 66 hingga 70,
         orang kompeten (Penyelia Elektrik, Jurutera Elektrik               IPGK Tuanku      Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 pada atau sebelum 29 Februari 2012.
         Kompeten, Jurutera Perkhidmatan Elektrik mengikut mana-             Bainun,IPGK      [Sila rujuk Lampiran OFI-5]
         mana yang sesuai) ke atas pepasangan yang menerima                Pend. Teknik     Bukti - surat arahan/peringatan
         elektrik melalui gear suis berkadar pada lebih daripada 100
         ampere tidak dapat disahkan selain daripada IPG Kampus
         Perlis.
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 17 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 6      Keperluan 7.1(c)                                  Pusat        1. Polisi dan prosedur sudah ada dalam IPG-PPK-PT-06 (rujuk: 5.2.
         Perancangan bagi merealisasikan produk                     Pembangunan         PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN langkah 4.2 Menjalankan
         Polisi dan prosedur perlu diadakan untuk situasi di mana            Akademik IPGM,        penyelarasan PMM dengan Pemeriksa).
         skema jawapan tidak disetujui oleh pemeriksa dari IPGK.              IPGKKS        2. Amalan sedia adalah dalam Peraturan Memberi Markah telah
                                                                dinyatakan ‘mana-mana jawapan yang munasabah’ adalah mencukupi
                                                                buat masa ini.
                                                             3. Pusat Pembangunan Akademik IPGM membawa perkara ini kepada
                                                                pihak pengurusan IPGM.
                                                             [Sila rujuk Lampiran OFI-6]
                                                             Bukti- contoh PMM dengan kenyataan “mana-mana jawapan yg
                                                              munasabah’/ helaian PK IPG-PPK-PT-06 yg berkenaan
OFI - 7     Keperluan 7.4.1 Proses Perolehan                         IPGK Tuanku      1. Pembetulan telah dibuat dengan mencetak semula borang yang
         Semakan rekod penilaian berkala prestasi pembekal di IPGK              Bainun         sepatutnya.
         Tuanku Bainun menunjukkan keputusan penilaian yang                           2. Pengukuhan diberi kepada pegawai yang berkenaan tentang
         berbeza bagi Ceria Idaman Enterprise bagi LO#110056 dalam                          penggunaan aplikasi Microsoft Excel khususnya yang melibatkan
         LAM-PUP06-03 (3.4) dan Laporan Penilaian Prestasi                              formula.
         Pembekal (Bekalan-Bukan Kontrak Pusat) (2.5.3).                             3. CD 09 dimasukkan prosedur perolehan.
                                                             [Sila rujuk Lampiran OFI-7]
                                                             Bukti: input sesi pengukuhan/CD 09
OFI - 8      Keperluan 7.4.2 Maklumat Perolehan                         IPGK Pend      IPGK menyemak semula kontrak berkaitan dengan umur Pengawal
         Pemerhatian maklumat berkaitan had umur Pengawal                   Teknik      Keselamatan yang bertugas dan melaporkan kepada IPGM.
         Keselamatan dalam kontrak (17-55 tahun) berbeza dengan                         [Sila rujuk Lampiran OFI-8]
         had umur (30-55 tahun) yang dinyatakan dalam Lampiran ’D’                       Bukti: surat IPGKPTeknik kpd IPGM
         (Penentuan Perkhidmatan) kontrak yang sama.
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 18 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 9      Keperluan 7.5.1 Kawalan ke atas pengeluaran dan                   Pusat       Pusat Pembangunan Akademik IPGM mengeluarkan ‘Manual Prosedur
         penyediaan perkhidmatan                             Pembangunan      Peperiksaan Pendidikan Guru‘ yang berkuatkuasa pada ..........2012 bagi
         Garis-garis panduan mengenai proses peperiksaan yang              Akademik IPGM     menggantikan manual yang lama ‘Manual Prosedur Proses Peperiksaan
         digunakan oleh IPG perlu disemak semula untuk                             dan Penilaian Pendidikan Guru’ digunapakai mulai bulan April 2012.
         menerangkan proses peperiksaan yang terkini.                              Rekod dokumen rujukan dimurnikan dalam dokumen MS ISO 9001:2008
                                                             Keluaran 09.
                                                             [Sila rujuk Lampiran OFI-9]
                                                             Bukti: Senarai dokumen rujukan terkini dalam PK berkait peperiksaan
                                                             dan penilaian
OFI - 10     Keperluan 8.2.2 Audit Dalaman                          JK Audit Dalaman    JK AuditDalaman, IPGM memantapkan pengetahuan pasukan audit
         Kelemahan berikut telah dikesan untuk proses Audit Dalaman:             IPGM,       dalaman IPGM danIPGK bagi melaksanakan proses pengauditan dan
         1. Audit Dalaman yang dijalankan pada bulan Mac 2011               IPGK Ilmu Khas,    peningkatan kompetensi mereka. Skop latihan yang diberi merangkumi
          berdasarkan prosedur bukan proses.Kaedah ini tidak dapat           IPGK Darulaman     pengukuhan:
          memastikan audit yang dijalankan adalah berkesan.                          1) Pengauditan berdasarkan pendekatan proses;
         2. Eviden yang dilihat oleh auditor dalaman tidak direkodkan                      2) Penulisan Senarai Semak mengikut klausa
          dalam Senarai Semak (Audit Note).                                  3) Penggunaan dan penulisan Borang CAR
         3. Eviden yang dilihat oleh Auditor Dalaman semasa                           4) Mencari punca CAR secara sistematik dan terperinci
          menjalankan audit susulan tidak direkodkan dalam borang                       [Sila rujuk Lampiran OFI-10]
          CAR yang diterima pada Oct 2011.                                   Bukti- pengisian sesi pengukuhan/ CD latihan dll

OFI - 11     Keperluan 8.2.4 Pemantauan Dan Pengukuran Produk                  Pusat        Pusat Pembangunan Akademik IPGM mengurus prosedur melantik ahli
         Diperhatikan bahawa tiada kawalan kualiti atas proses              Pembangunan      panel In-house External Examiner (IEE) untuk mengawal kualiti proses
         penggubalan kertas soalan yang disediakan oleh IPGK yang            Akademik IPGM,     pengurusan peperiksaan dan penilaian khususnya pada peringkat
         bertanggungjawab untuk memastikan soalan adalah menepati             IPGKKS        penggubalan kertas soalan.
         keperluan kursus dan standard IPGM.                                  [Sila rujuk Lampiran OFI-11]
                                                             Bukti- surat memohon nama IEE dari IPGK/ pangkalan data IEE dllCATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 19 daripada 20
                          MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                 LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                          SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                          30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                             MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
   0FI     BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                     TINDAKAN
                                                             PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 12     Keperluan 8.3 Kawalan ke atas ketidakakuran produk               Sekretariat Majlis   Perkara ini diambil maklum dan akan dilaksanakan pada masa hadapan.
         Prosedur PPK-PUP-07 & PPK-PUP-02 tidak diikuti untuk kes             Kualiti IPGM     Sekretariat Majlis Kualiti IPGM mengeluarkan surat memaklumkan IPGK
         kesalahan dalam kertas peperiksaan – peperiksaan                            kegunaan borang CAR (LAM-PUP-02-01) perlu dikeluarkan sekiranya kertas
         November 2011: EDU 3105.                                        peperiksaan tidak mengikut standard/ spesifikasi yang ditetapkan.
                                                             [Sila rujuk Lampiran OFI-12]
                                                             Bukti- surat makluman

OFI - 13     Keperluan 8.5.2(b)                               Sekretariat Majlis   Sekretariat Majlis Kualiti IPGM dan IPGK mengadakan kursus pengukuhan
         Tindakan Pembetulan                               Kualiti IPGM,     menganalisa punca ketidakpatuhan secara lebih isistematik dan terperinci.
         Punca ketidakpatuhan boleh dianalisa secara lebih terperinci          IPGK Tuanku      [Sila rujuk Lampiran OFI-13]
         dan mendalam.                                  Bainun, IPGK      Bukti- Pengisian kursus
                                                  Pendidikan
                                                   Teknik
CATATAN – 1                                     CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:        iii.  Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:  i.  Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)    iv.  Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012  ii. PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                           Muka surat 20 daripada 20

								
To top