Docstoc

makalah aliranJabariyah dan Qodariyah

Document Sample
makalah aliranJabariyah dan Qodariyah Powered By Docstoc
					     Jabariyah dan Qodariyah


                     BAB I

                  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

       Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalanya (didalamnya) manusia
  sendiri. Selanjutnya Tuhan bersifat Mahakuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat
  mutlak. Disini timbullah pertanyaan sampai dimanakah manusia sebagai ciptaan Tuhan,
  bergantung pada kehendak dan (dan) kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan
  perjalanan hidupnya? Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya?
  Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan?

       Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kaum Qadariah berpendapat
  bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan
  hidupnya. Menurut paham qadariah manusia mempunyai kebebasan dan kekuasaan
  sendiri  untuk  mewujudkan  perbuatan-perbuatannya.  Sedangkan  kaum  jabariah
  berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan
  kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak
  Tuhan.

       Pada masa sebelum islam masyarakat Arab kelihatannya dipengaruhi oleh paham
  jabariah ini. Bangsa Arab, yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari
  pengetahuan, terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir, dengan
  panasnya yang terik serta tanah dan gunungnya yang gundul. Dalam dunia yang demikian
  mereka tidak banyak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai
  dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam
  menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang di timbulkan suasana padang pasir. Dalam
  kehidupan sehari-hari mereka banyak tergantung pada kehendak natur. Hal ini membawa
  mereka pada sikap fatalistis.
1.2 Rumusan Masalah

  Berdasarkan latar belakang di atas kita merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sejarah munculnya Jabariah dan Qadariah?
2. Siapa sajakah doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah (tanda tanya)
3. Bagaimana perkembangan Jabariyah dan Qadariyah?


1.3 Tujuan

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sejarah munculnya Jabariah dan Qadariah.
2. Untuk mengetahui doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah.
3. Untuk mengetahui perkembangan Jabariyah dan Qadariyah.
                           BAB II

                       PEMBAHASAN2.1 Jabariyyah
  1. Pengertian

         Kata Jabariyyah      berasal dari kata jabara        yang berarti memaksa dan
    mengharuskannya melaksanakan sesuatu atau secara harfiah dari lafadz al-jabr yang
    berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat Al-jabbar (dalam bentuk
    mubalaghah), itu artinya Allah Maha Memaksa. Selanjutnya kata jabara setelah
    ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu kelompok atau aliran. Lebih lanjut Asy-
    Syahratsan menegasakan bahwa paham Al jabr berarti menghilangkan perbuatan
    manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. 1)
    Dengan kata lain manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam
    bahasa inggris, jabbariyyah disebut fatalism atau predestination, yaitu faham yang
    menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadha dan
    qadar Tuhan.2) Secara teminologis, berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada
    Allah SWT. Jabariyyah menurut mutakallimin adalah sebutan untuk mahzab al kalam
    yang menafikkan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah
    SWT semata.3)

  2. Sejarah

1
 Asy-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, diterjemahkan oleh Asywadie Syukur (Surabaya : Bina Ilmu, 2006), h. 71.
2
 Harun Nasution, Teologi Islam : Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Cet. 5 ; Jakarta : UI-Press, 1986), h. 31.
3
 Muhammad Maghfur, Koreksi atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam ( Bangil: Al-Izzah, 2002), h. 41.
         Lahirnya Mu’tazillah telah menimbulkan reaksi, khususnya di kalangan
    penentangnya. Di kota Tirmidz, pada akhir abad ke- 1 H / 7 M muncul figur Jahm bin
    Safwan (w. 128 H / 749 M) dengan paham Jabariyyah.4 )

         Paham Al Jabr pertama kali diperkenalkan oleh Ja’ad bin Dirham kemudian
    disebarkan oleh Jahm bin Shafwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi islam, Jahm
    tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran jahmiyyah dalam kalangan Murji’ah. Ia
    adalah sekretaris Surai bin Al hariz dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan
    kekuasaan bani Umayyah. Namun dalam perkembangannya paham Jabariyyah juga
    dikembangkan oleh tokoh lainnya diantaranya Al Husain bin Muhammad An-Najjar
    dan Ja’ad bin Dirrar.5)

         Mengenai kemunculan Jabbariyyah ini para ahli sejarah memikirkan dan
    mengkajinya melalui pendekatan geocultural bahasa arab yaitu Ahmad Amin yang
    mengilustrasikan kehidupan bangsa arab yang dikukung oleh gurun pasir Sahara
    berpengaruh besar pada cara hidup mereka, terbukti terhadap munculnya sifat
    penyerahan diri terhadap alam.

         Bibit paham al jabar telah muncul sejak awal periode Islam. Bibit-bibit itu
    terlihat dalam peristiwa sejarah berikut :

    a. Suatu ketika nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah
       takdir Tuhan, nabi melarang mereka untuk memperdebatkan masalah tersebut
       agar terhindar dari kekeliruan penafsiran ayat-ayat Tuhan mengenai taqdir.6)
       Contohnya terdapat pada Q.S Ash Shaffat ayat 96.
      
       “ Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”
    b. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang diketahui mencuri,
       ketika di interograsi, pencuri itu berkata “Tuhan telah menentukan aku mencuri”.
4
 Ibid., h. 24
5
 Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, Ilmu Kalam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.64.
6
 Ibid.
        Mendengar hal itu umar memberikan dua jenis hukuman kepada pencuri, yaitu
        potong tangan dan dera.7)

           Berkaitan dengan kemunculan aliran Jabbariyyah, ada yang mengatakan
      bahwa kemunculannya diakaibatkan oleh pengaruh asing, antara lain oleh pemikiran
      Yahudi yang bermahzab Qurra dan agama Kristen yang bermahzab Yaccobit.

   3. Mahzab dan tokoh

           Berdasarkan pengertian dari Jabbariyah, Jabariyyah sendiri dibagi menjadi
      dua bentuk, pertama, Jabariyyah murni yang menolak adanya perbuatan berasal dari
      manusia dan memandang manusia tidak memunyai kemampuan untuk berbuat.
      Jabariyah ini bisa disebut juga jabariyah ekstrim yang di kemukakan oleh Jahm bin
      Safwan. Jabariyah yang ekstrim dalam istilah yang diberikan oleh al-Syahrastani
      disebut al-Jabariyah al-Kholish, yaitu Jabariyah yang tidak menetapkan perbuatan
      atau kekuasaan sedikitpun pada manusia.Kedua, Jabariyyah pertengahan (moderat)
      yang mengakui adanya perbuatan dari manusia namun perbuatan manusia tidak
      membatasi. Orang yang mengaku adanya perbuatan dari makhluk ini yang mereka
      namakan “kasab” bukan termasuk Jabariyyah.8) Jabariyah yang modert diberi istilah
      al-Jabariyah al-Mutawasithah, yaitu Jabariyah yang tidak menetapkan adanya qudrat
      kepada manusia, tetapi qudrat tersebut tidak mempunyai efek atas perbuatan.
      Diantara pemuka jabariyyah murni adalah berikut :

      a. Jaham ibn Shafwan (124 H)

           Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jahm bin safwan ia berasal dari
        Khurasan dan tinggal di Khuffan yang merupakan seorang da’i fasih dan lincah.
        Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais wali yang menentang bani
        Umayyah. Sebagai orang yang menganut sekaligus penyebar paham Jabariyyah7
  Ibid.
8
  Asy-Syahrastani, loc. cit.
        usaha yang dilakukan Jahm tersebar ke berbagai tempat seperti Tirmiz dan Balk. 9)
        Jaham ibn Shafwan mati setelah dibunuh Muslim ibn Ahwas al-Mazini, salah
        seorang khalifah Bani Umayah.

        Pendapat Jahm yang berkaitan dengan persoalan teologi sebagai berikut.10)

         1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa apa tidak mempunyai daya, tidak
           mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan.
         2. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah.

            Surga dan neraka serta aktivitas penghuninya akan berakhir. Firman Alloh
           swt yang berbunyi (mereka kekal di dalamnya) disebutkan majas, bukan
           kekekalan yang sesungguhnya sebab yang kekal hanyalah Alloh swt. Dalam
           ayat lain Alloh swt berfirman :
           Artinya : ” Mereka (penghuni surga dan neraka) kekal di dalamnya selama
           ada langit dan bumi, kecuali Alloh swt menghendaki yang lain …”.(QS. 11 :
           107 – 108).Ayat tersebut menngandung syarat dan pengecualian kekekalan
           surga dan neraka. Bagi Jabariyah pahala dan siksaan pun merupakan paksaan
           karena didasarkan pada keyakinan bahwa manusia tidak memiliki pilihan dan
           daya. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan
           dalang.         3. Iman dan ma’rifat atau membenarkan dalam hati dalam hal ini pendapatnya
           sama dengan konsep iman yang diajaukan kaum Murji’ah.
         4. Kalam Allah adalah makhluk.
     b. Ja’ad bin Dirham

          Ja’ad bin Dirham adalah seorang Maulana Bani Hakim yang tinggal di
        Damaskus yang dibesarkan dilingkungan orang Kristen yang senang berbicara
        tentang teologi. Semula dia mengajar di lingkungan Bani Umayyah, akan tetapi
        setelah tampak pemikiran yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya,
        kemudian lari ke Khuffah, dan disana bertemu dengan Jahm, serta mentransfer


9
  Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, op. cit., h. 67.
10
  Ibid.
       pemikirannya untuk disebarluaskan.Pendapat Ja’ad sama dengan pendapat Jahm
       bin Shafwan pada umumnya.11)

    Diantara tokoh yang termasuk paham Jabariyyah modern adalah :

    a. An-Najjar

         Nama lengkapnya adalah al-Husain ibn Muhammad An-Najjar (230 H) dan ia
       termasuk tokoh mu’tazilah yang paling banyak mempergunakan ratio.12) Para
       pengikutnya disebut An Najjariyyah atau Husainiyyah. Diantara pendapatnya
       adalah:13)

       1. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil
         bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu.
       2. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat akan tetapi Tuhan dapat saja
         memindahkan potensi hati ma’rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat
         Tuhan.
    b. Adh Dhirar

         Nama lengkapnya adalah Dhirar bin ‘Amr. Ia mendirikan aliran Ad-
       Dhirariyyah bersama Hafsul al-Fard, keduanya sependapat adanya sifat Allah,
       keduanya berkata : Allah maha mengetahui dan maha kuasa, maksudnya tidak
       jahil dan tidak lemah, dan Allah adalah zat yang tidak diketahui hakekatnya,
       melainkan Allah saja yang tahu, sedangkan pengetahuan makhlik melalui bukti
       dan dalil. Tuhan dapat dilihat pada hari pembalasan dengan indera keenam yang
       dimiliki manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah pada hakekatnya.
       Katanya sumber ajaran isalm sesudah masa Rasulullah hanya ijma’ dan ajaran
       agama yang diperoleh dari dhirar bahwa ia menolak qiraat Ibnu Mas’ud dan Ubai
       ibn Kaab yang menurutnya bacaan yang seperti itu tidak pernah diturunkan
       Allah.14)11
  Ibid., h. 68.
12
  Asy-Syahrastani, Ibid., h. 73.
13
  Ibid., h. 75
14
  Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, op. cit., h. 70.
  Ajaran-ajaran pokok aliran Jabariyah yaitu :

1. Masalah sifat Alloh swt. Jahm bin Shafwan tidak membenarkan Alloh swt diberi
  sifat-sifat yang terdapat pada makhluk-Nya. Yang demikian itu membawa
  penyerupaan Alloh swt dengan ciptaan-Nya. Namun diakui pula bahwa banyak
  ayat Al-Qur’an yang menyebutkan Alloh swt mendengar, melihat, berbicara dan
  sebagainya. Ayat-ayat tersebut tidak dilihat secara lahiriyah (tekstual) melainkan
  dipahami secara konstekstual.
2. Tentang Surga dan Neraka.Surga dan neraka serta aktivitas penghuninya akan
  berakhir. Firman Alloh swt yang berbunyi (mereka kekal di dalamnya) disebutkan
  majas, bukan kekekalan yang sesungguhnya sebab yang kekal hanyalah Alloh
  swt. Dalam ayat lain Alloh swt berfirman :
  Artinya : ” Mereka (penghuni surga dan neraka) kekal di dalamnya selama ada
  langit dan bumi, kecuali Alloh swt menghendaki yang lain …”.(QS. 11 : 107 –
  108).Ayat tersebut menngandung syarat dan pengecualian kekekalan surga dan
  neraka. Bagi Jabariyah pahala dan siksaan pun merupakan paksaan karena
  didasarkan pada keyakinan bahwa manusia tidak memiliki pilihan dan daya.
  Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang.
3. Masalah Iman dan Kufur.Iman dan kekafiran bergantung sepenuhnya kepada
  keyakinan di dalam hati dan orang yang telah mengenal baik dengan Alloh swt
  kemudian ingkar dengan lidahnya tidak akan menjadi kufur karenanya. Bahkan
  juga tidak menjadi kafir sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran
  Yahudi atau Nasrani kemudian mati, bagi Alloh swt orang demikian tetap
  merupakan seorang mukmin yang sempurna. Firman Alloh swt :Artinya :
  “Bukanlah kamu yang menghendaki, tetapi Allohlah yang menghendaki”. (QS.
  Al-Ihsan : 30).
4. Tentang Qudrot dan Irodat Manusia.Manusia tidak mampu melakukan suatu
  perbuatan, tidak memiliki kemauan, kemampuan dan pilihan. Allohlah pencipta
  semua perbuatannya sebagaimana terjadi pada benda-benda. Misalnya manusia
  membaca, menulis, mendengar maka hal itu sama saja dengan Alloh swt
  membuat pohon tumbuh, berbuah, air mengalir dan sebagainya. Firman Alloh swt
  :Artinya : “Dan Allohlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.
  (QS. As-Shaffat : 96).Ketika manusia dikatakan bahwa berbeda dengan benda
  mati karena manusia mempunyai kekuatan, kehendak dan pilihan, Allohlah yang
  menciptakan dalam diri manusia kekuatan atau daya, kehendak dan pilihan yang
  dengannya manusia bertindak. Dengan melihat pendapat Jabariyah seperti yang
  disebutkan di atas, maka apakah artinya Alloh swt mengutus Rosul dan
  menurunkan al-Qur’an yang penuh dengan perintah, larangan, janji dan ancaman
  ? Tidakkah itu menjadi sia-sia belaka ? Semuanya itu tidak sia-sia, karena
  semuanya itu pun untuk menjalankan ketentuan Alloh swt. Keadaan itu tidak
  bedanya dengan Alloh swt menurunkan hujan, menerbitkan matahari, bulan dan
  sebagainya.

  Dasar aliran jabariyah
              Dalam menyebarkan fahamnya, aliranini menunjukkan dalil-dalil al-
        Qur’an
        untuk mendukung pendapatnya :

        a.  QS. Ash-Shaffat : 96
        b.  QS. Al-Anfal : 17
        c.  QS. Al-Ihsan : 30
        d.  QS. Al-An’am : 39 dan 112
        e.  QS. Al-Hadid : 22
        f.  QS. Hud : 6, 107-108
        g.  Q.S.Al-Qomar:49
        h.  QS. Ar-Rum : 40 .
        i.  QS. Asy-Syura : 12
        j.  QS. Taha : 50
2.2 Qadariyyah
    1.   Pengertian

           Berasal dari bahasa arab, yaitu qodara yang artinya kemampuan dan kekuatan.
      Adapun menurut pengertian terminology qodariyyah adalah suatu aliran kepercayaan
      segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat
      bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya ia dapat berbuat
      sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Berdasarkan pengertian
      tersebut, qodariyyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu
      penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya.
      Harun Nasution menegaskan bahwa kaum qodariyyah berasal dari pengertian bahwa
      manusia mempunyai qodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, akan
      tetapi bukan berarti manusia terpaksa tunduk paada qodrat Tuhan.15) kata qadar
      dipergunakan untuk menamakan orang yang mengakui qadar digunakan untuk
      kebaikan dan keburukan pada hakekatnya kepada Allah. Namun sebenarnya pendapat
      ini hanya lahir dari orang yang buta hatinya karena rasulullah s.a.w. bersabda :16)


15
   Asy-Syahrastani, op. cit., h. 37 - 38
16
   Ibid.
                       ‫ق رّية م ُ ْس ِه أمة‬
                       ِ َ ُْ‫ا لـ َـدَ َِ ُ َجو ُ هَذ ِ ال‬
      Yang artinya:
         “kaum qodariyyah adalah majusinya umat ini (islam)”.
    2.  Sejarah

          Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa qodariyyah
      pertama dimunculkan oleh Ma’bad Al Jauhani dan Ghoilan Ad-Dimasyqy. Ma’bad
      adalah seorang taba’i yang dapat dipercaya dan pernah berguru kepada Hasan Al
      Basri. Tetapi ia memasukilapangan politik dan memihak ‘Abd al-Rahman ibn al-
      Asy’as, Gubernur Sajistan dalam menentang bani Umayah. Dalam pertempuran
      dengan al-Hajjaj, ia mati terbunuh ditahun 80 H. Adapun Ghoilan adalah berasal dari
      Damaskus dan ayahnya menjadi maula Usman bin Affan.17)

          Ahman Amin juga mengutip dalam kitab Syarh Al Uyun. Informasinya yaitu
      yang pertama kali memunculkan paham qodariyyah adalah orang Iraq yang semula
      beragama Kristen yang kemudian masuk Islam dan kembali lagi masuk Kristen. Dari
      orang inilah Mabad dan Ghoilan mengambil paham ini. Orang Iraq yang dimaksud
      sebagaimana dikatakan Muhammad ibn Syuaib yang memperoleh informasi dari Al
      Auzai, adalah Susan.18)

          Sementara itu W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain melalui
      tulisan dalam bahasa Jerman yang dipublikasikan melalui majalah Islam tahun 1933
      menjelaskan bahwa qodariyyah terdapat dalam kitab risalah dan ditulis untuk khalifah
      Abdul Malik oleh Hasan Al Basri sekitar tahun 700 M, sedangkan Hasan Al Basri
      sendiri (642 – 728) merupakan anak seorang tahanan di Iraq yang lahir di Madinah,
      akan tetapi pada tahun 657 pergi ke Basra dan tinggal disana sampai akhir hayatnya.
      Yang menjadi perdebatan yaitu apakah Hasan Al Basri termasuk orang qodariyyah,
      namun yang jelas berdasarkan catatannya yang terdapat dalam kitab risalah ia percaya
      bahwa manusia dapat memilih secara bebas antara baik dan buruk. Namun menurut
17
   Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, op. cit., h. 71.
18
   Ibid.
       Watt, Ma’bad Al Jauhani dan Ghailan Ad Dimasyqy adalah menganut qodariyyah
       yang hidup setelah Hasan Al Basri.19)

          Di dalam al-Qur'an dapat dijumpai ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham
       Qadariyah sebagaimana disebutkan di atas:

                                 ‫أ فسه‬       ُ ‫إّن هلل ال ّيغّير ب َ م ح ّى ّيغّي‬
                                ْ‫ِ َ ا َ َ ُ َ ِ ُ مَا ِقوْ ٍ َت َ ُ َِروْا مَا بَِنْ ُ ِ ِم‬

          "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu bangsa kecuali jika
       bangsa itu mengubah keadaan diri meraka sendiri"           Paham qodariyyah mendapat tantangan keras dari umat islam. Beberapa hal
       yang mendapat tantang keras yaitu seperti :20)

       1. Pendapat Harun Nasution karena masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya
         dipengaruhi oleh paham fatalis. Kehidupan bangsa arab ketika itu serba sederhana
         dan jauh dari pengetahuan. Mereka yang selalu menerima keadaan alam panas
         yang menyengat serta tanah dan gunung yang gundul yang mengakibatkan merasa
         dirinya lemah dan tak mampu menghadapi kesukaran hidup oleh alam
         sekelilingnya. Paham itu terus dianut kendatipun mereka sudah beragama Islam,
         karena itu ketika qodariyyah dikembangkan, mereka tidak dapat menerimanya
         karena bertentangan dengan doktrin Islam.
       2. Tantangan dari pemerintah karena pejabat pemerintah menganut paham
         jabariyyah ada kemungkinan juga, pejabat pemerintah menganggap paham
         qodariyyah sebagai usaha menyebarkan paham dinamis dan daya kritis rakyat
         yang pada akhirnya mampu mengkritik dan bahkan dapat menggulingkan mereka
         dari tahta kerajaan.


    3.   Doktrin-Doktrin Qadariyah

           Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan
       dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu’tazilah, sehingga perbedaan antara

19
   Ibid.
20
   Ibid., h. 72.
    kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin
    qadar lebih luas di kupas oleh kalangan Mu’tazilah sebab faham ini juga menjadikan
    salah satu doktrin Mu’tazilah, akibatnya orang menamakan Qadariyah dengan
    Mu’tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai
    kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan.21)

         Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan tentang doktrin Qadariyah
    bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri pula
    melakukan atau menjauhi perbuatan atau kemampuan dan dayanya sendiri. Salah
    seorang pemuka Qadariyah yang lain , An-Nazzam , mengemukakan bahwa manusia
    hidup mempunyai daya dan ia berkuasa atas segala perbuatannya.22)

         Doktrin Qodariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku
    manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk
    melakukan segala perbuatan atas ke hendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun
    jahat. Sesungguhnya tidak pantas, manusia menerima siksaan atau tindakan salah
    yang di lakukan bukan atas keinginan dan kemampuan. Dalam paham Qodariyah,
    takdir itu adalah ketentuan Allah yang menciptakannya bagi alam semesta beserta
    seluruh isinya, siksa Azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Qur’an adalah
    sunnatullah. Dengan pemahaman yang seperti ini, kaum Qodariyah berpendapat,
    bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia
    kepada perbuatan Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai pijakan dalam dokrtin Islam
    sendiri.23) Banyak ayat Al-Qur’an yang dapat mendukung pendapat ini, misalnya
    dalam Surat al Kahfi ayat 29              
               
                          
                         
                            

21
  Asy-Syahrastani, op. cit., h. 37.
22
  Harun Nasution, op cit., h. 35.
23
  Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, op. cit., h. 74.
                        
                     
                         
             
                       
                        
     Yang artinya :
        Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa
     yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir)
     Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu
     neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum,
     niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang
     menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang
     paling jele (jelek).


     1.Dasar aliran qodariyah


         Faham qodariyah bukanlah faham yang semata-mata hanya disandarkan
     kepada akal dan fikiran saja.Terbukti mereka banyak menjadikan ayat-ayat Alqur’an
     sebagai pijakan dan penafsiran faham mereka antara lain:

       a.Q.S.Al-Kahfi : 29
       b.Q.S Al-Imron:165
       c.Q.S.Ar-Ro’d:11
       d.Q.S.An-Nisa:111
       e.Q.S Al-Fusilat:40
       f.Q.S.As-Sajadah:40                    BAB III
                    PENUTUP
Kesimpulan
   Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
   1. Sejarah Munculnya Jabariyyah dan Qadariah
        a. Jabariyyah adalah faham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia
         telah ditentukan dari semula oleh qadha dan qadar Tuhan. Jabariyah
         berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan
         menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT.

        b. Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan
         manusia tidak di intervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa
         tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya, ia dapat berbuat
         sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri.
   2. Tokoh-tokoh Jabariyyah dan Qadariah
    a. Jabariyyah
         Berdasarkan pengertian dari jabbariyah, jabariyyah dibagi menjadi dua
      bentuk. Pertama, jabariyyah murni yang menolak adanya perbuatan berasal dari
      manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat.
      Kedua, jabariyyah pertengahan (moderat) yang mengakui adanya perbuatan dari
      manusia namun perbuatan manusia tidak membatasi. Dan tokoh-tokohnya antara
      lain: Jahm bin Shafwan (w. 131 H) dan Ja’ad bin Dirham.

    b. Qadariyah
         Aliran Qodariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma’bad Al Jauhani dan
      Ghoilan Ad-Dimasyqy. Ma’bad adalah seorang taba’i yang dapat dipercaya dan
      pernah berguru kepada Hasan Al Basri. Adapun Ghoilan adalah berasal dari
      Damaskus dan ayahnya menjadi maula Usman bin Affan.                DAFTAR PUSTAKA


1.  Maghfur W., Muhammad. 2002. Koreksi atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan Filsafat
      Ilmu. Bangil: Al-Izzah
2.  Nassution, Harun. 2008. Teologi Islam: Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan.
      Jakarta: UI-Press
3.  Razak, Abdul dab Rosihan Anwar. 2007.Ilmu Kalam.Bandung:Pustaka Setia
  4.  Syahrastani. 2006. Al-Milal wa Al-Nihal. (diterjemahkan oleh: Asywadie syukur).
       Surabaya: Bina Ilmu
PENGEDIT           : Kelompok 4

DAFTAR PUSTAKA

Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam Ringkas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996.

Depag RI, Ensiklopedia Islam, Jakarta, CV. Anda Utama, Jilid II, 1993.

Dr. Jalaludin Rahman, Konsep Perbauatan Manusia Menurut Qur’an : Suatu Kajian Tafsir
Tematik, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, 1992.
Drs. Abuddin Nata, M.A, Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf, Jakarta, PT. Raha Grafindo
Persada, Cet. II, 1994.

Haris, Murtafi. Aqidah Islamiyah

Nata, Abudin. 2001. Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawwuf. Jakarta: Rajawali Pers

Prof. Dr. Taufik Abdullah dkk, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban,
Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Prof. K.H.M Taib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, Jakarta, Widjaja, Cet. III, 1975
.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:298
posted:5/30/2012
language:Malay
pages:16
Description: makalah aliranJabariyah dan Qodariyah, teologi islam, jabariyah, qodariah