Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

internet_

VIEWS: 8 PAGES: 41

Information about internet.

More Info
									  ความรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต
  และการใชงาน          ู
โดย…บุญเลิศ อรุณพิบลย
งานประชาสัมพันธและมัลติมีเดีย ฝายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ิ
ศูนยเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
E-Mail : wmaster@ite.nectec.or.th
The Internet : คืออะไร ?
    x  Internet มาจากคําวา
      Inter Connection Network
    x       ่
      คํานิยามทัวไป
      เปนเครือขายของคอมพิวเตอร
      หลายๆ เครือขายที่เชื่อมตอถึงกัน
       ่
      ทัวโลก
The Internet :
  x  อินเทอรเน็ต (Internet) เปนระบบเครือขาย
    คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ เครื่องคอมพิวเตอร
    ทุกเครื่องทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได
    โดยใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลที่เปน
    หนึ่งเดียว หรือที่เรียกวาโปรโตคอล (Protocol)
    ซึ่งโปรโตคอลที่ใชบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
    มีชื่อวา ทีซีพ/ี ไอพี (TCP/IP : Transmission
    Control Protocol/Internet Protocol)
The Internet :
  x  การสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
    สามารถสื่อสารไดหลายรูปแบบไมวาจะเปน
    x  ขอความ
    x     ่
      ภาพเคลือนไหว
    x  เสียง
  x  สามารถติดตอ แลกเปลี่ยน เผยแพร ขอมูลขาว
    สารไดทั่วถึงกันทุกมุมโลกภายในเวลาไมกี่วินาที
The Internet :
  x  ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ตเปนเสมือนใยแมงมุมที่
    ครอบคลุมทั่วโลก ในแตละจุดที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต
    นั้นสามารถสื่อสารกันไดหลายเสนทางตามความ
           ํ
    ตองการโดยไมกาหนดตายตัว และไมจําเปนตองไป
    ตามเสนทางโดยตรง อาจจะผานจุดอื่น ๆ หรือเลือกไป
    เสนทางอื่นไดหลาย ๆ เสนทาง การติดตอสื่อสารผาน
    ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นอาจเรียกวาการติดตอ
    สื่อสารแบบไรมิติ หรือ Cyberspace
อาณาจักรของ Internet

 เครื่องคอมพิวเตอรทุกๆ เครื่อง สามารถเชื่อมตอ
          ถึงกันหมด
       Outside World
ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
 x  ดานการศึกษา
    x สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมูลได ไมวาจะเปนขอมูลทาง
             ่ 
     วิชาการจากทีตาง ๆ
    x ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําหนาที่เสมือนเปนหองสมุด
     ขนาดใหญ
    x นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับ
                        ํ       ้
     มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อคนหาขอมูลที่กาลังศึกษาอยูได ทัง
     ขอมูลทีเ่ ปน ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน
ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
 x  ดานธุรกิจและการพาณิชย
    x คนหาขอมูลตาง ๆ
    x สามารถซื้อขายสินคาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
       ่ี    ั
    x ผูใชทเปนบริษทหรือองคกรตาง ๆ ก็สามารถเปดใหบริการและ
     สนับสนุนลูกคาของตนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน
                         ู
     การใหคําแนะนํา สอบถามปญหาตาง ๆ ใหแกลกคาได
    x แจกจายตัวโปรแกรมทดลองใช (Shareware) หรือโปรแกรม
     แจกฟรี (Freeware) เปนตน
ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
 x  ดานการบันเทิง
    x การพักผอนหยอนใจ สันทนาการ เชน การคนหาวารสารตาง ๆ
     ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เรียกวา Magazine Online
     รวมทั้งหนังสือพิมพและขาวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบทีจอ่
     คอมพิวเตอรเหมือนกับวารสารตามรานหนังสือทั่วๆ ไป
    x สามารถฟงวิทยุผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
    x สามารถดึงขอมูล (Download) ภาพยนตรตัวอยางทั้งภาพยนตร
     ใหม และเกา มาดูได
ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
 x การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 x การติดตอสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็ว
 x แหลงรวบรวมขอมูลแหลงใหญที่สุดของโลก
Internet History
x ผลพวงมาจากความตึงเครียดทางการเมืองของโลก
 ในยุคสงครามเย็น
x เริ่มจากโครงการเครือขายคอมพิวเตอร กระทรวง
 กลาโหม สหรัฐอเมริกา
x สนับสนุนงานวิจัยดานการทหาร
x เครือขาย อารพาเน็ต (ARPAnet)
Internet History
 x มีการพัฒนา TCP/IP สําหรับ UNIX ในมหาวิทยาลัย
  สงผลใหคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัย เชื่อมตอกับ
  ดารพา
 x ดารพานําระบบเชือมตอเครือขายแบบ TCP/IP มา
          ่
  ใหกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ
 x อารพาเน็ตถูกแบงเปน 2 เครือขาย ไดแก เครือขาย
  งานวิจัย และเครือขายของกองทัพ
Internet History
 x มูลนิธวทยาศาสตรแหงชาติ สหรัฐฯ (NSF) เขามา
     ิิ
  รับงานเครือขายเพื่องานวิจัย โดยสรางศูนยซูเปอร
  คอมพิวเตอร 6 แหง
 x ขยายระบบเครือขาย และตั้งชื่อระบบวา “NSFnet”
 x อารพาเน็ตปลดระวางตัวเอง และให NSFnet มา
  รับผิดชอบงานแทน
Internet in Thailand
x พ.ศ. 2530 เริ่มจากการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของ
               ั
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกบออสเตเรียแลวขยาย
 มายังจุฬาลงกรณ, AIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
x พ.ศ. 2535 NECTEC รับงานมาพัฒนา ภายใตชื่อ
 “ไทยสาร Thai Sarn” The Thai Social/Scienctific,
 Academic and Research Network
x พ.ศ. 2538 ก็มีการใหบริการเชิงพาณิชยจัดตั้งเปน
   ั
 บริษท อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด
รูปแบบการใชบริการบน Internet
 x สวนบุคคล ( User )
   xText -> Conventional Access ( Telnet )
   xGraphic -> SLIP or PPP ( Winsock )
 x แบบองคกร ( Corporate ) -> Network Access
ตัวอยางการตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต
แบบ Dial-Up
                INTERNET
            MODEM
    MODEM
INTERNET
      MODEM

 ISP


          MODEM
            Home
รูปแสดงการเชื่อมตอแบบหนวยงาน
        6  5     2
     R               R  M  3

                  4
             1

            หนวยงาน

 M  = Modem
                      LAN

 R  = Router
            WWW Server
Hardware
Requirement
COMPUTER
x CPU 486Dx 33 up
x RAM 8 MB up
x Super VGA 640x480 dpi 256 color
x Harddisk 500 up
x SoundCard & Speaker
x Modem 28.8 kbps or PCMCIA card
 MODEM คือ ?
x MODEM มาจากคําวา Modulator
 Demodulator
x ทําหนาที่แปลงสัญญาณ จาก Analog
 เปน Digital หรือกลับกัน
 MODEM คือ ?
x ความสามารถของโมเด็มสามารถวัดได
 จากความเร็วในการรับสงจํานวน 1 บิต
 ตอ 1 วินาที (บิตตอวินาที) หรือ bps
 (bit per second)
x Modem มีสองประเภทคือ
  x  Internal Modem
  x  External Modem
บริการในอินเทอรเน็ต
  บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail :
  Electronics Mail)

  เปนระบบการรับสงจดหมายโดยอาศัยคอมพิวเตอร
  เปนเครื่องมือ โดยผูใชบริการจะมีบัญชีการใชงาน
  และรหัสประจําตัว ซึ่งเปรียบเสมือนกับบานเลขที่ใน
  การสงจดหมายธรรมดา
บริการในอินเทอรเน็ต
 x บริการ  Telnet
  xเปนการขอเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรในระยะไกล

 x บริการ  IRC/Talk
  xเปนการคุยกับบุคคลอื่นในระยะหางไกลคลายกับ
   การคุยทางโทรศัพทดวย keyboard
บริการในอินเทอรเน็ต
 การขอคัดลอกแฟมขอมูล
 (FTP : File Transfer Protocol)

 เปนการขอคัดลอกแฟมขอมูลที่ตองการจาก
 คอมพิวเตอรที่ศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งอยูหางออกไป
 อาจจะอยูในประเทศไทย, ตางประเทศ หรือขาม
 ทวีป
บริการในอินเทอรเน็ต
  บริการสืบคนขอมูลดวยเครือขายใยแมงมุม
  (WWW - World Wide Web)

  เนื่องดวยขอมูลปริมาณใน Internet กอปญหาในการใช
  งานของผูใชจึงมีการพัฒนาระบบสืบคนขอมูลใน
  ลักษณะกราฟกสามารถคนหาและแสดงขอมูล ไดทง  ้ั
                  ่
  ขอความ, ภาพ เสียง และภาพเคลือนไหว
ระบบชื่อเครื่องในอินเทอรเน็ต
 x ชื่อเครื่อง : ชื่อโฮสต (Host name)
   x คอมพิวเตอรที่ตออยูในอินเทอรเน็ตตองไมมีชื่อ
      ซํ้ากัน
   x เปนมาตรฐานอันเดียวกันในระบบ DNS
 x ที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส
   x ชื่อบัญชี (Account name) + @ + Domain Name
   x wmaster@ite.nectec.or.th
ระบบชื่อโดเมน
(DNS : Domain Name System)

  x DNS เปนหลักเกณฑสากลสําหรับการตั้งชื่อโดเมน
   ในอินเทอรเน็ต
  x เปนระบบแบงแยกเครือขายเปนลําดับชัน
                     ้
  x อาจมีการแบงเปนโดเมนยอย (Sub-domain) ได
ระบบชื่อโดเมน (DNS : Domain Name System)

      mentor.nectec.or.th
   x โดเมน th => Thailand
   x โดเมน or => Organization
   x โดเมน nectec => NECTEC
   x mentor => ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบชื่อโดเมน (DNS : Domain Name System)

       nontri.ku.ac.th
   xโดเมน th => Thailand
   xโดเมน ac => Academic
   xโดเมน ku => Kasetsart
   xnontri => ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบชื่อโดเมน (DNS : Domain Name System)

  x โดเมนทางขวาใหญกวาโดเมนทางซาย
  x ดานซายสุด => ชื่อคอมพิวเตอร
  x ดานขวาสุด => โดเมนระดับบนสุด (Top-level
   domain name)
   ลักษณะการจัดระบบโดเมน
com    edu     gov    ...  uk     th     jp

 intel     ...          co     ac     go


                      ku     cu     ...


              nontri  cpc    cpe    ...
โดเมนระดับบนสุด (U.S.A)
  com      edu       gov
(commercial)  (Educational)  (Government)


   net      mil       org
(Networking)  (Military)   (Organization)
Domain ระดับบนสุดระดับประเทศ

  at      au      ca
 ออสเตรีย  ออสเตรเลีย   แคนาดา

   fr     it      uk
 ฝรั่งเศส   อิตาลี   สหราชอาณาจักร

  de     th       br
 เยอรมัน    ไทย      บราซิล
Domain ในประเทศไทย
  ac        co         go
(Academic)    (Commercial)    (Government)


      net         or
    (Networking)    (Organization)
เลขที่อยูไอพี (IP Address)
x ชือโดเมน ชวยใหผูใชจดจําและเรียกใชงานไดสะดวก
  ่
x เลขที่อยูไอพี ใชในการติดตอกันของเครื่อง
 คอมพิวเตอรในอินเทอรเน็ต
  xIP Address / Internet Address
เลขที่อยูไอพี (IP Address)
x จะตองไมซํากันเลย
       ้
x มีขนาด 32 บิต เขียนแยกเปนเลขฐานสิบ 4 สวนๆ
 ละ 8 บิต และคั่นดวยจุด (.)
  xเชน 158.108.33.3
x ชื่อโดเมนไมใชชื่อที่ถอดมาจากเลขไอพี
  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (ISP)
  Internet Service Provider
x       ั
  บริษท อินโฟนิวส จํากัด   x บริษท เวิลด เน็ต เซอรวส
                   ั          ิ
x บริษท เอ เน็ต จํากัด
    ั             จํากัด
                x บริษท ออนไลน จํากัด
                   ั
x บริษท สามารถ อินโฟเน็ต
     ํ
 จํากัด            x บริษท ดาตาไลน ไทย จํากัด
                    ั
x บริษท เอเชียแอคเซส
      ั          x บริษท อินเตอรฟารอสต
                     ั     ิ
 จํากัด             วิศวการจํากัด
x บริษท ดิไอเดีย เน็ต จํากัด
       ั         x ฯลฯ
แนวโนมเกี่ยวกับ Internet ในอนาคต
  x Internet Phone
  x Video Conference
  x Multimedia on the web
  x Advertising On the web
  x Electronic Data Interchange ( EDI )
จํานวนโฮสตคอมพิวเตอรที่ไดลงทะเบียน
      คอมพิ
ขอเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต (หนวยลานเครื่อง)
           เน็
   120                   120

   100

   80

   60

   40

   20               6.6
      1.8        3.2
    0
    1993        1994  1995  2000  IT Soft Magazine, April 1996
          ิ
การประมาณจํานวนผูใชอนเทอรเน็ตทั่วโลก
(หนวยลานคน)

   200                 200
   180
   160
   140
   120
   100
   80              56
   60  38
   40
   20
    0
    1994           1995  1999  IT Soft Magazine, April 1996

								
To top