MC HE2553 subject

Document Sample
MC HE2553 subject Powered By Docstoc
					                          คำอธิบำยรำยวิชำ
                         คณะวิศวกรรมศำสตร์
                         ภำควิชำ วิศวกรรมเคมี

230-301                      4(4-0-8)    การออกแบบคอลัมน์ซีฟเพลท การชะและการสกัด
ควำมรู้ พนฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 1
     ื้                           การเคลื่อนที่ของของแข็ง
(Basic Chemical Engineering I)                  ในของไหล การแยกเชิงกล
       ก า ร แ ป ล ง ห น่ ว ย แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ มิ ติ        Conservation of energy, conduction,
ปริ ม าณสั ม พัน ธ์ การดุ ล มวล การรี ไ ซเคิ ล          convection, radiation and heat exchanger
ส่งเลี่ยงและเป่ าทิ้ง กฎข้อที่ หนึ่ งเทอร์ โมไดนามิกส์      equipment. Momentum balance. Fluid flow.
กฎอุ ด มคติ ข องแก๊ ส การค านวณเอนทั ล ปี             Mechanical energy balance. Diffusion. Convective
ก ฎ อั ต ร า จ ล น พ ล ศ า ส ต ร์                 mass transfer. Equilibrium stage operations. Flash
การเปลี่ ย นของสารปฏิ กิ ริ ยาปริ มาณสั ม พัน ธ์         distillation, Continuous distillation, Design of sieve
ส ม ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง จ ล น พ ล ศ า ส ต ร์         plate column. Leaching and extraction processes.
การประยุกต์ใช้ในปฏิกรณ์แบบงวดและแบบต่อเนื่ อ           Motion of particles through fluids, mechanical
ง ของปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และอุณหภูมิคงที่             separation.
       Units conversions and dimensional
analysis. Stoichiometry, Material balance, recycle,        230-500                   3(3-0-6)
bypass, and purge calculations. First law of              ิ     ั
                                 วิธีวทยำกำรวิจยวิศวกรรมเคมี
thermodynamics, ideal gas low and enthalpy            (Research Methodologies in Chemical Engineering)
calculations. Kinetic rate laws, conversion,                วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร วิ จั ย
reaction stoichiometry. Kinetic design equations.         แ น ว ท า ง ก า ร ท า วิ จั ย แ ล ะ ข อ บ เ ข ต
Isothermal and homogenous applications for batch,         ก ร ะ บ ว น ก า ร พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย
CSTR, and PFR                           การกาหนดปั ญหา ความรู ้ ทางสถิ ติของการวิจัย
                                 การวิเคราะห์ และการแปลผล การนาเสนอผลงาน
230-302                 4(4-0-8)         วิ จั ย       ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
     ื้
ควำมรู้ พนฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 2                  และการเขียนรายงานวิจย  ั
(Basic Chemical Engineering II)                       Research objectives, research formulation
      การอนุ รักษ์พลังงาน การนาความร้ อน          and scope, basic procedure for doing research,
ก า ร พ า ค ว า ม ร้ อ น                     defining problems, statistical method for research,
การแผ่รังสี และเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนการดุลโ         analysis and interpretation of data, research
ม เ ม น ตั ม      การไหลของของไหล              presentation ; research proposal and report writing.
การดุ ล พลัง งานเชิ ง กล การแพร่ การพามวล
การดาเนิ นการสเตจสมดุ ล การกลันแบบแฟลช
                   ่              230-501                    3(3-0-6)
ก า ร ก ลั่ น แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง                วิธีกำรคำนวณทำงวิศกรรมเคมี
(Computational Methods in Chemical Engineering)     เทอร์ โมไดนำมิกส์ เชิงสถิติ
      การใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เชิงตัวเลฃใ    (Statistical Thermodynamics)
นการหาค่ารากของระบบสมการเชิงเส้นและไม่ใช่ร              กลศาสตร์ พ้ืนฐาน กลศาสตร์ ควอนตัม
ะ บ บ ส ม ก า ร เ ชิ ง เ ส้ น              สถานะจุ ล ทรรศน์ แ ละมหทรรศน์         สถิ ติ
การหาผลเฉลยโดยวิธีการทางตัวเลขสาหรับแก้ปัญ        ก า ร แ จ ก แ จ ง แ บ บ โ บ ล ซ์ มั น น์
               ั
หาระบบสมการเชิ ง อนุ พน ธ์ ใ นงานวิศ กรรมเคมี      เอนโทรปี และจานวนสถานะ ฟั งก์ชันพาร์ ทิชัน
วิธีการหาผลเฉลยที่เหมาะสมที่และการประยุกต์ใช้ใ      แก๊ ส จริ ง    ความน่ า จะเป็ นอุ ณ หพลศาสตร์
น ง า น ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี              ั
                             ฟังก์ชนการกระจายทฤษฎีเพอร์ เทอเบชันของเหลว
การหาสมการที่เหมาะสมกับข้อมูลการทดลองทั้ง        ทฤษฎี จ ลน์ข องแก๊ สและการชนระหว่างโมเลกุล
ในกรณี ที่เป็ นแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น       กระบวนการถ่ายโอนในแก๊ส
      Numerical methods of root solving for           Classical mechanics. Quantum mechanics.
linear and nonlinear equations, numerical solutions   Microstates and macrostates. Statistics. Boltzmann
for ordinary and partial differential equations in    distribution. Partition functions. Imperfect gases.
chemical engineering, optimization technique and     Thermodynamics probability. Distribution functions.
its applications in chemical engineering, data      Pertubation theory of liquids. Kinetic theory of
fitting for linear and nonlinear equations.       gases and molecular collisions. Transport processes
                             in gases.
230-510                    3(3-0-6)
สมดุลระหว่ ำงเฟสของของไหล                230-512                     3(3-0-6)
(Fluid Phase Equilibria)                 กำรจำลองพลศำสตร์ ระดับโมเลกุล
     สมบัติของสภาวะสมดุลของของไหลบริ สุ       (Molecular Dynamics Simulations)
ทธิ์ และของไหลผสม การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบ               พลศาสตร์ นิวโตเนี ยนและฮาร์ มิลโตเนี ยล
จาลองเทอร์โมไดนามิกส์เพื่อแสดงเงื่อนไขระหว่าง      เ ส้ น ท า ง แ ล ะ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง อ ะ ต อ ม
วัฏ ภาคขององค์ ป ระกอบต่ า งๆในสารละลาย         เ งื่ อ น ไ ข ข อ บ เ ข ต     ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ผ ส ม แ บ บ น อ น -อิ เ ล็ ก โ ท ร ไ ล ต์        ศักย์พลังงานแบบแข็งเกร็ ง แบบเลนนาร์ ดโจนส์
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพาร์ทิชนของสารเคมีที่กระจายตั
              ั              และแบบสแควร์ เ วลล์ สมบั ติ ส ถิ ต ยศาสตร์
ว ร ะ ห ว่ า ง วั ฏ ภ า ค ต่ า ง ๆ            สมบั ติ พ ลศาสตร์      ฟั ง ก์ ชั น เกี่ ยวพั น เวลา
ทฤษฎีและแบบจาลองของสารละลายอิเล็กโทรไลต์         และการนาไปใช้หาสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และเ
     Equilibrium properties of pure and mixed    ทอร์โมฟิ สิ กส์
fluids, methods of applying thermodynamic models           Newtonian and Hamiltonian dynamics.
to calculation of phase behavior of non-electrolyte   Phase space trajectory. Equations of motion.
fluid mixtures. Partitioning coefficients of chemicals  Periodic boundary conditions. Sampling theory.
in multiphase system. Theories and modeling of      Hard sphere, Lennard-Jones and Square well
electrolyte solution.                  potentials. Static properties. Dynamics properties.
                             Time correlation functions. Applications to
230-511                   3(3-0-6)
thermodynamics and thermophysics of gases and        ก า ร ถ่ า ย โ อ น ค ว า ม ร้ อ น
solids.                           ผลของความหนื ด และผลของความไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
                               การถ่ายโอนความร้อนเมื่อมีการควบแน่ นของ ไอ
230-520                     3(3-0-6)   เน้นหนักทางด้านการวิเคราะห์และวิธีการเชิงตัวเลข
ตัวเร่ งปฏิกริยำ
       ิ                        ในการหาคาตอบ
(Catalyst)                               Steady and unsteady state heat transfer
      หลั ก การพื้ น ฐานของตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา    by conduction and convection in flow and non-flow
การเตรี ยมและการทดสอบตรวจวัดคุณสมบัติของตั          systems. Forced and natural convection. Radiant
วเร่ งปฏิกิริยาแบบวิวธพันธ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกา
            ิ                   heat transfer. Correlation of heat transfer
รดู ด ซั บ ทางเคมี      ไอโซเทิ ร์ มการดู ด ซั บ    coefficients, effect of viscous dissipation and non-
การแพร่ ภ ายในตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ปฏิ กิ ริ ย าบนผิ ว  continuous effects. Heat transfer with vapor
ก ล ไ ก ก า ร เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า จ ล น ศ า ส ต ร์     condensation. Emphasis on analytical and numerical
การเลื อกใช้สารทาตัวเร่ งปฏิ กิริยา การออกแบบ        methods of solutions.
การพัฒนาตัวเร่ งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและตั
วอย่างตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ในอุตสาหกรรม          230-540                   3(3-0-6)
      Basic principles of catalyst in preparation,         ิ
                               กำรปฏิบัตกำรถ่ ำยโอนมวล
characterization, testing and theory of heterogeneous    (Mass Transfer Operations)
catalysts. Chemisorption, adsorption isotherms,            หลักการและวิธีการคานวณการถ่ายโอนม
diffusion, surface kinetics, promoters, poisons,       วลสารพหุ ส่ ว นประกอบ กระบวนการสมดุ ล
catalyst theory and design. Development of          การกลั่ น     การดู ด ซึ ม    และการสกั ด
industrial catalyst and examples of important        อุ ป ก ร ณ์ แ บ บ แ บ ท ช์     แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง
industrial applications.                   และแบบหลายขั้นตอน คอลัมน์ไฮโดรไดนามิกส์
                               และประสิ ทธิภาพ การออกแบบและการประยุกต์
230-530                    3(3-0-6)         Principles and calculation methods for
กำรถ่ ำยโอนควำมร้ อนขั้นสู ง                 multicomponent mass transfer operations.
(Advanced Heat Transfer)                   Equilibria, distillation, absorption and extraction
วิ ช ำที่ ต้ องเรี ยนมำก่ อน     :    230-630    processes. Batch, continuous and multistage
หรือได้ รับอนุญำตจำกภำควิชำฯ                 contacter. Column hydrodynamics and efficiencies.
(Pre-requisite:230-630, or by special permission       Design and applications.
from the Department.)
       ก    า     ร     น      า  230-541                    3(3-0-6)
และการพาความร้อนแบบสถานะคงตัวและไม่คงตั           กระบวนกำรแยกด้ วยเมมเบรน
วในระบบที่ มีการไหล และระบบที่ ไม่มีการไหล          (Membrane Separation Process)
การพาความร้ อ นแบบบัง คับ และแบบธรรมชาติ                เทคนิคการแยกด้วยเมมเบรนและการนาไ
ก า ร ถ่ า ย โ อ น ค ว า ม ร้ อ น โ ด ย ก า ร แ ผ่ รั ง สี  ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์        ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ย ก แ บ บ อั ล ต ร า ฟิ ล เ ต ร ชั น
นาโนฟิ ลเตรชั น       อิ เ ล็ ค โตรไดอะลิ ซิ ส
ออสโมซิ สแบบย้อนกลับ การกลันด้วยเมมเบรน่          230-543                   3(3-0-6)
แ ล ะ ก า ร ท า เ พ อ ร์ แ ว บ โ ป เ ร ชั น         เทคโนโลยีกำรอบแห้ ง
วั ส ดุ แ ล ะ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร ท า เ ม ม เ บ ร น    (Drying Technology)
โมเดลอธิ บายการถ่ า ยโอนผ่ า น เมมเบร น                ศึกษาทฤษฎีการอบแห้งและเทคโนโลยีกา
การสะสมความเข้ ม ข้ น และการอุ ด ตั น กรณี         รอบแห้ง อุณหพลศาสตร์ การส่ งผ่านความร้อน
ศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการออสโมซิ           พลศาสตร์ ของ ไหล แผนภูมิความชื้ นของอากาศ
สแบบย้อนกลับ                        ส ม บั ติ ก า ย ภ า พ      แ ล ะ ค ว า ม ร้ อ น
      Introduction to membrane technology and     ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และเมล็ดพืช
applications in separation processes : ultrafiltration,   ห ลั ก ก า ร อ บ แ ห้ ง
nanofiltration, electrodialysis, reverse osmosis,      แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ จะถูกนามาอธิ บายจลน
membrane distillation and pervaporation. Development    ศาสตร์ของการอบแห้งของเมล็ดพืชและ
of membranes. Membrane materials and modules.        ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร
Special emphasis on Reverse osmosis membrane.        รวมทั้งการประยุกต์ของการอบแห้งทางกระบวนกา
Transport models and applications. Commercial        รอบแห้งทางอุตสาหกรรม
RO membranes. Concentration polarization. Fouling           This course covers a very wide range of
in membrane. Industrial applications : brackish and     studying the theory and drying technology. The
seawater desalination, electronic-grade water        details with thermodynamics, heat transfer, fluid
production, pharmaceutical-grade water production      dynamics, transport phenomena, psychometric
etc., Economics of RO. Case studies.            chart, physical and thermal properties of agricultural
                              products, food, cereal grains and principles of
230-542                     3(3-0-6)  drying. Mathematical model are also proposed for
ระบบอนุภำค                         determining drying kinetic of grain and food product.
(Particulate System)                    Application of drying on industrial processes is
      การศึ ก ษาระบบการไหลที่ มี ห ลายเฟส       also provided.
รวมทั้งการถ่ายโอนในระบบชั้นคงที่ ชั้นฟลูอิไดซ์
แ ล ะ ร ะ บ บ ท่ อ ข น      ถ่ า ย ด้ ว ย แ ร ง ล ม  230-544                 3(3-0-6)
ก า ร ก า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ นุ ภ า ค         เทคโนโลยีกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศสำหรับแก๊ ส
สมการแสดงการเคลื่ อ นที่ ส าหรั บ ระบบแก๊ ส         และฝุ่ นละออง
ของแข็ง และของเหลว ของแข็งในภาวะฟลูอิไดซ์          (Air Pollution Control Technology for Gaseous
ทฤษฎี สองเฟส การเกิ ดและสมบัติของฟองก๊าซ          and Particulate Emissions)
กระบวนการถ่ายโอนในชั้นฟลูอิไดซ์ที่เป็ นแก๊สและ             ทฤษฎี และหลักการในการดาเนิ นการ
เ ป็ น ข อ ง เ ห ล ว                    รวมถึงการนาไปใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมสภาวะ
ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ฏิ ก ร ณ์ แ บ บ ฟ ลู อิ ไ ด ซ์  มลพิษของอากาศ เช่ น ถังตกจม ตัวดักจับฝุ่ น
การประยุกต์และการออกแบบการสันดาปโดยวิธีฟ          ตั ว       ผ้ า     ก  ร   อ    ง
ลูอิไดเซชัน                         เครื่ อ งจับ อนุ ภ าคให้ ต กตะกอนด้ว ยไฟฟ้ าสถิ ต ย์
เครื่ อ งดัก จับ อนุ ภ าคในแก๊ ส ให้ร วมตัว ด้ว ยน้ า      ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
คอลัม น์ ดู ด ซั บ เครื่ องควบแน่ น เตาเผา           บทบาทในการกาหนดตัวแปรแบบ แผนภาพข้อมูล
แ ล ะ ห อ ดู ด ก ลื น                      ท ฤ ษ ฎี ข อ ง              ดู เ ฮ ม
ปั จจัยที่ส่งผลในการเลือกชนิดของอุปกรณ์             การกาหนดโมเดลของหน่วยผลิตต่างๆ ในโรงงาน
ค        ว      บ      คุ     ม     กลวิ ธี ในการค านวณแบบโมดู ล าร์ ต่ อ เนื่ อง
การประเมินค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์ควบคุม             ก า ร ค า น ว ณ ลั ก ษ ณ ะ ว น ซ้ า
       Principles, operations and applications of     แ ล ะ ก า ร แ ย ก ส่ ว น ข อ ง แ ผ น ภ า พ ก า ร ไ ห ล
air pollution control devices : settling chamber,        การวิเคราะห์ปัญหาขนาดใหญ่
cyclone, fabric filter, electrostatic precipitator, wet     กลวิธีในการเลือกชุดเครื่ องถ่ายโอนความร้อนและก
collector, adsorption column, condenser, incinerator      า ร ผ ส ม ร ะ บ บ ค ว า ม ร้ อ น กั บ ร ะ บ บ ก า ลั ง
and absorber. Factor affection control equipment        กลวิธีในการเลือกระบบแยกสาร
selection. Estimating cost for air pollution control           Synthesis, analysis and optimization
devices.                            stages of design. Role of design variables and
                                information flow diagrams. Duhem’s theorem. Use
230-550                   3(3-0-6)      and derivation of simple models of plant items.
กำรจำลองกระบวนกำรและกำรควบคุม                  Sequential modular calculation strategies, recycle
(Process Modeling and Control)                 calculations, flowsheet decomposition. Analysis of
     ทบทวนการหาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์           large problems. Strategy in the selection of heat
ที่อธิบายกระบวนการ และทฤษฎีระบบการควบคุม            exchanger networks. Integration of heat and power
การพัฒนาแบบจาลองจากข้อมูลของกระบวนการ              systems. Strategy in the selection of separation
แ น ะ น า ท ฤ ษ ฎี ร ะ บ บ ค วบ คุ ม ต าม แ ผ น ใ ห ม่     systems.
พลวัตกระบวนการและการควบคุมสาหรับกระบวน
ก า ร ที่ ซั บ ซ้ อ น
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม แ บ บ      230-560                 3(3-0-6)
แพลนท์ไวด์                              ิ
                                ปฏิบัตกำรเฉพำะหน่ วยทำงอำหำร
     A brief reviews of process simulation         (Food Unit Operations)
and control system theory, development of                เ ค มี อ า ห า ร
empirical models from process data, introduction        องค์ประกอบของอาหารและปฏิกิริยาเคมีในอาหาร
to modern control theory, dynamics and control of        เช่น โปรตีน แป้ ง คาร์ โบไฮเดรต น้ าตาล ไขมัน
complex process, plantwide control system design.        วิ     ต     า      มิ      น
                                การสุกตัวของแป้ งการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดบราวนิ่
230-551                      3(3-0-6)   ง ปฏิ กิ ริ ยา คาราเมล รี โ อโลยี ข องอาหาร
กลวิธีกำรออกแบบกระบวนกำร                    ของไหลแบบนิ วโตเนี ยนและแบบนอนนิ วโตเนี ยน
(Process Design Strategy)                    การออกแบบระบบท่ อ การดุ ล พลัง งานเชิ ง กล
      ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์               เฟคเตอร์ ค วามเสี ย ดทาน และเลขเรย์โ นลด์
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ห า ผ ล เ ลิ ศ ใ น ขั้ น ต่ า ง ๆ  กระบวนการให้ความร้อนและทาความเย็นแก่อาหา
ร สมบัติทางความร้ อนของอาหาร จุ ลชี ววิทยา          rotation biological contactor and nitrification/
ท     า   ง   อ    า   ห    า   ร   denitrification. Contaminated land treatment by
การฆ่ า เชื้ อ แบบสเตอริ ไ ลซ์ แ ละพลาสเจอร์ ไ รซ์      bioremediation. Air pollution treatment by biofiltration
การแช่ แข็ง อาหาร การค านวณเวลาการแช่ แ ข็ง          and biodesulfurization.
การลดน้ า ในอาหาร ชนิ ดของเครื่ อ งอบแห้ง
การทอดแบบจมน้ ามัน                      230-571                     3(3-0-6)
      Food chemistry. Food compositions and              ิ
                               เทคโนโลยีวศวกรรมพลังงำนทำงเลือก
reactions : proteins, starch, carbohydrates, sugar,      (Alternative Energy Engineering Technology)
fats, vitamins, starch gelatinization, maillard browning,        พื้นฐานของการส่งผ่านพลังงานในด้านกา
caramelization. Food theology, newtonian and         รประยุกต์ใ ช้ง านในเทคโนโลยีหลากหลายสาขา
nonnewtonian fluids. Pipeline design. Mechanical       การก าเนิ ด      พลั ง งานความร้ อ นในสสาร
Energy Balance. Friction factor and Reynolds         แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น ที่ ส า คั ญ
number. Heating and cooling processes of food.        ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น แ บ บ ก า ร น า
Thermal properties of food. Food microbiology,        ก า ร พ า แ บ บ ห นึ่ ง แ ล ะ ส อ ง เ ฟ ส
aseptic processes, sterilization and pasteurization,     แ ล ะ ก า ร แ ผ่ รั ง สี ค ว า ม ร้ อ น
food freezing, freezing time calculation. Food        การวิเคราะห์การส่งผ่านพลังงานแบบสภาวะคงตัวไ
dehydration, Types of dryers. Deep-fat frying.        ม่       ค      ง      ตั       ว
                               การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมมาตรการการใช้พลั
230-570                     3(3-0-6)   ง ง า น อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนกำรชีวภำพสำหรับกำรควบคุมสิ่งแวดล้ อม          ผลของการเลือกใช้พลังงานทดแทนที่มีต่อสิ่ งแวดล้
(Bioprocesses for Environmental Control)           อม
        จุลชีววิทยาพื้นฐาน การจัดหมวดหมู่ของ           Fundamentals of energy transport with
จุ ลิ น ทรี ย ์ การเลี้ ย งเชื้ อ การแยกเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์  applications in various areas of technology. Heat
การเก็บรั กษาเชื้ อ บริ สุทธิ์ และการควบคุ มเชื้ อ      generation in matter, modes of heat transfer including
การประยุกต์กระบวนการชีวภาพในการควบคุมสิ่ งแ          conduction, single-and two-phase convection, and
วดล้อม การบาบัดน้ าเสี ยด้วยระบบ ตะกอนเร่ ง          radiation. Analysis of steady-state and transient
ระบบโปรยกรอง ระบบจานหมุ น ชี ว ภาพ              energy transport phenomena. Application of high
แ ล ะ ร ะ บ บ ไ น ต ริ ฟิ เ ค ชั น /ดี ไ น ต ริ ฟิ เ ค ชั น  efficient for conservation of energy. Effect of
การบาบัดดิ นปนเปื้ อน ด้วย กระบวนการชี วภาพ          renewable energy on environment
การบ าบั ด อากาศเสี ยด้ ว ยระบบกรองชี ว ภาพ          230-572                     3(3-0-6)
และการลดปริ มาณกามะถันทางชีวภาพ                ทรัพยำกรทดแทน
        Basic microbiology, characterization,     (Renewable Resources)
bacterial cultivation, bacterial isolation, bacterial          ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช้ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
maintenance and bacterial control. Applications of                        ่
                               หรื อวัสดุจากปิ โตรเลียมวัสดุที่ยอยสลายได้โดยธรร
bioprocesses in environmental control. Wastewater       ม ช า ติ                     แ ล ะ
treatment by activated sludge, biotrickling filter,      กระบวนการย่ อ ยสลายวัส ดุ โ ดยวิ ธี ธ รรมชาติ
วั ส ดุ ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ผ ลิ ต วั ส ดุ ท ด แ ท น                 ั
                                   หัวข้อเรื่ องปั จจุบนที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็
วัสดุ จ ากชี วภาพและกระบวนการ ทางชี วภาพ           น ที่ ส น ใ จ ใ น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี
พลังงานทดแทนจากวัสดุทางชีวภาพ                ตามที่ภาควิชาฯกาหนด
     Environmental impacts from petroleum            Special topics of interest in chemical
and petrochemical-based materials, Biodegradable       engineering as specified by the Department.
materials and process, Renewable feedstock for
sustainable materials, Biomaterials and bioprocesses,    230-586                   1-3(x-x-x)
Renewable energy from biomaterials.             หัวข้ อพิเศษวิศวกรรมเคมี 2
                               (Special Topics in Chemical Engineering II)
230-580                     3(3-0-6)                  ั
                                    หัวข้อเรื่ องปั จจุบนที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็
วิศวกรรมพอลิเมอร์                      น ที่ ส น ใ จ ใ น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี
(Polymer Engineering)                    ตามที่ภาควิชาฯกาหนด
     สมบั ติ ท างกลศาสตร์ ของพอลิ เ มอร์              Special topics of interest in chemical
ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างโครงสร้างทางเคมีแล        engineering as specified by the Department.
ะ ส ม บั ติ ท า ง              กายภาพ
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ  230-587                    1-3(x-x-x)
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ต รี ย ม แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์     หัวข้ อพิเศษวิศวกรรมเคมี 3
พอลิเมอร์ สาหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เส้นใย          Special Topics in Chemical Engineering III
พลาสติ ก เรซิ น และยาง การออกแบบ                         ั
                               หัวข้อเรื่ องปั จจุบนที่เป็ นวิชาการชั้นสูงเป็ นที่สนใจใ
และวิธีการทดสอบการเสื่ อมของพอลิเมอร์            นสาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่ภาควิชาฯ กาหนด
     Mechanical properties of polymers.               Special topics of interest in chemical
Fundamental relations between physical structure       engineering as specified by the Department.
and physical properties. Structure and properties of
composite. Preparative processes and manipulation      230-588                   1-3(x-x-x)
of polymers in industrial fibers, plastics, resins      หัวข้ อพิเศษวิศวกรรมเคมี 4
and rubbers. Engineering design and testing         (Special Topics in Chemical Engineering IV)
methods. Degradation of polymers.                              ั
                                    หัวข้อเรื่ องปั จจุบนที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็
                               น ที่ ส น ใ จ ใ น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี
                               ตามที่ภาควิชาฯกาหนด
                                    Special topics of interest in chemical
                               engineering as specified by the Department.
230-585               1-3(x-x-x)
หัวข้ อพิเศษวิศวกรรมเคมี 1
(Special Topics in Chemical Engineering I)          230-600                3(3-0-6)
                                     ิ
                               คณิตศำสตร์ วศวกรรมขั้นสู งสำหรับวิศวกรเคมี
(Advanced Engineering Mathematics for                  Introduction to molecular thermodynamics.
Chemical Engineers)                      Thermodynamic analysis of processes. Thermodynamic
       เ    ม    ท    ริ    ก    ซ์  determination. Equations for fugacity and activity
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งอนุพนธ์สามัญ    ั       coefficients. Multicomponent phase equilibria.
ก า ร แ ก้ ส ม ก า ร เ ชิ ง อ นุ พั น ธ์ ย่ อ ย โ ด ย วิ ธี
อ นุ ก ร ม อ นั น ต์ แ ล ะ วิ ธี แ ย ก ตั ว แ ป ร       230-620                        3(3-0-6)
ฟั ง ก์ ชัน ของเบสเซลและพหุ น ามของลากรองค์                    ิ
                               จลนพลศำสตร์ วศวกรรมเคมีข้ันสู งและกำรออกแบ
ฟั ง ก์ ชั น อิ น ทิ ก รั ล      ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  บเครื่องปฏิกรณ์ เคมี
เ ว ก เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท น เ ซ อ ร์              (Advanced Chemical Engineering Kinetics and
ตั ว แ ป ร เ ชิ ง ซ้ อ น แ ล ะ ก า ร แ ป ล ง ล า ป ล า ซ   Chemical Reactor Design)
ทฤษฎี อิ น ทิ ก รั ล โคชี การแตกอนุ กรมโลรองต์        วิ ช ำที่ ต้ องเรี ยนมำก่ อน        :     231-321
โดยแสดงการประยุกต์กรรมวิธีเหล่านี้กบปั ญหาทางั        หรือได้ รับอนุญำตจำกภำควิชำฯ
วิศวกรรมเคมี                         (Pre-requisite:231-321, or by special permission
       Matrix and solution techniques for        from the Department.)
models for models yielding ordinary differential              สมบัติพ้ืนฐานของระบบปฏิกิริยารวมทั้งก
equations. Series solution and separation variable      ารประมาณค่ า ที่ ส ถานะคงตัว ตาข่ า ยปฏิ กิ ริ ย า
methods of partial differential equations. Bessel       ทฤษฎีและการประยุกต์ในการศึกษาปฏิกิริยาลูกโซ่
functions and Lagrange polynomials. Integral         แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย า เ ชิ ง เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า
function. Vector and tensor analysis. Complex         การถ่ายโอนมวลความร้อนและโมเมนตัมในปฏิกร
variables and Laplace transforms. Cauchy’s          ณ์       ที่ เ ป็ น ชั้ น นิ่ ง แ ล ะ ชั้ น เ ค ลื่ อ น ที่
theorem. Laurent expansion. Application of these       ปฏิกิริยาที่ไม่เป็ นเนื้อเดียวกันและไม่มีตวเร่ งปฏิกิริย
                                                        ั
methods to chemical engineering problem.           า ปฏิกิริยาลูกโซ่แบบเนื้อเดียวกัน
                               แ ล ะ ก ล ไ ก ข อ ง อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
230-610                 3(3-0-6)       วิธีการออกแบบปฏิกรณ์เคมีโดยเฉพาะสาหรับกระ
           ิ
เทอร์ โมไดนำมิกส์ วศวกรรมเคมีข้ันสู ง             บวนการแบบต่ อ เนื่ อ ง          การจั ด วางระบบ
(Advanced Chemical Engineering                ของปฏิกรณ์
Thermodynamics)                              Basic properties of reacting systems
วิ ช ำที่ ต้ องเรี ยนมำก่ อน   :    230-213       including steady state approximation. Reaction
หรือได้ รับอนุญำตจำกภำควิชำฯ                 networks. Theoretical principles and applications
(Pre-requisite:230-213, or by special permission       to the study of chain and catalytic reactions. Heat,
from the Department.)                     mass, and momentum transfer in fixed-bed and
       แนะน าอุ ณ หพลศาสตร์ ร ะดับ โมเลกุ ล       fluidized-bed reactor. Non-catalytic heterogeneous
การวิ เ คราะห์ อุ ณ หพลศาสตร์ ข องกระบวนการ          reaction. Homogeneous chain reactions and free
ก า ร ห า ค่ า ส ม บั ติ อุ ณ   ห พ ล ศ า ส ต ร์      radical mechanisms. Method of designing
สมการสาหรับสัมประสิ ทธิ์ ฟิ วกาซิ ตีและแอกทิ วิตี       chemical reactors with emphasis on continuous
สมดุลวัฏภาคของสารหลายชนิด                   processing. Mechanical arrangement of reactors.
                                    Advanced topics of interest in chemical
                               engineering as specified by the Department.
230-630                  3(3-0-6)     230-687                    1-3(x-x-x)
ปรำกฏกำรณ์ กำรถ่ ำยโอนขั้นสู ง                หัวข้ อขั้นสู งในสำขำวิศวกรรมเคมี 3
(Advanced Transport Phenomena I)               (Advanced Topics in Chemical Engineering III)
วิ ช ำที่ ต้ องเรี ยนมำก่ อ น    :   230-465           หัวข้อเรื่ องที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็ นที่สนใ
หรือได้ รับอนุญำตจำกภำควิชำฯ                 จในสาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่ภาควิชากาหนด
(Pre-requisite:230-465, or by special permission            Advanced topics of interest in chemical
from the Department.)                    engineering as specified by the Department.
       หลักการวิเคราะห์การถ่ายโอนโมเมนตัมแ
ละพลังงาน สมการเชิงอนุพนธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
               ั               230-688                    1-3(x-x-x)
ภาวะต่ อ เนื่ อง     พลั ง งาน    และมวล       หัวข้ อขั้นสู งในสำขำวิศวกรรมเคมี 4
มโนทัศน์ในพฤติกรรมของของไหล การถ่ายโอน            (Advanced Topics in Chemical Engineering IV)
โมเมนตัม มวล และความร้ อ นแบบไม่ ค งที่                 หัวข้อเรื่ องที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็ นที่สนใ
ชั้น ขอบเขต การถ่ า ยโอนโมเมนตัม มวล             จในสาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่ภาควิชากาหนด
ความร้อนและปฏิกิริยาเคมีพร้อมๆ กัน                   Advanced topics of interest in chemical
       Fundamental treatment of momentum,       engineering as specified by the Department.
mass and energy transport. Differential equations
of motion, continuity, energy and mass. Concept of      230-691                   1(0-2-1)
fluid behavior. Unsteady momentum mass and heat       ประชุมสัมมนำวิศวกรรมเคมี
transfer. Boundary layers. Simultaneous momentum,      (Colloquium in Chemical Engineering)
mass and heat transfer chemical reactions.               การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายบทความทางวิ
                               ช       า      ก      า      ร
230-685                    1-3(x-x-x)  ในหัวข้อเรื่ องทางวิศวกรรมเคมีหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อ
หัวข้ อขั้นสู งในสำขำวิศวกรรมเคมี 1             ง จ า ก วิ ท ย า ก ร รั บ เ ชิ ญ
(Advanced Topics in Chemical Engineering I)         การเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์ต่อที่ประชุมและ
      หัวข้อเรื่ องที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็ นที่สนใ  จัดทารายงานทางวิชาการตามที่ภาควิชาฯกาหนด
จในสาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่ภาควิชากาหนด                 Participate and discussion in the topics of
      Advanced topics of interest in chemical      chemical engineering of related field from invited
engineering as specified by the Department.         expert speakers. Presentation of an assigned paper
                               from department committee and preparation of
230-686                    1-3(x-x-x)  report writing.
หัวข้ อขั้นสู งในสำขำวิศวกรรมเคมี 2
(Advanced Topics in Chemical Engineering II)
      หัวข้อเรื่ องที่เป็ นวิชาการชั้นสู งเป็ นที่สนใ
จในสาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่ภาควิชากาหนด
                               การค้นคว้าวิจยในหัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจใ
                                      ั
230-800                18(0-54-0)  น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี
วิทยำนิพนธ์                     ภายใต้ ก ารดู แ ลปรึ กษาของอาจารย์ ผู ้ค วบคุ ม
(Thesis)                      การเขี ยนวิ ท ยานิ พนธ์ ต ามแบบที่ เหมาะสม
     การค้นคว้าวิจยในหัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจใ
            ั              ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี           และการทดสอบความรู ้ปากเปล่า
ภายใต้ ก ารดู แ ลปรึ กษาของอาจารย์ ผู ้ค วบคุ ม       Research on topics of interest in
การเขี ยนวิ ท ยานิ พนธ์ ต ามแบบ ที่ เหมาะสม     chemical engineering under the supervision of a
ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม   faculty member, preparation of thesis in proper
และการทดสอบความรู ้ปากเปล่า             form. Presentation and oral examination.
     Research on topics of interest in
chemical engineering under the supervision of a
faculty member, preparation of thesis in proper
form. Presentation and oral examination.

230-801               36(0-108-0)
วิทยำนิพนธ์
(Thesis)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:5/30/2012
language:Thai
pages:10