RANSKAN ALKEET

Document Sample
RANSKAN ALKEET Powered By Docstoc
					RANSKAN ALKEET

        KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE
           RANSKAN ALKEET
              2 OV


Opintojakson opetussuunnitelma

Laajuus
2 ov ( 40 h), josta verkkokurssina toteutetaan 25 h.

Tavoite
Opiskelija oppii ranskan kielen alkeet ja selviytyy jokapäiväisistä tilanteista tällä
kielellä.

Suoritus
Kaikki etätehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kontaktitunteihin tulee osallistua
ja suulliset tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Tentti/tentit tulee suorittaa
hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan arvosanoilla 0 – 5.

Opintojakso sisältää kaksi osaa:
10 kontaktituntia, joista 5 opintojakson alussa ja 5 opintojakson päätteeksi. Tämä
osa painottuu suulliseen kielitaitoon. Ensimmäiset 5 tuntia ääntämiseen ja lopun 5
tuntia suullisiin harjoituksiin ja arviointiin.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat valita tämän opintojakson. Tällä
voi korvata 2 opintoviikkoa kymmenestä valinnaisesta opintoviikosta.

Opintojakson aikataulu ja rakenne

Opintojakso toteutetaan yhden periodin aikana ja siihen sisältyy kaksi
kontaktiopetusjaksoa:

  -  10 kontaktituntia opintojakson alussa ääntämisharjoitteluun kielen ja
    oppimisympäristöön tutustumiseen.

  -  5 tuntia opintojakson lopussa suullisiin harjoituksiin ja arviointiin

Loput opintojaksosta koostuu verkkomateriaalin työstämisestä ja kokeesta.
Verkko-osuus jakaantuu noin 10 viikolle ja edellyttää noin10 tunnin viikottaista
verkkotyöskentelyä.

Opintojakson sisältö

Opintojakso koostuu erilaisista harjoitustehtävistä, jotka pohjautuvat verkosta
löytyviin teksteihin. Lisäksi on tarjolla kielioppia ja sanasto.

Käsiteltävät aiheet ovat:
  - itsensä esittely
  - perheestä kertominen
  - harrastuksista kertominen
  - opiskelu
  - ammatit
  - ikä
  - kohteliaat sanonnat
  - lukusanat
  - kellonajat
  - kuukaudet ja viikonpäivät
  - puhelintilanteet
  - eri kansallisuudet
  - ravintola/ruoka/reseptit
  - kirje/sähköposti
  - CV
  - kutsuminen tilaisuuksiin
  - juna/lentokone/bussi
  - koti/kaupunki
  - yritys
  - vapaa-aika/harrastukset
  - kaupankäynti
  - vaatteet/värit/materiaalit
  - henkilön kuvaaminen
  - opiskelu
  - aikataulut
  - sairaus/terveys

Kielioppi ja rakenteet;

  -  maskuliini/feminiini
  -  säännöllisten verbien preesens
  -  tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens
  -  kysymyslauseet
  -  prepositiot
  -  partitiivi
  -  verbes pronominaux
  -  adjektiivien paikka/komparatiivi/superlatiivi
  -  complement d’objet direct/indirect
  -  imperatiivi
  -  imparfait
  -  passé compose
  -  aller+infinitif/venir de/être en train de
  -  possessiivipronominit
  -  pronoms toniques
  -  demonstratifs
  -  négations
  -  qui/que/dont
  -  il faut
  -  il y a
  -  en/y

Opintojakson suoritus- ja arviointiperusteet

Tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti määräaikaan mennessä. Kontaktiopetukseen
tulee osallistua.

Koe tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintojakson toimintatapa ja vuorovaikutus

Opiskelijat saavat materiaalin käyttöönsä opintojakson alussa ja voivat suorittaa
tehtävät oman aikataulunsa mukaan. Kuitenkin osa tehtävistä suoritetaan
samanaikaisesti ryhmässä tai parityönä. Opintojaksoon kuuluu testejä, jotka
ohjelma tarkistaa ja niiden suorittamisesta tulee merkintä.
Osa tehtävistä suoritetaan opettajan ohjauksessa ja arvioinnissa. Tähän käytetään
ohjelman sisäistä postia ja/tai keskustelualuetta.

Opintojaksolla käytettävät työkalut

Opintojaksolla käytetään seuraavia työkaluja:
Ääntämisharjoituksissa kielistudio
Kotona kuunneltavat ääninauhat (Voiko ne saada verkkoon?)
Verkossa alustana R5
      lähijaksojen materiaali
      verkkomateriaali
      sähköposti (opettajan henkilökohtaiset ohjeet)
      keskustelualueet/chat (ryhmätyöt) (R5)
yleinen keskustelualue (R5)
ohjelman arvioimat tehtävät
kalenteri (R5, tehtävien palautusaikataulu)
tehtävät
arviointi

Opintojakson resurssit

Oppimisalustana toimii R5, jossa useimmat edellä mainituista
työkaluista toimivat.

Tehtävien tekemiseen tarvitaan WebCT ja Hot Potatoes sekä
mahdollisesti joku muu alusta.

Internet-selain ja Windows tarvitaan myös.

Opettaja ei selviä yksin teknisistä ongelmista vaan apuna tarvitaan
ammattikorkeakoulun tekninen tuki auttamaan sekä opettajaa että
opiskelijoita. Opiskelijat tarvitsevat tukea varsinkin tutustuessaan
oppimisympäristöön (R5). Laitteiston toimivuus on myös ensisijaisen
tärkeää.

Yhtä opintojaksoa kohden tulisi olla ilmoittautumiskatto: 20 – 25
opiskelijaa korkeintaan yhtä opettajaa kohti/opintojakso.

Verkkototeutus

Verkkototeutukseen tarvitaan avuksi natiivi ranskalainen tarkistamaan
tekstin oikeinkirjoitus.

Kurssin toteutuksesta laaditaan havainnollinen kaavio, joka opastaa
opiskelijaa kohta kohdalta.

Opettajalle laaditaan kotisivu, joka antaa tarvittavaa taustatietoa
opiskelijoille.

Verkkokurssi alkaa tervetuloviestillä ja aloitussivuilla on tärkeimmät
ajankohtaiset viestit. Kurssimateriaalista on sisällysluettelo, josta on
linkit eri osioihin. Ulkoasu on Virtuaaliammattikoulun ohjeistuksen
mukainen.

Oppimateriaalin suunnittelu
Oppimateriaalin suunnittelee Marjatta Puolakka Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta. Ranskan jatkokurssin suunnittelee Ilpo
Kempas Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Jyväskylän osuuden
tarkistaa CatherinePolèse- Lehtonen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:5/30/2012
language:Finnish
pages:5