prezentace mladi lekari bez filmu

Document Sample
prezentace mladi lekari bez filmu Powered By Docstoc
					Co nás čeká po promoci
      aneb


Osudy mladých lékařů
 v Čechách a na Moravě    Jiří Šedo
  Mladí lékaři, o.s.
 Občanské sdružení Mladí lékaři

• Vznik 2009/2010
Reakce na:
• legislativní zásahy do systému
 předatestačního vzdělávání s bezprostředně
 negativním dopadem na mladé lékaře
• všeobecně horšící se podmínky pro výkon
 povolání lékaře
                   Program
Blok A)
1. základní seznámení se systémem        Blok C)
 Diskuze
specializačního vzdělávání           1. Představení sdružení Mladí lékaři
2. s jakými typy pracovních nabídek se můžeme
                        2. Jaké změny ve specializační přípravě
ze strany českých nemocnic dočkat?
3. úskalí v rámci specializačního vzdělávání:     nás čekají, jaký je stav jednání s
kvalifikační dohody                  ministrem zdravotnictví
rezidenční místa                3. Možnosti zapojení do činnosti
PhD stipendium                    sdružení, valná hromada
 Diskuze
4. dostupnost míst v závislosti na oboru
5. strategie žádání o místo a výběru
zaměstnavatele
6. Konkrétní kroky před nástupem do
                        Diskuze + přestávka
zaměstnání
                        Blok D)
                        1. pracovní příležitosti v EU – souhrn
Blok B)
                        2. pracovní příležitosti v USA
1. právní postavení lékaře v nemocnici,
                        3. vlastní zkušenosti z USA
   kompetence, zodpovědnost…
                        4. strategie žádání o stáž či vědeckou
2. přesčasová práce - služby
                           pozici v USA
3. finanční stránka - tabulky aj.
  Způsobilost k výkonu povolání lékaře
Má ten, kdo je:
a) odborně způsobilý,
b) zdravotně způsobilý,
c) bezúhonný.

Podmínkou pro samostatný výkon povolání
 lékaře je získání specializované způsobilosti.

Zákon o vzdělávání č. 95/2004 sb.
Odborná v. specializovaná způsobilost


        Samostatný výkon povolání
                  vzdělávání
        Specializačnízpůsobilost
           Specializovaná
        Specializační vzdělávání ukončení atestační zkouškou
               Odborná způsobilost
Absolvování nejméně šestiletého vysokoškolského prezenčního studia ve zdravotnickém
        magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
               Nástavbový obor
        Samostatný výkon povolání
              Specializovaná způsobilost

               Atestační zkouška

         Vlastní specializační výcvik
  Kradiologie, gastroenterologie, klinická onkologie, dermatovenerologie,
   klinická genetika, cévní chirurgie, vnitřní lékařství, dětská chirugie, …..


               Základní kmen
   Interní, chirurgický, pediatrický, anesteziologický, praktické lékařství,
    gynekologický, psychiatrický, radiologický, hygienický, patologický

               Odborná způsobilost
Absolvování nejméně šestiletého vysokoškolského prezenčního studia ve zdravotnickém
        magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
 Specializační vzdělávání - součásti

• Praxe v oboru (zpravidla 5 let, v oboru
 praktické lékařství 3roky)
• Stáže na vyjmenovaných pracovištích
• Vzdělávací kurzy (základní vzdělávací kurz,
 první pomoc, etika, …)
• Složení atestační zkoušky
Chirurgický kmen
   Specializovaný výcvik chirurga
• Zdroj: www.ipvz.cz
Interní kmen
Specializovaný výcvik internisty
Internista - kurzy
       Kvalifikační dohoda

• Zaměstnavatel se zavazuje pokrýt z vlastních zdrojů
 náklady na specializační vzdělávání
• Zaměstnanec se zavazuj pět let po získání specializační
 způsobilosti zůstat v pracovním poměru u
 zaměstnavatele, jinak je povinen zaplatit
 zaměstnavateli všechny náklady na vzdělávání
• Umožněna platným Zákoníkem práce z r. 2006
• Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci prohlubování
 kvalifikace (specializační vzdělávání) nařídit
• Zaměstnanec nemá povinnost na kvalifikační dohodu
 přistoupit (teoreticky)
      Rezidenční místa

• MZČR rozdělí mezi akreditovaná pracoviště
 omezený počet tzv. rezidenčních míst
• Akreditované zařízení výběrovým řízením
 vybere vhodného rezidenta (absolventa či
 lékaře s krátkou praxí)
• Akreditované pracoviště dostává ze státního
 rozpočtu měsíční dotaci na vzdělávání daného
 rezidenta
     Rezidenční místo
             MZČR
            Základní plat

Zaměstnavatel                   Rezident
        Závazek setrvat u zaměstnavatele
Rezidenční místo – stabilizační dohoda
• Rezident se zavazuje:
 – Složit atestační zkoušku do n + 3let od zahájení
  vzdělávání
 – Vykonávat povolání lékaře v ČR v daném oboru
  specializačního vzdělávání po dobu 5let po získání
  specializace
• V opačném případě musí hradit náklady
 vynaložené na jeho vzdělávání ze státního
 rozpočtu v poměrné výši
   Rezidenční místo - výhody

• Lékař má od počátku jasně stanovený
 harmonogram přípravy – dospěje k atestaci
 zpravidla rychleji
• Má větší šanci, že mu nebudou stáže
 zkracovány
• Může po atestaci přejít k jinému
 zaměstnavateli v ČR
         PhD studium
Formy studia:
 - prezenční (se stipendiem)
- kombinovaná (bez stipendia)
Prezenční forma:
- Lékař je zaměstnán v nemocnici na částečný
  úvazek (0,1-0,5)
- Náleží mu studijní stipendium
- Závisí na jeho školiteli, jakou výši úvazku mu
  započte do specializačního vzdělávání
          PhD studium
Výhody:
- Možnost získat titul PhD a přitom dojít k atestaci v
 nejkratším možném čase
- Lepší podmínky pro zahájení akademické kariéry
- Zpravidla není nutná kvalifikační dohoda
Nevýhody:
- Nejistota v započítávání praxe do specializačního vzdělávání
- Často vyžadována přítomnost na pracovišti po celou
 standardní pracovní dobu
- Zpravidla nižší finanční ohodnocení (CAVE: služby!)
- Potencovaná závislost na školiteli
- ……
      Fakultní nemocnice
•  Výhody:
- Snadná dostupnost specializovaných stáží
- Dostupnost nejmodernějších postupů
- Méně častá personální krize
- Možnost výběru superspecializovaných oborů
•  Nevýhody:
- Často pouze krácené PhD úvazky
- Více zájemců o jednu pracovní pozici
- Nezájem nadřízených na dokončení specializačního
 vzdělávání
- Paradoxně horší praktická příprava
         Okresní nemocnice
  Výhody:
- Nedostatek lékařů – lepší postavení
- Větší možnost samostatné realizace, možnost operovat
- Lepší přehled o šíři oboru – není superspecializace
- Lepší zaměstnanecké výhody (ubytovna, …)
- Platové podmínky často srovnatelné s akademickými centry
  Nevýhody:
- Nedostatek lékařů – větší množství služeb
- Více zodpovědnosti, větší tlak na přesčasovou práci?
- Absence superspecializované péče
- Obtížnější cesta k atestaci – stáže na vyšších pracovištích
- Podmínky včetně finančních často nedopovídají situaci na trhu práce
         Strategie výběru oboru
•  alergologie a klinická    •  kardiochirurgie       •  praktické lékařství pro děti
  imunologie          •  kardiologie           a dorost
•  anesteziologie a intenzivní  •  klinická biochemie     •  psychiatrie
  medicína           •  klinická onkologie     •  radiační onkologie
•  cévní chirurgie        •  lékařská genetika      •  radiologie a zobrazovací
•  dermatovenerologie      •  lékařská mikrobiologie     metody
•  dětská chirurgie       •  nefrologie         •  rehabilitační a fyzikální
•  dětské lékařství                         medicína
                 •  neurochirurgie       •  revmatologie
•  diabetologie a        •  neurologie
  endokrinologie                        •  soudní lékařství
•  gastroenterologie geriatrie  •  nukleární medicína     •  traumatologie
•  gynekologie a porodnictví   •  oftalmologie        •  urologie
•  hematologie a transfúzní   •  ortopedie          •  vnitřní lékařství
  lékařství           •  otorinolaryngologie     •  všeobecné praktické
•  hygiena a epidemiologie    •  patologie            lékařství
  chirurgie           •  plastická chirurgie
•  infekční lékařství        pneumologie a ftizeologie
  Obory všeobecně nedostatkové

•  Anesteziologie a intenzivní medicína
•  Patologie
•  Radiologie
•  Geriatrie
•  Rehabilitace
•  Hematologie a transfusní lékařství
•  Klinická biochemie
•  Lékařská mikrobiologie
               Nástavbové obory
•  angiologie                 •  intervenční radiologie
•  dětská a dorostová psychiatrie       •  klinická farmakologie
•  dětská dermatovenerologie          •  klinická osteologie
•  dětská endokrinologie a diabetologie    •  klinická výživa a intenzivní metabolická péče
•  dětská gastroenterologie a hepatologie   •  koloproktologie
•  dětská kardiologie             •  korektivní dermatologie
•  dětská nefrologie              •  maxilofaciální chirurgie
•  dětská neurologie              •  medicína dlouhodobé péče
•  dětská onkologie a hematologie       •  návykové nemoci
•  dětská otorinolaryngologie         •  neonatologie
•  dětská pneumologie             •  neuroradiologie
•  dětská radiologie              •  onkogynekologie
•  dětská revmatologie             •  onkochirurgie
•  dětská urologie               •  paliativní medicína a léčba bolesti
•  dorostové lékařství             •  perinatologie a fetomaternální medicína
•  epidemiologie                •  popáleninová medicína
•  foniatrie                  •  posudkové lékařství
•  gerontopsychiatrie             •  pracovní lékařství
•  hrudní chirurgie              •  reprodukční medicína
•  hygiena dětí a dorostu           •  sexuologie
•  hygiena obecná a komunální         •  tělovýchovné lékařství
•  hygiena výživy a předmětů běžného užívání  •  urgentní medicína
•  hyperbarická a letecká medicína       •  urogynekologie
•  intenzívní medicína
Strategie kontaktování zaměstnavatele

• Výběr oboru
• Žádat včas
• Pečlivě zpracovaná žádost, nepodceňovat
 formality
• Využití kontaktů či různých forem protekce
• Připravit se na vstupní pohovor
• Zjištění personální situace v konkrétních
 nemocnicích
    Oslovování zaměstnavatele

• První kontaktování zaměstnavatele
 –  většinou písemně
 –  adresovaný na primáře příp. personální oddělení
 –  v případě kliniky přednosta i primář
 –  průvodní dopis + CV
• Strukturované CV
 – nezapomenout na odborné stáže a aktivity
 – zmínit i aktivity, zkušenosti a ocenění zdánlivě
  nesouvisející
 – nepodcenit grafickou stránku
     Obvyklý vstupní pohovor
•  Jakou máte motivaci dělat daný obor?
•  Čeho chcete dosáhnout?
•  Co můžete nabídnout za přínos?
•  Na jaké pracovní podmínky jste ochoten
  přistoupit?
  - výše úvazku
  - kvalifikační dohoda/PhD/Rezidenční místo?
• Prostor na dotazy:
  - Ptejte se!
 Strategie při vstupním pohovoru

Správný odhad personální situace nám pomůže
 zvolit správnou strategii.
• Otázka na náplň pracovní činnosti.
• Jak probíhají služby? Kolik je přesčasové
 práce?
• Finanční ohodnocení?
• Smlouva na dobu určitou?
• Zaměstnanecké výhody – opatrně! (spíše
 ubytování apod.)
  Konkrétní kroky při nástupu do
       zaměstnání
• Doložení
 • Trestní bezúhonnosti
 • Odborné způsobilosti
• Vstupní prohlídka závodním lékařem
• Zažádat o zařazení do specializačního
 vzdělávání v daném oboru (CAVE: přeřazení do
 vyšší platové třídy) – Lékařské fakulty?
• Přihlášení se k členství do ČLK v daném
 okresním sdružení.
     Nástup do zaměstnání

• Zkušební doba (nejdéle 3měsíce)
• Právo používat titul MUDr. dnem složení
 poslední části státní rigorosní zkoušky – nikoliv
 promocí (diplom není třeba)
      Nějaké dotazy?


Blok B)
1. finanční stránka
2. přesčasová práce – služby
3. právní postavení lékaře v nemocnici,
   kompetence, zodpovědnost…
          Finance
Složky platu
• Tarifní plat
• Osobní příplatek
• Mimořádné odměny
• Práce přesčas
• Pracovní pohotovost
• Ostatní
Ostatní zdroje
• Studijní stipendium
• Výuka
• …
                 Tarifní plat
 Roky      Třída
 započitatelné  červeně: nástupný plat lékaře,
 praxe      fialově: plat lékaře po zapsání do oboru
         zeleně: plat lékaře před atestací, který je v praxi 6. rok,
          modře: plat lékaře po složení atestace

          10      11     12     13     14     15

1 Do 1 roku     15 960    17 340   18 790   20 370   22 110   24 000

2 do 2 let     16 560    17 990   19 490   21 150   22 940   24 910

3 do 4 let     17 200    18 690   20 240   21 950   23 810   25 850

4 do 6 let     17 850    19 390   20 990   22 770   24 710   26 820
  Přesčasová práce a pracovní pohotovost
• Zaměstnavatel může nařídit 8 hodin práce přesčas týdně a 150 hodin
 ročně
• Ostatní práci přesčas nad limit 150 hodin ročně může zaměstnavatel
 nařídit zaměstnanci jen po vzájemné dohodě.
• Ročně můžete pracovat do limitu 8 hodin týdně - když odpracujete v
 roce 52 týdnů můžete pracovat 416 hodin práce přesčas
• Do limitu nespadá práce, za kterou dostanete náhradní volno
• V ČR dočasná výjimka do 31. 12. 2013 z evropské směrnice – lékař,
 dohodnout se zaměstnavatelem až na 832 přesčasových hodin za rok
• Pracovní pohotovost na pracovišti může být konána zaměstnancem v
 maximální délce 400 hodin v kalendářním roce
        Kompetence lékaře

 Stanovuje zaměstnavatel ve svých vnitřních předpisech
 (často však i ústně nadřízeným)
 Vnitřní předpisy omezeny legislativou – zákony
 Omezení ze strany zdravotních pojišťoven: preskripce a
 úhrada určitých výkonů je omezena na lékaře s určitou
 specializovanou způsobilostí (např. berle může předepsat
 pouze ortoped a neurolog atd.)
 Pokud by došlo nesprávným postupem začínajícího lékaře
 k nějaké škodě, byly by zkoumány podmínky pro vznik
 odpovědnosti jak u něho samotného, tak u vedoucího
 oddělení či u pracovníka pověřeného dohledem nad prací
 absolventa.
          Odkazy

• www.ipvz.cz (programy specializačního
 vzdělávání)
• www.mzcr.cz (legislativa, připravované změny)
• www.mladilekari.com
         Dotazy?

Blok C)
1. Představení sdružení Mladí lékaři
2. Jaké změny ve specializační přípravě nás
  čekají, jaký je stav jednání s ministrem
  zdravotnictví
3. Možnosti zapojení do činnosti sdružení, valná
  hromada
       Mladí lékaři, o.s.

Programové cíle:
- Hájit zájmy mladých lékařů ve zdravotnické politice
- Poskytovat pro svoje členy informační servis a
 podporu při řešení různých životních situacích
- Komunikační základna mezi mladými lékaři navzájem
              Ministerstvo zdravotnictví Zdravotní pojišťovny                  Odborné společnosti                                 Česká lékařská
                                  komora
Fakultní nemocnice
                               Lékařský odborový
                                  klub  Krajské nemocnice                    Atestovaní lékaři                      Lékaři neatestovaní
        Pacienti
   Aktuálně probíhající jednání
1. Změny v nastavení systému specializačního
  vzdělávání
   - Revize současných programů specializačního vzdělávání za
     účasti zástupců mladých lékařů v akreditačních komisích
   - Zvýšení prostupnosti novějších a starších systémů vzdělávání
2. Omezení smluvních závazků vůči
  zaměstnavatelům a státu
   - Zrušení kvalifikačních dohod a stabilizačních smluv v rámci
     rezidenčních míst
3. Změna zneužívání systému PhD studia
    II. Sněm Mladých lékařů
• Členem se mohou stát i studenti 5.a 6.ročníku
• Orgány předseda a předsednictvo jsou voleny
 na každoročním sněmu


        6. listopadu 2011
     1. lékařská fakulta UK v Praze
           Od 13:00
Blok D)
1. pracovní příležitosti v EU – souhrn
2. pracovní příležitosti v USA
3. vlastní zkušenosti z USA
4. strategie žádání o stáž či vědeckou pozici v
  USA
    Pracovní příležitosti v EU
• Výhody
Finanční podmínky
Možnost započítání praxe do předatestační přípavy
 v ČR (na rozdíl od stáží ve třetích zemích)
Možnost zvolit si pracovní podmínky
• Nevýhody
Omezená prostupnost vzdělávacích systémů –
 potíže s uznáváním atestací
Kulturní a jazyková bariéra
Většinou menší regionální nemocnice v pohraničí
          Země

Nejčastěji využívané:
• Německo
• Švédsko
• Británie + Irsko
           Lékař v USA
 Výkon lékařského povolání pomíněn:
- Složení zkoušky USMLE
- Rezidentura a Fellowship
- Systém „Match“
Nevýhody:
- Handicap značky „Eastern Europe“
- Někdy extrémně náročné pracovní podmínky
- Ostrá konkurence, vysoké pracovní nasazení
Výhody:
- Nejkvalitnější programy postgraduálního vzdělávání na světě
- Kontakt s medicínou „TOP quality“
- Zcela jiný systém zdravotní péče
- Po získání specializace velmi vysoké finanční ohodnocení
    Žádost o pozici lékaře v USA

 Důkladné seznámení se systémem – předchozí znalost
prostředí nutná
 Složení zkoušky USMLE
 Doporučující dopisy nejen z Evropy, ale hlavně z USA
 Vědecká aktivita téměř podmínkou
 Prokázání vysoké motivace a snahy dosáhnout
nejvyšších standardů
Pozice vědeckého pracovníka v USA

- Výhody:
- Nejlepší podmínky pro rozjezd vědecké kariéry
- Bezkonkurenční platové podmínky a
 zaměstnanecké výhody ve srovnání s EU
- Snadno dostupné pracovní pozice pro cizince
- Možnost nastartování klinické kariéry v USA
- Nevýhody:
- Obrovská konkurence
- Vysoké pracovní nasazení
 Postup při hledání vědecké pozice

• Najděte si výzkumnou oblast, která Vás nejvíce
 zajímá
• Zkontaktujte vedoucího pracovníka
• Prodejte se
• Přiložte doporučující dopisy
• Zajistěte si placenou - grantovanou pozici
Děkuji za pozornost!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/30/2012
language:Czech
pages:50