Granesina Kriteriji elementi postupci vrednovanja HJ

Document Sample
Granesina Kriteriji elementi postupci vrednovanja HJ Powered By Docstoc
					Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja
 hrvatskoga jezika u OŠ Granešina, Zagreb

                          Aktiv učiteljica hrvatskoga jezika:
                                    voditeljica Anita Poslon, prof.
                                          Marija Banić, prof.
                                          Ana Domjan, prof.
                                         Katarina Drmić, prof.
                                         Branka Šantak, prof.
                                         Mirjana Lozić, prof.

          U Zagrebu 24. studenog 2010.
       Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 5.                 Područje: Hrvatski jezik

         Hrvatski jezik (prošlost,       Nepromjenjive vrste          Imenice              Pridjevi             Zamjenice           Brojevi          Glagoli        Subjekt i
                                                            (određeni i neodređeni oblik
 Ocjena


         sadašnjost, dvojezičnost)          riječi           (Sklonidba imenica)                                                                   predikat
                                                              pridjeva; sklonidba i
                                                             stupnjevanje pridjeva)

        Učenik ne razumije razliku između   Učenik ne razumije razliku    Učenik ne prepoznaje      Učenik ne prepoznaje pridjeve u    Učenik ne prepoznaje    Učenik ne može prepoznati   Učenik ne može    Učenik u rečenici ne
        jednojezičnoga i dvojezičnoga     između promjenjivih i      imenice u tekstu. Ne zna    tekstu. Ne razumije razliku      zamjenice. Ne razumije   brojeve u tekstu. Ne      odrediti glagolski  zna prepoznati
 nedovoljan
        ovladavanja hrvatskim jezikom, ne   nepromjenjivih riječi. Na    nabrojiti padeže s padežnim   između određenog i neodređenog    razliku između govorne,  razumije razliku između    broj i glagolsku   predikat i subjekt.
        razumije ulogu službenoga jezika    primjerima ne uočava       pitanjima.           oblika pridjeva. Ni uz učiteljičinu  sugovorne i negovorne   glavnoga i rednoga broja.   osobu glagolu.
        niti manjinskoga jezika. Ne      nepromjenjive riječi.                      pomoć ne može sklanjati niti     osobe.           Ne piše brojeve u skladu s   Teško prepoznaje
        razlikuje zavičajne idiome niti ih                                   komparirati pridjeve.                      pravopisom.          glagole u rečenici.
        prepoznaje u tekstu.
        Učenik se uz učiteljičinu pomoć    Učenik se uz učiteljičinu    Učenik u tekstu prepoznaje   Učenik uz pomoć pronalazi       Učenik uz učiteljičinu   Učenik uz učiteljičinu     Učenik uz pomoć    Učenik uz
        prisjeća razlike između        pomoć dosjeća što su i koje   imenice. Uz pomoć može     pridjeve u tekstu određuje im     pomoć u tekstu       pomoć pronalazi brojeve u   mijenja glagole po  učiteljičinu pomoć
        jednojezičnoga i dvojezičnoga     su nepromjenjive vrste riječi.  nabrojit padeže s padežnim   vrstu te ih komparira.        prepoznaje osobne     tekstu te ih razvrstava na   glagolskim      može odrediti
        ovladavanja hrvatskim jezikom,     Samo ih uz pomoć može      pitanjima, ali ih ne zna    Reproducira, ali ne razumije     zamjenice u nominativu,  glavne i redne. Ni uz     osobama u oba     predikat i subjekt
 dovoljan
        kao i uloge službenoga i        prepoznati na primjerima.    primijeniti na primjerima.   razliku između određenog i      ali im ne može odrediti  pomoć ne može sklanjati    broja, ali ih na   (samo izrečeni).
        manjinskoga jezika. Uz pomoć                                      neodređenog pridjeva. Ni uz      osobu i broj.       brojeve. Griješi u pisanju   tekstu ne može
        razlikuje zavičajne idiome i                                      pomoć ne može pridjevu odrediti                 brojeva.            odrediti.
        prepoznaje ih u tekstu.                                         padež.
        Učenik bez pomoći učiteljice zna    Učenik samostalno definira    Učenik je ovladao nazivima   Učenik reproducira naučene      Učenik samostalno     Učenik samostalno       Učenik        Učenik samostalno
        reproducirati pojmove, ali bez     nepromjenjive vrste riječi i   padeža i padežnim pitanjima   primjere određenih i neodređenih   reproducira pojam     prepoznaje brojeve na     samostalno      definira pojmove, no
        njihovoga razumijevanja u       uglavnom ih samostalno      na razini reprodukcije. Na   pridjeva, ali razliku ne razumije u  zamjenice, ali ga ne    primjerima, razvrstava ih   mijenja glagole po  ima teškoća u
        potpunosti. Reproducira primjere    prepoznaje u tekstu, ali     primjerima često griješi,    potpunosti. Samostalno        razumije u potpunosti.   na glavne i redne, ali ne   glagolskim      njihovoj primjeni u
        zavičajnih idioma koji su obrađeni   ponekad miješa promjenjive i   postavlja kriva padežna     komparira pridjeve, no griješi u   Zna nabrojiti zamjenice,  može samostalno objasniti   osobama u jednini   rečenici. Izostavlja
        na satu ili spomenuti u udžbeniku,   nepromjenjive vrste riječi.   pitanja.            nepravilnoj komparaciji. Uz      ali često griješi pri   razliku u njihovu značenju.  i množini,      pomoćne glagole
        ali se ne snalazi na novom,      Griješi u imenovanju                       učiteljičinu pomoć pridjevima     određivanju osobe koju   Uz pomoć uspijeva       prošlosti,      prilikom
        nepoznatom tekstu. Nije u       nepromjenjivih riječi.                      može odrediti padež.         zamjenice zamjenjuju i   sklanjati brojeve.       sadašnjosti i     određivanja
        potpunosti osvijestio razliku                                                         broja. Uz pomoć                      budućnosti, a uz   predikata te ima
        službenoga jezika i zavičajnoga                                                        uspijeva zamijeniti                    pomoć uspijeva i   teškoća s
 dobar
        idioma jer u govoru i pismu koristi                                                      imenice, pridjeve i                    u tekstu odrediti   određivanjem
        dijalektizme.                                                                 brojeve zamjenicama.                   osobu i broj.     neizrečenoga
                                                                                                                       subjekta.
        Učenik je usvojio ključne pojmove   Učenik je ovladao        Učenik je na očekivanoj     Učenik je na razini          Učenik prepoznaje,     Učenik je uglavnom       Učenik je usvoji   Učenik samostalno
        na očekivanoj razini razumijevanja i  nepromjenjivim riječima na    razini ovladao sklonidbom    prepoznavanja, razumijevanja i    razumije i primjenjuje   ovladao brojevima kao     gradivo na razini   određuje predikat i
        primjene. Za svaki pojam iznosi    razini samostalnog        imenica. Postavlja ispravna,  primjene ovladao komparacijom i    naučene pojmove.      vrstom riječi, razumije    prepoznavanja,    subjekt, rijetko
        vlastite primjere. Ponekad se u    prepoznavanja,          proširena padežna pitanja.   sklonidbom pridjeva te        Zamjenicama uglavnom    razliku između glavnih i    razumijevanja i    izostavlja pomoćne
        govoru i pismu služi zavičajnim    razumijevanja i primjene.    Ponekad miješa dativ i     razlikovanjem određenog i       samostalno određuje    rednih brojeva. Samostalno   primjene. Vrlo    glagole. Teškoće mu
 vrlo dobar
        idiomom.                Samostalno ih određuje i     lokativ. Rijetko griješi u   neodređenog pridjeva. Rijetko     osobe koje zamjenjuju te  sklanja brojeve, ali      rijetko griješi u   predstavljaju
                           imenuje. Ponekad griješi u    uporabi padežnih oblika u    griješi u određivanju padeža i    broj. Uglavnom       ponekad griješi u sklonidbi  određivanju      rečenice s više
                           uporabi prijedloga s(a), k(a)  govoru i pismu.         stupnja pridjeva te u uporabi     samostalno zamjenjuje   i uporabi brojeva dva, tri i  glagolske osobe,   subjekata.
                           te priloga gdje, kamo, kuda.                   neodređenoga oblika pridjeva.     imenice, pridjeve i    četiri.            broja i vremena.
                                                                               brojeve.
        Učenik samostalno definira,      Učenik samostalno        Učenik je u potpunosti     Učenik samostalno određuje i     Učenik samostalno     Učenik je u potpunosti     Učenik        Učenik samostalno
        zaključuje i povezuje gradivo. Služi  prepoznaje, definira,      ovladao sklonidbom padeža    pronalazi vlastite primjere      definira, zaključuje i   ovladao brojevima kao     samostalno      primjenjuje i
        se dodatnim izvorima znanja.      razlikuje, analizira i      na razini prepoznavanja,    određenih i neodređenih oblika    povezuje gradivo. Bez   vrstom riječi, samostalno   definira,       povezuje gradivo.
        Naučeno samostalno primjenjuje u    zaključuje gradivo. Ne      definiranja, razlikovanja,   pridjeva te ih pravilno        teškoća pronalazi     ih sklanja, ne griješi ni u  zaključuje,      Samostalno
        govoru i pismu.            miješa promjenjive i       analize i zaključivanja. Ne   upotrebljava u govoru i pismu.    zamjenice u tekstu,    sklonidbi brojeva ni u     primjenjuje i     određuje i
                           nepromjenjive riječi.      griješi u određivanju padeža,  Samostalno određuje padeže uz     određuje im osobu i broj  uporabi brojeva u skladu s   povezuje gradivo.   gramatički opisuje
                           Pravilno ih upotrebljava u    prepoznaje jednake oblike    pomoć proširenih padežnih       te ih pravilno rabi u   pravopisom.          Ispravno       gl. predikat i
                           govoru i pismu.         riječi u različitim padežima  pitanja. U govoru i pismu       govoru i pismu.                      upotrebljava     subjekt.
                                            te se ispravno služi padežnim  pravilno rabi padežne nastavke                                 glagolske osobe u
                                            oblicima u govoru i pismu.   određenih i neodređenih pridjeva.                                govoru i pismu.
                                                            Samostalno komparira pridjeve,
odličan
                                                            razumije njihove odnose u
                                                            stupnjevanju te pravilno rabi
                                                            komparative i superlative.
       Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 5.                   Područje: Jezično izražavanje

          Veliko početno slovo       Subjektivno i objektivno        Subjektivno i        Pripovijedanje u          Stvaralačko         Rečenični        Interpretativno        Književni i
          (nazivi kontinenata,         pripovijedanje         objektivno opisivanje        1. i 3. osobi         prepričavanje         znakovi        čitanje književnih       neknjiževni
 Ocjena
           država, zemalja,                              osobe                                                         tekstova           tekstovi
          naroda i naseljenih
             mjesta)
         Učenik nije usvojio pravila o    Učenik ne razumije razliku     Učenik ne razumije razliku   Učenik ne razlikuje      Učenik ne zna stvaralački  Učenik ne poznaje      Učenik ne poznaje       Učenik ne razlikuje
         pisanju velikoga početnog      između subjektivnog i        između subjektivnoga i     pripovijedanje u prvoj i    prepričavati.        pravilo o stavljanju    vrjednote govorenoga     književne i
         slova u nazivima kontinenata,    objektivnog pripovijedanja, ne   objektivnoga opisa osobe, ne  pripovijedanje u trećoj                   zareza ispred veznika a   jezika stoga ne može     neknjiževne tekstove.
 nedovoljan
         država, zemalja, naroda i      može subjektivno i objektivno    može stvarati usmeni i pisani  osobi, tj. ne prepoznaje                  i ali te iza usklika i   prikladno interpretirati
         naseljenih mjesta.         iznositi događaje (usmeno i     subjektivni i objektivni opis  sudionika i promatrača                   riječi u vokativu.     tekstove.
                           pisano).              osobe.             zbivanja.


         Učenik je uglavnom usvojio     Učenik razumije razliku između   Učenik razumije razliku     Učenik razlikuje        Učenik uz učiteljičinu    Učenik reproducira     Učenik uočava razlike u    Učenik reproducira
         pravila o pisanju velikoga     subjektivnoga i objektivnoga    između subjektivnoga i     pripovijedanje u prvoj i    pomoć može stvaralački    pravila o pisanju      doživljaju          pojmove, ali ih ne zna
         početnog slova u nazivima      pripovijedanja, ali naučeno ne   objektivnoga opisivanja     trećoj osobi, ali naučeno   prepričati kratke priče   zareza, ali ih ne      književnoumjetničkoga     prepoznati na
         kontinenata, država, zemalja,    primjenjuje ni u govoru ni u    osobe, ali naučeno ne      ne može primijeniti u     uvođenjem novog događaja   primjenjuje u pismu.    djela s obzirom na      primjerima različitih
         naroda i naseljenih mjesta, ali   pismu.               primjenjuje ni u govoru ni u  vlastitim pisanim       ili novog lika.                     različite govorne       tekstova.
         ih ne zna primijeniti na                        pismu.             radovima i usmenom                                   interpretacije. Slabo
         prikladnim primjerima u skladu                                     pripovijedanju.                                     poznaje vrednote
 dovoljan
         s pravopisom.                                                                                          govorenoga jezika stoga
                                                                                                         loše interpretativno čita.
                                                                                                         Nepravilno artikulira
                                                                                                         glasove č, ć, dž, đ.
         Učenik je usvojio pravila o     Učenik razlikuje subjektivno i   Učenik uz pomoć stvara     Učenik uz učiteljičinu     Učenik gotovo samostalno   Učenik poznaje pravila   Učenik je na prosječnoj    Učenik uglavnom
         pisanju velikoga početnog      objektivno pripovijedanje. Uz    subjektivni i objektivni opis  pomoć preoblikuje       stvaralački prepričava    i primjenjuje ih u     razini ovladao        samostalno razlikuje
         slova u nazivima kontinenata,    pomoć subjektivno i objektivno   osobe (usmeni i pisani). Ne   pripovijedanje u prvoj     događaje uvođenjem      pismu, ali često griješi.  interpretativnim čitanjem.  književne i
         država, zemalja, naroda i      iznosi događaje (usmeno i      pazi na kompoziciju.      osobi u pripovijedanje u    jednog do dva nova                    Čita s nepravilnim      neknjiževne tekstove.
         naseljenih mjesta, ali često    pisano).                              trećoj i obrnuto. Ne pazi   elementa. Ne pazi na                   izgovorom nenaglasnica,    Ne daje vlastite
         griješi u pisanom izražavanju.                                     na kompoziciju         kompoziciju.                       ne poštuje rečenične     primjere.
                                                             pripovijedanja.                                     znakove, ima poteškoća s
 dobar
                                                                                                         artikulacijom glasova č,
                                                                                                         ć, dž, đ.

         Učenik samostalno definira i    Učenik prepoznaje i zna       Učenik prepoznaje i zna     Učenik prepoznaje i zna    Učenik prepoznaje i zna   Učenik samostalno      Učenik je uspješno      Učenik samostalno
         primjenjuje pravila o pisanju    obilježja subjektivnog i      obilježja subjektivnog i    obilježja pripovijedanja    obilježja stvaralačkog    definira i primjenjuje   ovladao interpretativnim   definira, prepoznaje i
         velikoga početnoga slova.      objektivnog pripovijedanja,     objektivnog opisivanja,     u prvoj i trećoj osobi,    prepričavanja. Zna      pravila o pisanju      čitanjem, pravilno se služi  primjenjuje obilježja
         Većinu vlastitih pogrješaka ne   naučeno samostalno primjenjuje   naučeno samostalno       naučeno samostalno       stvaralački prepričavati   zareza. Većinu vlastitih  vrjednotama govorenoga    književnih i
         uočava sam, ali ih osvješćuje i   u govoru i pismu. Rijetko griješi                                 uvođenjem više novih     pogrješaka ne uočava    jezika, griješi jedino u   neknjiževnih tekstova.
 vrlo dobar
                                             primjenjuje u govoru i     primjenjuje u govoru i
         ispravlja na učiteljičin poticaj.  u preoblikovanju subjektivnoga   pismu. Rijetko griješi u    pismu. Rijetko griješi u    elemenata.          sam, ali ih osvješćuje i  izgovoru glasova č, ć, đ i  Daje vlastite primjere.
                           u objektivno pripovijedanje i    preoblikovanju         preoblikovanju                       ispravlja na učiteljičin  dž.
                           obrnuto.              subjektivnoga u objektivno   pripovijedanja iz prve u                  poticaj.
                                             opisivanje i obrnuto.      treću osobu i obrnuto.
         Učenik je ovladao, osvijestio,   Učenik prepoznaje, zna,       Učenik prepoznaje, zna,     Učenik prepoznaje, zna,    Učenik prepoznaje, zna,   Učenik je ovladao,     Učenik je u potpunosti    Učenik prepoznaje,
         usustavio pravila o pisanju     zaključuje i komentira obilježja  zaključuje i komentira     zaključuje i komentira     zaključuje i komentira    osvijestio, usustavio    ovladao interpretativnim   zna, zaključuje i
         velikoga početnoga slova.      subjektivnog i objektivnog     obilježja subjektivnog i    obilježja pripovijedanja    obilježja stvaralačkog    pravila o stavljanju    čitanjem prema kojemu     komentira obilježja
         Sustavno ih primjenjuje u      pripovijedanja, pravilno ih     objektivnog opisivanja     u prvoj i trećoj osobi.,    prepričavanja, pravilno ih  zareza . Sustavno ih    pokazuje izrazitu       književnih i
         pismu. Istražuje i komentira    koristi u govoru i pismu, pazi na  osobe, pravilno ga koristi u  pravilno ih koristi u     koristi u govoru i pismu,  primjenjuje u pismu.    sklonost. Pokazuje visoki   neknjiževnih tekstova.
         pravopisnu problematiku.      kompoziciju. Prepoznaje       govoru i pismu, pazi na     govoru i pismu, pazi na    pazi na kompoziciju. Vrlo  Istražuje i komentira    stupanj usvojenosti      Zamjećuje ulogu
                           subjektivno i objektivno      kompoziciju. Prepoznaje     kompoziciju. Prepoznaje    je originalan u stvaranju  pravopisnu         ortoepske norme.       pridjeva i imenica te
                           pripovijedanje u pripovjednim    subjektivno i objektivno    subjektivno i objektivno    novih sadržaja.       problematiku.                       slikovitih izraza u
                           tekstovima. Samostalno       pripovijedanje u        pripovijedanje u                                                   tekstu.
                           preoblikuje način pripovijedanja.  pripovjednim tekstovima.    pripovjednim
odličan
                                             Samostalno preoblikuje     tekstovima. Samostalno
                                             način opisivanja.        preoblikuje način
                                                             pripovijedanja.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika           Razred: 5.                Područje: Književnost

          Višeznačnost riječi        Obilježja lirike      Obilježja epike      Obilježja lirike (motivi, stih,    Stilska izražajna sredstva          Obilježja drame
 Ocjena

        (preneseno značenje riječi)                    (lik, fabula,       vrste lirskih pjesama)        (personifikacija, epitet,
                                        pustolovni roman)                          onomatopeja, kontrast,
                                                                             usporedba)
       Učenik ne razumije i ne može    Učenik ne raspoznaje     Učenik ne raspoznaje    Učenik ne može samostalno        Učenik ne može samostalno     Učenik ne razlikuje dramu kao poseban
       reproducirati pojmove osnovnog i  obilježja lirike. Ne     obilježja epike. Ne    reproducirati ključne pojmove. Ne    reproducirati ključne       književni rod. Ne uočava obilježja
 nedovoljan
       prenesenog značenja riječi. U   pokazuje interes za      pokazuje interes za    može odrediti vrstu pjesme prema    pojmove. Ne prepoznaje ih u    dramskoga teksta. Ne razlikuje dijalog od
       tekstu ne prepoznaje riječi    čitanje i interpretaciju   čitanje i interpretaciju  temi. Ne razlikuje vezani od      poetskome i pripovjednome     monologa. Ne razumije ulogu didaskalija.
       prenesenoga značenja.       lirskih djela.        epskih djela.       slobodnoga stiha niti vrstu stiha    tekstu.              Ne pokazuje interes za čitanje dramskoga
                                                     prema broju slogova. Ne raspoznaje                    teksta.
                                                     motive.
       Učenik se uz učiteljičinu pomoć  Učenik uz učiteljičinu    Učenik djelomično     Učenik uz pomoć reproducira       Učenik uz učiteljičinu pomoć   Učenik uz pomoć reproducira ključne
       prisjeća razlike između osnovnog  pomoć reproducira       reproducira obilježja   ključne pojmove te razlikuje vezani   reproducira ključne pojmove,   pojmove, prepoznaje dramu kao književni
       i prenesenog značenja. U tekstu  obilježja lirike, ali ih ne  epike. Ne može ih     od slobodnog stiha. Zajedno s      ali ih ne prepoznaje u      rod, razlikuje dijalog od monologa. Uz
 dovoljan
       označenim riječima može odrediti  može prepoznati i       prepoznati na       učiteljicom određuje vrstu lirske    poetskome i pripovjednome     učiteljičinu pomoć objašnjava ulogu
       jesu li u osnovnom ili u      primijeniti na primjerima.  primjerima. Miješa     pjesme i vrste stihova prema broju   tekstu.              didaskalija.
       prenesenom značenju.                       lirska i epska       slogova.
                                        obilježja.
       Učenik sam reproducira pojmove   Učenik uglavnom        Učenik uglavnom      Učenik uglavnom samostalno       Učenik uglavnom samostalno    Učenik uglavnom samostalno definira
       jednoznačnosti i višeznačnosti,  samostalno reproducira    samostalno definira    reproducira ključne pojmove.      definira ključne pojmove, a    ključne pojmove, a uz učiteljičinu pomoć
       ali bez njihovog razumijevanja u  obilježja lirike i uz pomoć  obilježja epike.      Samostalno razlikuje vezani od     uz učiteljičinu pomoć ih     ih prepoznaje u primjerima.
       potpunosti. Ne može vlastitim   ih pronalazi na        Uočava pripovijedanje   slobodnog stiha. Zna definirati vrstu  prepoznaje u primjerima.
       primjerima oprimjeriti       primjerima lirskih      kao temeljni epski     stiha prema broju slogova, ali često
       višeznačne riječi, već samo    pjesama.           postupak, prepoznaje    griješi u primjeni na pjesmi. Navodi
       primjerima iz udžbenika.                     glavne i sporedne     primjere obrađene na satu.
       Višeznačne riječi ne primjenjuje                 likove. Uz učiteljičinu
       prikladno u jezičnim                       pomoć prepoznaje i
       djelatnostima. U govoru i tekstu                 imenuje dijelove
       može uočiti riječ prenesenog                   fabule i uočava
 dobar
       značenja, ali ne može objasniti                 osnovnu misao teksta.
       njezino stvarno značenje.
       Učenik prepoznaje, razumije i   Učenik gotovo         Učenik gotovo       Učenik gotovo samostalno        Učenik gotovo samostalno     Učenik gotovo samostalno prepoznaje,
       primjenjuje naučene pojmove.    samostalno uočava       samostalno uočava     prepoznaje, definira i primjenjuje   prepoznaje, definira i      definira i primjenjuje naučene pojmove.
       Vlastitim primjerima može     obilježja lirike na      obilježja epike u     naučene pojmove. Navodi vlastite    primjenjuje naučene pojmove.   Aktivno sudjeluje u interpretaciji
       oprimjeriti višeznačne riječi.   primjerima lirskih      tekstu. Samostalno     primjere. Aktivno sudjeluje u      Aktivno sudjeluje u        dramskoga teksta.
       Ponekad griješi u uporabi     pjesama. Aktivno       uočava osnovnu misao    interpretaciji lirskih djela.      interpretaciji poetskoga i
       višeznačnih riječi u jezičnim
 vrlo dobar
                         sudjeluje u obradi lirskih  teksta, imenuje                          pripovjednoga teksta.
       djelatnostima.           djela.            dijelove fabule,
                                        uočava poglavlja.
                                        Aktivno sudjeluje u
                                        obradi epskih djela.
       Učenik samostalno zaključuje i   Učenik u potpunosti      Učenik u potpunosti    Učenik u potpunosti prepoznaje,     Učenik sve naučene pojmove    Učenik sve naučene pojmove samostalno
       definira gradivo te ga prikladno  prepoznaje, razumije,     prepoznaje, razumije,   razumije, objašnjava, analizira,    samostalno definira, razumije,  definira, razumije, uočava. Povezuje i
       primjenjuje u jezičnim       objašnjava, analizira,    objašnjava, analizira,   raščlanjuje gradivo. Povezuje i     uočava. Povezuje i komentira   komentira naučeno gradivo pri
       djelatnostima (govorenje,     raščlanjuje lirska      raščlanjuje epska     komentira naučeno gradivo pri      naučeno gradivo pri        interpretaciji novih dramskih tekstova.
       slušanje, čitanje, pisanje).    obilježja. Uočava       obilježja. Vodi iscrpan  interpretaciji novih lirskih pjesama.  interpretaciji novih poetskih i  Povezuje dramski tekst s kazališnim
odličan
                         kratkoću i osjećajnost kao  dnevnik čitanja. Čita                       pripovjednih tekstova.      izražajnim sredstvima.
                         bitne sastavnice u      više od zadanoga.
                         nastajanju lirskih djela.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika             Razred: 5.              Područje: Medijska kultura

              Mediji            Filmski rodovi          Animirani film             Tisak                Kazalište
 Ocjena
       Učenik ne razumije ulogu medija   Učenik ne prepoznaje i ne     Učenik ne prepoznaje i ne   Učenik ne prepoznaje i ne     Učenik ne može prepoznati kazališna
       kao prijenosnika poruke ni tijek   razlikuje filmske rodove. Ne    razlikuje filmske rodove, ne  razlikuje vrste tiska.       izražajna sredstva. Ne pokazuje interes za
 nedovoljan
       priopćajnoga procesa. Ni uz     pokazuje interes za film.     može reproducirati osnovna                    kazalište.
       pomoć ne može razvrstati medije                     obilježja animiranoga filma.
       na tradicionalne i na suvremene.                    Ne pokazuje interes za
                                           gledanje animiranoga filma.
       Učenik uz učiteljičinu pomoć zna   Učenik uz pomoć zna        Učenik uz učiteljičinu     Učenik uz pomoć zna nabrojiti   Učenik na razini dosjećanja, uz
       razvrstati medije na tradicionalne  nabrojiti filmske rodove te    pomoć reproducira osnovna   vrste tiska, ali ih ne zna     učiteljičinu pomoć, zna nabrojiti izražajna
       i na suvremene, no ne može      svaki oprimjeriti primjerima    obilježja animiranog filma.  oprimjeriti.            sredstva, ali ih ne može prepoznati u
 dovoljan
       objasniti tijek priopćajnog     obrađenima na satu.        Ne razlikuje crtani film od                    predstavi.
       procesa.                                lutkarskoga filma.

       Učenik samostalno razvrstava     Učenik uglavnom samostalno     Učenik uglavnom        Učenik uglavnom samostalno     Učenik uglavnom samostalno definira i
       medije, ali mu nije u potpunosti   prepoznaje i razlikuje filmske   samostalno reproducira     prepoznaje i razlikuje vrste    prepoznaje kazališna izražajna sredstva u
       jasna uloga medija kao        rodove.              osnovna obilježja       tiska.               predstavi (scenografiju, kostimografiju,
       posrednika između pošiljatelja i                    animiranoga filma te uz                      rasvjetu).
       primatelja.                               učiteljičinu pomoć
                                           objašnjava razliku između
 dobar
                                           crtanoga i lutkarskoga
                                           filma.
       Učenik je ovladao pojmovima o    Učenik gotovo u          Učenik gotovo u        Učenik gotovo u potpunosti     Učenik je ovladao pojmovima kazališnih
       medijima na razini razumijevanja   potpunostiprepoznaje,       potpunostiprepoznaje,     prepoznaje, definira, razumije,  izražajnih sredstava na razini
       i primjene. Pokazuje interes samo  definira, razumije, objašnjava,  definira, razumije,      objašnjava, , oprimjeruje i    prepoznavanja, razumijevanja i primjene,
       za pojedinu vrstu medija.      , oprimjeruje i primjenjuje    objašnjava, , oprimjeruje i  primjenjuje znanje o tisku, ali  ali ne pokazuje interes za istraživački i
                          znanje o filmskim rodovima,    primjenjuje znanje o      ne pokazuje interes za       stvaralački rad.
 vrlo dobar
                          ali ne pokazuje interes za     animiranom filmu, ali ne    istraživački i stvaralački rad.
                          istraživački i stvaralački rad.  pokazuje interes za
                                           istraživački.


       Učenik u potpunosti prepoznaje,   Učenik u potpunosti        Učenik u potpunosti      Učenik u potpunosti        Učenik u potpunosti prepoznaje, definira,
       definira, razumije, objašnjava, ,  prepoznaje, definira,       prepoznaje, definira,     prepoznaje, definira, razumije,  razumije, objašnjava, , oprimjeruje i
       oprimjeruje i primjenjuje znanje o  razumije, objašnjava, ,      razumije, objašnjava, ,    objašnjava, , oprimjeruje i    primjenjuje znanje o kazališnim
       medijima.              oprimjeruje i primjenjuje     oprimjeruje i primjenjuje   primjenjuje znanje o tisku.    izražajnim sredstvima.
       Samostalno istražuje.        znanje o filmskim rodovima.    znanje o animiranome      Samostalno čita i istražuje.    Samostalno istražuje i stvara.
odličan
                          Samostalno istražuje.       filmu. Samostalno istražuje.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 6.              Područje: Hrvatski jezik

        Vrste zamjenica      Glagoli po vidu i    Nesprezivi glagolski       Prezent    Prošli glagolski oblici  Futur 1. i futur 2.   Glagolski načini      Vrste      Počeci hrvatske
                                                                                    (kondicional i                pismenosti
 Ocjena

                     predmetu radnje     oblici (infinitiv, gl.               (perfekt, aorist,                              predikata
                                  pridjevi) i gl. im.                 imperfekt,                    imperativ)
                                                          pluskvamperfekt)

       Učenik ne razumije,   Ne prepoznaje, ne     Učenik ne prepoznaje,   Ne prepoznaje, ne   Ne prepoznaje i ne     Ne razumije i ne    Ne razlikuje i ne     Ne prepoznaje   Ne razlikuje
       ne prepoznaje, ne    razlikuje i ne zna     ne razlikuje i ne zna   zna definirati     razlikuje prošle      prepoznaje future.   uočava glagolske     predikate. Ne   latinicu, ćirilicu i
       zna definirati      definirati glagole po   definirati nesprezive   prezent. Ne može    glagolske oblike. Ne    Ne zna ih niti     načine.          razlikuje     glagoljicu. Ne zna
 nedovoljan
       zamjenice. Ne zna    predmetu radnje i po    glagolske oblike.     sprezati glagole u   zna definirati prošle   definirati.                   imenski i     ništa o počecima
       sklanjati osobne     vidu.                        prezentu.       glagolske oblike.                              glagolski     hrvatske
       zamjenice.                                                                                    predikat.     pismenosti.

       S teškoćama sklanja   Uz pomoć uspijeva     Uz pomoć prepoznaje    Spreže glagole u    Prepoznaje perfekt i    Uz pomoć        Uz pomoć         Uz pomoć      Razlikuje latinicu,
       osobne zamjenice.    definirati i razlikovati  i razlikuje infinitiv i  prezentu uz pomoć.   vlada oblicima perfekta  prepoznaje futur    prepoznaje        uočava       ćirilicu i
       Uz pomoć definira    glagole po vidu i     gl. pridjeve, definira  Može definirati i   pomoćnih glagola.     prvi i drugi, ali ih  imperative, iskazuje   glagolski     glagoljicu.
       zamjenice, ali ih ne   predmetu radnje.      infinitivne završetke i  prepoznati prezent.  Može definirati neke    ne piše niti      zapovijed i molbu     predikat.     Prepoznaje pismo
       prepoznaje u tekstu.                tvori glagolske                 prošle glagolske oblike.  izgovara pravilno.   imperativom.                 kojim je pisan
 dovoljan
                                 pridjeve.                    Prepoznaje jednostavne              Prepoznaje                  tekst. Zna samo
                                                          i složene glagolske                kondicionale.                neke podatke o
                                                          oblike.                                            Baščanskoj ploči.
       U tekstu djelomično   Može definirati,      Prepoznaje i tvori    Prepoznaje prezent,  Prepoznaje oblike     Uočava i        Razumijeva značenje    Definira      Zna osnovne
       prepoznaje        razlikovati i       glagolske pridjeve, ali  usvojio prezent    perfekta i prikladno ga  prepoznaje future,   i tvorbu imperativa i   imenski i     podatke o
       zamjenice. Uspijeva   prepoznati glagole po   ih ne rabi pravilno.   pomoćnih glagola,   rabi u govoru i pismu.   pravilno ih piše i   kondicionala.       glagolski     Baščanskoj ploči i
       sklanjati osobne     vidu i predmetu      Razlikuje i pravilno   spreže glagole uz   Uz pomoć prepoznaje i   izgovara. Spreže    Prepoznaje glagolske   predikat, ali ih  prvoj tiskanoj
       zamjenice.        radnje. Uočava i      rabi infinitiv i     poteškoće. Katkad   ostale prošle oblike,   glagole u futuru    načine u tekstu. Ne    rijetko      knjizi.
       Prepoznaje        razlikuje najčešće     glagolsku imenicu.    ne rabi prezent    razlikuje jednostavne i  prvom.         rabi uvijek pravilno   prepoznaje u
       naglašene i       vidske parnjake.                   prikladno u govoru i  složene gl. oblike.                kondicionale u      rečenici.
       nenaglašene oblike                              pismu.                                  govoru i pismu.
 dobar
       zamjenica.

       Učenik definira,     Bez poteškoća       Prepoznaje, tvori i    Bez poteškoća     Učenik samostalno     Razumije značenja   Razlikuje         Razumije i     Zna gotovo sve
       prepoznaje i       razlikuje i prepoznaje   pravilno rabi gl.     spreže glagole u    prepoznaje prošle     i tvorbe futura. Bez  istoobličnice       uglavnom bez    podatke o
       razumije zamjenice.   glagole po vidu i     pridjeve i gl. imenice.  prezentu, razlikuje  glagolske oblike.     teškoća ih uočava i  imperativa i prezenta   teškoća      spomenicima
       Bez poteškoća      predmetu radnje.      Razlikuje i pravilno   prezent pomoćnih    Uspješno zamjenjuje    spreže glagole u    u rečenici. Pravilno   prepoznaje     hrvatske
       sklanja osobne      Uočava i razlikuje     rabi infinitiv.      glagola. Prikladno   aorist, imperfekt i    futuru. Uglavnom    tvori, prepoznaje i    predikate.     pismenosti.
 vrlo dobar
       zamjenice.        najčešće vidske      Razumije ulogu      rabi prezent u     pluskvamperfekt      pravilno        koristi glagolske
                    parnjake. Rabi glagole   infinitiva u tvorbi    govoru i pismu.    perfektom.         zamjenjuje futur    načine.
                    po predmetu radnje u    glagolskih oblika i u                            drugi svršenim
                    skladu s normom.      dopuni glagola.                               prezentom.
       Učenik samostalno    Učenik razumije,      Bez poteškoća       Razumije i bez     Samostalno i bez      Razumije,       Bez poteškoća       Razumije,     Izvrsno usvojio
       prepoznaje, definira,  prepoznaje, razlikuje i  prepoznaje, razlikuje,  poteškoća       poteškoća prepoznaje i   prepoznaje i tvori   uočava, razumije     prepoznaje i    gradivo o
       razlikuje, analizira i  analizira glagole po    tvori, rabi i analizira  prepoznaje prezent,  razumije prošle      futur 1. i 2.     razlikuje, tvori i rabi  analizira     počecima hrvatske
       zaključuje gradivo.   vidu i predmetu      nesprezive gl. oblike i  spreže glagole u    glagolske oblike,     Pravilno        glagolske oblike.     predikate.     pismenosti. Zna
       Naučenim se služi u   radnje. S lakoćom daje   gl. imenice.       prezentu i uvijek   prikladno ih rabi u    zamjenjuje futur 2.               Navodi vlastite  sve važne
       govoru i pismu.     vlastite primjere.                  prikladno rabi     govoru i pismu.      svršenim                     primjere.     povijesne podatke.
odličan
                                              prezent u govoru i                prezentom i
                                              pismu.                      preoblikuje prezent
                                                                       u oba futura.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 6.               Područje: Jezično izražavanje

         Veliko početno slovo     Rečenični i pravopisni     Prepričavanje        Razgovor        Portret       Opis otvorenoga i     Dramatizacija    Interpretativno čitanje
                                       (stvaralačko,                                           pripovjednoga
 Ocjena

                           znakovi                                            zatvorenoga prostora                 i krasnoslov
                                         sažeto)                                              teksta       Učenik ne zna pravila o     Ne poznaje, ne razumije   Ne može niti uz      Ne razlikuje      Ne razlikuje vanjski  Ne zna opisati      Ne zna preoblikovati  Čita s poteškoćama i bez
       pisanju velikog početnog     trotočje, izostavnik,    pomoć stvaralački     službeni i privatni  od unutarnjeg opisa   otvoreni i zatvoreni   pripovjedni tekst u   izražajnosti, ne zna
       slova. Pravilno piše samo    crticu, zagradu, ne     prepričati tekst niti   razgovor. Ne      lika. Ne zna opisati  prostor.         dramski.        krasnosloviti.
 nedovoljan
       najjednostavnije primjere.    primjenjuje ih u pisanju.  ga sažeti.        sudjeluje u      lik.
                                                   razgovoru.


       Učenik zna neka pravila o    Samo uz pomoć        Uz pomoć sažeto      Razlikuje primjere   Uz pomoć razlikuje   Pokušava opisati     Uz pomoć uspijeva    Čita uz manje teškoće, ne
       pisanju velikog početnog     uspijeva razlikovati    prepričava glavne     službenog i      vanjski od       otvoreni i zatvoreni   preoblikovati      zna izraziti doživljaj
       slova, ali griješi u primjeni.  rečenične i pravopisne   događaje i bitne     privatnog       unutarnjeg opisa    prostor. Nema plan    pripovjedni tekst u   teksta prikladnim
                        znakove. Pravilno piše   pojedinosti.       razgovora.       lika. Uz pomoć     opisa.          vrlo jednostavan    interpretativnim
 dovoljan
                        samo najjednostavnije                            opisuje lik.                   dramski.        čitanjem. Krasnoslovi uz
                        primjere.                                                                       poteškoće.

                        Razlikuje rečenične i    Može bez pomoći      Navodi vlastite    Razlikuje vanjski od  Nepotpun plan opisa   Dramatizira       U čitanju ne izražava
       Učenik poznaje većinu      pravopisne znakove,     sažeti tekst, ali treba  primjere situacija u  unutarnjeg opisa    pa opis otvorenog i   pripovjedni tekst    uvijek doživljaj teksta.
       pravila o pisanju velikog    djelomično razumije     pomoć u          kojima se vodi     lika. Stvara plan    zatvorenog prostora   koristeći dijalog i   Krasnoslovi uz manje
       početnog slova i djelomično   njihovu upotrebu i     prepričavanju s      službeni i privatni  opisa, pokušava     nije skladan. Ne     monolog.        teškoće. Ne poštuje
       ih primjenjuje. Koristi     uglavnom ih pravilno    promjenom         razgovor.       portretirati lik, ali  poštuje dosljedno                uvijek vrednote
       pravopis uz poticaj.       piše.            gledišta.                    nije dosljedan u    gramatička i                   govorenog jezika.
 dobar
                                                              opisivanju.       pravopisna pravila.

                        Razumije rečenične i    Samostalno        Usvojio pravila    Samostalno       Na temelju plana     Uspješno dramatizira  Uglavnom uspješno
       Učenik razumije većinu      pravopisne znakove,     oblikuje sažetak     dobrog i kulturnog   portretira lik na    opisa stvara dobar    pripovjedni tekst    interpretativno čita i
       pravila o pisanju velikog    pravilno ih piše i     (usmeno i pisano).    razgovora. Rado    temelju prethodno    opis otvorenog i     koristeći dijalog,   krasnoslovi poštujući
       početnog slova i uglavnom    uglavnom ih zna       Prepričava tekst     sudjeluje u      stvorenoga plana.    zatvorenog prostora.   monolog i        vrednote govorenog
       ih dosljedno primjenjuje.    ostvariti u čitanju.    usmeno i pisano      razgovoru na satu.   Uglavnom poštuje    Uglavnom poštuje     didaskalije.      jezika.
 vrlo dobar
       Samostalno se služi                     mijenjajući gledište.              gramatička i      gramatička i       Sudjeluje u
       pravopisom.                                                  pravopisna pravila.   pravopisna pravila.   uprizorenju
                                                                                       dramskog teksta.

                        Učenik u potpunosti     Samostalno i bez     Bez teškoća      Iznimno uspješan u   Iznimno uspješan u    Vrlo uspješan u     S lakoćom i vrlo
       Učenik je ovladao i       razumije i primjenjuje   poteškoća oblikuje    sudjeluje u      portretiranju lika.   opisivanju otvorenog i  dramatizaciji teksta.  uspješno interpretativno
       osvijestio sva pravila o     rečenične i pravopisne   usmeni i pisani      razgovoru poštujući  Poštuje gramatička i  zatvorenog prostora.   Rado sudjeluje u    čita i krasnoslovi.
       pisanju velikog početnog     znakove. Bez teškoća    sažetak i prepričava   vrednote govorenog   pravopisna pravila.   Zapaža detalje, stvara  uprizorenju
       slova. Sustavno ih i bez     primjenjuje naučena     tekst usmeno i      jezika. Ima bogat   Ima bogat rječnik.   skladnu kompoziciju   dramskog teksta,
       poteškoća primjenjuje.      pravila u pisanju i     pisano mijenjajući    rječnik. Spretno se              opisa. Ima bogat     izrađuje scenografiju
odličan
                        čitanju.          gledište.         izražava, poštuje               rječnik.         i kostime.
                                                   temu i svrhu
                                                   razgovora.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika               Razred: 6.               Područje: Književnost

         Usmena narodna      Prozne vrste: crtica,      Povjestice      Stilska izražajna sredstva   Pjesničke slike      Dijalektno        Vrste kitica       Dramski tekst
          književnost        anegdota, vic,                   (ponavljanje, asonanca,                 pjesništvo
 Ocjena


                        povijesni i                        aliteracija
                        znanstveno-
                      fantastični roman
       Ne prepoznaje obilježja   Ne prepoznaje i ne    Ne razumije i ne       Učenik se prisjeća naziva   Ne uočava motive    Ne uočava, ne     Ne razlikuje vrste kitica  Ne uočava obilježja
       usmene narodne       uočava obilježja     prepoznaje obilježja     stilskih izražajnih      u pjesničkim      razumije zavičajne   prema broju stihova niti  dramskog teksta.
       književnosti. Ne      proznih vrsta. Ne     povjestice. Ne sudjeluje   sredstava, ali ih ne zna    slikama i ne      motive i govore.    vrste rima.
 nedovoljan
       sudjeluje u         sudjeluje u        u interpretaciji       definirati niti uočiti u    povezuje ih s
       interpretaciji književnih  interpretaciji      književnih djela.      književnom tekstu.       osjetilima kojima
       djela.           književnih djela.                                   su zamijećeni.

       Prisjeća se osnovnih    Prisjeća se osnovnih   Prisjeća se osnovnih     Učenik definira pojmove i   Uočava pjesničke    Razlikuje pjesme    Uz pomoć se prisjeća i   Uz pomoć se prisjeća
       obilježja usmene      obilježja proznih     obilježja povjestice, ali  uočava ih u poznatim      slike samo u      pisane kajkavskim,   imenuje neke vrste     obilježja dramskog
       narodne književnosti,    vrsta, ali ih ne uočava  ih ne uočava u tekstu.    tekstovima.          poznatim        čakavskim i      kitica i rima.       teksta te uočava samo
       ali ih ne prepoznaje u   u tekstu. Ne razumije   Ne razlikuje povjesticu                   tekstovima.      štokavskim                     neka obilježja u
 dovoljan
       tekstu. Ne razumije     odnose među        od lirske pjesme.                                 narječjem, ali ne                 poznatim tekstovima.
       odnose među likovima.    likovima.                                                  uočava zavičajne
                                                                            motive.
       Uglavnom prepoznaje     Razumije i uočava     Uglavnom razumije i     Učenik razumije i definira   Uglavnom        Uglavnom        Uglavnom prepoznaje     Uglavnom uočava
       osobine usmene       samo neke osobine     uočava obilježja       pojmove, prepoznaje ih u    razumije i uočava   prepoznaje i      vrste rime i imenuje    obilježja i dijelove
       narodne književnosti i   proznih vrsta.      povjestice. Razlikuje ju   poznatim i nepoznatim     pjesničke slike u   razumije suodnos    vrste kitica prema broju  dramskog teksta.
       uočava ih u književnom   Uglavnom razumije     od lirske pjesme.      književnim tekstovima.     poznatim i       zavičajnog govora i  stihova.
       djelu. Uglavnom       postupke likova i     Uglavnom uočava                       nepoznatim       zavičajnih tema i
       uočava postupke likova   njihove odnose.      obilježja pjesničkog i                   tekstovima.      motiva.
 dobar
       i njihove odnose.                   pripovjednog
                                  izražavanja.
       Samostalno uočava      Uglavnom samostalno    Samostalno uočava      Prepoznaje i objašnjava    Samostalno       Samostalno       Samostalno prepoznaje    Samostalno uočava
       osobine usmene       uočava osobine      gotovo sva obilježja     ulogu stilskih izražajnih   uočava gotovo sve   prepoznaje i      i imenuje većinu kitica.  obilježja i dijelove
       narodne književnosti,    proznih vrsta i odnose  povjestice. Komentira    sredstava u književnim     vrste pjesničkih    razumije suodnos    Uočava rimu u        dramskog teksta.
       uočava odnose među     među likovima.      postupke likova.       tekstovima.          slika.         zavičajnog govora i  poznatim i nepoznatim    Prepoznaje dramski
 vrlo dobar
       likovima i komentira    Komentira postupke                                              zavičajnih tema i   tekstovima i imenuje    sukob kao temelj
       njihove postupke.      likova.                                                   motiva. Uočava     vrste rime.         dramske radnje.
                                                                            ritmičnost u
                                                                            pjesmama.
       Prepoznaje, razumije,    Prepoznaje, razumije,   Prepoznaje, razumije,    Učenik s lakoćom definira,   S lakoćom       S lakoćom       Bez poteškoća        Bez poteškoća
       objašnjava, analizira    objašnjava, analizira   objašnjava, analizira    uočava i razumije stilska   prepoznaje,      prepoznaje,      prepoznaje i imenuje    prepoznaje, razumije,
       obilježja usmene      obilježja proznih     obilježja povjestice.    sredstva. Povezuje i      razumije,       razumije,       sve vrste kitica i rima.  objašnjava i analizira
       narodne književnosti.    vrsta. Samostalno     Samostalno nalazi sva    komentira naučeno gradivo   objašnjava i      objašnjava i      Sam stvara pjesme s     obilježja i dijelove
       Samostalno nalazi sva    nalazi sva obilježja u  obilježja u novim      pri interpretaciji novih    analizira sve vrste  analizira dijalektno  uspješnim primjerima    dramskog teksta.
       obilježja u novim      novim tekstovima.     tekstovima. Razumije i    književnih djela. Ostvaruje  pjesničkih slika.   pjesništvo. Stvara   rime.
       tekstovima. Razumije i   Razumije i komentira   komentira postupke      tekstove sa zadanim      Navodi vlastite    pjesme na svom
odličan
       komentira postupke     postupke likova.     likova.           stilskim sredstvima.      primjere.       dijalektu.
       likova.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika             Razred: 6.              Područje: Medijska kultura

           Filmska izražajna sredstva             Mreža (internet)                    Strip
 Ocjena
                               Ne koristi se i ne snalazi na mrežnim     Ne prepoznaje izražajna sredstva stripa.
 nedovoljan
       Ne prepoznaje i ne razumije filmska      stranicama.
       izražajna sredstva.                               Uz pomoć nalazi mrežne stranice s temama   Uz pomoć prepoznaje izražajna sredstva stripa
       Uz pomoć prepoznaje samo neka filmska     iz hrvatskog jezika i književnosti.      na poznatim primjerima.
       izražajna sredstva.
 dovoljan
                               Uglavnom samostalno pretražuje i nalazi    Uglavnom prepoznaje izražajna sredstva stripa
       Uglavnom prepoznaje i uočava filmska      tražene podatke na mrežnim stranicama.    na poznatim i nepoznatim primjerima. Uočava
       izražajna sredstva.                                     sličnosti između filmskog kadra i kvadrata
 dobar
                                                      stripa.

                               Samostalno pretražuje i nalazi tražene    Samostalno prepoznaje izražajna sredstva
       Samostalno razlikuje i uočava vrste kadrova,  podatke na mrežnim stranicama.        stripa. Uočava sličnosti i razlike između
 vrlo dobar
       planova i kutove snimanja.                                  filmskog kadra i kvadrata stripa.                               Pronalazi, uspoređuje i analizira različite  Bez poteškoća prepoznaje, uspoređuje i
                               mrežne stranice. Kritički ih prosuđuje.    analizira izražajna sredstva stripa. Samostalno
       S lakoćom uočava, razlikuje, objašnjava i                          izrađuje strip. Kritički prosuđuje različite vrste
odličan
       analizira filmska izražajna sredstva.                            stripova.
Kriterij ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 7.                 Područje: Jezik

ocjena    Objekt                  Priložne oznake      Atribut i apozicija    Zamjenice i njihova    Jednostavna rečenica    Složena rečenica      Nezavisno složena
                                                       uloga u rečenici                                 rečenica

nedovoljan  Ne zna definirati objekt, ne prepoznaje  Učenik ne zna definirati  Učenik ne zna definirati  Učenik ne zna objasniti  Učenik ne zna objasniti  Ne zna objasniti pojam,   Ne zna objasniti pojam,
       ga u rečenici.              priložne oznake, ne    atribut i apoziciju, ne  zamjenice, navesti vrste  pojam jednostavne     ne zna navesti načine    i uz pomoć učitelja ne
                            prepoznaje ih u      prepoznaje ih u      zamjenica, ne       rečenice.         kojim nastaju složene    može riješiti
                            rečenici.         rečenici.         prepoznaje ih u tekst.                rečenice.          najjednostavniji
                                                                                                zadatak.

dovoljan   Zna definirati objekt, prepoznaje ga u  Zna definirati priložne  Zna definirati atribut i  Učenik zna navesti i    Zna objasniti pojam,    Zna objasniti pojam,    Učenik definira NSR,
       rečenici samo uz pomoć učitelja.     oznake, prepoznaje ih u  apoziciju, prepoznaje ih  objasniti navedene     navodi vrste        navodi vrste nastajanja   ali ju prepoznaje samo
                            rečenici samo uz pomoć   u rečenici samo uz     pojmove, ali ih      jednostavnih rečenica.   složenih rečenica, ne    uz pomoć učitelja.
                            učitelja.         pomoć učitelja.      prepoznaje samo uz     Teže prepoznaje      prepoznaje veznička
                                                       pomoć učitelja.      neoglagoljenu i      sredstva, ne može
                                                                    besubjektnu rečenicu.   samostalno riješiti
                                                                                  zadatke.

dobar    Učenik zna objasniti objekt,       Učenik zna objasniti    Učenik zna definirati   Učenik zna navesti i    Zna objasniti ,      Definira pojam, zna     Definira pojam, zna
       prepoznaje ga u rečenici, zna objasniti  priložne oznake,      atribut i apoziciju, zna  objasniti upitne,     prepoznati i navesti    navesti načine sklapanja  navesti vezničke i
       razliku između izravnog i neizravnog   prepoznaje ih u      navesti vrste atributa,  odnosne i neodređene    vrste jednostavnih     jednostavnih rečenica,   nevezničke rečenice.
       objekta, ali u rečenici griješi u     rečenici, zna navesti   objasniti atributni i   zamjenice. Griješi u    rečenica. Griješi u    zna navesti veznička    Razumije pojam
       određivanju vrste objekta.        vrste priložnih oznaka   apozicijski skup. U    uporabi povratne i     prepoznavanju i      sredstva, ali ih često ne  surečenice. Griješi
                            (POM, PON, POV), ali    rečenici griješi u     povratno – posvojne    slaganju subjekta i    prepoznaje u rečenici.   prilikom udruživanja
                            griješi prilikom      određivanju apozicije i  zamjenice. Teže      predikata te riječi koje                jednostavnih rečenica u
                            određivanja priložnih   atributa.         prepoznaje upitne i    dopunjuju predikat i                  NSR.
                            oznaka u rečenici.                  odnosne zamjenice u    subjekt.
                                                       rečenici.


vrlo dobar  Učenik definira, prepoznaje i razumije  Učenik definira,      Učenik definira,      Zna prepoznati i      Učenik je usvojio     Učenik je usvojio      Definira, prepoznaje,
       objekt. Zna ga prepoznati u rečenici,   prepoznaje i razumije   prepoznaje i razumije   objasniti upitne,     pojmove, prepoznaje ih,  gradivo, uglavnom      razumije i daje primjere
       zna odrediti vrstu objekta. Zna      priložne oznake. Zna ih  atribut i apoziciju. Zna  odnosne i neodređene    poznaje strukturu     samostalno rješava     za ključne pojmove.
       objasniti pojam dijelnog genitiva, ali  prepoznati u rečenici,   navesti vrste atributa,  zamjenice. Pravilno rabi  proširene rečenice.    zadatke, primjenjuje
       ga teže prepoznaje u rečenici.      zna odrediti vrstu     objasniti atributni i   padežne oblike upitnih,                naučeno gradivo u
                            priložnih oznaka.     apozicijski skup. Zna ih  odnosnih i neodređenih                govoru i pismu.
                                         prepoznati u rečenici.   zamjenica u govorenju i
                                                       pisanju.

odličan   Učenik samostalno definira,        Učenik samostalno     Učenik je u potpunosti   Učenik samostalno     Učenik samostalno     Učenik je u potpunosti   U potpunosti svladao
       prepoznaje, razlikuje, analizira,     definira, prepoznaje,   svladao gradivo. Zna    definira, prepoznaje,   definira, prepoznaje,   svladao gradivo, bez    gradivo, samostalno
       zaključuje gradivo. Prepoznaje objekt   razlikuje , analizira,   razlikovati i prepoznati  razlikuje, analizira,   razlikuje , analizira,   poteškoća se u pisanom   povezuje, razumije i
       koji je izrečen dijelnim genitivom,    zaključuje gradivo.    u rečenici apoziciju i   zaključuje gradivo.    zaključuje gradivo.    izražavanju koristi     zaključuje.
       prepoznaje objektni skup i prijedložni  Daje vlastite primjere,  imenički atribut.     Samostalno se u govoru   Naučeno gradivo      složenim rečenicama.
       objekt.                  zna da postoje i POK,   Prikladno rabi atribut i  i pismu služi       primjenjuje u govoru i   Samostalan u rješavanju
                            POU, POS, POD.       apoziciju u govorenju i  zamjenicama.        pismu.           zadataka.
                                         pisanju, pravilno piše
                                         zarez kod apozicije i
                                         apozicijskog skupa u
                                         poslijeimeničnom
                                         položaju.
Kriterij ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika      Razred: 7.               Područje: Jezik

ocjena    Vrste nezavisno       Zavisno složena rečenica (ZSR)      Naglasak             Samoznačne i suznačne riječi     Povijest hrvatskog književnog jezika
       složenih rečenica
       (NSR)

nedovoljan  Ne zna navesti vrste     Učenik ne zna definirati zavisno     Ne zna što je naglasak, ne    Ne zna definirati navedene      Učenik se ne sjeća naučenog prethodnog
       NSR.             složenu rečenicu, ne zna navesti     zna vrste naglasaka.       pojmove.               gradiva, nije naučio osnovne podatke.
                      vrste.

dovoljan   Zna navesti vrste NSR i   Zna definirati ZSR, navesti vrste, ali  Zna što je naglasak i vrste   Učenik zna navesti i objasniti    Zna navesti autora , naslov i godinu
       njihove veznike, ali     zadatke može riješiti samo uz      naglasaka.            navedene pojmove, ali ih       izdanja prve hrvatske gramatike i
       rečenice prepoznaje     pomoć učitelja.                              prepoznaje samo uz pomoć       rječnika. Zna objasniti Gajevu reformu.
       samo uz pomoć učitelja.                                        učitelja.

dobar     Zna navesti vrste NSR i   Učenik zna objasniti pojam ZSR,     Zna što je naglasak i vrste   Razlikuje samoznačne i suznačne   Zna navesti i objasniti nastanak temeljnih
       njihove veznike. Često    uočava glavnu i zavisnu surečenicu,   naglasaka. Zna navesti      riječi, razlikuje naglasnice i    jezičnih priručnika.
       griješi u prepoznavanju,   često griješi pri prepoznavanju vrste  pravila o raspodjeli       nenaglasnice. Griješi u uporabi
       ne piše pravilno zarez u   ZSR.                   naglasaka, ali griješi pri    prednaglasnica i zanaglasnica.
       svim NSR.                               određivanju vrste naglasaka.   Teže prepoznaje naglasne cjeline.

vrlo dobar  Učenik definira,       Učenik definira, prepoznaje i      Prepoznaje i prema uzoru     Zna prepoznati i objasniti      Zna opširnije navesti i objasniti nastanak
       prepoznaje i razumije    razumije ZSR. Zna ih prepoznati i    pravilno rabi naglaske u     samoznačne i suznačne riječi.    temeljnih jezičnih priručnika. Razumije
       NSR. Razumije        odrediti vrstu. Zamjenjuje rečenične   govorenju i čitanju, određuje  Pravilno rabi prednaglasnice i    ulogu i važnost pojave tiskanih rječnika i
       značenja različitih vrsta  dijelove zavisnom surečenicom.      naglasna obilježja: mjesto,   zanaglasnice u izgovoru i pisanju.  slovnice u razvoju hrvatskog jezika.
       NSR. Pravilno piše      Uočava inverziju i umetnutu       dužinu i ton u tipičnim     Prepoznaje naglasne cjeline,     Razumije razloge koji su doveli do
       zarez u svim NSR.      rečenicu te veznčke riječi. Zna pisati  riječima.            pravilno izgovara naglašene i    Gajeve reforme.
                      zarez u ZSR.                               nenaglašene riječi.

odličan    Učenik samostalno      Učenik samostalno definira,       Prepoznaje i prema uzoru     Učenik samostalno definira,     U potpunosti usvojio sve podatke i
       definira, prepoznaje,    prepoznaje, razlikuje, analizira i    pravilno rabi naglaske u     prepoznaje, razlikuje, analizira,  činjenice. Učenik samostalno povezuje,
       razlikuje, analizira,    zaključuje gradivo. Daje vlastite    govorenju i čitanju, određuje  zaključuje gradivo. Samostalno    razumije, zaključuje, analizira i
       zaključuje gradivo.     primjere. Naučenim se u potpunosti    naglasna obilježja: mjesto,   se u govoru i pismu služi      procjenjuje naučeno o razvoju HJ kroz
       Primjenjuje naučeno     služi u govoru i pismu.         dužinu i ton u tipičnim     samoznačnim i suznačnim       povijest.
       gradivo u pismu i                           riječima. Razlikuje vlastiti   riječima. S lakoćom navodi
       govoru. Daje vlastite                         naglasak i naglasak       vlastite primjere.
       primjere.                               književnog naglasnog
                                          sustava.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika                   Razred: 7.                Područje: Jezično izražavanje

       Poštivanje pravopisne       Pripovijedanje pismeno       Biografija i      Vijest i komentar    Odnosi među riječima        Načini       Izražajno čitanje i   Natuknica i bilješka
 Ocjena
       norme (veliko slovo,        (statičan i dinamičan       autobiografija                                 sporazumijevanja      krasnoslov
       upravni govor, Č/Ć,           opis) i usmeno
       ije/je..)
       Učenik ne poznaje, ne       Ne zna elemente fabule, ne   Ne zna objasniti ni    Ne zna objasniti     Ne uočava odnose među    Ne zna objasniti i    Ne sluša izražajno   Ne zna izdvojiti ključne
       razumije i ne primjenjuje     povezuje rečenice u       prepoznati biografiju i  navedene pojmove niti   riječima, ne zna objasniti  navesti načine      čitanje, ne poštuje   pojmove. Ne zna se
 nedovoljan
       pravopisna pravila.        smislene cjeline ni       autobiografiju.      ih prepoznati.      navedene pojmove.      sporazumijevanja.    rečenične znakove,   koristiti natuknicom i
                        usmeno, ni pismeno. Ne                                                          nije naučio       bilješkom.
                        prepoznaje ni statičan, ni                                                        krasnosloviti nijedan
                        dinamičan opis.                                                              lirski tekst.
       Učenik reproducira osnovna    Zna navesti elemente      Zna objasniti navedene  Zna objasniti navedene  Zna objasniti navedene    Djelomično se služi   Krasnoslovi pjesmu uz  Uz pomoć učitelja
       pravopisna pravila, ali griješi  fabule, razlikuje statičan i  pojmove, ne uspijeva   pojmove, teško ih     pojmove i navesti primjer.  vrjednotama govorenog  pomoć učitelja. U    izdvaja ključne pojmove
       u primjeni. Pravilno piše     dinamičan opis, u pisanom    uz pomoć natuknica    oblikuje u govoru i                  jezika.         čitanju često ne    i piše natuknice i
 dovoljan
       samo najjednostavnije       i usmenom izražavanju      napisati biografiju.   pismu.                                     poštuje rečenične    bilješke.
       primjere.             potrebna je pomoć učitelja.                                                        znakove.

       Učenik poznaje i djelomično    Zna objasniti , razlikovati i  Zna objasniti navedene  Zna objasniti navedene  Zna objasniti navedene    Služi se vrjednotama   Krasnoslovi pjesmu na  Izdvaja ključne pojmove,
       primjenjuje većinu        većim dijelom primijeniti    pojmove, potrebna     pojmove, razlikuje ih,  pojmove i navesti primjer.  govorenog jezika, ne   prosječnoj razini.   no ne koristi se
       pravopisnih pravila o pisanju   navedene pojmove,        pomoć pri pisanju     uz pomoć učitelja     Uz pomoć učitelja      koristi se djelotvorno              djelotvorno bilješkama i
       velikog slova, rečeničnih i    nedjelotvorno se koristi    biografije.        oblikuje vijest i     preoblikuje tekst      nejezičnim sredstvima              natuknicama u pripremi
       pravopisnih znakova,       dijalogom u                        komentar u govoru i    zamjenjujući pojedine    u uljuđenoj govornoj               izvješća, komentara.
       glasova č, ć, đ,dž, ije, je,   pripovijedanju.                      pismu.          riječi značenjskim      komunikaciji.
       kratica, upravnog govora.                                               srodnima.
       Pravopisom se služi uz
 dobar
       poticaj. Učinjene pravopisne
       pogreške uočava i ispravlja
       uz učiteljičinu pomoć.
       Učenik je osvijestio većinu    Učenik razlikuje i izdvaja   Zna objasniti navedene  Gotovo u potpunosti    Usvojio pojmove,       Poznaje vrjednote    Krasnoslovi pjesmu na  Gotovo u potpunosti i
       pravopisnih pravila i       dijelove fabule u govorenju   pojmove, uglavnom     usvojio pojmove,     prepoznaje ih, uočava    govorenog jezika i    vrlo dobroj razini.   izdvaja ključne pojmove
       primjenjuje ih u pismu.      i pisanju, pripovijeda na    bez teškoća piše     samostalno oblikuje    različite značenjske     nejezičnih sredstava   Poštuje rečenične    iz vezanog teksta,
 vrlo dobar
       Većinu vlastitih pogrešaka    temelju zadanih dijelova    biografiju, izdvaja    vijest i komentar u    odnose među riječima.    sporazumijevanja te   znakove u čitanju.   djelotvorno se služi
       uočava sam, a poneke       fabule, djelotvorno se     najvažnije podatke iz   govoru i pismu.                    zamjećuje njihovu    Pažljivo sluša     bilješkama i
       ispravlja uz poticaj učitelja.  koristi dijalogom i opisom   autobiografije.      Ponekad ne razlikuje                  obavijesnu funkciju.   izražajno čitanje.   natuknicama u pripremi
                        u pripovijedanju.                     vijest od komentara.                                          komentara.
       Učenik je ovladao, osvijestio   U potpunosti razlikuje i    U potpunosti usvojio   U potpunosti usvojio   Usvojio pojmove,       U potpunosti usvojio i  Krasnoslovi pjesmu na  U potpunosti i izdvaja
       pravopisna pravila.        izdvaja dijelove fabule,    navedene pojmove,     pojmove, brzo i lako   prepoznaje ih, uočava    primjenjuje vrjednote  visokoj razini.     ključne pojmove iz
       Sustavno ih primjenjuje.     djelotvorno se koristi     uspoređuje,navodi     oblikuje vijest i     različite značenjske     govorenog jezika i    Zamjećuje ulogu     vezanog teksta,
       Istražuje i komentira       pripovijedanjem i        samostalne primjere    komentar u govoru i    odnose među riječima     nejezična sredstva    rečeničnih znakova i  djelotvorno se služi
odličan
       pravopisnu problematiku.     opisivanjem u govorenju i    autobiografskih i     pismu, razlikuje vijest  Prevodi zavičajne      sporazumijevanja.    njihovu vezu s     bilješkama i
                        pisanju.            biografskih djela.    od komentara.       sinonime na standardni                govornim vrjednotama  natuknicama u pripremi
                                                                  jezik.                        jezika.         komentara
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika                 Razred: 7.                 Područje: Književnost

       Mit i legenda          Vrste lirskih i(i epsko-lirskih)     Kriminalistički roman i           Karakterizacija likova         Stilska izražajna sredstva            Dramske vrste
 Ocjena

                         pjesama prema sadržaju i         pripovijetka, ideja                              (metafora, hiperbola, gradacija)
                        obliku (socijalna, misaona,
                        refleksivna, sonet, balada)
       Ne zna objasniti, prepoznati  Ne uočava i ne razumije obilježja   Ne zna definirati i ne razumije ključne  Ne zna navesti načine karakterizacije   Ne zna definirati i ne razumije      Ne zna navesti dramske vrste niti ih
       mit i legendu.         navedenih vrsta. Ne sudjeluje u    pojmove. Prisjeća se samo naziva.     likova, ne uočava osobine likova.     navedena stilska izražajna sredstva.   objasniti.
 nedovoljan
                       interpretaciji. Teško iskazuje svoj
                       doživljaj teksta.


       Zna definirati navedene    Učenik zna objasniti navedene     Definira ključne pojmove, ali ih ne    Navodi načine karakterizacije lika, ali  Zna definirati navedena stilska      Navodi dramske vrste, objašnjava ih,
       pojmove, teško ih       književne vrste, ali ih teže     prepoznaje samostalno.          ne uspijeva samostalno okarakterizirati  izražajna sredstva, ali ih ne       ali ih ne prepoznaje. Ne primjenjuje
       prepoznaje i navodi      prepoznaje, u interpretaciji nije                        lik, pronaći primjere za pojedine     prepoznaje.                naučeno gradivo.
 dovoljan
       primjere.           dovoljno aktivan.                                osobine likova.


       Zna objasniti navedene     Usvojio je navedene pojmove,     Definira ključne pojmove, uočava     Zna navesti načine karakterizacije lika,  Zna definirati navedena stilska      Zna navesti i objasniti dramske vrste,
       pojmove, prepoznati ih,    sudjeluje u interpretaciji, ali    motive i značajke likova u        samostalno karakterizira lik, ali često  izražajna sredstva, ali često griješi u  uglavnom ih prepoznaje, ne uočava
       navesti primjere. Teže     katkad miješa pojedine književne   kriminalističkom romanu. Ne        griješi pri određivanju vrste       prepoznavanju.              razliku između drame u užem smislu
       objašnjava razliku između   vrste, često ih ne prepoznaje.    razlikuje ideju od pouke.         karakterizacije.                                   riječi i drame (književni rod)
 dobar
       mita i legende.

       Zna objasniti, prepoznati   Učenik samostalno uočava       Usvojio i razumio navedene pojmove,    Uočava značajke lika u književnom     Usvojio navedena stilska izražajna    Zna objasniti, prepoznati i navesti
       navedene pojmove. Navesti   obilježja navedenih vrsta.      razlikuje ideju od pouke. Uočava     djelu, prepoznaje načine karakterizacije  sredstva, gotovo ih u potpunosti     obilježja dramskih vrsta. Uočava
 vrlo dobar
       primjere, uočava razliku    Sudjeluje u interpretaciji. Uočava  retrospekciju i kronološki slijed u    lika u književnom djelu, određuje     prepoznaje.                dramski prizor.
       između mita i legende,     sličnosti i razlike među       pripovjednom djelu.            portret lika u književnom djelu.
       uočava značajku lika u mitu  navedenim književnim vrstama.
       i legendi.
       U potpunosti usvojio      Učenik samostalno uočava       U potpunosti usvojio, razumio       Uočava značajke lika u književnom     Učenik razumije, objašnjava i       Zna objasniti, prepoznati i navesti
       pojmove, razlikuje mit i    obilježja navedenih vrsta.      navedene pojmove, razlikuje ideju od   djelu, prepoznaje načine karakterizacije  prepoznaje navedena stilska        obilježja dramskih vrsta. Uočava
       legendu, navodi obilježja,   Sudjeluje u interpretaciji. Uočava  pouke. Uočava retrospekciju i       lika u književnom djelu, određuje     izražajna sredstva, povezuje ih i     dramski prizor. Povezuje naučeno
       uočava značajke mita.     sličnosti i razlike među       kronološki slijed u pripovjednom     portret lika u književnom djelu.      uspoređuje. Navodi vlastite        gradivo, kreativno izražava svoj
odličan
                       navedenim književnim vrstama.     djelu. Uspoređuje, procjenjuje i     Uočava motiviranost postupka likova i   primjere.                 doživljaj djela i uspoređuje ih s
                       Povezuje i analizira naučene     komentira različita djela.        njihove međuodnose.                                 drugim djelima.
                       književne pojmove.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika          Razred: 7.             Područje: Medijska kultura       Igrani film                   Televizijske emisije                    Radio                         Knjižnica
 Ocjena
       Ne zna objasniti pojam niti     Ne zna objasniti i navesti vrste televizijskih  Ne zna objasniti ključne pojmove.            Ne zna objasniti pojam knjižne građe.
 nedovoljan
       navesti vrste igranog filma.     emisija.       Zna objasniti pojam i navesti    Zna objasniti pojam, ali teže navodi vrste.   Ključne pojmove objašnjava uz pomoć učitelja.      Objašnjava pojam knjižne građe, ali se
       vrste igranog filma, ali ne navodi                                                       samostalno ne služi referentnom zbirkom.
 dovoljan
       primjere i teže prepoznaje vrste
       igranog filma.

       Zna objasniti i navesti vrste    Zna objasniti pojam, navodi vrste, ali ih teže  Navodi i objašnjava ključne pojmove, ali ne       Razumije i zna objasniti pojam knjižne građe,
       igranog filma. Lako navodi      razlikuje s obzirom na njihovu namjenu.     prepoznaje radijska izražajna sredstva.         teže se (i rijetko) služi referentnom zbirkom.
       primjere, ali teže uočava odnose
 dobar
       među likovima i izražajna
       sredstva.
       Usvojio obilježja igranog filma,   Zna objasniti i navesti vrste televizijskih   Razumije i objašnjava ključne pojmove. Prepoznaje    Usvojio pojam s razumijevanjem. Samostalno se
 vrlo dobar
       navodi primjere, uočava filmska   emisija te ih prepoznati.            radijska izražajna sredstva, razlikuje vrste radijskih  služi referentnom zbirkom.
       izražajna sredstva, ideju filma i                           emisija.
       odnose među likovima.

       Usvojio obilježja igranog filma,   Zna objasniti i navesti vrste televizijskih   Razumije i objašnjava ključne pojmove. Prepoznaje    Usvojio pojam s razumijevanjem. Samostalno se
       navodi primjere. Uočava filmska   emisija te ih prepoznaje. Samostalno ih     radijska izražajna sredstva, razlikuje vrste radijskih  služi referentnom zbirkom. Uspoređuje, analizira
       izražajna sredstva, ideju filma i  analizira, uspoređuje i zaključuje.       emisija. Osvještava obavijesnu , obrazovnu i       i samostalno zaključuje.
odličan
       odnose među likovima.                                 zabavnu ulogu radija.
       Uspoređuje film s književnim
       djelom.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika               Razred: 8.              Područje: Hrvatski jezik

        Nastajanje i podrijetlo    Riječi jednaka oblika,      Frazemi        Glasovi i glasovne    Zamjenjivanje     Složena i višestruko    Hrvatska narječja:     Povijest
 Ocjena

            riječi         a različita značenja                    promjene      zavisnih surečenica    složena rečenica       štokavsko,     hrvatskoga jezika
                                                                gl. prilozima                  kajkavsko, čakavsko
       Učenik ne razumije i ne    Učenik ne razumije i ne  Učenik ne zna       Učenik ne razumije, ne   Učenik ne razumije,   Učenik ne         Učenik ne prepoznaje   Učenik se ne sjeća
       zna objasniti ključne     zna definirati ključne  definirati frazem. Ne   definira i ne prepoznaje  ne definira i ne     raščlanjuje složenu    hrvatska narječja, ne  prethodnoga gradiva
 nedovoljan
       pojmove. Ne zna        pojmove. Ni uz pomoć   prepoznaje ga u      osnovne ključne      prepoznaje osnovne    rečenicu i ne zna     zna na kojim se     o povijesti HKJ niti
       nabrojiti načine nastajanja  ne razlikuje       tekstu.          pojmove. Ne razlikuje   ključne pojmove. Ne   odrediti njihov      područjima koje     je naučio osnovne
       novih riječi; ne razlikuje   istozvučnice od                   glasovne promjene.     prepoznaje glagolske   međusobni odnos.      narječje govori. Ne   podatke o HJ u 20 i
       domaće od stranih riječi.   istopisnica i                                 oblike i složenu     Ne pokazuje interes    razlikuje štokavsko   21. st.
                       istoobličnica.                                 rečenicu.        za gradivo.        narječje od standarda.
       Uz učiteljičinu pomoć     Učenik samo uz pomoć   Učenik definira      Učenik definira ključne  Učenik se uz pomoć    Učenik uz pomoć      Učenik definira     Učenik se uz pomoć
       prisjeća se načina       prepoznaje najčešće    frazem, ali ga samo uz  pojmove, ali ih ne     prisjeća gl. oblika i  raščlanjuje složenu    ključne pojmove, ali   prisjeća samo nekih
       nastajanja novih riječi.    istozvučnice i      pomoć prepoznaje u    razumije.         prepoznaje gl.      rečenicu, ali često    ne razumije njihovo   osnovnih podataka
 dovoljan
       Nije osvijestio potrebu o   istopisnice.       tekstu. Ne zna      Najjednostavnije      priloge, ali ne     griješi u određivanju   značenje. Uz pomoć    o hrvatskom jeziku
       njegovanju hrvatskoga                  osnovna obilježja     zadatke rješava samo uz  razumije njihovo     međusobnoga        prepoznaje obilježja   u 20. i 21. st.
       jezika. Samo uz pomoć                  frazema, a samo      pomoć.           značenje. Ni uz     odnosa sureč. Griješi   svakoga hrvatskoga
       razlikuje i prepoznaje                  najjednostavnije                   pomoć ne zna       u slaganju f. 1. i f. 2.  narječja.
       književne riječi i strane                primjere uz pomoć                  preoblikovati ZR gl.   u ZSR. Ne razlikuje
       riječi.                         tumači.                       prilozima.        pogodbu i uvjet.
       Učenik zna reproducirati    Učenik zna objasniti   Učenik definira,     Učenik definira,      Učenik definira i    Učenik prepoznaje     Učenik definira i    Učenik prepoznaje i
       ključne pojmove, no ne     razliku između      prepoznaje i tumači    prepoznaje i tumači    razlikuje gl. prilog   obilježja složene     razumije ključne     objašnjava većinu
       razumije ih u potpunosti.   istopisnica,       poznate frazeme, ali   ključne pojmove.      prošli i sadašnji.    rečenice. Prepoznaje,   pojmove. Samostalno   podataka o HJ u 20.
       Zna objasniti načine      istoobličnica i      ne daje vlastite     Prepoznaje glasovne    Griješi u tvorbi     raščlanjuje i imenuje   prepoznaje i imenuje   i 21. st. Potrebna
       nastajanja novih riječi, ali  istozvučnica, ali često  primjere.         promjene samo u      glagolskih priloga i   jednostavnije odnose    samo najuočljivija    mu je pomoć u
       samo uz pomoć stvara      griješi u njihovu                  najjednostavnijim     zamjeni zavisnih     među surečenicama.     obilježja svakoga    razumijevanju
 dobar
       nove riječi proširivanjem   prepoznavanju u tekstu.               primjerima. Ne provodi   surečenica        Griješi u sastavljanju   narječja, određuje    povijesnih događaja
       značenja i promjenom                                dosljedno pravila o    glagolskim        višestruko složene     područja na kojima se  u razvoju HJ.
       oblika. Nije u potpunosti                             glasovnim promjenama    prilozima. Uz pomoć   rečenice u govoru i    koje narječje govori,
       osvijestio potrebu                                 u govoru i pismu.     određuje vrste      pismu.           ne razumije u
       njegovanja hrvatskoga                                             zavisnih surečenica                 potpunosti odnos
       jezika jer se u govoru na                                           koje treba                     hrvatsko književni
       satu i u pismu nepotrebno                                           preoblikovati gl.                  jezik i hrvatski
       služi tuđicama.                                                prilozima.                     standardni jezik.
       Ključne pojmove učenik     Učenik definira,     Učenik definira,     Učenik definira,      Učenik prepoznaje i   Učenik uglavnom      Učenik uglavnom     Učenik uglavnom
       je usvojio na očekivanoj    prepoznaje i razumije   prepoznaje, razumije i  prepoznaje, razumije i   razlikuje gl. priloge,  samostalno         razlikuje i prepoznaje  prepoznaje,
       razini: razumije ih i     homonime. Daje vlastite  tumači frazeme;      daje primjere za ključne  razumije njihovo     prepoznaje,        hrvatska narječja.    objašnjava,
 vrlo dobar
       primjenjuje, oprimjeruje.   primjere za        poznaje osnovna      pojmove. Razumije     značenje, ali ponekad  raščlanjuje i       Uočava i imenuje     primjenjuje naučeno
       U govoru se ponekad      istoobličnice,      obilježja frazema,    nastanak glasova i     griješi u njihovoj    određuje vrste       najvažnija njihova    iz prethodnih
       služi nepotrebnim       istopisnice i       daje vlastite primjere,  glasovnih promjena.    tvorbi i         surečenica. Naučeno    obilježja i prostore   razreda. Razumije
       tuđicama.           istozvučnice.       ali griješi u uporabi.                zamjenjivanju ZR gl.   primjenjuje u govoru    gdje se govore.     razvoj HJ kroz
                                                              prilozima.        i pismu.                      povijest.
       Učenik samostalno       Učenik samostalno     Učenik se samostalno   Učenik je u potpunosti   Učenik samostalno    Učenik samostalno     Učenik razumije,     Učenik samostalno
       prepoznaje, definira,     prepoznaje, definira,   i bez pogrješaka služi  svladao gradivo. Daje   prepoznaje, definira,  prepoznaje, definira,   povezuje, uspoređuje i  povezuje, razumije,
       razlikuje, analizira,     razlikuje, analizira,   frazemima u govoru i   vlastite primjere s    razlikuje, analizira,  razlikuje, analizira,   komentira riječi,    zaključuje, analizira
       povezuje i zaključuje     povezuje i zaključuje   pismu. Tumači ih s    provedenim glasovnim    povezuje i zaključuje  povezuje naučeno o     izraze i rečenice na   i procjenjuje
odličan
       gradivo. Naučenim se      gradivo. Samostalno se  lakoćom i daje vlastite  promjenama i tumači ih.  gradivo. Raščlanjuje   složenoj i višestruko   narječjima. U      naučeno o razvoju
       samostalno služi u govoru   u govoru i pismu služi  primjere.         Sustavno provodi      složenu rečenicu,    složenoj rečenici.     potpunosti razlikuje i  HJ kroz povijest.
       i pismu.            homonima. Daje vlastite               glasovne promjene u    služi se gl. prilozima  Naučenim se u       razumije odnos HKJ i
                       primjere za homonime.                govoru i pismu.      u govoru i pismu.    potpunosti koristi u    hrv. standardnog
                                                                           govoru i pismu.      jezika.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika               Razred: 8.                Područje: Jezično izražavanje

        Poštivanje pravopisne norme            Vrste stilova              Rasprava          Problemski članak, životopis, osvrt ili prikaz, pismo     Red riječi u rečenici
 Ocje
 na

       Učenik ne poznaje, ne razumije,      Učenik ne prepoznaje i ne       Učenik ne želi sudjelovati u       Učenik ne poznaje obilježja problemskoga članka,      Učenik mnogo griješi u
       stoga i ne primjenjuje pravila o     razlikuje vrste stilova.       raspravi. Ne sluša i neprimjereno    osvrta i pisma. Prikaz nije prihvatljiv. Učenik griješi u  redoslijedu riječi u rečenici.
 nedovoljan
       pisanju velikoga slova, rečeničnih i   Neprimjereno se služi         nastupa u raspravi. Ometa druge     kompoziciji teksta. Rječnik je izrazito siromašan.     Ne razlikuje stilski
       pravopisnih znakova, č, ć, dž, đ,     razgovornim stilom u         učenike u govoru. Ne razumije      Rečenice nisu ulančane. Pisanje je stilski nesređeno.    neobilježen i stilski
       ije/je, kratica, upravnoga govora.    svakodnevnoj komunikaciji.      temu rasprave. Izlaganje je       Učenik mnogo griješi u pisanju riječi i rečenica te u    obilježen red riječi.
       Ne služi se pravopisom ni na                          nesređeno.                primjeni pravopisnih pravila. Učenik ne piše jasno
       poticaj.                                                         čitljivim pisanim slovima.
       Učenik reproducira osnovna        Učenik prepoznaje kojim je      Učenik sluša i primjereno nastupa u   Učenik prepoznaje i zna većinu osnovnih obilježja      Učenik zna objasniti razliku
       pravopisna pravila, ali griješi u     stilom koji tekst napisan, ali ne   raspravi, ali nije osvijestio bitnost  problemskog članka, osvrta i pisma. Djelomice        između stilski obilježenog i
       primjeni. Pravilno piše samo       zamjećuje obilježja svakoga stila.  dokazivanja u komunikaciji. Iznosi    ostvaruje povezanost teme i sadržaja. U pisanju       neobilježenog reda riječi, ali
 dovoljan
       najjednostavnije primjere.        Uobičajene administrativne      nejasne dokaze.             vezanoga teksta uočava se siromaštvo rječnika. Često    naučeno ne primjenjuje.
       Uzastopce ponavlja iste pogrješke     obrasce ispunjava uz pomoć.                          griješi u kompoziciji teksta. Rečenice pretežno nisu
       koje primjećuje i ispravlja samo uz    Griješi u pisanju intervjua i služi                      ulančane. Pisanje je stilski nesređeno. Često griješi u
       učiteljičinu pomoć.            se neprimjerenim izrazima.                           primjeni pravopisnih pravila. Treba vježbati čitko
                                                                    pisanje.
       Učenik poznaje i djelomično        Učenik poznaje i prepoznaje      Učenik razumije bitnost         Učenik prepoznaje i zna obilježja problemskoga članka,   Učenik razlikuje
       primjenjuje većinu pravopisnih      najčešća obilježja svakoga stila.   argumentacije u raspravi. Većinom    osvrta i pisma. Samostalno sastavlja zadani oblik      neobilježeni od obilježenog
       pravila o pisanju velikoga slova,     Uz pomoć zamjećuje stilsku i     jasno, ali na poticaj iznosi svoje    vezanog teksta prema obrađenom modelu, ali nedostaje    reda riječi. Djelomice
       rečeničnih i pravopisnih znakova,     obavijesnu vrijednost         dokaze. Griješi u oblikovanju      originalnosti u izrazu. Rečenice su pretežno ulančane,   pravilno rabi nenaglasnice u
       č, ć, dž, đ, ije/je, kratica, upravnoga  dijalektizama žargonizama,      govorne poruke. Služi se previše     učenik uglavnom poštuje uzročno-posljedični slijed.     rečenici.
 dobar
       govora. Pravopisom se služi uz      lokalizama. Ispunjava bez       elementima razgovornoga jezika u     Rječnik je djelomično razvijen. Učenik ponekad griješi
       poticaj. Učinjene pravopisne       poteškoća uobičajene         raspravi.                u izboru i uporabi riječi. Uglavnom poštuje pravopisna
       pogrješke uočava i ispravlja uz      administrativne obrasce, ali čini                       pravila. Učenik piše čitljivo i uvlakama označuje
       učiteljičinu pomoć.            pravopisne pogrješke. Djelomice                        kompozicijske dijelove.
                            izdvaja najvažnije obavijesti iz
                            novinskoga članka.
       Učenik je osvijestio većinu        Učenik razumije i razlikuje      Učenik sluša i primjereno nastupa u   Učenik prepoznaje i zna obilježja problemskoga članka,   Učenik razlikuje
       pravopisna pravila i primjenjuje ih    stilove. Pisano se izražava      raspravi, osvijestio je bitnost     osvrta i pisma. Samostalno sastavlja zadan oblik      neobilježeni od obilježenog
       u pismu. Samostalno se služi                                               vezanoga teksta prema obrađenom modelu i trudi se      reda riječi. Razumije ulogu
 vrlo dobar
                            novinarskim i administrativnim    dokazivanja u komunikaciji. Jasno
       pravopisom. Većinu vlastitih       stilom pazeći na pravopisnu      iznosi svoje dokaze izražavajući     postići originalnost u izrazu. Rečenice su uzročno-     različitoga poretka riječi u
       pogrješke ne uočava sam, ali ih      normu. Primjereno se služi      svoje misli i stavove.          -posljedično povezane. U obradi teme nedostaje       rečenici. Uglavnom
       osvješćuje i ispravlja na učiteljičin   razgovornim stilom i neverbalnim                        potrebne argumentacije. Učenik gotovo u potpunosti     pravilno rabi nenaglasnice u
       poticaj.                 sredstvima u različitim                            poštuje pravopisna pravila. Piše rukopisnim pismom i    rečenici.
                            komunikacijskim situacijama.                          točno oblikuje slova.
       Učenik je ovladao, osvijestio,      Učenik razumije, razlikuje i     Učenik spretno i jasno oblikuje     Učenik prepoznaje, zna, zaključuje i komentira       Učenik samostalno
       usustavio sva naučena pravopisna     komentira stilove. S lakoćom se    dokaze izražavajući svoje misli i    obilježja problemskoga članka, osvrta i pisma. Točno i   prepoznaje, definira,
       pravila. Sustavno ih primjenjuje u    pisano izražava novinarskim i     stavove. Samostalno istražuje i     jasno razrađuje zadanu temu trudeći se pri tom       razlikuje, analizira,
       pismu. Istražuje i komentira       administrativnim stilom pazeći na   priprema materijale za raspravu.     originalno pristupiti obradi teme. Učenik valjano      povezuje i zaključuje
odličan
       pravopisnu problematiku.         pravopisnu normu. Primjereno se    Ima bogat rječnik. Daje         logički zaključuje. Rječnik je bogat i učenik se pravilno  gradivo. Naučenim se
                            služi razgovornim stilom i      konstruktivne primjedbe u raspravi    služi riječima i izrazima. Učenik u potpunosti poštuje   samostalno služi u govoru i
                            neverbalnim sredstvima u       o temi. Kritički promišlja o temi.    pravopisna pravila Točno piše riječi i rečenice.      pismu. Pravilno rabi
                            različitim komunikacijskim                           Razvidni su kompozicijski dijelovi vezanoga teksta u    nenaglasnice u jeziku i
                            situacijama.                                  skladu s kompozicijom. Učenik uredno i čitljivo piše,    pismu.
                                                                    točno oblikuje slova.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika              Razred: 8.               Područje: Književnost

           Putopis       Epske vrste: novela,     Humor, ironija, satira     Stilska izražajna sredstva    Kompozicija lirske pjesme       Dramske vrste         Književna baština
 Ocjena

                     moderna bajka, ep                       (simbol, alegorija, elipsa,
                                                     inverzija, opkoračenje,
                                                      prebacivanje) i ritam
       Učenik ne uočava     Učenik ne uočava i ne      Učenik ne zna definirati  Učenik se samo prisjeća naziva    Učenik ne uočava         Učenik ne zna definirati     Učenik ne zna tko je otac
       obilježja putopisa ni  razumije obilježja novele,    i ne razumije ključne    ključnih pojmova, ali ih ne      povezanost teme i motiva u    ključne pojmove niti ih     hrvatske književnosti.
       uz pomoć.                         pojmove. Prisjeća se    definira i ne uočava u književnom   lirskoj pjesmi. Prisjeća se,   uočava u književnom djelu.
 nedovoljan
                    moderne bajke, epa. Ne
                    sudjeluje u interpretaciji    samo naziva.        djelu.                ali ne zna nabrojiti obilježja
                    književnih djela. Teško                                      pjesme u prozi.
                    iskazuje svoj doživljaj
                    teksta. Ne razumije odnose
                    među likovima.
       Učenik djelomice, uz   Učenik zna nabrojiti       Učenik definira ključne   Učenik definira ključne pojmove,   Učenik uglavnom točno      Učenik djelomice uočava     Učenik zna tko je Marko
       učiteljičinu pomoć,   obilježja epskih vrsta, ali ih  pojmove, ali ih       ali ih uočava samo u poznatim     uočava povezanost teme i     obilježja monodrame i      Marulić i koje je njegovo
       uočava obilježja     ne razumije i ne uočava u    samostalno ne pronalazi   primjerima. Ne navodi vlastite    motiva u lirskoj pjesmi.     unutarnjeg monologa na      najznačajnije književno
 dovoljan
       putopisa, ali ne     tekstu. Uz pomoć učiteljice   u književnom tekstu. Ne   primjere.               Uglavnom zna nabrojiti      interpretiranom ulomku.     djelo. Ne razumije zašto se
       razumije         razlikuje modernu bajku od    razumije razlike između                      obilježja pjesme u prozi.                     on smatra ocem hrvatske
       asocijativnost kao    klasične. Ne navodi vlastite   ironije, humora i satire.                                                      književnosti.
       važan postupak u     primjere za navedene
       nastajanju putopisa.   prozne vrste.
       Učenik uglavnom     Učenik uglavnom         Učenik definira i      Učenik definira i uglavnom      Učenik definira i uglavnom    Učenik definira i razumije    Učenik zna osnovne
       uočava obilježja     prepoznaje obilježja epskih   objašnjava humor,      razumije ključne pojmove.       točno uočava povezanost     obilježja monodrame i      podatke o Marku Maruliću.
       putopisa. Samostalno   vrsta i uočava ih u       satiru i ironiju u     Prepoznaje ih u poznatim       teme i motiva. Uočava      unutarnjeg monologa.       Razumije koja je njegova
       oblikuje vlastiti    književnom djelu.        interpretiranim       primjerima. Navodi vlastite      obilježja pjesme u prozi na   Uglavnom točno imenuje      važnost za razvoj hrvatske
       doživljaj pročitanoga  Uglavnom uočava postupke     književnim djelima, ali   primjere.               interpretiranom primjeru.    protagonista i antagonista u   autorske književnosti.
 dobar
       putopisa.        likova i njihove međusobne    ih teže pronalazi u                                        dramskom djelu.
                    odnose u interpretiranim     samostalnoj
                    književnim djelima, ali ih    interpretaciji.
                    samostalno teže uočava u
                    novom, nepoznatom
                    književnom djelu.
       Učenik samostalno    Učenik samostalno uočava     Učenik uglavnom       Učenik definira, razumije i      Učenik definira, razumije i   Učenik većinom točno       Učenik razumije povijesne
       uočava obilježja     obilježja epskih vrsta u     samostalno uočava      uočava stilska izražajna sredstva   uočava povezanost teme i     uočava obilježja dramskoga    okolnosti u kojima je
                                                  u književnome djelu. Prepoznaje i   motiva. Uočava obilježja     književnog roda u        stvarao Marko Marulić i
 vrlo dobar
       putopisa u zadanom    interpretiranim djelima.     odnos pisca prema temi.
       tekstu. Aktivno     Uočava odnose među        Definira, razumije     objašnjava alegoriju u pripovijetki  pjesme u prozi. Navodi      interpretaciji književnoga    razumije njegovu važnost u
       sudjeluje u obradi    likovima i komentira       ključne pojmove i      i pjesmi. Navodi više vlastitih    vlastite primjere.        djela. Definira, razumije,    razvoju hrvatske
       književnoga djela i   njihove postupke.        primjenjuje naučeno u    primjera.                               objašnjava, primjenjuje i    književnosti.
       izriče svoj doživljaj                   novim situacijama.                                         oprimjeruje ključne
       djela.                                                                            pojmove.
       Učenik prepoznaje,    Učenik prepoznaje,        Učenik prepoznaje,     Učenik sve naučene pojmove      Učenik prepoznaje,        Učenik prepoznaje,        Učenik povezuje gradivo
       razumije, objašnjava,  razumije, objašnjava,      razumije, objašnjava,    samostalno definira, razumije,    razumije, objašnjava,      razumije, objašnjava,      povijesti (povijesne,
       analizira, raščlanjuje  analizira, raščlanjuje      analizira, raščlanjuje   uočava. Povezuje i komentira     analizira, raščlanjuje      analizira dramska obilježja   društvene i gospodarske
       obilježja putopisa.   obilježja epskih vrsta.     ključne pojmove.      naučeno gradivo pri interpretaciji  povezanost teme i motiva.    u dramskom djelu. Povezuje    prilike) s važnošću
       Samostalno        Razumije, komentira i      Komentira i procjenjuje   novih književnih djela.        Samostalno točno uočava     naučeno gradivo. Kreativno    djelovanja Marka Marulića.
odličan
       uspoređuje putopisnu   povezuje odnose među       samostalno odnos pisca   Samostalno ostvaruje tekstove sa   obilježja lirske pjesme u    iskazuje svoj doživljaj djela.  Iznosi svoj stav o važnosti
       prozu. Uočava i     likovima. Samostalno       prema temi.         zadanim stilskim izražajnim      prozi,                              autorske književnosti na
       razumije         pronalazi sva obilježja u                  sredstvima.                                               materinskom jeziku. Navodi
       asocijativnost kao    novim, nepoznatim                                                                          nekoliko autora starije
       bitan postupak u     tekstovima.                                                                             hrvatske književnosti iz
       nastajanju putopisa.                                                                                     svoga zavičaja.
Kriteriji ocjenjivanja uspjeha učenika iz hrvatskoga jezika             Razred: 8.              Područje: Medijska kultura

          Scenarij i knjiga snimanja             Dokumentarni film             Zagrebačka škola crtanoga filma            U potrazi za knjigom
 Ocjena
       Učenik ne razumije i ne razlikuje ključne  Učenik ne razlikuje filmske rodove. Ne zna ni  Učenik nije uopće zainteresiran za usvajanje   Učenik ni uz pomoć knjižničarke ne pronalazi
                             na razini reprodukcije obilježja i vrste     gradiva o Zagrebačkoj školi crtanoga filma.    podatke o određenom književnom naslovu u
 nedovoljan
       pojmove: scenarij, knjiga snimanja,
       redatelj.                  dokumentarnoga filma.              Treba ga poticati na rad i gledanje filma     katalozima. Ne pokazuje interes da to uopće
                                                      Surogat.                     nauči.


       Učenik djelomice prepoznaje i        Učenik djelomice razlikuje dokumentarni     Učenik djelomice uočava obilježja Zagrebačke   Učenik djelomice samostalno pronalazi
       reproducira naučene pojmove.        film od ostalih filmskih rodova; vrste      škole crtanoga filma u filmu Surogat. Uz     podatke o određenom književnom naslovu u
 dovoljan
                             dokumentarnoga filma razlikuje samo uz      pomoć učiteljice se prisjeća imena        katalozima. Treba ga poticati na odlazak u
                             pomoć i poticajna pitanja; samo uz pomoć     najznačajnijih autora.              knjižnicu i služenje knjigama u knjižnici.
                             uočava filmska izražajna sredstva u
                             dokumentarnom filmu.
       Učenik uglavnom prepoznaje, definira,    Učenik uglavnom razlikuje dokumentarni      Učenik uglavnom uočava obilježja Zagrebačke    Učenik uglavnom samostalno pronalazi
       razlikuje, objašnjava i primjenjuje     film od ostalih filmskih rodova; vrste      škole crtanoga filma u Surogatu.. Navodi imena  podatke o određenom književnom naslovu u
       naučene ključne pojmove. Razlikuje     dokumentarnoga filma uglavnom razlikuje;     većine najznačajnijih autora. Uz pomoć      katalozima.
 dobar
       scenarij i knjigu snimanja. Uočava ulogu  uglavnom uočava filmska izražajna sredstva u   učiteljice razumije temu filma.
       redatelja.                 odgledanim dokumentarnim filmovima.


       Učenik gotovo u potpunosti prepoznaje,   Učenik gotovo u potpunosti prepoznaje,      Učenik u Surogatu uočava većinu obilježja     Učenik većinom samostalno pronalazi
       razlikuje, razumije, objašnjava,      razlikuje, razumije, objašnjava, raščlanjuje,  Zagrebačke škole crtanoga filma. Razumije i    podatke o određenom književnom naslovu u
       raščlanjuje, uopćava, primjenjuje i     uopćava, primjenjuje i proširuje znanje o    komentira temu filma. Zna nabrojiti imena     katalozima. Samostalno pronalazi podatke u
 vrlo dobar
       proširuje znanje o scenariju i knjizi    dokumentarnom filmu i filmskim izražajnim    najznačajnijih autora.              knjigama u čitaonici.
       snimanja, ali ne pokazuje interes za    sredstvima u dokumentarnom filmu.
       istraživački rad.              Uglavnom u odgledanim dokumentarnim
                             filmovima uočava obilježja dokumentarnoga
                             filma.
       Učenik u potpunosti prepoznaje, definira,  Učenik u potpunosti prepoznaje, definira,    Učenik samostalno i u potpunosti gledajući film  Učenik samostalno pronalazi podatke o
       razumije, objašnjava, raščlanjuje,     razumije, objašnjava, raščlanjuje, uopćava,   Surogat prepoznaje, definira, razumije,      određenom književnom naslovu u katalozima.
       uopćava, oprimjeruje i primjenjuje     oprimjeruje, primjenjuje znanje o        objašnjava, raščlanjuje, uopćava, oprimjeruje
odličan
       znanje o knjizi snimanja i scenariju.    dokumentarnom filmu. Samostalno analizira    obilježja Zagrebačke škole crtanoga filma.
       Samostalno istražuje.            odgledane dokumentarne filmove i uočava     Kritički pristupa obradi teme filma.
                             njihove sličnosti i razlike. Kritički pristupa
                             obradi dokumentarnoga filma i samostalno
                             istražuje o filmu.
              Elementi, načini i postupci vrednovanja znanja hrvatskoga jezika u OŠ Granešini, Zagreb
Pisane provjere znanja

Prvo polugodište:
Hrvatski jezik : inicijalna provjera znanja i najmanje jedna, a najviše dvije pisane provjere znanja.
Diktat: jedan.
Jedna školska zadaća.
Književnost: jedna pisana provjera znanja u trajanju od 30 minuta.

Drugo polugodište:
Hrvatski jezik : najmanje dvije pisane provjere znanja.
Diktat: najmanje jedan, najviše dva.
Jedna školska zadaća.
Učiteljica ocjenjuje provježbane oblike vezanih tekstova prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu i nastavnom planu i programu za svaki razred.
U ocjenjivanju različitih oblika vezanoga teksta učiteljica se služi opisivačima primjerenim za svaki oblik teksta (prema K. Visinko, Jezično izražavanje i stvaranje). Ocjenjuje
se kompozicija i sadržaj sastavka, stil, gramatička i pravopisna točnost te formalno-pojavni izgled sastavka.

Književnost: jedna pisana provjera znanja u trajanju od 30 minuta.

Kriterij ocjenjivanja pisane provjere znanja:
0% - 49% = 1
50% - 59% = 2
60% - 79% =3
80% - 89% =4
90% - 100% = 5

Brojčane ocjene iz pisanih provjera znanja upisuju se u rubriku, a broj ostvarenih i mogućih bodova u pisanoj provjeri bilježe se u rubriku bilježaka.
Učenici koji dobiju nedovoljnu ocjenu iz pisane provjere znanja, imaju mogućnost ispravka ocjene bilo usmeno bilo pisano.. Ocjena dobivena iz ispravka upisuje se brojčanom
ocjenom u rubriku.


Usmena provjera znanja

Usmeno se ispitivanje u pravilu provodi bez prethodne najave.

Hrvatski jezik: najmanje jedna usmena provjera znanja u polugodištu.

Književnost: najmanje jedna usmena provjera znanja u polugodištu. Ocjenu učenik može zaslužiti i svojim stalnim zalaganjem na satima obrade književnih djela u kojima
učiteljica u neposrednoj komunikaciji procjenjuje kako učenik na tekstu primjenjuje naučeno o književnoteorijskim pojmovima, razinu razumijevanja teksta (primjeren dobi i
razvoju učenika), sposobnost doživljavanja djela i izricanja vlastitoga mišljenja o pročitanom.
Kriteriji na usmenoj provjeri znanja:
Nedovoljan: učenik ni na razini reprodukcije uz učiteljičinu pomoć ne zna ključne pojmove.
Dovoljan: učenik je usvojio ključne pojmove na razini reprodukcije, ali ih većinu ne razumije. Naučene pojmove primjenjuje jedino uz učiteljičinu pomoć.
Dobar: učenik definira, razumije i primjenjuje većinu naučenoga gradiva.
Vrlo dobar: učenik definira, razumije, primjenjuje, analizira naučeno gradivo. Samostalno rješava zadatke.
Odličan: učenik definira, razumije, primjenjuje, analizira, povezuje i procjenjuje naučeno gradivo.


Jezično izražavanje:
Usmeno: u svakom polugodištu najmanje jedan krasnoslov (ili govorna vježba) i ocjenjivanje izražajnoga čitanja.
Učiteljica tijekom školske godine prati učenikov napredak u govoru (bogatstvo rječnika, primjenu pravogovornih pravila, govornih vrednota, pravilnu uporabu riječi i izraza,
sposobnost prenošenja poruke; učiteljica prati učenikov napredak u izražajnom čitanju (poboljšanju tehnike čitanja).

Medijska kultura:
Moguća je usmena provjera znanja jednom u školskoj godini ili kraća pisana provjera znanja u trajanju od 20 minuta.
Učenicima se ocjenjuju plakati i prezentacije.

Domaća zadaća
Učenici trebaju redovito pisati domaće zadaće kako bi uvježbali i naučili obrađeno gradivo. Točnost zadaća u pravilu se provjerava na sljedećem satu ili se objašnjavaju zadaci
koje učenici nisu razumjeli. Ako učenik ne napiše tri domaće zadaće, dobit će nedovoljnu ocjenu. Nadnevci kad učenik nema domaću zadaću učiteljica bilježi u rubriku
bilježaka. Učiteljica može i ocijeniti neke zadaće.
Ako je učenik opravdano izostao najmanje tri dana, ne ocjenjuje mu se posljednja zadaća i ne bilježi minus u rubriku u imeniku.


Bilježnica
Učiteljica redovito pregledava urednost bilježnice i jesu li školski radovi u cijelosti u nju zapisani. U pravilu brojčanom i ocjenom ocjenjuje bilježnice.

Lektira
Učiteljica redovito vodi zapažanja (elementi vrednovanja):
  - je li učenik pročitao lektirno djelo u cijelosti
  -  razumije li lektirno djelo
  - je li točno riješio zadane lektirne zadatke (ili: piše li redovito dnevnik čitanja)
  - jesu li učenički odgovori napisani u skladu s gramatičkim i pravopisnim načelima
  - uočava li učenik književnoteorijske pojmove u interpretaciji lektirnoga djela
  - uočava li učenik odnose među likovima i problematiku o kojoj pisac progovara u lektirnom djelu
  - kako je učenik doživio lektirno djelo
  - učenikovu aktivnost na satima interpretacije lektirnoga djela i način iznošenja zapažanja (bilo pojedinačno bilo skupno)
  - izrada plakata, prezentacija, ilustracija (prema željama učenika)
Ocjenjivanje lektire
Učiteljica tijekom školske godine ocjenjuje dnevnike čitanja ili lektirne radne bilježnice.
Jednom u polugodištu učiteljica pisano provjerava razumijevanje pročitanoga (pisana provjera lektire).
Na satima interpretacije lektirnoga djela učiteljica usmeno ispituje učenike (uočavanje književnoteorijskih pojmova prema Nastavnom planu i programu za svaki razred,
uočavanje i aktualizacija problematike u djelu, doživljaj djela).
Neki lektirni naslovi obrađuju se i u knjižnici u suradnji s knjižničarkom.

Zaključna ocjena

Zaključna ocjena ne proizlazi iz aritmetičke sredine.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:74
posted:5/30/2012
language:Bosnian
pages:21