Gradska uprava za urbanizam 340 by ahyThG

VIEWS: 32 PAGES: 15

									    Na osnovu člana 133. stav 3. Statuta grada Čačka (»Službeni list grada Čačka« broj 3/2008),
člana 35.stav 3. Odluke o gradskim upravama (»Službeni list grada Čačka« 8/2008, 21/2009) i člana 5.
Uputstva o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada
Čačka (»Službeni list grada Čačka« broj 10/2008), načelnik Gradske uprave za urbanizam grada Čačka,
donosi


                PRAVILNIK
      O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
           U GRADSKOJ UPRAVI ZA URBANIZAM


        I OPŠTE ODREDBE

                         Član 1.

    Ovim Pravilnikom se radi vršenja poslova Gradske uprave za urbanizam, grada Čačka utvrđuje:
    - unutrašnje uređenje Uprave;
    - sistematizacija radnih mesta sa opisom poslova, uslovima za
obavljanje istih i potrebnim brojem izvršilaca.

                         Član 2.

    Vrste i broj organizacionih jedinica, broj radnika, stepen stručne spreme, radno iskustvo u
odgovarajućoj struci, kao i stručni ispit, utvrđuje se prema složenosti, međusobnoj povezanosti i obimu
poslova.

        II UNUTRAŠNJE UREĐENJE UPRAVE I RUKOVOĐENJE

                         Član 3.

    Za vršenje poslova Gradske uprave za urbanizam obrazuju se sledeće organizacione jedinice:

        1.  Odsek za urbanizam:
        a)  Služba za normativne poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
        b)  Služba za urbanističke poslove;
        v)  Služba za legalizaciju
        g)  Služba za infrastrukturu
        d)  Služba za upravne poslove iz oblasti građevinarstva;
        đ)  Služba za zaštitu životne sredine.

        2. Odsek za imovinsko-pravne poslove.

                         Član 4.

    Radom unutrašnjih organizacionih jedinica rukovode:
    - radom Odseka rukovodi šef Odseka,
    - radom Službe rukovodi šef Službe.

    Šef Odseka organizuje, koordinira i objedinjava rad unutrašnjih organizacionih jedinica, i stara se
o zakonitom, celishodnom, efikasnom i blagovremenom izvršavanju zadataka i poslova u Odseku.

    Šef službe rukovodi radom Službe,daje uputstva i pruža stručnu pomoć.
                         Član 5.

     1. U Odseku za urbanizam vrše se poslovi:
     - pripremanja predloga Odluka o izradi urbanističkog plana i Koncepta za izradu plana;
organizovanja stručne kontrole i javnog uvida, pripremanja akata koje donosi Komisija za planove;
pripremanje predloga plana i dostavljanje Skupštini grada na usvajanje;
     - izdavanja informacije o lokaciji iz urbanističkog plana; izdavanja lokacijske dozvole za objekte
za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje građevinska dozvola, izdavanje rešenja kojim se
odobrova izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa
invaliditetom, adaptacija, sanacija i promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, odnosno
promena namene objekta, koji izdaje ovaj organ kao organ koji je nadležan za izdavanje građevinske
dozvole, izdavanje rešenja o odobrenju za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata i autobuskih
stajališta na javnom građevinskom zemljištu; izdavanje lokacija za postavljanje pokretnih uređaja na
javnim površinama;
     - kontrola usaglašenosti izgrađenih temelja i izdavanje pismenih potvrda,
     - izdavanja potvrda da je projekat parcelacije odnosno preparcelacije
izrađen u skladu sa urbanističkim planom, izdavanje uslova za ispravku granica susednih parcela,
izdavanje potvrde da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa urbanističkim planom, prostornim
planom jedinice lokalne samouprave, odnosno prostornim planom posebne namene i Zakonom, izrađuje
obaveštenje kojim podnosioca zahteva obaveštava kad nema uslova za ispravku granica susedne kat.
parcele,
     -vođenja upravnog postupka po zahtevima za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih
panoa i letnjih bašti autobuskih stajališta, po zahtevima za postavljanje tezgi, vitrina,objekata za zabavu i
dr. pokretnih uređaja na javnim površinama u skladu sa odredbama Odluke o privremenim objektima;
     -vođenja upravnog postupka po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola, rešenja kojim se
odobrova izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa
invaliditetom, adaptacija, sanacija i promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, odnosno
promena namene objekta, koji izdaje ovaj organ kao organ koji je nadležan za izdavanje građevinske
dozvole, upravnog postupka po zahtevima za izdavanje upotrebne dozvole objekta;
     -obavljanja upravnih poslova iz stambene oblasti, vodi se upravni postupak i pripremanje nacrta
rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenoj zgradi,
     -obavljanje stručnih poslova za Komisiju za utvrđivanje starosti objekata
     -pripremanja nacrta odluka iz urbanističke, građevinske, komunalne, saobraćajne i stambene
oblasti, poslovi nadzora nad radom komunalnih preduzeća u okviru prava i ovlašćenja propisanih
zakonom i odlukama Skupštine grada;
     -legalizacije bespravno izgrađenih objekata;
     -zaštite životne sredine, poslovi utvrđivanja zaštite i održavanja groblja, uređenja uslova i načina
sahranjivanja;
     -daktilografski poslovi i poslovi telefoniste

     2. U Odseku za imovinsko-pravne poslove vrše se upravni poslovi i to:
     - donošenje rešenja o eksproprijaciji, administrativnom prenosu nepokretnosti i određivanju
naknade, određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele, otuđenje i
davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, postupak pretvaranja prava korišćenja na
građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu-konverzija, povraćaj zadružne imovine, zakup
poslovnog prostora, otkup stanova, postupak raspravljanja imovinskih odnosa na samovlasno zauzetom
zemljištu u društvenoj - javnoj svojini, vraćanje utrina i pašnjaka selima na korišćenje, daktilografski
poslovi, poslovi prevoza službenim vozilom, poslovi dostavljanja pošte, ekspedicije rešenja i drugih akata
i drugi poslovi.
     Unutrašnje organizacione jedinice u Gradskoj upravi za urbanizam obrazovane su kao Odsek i
Službe.

     1. Odsek za urbanizam
      a) Služba za normativne poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
     b) Služba za urbanističke poslove
     v) Služba za legalizaciju objekata izgrađenih bez odobrenja za izgradnju
     g) Služba za infrastrukturu
     d) Služba za upravne poslove iz oblasti građevinarstva
     đ) Služba za zaštitu životne sredine

    2. Odsek za imovinsko-pravne poslove

                                   Član 6.

     Za vršenje poslova iz delokruga Uprave utvrđuje se ukupno izvršilaca..............                   43
     - Načelnik............................................................................................         1
     - Šef Odseka........................................................................................          1

     1. Odsek za urbanizam

 a)  Služba za normativne poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.......                     5
 b)  Služba za urbanističke poslove …………………………………...............................                         5
 v)  Služba za legalizaciju objekata izgrađenih bez odobrenja za izgradnju.....................                  6
 g)  Služba za infrastrukturu................................................................................................  6
 d)  Služba za upravne poslove iz oblasti građevinarstva ……………………………….                              6
 đ)  Služba za zaštitu životne sredine..................................................................................     5

    2. Odsek za imovinsko-pravne poslove.................................................................           8


           III SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

                                   Član 7.

     1. Radno mesto načelnika Uprave:

    Opis poslova: organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje poslova Uprave i pojedinih
zaposlenih, raspoređuje poslove na organizacione jedinice, odnosno neposredne izvršioce i pruža
potrebnu stručnu pomoć, stara se o pravilnoj primeni zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave,
donosi i potpisuje akta iz nadležnosti Uprave, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima
zaposlenih u skladu sa zakonom, podnosi Skupštini grada i Gradskom veću izveštaj o radu Uprave, rešava
o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica, stara se o izvršavanju radnih obaveza zaposlenih u
Upravi, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada Uprave, vrši i druge poslove koji su mu zakonom,
statutom i drugim aktima grada stavljeni u nadležnost i odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno
izvršavanje poslova Skupštini grada i Gradskom veću.

    Broj izvršilaca................................................1
    Uslovi: završen arhitektonski ili pravni ili građevinski fakultet, u četvorogodišnjem trajanju,
odnosno dužem trajanju, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog
iskustva u struci.
    U Odseku za urbanizam obrazuju se sledeća radna mesta:

    2. Radno mesto šefa Odseka za urbanizam

     Opis poslova: rukovodi radom Оdseka, organizuje, obezbeđuje i stara se o zakonitom,
celishodnom, efikasnom i blagovremenom izvršavanju zadataka i poslova u Odseku, planira, usmerava i
nadzire rad Odseka, pruža potrebnu stručnu pomoć zaposlenima u Odseku, sastavlja plan i program rada
Odseka, vodi evidenciju o prisutnosti radnika na radu, priprema nacrte odluka iz urbanističke,
građevinske i komunalne, stambene i saobraćajne oblasti, pruža stručnu pomoć pri izradi akata koje
donosi Skupština grada i Gradsko veće iz nadležnosti Uprave, učestvuje u izradi informacija i izveštaja iz
ovih oblasti, obavlja poslove na izradi nacrta odluka iz oblasti urbanističkog planiranja, prati postupak
izrade urbanističkih planova i projekata, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.
.
     Broj izvršilaca...............................1
     Uslovi: završen pravni ili arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno
stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnoj oblasti pravnih
nauka ili arhitekture, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru
i 5 godina radnog iskustva.

   a. Služba za normativne poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja

   3. Radno mesto šefa Službe za normativne poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog
     planiranja

    Opis poslova: rukovodi radom Službe, organizuje, koordinira, kontroliše i prati izvršenje poslova i
zadataka u Službi, priprema informacije i izveštaje iz delokruga rada Službe za Skupštinu grada i Gradsko
veće, daje uputstva i pruža stručnu pomoć, učestvuje u izradi koncepta plana, obavlja poslove Uprave u
postupku donošenja urbanističkih planova i projekata, pruža potrebne informacije i stručnu pomoć
prilikom tumačenja pojedinih rešenja i davanja primedbi na plan u vreme trajanja javnog uvida, učestvuje
u formiranju mišljenja Uprave na planski dokument a naročito stav o predloženim izmenama u
urbanističkim planovima širih prostornih celina, vrši konkretnu analizu urbanističkih planova, proveru
rešenja i utvrđivanje potrebe da se pristupi izmeni i dopuni urbanističkog plana, kao i druge poslove po
nalogu šefa Оdseka i načelnika Uprave.

     Broj izvršilaca..................................................1
     Uslovi: završen pravni ili arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno
stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnoj oblasti pravnih
nauka ili arhitekture, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru
i 3 godine radnog iskustva.

    4. Radno mesto za normativno-pravne poslove

    Opis poslova: priprema nacrte odluka iz urbanističke, građevinske I komunalne, stambene i
saobraćajne oblasti, pruža stručnu pomoć pri izradi akata koje donosi Skupština grada i Gradsko veće iz
nadležnosti Uprave, učestvuje u izradi informacija i izveštaja iz ovih oblasti, obavlja poslove na izradi
nacrta odluka iz oblasti urbanističkog planiranja, prati postupak izrade urbanističkih planova i projekata,
obavlja poslove sekretara stručne komisije za planove u skladu sa Pravilnikom, sarađuje sa izrađivačem
planova, organizuje i učestvuje na javnom uvidu po nacrtima i predlozima urbanističkih planova i
uređenja prostora, obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe, šef Odseka odnosno načelnik
Uprave.
    Broj izvršilaca ............................................... 1
    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije), u oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad
u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva.

    5. Radno mesto poslova iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja

     Opis poslova: izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana, izrađuje lokacijske dozvole
za objekte za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje građevinska dozvola, učestvuje u izradi
nacrta plana, obavlja poslove Uprave u postupku donošenja urbanističkih planova i projekata, sprovodi
postupak strateške procene uticaja planova na životnu sredinu, potvrđuje da je urbanistički projekat
izrađen u skladu sa urbanističkim planom, po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije za planove,
učestvuje u organizovanju javne prezentacije urbanističkog projekta, pruža potrebne informacije i stručnu
pomoć prilikom tumačenja pojedinih rešenja i davanja primedbi na plan u vreme trajanja javnog uvida,
učestvuje u formiranju mišljenja Uprave na planski dokument a naročito stav o predloženim izmenama u
urbanističkim planovima širih prostornih celina, vrši konkretnu analizu urbanističkih planova, proveru
rešenja i utvrđivanje potrebe da se pristupi izmeni i dopuni urbanističkog plana i vrši druge poslove koje
odredi šef Službe, šef Оdseka ili načelnik Uprave.

     Broj izvršilaca ............................................... 2
     Uslovi: završen geografski fakultet – smer prostorno planiranje ili arhitektonski fakultet u
trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne
studije), u oblasti geo-nauke odnosno arhitekture, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,
poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

    6. Radno mesto daktilografa - telefoniste

     Opis poslova: obavlja daktilografske poslove, radi na telefonskoj centrali i obavlja poslove
telefoniste, prima i zakazuje telefonske razgovore za načelnika Uprave i obavlja poslove na kopiranju i
umnožavanju materijala radi dostave Komisiji za planove i obaveštava o izvršenju istih, obavlja i druge
poslove koje odredi šef Službe,šef Odseka ili načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca.....................1
    Uslovi: daktilograf 1a, 1b ili II klase i poznavanje rada na računaru.


    b. Služba za urbanističke poslove

    7. Radno mesto šefa Službe za urbanističke poslove

    Opis poslova: rukovodi radom Službe, organizuje, koordinira, kontroliše i prati izvršenje poslova
i zadataka u Službi, priprema informacije i izveštaje iz delokruga rada Službe za Skupštinu grada i
Gradsko veće, daje uputstva i pruža stručnu pomoć, izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana,
priprema nacrte rešenja o izdavanju lokacijske dozvole za objekte za koje se po Zakonu o planiranju i
izgradnji izdaje građevinska dozvola, izrađuje lokacije u postupku izdavanja odobrenja za postavljanje
kioska, manjih montažnih objekata, autobuskih stajališta i drugog pokretnog mobilijara na površinama
javne namene u skladu sa Odlukom o postavljanju privremenih objekata, kao i druge poslove po nalogu
šefa Odseka i načelnika Uprave.
     Broj izvršilaca.........................1
     Uslovi: završen arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno
visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije), u obrazovno-naučnoj oblasti arhitekture, položen
stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva.

    8. Radno mesto upravno-pravnih poslova iz oblasti urbanizma

     Opis poslova: vodi upravni postupak i priprema nacrte rešenja o izdavanju lokacijske dozvole za
objekte za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje građevinska dozvola, priprema nacrte rešenja
u postupku izdavanja lokacijske dozvole kada nisu ispunjeni uslovi za njeno izdavanje, vodi upravni
postupak i priprema nacrte rešenja o izdavanju odobrenja za postavljanje kioska, manjih montažnih
objekata, autobuskih stajališta i drugog pokretnog mobilijara na površinama javne namene u skladu sa
Odlukom o postavljanju privremenih objekata, obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe, šef Odseka
ili načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca ............................................... 1
    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije), u oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad
u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

    9. Radno mesto za poslove iz oblasti urbanizma

    Opis poslova: izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana, izrađuje lokacijske dozvole
za objekte za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje građevinska dozvola, izrađuje lokacije u
postupku izdavanja odobrenja za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, autobuskih stajališta i
drugog pokretnog mobilijara na površinama javne namene u skladu sa Odlukom o postavljanju
privremenih objekata, utvrđuje da li je projektna dokumentacija (idejni odnosno glavni projekat) u skladu
sa izdatom lokacijskom dozvolom, izdaje uslove za izradu projekta preparcelacije u cilju ispravke granice
parcele, izrađuje obaveštenje kojim podnosioca zahteva obaveštava kad nema uslova za ispravku granica
susedne kat. parcele, potvrđuje projekte parcelacije odnosno preparcelacije i obavlja druge poslove koje
odredi šef Službe, šef Odseka ili načelnik Uprave.

     Broj izvršilaca ............................................... 3
     Uslovi: završen arhitektonski fakultet ili geodetski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine
odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), u obrazovno-naučnoj oblasti
arhitekture, geodezije, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na
računaru i 1 godine radnog iskustva.


    v. SLUŽBA ZA LEGALIZACIJU

    10. Radno mesto šefa Službe za legalizaciju

     Opis poslova: rukovodi radom grupe, kooridinira i kontroliše izvršenje poslova i organizuje rad
Službe, priprema izveštaje o uočenim problemima, izrađuje zahteve za dopunu podnesaka podnosioca
zahteva za koje je utvrdio da postoji mogućnost legalizacije, da u roku od 60 dana dostave dokaz o
uređivanju međusobnih odnosa sa organom odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište i
to infrastrukturnih, višeporodičnih, poslovnih objekata, učestvuje u postupku rešavanja u slučaju da ne
postoji mogućnot legalizacije, prati i analizira dinamiku rešavanja podnetih zahteva, daje inicijative i
predloge za rešavanje zahteva i obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka i načelnik Uprave.
    Broj izvršilaca ............................................... 1
    Uslovi: završen građevinski ili pravni ili arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri
godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-
master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), u naučnoj oblasti
građevinskog inženjerstva, pravnih nauka ili arhitekture, položen stručni ispit za rad u organima državne
uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    11. Radno mesto za poslove legalizacije infrastrakturnih, višeporodičnih, stambeno
    poslovnih, poslovnih i proizvodnih objekata izgrađenih bez građevinske dozvole

     Opis poslova: obavlja stručne poslove na izradi zahteva za dopunu podnesaka podnosioca
zahteva za koje je nadležni organ utvrdio da postoji mogućnost legalizacije, da u roku od 60 dana dostave
dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko
zemljište i to infrastrukturnih, višeporodičnih, poslovnih objekata, učestvuje u postupku rešavanja u
slučaju da nepostoji mogućnot legalizacije, prati i analizira dinamiku rešavanja podnetih zahteva i daje
inicijative i predloge za rešavanje zahteva, obavlja druge poslove koje odredi šef Službe, šef Odseka ili
načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca ............................................... 3
    Uslovi: završen pravni ili građevinski ili arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri
godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-
master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnoj oblasti
pravnih nauka, arhitekture odnosno građevinskog inženjerstva, položen stručni ispit za rad u organima
državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.


    12. Radno mesto za poslove na legalizaciji porodičnih stambenih objekata do 100m2 i
    stambenih objekata preko 100m2 sa jednim stanom izgrađenih bez građevinske dozvole

    Opis poslova: učestvuje u postupku legalizacije u svim prethodnim radnjama utvrđivanja
provere podnete dokumentacije, prima stranke i daje obaveštenja o zahtevima i stanju predmeta u
postupcima legalizacije objekata, priprema nacrte zahteva za dopunu podnesaka podnosioca zahteva za
koje je nadležni organ utvrdio da postoji mogućnost legalizacije, da u roku od 60 dana dostave dokaz o
uređivanju međusobnih odnosa sa organom odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište,
priprema nacrte uverenja o podnetim zahtevima za legalizaciju, vodi evidenciju izdatih rešenja o
građevinskim i upotrebnim dozvolama u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata i obavlja i
druge poslove koje odredi šef Službe, Odseka ili načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca ............................................... 2
    Uslovi: završena srednja škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit za rad u organima
državne uprave i poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

        .g. Služba za infrastrukturu

    13. Radno mesto šefa Službe za infrastrukturu

    Opis poslova: rukovodi radom Službe, organizuje, koordinira, kontroliše i prati izvršenje poslova
i zadataka u Službi priprema informacije i izveštaje iz delokruga rada Službe za Skupštinu grada i
Gradsko veće, daje uputstva i pruža stručnu pomoć, izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana,
izrađuje lokacijske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata infrastrukture za koje se po Zakonu o
planiranju i izgradnji izdaje građevinska dozvola: gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih
puteva i putnih objekata; objekata železničke infrastrukture, hidrotehničkih objekata (vodovoda,
kanalizacije, rezervoara i dr.) toplovoda, vrelovoda, gasovoda, elektroenergetske mreže, stanica za
snabdevanje tečnim gorivom, učestvuje u postupku donošenja urbanističkih planova i projekata, izrađuje
rešenje kojim se odobrava izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, učestvuje u
formiranju mišljenja Uprave na planski dokument a naročito stav o predloženim izmenama u
urbanističkim planovima širih prostornih celina, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika
Uprave.

    Broj izvršilaca.........................1
    Uslovi: završen građevinski fakultet odseka za puteve i železnice odnosno odseka za
konstrukcije, u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama
drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke
strukovne studije), u obrazovno-naučnoj oblasti građevine, položen stručni ispit za rad u organima
državne uprave, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva.

    14. Radno mesto poslova iz oblasti infrastrukture

    Opis poslova: izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana, izrađuje lokacijske dozvole
za izgradnju i rekonstrukciju objekata infrastrukture za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje
građevinska dozvola: gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva i putnih objekata;
objekata železničke infrastrukture, toplovoda, vrelovoda, gasovoda, elektroenergetske mreže, stanica za
snabdevanje tečnim gorivom, učestvuje u postupku donošenja urbanističkih planova i projekata, priprema
nacrte rešenja kojim se odobrava izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, učestvuje u
formiranju mišljenja Uprave na planski dokument a naročito stav o predloženim izmenama u
urbanističkim planovima širih prostornih celina, obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe, šef
Odseka ili načelnik Uprave.

     Broj izvršilaca ............................................... 2
     Uslovi: završen građevinski fakultet, odseka za puteve i železnice odnosno odseka za
konstrukcije ili mašinski ili saobraćajni ili elektrotehnički fakultet u trajanju od najmanje četiri godine
odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u naučnoj oblasti tehničko-
tehnoloških nauka (građevinskog, saobraćajnog, mašinskog odnosno elektrotehničkog inženjerstva),
položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog
iskustva.

    15. Radno mesto poslova iz oblasti infrastrukture za hidrotehničke objekte

    Opis poslova: izrađuje informacije o lokaciji iz urbanističkog plana, izrađuje lokacijske dozvole
za izgradnju i rekonstrukciju objekata infrastrukture za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje
građevinska dozvola: hidrotehničkih objekata (vodovoda, kanalizacije, rezervoara i dr.) i učestvuje u
izradi lokacijskih dozvola za objekte u čijem sastavu su hidrotehnički objekti, objekti vodovoda i
kanalizacije i objekti za prečišćavanje otpadnih voda, učestvuje u postupku donošenja urbanističkih
planova i projekata, priprema nacrte rešenja kojim se odobrava izvođenje radova za koje se ne izdaje
građevinska dozvola, učestvuje u formiranju mišljenja Uprave na planski dokument a naročito stav o
predloženim izmenama u urbanističkim planovima širih prostornih celina obavlja i druge poslove koje
odredi šef Službe,šef Odseka ili načelnik Uprave.

     Broj izvršilaca ............................................... 1
     Uslovi: završen građevinski fakultet, odseka za hidrotehniku od najmanje četiri godine odnosno
stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u naučnoj oblasti tehničko-
tehnoloških nauka (građevinskog inženjerstva), položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,
poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    16. Radno mesto daktilografa

    Opis poslova: obavlja daktilografske poslove kao i druge poslove koje odredi šef Službe,šef
Odseka ili načelnik Uprave.
    Broj izvršilaca.....................2

    Uslovi: daktilograf 1a ili 1b klase i poznavanje rada na računaru.

    d. U Službi za upravne poslove iz oblasti građevinarstva su sledeća radna mesta:

    17. Radno mesto šefa Službe za upravne poslove iz oblasti građevinarstva

    Opis poslova: rukovodi radom Službe, organizuje, koordinira, kontroliše i prati izvršenje poslova
i zadataka u Službi, priprema informacije i izveštaje iz delokruga rada Službe za Skupštinu grada,
učestvuje u izradi, kao i nacrta Odluka iz delokruga rada Službe, daje uputstva i pruža stručnu pomoć
radnicima u Službi, vodi evidenciju o prisutnosti radnika na radu, vodi upravni postupak i priprema nacrte
rešenja o izdavanju građevinske i upotrebne dozvole, odobrenja za izvođenje radova na investicionom
održavanju, adaptaciji, sanaciji i promeni namene objekta bez izvođenja građevinskih radova i uklanjanju
prepreka za osobe sa invaliditetom, priprema informacije iz ove oblasti, radi i druge poslove po nalogu
šefa Odseka i načelnika Uprave.

    Broj izvršilaca.........................1
    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad
u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva.


    18. Radno mesto upravno-pravnih poslova iz oblasti građevinarstva

     Opis poslova: vodi upravni postupak i priprema nacrte rešenja o izdavanju građevinske i
upotrebne dozvole, i odobrenja za izvođenje radova na investicionom održavanju, adaptaciji, sanaciji i
promeni namene objekta bez izvođenja građevinskih radova i uklanjanju prepreka za osobe sa
invaliditetom, izdaje privremene građevinske dozvole, priprema informacije iz ove oblasti, obavlja i
druge poslove koje odredi šef Službe,šef Odseka ili načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca ............................................... 3
    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka odnosno građevinskog
inženjerstva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 1
godina radnog iskustva.


    19. Radno mesto za statističko – evidencione poslove iz oblasti urbanizma

    Opis poslova: vodi Registar investitora, koji predstavlja javnu evidenciju u skladu sa važećim
propisima, izdaje uverenja o izdatim odobrenjima za izgradnju i odobrenjima za upotrebu objekata, kao i
druga uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, priprema informacije i izveštaje o
građevinskim i upotrebnim dozvolama za Republički zavod za statistiku i sve druge organe (statističko-
evidencione poslove), obavlja poslove raznošenja i uručenja pošte za potrebe Odseka i obavlja druge
poslove koje odredi šef Službe, šef Odseka ili načelnik Uprave.


    Broj izvršilaca: .............................................................. 1
    Uslovi: završena viša ekonomska škola, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog
stepena (osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine, u oblasti ekonomskih
nauka, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 1 godina
radnog iskustva

    20. Radno mesto za upravno-stambene poslove

     Opis poslova: obavlja upravne poslove iz stambene oblasti, vodi upravni postupak i priprema
nacrt rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenoj zgradi,
vodi upravni postupak i priprema nacrte rešenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole i naknadnog
izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za bespravno izgrađene objekte, kada nisu ispunjeni uslovi za
njihovo izdavanje, obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe, šef Odseka ili načelnik Uprave.

     Broj izvršilaca..................1
     Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine
odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka, položen
stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.


    đ. U Službi za zaštitu životne sredine su sledeća radna mesta:

    21. Radno mesto šefa Službe za zaštitu životne sredine

     Opis poslova: rukovodi radom Službe, organizuje,koordinira, kontroliše i prati izvršenje poslova
i zadataka u Službi, priprema informacije i izveštaje iz delokruga rada Službe za Skupštinu grada,
učestvuje u izradi, kao i nacrta Odluka iz delokruga rada Službe, daje uputstva i pruža stručnu pomoć
radnicima u Službi, vodi upravni postupak i izrađuje nacrte upravnih akata koji se odnose na: procenu
uticaja na životnu sredinu za projekte (objekte)određene Zakonom, na izdavanje dozvola za upravljanje
otpadom, izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti naročito opasnih hemikalija, odgovara za realizaciju
svih aktivnosti vezanih za izradu i implementaciju LEAP-a, kontaktira sa javnim preduzećima i
institucijama oko njihovog učešća u delu LEAP-a koji se odnosi na njih, mesne zajednice i organizuje
aktivnosti za uključivanje javnosti, izrađuje godišnji predlog Programa zaštite i unapređenja životne
sredine iz izvora namenskih sredstava za zaštitu životne sredine, organizuje monitoring, izrađuje Izveštaj
o stanju životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, učestvuje u izradi i
implementaciji lokalnog ili regionalnog plana upravljanja otpadom; dostavlja izveštaj o realizaciji plana
upravljanja otpadom Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine; utvrđuje mere i uslove zaštite od
buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, uključujući i one na koje daje
saglasnost u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja
integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti; vrši akustično zoniranje i određuje mere zabrane i
ograničenja na zahtev organizatora javnih skupova i aktivnosti; obezbeđuje izradu strateških karata buke i
finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini; vodi postupak po Zakonu o zaštiti vazduha pri izdavanju
dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka ili načelnika
Uprave.

    Broj izvršilaca.........................1
    Uslovi: završen tehnološko - metalurški fakultet ili fakultet zaštite životne sredine ili pravni
fakultet ili poljoprivredni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti tehničkih ili pravnih nauka, položen stručni
ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva.

    22. Radno mesto za poslove zaštite životne sredine

     Opis poslova : vodi upravni postupak i izrađuje nacrte upravnih akata koji se odnose na: procenu
uticaja na životnu sredinu za projekte (objekte)određene Zakonom, na izdavanje dozvola za upravljanje
otpadom, izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti naročito opasnih hemikalija, odgovara za realizaciju
svih aktivnosti vezanih za izradu i implementaciju LEAP-a, kontaktira sa javnim preduzećima i
institucijama oko njihovog učešća u delu LEAP-a koji se odnosi na njih, mesne zajednice i organizuje
aktivnosti za uključivanje javnosti, izrađuje godišnji predlog Programa zaštite i unapređenja životne
sredine iz izvora namenskih sredstava za zaštitu životne sredine, organizuje monitoring, izrađuje Izveštaj
o stanju životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, učestvuje u izradi i
implementaciji lokalnog ili regionalnog plana upravljanja otpadom; dostavlja izveštaj o realizaciji plana
upravljanja otpadom Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine; utvrđuje mere i uslove zaštite od
buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, uključujući i one na koje daje
saglasnost u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja
integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti; vrši akustično zoniranje i određuje mere zabrane i
ograničenja na zahtev organizatora javnih skupova i aktivnosti; obezbeđuje izradu strateških karata buke i
finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini; vodi postupak po Zakonu o zaštiti vazduha pri izdavanju
dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja kao i druge poslove po nalogu šefa Službe,šefa Odseka ili
načelnika Uprave

     Broj izvršilaca.....................3
     Uslovi: završen tehnološko - metalurški fakultet ili fakultet zaštite
životne sredine ili pravni fakultet ili prirodno – matematički fakultet –grupa hemija ili biologija ili
poljoprivredni ili agronomski u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje
na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije,
specijalističke strukovne studije) u oblasti bioloških, hemijskih i biotehničkih ili pravnih nauka, položen
stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    23. Radno mesto za poslove monitoringa, očuvanja i zaštite prirode

     Opis poslova : vodi upravni postupak i izrađuje nacrte upravnih akata koji se odnose na: procenu
uticaja na životnu sredinu za projekte (objekte) određene Zakonom, na izdavanje dozvola za upravljanje
otpadom, izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti naročito opasnih hemikalija, odgovara za realizaciju
svih aktivnosti vezanih za izradu i implementaciju LEAP-a, kontaktira sa javnim preduzećima organizuje
sprovođenje monitoringa izrade i realizacije programa ( kontrola, analize, praćenje kvaliteta životne
sredine), vazduha, nivoa komunalne buke, nejonizujućeg zračenja, površinskih i podzemnih voda i
zemljišta, kontrole kvaliteta vazduha, površinskih voda, zagađenosti zemljišta u slučaju udesa,
obaveštava javnost o kvalitetu vazduha, izrađuje karte buke u naseljima i dostavlja Agenciji za zaštitu
životne sredine, izrađuje lokalni registar zagađivača, priprema i predlaže kratkoročne, srednjoročne i
dugoročne planove podizanja, uređenja, održavanja i korišćenja zelenih površina, uspostavlja i vodi
katastar zelenih površina, izrađuje i realizuje programe upravljanja otpadom međusektorskom saradnjom i
sarađuje i podržava realizaciju projekata i programa kojima se podiže nivo kvaliteta životne sredine u
gradu, bavi se edukacijom, publikacijom materijala i komunikacijom sa građanima i obavlja druge
poslove po nalogu šefa Službe, šefa Odseka ili načelnika Uprave.

    Broj izvršilaca.....................1
    Uslovi: završen prirodno – matematički fakultet – grupa biologija I ekologija, u trajanju od
najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske
akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti
bioloških nauka, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 1
godina radnog iskustva.


    U Odseku za imovinsko pravne poslove su sledeća radna mesta:

    24. Radno mesto šefa Odseka za imovinsko pravne poslove

     Opis poslova: organizuje, kontroliše i prati izvršenje poslova u Odseku odgovoran je za
zakonito, blagovremeno i stručno vršenje poslova iz delokruga rada Odseka, daje uputstva i daje stručnu
pomoć u obavljanju poslova, radi na pripremi nacrta opštih akata iz delokruga rada Odseka koja donose
Skupština grada i Gradsko veće, priprema izveštaje i informacije o stanju i problemima u oblasti
imovinsko pravnih poslova, vodi postupak izuzimanja zemljišta iz poseda korisnika i utvrđivanja naknade
radi određivanja za javno građevinsko zemljište, postupak o uspostavljanju ranijeg režima svojine, za
poništaj pravosnažnih rešenja o izuzimanju iz poseda na zemljištu koje je oglašeno za gradsko
građevinsko, a nije privedeno nameni, postupke samovlasnog zauzeća zemljišta u društveno-državoj
svojini, poslove vraćanja seoskih utrina i pašnjaka i obavlja druge poslove koje odredi načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca.........................................1

    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblsti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad u
organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 5 godina radnog iskustva.

    25. Radno mesto za eksproprijaciju i administrativni prenos prava korišćenja

    Opis poslova: vodi postupke za eksproprijaciju nepokretnosti i utvrđivanje naknade,
administrativni prenos prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini i za utvrđivanje naknade,
vodi postupke oko administrativnog izvršenja i vrši druge poslove koje odredi šef Odseka i načelnik
Uprave.

    Broj izvršilaca.................................1

    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad
u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    26. Radno mesto za utvrđivanje prava korišćenja na građevinskom zemljištu i
      nacionalizacija

    Opis poslova: vodi postupak za utvrđivanje prava korišćenja na zemljištu u javnoj svojini,
poslovi konverzije iz prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu i određivnje zemljišta za redovnu
upotrebu objekata, vodi postupak oko prometa i prenosa prava korišćenja poslovnog prostora i drugih
nepokretnosti, zakupa poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, postupak poništaja pravosnažnih rešenja
o eksproprijaciji, postupak u vezi nacionalizacije i obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka i
načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca.................................2
    Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godineodnosno stečeno visoko
obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad
u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    27. Radno mesto za otuđenje građevinskog zemljišta

    Opis poslova: postupak otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišpta u javnoj svojini,
obavlja poslove za otkup stanova, postupke samovlasnog zauzeća zemljišta u društveno-državoj svojini,
poslove vraćanja seoskih utrina i pašnjaka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika
Uprave.

     Broj izvršilaca..................................2
     Uslovi: završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine
odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u oblasti pravnih nauka, položen
stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru i 2 godine radnog iskustva.

    28. Radno mesto za poslove evidencije nepokretnosti

    Opis poslova: vodi evidenciju nepokretnosti na kojima je vlasnik Grad Čačak, vodi evidenciju o
neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu i zemljištu i drugim nepokretnostima datim u zakup,
vlasnika grada Čačka, o utvrđivanju prava korišćenja i uspostavljanju režima svojine na ostalom
građevinskom zemljištu, vrši ekspediciju rešenja i drugih akata na osnovu kojih se vrše promene upisa na
nepokretnostima u geodetskoj upravi, i obavlja sve administrativne druge poslove koje odredi šef Odseka
i načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca.................................1
    Uslovi: završena srednja škola- pravnog birotehničkog smera, 1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru.

    29. Radno mesto daktilografa

    Opis poslova: obavlja daktilografske poslove za potrebe Odseka i Gradske uprave i vrši druge
poslove koje odredi šef Odseka i načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca..................................1
    Uslovi: daktilograf, 1a i 1 b klase i poznavanje rada na računaru.

    30. Radno mesto vozača i dostavljača pošte

    Opis poslova: vrši poslove vozača u okviru Uprave i stara se o održavanju vozila, vodi
odgovarajuću evidenciju o izvršenom prevozu, raznosi poštu i obavlja druge poslove koje odredi šef
Odseka i načelnik Uprave.

    Broj izvršilaca.....................1
    Uslovi: KV radnik odnosno završena srednja škola i položen ispit za vozača B kategorije.
               IV USLOVI ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

                        Član 8.

     U Upravu se radi stručnog osposobljavanja za vršenje određenih poslova kroz praktičan rad može
primiti u radni odnos na određeno vreme najviše četiri pripravnika u toku godine, pod uslovima
propisanim zakonom.
     Pripravnik se može primiti radi stručnog osposobljavanja i u svojstvu volontera.

                      V PROBNI RAD

                        Član 9.

    Probni rad je obavezan za sve one koji prvi put zasnivaju radni odnos u Upravi, a nisu
pripravnici. Probni rad zasnovan na neodređeno vreme traje tri meseca.
    Probnom radu ne podležu postavljena lica.


                        Član 10.

         Lica koja nemaju položen ispit za rad u državnim organima a nisu pripravnici mogu se
primiti u radni odnos u Upravi pod uslovom da u toku probnog rada polože stručni ispit.


               VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                        Član 11.

    Rešenja o raspoređivanju radnika na radna mesta utvrđena ovim Pravilnikom, doneće načelnik
Gradske uprave za urbanizam u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika..

                        Član 12.

    Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe: Pravilnik o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za urbanizam broj 110-1/2009-3-10 od 15.januara
2009.godine, 110-15/2009-3-10 od 04.02.2009.godine, 110-27/09-IV-2 od 03.8.2009.godine.

    `                    Član 13.

    Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave za
urbanizam grada Čačka.


                GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM
                   Broj:110-9/2010-IV-2
                    29. mart 2011.god                                        NAČELNIK
                                     Gradske uprave za urbanizam
                                       Miloš Milosavljević
    Gradsko veće dalo je saglasnost na ovaj Pravilnik, rešenjem broj od 06-25/2011-III od 29. marta
2011. godinePravilnik objavljen:                            Pravilnik stupa na snagu:
29. marta 2011. godine                            6. aprila 2011. godine

								
To top