I. Fundusze pozyczkowe by K7zU21p

VIEWS: 0 PAGES: 16

									Nazwa ośrodka:   Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
Tytuł pakietu:   Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
          na terenie byłego województwa wałbrzyskiego
Grupa:       Bankowość – finanse
Autor:       Edyta Plajstyk-Gajda
Aktualizacja:    Edyta   Plajstyk-Gajda,     Agencja    Rozwoju   Regionalnego
          „AGROREG” S.A.
Data opracowania: 21-08-2007
Oferta przedstawiona w pakiecie dotyczy udzielania pożyczek preferencyjnych przez
instytucje poza bankowe działające na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Oferta
jest skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizujących na terenie b.
województwa wałbrzyskiego inwestycje przyczyniające się do rozwoju firm i/lub do
powstawania nowych miejsc pracy.
Zarówno fundusze pożyczkowe, jak i fundusze poręczeń kredytowych, nie prowadzą
działalności dla zysku. Fundusze pożyczkowe udzielają kredytów przeznaczonych dla małych
przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w
uzyskaniu finansowania komercyjnego np. kredytu bankowego. Natomiast z funduszy
poręczeniowych mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy, którzy ubiegając się o kredyt
lub pożyczkę, nie mają odpowiedniego zabezpieczenia. Poręczenie wynosi zwykle od 50%
do 80% kwoty kredytu. Fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom pożyczek na cele
bezpośrednio związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Fundusze te ułatwiają pozyskanie kapitału na inwestycje, czy to w formie pożyczki, czy też w
formie poręczenia udzielanego jako zabezpieczenie do kredytów bankowych (ewentualnie
pożyczki w innym funduszu). Dzięki takim funduszom przedsiębiorcy mogą pozyskać kapitał
taniej, łatwiej i częstokroć szybciej niż ma to miejsce w przypadku banków.
                                               1
                      Projekt współfinansowany przez
                      UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                      Europejskiego Funduszu
                      Rozwoju Regionalnego

 www.konkurencyjnosc.gov.pl                           www.parp.gov.pl
1. Fundusze pożyczkowe:

   Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, województwo
   dolnośląskie, powiat kłodzki,

   Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski,

   Fundacja "Wałbrzych 2000", województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski,

   Fundusz "MIKRO" , województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski.2. Fundusze poręczeniowe:

   Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o., województwo
   dolnośląskie, powiat dzierżoniowski.Na terenie Dolnego Śląska działa kilkanaście funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.
Poniżej przedstawione zostały.


I. Fundusze pożyczkowe.


1. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A w Nowej Rudzie.


Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy (DRFP) - jest instrumentem finansowego
wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Fundusz
zarządzany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. z siedzibą w
Nowej Rudzie.

1.1. Z kwoty pożyczki mogą być finansowane:

   przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na rzecz ochrony środowiska przyczyniające się
   do uzyskania efektu ekologicznego,

   zakupy środków obrotowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z
   wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym.
                                              2
                       Projekt współfinansowany przez
                       UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                       Europejskiego Funduszu
                       Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl
1.2. Warunki:

   maksymalna kwota pożyczki: do 120 tys. złotych,

   okres spłaty: do 36 miesięcy,

   karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy,

   oprocentowanie: 5,94 % w skali roku,

   minimalny wkład własny: 20% wartości inwestycji,

   prowizja: 3% kwoty pożyczki,

   wymagane pełne zabezpieczenie pożyczki.


Dane kontaktowe:
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda,
tel. (074)/ 872 70 46,    tel./fax (074) 872 50 25,
Osoby do kontaktu: Piotr Wróbel,
tel. 074/872 70 46,
e-mail: piotr@agroreg.com.pl,
www.agroreg.com.pl
1.3. Instytucje współpracujące z DRFP:
   Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Centrum Wspierania
   Biznesu
   ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
   tel. (074)853 39 82
   ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław
   tel. (071) 799 40 00
                                               3
                       Projekt współfinansowany przez
                       UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                       Europejskiego Funduszu
                       Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                         www.parp.gov.pl
   Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
   ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
   tel. (076) 862 35 22
   ul. Budowlanych 6 A, 67-200 Głogów
   tel. (076) 835 68 91


   Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
   Al. Niepodległości 6 a
   58-100 Świdnica
   tel. (074) 853 86 26


   Fundacja Magnus
   ul. Inżynierska 72 a
   53-227 Wrocław
   tel. (071) 332 90 82
2. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Pożyczkę mogą zaciągnąć przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną,
handlową, usługową, a także działalność zawodową (np. lekarze, adwokaci, architekci. Oferta
dotyczy także osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.2.1. Pożyczkę można przeznaczyć na:

   zakup środków trwałych, ziemi, nieruchomości gospodarczych, materiałów i wyrobów
   związanych z budową lub adaptacją budynków, maszyn, urządzeń, środków transportu i
   wszelkiego rodzaju wyposażenia,

   budowę, rozbudowę obiektów,

   modernizację i restrukturyzacja środków trwałych,

   wykup środków trwałych z leasingu,
                                             4
                      Projekt współfinansowany przez
                      UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                      Europejskiego Funduszu
                      Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                       www.parp.gov.pl
   sfinansowanie badań, atestów, licencji,

   zakup surowców, materiałów, towarów.


2.2. Warunki:

   maksymalna kwota pożyczki: do 120 tys. złotych,

   okres spłaty: do 36 miesięcy,

   karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy,

   oprocentowanie: 7 % w skali roku,

   minimalny wkład własny: 20% wartości inwestycji,

   prowizja: 2 % kwoty pożyczki,

   wymagane pełne zabezpieczenie pożyczki.Okres karencji mieści się w okresie spłaty pożyczki. Obowiązuje miesięczny rozkład spłat rat
kapitałowo-odsetkowych. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej jest stała.

Pożyczka ma charakter celowy. Jej wypłata z zasady następuje na rachunki kontrahentów. W
wyjątkowych    sytuacjach  możliwe   jest  także  przekazanie    środków  na  rachunek
Pożyczkobiorcy, z koniecznością późniejszego rozliczenia.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego stanowi obligatoryjnie
weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego
zabezpieczenia:

   poręczenie wekslowe osób trzecich,

   poręczenie funduszu poręczeń kredytowych jednej z niżej wymienionych instytucji
   współpracujących z FRW:

   1. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy,

   2. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego,

                                                  5
                       Projekt współfinansowany przez
                       UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                       Europejskiego Funduszu
                       Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                           www.parp.gov.pl
   3. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi,

   4. Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych,

   5. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze.

   przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

   hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

   depozyt  gwarancyjny,   blokada  lokaty  bankowej    bądź   rejestru  w  funduszu
   inwestycyjnym,

   przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,

   inne zaakceptowane przez FRW.


Formy zabezpieczenia spłaty pożyczki mogą być wiązane, np. poręczenie osoby trzeciej i
przewłaszczenie środka trwałego.

Prowizja i odsetki pobierane przez FRW to jedyne koszty udzielonej pożyczki.Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udziela również niskooprocentowanych pożyczek dla
młodych osób otwierających własną działalność gospodarczą. Program ten realizowany jest
przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje Funduszowi środki
na ten cel. Środki zapewnia budżet państwa, poprzez program Ministerstwa Gospodarki
"Pierwsza Praca".
2.3. O pożyczkę może się ubiegać:

   osoba do 25 roku życia lub do 27 roku życia, jeśli ukończyła studia wyższe,
   zarejestrowana jako bezrobotna;

   grupa osób spełniających powyższe warunki, zakładających wspólną działalność
   gospodarczą.


                                                 6
                      Projekt współfinansowany przez
                      UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                      Europejskiego Funduszu
                      Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                          www.parp.gov.pl
2.4. Przeznaczenie pożyczki.

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie kosztów związanych z założeniem własnej
firmy, a w szczególności na:

   zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia rozpoczynanego
przedsięwzięcia, tj. maszyn, urządzeń, środków transportu i wszelkiego rodzaju wyposażenia,

   zakup ziemi, nieruchomości gospodarczych, materiałów i wyrobów związanych z
budową, rozbudową lub adaptacją obiektów,

   zakup surowców, materiałów, towarów.
2.5. Zasady udzielania pożyczek.

   minimalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł, maksymalna - 40.000 zł,

   oprocentowanie pożyczki jest zmienne, ustalone na poziomie 0,75 stopy redyskonta
   weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,

   prowizja pobierana przy wypłacie pożyczki wynosi 1% przyznanej kwoty,

   maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy,

   maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy,

   po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i założeniu działalności gospodarczej przez
   Wnioskodawcę Fundusz przelewa środki na rachunek Pożyczkobiorcy (jednorazowo lub
   w transzach), który ma 30 dni na rozliczenie wydatków ze środków pożyczki;

   spłata pożyczki następuje w równych, miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych ;

   jeżeli w trakcie obsługi pożyczki Pożyczkobiorca zatrudni na okres co najmniej 12
   miesięcy na pełny etat jedną osobę zarejestrowaną jako bezrobotną - może się ubiegać o
   umorzenie 30% kwoty pożyczki. Jeżeli zatrudni dwie lub więcej takich osób - może się
   ubiegać o umorzenie 35% kwoty pożyczki,
                                             7
                     Projekt współfinansowany przez
                     UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                     Europejskiego Funduszu
                     Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                       www.parp.gov.pl
   po spłacie co najmniej 50% kwoty pożyczki Pożyczkobiorca może się ubiegać o
   udzielenie pożyczki uzupełniającej, na tych samych, korzystnych zasadach programu
   "Pierwszy biznes". Kwota pożyczki uzupełniającej, zsumowana z niespłaconym jeszcze
   kapitałem pożyczki nie może przekroczyć 40.000 zł,
2.6. Zabezpieczenie pożyczki.

Jako prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia
działalności gospodarczej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego stosuje weksel własny in blanco
oraz drugą formę zabezpieczenia spłaty stosowaną w Funduszu, a w szczególności:

   poręczenie wekslowe,

   przewłaszczenie,

   hipotekę,

   przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),

   poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,

   i inne.

Wartość zabezpieczeń powinna przewyższać kwotę pożyczki.
2.7. Wymagane dokumenty.

Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest w oparciu o złożony wniosek o pożyczkę,
według ustalonego wzoru, do którego należy dołączyć:

   biznes plan, czyli opis planowanego przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty
   wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę,

   zaświadczenie o statusie bezrobotnego, wystawione przez powiatowy urząd pracy,

                                              8
                      Projekt współfinansowany przez
                      UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                      Europejskiego Funduszu
                      Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                       www.parp.gov.pl
   odpis dyplomu lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia
   edukacji,

   informację o stanie cywilnym Wnioskodawcy,

   informację o stosunku do służby wojskowej,

   propozycję zabezpieczenia wnioskowanej pożyczki.
Dane kontaktowe:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.:(074) 66 44 810, fax: (074) 66 44 822
e-mail:biuro@frw.pl
www.frw.pl

Biuro czynne od godz. 8:30 do godz. 15:30
3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Wałbrzych 2000".


3.1. Zasady udzielania pożyczek.

O pożyczkę ze środków FRP ubiegać się mogą krajowe osoby fizyczne posiadające status
osoby bezrobotnej (zaświadczenie lub decyzja Powiatowego Urzędu Pracy), absolwenci,
rozpoczynające działalność gospodarczą, osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami lub
osoby prowadzące działalność gospodarczą - które zatrudniają lub dodatkowo zatrudnią -
na podstawie umowy o pracę do 50 osób.
                                              9
                       Projekt współfinansowany przez
                       UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                       Europejskiego Funduszu
                       Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl
3.2. Warunki udzielania pożyczek.

Pożyczka może być udzielona do równowartości 20.000 USD wg średniego kursu NBP z
dnia zatwierdzenia pożyczki przez Komisję Pożyczkową.

   maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi max. 36
   miesięcy,

   kapitał pożyczkowy nie podlega umorzeniu,

   maksymalny okres karencji - 3 miesiące, przy czym w okresie karencji odsetki od
   pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie),

   oprocentowanie pożyczek wynosi:

   dla 1 roku – 5,33%,

   dla 2 lat – 6,33%,

   dla 3 lat – 7,33%.

   minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości
   przedsięwzięcia, potwierdzone w różnych formach (np. środki pieniężne, książeczka
   oszczędnościowa, wyciąg bankowy),

   zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi min.100% kwoty
   podstawowej pożyczki i może je stanowić:

     weksel wstawiennictwa własnego in blanco i akt notarialny o poddaniu się egzekucji w
      myśl art. 777 §1 pkt. 4 i 5 k.p.c.,

    poręczenie osób trzecich spłaty pożyczki (rat kapitałowych i odsetek), co najmniej trzech,

    przewłaszczenie wartości dóbr zakupionych z cesją ubezpieczeniową,

    hipoteka, poza budynkami mieszkalnymi wraz z ustanowioną cesją wierzytelności
     wynikającą z polisy ubezpieczeniowej obiektu w okresie trwania umowy pożyczki,

    blokady rachunku bankowego,

    inne równoważne powyższym zabezpieczenia majątkowe.


                                                   10
                         Projekt współfinansowany przez
                         UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                         Europejskiego Funduszu
                         Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                           www.parp.gov.pl
Dane kontaktowe:
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
Agnieszka Chlipała
tel/fax: (074) 843 45 32
e-mail: agnes@walbrzych2000.pl
www.walbrzych2000.pl
4. Fundusz "MIKRO"


4.1. Kto może wnioskować o pożyczkę?

   Mikroprzedsiębiorcy.
   Z pożyczek z Funduszu Mikro mogą korzystać właściciele najmniejszych działających w
   naszym   kraju  przedsiębiorstw:  małych   sklepów,   warsztatów  usługowych  i
   produkcyjnych, działających legalnie, nie zatrudniających więcej niż kilka osób,
   opodatkowanych    na  zasadach  ogólnych,   płatników   zryczałtowanego  podatku
   dochodowego i karty podatkowej. Pożyczkę z Funduszu Mikro można przeznaczyć
   wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:

     na zakup towaru do sprzedaży lub surowców do przerobu,
     na małą inwestycję (zakup maszyny, urządzenia, wyposażenia, lokalu),
     na remont lokalu, maszyny czy samochodu,
     oraz na każdy inny rozsądny cel, związany z działalnością firmy.


   Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.
   Osoby, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek
   mogą otrzymać pożyczkę na „start”. Powinny przedstawić konkretny pomysł i plan jego
   realizacji. Wypłata pożyczki możliwa jest dopiero po zarejestrowaniu firmy przez
   pożyczkobiorcę i otwarciu przez niego konta bankowego na działalność gospodarczą.
                                                 11
                       Projekt współfinansowany przez
                       UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                       Europejskiego Funduszu
                       Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                           www.parp.gov.pl
   Stowarzyszenia.
   Stowarzyszenia powołane w celu realizacji inwestycji i przedsięwzięć mogących ułatwić
   życie lokalnym społecznościom (budowa parkingów, drogi, sieci wodociągowych,
   kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewożenia dzieci do szkoły itp.)
   również mogą otrzymać pożyczkę na dofinansowanie realizacji konkretnego projektu.
   Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez stowarzyszenie wpisu do ewidencji
   działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich
   Fundusz Mikro udostępnia kapitał stowarzyszeniom udzielają doradcy klienta we
   wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.


   Agroturystyka.
   Osoby prowadzące gospodarstwa mogą otrzymać pożyczkę na cele związane
   z tą działalnością pod warunkiem posiadania wpisu do ewidencji działalności
   gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro
   udostępnia kapitał osobom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne udzielają
   doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.
4.2. Rodzaje pożyczek:


4.2.1. Biznes Pożyczka
Biznes Pożyczka to produkt, który adresowany jest do osób prowadzących działalność
gospodarczą.

Kwoty:

   Dla klientów, którzy zamierzają po raz pierwszy skorzystać z oferty Funduszu
   proponujemy pożyczki od 1000 zł do 50.000 zł.

   Dla stałych klientów Fundusz Mikro proponuje pożyczki w kwotach od 1000 zł do
   150.000 zł.
                                             12
                     Projekt współfinansowany przez
                     UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                     Europejskiego Funduszu
                     Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                       www.parp.gov.pl
Okres: Maksymalny okres na jaki pożyczka może zostać zaciągnięta to 36 miesięcy. Przy
niższych kwotach pożyczek okres spłaty jest odpowiednio krótszy.


Poręczenie: Liczba poręczycieli (lub ich brak) uzależnione są od kwoty pożyczki oraz od
okresu na jaki zostaje zaciągnięta. Istnieje również możliwość majątkowego zabezpieczenia
pożyczki.


Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on
uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.


4.2.2. Biznes Pożyczka bez poręczyciela
Biznes Pożyczka bez poręczyciela to produkt, który adresowany jest do wszystkich osób
prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych pożyczką bez konieczności
poręczenia.

Kwoty: Od 1000 zł do 10.000 zł.


Okres: Maksymalny okres to 12 miesięcy.


Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on
uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.


4.2.3. Biznes Pożyczka SOLO
Biznes Pożyczka SOLO to produkt kierowany do stałych klientów Funduszu Mikro.
Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

Kwoty: Od 1000 zł do 15.000 zł.


Okres: Maksymalny okres spłaty to 18 miesięcy dla pożyczek do 10.000 zł okres ten wynosi
12 miesięcy.
                                            13
                     Projekt współfinansowany przez
                     UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                     Europejskiego Funduszu
                     Rozwoju Regionalnego

 www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl
Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on
uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.


4.2.4. Biznes Pożyczka Ekspresowa
To produkt kierowany do klientów Funduszu Mikro, którzy potrzebują SZYBKO pożyczyć
niewielka kwotę pieniędzy. Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłacenie minimum 6-ciu rat
bieżącej pożyczki. Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

Kwoty:
Do 3.000 zł.

Okres:
Maksymalny okres spłaty to 3 miesiące.

Koszt:
Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on
uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.


4.2.5. Starter
To produkt kierowany do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Wymagany jest szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia.

Kwoty: Do 7.000 zł.


Poręczenie: Liczba poręczycieli uzależniona jest od dochodu osób poręczających pożyczkę.


Okres: Maksymalny okres spłaty to 12 miesięcy.


Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on
uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.
                                            14
                     Projekt współfinansowany przez
                     UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                     Europejskiego Funduszu
                     Rozwoju Regionalnego

 www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl
Dane kontaktowe:

Fundusz Mikro Sp. z o.o.
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
tel. (022) 50 24 500
fax: (022) 50 24 502
e-mail: fm@funduszmikro.pl
www.funduszmikro.pl

Wałbrzych
ul. A. Schmidta 1 lok. 2
58-300 Wałbrzych
tel. (074) 849 00 13
fax: (074) 849 08 44II. Fundusze poręczeniowe.

1. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

Podstawowym warunkiem uzyskania poręczenia, jest pozytywne zaopiniowanie przez
instytucję finansującą złożonego przez kredytobiorcę wniosku o kredyt lub pożyczkę. O
poręczenie funduszu mogą się starać:

   mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu
   dzierżoniowskiego lub deklarujący chęć utworzenia (dzięki nowej inwestycji) nowych
   miejsc pracy na tym terenie,

   osoby rozpoczynające działalność gospodarczą (w tym również absolwenci).

Poręczenie obejmuje:

   maksymalnie 75 % wartości kwoty kredytu lub pożyczki (w pozostałym zakresie należy
   posiadać zabezpieczenie własne w postaci np. innych poręczycieli, hipoteki, zastawu),

   kwota poręczenia nie może przekroczyć 30.000 zł. Minimalna kwota poręczenia wynosi
   5.000 zł.
                                               15
                      Projekt współfinansowany przez
                      UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                      Europejskiego Funduszu
                      Rozwoju Regionalnego

  www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl
Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt bezpośrednio związany z prowadzoną
działalnością gospodarczą (zarówno kredyt inwestycyjny jak i obrotowy). Fundusz
Poręczeniowy nie jest instytucją nastawioną na zysk, jednak za udzielone poręczenie
pobierana jest jednorazowa niewielka prowizja (od 0,8 % do 2 %), której wysokość zależy od
kwoty poręczenia oraz okresu, na jaki zostało udzielone.Dane kontaktowe:
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
tel/ fax (074) 646 47 51, kom. 505119836

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
                                            16
                     Projekt współfinansowany przez
                     UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
                     Europejskiego Funduszu
                     Rozwoju Regionalnego

 www.konkurencyjnosc.gov.pl                        www.parp.gov.pl

								
To top