BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE by K7zU21p

VIEWS: 131 PAGES: 2

									               BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN
             INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KINARUT
                      SABAHA.  PILIHAN KURSUS

BIL  TAHAP                    KURSUS                  IKBN
 1.
 2.
 3.

B.  MAKLUMAT PERIBADI

1.  Nama Penuh (Huruf Besar )……………………………………………………………………..……………..

2.  No.Kad Pengenalan (Baru )………………………………………………………………... Umur :

3.  Tarikh Lahir  :…………………………… 4.Tempat Lahir …………………...……………………...........

5.  Negeri Lahir  :……………………… 6. Bangsa (Mengikut Sijil Kelahiran )……………………………

7.  Jantina     :       Lelaki           Perempuan

8.  No.Telefon ( R ):……………………………No.Telefon (H/P)…………………………………………………

9.  Kewarganegaraan:       Warganegara       Bukan Warganegara


10.  Ahli Persatuan Belia     Ya           Tidak


11.  Permohonan          Pernah         Tidak pernah


12.  Status Pemohon        Bujang         Kahwin


13.  Agama :       Islam       Kristian    Buddha       Lain-Lain


14.  Alamat Surat-Menyurat : ………………………………………………………………………………………
   yang boleh dihubungi

15.  Daerah / Bandar       :…………………………………………….Poskod :……………………….……

16.  Negeri            :…………………………………………………………………………………….

17.  Nama IbuBapa / Penjaga :……………………………………………………………………………………

18.  Pendapatan Penjaga     :……………………………………Bilangan Ahli Keluarga :………………….…

19.  Jenis Penyakit (Jika Ada ):……………………………………………………………………………….…..

20.  Status fizikal :…………………………………………………………………………………………………..
C.    MAKLUMAT KEMAHIRAN (JIKA ADA)


21.    Kemahiran Sedia Ada :……………………………………………………………………………………….

22.    Agensi Latihan (Kerajaan/Swasta/Lain-Lain) :…………………………………………………………..
                               Sila Nyatakan

23.    Jenis Pensijilan :……………………………………………………………………………………………..

24.    Tahap SKM Yang Terampil : Tiada     1  2  2     3     4     5

25.    Sijil Suruhanjaya Tenaga ( Tentukan Sijil Tenaga ) ………………………………………………………

D.    MAKLUMAT AKADEMIK & KOKURIKILUM


26.    Sijil Akademik Tertinggi …………….(SPM/SPMV/ STPM )(Sila Nyatakan Gred yang diperolehi )

     Bahasa Melayu          Matematik Tambahan            Sejarah

     Matematik            Fizik                  Pendidikan Islam

     Bahasa Inggeris         Kimia                  Lain-lain

     Sains              Pendidikan Seni Visual          ………………..

27.    Aktiviti Kokurikulum Semasa Di Sekolah

     1…………………………………………… …….. 2………………………………………………….
28.    Aktiviti Sukan Semasa Di Sekolah

     1……………………………………. Wakil Rumah               Sekolah     Daerah   Negeri

     2……………………………………. Wakil Rumah               Sekolah     Daerah   Negeri

29.    Nama & Alamat Sekolah/Agensi Latihan Terakhir :……………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

TANDATANGAN PEMOHON
………………………………..
NAMA :
No.K/P :

** *Maklumat pemohon hendaklah benar. Permohonan ditolak sekiranya memberi maklumat palsu.

E.    KEGUNAAN PEJABAT


Diterima oleh :……………………………                          Disokong/Tidak disokong :

Tarikh      :……………………………
                                       …………………………………
                                       Pengarah
                                       IKBN Kinarut
Sesi Kemasukan     :    /
Tarikh & Masa online :

        * SILA SERTAKAN SALINAN KAD PENGENALAN & SALINAN KEPUTUSAN SPM

     Alamat : Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut, WDT 16, Jalan Limau-Limauan, 89609 Papar, Sabah
                     Tel : 088-755026  Fax : 088-755296

								
To top