�niversiteler; M�hendislik Fak�lteleri ve T�rkiye Teknoloji by BH9Jg9

VIEWS: 27 PAGES: 45

									     Üniversiteler;
   Mühendislik Fakülteleri
        ve
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
       TTGV
  Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı
      Karadeniz Teknik Üniversitesi
           Trabzon
         4-5 Mayıs 2007
•TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması

•TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları
                              2
        TTGV’nin konumu
Ulusal İnovasyon Sistemi
                 3
                                            Öğretim

                                             İlk ve Orta Öğretim Sistemi
                  Başbakan
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

                  Bakanlar                        Yüksek Öğretim Sistemi
                    İlgili Devlet
                    Milli Savunma                  Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ATG
                    Milli Eğitim
                                  Sekretarya-TÜBİTAK
                    Sağlık                       Üniversite Laboratuarları
                    Orman Tarım ve Köyişleri
                    Sanayi ve Ticaret
                                              Kamu Araştırma Merkezleri
                    Enerji ve Tabii Kaynaklar
                  Müsteşarlar                      Sanayi ATG Laboratuar ve
                    Devlet Planlama                  merkezleri
                    Hazine
                    Dış Ticaret                   ATG finansmanı sağlayan kuruluşlar
                  Başkanlar
                    TÜBİTAK                      Devlet bütçesi ve fonları
                    TEAK
                    TOBB                                          DTM

                                                TÜBİTAK
                                                           KOSGEB
                  Genel Müdür
                                                     Alımları
                                                               TEYDEB

                                                     Devlet
                    TRT
                                             DPT

                  YÖK
                    Üniversiteden Öğretim                                 TTGV
                    Üyesi
                                             Sanayinin ATG için ayırdığı fon
                                                                    4
              Vakfımızın Kuruluşu

• TTGV, 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum
 Kuruluşu olarak,
 Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki
 rekabet gücünü artırmak amacıyla,
 teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’
 tüm alanlarda gelişmesini desteklemek
 üzere kurulmuştur.
• TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kâr
 amacı gütmeyen bir kuruluştur.

                         5
               Kurucular - Yönetim Kurulu

• TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu,
 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu’nun 15 üyesi vardır.
• 5 üyesi kamu kurumları temsilcileri
   • Hazine Müsteşarlığı
   • Dış Ticaret müsteşarlığı
   • DPT Müsteşarlığı,
   • TÜBİTAK Başkanlığı,
   • KOSGEB Başkanlığı

• diğer 10 üye ise özel sektörden gelen temsilcilerdir                             6
                               Organizasyon
                     Yönetim Kurulu                                    Danışmanlar
                       Genel
                       Sekreter
                                 Hukuk Danışmanı          Genel Sekreter Yard.
            (Projeler)
  Politika      Teknoloj              Muhasebe     İdari İşler
   ve        Geliştirme    Çevre Projeleri   ve        ve
Proje Geliştirme    Projeleri              Finans    İnsan Kaynakları                                               7
                   Finansal Kaynaklarımız

 Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası
  Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) (1991-1998)
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (DTM) (1995-…)
 Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası
  Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) (1999 - 2005)
 Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu/Dünya
 Bankası/Hazine Müsteşarlığı
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi
   (1994 -2007)
 Vakıf Fonu  (geri dönüşlerden alınan paylar ve değerlendirme sounucu oluşan)
                                         8
                    Faaliyetlerimiz


  İnovatif Ürünleri Hedefleyen Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projelerinin
  desteklenmesi
  Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin
  Desteklenmesi
  İlk aşama girişim sermayesi desteği sağlanması
  Risk paylaşımı ile proje desteği
  Çevre Projelerinin desteklenmesi
  Teknoloji ödülü (TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD)
  Dr. Akın Çakmakçı “Endüstride Başarı ile Uygulanan Üniversite Tezi” Ödülü
  Kamu kesimi ile ilişkilerde teknoloji geliştirilmesi alanında işbirlikleri
  Uluslararası İlişkilerin geliştirilmesi
                                         9
                     TTGV destek yaklaşımı
               Teknoparklar
                  ve
                altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
                               Risk sermayesi
kuluçk       geliştirme desteği
  a                    Ticarileştirme
desteği                    desteği
             Teknoloji
      Risk   geliştirme desteği
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                       10
Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin
Desteklenmesi

  Teknoloji üretim merkezlerine ortak olarak iştirak ederek yapılan destek
  (İlâç, triboloji, yazılım, test ve onay)

  TTGV, sanayi ile üniversitelerin bir arada teknoloji üretimi için uygun
  ortamlardan biri olan teknoparkları desteklemektedir.

    MAM-Martek A.Ş.
    İTÜ Arıteknokent A.Ş.
    Bilkent CyberPark A.Ş.
                                        11
                     TTGV destek yaklaşımı


           Teknoparklar ve altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
                               Risk sermayesi
kuluçk       geliştirme desteği
  a                    Ticarileştirme
desteği                    desteği
             Teknoloji
      Risk   geliştirme desteği
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                       12
      Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

• Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen,
 teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan
 ürünlerin elde edildiği projeler bu kapsamda desteklenir.

• Yürürlükte olan Destekleme Modelimize göre;

  –  Proje Süresi      :  En fazla 2 yıl
  –  Destek Miktarı     :  En fazla 1 Milyon ABD Doları
  –  Destek Oranı      :  En fazla proje bütçesinin %50 ’si
  –  Geri Ödeme Süresi    :  1. yılı geri ödemesiz 4 yıl – faizsiz
  –  Hizmet Bedeli      :  Proje bütçesinin en fazla %3’ü
                                      13
                     Desteklerimiz


1991-2007 süresince ...Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı        528


Bağıtlanmış Destek Tutarı (Milyon ABD$)      186,1


Projelere Kullandırılan Tutar (Milyon ABD$)    129,7                           14
15
16
17
18
19
Sağlanan desteğin bölgelere ve sektörlere göre
                    dağılımı
                       20
                     TTGV destek yaklaşımı


          Teknoparklar ve altyapılar


 Ön
                               Risk sermayesi
           Ortak teknoloji
kuluçk       geliştirme desteği
  a                    Ticarileştirme
desteği                    desteği
             Teknoloji
      Risk   geliştirme desteği
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                       21
           Ticarileştirme Projeleri Desteği
                  TANIMI ve KAPSAMI
  Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve
    sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda
     ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde
      ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelerine destek sağlamak...
  Bu kapsamda firmalar aşağıda yer alan faaliyetlere yönelik gerçekleştirecekleri
             harcamaları proje bütçesine dahil edebilirler;

  Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları,
  Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar,
  Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları,
  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları,
  Üretim hattı tasarımı çalışmaları,
  Test amaçlı yatırım çalışmaları,
  Deneme üretimi çalışmaları,
  Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları,
  Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları,
  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

                                              22
       Ticarileştirme Projeleri Desteği
         UYGULAMA ESASLARI

  Proje Süresi    :En Fazla 1 Yıl
  Destek Miktarı   :En Fazla 1 Milyon ABD$
  Destek Oranı    :Proje Bütçesinin %50 ’si
  Geri Ödeme Süresi  :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
  Hizmet Bedeli    :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü
  Desteğin Kaynağı  :TTGV
                                23
                     TTGV destek yaklaşımı


          Teknoparklar ve altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
kuluçk       geliştirme desteği
  a                    Ticarileştirme
desteği                    desteği     Risk
             Teknoloji              sermaye
      Risk   geliştirme desteği             si
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                    24
         Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
                   TANIMI ve KAPSAMI

          En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla
          yatay-Rekabet öncesi; düşey-Entegrasyon doğrultusunda
               Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir.

           Kuruluşlar arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin
       "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile
                       tasarlanmıştır.

     Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık
                       alanlarındaki
     Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda bir araya getirilmesi ve daha
                        kapsamlı
    Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE  olacaktır.
DESTEKLERİ
                                            25
   Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
        UYGULAMA ESASLARI

 Proje Süresi    :En Fazla 2 Yıl
 Destek Miktarı   :En Fazla 2,5 Milyon ABD$
 Destek Oranı    :Proje Bütçesinin %50 ’si
 Geri Ödeme Süresi  :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl
 (Faizsiz)
 Hizmet Bedeli    :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla
 %2’si
 Desteğin Kaynağı   :TTGV                            26
                     TTGV destek yaklaşımı


          Teknoparklar ve altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
kuluçk       geliştirme desteği
 a ve                    Ticarileştirme
kuluçk                     desteği     Risk
  a           Teknoloji              sermaye
desteği  Risk   geliştirme desteği             si
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                    27
                   Teknoloji Yatırım A.Ş.      •  Ön kuluçka ve kuluçka desteği
      •  Başlangıç sermayesi desteği
      •  Risk paylaşım desteği

Bu destekler, sermayesi %100 TTGV’ye (TTGV FON I ) ait olan
  Teknoloji Yatırım A.Ş. Tarafından Ocak 2007den itibaren
             yürütülmektedir
                               28
             Başlangıç Sermayesi (Start-up)

•  TTGV FON I in hedefi,
   –  Bilişim ve Telekomünikasyon
   –  İleri Mikro-elektronik
   –  İleri Malzeme
   –  Yaşam Bilimleri (Biyo-Teknoloji ve Sağlık)
   alanlarında belli sayıda küresel şirketlerin oluşması.

•  Firma başına 750.000 ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yaparak
  firmaya ortak olunmaktadır.

•  İş Planı ile başvuru yapılmaktadır. Gelen iş planları 6 kritere göre
  değerlendirilmektedir:
   1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi        4. Geniş Pazar Potansiyeli
   2. Korunabilir Pozisyon             5. Çıkış Stratejisi
   3. Yatırımın Geri Dönüşümü           6. Odak
                                         29
         Başlangıç Sermayesi (Start-up)

• Yapılan Yatırımlar
 – UCA Medikal A.Ş.
   • Firma, argon gazı ile çalışan cerrahi cihaz üretiyor.
   • Teknoloji Amerika, Japonya ve Kanada başta olmak üzere
    Dünya’daki birçok ülkede patent almış.
 – Dijital veri hazırlayan ve pazarlayan bir şirket
 – Şirket yönetimlerinde kullanılacak veri madenciliği
  alanında çalışan bir şirket (son aşamada)
                                30
                  Ön kuluçka ve kuluçka desteği


Bu destek aşağıdaki maddelerden oluşur
•  Ofis ve donanımı sağlama (istanbul’da 125 m2 Ankara’da 200m2 alan
  mevcut)
•  Teknolojik destek sağlama (uzman, lab zamanı, tasarım vb)
•  Yönetimsel destek
•  Destek tutarı 50.000 ABD $ (maks)
•  Destek zamanı (2aylık gözden geçirmeler ile en fazla 1yıl)
Başarı sağlanırsa
•  Başlangıç sermaye desteği
•  TY A.Ş. Kriterlerini karşılamıyor ama devam edebilirse geri ödeme başarı
  oranında 1-3 arasında bir çarpan ile çarpılmış olarak
Başarı sağlanamazsa
Başarılı bir hayat dileği ile ayrılma.....

Uygulama
Süper Market kasalarında bozuk para üstü veren TRİNK makinası


                                      31
                 Risk paylaşım desteği
Proje Süresi    : En fazla 2 yıl
Destek Miktarı        : En fazla 200.000 ABD Doları
Destek Oranı         : En fazla proje bütçesinin %50 ’si
Garanti            :Fikri mülkiyet hakları üzerine konan
şartlar
Hizmet Bedeli        : Proje bütçesinin en fazla %3’ü
Geri Ödeme Süresi  :Projenin başarılı olmasından sonra
Geri ödeme     :Destek miktarının 3 katı
                                   32
                     TTGV destek yaklaşımı
               Teknoparklar
                  ve
                altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
                               Risk sermayesi
kuluçk       geliştirme desteği
 a ve                    Ticarileştirme
kuluçk                     desteği
  a           Teknoloji
desteği  Risk   geliştirme desteği
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                       33
Risk sermayesinin kurulmasında öncülük
   •  İş Girişim A.Ş.
   •  Türkven A.Ş.
                     34
                     TTGV destek yaklaşımı


          Teknoparklar ve altyapılar


 Ön         Ortak teknoloji
                               Risk sermayesi
kuluçk       geliştirme desteği
 a ve                    Ticarileştirme
kuluçk                     desteği
  a           Teknoloji
desteği  Risk   geliştirme desteği
     paylaşı
      m
     desteği     Başlangıç sermayesi desteği
              Üniversite-Sanayi
             İşbirliği Merkezleri
                  ve
                Ağyapılar                                       35
           Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar
  TTGV’nin faaliyetlerinde en önemli süreç proje değerlendirme ve
  izleme sürecidir, bu sürecin de temel taşı üniversitelerde ve
  sanayide bulunan uzmanlıktır.
      Değerlendirmeler sırasında üniversite öğretim üyesi ile sanayici ortak
       bir uzmanlıkları alanında bir araya gelmektedir.
      Bu birlikteliğin yeni fikirleri tetiklediği sık sık görülen bir durumdur.
      TTGVnin 16 yıllık faaliyetinin en önemli yan çıktısı bu sinerjinin
       doğmasıdır.
  Yerel sanayi/sanayi odaları ve üniversiteler ile birlikte yerel
  inovasyon programlarının yapılması için AB Mali işbirliği
  destekleri çerçevesinde bir projemiz onay için DPT’dedir
                                             36
TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları
                              37
                            Sorunlar ve sorular,

Ülkemizdeki sanayinin %99 KOBİ’dir
 Sanayimiz Asya,Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen rekabeti
  karşılamak üzere bir üst ürün düzeyine geçmek için gereken inovasyonu
  sağlamakta zorlanmaktadır
 İnovasyon ve teknoloji üretim yetkinliği gerekmektedir,
 DTM, TÜBİTAK, TTGV destekleri ile şu anda finans sıkıntısı bulunmamakta
  fakat destekler için gerekli
     Konunun ortaya çıkarılması
     Pazarı hakkında yeterli bilgi toplanması
     Konun bir mühendislik çözümünün öngörülmesi
     ArGe /ÜrGe/ÜSürGe sürecinin belirlenmesi
     Fikri mülkiyet hakları ile ilgili araştırmanın yapılması
     Proje haline sokulması
     Projenin yazılması
     Projenin yönetilmesi
  süreç parçalarını sanayi için ortaya koyacak yapı eksiktir.

  Kısaca Para var Proje yok
  Ülke sanayiini rekabetçi kılacak iyi (!) proje yok
                                      38
                              Sorunlar ve sorular,


TTGV Mühendislik Fakülteleri ile birlikte bir proje madenciliği kampanyası
başlatabilr mi?

TTGV değerlendirme ve izleme süreçlerini iyileştirmek için Fakültelerin
desteğini alabilir mi?

Mühendislik Fakültelerinde oluşan bilgi birikiminin hayata geçirilmesinde TTGV
ile işbirliği nasıl olmalıdır?

Bir önceki süreç parçalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında
Mühendislik Fakülteleri neler yapabilir?

Mühendislik firmalarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması için neler
yapılmalı?
                                        39
                 Belki bir yanıt olabilir !..
Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik
                                40
        16 Yıllık faaliyetinde,
 gerek hakem gerekse izleyici olarak görev alan
Mühendislik Fakültelerinin Sayın Öğretim Üyelerine;
            TTGV,
 bulunduğu saygın konuma ulaşmasındaki büyük
    katkıları için teşekkürlerini sunar
                      Teşekkürler ve Saygılar.
                                   41
           Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.ArçelikUzun süreli yaz stajı
Arçelik - Üniversite Tezleri
      Lisans tezleri :
        Süre kısa, konular sınırlı.
        Öğrencileri tanıma ve daha sonra istihdam açısından yararlı.
      Yüksek lisans tezleri :
        •En uygun ortam.
        •Doktora tezleri :
        •Sanayi için çok akademik kalma veya akademik beklentileri
        karşılayamama riski olabilir, dikkatli seçilmeli.
      Doktora öğrencilerine gerçek hayattan konu verilmesi,
        Araştırma ortamı yaratılması, masraflarda bürokrasinin kaldırılması
        motivasyon unsuru.
                                           42
             Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik


• Arçelik ARGE açısından yararları
  – Projelerin bir sahibi var.
  – Zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir.
  – Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor.
• Öğrenci açısından yararları
  –  Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru.
  –  Endüstri deneyimi kazanıyor.
  –  Kendine iş imkanı, referans sağlıyor.
  –  Para kazanıyor (bir çeşit burs niteliğinde).
• Üniversite açısından yararları
  – Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor.
  – Endüstri ile ilişki kuruluyor.
  – Yayın için imkan çıkıyor.

                                   43
                       Üniversite İlişkileri
• İTÜ, YTÜ ve BÜ ile protokol kapsamında bugüne dek,
  – 104 öğrenci bu yöntem ile tez tamamlamıştır.
  – 1997 – 2007 yılları arasında Ar-Ge ’de tez çalışması yaparak yetişen
   öğrencilerden 48 kişi Arçelik’te işe alınmıştır.


         Devam eden           29
                Lisans      13
            Yüksek Lisans      16
         Tamamlanan          104
                Lisans      26
            Yüksek Lisans      78
         GENEL TOPLAM         133

                                    44
              Taral ve Santez projeleri ile işbirliği

 • Üniversitelerimizle Tübitak 1001, 1002 ve Santez projeleri kapsamında
  çalışmalar yapılmaktadır. Kabul edilmiş olan ve halen devam eden 12
  proje mevcuttur. Bunlar aşağıda görülmektedir.
Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Arttırılması      Çukurova Ünv.
Polipropilen Nanokompozitlerinin Formülasyonu, Üretimi ve Karakterizasyonu         Boğaziçi Ünv.
Ftalosiyaninlerin koku giderici olarak buzdolaplarında kullanımı              İTÜ
HIPS + Kil bazlı Nano-kompozit özelliklerinin incelenmesi                 ODTÜ
Hermetik Kompresörler İçin İleri Yatak Malzemeleri ve Yüzey Kaplamaları Geliştirilmesi   Sabancı Ünv.
Fırında Pişirilmeye Uygun Glutensiz Kek Formülasyonunun Optimizasyonu           ODTÜ
Kil + EPDM bazlı kompozit elastomer özelliklerinin incelenmesi               İYTE
Kompresör Valf Yaprağı Darbe Yorulması Karakteristiklerinin İncelenmesi          Koç ÜnV.
Sayısal Aeroakustik Yöntemlerle Ses Gücü Düzeyi Düşük Kurutucu Fan Tasarımı        Yeditepe Ünv.
Çamaşır Makinalarında Dengesizliğin Algılanması, Konum ve Miktarının Belirlenmesi     İTÜ
Kurutucu Makinaları için Verimli Kondenser Tasarımı                    Yeditepe Ünv.
Beyaz Dolgu Malzemesi Olarak Zeolit’in, EPDM’in Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi  Boğaziçi Ünv.
                                                  45

								
To top