EK-A BASVURU FORMU

Document Sample
EK-A BASVURU FORMU Powered By Docstoc
					                    T.C.
           ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI                   2012 YILI
          DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI                  Başvuru Formu             Referans Numarası: TR72-12-DFDBaşvuru Sahibinin Adı:

Faaliyetin Adı (Azami 8 Kelime):
                       Dosya No     TR72-12-DFD/…
                         (Ajans Tarafından Doldurulacaktır)
                                    EK A DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU’NUN BÖLÜMLERİ


1. FAALİYET KÜNYESİ2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU3. FAALİYET TANIMLAMA4. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER VE ORTAKLIK BEYANNAMESİ5. İŞTİRAKÇİLER İLGİLİ BİLGİLER6. KONTROL LİSTESİ7. BAŞVURU SAHİBİ’NİN BEYANI8. EKLER


 Başvuru Formu ve ekleri 1 asıl, 1 suret ve 1 CD kopyası halinde kapalı zarf
  içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Belirtilen bölümlerde, azami sayfa sayısı
sınırlandırmasına kesinlikle uyulmalıdır. Başvuru Formu en düşük 10 punto ile
                doldurulmalıdır.


 Başvuru Sahipleri’nin, faaliyet teklifi dokümanlarını ORAN’a matbu olarak
 teslim etmeden önce, Ajans internet sitesinde (www.oran.org.tr) yayınlanan
“Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Ön Başvuru
      Sistemi”ne faaliyet teklifi bilgilerini girmeleri zorunludur.


                                        1
                                                            EK A1. FAALİYET KÜNYESİ

Başvuru Sahibi Kuruluşun Adı:


Yasal Statü1:


Faaliyet Başlığı: (Azami 8
Kelime)


                         Faaliyetin; Doğrudan Faaliyet Destek Programı
Faaliyet Türü:                  kapsamında belirlenmiş öncelik alanlarından hangisi ile
                         ilişkili olduğu yazılmalıdır


Faaliyetin Süresi: (Azami 3 Ay)


Faaliyet Ortağı Kuruluşlar (Varsa
sadece isimleri):                                           Ajans’tan Talep Edilen Desteğin
  Faaliyetin Toplam Uygun          Ajans’tan Talep Edilen
                                            Faaliyetin Toplam Uygun
       Maliyeti               Destek Tutarı
                                           Maliyetine Oranı (Yüzdesi) 2

                   ¨                    ¨           …..…. %


                  Faaliyet Teklifinin Uygulanacağı Coğrafi Alan

        Bölge                 İl                       İlçe
       TR72                                  Dosya No        TR72-12-DFD/………..                                          (Ajans Tarafından Doldurulacaktır)
1
  Lütfen Başvuru Sahibinin Yasal Statüsünü, kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekilde belirtiniz.
2
  2 ondalık hanesi kullanınız.
                                                               2
                   EK A2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU

Tam İsim

Kısaltma

Yasal Statü3

Kuruluş Tarihi

Adres

          Ad-Soyadı

          Sabit Telefonu

İrtibat Kişisi 1 GSM

          E-Posta

          Faks

          Ad-Soyadı

          Sabit Telefonu

İrtibat Kişisi 2 GSM

          E-Posta

          Faks
3  Örnek; Belediye, Birlik gibi.
                      3
                                              EK A3. FAALİYET TANIMLAMA

3.1 Faaliyetin Amaçları

  Faaliyet teklifinin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel
  hedefleri açıklayınız. (En fazla 1 sayfa olarak ve maddeler halinde açıklayınız)

  (Gerektiğinde amaçlar; genel amaçlar ve özel amaçlar olarak iki farklı başlık altında
  düzenlenebilir)
3.2 Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar

  Hedef bölge, grup ve nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunları nelerdir? Bu faaliyet teklifi ile
  bu sorunların çözümlenmesine nasıl katkı sağlanacaktır? (En fazla 1 sayfada açıklayınız)
  Hedef Gruplar: Faaliyetin amaçları çerçevesinde, faaliyetten doğrudan ve olumlu olarak
  etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.
  Nihai Yararlanıcılar: Faaliyetten uzun vadede, geniş anlamda, toplumsal veya sektörel
  boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
3.3 Faaliyetin Gerekçelendirmesi / İlgililiği

  Faaliyet teklifinin ortaya çıkmasını sağlayan temel ihtiyaç ve sorunlar nedir? (En fazla yarım
  sayfada açıklayınız)
  Faaliyet teklifinin, Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında belirlenmiş amaç ve
  önceliklerle olan ilgisini açıklayınız? (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
  Faaliyet teklifi, Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenebilecek aciliyet
  ve stratejik niteliğe ne kadar sahiptir? (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
                                                  4
                                               EK A
  Faaliyet teklifi Bölge’de uygulanabilecek programlarla ne kadar uyumlu? Bu programlara
  katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu? Bu unsurlar nelerdir? Gerekçelendirerek
  açıklayınız. (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
  Faaliyet teklifi, TR72 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan strateji ve hedeflere pozitif
  yönde etkileyebilecek tamamlayıcı öğeler içeriyor mu? (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
3.4 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması

Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, bu
faaliyetlerin neden seçildiğini gerekçelendirerek ve eğer varsa, her bir ortağın (ya da
iştirakçilerin ya da alt yüklenicilerin) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. (En fazla 3 sayfada faaliyet
bazında açıklayınız.)
3.5 Faaliyet Takvimi

Faaliyetin süresi _____ ay olacaktır. (3 aydan fazla olamaz). Burada belirtilen faaliyet süresi,
faaliyet planında belirtilen süre ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır.Gösterge niteliğindeki faaliyet planı, gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay”,
“Birinci 15 Gün” gibi gösterilmelidir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli,
sadece faaliyet başlıklarına yer vermelidir. Faaliyet yapılmayan ay(lar), faaliyet planına ve
faaliyet süresine dahil edilmelidir.
                                                   5
                                               EK A(Faaliyet planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır. Faaliyetin süresi göz önünde
bulundurularak aşağıdaki tabloya ekleme yapılabilir)

            Birinci   İkinci   Üçüncü   Dördüncü Beşinci    Altıncı
     Faaliyet
            15 Gün   15 Gün   15 Gün   15 Gün   15 Gün   15 Gün

     Örnek     Örnek

     Faaliyet 1

     Faaliyet 2

     gibi
3.6 Beklenen Sonuçlar

 Faaliyet teklifinin, hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar üzerinde ne gibi etkileri olacaktır?
 (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
 Faaliyetin somut çıktılarını açıklayınız. (Somut çıktılar belirgin, ölçülebilir ve sayısal olmalıdır)
 (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
 Faaliyetin çarpan etkisini açıklayınız. (Beklenen sonuçların tekrarlanma ve yayılma olasılığını
 anlatınız) (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
3.7 Yöntem ve Sürdürülebilirlik

  Faaliyetin uygulanması esnasında izlenecek yöntemi açıklayınız. (En fazla yarım sayfada
  açıklayınız.)                                                   6
                                            EK AFaaliyetin uygulanması esnasında yararlanılacak kurumsal ve mali kaynaklar nelerdir? Bu
kurumsal ve mali kaynaklar, faaliyetin beklenen sonuçlarının sürdürülebilirliğine nasıl katkı
sağlayacaktır? (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
Faaliyet teklifinin beklenen sonuçları, Bölge’de uygulanacak hangi tür yeni yatırım ve
faaliyetler için temel teşkil edebilir? (En fazla yarım sayfada açıklayınız)
Başvuru Sahibi ve (varsa) ortakları faaliyet teklifinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli proje
yönetimi kapasitesi ve teknik uzmanlığa sahip mi? (En fazla bir sayfada açıklayınız)

Bu bölümde Başvuru Sahibi’nin ve eğer varsa ortaklarının proje yönetimi kapasitesini
gösterecek bilgiler (çalışan personel sayısı, destek personeli gibi) ile faaliyet alanlarına giren
ilgili konularda son beş yılda yürütülen projeler hakkında, her bir proje için projenin amacı ve
yeri, projenin sonuçları, kurum/kuruluşun projedeki rolü, projenin maliyeti hususları
belirtilerek bilgi verilecektir.
Doğrudan Faaliyet Desteği teklifine ilişkin performans göstergelerinizi belirtiniz. (En az 3 (üç)
performans göstergesi belirtiniz)

Bu bölümde Başvuru Sahipleri aşağıda örnek olarak sunulan performans göstergelerinden
uygun olanlarını tercih edebilir ve/veya kendileri ölçülebilir yeni performans göstergeleri
belirleyebilirler.

                   Gösterge                 Birim
     Doğrudan Faaliyet Desteği ile üretilen rapor ve yayın sayısı     Adet
     Doğrudan Faaliyet Desteği ile yapılan araştırma sayısı        Adet
     Teknopark, laboratuvar ve Ar-Ge merkezi tesisleri fizibilite
                                        Adet
     çalışması ile etkilenmesi beklenen sektör sayısı
     Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik
                                        Adet
     gerçekleştirilen analiz ve istatistiki çalışmaların sayısı
     …                                   …
                                                7
                                                EK A4.    ORTAKLARLA       İLGİLİ   BİLGİLER     VE   ORTAKLIK     BEYANNAMESİ
(Faaliyet ortağı var ise doldurulacaktır. Faaliyet ortağı olmadığı durumda bu bölüm boş
bırakılacaktır.)

4.1. Ortaklarla İlgili Bilgiler

Bu bölüm; her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu
gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

                                  1. Ortak
    Tam yasal adı (Unvanı)

    Yasal Statüsü

    Resmi Adresi

    İrtibat Kişisi

    Sabit Telefon

    Faks Numarası

    GSM

    E-posta Adresi

    Teklif Edilen Faaliyetin
    Hazırlanmasındaki Rolü ve
    Katılımı

    Teklif Edilen Faaliyetin
    Uygulanmasındaki Rolü ve
    Katılımı
   Önemli: Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak, tüm ortaklarca ayrı
       ayrı imzalanmış ve tarih atılmış olarak Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık
       Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi(leri)nin imzalaması
       gerekmektedir.
                                                     8
                                             EK A4.2. Ortaklık Beyannamesi
Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulacaktır. Ortaklık, Ajans tarafından finansmanı sağlanmakta olan faaliyetin üstlenilmesi
konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak
çalışma ve işbirliğidir. Faaliyetin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Ajans, tüm
ortakların aşağıda belirtilen iyi ortaklık prensiplerini kabul etmesini beklemektedir:
  Tüm ortaklar Başvuru Formu’nun Ajans’a teslim edilmesinden önce formu okumuş ve
  faaliyet teklifindeki rollerini anlamışlardır.

  Tüm ortaklar Destek Yönetim Kılavuzu’nu okumuş ve destek verildiği takdirde sözleşme
  çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm ortaklar,
  Başvuru Sahibi’ne Ajans ile sözleşme imzalama ve faaliyetin uygulanması ile ilgili tüm işlerde
  Ajans karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

  Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları faaliyetin durumundan haberdar
  edecektir.

  Tüm ortaklar, Ajans’a sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdır.

  Faaliyete ilişkin önemli değişiklik teklifleri (Faaliyetler, ortaklar gibi) Ajans’a sunulmadan
  önce tüm ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı
  takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik tasarılarını onay için Ajans’a sunarken bu durumu
  bildirmekle yükümlüdür.

Ajans’a sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine
uyacağımı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı:

Kurum/Kuruluş:

Pozisyonu/Görevi:

İmza:

Tarih ve Yer:                                                9
                                            EK A5. İŞTİRAKÇİLERLE İLGİLİ BİLGİLER
(Faaliyette iştirakçi var ise doldurulacaktır. Faaliyette iştirakçi olmadığı durumda bu bölüm boş
bırakılacaktır)

Bu bölüm; her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tablo
gereken sayıda çoğaltılacaktır.

                               1. İştirakçi
  Tam Yasal Adı

  Yasal Statüsü

  Resmi Adresi

  İrtibat Kişisi

  Sabit Telefon

  Faks Numarası

  GSM

  E-posta Adresi

  Teklif Edilen Faaliyetin
  Hazırlanmasındaki Rolü ve
  Katılımı

  Teklif Edilen Faaliyetin
  Uygulanmasındaki Rolü ve
  Katılımı
                                                10
                                               EK A6. KONTROL LİSTESİ

 Başvurunuzu göndermeden önce, aşağıdaki maddelerin her birinin
 tamamlandığını ve başvurunuzun aşağıdaki kriterlere uygun olduğunu kontrol
 ediniz.
 (Lütfen bütün kutucukların doldurulduğundan emin olunuz)

                                           Evet  Hayır

  1. Başvuru Sahibi uygundur.
  2. (Ortak varsa) Ortaklar uygundur.
  3. Faaliyet teklifi, geriye dönük 1 yıl içerisinde reddedilmiş olan bir faaliyet
   teklifi ile aynı değildir.
  4. Faaliyet, TR72 Bölgesi’nde (Kayseri-Sivas-Yozgat) uygulanacaktır.
  5. Faaliyet süresi 3 ayı aşmamaktadır.
  6. Talep edilen destek tutarı 50.000 ¨ veya altındadır.
  7. Talep edilen destek tutarı 20.000 ¨ veya üstündedir.
  8. Talep edilen destek oranı uygun toplam bütçenin %25’inden az değildir.
  9. Yeni ekipman/malzeme alımları toplam uygun maliyetlerin %20’sini
   aşmamaktadır.
  10. İdari maliyetler, uygun doğrudan maliyetlerin %3’ünü aşmamaktadır.

  11. Başvuru Formu standart formata uygun olarak hazırlanmıştır.
  12. Başvuru Formu’nun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
  13. Başvuru Formu 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret halinde teslim edilmiştir.
  14. Bütçe dokümanları:
     Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirme (EK B1)
     Beklenen Finansman Kaynakları (EK B2)
  Başvuru Formu’nda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya 1 (bir) asıl
   ve 1 (bir) suret halinde eklenmiştir.
  15. Başvuru Formu ve bütçede istenen miktar birbiriyle tutarlıdır.
  16. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve başvuruya 1(bir) asıl ve 1 (bir) suret
   halinde eklenmiştir.
  17. (Varsa) Kilit personelin özgeçmişleri doldurulmuş ve başvuruya 1(bir)
   asıl ve 1 (bir) suret halinde eklenmiştir.
  18. Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Özgeçmiş elektronik
   ortamda (CD) da sunulmuştur.

                                                  11
                                         EK A19. Başvuru Formu’nda yer alan “Başvuru Sahibi’nin Beyannamesi”,
  Başvuru Sahibi’nin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
20. Bütçe, Başvuru Sahibi’nin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
21. (Ortak varsa) “Ortaklık Beyannamesi”, ortakların yetkili temsilcileri
  tarafından imzalanmıştır.
22. Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından
  paraflanmıştır.
 23. Kamu kurumu olmayan Başvuru Sahibi ve (varsa) ortaklarının
   resmi kayıt belgesi başvuruya eklenmiştir.
24. Başvuru Sahibi ve (varsa) ortakları temsile, ilzama, faaliyet belgelerini
  imzalamaya yetkili kişi(ler)in belirlendiği, ORAN’a faaliyet teklifi
  sunulmasına, faaliyet teklifinin başarılı olması durumunda
  uygulanmasına ilişkin kararın alındığı yetkili yönetim organı kararı
  başvuruya eklenmiştir (EK E1 ve EK E2).
25. Kamu kurumu olan Başvuru Sahibi ve (varsa) ortaklarının kuruluş
  kanunlarına atıfta bulunan, en üst yetkilileri tarafından imzalanmış yazı;
  kamu kurumu olmayan Başvuru Sahibi ve (varsa) ortaklarının tüzüğü
  veya kuruluş sözleşmesi veya EK E3 başvuruya eklenmiştir.
26. Başvuru Sahibi ve varsa ortak kurumun/kuruluşun proje hesabını
  kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama
  yapma yetkisine sahip olduğuna dair beyan (EK E4) başvuruya
  eklenmiştir.
27. Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişi olan Başvuru Sahipleri
  ve (varsa) ortaklarının, söz konusu faaliyet ile ilgili Ajans tarafından
  sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ
  için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi olmadığını
  gösterir beyan (EK E5) başvuruya eklenmiştir.
28. Başvuru Sahipleri ve (varsa) ortaklarını temsil ve ilzama yetkili
  kişi(ler)in isim(ler)inin ve imza(lar)ının yer aldığı noter tasdikli imza
  sirküleri veya noter tasdikli imza beyanı (belgenin aslı sunulacak); kamu
  kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu
  niteliğindeki meslek kuruluşları için en üst yetkili amir onaylı, temsil ve
  ilzama yetkili kişinin tatbiki imzasını gösteren belge (EK E6) eklenmiştir.
 29. Kooperatifler için üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan kooperatif
   tüzüğü, eğer tüzüklerinde bu yönde bir hüküm yoksa gelecek 5 yıl
   süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde genel kurul kararı
   başvuruya eklenmiştir.
                                            12
                                         EK A 30. Kooperatifler / Birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel
  kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge başvuruya
  eklenmiştir.
 31. Toplam maliyeti 10.000 ¨ ve üzeri tüm hizmet ve mal alımları için
  teknik şartname ve farklı firmalardan alınmış 2 (iki) adet proforma
  fatura başvuruya eklenmiştir.
32. Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişi olan Başvuru
  Sahipleri’nin ve (varsa) ortaklarının, yapılandırılmış borçlar hariç olmak
  üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve
  başvuru tarihinden en fazla 1 hafta önce alınmış resmi yazı veya internet
  çıktısı başvuruya eklenmiştir. (Başvuru Sahipleri ve (varsa) ortakları
  vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi
  yazı)
33. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişi olan
  Başvuru Sahipleri’nin ve (varsa) ortaklarının yapılandırılmış borçlar hariç
  olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olmadığını
  gösteren ve başvuru tarihinden en fazla 1 hafta önce alınmış resmi yazı
  veya barkotlu internet çıktısı başvuruya eklenmiştir.
                                            13
                                            EK A7. BAŞVURU SAHİBİ’NİN BEYANI

 Kurumumuzun aşağıda sayılan hallerden hiçbirine girmediğini ve bu beyanname ile DFD
 Başvuru Formu ve Eklerinde verilen bilgilerin tamamının doğru olduğunu onaylıyorum.
 Ayrıca, bu vesileyle temsil ettiğim kurum/kuruluş ve ortaklığımız, temsil edilen faaliyet
 teklifini başarılı bir şekilde uygulamak için:

 Yeterli yasal kapasiteye,

 Yeterli ve istikrarlı mali kaynaklara,

 Gerekli beceri ve mesleki vasıflara sahiptir.

 Yanlış beyanat durumunda şahsım ya da kuruluşum aleyhinde idari ve mali yaptırımların
 uygulanabileceğini kabul ederim.

 Tarih  :
 Ad-Soyad :
 Görev  :                         İmza:


 a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum
   veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış,
   faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya
   meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
 b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete
   ilişkin bir suçtan mahkum olanlar,
 c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş
   mahkeme kararı olanlar,
 d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
      Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar
     hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
      Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış
     borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olanlar,
      Mahalli idareler dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden söz konusu proje veya
     faaliyetine ORAN tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da
     daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi
     bulunanlar,

 e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı
   kararı ile mahkum olanlar,

 f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin
   yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. 14
                                        EK A

8. EKLER:
(Ekler Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Formu’nun (EK A) Doğal Parçasıdır ve
Eklerin Başvuru Formu ile Birlikte Teslim Edilmesi Zorunludur.)EK B: BÜTÇE

EK B iki bölümden oluşmaktadır:

      EK B1 Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirme
      EK B2 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE

EK D: ÖZGEÇMİŞ
                                         15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:5/29/2012
language:
pages:16