DERS BILGI FORMU - Get as DOC by BH9Jg9

VIEWS: 177 PAGES: 17

									                   DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı    Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
Alan       İnşaat Teknolojisi
Meslek/Dal    Restorasyon
Dersin
Okutulacağı   5 -6. Dönem/3.Yıl
Dönem/Sınıf/Yıl
Süre      Haftada 2 ders saati, Toplam 64 ders saati
        Bu ders ile öğrenciye, rölöve ve restorasyon proje çizimleri
Dersin Amacı
        yapabilme yeterliklerini kazandırma amaçlanmaktadır.
        Rölöve ve restorasyon proje çizimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin
Dersin Tanımı
        verildiği derstir.
Dersin Ön
Koşulları
        Öğrenci bu dersin sonunda;
        1. Yapılarda rölöve ölçü alma çalışmalarını yapabilecektir.
        2. Rölöve bina proje çizimlerini yapabilecektir.
Ders İle    3. Bina kat planı çizimlerini yapabilecektir.
Kazandırılacak 4. Bina ön ve arka cephe görünüş çizimlerini yapabilecektir.
Yeterlikler   5. Yan cephe görünüş çizimlerini yapabilecektir.
        6. Çatı plan çizimlerini yapabilecektir.
        7. Bina kesit ve görünüş çizimlerini yapabilecektir.
        8. Bina iç ve dış merdiven çizimlerini yapabilecektir.
        1. Rölöve ve Ölçümler
        2. Rölöve Bina Proje Çizim
        3. Bina Kat Planı Çizimleri
        4. Bina Ön Arka Görünüş Çizimleri
Dersin İçeriği
        5. Bina Yan Görünüş Çizimleri
        6. Çatı Çizimleri
        7. Bina Kesit Çizimleri
        8. Merdiven Çizimleri
        Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
        grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; işletmelerde
Yöntem ve
        gözlem yapma, uygulama, araştırma, bireysel ve modüler öğretim
Teknikler
        yöntemleri, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler
        uygulanabilir.
        Ortam: Yapı teknolojisi sınıfları, resim salonu, işletmeler, kütüphane,
Eğitim Öğretim ev, bilgi teknolojileri ortamı.
Ortamı ve    Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon ve
Donatım     alanın gerektirdiği araç, gereç, malzeme ve ekipmanlar
        sağlanmalıdır.
Ölçme ve    Modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve
Değerlendirme değerlendirme yapılacaktır.
Öğretmen ve   Alan öğretmenleri ile sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve
Eğitici     meslek elamanlarından yararlanılabilir.
İşbirliği    Diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal taraflar, çevrede
Yapılacak    bulunan işletmelerle işbirliği yaparak öğrencinin çevresinde konusu
Kurum ve    ile ilgili iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem ve uygulama
Kuruluşlar   yapabileceği her türlü kurumlar
                   MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL        : Rölöve ve Ölçümler
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile yapılarda rölöve ölçü alma çalışmalarını
yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Rölöve aletlerini tekniğine göre kullanabilecektir.
  2. Rölöve krokilerini çeşitlerine göre çizebilecektir.
  3. Rölöve fotoğraflarını tekniğine göre çekebilecektir.
  4. Rölöve yerleşim yeri ölçümlerini tekniğine göre yapabilecektir.
  5. Rölöve yerinde ölçümleri tekniğine göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Rölöve aletleri
  1. Rölöve
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
  2. Rölöve grubu kuruluşu
     a. Tespit-tescil ekibi
     b. Alan ekibi
     c. Çizim ekibi
     d. Arşiv ekibi
     e. Film ekibi
     f. Danışman ekip
     g. Hizmet ekibi
  3. Çizim aletleri
  4. Ölçüm aletleri
  5. Yardımcı aletler
  6. Güvenlik önlemleri
B. Krokiler
  1. Yerleşim krokisi
     a. Yerleşim plan krokisi
     b. Yerleşim kesit krokisi
     c. Yerleşim görünüş krokisi
  2. Plan krokisi
  3. Tavan krokisi
  4. Kesit krokisi
  5. Görünüş krokisi
  6. Detay krokisi
C. Fotoğraflar
  1. Rölöve fotoğraf çekim özellikleri
  2. Yerleşim fotoğrafları
     a. Yerleşim plan fotoğrafları
     b. Yerleşim kesit fotoğrafları
     c. Yerleşim görünüş fotoğrafları
  3. Plan fotoğrafları
  4. Kesit fotoğrafları
  5. Görünüş fotoğrafları
  6. Detay fotoğrafları
D. Yerleşim ölçümleri
  1. Eski belgelerden ölçü
  2. Fotoğraflardan ölçü
  3. Yerleşim ölçüleri
     a. Yerleşim plan
     b. Yerleşim kesit
     c. Yerleşim görünüş
E. Yerinde ölçümler
  1. Plan ölçüsü
     a. Merdiven
     b. Duvar
     c. Dairesel hacim
     d. Yuvarlak cisim
     e. Kubbe çapı
     f. Tavan planı
  2. Kesit ölçüsü
     a. Saçak
     b. Terazi hattı
     c. Kubbe yüksekliği
  3. Görünüş ölçüsü
     a. Baca yüksekliği
     b. Kemer görünüşü
     c. Minare yüksekliği
  4. Detay ölçüsü
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL       : Rölöve Bina Proje Çizim
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile, röleve bina proje çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Rölöve plan – proje çizimlerini yasal standartlara göre yapabilecektir.
  2. Rölöve detay çizimlerini tekniğine göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Rölöve proje çizimleri
  1. Plan çizimi ve çizimde fotoğraf
     a. Plan çizim
     b. Plan çiziminde fotoğraf
  2. Kesit çizimi ve çizimde fotoğraf
     a. Kesit çizim
     b. Kesit çiziminde fotoğraf
  3. Görünüş çizimi ve çizimde fotoğraf
     a. Görünüş çizim
     b. Plan çiziminde fotoğraf
B. Detay çizimi
  1. Detay çizim
  2. Detay çiziminde fotoğraf
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL       : Bina Kat Planı Çizimleri
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile bina kat planı çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Zemin kat planı çizimi yönetmelik ve şartnamelere göre yapabilecektir.
  2. Normal kat planı çizimi yönetmelik ve şartnamelere göre yapabilecektir.
  3. Bodrum kat planı çizimi yönetmelik ve şartnamelere göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Zemin kat planı çizimi
  1. Yönetmelik ve Şartnameler
     a. İmar Yönetmeliği
     b. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi
  2. Kolon çizimler
     a. Aks çizimi
     b. Kolon çizimi
  3. Duvar ve sıva çizimler
     a. İç duvar
     b. Dış duvar
  4. İç merdiven dengelendirme
     a. Rıht
     b. Basamak
     c. Çıkış hattı
     d. Korkuluk
     e. Kesme düzlemi
  5. Dış merdiven dengelendirme
     a. Rıht
     b. Basamak
     c. Çıkış hattı
     d. Korkuluk
  6. Kapı Çizimler
     a. İç kapı
     b. Dış kapı
     c. Topal kasa
  7. Asansör çizimler
  8. Pencere çizimler
     a. Oda pencereleri
     b. Banyo, WC, havalandırma pencereleri
  9. Ölçülendirmeler
     a. İç ölçülendirme
     b. Dış ölçülendirme
     c. Kotlu ölçülendirme
  10. Yazılar
     a. Yazı şablonları
     b. 2 lik yazı şablonu
     c. 3 lük yazı şablonu
     d. 5 lik yazı şablonu
  11. Tefriş çizimler
     a. Sabit eşya mahal tefrişi
         i. Mutfak
        ii. Banyo
        iii. WC
     b. Diğer mahal tefrişleri çizimi
         i. Salon
        ii. Çalışma odası
        iii. Yatak odası
       iv. Hol-Antre
  12. Tarama çizimler
     a. Islak mekân taraması
     b. Oda taramaları
B. Normal kat planı çizimi
  1. Yönetmelik ve Şartnameler
     a. İmar Yönetmeliği
     b. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi
  2. Kolon çizimler
     a. Aks çizimi
     b. Kolon çizimi
  3. Duvar ve sıva çizimler
     a. İç duvar
     b. Dış duvar
  4. İç merdiven dengelendirme
     a. Rıht
     b. Basamak
     c. Çıkış Hattı
     d. Korkuluk
  5. Asansör çizim
  6. Kapı Çizimler
     a. İç kapı
     b. Topal kasa
  7. Pencere çizimler
     a. Oda pencereleri
     b. Banyo, WC pencereleri
  8. Ölçülendirmeler
     a. İç ölçülendirme
     b. Dış ölçülendirme
     c. Kotlu ölçülendirme
  9. Yazılar
     a. 2 lik yazı şablonu
     b. 3 lük yazı şablonu
     c. 5 lik yazı şablonu
  10. Tefriş çizimler
     a. Sabit eşya mahal tefrişi
         i. Mutfak
        ii. Banyo
        iii. WC
     b. Diğer mahal tefrişleri çizimler
         i. Salon
        ii. Çalışma odası
        iii. Yatak odası
       iv. Hol-Antre
  11. Taramalar
     a. Islak mekân taraması
     b. Oda taramaları
C. Bodrum kat planı çizimi
  1. Yönetmelik ve Şartnameler
     a. İmar Yönetmeliği
     b. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi
  2. Kolon çizimler
     a. Aks çizimi
     b. Kolon çizimi
  3. Duvar ve sıva çizimleri
     a. İç duvar
     b. Dış duvar
     c. Kuranglez duvarı
  4. İç merdiven dengelendirme
     a. Rıht
     b. Basamak
     c. Çıkış Hattı
     d. Korkuluk
  5. Asansör çizimi
  6. Kapı çizimleri
     a. İç kapı
     b. Sığınak kapısı
  7. Pencere çizimleri
     a. Kömürlük pencereleri
     b. Banyo, WC pencereleri
  8. Ölçülendirme
     a. İç ölçülendirme
     b. Dış ölçülendirme
     c. Kotlu ölçülendirme
  9. Yazılar
     a. 2 lik yazı şablonu
     b. 3 lük yazı şablonu
     c. 5 lik yazı şablonu
  10. Tefriş çizimler
     a. Sabit eşya mahal tefrişi
         i. Sığınak
        ii. Su deposu
     b. Diğer mahal tefrişleri
         i. Kapıcı dairesi
        ii. Hol-Antre
  11. Tarama çizimler
     a. Islak mekân taraması
     b. Diğer mahal taramaları
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL       : Bina Ön Arka Görünüş Çizimleri
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ    : Öğrenci bu modül ile bina ön ve arka cephe görünüş çizimlerini
yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Bina ön cephe görünüş çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  2. Bina arka cephe görünüş çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Bina ön cephe görünüşü çizimi
  1. Ön cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar
  2. Bina giriş merdiven görünüşleri
  3. Balkon görünüş çizimleri
     a. Ön bakış cephe üzerinde balkon görünüşü
     b. Ön bakış sol yan ve sağ yan cephe balkon görünüşü
  4. Kapı ve pencere görünüşleri
     a. Giriş kapısı
     b. Balkon kapısı
     c. Pencere
  5. Döşeme ve Kiriş izleri
     a. Döşeme
     b. Kiriş
  6. Çatı görünüşleri
  7. Asansör makine dairesi görünüşü çizimi
  8. Baca görünüşleri
     a. Ateş bacaları
     b. Havalandırma bacaları
  9. Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşleri
     a. Yağmur oluğu
     b. Yağmur iniş borusu
  10. Ön cephe görünüş kotlu ölçülendirmesi
B. Bina arka cephe görünüşü çizimi
  1. Arka cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar
  2. Balkon görünüşü çizmek
     a. Arka bakış cephe üzerinde balkon görünüşü
     b. Arka bakış sol yan ve sağ yan cephe balkon görünüşü
  3. Kapı ve pencere görünüşleri
  4. Döşeme ve Kiriş izleri
  5. Çatı görünüşleri
  6. Baca görünüşleri
  7. Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşleri
  8. Bina arka cephe görünüşü kotlu ölçülendirmesi
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL        : Bina Yan Görünüş Çizimleri
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile yan cephe görünüş çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1- Bina sağ yan cephe görünüş çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  2- Bina sol yan cephe görünüş çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  3- Vaziyet planı çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Sağ yan cephe görünüşü çizimi
  1. Zemin, tretuvar ve subasman
  2. Cephe hareketleri çizimi
  3. İç Merdiven çizim
  4. Bina giriş(dış) merdiven görünüşleri
  5. Balkon görünüş çizimleri
     a. Sağ yan bakış görünüş cephe üzerinde balkon
     b. Sağ yan bakış görünüş ön ve arka cephe üzerinde balkon
  6. Döşeme ve kiriş izleri
     a. Döşeme
     b. Kiriş
  7. Kapı ve pencere görünüş çizimleri
     a. Giriş kapısı
     b. Balkon kapısı
     c. Pencere
     d. Kapı ve pencere açılır kanat izleri
  8. Çatı görünüş çizimleri
  9. Asansör makinesi dairesi çizimleri
  10. Baca görünüş çizimleri
     a. Ateş bacaları
     b. Havalandırma bacaları
  11. Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimleri
     a. Yağmur oluğu
     b. Yağmur iniş borusu
  12. Sağ yan cephe görünüş kotlu ölçülendirmeler
  13. Tarama çizimleri
  14. Cephe bilgileri
  15. Tarama çizimleri
  16. Antet çizimi
B. Sol yan cephe görünüşü çizimi
  1. Zemin, tretuvar ve subasman çizimi
  2. Cephe hareketleri çizimi
  3. Balkon görünüş çizimleri
  4. Döşeme ve Kiriş izleri
  5. Kapı ve pencere görünüş çizimler
  6. Çatı görünüş çizimleri
  7. Baca görünüş çizimleri
  8. Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimleri
  9. Kotlu ölçülendirmeleri
  10. Tarama çizimleri
  11. Cephe bilgileri
  12. Tarama çizimleri
  13. Antet çizimi
C. Vaziyet planı çizimi
  1. Vaziyet (durum) planı
     a. Tanımı
     b. Özellikleri
  2. Vaziyet (durum) planı yönetmelik ve şartnameler
  3. Vaziyet (durum) planı çizim kuralları
  4. Vaziyet (durum) planı çizim işlem basamakları
  5. Vaziyet (durum) planı çizimleri
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL        : Çatı Çizimler
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile çatı plan çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR       :
Öğrenci,
  1. Çatı makası ve detayı çizimlerini yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  2. Beşik çatı plan ve çizimini yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  3. Kırma çatı plan ve çizimi yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Çatı–makas ve detayları
  1. Çatı
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Elemanları
     d. Eğimi
     e. Kaplamaları
     f. Örtüleri
  2. Çatı tanzim çizimler
  3. Çatılarda makas ve detay çizimleri
     a. Oturtma çatı makas ve detay
     b. Askılı çatı makas ve detay
     c. Konsol çatı makas ve detay
     d. Tenekecilik, oluk ve iniş boruları
  4. Çatıda tenekecilik çizimleri
  5. Yağmur olukları ve iniş boru çizimleri
  6. Yazı
     a. 2 lik yazı şablonu
     b. 3 lük yazı şablonu
     c. 5 lik yazı şablonu
  7. Tarama çizimleri
     a. Çatı kaplaması
     b. Diğer taramalar
B. Beşik çatı plan ve çizimi
  1. Yönetmelik ve Şartnameler
     a. İmar Yönetmeliği
     b. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi
  2. Çatı tanzimi
  3. Çatı planı elemanları çizimi
     a. Kalkan duvar
     b. Saçak
     c. Aşık
     d. Mertek
     e. Kuşak
     f. Dikme
     g. Baca
     h. Baca kasnağı
  4. Çatı kesiti elemanları çizimi
     a. Döşeme
     b. Aşık
     c. Dikme
     d. Mertek
     e. Kuşak
     f. Göğüsleme
     g. Baca
     h. Kaplama
     i. Oluk
  5. Ölçülendirme
     a. İç ölçülendirme
     b. Dış ölçülendirme
     c. Kotlu ölçülendirme
  6. Yazı
     a. 2 lik yazı şablonu
     b. 3 lük yazı şablonu
     c. 5 lik yazı şablonu
  7. Tarama çizimleri
     a. Çatı kaplaması
     b. Diğer taramalar
C. Kırma çatı plan ve çizimi
  1. Çatı tanzimi
  2. Çatı planı elemanları çizimi
     a. Aşık
     b. Mertek
     c. Kuşak
     d. Dikme
     e. Baca
     f. Baca kasnağı
     g. Saçak
  3. Çatı kesiti elemanları çizimi
     a. Döşeme
     b. Aşık
     c. Dikme
     d. Mertek
     e. Kuşak
     f. Göğüsleme
     g. Baca
     h. Kaplama
     i. Oluk
  4. Ölçülendirme
     a. İç ölçülendirme
     b. Dış ölçülendirme
     c. Kotlu ölçülendirme
  5. Yazı
     a. 2 lik yazı şablonu
     b. 3 lük yazı şablonu
     c. 5 lik yazı şablonu
  6. Tarama çizimleri
a. Çatı kaplaması
b. Diğer taramalar
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL       : Bina Kesit Çizimleri
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile bina kesit ve görünüş çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Bina enine kesit çizimini yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.
  2. Bina boyuna kesit çizimini yönetmelik ve standartlarına göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Enine kesit çizimi
  1. Kesit çizme kuralları
  2. Tretuvar
     a. Tanımı
     b. Çizimi
  3. İç Merdiven
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  4. Düşey yapı elemanları
     a. Duvar
        i. Tanımı
       ii. Çeşitleri
       iii. Çizimi
     b. Kolon
        i. Kolon tanımı
       ii. Kolon çeşitleri
       iii. Kolon çizimi
  5. Asansör kesiti çizimi
  6. Döşeme
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
        i. Normal döşeme
       ii. Düşük döşeme
  7. Sıva
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  8. Pencere
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Pencere görünüş çizimi
     d. Pencere kesit çizimi
  9. Kapı
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Kapı görünüş çizimi
     d. Kapı kesit çizimi
  10. Temel
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  11. Çatı
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  12. Baca
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  13. Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi
  14. Ölçülendirme
     a. Çizgisel ölçülendirme
     b. Kotlu ölçülendirme
  15. Yazı
     a. Mahal yazıları
     b. Kesit elemanları bilgileri
  16. Tarama çizimleri
B. Boyuna kesit çizimi
  1. Tretuvar kesiti çizimi
  2. Dış Merdiven
     a. Tanımı
     b. Çeşitleri
     c. Çizimi
  3. Pencere çizimleri
  4. Kapı çizimleri
  5. Düşey yapı elemanları kesiti çizimi
  6. Asansör kesiti çizimi
  7. Döşeme çizimleri
     a. Normal döşeme
     b. Düşük döşeme
  8. Sıva çizimi
  9. Temel çizimi
  10. Çatı çizimi
  11. Baca çizimi
  12. Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi
  13. Ölçülendirme
     a. Çizgisel ölçülendirme
     b. Kotlu ölçülendirme
  14. Yazı
     a. Mahal yazıları
     b. Kesit elemanları bilgileri
  15. Tarama çizimleri
                  MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN        : İnşaat Teknolojisi
MESLEK/DAL     : Restorasyon
DERS        : Rölöve ve Restorasyon Proje Çizimleri
MODÜL       : Merdiven Çizimleri
KODU        :
SÜRE        : 40/32
ÖN KOŞUL      :
AÇIKLAMA      :
GENEL AMAÇ     : Öğrenci bu modül ile bina iç ve dış merdiven çizimlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR      :
Öğrenci,
  1. Ortada sahalıklı düz merdiven plan ve kesit çizimlerini tekniğine göre yapabilecektir.
  2. Yarım döner merdiven plan ve kesit çizimlerini tekniğine göre yapabilecektir.
  3. Dış merdiven plan ve görünüş çizimlerini tekniğine göre yapabilecektir.

İÇERİK
A. Ortada sahanlıklı düz merdiven çizimi
  1. Bölge İmar yönetmeliği Bayındırlık işleri genel ve teknik şartnameleri
  2. Düz kollu merdiven elemanlarının hesaplanması
     a. Basamak
     b. Rıht
     c. Kol genişliği
     d. Sahanlık genişliği
     e. Çıkış hattı uzunluğu
     f. Yuva
  3. Düz kollu merdiven planı çizimi işlem sırası
  4. Düz kollu merdiven kesiti çizimi işlem sırası
  5. Düz kollu merdiven elemanlarının çizimi
  6. Kapı ve pencere çizimi
  7. Kat yükseklikleri
  8. Ölçülendirme
     a. Çizgisel ölçülendirme
     b. Kotlu ölçülendirme
  9. Yazı şablonu ile yazılar
     a. 2 lik şablon
     b. 3 lük şablon
     c. 5 lik şablon
     d. Tarama çizimler
B. Yarım döner merdiven çizimi
  1. Yarım döner merdiven elemanlarının hesaplanması
     a. Basamak
     b. Rıht
     c. Kol genişliği
     d. Sahanlık genişliği
     e. Çıkış hattı uzunluğu
     f. Yuva
  2. Yarım döner merdiven planı çizimi işlem sırası
  3. Yarım döner merdiven kesiti çizimi işlem sırası
  4. Yarım döner merdiven elemanlarının çizimi
  5. Kapı ve pencere çizimi
  6. Kat yükseklikleri
  7. Ölçülendirme
     a. Çizgisel ölçülendirme
     b. Kotlu ölçülendirme
  8. Yazı şablonu ile yazılar
     a. 2 lik şablon
     b. 3 lük şablon
     c. 5 lik şablon
  9. Tarama çizimler
C. Dış merdiven çizimleri
  1. Dış merdiven dengelendirme hesapları
  2. Dış merdiven plan çizimi işlem sırası
  3. Dış merdiven görünüş çizimi işlem sırası
  4. Kotlu ölçülendirme
  5. Tarama çizimleri

								
To top