17082010 SZJ 1 JR Pomurje by BH9Jg9

VIEWS: 22 PAGES: 9

									SPOROČILO ZA JAVNOST
17. 8. 2010


S pomočjo Prvega Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in
 ustvarjanja novih delovnih mest bo v Pomurju ustvarjenih 352 novih delovnih
                   mest


Ljubljana, 17. avgust 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (SVLR) je 19. januarja 2010 objavila Prvi javni razpis za
sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na
območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 –
2015. Upravičenci do razpisanih sredstev so bila mala, srednje velika in velika
podjetja, ki imajo sedež na območju izvajanja omenjenega zakona. Na prvi
razpisni rok je prispelo 150 vlog, odobrena pa so bila vsa razpisana sredstva, in
sicer 7.160.000 EUR. Prijavitelji bodo na osnovi odobrenih projektov v Pomurju
ustvarili novih 352 delovnih mest.

Prijavitelji so lahko kandidirali na dva sklopa:

Sklop A: projekti, ki bodo odprli najmanj 1 novo delovno mesto na pridobljenih 50.000 EUR
nepovratnih sredstev in katerih vrednost sofinanciranja investicije ne presega 500.000 EUR.
Najnižja vrednost sofinanciranja investicije znaša 50.000,00 EUR. Razpisanih je bilo 500.000
EUR, od tega
   2.884.000 EUR v letu 2010 in
   2.116.000 EUR v letu 2011.

Sklop B: projekti, katerih vrednost sofinanciranja investicije ne presega 50.000 EUR.
Delovna mesta niso bila pogoj, bila pa so merilo pri izboru projektov. Najnižja vrednost
sofinanciranja investicije znaša 10.000 EUR. Razpisanih je bilo 2.160.000 EUR, od tega:
   1.236.000 EUR v letu 2010 in
     924.000 EUR v letu 2011.

Razpis, v okviru katerega so imela podjetja možnost kandidirati za sredstva za sofinanciranje
tako večjih kot manjših začetnih investicij, se je zaključil 16. marca 2010. Od skupno 150
prejetih vlog, jih je SVLR odobrila 80, od tega 16 projektov za sklop A in 54 projektov za
sklop B. Drugi dve odpiranji sta bili zaradi razdelitve sredstev preklicani.
Po razdelitvi sredstev, ki so bila razpisana v okviru sklopa A, je ostalo od razpisanih
2.116.000 EUR v letu 2011 nerazporejenih 318.678,16 EUR. S sklepom razpisne komisije in v
skladu z določili javnega razpisa je bilo določeno, da se ta sredstva prenesejo na sklop B.

Naj še omenimo, da je so v okviru posredovanih vlog prijavitelji zaprosili za sofinanciranje
projektov v višini 18.813.168 EUR, kar je za 2,6-krat več od razpisanih sredstev. Iz prejetih
vlog torej izhaja, da bi prijavitelji, v kolikor bi bilo lahko odobreno sofinanciranje vsem, na
območju izvajanja t.i. Pomurskega zakona ustvarili kar 686 novih zaposlitev.
    V nadaljevanju sledi seznam odobrenih projektov, na spletni strani SVLR www.svlr.gov.si, na
    povezavi http://www.svlr.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/558/2444/57bc748e7d/ pa vam
    je na voljo tudi podrobnejša analiza že omenjenega razpisa.

    Tabela 21: Odobreni projekti v okviru Prvega javnega razpisa za sofinanciranje
    začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju
    izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015

                                 Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.   Prijavitelj      Naziv        Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št     naziv        projekta     prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                                2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
               Implementacija
    ARCONIT     IP            Gornja
               ALU programa             50.000,00      0,00   50.000,00
    d.o.o.                  Radgona
 1             in požarnih vrat
               Implementacija
               nizkoenergijskih  Gornja
    ARCONT d.d.                        240.870,00   259.130,00   500.000,00
               montažnih      Radgona
 2             objektov
               Nakup opreme
                         Gornja
    Elti d.o.o.      za razvoj DVB-            222.724,00   22.560,00   245.284,00
                         Radgona
 3             T tehnologije
               Informacijska
               povezava      Gornja
    Lupus d.o.o.                        29.500,00   20.500,00   50.000,00
               računovodske    Radgona
 4             dejavnosti
               Nakup stružnice
                         Gornja
    Process d.o.o.    in    mostnih           46.855,00    3.145,00   50.000,00
                         Radgona
 5             žerjavov
               Nakup
               specializiranega
    Storitve Mirko              Gornja
               vozila za odvoz              0,00   50.000,00   50.000,00
    Vogrinec s.p.               Radgona
               komunalnih
 6             odpadkov
  VAR           Proizvodna
  Proizvodnja,       linija    za
                         Gornja
  trgovina,        površinsko              47.400,00      0,00   47.400,00
                         Radgona
  storitve,  G.     obdelavo
 7 Radgona d.o.o.      izdelkov
               Nakup opreme
               za    gradnjo
    Vrtnar  Kurbus    namakalnih     Gornja
                                  50.000,00      0,00   50.000,00
    d.o.o.        sistemov    in  Radgona
               obrezovanje
 8             drevja
  Skupaj
  občina
                                687.349,00   355.335,00 1.042.684,00
  Gornja
  Radgona
  Frizerski salon
          Gostinski lokal -
  Nada,   Nada          Radenci              0,00   35.333,09   35.333,09
          kava bar
 9 Prelog s.p.
                              Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.   Prijavitelj    Naziv        Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št    naziv      projekta     prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                              2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
            Medicinska
    Zdravilišče   diagnostična
                      Radenci        0,00   25.734,53   25.734,53
    Radenci d.o.o.  oprema
 10           Radenci
  Skupaj
  občina                            0,00   61.067,62    61.067,62
  Radenci
  Skupaj    UE
  Gornja                         687.349,00   416.402,62 1.103.751,62
  Radgona
  Trgovina    in Nakup traktorja
  storitve Franc in mulčerja za      Apače         0,00   50.000,00   50.000,00
 11 Duh s.p.      čiščenje cest
  Skupaj
                                 0,00   50.000,00    50.000,00
  občina Apače
            Izgradnja
  Invenum
            testnega
  Jasmina Sever              Črenšovci       0,00   46.065,00   46.065,00
            objekta SA -
  s.p.
 12          ITO
            Nakup     teh.
  KIT    ŽIŽKI opreme s CNC
                      Črenšovci       0,00   50.000,00   50.000,00
  d.o.o.       računalniškim
 13          sistemom
            Posodobitev
            proizvodnje in
  Pohištvo
            informacijskega   Črenšovci     14.183,50   35.816,50   50.000,00
  Horvat d.o.o.
            sistema
 14          podjetja
            Vzpostavitev
  Tolerance,
            infrastrukture
  proizvodnja in             Črenšovci       0,00   41.705,00   41.705,00
            za    serijsko
  storitve d.o.o.
 15          proizvodnjo
  Skupaj
  občina                         14.183,50   173.586,50   187.770,00
  Črenšovci
            Vzpostavitev
            izobraževalno
  Be     Good,
            razvojnega
  naraven    stil           Dobrovnik    145.421,00   51.724,00   197.145,00
            centraza zdravo
  življenja d.o.o.
            invarno hrano v
 16          Sloveniji
  Skupaj
  občina                         145.421,00   51.724,00   197.145,00
  Dobrovnik
  COS        Nov proizvodni
  proizvodnja in obrat kovinskih     Lendava      50.000,00      0,00   50.000,00
 17 trgovina d.o.o. izdelkov
                             Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.  Prijavitelj    Naziv       Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št   naziv      projekta    prijavitelja   sredstva    sredstva    sredstva
                            2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
            Razvoj
            osnovnih
  Elektromaterial
            elementov     Lendava        0,00   164.000,00   164.000,00
  Lendava d.d.
            modularnega
 18          sistema EM
            Nabava   CNC
            stroja     za
  ICL    d.o.o.
            avtomatizacijo
  inženiring,
            proizvodnje in Lendava       50.000,00      0,00   50.000,00
  proizvodnja in
            posodobitev
  trgovina
            tovornega
 19          voznega parka
  IT   -   MC
            Energija sonca-
  raziskave    in
            pridobivanje in Lendava       34.881,03   13.000,00   47.881,03
  storitve Milan
            raziskava
 20 Cofek
  Skupaj
  občina                       134.881,03   177.000,00   311.881,03
  Lendava
  CARTHAGO
            Povečanje
  proizvodnja
            kapacite  CNC Odranci       29.692,20   63.726,30   93.418,50
  avtodomov
            razreza
 21 d.o.o.
  Strojno      Nabava
  ključarničarstvo tehnološke     Odranci        0,00   50.000,00   50.000,00
 22 Horvat d.o.o.   opreme
  Skupaj
  občina                        29.692,20   113.726,30   143.418,50
  Odranci
  Skupaj    UE
                            324.177,73   566.036,80   890.214,53
  Lendava
            Zagon gostilne Križevci pri
  Munera d.o.o.                     50.000,00      0,00   50.000,00
 23          "Stara pošta"   Ljutomeru
            Multifunkcijski
            polnilni  stroj Križevci pri
  Vipoll d.o.o.                     119.440,00   37.970,00   157.410,00
            VISITRON VK- Ljutomeru
 24          E-IM
  Skupaj
  občina                       169.440,00   37.970,00   207.410,00
  Križevci
            Inovacija    v
            racionalizacijo
            interne logistike
            predmetov del
  Atrium - novi
            in zaposlenih s Ljutomer      100.170,00   60.650,00   160.820,00
  interieri d.o.o.
            ciljem uvedbe
            proizv.    po
            vzoru avtomob.
 25          industrije
                             Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.   Prijavitelj    Naziv       Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št    naziv     projekta    prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                            2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
  Elektro Kosec,
  elektro       Razvoj    in
  inštalacije,    vzpostavitev
                     Ljutomer     445.067,63   54.932,37   500.000,00
  meritve,      večnamenskega
  projektiranje,   objekta Kosec
 26 d.o.o.
           Ureditev
    Kovinoplastika avtopralnice in
                     Ljutomer     50.000,00      0,00   50.000,00
    Bot Dušan s.p. bistroja   na
 27          črpalki
           Hidravlični
  Krim d.o.o.    prebijalni stroj  Ljutomer     50.000,00      0,00   50.000,00
 28          Euromac
           Modernizacija
  Optika  Sonja
           tehnološke     Ljutomer        0,00   45.690,00   45.690,00
  Jureš d.o.o.
 29          opreme
           Oprema
           poslovno
  PEGAS
           skladiščnega    Ljutomer     45.000,00    5.000,00   50.000,00
  Ljutomer d.o.o.
           objekta    z
 30          delavnico
  Skupaj
  občina                       690.237,63   166.272,37   856.510,00
  Ljutomer
           Omrežna
           oprema    za
  Teleing d.o.o.            Ljutomer     50.000,00      0,00   50.000,00
           elektronske
 31          komunikacije
  Skupaj
  občina                        50.000,00      0,00   50.000,00
  Razkrižje
  Skupaj    UE
                            909.677,63   204.242,37 1.113.920,00
  Ljutomer
           Nakup
           nepremičnine in
  Geohiša d.o.o. opreme      za  Beltinci        0,00   50.000,00   50.000,00
           geodetsko
 32          dejavnost
  Gostilna     Doživetje
  Tonček, Anton prekmurske       Beltinci        0,00   46.500,00   46.500,00
 33 Baligač s.p.   kulinarike
  Kolarič
  proizvodnja
  lesenih      Odprtje obrata
  izdelkov,     video       Beltinci     24.000,00      0,00   24.000,00
  trgovina    in produkcije
  svetovanje
 34 d.o.o.
                              Odobrena      Odobrena    Odobrena
Zap.    Prijavitelj    Naziv       Kraj    nepovratna     nepovratna   nepovratna
 št     naziv     projekta    prijavitelja   sredstva      sredstva    sredstva
                              2010, EUR     2011, EUR   skupaj, EUR
           Razvoj    AB
           montažnih
  SGP Pomgrad -
           elementov za     Beltinci          0,00   44.940,00   44.940,00
  ABI d.o.o.
           potrebe
 35          železnic
  Skupaj
  občina                          24.000,00    141.440,00   165.440,00
  Beltinci
           Nakup opreme
           in     nove
  Fotovolt d.o.o.            Cankova        50.000,00      0,00   50.000,00
           zaposlitve  za
 36          gradnjo SE
  Skupaj
  občina                          50.000,00        0,00   50.000,00
  Cankova
           Proizvodni
  E-tekstil,
           program     -
  Ernest Čahuk              Križevci          0,00   50.000,00   50.000,00
           nadpostelje za
  s.p.1
 37          avtodom
  Skupaj
  občina Gornji                           0,00   50.000,00    50.000,00
  Petrovci
  Naravni  park
           Posodobitev
  Terme   3000            Moravske
           konferenčnih                20.165,40   29.634,60   49.800,00
  Moravske                Toplice
           kapacitet
 38 Toplice d.o.o.
  Olliver's     Splošna
  Medico,      anastezija   in  Moravske
                                 49.830,50      0,00   49.830,50
  turizem    in endoskopija v    Toplice
 39 trgovina d.o.o. kirurgiji
           Povečanje
  Počitek - užitek            Moravske
           konkurenčnosti             300.000,00        0,00   300.000,00
  d.o.o.                 Toplice
 40          term Vivat
           Zdravje     v  Moravske
  SENTIO d.o.o.                           0,00   50.000,00   50.000,00
 41          Pomurje       Toplice
  Skupaj
  občina
                              369.995,90     79.634,60   449.630,50
  Moravske
  Toplice
           E-arhiv,
  ABAK.NET     arhiviranje     Murska
                                    0,00   49.950,00   49.950,00
  d.o.o.      dokumentov v     Sobota
 42          e-obliki
  ABC    dom Nakup
  turizem    in poslovnega      Murska
                               428.611,00     71.389,00   500.000,00
  gostinstvo    objekta    in  Sobota
 43 d.o.o.      opreme


    1
    Poslal pisno sporočilo, da pogodbe ne namerava podpisati
                              Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.   Prijavitelj    Naziv        Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št    naziv     projekta     prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                             2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
            eMagic, delam   Murska
    Altaira d.o.o.                       0,00   49.950,00   49.950,00
 44           za vas!      Sobota
            Uvedba novih
            eko strojev v   Murska
    Dekoral d.o.o.                    44.535,00    5.465,00   50.000,00
            podjetju      Sobota
 45           Dekoral d.o.o.
  ENEKAS
            Ponudba
  energetski            Murska
            napredne ICT             16.791,66   11.100,00   27.891,66
  inženiring            Sobota
            tehnologije
 16 d.o.o.
           Prenova
           poslovnih
  Estetika Onišak            Murska
           prostorov    z             0,00   50.000,00   50.000,00
  d.o.o.                 Sobota
           nakupom
 47          opreme
  GALEX,
  proizvodnja in Tehnološka
  promet     s posodobitev     Murska
                              111.271,00      0,00   111.271,00
  farmacevtskimi klimatizacije      Sobota
  in    drugimi Galex d.d
 48 proizvodi d.d.
  GeoEnergetika             Murska
           EU svetila              490.329,00    9.671,00   500.000,00
 49 d.o.o.                 Sobota
  Inženiring Graj Nabava
  podjetje   za poslovnih       Murska
                                 0,00   50.000,00   50.000,00
  geodetske     prostorov    in  Sobota
 50 storitve d.o.o. opreme
  Jožef   Ouček Nakup         Murska
                                 0,00   30.000,00   30.000,00
 51 s.p.       vrtalnega stroja   Sobota
  Komunika     Digitalizacija    Murska
                               48.621,93    1.378,07   50.000,00
 52 d.o.o.      kinodvorane     Sobota
           Nakup opreme
           in   izgradnja
  Kovina Zdravko             Murska
           proizvodno               50.000,00      0,00   50.000,00
  Fukaš s.p.               Sobota
           skladiščnega
 53          objekta
           Tipski projekti
  Marbon, Martin družinskih hiš     Murska
                               44.050,00    5.000,00   49.050,00
  Raj s.p.     in     ostalih  Sobota
 54          zgradb
           Nakup    nove
  Miniplast d.o.o. proizvodne                  0,00   42.167,00   42.167,00
 55          linije
           Regionalni
  MSC POMURJE
           center     za
  center    za            Murska
           marketing    in          121.984,17   81.367,50   203.351,67
  marketing   in           Sobota
           prodajo - B2B
  prodajo d.o.o.
 56          Call Center
                              Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.  Prijavitelj     Naziv        Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št   naziv      projekta     prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                             2010, EUR   2011, EUR   skupaj, EUR
  Objektiva     Nakup
  Agencija    za poslovnega      Murska
                                 0,00   50.000,00   50.000,00
  cenitve    in prostora    in  Sobota
 57 analize d.o.o.  opreme
           Razvoj     in
           proizvodnja     Murska
  Proder d.o.o.                      32.289,52   10.800,00   43.089,52
           dveh postavkov    Sobota
 58          za sveče
           Investicije   v
           posodobitev
  R & M Mont               Murska
           osnovnih    in           26.399,96   23.600,04   50.000,00
  d.o.o.                 Sobota
           delovnih
 59          sredstev
  Reklamna     Razširitev
  agencija Vizija, dejavnosti    z  Murska
                               50.000,00      0,00   50.000,00
  Karmen   Klar nakupom        Sobota
 60 s.p.       strojne opreme
  Rineja,
  urejanje     Nakup
                      Murska
  zelenih      večnamenskega                0,00   50.000,00   50.000,00
                      Sobota
  površin, Farkaš stroja
 61 Dragica s.p.
           Posodobitev
           tehnološkega
                      Murska
  SCT TKO d.o.o. postopka                    0,00   448.620,67   448.620,67
                      Sobota
           mehanske
 62          obdelave
           Tehnološka
  SGP Pomgrad - nadgradnja        Murska
                               36.000,00   14.000,00   50.000,00
  gradnje d.o.o. opreme       za  Sobota
 63          nizke gradnje
  Soboslikarstvo Posodobitev
  - fasaderstvo strojne opreme      Murska
                               50.000,00      0,00   50.000,00
  Škraban Janez in       širitev  Sobota
 64 s.p.       poslovanja
  Tiskarna   AIP
           Nabava strojev    Murska
  Praprotnik Igor                        0,00   21.108,33   21.108,33
           za finalizacijo   Sobota
 65 s.p.
  Usol,  razvoj, Tehnološka
  proizvodnja in linija       za  Murska
                               28.420,00   471.580,00   500.000,00
  inženiring    daljinsko voden   Sobota
 66 d.o.o.      števec EDF
           Investicija   v
  Zlatar - juvelir,
           nove stroje za    Murska
  Vlado Mandić                         0,00   13.697,00   13.697,00
           zlatarsko      Sobota
  s.p.
 67          proizvodnjo
  Skupaj   MO
  Murska                        1.579.303,24 1.560.843,61 3.140.146,85
  Sobota
                           Odobrena    Odobrena    Odobrena
Zap.   Prijavitelj   Naziv      Kraj    nepovratna   nepovratna   nepovratna
 št    naziv     projekta   prijavitelja  sredstva    sredstva    sredstva
                           2010, EUR    2011, EUR   skupaj, EUR
            Izgradnja
    TIMO d.o.o.   vadbenega   Puconci      100.000,00      0,00   100.000,00
 68          objekta TIMO
  Skupaj
  občina                      100.000,00      0,00   100.000,00
  Puconci
  Tesarstvo-
  krovstvo-     Tehnološka
  splošno      prenova
                   Šalovci      40.000,00    7.000,00   47.000,00
  gradbeništvo    gradbene
  Janez   Bedič  opreme
 69 s.p.
  Skupaj
  občina                       40.000,00    7.000,00   47.000,00
  Šalovci
  Vega produkt    Nakup
  Murski Petrovci  tehnološke   Tišina       35.496,50   14.400,00   49.896,50
 70 d.o.o.       opreme
  Skupaj
                            35.496,50   14.400,00    49.896,50
  občina Tišina
  Skupaj   UE
  Murska                      2.198.795,64 1.853.318,21 4.052.113,85
  Sobota
  Vsi odobreni
  projekti                     4.120.000,00 3.040.000,00 7.160.000,00
  skupaj

                        ******

								
To top