PODACI OI STRA�IVACIMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA

Document Sample
PODACI OI STRA�IVACIMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA Powered By Docstoc
					                KARTON NAUČNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Nikola
Prezime           Jorgovanović
Godina rođenja       1966
Mesto rođenja        Novi Sad
Država           Srbija i Crna Gora
Zvanje           Docent
Titula           Doktor tehničkih nauka
e-mail           nikolaj@uns.ns.ac.yu
Direktni telefoni      +381 21 459 930
Telefoni lokali       +381 21 350 122 / 968
Organizaciona jedinica   Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Oblast i uza specijalnost  Biomedicinski inženjering, Automatsko upravljanje,
(ključne reči)       Digitalna obrada signala

STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna Od marta 1992. godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u
biografija   Novom Sadu. Trenutno drži nastavu iz predmeta: Tehnička sredstva
        automatike, Primena DSP u upravljanju, Osnovi instrumentacije i
        upravljanja, Biomedicinski inženjering i Biomedicinska
        instrumentacija na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad.

STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  ZVANJE:
   (reizbora)   Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni –
           saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik
1.  1993     Asistent-pripravnik
2.  1996     Asistent
3.  1999     Asistent
4.  2004     Docent


STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1992
Mesto         Novi Sad
Institucija      Univerzitet u Novom Sadu / Fakultet tehničkih nauka Novi
            Sad
Naslov diplomskog rada Vektorski modulator za ciklokonvertore sa forsiranom
            komutacijom
Oblast         Elektrotehnika - digitalna elektronika
MAGISTERSKA TEZA
Godina         1996
Mesto         Novi Sad
Institucija      Univerzitet u Novom Sadu / Fakultet tehničkih nauka Novi
            Sad

                         1
Naslov teze    Neuron – neuronski računarski sistem
Oblast       Automatsko upravljanje
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina       2003
Mesto       Novi Sad
Institucija    Univerzitet u Novom Sadu / Fakultet tehničkih nauka Novi
          Sad
Naslov disertacije Upravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom za
          neurorehabilitaciju pokreta
Oblast       Biomedicinski inženjering


PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                    Broj   4
  1. Doktorska disertacija: Jorgovanović N., "Upravljanje funkcionalnom električnom
    stimulacijom za neurorehabilitaciju pokreta"; Univerzitet u Novom Sadu; 2003.
      a. Citiran u magistarskoj tezi: Petrović R., "Virtuelni EKG uređaj za telemedicinske
       primene"; Univerzitet u Novom Sadu; 2004.
      b. Citiran u magistarskoj tezi: Došen S., "Softverski sistem za podršku procesa
       funkcionalne električne terapije"; Univerzitet u Novom Sadu; 2004.
      c. Citiran u R61: Došen S., FET Studio-Software System for Support of Functional
       Electrical Therapy, Journal of Automatic Control, University Belgrade, 15(sup):
       31-34
  2. Rad u R54: Jorgovanovic, N., Petrovic, R., Dosen, S., and Popovic, D.(2001): ‘A novel
    AC amplifier for electrophysiology: active DC suppression with differential to differential
    amplifier in the feedback loop’. 23rd Ann. Internat. Conf. IEEE EMBS, CD-ROM, paper
    441.pdf
      a. Citiran u R51: Dobrev D., Two-electrode low supply voltage electrocardiogram
       signal amplier, Medical & Biological Engineering & Computing 2004, Vol. 42, pp.
       272-276

NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD
dokumenata !

PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                                Broj
 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika, objavljena od
 strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50.
Spisak rezultata R12                                Broj
 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja - naučna dela koja su
 recenzovana u međunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata
                         2
 kategorije R50.
Spisak rezultata R13                              Broj
 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i
 imaju najmanje 15 autocitata.
Spisak rezultata R21                              Broj
 Poglavlje u knjizi; Pregledni članak u vodećem časopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).

  1.NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim
osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.

Spisak rezultata R22                              Broj  1
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja).
  1. Odri S., Pavlica V., Jorgovanović N., Grbović J.; “Hardware elements of SCADA-
    NEURON”, Monography: Contemporary Problems in Power Engineering
    Workshop Thessaloniki april 1995.


Spisak rezultata R23                              Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).
Spisak rezultata R31 - Tehnička rešenja                    Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom
 nivou (uz dokaz).

                         3
Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehničkog rešenja, za koga je rešenje rađeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehnička rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).
Spisak rezultata R33 - Tehnička rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumačenjima.
Spisak rezultata R34 - Tehnička rešenja                      Broj
Uređivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).
Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na međunarodnom nivou.
Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorga i rasa.
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja.        Broj   1
 Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI,
 kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno časopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje
 pet zemalja i ima međunarodnu recenziju, a izdaje ga međunarodna naučna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.


1. Popovic-Bijelic, A., Bijelic, G., Jоrgovanovic, N., Bojanic, D., Popovic, MB., Popovic, DB.,
                         4
   Multi-field surface electrode for selective electrical stimulation, Artif Organs, 29(6):448-452,
   2005.

Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja.               Broj
 Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.

   1.Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu              Broj
međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).


NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili
registrovana naučna institucija, ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja            Broj   9
štampan u celini.


 1.


   1. Vladimir Pavlica, Aleksandar Erdeljan, Dušan Petrovački, Nikola Jorgovanović, "The GLS
     Learning Algorithm for Multilayer Neural Network"
     CONTI '94. International Conference on Technical Informatics Proceedings,
     Timisoara, Romania, Vol.5, pp. 178-182.

   2. Aleksandar Erdeljan, Dušan Petrovački, Stevan Odri, Nikola Jorgovanović, “A
     Communication Layer for Distributed Manufacturing Automation and Intelligent Control
     Software”; 12th ISPE/IEE/IFAC International conference on CAD/CAM, robotics &
     factories of the future CARS & FOF’96, London, UK, 1996.

   3. Jorgovanovic, N., Petrovic, R., Dosen, S., and Popovic, D.(2001): ‘A novel AC amplifier
     for electrophysiology: active DC suppression with differential to differential amplifier in
     the feedback loop’. 23rd Ann. Internat. Conf. IEEE EMBS, CD-ROM, paper 441.pdf

   4. R. Petrović, N. Jorgovanović, S. Došen, "Application of Virtual Instrumentation in
     Acquisition of Electrophysiological Signals"; ISIRR 2002, 6th International Symposium
     Interdisciplinary Regional Research Hungary – Romania – Yugoslavia, Novi Sad 2002.

   5. Darko Stanišić, Dušan Petrovački, Vladimir Pavlica, Nikola Jorgovanović, “On-line and
     off-line parameter estimation using LabVIEW”; ISIRR 2002, 6th International Symposium
     Interdisciplinary Regional Research Hungary – Romania – Yugoslavia, Novi Sad 2002.

   6. Darko Stanišić, Nikola Jorgovanović, Stevan Odri; "The Universal Elevator Control
     System", IS2002 XII International Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, Vrnjačka

                           5
    Banja 2002, zbornik radova strana 56-61

  7. Popović, M.B., Jorgovanović, N., Bijelić, G., Bojanić, D., Popović, D.B., Synergistic
   Control of Grasping and Releasing In Humans with Paralysis, Proc of REDISCOVER 2004
   Southeastern Europe, USA, Japan and European Community Workshop on Research and
   Education in Control and Signal Processing, June 14-16, 2004, Cavtat, Croatia, pp 86-89.

  8. Bijelić, G., Jorgovanović, N., Bojanić, D., Popović-Bijelić, A., Popović, D.B., Actitrode –
   a selective Array Electrode: A Tool to Generate Grasp and Release by Surface Electrical
   Stimulation, MEDICON, Ischia, July 31-August 5, 2004.

  9. Popović-Bijelić, A., Bijelić, G., Jorgovanović, N., Bojanić, D., Popović, D.B., Popović,
   M.B., Multi-field surface electrode for selective electrical stimulation, Proc 8th Vienna
   Workshop on FES, Sep 10-13, 2004.Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj,     Broj   2
koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih naučnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) časopisa kategorije
»vodeći nacionalni časopis«


  1. Jorgovanović N., Došen S., Petrović R., Novel Electronic Stimulator for Functional
   Electrical Therapy, Journal of Automatic Control, University Belgrade, 15(sup) 2005.: 27-
   30
  2. Bijelić G., Popović-Bijelić A., Jorgovanović N., Bojanić D., Popović D., Actitrode: The
   New Selective Stimulation Interface for Functional Movements in Hemiplegic Patients,
   Serbian Journal of Electrical Engineering. (in press)

Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja              Broj


  1.

Spisak rezultata R63 - Naučna kritika i polemika                  BrojSpisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja        Broj
štampano u celini.


NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

                         6
Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan     Broj   31
u celini.
  1. Laslo Huber, Nikola Jorgovanović, Dušan Borojević, “Eksperimentalna verifikacija
   vektorskog modulatora za ciklokonvertore sa forsiranom komutacijom sa jediničnim
   ulaznim faktorom snage”; XXXVI ETAN, Kopaonik 1992., sveska III-IV, 231-238

  2. Dušan Petrovački, Stevan Odri, Nikola Jorgovanović, Aleksandar Erdeljan, “Osmokanalni
   digitalni PID regulator”; XXXVII ETAN, Beograd 1993., sveska VII-A, 75-80

  3. Nikola Jorgovanović, Aleksandar Erdeljan, “9-bitni RS-485 komunikacioni protokol
   familije industrijskih uređaja Neuron”; XXXVIII ETRAN, Niš 1994., sveska III, 141-142

  4. Nikola Jorgovanović, Vladimir Pavlica, Gordana Krstonošić, Dušan Petrovački, “Digitalni
   regulator za upravljanje jednosmernim motorom”; XXXIX ETRAN, Zlatibor 1995.,sveska
   I, 458-459

  5. Vladimir Pavlica, Nikola Jorgovanović, Dušan Petrovački, “Fuzzy control based on fuzzy
   relational equations”; PRIM 95. Budva

  6. Nikola Jorgovanović, Vladimir Pavlica, Gordana Krstonošić, Dušan Petrovački,
   “Računarsko upravljanje jednosmernim motorom”; PRIM 95. Budva

  7. Tomo Popović, Nikola Jorgovanović, Aleksandar Erdeljan , “Namenski računar za rad u
   realnom vremenu”; PRIM 95. Budva

  8. Vladimir Pavlica, Stevan Odri, Tomo Popović, Nikola Jorgovanović “Upravljač dve ose za
   numerički upravljane mašine alatke”; V SAUM, Novi Sad 1995., zbornik radova, 232-234

  9. Nikola Jorgovanović, Vladimir Pavlica, Gordana Krstonošić, Dušan Petrovački
   “Računarski uređaj za upravljanje iednosmernim elektromotornim pogonom”; V SAUM,
   Novi Sad 1995., zbornik radova, 346-348

  10. Dušan Petrovački, Nikola Jorgovanović, Vladimir Pavlica, Gordana Krstonošić
    “Računarski uređaj za upravljanje pogonom centrifuge u industriji šećera”; I ITP, Novi
    Sad 1995., zbornik proširenih sažetaka, 79-80

  11. Vladimir Pavlica, Dušan Petrovački, Stevan Odri, Nikola Jorgovanović, “Programabilni
    logički automat Neuron PLA16”; I ITP, Novi Sad 1995., zbornik proširenih sažetaka, 78-
    79

  12. Tomo Popović, Nikola Jorgovanović, Aleksandar Erdeljan, “Industrijski mikroračunarski
    sistem za digitalnu (PID) regulaciju temperature”; I ITP, Novi Sad 1995., zbornik
    proširenih sažetaka, 77-78

  13. Tomo Popović, Vladimir Pavlica, Stevan Odri, Nikola Jorgovanović, "Prevodilac OrCad

                        7
  šema u LIPA programski kod programabilnih logičkih automata (PLA)"; III CAD Forum
  '96, Novi Sad 1996., zbornik radova, 149-154.

14. Aleksandar Erdeljan, Dušan Petrovački, Nikola Jorgovanović, Gordana Krstonošić;
  "Animacija procesa proizvodnje u realnom vremenu u programu za nadzor, upravljanje i
  prikupljanje podataka" III CAD Forum '96, Novi Sad 1996., zbornik radova, 307-314.

15. Dušan Petrovački, Stevan Odri, Vladimir Pavlica, Aleksandar Erdeljan, Nikola
  Jorgovanović, Tomo Popović, "Familija industrijskih računarskih uređaja"; I IT, Žabljak
  1996.

16. Nikola Jorgovanović, Stevan Odri, Tomo Popović, Aleksandar Erdeljan, "Realizacija
  veštačke neuronske mreže paralelnim računarskim sistemom"; I IT, Žabljak 1996.

17. Tomo Popović, Vladimir Pavlica, Nikola Jorgovanović, "Evolutivni optimizacioni
  algoritam"; YU INFO'96, Brezovica 1996.

18. N. Jorgovanović, D. Petrovački, S. Odri, T. Popović, "Neuroračunar Neuron"; XL
  ETRAN, Budva 1996.,sveska III, 114-117

19. A. Erdeljan, V. Pavlica, D. Petrovački, N. Jorgovanović, "Upravljanje procesom sušenja u
  proizvodnji slada"; XL ETRAN, Budva 1996.,sveska I, 501-503

20. N. Jorgovanović, D. Petrovački, S. Odri, “Simulation of Artificial Neural Networks on
  Multiprocessor Neural Computer NEURON”,; PRIM ’96., Budva 1996.

21. T. Popović, V. Pavlica, N. Jorgovanović, “Evolutive Optimization Algorithm”,; PRIM
  ’96., Budva 1996.

22. G. Pušić, A. Erdeljan, S. Vrbaški, N. Jorgovanović, "Korišćenje perzistencije objekta u
  asinhronoj međuprocesnoj komunikaciji pomoću imenovanih cevi"; XLI ETRAN, Zlatibor
  1997.

23. Darko Stanišić, Nikola Jorgovanović, “Upotreba genetskog algoritma u rješavanju
  problema optimalnog upravljanja”; XLIV ЕТRAN, Sokobanja 2000, zbornik radova
  sveska I strana 277-280.

24. Darko Stanišić, Nikola Jorgovanović, Igor Živković, “Mikroračunarska upravljačka grupa
  lifta”, XLV ETRAN, Bukovička Banja 2001, zbornik radova sveska I strana 252-254.

25. D.B. Popović, D. Bojanić, N. Jorgovanović, S. Došen, R. Petrović, "TeleECG Based on
  Bluetooth Transceivers",; IX Telecommunications Forum TELFOR, Belgrade 2001,
  zbornik radova strana 347-350.

26. R. Petrović, N. Jorgovanović, S. Došen, "Virtual EKG monitor"; XLVI ETRAN, Teslić
  2002, zbornik radova sveska III strana 199-201.

27. Došen S., Jorgovanović N., Petrović R., "Jedna realizacija Bluetooth HCI protokola u
  Visual Basic-u"; XLVI ETRAN, Teslić 2002, zbornik radova sveska II strana 51-53.

28. R. Petrović, N. Jorgovanović, S. Došen, D. Popović, "Snimanje EKG signala na PC

                       8
    računaru"; XLVII ETRAN, Igalo 2003, zbornik.

   29. Bijelić, G., Popović-Bijelić, A., Jorgovanović, N., Bojanić, D., Popović, D.B., "Actitrode®:
     Uređaj za selektivnu aktivaciju pokreta kod hemiplegičnih pacijenata", 48. konferencija
     ETRAN, Jun 2004, Čačak, SCG.

   30. Jorgovanović N., Došen S., Petrović R., Bijelić G., "Novi elektronski stimulator za
     elektroterapiju", 49. konferencija ETRAN, Jun 2005, Budva, SCG.

   31. Došen S., Jorgovanović N., Popović D., "Novi softverski sistem za podršku procesa
     funkcionalne električne terapije", 49. konferencija ETRAN, Jun 2005, Budva, SCG.


Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU       Broj
i Matice srpske.
Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu međunarodnog           Broj
značaja štampano u izvodu.Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja           Broj    1
štampan u izvodu.


   1. Bijelić G., Popović-Bijelić A., Jorgovanović N, Popović M, Popović D, Actitrode – a
    selective array electrode for functional electrical stimulation, 22nd International biophusics
    symposium, Sveti Stefan/Belgrade, Serbia & Montenegro, 9-14th October 2004.


Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan       Broj
u izvodu.

1.Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.               Broj    1


   1. Jorgovanović N., "Upravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom za
    neurorehabilitaciju pokreta"; doktorska disertacija; Univerzitet u Novom Sadu; 2003.


Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza                  Broj    1

   1. Jorgovanović N., "Neuron – neuronski računarski sistem"; magistarska teza; Univerzitet u

                          9
    Novom Sadu; 2003.
PRODUKCIJA - UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                                  Broj   4
  1. "Razvoj virtuelnih i telemedicinskih uređaja"; Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine
    Republike Srbije, 2002.-2004. godina
  2. Stimulator za funkcionalnu električu stimulaciju – Actigrip.
    Projekat je finansiran od strane Neurodan Aalborg Danska.
  3. "Razvoj uređaja i metoda za neurorehabilitaciju osoba sa poremećajima senzorno-motornih
    funkcija"; Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2005.-2007.
    godina
  4. Matrična površinska elektroda za kontrolisanu električnu stimulaciju – ActiTrode.
    Projekat je finansiran od strane Neurodan Aalborg Danska.
PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                             Broj
 1.
PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                           BrojPRODUKCIJA - UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji                      Broj
  Zajednička istraživanja sa:PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA

Spisak recenzija                                 BrojPRODUKCIJA - UREDJIVANJE ČASOPISA

Spisak uredjivanja časopisa                            Broj

                        10
NAPOMENA: Naziv časopisa,Uloga (urednik, kourednik,član uredjivačkog odbora,recenzent),
Godine od-do, Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći)
                      11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:5/29/2012
language:Croatian
pages:11