Docstoc

about Aids

Document Sample
about Aids Powered By Docstoc
					  HIV İnfeksiyonu ve AIDS

       Dr. Recep ÖZTÜRK
    İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
        Anabilim Dalı
    ozturkrecep@superonline.com
   HIV infeksiyonu
     AIDS
İmmun sistemin enfeksiyonudur
 İmmun sistem çöktükçe tabloya
fırsatçı enfeksiyonlar ve maligniteler
hakim olur
       Tarihçe

1981:Homoseksüel erkeklerde KS ve
PCP’ne neden olan “İmmun Yetersizlik
Sendromunun” tanınması
1982:İVDU’larda “İYS” tanımlandı
1983:HIV izole edildi (Robert Gallo&Luc
Montagnier)
1985: Virüsü saptayan testler bulundu
1987:Zidovudin
1995:İlk proteaz inhibitörü
1996:Birleşik tedaviler
1998:HIV aşısının klinik çalışmaları
Kongo’lu bir kişinin 1959’da alınmış kanından
HIV üretilmiş
  • Zhu T et al. Science 1998; 391:594
       HIV-1 & HIV-2
Zarflı RNA(Tek iplikçikli ) virusu
Lentiviruslerin retrovirus alt
ailesinden
İkozahedral simetrili
Revers transkriptaz içerir
CD4 Pozitif hücrelere tropizm
       HIV İnfeksiyonu
HIV-1 dünyada yaygın, HIV-2 Batı Afrika’da endemik
HIV-1 in iki ana genetik grubu var: M (main) ve O
(outlier)
Genetik grup M oldukça yaygındır ve 10
zarf(envelope) alt tipi var: A- J.
  HIV-1 subtip B Avrupa ve Amerika’da yaygındır;
  HIV-1 subtip C sahra altı Afrika’da yaygındır
İki alt tipin genetik materyelini kombine eden mozaik
formlar da vardır
HIV-2’nin 5 alt tipi(A-E) var, A ve B yaygındır
       HIV Bulaşması
HIV hücrelerde iki yüzey proteinine bağlanır: CD4 (Th,
monosit, nöronlar) ve CXCR4 (fusin) veya CCR-5.
Virus, CD4 ve CXCR4 e bağlanabilir(T-tropik). T-tropik
virusler kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşır. Bunlar
sinsityum oluşumunu indükler ve T hücrelerini infekte
eder
Virus, CD4 ve CCR-5 e bağlanabilir (M-tropik). M-tropik
virusler seksüel temasla bulaşır. Bunlar sinsityum
oluşumunu indüklemezler; makrofajlar ve T hücrelerini
infekte ederler
      Epidemiyoloji
DSÖ verilerine göre (2005 ) 40,3 milyon kişi
HIV’le infekte , 30,9 milyon kişi (2005’de 3 ,17
milyon) ölmüş
Pandemik hastalık
Her gün 14.000 kişi (<15 yaş 2000) (10
olgu/dak) infekte oluyor
Erişkin olguların %45-50’si kadın(8- 20- 40)
Her gün 7-8 bin kişi ölüyor
   TC Sağlık Bakanlığı
         Aralık 2005


HIV/AIDS: 2254
HIV:1666
AIDS:588
Erkek:%68,6; kadın:%31,4
Yaş:0-14:%2,3; 15-49:%73,4; >60%8,4
       DİKKAT!!!
1995 yılından sonra Avrupa’da yeni olgu
sayısında artış durmuş iken;
En büyük artışlar: Moldova, Rusya ve
Ukrayna’da ortaya çıkmıştır.
Özellikle Ukrayna’da olgu sayısı 1998 yılında
1994 yılının 70 katıdır.
   Bulaşma yolu
Bulaşma yolu   Sıklık
Heteroseksüel   %48.4  %8.9
IVDU       %8.7   %5.1
Homo/biseksüelK  %1.1
an tx Vertikal  %0.9   %0.5
Hemofili H+IVDU  %0.4   %28.5
Hastaneden
Bilinmeyen
   Heteroseksüel ilişki - US
Artan sıklıkta
bulaşmaya neden
olmakta
ABD’de 1985’de sıklığı
<%5 iken, 1998’de
%21 olarak
bulunmuştur.
      Bulaşma yolları

Cinsel yolla bulaşma
İnjeksiyon yoluyla ilaç kullananlarda bulaşma
Perinatal bulaşma
Kan ve ürünlerinin transfüzyonu ile bulaşma
Sağlık çalışanlarında bulaşma
Çevresel bulaşma
    Cinsel yolla bulaşma
Enfeksiyonun yayılımında en
etkin bulaşma yolu
Risk korunmasız anal ilişki
ile en fazla
İleri evre hastalıkta risk fazla
    Bulaşma riskleri
Cinsel aktivite Geçiş     Risk
Anal seks   HIV+E  E/K  1/30-1/100
Vajinal seks  HIV+E  K   1/750-1/1000
Vajinal seks  HIV+K E    1/3000-
               1/10000
Oral seks   -       ????
 Heteroseksüel ilişki ile bulaşma
  riskini artıran faktörler
Birden fazla partner
Genital ülsere yol açan bir CYBH’ı olan bir partnerle
birliktelik
Anal ilişki
HIV enfeksiyonunun sık bulunduğu bölgede kuşkulu
cinsel ilişki
Genital travma
Adet döneminde ilişki
Sünnetsiz olma
Alkollü iken kuşkulu cinsel ilişki
   KONDOMLAR

Virüsün geçişini engeller
Engelleme oranı ~%100
  İnjeksiyon yoluyla ilaç
  kullananlarda bulaşma

Enjektörlerin paylaşımına bağlı
Kan yoluyla geçen diğer etkenlerinde
geçişine neden olabilir (HBV, HCV)
Tek kullanımlık plastik enjektörleri kullanmalı
Perinatal (Vertikal) bulaşma
Anneden bebeğe plasenta yoluyla, doğum
sırasında ve doğum sonrası (emzirme) bulaşma
olabilir
İnsidens ~%30 (Avrupa’da %14, ABD’de %20-30,
Afrika’da %45)
İleri evre hastalık ile risk artar
Sıklıkla (%65-80) doğum sırasında
Sezeryan ile risk azalır (~%50)
Sezeryan+AZT kullanımı ile risk %85↓
    Kan ve ürünlerinin
   transfüzyonu ile bulaşma

Günümüzde çok nadir
HIV + kan transfüzyonu ile bulaşma : %90
Test ile yanlış negatiflik : 26 / 1.000.000
Öneri : p24 antijeninin taranması (1 / 2.000.000)
Sağlık çalışanlarında bulaşma
Perkütan yaralanmalarla risk : % 0.3
Mukozal ve sağlam olmayan deriden
bulaşma ile risk : % 0.09
Sağlam deriden bulaşma riski : % 0
      Çevresel bulaşma
Çok nadir
Laboratuvarlar
Kuruma ile bir kaç
saatte %90-99 azalır
Sinek-sivrisinek
Ev halkına bulaşma (cinsel
temas ve perkütan bulaşma
dışında) çok nadir.
Erişkin ve adolesanda HIV İnfeksiyonu ve AIDS’te sınıflama
(CDC,1993)
                 Klinik kategoriler

           Aa        B          C
CD4+ T     Asemptomatik,    Septomatik     AIDS-Göstergeci
Hücre      Akut (Primer)   A veya C değil     durumlar
kategorisi   HIV veya PGLb
>500/μL       A1        B1         C1

200-499/μL     A2        B2         C2

<200/μL       A3        B3         C3
aA3, B3, C1-3 AIDS dönemi

bPGL, progresif generalize enfadenopati.

Kaynak: Morb Mort Week Rep 42(No. RR-17), 1992.
    KATEGORİ A

Asemptomatik HIV enfeksiyonu
Sürekli - yaygın LAP
Akut retroviral sendrom
  KATEGORİ B ( ESKİ ARC )
Basiller anjiomatozis
Kandidiyaz (oral veya tekrarlayan vajinal)
Servikal displazi
Konstitüsyonel yakınmalar(38.5oC ateş, bir aydan
uzun ishal)
Oral hairy lökoplaki
Herpes zoster
ITP
Listeriyoz
PID
Periferal nöropati
         KATEGORİ C
    (AİDS’i tanımlayıcı hastalıklar)
CD4< 200 mm3         Kaposi sarkomu
Kandidiyaz          Lenfoma (beyin, Burkitt,
(pulmoner veya özafagiyal)  immunoblastik)
Serviks kanseri       M. avium
Kriptokokkoz         M. kansasii
(Akciğer dışı)        M. tuberculosis
Kriptosporoidoz       PCP (P.jiroveci inf)
CMV retiniti         Progressif multifokal
HIV ensefalopatisi      ensefalopati
HSV ülserleri(>1 ay)     Salmonelloz(non-tifoid)
Akc dışı histoplazmoz    HIV erimesi (wasting)
İsosporiaz          sendromu
               Toksoplazmoz (beyin)
       Doğal seyir
HIV ile infekte olan tedavi edilmeyen bir kişide
ilk yıllarda %1-2/yıl, ondan sonra %5/yıl AIDS
gelişecektir.
İlk dekatta kümülatif risk %50’dir
CCR5 reseptör gen bölgesindeki 32 baz çiftinde
delesyon için heterozigot olanlarda hastalık
progresyonu yavaş
HLA B27, B57, B51 yavaş; HLA A-23, B37 ve B49
hızlı progresyonla ilişkili
HIV İnfeksiyonu Seyir
     Klinik Sınıflama CDC
Grup I  Akut infeksiyon (Akut HIV Sendromu)
Grup II Asemptomatik infeksiyon
Grup III Persistan Jeneralize LAP
Grup IV Diğer hastalıklar
 Konstitüsyonel hastalık
 Nörolojik hastalık
 Sekonder infeksiyon hastalıkları
 Sekonder kanserler
 Diğer durumlar
    Akut İnfeksiyon
Serokonversiyon
İnfeksiyöz mononükleoz benzeri tablo
2-8 hafta içinde görülür
Asemptomatik olabilir
Antikorların ortaya çıkması 1 yıla kadar
uzayabilir
      Serokonversiyon
        (Akut HIV Sendromu)

Genel           Nörolojik
 Ateş            Menenjit
 Farenjit          Ensefalit
 LAP            Miyelopati
 Baş ağrısı         Nöropati
 Artralji/miyalji
 Letarji         Dermatolojik
 İştahsızlık/kilo kaybı   Makulopapüler döküntü
 Bulantı/kusma/ishal    Mukokutanöz ülser
 Asemptomatik İnfeksiyon
HIV antikorları pozitiftir
Ortalama 3 yıl sürer
15 yıla kadar uzayan olgular vardır
            Fırsatçı İnfeksiyonlar
   CD 4 T lenfosit400    H.zoster
         Tüberküloz
300           Oral candida


200                  PCP
                    Özafagial candida
                      Mukokutanöz herpes
                         Toxo, Crpytococcosis
100
                          MAC, CMV
50
                           Crpytosporidium
   Sekonder Kanserler
Kaposi sarkomu
Non-Hodgkin lenfoma
Serebral primer lenfoma
    HIV: Kanserler
Kaposi sarkomu
SSS non-Hodgkin lenfoma
Periferik non-Hodgkin lenfoma
 HIV infeksiyonunda tanım
Özgül olmayan laboratuvar bulguları
Tam kan sayımı, lökosit formülü , ESH, CRP
 CD4 hücre sayımı (N:750±250/µl ; AIDS’te CD4+ <200
/µl veya total lenfositlerin %14 ‘ünden az, 200 altında
PCP riski artar )
RPR
Beta 2-mikroglobulin, neopterin seviyesi
Gecikmiş aşırı duyarlılığın kaybı
Radyoloji ve nükleer tıp çalışmaları
  HIV TANI YÖNTEMLERİ
Spesifik HIV Antikor Tayini

HIV Antijen Tayini(p24)

Virus İzolasyonu(kültür)

 Viral Genetik Maddenin Gösterilmesi (PCR,
b-DNA)
 ANTİ HIV ANTİKORLARIN
    TESBİTİ
Tarama Testi
ELISA
Partikül Agglütinasyon testleri

Doğrulama Testi
Western Blot

Tarama ve Doğrulama Testi
İmmunofluorescent
ELISA
 ELISA : ANTI-HIV
   POZİTİF
Virusla karşılaşmış, belirtili ya da
belirtisiz infeksiyon geçirilmiş,
Bağışık yanıt oluşmuş
Yalancı seropozitiflik
Benzer virusla çapraz reaksiyon
Test kitine bağlı olumsuz faktörler
 ELISA : ANTI-HIV
   NEGATİF
Gerçek negatif, virusla temas yok
Virusla temas var, Antikor oluşumu
için süre yetersiz
AIDS ileri dönemi, virusu taşır ve
bulaştırır
Tanı kitindeki olumsuzluklar
HIV-1 subgrup O ve M
      Western Blot
                      -160
                      -120


                p66
                           env
                   p55-

            pol         -41


                p31

                   p24-
               gag
                   p18-Nitroselüloz kağıda bağlanmış HIV’ e ait Antijenler
       Western Blot & ELISA
                            Virüsle karşılaşma
                            Persistan infeksiyon
                            Bulaştırıcılık
        ELISA         HIV-1       HIV-1 İnfeksiyonu
        HIV-1/HIV-2      Western Blot
        Tekrar
ELISA                         4-6 hafta sonra tekrar
Tarama            HIV-2
HIV-1/HIV-2          ELISA
        Klinik şüphe
                    HIV-2       HIV-2 İnfeksiyonu
        varsa 3-6 ay       Western Blot
        sonra test
Tedavi
      Antiretroviral İlaçlar
Nukleozid RT inhibitorleri  Nukleotid RT inhibitor
Zidovudine (ZDV,AZT) *    Adefovir
Didanosine (ddT)
               Proteaz inhibitorleri
Zalcitabine (ddC)*
Abacavir           Saquinavir ,
Stavudine (d4T)        Ritonavir,
Lamivudine (3TC)       İndinavir
Non-nukleozid RT       Nelfinavir
 inhibitorleri        Fuzyon inhibitorleri
Nevirapine ,         Enfuvirtide
Efavirenz ,
Delavirdine
Loviride
       Antiviral Tedavi
Yararları          Sorunları
 Fırsatçı infeksiyonlarda  Çoklu ilaç tedavisi
 azalma           Uzun süreli tedavi
 Daha kaliteli yaşam     Direnç sorunu
 Yaşam süresinde uzama    Yan etki
               Pahalı
   Kombinasyon tedavisi
[Zidovudin+lamivudin] + [Lopinavir+Ritonavir]

[Zidovudin+lamivudin] + Efavirenz
 Akut retroviral dönemde uygun


Tenofovir+lamivudin+ Efavirenz

[Zidovudin+lamivudin] + Nevirapin
 Gebelikte uugun
  Neden Kombinasyon ?
Viral replikasyonun baskılanması daha fazla
Sinerjistik veya aditif etki
HIV yaşam siklusunun farklı noktalarına etki
Virusun farklı hücre rezervuarlarına etki
 Santral sinir sistemi, lenfoid doku
Dirençli mutant seçiminin azalması
 HIV Tedavisi Ne Zaman
CD4        HIV RNA (kopya/ml)
     <5000     5-30 bin  >30.000

<350   Tedavi    Tedavi öner Tedavi öner
     düşün

350-500  Tedaviyi   Tedaviyi  Tedavi öner
     ertele    ertele

>500   Tedaviyi   Tedaviyi  Tedavi
     ertele    ertele   düşün
       Tedavi Başarısızlığı
         ≥500-5.000
       HIV RNA kopya /ml
Hastalıkta             İlaç intoleransı
       Tedavi Değişimi
 İlerleme               Tokisiste         Relaps
         ≥35.000
       HIV RNA kopya /ml
  İnfeksiyonların Tedavisi
P.carinii   TMP-SMZ, Pentamidin
T.gondii    Sulfadiazin + Primetamin
C.neoformans  Amfoterisin B + Flusitozin
Candida spp.  Amfoterisin B, Flukonazol,
        Kaspofungin
H. simplex   Asiklovir
H. zoster   Asiklovir
CMV      Gansiklovir
Salmonella   Uygun antibiotik
Shigella    Uygun antibiotik
      Kemoprofilaksi
PCP       TMP-SMZ, Pentamidin (aerosol)
HSV       Asiklovir
CMV       Gansiklovir
VZV       VZIG
MAC       Rifabutin
Tüberküloz   Antitüberküloz ilaçlar
Toxoplasmosis  TMP-SMZ
Cryptococcus  Flukonazol
    Bulaş sonrası koruma
 Bulaşma olasılığı halinde profilaksi en erken (72 saat
içinde) şekilde başlatılır
Üçlü:
  İki NNRTİ+Bir Pİ
  İki NRTİ+Bir NNRTİ
  Zidovudin/lamivudin±Pİ:4 hafta
Gebelikte vertikal bulaşı önlemek için
 300 mgx2 zidovudin, 14-34 hafta anneye, doğumda
da ilacı uygula ve yenidoğana 6 haftaya kadar şurup
ver
Gebelerde korunma için nevirapin de uygundur
 Korunma
 “Bilmek en iyi korunma yoludur”
 HIV dış şartlara duyarlıdır: hücreden yoksun bir
materyelde 56 °C’de kısa sürede ;hücreden zengin bir
materyelde ise 10-30 dakikada inaktive olur.
 Virus kan ve sperm sıvısı içinde yuvalanmadıkça
çok çabuk ölür. Yiyecekler, tabak, kaşık, çatal vs
bulaşma aracı değildir.
 1/10 sulandırılan sodyum hipoklorit, %50 alkol, %0.5
lysol veya formaldehyde, %0.3 H2O2 , gluter aldehid
etkili dezenfektan maddelerdir
Korunma
Tek eşlilik, aksi halde cinsel temasta mutlaka
kondom kullanılması
IV ilaç bağımlıları ortak injektör kullanmamalı
Hastaya kullanılacak her türlü alet steril
olmalıdır: diş hekimi aletleri, endoskop, göz içi
basınç aletleri, bronkoskop
Manikür, pedikür aletleri, dövme yapmada,
kulak delmede vs. kulanılan aletler kuru ısıda
170 °C’de bir saat steril edilmeli
Hasta kanı veya vücut sıvıları ile, ör. sivilce
sızıntısı ile ancak eldivenle temas etmelidir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: about, Aids
Stats:
views:38
posted:5/29/2012
language:
pages:55
Description: about Aids