Gimnazjum nr 2 im

Document Sample
Gimnazjum nr 2 im Powered By Docstoc
					Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
    w Stalowej Woli
    STATUT
   GIMNAZJUM
        Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________

                       SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne ..................................................................................... ..5

Rozdział 2

Cele i zadania gimnazjum .............................................................................. ..5
Sposoby realizacji zadań szkoły ..................................................................... ..8
Arkusz organizacji szkoły .............................................................................. ..9
Tygodniowy rozkład zajęć ............................................................................. ..9
Programy nauczania ....................................................................................... 10
Program wychowawczy gimnazjum .............................................................. 10
Program profilaktyki gimnazjum ................................................................... 11
Wewnątrzszkolne doskonalenie ..................................................................... 12

Rozdział 3

Wewnątrzszkolne ocenianie ........................................................................... 13
Zasady oceniania ............................................................................................ 15
Wymagania edukacyjne z zajęć edukacyjnych na poszczególne oceny ........ 21
Zasady przeprowadzania sprawdzianów ........................................................ 24
Zasady oceniania zachowania ........................................................................ 27
Kryteria oceniania zachowania na poszczególne oceny ................................ 29
Procedura ustalania przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania ..................................................................................................... 38
Procedura ustalania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania ..................................................................................................... 38
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż roczna oceny klasyfikacyjnej
zachowania ..................................................................................................... 39
Zasady klasyfikowania ................................................................................... 40
Procedura ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania ................................................................................................... 41
Warunki i tryb podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
i zajęć edukacyjnych ...................................................................................... 44
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych ................................ 47
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych ................................... 49
Zasady promowania ....................................................................................... 51

                             2
        Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania .............................................. 54
System motywowania ucznia ......................................................................... 54
Kontakty z rodzicami ..................................................................................... ..55
Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych .................................... ..55

Rozdział 4

Organy gimnazjum ......................................................................................... ..66
Dyrektor gimnazjum ....................................................................................... ..66
Rada Pedagogiczna ......................................................................................... ..69
Rada Gimnazjum ............................................................................................ ..71
Rada Rodziców ............................................................................................... ..73
Samorząd Uczniowski .................................................................................... ..74
Zasady współdziałania organów gimnazjum ................................................. ..79
Kadra kierownicza gimnazjum ....................................................................... ..80

Rozdział 5

Organizacja gimnazjum .................................................................................. ..80
Organizacja nauczania i wychowania ............................................................ ..80
Organizacja opieki .......................................................................................... ..88
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracowania z
poradniami ...................................................................................................... ..92
Organizacja doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia .......... ..94
Organizacja współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) ................ ..95
Zasady usprawiedliwiania nieobecności ........................................................ ..96
Organizacja praktyk pedagogicznych ............................................................ ..97
Podstawowa jednostka organizacyjna ............................................................ ..98
Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczo-
-opiekuńczej ................................................................................................... ..99
Oddziały przysposabiające do pracy .............................................................. 100
Oddziały wyrównawcze ................................................................................. 100
Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem ................................. 101
Biblioteka szkolna .......................................................................................... 102

Rozdział 6

Pracownicy gimnazjum .................................................................................. 103
Wicedyrektor .................................................................................................. 103
Nauczyciel ...................................................................................................... 105


                             3
        Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
Nauczyciel wychowawca ............................................................................... 106
Nauczyciel pedagog, psycholog ..................................................................... 108
Nauczyciel bibliotekarz .................................................................................. 109
Zespoły nauczycielskie ................................................................................... 110
Pracownicy administracji i obsługi ................................................................ 112

Rozdział 7

Uczniowie gimnazjum .................................................................................... 112
Obowiązek nauki i obowiązek szkolny .......................................................... 112
Procedury przyjmowania uczniów do gimnazjum ......................................... 114
Prawa ucznia ................................................................................................... 116
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia .......................... 118
Obowiązki ucznia ........................................................................................... 118
Nagrody dla uczniów ...................................................................................... 120
Kary stosowane wobec uczniów .................................................................... 121
Tryb odwołania się ucznia od kary ................................................................ 123

Rozdział 8

Postanowienia końcowe ................................................................................. 123
                            4
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________


                 Rozdział 1

              Postanowienia ogólne

                    §1

1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli.
2. Siedziba szkoły: ul. Mickiewicza 15, 37 – 450 Stalowa Wola.
3. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli jest szkołą publiczną.
4. Podstawą funkcjonowania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
  stanowi uchwała Nr VII/ 81/ 99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26
  marca 1999 roku.
5. Organem prowadzącym gimnazjum jest Miasto Stalowa Wola.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
7. Cykl  kształcenia  w  gimnazjum  trwa  trzy  lata.  Warunkiem  przyjęcia
  do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.
                 Rozdział 2

            Cele i zadania gimnazjum

                    §2

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:
  - ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami
   z dania 9 maja   2007 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie
   z uwzględnieniem programu wychowawczego gimnazjum i programu
   profilaktyki,
  - Konwencji Praw Dziecka,
  - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

  a w szczególności:
                    5
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
a) umożliwia   zdobycie   wiedzy  i  umiejętności     niezbędnych    do  uzyskania
 świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
 -   realizację   odpowiednich   programów       nauczania  z   poszczególnych
    przedmiotów     obowiązkowych,      uwzględniając    podstawę   programową
    i ramowy plan nauczania;
 -   organizowanie zajęć dodatkowych prowadzonych poza systemem klasowo-
    lekcyjnym, kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych w grupach
    klasowych lub międzyklasowych, a także w formie wycieczek, konkursów;
 -   wyrabianie   umiejętności   wykorzystania      uzyskanej    wiedzy  w  życiu
    codziennym   i  celowego  spożytkowania      zainteresowań    i  uzdolnień
    w kierowaniu własnym rozwojem;
 -   w przypadku uczniów z dysfunkcjami narządów ruchu uniemożliwiającymi
    lub utrudniającymi uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym
    stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach
    szkolnych, organizuje się indywidualne nauczanie i wychowanie w miejscu
    pobytu ucznia, np. dom rodzinny lub w uzasadnionych przypadkach
    teren szkoły
b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
 określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów
 poprzez:
 - ścisłą współpracę z rodzicami,
 - realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
 - przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zajęcia
   tematyczne    realizowane     na    lekcjach   wiedzy   o   społeczeństwie
   godzinach wychowawczych,
 - realizację prawa uczniów do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie
   zajęć  szkolnych,   przerw  międzylekcyjnych,      a  także  podczas  zajęć
   pozalekcyjnych,
 - umożliwianie współpracy rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
c) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania
 dla  polskiego   dziedzictwa   kulturowego     (w   tym   miasta  i  regionu),
 przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata poprzez:


                         6
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
  - włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
  - wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),
  - wdrażanie uczniów do posługiwania się w gimnazjum i poza nim poprawnym
    językiem ojczystym.
d) zapewnia   każdemu    uczniowi     warunki  niezbędne     do  jego  rozwoju,
  przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
  o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
e) zapewnia ochronę uczniów przed treściami zagrażającymi ich prawidłowemu
  rozwojowi psychicznemu i moralnemu, w szczególności przed treściami:
  -  propagującymi brutalność, przemoc, nienawiść i dyskryminację,
  -  pornograficznymi,
  -  propagującymi zachowania naruszające normy obyczajowe,
  - godzącymi w zasadę ochrony małżeństwa i rodziny, w tym poprzez
    propagowanie homoseksualizmu
  między   innymi  poprzez   instalowanie     odpowiedniego      oprogramowania
  na szkolnych komputerach.
f) realizuje prawo każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się
  oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
  i osiągniętego rozwoju.
g) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
h) dostosowuje   treści,  metody    i  organizację     nauczania  do   możliwości
  psychofizycznych uczniów.
i) umożliwia uczniom     korzystanie    z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i specjalnych form pracy dydaktycznej.
j) umożliwia  pobieranie   nauki   przez   dzieci    i  młodzież  niepełnosprawną
  oraz  niedostosowaną   społecznie    zgodnie   z    indywidualnymi  potrzebami
  rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
k) otacza opieką uczniów ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez
  umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form
  i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
l) zmniejsza różnice w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między
  ośrodkami miejskimi i wiejskimi.
                        7
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
m) otacza  opieką   uczniów  szczególnie  uzdolnionych  poprzez  umożliwianie
  realizowania   indywidualnych  programów   nauczania  oraz  ukończenie
  gimnazjum w skróconym czasie.
n) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
  w gimnazjum.
o) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje
  właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez włączanie
  młodzieży w różnorodne akcje
p) otacza opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
  poprzez system stypendialny oraz współpracę ze świetlicą socjoterapeutyczną
  oraz   Miejskim   Ośrodkiem   Pomocy   Społecznej,  które   pomagają
  w szczególności dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną.
q) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia poprzez:
  - spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
  - uczestniczenie w tzw. "dniach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych,
  - gromadzenie w bibliotece szkolnej, udostępnianie i rozpowszechnianie wśród
   uczniów informatorów,
  - preorientację zawodową na lekcjach wychowawczych (pedagog, psycholog).           Sposoby realizacji zadań szkoły

                     §3

Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program
szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych,
które tworzą:


- Statut szkoły.
- Arkusz organizacyjny szkoły.
- Plan pracy szkoły
- Tygodniowy rozkład zajęć.
- Szkolne zestawy programów nauczania.
- Program wychowawczy szkoły.
- Program profilaktyki szkoły.


                     8
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
- Wewnątrzszkolne ocenianie.
- Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
- Plan nadzoru pedagogicznego.
- Regulamin rady pedagogicznej.
- Regulamin rady rodziców.
- Regulamin samorządu uczniowskiego.
- Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów


           Arkusz organizacyjny szkoły

                    §4


1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
   szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, opracowany przez
   dyrektora gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony
   przez organ nadzorujący.
2.  Arkusz organizacyjny szkoły jest decyzją dotyczącą struktury organizacyjnej
   szkoły, struktury programowo – pedagogicznej oraz obsady osobowej
   wszystkich głównych i całorocznych działań szkoły. Zawiera dodatkowo dane
   dotyczące dzieci w wieku obowiązku szkolnego, mieszkających w obwodzie
   szkolnym  z  uwzględnieniem   struktury  ich  wieku  oraz  struktury
   osiedleńczej obwodu.
           Tygodniowy rozkład zajęć

                    §5


1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły
   ustala tygodniowy rozkład zajęć.
2. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych
   i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
                    9
        Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
3. Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia
     i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
4. Tygodniowy rozkład zajęć dyrektor ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego,
     po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
5.    Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć
     w  trakcie  trwania  roku  szkolnego   w  przypadkach   uzasadnionych,
     związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi szkoły.
                  Programy nauczania

                         §6

1. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje programy poszczególnych
   zajęć edukacyjnych.
2.    Szkolny zestaw programów nauczania tworzy się w oparciu o:
   - podstawy programowe,
   - cele szkoły i procedury ich osiągania,
   - wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy
     materialnej  szkoły,  potencjału  kadry  pedagogicznej   oraz  możliwości
     zespołu klasowego.
3.    Szkolny zestaw programów nauczania może zawierać:
   -  programy nauczania wpisane do wykazu programów nauczania z zakresu
      kształcenia ogólnego dopuszczone do użytku szkolnego,
   -  zmodyfikowane   programy   nauczania   opracowane   z  wykorzystaniem
      programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych
      do użytku szkolnego,
   -  autorskie programy nauczania.
4.    Szkolny  zestaw  programów   nauczania   zatwierdzany    jest  przez  radę
     pedagogiczną szkoły na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego
     roku szkolnego.
5.    Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczany jest do użytku szkolnego                         10
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
  przez  dyrektora   szkoły  przed  rozpoczęciem  każdego  roku  szkolnego,
  po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Opinię na temat szkolnego zestawu
  programów nauczania rada rodziców wyraża na piśmie.         Program wychowawczy gimnazjum

                     §7


1. Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
  i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich
  nauczycieli.
2. Program wychowawczy szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem
  programów nauczania i programem profilaktyki szkoły.
3. Program wychowawczy szkoły opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane
  cele wychowawcze w odniesieniu do powierzonych uczniów. Określa system
  wartości, postaw i standardów zachowania, jakie będzie uznawał uczeń
  i absolwent szkoły.
4. Program wychowawczy szkoły zawiera opis kolejnych, kluczowych sytuacji
  wychowawczych, prób charakteru i celowych działań, jakie staną się udziałem
  każdego wychowanka uczestniczącego w procesie edukacyjnym przez cały
  etap kształcenia.
5. Program wychowawczy szkoły opracowuje się na okres 3 lat.
6. Ocena realizacji programu wychowania na poszczególnych jej etapach,
  dokonana przez radę rodziców i samorząd uczniowski przedstawiana jest
  radzie pedagogicznej na posiedzeniu rady podsumowującym dany rok
  szkolny. Ocenę rady rodziców przedstawia dyrektor szkoły, ocenę samorządu
  uczniowskiego – opiekun samorządu.
7. Uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły są:
  a) kalendarz imprez i uroczystości wychowawczych,
  b) plany pracy wychowawców klasy,
  c) rozkłady materiału godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.
                     11
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
          Program profilaktyki gimnazjum

                     §8

1.  Program profilaktyki szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia
   oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie
   treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
   nauczycieli i rodziców.
2.  Program profilaktyki szkoły tworzy spójną całość z zestawem programów
   nauczania i programem wychowawczym szkoły.
3.  Przygotowanie i realizacja programu profilaktyki szkoły są zadaniem zarówno
   całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
4. Program profilaktyki szkoły zawiera treści i opis kolejnych działań, które mają
   charakter profilaktyczny, założenia i metody pracy, cele działań, wykaz
   tematów spotkań oraz terminy działań.       Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

                     §9

1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ma na celu:
   a) udoskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji
    nauczycieli,
   b) dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w gronie
    rady pedagogicznej,
   c) wprowadzenie zmian i ulepszeń pracy szkoły.
2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi być oparte na diagnozie
   potrzeb  w  tym  zakresie,  planowaniu  ogólnym  działań  prowadzących
   do osiągnięcia zamierzonych celów i planowaniu szczegółowym etapów
   doskonalenia oraz ewaluacji.
3.  Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje się na okres
   5 lat.
                     12
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
4. Ogólny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje zespół
   nauczycieli wybrany przez radę pedagogiczną szkoły, przed rozpoczęciem
   roku szkolnego.
5.  Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zespół przedstawia radzie
   pedagogicznej szkoły, na plenarnym posiedzeniu rady kończącym zajęcia
   edukacyjne roku szkolnego.
6.  Członkowie rady pedagogicznej mogą zgłosić własne propozycje do planu
   wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Zgłoszona propozycja zostaje
   przyjęta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7.  Plan  wewnątrzszkolnego    doskonalenia    nauczycieli    jest   zatwierdzany
   przez radę pedagogiczną szkoły, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
   głosów.
8.  Załącznikami   planu  wewnątrzszkolnego      doskonalenia     nauczycieli  są
   harmonogramy zawierające opis szczegółowych działań na poszczególnych
   etapach doskonalenia – w danym roku szkolnym.
9.  W harmonogramie działań dotyczących doskonalenia zawarte są:
   a) tematyka doskonalenia,
   b) opis metod szkolenia,
   c) termin szkolenia,
   d) osoba odpowiedzialna,
   e) przewidywane efekty,
   f) termin i sposoby ewaluacji.
10.  Propozycje  wybranych   tematów,   form  i  metod    działań  dotyczących
    wewnątrzszkolnego    doskonalenia   nauczycieli    na  dany   rok  szkolny
    przygotowują zespoły dydaktyczne i wychowawcze.
11. W/w propozycje przedstawiają przewodniczący zespołów dydaktycznych
    i wychowawczych na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły.
12. Harmonogramy opracowuje rada pedagogiczna szkoły na sierpniowym
    posiedzeniu rady.
13.   Harmonogramy     zawierające    roczny    plan  działań    w   zakresie
    wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zatwierdza rada pedagogiczna
    szkoły  na  posiedzeniu   rady   poprzedzającym      rozpoczęcie   każdego
    roku szkolnego.


                      13
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
14. Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
  przedstawia   dyrektor  szkoły   lub  osoba  przez  niego  wyznaczona,
  na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły podsumowującym
  dany rok szkolny.
                  Rozdział 3

   Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

           Wewnątrzszkolne ocenianie

                     §9

1. Ocenianie wewnątrzszkolne (WSO) ma na celu:
 a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
    zachowania oraz o postępach w tym zakresie,
 b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
    o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
    uzdolnieniach ucznia,
 e) umożliwianie  nauczycielom    doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy
    dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw
 i godności ocenianego ucznia.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne (WSO) obejmuje:
 a) formułowanie  przez   nauczycieli wymagań    edukacyjnych   niezbędnych
    do  uzyskania    poszczególnych   śródrocznych   i  rocznych  ocen
    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
    oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 b) ustalanie kryteriów oceny zachowania,
                      14
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) ocenianie  bieżące  oraz    ustalanie  śródrocznych   i    rocznych  ocen
    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
    według skali o której mowa w punkcie 21 § 10,
 d) ocenianie  bieżące  oraz    ustalanie  śródrocznych   i    rocznych  ocen
    klasyfikacyjnych  z    zachowania   według  skali,    o  której  mowa
    w punkcie 6 § 13
 e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 f) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
 g) przeprowadzanie sprawdzianów,
 h) ustalanie  warunków  i trybu    uzyskania  wyższych   niż   przewidywane
    rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
    edukacyjnych,
 i) ustalanie warunków oraz trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
    rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania,
 j) ustalenie  warunków    i  sposobu   przekazywania   rodzicom    (prawnym
    opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców
 (opiekunów prawnych) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
 (WSO).
5. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców
 (opiekunów   prawnych) z      kryteriami  wymagań     na    poszczególne
 stopnie określone w przedmiotowym systemie oceniania.
6. Zmiany w WSO mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
7. Oceny oraz ewaluacji WSO dokonuje komisja powołana przez Radę
 Pedagogiczną.
8. Zadaniem komisji jest opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród
 nauczycieli,   uczniów     i   rodziców   (opiekunów        prawnych),
 sformułowanie wniosków i przedstawienie ich do zatwierdzenia
 Radzie Pedagogicznej na zebraniu podsumowującym.              Zasady oceniania                      15
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
                      § 10

1. Nauczyciele    na  początku   każdego   roku   szkolnego    opracowują
 przedmiotowe systemy oceniania (PSO), które zawierają:
 a) założenia ogólne,
 b) szczegółowe      wymagania    edukacyjne     niezbędne  do    uzyskania
    poszczególnych    śródrocznych    i  rocznych   ocen  klasyfikacyjnych
    z  obowiązkowych   i  dodatkowych   zajęć  edukacyjnych,   wynikających
    z realizowanych przez siebie programów nauczania,
 c) formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: ilość
    sprawdzianów pisemnych, sposób oceny ucznia za aktywność, sposób
    oceny ucznia za pracę domową,
 d) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. O zasadach oceniania zawartych w PSO nauczyciele i wychowawcy
 informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) na początku
 roku szkolnego.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
 uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
 a) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,
 b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
    klasyfikacyjnej zachowania,
 c) skutkach ustalenia      uczniowi nagannej     rocznej oceny klasyfikacyjnej
    z zachowania.
4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania
 zachowania     są  udostępnione     do  wglądu    uczniom    i  rodzicom
 (opiekunom prawnym) przez nauczycieli i wychowawców na terenie
 gimnazjum.
5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych
 opiekunów).
6. Na    wniosek  ucznia    lub  jego  rodziców    (prawnych   opiekunów),
 sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia oraz inna
                      16
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi
 lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) według poniższych zasad:
 a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi po rozdaniu
    ich przez nauczyciela na zajęciach edukacyjnych,
 b) rodzice  (prawni   opiekunowie)    mają  wgląd     do  poprawionych     prac
     pisemnych   swoich   dzieci  w   gimnazjum      w  terminie     ustalonym
     z nauczycielem.
7. Na  wniosek    ucznia  lub  jego    rodziców    (prawnych     opiekunów)
 nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
8. Ocenianie   ma    charakter     ciągły,   a    oceny    są   wystawiane
 systematycznie, zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania
 oraz z przyjętym w dydaktycznym planie nauczania harmonogramem
 sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.
9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni
 psychologiczno     -   pedagogicznej,      w    tym    publicznej     poradni
 specjalistycznej,    dostosować     wymagania      edukacyjne      (o  których
 mowa  w   punkcie    10  i  11  §  10)    do  indywidualnych       potrzeb
 psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
 zaburzenia   i  odchylenia    rozwojowe      lub  specyficzne        trudności
 w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymogom wynikającym
 z programu nauczania w gimnazjum.
10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb
 psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
 specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym
 wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej
 poradni psychologiczno - pedagogicznej, w ty niepublicznej poradni
 specjalistycznej.
11. W  przypadku     ucznia    posiadającego       orzeczenie     o    potrzebie
 kształcenia     specjalnego    albo    indywidualnego         nauczania    –
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
 psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
 tego orzeczenia.
                       17
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki
 i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
 przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
 ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
13.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas
 określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.
14.  Decyzję  o  zwolnieniu    ucznia  z  zajęć  wychowania    fizycznego
 lub   informatyki    podejmuje    dyrektor   gimnazjum    na  podstawie
 wydanej    przez    lekarza  opinii  o  ograniczonych    możliwościach
 uczestnictwa      ucznia    w  zajęciach     wychowania    fizycznego
 lub informatyki.
15.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
 klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
16.  Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego i informatyki
 zostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nie dotyczy
 to  pierwszych    i  ostatnich   godzin   lekcyjnych    objętych  planem
 (pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) ucznia złożyli
 pisemne    oświadczenie,     że  zostali  o  tym  poinformowani     przez
 wychowawcę klasy).
17.  Dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
 oraz   na  podstawie    opinii   publicznej    poradni  psychologiczno-
 pedagogicznej,     w   tym   publicznej   poradni  specjalistycznej,   albo
 niepublicznej    poradni    psychologiczno    -  pedagogicznej,   w  tym
 niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
 lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia
 w gimnazjum.
18.  W  przypadku    ucznia   posiadającego     orzeczenie  o  potrzebie
 kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie
 ucznia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
 tego orzeczenia.
                       18
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
19.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
 wpisuje się „zwolniony”.
20.   Oceny dzielą się na:
      a) bieżące oceny – określają poziom wiadomości i umiejętności
       ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania danych zajęć
       edukacyjnych (wystawiane są w ciągu całego roku szkolnego),
      b) śródroczne oceny klasyfikacyjne – będące podsumowaniem
       osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym
       semestrze roku szkolnego i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
       śródrocznych  oraz  oceny  z  zachowania  (wystawiane  są
       po pierwszym semestrze),
      c) roczne oceny klasyfikacyjne – będące podsumowaniem osiągnięć
       edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym
       i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny
       z zachowania (wystawiane są na końcu roku szkolnego).


21.   Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
    edukacyjnych ustala się według następującej skali:Ocena wyrażona słownie   Ocena wyrażona cyfrowo  Ocena wyrażona skrótem

celujący                6      cel.
bardzo dobry              5      bdb.
dobry                  4      db.
dostateczny               3      dst.
dopuszczający              2      dop.
niedostateczny             1      ndst.
22. W dzienniku lekcyjnym:
                   19
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    a) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
       nauczyciel wpisuje słowne w pełnym brzmieniu: celujący, bardzo
       dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny,
    b) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje cyfrowo:
       6, 5, 4, 3, 2, 1 (bez plusów i minusów).
23.  Podczas sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów stosuje
   się ocenianie procentowe wg następującego wzoru:


       Ocena           Procentowy udział punktów
     niedostateczny               0 – 30
     dopuszczający               31 – 50
      dostateczny               51 – 70
       dobry                 71 – 90
     bardzo dobry               91 – 100

       celujący         100 i zadania wykraczające ponad
                   program obowiązujący w gimnazjum


24.  Aktywność    ucznia  oceniana   jest   zgodnie   z   ustaleniami
   w  przedmiotowym    systemie   oceniania  (PSO).    Nauczyciele
   indywidualnie w PSO określają sposób zmiany znaków „+” i „-„
   na oceny.
25.  Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego
   zachowanie,     wygląd,   światopogląd,     status   społeczny
   i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.
26.  Sporadyczne,   jednostkowe    niepowodzenia    ucznia  nie  mogą
   rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną śródroczną/ roczną.
27.  Ocenianie bieżące ma na celu:
   a) utrwalanie wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych,
   b) ustalenie czy nowe treści nauczania zostały zrozumiane i przyswojone
     przez uczniów,
   c) sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wiążących się
     z nowymi treściami nauczania.
                    20
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
28.  Ocenianie bieżące wiadomości i umiejętności obejmuje zakres
   treści  nauczania   kilku   ostatnich     zajęć  edukacyjnych   i  jest
   przeprowadzane w formie odpowiedzi ustnych lub pisemnych
   kartkówek.
29.  Uczeń ma możliwość poprawy oceny bieżącej po uzgodnieniu
   z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.
   a) Do dziennika lekcyjnego przy ocenie bieżącej zostaje wpisana druga
     ocena bieżąca „poprawiona”, która będzie uwzględniana przy ustalaniu
     śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych.
30.  Uczeń    ma  prawo   do   zgłoszenia      „nieprzygotowania”     przed
   rozpoczęciem zajęć edukacyjnych bez podania przyczyny, w formie
   uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne
   (zgodnie z umową zawartą między nauczycielem a uczniem).
31.  Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego
   lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej
   oceny   niedostatecznej     (zgodnie     z  umową    zawartą   między
   nauczycielem a uczniami w PSO).
32.  Szczególne przypadki zwolnień uczniów z oceniania (z odpowiedzi
   ustnych i prac pisemnych) to:
   a) uzasadnione wyjątkowe sytuacje losowe ucznia,
   b) nieobecności usprawiedliwione (np. spowodowane chorobą) – okres,
     w którym uczeń może być nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych
     ustala  wychowawca     klasy    lub  nauczyciel   prowadzący  zajęcia
     edukacyjne,
   c) dzień „13-ty” każdego miesiąca jest dniem bez ocen niedostatecznych,
   d) „szczęśliwy    numerek”     zwalnia     z    odpowiedzi   ustnych
     i niezapowiedzianych kartkówek,
   e) pierwszy dzień po świętach jest dniem bez oceny niedostatecznej
     (np. Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, Wielkanocy).
33.  Zasady oceniania z religii (etyki).
   a) ocena z religii albo etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym
     promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie
     z  zachowania.  W  celu  wyeliminowania      ewentualnych   przejawów


                       21
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
     nietolerancji  nie  zamieszcza  się  danych,  z  których  wynikałoby,
     na zajęcia z jakiej religii albo etyki uczeń uczęszczał,
    b) uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza
     się także średnią z tych zajęć,
    c) roczna ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie ma wpływu na promocję
     do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
34.  Dopuszcza się w gimnazjum ustalenie innych zasad oceniania
    uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów
    pedagogicznych,     pod  warunkiem    pozytywnej    opinii  Rady
    Pedagogicznej      i   rodziców     (prawnych      opiekunów)
    zainteresowanych uczniów.
    Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie
    dyrektor gimnazjum, po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej
    informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej
    klasy.     Wymagania edukacyjne z zajęć edukacyjnych
         na poszczególne oceny

                    § 11

Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości,
e) zaangażowanie i aktywność.


Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne
stopnie szkolne (oceny):
          Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

    posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
    nauczania danej edukacji w danej klasie,                     22
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

   biegle  posługuje   się  zdobytymi   wiadomościami    w  rozwiązywaniu
   problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy,

   osiąga  sukcesy    w   konkursach  i   olimpiadach   przedmiotowych,
   zawodach sportowych, …
Wymagania określa się jako wykraczające.
        Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

   opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem
   nauczania w danej klasie,

   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

   rozwiązuje   problemy   teoretyczne  i  praktyczne   ujęte   programem
   nauczania,

   potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
   w nowych sytuacjach.
Wymagania określa się jako dopełniające.
            Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

   opanował   w  stopniu  dobrym  wiadomości  i  umiejętności  określone
   programem nauczania,

   poprawnie stosuje wiadomości,

   rozwiązuje/    wykonuje   samodzielnie    typowe   zadania   teoretyczne
   i praktyczne.
Wymagania określa się jako rozszerzające.
         Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

   opanował niezbędne wiadomości i umiejętności określone programem
   nauczania w danej klasie,

   rozwiązuje/    wykonuje  typowe  zadania  teoretyczne   lub  praktyczne
   o średnim stopniu trudności (przy pomocy nauczyciela).
Wymagania określa się jako podstawowe.
        Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

   ma  braki  w   opanowaniu   materiału  programowego    przewidzianego
                       23
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   dla danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez
   ucznia podstawowej wiedzy z danej edukacji w ciągu dalszej nauki,

   rozwiązuje/ wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
   stopniu trudności (przy pomocy nauczyciela).
Wymagania określa się jako konieczne.
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań
                 koniecznych:

   nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem
   nauczania w danej klasie,

   braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze
   zdobywanie wiedzy z danej edukacji,

   nie jest w stanie rozwiązać/ wykonać zadań o niewielkim (elementarnym)
   stopniu trudności (nawet przy pomocy nauczyciela),

   nie skorzystał z pomocy gimnazjum,

   nie wykorzystał szansy uzupełnienia wiedzy i umiejętności przygotowanej
   przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.


1. Szczegółowe zasady oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
 edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania
 (PSO), które pisemnie opracowują zespoły nauczycieli lub nauczyciel
 danych zajęć edukacyjnych.
2. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne
 są jednakowe dla wszystkich uczniów danej klasy lub dla wszystkich
 klas danego typu edukacyjnego.
3. Przedmiotowy     system  oceniania   (PSO)   powinien   zawierać
 następujące elementy:
 a) nazwę zajęć edukacyjnych, rok szkolny, imię i nazwisko nauczyciela
   lub nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, numery klas,
 b) numer programu nauczania w szkolnym zestawie programów nauczania
   w   gimnazjum  (z  uwzględnieniem  ewentualnych   modyfikacji  oraz
   tygodniowy wymiar godzin),
 c) ogólne cele zajęć edukacyjnych,


                     24
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 d) wiedzę i umiejętności podlegające ocenie: cele szczegółowe, szczegółowe
    kryteria  wymagań   na   poszczególne   oceny,    zastawy    tekstów,
    sprawdzianów,
 e) sposób oceny form aktywności ucznia: prac pisemnych, zadań otwartych,
    wypowiedzi ustnych, pracy samodzielnej, aktywności, itp.
 f) terminy badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 g) sposób gromadzenia informacji o postępach uczniów: sprawdzianów,
    wytworów pracy, obserwacji aktywności,
 h) sposób    przekazywania   informacji  uczniom   i  rodzicom     (prawnym
    opiekunom),
 i) umowę między nauczycielem danych zajęć edukacyjnych, a uczniami
    klasy,
 j) procedurę ustalania przez nauczyciela przewidywanej śródrocznej i rocznej
    oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
 k) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena
    klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
4. Przedmiotowe    systemy    oceniania    (PSO)    z  obowiązkowych
 i   dodatkowych     zajęć   edukacyjnych     stanowią     załączniki
 do   wewnątrzszkolnego      systemu   oceniania    (WSO)     i  statutu
 gimnazjum.
5. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum dla klas
 pierwszych, drugich, trzecich jest określony w szkolnym planie
 nauczania, który stanowi załącznik do wewnątrzszkolnego systemu
 oceniania i statutu gimnazjum.        Zasady przeprowadzania sprawdzianów

                     § 12

1. Każdy uczeń może demonstrować swoją wiedzę i umiejętności
 w różny sposób, różnymi metodami i drogami mając prawo do wyboru
 własnej drogi.
                     25
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
2. W  gimnazjum   stosowane  są  następujące  sposoby  sprawdzania
 wiadomości i umiejętności:
 a) sprawdziany pisemne (prace klasowe, dyktanda, testy, kartkówki),
 b) odpowiedzi ustne,
 c) rozmowy indywidualne,
 d) testy sprawnościowe,
 e) konkursy,
 f) ocena wytworów pracy ucznia, pracy projektowej, prezentacji prac
    uczniów,
 g) ocena na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć edukacyjnych,
 h) inne formy aktywności ucznia zawarte w przedmiotowych systemach
    oceniania (PSO).
3. Pisemna praca klasowa (1-2 godzinna) musi być zapowiedziana
 z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym.
 Pisemne prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie.
4. W danej klasie w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie
 więcej niż dwie prace klasowe (a w ciągu dnia tylko jedna praca
 klasowa).
5. Kartkówki i sprawdziany obejmujące treści nauczania z trzech
 ostatnich    lekcji  mogą  być  przeprowadzone   bez  uprzedzenia
 (15 – 25 minutowe)
6. Przed   pisemnym    sprawdzianem   nauczyciel  ma  obowiązek
 poinformować ucznia o:
 a) zakresie wiedzy i umiejętności podlegających sprawdzeniu,
 b) rodzaju narzędzia pomiarowego,
 c) terminie przeprowadzenia sprawdzianu,
 d) czasie trwania sprawdzianu.
7. Nauczyciel podczas pisemnego sprawdzianu powinien podać uczniom
 punktację    przewidzianą  za  poszczególne  umiejętności,  wiedzę,
 zadania, polecenia, itp. oraz sposób przeliczania punktów na ocenę
 wg ustalonego wzoru:
                    26
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
       Ocena           Procentowy udział punktów
    niedostateczny                0 – 30
    dopuszczający                31 – 50
     dostateczny                51 – 70
       dobry                 71 – 90
    bardzo dobry                91 – 100

      celujący        100 i zadania wykraczające ponad
                 program obowiązujący w gimnazjum


8. Nauczyciele mają prawo do:
 a) wyboru pisemnego sprawdzianu,
 b) bieżącego oceniania uczniów w formie kartkówki bez uprzedzenia o niej
   uczniów,
 c) nie wpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego, jeżeli wyniki
   okazały się w większości bardzo słabe.
9. Wobec ucznia, który naruszył zasadę samodzielności oraz zasadę
 dyscypliny  pracy  w  czasie  trwania   pisemnego  sprawdzianu  –
 nauczyciel stosuje ustne upomnienie. W przypadku niezastosowania
 się ucznia do udzielonego upomnienia – nauczyciel odbiera uczniowi
 sprawdzian i odnotowuje ten fakt na sprawdzianie oraz wystawia
 uczniowi   ocenę  niedostateczną    z   pisemnego   sprawdzianu
 do dziennika lekcyjnego.
10. Uczniowie mają obowiązek przed sprawdzianem:
 a) przygotować się do niego poprzez powtórzenie wiedzy i umiejętności
   z zajęć edukacyjnych,
 b) przynieść materiały oraz przybory do pisania wymagane przez nauczyciela.
11. Wszystkie  prace    kontrolne,   które  miały   miejsce  podczas
  nieobecności   ucznia,  muszą   zostać   zaliczone  w  terminie
  nie dłuższym niż 14 dni od jego powrotu do szkoły, chyba,
  że zostaną poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem uczącym.
12. Brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie
  braku wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną
  niedostateczną.                    27
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
13. Sprawdzone    i  ocenione   prace    pisemne  uczniowie    otrzymują
  od nauczyciela do wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty pisania
  sprawdzianu,    pracy   klasowej    (z  wyjątkiem   sytuacji  losowych,
  np. choroba nauczyciela). Nauczyciel omawia wyniki pracy pisemnej
  i poprawia z uczniami typowe dla uczniów błędy oraz uzasadnia
  ocenę uczniowi.
14. W   dzienniku    lekcyjnym   oceny    z  pisemnych    sprawdzianów
  są wpisywane czerwonym długopisem.
15. Częstotliwość     sprawdzianów     pisemnych  oraz   ich  ilość  określa
  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w PSO.
16. Prace  pisemne    uczniów   przechowywane     są  przez   nauczyciela
  do końca roku szkolnego.
17. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu
  w sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia na zasadach
  określonych przez nauczycieli (zgodnie z PSO)
18. W klasach przeprowadza się wewnątrzszkolne badanie osiągnięć
  zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Terminy w/w
 badan podane powinny być uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom
 na początku roku szkolnego.         Zasady oceniania zachowania

                     § 13


1. Ocenianie  zachowania      ucznia   polega  na    rozpoznaniu   przez
 wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
 respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
 etycznych.
2. Przy  ustalaniu    bieżącej  oceny,    śródrocznej   i  rocznej  oceny
 klasyfikacyjnej zachowania uwzględnia się w szczególności:
 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności gimnazjum,                      28
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   c) dbałość o honor i tradycję gimnazjum,
   d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
   e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
   g) okazywanie szacunku innym osobą.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
   stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić
   wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie,
   na   podstawie   orzeczenia  o  potrzebie      kształcenia  specjalnego
   albo  indywidualnego    nauczania    lub  opinii  publicznej   poradni
   psychologiczno-pedagogicznej,       w     tym    publicznej    poradni
   specjalistycznej.
4. Przy   ustalaniu   oceny  bieżącej,    śródrocznej    i  rocznej  oceny
   klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, wychowawca klasy ustala ocenę
   po zasięgnięciu opinii:
   a) nauczycieli,
   b) uczniów danej klasy,
   c) ocenianego ucznia.
5.  Ustalanie  oceny   z  zachowania   przez   wychowawcę      klasy  jest
   czynnością jawną (tzn. odbywa się w obecności innych uczniów
   danej klasy, a zainteresowany uczeń i zespół klasowy powinny mieć
   możliwość    wypowiedzenia  się   na  temat    przewidywanej    oceny
   zachowania).
6. Ocena bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
   ucznia jest ustalana według następującej skali.


          Ocena wyrażona        Ocena wyrażona
            słownie           skrótem
        wzorowe                  wz.
        bardzo dobre                bdb.
        dobre                   db.
        poprawne                  pop.
        nieodpowiednie               ndp.
        naganne                  ng.


                      29
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________

7.  W dzienniku lekcyjnym:
   a) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wychowawca
    klasy wpisuje słownie w pełnym brzmieniu: wzorowe, bardzo dobre, dobre,
    poprawne, nieodpowiednie, naganne,
   b) bieżącą ocenę zachowania ucznia wychowawca klasy wpisuje skrótem:
    wz.; bdb.; db.; pop.; ndp.; ng.;
8. Oceny bieżące zachowania ucznia wychowawca klasy ustala od koniec
każdego miesiąca roku szkolnego i wpisuje je do dziennika lekcyjnego.
9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala
wychowawca klasy na      podstawie bieżących ocen zachowania ucznia.
10. Ocenę bieżącą, śródroczną i roczną klasyfikacyjną zachowania
    ucznia ustala wychowawca klasy.
11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
    zachowania ucznia jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 2 § 20.
12. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
   zachowania, jeśli uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek
   nauki poza gimnazjum.
   Kryteria oceniania zachowania na poszczególne oceny

                    § 14

W celu określenia zachowania ucznia ocenę bieżącą, śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną ucznia ustala się według powyższych kryteriów
wymagań:


       Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

1. wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia:
   a) systematycznie  i  punktualnie   uczęszcza  na  zajęcia  edukacyjne
    oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne,
   b) nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednej godziny lekcyjnej,


                      30
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) systematycznie   i  pilnie  przygotowuje  się  do  zajęć  edukacyjnych
   (nosi niezbędne pomoce i przybory do nauki, odrabia zadania domowe,
   czyta lektury, itd.),
 d) nosi obuwie zamienne,
 e) ubiera się w obowiązkowy strój szkolny,
 f) wzorowo    przestrzega    przepisów  regulaminowych    obowiązujących
   w gimnazjum,
 g) w szczególny sposób angażuje się w realizację projektu edukacyjnego;
   wykazuje się dużą aktywnością, pomysłowością, pełni funkcję „lidera”
   grupy, koordynuje pracę swojej grupy
2. z własnej inicjatywy postępuje zgodnie z dobrem społeczności
 szkolnej:
 a) uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły,
 b) uczestniczy  aktywnie   w   samorządzie  klasowym   lub  samorządzie
   uczniowskim,
 c) uczestniczy aktywnie w innych organizacjach na terenie gimnazjum i poza
   nim,
 d) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum i poza nim,
 e) uczestniczy w konkursach tematycznych, przedmiotowych, zawodach
   sportowych,   itp.  na  szczeblu   szkolnym,  gminnym,    powiatowym,
   wojewódzkim, ogólnokrajowym,
 f) aktywnie pomaga innym uczniom mającym duże trudności w nauce
   lub zachowaniu,
 g) dba o czystość i estetykę gimnazjum


3. dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) zna historię szkoły (od 1938 roku) i jej osiągnięcia,
 b) czuje się zaszczycony będąc uczniem naszego gimnazjum,
 c) okazuje szacunek swoim nauczycielom i wychowawcom w gimnazjum
   i poza nim,
 d) zdobywa zaszczyty dla gimnazjum poprzez zajmowanie najwyższych
   miejsc w konkursach, zawodach, itp. na wszystkich szczeblach,
                      31
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 e) dba o tradycje gimnazjum (aktywnie uczestniczy w uroczystościach
   szkolnych, zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)
4. dba o piękno mowy ojczystej:
 a) wyróżnia się dbałością o kulturę słowa
5. świadomie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 a) dba  o  bezpieczeństwo     własne   i  innych  osób  (przestrzega  zasad
   bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego oraz
   w drodze do domu, na wycieczce itp.),
 b) dba o swoje zdrowie (nie ulega nałogom) i higienę osobistą
6. godnie i kulturalnie zachowuje się w gimnazjum i poza nim:
 a) godnie reprezentuje gimnazjum w środowisku,
 b) wśród społeczności uczniowskiej (w klasie, w gimnazjum) wzbudza
   szacunek, cieszy się autorytetem, jest szanowany,
 c) inni cenią go za uczciwość (prawdomówność), tolerancję, życzliwość,
   poszanowanie godności własnej i innych
7. okazuje szacunek innym osobom:
 a) z   szacunkiem  odnosi     się  do    wszystkich  członków   społeczności
   w   gimnazjum  (tj.  uczniów    nauczycieli   i  pracowników   gimnazjum)
   oraz rodziców (prawnych opiekunów) i innych osób dorosłych.


      Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

1. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
 b) systematycznie   i   pilnie  przygotowuje    się   do  zajęć  edukacyjnych
   (nosi niezbędne pomoce i przybory do nauki, odrabia zadania domowe,
   czyta lektury, itd.),
 c) nosi obuwie zamienne,
 d) ubiera się w obowiązkowy strój szkolny,
 e) bardzo dobrze przestrzega przepisów regulaminowych obowiązujących
   w gimnazjum,
 f) w szczególny sposób angażuje się w realizację projektu edukacyjnego;
   wykazuje się aktywnością, pomysłowością, wywiązuje się z powierzonych
   zadań


                       32
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
2. z własnej inicjatywy postępuje zgodnie z dobrem społeczności
 szkolnej:
 a) uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły,
 b) uczestniczy  aktywnie  w   samorządzie   klasowym   lub  samorządzie
   uczniowskim,
 c) uczestniczy aktywnie w innych organizacjach na terenie gimnazjum,
 d) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum,
 e) uczestniczy w konkursach tematycznych, przedmiotowych, zawodach
   sportowych, itp. na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym…,
 f) chętnie pomaga innym uczniom mającym duże trudności w nauce
   lub zachowaniu,
 g) dba o czystość i estetykę gimnazjum
3. dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) zna historię szkoły (od 1938 roku) i jej osiągnięcia;
 b) czuje się zaszczycony będąc uczniem naszego gimnazjum,
 c) okazuje szacunek swoim nauczycielom i wychowawcom w gimnazjum
   i poza gimnazjum,
 d) zdobywa zaszczyty dla gimnazjum poprzez zajmowanie najwyższych
   miejsc w konkursach, zawodach, itp. na szczeblu gminnym, powiatowym,
 e) dba o tradycje gimnazjum (uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
   zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)
4. dba o piękno mowy ojczystej:
 a) dba o kulturę słowa
5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
 a) dba  o  bezpieczeństwo    własne  i  innych  osób  (przestrzega  zasad
   bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego oraz
   w drodze do domu, na wycieczce itp.),
 b) dba o swoje zdrowie (nie ulega nałogom) i higienę osobistą
6. godnie i kulturalnie zachowuje się w gimnazjum i poza nim:
 a) godnie reprezentuje gimnazjum w środowisku,
 b) wśród społeczności uczniowskiej (w klasie, w gimnazjum) wzbudza
   szacunek, cieszy się autorytetem, jest szanowany,
                    33
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) jest uczciwy (prawdomówny), tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność
   własną i innych
7. okazuje szacunek innym osobom:
 a) z  szacunkiem   odnosi  się  do  wszystkich  członków  społeczności
   w  gimnazjum   (tj.  uczniów  nauczycieli  i  pracowników  gimnazjum)
   oraz rodziców (prawnych opiekunów)


        Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

1. dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
 b) mógł opuścić bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych,
 c) systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych (nosi niezbędne
   pomoce i przybory do nauki),
 d) przynosi usprawiedliwienia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy,
 e) nosi obuwie zamienne,
 f) ubiera się w obowiązkowy strój szkolny,
 g) przestrzega przepisów regulaminowych obowiązujących w gimnazjum,
 h) angażuje się w realizację projektu edukacyjnego i aktywnie w nim
   uczestniczy; dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań
2. zachęcony przez innych postępuje zgodnie z dobrem społeczności
 szkolnej:
 a) uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły,
 b) uczestniczy aktywnie w innych organizacjach na terenie gimnazjum,
 c) rozwija własne zainteresowania w gimnazjum,
 d) uczestniczy w konkursach tematycznych, przedmiotowych, zawodach
   sportowych, itp., na szczeblu szkolnym, gminnym…
 e) czasami pomaga innym uczniom mającym niewielkie trudności w nauce
   lub zachowaniu,
 f) dba o czystość i estetykę gimnazjum
3. dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) zna historię szkoły i jej osiągnięcia,
 b) czuje się zaszczycony będąc uczniem naszego gimnazjum,                    34
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) okazuje szacunek swoim nauczycielom, wychowawcom w gimnazjum
   i poza nim,
 d) zdobywa zaszczyty dla gimnazjum przez zajmowanie najwyższych miejsc
   w konkursach, zawodach, itp., na szczeblu gminnym, powiatowym
 e) dba o tradycje gimnazjum (uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
   zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)
4. dba o piękno mowy ojczystej:
 a) dba o kulturę słowa
5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 a) dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób (przestrzega zasad
   bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego
   oraz w drodze do domu, na wycieczce itp.),
 b) dba o swoje zdrowie (nie ulega nałogom) i higienę osobistą
6. godnie i kulturalnie zachowuje się w gimnazjum i poza nim:
 a) jest uczciwy (prawdomówny), tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność
   własną
7. okazuje szacunek innym osobom:
 a) z szacunkiem odnosi się do członków społeczności        w gimnazjum
   (tj.  uczniów,  nauczycieli  i  pracowników  gimnazjum)  oraz  rodziców
   (prawnych opiekunów)       Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

1. poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 a) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, spóźnia się sporadycznie
 b) mógł opuścić bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych,
 c) systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych (ale czasami
   nie przynosi niezbędnych pomocy i przyborów do nauki),
 d) czasami nie nosi obuwia zamiennego,
 e) zdarza się, że nie przychodzi do szkoły w obowiązkowym stroju szkolnym,
 f) czasami  nie  przestrzega  przepisów  regulaminowych   obowiązujących
   w gimnazjum,
                     35
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 g) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, poprawnie wykonuje
   zadania powierzone przez lidera
2. zachęcony przez innych postępuje zgodnie z dobrem społeczności
 szkolnej:
 a) uczestniczy w życiu szkoły i klasy,
 b) uczestniczy w innych organizacjach na terenie gimnazjum,
 c) rozwija własne zainteresowania w gimnazjum,
 d) uczestniczy w konkursach tematycznych, przedmiotowych, zawodach
   sportowych, itp., na szczeblu szkolnym, gminnym,
 e) pomaga   innym  uczniom   mającym  niewielkie  trudności  w  nauce
   lub zachowaniu,
 f) dba o czystość gimnazjum
3. dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) zna historię szkoły i jej osiągnięcia,
 b) czuje się zaszczycony będąc uczniem naszego gimnazjum,
 c) okazuje szacunek swoim nauczycielom i wychowawcom,
 d) dba o tradycje gimnazjum (uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
   zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)
4. stara się dbać o piękno mowy ojczystej:
 a) stara się dbać o kulturę słowa, ale czasami używa wulgarnych słów,
   za które przeprasza
5. czasami nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 a) czasami nie dba o bezpieczeństwo własne i innych osób (nie przestrzega
   zasad bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego
   oraz w drodze do domu, na wycieczce, itp.),
 b) dba o swoje zdrowie (nie ulega nałogom) i higienę osobistą
6. czasami niekulturalnie i niegodnie zachowuje się w gimnazjum i poza
 nim:
 a) czasami nie przestrzega zasad uczciwości,
 b) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
 c) zauważa swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić
7. czasami nie okazuje szacunku innym osobom:
                    36
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 h) czasami lekceważąco odnosi się do uczniów, nauczycieli i pracowników
    gimnazjum     Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

1. nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 a) uczęszcza na zajęcia edukacyjne, często spóźnia się
 b) dopuszcza się, że opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 40 godzin
    lekcyjnych
 c)  przygotowuje   się  do  zajęć  edukacyjnych, ale  często nie  przynosi
    niezbędnych pomocy i przyborów do nauki, nie odrabia zadań domowych,
    nie czyta lektur, itp.,
 d)  często nie nosi obuwia zamiennego,
 e)  często nie ubiera się w obowiązkowy strój szkolny,
 f)  często  nie  przestrzega   przepisów  regulaminowych  obowiązujących
    w gimnazjum,
 g)  uczeń wykazuje chęć pracy nad realizacją projektu edukacyjnego; stara
    się wykonać mało istotne zadania z nim związane
2. czasami postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
 a) czasami uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 b) czasami uczestniczy w organizacjach na terenie gimnazjum,
 c) niechętnie rozwija własne zainteresowania w gimnazjum,
 d) czasami uczestniczy w konkursach tematycznych, zawodach sportowych,
    itp. na szczeblu szkolnym,
 e) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym uczniom w nauce
    lub zachowaniu,
 f) utrudnia prowadzenie pojedynczych zajęć edukacyjnych,
 g) czasami nie dba o czystość gimnazjum;
3. nie dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) czasami nie okazuje szacunku swoim nauczycielom i wychowawcom,
    pracownikom szkoły,
 b) nie dba o tradycje gimnazjum (niechętnie uczestniczy w uroczystościach
    szkolnych, zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)


                      37
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
4. nie dba o piękno mowy ojczystej:
 a) nie dba o kulturę słowa (czasami używa wulgarnych słów, za które
    przeprasza);
5. nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
 a) nie dba o bezpieczeństwo własne i innych osób (nie przestrzega zasad
    bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego
    oraz w drodze do domu, na wycieczce, itp.),
 b) nie dba o swoje zdrowie (ulega nałogom – pierwsze próby palenia
    papierosów)
 c) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie;
6. czasami niegodnie i niekulturalnie zachowuje się w gimnazjum i poza
nim:
 a) nie przestrzega zasad uczciwości (pierwszy raz przywłaszczył sobie cudzą
    własność, wyłudził pieniądze),
 b) narusza godność osobistą i cielesną innych (pierwsze próby przemocy
    wobec  kolegów  –  zaczepki,  znęcanie  się  fizyczne  i  psychiczne
    nad słabszymi…)
 c) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
 d) reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych (nauczycieli
    przedmiotów,  wychowawcy    klasy,  pedagoga,  psychologa,  rodziców
    (opiekunów prawnych)
7. nie okazuje szacunku innym osobom:
 a) lekceważąco odnosi się do uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum        Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:              .

1. nagannie wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 a) celowo nie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i często spóźnia się,
 b) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 40,
 c) nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych (bardzo często nie przynosi
    niezbędnych pomocy i przyborów do nauki, nie pracuje na zajęciach,
    nie odrabia zadań domowych, nie czyta lektur, itp.)
 d) celowo nie nosi obuwia zamiennego


                     38
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 e) często zapomina ubrać się w obowiązkowy strój szkolny,
 f) bardzo często nie przestrzega przepisów regulaminowych obowiązujących
   w gimnazjum
 g) odmawia udziału w pracach nad realizacją projektu edukacyjnego
2. często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
 a) nie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,
 b) czasami uczestniczy w innych organizacjach na terenie gimnazjum,
 c) nie chce rozwijać własnych zainteresowań w gimnazjum,
 d) nie uczestniczy w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, itp.,
   na szczeblu szkolnym,
 e) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym uczniom,
 f) swym postępowaniem wpływa negatywnie na innych uczniów,
 g) utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 h) często nie dba o czystość i estetykę gimnazjum (niszczenie mienia szkoły,
   dekoracje, pomoce szkolne)
3. nie dba o honor i tradycje gimnazjum:
 a) nie zna historii szkoły i jej osiągnięć,
 b) nie okazuje szacunku swoim nauczycielom i wychowawcom, pracownikom
   gimnazjum,
 c) nie dba o tradycje gimnazjum (nie chce uczestniczyć w uroczystościach
   szkolnych, zabawach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych…)
4. nie dba o piękno mowy ojczystej:
 a) świadomie używa wulgarnego słownictwa w obecności innych
5. nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 a) nie dba o bezpieczeństwo własne i innych osób (nie przestrzega zasad
   bezpiecznego zachowania się w budynku gimnazjum i wokół niego
   oraz w drodze do domu, na wycieczce, itp.),
 b) świadomie swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
 c) nie dba o swoje zdrowie (ulega nałogom – często pali papierosy i zachęca
   innych do palenia)
6. zachowuje się niegodnie i niekulturalnie w gimnazjum i poza nim:
 a) nie przestrzega zasad uczciwości (często wyłudza pieniądze i przedmioty,
   kradnie, okłamuje),


                    39
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) narusza godność osobistą i cielesną innych (często stosuje przemoc wobec
   kolegów, zaczepia i ubliża kolegom, znęca się fizycznie i psychicznie nad
   słabszymi uczniami…),
 c) dokonuje zmian w zapisach w dzienniku lekcyjnym,
 d) dokonuje kradzieży dziennika lekcyjnego lub jego zniszczenia,
 e) świadomie zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
 f) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych (nauczycieli
   przedmiotów,   wychowawcy    klasy,   pedagoga,    psychologa,  rodziców
   (opiekunów prawnych)
7. nie okazuje szacunku innym osobom:
 a) często odnosi się lekceważąco do wszystkich członków społeczności
   w gimnazjum (tj. uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum),
   rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych osób dorosłych.
 Procedura ustalania przewidywanej śródrocznej oceny
       klasyfikacyjnej zachowania

                     § 15


1. Wychowawca     klasy  ustala   przewidywaną       śródroczną   ocenę
 klasyfikacyjną zachowania ucznia po pierwszym semestrze:
 a) przyjmując za punkt wyjścia ocenę „dobrą”, którą uczeń otrzymuje
   „awansem” na początku pierwszego semestru,
 b) na  podstawie   zapisów   w  zeszycie   uwag   o   zachowaniu   ucznia
   (pozytywnych, negatywnych) w pierwszym semestrze,
 c) na podstawie bieżących ocen zachowania ustalanych każdego miesiąca
   w  pierwszym   semestrze,  które   są  zgodne   z  kryteriami  wymagań
   na poszczególne oceny zachowania, o których mowa w § 14,
 d) zgodnie z opinią nauczycieli, uczniów danej klasy, z samooceną ucznia,
 e) zgodnie z opinią wychowawcy klasy.
                     40
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
2. Wychowawca   klasy  informuje   ucznia  –  w  formie  ustnej  –
 o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
 na tydzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy przewidywana śródroczna ocena
 klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
  Procedura ustalania przewidywanej rocznej oceny
       klasyfikacyjnej zachowania

                  § 16

1. Wychowawca klasy ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną
 zachowania ucznia na koniec roku szkolnego:
 a) przyjmując za punkt wyjścia ocenę „dobrą”, którą uczeń otrzymuje
   „awansem” na początku drugiego semestru,
 b) na podstawie zapisów w zeszycie uwag o zachowaniu uczni (pozytywnych,
   negatywnych) w drugim semestrze,
 c) na podstawie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (za pierwszy
   semestr),
 d) na podstawie bieżących ocen zachowania ustalanych każdego miesiąca
   w drugim semestrze, które są ustalane zgodnie z kryteriami wymagań na
   poszczególne oceny zachowania, o których mowa w § 14,
 e) zgodnie z opinią nauczycieli, uczniów danej klasy, z samooceną ucznia,
 f) zgodnie z opinią wychowawcy klasy.
2. Wychowawca   klasy  informuje   ucznia  –  w  formie  ustnej  –
 o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej na tydzień przed
 zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy przewidywana roczna ocena
 klasyfikacyjna zachowania – może być zmieniona na korzyść ucznia
 i podwyższona    o jeden stopień, jeśli uczeń spełnia warunki –
 określone w punkcie od 2 do 3 § 17.
                   41
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________

 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż roczna ocena
        klasyfikacyjna zachowania

                     § 17


1. Przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być
 zmieniona przez wychowawcę klasy na korzyść ucznia i podwyższona
 o jeden stopień na podstawie następującego trybu i warunków, które
 musi spełniać uczeń:
 a) na drugi dzień po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie
   klasyfikacyjnej zachowania – uczeń powinien zwrócić się do wychowawcy
   klasy o podwyższenie rocznej oceny – uzasadniając swój wniosek,
 b) w ciągu dwóch dni wychowawca klasy sprawdza – czy uczeń spełnia
   warunki   uzyskiwania   wyższej     niż   przewidywana   roczna   ocena
   klasyfikacyjna,
 c) wychowawca     klasy   informuje    ucznia    o  warunkach   określonych
   w punkcie 3 § 17
 d) jeżeli uczeń spełnia jeden z warunków, określonych w punkcie 3 § 17,
   wówczas wychowawca klasy może zmienić na korzyść ucznia i podwyższyć
   o jeden stopień przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (z
   zastrzeżeniem punktu 1 e § 17
 e) uczeń, który w drugim semestrze uzyskał bieżące oceny zachowania niższe
   niż  śródroczna  ocena   klasyfikacyjna     zachowania,   nie  może  mieć
   podwyższonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o jeden stopień –
   ponieważ jego zachowanie uległo pogorszeniu.
2. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna            zachowania może być
 zmieniona    przez    wychowawcę        klasy  –  na   korzyść  ucznia
 i  podwyższona     o   jeden  stopień,     jeżeli  uczeń  spełnia   jeden
 z wymienionych niżej warunków:
 a) warunek pierwszy: oceny bieżące zachowania w drugim semestrze
   (ustalane  każdego    miesiąca)    są   wyższe  niż  śródroczna   ocena
   klasyfikacyjna, co świadczy, że stopień respektowania przez ucznia zasad                       42
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   współżycia społecznego i norm etycznych pod koniec roku szkolnego uległ
   wyraźnej poprawie,
 b) warunek drugi: uczeń ma 100 procentową frekwencję w drugim
   semestrze (i ani jednego spóźnienia).
3. Ocena  roczna  klasyfikacyjna   zachowania   wystawiona    przez
 wychowawcę klasy zgodnie z wyżej opisaną procedurą (§ 16 i § 17) –
 może   być  zmieniona    jedynie  na    zasadach   określonych
 w punkcie 5 b § 20.
            Zasady klasyfikowania

                  § 18


1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
 a) pierwszy semestr trwa od września do stycznia,
 b) drugi semestr trwa od lutego do czerwca,
 c) śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się w styczniu,
 d) roczną klasyfikację przeprowadza się w czerwcu,
 e) końcową klasyfikację uczniów klas trzecich przeprowadza się w czerwcu.
2. Klasyfikowanie śródroczne (po pierwszym semestrze) polega na:
 a) podsumowaniu   osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
   nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
 b) ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 c) ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikowanie roczne (na koniec roku szkolnego) polega na:
 a) podsumowaniu   osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
   nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
 b) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,                   43
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikowanie końcowe ucznia polega na podsumowaniu osiągnięć
 edukacyjnych ucznia, na które składają się:
 a) ustalone w klasie trzeciej roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
   nauczania,
 b) ustalona w klasie trzeciej roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia,
 c) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
   edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
   niższych,
 d) ustalone końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których
   jest mowa w punkcie 17 i 18 § 19.
  Procedura ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć
       edukacyjnych i zachowania

                     § 19


1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustalają
 śródroczne    i  roczne  oceny    klasyfikacyjne    z  obowiązkowych
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych – zgodnie z PSO.
2. Nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania określają liczbę
 ocen bieżących z zajęć edukacyjnych uwzględniających różne formy
 aktywności ucznia (np. odpowiedz ustną, pracę pisemną, pracę
 domową,    aktywność   ucznia)  –   na  podstawie    których  ustalają
 przewidywane     śródroczne    i   roczne   oceny    klasyfikacyjne
 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 a) Przewidywana    śródroczna  i    roczna  ocena  klasyfikacyjna   zajęć
   edukacyjnych nie może być średnią atletyczną z ocen bieżących.
3. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
 obowiązkowych i dodatkowych może być zmieniona na korzyść ucznia
 i podwyższona o jeden stopień na podstawie:                     44
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 a) ustalonych warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
    rocznych ocen klasyfikacyjnych określonych w przedmiotowych systemach
    oceniania danych zajęć edukacyjnych (PSO).
4. Ustalona przez nauczyciela ocena (zgodnie z procedurą, o której
 mowa w punktach 1 do 3 § 19) albo uzyskana w wyniku egzaminu
 klasyfikacyjnego     (o    którym  mowa    w  §  21)  –  roczna   ocena
 klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 jest ostateczna (z zastrzeżeniem punktu 5 a § 20).
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala
 wychowawca klasy zgodnie z zasadami określonymi w § od 13 do15
6. Na   tydzień     przed    śródrocznym     i   rocznym    zebraniem
 Rady Pedagogicznej:
 a) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani
    poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) – w formie
    ustnej – o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach
    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 b) wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców
    (prawnych opiekunów) – w formie ustnej – o przewidywanej dla niego
    śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
7. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
 Rady Pedagogicznej:
 a) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani
    poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) – w formie
    pisemnej  –  o  przewidywanych     dla  niego  śródrocznych  i  rocznych
    klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 b) wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i ego rodziców
    (prawnych opiekunów) – w formie pisemnej – o przewidywanej dla niego
    śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej nagannej ocenie zachowania.
8. Fakt   potwierdzenia       przez  rodziców      (prawnych    opiekunów)
 otrzymania    pisma     o  przewidywanych     ocenach  niedostatecznych
 ucznia z zajęć edukacyjnych lub ocenie nagannej zachowania –
 powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym (w kontaktach
 z rodzicami).


                       45
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
9. Oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
 klasyfikacyjną zachowania.
10.  Ocena  klasyfikacyjna  zachowania   nie  ma   wpływu    na  oceny
   klasyfikacyjne  zajęć  edukacyjnych   i  na  promocję   do  klasy
   programowo wyższej lub ukończenia gimnazjum (wyjątek stanowi
   sytuacja określona w punkcie 11 i 12 § 23.
11.  Ustalona   przez  nauczyciela   niedostateczna   roczna    ocena
   klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko
   w  wyniku   egzaminu   poprawkowego    (zgodnie   z   zasadami
   określonymi w § 22).
12.  Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
   zajęć edukacyjnych, jeżeli     brak jest podstaw do ustalenia
   śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
   ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
   przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
13.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej obecności
   może  zdawać  egzamin   klasyfikacyjny     (zgodnie z   zasadami
   określonymi w § 21).
14.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności
   nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych
   opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
   klasyfikacyjny (zwykłą większością głosów).
15.  Egzamin   klasyfikacyjny   zdaje   również    uczeń    realizujący,
   na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program
   nauki w gimnazjum spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
   nauki poza gimnazjum.
16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
   w   dokumentacji    przebiegu   nauczania    zamiast     oceny
   klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfkowany”.
17.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
   w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
   w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
   roczną ocenę klasyfikacyjną.


                   46
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
18.  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
   wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
   uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
   z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
   celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
     Warunki i tryb podwyższania rocznej oceny
   klasyfikacyjnej zachowania i zajęć edukacyjnych

                  § 201. Uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni   opiekunowie)   mogą   zgłosić
 zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena
 klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
 zachowania   została  ustalona    niezgodnie  z  przepisami  prawa
 dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
 zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
 wychowawczych.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 1 § 17 uczeń lub jego
 rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają dyrektorowi gimnazjum
 w formie pisemnego wniosku o ustalenie nowej rocznej oceny
 klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
 zachowania podając jakie są przyczyny tych zastrzeżeń.
3. Dyrektor gimnazjum w terminie dwóch dni rozpatruje wniosek
 oceniając zasadność zastrzeżeń.
4. W przypadku odrzucenia wniosku – ocena klasyfikacyjna wystawiona
 przez nauczyciela jest ostateczna.
5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć
 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
 tej oceny, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która:                   47
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych
   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
   pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną danych zajęć
   edukacyjnych,
 b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
   roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
   większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
   przewodniczącego komisji.
6. Termin sprawdzianu (o którym mowa w punkcie 5a § 17) wyznacza
 dyrektor gimnazjum – termin musi być uzgodniony z uczniem i jego
 rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Uczeń,  który   z  przyczyn   usprawiedliwionych      nie  przystąpił
 do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie,
 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
 przez dyrektora gimnazjum.
8. Sprawdzian    wiadomości  i  umiejętności   ucznia  z  danych   zajęć
 edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej i trwa 60
 minut.
9. W skład komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
 zajęć edukacyjnych wchodzą:
 a) dyrektor gimnazjum lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
   kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 b) nauczyciel   prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  –  jako  nauczyciel
   sprawdzający,
 c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu,
   prowadzących takie same zajęcia edukacyjne – jako członkowie komisji,
10.  Zadnia sprawdzające przygotowuje nauczyciel w porozumieniu
   z  dyrektorem   gimnazjum     –  zadania  muszą   być   zgodne
   z wymaganiami edukacyjnymi danego etapu edukacyjnego ucznia
   w gimnazjum. W przypadku sprawdzianu zadania muszą być
   zgodne  z  wymaganiami   edukacyjnymi     na  ocenę wyższą    niż
   ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
                    48
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
11.  Nauczyciel sprawdzający może być zwolniony z udziału w pracy
   komisji   egzaminacyjnej    na  własną    prośbę   lub  w  innych,
   szczególnie  uzasadnionych     przypadkach.   W  takim   przypadku
   dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę sprawdzającą innego
   nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,
   że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
   w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
12.  Ustalona   przez   komisję  roczna    ocena  klasyfikacyjna    zajęć
   edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
   Ocena ustalona przez komisję jest        ostateczna, z     wyjątkiem
   niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych,
   która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
13.  Z  prac  komisji   powołanej    do   ustalenia    rocznej   oceny
   klasyfikacyjnej   zajęć  edukacyjnych,     sporządza   się   protokół
   zawierający w szczególności:
   a) skład komisji,
   b) termin sprawdzianu,
   c) zadania sprawdzające,
   d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
   o  ustnych  odpowiedziach   ucznia    na  sprawdzianie.    Protokół
   sprawdzianu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14.  Przepisy w punktach od 1 do 13 – stosuje się w przypadku rocznej
   oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku
   egzaminu   poprawkowego,    z   tym,  że   termin  do   zgłoszenia
   zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
   poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję
   jest ostateczna.
15.  W  skład  komisji   powołanej    do   ustalenia   rocznej   oceny
   klasyfikacyjnej zachowania ucznia wchodzą:
   a) dyrektor gimnazjum lub nauczyciel zajmujący w gimnazjum inne
     stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   b) wychowawca klasy,


                    49
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    c) wskazany przez dyrektora gimnazjum nauczyciel prowadzący zajęcia
      edukacyjne w danej klasie,
    d) pedagog,
    e) psycholog,
    f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
    g) przedstawiciel Rady Rodziców.
16.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna      zachowania
    nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
    przez komisję jest ostateczna.
17.  Z  prac   komisji   powołanej  do  ustalenia  rocznej  oceny
    klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający
    w szczególności:
    a) skład komisji,
    b) termin posiedzenia komisji,
    c) wynik głosowania komisji,
    d) ustaloną ocenę zachowania ucznia wraz z uzasadnieniem.
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.
   Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

                    § 211. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń klasy pierwszej, drugiej
 i  trzeciej,  który  jest  niesklasyfikowany  z  zajęć  edukacyjnych
 (z wyjątkiem końca roku szkolnego klasy trzeciej, ponieważ jest
 to klasa programowo najwyższa w gimnazjum).
2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego
 rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do dwóch miesięcy
 od daty zebrania rady pedagogicznej (najpóźniej w ostatnim tygodniu
 ferii letnich). Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć przed
 zebraniem Rady Pedagogicznej.                    50
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor gimnazjum,
 termin musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
 opiekunami).
4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
 klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
 w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora gimnazjum.
5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej
 (z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz
 wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
 formę zadań praktycznych) i trwa 90 minut.
6. Egzamin   klasyfikacyjny    przeprowadza    komisja   egzaminacyjna
 powołana przez dyrektora gimnazjum.
7. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 a) dyrektor   gimnazjum  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne
    stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako nauczyciel egzaminujący,
 c) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć jako członek komisji.
8. W   czasie   egzaminu     klasyfikacyjnego    mogą    być   obecni
 – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie)
 ucznia.
9. Zadania   egzaminacyjne  przygotowuje     nauczyciel    egzaminujący
 w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum oraz informuje ucznia
 o   zakresie   materiału    do    opanowania   przed   egzaminem
 klasyfikacyjnym.
 a) Zadania egzaminacyjne muszą być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi
    danego etapu edukacyjnego ucznia w gimnazjum, tj. stopień trudności
    zadań powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryterium wymagań na
    poszczególne stopnie szkolne: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo
    dobry.
10.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się
    protokół zawierający w szczególności:
    a) skład komisji egzaminacyjnej,
    b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,


                     51
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    c) treść zadań (ćwiczeń) egzaminacyjnych,
    d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
    o ustnych odpowiedziach ucznia (lub o ćwiczeniach praktycznych).
    Protokół    z   egzaminu    klasyfikacyjnego  stanowi   załącznik
    do arkusza ocen ucznia.
11.  Uczeń,    który  w   wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzyskał
    niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną może ją zmienić
    w wyniku egzaminu poprawkowego.
12.  Uczeń,    który  nie  zdał  egzaminu  klasyfikacyjnego  z  zajęć
    edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
13.  Wychowawca klasy odnotowuje fakt przeprowadzenia egzaminu
    klasyfikacyjnego w arkuszu ocen ucznia.
                      § 21a1.  Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu
   edukacyjnego.
2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem
   uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,
   z zastosowaniem różnorodnych metod.
3.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć
   wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej
   kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod
   opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:


   1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
   2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
    realizacji;
   3. wykonanie zaplanowanych działań;                       52
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


5.  Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa
   dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6.  Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte
   w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia
   w realizacji projektu edukacyjnego.
7.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym
   uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów
   i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
   projektu edukacyjnego.
8.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz
   temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia
   gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających
   udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum
   może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust.9, na świadectwie ukończenia
   gimnazjum   w  miejscu  przeznaczonych   na  wpisanie  informacji
   o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się
   „zwolniony” albo „zwolniona”.
   Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

                   § 22

1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
   na  egzamin   poprawkowy    z  dwóch  obowiązkowych   zajęć
   edukacyjnych.
2. Egzaminu poprawkowego nie może zdawać uczeń klasy trzeciej,
   ponieważ jest to klasa programowo najwyższa w gimnazjum.
                    53
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Egzamin poprawkowy
 może zdawać uczeń klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, który w
 wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. dyrektor                                 gimnazjum
 w ostatnim tygodniu ferii letnich, termin musi być uzgodniony
 z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Uczeń,  który   z  przyczyn  losowych  nie  przystąpi   do   egzaminu
 poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
 w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora gimnazjum,
 nie później niż do końca września.
6. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej
 (z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz
 wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
 formę zadań praktycznych) i trwa 60 minut.
7. Egzamin   poprawkowy     przeprowadza     komisja    egzaminacyjna
 powołana przez dyrektora gimnazjum.
8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 a) dyrektor gimnazjum lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
   kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 b) nauczyciel   prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne   –  jako  nauczyciel
   egzaminujący,
 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
   członek komisji.
9. W egzaminie poprawkowym w roli obserwatora – mogą uczestniczyć
 rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie.
10.      Zadania     egzaminacyjne    przygotowuje        nauczyciel
 egzaminujący
   w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum oraz informuje ucznia
   o   zakresie    materiału  do  opanowania   przed     egzaminem
   poprawkowym.
 a) Zadania egzaminacyjne muszą być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi
   danego etapu edukacyjnego ucznia w gimnazjum. W przypadku egzaminu


                     54
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   poprawkowego zadania egzaminacyjne muszą być zgodne z wymaganiami
   koniecznymi – na ocenę dopuszczającą.
11.     Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w
 pracy
   komisji  egzaminacyjnej    na   własną  prośbę  lub   w   innych,
   szczególnie  uzasadnionych     przypadkach.  W  takim  przypadku
   dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego
   nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym
   że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
12.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się
   protokół zawierający w szczególności:
   a) skład komisji egzaminacyjnej,
   b) termin egzaminu poprawkowego,
   c) pytania egzaminacyjne,
   d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
   o  ustnych   odpowiedziach     ucznia.  Protokół   z  egzaminu
   poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13.     Uczeń,   który  nie  zdał  egzaminu   poprawkowego,      nie
 otrzymuje
   promocji i powtarza klasę.
14.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić
   zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna
   ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku
   egzaminu    poprawkowego,      została   ustalona    niezgodnie
   z  przepisami  prawa  dotyczącymi   trybu  ustalania   tej  oceny.
   Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia
   przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
   ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
   a) Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione – konkretne
      zarzuty oraz wskazywać ocenę jaką zdaniem odwołującego się
                    55
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
     powinna
      być ustalona.
15.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z
 zajęć
   edukacyjnych   uzyskana    w  wyniku    egzaminu   poprawkowego
   została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
   ustalania tej oceny, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która
   przeprowadza    sprawdzian    wiadomości   i   umiejętności  ucznia
   i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
   (zgodnie z zasadami określonymi w § 17).
16.     Wychowawca     klasy    odnotowuje    fakt  przeprowadzenia
 egzaminu
   poprawkowego w arkuszu ocen ucznia.              Zasady promowania

                    § 23


1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną
 wyników   rocznej   klasyfikacji    i   obejmuje   podjęcie   uchwał
 o promowaniu uczniów lub ukończeniu gimnazjum, promowaniu
 uczniów poza normalnym trybem, wyróżnieniu uczniów.
2. Uczeń klasy pierwszej i drugiej gimnazjum otrzymuje promocję
 do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
 zajęć edukacyjnych, określonych          w szkolnym planie nauczania,
 uzyskał   roczne    oceny   klasyfikacyjne     wyższe  od   oceny
 niedostatecznej.
3. Uczeń klasy pierwszej i drugiej gimnazjum otrzymuje promocję
 z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku
 klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
 edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania średnią ocen
 co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.                      56
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
   albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
   zajęć.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia klasy pierwszej i drugiej
 gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu
 edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
 nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
 edukacyjnych,    pod   warunkiem,  że   te  obowiązkowe   zajęcia
 edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
 w klasie programowo wyższej.
5. Uczeń kończy gimnazjum:
 a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
   klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
   trzeciej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć
   edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
   niższych - uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 b) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego obejmującego
   umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz
   matematyczno – przyrodniczych. Warunek ten nie dotyczy uczniów, którzy
   zostali zwolnieni z egzaminu na mocy odrębnych przepisów.
6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem:
 a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (o której mowa w punkcie 5 § 23
   uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
   4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
   albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
   zajęć.
7. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, powtarza
 trzecią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym
 roku szkolnym.
8. Wynik   egzaminu    gimnazjalnego   nie  wpływa   na  ukończenie
 gimnazjum.
                     57
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
9. Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
 specjalnego    i  ma  opóźnienie     w  realizacji  programu     nauczania
 co   najmniej    jednej   klasy,  a    który  w  gimnazjum     uzyskuje
 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane
 za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje
 opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch
 klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również
 w ciągu roku szkolnego.
10.Uczeń, który nie spełnił w gimnazjum warunków określonych w punkcie 2,
 rozdziału 3.1.8., nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11.  Rada  Pedagogiczna     może  podjąć    uchwałę    o    niepromowaniu
    do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez
    ucznia, któremu po raz druki z rzędu ustalono naganną roczną
    ocenę klasyfikacyjną zachowania.
    a) Nieuzyskanie promocji lub nieukończenie szkoły z powodu nagannej
       rocznej   oceny  klasyfikacyjnej   zachowania   możliwe   jest  tylko
     wówczas,
       gdy uczeń otrzyma taką ocenę po raz drugi z rzędu w tej samej
       szkole.
12.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono
    naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje
    promocji   do  klasy   programowo       wyższej,    a  uczeń   klasy
    programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
    a. Nieuzyskanie promocji lub nieukończenie szkoły z powodu nagannej
       rocznej   oceny  klasyfikacyjnej   zachowania   możliwe   jest  tylko
     wówczas,
       gdy uczeń otrzyma taką ocenę po raz trzeci z rzędu w tej samej
       szkole.
13.  Świadectwo ukończenia gimnazjum wydaje gimnazjum, które
    uczeń ukończył.    Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania


                      58
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________

                   § 24

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się.
2. Oceniając nauczyciel musi bazować na wiedzy o uczniu i rozwoju
 ucznia.
3. Ocenianie stwarza okazję do samooceny i podniesienia jakości pracy
 ucznia.
4. Ćwiczenia i zadania powinny angażować uczniów.
5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom
 osiągnięć   edukacyjnych   ucznia   uniemożliwia   lub   utrudnia
 kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna
 w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków
 (np. poprzez organizację zajęć dodatkowych).
          System motywowania ucznia

                   § 25

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 a) rzetelną naukę i pracę na rzecz gimnazjum,
 b) wzorową postawę,
 c) wybitne osiągnięcia.
2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy
 klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu
 opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 a) pochwała wychowawcy wobec klasy i rodziców (prawnych opiekunów),
 b) pochwała  opiekuna  organizacji  szkolnych  wobec  całej  społeczności
   szkolnej,
 c) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 d) dyplom,


                   59
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 e) nagrody rzeczowe.
    Kontakty z rodzicami (opiekunami prawnymi)

                    § 26

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą kontaktować się z wychowawcą
 klasy i nauczycielami w kontaktach bezpośrednich:
 a) na zebraniach klasowych we wrześniu, listopadzie, styczniu, kwietniu,
 b) podczas czwartkowych dni otwartego gimnazjum,
 c) podczas rozmów indywidualnych,
 d) podczas zapowiadanych wizyt w domu ucznia,
 e) podczas obecności rodziców na zajęciach edukacyjnych
 w kontaktach pośrednich:
 a) podczas rozmów telefonicznych,
 b) poprzez adnotację pisemną w zeszycie ucznia,
 c) poprzez korespondencję listowną.
 Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.

                    § 27

1. W  trzeciej    klasie  gimnazjum   jest  przeprowadzany  egzamin,
 obejmujący:
 a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
    humanistycznych,
 b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
    matematyczno-przyrodniczych,
 c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
    nowożytnego,
 ustalone     w   standardach    wymagań    będących   podstawą
 przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,


                    60
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 określonych   w odrębnych  przepisach, zwany      dalej „egzaminem
 gimnazjalnym”.
2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez
 dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu
 gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania
 egzaminu   gimnazjalnego,   a  także    przykładowe    zadania,  jest
 ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego
 rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
4. Uczniowie  (słuchacze)   przystępują    do  części  trzeciej  egzaminu
 gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego
 uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
5. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka
 obcego  jako  przedmiotu  obowiązkowego,     jego  rodzice   (prawni
 opiekunowie)   składają  dyrektorowi     szkoły  pisemną    deklarację
 o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego
 z tych języków.
6. W przypadku gdy słuchacz uczy się w szkole więcej niż jednego
 języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi
 szkoły  pisemną   deklarację     o  przystąpieniu   do   egzaminu
 gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
7. Deklarację, o której mowa w punkcie 5 i 6, składa się nie później niż
 do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
 egzamin gimnazjalny.
8. Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń (słuchacz)
 przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy, o której
 mowa w punkcie 28.
9. Uczniowie szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości
 narodowej,  w  których  zajęcia   są  prowadzone   w   tym  języku,
 przystępują do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego
 egzaminu   w  języku  polskim  albo   w  języku  danej  mniejszości
 narodowej.
                    61
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
10.  W  przypadku,   gdy  uczeń  zamierza      przystąpić   do  egzaminu
   gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku
   danej  mniejszości   narodowej,     rodzice     (prawni  opiekunowie)
   ucznia   składają    dyrektorowi      szkoły    pisemną    deklarację
   o   przystąpieniu    ucznia    do      egzaminu    gimnazjalnego
   lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej mniejszości
   narodowej.   Deklarację    składa    się    nie  później  niż  do  dnia
   20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
   egzamin gimnazjalny.
11.  Wykaz   uczniów,   którzy  zamierzają       przystąpić   do  egzaminu
   gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku
   danej   mniejszości   narodowej,      dyrektor    szkoły   przekazuje
   dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej
   „komisją okręgową”, nie później niż do dnia 30 września roku
    szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
12.  Uczeń   może   zrezygnować     z    przystąpienia     do  egzaminu
   gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku
   danej  mniejszości   narodowej.     O   rezygnacji   rodzice   (prawni
   opiekunowie) ucznia, nie później niż 3 miesiące przed terminem
   egzaminu gimnazjalnego, informują pisemnie dyrektora szkoły,
   który  niezwłocznie    powiadamia       o   tym   dyrektora   komisji
   okręgowej.
13.  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeni się mają prawo
   przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
   dostosowanych    do  indywidualnych       potrzeb  psychofizycznych
   i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
   psychologiczno-pedagogicznej,        w   tym    niepublicznej   poradni
   specjalistycznej.
   a) Czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów – może być
       przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut – każda część
     egzaminu
       gimnazjalnego.
                     62
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
14.  W  przypadku   uczniów    posiadających    orzeczenie    o  potrzebie
   indywidualnego    nauczania,    dostosowanie    warunków     i  formy
   przeprowadzenia    egzaminu    gimnazjalnego    do   indywidualnych
   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
   na podstawie orzeczenia.
15.  Opinia  powinna   być    wydana   przez  poradnię   psychologiczno
   - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż
   do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
   egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu
   szkoły podstawowej.
16.  Opinię   rodzice  (prawni    opiekunowie)    ucznia   przedkładają
   dyrektorowi gimnazjum w terminie do 15 października roku
   szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
17.  Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie
   zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą
   przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
   odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
18.  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu
   gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący
   szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
19.  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
   lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
20.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną
   niepełnosprawnością,       posiadający    orzeczenie   o    potrzebie
   kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki
   w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora
   komisji  okręgowej    z  obowiązku    przystąpienia  do   egzaminu
   gimnazjalnego,    na   wniosek    rodziców  (prawnych   opiekunów),
   zaopiniowany przez dyrektora gimnazjum.
21.  Laureaci  i  finaliści    olimpiad  przedmiotowych     oraz   laureaci
   konkursów     przedmiotowych       o   zasięgu    wojewódzkim
   lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów
   objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej


                      63
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   części  egzaminu   gimnazjalnego,     na  podstawie  zaświadczenia
   stwierdzającego    uzyskanie      tytułu  odpowiednio     laureata
   lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
   szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
22.  Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
   z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
   najwyższego wyniku.
23.  Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole
   odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
   którym jest dyrektor gimnazjum.
24.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później
   niż 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może
   powołać    zastępcę     przewodniczącego      szkolnego    zespołu
   egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum.
25.  Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego
   zastępca,   z  powodu    choroby   lub  innych  ważnych  przyczyn,
   nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor
   komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela
   zatrudnionego w gimnazjum.
26.  Przewodniczący    szkolnego     zespołu   egzaminacyjnego,     jego
   zastępca oraz nauczyciel powinni odbyć szkolenie w zakresie
   organizacji    egzaminu   gimnazjalnego,     organizowanego    przez
   komisję okręgową.
27.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w gimnazjum
   w szczególności:
   a) przygotowuje   listę   uczniów   przystępujących   do    egzaminu
      gimnazjalnego: listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu
      egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku
    zapisu
      elektronicznego    dyrektorowi   komisji  okręgowej,  w  terminie
    ustalonym
      przez dyrektora komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30
    listopada


                     64
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
       roku   szkolnego,   w  którym   jest   przeprowadzany     egzamin
      gimnazjalny,
   b) nadzoruje przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony
       egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i
      higieny
       pracy,
   c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
       nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego,
   d) powołuje,   spośród   członków  szkolnego    zespołu  egzaminacyjnego,
       zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym
       wyznacza przewodniczących tych zespołów,
   e) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego
       – przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego,
   f)   nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego,
   g) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego,
   h) sporządza    wykaz  uczniów,   którzy  nie  przystąpili  do    egzaminu
        gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny i niezwłocznie
        po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz
        dyrektorowi komisji okręgowej,
 i) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań
   i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca
   wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
 j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej
   przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
28.  Przewodniczący     szkolnego     zespołu   egzaminacyjnego       odbiera
   przesyłki   zawierające   pakiety   z   zestawem   zadań    i  kartami
   odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia
   egzaminu     gimnazjalnego   i   sprawdza,    czy  nie  zostały   one
   naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie
   materiały     niezbędne     do     przeprowadzenia       egzaminu
   gimnazjalnego.       Przewodniczący        szkolnego       zespołu
   egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały
   niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.


                      65
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
29.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub
   nie  zawierają  wszystkich   niezbędnych    do    przeprowadzenia
   egzaminu   gimnazjalnego,    przewodniczący     szkolnego    zespołu
   egzaminacyjnego    niezwłocznie    powiadamia    o    tym  dyrektora
   komisji okręgowej.
30.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego
   dnia i trwa 120 minut.
31.  W przypadku, gdy części egzaminu gimnazjalnego mają być
   przeprowadzone    w   kilku  salach,   przewodniczący     szkolnego
   zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg
   danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach.
   Zadaniem   zespołu    nadzorującego     jest  w    szczególności
   zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
32.  W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej trzy osoby,
   w tym: przewodniczący oraz co najmniej dwóch nauczycieli,
   z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole
   lub placówce.
33.  Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,
   a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu
   gimnazjalnego w danej Sali.
34.  W przypadku, gdy w Sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę
   członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę
   na każdych kolejnych 20 uczniów.
35.  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje
   powołany  w   skład  zespołu   nadzorującego     w  porozumieniu
   z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
36.  W   przypadku   egzaminu    gimnazjalnego     członkami    zespołu
   nadzorującego    nie  mogą    być   nauczyciele    przedmiotów
   wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.
37.  Przed  rozpoczęciem    danej    części  egzaminu     gimnazjalnego
   przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza,
   czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz
                     66
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   inne  materiały    niezbędne    do  przeprowadzenia     egzaminu
   gimnazjalnego, nie zostały naruszone.
38.  W  przypadku  stwierdzenia,      że  pakiety  wymienione,    zostały
   naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
   zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym
   dyrektora komisji okręgowej.
39.  W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione, nie zostały
   naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
   otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
   oraz  przedstawicieli    uczniów,     a   następnie    przekazuje
   przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty
   odpowiedzi  do    przeprowadzenia       danej  części   egzaminu
   gimnazjalnego   w   liczbie    odpowiadającej   liczbie   uczniów
   w poszczególnych salach.
40.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty
   odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań
   i karta odpowiedzi są kompletne.
41.  Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki
   w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw
   zadań lub kartę odpowiedzi.
42.  Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi
   przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole.
   Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie
   zadań lub karcie odpowiedzi.
43.  Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej
   części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, zadań
   przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawu zadań
   i karty odpowiedzi.
44.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje
   przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku,
   w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
45.  W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny,
   nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


                     67
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
46.  Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą
   zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu
   nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia prac.
47.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, uczniowie nie powinni
   opuszczać  sali.  W   szczególnie  uzasadnionych    przypadkach
   przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi
   na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających
   kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób
   udzielających pomocy medycznej.
48.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać
   wyłącznie   uczniowie,    przewodniczący     szkolnego  zespołu
   egzaminacyjnego,     osoby   wchodzące      w  skład  zespołu
   nadzorującego.
49.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się
   żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
50.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
   przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłócający prawidłowy przebieg
   egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym
   uczniom,  przewodniczący    szkolnego   zespołu  egzaminacyjnego
   unieważnia   pracę   tego  ucznia  i   przerywa  jego  egzamin
   gimnazjalny.    Informację   o   unieważnieniu    pracy  ucznia
   i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.
51.  Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego
   – po 50 punktów.
52.  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji
   egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
   Wynik  egzaminu     gimnazjalnego    ustala  komisja   okręgowa
   na podstawie liczby punktów przyznanych przez organizatorów.
53.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową
   jest ostateczny.
54.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił
   do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej czesi tego egzaminu
   w  ustalonym   terminie,  albo  przerwał  egzamin  gimnazjalny,


                    68
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części
   tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora
   komisji centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,
   w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
55.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie
   do  dnia  20  sierpnia  danego     roku,  powtarza  ostatnią  klasę
   gimnazjum    oraz  przystępuje     do   egzaminu  gimnazjalnego
   w następnym roku.
56.  W  szczególnych    przypadkach     losowych   lub  zdrowotnych,
   uniemożliwiających    przystąpienie    do  egzaminu  gimnazjalnego
   w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji
   okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora gimnazjum,
   może   zwolnić    ucznia  z    obowiązku  przystąpienia    ucznia
   do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor gimnazjum składa wniosek
   w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
57.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
   sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi
   lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu
   i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
58.  Wynik  egzaminu    gimnazjalnego    nie  wpływa   na  ukończenie
   gimnazjum. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się
   na świadectwie ukończenia szkoły.
59.  Wyniki   egzaminu     gimnazjalnego       oraz   zaświadczenie
   o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego
   ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż
   na 7 dni przez zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
60.  Zaświadczenie dyrektor szkoły        przekazuje uczniowi lub jego
   rodzicom (prawnym opiekunom).
61.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza
   protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują
   przewodniczący     szkolnego     zespołu   egzaminacyjnego    oraz
   przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się
 niezwłocznie do komisji okręgowej.


                      69
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
62.  Dokumentację    egzaminu   gimnazjalnego    przechowuje    komisja
   okręgowa przez okres 6 miesięcy.
63.  Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według
   zasad określonych w odrębnych przepisach.
64.  Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:
   a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługujący ministra właściwego
       do spraw oświaty i wychowania,
   b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych,
   c) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
       organu   prowadzącego  szkołę,   szkół  wyższych   i  placówek
     doskonalenia
       nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowe.
65.  Dyrektor   komisji  okręgowej    może  powołać,    w  szczególności
   spośród    nauczycieli,  ekspertów  sprawdzających      prawidłowość
   przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w danej szkole, placówce
   lub u pracodawcy.
66.  Osoby, będące obserwatorami nie uczestniczą w prowadzeniu
   egzaminu gimnazjalnego.
67.  Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego,
   może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych
   ze względu na chorobę.
68.  Uczeń w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu
   gimnazjalnego, może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji
   okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone
    przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
69.  Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia
   w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora
   komisji okręgowej jest ostateczne.
70.  W   razie   stwierdzenia   naruszenia   przepisów     dotyczących
   przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego lub z urzędu, dyrektor
   komisji  okręgowej,    w  porozumieniu   z  dyrektorem    Komisji
   Centralnej   może  unieważnić   dany  egzamin   i  zarządzić  jego
   ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć


                     70
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   na   wynik  danego   egzaminu.  Unieważnienie   może   nastąpić
   w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach,
   a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
71.  W   przypadku   niemożności    ustalenia   wyników   egzaminu
   gimnazjalnego, z   powodu   zaginięcia lub zniszczenia arkuszy
   egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor
   komisji  okręgowej,   w  porozumieniu   z  dyrektorem  Komisji
   Centralnej unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego
   ponowne przeprowadzenie.
72.  W   przypadku  stwierdzenia    podczas    sprawdzania  arkuszy
   egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
   uczniów dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem
   Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza
   jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu
   ustala dyrektor Komisji Centralnej.
73.  Zestawy  zadań   dla  egzaminu   gimnazjalnego   oraz  materiały
   multimedialne do przeprowadzenia egzaminu są przygotowywane,
   przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających
   ich nieuprawnione ujawnienie.
74.  W  przypadku   nieuprawnionego    ujawnienia   zestawów   zadań
   oraz  materiałów   multimedialnych,  decyzje   co  do  dalszego
   przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
                   Rozdział 4


               Organy gimnazjum

                   § 28

1. Organami gimnazjum są:
 a) dyrektor gimnazjum,                    71
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) Rada Pedagogiczna,
 c) Rada Gimnazjum,
 d) Rada Rodziców,
 e) Samorząd Uczniowski.            Dyrektor gimnazjum

                   § 29

 1. Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zadania dyrektora gimnazjum:
    1. sprawowanie nadzoru wewnątrzgimnazjalnego wobec nauczycieli
     i pozostałych pracowników gimnazjum,
    2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych
     warunków pracy i stosunków między pracownikami,
    3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy
     nauczycieli zgodnie z obowiązującym przepisami,
    4. sprawowanie   opieki  nad   uczniami  oraz  stwarzanie  warunków
     harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
     prozdrowotne,
    5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej
     kompetencji oraz rozstrzyganie konfliktów wynikających z braku
     porozumienia z Radą Rodziców dotyczących kwestii programu
     wychowawczego    szkoły,   programu   profilaktycznego,   a  także
     szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
     podręczników,
    6. nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
    7. dysponowanie   środkami     określonymi  w   planie   finansowym
     gimnazjum i ponoszenie       odpowiedzialności za prawidłowe    ich
     wykorzystanie,
    8. organizowanie administracyjnej finansowej i gospodarczej obsługi
     gimnazjum,                    72
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    9. dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
    10.wykonywanie    innych    zadań    wynikających     z   przepisów
      szczegółowych,
    11.współpraca   z  Radą   Pedagogiczną,      rodzicami,    Samorządem
      Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
    12.przyznawanie    nagród  oraz     wymierzanie   kar   porządkowych
      nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
    13.występowanie do władz z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady
      Pedagogicznej i Rady Rodziców) w sprawach odznaczeń, nagród
      i  innych  wyróżnień   dla  nauczycieli oraz    innych    pracowników
      gimnazjum.
    14.przyznawanie    pomocy    socjalnej    nauczycielom    oraz  innym
      pracownikom gimnazjum będącym w trudnej sytuacji losowej
    15.współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
      nauczycieli,
    16.organizowanie praktyk pedagogicznych.


 3. Dyrektor   gimnazjum     jest     pracodawcą    dla   zatrudnionych
  w  gimnazjum    nauczycieli      i  pracowników     nie   będących
  nauczycielami.
 4. Dyrektor gimnazjum ma także prawo:
    1. wydawania    poleceń     służbowych     wszystkim     pracownikom
      gimnazjum,
    2. zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami)
      pracowników szkoły,
    3. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego
      bieżącym funkcjonowaniu,
    4. w uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może wystąpić
      do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego
      gimnazjum,
    5. wypożyczania    za  odpłatnością    (po  uzyskaniu   zgody   organu
      prowadzącego) pomieszczeń gimnazjum, po uprzednim podpisaniu
      umowy między zainteresowanymi,


                      73
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
     6. wypożyczania sprzętu i wyposażenia gimnazjum (po uzyskaniu
      zgody organu prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu umowy
      między   zainteresowanymi     stronami   w    celu  przeznaczenia
      uzyskanych środków na rozwój gimnazjum i poprawę jego bazy.
 5. Dyrektor gimnazjum odpowiada za:
     1. poziom   uzyskanych    przez   gimnazjum     wyników    nauczania
      i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
     2. zgodność    funkcjonowania    gimnazjum    z  przepisami     prawa
      oświatowego i statutem gimnazjum,
     3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum
      i  podczas   zajęć  organizowanych    przez  gimnazjum     oraz  stan
      sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku,
     4. celowe  wykorzystanie   środków   przeznaczonych     na  działalność
      gimnazjum,
     5. zgodne   z  przepisami  prowadzenie    dokumentacji     pracowniczej
      i uczniowskiej,
     6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 6. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
  szkolnego przez dzieci i młodzież dotyczącą zgłoszenia dziecka
  do gimnazjum przez rodziców.
 7. W  czasie   nieobecności    dyrektora    gimnazjum      zastępuje    go
  wyznaczony       wicedyrektor    na   podstawie     jednorazowego
  pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora gimnazjum.
 8. Dyrektor gimnazjum w wykonaniu swoich zadań współpracuje
  z  Radą   Gimnazjum,     Radą    Pedagogiczną,     Radą     Rodziców
  i  Samorządem     Uczniowskim     (oraz  związkami      zawodowymi
  działającymi w gimnazjum).               Rada Pedagogiczna

                     § 30
                     74
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
1. W gimnazjum działa Rada pedagogiczna, która jest kolegialnym
 organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań
 dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy
 pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem
 doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą
 lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
 roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem
 wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć
 szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
 organizowane    na  wniosek    organu  sprawującego    nadzór
 pedagogiczny, inicjatywy przewodniczącego, rady gimnazjum, organu
 prowadzącego gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków Rady
 Pedagogicznej.
6. Przewodniczący   prowadzi    i   przygotowuje   zebrania  Rady
 Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
 jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
 Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej
 niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym,   ogólne  wnioski   wynikające
 ze   sprawowanego    nadzoru    pedagogicznego   oraz  informacje
 o działalności gimnazjum.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 a) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę
    gimnazjum,
 b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 c) podejmowanie   uchwał   w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów
    pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę
    Gimnazjum,
 d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,


                   75
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 e) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych gimnazjum.
 f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 g) przygotowanie projektu statutu gimnazjum i ewentualnych jego zmian,
 h) realizowanie statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania
   i opieki,
 i) uchwalenie szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu
   podręczników oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
   po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
   lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz szkolny zestaw programów,
 b) projekt planu finansowego gimnazjum,
 c) wnioski dyrektora gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
   nagród i innych wyróżnień,
 d) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom
   stałych   prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz
   dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 e) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do funkcji kierowniczych
   w gimnazjum.
10.  Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych
   z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
   gimnazjum       niezwłocznie   zawiadamia    organ   prowadzący
   gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
   sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
   prowadzącym gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
   niezgodności      z  przepisami    prawa.  Rozstrzygnięcie  organu
   sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
11.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo
   jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Gimnazjum.
12.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie
   nauczyciela ze stanowiska dyrektora gimnazjum lub z innego
   stanowiska kierowniczego w gimnazjum.
                      76
        Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
13.   W przypadku określonym w punkcie 12, organ uprawniony
     do  odwołania  jest  obowiązany   przeprowadzić  postępowanie
     wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
     w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
14.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością
     głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
15.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania
     Rady Pedagogicznej są protokołowane.
16.   Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych
     na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro
     osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
     pracowników w gimnazjum.                Rada Gimnazjum

                    § 31


1. W gimnazjum może działać Rada Gimnazjum.
2. W skład Rady Gimnazjum wchodzą, w równej liczbie:
   a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
   b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
   c) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
3. W   gimnazjum   udział  uczniów  w  Radzie  Gimnazjum  nie  jest
   obowiązkowy.
4. Rada Gimnazjum powinna liczyć co najmniej 6 osób.
5. Wybory członków Rady Gimnazjum spośród nauczycieli, rodziców
   i uczniów odbywają się w głosowaniu tajnym.
6. Kandydaci na członków Rady Gimnazjum muszą wyrazić pisemną
   zgodą na kandydowanie.
7. Do Rady Gimnazjum wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali
   największą liczbę głosów.
                     77
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
8. Przy  równej   liczbie  uzyskanych    głosów   zarządza  się  ponowne
 głosowanie.
9. Kadencja Rady Gimnazjum trwa 3 lata.
10.  Rada Gimnazjum uchwala regulamin swojej działalności oraz
   wybiera    przewodniczącego.     Zebrania   Rady  Gimnazjum    są
   protokołowane.
11.  Powstanie    Rady   Gimnazjum    organizuje  dyrektor   gimnazjum
   na łączny wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
12.  Rada    Gimnazjum     uczestniczy     w  rozwiązywaniu    spraw
   wewnętrznych gimnazjum, a także:
   a) uchwala statut gimnazjum,
   b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków
       specjalnych gimnazjum i opiniuje plan finansowy gimnazjum,
   c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
       gimnazjum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności
       gimnazjum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego
       w gimnazjum, wnioski te mają dla organu prowadzącego charakter
       wiążący,
   d) opiniuje plan pracy gimnazjum, projekty innowacji i eksperymentów
       pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla gimnazjum,
   e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan gimnazjum i występuje
       z wnioskami do     dyrektora gimnazjum, organu prowadzącego
       gimnazjum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności
       w   sprawach  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  i  przedmiotów
       nadobowiązkowych,
   f) w celu wsparcia działalności statutowych gimnazjum rada gimnazjum
       może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych
     źródeł,
   g) zasady wydatkowania funduszy Rady Gimnazjum określa regulamin
       Rady Gimnazjum.
13.  Do   czasu   utworzenia   Rady   Gimnazjum,   zadania   wykonuje
   Rada Pedagogiczna.
                     78
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
14.  Przed  wykonaniem    zadań,  o których      mowa  w  punkcie   12,
    Rada   Pedagogiczna    jest    zobowiązana     zasięgnąć    opinii
    przedstawicieli rodziców i uczniów.                 Rada Rodziców

                     § 32


1. W  gimnazjum    działa  Rada   Rodziców    stanowiąca    reprezentację
 rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
 oddziałowych,     wybranych   w   tajnych   wyborach   przez  zebranie
 rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
 przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
 szkolnym
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie
 może być sprzeczny ze statutem gimnazjum, określa m. in. zasady
 tworzenia tego organu.
5. Rada Rodziców:
     a) pobudza   i  organizuje  formy    aktywności  rodziców  na  rzecz
       wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,
     b) może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
       prowadzącego    szkołę   oraz    organu  sprawującego    nadzór
       pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
       szkoły,
     c) wspiera działalność statutową gimnazjum, gromadząc fundusze
       z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
     d) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
6. Do kompetencji rady rodziców, należy:
     a) uchwalanie    w  porozumieniu   z  radą  pedagogiczną  programu
       wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania                      79
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
        o  charakterze  wychowawczym       skierowane   do   uczniów,
        realizowanego   przez     nauczycieli,   programu    profilaktyki
        dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
        danego  środowiska   i  działania  o  charakterze  profilaktycznym
        skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; Jeżeli rada rodziców
        w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
        porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie danego programu,
        program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
        sprawującym   nadzór    pedagogiczny.   Program   ustalony  przez
        dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
        radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
      b) opiniowanie  programu    i harmonogramu poprawy efektywności
        kształcenia lub wychowania szkoły.
7. Jeżeli  Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
  szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie
  programu wychowawczego i profilaktycznego, program ten ustala
  dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
  pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje
  od czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z
  radą rodziców.               Samorząd Uczniowski

                      § 33


 1. Postanowienia ogólne
  a) Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemu oświaty,
    statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  b) Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach.
  c)  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  d) Opiekunowie Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej maja prawo veta
    w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli:                       80
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   - są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem ;
   - są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi;
   - nie służą dobru uczniów;
   - są przeciwne prawom ucznia;


2. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
 a) Samorząd jest przedstawicielem      społeczności uczniowskiej . Ma prawo
   do    przedstawiania  organom  szkoły   opinii  we   wszystkich  sprawach
   dotyczących uczniów.
 b) Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych
   wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
 c) Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich
   obowiązków.
 d) Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez :
   –  organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;
   –  organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych ,
     festynów.
   –  redagowanie gazetki szkolnej;
   –  przygotowanie i emitowanie audycji za pomocą szkolnego radiowęzła;
   –  inicjowanie  i  organizowanie  prac  na   rzecz  szkoły  i  środowiska
     lokalnego;
   –  organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalno-
     oświatowe;
 e) Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

3 . Organy Samorządu Uczniowskiego

 a) Organami Samorządu Uczniowskiego są:
     -  Rady klasowe – liczące po trzy osoby.
     - Zarząd Samorządu Uczniowskiego liczący tylu uczniów ile jest
        oddziałów w szkole i nazywany jest dalej Samorządem Uczniowskim.

4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 a) Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.                     81
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych
   przez ogół uczniów danej klasy.
 c) Wybory zarządu są powszechne , równe i tajne.
 d) Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez rady klasowe.
 e) Rady klasowe ustalają tryb, termin i zasady przeprowadzania wyborów
   przedstawiciela do zarządu.
 f) W skład komisji    wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca
   do zarządu.
 g) Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, i trzech zastępców
   na poziomach klas I,II,III, sekretarza, skarbnika i  przewodniczących
   sekcji.
 h) Kadencja zarządu trwa dwa lata.
 i) We wrześniu przeprowadzane są wybory uzupełniające wśród uczniów klas
  pierwszych i w razie potrzeby w innych klasach.

5. Posiedzenia zarządu

  a) Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
   zgodnie z harmonogramem pracy zarządu.
 b) Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zarządu
   zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków zarządu co najmniej 3
   dni przed terminem spotkania.
   W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać
   posiedzenie w trybie pilnym, bez przestrzegania w/w terminu.
 c) Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie
   z inicjatywy  1/3 członków zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły,
   rady pedagogicznej, rady rodziców.
 d) Posiedzenia zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.
 e) W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor
   szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub
   na wniosek zarządu.
 f) Posiedzenia zarządu są ważne , o ile obecnych jest co najmniej połowa
   członków zarządu.
                    82
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
6. Kompetencje władz zarządu

 a) Przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu, prowadzi posiedzenia
   i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
 b) Zastępca   przejmuje  obowiązki     przewodniczącego    w   czasie   jego
   nieobecności..
 c) Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację zarządu.
 d) Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem
   zarządu.
 e) Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:
   -  reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły;
   -  czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów;
   -  organizuje  współdziałanie  Samorządu      z  samorządami  klasowymi
     i organizacjami działającymi w szkole;
   -  zwoływanie i przewodniczenie w zebraniu zarządu
  f) Sekcje Samorządu są organami przy pomocy których samorząd realizuje
     statutowe zadania.
     Do zadań sekcji należy:
       - organizowanie działalności , do której została powołana;
       - współdziałanie z nauczycielami przedmiotów będących w sferze
        zainteresowania sekcji;
  g) Pracę sekcji organizuje przewodniczący wybierany za składu osobowego
     Rady Samorządu;
     - wyjątek stanowi redaktor naczelny szkolnej gazetki


 7. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego
     a) Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata . Każdego roku odbywają
       się wybory uzupełniające.
     b) Uchwały  Rady  ,  opinie   ,  wnioski    podejmowane  są   zwykle
       większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
       Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
     c) Rada Samorządu obraduje na zebraniach         zwoływanych w miarę
       potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.                     83
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    d) Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach zarządu          i innych
      organów Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć          z głosem
      doradczym zaproszeni goście .
    e) Organy Samorządu zobowiązane        są do składania sprawozdań
      ze swojej działalności na ogólnym zebrania uczniów.

     8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego i jego zadania

    a) Opiekunem Samorządu jest nauczycielem wybranym przez           Radę
      Pedagogiczną . Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię Rady
      Samorządu.
    b) Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu , doradza
      i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
    c) Opiekun   pośredniczy   w  rozstrzyganiu   konfliktów  na  różnych
      płaszczyznach.
    d) Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą
      Pedagogiczną i Rada Rodziców.

 9. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

    a) Samorząd ma prawo do :
        -  realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
        -  współdziałania  w    organizowaniu  imprez   i  wycieczek
           szkolnych;
        -   uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
    b) Samorząd ma obowiązek :
        - współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom
          należytych warunków do nauki i pracy;
        - uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
          i nauczycielami;
        - występowanie w obronie praw uczniów;


10. Przepisy końcowe:
    a) Samorząd    Uczniowski    ma   obowiązek   dokumentować    swoją
      działalność.                      84
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
     b) Prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady samorządu.
     c) Sporządza sprawozdania z rocznej działalności.
     d) Sporządza plany pracy na rok szkolny.
     e) Sprawy   wymagające    współdziałania   innych  organów   szkoły
      z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale stron
      zainteresowanych.
     f) Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być tego
      pozytywnie negatywnie oceniani.
     g) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
     Zasady     współdziałania organów gimnazjum

                     § 34


 1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach
  kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich
  istotnych problemów gimnazjum.
 2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor
  gimnazjum, który:
     a) zapewnia   każdemu   z  nich  możliwość   swobodnego   działania
      i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
     b) umożliwia    rozwiązywanie    sytuacji  konfliktowych    wewnątrz
      gimnazjum,
     c) zapewnia    bieżącą  wymianę    informacji  pomiędzy   organami
      gimnazjum    o  planowanych    i  podejmowanych     działaniach
      i decyzjach,
     d) organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum.
 3. W  przypadku    wytworzenia   się  sytuacji   konfliktowej  między
  organami gimnazjum lub wewnątrz niego, dyrektor gimnazjum jest
  zobowiązany do:
     a) zbadania przyczyny konfliktu,


                     85
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    b) wydania     w  ciągu   7    dni  decyzji   rozwiązującej  konflikt
       i    powiadomieniu  o  niej   przewodniczących   organów   będących
       stronami.
 4. Spory    pomiędzy    dyrektorem      gimnazjum    a  innymi  organami
   gimnazjum rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ
   prowadzący      gimnazjum      albo    organ    sprawujący    nadzór
   pedagogiczny.
            Kadra Kierownicza gimnazjum

                      § 35

1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli gimnazjum
 liczy nie mniej niż 12 oddziałów.
2. Dyrektor gimnazjum - za zgodą organu prowadzącego może tworzyć
 dodatkowe      stanowiska    wicedyrektorów       lub  inne   stanowiska
 kierownicze.
3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania
 zgodnie    z  ustalonym   przez    dyrektora   gimnazjum     przydziałem
 kompetencji.
4. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora gimnazjum określają
 odrębne przepisy.
                     Rozdział 5

              Organizacja gimnazjum

           Organizacja nauczania i wychowania

                      § 36
                        86
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
1. Terminy     rozpoczynania     i    kończenia    zajęć    dydaktyczno-
 wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
 określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym
 roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany
 przez   dyrektora     gimnazjum    z  uwzględnieniem    szkolnego  planu
 nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny
 gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do 30 maja
 danego roku.
3. W   arkuszu   organizacji    zamieszcza    się  w  szczególności:   liczbę
 pracowników      gimnazjum    (w    tym  pracowników     zajmujących
 stanowiska kierownicze), ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
 i pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
 organ prowadzący gimnazjum.
4. Na   podstawie     zatwierdzonego     arkusza  organizacji    gimnazjum
 dyrektor   gimnazjum,     z  uwzględnieniem     zasad  ochrony  zdrowia
 i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację stałych,
 obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Zasady organizowania indywidualnego programu lub toku nauki:
 a) uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie
    jednego,   kilku  lub  wszystkich   obowiązujących   zajęć  edukacyjnych,
    przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według
    programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań, możliwości
    edukacyjnych,
 b) uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu
    innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie
    jednego,   kilku  lub  wszystkich   obowiązujących   zajęć  edukacyjnych,
    przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy,
 c) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu
    jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej
    klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
    szkolnego,
                       87
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 d) indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania
   objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego
   programu nauki, o który mowa w i)
 e) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po
   upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach
   – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 f) Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok
   nauki mogą wystąpić:
 - uczeń (za zgodą prawnych opiekunów)
 - rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia
 - wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których
   dotyczy wniosek (za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów)
 g) Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy
   klasy.
 h) Wychowawca      klasy  dołącza  do  wniosku  opinię  o  predyspozycjach,
   możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać
   informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 i) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek
   o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje
   indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki
   opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 j) Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych
   wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla
   danej klasy.
 k) W  pracy  nad   indywidualnym   programem   nauki  może  uczestniczyć
   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia,
   nauczyciel   doradca    metodyczny,   psycholog,  pedagog   zatrudniony
   w szkole oraz zainteresowany uczeń
 l) Dyrektor po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki,
   zasięga   opinii   rady  pedagogicznej  oraz  opinii  publicznej  poradni
   psychologiczno-pedagogicznej
                       88
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 m) Dyrektor   szkoły  zezwala  na  indywidualny  program  lub  tok  nauki
   w przypadku pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
   nad szkołą
 n) Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny
 o) W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować
   indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora
   szkoły, do której został przyjęty
 p) Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub
   tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego
   obowiązków
 q) Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane
   zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej,
   w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego
   stopnia albo realizować     program w całości lub w części we własnym
   zakresie
 r) Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może
   sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym
   programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może
   – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia –
   dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych
   potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych
   wynikających z podstawy programowej
 s) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny
   program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w
   przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
   promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i
   sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący
   indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie        egzaminu
   klasyfikacyjnego
6. Zasady organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
 przez gimnazjum, uwzględniające wprowadzania nowych rozwiązań
 programowych,      organizacyjnych    i  metodycznych   w   zakresie
                      89
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej określają
 odrębne przepisy.
7. Zasady  organizowania    -  przeprowadzania     konkursów,     turniejów
 i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady służą
 odkrywaniu i rozwijaniu      uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego
 myślenia,   wspomaganiu     zdolności    stosowania    zdobytej   wiedzy
 w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów
 do  nauki  w  szkołach   ponad   gimnazjalnych,      określają   odrębne
 przepisy.
8. Zasady   organizowania     nauczania    indywidualnego     dla  uczniów
 z  dysfunkcją  narządu   ruchu   uniemożliwiającą      lub  utrudniającą
 uczęszczanie do gimnazjum, przewlekle chorym i innym stale lub
 okresowo    niezdolnym   do   nauki   i  wychowania     w   warunkach
 szkolnych:
 a) indywidualne nauczanie młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub
    znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się na okres
    określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania,
 b) indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający
    realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych
    form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o
    potrzebie indywidualnego nauczania.
 c) Indywidualne   nauczanie    prowadzone    jest  przez  jednego   lub  kilku
    nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć
    indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez
    dyrektora szkoły
 d) W   uzasadnionych   przypadkach    dyrektor   szkoły   może   powierzyć
    prowadzenie    indywidualnego    nauczania    ucznia    nauczycielowi
    zatrudnionemu w innej szkole lub placówce
 e) Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu
    pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku
    szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
 f) Zajęcia   indywidualnego    nauczania    są   dokumentowane     zgodnie
    z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania


                      90
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 g) W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające
   z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia
   edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu
   szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia
 h) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych
   bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 godzin
 i) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w
   ciągu co najmniej 3 dni.
 j) Dyrektor   szkoły,  na  wniosek      nauczyciela   prowadzącego    zajęcia
   indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji
   niektórych   treści  nauczania      objętych   obowiązkowymi   zajęciami
   edukacyjnymi,   stosownie    do    możliwości   psychofizycznych   ucznia
   i warunków organizacyjnych nauczania
 k) W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym
   nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor
   szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia
   uczniów   organizuje    im     uczestniczenie     w  życiu    szkoły
   (np. w uroczystościach okolicznościowych)
9. Gimnazjum    może    organizować      oddziały   integracyjne   w   celu
 umożliwienia     uczniom    niepełnosprawnym         zdobycia    wiedzy
 i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach gimnazjum.
 Zasady   tworzenia    oddziałów     integracyjnych,    określają  odrębne
 przepisy.
10.     Gimnazjum organizuje realizację ścieżek edukacyjnych w
 postaci
   odrębnych zajęć lub w ramach nauczania przedmiotów.
11.     Gimnazjum     może    organizować      oddziały  sportowe    na
 podstawie
   odrębnych przepisów.
12.     W gimnazjum mogą działać stowarzyszenia, organizacje
   młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe , których               zasady
   działalności określają odrębne przepisy.
                        91
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
13.     Zasady   organizowania       -  przeprowadzania        egzaminów
   gimnazjalnych w trzeciej klasie gimnazjum, określają odrębne
   przepisy.
14.     Zasady organizowania       nauczania religii lub etyki, określają
   odrębne przepisy.
   a) W zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice
       w formie oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując dziecko
       do gimnazjum.
   b) W  przypadku  uczniów   nie  biorących    udziału   w  tych  zajęciach,
       oświadczenie, o którym mowa wyżej może być złożone w innym
       terminie do dyrektora gimnazjum lub wychowawcy klasy.
   c) Oświadczenie,  o  którym   mowa     wyżej  nie  musi być     ponawiane
       w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione w
     każdym
       czasie.
15.     W gimnazjum za zgodą organu prowadzącego gimnazjum,
 mogą
   być tworzone oddziały dwujęzyczne w których nauczanie jest
   prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku
   nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie
   w  oddziałach   dwujęzycznych        odbywa     się    na  warunkach
   określonych odrębnych przepisów.
16.     Zasady   organizowania      oddziałów     dwujęzycznych      dla
 mniejszości
   narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.


17.     Organizacja zastępstw:
   a) w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela (dłuższej niż tydzień),
       zastępstwa  realizuje  nauczyciel    posiadający     kwalifikacje  do
     nauczania
       danego przedmiotu
   b) w przypadku krótkiej nieobecności nauczyciela, zastępstwo realizuje
       nauczyciel uczący w danej klasie,


                       92
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   c) z reguły pierwsza i ostatnia lekcja zostaje odwołana,
   d) w   przypadku  nieobecności   nauczyciela  uczącego    języka  obcego
       w klasie, gdzie obowiązuje podział na grupy, dopuszcza się łączenie
       grup
   e) nauczyciel realizujący zastępstwo przejmuje również dyżur nieobecnego
       nauczyciela (po zastępstwie) z wyłączeniem sytuacji, gdy nauczyciel
       zastępujący ma przydzielony w tym czasie własny dyżur
18.  Organizacja wycieczek szkolnych:
   a)  Działalność  w  zakresie  krajoznawstwa  i  turystyki  może  być
      organizowana    w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
      pozaszkolnych.
   b)   Działalność ta obejmuje następujące formy:
       - wycieczki przedmiotowe- w ramach danych zajęć edukacyjnych
       - wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga
        od uczestników specjalistycznych umiejętności
       - imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej: rajdy piesze, rajdy
        rowerowe
       - imprezy wyjazdowe-zielone szkoły
   c)  Organizacja wycieczki i program powinny być dostosowane do wieku,
      potrzeb i zainteresowań uczniów.
   d) Obowiązkiem    organizatora   jest  sprawdzenie  stanu   zdrowia  przy
      współudziale pielęgniarki szkolnej.
   e) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału
      uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
   f) Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań, mogą brać
      udział w wycieczkach i imprezach, pod warunkiem, ze organizator
      w porozumieniu z prawnym opiekunem ucznia, będzie mógł zapewnić
      warunki  odpowiednie   do  specyficznych    potrzeb   wynikających
      z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wskazane jest, aby opiekun
      prawny ucznia niepełnosprawnego był jednym z opiekunów wycieczki.
   g) Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą być zapoznania przez organizatora
      z celem, trasa, harmonogramem i regulaminem zachowania uczniów
      podczas wycieczki.


                      93
    Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
  h) Program wycieczki, listę uczestników nazwiska opiekunów zatwierdza
    dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
  i) Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej
    opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
  j) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów są: kierownik
    wycieczki i opiekunowie – opieka ma charakter ciągły.
  k) Miejsce zbiórki uczniów wyznacza kierownik wycieczki. Jeśli wycieczka
    kończy się po godzinie 21.00 uczniowie udają się do domu pod opieka
    rodziców.
  l) Udział  uczniów   wycieczce  wymaga  pisemnej   zgody  rodziców
    lub opiekunów prawnych.
  m) Opiekun prawny zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów
    przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania,
    przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
  n) Organizator wycieczki powinien zostawić w szkole numer telefonu
    komórkowego.
  o) Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
  p) Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem
    od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  q) Dokumentacja wycieczki zawiera:
    - kartę wycieczki
    - listę uczestników
  r) Dokumentacja wycieczki powinna być zatwierdzona przez dyrektora
    szkoły na 3 dni przed jej rozpoczęciem.
  s) Szkoła może organizować wyjazdy zagraniczne
  t) Zgoda na ich zorganizowanie wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu
    organu prowadzącego organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
               Organizacja opieki

                  § 37

                  94
    Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________


 1. Zasady   sprawowania    opieki   nad   uczniami      przebywającymi
  w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
  są następujące:
    a) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane
     przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką
     pracowników pedagogicznych.
    b) Uczeń nie może samowolnie opuścić terenu szkoły zarówno w czasie
     lekcji, jak i przerw.
    c) pracownicy,  o  których   mowa   w    pkt a)  są  zobowiązani  do:
     -  przestrzegania   zasad  bezpieczeństwa      uczniów  na  każdych
       prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów
       pozostawiać bez opieki


     -  pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg
        harmonogramu    opracowanego     przez    dyrekcję  gimnazjum,
     -  wprowadzania    uczniów   do  sal-pracowni     i  przestrzegania
       regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,
     -  sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie
       tam porządku,


    d) w pracowniach o zwiększonym zagrożeniu (fizyka, chemia, technika,
     informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni
     i na początku roku zapoznaje z nim uczniów,
    e) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia
     sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
     dba  o  dobrą  organizację    zajęć  i  zdyscyplinowanie    uczniów,
     dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych
     uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,
    f) w razie zaistnienia wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub
     podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
     pracownicy lub uczniowie, którzy byli jego świadkami natychmiast
                     95
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
       zawiadamiają o nim dyrektora gimnazjum, pracownika służby
       bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy,
     g) dyrektor gimnazjum zapewnia natychmiastową pomoc lekarską
       i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
2. Szczegółowe    zasady   przebywania     na   terenie  gimnazjum   oraz
 postępowania      w   przypadku     zagrożenia       bezpieczeństwa
 (oraz   postępowania w sprawach wypadków uczniów) określają
 regulaminy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisy
 przeciwpożarowe.
3. Gimnazjum powierza opiekę nad uczniami przebywającymi:
 a) na  zajęciach  obowiązkowych,    nadobowiązkowych     i   pozalekcyjnych
   nauczycielowi    zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi
   zastępującemu.
 b) na   przerwach    międzylekcyjnych    nauczycielowi    pełniącemu  dyżur
   w wyznaczonym sektorze.
4. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum,
 w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum:
     a) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza
       wyjście dyrektorowi gimnazjum i wpisuje się do "Księgi wyjść"
       podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania,
     b) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie
       korzysta z publicznych środków lokomocji,
     c) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to
       impreza turystyki kwalifikowanej, nad 15 uczniami przy wyjściu
       (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły lub jeśli
       przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
     d) na  udział w   wycieczce  organizowanej    poza   granicami gminy
       nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
     e) wszystkie    wycieczki   zamiejscowe     wymagają    wypełnienia
       "Karty wycieczki",
     f) nie  wolno   organizować    wycieczek  plenerowych   gdy  panują
       niekorzystne warunki atmosferyczne,
                      96
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    g) kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być
      nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum, osoba
      pełnoletnia  będąca   instruktorem    harcerskim  albo   posiadająca
      uprawnienia   przewodnika      turystycznego,  przewodnika    lub
      instruktora  turystyki     kwalifikowanej,  organizatora   turystyki,
      instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
      kierowników wycieczek szkolnych.
5. Organizacja i zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie
 gimnazjum:
    a) nauczyciele  pełnią  dyżury    według  ustalonego  harmonogramu
      dyżurów,
    b) każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się harmonogramem
      dyżurów
    c) harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju
      nauczycielskim, niskim parterze, I i II piętrze oraz obiekcie
      sportowym.
    d) dyżury   pełnione   są    od  godz. 7.40  do  zakończenia   zajęć
      w gimnazjum i podczas przerw międzylekcyjnych,
    e) nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkolnych, stołówce,
      w razie potrzeby przed budynkiem szkoły oraz w okresie wiosenno –
      jesiennym na tarasie gimnazjum
    f) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają
      obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom
      na korytarzach, w sanitariatach i szatni,
    g) konieczność  zejścia    z  dyżuru  nauczyciel  zgłasza   wcześniej
      dyrektorowi gimnazjum,
    h) nauczyciel, który opuści dyżur bez usprawiedliwienia otrzyma
      upomnienie
    i) dyżur za nieobecnego nauczyciela pełni nauczyciel, który realizuje
      zastępstwo (po zastępstwie). Jeżeli jest to niemożliwe, dyżur pełni
      nauczyciel dyżurny „partner” obejmując dyżurem większy teren przy
      czym nauczyciel „partner” oznacza drugą osobę dyżurującą według
      harmonogramu na danym korytarzu


                      97
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
6. Gimnazjum   sprawuje    również    opiekę  nad  uczniami   podczas
 uroczystości szkolnych i środowiskowych, dyskotek.
7. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 na drogach publicznych gimnazjum:
 a) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich
   z przepisami ruchu drogowego,
 b) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu
   drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,
 c) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami
   ruchu drogowego.
8. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych
 gimnazjum zapewnia szczególną opiekę, w tym pomoc materialną.
9. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budżetu gminy
 określają odrębne przepisy.
10.  Uczniom   pozbawionym      całkowicie  lub  częściowo   opieki
   rodzicielskiej,  a   także  uczniom   niedostosowanym     społecznie
   organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych
   w przepisach o pomocy społecznej.
11.  Gimnazjum organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami, której
   zasady określają odrębne przepisy.
12.  Gimnazjum może organizować świetlicę          dla uczniów, którzy
   muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy
   ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów
   do gimnazjum. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach
   wychowawczych, przy czym liczba uczniów w grupie nie powinna
   przekraczać 25.
13.  Nauczycielom    i  pracownikom    nie  będących  nauczycielami
   oraz emerytom (-byłym pracownikom szkoły) będącym w trudnych
   warunkach rodzinnych lub losowych dyrektor gimnazjum zapewnia
   szczególną opiekę socjalną (w tym pomoc materialną).
14.  Formy  pomocy     socjalnej  świadczonej  ze  środków  Funduszu
   Socjalnego  gimnazjum     i  Funduszu   Zdrowotnego   gimnazjum
   określają odrębne przepisy.


                     98
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
        i współdziałania z poradniami

                   § 38


1. W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności
 uczenia   się,  w  szczególności  poprzez  korygowanie     odchyleń
 od  normy,  wyrównanie   i  korygowanie   braków   w    opanowaniu
 programu    nauczania  oraz  eliminowanie   przyczyn   i  przejawów
 zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, gimnazjum organizuje pomoc
 psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc   psychologiczno-pedagogiczna     może  być    udzielana  jest
 na wniosek ucznia nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego
 i  nauczyciela  prowadzącego   zajęcia  specjalistyczne,    pedagoga,
 psychologa,    rodziców    (opiekunów     prawnych),     poradni
 psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3. Pomoc   psychologiczno-pedagogiczną     może   być    organizowana
 w formie:
 a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 b) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
    socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 c) klas wyrównawczych,
 d) klas terapeutycznych,
 e) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
 f) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 g) porad dla uczniów,
 h) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
                   99
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami
 specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie
 wyrównawczej lub w klasie terapeutycznej wymaga zgody rodziców.
5. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla
 rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb , pedagog,
 psycholog,    nauczyciel   posiadający   przygotowanie       w  zakresie
 logopedii lub      logopedii szkolnej oraz    inni nauczyciele posiadający
 przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
6. Pomoc     psychologiczno-pedagogiczną          organizuje     dyrektor
 gimnazjum.
7. W  celu   realizacji  zadań  związanych    z  pomocą    psychologiczno-
 pedagogiczną gimnazjum współpracuje z:
 a) rodzicami,
 b) nauczycielami i innymi pracownikami gimnazjum,
 c) poradniami psychologicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
 d) innymi szkołami
 e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i      młodzieży.
8. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne
 i nieodpłatne.
9. Gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 w zakresie:
 a) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności
    uczenia   się,  nabywania  i  rozwijania    umiejętności   negocjacyjnego
    rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu
    komunikacji społecznej,
 b) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie
    pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   dzieciom    i  młodzieży  z  grup
    ryzyka,
 c) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 d) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
 e) pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kształcenia, zawodu i planowania
    kariery zawodowej,
                      100
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 f) prowadzenia    edukacji   prozdrowotnej      wśród    uczniów,    rodziców
   i nauczycieli,
 g) pomocy   rodzicom   i  nauczycielom    w   diagnozowaniu    i    rozwijaniu
   potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
10.  Gimnazjum     współpracuje     z    poradniami      specjalistycznymi
   prowadzącymi     działalność    ukierunkowaną         na  specyficzny,
   jednorodny    charakter   problemów,       z  uwzględnienie       potrzeb
   środowiska, a w szczególności w zakresie:
   a) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
   b) udzielania   pomocy   dzieciom     i   młodzieży    niepełnosprawnej
       lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
   c) udzielania pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu
       dojrzewania,
   d) udzielania   pomocy   uczniom    w    dokonywaniu    wyboru    kierunku
       kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
   e) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,
   f) profilaktyki  problemowej,   w    tym    profilaktyki   uzależnień    dzieci
       i młodzieży.
11.  Szczegółowe     zasady    udzielania       pomocy     psychologiczno
   -pedagogicznej regulują odrębne przepisy.   Organizacja doradztwa związanego z wyborem
          kierunku kształcenia

                    § 39

1. Gimnazjum   umożliwia    uczniom    dokonanie      świadomego      wyboru
 dalszego   kierunku   kształcenia,     zawodu     i  planowania      kariery
 zawodowej poprzez:
 a) organizowanie    warsztatów   zawodoznawczych        wspólnie    z  Poradnią
   Psychologiczno   Pedagogiczną   oraz    innymi   instytucjami świadczącymi
   poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży i rodzicom,
                     101
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) organizowanie wycieczek do szkół ponad gimnazjalnych podczas ich dni
    otwartych,
 c)    rodzice (opiekunowie prawni) uczniów nie zdecydowanych na wybór
    szkoły  ponad     gimnazjalnej    mogą  skorzystać  z  badań   w  Poradni
    Psychologiczno-Pedagogicznej        oraz  innych   instytucji  świadczących
    poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży,
 d) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,
 e) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponad
    gimnazjalnych,
 f) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze
    dalszej drogi   życiowej.         Organizacja współdziałania z rodzicami
            (opiekunami prawnymi)

                       § 40

1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów i nauczyciele współdziałają
 ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży
 zgodnie z założeniami programu wychowawczego w gimnazjum.
2. Gimnazjum organizuje zebrania dla wszystkich rodziców (prawnych
 opiekunów) uczniów co najmniej dwa razy w semestrze, na których:
 a) zaznajamia      z   celami   i   zadaniami   opiekuńczo-dydaktyczno-
    wychowawczymi,      statutem   gimnazjum,    programem   wychowawczym,
    programem profilaktyki,
 b) zaznajamia    z    przepisami    dotyczącymi   oceniania,   klasyfikowania
    i  promowania     uczniów   oraz  zasadach   przeprowadzania   egzaminów
    poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych, gimnazjalnych.
3. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców (prawnych
 opiekunów) uczniów, na których:
 a) rzetelnie informują rodzica (opiekuna prawnego) na temat dziecka, jego
    zachowania, postępów, przyczyn i trudności w nauce,
                         102
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) informują i udzielają porad       w sprawach     wychowania i dalszego
   kształcenia młodzieży.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
 a) rzetelnej informacji o realizowanych programach nauczania,
 b) opiniowania programu wychowawczego gimnazjum,
 c) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemie oceniania i statutem
   gimnazjum,
 d) informacji o postępach w nauce i trudnościach swojego dziecka,
 e) informacji o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej
   niedostatecznej na miesiąc przed semestrem (końcem roku) zakończenia
   zajęć dydaktycznych,
 f) informacji  o  przyznanych     dziecku  nagrodach  i  wyróżnieniach  oraz
   wymierzonych karach,
 g) wnioskowanie o indywidualny tok nauki,
 h) porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,
 i) włączanie się w sprawy życia klasy i gimnazjum,
 j) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat
   pracy gimnazjum.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązki:
 a) zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka do gimnazjum
   w celu realizacji obowiązku szkolnego, pisemnego usprawiedliwienia
   nieobecności   dziecka  w  gimnazjum    (lub  ustnego  po  uzgodnieniu
   z wychowawcą klasy) według zasad zawartych w § 41
 b) uczestnictwa w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę
   oraz  kontaktowania    się  w  sytuacjach  problemowych    na  wezwanie
   gimnazjum,
 c) ponoszenia    odpowiedzialności za szkody      spowodowane w gimnazjum
   przez swoje dzieci (w miarę swoich możliwości),
 d) zapisanie dziecka do gimnazjum, jeśli dziecko kończy szkołę podstawową,
 e) zapewnienie    dziecku  warunków     umożliwiających  przygotowanie   się
   do zajęć szkolnych,
 f) udzielanie  w  miarę   swoich   możliwości     pomocy  organizacyjnej
   i materialnej gimnazjum.


                       103
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________

       Zasady usprawiedliwiania nieobecności

                       § 41
1. Podstawą   sklasyfikowania      ucznia  jest  co   najmniej   50   %    obecności
  na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
2. W przypadku, gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej
  przedmiotów może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Jeżeli  nieobecności   są  nieusprawiedliwione      dyrektor  szkoły   ma   prawo
  odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny.
4. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu
  ucznia do szkoły.
5. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni
  rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę
  klasy.
6. W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym
  terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.
7. W  przypadku,   gdy  uczeń    ma   więcej    niż  20  godzin    nieobecności
  nieusprawiedliwionych      (lub  spóźnień)    otrzymuje    ocenę   z  zachowania
  o 1 stopień niższą.
8. Każde następne 10 godzin powoduje kolejne obniżanie oceny o 1 stopień.
9. Nieobecność i nie usprawiedliwienie powyżej 14 dni niezależnie od sankcji
  zawartych   w   statucie     powoduje     wdrożenie    procedur    związanych
  z wypełnianiem obowiązku szkolnego.
10.Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny
  być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia
  przez lekarza.
11.Rodzic  (opiekun  prawny)      może   zwolnić    pisemnie   ucznia   z  ćwiczeń
  na pojedynczej godzinie w uzasadnionych przypadkach nie częściej niż 3 razy
  w semestrze.
12.Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF.
  Zwolnienie z lekcji ucznia nie ćwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzi
                          104
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
  (opiekun  prawny)    poprosi  o  to  na  piśmie  z   klauzulą   „na  moją
  odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
13.Wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia,
  muszą zostać zaliczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego powrotu
  do szkoły, chyba, że zostaną poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem
  uczącym.
14.Brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku
  wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną.        Organizacja praktyk pedagogicznych

                      § 42

Gimnazjum   może  przyjmować    słuchaczy   zakładów    kształcenia  nauczycieli
oraz  studentów   szkół   wyższych   kształcących    nauczycieli  na   praktyki
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
dyrektorem gimnazjum lub - za jego zgodą -poszczególnymi nauczycielami,
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
        Podstawowa jednostka organizacyjna

                      § 43

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony
  z  uczniów,  którzy   w  jednorocznym     kursie    nauki  danego   roku
  szkolnego uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, określonych planem
  nauczania na danym etapie kształcenia i programem wybranym
  z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku
  szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego
  przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach gimnazjum ustala organ
  prowadzący na każdy rok szkolny.                      105
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach
 dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60
 minut,   zachowując  ogólny    tygodniowy    czas  zajęć   ustalony
 w tygodniowym rozkładzie.
4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych
 i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu
 nauczania   wynika  konieczność    prowadzenia  ćwiczeń    lub  zajęć
 laboratoryjnych.
5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
 i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz
 podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących
 powyżej 30 uczniów.
6. W  przypadkach   oddziałów  liczących   odpowiednio    mniej  niż  24
 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach
 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
 od 12 do 26 uczniów.
8. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup
 etnicznych określają odrębne przepisy.
       Podstawowe formy działalności dydaktyczno-
          wychowawczo-opiekuńczej

                   § 44

1. Podstawowymi    formami  działalności   dydaktyczno-wychowawczej
 gimnazjum, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
 a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 b) zajęcia edukacyjne fakultatywne,
 c) zajęcia   dydaktyczno-wyrównawczc    i  specjalistyczne   organizowane
    dla  uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające
                    106
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone
    także z udziałem  wolontariuszy,
 d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych             zajęć
 edukacyjnych   określa   tygodniowy  rozkład  zajęć    ustalony  przez
 dyrektora gimnazjum.
3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami
 rozwojowymi     mogą  być  organizowane    zajęcia    wyrównawcze
 i korekcyjne.
4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady
 udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów
 są organizowane indywidualnie dla każdego ucznia.
5. W  gimnazjum     mogą  być   realizowane   zajęcia    w  grupach
 międzyoddziałowych, a także poza gimnazjum, w szczególności
 podczas wycieczek, pobytu w zielonych gimnazjach i na obozach
 naukowych.
6. W   uzasadnionych    przypadkach   takich  jak    realizacja  zajęć
 dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich,
 eksperymentów      dydaktycznych    możliwe  jest    ustalenie  innej
 liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Ustala
 dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor
 gimnazjum    z   uwzględnieniem     potrzeb    i   zainteresowań
 oraz możliwości organizacyjnych gimnazjum.         Oddziały przysposabiające do pracy

                    § 45

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15
 roku życia nie rokuj ą ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być
 tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
                    107
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
2. Dyrektor  gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia,
  na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych
  opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
  uwzględniając   opinię  wydaną  przez  lekarza    oraz  opinię  poradni
  psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się
  zgodnie  z  podstawą     programową  kształcenia  ogólnego  w   formach
  dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem
  wybranych   treści  kształcenia  zawartych    w   podstawie  programowej
  w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być      organizowane w gimnazjum albo poza
  gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora           gimnazjum,
  w szczególności za     szkoła prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką
  kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.                Oddziały wyrównawcze

                     § 46

1. Objęcie ucznia zajęciami w klasie wyrównawczej wymaga zgody
  rodziców (opiekunów prawnych).
2. Klasy   wyrównawcze organizuje się w celu intensywnej pomocy
  edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających
  z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez
  uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu wiadomości
  i umiejętności.
3. Zajęcia w klasach wyrównawczych prowadzą nauczyciele właściwych
  zajęć edukacyjnych.
4. Nauczanie   w  klasach   wyrównawczych    prowadzone     jest  według
  obowiązujących       w   gimnazjum     programów      nauczania
  z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych
  potrzeb uczniów.


                      108
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
5. Liczba   uczniów    w  klasach  wyrównawczych     powinna    wynosić
 od 10 do 15.
6. W uzasadnionych przypadkach , za zgodą organu prowadzącego,
 w   ramach    posiadanych    środków,     liczba  uczniów   w   klasie
 wyrównawczej może być niższa od określonej w punkcie 5.
7. Klasy wyrównawcze organizuje się na początku roku szkolnego.
8. O objęciu ucznia nauką w klasie wyrównawczej decyduje dyrektor
 gimnazjum.
9. Udział ucznia tj. nauka w klasie wyrównawczej trwa do czasu
 zlikwidowania     opóźnień   w   uzyskaniu   osiągnięć  edukacyjnych
 wynikających     z  podstawy    programowej     dla  danego    etapu
 edukacyjnego     lub   złagodzenia   bądź  wyeliminowania    zaburzeń
 stanowiących powód objęcia ucznia powyższą forma pomocy.
10.  O zakończeniu udzielania uczniowi pomocy w formie nauki w
 klasie
    wyrównawczej     decyduje   dyrektor    gimnazjum   na    wniosek
    wychowawcy klasy.   Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem

                      § 47

1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następujące
 pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem:
 a) sale lekcyjne, w tym pracownie specjalistyczne do informatyki, chemii,
    fizyki, biologii, geografii,
 b) bibliotekę z czytelnią i pracownią multimedialną
 c) pokój nauczycielski,
 d) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 e) gabinet terapii pedagogicznej,
 f) sklepik szkolny,
 g) gabinet pielęgniarki szkolnej,
 h) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,


                      109
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 i) archiwum,
 j) szatnie


                Biblioteka szkolna

                    § 48


1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią i pracownią
 multimedialną.    Jest  to  miejsce   służące   realizacji   potrzeb
 i  zainteresowań    uczniów,  zadań    dydaktyczno-wychowawczych
 gimnazjum,      doskonaleniu   warsztatu      pracy   nauczyciela,
 popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych
 opiekunów) uczniów oraz w miarę możliwości wiedzy o mieście
 i regionie.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
 gimnazjum, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, a także inne
 osoby za zgodą dyrektora gimnazjum.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 b) korzystanie z zasobów w czytelni i wypożyczanie ich poza czytelnię,
 c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystanie
   informacji z różnych źródeł,
 d) tworzenie    warunków  do  efektywnego  posługiwania   się  technologią
   informatyczną,
 e) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 f) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 g) tworzenie prac w edytorach tekstów oraz ich wydruk,
 h) przygotowywanie projektów multimedialnych,
 i) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
   i społeczną.


4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora
 gimnazjum do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić


                    110
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
 zakończeniu.
5. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego określa oddzielny
  regulamin.
                  Rozdział 6

            Pracownicy gimnazjum

                   § 49


1. W  gimnazjum   zatrudnia   się  nauczycieli  oraz  pracowników
 ekonomiczno-administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają
 odrębne przepisy.
3. W gimnazjum mogą działać związki zawodowe, których zasady
 działania określają odrębne od przepisy.               Wicedyrektor

                   § 50

 1. W gimnazjum tworzy się stanowiska wicedyrektorów i inne
    stanowiska kierownicze. Osoby, którym powierzono te stanowiska
    wykonują  swe   zadania    zgodnie  z  ustalonym    podziałem
    kompetencji i szczegółowym przydziałem czynności.
 2. Kompetencje wicedyrektorów:
     a) układanie podziału godzin,
     b) sporządzanie rocznego planu hospitacji na I i II semestr,
     c) hospitowanie zajęć dydaktycznych nauczycieli,
     d) kontrolowanie dyżurów nauczycielskich na przerwach,                   111
    Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
    e) kontrola bieżących dokumentów (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen,
     rozkłady materiałów, konspekty),
    f) ustalenie doraźnych zastępstw za nauczycieli będących na L-4,
    g) wykonywanie    rocznego  planu   uroczystości   szkolnych   oraz
     nadzorowanie przygotowań do tych imprez,
    h) przydział   opieki  nad   terenami   zielonymi   wokół   szkoły
     dla poszczególnych klas oraz nadzorowanie wykonania zleconych
     prac porządkowych na tych terenach,
    i) nadzorowanie zajęć wyrównawczych,
    j) odpowiedzialność    za   comiesięczne    wykazywanie     godzin
     nadliczbowych, dodatków za wychowawstwa,
    k) pełnienie obowiązków dyrektora w czasie nieobecności dyrektora
     szkoły,
    l) nadzorowanie pracy biblioteki i świetlicy szkolnej,
    m) nadzorowanie pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz opieka
     nad obiektami sportowymi,
    n) nadzorowanie zajęć pozalekcyjnych,
    o) poprawianie na bieżąco dokumentacji zastępstw,
    p) prowadzenie dyżurów w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych
     i letnich wg odrębnych ustaleń.
 3. Wicedyrektora    powołuje    i   odwołuje     dyrektor    szkoły
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz
  Rady Pedagogicznej.
 4. Stanowiska    wicedyrektorów     tworzy  się  z   uwzględnieniem
  następujących zasad:
    a) jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12
     oddziałów,
    b) za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek dyrektora
     szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć
     dodatkowe   stanowiska  wicedyrektorów    lub  inne   stanowiska
     kierownicze, np. wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych,
     kierownik świetlicy, itp.
                    112
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________


                   Nauczyciel

                    § 51

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
 i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską
 o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem
 godności osobistej ucznia.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
 i  jest  odpowiedzialny   za  jakość    pracy  oraz    bezpieczeństwo
 powierzonych jego opiece uczniów.
3. Nauczyciel w szczególności:
 a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych
   klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele gimnazjum
   ustalone w programie gimnazjum i planie pracy gimnazjum,
 b) wzbogaca   własny  warsztat    pracy  przedmiotowej  i  wychowawczej,
   wnioskuje o jego modernizację do dyrektora gimnazjum,
 c) wspiera   swoją   postawą   i   działaniami  pedagogicznymi   rozwój
   psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 d) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w gimnazjum w oparciu
   o rozpoznane potrzeby uczniów,
 e) ocenia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (w tym zgodnie
   z przedmiotowym systemem oceniania z danych zajęć edukacyjnych),
 f) informuje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, Radę Pedagogiczną
   o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
 g) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy
   merytorycznej,
 h) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
4. Nauczyciel ma prawo do:
 a) decydowania w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form
   organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu
   swojego przedmiotu,


                      113
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 b) decydowania   o  treści  programu    koła  zainteresowań   lub  zespołu
   w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim,
5. Nauczyciel odpowiada za:
 a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,
 b) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków
   dydaktycznych,
 c) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
   na zajęciach edukacyjnych w gimnazjum, pozaszkolnych i w czasie
   pełnionych dyżurów,
 d) nieprzestrzeganie     procedury     postępowania     przy   zaistnieniu
   nieszczęśliwego wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,
 e) zniszczenie  lub  utratę  składników   majątku  wyposażenia    gimnazjum
   przydzielonych    mu  przez  dyrektora     gimnazjum,   a  wynikających
   z nieporządku, braku nadzoru i braku zabezpieczenia,
 f) prawidłowo prowadzoną dokumentację przebiegu nauczania, wychowania
   i opieki.             Nauczyciel wychowawca
                    § 52


1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla  zapewnienia   ciągłości  i  skuteczności    pracy   wychowawczej
 wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem
 w ciągu całego etapu edukacyjnego w gimnazjum.
3. Formy  spełniania   zadań  nauczyciela    wychowawcy      powinny  być
 dostosowane   do   wieku   uczniów,    ich  potrzeb   oraz  warunków
 środowiskowych gimnazjum i wynikać z programu wychowawczego
 gimnazjum, a w szczególności:
 a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia
   się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,                      114
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) podejmowanie     działań   umożliwiających      rozwiązywanie     konfliktów
   w  zespole    uczniów  oraz    pomiędzy    uczniami   a  innymi    członkami
   społeczności gimnazjum.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 b) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi):
     -   różne   formy   życia   zespołowego,     rozwijającego     jednostki
        i integrującego zespół uczniowski,
     -  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
        wychowawcy
 c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
   wobec   tych,  którym   potrzebna    jest  indywidualna   opieka   (dotyczy
   to zarówno uczniów szczególni uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami
   i niepowodzeniami),
 d) utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, w celu:
     -  poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ich dzieci,
     -  współdziałania   z   rodzicami,     tzn.  okazywania    im   pomocy
        w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywaniu
        od nich pomocy w swoich działaniach.
5. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece
 wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale,
 zwanemu dalej „wychowawcą".
6. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
 wychowawca      winien  prowadzić     swój   oddział    przez  cały   etap
 edukacyjny w gimnazjum.
7. Wniosek o zmianę wychowawcy mogą złożyć rodzice (opiekunowie
 prawni) uczniów danego oddziału (zwanego dalej „ klasą").
8. Wniosek powinien być kierowany do dyrektora gimnazjum na piśmie
 i podpisany przez ponad połowę rodziców (opiekunów prawnych)
 uczniów danej klasy.
9. Dyrektor gimnazjum rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni i jego decyzja
 o zmianie wychowawcy jest ostateczna.


                        115
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
         Nauczyciel pedagog, psycholog
                     § 53


1. Pedagog i psycholog jest koordynatorem działalności profilaktycznej,
 opieki   psychologicznej, poradnictwa zawodowego i edukacyjnego
 oraz organizatorem różnych form pomocy uczniom i ich rodzicom.
2. W gimnazjum mogą być zatrudnieni pedagog i psycholog.
3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 a) rozpoznawanie    indywidualnych   potrzeb  uczniów   oraz   analizowanie
   przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 b) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w   tym  uczniom
   z   wybitnymi  uzdolnieniami,   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej,
   odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
   pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 d) podejmowanie    działań  profilaktyczno-wychowawczych      wynikających
   z  programu   wychowawczego   gimnazjum   w  stosunku   do  uczniów,
   z udziałem rodziców i nauczycieli,
 e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających
   z programu wychowawczego gimnazjum,
 f) planowanie   i koordynowanie    zadań  realizowanych   przez  gimnazjum
   na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów
   kierunku kształcenia i zawodu,
 g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
   znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.                     116
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
4. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 a) prowadzenie badań i działalności diagnostycznych dotyczących uczniów,
   w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych
   stron ucznia,
 b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
   określenia  odpowiednich    form  pomocy    psychologiczno-pedagogicznej,
   w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec
   uczniów, rodziców i nauczycieli,
 c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
   pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia
   i zawodu,
 e) minimalizowanie     skutków   zaburzeń      rozwojowych,    zapobieganie
   zaburzeniom     zachowania   oraz    inicjowanie  różnych  form   pomocy
   wychowawczej w środowisku gimnazjum i poza gimnazjum,
 f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych
   zespołów   problemowo-zadaniowych        w  działaniach  profilaktyczno-
   wychowawczych wynikających z programu wychowawczego gimnazjum.              Nauczyciel bibliotekarz
                     § 54


1. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
 a) gromadzenie,    zgodnie  z  potrzebami czytelników,     zbiorów   biblioteki,
   dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
 b) gromadzenie czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych, środków
   audiowizualnych (slajdów, taśm wideo, płyt, taśm magnetofonowych,)
 c) udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych
   oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
 d) rozbudzanie   i  rozwijanie  potrzeb    czytelniczych  uczniów  związanych
   z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,                       117
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 e) udzielanie  informacji  bibliotecznych,  bibliograficznych  i  tekstowych,
   informowanie o nowych książkach,
 f) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
 g) przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa,
 h) prowadzenie zajęć bibliotecznych,
 i) kupowanie książek na nagrody dla najlepszych uczniów,
 j) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniającego wnioski
   nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
 k) systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed zbyt szybkim zużyciem,
 l) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc
   odpowiednią dokumentację,
 m) współuczestniczenie w realizacji zajęć dydaktycznych gimnazjum.
2. Rozkład czasu pracy i szczegółowy przydział czynności bibliotekarzy
 określa dyrektor gimnazjum.            Zespoły nauczycielskie
                   § 55


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
 którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów
 nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
 potrzeb.
2. Nauczyciele gimnazjum tworzą zespoły:
 a) wychowawcze,
 b) przedmiotowe,
 c) problemowo-zadaniowe.
3. Pracą   zespołu  nauczycieli   kieruje   przewodniczący     zespołu
 lub koordynator zespołu     powołany przez dyrektora gimnazjum,
 na wniosek zespołu nauczycielskiego.
                    118
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
4. Przygotowanie,   realizacja  i  modyfikowanie    szkolnego   zestawu
 programów nauczania oraz szkolnego programu wychowawczego są
 zadaniem nauczycieli tworzących zespoły.
5. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów
 tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy
 określa Rada Pedagogiczna.
6. Zadaniami zespołów przedmiotowych są:
 a) wybór programów nauczania w gimnazjum i współdziałania w ich realizacji,
 b) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania (PSO) i ich ewaluacja
   (raz w roku szkolnym),
 c) wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO)
   oraz w statucie gimnazjum (po uchwalenia ich przez Radę Pedagogiczną),
 d) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
 e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczących
   spraw dydaktycznych,
 f) współdziałanie  w  organizowaniu   pracowni  przedmiotowych,  a  także
   w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 g) podejmowanie działań zaradczych w stosunku do uczniów mających słabe
   wyniki w nauce,
 h) podejmowanie działań podnoszących wyniki nauczania w gimnazjum oraz
   wynik egzaminu gimnazjalnego,
 i) opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego na każdy rok szkolny
   (semestr),
 j) systematyczne   dokumentowanie     podejmowanych   działań  zespołu
   przedmiotowego w formie protokołów,
 k) podsumowanie realizacji planu pracy zespołu przedmiotowego za rok
   szkolny (semestr).
7. Zadaniami zespołów     wychowawczych (w tym zespołu interwencji
 wychowawczej) są:
 a) współdziałanie w realizacji programów: wychowawczego i profilaktycznych,
 b) opracowanie kryteriów oceniania zachowania uczniów i ich ewaluacja
   (raz w roku szkolnym),
                    119
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO) oraz
   w statucie gimnazjum (po uchwalenia ich przez Radę Pedagogiczną),
 d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczącego
   spraw wychowawczych
 e) współdziałanie  z   wychowawcami    danego  poziomu,  pedagogiem,
   psychologiem, dyrekcją, rodzicami (opiekunami prawnymi),
 f) podejmowanie działań zaradczych     w stosunku do uczniów sprawiających
   trudności wychowawcze (oraz mających słabe wyniki w nauce),
 g) opracowanie planu pracy zespołu wychowawczego na każdy rok szkolny
   (semestr),
 h) systematyczne     dokumentowanie   podejmowanych   działań  zespołu
   wychowawczego w formie protokołów,
 i) podsumowanie realizacji planu pracy zespołu wychowawczego za rok
   szkolny (semestr).
8. Zespoły  problemowo-zadaniowe       powołuje   dyrektor  gimnazjum
 i przydziela im zadania dotyczące bieżącej działalności gimnazjum,
 (np.  zespół    do   spraw  statutowych,    oceniania,  socjalnych,
 bezpieczeństwa, regulaminowych, innych…).         Pracownicy administracji i obsługi
                    § 56


1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
 sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia
 w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi
 ustala dyrektor gimnazjum.
                   Rozdział 7                    120
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________


             Uczniowie gimnazjum

Uczniem gimnazjum jest każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, które
skończyło szkołę podstawową i jest wpisane do księgi uczniów na mocy decyzji
dyrektora gimnazjum.        Obowiązek nauki i obowiązek szkolny
                    § 57

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek   szkolny   dziecka   trwa  do   ukończenia   gimnazjum,
  nie dłuższej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  a) Ucznia objętego obowiązkiem szkolnym nie można skreślić z listy uczniów.
3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do gimnazjum.
4. Na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum, w obwodzie którego
  mieszka  dziecko,   może   zezwolić   na   spełnianie  przez  dziecko
  odpowiednio   obowiązku    szkolnego   lub   obowiązku   nauki  poza
  gimnazjum   oraz   określa   jego   spełniania.   Dziecko   spełniając
  odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie
  może   otrzymać   świadectwo   ukończenia     poszczególnych   klas
  gimnazjum lub ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów
  klasyfikacyjnych   przeprowadzonych     przez    gimnazjum,   którego
  dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub
  nauki.
5. W  gimnazjum    pobiera  naukę   młodzież   w  wieku  ustawowego
  obowiązku od 13 do 16 roku życia (ale nie wcześniej niż od 12 roku
  i nie dłużej niż do 18 roku życia).
6. Rodzice   dziecka   podlegającego     obowiązkowi     szkolnemu   są
  obowiązani do:
  a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
  b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne


                    121
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 c) zapewnienia   dziecku  warunków    umożliwiających   przygotowanie  się
   do zajęć szkolnych
 d) zapewnienia   dziecku  realizującemu   obowiązek  szkolny  poza  szkołą
   odpowiednich warunków nauki
 e) powiadomienia organów gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego
   lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym
   zakresie.
7. Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez
 dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a gmina kontroluje
 spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, w tym
 odpowiednio:
 a) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki
 b) kontrolują wykonywanie obowiązków w pkt 6a i 6b i 6e, a także
   współdziałają  z  rodzicami  w  realizacji  obowiązku  o  którym  mowa
   w pkt 6c i 6d
   Procedury przyjmowania uczniów do gimnazjum
                   § 58


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
 a) z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych
   w obwodzie gimnazjum,
 b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich
   szkół  podstawowych    zamieszkałych     poza  obwodem   gimnazjum,
   w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem
 gimnazjum jest większa niż wolnych miejsc, którymi dysponuje                     122
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących
 kryteriów, uwzględniających:
 a) wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia, wymieniane w świadectwie
   ukończenia szkoły podstawowej,
 b) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim
   roku   nauki  w   szkole  podstawowej,      zawarte  w  zaświadczeniu
   o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
 których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
 programowej      co   najmniej     jednego       przedmiotu      (bloku
 przedmiotowego),      przyjmowani     są    do  gimnazjum     niezależnie
 od kryteriów, o których mowa w punkcie 2.
4. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy)
 przyjmuje się ucznia na podstawie:
 a) świadectwa    ukończenia    klasy  programowo     niższej   w  gimnazjum
   publicznym lub gimnazjum niepublicznym o uprawnieniach gimnazjum
   tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum,
   z którego uczeń odszedł,
 b) pozytywnych wyników egzaminów        klasyfikacyjnych, przeprowadzanych
   w gimnazjum, w przypadku przyjmowania:
     - do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa
       szkolnego ucznia zmieniającego typ gimnazjum lub profil klasy albo
       przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
 c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
   świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki
   szkolnej ucznia.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć
 edukacyjnych     ujętych   w   szkolnym     planie  nauczania    dla  klasy
 programowo      niższej  od   klasy,  do    której   uczeń    przechodzi,
 z  wyjątkiem    zajęć   edukacyjnych     z  techniki,   plastyki,    muzyki
 i wychowania.
6. Różnice   programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie,
 do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych


                      123
       Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
  przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Różnice programowe
  z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń
  przechodzi,    są   uzupełniane   na   warunkach    ustalonych    przez
  nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Różnice programowe z zajęć
  edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są
  uzupełniane     na   warunkach      ustalonych    przez   nauczycieli
  prowadzących dane zajęcia.
7. Jeżeli  w  klasie,  do   której  uczeń  przychodzi,   naucza   się  jako
  przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego
  niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej
  szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie
  na zajęcia innego oddziału lub grupy w tym samym gimnazjum, uczeń
  może:
  a) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we
   własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo
  b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków
   obcych), którego uczył się w poprzednim gimnazjum, albo
  c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych)
   w innym gimnazjum.
8. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka
  obcego    (języków   obcych)    jako   przedmiotu   obowiązkowego,
  przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny
  przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej
  szkoły, wyznaczony przez dyrektora gimnazjum, a w przypadku gdy
  dyrektor gimnazjum nie może zapewnić nauczyciela danego języka
  obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
9. Dyrektor gimnazjum decyduje:
  a) o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum,
  b) o   przyjęciu   uczniów  do  pierwszej  klasy  (na  semestr  pierwszy),
   w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy.
10.  Dla kandydatów do oddziałów sportowych i autorskich może być
   przeprowadzany         sprawdzian     uzdolnień      kierunkowych
                       124
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
   (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy
   miesiące przed terminem sprawdzianu.                Prawa ucznia
                    § 59


1. Uczeń ma prawo:
 a) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
   higieny pracy umysłowej,
 b) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających
   bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
   bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 c) do ochrony przed treściami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi
   psychicznemu i moralnemu, w szczególności przed treściami:
    - propagującymi brutalność, przemoc, nienawiść i dyskryminację,
    - pornograficznymi,
    - propagującymi zachowania naruszające normy obyczajowe,
    - godzącymi w zasadę ochrony małżeństwa i rodziny, w tym poprzez
       propagowanie homoseksualizmu.
 d) do korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi
   przepisami,
 e) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
   wychowawczym,
 f) do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących
   życia  gimnazjum,  a  także  światopoglądowych  i  religijnych  -  jeśli
   nie narusza tym dobra innych osób,
 g) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 h) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
   kontroli postępów w nauce,
 i) do pomocy w przypadku trudności w nauce,
                    125
     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 j) do korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
   i zawodowego,
 k) do  korzystania    z  pomieszczeń   gimnazjum,   sprzętu,   środków
   dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 l) do  wpływania   na  życie  gimnazjum   przez  działalność  samorządową
   oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum,
 m) do wybierania i bycia wybranym do organizacji w gimnazjum,
 n) do  informacji  o  terminach   pisemnych    sprawdzianów   wiadomości
   i umiejętności z każdych zajęć edukacyjnych,
 o) do informacji o każdej ocenie wystawianej przez nauczyciela,
 p) do poznania zasad klasyfikowania i promowania,
 q) do  informacji   na    temat  zakresu  wymagań,   kryteriów  oceniania
   z poszczególnych przedmiotów
 r) do  poznania    zasad   przeprowadzania   egzaminów   klasyfikacyjnych,
   poprawkowych,, sprawdzających, gimnazjalnych.
2. Rzecznikiem praw ucznia w gimnazjum jest nauczyciel wybrany przez
 Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
     Tryb składania skarg w przypadku naruszenia
                   praw ucznia
                     § 60


1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.


                      126
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 a) Rodzice (lub opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwołać się
   do rzecznika praw ucznia w gimnazjum lub rzecznika praw ucznia przy
   kuratorze oświaty, jeżeli uważają, że jego prawa zostały naruszone.               Obowiązki ucznia
                    § 61

1. Uczeń   ma  obowiązek  przestrzegania     postanowień    zawartych
 w niniejszym statucie, a w szczególności:
 a) punktualnie,  systematycznie   i  aktywnie  uczestniczyć  w  zajęciach
   edukacyjnych i w życiu gimnazjum,
 b) rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności
 c) przestrzegać  zasad  kultury  współżycia   wobec  kolegów,  koleżanek,
   nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 d) być odpowiedzialnym za życie, zdrowie własne i innych, przeciwdziałać ich
   zagrożeniu,
 e) przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
   zażywania środków odurzających
 f) szanować symbole narodowe i religijne,
 g) zachować ciszę na korytarzach po dzwonku na lekcję
 h) przebywać podczas zajęć lekcyjnych na terenie szkoły, w określonej sali
   pod opieką nauczyciela; opuszczenie szkoły lub sali lekcyjnej może
   nastąpić w wyjątkowych przypadkach, a fakt ten powinien być odnotowany
   w zeszycie uwag wychowawcy klasy
 i) uzupełniać braki wynikające z absencji,
 j) usprawiedliwiać   nieobecności    i  zwolnienia   z  zajęć   zgodnie
   z uregulowaniami określonymi w WSOZ.
 k) starannie prowadzić zeszyty i ćwiczenia, odrabiać zadania domowe
   a wszelkie nieprzygotowanie zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem
   zajęć,
 l) dbać o ład i porządek oraz o wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
                    127
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 m) zgłaszać    nauczycielowi  wszelkie  uszkodzenia  sprzętu  lub  pomocy
    dydaktycznych,
 n) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu
    i niszczeniu majątku   szkolnego,
 ł)   naprawić wyrządzone przez siebie szkody w wyznaczonym terminie
    (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo dyrektor lub nauczyciel
    odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt),
 o) nosić obowiązujący w szkole jednolity strój (z wyjątkiem dnia 1 czerwca
    i 21 marca), obuwie zamienne, dbać o swój wygląd i higienę osobistą,
 p) zabrania się:
    - wyzywającego makijażu, kolczykowania i tatuowania ciała,
    - noszenia krótkich bluzek i spódnic, ubiorów posiadających zbyt głęboki
     dekolt, nakryć głowy noszonych wewnątrz budynku,
    - wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach
     i plecakach, emblematów propagujących treści antywychowawcze
     i znieważających symbole narodowe
 p)  pozostawiać wierzchnie okrycie (płaszcze, kurtki) w szatni szkolnej
 q) chronić   i   zabezpieczyć   własność   prywatną  przed   zniszczeniem
    lub kradzieżą,
 r) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię
    gimnazjum,
 s) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom organów gimnazjum,


2. Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innego
 sprzętu elektronicznego


 a) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia
    elektroniczne na własną odpowiedzialność
 b)  Szkoła  nie   ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie  lub  zgubienie
    czy kradzież sprzętu
 c) Telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny ucznia (w tym MP)
    nie może być włączony na lekcjach, można z niego korzystać wyłącznie
    na przerwach                      128
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 d) Zabrania się samowolnego filmowania, robienia zdjęć, nagrywania dźwięku
    podczas całego pobytu w szkole
 e) W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma prawo
    odebrania w/w sprzętu a następnie zdeponowania go w obecności ucznia
    u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu sprzętu
 f)  Po odbiór sprzętu zgłasza się rodzic lub opiekun prawny ucznia.              Nagrody dla ucznia
                   § 62

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 a) bardzo dobre wyniki w nauce,
 b) wzorową frekwencję w roku szkolnym,
 c) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
 d) pracę społeczną na rzecz gimnazjum i środowiska,
 e) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.
2. Nagroda może być udzielona w formie:
 a) pochwały nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy wobec zespołu
    klasowego,
 b) pochwały dyrektora gimnazjum wobec zespołu klasowego,
 c) pochwały dyrektora gimnazjum    wobec społeczności gimnazjum,
 d) pochwały wychowawcy klasy na zebraniu klasowym rodziców,
 e) pochwały dyrektora gimnazjum na zebraniu klasowym rodziców,
 f) dyplomu od nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, dyrektora gimnazjum,
 g) nagrody rzeczowej (książki, upominku) od Rady Rodziców,
 h) wpisu do kroniki gimnazjum.
3. Wychowawca klasy lub dyrektor gimnazjum , po zasięgnięciu Rady
 Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej
 formie.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek
 społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru
 wiążącego.


                    129
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
5. Gimnazjum informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przyznanej
 nagrodzie.          Kary stosowane wobec uczniów
                      § 63


1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum,
 a w szczególności za:
 a) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków gimnazjum,
 b) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym z wybranych
   zajęć edukacyjnych oraz unikania sprawdzianów,
 c) naruszanie porządku w gimnazjum,
 d) lekceważenie   wychowawcy,      nauczycieli    oraz  innych   pracowników
   gimnazjum,
 e) palenie   papierosów    i  picie     alkoholu   na  terenie   gimnazjum
   (na    uroczystościach,    dyskotekach,       wycieczkach     turystyczno
   - krajoznawczych, itp.) oraz poza gimnazjum,
 f) używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,
 g) niewłaściwe  zachowanie    się  poza   gimnazjum,   a  przede   wszystkim
   zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
2. Kara może być udzielona w formie:
 a) upomnienia w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela
   przedmiotu,   wychowawcy       klasy,   pedagoga    szkolnego,   dyrektora
   gimnazjum,
 b) upomnienia wobec całej klasy przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę
   klasy,
 c) upomnienia pisemnego dyrektora gimnazjum (na wniosek wychowawcy),
 d) nagany ustnej wychowawcy klasy,
 e) nagany pisemnej dyrektora gimnazjum (na wniosek wychowawcy),
 f) okresowego   pozbawienia    przywilejów     uczniowskich    (na   wniosek
   wychowawcy klasy),                       130
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
 g) pozbawienia ucznia funkcji pełnionych w klasie (na wniosek wychowawcy),
 h) pozbawienia ucznia funkcji pełnionych na forum gimnazjum (na wniosek
   dyrektora gimnazjum),
 i) przeniesienia ucznia do równoległej klasy w gimnazjum (na wniosek
   wychowawcy klasy),
 j) przeniesienia  ucznia  do  innego   gimnazjum  (na  wniosek  dyrektora
   gimnazjum).
3. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia
 obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek
 ucznia do obowiązków.
5. Kara nie  może być zastosowana po upływie jednego tygodnia
 od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków uczniowskich
 i po upływie jednego miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.
6. Dyrektor gimnazjum może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty
 o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku rażącego
 i  powtarzającego        się  naruszenia    postanowień   statutu,
 a w szczególności przebywanie w gimnazjum w stanie nietrzeźwym,
 używania lub rozprowadzania środków odurzających, postępowania,
 które zagraża bezpieczeństwu innym.
7. Przed  wystąpieniem z wnioskiem do kuratora oświaty dyrektor
 gimnazjum   zasięga    opinii   Rady   Pedagogicznej   i  Samorządu
 Uczniowskiego oraz informuje         rodziców (opiekunów prawnych)
 o zamiarze przeniesienia ucznia do innego gimnazjum.
8. O zastosowanych wobec ucznia karach wychowawca klasy ma
 obowiązek poinformować rodziców (opiekunów prawnych ) ucznia.
        Tryb odwołania się ucznia od kary
                     § 64
                     131
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
1. Tryb  odwołania się ucznia (rodziców lub opiekunów prawnych) od
 kary zastosowanej wobec ucznia:
 a) Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora gimnazjum
   w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania kary.
 b) O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor gimnazjum
   po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego
   i rzecznika praw ucznia w gimnazjum.
 c) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia
   odwołania, a jego decyzja jest ostateczna.
 d) W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa powyżej uczeń
   lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają     prawo odwołać się do
   rzecznika praw uczniów przy kuratorze oświaty.                 Rozdział 8

           Postanowienia końcowe
                   § 65


1. Gimnazjum   używa   pieczęci  urzędowej,  zgodnie  z   odrębnymi
 przepisami.
2. Tablice i pieczęcie gimnazjum    zawierają pełną   nazwę gimnazjum:
 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli.
3. Gimnazjum posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.
4. Gimnazjum posiada imię, które nadał organ prowadzący na wspólny
 wniosek   Rady  Pedagogicznej,    Rady  Rodziców  i  Samorządu
 Uczniowskiego.
5. Gimnazjum   prowadzi  i  przechowuje    dokumentację,    zgodnie
 z odrębnymi przepisami.
6. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
7. Zasady   gospodarki  finansowej    gimnazjum  określają   odrębne
 przepisy.


                   132
      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

__________________________________________________________
          _________________
8. Dyrektor gimnazjum powołuje zespół nauczycieli ds. statutowych,
  który:
  a) przeprowadza okresową ewaluację funkcjonowania statutu gimnazjum,
  b) formułuje nowe zapisy w statucie gimnazjum - zgodnie ze zmieniającym
    się prawem oświatowym,
  c) przedstawia   zmiany   w  statucie  do   uchwalenia   ich  przez  Radę
    Pedagogiczną.
9. Statut Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli po
  uprzednim    zasięgnięciu    opinii   Rady   Rodziców    i  Samorządu
  Uczniowskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia
  30 sierpnia 2007 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej.
10.  Statut Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli wchodzi
    w życie z dniem uchwały Rady Pedagogicznej.


Stalowa Wola, 30 sierpnia 2007 roku


                Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
                                   mgr Ryszard Andres

Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
   Tekst statutu ujednolicony z dnia 30 sierpnia 2007 roku zawiera zmiany po wprowadzeniu
  rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania
   klasyfikowania i promowania w szkołach publicznych (DZ.U.z 2004r. Nr 199, poz.2046)
  oraz zmiany po nadaniu imienia gimnazjum. Statut uwzględnia ustawę o systemie oświaty
     ze zmianami z dnia 9 maja 2007 r. oraz przepisy wydane na jej podstawie.
                       133

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:5/29/2012
language:Polish
pages:133