Biljana Pantovic by cR83qb

VIEWS: 0 PAGES: 23

									       Regulativa
crnogorskog tržišta osiguranja i njeno
    usklađivanje prema EU


        Biljana Pantović,
  Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore


 Seminar „EU i perspektiva crnogorskog tržišta osiguranja“
      Bečići, 03. - 05. decembar 2010. godine
 AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
  Nezavisna institucija za nadzor sektora osiguranja u
   Crnoj Gori koja je počela sa radom u 2008. godini;

PODRUČJA REGULACIJE:
1)  izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
   posredovanja i zastupanja u osiguranju, izdavanje
   saglasnosti i ovlašćenja u skladu sa zakonom;
2)  finansijska regulacija;
3)  regulacija u pogledu izvještavanja;
4)  regulacija premijskih stopa u obaveznom osiguranju;
5)  zaštita korisnika osiguranja.
      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  2
      ZATEČENO STANJE :
RELATIVNO NERAZVIJENO TRŽIŠTE OSIGURANJA
   Bruto fakturisana premija: 51,017 miliona €;
   Učešće premije u BDP-u: 1,82%;
   Premija po glavi stanovnika: 82,26€;
   6 osiguravajućih kompanija;
   Lider: Lovćen osiguranje sa učešćem od 66,54%;
   Većinsko učešće države u vlasništvu Lovćen osiguranja;
   Neznatno veći udio stranog kapitala u odnosu na domaći
   (52,75%);
   Nepostojanje procedure za licenciranje posrednika i
   zastupnika u osiguranju;
   Nizak udio životnih osiguranja;
   Visoko učešće premije obaveznih osiguranja u saobraćaju u
   ukupnoj premiji (47,2%);
      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  3
ZNAČAJNIJE PROMJENE U PROTEKLOM PERIODU

  Rast osnovnih indikatora tržišta osiguranja

  Povećanje konkurencije na tržištu osiguranja

  Povećanje učešća stranog kapitala u
  vlasničkoj strukturi osiguravajućih društava

  Promjena strukture portfelja osiguranja


    Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  4
RAST OSNOVNIH INDIKATORA TRŽIŠTA OSIGURANJA


 INDIKATORI TRŽIŠTA
                           2007        2008    2009
 OSIGURANJA

 Bruto fakturisana premija (mil.€)          51,017       60,577    65,570
 Rast bruto fakturisane premije           28,76%       18,73%    8,24%
 Premija po glavi stanovnika (€)           82,26        97,67    104,35
 Učešće premije u BDP                1,82%        1,81%    2,18%
 Udio životnih osiguranja              11,58%       11,96%    12,33%
 Udio neživotnih osiguranja             88,42%       88,04%    87,67%
 Rast premije životnih osiguranja         222,79%       22,65%    11,61%
 Rast premije neživotnih osiguranja         19,37%       18,23%    7,78%


      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU      5
     POVEĆANJE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU
          OSIGURANJA
  Ulazak novih društava: Uniqa životno, Uniqa neživotno,
  Delta životna, Delta neživotna, Merkur, Wiener Stadtische;
  Smanjenje HHI indeksa sa 4.904,52 u 2007. godini na
  3.415,93 u 2009. godini;

                 Učešće u bruto             Učešće u bruto
   DOMINANTNA
               fakturisanoj premiji          fakturisanoj premiji
    DRUŠTVA
                 u 2008. godini             u 2009. godini
  1 društvo              60,94%                 54,60%
  2 društva              79,69%                 71,18%
  3 društva              78,88%                 89,14%

      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU    6
  POVEĆANJE UČEŠĆA STRANOG KAPITALA U
  VLASNIČKOJ STRUKTURI OSIGURAVAJUĆIH
         DRUŠTAVA

  Potpuna privatizacija sektora osiguranja Crne
  Gore: prodaja 36,41% akcija Lovćen osiguranja

               UKUPAN AKCIJSKI
                 KAPITAL
               34.624.748,74€
    DOMAĆI KAPITAL                 STRANI KAPITAL
    5.975.447,37€                 28.649.301,37€
      17,26%                     82,74%

    Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  7
    PROMJENA STRUKTURE PORTFELJA OSIGURANJA
     Rast premije životnih i neživotnih osiguranja
     Rast premije obaveznih osiguranja za 20,90%
     Pad iznosa i udjela kasko osiguranja i nezgode
                   2008                  2009           Index
             Iznos (€)     Učešće (%)      Iznos (€)     Učešće (%)
Kasko osiguranje     10.216.882         16,87     8.568.134          13,07  83,86
Ostala imovinska      7.124.404        11,76     7.416.866          11,31
osiguranja                                               104,11
Obavezna         26.683.547         44,05    32.259.842           49,20  120,90
osiguranja
Osiguranje nezgode     8.705.777        14,37     8.062.403          12,30  92,61
Ostala neživotna       601.135         0,99     1.176.291           1,79  195,68
osiguranja
Životna osiguranja    7.245.771         11,96    8.086.671           12,33  111,61
UKUPNO         60.577.516          100    65.570.208            100  108,24
           Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU          8
     POSTOJEĆA REGULATIVA
  Zakon o osiguranju
    Djelimično je usklađen sa: direktivom 73/239/ EC,
    88/357/EC, 92/49/EC i 2002/83/EC;


  Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
    Djelimično je usklađen sa: 72/166/EC, 84/005/EC,
    90/232/EC, 2000/26/EC, 2005/14/EC


  Zakon o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje
    Djelimično je usklađen sa: 2001/17/EC

     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  9
     Podzakonska regulativa
 Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
 posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga u osiguranju i načinu dokazivanja
 ispunjenosti tih uslova
 Uputstvo o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti
 Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za
 osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog
 dostavljanja
 Pravilnik o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara
 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i
 drugih subjekata koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja
 Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društava za osiguranje
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve
 za učešće u dobiti
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za
 rezervisane štete
 Pravilnik o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću
 gubitka i mjerama za pokriće gubitka
 Pravilnik o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i
 sredstava garantne rezerve društava za osiguranje
 Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova
 posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
 Pravilnik o kontnom okviru društava za osiguranje
       Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  10
   Zakon o osiguranju(I)
  Sloboda osnivanja i sloboda pružanja usluga
  Minimalni osnivački kapital
  Margina solventnosti
  Adekvatnost kapitala
  Nadzor nad grupom osiguranja
  Konglomerati
  Obaveza izvještavanja EK o postupcima u
  nadzoru nad djelatnošću osiguranja
   Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  11
      Zakon o osiguranju(II)

    SLOBODA OSNIVANJA I PRUŽANJA USLUGA
  Trenutni propisi predviđaju obavezu osnivanja i
  registracije društava za osiguranje, posredovanje i
  zastupanje u osiguranju na teritoriji Crne Gore
  Obaveza usklađivanja regulative sa Direktivama
  73/239/EC u cilju omogućavanja stranim društvima da
  obavljaju djelatnost preko poslovnih jedinica bez
  svojstva pravnog lica (djelovi stranog društava, filijale)
  Obaveza uzajamnog obavještavanja Evropske Komisije i
  regulatornog organa u Crnoj Gori o svim važnijim
  radnjama počev od osnivanja društava
     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  12
      Zakon o osiguranju(2)

  MINIMALNI OSNOVNI KAPITAL I GARANTNI FOND
  Na nivou Evropske unije (EU), odredbe koje se tiču
  garantne rezerve i margine solventnosti se razlikuju od
  propisa u Crnoj Gori
  U EU propisano je da garantni fond predstavlja 1/3
  margine solventnosti
  U CG propisano je da garantna rezerva mora biti veća
  od margine solventnosti
  Garantni fond po Direktivi sastoji se od: osnovnog
  kapitala i dodatnog kapitala
  Prema direktivi 2002/13/EC garantni fond ne može
  biti manji od 2 miliona €, a za pojedine vrste
  osiguranja limit dostiže 3 miliona €
     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  13
        Zakon o osiguranju (3)
            MARGINA SOLVENTNOSTI
    Obračun margine solventnosti najčešće se vrši po:
     Modelu fiksnog koeficijenta (Fixed Ratio Models) i
     Modelu adekvatnosti kapitala (Risk Based Capital – RBC model)
    U Crnoj Gori obračun margine solventnosti se vrši po modelu
    fiksnog koeficijenta
    Formula koja se koristi u obračunu treba djelimično da se uskladi
    sa direktivama na sljedeći način:

        INDEKS PREMIJA:                      INDEKS ŠTETA:
•  dijelu povećanja premijske osnove za        •  usklađivanje u dijelu povećanja osnove
  obračun margine solventnosti sa sada          šteta za obračun margine solventnosti sa
  propisanih 10 miliona € na 50 miliona €;        sada propisanih 7 miliona € na 35 miliona
                              €;
•  izmjena   korektivnog   koeficijenta i     •  izmjena   korektivnog   koeficijenta i
  definisanje istog kao količnika između         definisanje istog kao količnika između
  preostalih iznosa šteta koje treba da snosi       preostalih iznosa šteta koje treba da snosi
  društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da        društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da
  se povrate po reosiguranju i bruto iznosa        se povrate po reosiguranju i bruto iznosa
  šteta, za posljednje tri finansijske godine       šteta, za posljednje tri finansijske godine
  (ne smije biti manji od 50%);              (ne smije biti manji od 50%);

        Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU       14
     Zakon o osiguranju (4)
           ADEKVATNOST KAPITALA
 Nivo kapitala koji je adekvatan obimu i vrstama poslova koje
 obavlja i rizicima kojima je izloženo društvo
 Shodno regulativi u Crnoj Gori osiguravajuća kompanija smatra se
 kapitalno adekvatnom ako ispunjava sljedeće uslove:
   Propisani nivo margine solventnosti
   Garantna rezerva veća od margine solventnosti
   Margina solventnosti ne može biti manja od minimalnog iznosa
   osnovnog kapitala
 Shodno Direktivama 73/239/EC, 2002/13/EC i 2002/83/EC
 osiguravajuća kompanija smatra se kapitalno adekvatnom ako je
 ispunila sljedeće uslove:
   Propisani nivo margine solventnosti
   Garantni fond – 1/3 margine solventnosti
   Minimalni iznos garantnog fonda ne može biti niži od minimum
   2 miliona €, odnosno 3 miliona €


     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  15
Zakon o obaveznom osiguranju
    u saobraćaju (I)
    OSIGURANE SUME – OBAVEZNO OSIGURANJE
   Zakon o obaveznom osiguranju          Direktive 2005/14/EC i 2009/103/EC

A.Za štetu zbog smrti, tjelesne
 povrede i narušenog zdravlja:           A.  Za štetu zbog smrti, tjelesne povrede i
 autobusi i teretna vozila € 250,000;          narušenog zdravlja :
 druga motorna i nepoznata vozila €           ◦ €1milion po osobi,
 150,000;                        ◦ Ili € 5 miliona po nastaloj šteti
 vozila kojima se prevoze opasne
 materije € 300,000;

B.Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
 stvari:                      B.  Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
                             stvari
 autobusi i teretna vozila € 100,000;
                             ◦ €1milion po nastaloj šteti
 druga motorna i nepoznata vozila €
 80,000;
 vozila kojima se prevoze opasne
 materije € 150,000.


     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU         16
Zakon o obaveznom osiguranju
   u saobraćaju (II)

 Slobodno formiranje tarifa u
 obaveznom osiguranju u saobraćaju
 Jako važna uloga informacionog
 sistema, koji treba da omogući istoriju
 podataka, koje će poslužiti za
 neophodne analize po ovim pitanjima
 Početak obavljanja poslova zelene karte


  Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  17
  Zakon o stečaju i likvidaciji
   društava za osiguranje
Uskladiti zakon sa direktivom 2001/17/EC u
dijelu:

 Obavještenja EU o postupcima reorganizacije
 i stečaja

 Obavještenja o postupcima reorganizacije i
 stečaja državljana stranih zemalja   Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  18
  Zastupnici i posrednici
Usklađivanje sa Direktivom 2002/92/EC u
dijelu:
 Obaveznog minimalnog osnivačkog kapitala


 Veća osigurana suma za osiguranje od
 odgovornosti

 Redefinisanje načina obavljanja djelatnosti
 zastupanja i posredovanja u osiguranju


   Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  19
Stvaranje regulative za edukaciju
      aktuara
 Usvajanje regulative kojom će se
 precizirati:
 Uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog
 aktuara
 Sadržina i način polaganja stručnog
 ispita za sticanje tog zvanja


   Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  20
     Solventnost II
   (Direktiva 2009/138/EC)
  Solventnost II je novi zakonodavni i regulatorni okvir
  ukupnog poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje u
  EU, koji se zasniva na prepoznavanju i vrednovanju svih
  rizika kojima su društva izložena.

  OSNOVNI CILJEVI:
   veći nivo zaštite osiguranika;
   upravljanje svim rizicima – postavljanje granice solventnosti
   koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima;
   anticipiranje tržišnih promjena;
   nadzor zasnovan na principima a ne na strogim pravilima;
   održavanje finansijske stabilnosti;


    Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  21
Solventnost II, predstojeći izazovi

 Upoznavanje osiguravajućih društava sa novom
 regulativom Solventnosti II
 Podizanje svijesti o nužnosti i značaju
 upravljanja i prepoznavanja rizika kojima su
 izložena osiguravajuća društva;
 Stavljanje naglaska na neophodnost jačanja
 unutrašnje kontrole osiguravajućih društava i
 nove propise o izračunavanju kapitalne
 adekvatnosti;
 Aktivnosti izrade i primjene zakonske regulative i
 podzakonskih akata;

    Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  22
        HVALA NA PAŽNJI !

Agencija za nadzor osiguranja
agencija@ano.co.me
      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU  23

								
To top