Docstoc

Human Resource Management_10_

Document Sample
Human Resource Management_10_ Powered By Docstoc
					Human Resource Management in
the Tourism and Hotel Industries

รองศาสตราจารย์ ดร. สุ ทธินันทน์ พรหมสุ วรรณ                       1
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการวางแผน
      ทรัพยากรมนุษย์
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  1.1 ความหมาย
          ่
    กระบวนการทีผ้ ูบริหารใช้ ศิลปะและกลยุทธ์
    ดาเนินการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่อง
    ต่ อไปนี้


                         2
1.1.1 การวิเคราะห์ และการออกแบบงาน
1.1.2 การสรรหา
1.1.3 การคัดเลือก
1.1.4 การฝึ กอบรมและการพัฒนา
1.1.5 การบริหารค่ าตอบแทนจากการ
      ิ
   ปฏิบัตงาน
1.1.6 ความปลอดภัยและสุ ขภาพ
1.1.7 แรงงานสั มพันธ์ และสภาพแรงงาน
                   3
1.2 วัตถุประสงค์
       ่     ่ ี     ิ
 1.2.1 เพือจัดหาคนทีมคุณสมบัตทเี่ หมาะสมกับงาน
        ่
 1.2.2 เพือใช้ ทรัพยากรมนุษย์ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
      ่
 1.2.3 เพือพัฒนาทักษะและความสามารถของกาลัง
           ี
  แรงงานให้ มประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
         ่     ่ ี
 1.2.4 เพือรักษาพนักงานทีมความสามารถให้ คงอยู่ให้
  นานที่สุด
          ่
 1.2.5 เพือสื่ อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
     ั
  ให้ กบพนักงานทุกคนได้ ทราบ              4
1.3 บทบาทหน้ าที่
            ่
  1.3.1 บทบาทหน้ าทีตามสายงานหลัก
     (Line Authority)
             ่
  1.3.2 บทบาทหน้ าทีสนับสนุน
      (Staff Authority)


                   5
1.4 ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
  มนุษย์
  1.4.1 การจัดวางบุคคลให้ เหมาะสมกับงาน
  1.4.2 การจัดปฐมนิเทศกับพนักงานใหม่
             ั     ่
  1.4.3 การฝึ กอบรมให้ กบพนักงานเมือเริ่มต้ นทางาน
     ใหม่
  1.4.4 การปรับปรุงผลการทางานและการประเมินผล
     การทางาน
  1.4.5 การประสานความร่ วมมือให้ ราบรื่น       6
1.4.6 การแปลความหมายของนโยบายและวิธีการ
 ดาเนินงานขององค์ การ
1.4.7 การควบคุมต้ นทุนด้ านแรงงาน
1.4.8 การพัฒนาความสามารถาของแต่ ละบุคคล
                 ั
1.4.9 การสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบพนักงาน
1.4.10 การดูแลรักษาสุ ขภาพและสภาพการทางานของ
  พนักงาน
                        7
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
  2.1 ความหมาย
               ่      ั
    การกาหนดแนวทางเพือให้ บรรลุวตถุประสงค์ และ
     ้
    เปาหมายของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มจาก
    2.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและ
       ข้ อจากัด (SWOT Analysis)

                         8
A. จุดแข็ง (Strengths) / จุดอ่ อน (Weaknesses)
  1. บุคลากร
    1.1.1 ผู้บริหาร
       ภาวะความเป็ นผู้นา
 ความสามารถทักษะความรู้ และ
         ประสบการณ์
 วุฒิภาวะทางอารมณ์
 รู ปแบบของการบริหาร
 การประสานงานและมนุษย์           9
             ิ
 1.1.2 พนักงานระดับปฏิบัตการ
  ภาวะความเป็ นผู้นา
 ความสามารถทักษะความรู้ และ
 
 ประสบการณ์
 วุฒิภาวะทางอารมณ์
 
 รู ปแบบของการทางาน
 
 การประสานงานและมนุษย์ สัมพันธ์
 
                   10
2. องค์ การ
  2.1 โครงสร้ างขององค์ การ
  2.2 แหล่ งเงินทุน
  2.3 วัตถุดบิ
  2.4 เครื่องจักรอุปกรณ์ ต่าง ๆ


                  11
3. กระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3.1 การวิเคราะห์ และการออกแบบงาน
  3.2 การสรรหา
  3.3 การคัดเลือก
  3.4 การฝึ กอบรมและการพัฒนา


                     12
3.5  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.6  การบริหารค่ าตอบแทน
3.7  ความปลอดภัยและสุ ขภาพ
3.8  แรงงานสั มพันธ์ และสหภาพแรงงาน                    13
B. โอกาส (Opportunities) / ข้ อจากัด (Threats)
  1. ความหลากหลายของกาลังแรงงาน
  2. Globalization
  3. แนวโน้ มของงานในปัจจุบัน
  4. การแข่ งขัน
  5. ลูกค้ า

                         14
6. เทคโนโลยี
7. ผู้ร่วมทุน
8. เศรษฐกิจ
9. กฎหมายและการเมือง
10. วัฒนธรรมขององค์ การ


             15
11. สั งคม
12. อิทธิพลของสหภาพแรงงาน
1.3 การก่ อการร้ าย
1.4 ภัยธรรมชาติ
1.5 โรคภัยไข้ เจ็บ

              16
2.1.2 การวางแผนกลยุทธ์ ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
  A. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
   1. Proactive Vision
                   ่
     1.1.1 การมองข้ ามปัจจุบันเพือไปกาหนด
        วัตถุประสงค์
     1.1.2 การหาตัวเทียบที่มีความเหมาะสม
       กับสภาพตนเอง
       (Benchmarking)           17
              ่
1.1.3 การทางานเป็ นทีมทีทุก ๆ คน
   สามารถประสานงานกันได้ อย่ างมี
   ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.1.4 การกาหนดให้ ง่ายต่ อความ
                ้
   เข้ าใจ/สั้ น/กระชับ/ตรงเปาหมาย


                    18
2. Reactive Vision
  2.1.1 การแก้ไขเหตุการณ์ เฉพาะหน้ า
  2.1.2 เรียนผิดเรียนถูกเมื่อเริ่มต้ น
  2.1.3 ความเอาใจใส่ อย่ างแท้ จริง
  2.1.4 การประเมินศักยภาพไม่ เหมาะสม

                     19
B. การกาหนดพันธกิจ (Mission)
  แนวทางของการดาเนินงานทีเ่ ป็ นรู ปธรรมโดยมี
                        ่
  แนวทางมาจากการกาหนดวิสัยทัศน์ โดยแสดงเกียวกับ
  1. คุณภาพ (Quality)
  2. ปริมาณ (Quantitative)
  3. เวลา (Time)
  4. ความร่ วมมือ (Cooperation)
  5. การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
                        20
C. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
  1. วัตถุประสงค์ ระยะสั้ น : 6 เดือน – 1 ปี
  2. วัตถุประสงค์ ระยะกลาง : 1 ปี – 2 ปี
                   ้
  3. วัตถุประสงค์ ระยะยาว : 2 ปี ขึนไป                        21
D. การกาหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดการทรัพยากร
  มนุษย์ (Strategy)
  1. การกาหนดกลยุทธ์ การได้ เปรียบทางการ
   แข่ งขัน (Competitive Advantages :
         Michael E. Porter)
         1.1 Low Cost Leadership
         1.2 Focus
          1.3 Differentiation
         1.4 Core Competencies   22
2. การกาหนดระดับการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
  จัดการทรัพยากรมนุษย์
  2.1 การวางแผนระดับแผนก
  2.2 การวางแผนระดับองค์ การ
  2.3 การวางแผนระดับต่ างองค์ การ


                      23
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอนาคต
  3.1 การจัดการด้ านปฏิบัติงานสมัยใหม่
   3.1.1 องค์ การเป็ นพีระมิดหัวกลับ
   3.1.2 การมอบหมายงาน
            ั
   3.1.3 องค์ การมีลกษณะแบนราบ


                     24
3.1.4  การทางานด้ วยตนเอง
3.1.5         ่
    ฐานอานาจเปลียนแปลง
3.1.6  การโน้ มน้ าวใจมากกว่ าการสั่ งการ
3.1.7  การสร้ างความผูกพัน
                       25
3.2 การเปลียนแปลงบทบาทในการจัดการ
      ่
  ทรัพยากรมนุษย์
        ่
  3.2.1 การเพิมผลผลิต
  3.2.2 การโต้ ตอบ
  3.2.3 การบริการ
  3.2.4 การผูกพันของพนักงาน
                   ั
  3.2.5 การร่ วมคิดกับกลยุทธ์ ของบริษท
                     26

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:5/29/2012
language:
pages:26