Presntasi Wakaf_ Hibah _ Hadiah by Irvan_Haq

VIEWS: 31 PAGES: 13

									Wakaf, Hibah & Hadiah
menahan suatu benda yang kekal
zatnya, yang dapat diambil manfaatnya
guna diberikan di jalan kebaikan
      Barang yang
      diwakafkan             Orang
 Orang          yang
 yang          diserahi
berwakaf         wakaf
       lafadz
ahli
    Khoiri
Putus di awal
         M
         A
Putus di Tengah
         C
         A
Putus di Akhir
         M
        Tunai &
Selama-
        tidak ada
lamanya
       akad khiyar
     jelas
Hibah ialah pemberian harta dari seseorang
kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk
dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung
pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan.
                       Ada barang

                Ada sighot


        Ada orang yang
        menerima hibahAdanya orang
yang
menghibahkan
harta
    Barang
Jasa
memberikan sesuatu secara cuma-
cuma dengan maksud untuk
memuliakan seseorang karena sesuatu
kebaikan yang telah diperbuat.
            Waqaf-Hibah-Hadiah
                Waqof

               Selamanya    Hadiah     Hibah
  Wujud   Memberikan   bentuknya
kedermawanan  manfaat    tetap, tidak  Balas jasa   Tanpa ada
               boleh dirubah
                             alasan khusus
                atau dialih
              fungsikan oleh
                penerima

								
To top