LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS - Download as DOC by IcwV13A

VIEWS: 97 PAGES: 51

									TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid    1
       LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Studierichting                Integrale veiligheid
                       2009/16//3/B/SG/1/III3//V10
Onderwijsvorm                 TSO


Graad                     Derde graad

Leerjaar                   3e leerjaar


Leerplannummer                O/2/2009/221
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                              2
INHOUD
Visie ..........................................................................................................................................................3
Beginsituatie .............................................................................................................................................4
Algemene doelstellingen ..........................................................................................................................5
Leerplandoelstellingen / leerinhouden ......................................................................................................6
Pedagogisch-didactische wenken ..........................................................................................................45
Minimale materiële vereisten ..................................................................................................................49
Bibliografie ..............................................................................................................................................50
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                  3VISIE

Met de opleiding ‘Integrale veiligheid’ willen we jongeren optimaal voorbereiden op een job als
bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie.
Het nieuwe studiegebied Maatschappelijke veiligheid is een arbeidsmarktsegment met toekomst.
Het inrichten van het specialisatiejaar ‘Integrale veiligheid’ is een antwoord op een aantal
verzuchtingen uit de veiligheidssector.
De creatie van zevende specialisatiejaren Veiligheidsberoepen (BSO) en Integrale veiligheid (TSO) is
een gezamenlijk project van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Federale
overheidsdienst justitie, de Federale politie, de Vlaamse Gemeenschap (Ministerie van Onderwijs en
Vorming) en de Franstalige Gemeenschap.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                   4BEGINSITUATIE

Om toegelaten te worden tot het specialisatiejaar ‘Integrale Veiligheid’ moet de leerling in het bezit zijn
van een diploma secundair onderwijs en ook geslaagd zijn voor de toelatingsproef georganiseerd door
‘Selor’.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                   5ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het specialisatiejaar ‘Integrale veiligheid’ zal de jongeren een aantal basisvaardigheden aanleren die
ze nodig hebben voor een job in de veiligheidssector. Het gaat om vaardigheden zoals:
    sociale basisvaardigheden en communicatieve ingesteldheid;
    in team kunnen werken;
    stressbestendig en emotioneel stabiel zijn;
    kunnen omgaan met agressie;
    zin hebben voor veiligheid;
    observeren en rapporteren;
    psychologische conflicthantering;
    omgaan met noodsituaties;
    besluitvaardigheid (voor leidinggevende zoals hoofdsteward);
    management (voor leidinggevende zoals hoofdsteward);
    kunnen coachen (voor leidinggevende zoals hoofdsteward).
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                            6


LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN


DECR. ET     LEERPLANDOELSTELLINGEN                            LEERINHOUDEN
of CURR.     De leerlingen kunnen
BIZA
         GENERIEKE COMPETENTIES
                                    COMPETENTIES ROND SOCIALE VAARDIGHEDEN
         1      beschikken over een aantal sociale basisvaardigheden       Sociale vaardigheden en communicatieve ingesteldheid
                noodzakelijk voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie
                (contact met bevolking, collega’s, hiërarchisch meerderen
                en overheden) en dit in situaties van toezicht,
                samenwerking of conflict, met een bijzondere aandacht
                voor de multiculturele dimensie.
               beschikken over een open geest en actief luisteren.
         2      resultaten behalen dankzij de goede contacten die men      Sociaal vaardig zijn
                heeft met anderen (inclusief collega’s, ondergeschikten,
                directie, publiek en externe contacten).
         3      bijdragen tot de praktische realisatie van de nodige       Werken in team
                groepsgeest.
                de samenwerking bevorderen met oog op het bereiken van
                de doelstellingen.
         4      onder druk in gevaarlijke omstandigheden werken.         Stressbestendigheid en emotionele stabiliteit
                koelbloedig zijn en de prioritaire doelstellingen niet uit het     - Bewaren van kalmte
                oog verliezen.                             - Omgaan met conflicten die dreigen te escaleren
                in staat zijn om te werken in traumatiserende
                omstandigheden.                             - Omgaan met mensen onder invloed van alcohol of drugs
                sterke emoties onder controle houden.                  - Op een gepaste manier grenzen kunnen stellen
                frustraties kanaliseren, kritiek aanvaarden en er iets
                constructiefs mee doen.
                de kalmte bewaren bij het team in verschillende situaties.
                beslissingen nemen en duidelijke instructies geven t.a.v.
                de medewerkers.
                niet panikeren bij onverwachte of onbekende problemen.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                             7


DECR. ET     LEERPLANDOELSTELLINGEN                          LEERINHOUDEN
of CURR.     De leerlingen kunnen
BIZA
         GENERIEKE COMPETENTIES
                                    COMPETENTIES ROND SOCIALE VAARDIGHEDEN
         5      signalen van geweld en agressie herkennen en         Omgaan met agressie
               interpreteren.
               een onderscheid maken tussen frustratie, instrumentele en
               pathologische agressie.
               agressie voorkomen.
               agressie afblokken.
               technieken van zelfbeheersing hanteren.
               technieken om anderen te kalmeren toepassen.
               omgaan met conflicten op straat.
               omgaan met agresssieve mensen/agressiebeheersing.
               omgaan met bedreigingen en schelden.
         6      zorgen voor veiligheid en antciciperen op het vermijden   Zin voor veiligheid hebben
               van gevaarlijke situaties.
               eigen handelingen op vlak van veiligheid kritisch
               onderzoeken om deze indien nodig te corrigeren, tijdige te
               herkennen wat slecht kan uitdraaien en gepast te
               reageren.
         7      een boodschap duidelijk uitdrukken in omgangstaal.      Spreekvaardigheid
               een complexe situatie duidelijk en bondig samenvatten.       - Bondig samenvatten
               een diaoloog aangaan a.d.h.v. een genuanceerd           - Dialoog aangaan
               woordgebruik.                           - Blijk geven van diplomatie
                                                 - Genuanceerd woorgebruik
                                                 - Capaciteit om ideeën uit te wisselen, iets uit te leggen en
                                                   te overtuigen.

         8      een complexe situatie duidelijk en bondig samenvatten.    Schrijfvaardigheid
               van een complexe situatie een helder verslag maken.
         9      in staat zijn om een eenvoudige tekst te lezen, begrijpen  Lezen, begrijpen en samenvatten
               en samen te vatten.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                             8


DECR. ET     LEERPLANDOELSTELLINGEN                          LEERINHOUDEN
of CURR.     De leerlingen kunnen
BIZA
         GENERIEKE COMPETENTIES
                                    COMPETENTIES ROND SOCIALE VAARDIGHEDEN
         10     in staat zijn om zich snel mentaal en fysiek aan te passen  Flexibiliteit
               aan nieuwe omstandigheden zonder dat de
               uitvoeringscapaciteit hieronder lijdt.
               zich aanpassen aan een veranderd werkritme en daarbij
               bereid zijn om nieuwe opdrachten uit te voeren.
               zich aanpassen aan veranderingen inzake inhoud,
               werkvolume, werkomstandigheden (collega’s,
               infrastructuur, reglementen ...) en uurrooster.

         11     zich tijdens de dienst houden aan een strikt discipline.   Tucht en hiërarchie op het werk
               werken onder het gezag van een hiërarchisch meerdere.
               zich houden aan de geldende veiligheidsregels en loyaal
               zijn aan de organisatie.
         12     verantwoordelijkheid nemen voor een taak of beslissing,   Verantwoordelijkheidszin
               zelfs indien er bepaalde gevolgen aan verbonden zijn.
               nauwwgezet handelen volgens de morele en sociale
               normen, integer en eerlijk zijn, doorzetten in moeilijke
               situaties en blijk geven van zelfdiscipline.
         13     de noden van klanten (in het bijzondere fysiek, sociaal of  Empathie
               psychologisch zwakke klanten) begrijpen.
               aandachtig luisteren, de gedachten, standpunten en
               problemen van anderen begrijpen, erover praten en tot
               een overeenstemming komen.

         14    het werk ruimdenkend en zonder discriminatie         Democratische ingesteldheid
               -t.o.v. de gebruikers van een bepaalde dienst- uitvoeren.
               de rechten en individuele vrijheden van alle burgers
               respecteren.
               geen enkele discriminatie uitvoeren op basis van geslacht,
               ethische afkomst, politieke, religieuze of filosofische
               overtuigingen, seksuele geaardheid en taal.
               objectief denken, zonder vooroordelen en zich aanpassen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                   9


DECR. ET     LEERPLANDOELSTELLINGEN                          LEERINHOUDEN
of CURR.     De leerlingen kunnen
BIZA
         GENERIEKE COMPETENTIES
                                    COMPETENTIES ROND SOCIALE VAARDIGHEDEN
               aan de gesprekspartner en de situatie.
         15     het privéleven en de persoonlijke gegevens van klanten of  Discreet zijn
               collega’s respecteren.
               de vertrouwelijkheid van bepaalde interventies
               respecteren.
         16     de speelruimte binnen de toevertrouwde taken correct     Onafhankelijkheid en zelfstandigheid
               inschatten (zonder hulp) en erbinnen handelen.
               aleen beslissingen nemen binnen de grenzen van de
               functie.
               handelen zonder dat elk detail van de opdracht wordt
               uitgelegd.

         17     een onberispelijk voorkomen (kleding) en gedrag hebben.   Voorbeeldfunctie uitoefenen

         18     initiatief nemen indien nodig en obstakels overwinnen.    Assertiviteit
               Ideën en adviezen op constructieve wijze meedelen aan
               collega’s en aan hierarchisch meerderen.
         19     een oplossing vinden voor problemen die zich voordoen in   Oplossen van problemen
               het kader van de functie.
               nieuwe mogelijkheden vinden om problemen doe zich
               tijdens de uitvoering van de taken voordoen op het niveau
               van de functie, op structurele basis oplossen.
         20     aan zelfreflectie doen m.b.t. het eigen gedrag.       Uitoefenen van zelfkritiek
               zich bewust zijn van de eigen handelingen en deze
               voortdurend in vraag stellen.
               een goede kennis hebben van zichzelf (capaciteiten en
               beperkingen)
         21     omgaan met tekstverwerking en spreadsheets.         Gebruik van technische communicatiemiddelen
               omgaan met de werking en het gebruik van een
               radiozender, telefoon, walkitalkie en GSM.
         22     beschikken over fysiek uithoudingsvermogen.         Fysieke conditie
               de fysieke conditie op peil houden om tijdens interventies
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                       10


DECR. ET     LEERPLANDOELSTELLINGEN                          LEERINHOUDEN
of CURR.     De leerlingen kunnen
BIZA
         GENERIEKE COMPETENTIES
                                    COMPETENTIES ROND SOCIALE VAARDIGHEDEN
               over voldoende kracht en uithouding te beschikken.
         23     op cruciale momenten beslissen (ook indien sommige      Besluitvaardigheid
               informatie ontbreekt of onvolledig is).
               juiste beslissingen nemen o.b.v. onvolledige informatie
               rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met
               de diverse opties die er zijn.
               doelgerichte acties initiëren vanuit een idee en gericht op
               het realiseren van doelstellingen en het uitvoeren van
               eerder genomen beslissingen.
         24     duidelijke instructies geven.                 Coachen
               resultaten van anderen opvolgen en bijsturen.
               discipline bewaren.
               duidelijke instructies geven.
               ondersteunen en aanmoedigen van anderen.
               een bepaalde werkwijze motiveren.
               sterke en zwakke punten analyseren in het functioneren
               van een team.
               plannen.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                          11

AV SPORT

CURR.      LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                             LEERINHOUDEN
BIZA      De leerlingen

        Motorische competentie                          Uithoudingstraining op een zo gevarieerd als mogelijke wijze
                                             aanbieden, zoals:
Luik A, 1.1   1   beschikken over een goede fysieke conditie.
                                                interval (extensief, intensief);
        2   beschikken over goede motorische en fysieke               Coopertest;
           basisvaardigheden: kracht, explosieve kracht, lenigheid,         …
           snelheid, uithouding …                       Circuitvormen en fitheidactiviteiten zoals:
                                                Hindernisparcours;
        3   kunnen touwklimmen.                           conditietraining (al dan niet in fitnesscentrum);
                                                krachttraining (ook met gewichten);
        4   kunnen hoogtevrees overwinnen.                      klimmen en klauteren;
                                                …
        5   beschikken over een behoorlijke vormspanning en hebben een     Gymnastiek
           goed gevoel voor evenwicht.                    Zwemmen
        6   kunnen zwemmen.                             200 m (zwemstijl naar keuze);
                                               duiken van op een startblok;
                                               1 min. watertrappen;
                                               basis van reddend zwemmen;

                                             Evenwichtig aanbod van teamsporten waarbij de klemtoon wordt
        7   voeren individueel en in groep bewegingen en acties uit met    gelegd op spelvormen en tactische vaardigheden
           inzicht.


        8   kunnen claustrofobie overwinnen.                  Doelgerichte initiatie van volgende sporten:
        9   tonen blijk van zelfbeheersing.                      Speleologie;
        10  hebben notie van relaxatietechnieken.                   Muurklimmen;
                                                Verdedigingssporten;
        11  kunnen volgens vooropgestelde criteria bij zichzelf nagaan of ze
           vorderingen maken bij het uitvoeren van bewegingsopdrachten        Taichi;
           en hun eigen leerproces bijsturen.                    Yoga;
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                    12


CURR.      LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                              LEERINHOUDEN
BIZA      De leerlingen

        12  kunnen op basis van afgesproken criteria, bij zichzelf en       Keuzeaanbod uit vrije tijdsrelevante sporten
           anderen, aangeven waarom een bewegingsopdracht wel of niet          Natuurgebonden sporten;
           lukt en kunnen eenvoudige oplossingen geven.
                                                  Schaatsen, rolschaatsen, skeeleren;
        13  leven afspraken en regels na.                        Fietsen, mountainbike;
        14  nemen verantwoordelijkheid op in bewegingssituaties en helpen        …
           medeleerlingen wanneer de bewegingssituatie dit vereist.
        15  tonen bereidheid tot en hebben voldoening aan
           prestatieverbetering.
        16  kunnen slagen in de sportproeven die rechtstreeks toegang
           verlenen tot bewakingsagent, gemeenschapswacht en
           voetbalsteward.
        17  kunnen slagen in de sportproeven opgelegd voor de kandidaat
           brandweerman/vrouw.
        18  kunnen slagen in de sportproeven opgelegd voor de kandidaat
           politieambtenaar.
        Gezonde en veilige levensstijl
        19  kennen gepaste bewegingen en correcte houdingen en kunnen
           ze in werk- en dagelijkse leefomstandigheden integreren.
        20  zijn bereid om zelfstandig aan een trainingsprogramma te
           werken, bij te sturen en te evalueren.
        21  leven veiligheidsafspraken na en vertonen spontaan veilig
           gedrag
        22  bij zichzelf en anderen de risicofactoren bij bewegingsactiviteiten
           herkennen en de nodige preventieve maatregelen treffen.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                          13


CURR.      LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA      De leerlingen

        Zelfconcept en sociaal functioneren
        23  kunnen in bewegingssituaties omgaan met fair play, winst,
           verlies, succes, faalangst en spanning en integreren in andere
           contexten.
        24  werken spontaan samen in planning, taakverdeling en het
           invullen van verschillende rollen.
        25  dragen zorg voor kledij en materiaal en hebben aandacht voor
           hygiëne en milieu.
        26  kunnen in team werken en respect tonen voor anderen.
        27  kunnen kritisch met nevenverschijnselen van de sport omgaan.
        28  hebben zin voor verantwoordelijkheid.
        29  hebben een sportief gedrag en kunnen hierin een
           voorbeeldfunctie uitoefenen.
        30  zijn bereid om aan zelfevaluatie te doen.
H3       Competenties met betrekking tot eerste hulpverlening
        31  kunnen verantwoordelijkheid opnemen als eerste hulpverlener.   Basisprincipes van eerste hulp
        32  kunnen een noodsituatie correct inschatten en gepast reageren.
                                            De vier stappen in eerste hulp:
        33  kunnen het slachtoffer en zichzelf zoveel als mogelijk         Stap 1: Zorg voor de veiligheid (+ evacuatietechnieken
           beschermen tegen infecties.                       (Rautek))
        34  handelen in kritieke situaties rustig en met zelfvertrouwen.      Stap 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer
                                               Stap 3: Alarmeren van de hulpdiensten
        35  kunnen het officieel erkend brevet van reanimatie halen.        Stap 4: Verlenen van verdere eerste hulp
        36  het officieel erkend brevet van Bedrijfseerstehulp halen.    Hulp verlenen aan een bewusteloos slachtoffer (stabiele zijligging)
                                            Flauwte
        37  kunnen defibrilleren en een AED-toestel correct hanteren.
                                            Verslikking (technieken: slaan op de rug en buikstoten)
                                            Reanimatie
                                            Hantering van een AED-toestel
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                   14


CURR.      LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                    LEERINHOUDEN
BIZA      De leerlingen
                                    Bloedingen
                                       Inwendige, uitwendige en veruitwendigde;
                                       aanleggen drukverband.

                                    Wettelijk kader
                                    Eerstehulplokaal
                                    Eerstehulpkoffer
                                    Amputatie
                                    Huidwonden
                                       Types huidwonden;
                                       Wondverzorging;
                                       Verbanden: scharnier- en spiraalverband, driehoeksverband
                                       (hand bedekken);
                                      Vreemd voorwerp.
                                    Brandwonden:
                                       Types;
                                       Verzorging;
                                       Verbanden (driehoeksverband).
                                    Letsels aan botten, spieren en gewrichten
                                       Aanleggen kruisverband;
                                      Aanleggen draagdoek.
                                    Hoofd- en wervelletsel
                                    Hersenschudding
                                    Vergiftiging
                                       CO-vergiftiging (uitgebreid);
                                       Rautek (herhaling).
                                    Pijn op de borstkas
                                    Kortademigheid
                                    Hyperventilatie
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid         15


CURR.      LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                    LEERINHOUDEN
BIZA      De leerlingen

                                    Beroerte
                                    Epilepsie
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                      16

AV NEDERLANDS

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

FAC 2     1   op een verbale en non-verbale manier efficiënt communiceren.   Perfectioneren moedertaal en redactionele vaardigheden
E1      2   correcte, leesbare en gestructureerde verslagen van hoge
           kwaliteit opstellen.
       3   tijdens de uitvoering van zijn opdrachten, indrukken,
           vaststellingen, observaties in onberispelijk Nederlands, zonder
           grammaticale fouten of spellingsfouten neerschrijven.
       4
           op een verbale en non-verbale manier efficiënt communiceren.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid            17

AV FRANS

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                      LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

FAC 3     1   zich voorstellen.
       2   een discussie volgen.
       3   vragen van personen begrijpen.
       4   personen correct inlichten.
       5   een telefoongesprek voeren.
       6   zich correct en genuanceerd uitdrukken.
       7   begrepen worden door een persoon van de andere taal.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid          18

AV ENGELS

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                     LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

       1   een mondelinge basiskennis functioneel aanwenden.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                             19

TV RECHT

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                           LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

1.2 Kennis  1    de Belgische instellingen onderscheiden.            Belgische instellingen
A                                             Principe van de scheiding der machten en inleiding op de drie
                                               machten: samenstelling, organisatie en opdrachten van elke
                                               macht;
                                              De verschillende machtniveaus en hun bevoegdheden:
                                               gemeentelijk, provinciaal, communautair, regionaal en federaal.
                                              Verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende
                                               machtsniveaus betreffende de politiediensten, de penitentiaire
                                               instellingen en de civiele veiligheid.
                                              Organisatietype van een gemeentebestuur.
1.2 Kennis  2    de waarde van burgerzin uitleggen.               Burgerzin
R                                             Inleiding tot de mensenrechten en maatschappelijke thema’s.
                                              Inleiding tot de collectieve en individuele rechten en vrijheden in
                                               de context van het maatschappelijke leven en op het vlak van
                                               de veiligheid.
B.1.C2    3    de politie en de verhouding tot de politie begrijpen:     Politie
             - wie verwittigen in welke situatie;               Kennis van de wet op het politieambt:
             - weten hoe de verhoudingen zijn tussen                - politie gestructureerd op 2 niveaus
                gemeenschapswachten en politie;                  - verschil tussen de lokale en de federale politie
             - weten wat men zelf kan afhandelen en wat men moet          - verschil tussen gerechtelijke en bestuurlijke zuil
                doorverwijzen.

           de minimumvereisten voor leidinggevend en uitvoerend          Minimumvereisten voor leidinggevend en uitvoerend personeel
       4
           personeel omschrijven.

           de verschillende constitutieve elementen van het misdrijf       Constitutieve elementen van het misdrijf
       5    opsommen en toelichten.


B.1.A.    6    de juridische aspecten van een oppervlakkige toegangscontrole Voetbalsteward
           weergeven en in eigen woorden verklaren.              juridische richtlijnen voor de voetbalsteward
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                            20


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
                                               De voetbalwet
           de verschillende situaties opsommen waarbij er tot particuliere     Relevante bepalingen uit verschillende KB’s die van
           vatting kan overgegaan worden.                       toepassing zijn voor de steward
                                               Particuliere vatting
           de verschillende situaties wanneer men aan bepaalde personen      Toegang verlenen aan bepaalde personen
           toegang mag verlenen, weergeven en toelichten.


B.1.B     7                                  Bewaking
           de verschillende situaties opsommen waarbij er tot particuliere
           vatting kan overgegaan worden.                  Juridische richtlijnen voor de bewakingsagent
                                            Rechten en plichten van de bewaking (Type B)
       8    de verschillende situaties wanneer men aan bepaalde personen   Toegepaste gemeenrechterlijke rechten en verplichtingen
           toegang mag verlenen, weergeven en toelichten.          Minimumvereisten voor leidinggevend en uitvoerend personeel
                                            Particuliere vatting
       9
           de verschillende constitutieve elementen van het misdrijf     Wanneer mag men toegang verlenen aan bepaalde personen?
           opsommen en toelichten.                      Constitutieve elementen van het misdrijf

           de verschillende situaties opsommen waarbij er tot particuliere
       10   vatting kan overgegaan worden.

           de verschillende situaties wanneer men aan bepaalde personen
       11   toegang mag verlenen weergeven en toelichten.
  3         1
       12   de verschillende constitutieve elementen van het misdrijf
           opsommen en toelichten.
B.1.I.2.   13   de wetgeving rond de fysieke veiligheidstechnieken toepassen.      Wetgeving rond wettige verdediging

B.1.J.2.   14   de functie en rol van de hoofdsteward onderscheiden.          Verschillende functies: sturende, controlerende, coördinerende,
                                                 adviserende, signalerende, evaluerende, motiverende.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                   21

TV/PV VEILIGHIEDSTECHNIEK (ONDERWIJS)

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                          LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

E 1,2     1    efficiënt communiceren en communicatieprocedures opvolgen. Communicatie
       2    verschillende communicatie-instrumenten gebruiken en de     Zender, boodschapper,ontvanger
           werking ervan begrijpen.
                                            Verbale en non-verbale communicatievaardigheden
       3    kennis en inzicht ontwikkelen in de basisregels van de
                                            Communicatietechnieken
           communicatie.
           kennis en inzicht ontwikkelen in de verbale en non-verbale
       4
           communicatie.
           kennis ontwikkelen en zicht hebben op de invloed van het eigen
       5    gedrag op het gedrag van andere mensen en omgekeerd.
       6    actief luisteren.
       7    in een correcte taal communiceren.
       8    mensen informeren.
       9    iemand aanspreken op zijn/haar gedrag.
       10   zich klantvriendelijk en dienstverlenend opstellen.
G 2,3,4    11   de capaciteit ontwikkelen om de conflicten en zijn machtspositie Psychologische vaardigheden
           te beheersen.
                                              Psychologische conflicthantering
       12   Signalen van agressie en geweld herkennen en interpreteren.
                                              Massapsychologie
       13   Steeds hun kalmte bewaren.
                                              Psychische stabiliteit
       14   Een onderscheid maken tussen frustratie, instrumentele en
                                              Emotionele beheerstheid/stressbestendigheid
           pathologische agressie.
                                              Voldoende rationaliteit
       15   Agressie voorkomen en afblokken.
                                              Verantwoordelijkheidszin
       16   Technieken van zelfbeheersing hanteren.
                                              Conflictbeheer
       17   Technieken om anderen te kalmeren toepassen.
                                              Omgaan met agressie
       18   Omgaan met conflicten op straat.
       19                                      Inzicht in groepsgedrag
           Omgaan met agressieve mensen/agressiebeheersing.
       20                                      Psychosociale vaardigheden
           Omgaan met bedreigingen/schelden.
       21   Omgaan met conflicten die dreigen te escaleren.
       22   Omgaan met mensen onder invloed van alcohol en drugs.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                             22


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                           LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
       23   Op een gepaste manier grenzen stellen.
       24   De capaciteit hebben om conflicten en zijn machtspositie te
           beheersen (macht is een te sterke term op het vlak van         Ontwikkelen van een passend profiel voor de job
           bewaking; eerder voorrechten omkaderd door zeer strikte        Massapsychologie, psychische stabiliteit, emotionele
           regels).                                beheerstheid/stressbestendigheid, voldoende rationaliteit,
                                               verantwoordelijkheidszin, conflictheer, omgaan met agressie,
                                               observeren en rapporteren, inzicht in groepsgedrag,
                                               psychosociale vaardigheden ontwikkelen …
1.2 Kennis  25   beroepsdeontologie voor de veiligheidsfuncties die een     Deontologie van de veiligheidsfuncties
           voorbeeldfunctie vervullen en die en bepaald gezag op de
           anderen uitoefenen verklaren.                    Leidinggevende type B
           inzicht hebben in de brede context van integriteit en
       26
           beroepsdeontologie in samenhang met algemeen
           maatschappelijke waarden en bedrijfswaarden in de bewaking.
       27   het belang inzien van een integer en deontologisch verantwoord
           ondernemersbeleid in de bewakingssector.
       28   omgaan met dilemma’s eigen aan bewakingsondernemingen en
           interne bewakingsdiensten.
F       29   omgaan met racisme en discriminatie, alcohol en drugs.     Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
       30   kennis ontwikkelen over culturele diversiteit.             Maatschappij en actualiteit
       31   inzicht verwerven in culturele eigenheid, gedrag, symbolen en        - omgaan met racisme en discriminatie
           rituelen van verschillende subculturen.                   - omgaan met alcohol en drugs
       32   ageren met mensen uit verschillende culturen.              Culturele diversiteit
       33   gedragingen van subculturele eigenheid interpreteren.          Migrantenculturen
       34   communicatie en onderhandelingsstijlen aan de dag leggen.        Jongerensubculturen


K       35   inzicht hebben in de brede context van integriteit en     Management en leiding geven
           beroepsdeontologie.
                                             Integriteit en beroepsethiek
       36   opzoeken waar de leidinggevende informatie kan vinden en
                                             Toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken
           indien hij zich verder wenst te verdiepen in de materie.
       37   het belang inzien van een integer en deontologisch verantwoord
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                    23


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
           ondernemersbeleid in de bewakingssector.                Begrippen:
       38   omgaan met dilemma’s vanuit een integriteitsinzicht.          - Safety;
       39   een integriteitsvisie vertalen naar een operationele code voor     - Security;
           leidinggevend en uitvoerend personeel.                 - Risico;
       40   de begrippen met eigen woorden omschrijven.              - Schade;
                                               - risico-identificatie;
                                               - risico-inventarisatie en risico-evaluatie;
                                               - risicobeheersing;
                                               - algemene bewakingstechnieken.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                              24

TV/PV VEILIGHEIDSTECHNIEK (VOORDRACHTGEVERS)
Bewaking

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

B       1    de verschillende partners kennen, hun werkwijze en de relaties  Professionele context
           die men met hen onderhoudt.
                                                 Organisatie van de bewakingssector en hun activiteiten
                                                 Sociale verhoudingen in de bewakingssector
                                                 Organisatie en veiligheidsprocedure binnen een voetbalclub
                                                 Kennis van de verschillende actoren op het terrein
1.2 Kennis  2    de essentiële punten van een conversatie of van een situatie   Observeren en rapporteren
           identificeren en deze correct, mondeling en schriftelijk,
           weergeven.
D       3    de elementen van een situatie, met inbegrip van de personen,
            d                               Observeren, identificeren en rapporteren
           identificeren en zijn observaties op correcte wijze kunnen
           rapporteren:                                Een situatieschets
                                                 Bewegingen en gebeurtenissen
             - bewegingen en gebeurtenissen in de omgeving correct
                kunnen beschrijven en interpreteren;               Hulpmiddelen
             - kunnen gebruiken van hulpmiddelen bij observatie;          Vooroordelen
             - leren herkennen van vooroordelen;                  Accuraat rapporteren
             - leren accuraat te rapporteren met scheiding van feiten        Meldingen
                en vaststellingen;                   O.a.:
             - een melding maken naar andere instanties toe.             -  angst voor samentroepende jongeren;
                                                 -  angst voor groep hooligans die rondhangen voor een
                                                   wedstrijd.
                                            Bv.:
                                                 -  politie;
                                                 -  andere diensten.
H1,2     4    omgaan met noodsituaties:                    Brandveiligheid;
             - bewaking: gepast reageren bij brand, bomalarm,       Benadering ongevalsituaties
              rampen;                          Immobilisatie, manipulatie- en transporttechnieken: basiskennis van
             - bewaking: bedrijfseerstehulpverlener;            voornoemde technieken
             - toegepaste veiligheidsanalyse en
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                          25


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                          LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
               bewakingstechnieken.

E3      5    efficiënt communiceren en de communicatieprocedures     Analoge en digitale communicatie
           opvolgen, de verschillende communicatie-instrumenten
           gebruiken en de werking ervan begrijpen.
1.2 Kennis  6    een algemeen kader betreffende de organisatie en de     Voorstelling van de organisaties
           opdrachten van de verschillende organisaties schetsen.
                                              Geïntegreerde politie op twee niveaus
                                              Civiele veiligheid
                                              Penitentiaire instellingen
                                              Vreemdelingenzaken
                                              Private veiligheid
                                              Gemeentelijke preventiediensten
                                              Veiligheidsdiensten van de voetbalclubs
1.2 Kennis  7    een basiskennis hebben van de bevoegdheden, actieveld,    Voorstelling van de functies:
           voorwaarden voor aanstelling in de functie.
                                              Agent
                                              Inspecteur van politie
                                              Penitentiair beambte
                                              Brandweerman
                                              Veiligheidsmedewerker van de gesloten centra en binnen de
                                              diensten van vreemdelingenzaken
                                              Bewakingsagent
                                              Gemeenschapswacht
                                              Voetbalsteward
                                              Calltaker
L       8    werken onder het rechtstreekse gezag van de            Hoofdsteward in de praktijk
           veiligheidsverantwoordelijke.
                                               Taken en bevoegdheden
       9    assisteren bij de briefing en debriefing.
       10   actieve en passieve veiligheid assisteren tijdens de wedstrijden.
       11   een centrale functie vervullen bij de evaluatie van kandidaat-
           stewards.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                 26


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                            LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
       12   aanwezig zijn tijdens vergaderingen van de LAR als
           vertegenwoordiger voor de stewards.
       13   de stewards voldoende motiveren in het uitvoeren van de taken.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                          27

TV/PV VEILIGHEIDSTECHNIEK (ONDERWIJS/VOORDRACHTGEVERS)
Politie

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                             LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

1.2 Kennis  1    de bevoegdheden, actieveld, voorwaarden voor aanstelling in    Agent en inspecteur van politie
           de functie van agent en inspecteur van politie uitleggen.
1.2 Kennis  2    basiskennis van de bevoegdheden, actieveld, voorwaarden      Penitentiair beambte
           voor aanstelling in de functie van penitentiair beambte
1.2 Kennis  3    basiskennis van de bevoegdheden, actieveld, voorwaarden      Veiligheidsmedewerker van de gesloten centra en binnen de
           voor aanstelling in de functie van veiligheidsmedewerker van    diensten van Vreemdelingenzaken
           de gesloten centra en binnen de diensten van
           Vreemdelingenzaken
C       4    inzicht hebben in de werking van politie en justitie.       Kennis van de politie en de verhouding tot de politie
       5    de wet op het politieambt, de structuur op 2 niveaus, het          Politie en justitie
           verschil tussen lokale en federale politie, tussen gerechtelijke
                                                  Het politieambt
           en bestuurlijke zuil weergeven.
                                                  Verhoudingen tussen gemeenschapswachten en politie
       6    aangeven wie ze moeten verwittigen in welke situatie.
                                                  Doorverwijzen
       7    de verhoudingen aangeven tussen de gemeenschapswachten
           en de politie.
           steeds correct handelen; wat handelen ze zelf af en waarvoor
       8
           verwijzen ze door.
       9    de organisatie van de politie met eigen woorden verklaren.     Politie
       10   een introductie in politiewerk en -taken uitvoeren.             Organisatie van politie, missie …
       11   de verschillende functies bij de politie opnoemen.              Introductie in politiewerk en politietaken
       12   de ethiek van politiedeontologie toepassen.                 De verschillende functies bij de politie
       13   zich voorbereiden op de persoonlijkheidsproef.                Ethiek ven politiedeontologie
                                                  Voorbereiding op de persoonlijkheidsproef
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                   28

TV/PV VEILIGHEIDSTECHNIEK (VOORDRACHTGEVERS)
Brandweer

CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                    LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen

       1    Module 1: Brandbestrijding en hulpverlening:   Zie module 1 Brandweer (bijlage)
           - Organisatie van de brandweerdiensten
           - Brandweer en het wegverkeer
           - Welzijn op het werk (arbeidsveiligheid)
           - Brand en brandbestrijding
           - Materialen voor de brandbestrijding
           - Communicatie
           - Verloop van een interventie
           - Tactiek en techniek van een brandinterventie
           - Brandtypes
           - Brandbestrijdingsvoertuigen
           - Hulpverleningsopdrachten
           - Hulpverleningsmaterieel
       2    Module 2: Persoonlijke bescherming:       Zie module 2 Brandweer (bijlage)
           - Wettelijk kader gebruik PBM’s (Persoonlijke
             Beschermingsmiddelen)
           - PBM’s
           - Adembescherming
           - Bescherming tegen chemische incidenten
           - Bescherming tegen radioactiviteit
           - Wespenverdelging
           - Valbeveiliging
       3    Module 3: Levensreddende handelingen:      Zie module 3 Brandweer (bijlage)
           - Algemene interventieprocedures
           - Reanimatietechnieken en verstikking
           - Stelpen van ernstige bloedingen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid              29


CURR.     LEERPLANDOELSTELLINGEN
                                    LEERINHOUDEN
BIZA     De leerlingen kunnen
           -  Brandwonden
           -  Eerste hulp bij botbreuken
           -  De vergiftigingen
           -  Shock
           -  Wondzorg
       4    Module 4: Geïntegreerde praktijkoefening     Zie module 4 Brandweer


TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                           30ADDENDEM BRANDWEER
TV/PV VEILIGHEIDSTECHNIEK (VOORDRACHTGEVERS)
Brandweer
DEEL 1
Initiatie brandweerman; brandbestrijding en ontzetting
(30 uren)

                                    Geschatte
                                    tijdsduur
Doelstellingen          Leerinhouden              in uren Plaats      Lesgever
                 Brand en brandbestrijding / Kleine
                 blusmiddelen

                 1    Brand
De diverse aspecten van het   1.1   De vuurdriehoek
ontstaan van een brand      1.1.1  Componenten
kennen.                 Warmte
De vuurdriehoek en            Zuurstof
vuurvijfhoek kunnen           Brandbare stof
toepassen.
                     Mengverhouding
                     Katalysator

               1.2     De verbranding
De soorten verbranding en hun
               1.2.1    Definitie
fysische en scheikundige
               1.2.2    Soorten verbranding
verschijnselen kunnen
               1.2.3    Fysische verschijnselen
benoemen en verklaren.
               1.2.4    Scheikundige verschijnselen

                 1.3   Ontwikkeling van een brand
                 1.3.1  Smeulstadium                       Theorie (3 uur) 1
Het brandverloop in al zijn
                 1.3.2  Vlamstadium                       instructeur
aspecten kunnen omschrijven.
                 1.3.3  Gloeistadium                       Praktijk (3 uur) 2
                                    6u             instructeurs voor 12
                                         brandweerschool  leerlingen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid        31


                 1.4   Rook
De schadelijkheid en de      1.4.1  Verschijnselen
gevaren van rook kunnen      1.4.2  Beïnvloedingsfactoren
herkennen.            1.4.3  Samenstelling

                 1.5   Explosies
Het onderscheid tussen
fysische en scheikundige
explosie kunnen geven.
De gevaren en het verschijnsel
van de explosie kennen.
Veilig kunnen handelen bij
brandende gasflessen en
drukhouders die opgewarmd
zijn.
                 1.6   Branduitbreiding
De vormen van           1.6.1  Convectie
warmtevoortplanting kunnen    1.6.2  Conductie
verklaren.            1.6.3  Straling

                 1.7   Brandklassen
De verschillende brandklassen   1.7.1  Klasse A
en de bijbehorende etikettering  1.7.2  Klasse B
correct interpreteren.      1.7.3  Klasse C
                 1.7.4  Klasse D
De verschillende types van
branden en hun
aggregatietoestanden kunnen
uitleggen.
                 2    Brandbestrijding
                 2.1   Blusprincipes
De diverse aspecten van de    2.1.1  Verlagen van de temperatuur
blussing kunnen uitleggen.    2.1.2  Afsluiten van de zuurstof
                 2.1.3  Wegnemen van de brandbare     stof
                 2.1.4  Negatief katalytische werking

                 2.2   Indeling en werking blusstoffen
De werking van de kleine     2.2.1  Groepen
blusmiddelen kennen en      2.2.2  Werking
kunnen toepassen.         2.3   Soorten blusstoffen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                          32

                 2.3.1  Water
                 2.3.2  Schuim
                 2.3.3  Poeder
                 2.3.4  Koolstofdioxide CO2
                 2.3.5  Overzichtstabel

                 2.4   Blusvoorzieningen
                 2.4.1  Muurhaspel met axiale voeding
                 2.4.2  Draagbare blustoestellen
                 2.4.3  Poederblustoestel
                 2.4.4  CO2-blustoestel
                 2.4.5  Water-schuimblustoestel

                 2.5   Gebruik van een blustoestel


Het werkingsprincipe, de
onderdelen en
veiligheidsvoorzieningen van
een adembeschermingstoestel
kennen.
                 Initiatie perslucht / blindlopen
Het adembeschermingstoestel
kunnen gebruiken volgens de  1      Adembescherming                    Briefing en praktijk
voorgeschreven gedragsregels.                                  1 instructeur voor 6
                                     6  brandweerschool  leerlingen
                 Materialen voor brandbestrijding /
                 Straalpijptechnieken
Alle soorten van         1    Bluswatervoorziening
bluswatervoorziening       1.1   Het waterleidingnet
herkennen.            1.1.1  Ondergrondse hydranten
                 1.1.2  Bovengrondse hydranten
                 1.1.3  Aanduiding hydranten

Kunnen helpen bij        1.2   Open water
waterwinning in een
aflegsysteem.          1.3   Waterreservoirs
                                                Briefing en praktijk
                 1.4   Watertank van een autopomp              1 instructeur voor 6
                                     6  brandweerschool  leerlingen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid     33

                 1.5   Tankwagen


                 2    Materieel voor watertransport
                 2.1   Pompen
Elementaire kennis van      2.1.1  Elementaire kennis van hydraulica
hydraulica in het watertransport     Druk en debiet
kunnen verklaren.            Drukverliezen
                     Reactiekrachten
De werking en de plaats van de      Waterslag
soorten pompen kennen en     2.1.2  De aanzuiging
kunnen toepassen.            Principe
                     Materieel
                 2.1.3  Soorten pompen
                     Centrifungaalpomp
                     Ledigingspomp

                 2.2   De slangen
                 2.2.1 Zuigslangen
                    Types
                    Koppelingen
                    Toebehoren
                 2.2.2. Persslangen
                    Hoge druk slangen
                        Types
                        Koppelingen
                    Lage druk slangen
                        Types
                        Koppelingen
                        Toebehoren
                 3    Watervoerende armaturen
                 3.1   Standpijp
De werking en de plaats van de
waterdoorvoerende armaturen 3.2      Tweeverdeelstuk
kennen en kunnen toepassen.
                3.3    Drieverdeelstuk
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                              34

                 3.4   Straalpijpen
                 3.4.1  Straalpijpen hoge druk
                 3.4.2  Straalpijpen lage druk

                 3.5   Straalpijp voor waterschermen

                 3.6   Waterkanon

                 3.7   Toebehoren
                 3.7.1  Verminderingsstuk
                 3.7.2  Overgangsstuk


De belangrijkste procedures   Werken op hoogte (valbeveiliging /
mbt valbeveiliging kunnen    arbeidsveiligheid)
toepassen volgens alle
wettelijke procedures in de   1    Valbeveiliging
codex.              1.1   Materieel
                 1.2   Knopen maken
Basistechnieken met       1.3   Oprollen van een touw
betrekking tot het werken op   1.4   Verankeren
hoogte kunnen toepassen.     1.5   Procedures
De risico’s en persoonlijke   1.6   Valfactor
verantwoordelijkheid bij     1.7   Krachten van een val                     Briefing en praktijk
valbeveiliging correct kunnen  1.8   Hangtrauma                          1 instructeur voor 6
inschatten.           1.9   Persoonlijke verantwoordelijkheid  6    brandweerschool  leerlingen
Elementaire kennis hebben van Basis ontzetting / hefkussens / technische
het hulpverleningsmaterieel en hulpverlening
het gebruik ervan.       Hulpverleningsmaterieel
                1   Reddingsgereedschap
                1.1  Driepikkel voor redding uit de diepte
                1.2  Bootbrancard
                1.3  Springzeil en -matras                       Briefing en praktijk
                                                    1 instructeur voor 6
                 2    Materieel om te trekken         6  brandweerschool  leerlingen
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid        35

                2.1    Tirfor en kabels
Materieel om te trekken kunnen 2.2    Toebehoren
gebruiken.
                3     Hydraulisch redgereedschap
                3.1    Aandrijfunit en handpomp
                3.2    Schaar, spreider, rammen en vijzels
Hydraulisch gereedschap
bedienen.           4     Pneumatisch reddingsgereedschap
                4.1    Hefkussens en toebehoren

Hefkussens kunnen gebruiken. 5      Verlichtings- en signalisatiematerieel


In de functie van beveiliger
verlichtings-en
signalisatiemateriaal kunnen
opstellen.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                   36DEEL 2
Werkplekleren
(17 uren)

                                     Geschatte
                                     tijdsduur
Doelstellingen          Leerinhouden               in uren Plaats         Lesgever

De organisatie van een lokaal
brandweerkorps kunnen
analyseren.
Het operationeel materieel
kunnen herkennen en de
werking ervan kunnen                               brandweerkazerne-    lid of leden
beschrijven.           Voorstelling materieel brandweerkorps   3   werkplekleren      brandweerkorps

De verschillende soorten
beschermingsmiddelen kunnen
beschrijven en correct                              brandweerkazerne-    lid of leden
aandoen.          Types beschermingsmiddelen           3   werkplekleren      brandweerkorps

Basistechnieken
brandweermaterieel kunnen
toepassen.                                    brandweerkazerne-    lid of leden
                 Basistechnieken brandweermaterieel     3   werkplekleren      brandweerkorps

Een vrijstaande brandladder
van 25 m met een hellingshoek
van 70° binnen de 45     Beklimmen van brandladder 25 m           brandweerkazerne-    lid of leden
seconden kunnen beklimmen. (voorbereiding ingangsproeven)          2   werkplekleren      brandweerkorps
                                         vb. ziekenhuis,     3 uren theorie en 3 uren
Pictogrammen kunnen lezen in                           rusthuis, ander groot  plaatsbezoek preventionist,
functie van evacuatie.    Evacuatie: lezen pictogrammen, nut         gebouw waar veel    veiligheidsverantwoordelijke
Het nut en de werking van   branddeuren met bezoek aan ziekenhuis        mensen wonen of     of ander competent
branddeuren kunnen verklaren. of rusthuis                  6   werken.         persoon.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                        37DEEL 3
Module levensreddende handelingen
(20 uren)

Brandweerschool beschikt over lesmateriaal
Les kan in brandweerschool of in secundaire school
verpleegkundige of rode kruis of instructeur brandweerschool of competent persoon
                                           Geschatte
                                           tijdsduur
Doelstellingen          Leerinhouden                     in uren Plaats  Lesgever

                 Algemene interventieprocedures
De bouw, functies en werking   1    Bouw en functies van het
van het menselijk lichaam        menselijke lichaam
kunnen toelichten.

                 2   Algemene interventieprocedure
                 2.1 De eerste minuten

                 2.2   Algemene veiligheid en eigen  veiligheid
Basisprincipes van EHBO
kunnen toepassen.        2.3   Eerste snelle beoordeling:
                 2.3.1  Bij een volwassen persoon
                 2.3.2  Bij een kind

                 2.4   Efficiënte melding

                 2.5   Veiligheidshouding

                 2.6   Thoraxcompressies en beademingen

                 2.7   Snelle (dringende) evacuatie
                 2.7.1  Diverse soorten
                     gewondentransport
                 2.7.2  Rautek-greep
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid     38

                 2.7.3  Gebruik van brancard
Signalen van stress kunnen    3    Stress
herkennen.            3.1 Stress
                 3.2   Posttraumatische stress     3


                 Reanimatietechnieken en verstikking

                 1    Controle van het slachtoffer


                 2    ABC – techniek
                 2.1   Vrijmaken van de luchtwegen

                 2.2   Ademhaling controleren
Reanimatietechnieken kunnen
toepassen bij volwassenen en   2.3   Mond-op-mond beademing
kinderen.
                 2.4   Is er nog circulatie in de
                     bloedsomloop?


                 3    Alarmeren van de
                     ziekenwagendienst en de MUG


                 4    Cardio-pulmonaire resuscitatie
                     (CPR) met één persoon


                 5    Cardio-pulmonaire resuscitatie
                     (CPR) met twee hulpverleners


                 6    Algemeen schema CPR
                 6.1   Volwassene
                 6.2   Kind
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid         39Hulp kunnen bieden bij      7    Hulp bij ademhalingsproblemen
verstikking van een slachtoffer.                        5


                 Stelpen ernstige bloedingen

De soorten bloedingen kunnen   1    De bloedsomloop
herkennen.

Correct kunnen handelen bij   2    De hypovolemische shock
uitwendige en inwendige
bloedingen.
                 3    De soorten bloedingen


                 4    Controletechniek van de bloedingen  1,75


                 Brandwonden

De ernst en de diepte van    1    Opbouw en functie van de huid
de brandwonden kunnen
bepalen.             2    Oorzaken van brandwonden

EHBO bij brandwonden    3      De typen van brandwonden en de
kunnen toepassen in functie       factoren van de ernst
van de oorzaak.
              4       Algemene regels: hoe te handelen   1,75
                     bij brandwonden?


                 Eerste hulp bij botbreuken

Soorten botbreuken kunnen 1       Functie en opbouw van het geraamte
herkennen.
                 2    Soorten en kenmerken van botbreuken
Eerste hulp bij botbreuken
                 3    Wat te doen bij botbreuken?
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid          40

kunnen toepassen.
                 4    Spalktechnieken bij rugletsels
Een halskraag kunnen
aanleggen.            5    Assisteren bij het gebruik van een
                     vacuümmatras
Kunnen assisteren bij het     6    Verwijderen van een motorhelm
gebruik van de
schepbrancard,          7    Hulp bieden bij het aanleggen een
vacuümspalk en –matras,          KED
                        1

bevrijdingsharnas.                                5,25
De verschillende
aggregatietoestanden waarin    Vergiftigingen
een gif kan optreden en de
manieren waarop het in ons    1    De werking van giftige stoffen
lichaam kan binnendringen
herkennen.            2    Koolmonoxide (CO)?
                 2.1   Wat is CO?
De kenmerken van CO en de     2.2   Symptomen van een CO -intoxicatie
symptomen van CO-intoxicatie   2.3 Hulp bij een CO – intoxicatie
kunnen verklaren.
                3     Vergiftiging via de luchtwegen en de
Kunnen optreden bij en          huid
behandelen van CO-intoxicatie.
eerste hulp kunnen bieden bij  4     Vergiftiging via de spijsvertering
vergiftiging via de luchtwegen,
huid of spijsverteringsstelsel.                         1,5
                 Shock
Oorzaken en symptomen van
shock kunnen herkennen.      1    Definitie en mechanisme van shock

Eerste hulp kunnen bieden bij   2    Oorzaken van shock
shock.
                 3    Symptomen van shock          1

1
  Kendrick Extrication Device
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                                       41


Een snelverband correct
kunnen aanbrengen.        Wondzorg
                                           0,75

Toegevoegde materie aan deel 3
(8 uren)

                                         Geschatte
                                         tijdsduur
Doelstellingen          Leerinhouden                   in uren Plaats            Lesgever

Een automatische defibrilator  Gebruik defibrilator                                 verpleegkundige of rode
kunnen gebruiken.                                8                   kruis of instructeur
                                                            brandweerschool of
                                                            competent persoon
                 Totaal uren                   75
      Het betreft hier uren van 60 minuten.
De school neemt contact op met de brandweerschool van de desbetreffende provincie. De lesgever dient verbonden te zijn aan de brandweerschool.
Iemand met het diploma van verpleegkundige mag het onderdeel levensreddende handelingen geven.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid  42
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheidSTAGE

Het is noodzakelijk regelmatig de schoolopleiding bij te sturen dank zij de betrokkenheid van de
bedrijfsverantwoordelijken en de stagementoren. In het perspectief van een voortdurende afstemming van
de schoolopleiding op de arbeidswereld is het voorzien van een ‘leerkrachtenstage’ aangewezen.
Doelstellingen van de stage
De tewerkstellingskansen verhogen, onder meer door:
-  inzicht te krijgen in de structuur, de werking van de bewakingssector;
-  kennis te maken met het werkmilieu, de sfeer, het werkritme;
-  nieuwe werkmethodes aan te leren en te leren werken met apparatuur die een school zich niet kan
  aanschaffen;
-  zich passend te leren gedragen in het werkmilieu (taal, houding, kleding);
-  verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken met anderen;
-  kritiek te leren aanvaarden en positief te verwerken;
-  zelfstandigheid te verwerven bij het uitvoeren van opdrachten.


Werkplekleren
Het gaat hier over het aanleren en toepassen van competenties in concrete werksituaties.
Het biedt voor alle partijen voordelen, zowel op korte als op lange termijn. Dit op voorwaarde dat het
kwaliteitsvol gebeurt.
Vooraleer met kwaliteitsvol werkplekleren te starten, dienen een aantal inhoudelijke en structurele
randvoorwaarden voldaan te zijn.

Waarom werkplekleren?
    Doelstellingen die je op school niet kan realiseren omwille van:
    -  gebrek aan het gepaste materieel
    -  specifieke lesgevers
    -  reële situaties

    Toegevoegde waarde naast de stage
    Tijdens de uren PV wordt de les op de stageplaats/instelling gegeven
    Vooraf goed afspreken met de bedrijven/stageplaatsen
    Jaarplanning afstemmen volgens de mogelijkheden v/d stageplaatsen/instellingen

Aanpak van werkplekleren
    Op de werkplek, in de huidige of toekomstige werkomgeving van de lerende.
    Gericht op het opbouwen, onderhouden of verbeteren van de competenties van nieuwe of
     bestaande medewerkers.
    Heeft betrekking op de competenties waarvoor de betreffende medewerker verantwoordelijk is of
     dient te worden.
    Verloopt volgens een vooraf opgesteld, gestructureerd plan (formuleren van leerdoelen, actieplan,
     evaluatie).
    De opleidingsactiviteiten worden in de tijd gepland.
    De lerende wordt opgeleid/begeleid door een ervaren collega en de leraar.
    Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat speciaal hiervoor ontwikkeld werd.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid


Stappen om te starten met werkplekleren
    Informeren
    Inventariseren en analyseren
    ‘Begeleid leren op de werkplek’: hoe begin ik?
    Is de stageplaats/instelling klaar voor de begeleiding van werkplekleren?
    Wie helpt mij ter plaatse als begeleider? Erken hen en stel een functiebeschrijving op
    Zorg voor een goede communicatie tussen de directies, leraren en begeleiders
    Stimuleer een positieve houding t.o.v. werkplekleren bij begeleiders, stagementoren, collega’s
    leraren en de collega’s op de werkvloer
    Tracht rekening te houden met de verschillende competenties van de studenten binnen de groep

Stijlen van werkplekleren
    Opleiden
    Coachen
    Begeleiden
    Zelfstudie
    Peterschap
    Intervisie
    Praktijkervaring

Wanneer lukt het?
    Bepaal de concrete doelstellingen vanuit het leerplan; geef de student de kans om mee te sturen
    Mentoring en coaching, samen
    Heldere afspraken met alle betrokkenen
    Zorg voor een doorgaande lijn
    Gerichtheid op bekwaamheden
    Zelfevaluatie toepassen en regelmatig bijsturen
    Wees flexibel
    Voorzie meerdere manieren en momenten om competenties aan te leren
    Pas de groepsgrootte aan volgens de oefening
    Volg de kwaliteit van het werkplekleren op via een checklist

Hoe evalueren?
    Evalueer op basis van de doelstellingen die samen werden vastgelegd, jij bent de
    eindverantwoordelijke.
    Voorzie ook een zelfevaluatie voor de leerling.
    Evalueer tijdens en na het werkplekleren.
    Duid op een lijst met competenties aan welke de student al bereikt heeft.
    Laat de leerling een portfolio samenstellen zodat de evoluties zichtbaar worden.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                  45


PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

1     ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN
1.1    ICT-INTEGRATIE
1.1.1   Wat?
Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter
ondersteuning van het realiseren van leerplandoelstellingen.
1.1.2   Waarom?
Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op het belang van het verwerven van ICT-competenties.
Jongeren moeten niet alleen in staat zijn om nieuwe media te gebruiken, zij moeten net zo goed kunnen
inschatten wanneer deze efficiënt en effectief kunnen worden ingezet. Het gebruik van nieuwe media sluit
zeer goed aan bij de leefwereld van de jongeren en speelt in op hun vertrouwdheid met de beeldcultuur.
Er wordt meer en meer belang gehecht aan probleemoplossend denken, kritisch selecteren, het
zelfstandig of in groep werken, het kunnen verwerven en verwerken van enorme hoeveelheden
informatie.
Deze ontwikkelingen zijn ook merkbaar in het onderwijs. In de meeste vakken of bij het nastreven van
vakoverschrijdende eindtermen vervult ICT een ondersteunende rol. Door de integratie van ICT kunnen
leerlingen:
   het leerproces zelf in eigen handen nemen;
   zelfstandig en actief leren omgaan met les- en informatiemateriaal;
   op eigen tempo werken en een eigen parcours kiezen (differentiatie en individualisatie).
1.1.3   Hoe ICT integreren ter ondersteuning van het realiseren van de leerplandoelstellingen?
Zelfstandig oefenen in een leeromgeving
Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende
mogelijkheden krijgen om te oefenen bijv. d.m.v. specifieke pakketten. De meerwaarde van deze vorm
van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, differentiatie op het vlak van tempo en
niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden tot zelfevaluatie.
Zelfstandig leren in een leeromgeving
Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de leerkracht
optreedt als coach van het leerproces (bijv. in een open leercentrum). Een elektronische leeromgeving
(ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning.
Creatief vormgeven
Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De leerlingen
kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en tekenprogramma’s bieden.
Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie
Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een ELO en het
internet.
Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in het kader van
hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.
De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een aangepaste vorm.
Voorstellen van informatie aan anderen
Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-ondersteuning onder
de vorm van tekst, beeld en/of geluid d.m.v. bijv. een presentatie, een website, een folder ...
Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren
Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of verstrekken aan
derden. Dit kan o.a. via e-mail, internetfora, een ELO, chatten, blogging.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                  46

Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen
De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem keuzes te maken uit een scala van
programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom is het belangrijk dat zij
ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht uit te voeren. Door te reflecteren op
de gebruikte middelen en de bekomen resultaten te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de
verschillende eigenschappen en voor- en nadelen van de aangewende middelen (programma’s,
applicaties …) en kunnen ze hun keuzes bijsturen.


1.2   BEGELEID ZELFGESTUURD LEREN
1.2.1  Wat?
Met begeleid zelfgestuurd leren bedoelen we het geleidelijk opbouwen van een competentie naar het
einde van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen meer en meer het leerproces zelf in handen gaan
nemen. Zij zullen meer en meer zelfstandig beslissingen leren nemen in verband met leerdoelen,
leeractiviteiten en zelfbeoordeling.
Dit houdt onder meer in dat:
    de opdrachten meer open worden;
    er meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk zijn;
    de leerlingen zelf keuzes leren maken en verantwoorden;
    de leerlingen zelf leren plannen;
    er feedback wordt voorzien op proces en product;
    er gereflecteerd wordt op leerproces en leerproduct.
De leraar is ook coach, begeleider.
De impact van de leerlingen op de inhoud, de volgorde, de tijd en de aanpak wordt groter.
1.2.2  Waarom?
Begeleid zelfgestuurd leren sluit aan bij enkele pijlers van ons PPGO, o.m.
    leerlingen zelfstandig leren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzes leren
    maken;
    leerlingen voorbereiden op levenslang leren;
    het aanleren van onderzoeksmethodes en van technieken om de verworven kennis adequaat te
    kunnen toepassen.
Vanaf het kleuteronderwijs worden werkvormen gebruikt die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren,
zoals het gedifferentieerd werken in groepen en het contractwerk.
Ook in het voortgezet onderwijs wordt meer en meer de nadruk gelegd op de zelfsturing van het leer-
proces in welke vorm dan ook.
Binnen de vakoverschrijdende eindtermen, meer bepaald “Leren leren”, vinden we aanknopingspunten
als:
    keuzebekwaamheid;
    regulering van het leerproces;
    attitudes, leerhoudingen, opvattingen over leren.
In onze huidige (informatie)maatschappij wint vaardigheid in het opzoeken en beheren van kennis
voortdurend aan belang.
1.2.3  Hoe te realiseren?
Het is belangrijk dat bij het werken aan de competentie de verschillende actoren hun rol opnemen:
    de leerling wordt aangesproken op zijn motivatie en “leer”kracht;
    de leraar krijgt de rol van coach, begeleider;
    de school dient te ageren als stimulator van uitdagende en creatieve onderwijsleersituaties.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                   47

De eerste stappen in begeleid zelfgestuurd leren zullen afhangen van de doelgroep en van het moment in
de leerlijn “Leren leren”, maar eerder dan begeleid zelfgestuurd leren op schoolniveau op te starten is
“klein beginnen” aan te raden. Vanaf het ogenblik dat de leraar zijn leerlingen op min of meer zelfstandige
manier laat
     doelen voorop stellen;
     strategieën kiezen en ontwikkelen;
     oplossingen voorstellen en uitwerken;
     stappenplannen of tijdsplannen uitzetten;
     resultaten bespreken en beoordelen;
     reflecteren over contexten, over proces en product, over houdingen en handelingen;
     verantwoorde conclusies trekken;
     keuzes maken en verantwoorden
is hij al met een of ander aspect van begeleid zelfgestuurd leren bezig.


2      SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN
2.1     AV SPORT
Lessenrooster
Voor een optimaal rendement worden de lestijden Sport opgesplitst in 3 blokuren, evenwichtig verspreid
over de gehele schoolweek. Recuperatie na fysieke inspanningen moet voorzien worden.
Om veiligheidsredenen (risicobeheersing, blessures…) kunnen 3 lesuren sport na elkaar niet.Organisatorische uitgangspunten: verdeling van de lesuren over de verschillende disciplines.
Voor een praktische organisatie worden volgende blokken gesuggereerd:


  Blok 1             Uithouding, conditie, fitness, gymnastiek      50 lt.

  Blok 2             Teamsporten                     25 lt.
                  EHBO (modulair aan te bieden)            25 lt.

  Blok 3             Zwemmen                       10 lt.
  per bewegingsactiviteit    Muurklimmen/speleo                 10 lt.
  in een aaneengesloten
                  Zelfverdediging                   10 lt.
  pakket aan te bieden
                  Taichi en/of Yoga                  10 lt.Samenwerking met de politie en brandweer
     Bepaal bij aanvang van het schooljaar de beginsituatie van de fysieke conditie van de leerlingen
      d.m.v. relevante en meetbare sportproeven. Vraag de leerlingen om de vorderingen van hun
      eigen prestaties en competenties bij te houden.
     Biedt ondersteuning bij het opmaken van een individueel trainingsprogramma op maat van elke
      individuele leerlingen om vooropgestelde, haalbare doelen te kunnen realiseren.
     Vertrek steeds vanuit de te bereiken lesdoelen, leerinhouden zijn een middel om die
      vooropgestelde doelen te realiseren!
     Hou de einddoelen die je wenst te bereiken steeds voor ogen.
     Persoonsgebonden doelen zijn net zo belangrijk als de motorische competentie en prestaties!
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                  48

    De spel- en wedstrijdvormen zijn een middel. Winnen is geen doel op zich maar een streefdoel.
    Winnen of verliezen zal steeds verwerkt worden in een geest van fair play.
    Het aanbod kent een goede mix van leraargestuurde als leerlinggestuurde werkvormen.
    Een vlotte samenwerking met de collega’s onderling is primordiaal!
    Waar mogelijk kunnen leerinhouden ook modulair worden aangeboden.
    Zelfevaluatie, sociale en communicatieve vaardigheden maken een zeer belangrijk deel uit van
    deze opleiding.
    Het regelmatig volgen van nascholingen is een must.
    Stel eigen waarnemingen in vraag en toets die aan waarnemingen van anderen.


Voorwaarden tot het uitreiken van bijkomende attesten
Het uitreiken van de in dit leerplan vermelde attesten is gekoppeld aan een aantal voorwaarden:


Brevet Bedrijfseerstehulp
  1) De leerkrachten geven de lessen bedrijfseerstehulp. Ter ondersteuning:
      a. Ze kunnen zich inschrijven voor een open aanbod BEH in de provinciale zetels van Rode
        Kruis-Vlaanderen
      b. Ze kunnen dit via e-learning aanleren (via Rode Kruis-Vlaanderen- vanaf het najaar)
  2) Beroepslesgevers Bedrijfseerstehulp komen het examen afnemen en reiken het diploma uit.

    De school dient bij aanvang van het schooljaar de namen van de lesgever(s) en de leerlingen,
    door te geven aan het Rode Kruis.

Attest sportproeven politie
De specifieke pedagogisch-didactische wenken voor de andere vakken zullen later worden toegevoegd.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                            49


MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN1

Specifieke richtlijnen voor AV Sport
Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van accommodaties die voldoen om
de leerplandoelstellingen en de leerplaninhouden voor het vak Sport te realiseren en deze ook effectief te
gebruiken.
Voor de andere vakken is nog geen informatie bekend omtrent de minimale materiële vereisten die
noodzakelijk zijn om de leerplandoelstellingen te kunnen verwezenlijken.
1
     Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing:
  -  Codex
  -  ARAB
  -  AREI
  -  Vlarem.
  Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.:
  -  de uitrusting en inrichting van de lokalen;
  -  de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel.
  Zij schrijven voor dat:
  -  duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn;
  -  alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen;
  -  de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden;
  -  de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist.
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                    50


BIBLIOGRAFIE
BOEKEN
AV Sport
Uitgaven van het Rode Kruis (zie hun website > cursusmateriaal)
     Oefenboek eerste hulp
     Help! Eerste hulp voor iedereen
     Themales eerste hulp op zomervakantie
     Themales eerste hulp bij alcohol en drugs-incidenten
     Themales eerste hulp bij verkeersongevallen
     Themales Preventie en eerste hulp bij CO-intoxicatie
     Reanimeren en defibrileren
     Oefenboek eerste bedrijfshulp
     Eerste hulp voor leerkrachtenINTERESSANTE WEBSITES
Politie
     www.jobpol.be


Brandweer
     http://brandweer.start.be/


Voetbalsteward
     http://www.footbel.com/nl/test2/veiligheid___stewarding.html


Sport
     www.fitness.be
     www.fitness.org
     www.cjsm.vlaanderen.be/sport/
     www.vlaamsesportfederatie.be
     www.sporttalent.be
     www.boic.be
     www.gezondsporten.be


Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst Gezondheidspromotie, Motstraat 40, 2800 Mechelen
http://www.rodekruisvrijwillger.be en http://vrijwilliger.rodekruis.be/NL/Diensten/opleidingen/cursussen/
http://www.jeugdrodekruis.be en http://www.rodekruis.be/ en http://www.hartveilig.be/ en
http://www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Opleidingen/Bedrijven/Bedrijven.htm

Reanimatiepoppen: http://www.actar.nl/

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
http://www.gemeenschapsonderwijs.be/gezondheid/
TSO – 3e graad 3e leerjaar – Specifiek gedeelte Integrale veiligheid                 51

BLOSO, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel www.bloso.be
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, G.Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
http://www.vigez.be

SVS (Stichting Vlaamse schoolsport), Leopold II- laan 184D, 1080 Brussel
http://www.svs.be


Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Waterkluiskaai 16, 9040 Gent/Sint-Amandsberg
http://www.bvlo.be

Federatie van de Voedingsindustrie, Kortenberglaan 172, 1000 Brussel
http://www.fevia.be

Nutrition Information Center, Treurenberg 16, 1000 Brussel
http://www.nicevzw.be

Nutriënten België, Esplanadegebouw, lokaal 11.04, 1040 Brussel
http://www.nubel.com

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), E. Tollenaerestraat 15, 1020 Brussel/Laken
http://www.vad.beNoot: voor de andere vakken wordt de bibliografie later aangevuld.

								
To top