IZVEDBENI PROGRAM KEMIJE za 2002 by D9txsW6

VIEWS: 892 PAGES: 9

									    IZVEDBENI PROGRAM KEMIJE ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE
    ŠKOLSKA GODINA 2010./2011.

Br.   Nastavna cjelina   Sati  Vrijeme         Cilj i zadaci             Pokusi         Korelacija s drugim
cjeline               obrade                                         predmetima


1.   UVOD U PROUČAVANJE  5   rujan    Pojasniti uporabu PSE, proširiti i                     KEMIJA, 1.
    ANORGANSKE KEMIJE            produbiti znanja vezana uz                         -PSE
                        periodničnost fizikalnih i kemijskih
                        svojstava koja su učenici djelomično
                        usvojili tijekom 1. i 2. razreda
                  rujan
2.   METALI        22   listopad,  Upoznati glavna svojstva metala i   Elektroliza vodene otopine     BIOLOGIJA, 1.
                  studeni   njihovu primjenu, te upzoriti na    natrijevog klorida         -Biološka važnost
                  prosinac  njihovu važnost u svakodnevnom     Gorenje natrija           alkalijskih i
                        životu                 Karakteristične reakcije željeza  zemnoalkalijskih
                                            Sinteza željezovog(II)sulfida    metala
                                            Elektroliza vodene otopine     FIZIKA, 2.
                                             modre galice           -Vodljivost metala
                                                              BIOLOGIJA, 2.
                                                              -Slabokrvnost
                                                              -Biološka važnost
                                                              željeza, aluminija i
                                                              bakra

3.   NEMETALI       36   siječanj,  Upoznati glavna svojstva nemetala i  Dobivanje klorovodika       BIOLOGIJA, 1.
                  veljača,  njihovih spojeva. Uočiti razlike    Dokazivanje kloridnih iona     -Biološka važnost
                  ožujak,   između svojstava metala i nemetala   Gorivni članak           vodika, halogenih,
                                                              halkogenih elemenata,
                 travanj
                       Elektroliza vode       dušikove, ugljikove
                       Dokazivanje sulfatnih iona  skupine elemenata
                       Dobivanje amonijaka     FIZIKA, 2.
                       Dokazivanje nitratnih iona  -Gorivni članak
                                      BIOLOGIJA, 1.
                                      -Kemijska osnova života

4.  KEMIJA I OKOLIŠ     7  svibanj,                 GEOGRAFIJA, 2.
                 lipanj                  -Učinak staklenika

       Ukupno:  70 sati
OPERATIVNI PROGRAM IZ KEMIJE ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE, ŠKOLSKA GODINA 2010./2011.

       Re
Naziv nast.  d.  Mjesec        Nastavna jedinica          Pokusi      Nastavna sredstva i    Nastavne
cjeline    br.                                          pomagala       metode i oblici
                                                               rada

UVOD U    1   rujan   Uvod u proučavanje anorganske kemije             Udžbenik, RB, CD- PSE   Razgovor,
PROUČAVAN   2.  (8 sati)  PSE                              Uzorci nekih elemenata,  demonstracija
JE                                              udžbenik, folije      pokusa, razgovor,
ANORGANSK   3.        Periodičnost fizikalnih svojstava               Folija, udžbenik, RB    frontalni
E KEMIJE   4.        Periodičnost kemijskih svojstava               Folija, udžbenik, RB
       5.        Periodičnost kemijskih svojstava,
                sistematizacija
       6.        Svojstva metala                        Uzorci metala, udžbenik,
       7.        Metalna veza                         Udžbenik, RB
METALI
       8.        Alkalijski metali / svojstva      •Reakcija Na s vodom
                                   •Gorenje natrija
Napomene:
METALI   9.  listopad Dobivanje natrija            •Sinteza NaCl        Udžbenik, RB, pribor i       Usmeno
         (8 sati)                                    kemikalije             izlaganje,
      10.      Spojevi alkalijskih metala        •Higroskopnost NaOH     Pribor i kemikalije, folije,    demonstracija
                                  •Otapanje NaOH        udžbenik              pokusa,
                                  •Elektroliza NaCl(aq),                      individualni,
                                  dobivanje sode,                         frontalni,
                                  •Aparat za gašenje požara,                    razgovor
                                  •Kinderjaje, crna mamba
      11.       Vjezbanje zadataka                         RB, zbirka
      12.       Kemijska svojstva alkalijskih metala
      13.       Zemnoalkalijski metali/ svojstva    •Gorenje Mg         Uzorci metala, pribor i
                                  •Otapanje Ca         kemikalije
      14.       Dobivanje zemnoalkalijskih metala                  Udžbenik, folije
      15.       Spojevi zemnoalkalijskih metala    •Otapanje CaO i MgO u    Pribor i kemikalije
                                  vodi
      16.       Biolosko djelovanje alkalijskih i                  Udžbenik, RB, zbirka,
              zemnoalkalijskih metala                       dodatna literatura (referat, sl.)
         studeni
      17.       Ponavljanje i sistematizacija                    Zbirka, RB
         (8 sati)
      18.       I. Ispit znanja                           Pisani materijal
      19.       Analiza pismenog ispita                       Zbirka, RB
              Ponavljanje i sistematizacija
TEHNIČKI  20.       Zeljezo                •Korozija Fe (priprema)   Pribor i kemikalije, uzorci,
VAŽNI                               •Karakteristične reakcije  udžbenik
METALI                               željeza
      21.       Svojstva željeza            •Istiskivanje Cu željezom  Pribor i kemikalije
                                  •Galvanski članak s
                                  limunom
                                  •Sinteza željezovog(II)
                                  sulfida
TEHNIČKI  22.       Korozija i zastita od korozije      •Hrđanjem Fe se razvija  Pribor i kemikalije
VAŽNI                                 toplina, Hrđanje Fe pod
METALI                                 staklenim zvonom
      23.       Svojstva bakra              •Voltin niz        Pribor i kemikalije     Usmeno
                                    •Elektroliza vodene                  izlaganje,
                                    otopine modre galice                 razgovor,
                                                               demonstracija
                                                               pokusa,
                                                               individualno,
                                                               frontalno
      24.       Primjena bakra              •Slitine bakra      Uzorci, udžbenik, dodatna
                                                 literatura
Napomene:


TEHNIČKI  25.  prosinac  Zagađenje teškim metalima                     Udžbenik, referat..
VAŽNI    26.  (6 sati)  Aluminij                              Udžbenik, RB, pribor i
METALI                                              kemikalije
      27.        Ponavljanje aluminij – sistematizacija               RB, udžbenik, zbirka
               gradiva
      28.        Biolosko djelovanje Al, Cu i Fe                  udžbenik
      29.        Ponavljanje i provjera znanja
      30.        Zaključivanje ocjena

      31.  siječanj  Ponavljanje
      32.  (6 sati)  II. ispit znanja                          Pisani materijal
      33.        Analiza pismene provjere                      Pribor i kemikalije
      34.        Vodik svojstva, dobivanje        •Dobivanje vodika     Udžbenik
VODIK
                                    •Vodikov praskavac
      35.        Vodik novi izvor energije        •Gorivni članak      udžbenik ,referat
      36.        Ponavljanje
Napomena:
NEMETALI  37.  veljača   Klor i spojevi            •Sinteza NaCl       Pribor i kemikalije
      38.  (8 sati)  Ostali elementi 17. sk.       •Dobivanje klorovodika  Udžbenik, zbirka, RB,  Usmeno
                                  •Dokazivanje kloridnih  folija-zadaci      izlaganje,
                                  iona                       demonstracija
      39.        Sistematizacija gradiva                    Prozirnica       pokusa, razgovor,
      40.        III. Ispit znanja                                   individualni rad,
      41.        Analiza pismenog ispita                    Pisani mterijal     grupni rd
      42.        Halkogeni elementi                       Pribor i kemikalije,
                                               udžbenik
      43.        Kisik svojstva, dobivanje, spojevi  •Udio kisika u zraku   Pribor i kemikalije,
                                  •Dobivanje kisika     udžbenik
                                  •Elektroliza vode
      44.        Spojevi kisika            •Elektroliza vode     Pribor i kemikalije,
                                  •Dobivanje ozona     udžbenik
                                  •Vodikov peroksid
      45.        Sumpor                •Dobivanje romskog i   Pribor i kemikalije,
         ožujak                      monoklinskog sumpora   udžbenik
         (10 sati)                    •Dobivanje plastičnog
                                  sumpora
      46.        Spojevi sumpora           •Izbjeljivanje mrlja od  Pribor i kemikalije,
                                  tinte          udžbenik
      47.        Sumporna kiselina - svojstva     •Svojstva sumporne    Pribor i kemikalije,
                                  kiseline         udžbenik
      48.        Sumporna kiselina - dobivanje                 Udžbenik, prozirnica
      49.        Ponavljanje             •Dokazivanje sulfatnih  RB, zbirka, folije1
                                  iona
      50.       Dusikova skupina elemenata                   Pribor i kemikalije,
                                              udžbenik
      51.       Dusik               •Vulkan             Pribor i kemikalije,
                                                   udžbenik
                                              Film:»Od Vulkana do     Grupni rad,
                                              Lindana»          individualni rad,
      52.       Spojevi dusika           •Dobivanje amonijaka    Pribor i kemikalije,    razgovor,
                                •Dokazivanje nitratnih   udžbenik          terenska nastava
                                iona
      53.       Vježbanje zadataka i ponavljanje               Udžbenik, zbirka, RB
      54.       Fosfor               •Dobivanje P4O10      Pribor i kemikalije,
                                             udžbenik
                                             Film
      55.  travanj  Umjetna gnojiva                        Pribor i kemikalije
         (5 sati)
      56.       Ugljikova skupina elemenata                  Kristalne rešetke, modeli,
                                             folije
      57.       Ugljik               •Svojstva aktivnog ugljena Pribor i kemikalije,
                                             udžbenik
                                             Prozirnica
      58.       Spojevi ugljika          •Dokaz CO2         Pribor i kemikalije,
                                •CO2 ne podržava gorenje udžbenik
                                •Crna zmija
      59.       Silicij spojevi          •Silikatni vrt       Pribor i kemikalije,
                                             udžbenik
      60.  svibanj  Ponavljanje                          Zbirka, RB, folije
      61.  (8 sati)  IV ispit znanja                        Pisani materijal
      62.       Analiza pismenog ispita
KEMIJA I  63.       Cement                             Udžbenik
OKOLIŠ   64.       Keramika                            udžbenik
      65.       Prijelazni metali pregled
      66.       Cement                             Udžbenik
       67.        Oneciscenje i zastita zraka, voda, tla      Udžbenik, dodatna literatura
                                         Pribor i kemikalije
       68.  lipanj   Sistematizacija
       69.  (3 sata)  Usmena provjera znanja
       70.        Zaključivanje ocjena                     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
 NASTAVNA CJELINA           NASTAVNA TEMA           BROJ
                                     SATI
                                     O  P
1. Uvod u proučavanje       Uvod                  5
  anorganske kemije
2. Metali             1. Svojstva metala           22
                 2. Alkalijski i zemnoalkalijski
                   metali
                 3. Tehnički važni metali
3. Nemetali            1. Vodik                36
                 2. Halogeni elementi
                 3. Halkogeni elementi
                 4. Dušikova skupina
                 5. Ugljikova skupina
                 6. Tehnološki važni
                   materijali
4. Kemija i okoliš        Kemija i okoliš             7
                           UKUPNO:       70

								
To top