Szkola plan lekcji by neO4h33F

VIEWS: 138 PAGES: 65

									   PODKARPACKI KURATOR
        OŚWIATY


      WNP/O.427-12/4/07


                   REGULAMIN
 organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół
 podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym
                      2007/2008


I. WSTĘP


Podstawa prawna:
 art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z
 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
 organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13
 poz. 125),
 decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr WPOF/O.021-28/07
 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie.


Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów,
 wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 pobudzanie twórczego myślenia,
 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


                       § 1.
1. W roku szkolnym 2007/2008 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące
  konkursy o zasięgu wojewódzkim:
1) dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych konkursy:
                                              1
  a) humanistyczny – konkurs interdyscyplinarny, obejmujący i poszerzający treści
     podstawy programowej przedmiotów: język polski, historia i społeczeństwo, muzyka i
     plastyka;
  b) matematyczno-przyrodniczy     –   konkurs  interdyscyplinarny,  obejmujący  i
     poszerzający treści podstawy programowej przedmiotów: matematyka, przyroda;
  c) języka angielskiego – przedmiotowy, obejmujący i poszerzający treści podstawy
     programowej z języka angielskiego;
  d) języka niemieckiego – przedmiotowy, obejmujący i poszerzający treści podstawy
     programowej języka niemieckiego,
2) dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe (obejmujące i poszerzające treści podstawy
  programowej jednego przedmiotu):
  a) polonistyczny,
  b) historyczny,
  c) chemiczny,
  d) biologiczny,
  e) geograficzny,
  f) matematyczny,
  g) informatyczny,
  h) fizyczny,
  i)  języka angielskiego,
  j) języka niemieckiego.
2. Konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i konkurs języka
  angielskiego dla uczniów gimnazjów współorganizuje Podkarpackie Towarzystwo
  Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie.
3. Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych i konkurs języka
  niemieckiego dla uczniów gimnazjów współorganizuje Podkarpacki Oddział Polskiego
  Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
4. Konkurs   informatyczny  współorganizuje   Centrum  Kształcenia   Praktycznego  i
  Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.


                       § 2.
1. Konkursy organizowane są w formie dwustopniowych zawodów:
  a) I stopień – etap szkolny,
  b) II stopień – etap wojewódzki.
                                                2
2. Terminy przeprowadzenia eliminacji I i II stopnia konkursów dla uczniów szkół
  podstawowych i gimnazjów przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji
  konkursów.
3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie,
  są współorganizatorami konkursu w zakresie przedstawionym w § 4 ust. 2.
4. Konkurs języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów jest częścią VI Ogólnopolskiego
  Konkursu Języka Niemieckiego i obejmuje odpowiednio etap szkolny i regionalny tego
  konkursu (jako etap szkolny i wojewódzki konkursu kuratoryjnego). Komitet Główny
  Konkursu Języka Niemieckiego może spośród najlepszych uczniów etapu wojewódzkiego
  zakwalifikować do etapu ogólnopolskiego tych z nich, którzy uzyskali największą liczbę
  punktów (w skali całego kraju zgodnie z regulaminem tego konkursu). Laureaci etapu
  ogólnopolskiego wezmą udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w Dreźnie,
  w dniach 23.07. – 4.08.2008 r.


                      § 3.
1. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do konkursu I stopnia organizowanego na właściwym
  mu etapie kształcenia (w szczególnych przypadkach uczniowie klas III szkoły podstawowej
  mogą uczestniczyć w konkursach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1 – decyzję w tej sprawie
  podejmuje dyrektor właściwej szkoły). Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje
  się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora
  szkoły. W takim szczególnym przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany
  przez dyrektora nauczyciel macierzystej szkoły ucznia.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
3. W etapie wojewódzkim konkursu mogą uczestniczyć tylko uczniowie wyłonieni w trakcie
  eliminacji szkolnych, po zakwalifikowaniu przez WKK.
4. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.
5. Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
6. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego niedopuszczeni przez
  Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
7. W czasie trwania konkursu członkowie Zespołu Konkursowego nie mogą objaśniać,
  komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
8. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości
  zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
  Przewodniczący Zespołu Konkursowego przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie
  sali, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie.


                                             3
10. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu organizacji konkursów w
    danej szkole, Podkarpacki Kurator Oświaty może w ciągu dziesięciu dni od dnia konkursu,
    na wniosek wizytatora sprawującego nadzór lub na wniosek WKK, unieważnić konkurs w
    danej szkole, bez możliwości jego powtórzenia.
11. Prace uczniów na etapie szkolnym i wojewódzkim konkursów są kodowane. Organizację i
    sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły.
12. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski) i nie
    mogą używać ołówków i korektorów. Autorzy zadań konkursowych określają w
    wymaganiach konkursowych z danego konkursu interdyscyplinarnego i przedmiotowego,
    jakimi przyborami i pomocami powinni dysponować uczestnicy konkursu, by poprawnie
    rozwiązać zadania. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Zespołu Konkursowego
    w porozumieniu z Przewodniczącym WKK doprecyzuje, z czego uczniowie mogą, a z
    czego nie mogą korzystać w trakcie rozwiązywania zadań.
13. Konkursy interdyscyplinarne oraz przedmiotowe I i II stopnia polegają na wykonaniu pracy
    pisemnej. Na etapie wojewódzkim dodatkowo przewiduje się cześć praktyczną konkursu
    informatycznego.
14. Zawody etapu wojewódzkiego (i ogólnopolskiego) konkursu języka niemieckiego dla
    uczniów gimnazjów odbędą się w 2 grupach:
       a) grupa I – uczniowie, którzy cały okres nauki szkolnej spędzili w Polsce, ucząc się
        w szkole polskojęzycznej w wymiarze do 4 godzin lekcyjnych języka
        niemieckiego tygodniowo;
       b) grupa II – uczniowie, którzy część nauki szkolnej (jeden semestr lub więcej)
        spędzili na terenie RFN, Austrii, niemieckojęzycznej Szwajcarii lub na innym
        terenie (także w Polsce) w szkole niemieckojęzycznej oraz uczniowie, którzy cały
        okres nauki szkolnej spędzili w Polsce ucząc się w szkole polskojęzycznej w
        wymiarze powyżej 4 godzin lekcyjnych języka niemieckiego tygodniowo;
    Podział na grupy odbędzie się na podstawie zaświadczeń dyrektorów gimnazjów, których
    wzór opublikowany zostanie w odrębnym komunikacie WKK.
15. Wszystkie komunikaty WKK publikowane są na stronie internetowej Kuratorium –
    www.ko.rzeszow.pl.
16. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
17. Jeżeli termin wykonania czynności przewidzianej regulaminem przypada na dzień wolny od
    pracy, terminem jej wykonania jest kolejny dzień roboczy po wyznaczonym terminie.
18. Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.


III.   ORGANIZACJA KONKURSÓW

                                                4
                       § 4.
1. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada
  dyrektor szkoły.
2. Zadaniem dyrektora w zakresie organizacji etapu szkolnego każdego z konkursów jest:
 1) zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem konkursów,
 2) zgłoszenie szkoły do udziału w konkursach w terminie od 1 października 2007 r. do 12
   października 2007 r. poprzez:
    zalogowanie się w Internetowym Systemie Obsługi Konkursów (ISOK),
    potwierdzenie w ISOK chęci uczestnictwa szkoły w konkursach,
    podanie w ISOK przewidywanej liczby uczestników poszczególnych konkursów
    (szczegółowy opis powyższych czynności znajduje się w Instrukcji obsługi
    informatycznej konkursów – Załącznik nr 2),
 3) uzyskanie od rodziców/prawnych opiekunów dziecka zgody na publikowanie, na stronach
   internetowych   KO,  nazwisk  uczniów  na  listach:  uczestników  konkursów
   zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz listach finalistów i laureatów konkursów
   - Załącznik nr 3 przedstawia wzór stosownej zgody rodziców. W przypadku niewyrażenia
   przedmiotowej zgody informacje o wynikach ucznia identyfikowane będą kodem jego
   pracy,
 4) powołanie  szkolnego  zespołu  konkursowego  przeprowadzającego  etap  szkolny
   konkursów i wyznaczenie przewodniczącego tego zespołu – ilość nauczycieli
   pracujących w zespole musi zapewnić prawidłowy przebieg konkursu (co najmniej trzech
   nauczycieli w jednej sali),
 5) pozyskanie drogą internetową, z witryny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –
   www.ko.rzeszow.pl , materiałów konkursowych, w tym:
    Regulaminu organizacji konkursów,
    zadań konkursowych,
    klucza odpowiedzi do zadań.
   W razie awarii systemu informatycznego KO w Rzeszowie należy pozyskać ww. materiały
   z serwera Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 6) powielenie zadań dla każdego uczestnika konkursu,
 7) zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursów zgodnie z zasadami wymienionymi w §
   3 Regulaminu organizacji konkursów,
 8) bieżące aktualizowanie w ISOK informacji o liczbie uczestników poszczególnych
   konkursów,
 9) kontrolowanie w ISOK poprawności zamieszczanych danych o szkole i uczniach,


                                             5
 10) zagwarantowanie przestrzegania tajemnicy służbowej – w szczególności nie ujawnianie
   osobom postronnym klucza dostępu do ISOK,
 11) zagwarantowanie bezstronności i terminowości rozpatrywania przez szkolną komisję
   konkursową odwołań złożonych przez ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów od
   wyniku konkursu – odwołania muszą być rozpatrzone w ciągu 3 dni od dnia konkursu,
 12) gromadzenie i przechowywanie do końca roku szkolnego dokumentacji konkursowej
   zawierającej:
   a) listy uczniów zgłoszonych do konkursów,
   b) powołania nauczycieli do pracy w zespole szkolnym i ich oświadczenia o
    przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności – wzór oświadczenia w Załączniku nr 4,
   c) oświadczenia rodziców o których mowa w ust. 2, pkt. 3,
   d) konkursowe prace uczniów,
   e) protokoły pokonkursowe,
   f) dokumentację dotyczącą odwołań, o których mowa w pkt. 11.
3. Na tydzień przed terminem danego konkursu nauczyciele przekazują dyrektorowi szkoły
  imienne listy uczniów, którzy będą brali udział w eliminacjach szkolnych.
4. W eliminacjach szkolnych, w charakterze obserwatora, może brać udział wizytator
  wyznaczony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
5. Konkursy etapu szkolnego rozpoczynają się o godz. 11.00. Na wykonanie zadań
  konkursowych, po odliczeniu czasu na czynności organizacyjne, uczeń ma od 60 - 90 min..
  Dokładny czas trwania poszczególnych konkursów określony zostanie w odrębnym
  komunikacie WKK.
6. Szkolny zespół dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów wg klucza
  odpowiedzi. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez
  sprawdzającego – członka szkolnego zespołu.
7. Zespół sporządza protokół z etapu szkolnego – wzór Załącznik nr 5.
8. Dyrektor w trzecim lub czwartym     dniu po konkursie, na podstawie protokołu
  pokonkursowego oraz decyzji w sprawie odwołań, sporządzonych przez szkolny zespół
  konkursowy, przesyła do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informacje o wynikach uczniów,
  którzy osiągnęli minimum 60% możliwych do zdobycia punktów (zgodnie z Instrukcją
  obsługi informatycznej konkursów). W przypadku, gdy żaden z uczniów uczestniczących w
  konkursie nie uzyskał 60% możliwych do zdobycia punktów, dyrektor szkoły nie przekazuje
  informacji dotyczących wyników poszczególnych uczniów, a jedynie uaktualnia dane
  dotyczące liczby uczestników.
9. Uczeń biorący udział w konkursie lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo
  składania bezpośrednio do dyrektora szkoły odwołania od wyników etapu szkolnego w
  ciągu 2 dni od dnia konkursu w formie pisemnej.
                                             6
10. Szkolna komisja konkursowa rozpatruje odwołanie ucznia lub jego rodziców/prawnych
  opiekunów od wyniku konkursu w trybie pilnym, by dyrektor szkoły w trzecim lub czwartym
  dniu po dniu konkursu mógł wpisać w ISOK dane dotyczące wyników uczniów.
11. Kwalifikacji uczestników do etapu wojewódzkiego dokonuje WKK w oparciu o informacje
  przesłane przez dyrektorów szkół z wykorzystaniem ISOK w terminie 14 dni od dnia
  konkursu.
12. Na wniosek WKK jej Przewodniczący kwalifikuje, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu
  organizacji konkursów, do etapu wojewódzkiego konkursów uczestników etapu szkolnego,
  którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie więcej jednak niż:
   400 uczniów w przypadku każdego konkursu dla szkół podstawowych,
   300 uczniów w przypadku każdego konkursu dla gimnazjów, za wyjątkiem konkursu
    informatycznego i języka niemieckiego,
   wszystkich uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% maksymalnej liczby pkt. w
    kwalifikacjach szkolnych w przypadku konkursu języka niemieckiego dla uczniów
    gimnazjów,
   225 uczniów w przypadku konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów.
13. Zatwierdzona przez Przewodniczącego WKK lista uczniów zakwalifikowanych do etapu
  wojewódzkiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.


                        §5
                II stopień – etap wojewódzki
1. Za   organizację  i  przeprowadzenie   eliminacji  wojewódzkich  odpowiada  WKK.
  Przewodniczący WKK może powołać zespół do zorganizowania i przeprowadzenia etapu
  wojewódzkiego danego konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Konkursy etapu wojewódzkiego odbywają się w terminach określonych w Załączniku nr 1
  do niniejszego Regulaminu organizacji konkursów.
3. Adresy miejsc przeprowadzenia II etapu konkursów (wojewódzkich) oraz godziny
  rozpoczęcia eliminacji zostaną opublikowane w postaci komunikatu WKK na stronie
  internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 31 stycznia 2008 r..
4. Przewodniczący WKK powołuje przewodniczących i członków Wojewódzkich Zespołów
  Konkursowych.
5. Nauczycieli powołanych do pracy w Wojewódzkich Zespołach Konkursowych deleguje
  dyrektor szkoły, w której są zatrudnieni.
6. Zadaniem Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego, w zakresie
  organizacji i przebiegu etapu wojewódzkiego każdego z konkursów, jest:
  1) przeprowadzenie kodowania prac uczniów wg zasad podanych przez WKK,


                                              7
  2) zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3
    Regulaminu organizacji konkursów,
  3) przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z przebiegu eliminacji,
  4) zobowiązanie członków zespołu do zachowania tajemnicy służbowej.
6. W dniu konkursu zadania konkursowe dla wszystkich uczestników dostarcza przedstawiciel
  WKK.
7. Na wykonanie pracy, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczeń od 60 do 90 minut –
  czas trwania etapu wojewódzkiego poszczególnych konkursów określony zostanie w
  odrębnym komunikacie WKK.
8. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego, w obecności członków zespołu,
  przygotowuje protokół pokonkursowy. Następnie umieszcza prace konkursowe uczniów w
  kopercie i wraz z protokołem zatwierdzonym oraz podpisanym przez członków zespołu,
  przekazuje niezwłocznie przedstawicielowi WKK.
9. Prace uczniów oceniają, wg opracowanych przez autorów zadań konkursowych kryteriów,
  niezależni egzaminatorzy, rekrutujący się spośród egzaminatorów Okręgowej Komisji
  Egzaminacyjnej w Krakowie, których powołuje Przewodniczący WKK.
10. Tytuł laureata konkursu organizowanego dla uczniów szkół podstawowych otrzymują ci z
  uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Liczba laureatów nie
  może być większa niż 50, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu organizacji konkursów.
11. Tytuł laureata konkursu organizowanego dla uczniów gimnazjów otrzymują uczestnicy
  etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Liczba laureatów nie może być
  większa niż 30, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu organizacji konkursów.
12. Tytuł finalisty konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizacji konkursów,
  otrzymuje uczeń, który w eliminacjach wojewódzkich zdobył co najmniej 65% punktów
  możliwych do uzyskania i nie uzyskał tytułu laureata.
13. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty odbycia eliminacji umieszcza
  indywidualne wyniki uczniów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
14. Laureaci i finaliści konkursów otrzymują zaświadczenia wydane przez Podkarpackiego
  Kuratora Oświaty.
15. W   uzasadnionych  przypadkach,   na  wniosek  nauczyciela  lub  rodziców  ucznia
  uczestniczącego w II etapie konkursu, złożony w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia
  ogłoszenia wyników (dni robocze), WKK dokonuje weryfikacji oceny pracy konkursowej
  ucznia. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do Przewodniczącego
  WKK na adres:
           Wojewódzka Komisja Konkursowa w Rzeszowie
               ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów


                                               8
16. WKK w ciągu 10 dni roboczych rozpatruje odwołania, o których mowa w pkt. 15,
  powiadamiając pisemnie o swojej decyzji wnoszącego odwołanie lub dyrektora właściwej
  szkoły.


                     §6
1. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem organizacji konkursów decyzję
 rozstrzygającą podejmuje Przewodniczący WKK.


                     §7
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach organizowanych
konkursów i wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla
nauczycieli przedstawia Załącznik nr 6.
Zatwierdzam:
Dnia: 2007-09-28                PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
                              (-)
                           Maciej Karasiński
                                           9
Załącznik nr 1: Terminarz konkursów I i II stopnia (I etap – szkolny, II etap - wojewódzki) w
roku szkolnym 2007/2008 r.


a) dla uczniów szkół podstawowych:

          Konkurs          Etap szkolny     Etap wojewódzki
      języka angielskiego       18.10.2007 r.      23.02.2008 r.
      języka niemieckiego       16.10.2007 r.      9.02.2008 r.
        humanistyczny         7.11.2007 r      16.02.2008 r.
    matematyczno - przyrodniczy     24.10.2007 r.      1.03.2008 r.


b) dla uczniów gimnazjów:

           Konkurs        Etap szkolny    Etap wojewódzki
        języka angielskiego    19.10.2007 r.      8.02.2008 r.
       języka niemieckiego     23.11.2007 r.     12.01.2008 r.
          polonistyczny     15.11.2007 r.     23.02.2008 r.
          historyczny      25.10.2007 r.     16.02.2008 r.
          geograficzny      8.11.2007 r.      9.02.2008 r.
          biologiczny      20.11.2007 r.     29.02.2008 r.
          chemiczny       23.10.2007 r.     15.02.2008 r.
           fizyczny       6.11.2007 r.     22.02.2008 r.
         matematyczny      13.11.2007 r.      1.03.2008 r.
         informatyczny      5.11.2007 r.     12.02.2008 r.
                                              10
Załącznik nr 2: Instrukcja obsługi informatycznej konkursów


       INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ KONKURSÓW


Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W instrukcji znajduje się:
     1. opis sposobu pozyskania drogą elektroniczną materiałów konkursowych
       niezbędnych do realizacji w szkole I etapu konkursów dla uczniów szkół
       podstawowych i gimnazjów województwa podkarpackiego w roku szkolnym
       2007/2008;
     2. opis procedur związanych z przesyłaniem danych pokonkursowych,
       możliwości ich edycji i przeglądania.

Wykorzystując Internet, można pozyskać następujące materiały konkursowe:
  1. regulamin organizacji konkursów,
  2. zaszyfrowane pliki z zadaniami konkursowymi i prawidłowymi odpowiedziami (ich
   otwarcie będzie możliwe dopiero w dniu konkursu, kiedy opublikowane zostaną
   odpowiednie hasła),
  3. komunikaty Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Instrukcja zawiera dokładny opis jak tego dokonać. Są w niej przedstawione podstawowe
informacje i wymagania związane z obsługą informatyczną konkursów:

     1. opis strategii informatycznej obsługi konkursów,
     2. wymagania informatyczno-techniczne stawiane szkołom,
     3. harmonogram czasowy działań dotyczących informatycznej obsługi
       konkursów,
     4. procedurę pobierania za pomocą sieci Internet plików materiałów
       konkursowych,
     5. procedurę pobierania zaszyfrowanych plików z zadaniami konkursowymi i
       prawidłowymi odpowiedziami,
     6. procedurę pozyskiwania haseł do odszyfrowania plików,
     7. sposób odszyfrowywania i drukowania zawartości plików z zadaniami
       konkursowymi i poprawnymi odpowiedziami.
   Proszę o bardzo dokładne zapoznanie się z instrukcją. Ścisłe stosowanie opisanych
procedur umożliwi łatwy dostęp do materiałów konkursowych i prawidłowe
przeprowadzenie konkursów.
   W przypadku problemów związanych z obsługą informatyczną należy
kontaktować się z Wojewódzką Komisją Konkursową (informatyk obsługujący
system) – tel.: – tel. (017) 867-11-46 lub (017) 867-11-03.
   W imieniu własnym i komisji konkursowej gorąco życzę sukcesów wszystkim
uczniom Państwa szkoły biorącym udział w konkursach.

                           Przewodniczący WKK
                                (-)
                             Jerzy Cypryś                                          11
I. Podstawowe informacje i wymagania

I.1. Strategia informatyczna konkursów

Strategia informatyczna konkursów:
     1. zalogowanie się do Internetowego Systemu Obsługi Konkursów w terminie od
       1 października do 12 października 2007 r..
     2. przygotowanie i przesłanie danych pokonkursowych poprzez wypełnienie
       formularzy na wskazanych stronach WWW.

Zadania i odpowiedzi do zadań dla etapu I konkursów interdyscyplinarnych
i przedmiotowych dostarczane będą szkołom za pomocą sieci Internet.

W instrukcji zamiast pojęcia Internetowy System Obsługi Konkursów używany będzie skrót
ISOK.

Prosimy także pamiętać o wylogowywaniu się, gdy przestajemy korzystać z
komputera (może się zdarzyć, że w czasie naszej nieobecności dostęp do niego
będą miały inne osoby).

W/w wymagania powodują szereg konsekwencji organizacyjno-wykonawczych.
Najważniejsze informacje na ich temat zestawione zostały w Tabeli I.1.1.

Tabela I.1.1. Wykaz koniecznych czynności związanych z obsługą informatyczną
konkursów w roku szkolnym 2007/2008.
                                       Termin
Lp.    Materiał        Postać       Miejsce dostępu            Konieczne działanie
                                     udostępnienia
                                              Dyrektor szkoły
                                              (ewentualnie
   Klucz dostępu do  Wydruk: nazwa       Miejsce spotkań            upoważniony
   internetowego    użytkownika, hasło,    dyrektorów szkół z  Sierpień     przedstawiciel szkoły)
1.
   systemu obsługi   adresy WWW stron      Podkarpackim     2007r.      odbiera kopertę „z
   konkursów      startowych ISOK; tajna   Kuratorem Oświaty           kluczami” od
                                              pracownika Kuratorium
                                              Oświaty w Rzeszowie.
   Instrukcja     Elektroniczna (witryna                      Zapoznać się dokładnie
                           Witryny:
   obsługi       internetowa oraz plik do            Nie później niż  z Instrukcją obsługi
2.                          www.ko.rzeszow.pl
   informatycznej   pobrania z serwera               30.09.2007r.   informatycznej
   konkursów.     FTP); jawna                            konkursów.
                                              Zalogowanie się do
   Informacja o
                                              ISOK, potwierdzenie
   szkole
                                     1.10 do      udziału szkoły w
3.  (zgłoszenie     Elektroniczna       ISOK
                                     12.10.2007r.   konkursach i podanie
   udziału szkoły w
                                              przewidywanej liczby
   konkursie)
                                              uczestników
                                              Postępować zgodnie z
             Elektroniczna (pliki do                      Instrukcją obsługi
                           Witryny:       3 dni przed
             pobrania z serwera FTP);                     informatycznej
                           www.ko.rzeszow.pl  dniem
   Zadania       zaszyfrowana                           konkursów.
                           a ponadto inne    przeprowadze
4.  konkursowe oraz   (pliki archiwum                          Przez Internet pobrać
                           lokalizacje jeśli  nia danego
   klucz odpowiedzi.  samorozpakowującego                        pliki z działu Materiały
                           wskazane zostaną   konkursu od
             się, zabezpieczone                   00    konkursowe
                           komunikatem WKK   godz. 9 .
             hasłem)                              znajdującego się w
                                              ISOK
                                              Postępować zgodnie z
                           Witryny:
                                     W dniu      Instrukcją obsługi
                           www.ko.rzeszow.pl
   Hasło                                przeprowadze   informatycznej
             Elektroniczna (witryna   a ponadto inne
5.  rozszyfrowania                           nia danego    konkursów.
             internetowa); jawna    lokalizacje jeśli
   pliku zadań.                            konkursu, od   Odczytać hasło ze
                           wskazane zostaną      00
                                     godz. 9 .     strony Materiały
                           komunikatem WKK
                                              konkursowe -dział


                                                       12
                                             znajdujący się w ISOK
                                             Postępować zgodnie z
                          Witryny:               Instrukcją obsługi
   Hasło                               W dniu
                          www.ko.rzeszow.pl          informatycznej
   rozszyfrowania                          przeprowadze
             Elektroniczna (witryna  a ponadto inne            konkursów.
6.  pliku klucza                           nia danego
             internetowa); jawna    lokalizacje jeśli          Odczytać hasło ze
   odpowiedzi do                           konkursu, od
                          wskazane zostaną      30    strony Materiały
   zadań.                              godz. 12 .
                          komunikatem WKK           konkursowe -dział
                                             znajdujący się w ISOK.
                                             Postępować zgodnie
                                             opisem rozszyfrowania
   Rozszyfrowanie
                                             zadań i klucza
   plików zadań i                            W dniu
7.                  -       Szkoła.               odpowiedzi
   klucza odpowiedzi                          konkursu.
                                             umieszczonym w dziale
   oraz ich wydruk.
                                             Materiały konkursowe
                                             ISOK.
                                             Postępować zgodnie
   Wprowadzenie
              Elektroniczna, strona             Zgodnie z   z Instrukcją obsługi
   danych
8.             WWW wymagająca     Szkoła.       regulaminem   informatycznej
   pokonkursowych
                 autoryzacji               konkursów.   konkursów oraz opisami
   do ISOK.
                                             umieszczonymi w ISOK.
                                    Bezpośrednio
   Sprawdzenie                              po
              Elektroniczna, strona                    Postępować zgodnie z
   poprawności                            wprowadzeniu
9.             WWW wymagająca     Szkoła                opisami czynności
   wprowadzonych                            danych
                 autoryzacji                       umieszczonymi w ISOK.
   danych                              pokonkursowy
                                       ch
   Wprowadzenie
                                      4 dni po
   niezbędnych
                                    opublikowaniu
   danych
              Elektroniczna, strona            listy uczniów  Postępować zgodnie z
   dotyczących
10.             WWW wymagająca     Szkoła       zakwalifikowan  opisami czynności
   uczniów
                 autoryzacji              ych do 2 etapu  umieszczonymi w ISOK.
   zakwalifikowanych
                                       danego
   do 2 etapu
                                      konkursu
   konkursów


I.2. Wymagania informatyczno-techniczne stawiane szkołom

Dyrektor szkoły powinien mieć do wyłącznej dyspozycji jeden sprawnie działający
komputer z:
      monitorem i kartą graficzną wyświetlającymi obraz o rozdzielczości 1024x768
      albo 800x600 pikseli,
      dyskiem twardym posiadającym wolne miejsce na dysku „C:” o pojemności
      co najmniej 20 MB,
      zainstalowanym systemem MS Windows w wersji 98 lub wyższej
      uaktualnionym (zainstalowane wszystkie uaktualnienia /service packs/ np. z
      Internetu poprzez Windows Update),
      zainstalowanym edytorem tekstu Adobe Reader w.7.0 (do pobrania ze strony
      internetowej KO),
      zainstalowaną drukarką atramentową lub laserową gwarantującą wydruk
      o rozdzielczości 600 x 600 dpi lub wyższej,
      dostępem do Internetu, łączem o szybkości transmisji 24kB/s lub większej,
      dostępem do poczty elektronicznej poprzez utworzone konto pocztowe
      będące wyłącznie do dyspozycji dyrektora szkoły, z którego będzie wysyłał
      pocztę elektroniczną do WKK,
      zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6 lub
      wyższej z wyłączoną opcją autouzupełniania haseł,
      zainstalowanym klientem pocztowym MS Outlook Express w wersji 6 lub
      wyższej,


                                                     13
oraz do dyspozycji sprawnie działającą kserokopiarkę, gwarantującą dokładne kopie
obrazu (np. wyraźne odcienie szarości) oraz wydajność min. 8 str./minutę.

I.3. Harmonogram czasowy działań dotyczących informatycznej obsługi konkursów

a) pobierania i odsyłania plików danych związanych z organizacją konkursów w
szkole
      w dniach od 1.10.2006r. do 12.10.2007r. dyrektor szkoły zobowiązany jest:
         a. zalogować się do internetowego systemu obsługi konkursów,
         b. potwierdzić zgłoszenie szkoły do konkursów,
         c. zaktualizować informacje o szkole,
         d. zapoznać się szczegółowo z Instrukcją obsługi informatycznej
           konkursów oraz szczegółowymi opisami wprowadzania danych
           zamieszczonymi w ISOK.
      po przeprowadzenia danego konkursu etapu szkolnego, szkoła zobowiązana
       jest przesłać wskazane w regulaminie dane pokonkursowe za pomocą ISOK.

Uwaga I.3.1:

Dyrektor szkoły (szkolny zespół) zobowiązany jest do systematycznego aktualizowania
danych szkoły, terminowego (do 48 godzin) wprowadzania danych pokonkursowych,
terminowego (do 4 dni) wpisania szczegółowych danych uczniów zakwalifikowanych do
etapu wojewódzkiego.

b) czas udostępniania w Internecie danych dotyczących konkursów:

    czas udostępniania komunikatów WKK na witrynach – na bieżąco od początku roku
    szkolnego,
    czas udostępnienia zadań i odpowiedzi w sieci Internet: trzy dni przed danym
    konkursem od godz. 9:00,
    czas udostępnienia hasła do zadań w sieci Internet: w dniu danego konkursu o
    godz. 9:00,
    czas udostępnienia hasła do odpowiedzi w sieci Internet: w dniu danego konkursu
    o godz. 12:30.

I.4. Pobieranie za pomocą sieci Internet plików materiałów konkursowych

  1.  Zaloguj się do Internetowego Systemu Obsługi Konkursów;
  2.  Wybierz link (zakładkę) – Materiały konkursowe;
  3.  Pojawi się lista aktualnie dostępnych plików np. on_sp_humanistyczny_zadania.exe
  4.  Kliknij na linku wybranego pliku prawym przyciskiem i wybierz opcję: Zapisz
    element docelowy jako:
  5. Pojawi się okno pobierania pliku:
                                           14
  6. Następnie zaś zostaniemy poproszeni o wskazanie miejsca zapisu – wskaż katalog
   Konkursy na dysku C: (C:\konkursy)
  7. Należy wybrać katalog konkursy na dysku C: (C:/konkursy) i zapisać plik.
  8. Aby rozpakować plik i poznać treść zadań (odpowiedzi do zadań) potrzebne jest
   hasło, tylko jego podanie pozwoli rozpakować plik.

Uwaga I.4.1.
Ponieważ nie można definitywnie wykluczyć, że udostępnione w Internecie materiały
konkursowe nie będą zawierały koniecznych do poprawienia błędów, zaleca się jak
najczęstsze przeglądanie na witrynach strony z komunikatami WKK, bowiem tylko w ten
sposób możemy Państwa informować o konieczności pobrania i zastosowania materiału
konkursowego w nowej, poprawionej postaci!

II. Pozyskanie haseł do odszyfrowania plików

  1. Zaloguj się do Internetowego Systemu Obsługi Konkursów,
  2. Wybierz link (zakładkę) – Materiały konkursowe,
  3. O odpowiedniej godzinie pojawi się hasło – jeśli je zapisujemy, należy zadbać o
   poufność tej notatki.

IV. Odszyfrowywanie i drukowanie zawartości plików z zadaniami i poprawnymi
odpowiedziami

  1. Kliknij na spakowany plik z zadaniami (odpowiedziami),
  2. Na prośbę programu - podaj odczytane hasło,
                                         15
  3. Plik rozpakuje się automatycznie i skopiuje treść zadań (odpowiedzi) do katalogu
   C:/konkursy
  4. Otwórz pliki z zadaniami (odpowiedziami) korzystając z Worda lub Acrobat Reader-
   a (zależnie od zastosowanego formatu tekstu).

V. Wprowadzanie i edycja danych

  1. Wszystkie dane wprowadzane będą za pomocą Internetowego Systemu Obsługi
   Konkursów,
  2. Edycję danych także będzie można dokonywać za pomocą Internetowego Systemu
   Obsługi Konkursów. WKK ze względów organizacyjnych zastrzega sobie jednak
   możliwość ustalania przedziałów czasowych, w których dane będzie można
   edytować.
  3. Szczegółowe opisy wprowadzania (edycji) poszczególnych informacji znajdą
   Państwo na stronach ISOK.

VI. Przeglądanie informacji

  1. Wszystkie dane wprowadzone będzie można przeglądać (ewentualnie edytować) za
   pomocą Internetowego Systemu Obsługi Konkursów,
  2. W wybranych przypadkach, w celu szerszego upublicznienia informacji zostaną one
   umieszczone w działach: Konkursy interdyscyplinarne, Konkursy przedmiotowe
   w formie komunikatu.

VII. Sytuacje awaryjne

  1. Jeśli adres WWW: http://www.ko.rzeszow.pl pomimo kilku prób nie będzie się
   otwierać prosimy wybrać stronę http://www.pcen.rzeszow.pl gdzie znajdą Państwo
   potrzebne materiały lub informacje o terminie usunięcia awarii.
  2. Jeśli awaria dotyczyć będzie tylko ISOK lub jego części – informacja o tym znajdzie
   się na stronie głównej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
                                            16
Załącznik nr 3: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka
                        OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie nazwiska mojego dziecka


                     ......................................................................
                         (imię; nazwisko ucznia/uczennicy)
ucznia/uczennicy

                     ......................................................................
                                 (nazwa szkoły)


na   stronach    internetowych    Kuratorium         Oświaty,        na     liście  uczestników   konkursów
zakwalifikowanych do II etapu oraz na liście laureatów i finalistów konkursów organizowanych w
roku szkolnym 2007/08 przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Data:..................................             .................................................................
                                       (czytelnie imię i nazwisko rodziców)
                                                                      17
Załącznik nr 4: Zobowiązanie służbowe
  ..................................................................................................           ....................................................................................
                       (Nazwa szkoły)                                              (Miejscowość, data)
                                                  Oświadczenie1
        Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami i odpowiedzialnością nałożoną na mnie w
związku z organizacją konkursów interdyscyplinarnych dla szkół podstawowych i przedmiotowych
dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008.

        Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy służbowej i bezstronności oraz Regulaminu
organizacji konkursów, z którym się zapoznałem.   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis


   .......................................................................................................  ............................................................................................................
                       Imię i nazwisko                                               czytelny podpis
1
  Oświadczenie podpisują: dyrektor szkoły, członkowie zespołu konkursowego.

                                                                                                              18
Załącznik nr 5: Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego konkursu
Pieczęć szkoły
                                    Protokół
               z I etapu konkursu .........................................................................
                                        (nazwa konkursu
Szkolny zespół przeprowadzający eliminacje :

1. ...............................................     ...............................................
      (nazwisko i imię)                     (nauczany przedmiot)
2. ...............................................     ...............................................

3. ...............................................     ...............................................


przeprowadził w dniu ...................... w..........................................................................
                                             (nazwa szkoły)
I etap konkursu ........................................, w którym uczestniczyło ............... uczniów .
                                                       (liczba)


Uczniowie uzyskali następujące ilości punktów:

                                                                 Nazwisko
      Kod         Imię i nazwisko           Liczba     Data    Miejsce              i imię
Lp.                                                           Klasa
      ucznia          ucznia             punktów    urodz.   urodzenia             nauczyciela
                                                                 -opiekuna
Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje:

1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................


   ...........................................................           ...................................................
        (pieczątka i podpis dyrektora)                            (miejscowość, data)
                                                                        19
Załączniknr 6: ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA
POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW oraz WYKAZ LITERATURY
OBOWIĄZUJĄCEJ  UCZESTNIKÓW ORAZ  STANOWIĄCEJ POMOC DLA
NAUCZYCIELA


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA

  Poziom konkursu bazuje na podstawie programowej MENiS, w której nauka języka
obcego ma na celu opanowanie przez uczniów znajomości języka na poziomie
zapewniającym minimum komunikacji językowej.
  Konkurs przedmiotowy daje uczniom możliwość sprawdzenia i udoskonalenia swojej
znajomości języka angielskiego z zakresu życia codziennego oraz typowej tematyki dziecięcej. Jest
formą pisemną sprawdzenia wiadomości i umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem oraz
pisania i obejmuje:
1.    Zakres wiedzy leksykalno-gramatycznej.
2.    Umiejętności.


ETAP I
Zagadnienia leksykalne:
     Informacje o sobie - przedstawianie się; rodzina - najbliższe otoczenie; mój dzień -
     obowiązki, czas wolny, wakacje;
     Szkoła - plan lekcji, przybory szkolne;
     Dom, mieszkanie;
     Ubranie;
     Opis osób;
     Świat roślin i zwierząt
     Kalendarz, data, rok, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dni szczególne (np.
     urodziny, Dzień Matki), święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc);
     Produkty żywnościowe - jedzenie, picie, zakupy, owoce, warzywa, cena;
     Pogoda;
     Zainteresowania - dyscypliny sportowe;
     Zegar;
     Liczebniki do 100;
     Podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka.

Zagadnienia gramatyczne:
     Zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące:
      Końcówki pytające- „question tags”
      Zdania złożone zawierające zdania przydawkowe –„ relative clauses”.
      Zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu- „time clauses”.
      Konstrukcja „there+ be”.
      Czasy -The Present Simple,The Past Simple,The Present Perfect,The Present
      Continuous,The Past Continuous,The Future Simple.
      Konstrukcja „be going to”.
     Odmiana czasowników „to be” , „to have”.
     Odmiana czasowników nieregularnych.
     Odmiana czasowników modalnych (w czasie teraźniejszym i przeszłym): „can”,
     „must”, „have to will”.
                                               20
    Tryb rozkazujący.
    Rzeczowniki złożone.
    Rodzajnik określony i nieokreślony.
    Stopniowanie przymiotnika regularne i nieregularne.
    Zaimek osobowy.
    Zaimek dzierżawczy, przymiotniki dzierżawcze.
    Zaimek osobowy w funkcji dopełnienia- „object pronoun”.
    Przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu.
    Zaimki pytające.
    Przysłówek i odmiana przysłówków.
     „ing form” po czasownikach
     „ing form” jako podmiot
     konstrukcje „verb+object + infinitive“, „verb+ infinitive“, „verb+ing form“

Umiejętności
Na podstawie przeczytanego tekstu uczeń:
   formułuje pytania;
   udziela odpowiedzi;
   znajduje określone szczegółowe informacje;
   wypełnia diagram, tabelę, schemat - wykazując wiedzę leksykalno-gramatyczną do
   ćwiczeń typu: zdania prawdziwe - fałszywe, treści pozytywne, negatywne, ćwiczenia
   wyboru informacji, rozsypane wyrazy;
   uzupełnia tekst wypełniając luki;
   prawidłowo stosuje struktury leksykalno-gramatyczne (np. dokonując transformacji
   krótkiego tekstu - tryb rozkazujący, czas przeszły - Perfekt, czas teraźniejszy);
   prawidłowo rozpoznaje, wyodrębnia i używa określonych elementów języka, by
   napisać proste sytuacje komunikacyjne (np. by wyrazić obowiązek, powinność,
   zaproszenie, prośbę, podziękowanie, chęć posiadania czegoś, polecenie),
   wykazując się znajomością ortografii;
   ustala kolejność wydarzeń;
   uzupełnia lub redaguje prosty dialog;
   ponadto uczeń umie połączyć zdania lub poszczególne wyrazy z pokazanymi na
   obrazku przedmiotami , osobami lub czynnościami;
   uczeń również wypełnia prostą krzyżówkę lub tekst z lukami.ETAP II
Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I, a ponadto:

Umiejętności
Uczeń potrafi:
   zredagować zaproszenie (np. na prywatkę urodzinową);
   napisać list, kartkę z wakacji, ogłoszenie (np. o zgubionej książce), instrukcję (np.
   jak wykonać sałatkę owocową);
   napisać dialog na temat życia codziennego;
   wyrazić zadowolenie, krytykę, prośbę, zezwolenie, przymus, akceptację, chęć
   umówienia się, zakaz, ostrzeżenie, nakaz, polecenie, upodobanie, preferencje,
   zdolności i możliwości(wykorzystując znajomość czasowników modalnych), własną
   opinię stosując poznane funkcje językowe.                                            21
LITERATURA:
  1. Podręczniki do nauczania języka angielskiego dla szkół podstawowych
   dopuszczone przez MENiS.
  2. Obrazkowe słowniki tematyczne.
  3. Repetytoria tematyczno-leksykalne.
  4. Leksykon wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA.
  5. Przewodniki turystyczne.
  6. Gramatyki języka angielskiego.
                                      22
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA
    Poziom konkursu bazuje na podstawie programowej MENiS, w której nauka języka
obcego ma na celu opanowanie przez uczniów znajomości języka na poziomie
zapewniającym minimum komunikacji językowej.
 Konkurs przedmiotowy daje uczniom możliwość sprawdzenia i udoskonalenia swojej
znajomości języka niemieckiego z zakresu życia codziennego oraz typowej tematyki
dziecięcej. Jest formą pisemną sprawdzenia wiadomości i umiejętności z zakresu czytania
ze zrozumieniem oraz pisania i obejmuje:
1. Zakres wiedzy leksykalno-gramatycznej.
2. Umiejętności.


ETAP I

Zagadnienia leksykalne:

  Informacje o sobie – przedstawianie się, ubranie, wygląd,
  Rodzina – najbliższe otoczenie, cechy charakteru,
  Mój dzień – obowiązki, czas wolny, wakacje,
  Szkoła – plan lekcji, przybory szkolne, droga,
  Kalendarz – data, rok, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dni szczególne (np. urodziny,
  Dzień Matki), święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc), główne kierunki stron świata,
  Produkty żywnościowe – jedzenie, picie, zakupy, owoce, warzywa, cena,
  Pogoda,
  U lekarza – części ciała ludzkiego, podstawowe dolegliwości,
  Zainteresowania – dyscypliny sportowe, zdrowy tryb życia,
  Zegar,
  Liczebniki do 100 (główne i porządkowe),
  Podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka.

Zagadnienia gramatyczne:

  Zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące,
  Partykuły: ja , nein , doch,
  Odmiana regularna czasowników typu: machen (czas teraźniejszy i Perfekt),
  Odmiana czasownika haben i sein (czas teraźniejszy, Imperfekt i Perfekt),
  Odmiana czasowników ze zmianą samogłoski (nieregularna): nehmen, lesen, geben,
  sehen , helfen , sprechen , essen (czas teraźniejszy i Perfekt),
  Odmiana czasowników modalnych (w czasie teraźniejszym): sollen, wollen, können,
  mögen, dürfen, müssen,
  Odmiana czasowników zwrotnych: sich interessieren, sich freuen, sich waschen, sich
  setzen (czas teraźniejszy i Perfekt),
  Odmiana czasowników rozdzielnie złożonych: aufstehen, fernsehen, staubsaugen,
  aufräumen, mitnehmen, einkaufen, stattfinden, anrufen, angeben, aufwachen,
  einschlafen, ausgehen, ankommen (czas teraźniejszy i Perfekt),
  Odmiana czasownika: ich möchte,
  Tryb rozkazujący,
  Rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym, określonym, w liczbie pojedynczej i mnogiej
  w I, III, IV przypadku,

                                            23
  Rzeczowniki złożone,
  Przeczenie – kein , nicht,
  Stopniowanie przymiotnika regularne i nieregularne,
  Zaimek osobowy w I, III, IV przypadku,
  Zaimek dzierżawczy w I, III, IV przypadku,
  Zaimek nieokreślony jemand, niemand w I, III, IV przypadku,
  Zaimek wskazujący dieser, diese, dieses,
  Zaimek nieosobowy es, man,
  Przyimki z III przypadkiem: aus, bei, mit, nach, von, zu, seit oraz z IV przypadkiem:
  durch, für, ohne, gegen, entlang,
  Przyimki z III bądź IV przypadkiem w odpowiedzi na pytania: wo lub wohin ? (an, auf,
  hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen),
  Zaimki pytające: was, wer, wessen, wem, wen, wo, wohin, wie, wann, wie viel, wie oft,
  wie lange, welcher, welches, welche,
  Spójniki zdań współrzędnie złożonych und, aber, oder, den, sondern,
  Przydawka I i IV przypadek z rodzajnikiem określonym (l.poj. i l.mn.).


Umiejętności
Na podstawie przeczytanego tekstu uczeń:
 formułuje pytania;
 udziela odpowiedzi;
 znajduje określone szczegółowe informacje;
 wypełnia diagram, tabelę, schemat – wykazując wiedzę leksykalno-gramatyczną do
  ćwiczeń typu: zdania prawdziwe - fałszywe, treści pozytywne, negatywne, ćwiczenia
  wyboru informacji, rozsypane wyrazy;
 uzupełnia tekst wypełniając luki;
 prawidłowo stosuje struktury leksykalno-gramatyczne (np. dokonując transformacji
  krótkiego tekstu – tryb rozkazujący, czas przeszły - Perfekt, czas teraźniejszy);
 prawidłowo rozpoznaje, wyodrębnia i używa określonych elementów języka, by napisać
  proste sytuacje komunikacyjne (np. by wyrazić obowiązek, powinność, zaproszenie,
  prośbę, podziękowanie, chęć posiadania czegoś, polecenie), wykazując się
  znajomością ortografii.

Uczeń potrafi:
 zredagować zaproszenie (np. na prywatkę urodzinową);
 napisać list, kartkę z wakacji, ogłoszenie (np. o zgubionej książce), instrukcję (np. jak
 wykonać sałatkę owocową);
 napisać dialog na temat życia codziennego;
 wyrazić zadowolenie, krytykę, prośbę, zezwolenie, przymus, akceptację, chęć
 umówienia się , zakaz, ostrzeżenie, nakaz, polecenie, upodobanie (wykorzystując
 znajomość czasowników modalnych), własną opinię stosując np.: (etwas lästig / blöd
 finden, etwas macht Spaß, es gibt, übrig haben, fit sein);
 wskazać w zdaniu błąd oraz zapisać zdanie tak, by było poprawne pod względem
 gramatycznym i logicznym.

ETAP II

Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I.

                                            24
Literatura:

1. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.: ” der, die, das Grammatik ” - Gramatyka
  niemiecka dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.
2. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.:” eins, zwei, drei ” – Podręcznik do języka
  niemieckiego dla klasy I, II, III, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.
3. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.:” eins, zwei, drei ” – Zeszyt ćwiczeń do języka
  niemieckiego dla klasy I, II, III, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.
4. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.:” der, die, das NEU ” – Podręcznik do języka
  niemieckiego dla klasy IV, V, VI , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.
5. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.:” der, die, das NEU ” – Zeszyt ćwiczeń do
  języka niemieckiego dla klasy IV, V, VI, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.
6. Kretek I., Strzemeska R.:” der, die, das NEU ” – Materiały do Lernstationen dla klasy
  IV-VI, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.
                                           25
KONKURS HUMANISTYCZNY – SZKOŁA PODSTAWOWA

Motyw przewodni konkursu:
Drogami wyobraźni

ETAP I

Zadania konkursowe sprawdzają wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy i umiejętności
objęte zapisami Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego (PP) z języka polskiego,
historii, plastyki, muzyki, standardami wymagań oraz treści poszerzające ww zagadnienia
ze szczególnym uwzględnieniem następujących kompetencji uczniów:
   czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym: tekstów literackich,
   użytkowych, popularnonaukowych, publicystycznych; przekazów ikonicznych; źródeł
   i tekstów historycznych (np. fragmenty kronik, pamiętników, listów; inne elementy
   dziedzictwa kulturowego, zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, i
   inne), odczytywanie danych, np.: z map historycznych, tabel wykresów, schematów,
   rozpoznawanie charakterystycznych cech czytanego utworu, dostrzeganie znaczeń
   dosłownych i sensów przenośnych,
   odróżnianie fikcji literackiej od rzeczywistości,
   posługiwanie się terminami służącymi do opisu omawianych dzieł literackich i innych
   tekstów kultury ( przekazów ikonicznych, malarstwa, prasy, filmu) w tym
   rozróżnianie podstawowych rodzajów i gatunków literackich oraz filmowych,
   formułowanie wniosków, opinii, ocenianie faktów i wydarzeń, rozpoznawanie i
   formułowanie intencji wypowiedzi,
   uzasadnianie stanowiska w sprawie, argumentowanie,
   redagowanie prostych tekstów użytkowych, m.in.: listu, sprawozdania, planu,
   ogłoszenia, zawiadomienia, zaproszenia, dialogu, tekstu reklamowego, notatki
   encyklopedycznej, informacji prasowej, instrukcji, kartki pocztowej, dedykacji oraz
   innych form przewidzianych w PP i standardach wymagań,
   formułowanie wypowiedzi w zależności od adresata, roli, celu, inspirowanych
   rysunkiem, cytatem, itp.,
   stosowanie środków językowych wzbogacających styl wypowiedzi,
   przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych na poziomie
   wyrazu, zdania, akapitu,
   stosowanie i wyjaśnianie znaczeń frazeologizmów, synonimów, zjawisk stylizacji
   językowej,
   ujmowanie treści (w tym historycznych) w związkach przyczynowo-skutkowych,
   posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
   sytuowanie ich w przestrzeni, umieszczanie dat w przedziałach czasowych,
   porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej z wykorzystaniem w tym celu
   mapy, tabeli, wykresu,
   znajomość pojęć, wydarzeń i postaci stanowiących kontekst historyczny, plastyczny
   dla obowiązujących na danym etapie lektur konkursowych.

ETAP II
Zadania konkursowe będą obejmowały zakres wiadomości i umiejętności określonych dla
etapu I, a ponadto następujące kompetencje:
    wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, porządkowanie
    i selekcjonowanie ich,

                                           26
     integrowanie wiedzy uzyskanej z analizowanych źródeł; wyciąganie wniosków z ich
     porównywania,
     dostrzeganie i rozumienie symbolicznych i uniwersalnych wartości wpisanych w
     teksty kultury,
     definiowanie podstawowych pojęć służących do opisu dzieła literackiego,
     malarskiego, muzycznego, filmowego,
     określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
     dokonywanie celowych operacji na tekście, np. streszczanie, przekształcanie
     stylistyczne,
     redagowanie twórczych tekstów, np. opowiadania, z obrazowym ujmowaniem
     epizodów, postaci, scenek (również historycznych), z uwzględnieniem dialogu,
     opisu, elementów charakterystyki postaci,
     formułowanie uzasadnienia własnych postaw i poglądów, w tym redagowanie tekstu
     o charakterze argumentacyjnym,
     wykazanie się funkcjonalną i teoretyczną wiedzą w zakresie podstawowych
     zagadnień i pojęć z zakresu gramatyki języka polskiego (wg PP).


Zestaw lektur
ETAP I:
     Mark Twain, Jankes na dworze króla Artura, wydanie dowolne.
     U. Waldo Cutler, O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu lub inna książka
     popularyzująca legendy arturiańskie np. Roger Lancelyn Green lub Chretien de
     Troyes lub Pawła Godka (o tym samym tytule) lub Undset Sigrid, Legendy o Królu
     Arturze.

ETAP II
     D. Terakowska, Władca Lewawu, wydanie dowolne.
     K. Paterson, Most do Terabithii, wydanie dowolne.
     C.S. Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa, wydanie dowolne.
Filmy:
     Most do Terabithii w reż. Gabora Csupo, 2007.
     Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, w reż. A. Adamson, 2005.


Literatura pomocnicza dla nauczyciela i ucznia:
  1. Z. A. Kłakówna, K. Wiatr, Nowa sztuka pisania IV-VI., Wydawnictwo Edukacyjne
   Kraków 2006.
  2. A. Ogonowska, Szkolny słownik mediów elektronicznych, Wydawnictwo
   Edukacyjne, Kraków 2006.
                                              27
KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY –
SZKOŁA PODSTAWOWA


    Tematyka konkursu matematyczno-przyrodniczego dla szkoły podstawowej oparta
jest na treściach matematycznych i przyrodniczych zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

  1. Etap szkolny

WIADOMOŚCI:

    Liczby wymierne i ich własności, dzielniki i wielokrotności liczb, liczby pierwsze i
    złożone, cechy podzielności liczb.
    Procenty (obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby, gdy dany jest jej
    procent, obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba).
    Prawa i własności działań w zbiorze liczb wymiernych, przykłady potęg.
    Wyrażenia arytmetyczne i algebraiczne.
    Różne sposoby przedstawiania danych: tekst źródłowy, tabela, diagram, wykres,
    plan, mapa itp.
    Figury geometryczne płaskie i ich własności.
    Pola i obwody trójkątów, prostokątów, równoległoboków i trapezów.
    Pole powierzchni i objętość prostopadłościanów.
    Jednostki długości, powierzchni, wagi, prędkości, czasu, temperatury, pieniędzy.
    Charakterystyczne cechy i własności zjawisk i przemian przyrodniczych i fizycznych,
    obiektów przyrodniczych i elementów środowiska.
    Przykłady różnorodności roślin i zwierząt oraz środowisk ich życia.
    Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowania w środowisku przyrodniczym.

UMIEJĘTNOŚCI:

    Stosowanie pojęć matematycznych i przyrodniczych.
    Wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych własności: liczb, figur, zjawisk,
    przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska.
    Sprawne wykonywanie obliczeń, zaokrąglanie, odczytywanie informacji z
    diagramów, map, rysunków, tabel, wykresów.
    Posługiwanie się jednostkami i ich zamiana.
    Wykorzystywanie i przetwarzanie informacji i danych przedstawionych w formie
    zdjęć, rysunków, schematów itp., porządkowanie i porównywanie ich.
    Opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą: wyrażenia
    arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, planu, mapy, diagramu,
    prostego schematu, innego rysunku.
    Obliczanie pól wielokątów.
    Obliczanie pól powierzchni i objętości prostopadłościanów.
    Obserwowanie przyrodniczych składników środowiska i ich opis.
    Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, znajomość prawnie
    chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych.                                            28
2. Etap wojewódzki

Uczestnika obowiązują wiadomości i umiejętności podane w l etapie konkursu,
a ponadto:

WIADOMOŚCI:

    Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
    Pola powierzchni i objętości graniastosłupów. Jednostki objętości.
    Przykłady odbić lustrzanych, oś symetrii figury.
    Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
    Położenie obiektów na mapie Polski.
    Podstawowe określenia współrzędnych geograficznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

    Dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach.
    Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem równań oraz umiejętność prezentacji
    rozwiązania.
    Analizowanie otrzymanego wyniku i ocena jego sensowności, sprawdzanie wyniku z
    warunkami zadania.
    Gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody.
    Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

FORMA ZADAŃ

Na I i II etapie arkusz zawierać będzie różne typy zadań zamkniętych i otwartych.

Uwaga:
Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. Na każdym etapie obowiązują
podstawowe przybory do wykonywania rysunków.

LITERATURA

    Materiały dostępne w księgarniach w formie testów sprawdzających wiadomości i
    umiejętności z zakresu szkoły podstawowej.
    Przykładowe arkusze egzaminacyjne sprawdzianu na stronie internetowej OKE w
    Krakowie (www.oke.krakow.pl) oraz CKE.
    Materiały zawarte na stronach internetowych związane z regionem Podkarpacia
    www.podkarpackie.pl oraz www.uw.rzeszow.pl.
    Bobiński Z., Burnicka K. Jarek P., Nodzyński P., Świątek A., Uscki M., Matematyka
    z wesołym kangurem, wyd. AKSJOMAT, Toruń 2002.
    Łęska W., Łęski S., Zbiór zadań dla ASA. Klasa 5, Oficyna Wydawniczo-
    Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001.
    Łęska W., Łęski S., Zbiór zadań dla ASA. Klasa 6,Oficyna Wydawniczo-
    Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001.
    Z. Babiński, P. Nodzyński, Liga zadaniowa – zbiór zadań dla uczniów
    zainteresowanych matematyką – wyd. AKSJOMAT,Toruń 2004
                                           29
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GIMNAZJUM
  Poziom konkursu bazuje na podstawie programowej MENiS, w której nauka języka
obcego ma na celu opanowanie przez uczniów znajomości języka na poziomie
zapewniającym minimum komunikacji językowej.
  Konkurs przedmiotowy daje uczniom możliwość sprawdzenia i udoskonalenia swojej
znajomości języka angielskiego z zakresu życia codziennego oraz typowej tematyki
dziecięcej. Jest formą pisemną sprawdzenia wiadomości i umiejętności z zakresu czytania
ze zrozumieniem oraz pisania i obejmuje:

1.    Zakres wiedzy leksykalno-gramatycznej.
2.    Umiejętności.


ETAP I

Zagadnienia leksykalne:
     Informacje o sobie - przedstawianie się; rodzina - najbliższe otoczenie; przyjaciele,
     mój dzień - obowiązki, czas wolny, wakacje;
     Szkoła - plan lekcji, przybory szkolne; edukacja;
     Dom, mieszkanie;
     Ubranie;
     Opis osób;
     Świat roślin i zwierząt;
     Części ciała, zdrowie, lekarz;
     Problemy społeczne;
     Kalendarz - data, rok, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dni szczególne (np.
     urodziny, Dzień Matki), święta (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc);
     Produkty żywnościowe - jedzenie, picie, zakupy, owoce, warzywa, cena;
     Zakupy;
     Pogoda;
     Zainteresowania - dyscypliny sportowe, czas wolny – rozrywka;
     Zegar;
     Liczebniki do 1000;
     Podstawowe wiadomości historyczne, geograficzne i kulturowe o obszarze
     nauczanego języka.


Zagadnienia gramatyczne:
     Zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące:
      Końcówki pytające- „question tags”,
      Zdania złożone zawierające zdania przydawkowe – „relative clauses”,
      Zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu- „time clauses”,
      Zdania warunkowe
      „So/neither/nor+czasownik posiłkowy+podmiot”,
      „it” w funkcji podmiotu pozornego,
      strona bierna;
     Mowa zależna:
      konstrukcja „ there + be”,
      zdania z „wish”;

                                              30
    Czasy - The Present Simple, The Past Simple, The Present Perfect, The Past Per-
    fect, The Present Continuous, The Past Continuous, The Future Simple;
    Konstrukcja „be going to”;
    Odmiana czasowników „to be, to have";
    Odmiana czasowników nieregularnych;
    Odmiana czasowników modalnych (w czasie teraźniejszym i przeszłym): „can”,
    „must”, „have to,will";
    Tryb rozkazujący;
    Rzeczowniki złożone;
    Rodzajnik określony i nieokreślony;
    Stopniowanie przymiotnika regularne i nieregularne;
    Zaimek osobowy;
    Zaimek dzierżawczy, przymiotniki dzierżawcze;
    Zaimek osobowy w funkcji dopełnienia – „object pronoun”;
    Przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu;
    Zaimki pytające;
    Przysłówek i odmiana przysłówków:
     „ing form „ po czasownikach,
     „ing form” jako podmiot,
     konstrukcje „verb+object + infinitive”, „verb+ infinitive”, „verb+ing form”.


Umiejętności
1. Na podstawie przeczytanego tekstu uczeń;
  a) formułuje pytania;
  b) udziela odpowiedzi;
  c) znajduje określone szczegółowe informacje;
  d) wypełnia diagram, tabelę, schemat, tekst luk, itp.;
  e) poprawnie wyodrębnia fakty i informacje;
  f) rozpoznaje i poprawia błędy gramatyczne i leksykalne;
  g) ustala kolejność wydarzeń.

2.Uzupełnia lub redaguje dialog.

    Ponadto uczeń uzupełnia luki cząstkowe lub całościowe, wybiera formę leksykalną
lub gramatyczną odpowiednią w danej sytuacji językowej, wskazuje ,który wyraz nie pasuje
do reszty oraz grupuje wyrazy w odpowiednie kategorie


ETAP II
Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I, a ponadto:


Umiejętności:
Uczeń potrafi:
   zredagować zaproszenie (np. na prywatkę urodzinową);
   napisać list, kartkę z wakacji, ogłoszenie (np. o zgubionej książce), instrukcję (np.
   jak wykonać sałatkę owocową);
   napisać dialog na temat życia codziennego;
   wyrazić zadowolenie, krytykę, prośbę, zezwolenie, przymus, akceptację, chęć
   umówienia się , zakaz, ostrzeżenie, nakaz, polecenie, upodobanie, preferencje,

                                            31
    zdolności i możliwości (wykorzystując znajomość czasowników modalnych), własną
    opinię stosując poznane funkcje językowe;
    posługiwać się podstawowymi strukturami leksykalno-gramatycznymi;
    stosować środki językowe adekwatne do ich funkcji językowych;
    dokonać transformacji zdań.


LITERATURA:
  1. Podręczniki do nauczania języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych dopuszczone
   przez MENiS.
  2. Obrazkowe słowniki tematyczne.
  3. Repetytoria tematyczno-leksykalne.
  4. Leksykon wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA.
  5. Przewodniki turystyczne.
  6. Gramatyki języka angielskiego.
                                          32
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO - GIMNAZJUM

 Konkurs przedmiotowy, bazujący na podstawie programowej MENiS, daje uczniom
możliwość sprawdzenia i udoskonalenia swojej znajomości języka niemieckiego, oraz
wiedzy o kulturze i życiu codziennym w krajach niemieckojęzycznych. Odbywa się w
dwóch etapach i jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności z zakresu
czytania ze zrozumieniem oraz pisania i obejmuje:
3. zakres wiedzy leksykalno–gramatycznej,
4. umiejętności.


OGÓLNY ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

Kannbeschreibungen A2

Globale Kannbeschreibungen: Interaktion mündlich

    kann über vertraute Themen einfach kommunizieren, wenn in Standardsprache
    gesprochen wird und er/sie von Zeit zu Zeit um Wiederholung oder Umformulierung
    bitten kann;
    kann mit kurzen, einfachen Ausdrücken, die alltägliche Bedürfnisse betreffen,
    kommunizieren, wobei die Kommunikation in nicht vertrauten Situationen oft
    schwierig sein und es zu Missverständnissen kommen kann;
    kann mit einfachen sprachlichen Mitteln alltägliche Situationen mit voraussagbarem
    Inhalt bewältigen, wird aber die Mitteilung aufgrund des begrenzten Wortschatzes
    noch sehr beschränken müssen;
    kann mit einfachen sprachlichen Mitteln in vertrauten alltäglichen Situationen
    kommunizieren, wobei er/sie oft Pausen macht, um nach Wörtern zu suchen;
    kann in Gesprächen über vertraute Themen, in denen langsam und deutlich
    gesprochen wird, dem Wechsel der Themen folgen und nachfragen bzw. auf
    Fragen reagieren;
    kann seine/ihre Äußerungen im Allgemeinen so deutlich aussprechen, dass sie
    meist verstanden werden, auch wenn ein klar erkennbarer fremder Akzent hörbar
    ist und in seltenen Fällen ein klärendes Nachfragen durch die
    Kommunikationspartner nötig sein kann;
    kann in seinen/ihren Äußerungen die Intonation so einsetzen, dass Aussagen,
    Fragen oder Aufforderungen klar zu erkennen sind;
    kann darum bitten, etwas wiederholt oder buchstabiert zu bekommen, und kann
    dieser Bitte auch selbst nachkommen.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Interaktion mündlich

    kann Alltagssituationen in Geschäften oder bei öffentlichen Dienstleistern
    bewältigen;
    kann einfache Informationen über Reisen und öffentlichen Verkehr einholen;
    kann in vertrauten, alltäglichen Bereichen auf einfache Art und Weise Informationen
    austauschen;


                                            33
    kann in Alltagssituationen Informationen, die wesentlich auf Mengen-, Preis- oder
    Terminangaben basieren, erfragen und austauschen.
    kann in vertrauten oder alltäglichen Situationen auf einfache Art Bedürfnisse
    mitteilen;
    kann in einem Gespräch einfache Fragen beantworten und auf einfache Aussagen
    reagieren;
    kann das Wesentliche kurzer, einfacher und alltäglicher Telefonanrufe verstehen
    und entsprechend antworten;
    kann in verschiedenen alltäglichen Situationen einfache Formen des Grüßens, der
    Anrede, von Bitten, Entschuldigungen und des Denkens anwenden;
    kann in einer vertrauten Situation einfache Vorschläge machen und auf Vorschläge
    reagieren, z. B. zustimmen, ablehnen oder Alternativen vorschlagen;
    kann in einfachen formellen Gesprächen wichtige Informationen verstehen und
    geben, wenn er/sie direkt danach gefragt wird;
    kann Gefühle wie Angst oder Freude auf sehr einfache Art ausdrücken und bei
    Nachfragen antworten;
    kann in einem alltäglichen Gespräch auf einfache Art seine/ihre Meinung oder
    Vorlieben und Abneigungen mitteilen;
    kann in alltäglichen Situationen bei Unklarheiten die Gesprächspartner um
    Wiederholung oder Klärung bitten.

Globale Kannbeschreibungen: Interaktion schriftlich

    kann in sehr vertrauten Situationen mit einem ausreichend großen Wortschatz
    kurze, einfache Mitteilungen mit sehr formelhaften, vorgefertigten Ausdrücken
    schreiben;
    kann kurze persönliche Texte, die Sozialkontakten dienen und sich in einfacher
    Form auf Ereignisse und Wünsche beziehen, verstehen und mit einfachen
    sprachlichen Mitteln darauf reagieren;
    kann einige wichtige orthographische Regeln in häufig gebrauchten Wörtern so
    anwenden, dass aufgrund der Schreibung nur selten Missverständnisse entstehen.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Interaktion schriftlich

    kann kurze, einfache, oft formelhafte Mitteilungen schreiben, die alltägliche
    Bereiche und Bedürfnisse betreffen;
    kann kurze Informationen zu vertrauten Bereichen einholen und geben;
    kann einfache und sehr gebräuchliche Formulare, die persönliche oder
    berufsbezogene Angaben erfordern, ausfüllen;
    kann sehr einfache persönliche Briefe, Postkarten und E-Mails schreiben und darin
    Persönliches austauschen;
    kann in offiziellen Schreiben Gruß-, Anrede-, Bitt- und Dankesformeln anwenden.

Globale Kannbeschreibungen: Rezeption mündlich
                                              34
    kann in Standardsprache gesprochene einfache Sätze, häufig gebrauchte
    Strukturen und Wörter aus wichtigen Alltagsbereichen (z. B. Informationen zu
    Person und familie, Einkaufen, lokale Umgebung, Beschäftigung) verstehen;
    kann in Texten, die deutlich und langsam in Standardsprache gesprochen werden
    und von vertrauten Dingen handeln, die Themen erkennen;
    kann in deutlich gesprochenen Texten zu vertrauten Themen, die
    Internationalismen enthalten und Pausen zur Erfassung der Bedeutung bieten,
    einzelne Aussagen verstehen;
    kann in einfachen, kürzeren Texten alltägliche Themen identifizieren und einfache,
    für persönliche Bedürfnisse wichtige Informationen verstehen.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Rezeption mündlich

    kann in vertrauten Situationen einfache sachliche Informationen und
    Zahlenangaben verstehen;
    kann die Hauptaussage kurzer, einfacher und eindeutiger Ansagen oder
    Durchsagen verstehen;
    kann in alltäglichen Situationen einfache Anweisungen verstehen;
    kann in Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart stattfinden, das Thema
    erkennen, wenn das Gespräch langsam geführt und deutlich Standardsprache
    gesprochen wird;
    kann kurzen, deutlich gesprochenen Hörtexten über vorhersehbare alltägliche
    Dinge wesentliche Informationen entnehmen;
    kann die Grundaussagen einer Fernsehsendung verstehen, wenn diese durch
    Bilder oder gespielte Handlungen unterstützt werden;
    kann die wichtigsten Fakten einer einfachen Präsentation zu einem Thema
    verstehen, wenn diese visuell und/oder gestisch unterstützt wird;
    kann dem Handlungsstrang einer einfachen und alltäglichen Geschichte in groben
    Zügen folgen.

Globale Kannbeschreibungen: Rezeption schriftlich

    kann die Grundaussage einfacher und übersichtlicher Texte verstehen, die
    Bereiche und Bedürfnisse des alltäglichen Lebens betreffen;
    kann einfache und in der Form typische Texte über vertraute Themen verstehen,
    wenn diese großteils aus häufig gebrauchten Wörtern und Strukturen bestehen
    und/oder einige Internationalismen enthalten;
    kann längeren Texten aus ihn/sie interessierenden Bereichen einzelne
    Informationen entnehmen.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Rezeption schriftlich

    kann in einfachen Alltagstexten spezifische, zu erwartende Informationen auffinden
    und verstehen;
    kann in listenartigen Texten zu vertrauten Themen spezifische Informationen
    auffinden und die gesuchte Information entnehmen;                                            35
   kann in Texten mit Illustrationen und anderen Wort-Bild-Kombinationen die
   Hauptinformation verstehen;
   kann kurzen, alltäglichen informierenden Texten wichtige Informationen
   entnehmen;
   kann an öffentlichen Orten häufig vorkommende Schilder und Aufschriften
   verstehen;
   kann einfachen, klar formulierten Anzeigen in der Zeitung mit wenigen
   Abkürzungen wichtige Informationen entnehmen;
   kann kurzen Zeitungsberichten, die stark auf Namen, Zahlen, Überschriften und
   Bildern aufbauen, wichtige Informationen entnehmen;
   kann in kurzen, einfachen strukturierten Geschichten den Inhalt im Wesentlichen
   verstehen;
   kann einfachen Standardbriefen wichtige Informationen entnehmen;
   kann einfache Anleitungen verstehen, wenn sie schrittweise aufgebaut sind und
   durch Illustrationen unterstützt werden;
   kann Verträgen Informationen entnehmen, die den Kernbereich (Preise, Fristen,
   Gültigkeit) betreffen;
   kann einfache Unterlagen oder kurze Berichte zu vertrauten Themen verstehen;
   kann bei der Anwendung von Computerprogrammen häufige
   Befehlsbezeichnungen und einfache Rückmeldungen verstehen.

Globale Kannbeschreibungen: Produktion mündlich

   kann sich in alltäglichen Situationen mit einfachen sprachlichen Mitteln ausdrücken,
   wobei er/sie oft Pausen macht, um nach Wörtern zu suchen;
   kann sich mit einfachen Ausdrücken und manchmal mit kurzen Sätzen über
   alltägliche Aspekte der eigenen Lebensumgebung (z.B. Leute, Orte und Plätze,
   Arbeits- oder Studienerfahrungen) einigermaßen korrekt äußern;
   kann sich einfach über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete mit
   einem sehr begrenzten Repertoire an Wörtern und einfachen Strukturen äußern;
   kann in seinen/ihren Aussagen meist deutlich machen, was er/sie sagen möchte,
   und dabei einfache Strukturen einigermaßen korrekt verwenden;
   kann seine/ihre Äußerungen im Allgemeinen verständlich aussprechen, auch wenn
   ein klar erkennbarer fremder Akzent hörbar ist;
   kann in einfachen Sätzen Satzakzent und Sprechmelodie meist richtig einsetzen
   und längere Aussagen mit Pausen gliedern;
   kann mit einfachen Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“, „später“, „zum
   Schluss“ über ein Ereignis in seiner zeitlichen Abfolge berichten;
   kann Ausdrücke und einfache Sätze mit einfachen Konnektoren wie „und“, „aber“
   oder „weil“ verbinden.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Produktion mündlich

   kann ihm/ihr vertraute Dinge oder Personen beschreiben;
   kann einfach und kurz von persönlichen Erfahrungen, Ereignissen und eigenen
   Aktivitäten berichten;

                                             36
    kann über alltägliche Dinge auf einfache Weise seine/ihre Meinung äußern;
    kann über Pläne und Absprachen mit anderen in einfacher Form sprechen;
    kann mit einfachen sprachlichen mitteln Vermutungen äußern;
    kann eine kurze Geschichte erzählen, indem er/sie die Einzelheiten in einfacher
    Form aneinander reiht;
    kann verständlich Zahlenangaben machen (z. B. Jahreszahlen, Datumsangaben,
    wichtige Nummern);
    kann vor Publikum mit kurzen, eingeübten Wendungen etwas vortragen oder
    ankündigen;
    kann Basisinformationen über sehr vertraute Themen mit einfachen sprachlichen
    Mitteln kurz präsentieren;
    kann mit einfachen Mitteln beschreiben, wie man etwas macht.

Globale Kannbeschreibungen: Produktion schriftlich

    kann mit einfachen Ausdrücken und kurzen Sätzen über alltägliche Aspekte der
    eigenen Lebensumgebung (z.B. Leute, Orte und Plätze, Schulerfahrungen)
    einigermaßen korrekt schreiben;
    kann sich einfach über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete mit
    einem begrenzten Repertoire an Wörtern und Strukturen äußern;
    kann ein Ereignis mit einfachen Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“,
    „später“, „zum Schluss“ in seiner zeitlichen Abfolge darstellen;
    kann einfache Sätze schreiben und diese mit einfachen Konnektoren wie „und“,
    „aber“ oder „weil“ verbinden;
    kann einige wichtige orthographische Regeln einigermaßen korrekt anwenden.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Produktion schriftlich

    kann vertraute Personen oder Dinge verständlich beschreiben;
    kann alltägliche Aspekte der eigenen Situation mit einfachen Mitteln beschreiben;
    kann sehr kurze, einfache Beschreibungen über persönliche Erfahrungen,
    Ereignisse und eigene Aktivitäten machen;
    kann mit Hilfe von Textbausteinen oder Mustern Informationen aus einem
    vertrauten Bereich aufschreiben;
    kann über alltägliche Dinge schreiben und dabei auf einfache Weise seine/ihre
    Meinung ausdrücken;
    kann in vertrauten Situationen wichtige Informationen für sich notieren;
    kann Pläne und Aufgaben kurz und in einfacher Form aufschreiben.

Globale Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich aus dem Deutschen

    kann wichtige, erwartbare Informationen aus kurzen mündlichen deutschsprachigen
    Texten zu alltäglichen und vertrauten Themen, die deutlich in Standardsprache
    gesprochen werden, in groben Zügen anderen Personen in der gemeinsamen
    Sprache weitergeben;


                                              37
   kann eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches Hauptinhalte aus einfachen, klar
   strukturierten schriftlichen deutschen Texten, die konkrete Bereiche und
   Bedürfnisse des alltäglichen Lebens betreffen, in groben Zügen anderen Personen
   in der gemeinsamen Sprache weitergeben.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich aus dem Deutschen

   kann aus einer kurzen mündlichen deutschsprachigen Äußerung einfache,
   erwartbare Informationen zu vertrauten Themen anderen Personen in der
   gemeinsamen Sprache weitergeben;
   kann aus einer kurzen mündlichen deutschsprachigen Äußerung einfache
   Informationen über Personen (z.B. Herkunft, Hobbys, Ausbildung) anderen
   Personen in der gemeinsamen Sprache weitergeben;
   kann einfache und erwartbare deutschsprachige Wünsche, Anweisungen oder
   Aufforderungen anderen Personen in der gemeinsamen Sprache weitergeben;
   kann einige wichtige Informationen aus deutschsprachigen listenähnlichen Texten
   oder Aufschriften zu vertrauten Themen anderen Personen in der gemeinsamen
   Sprache weitergeben;
   kann einfache Informationen von persönlichem oder allgemeinem Interesse aus
   schriftlichen deutschsprachigen Texten, die klar strukturiert sind und durch Bilder
   verdeutlicht werden, anderen Personen in groben Zügen in der gemeinsamen
   Sprache weitergeben;
   kann einzelne wichtige Informationen aus einfachen deutschsprachigen Schreiben
   zu vertrauten Themen anderen Personen in der gemeinsamen Sprache
   weitergeben.

Globale Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich aus einer anderen Sprache

   kann aus mündlichen Texten einer anderen Sprache wichtige Informationen mit
   einfachen Worten an Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben, wobei manchmal
   auch die Hilfe der Gesprächspartner beim Formulieren nötig ist;
   kann aus schriftlichen Texten einer anderen Sprache, die alltägliche oder vertraute
   Dinge betreffen, wichtige Informationen mit einem sehr begrenzten Repertoire an
   Wörtern und einfachen Strukturen, eventuell auch mit Hilfe eines Wörterbuches, an
   Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben, wobei er/sie oft Pausen macht, um
   nach Wörtern zu suchen.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich aus einer anderen
Sprache

   kann in alltäglichen Situationen geläufige mündliche Informationen, Fragen oder
   Wünsche in einer anderen Sprache Deutschsprachigen einfach auf Deutsch
   weitergeben;
   kann einzelne Teile aus anderssprachigen mündlichen Anweisungen oder
   Durchsagen Deutschsprachigen mit einfachen Worten auf Deutsch weitergeben;
   kann aus einer anderen Sprache die wichtigsten Informationen aus schriftlichen
   Texten und Aufschriften von unmittelbarem oder aktuellem Interesse
   Deutschsprachigen mit einfachen sprachlichen Mitteln auf Deutsch weitergeben;


                                              38
    kann aus einer anderen Sprache die wichtigsten Inhalte aus formellen und privaten
    Schreiben Deutschsprachigen mit einfachen Wörtern auf Deutsch weitergeben.

Globale Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich zwischen dem Deutschen
und einer anderen Sprache

    kann in einem Gespräch zwischen deutschsprachigen und anderssprachigen
    Gesprächspartnern einfache Informationen über vertraute Themen in beiden
    Sprachen wechselseitig weitergeben, wobei er/sie auf Deutsch ganz einfache
    Wörter und Strukturen verwendet und oft nach Wörtern suchen muss.

Detaillierte Kannbeschreibungen: Sprachmittlung mündlich zwischen dem
Deutschen und einer anderen Sprache

    kann in einem Gespräch zwischen deutschsprachigen und anderssprachigen
    Teilnehmern die wichtigsten Informationen über ein Thema von unmittelbarer
    Bedeutung in beiden Sprachen wechselseitig sinngemäß weitergeben;
    kann in einem einfachen Gespräch zwischen deutschsprachigen und
    anderssprachigen Personen einfache Informationen zu Person (z.B. Herkunft,
    Hobbys, Ausbildung) in beiden Sprachen wechselseitig weitergeben.

nach: Profile deutsch, Gemeinsamer europäischer ReferenzrahmenZakres struktur gramatycznych

Składnia
- Zdania pojedyncze: oznajmujące , pytające i rozkazujące
- Szyk wyrazów, prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego
- Przeczenia nein, nicht, kein,nie, niemand i ich miejsce w zdaniu
- Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,
sonst, trotzdem
- Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob., weil, wenn, als, bevor, obwohl,
przydawkowe
- Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez „zu”

Czasownik
- Strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt
- Czasowniki: posiłkowe sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie złożone
- Czasowniki modalne w Präsens i Präteritum
- Strona bierna czasownika w Präsens i Präteritum
- Tryb rozkazujący
- Tryb przypuszczający czasowników sein i haben

Przymiotnik
- Przymiotnik jako orzecznik
- Przymiotnik jako przydawka
- Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
- Przymiotniki w porównaniach als i wie                                            39
Zaimek
- Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych
- Zaimki nieosobowe es i das
- Zaimki nieokreślone alle, einige, etwas, jeder, jemand, man, niemand, nichts, alles
- Zaimki pytające np. wer?, was?

Liczebnik
- Liczebniki główne i porządkowe

Przysłówek
- Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
- Przysłówki określone czasu i miejsca, np.: morgen, bald, dann endlich, damals, gestern,
heute, hier, links, rechts

Rzeczownik
- Użycie rodzajnik określonego i nieokreślonego
- Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
- Odmiana imion własnych

Przyimek
- Przyimki z celownikiem
- Przyimki z biernikiem
- Przyimki z celownikiem i biernikiemKatalog tematów

Rodzina – członkowie rodziny; obowiązki i prawa w rodzinie; święta i uroczystości;
przyjmowanie gości; wyrażanie sympatii i antypatii;

Szkoła – plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoły; wyrażanie opinii;
relacjonowanie różnych wydarzeń szkolnych;

Przyjaźń – przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawiązywanie kontaktów;
opisywanie i porównywanie osób; wygląd i cechy charakteru;

Dzień powszedni - opis dnia; czynności codzienne; zachowanie się w typowych
sytuacjach życia codziennego;

Czas wolny – hobby; zainteresowania i upodobania; różne możliwości spędzania czasu
wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda;

Podróże – uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdów; opowiadanie o
podróżach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis;

Dom – opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposażenie i meble; określanie upodobań;
opis drogi; środki lokomocji;

Jedzenie i picie – produkty spożywcze i posiłki; zapraszanie i reakcja na zaproszenie;
nawyki żywieniowe; restauracja; zakupy;


                                             40
Zdrowie – części ciała; samopoczucie i dolegliwości; zdrowy tryb życia;

Uczucia – wyrażanie różnych uczuć i mówienie o nich; zachowania w sytuacjach
konfliktowych;

Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – atrakcje turystyczne, znane
postacie, organy państwa, ważne wydarzenia historyczne (proponowane strony
internetowe: www.oesterreich.at
www.deutschland.de
www.schweiz.ch
www.liechtenstein.li
www.tatsachen-ueber-deutschland.de
                                        41
KONKURS POLONISTYCZNY - GIMNAZJUM
Motyw przewodni:
Być albo nie być...rzecz o książce i słowie


ETAP I
Zadania konkursowe sprawdzają wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy i umiejętności
objęte zapisami PP z języka polskiego, standardami wymagań oraz treści poszerzające
zakres ww zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kompetencji
uczniów:
    rozumienie czytanego tekstu (literackiego, źródłowego, ikonograficznego,
    użytkowego, publicystycznego) na poziomie dosłownym, metaforycznym
    i symbolicznym,
    analizowanie i interpretowanie różnych tekstów kultury z wykorzystaniem pojęć
    służących do opisu dzieła wskazanych w PP do języka polskiego oraz wynikających
    ze specyfiki omawianych tekstów,
    definiowanie pojęć służących opisowi dzieła literackiego, malarskiego i filmowego,
    porównywanie tworzywa literatury i innych dzieł sztuki, np.: filmu, obrazu,
    interpretowanie funkcjonujących w filmach motywów, postaci, symboliki,
    zastosowanych środków filmowych przy użyciu pojęć z dziedziny filmu,
    wyszukiwanie informacji zawartych w różnych tekstach kultury,
    odróżnianie faktów od opinii,
    argumentowanie, uzasadnianie i wnioskowanie zgodne z zasadami logiki i we-
    wnętrznej organizacji tekstu,
    wyszukiwanie, definiowanie i określanie funkcji środków artystycznego wyrazu
    typowych dla czytanych tekstów; zjawisko stylizacji językowej,
    formułowanie wypowiedzi w zależności od adresata, roli i celu, inspirowanych
    rysunkiem, cytatem,
    budowanie własnych tekstów poprawnych pod względem językowym, stylistycznym
    i ortograficznym w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka,
    sprawozdanie, rozprawka, notatka, biogram, plan, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie,
    dedykacja, podanie, list, pamiętnik, informacja prasowa,
    dokonywanie celowych operacji na tekście: streszczanie, rozwijanie, przekształcanie
    stylistyczne, cytowanie,
    sprawne posługiwanie się wiedzą o języku w typowych ćwiczeniach gramatycznych
    i redakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fleksji, składni i słowotwórstwa,
    fonetyki oraz norm ortograficznych i interpunkcyjnych.


ETAP II

Zadania konkursowe będą obejmowały zakres wiadomości i umiejętności określonych dla
etapu I, a ponadto:
  czytanie tekstów w kontekstach: historycznym, biograficznym, filozoficznym, religijnym,
  literackim, plastycznym, regionalnym i wypowiadanie się na ich temat,                                            42
  komentowanie właściwości poznanych utworów literackich i tekstów kultury; próba
  oceny czytanych utworów w świetle własnych wartości, dostrzeganie uniwersalności
  znaczeń, doświadczeń, przemyśleń,
  formułowanie problemów, podawanie sposobów ich rozwiązywania, wypowiadanie się
  na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury,
  stosowanie podstawowych pojęć z poetyki w analizie utworów literackich,
  dostrzeganie charakterystycznych cech stylów językowych,
  wypowiadanie się na temat utworu w podstawowych formach przewidzianych dla etapu
  I oraz: recenzja, interpretacja utworu literackiego lub jego fragmentu, artykuł, esej,
  sprawne posługiwanie się terminologią językoznawczą zgodnie z zapisem PP, a także
  wyrażeniami i zwrotami frazeologicznymi, synonimami stylistycznymi, eufemizmami,
  parafrazami.

Lektura - Etap I:
  1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, wydanie dowolne.
  2. Pan Tadeusz– film w reż. Andrzeja Wajdy, 1999.

Lektura - Etap II:
    1. R. Bradbury, 451Fahrenheita, Warszawa, Alkazar 1993.
    2. U. Eco, Imię róży, Kraków, Mediasat Poland sp. z o.o 2004.
    3. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków, Znak 2004.
    4. Dominiquez Carlos Maria, Dom z papieru, Warszawa, Świat Książki, 2005.
    5. Cz. Miłosz, Ale książki.
    6. Z. Herbert, Książka.
    7. V. Havel, Słowa – słowo.
    8. K. Wójtowicz, O słowach i panu Jezusie.
    9. W. Pisarek, Moda językowa [w] Ojczyzna-polszczyzna 3/1993.
    10. Gazeta Extremalna, dodatek do Gazety Wyborczej, 29 czerwca 2001.
    11. Krytyków mi żal, artykuł prasowy [w] Przekrój, 3 czerwiec 2001.


Literatura pomocnicza dla ucznia i nauczyciela:

  1. R. Doroba, Bliżej filmu, WSziP, Warszawa 1986.
  2. Ogonowska, Szkolny słownik mediów elektronicznych, Wydawnictwo Edukacyjne,
    Kraków 2006.
  3. K. Gąsiorek, Język polski? Nie taki trudny! Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006.
                                            43
KONKURS HISTORYCZNY - GIMNAZJUM
Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa.

Cele:
1) popularyzowanie wiedzy historycznej,
2) wyłanianie i promowanie uczniów o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach,
3) zachęcanie do poznawania przeszłości naszego regionu,
4) kształtowanie postaw patriotycznych

Etap I

Treści

  1. Cywilizacje starożytnych Egipcjan, Izraelitów, Greków i Rzymian.
  2. Początki chrześcijaństwa.
  3. Wieki średnie: państwa, religie, społeczeństwa, kultura.
  4. Ziemie polskie w okresie panowania Piastów- dynastia, gospodarka, wojny, dorobek
    kultury materialnej i duchowej.
  5. Jagiellonowie na tronie Polski- czasy niewykorzystanych szans: polityka
    zagraniczna, wielkie zwycięstwa i małe zdobycze, kultura polskiego renesansu.
  6. Świat przed i po wielkich odkryciach geograficznych- kto i co zyskał i stracił.
  7. Religia i polityka podczas reformacji i reformy Kościoła Katolickiego. Europa w XVI-
    XVII wieku.
  8. Tygiel narodów, kultur, religii- Rzeczpospolita szlachecka w XVI i XVII wieku.
  9. Oświecenie w Europie i w Polsce – nowe poglądy i stare problemy, powstanie
    Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
  10. Rewolucja francuska. Polska- bohaterowie i zdrajcy.
  11. Europa- za i przeciw Napoleonowi Bonaparte.
  12. „Kurczenie się świata” –gospodarka, polityka, kolonializm w XIX wieku.
  13. „Między nadzieją a rozpaczą”- losy Polaków pod zaborami.

Etap II

Zagadnienia z etapu I oraz:

  14. „Rozdzielił nas mój bracie”- I wojna światowa, rewolucje rosyjskie. Polacy na
    drodze do niepodległości.
  15. Państwo z problemami, ale Polska (lata 1918-1939).
  16. Wielki pat - świat między I i II wojną światową - problemy gospodarcze, społeczne i
    polityczne świata.
  17. W obozie zwycięzców a pokonani - Polacy w II wojnie światowej. Najważniejsze
    fronty i bitwy II wojny światowej.
  18. Cyniczna gra - świat w latach 1945-1989.
  19. Niby razem, a jednak osobno - Polska po 1945 roku: walka o kształt państwa, polski
    stalinizm; przemiany gospodarczo-społeczne w PRL; kryzysy polityczne lat 1956,
    1968, 1970; wybór Polaka na papieża, rok 1980 i powstanie Solidarności, stan
    wojenny i lata osiemdziesiąte; przełom roku 1989, proces budowy III
    Rzeczypospolitej.


                                            44
  20. Znajomość najważniejszych faktów z życiorysu: Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego,
    Leopolda Lisa Kuli, Stanisława Maczka, Władysława Sikorskiego, Kazimierza Iranka
    Osmeckiego.

  Umiejętności

  1.  Przyporządkowywanie ludzi, faktów, rzeczy ,idei odpowiednim czasom i miejscom.
  2.  Dostrzeganie zależności pomiędzy zdarzeniami w różnych czasach i miejscach.
  3.  Wiązanie faktów z dziejów powszechnych z dziejami Polaków.
  4.  Ujmowanie treści historycznych w związkach przyczynowo-skutkowych.
  5.  Wykorzystywanie źródeł historycznych do interpretacji faktów i ich oceny.
  6.  Dostrzeganie wpływu wybitnych jednostek na losy społeczeństw.
  7.  Posługiwanie się mapami do umieszczania faktów w czasie i przestrzeni.
  8.  Wykorzystywanie wiedzy historycznej do krytycznego spojrzenia na czasy
    współczesne.

Źródła wiedzy:

- portale historyczne uniwersytetów, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Okręgowego
 w Rzeszowie, wydawnictw pedagogicznych i naukowych oraz towarzystw historycznych;
- podręczniki, książki pomocnicze, atlasy zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego;
- Jan Paweł II pielgrzym pojednania. Prorok i pielgrzym, który zmienił świat. Seria - Wielcy
 Polacy wyd. De Agostini Polska;
- Józef Piłsudski twórca wolnej Polski. Wielki wódz i sługa ojczyzny. Seria - Wielcy Polacy
 wyd. De Agostini Polska;
- Generał Władysław Sikorski, Jerzy Majka, seria wyd. Libra;
- Generał Stanisław Maczek, Jerzy Majka, seria wyd. Libra;
- Leopold Lis-Kula – powiew legendy, Jerzy Majka, seria wyd. Libra;
- Kazimierz Iranek Osmecki, Jerzy Majka, Grzegorz Ostasz, seria wyd. Libra.
                                             45
KONKURS GEOGRAFICZNY - GIMNAZJUM
Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum z geografii oraz ścieżek
edukacyjnych: regionalnej i ekologicznej. Podczas konkursu uczestnicy powinni mieć przy
sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.


ETAP I
Wiadomości:

  położenie Ziemi we Wszechświecie,
  ruchy Ziemi i ich następstwa,
  orientacja na Ziemi,
  dzieje geologiczne Ziemi,
  procesy endogeniczne i egzogeniczne,
  sfery powłoki ziemskiej,
  zróżnicowanie środowiska geograficznego kontynentów i oceanów,
  zróżnicowanie środowiska geograficznego Polski i woj. podkarpackiego,
  bogactwa naturalne,
  przykłady degradacji i ochrony środowiska przyrodniczego na świecie, w Polsce
   i w woj. podkarpackim,
  relacje człowiek – środowisko.

Umiejętności:

  czytanie mapy poziomicowej,
  obliczanie spadku terenu oraz rzeki,
  wyznaczanie izolinii,
  wyznaczanie działów wodnych,
  określanie położenia geograficznego,
  lokalizacja obiektów na mapie konturowej,
  przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,
  obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń
  i równonocy,
  ustalanie współrzędnych geograficznych w oparciu o wysokość górowania gwiazdy i
  czas miejscowy,
  obliczanie czasu strefowego i miejscowego,
  interpretacja profili geologicznych,
  obliczanie temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na różnych
  wysokościach,
  sporządzanie i interpretacja klimatogramów,
  wykazywanie współzależności pomiędzy elementami środowiska geograficznego,
  dostrzeganie współzależności pomiędzy środowiskiem a życiem i działalnością
  człowieka,
  obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,
  odczytywanie i interpretacja treści map tematycznych.


                                            46
ETAP II

Wiadomości

Obowiązują wiadomości z poprzedniego etapu rozszerzone o:
 podział polityczny świata,
 współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na          świecie
 i w Polsce,
 źródła konfliktów na świecie, ich przyczyny i próby rozwiązywania,
 problemy integracyjne w Europie i na świecie,
 ludność i osadnictwo na świecie,
 gospodarowanie zasobami środowiska geograficznego,
 przemysł, rolnictwo i usługi na świecie i w Polsce,
 atrakcje turystyczne świata,
 podział administracyjny Polski,
 potencjał gospodarczy, ludnościowy i kulturowy Polski i woj. podkarpackiego,
 formy ochrony przyrody w Polsce,
 walory przyrodnicze i architektoniczne woj. podkarpackiego,
 Polska na tle Europy i świata.

Umiejętności

Obowiązują umiejętności z poprzedniego etapu rozszerzone o:
 ustalanie gęstości zaludnienia i współczynnika przyrostu naturalnego,
 obliczanie salda migracji i jego interpretację,
 obliczanie wskaźnika urbanizacji,
 analizowanie i interpretację map, wykresów i danych statystycznych,
 sporządzanie wykresów i diagramów,
 obliczanie salda obrotów w handlu zagranicznym,


Literatura:

1. Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III wydawnictw: Nowa Era, Wiking, M.
  Rożak - „Planeta”, Ortus, WSiP.
2. Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK, Demart, Wiking.
3. Materiały zawarte na stronach internetowych związane z regionem Podkarpacia
  http://www.podkarpackie.pl.
4. Flis J., Słownik szkolny – terminy geograficzne, WSiP, Warszawa.
5. Świat w liczbach 2005/2006, WSiP, Warszawa 2005 r.
6. Tablice geograficzne PPU „Park”; Świat Książki Warszawa 2003 r.
                                           47
KONKURS BIOLOGICZNY - GIMNAZJUM

I ETAP
CZŁOWIEK – ANATOMIA, FIZJOLOGIA I HIGIENA. DZIEDZICZENIE I ZMIENNOŚĆ
ORGANIZMÓW ŻYWYCH.


Wiadomości:
1. Pochodzenie człowieka. Stanowisko człowieka w przyrodzie.
2. Budowa i funkcje życiowe człowieka.
   a) narządy i układy narządów człowieka , ich budowa i pełnione przez nie funkcje
   b) budowa i rola tkanek budujących organizm człowieka
   c) integracja działania organizmu człowieka
3. Etapy rozwoju biologicznego i psychicznego człowieka.
4. Zdrowie człowieka a środowisko.
   a) choroby społeczne , cywilizacyjne i zakaźne
   b) czynniki wywołujące choroby
   c) znaczenie profilaktyki w zachowaniu zdrowia ( zdrowy styl życia , żywność i
     żywienie , aktywność ruchowa , wypoczynek bierny i czynny , higiena pracy
     umysłowej i snu , alkohol , tytoń i narkotyki – ich wpływ na nasze zdrowie)
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Dziedziczność i zmienność genetyczna.
7. DNA – magazyn informacji genetycznej, replikacja kwasu DNA.
8. Kod genetyczny.
9. Chromosom jako miejsce występowania genów.
10. Podziały komórkowe – mitoza i mejoza.
11. Pierwsze prawo Mendla , szachownica genetyczna.
12. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.
13. Dziedziczenie grup krwi u człowieka.
14. Mutacje DNA jako przyczyna chorób genetycznych.
15. Biotechnologia – inżynieria genetyczna , przeprowadzanie procesów
  biotechnologicznych na skalę przemysłową.
16. Zastosowanie genetyki w medycynie i hodowli.


Umiejętności:
                                             48
  1. Poprawne posługiwanie się terminologią biologiczną.
  2. Analizowanie danych przedstawionych na wykresach, schematach, diagramach.
  3. Wykorzystanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania zadań problemowych.
  4. Wskazywanie na schematach narządów ciała człowieka, rozpoznawanie tkanek
   budujących te narządy.
  5. Interpretowanie zależności między budową a funkcją narządów i układów.
  6. Opisywanie czynności życiowych ze wskazaniem elementów budowy ciała
   człowieka biorących w nich udział.
  7. Opisywanie etapów rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci.
  8. Umiejętność umotywowania przyczyn chorób układów i narządów, wskazania
   związku między trybem życia, sposobem odżywiania, rodzajem pracy a
   zapadalnością na choroby tych układów.
  9. Uświadomienie znaczenia profilaktyki w zachowaniu zdrowia.
  10. Wskazywanie na przyczyny zmienności organizmów rozmnażających się płciowo.
  11. Opisanie zmian zachodzących w jądrze i w komórce podczas mitozy i mejozy (z
   uwzględnieniem procesu crossing–over, powiązanie procesu mejozy z
   rozmnażaniem płciowym)
  12. Wyjaśnienie dziedziczenia cech na gruncie teorii Mendla.
  13. Rozwiązywanie zadań genetycznych.
  14. Wyjaśnienie mechanizmu dziedziczenia chorób , wykazywanie na podstawie
   krzyżówek alleli wystąpienia choroby dziedzicznej.
  15. Opis kierunków badań prowadzonych na materiale genetycznymi wskazanie
   zagrożeń, jakie mogą się pojawić.
  16. Wyjaśnienie praktycznego wykorzystania inżynierii genetycznej.II ETAP
JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY, I
ŚRODOWISKA.


Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności I etapu, a ponadto:


WIADOMOŚCI:                                           49
 1. Szczeble organizacji materii żywej ( komórki , tkanki roślinne i zwierzęce , narządy i
   ich układy).
 2. Współczesna klasyfikacja organizmów, podstawowe jednostki systematyczne.
 3. Budowa różnych grup organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 4. Czynności życiowe, oraz kontrola i regulacja tych czynności różnych grup
   organizmów (odżywianie, oddychanie, wydalanie, osmoregulacja, rozmnażanie,
   wykonywanie ruchów)
 5. Różne sposoby pełnienia tych samych funkcji życiowych u różnych grup
   organizmów.
 6. Przystosowania organizmów w budowie i przeprowadzanych czynnościach do
   warunków środowiska.
 7. Warunki i przebieg procesów fotosyntezy i oddychania.
 8. Wpływ czynników środowiskowych na proces fotosyntezy.
 9. Gatunek, populacja, cechy populacji.
 10. Przegląd wybranych gatunków drzew i krzewów Polski (wg przewodników Mulico).
 11. Zakres tolerancji ekologicznej. Rośliny wskaźnikowe zanieczyszczeń powietrza i
   gleby.
 12. Wzajemne stosunki między populacjami w biocenozie.
 13. Charakterystyka biocenozy: zespoły roślinne i zwierzęce, regulacja biocenotyczna,
   łańcuchy pokarmowe, sieci i piramidy pokarmowe.
 14. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
 15. Wykorzystanie wiedzy z zakresu ekologii w różnych dziedzinach życia człowieka.
 16. Pozytywne i negatywne przejawy ingerencji człowieka w środowisku przyrodniczym i
   ich konsekwencje.
 17. Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery (źródła, skutki, sposoby
   zmniejszania zanieczyszczeń, wpływ na zdrowie człowieka).
 18. Źródła skażenia środowiska przyrodniczego najbliższego otoczenia, ochrona
   środowiska.
 19. Podstawowe formy ochrony przyrody:
   a) ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
   b) parki narodowe – definicja parku , jego cele i zadania , liczba parków
    narodowych w Polsce , charakterystyka parków województwa podkarpackiego)
   c) parki krajobrazowe , rezerwaty , pomniki przyrody województwa podkarpackiego


UMIEJĘTNOŚCI:

                                             50
 1. Poprawne stosowanie terminologii biologicznej.
 2. Wykorzystanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania zadań problemowych.
 3. Analizowanie zależności przedstawionych na wykresach, wnioskowanie.
 3. Interpretowanie zależności między budową i funkcją układów i narządów u
   organizmów żywych.
 4. Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmów a ich budową i
   funkcjonowaniem.
 5. Wyjaśnienie procesu fotosyntezy i zależności tego procesu od czynników
   wewnętrznych i zewnętrznych, powiązanie go z samożywnością roślin,
   umotywowanie znaczenia roślin jako producentów.
 6. Charakteryzowanie populacji, wzajemnych zależności między nimi.
 7. Wyjaśnienie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie.
 8. Charakteryzowanie pospolitych gatunków drzew i krzewów Polski, posługiwanie się
   terminologią zawartą w przewodnikach, rozpoznawanie gatunków przedstawionych
   na rysunkach lub opisanych w tekstach przewodników kieszonkowych Mulico.
 9. Dobieranie odpowiednich przykładów organizmów przy wyjaśnianiu pojęć i
   procesów zachodzących w ekosystemach.
 10. Wskazywanie na źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, głównie w
   lokalnym terenie i proponowanie działań zapobiegających degradacji środowiska.
 11. Ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływań
   człowieka i ich wpływu na jego jakość.
 12. Wyjaśnianie związków miedzy naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i
   jego działalnością.


LITERATURA:


 1. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klas I – III do biologii zatwierdzone przez MEN
   Wydawnictw Nowa ERA , WSiP i Żak.
 2. Witold Sylwanowicz „Mały atlas anatomiczny” , Państwowy Zakład Wydawnictw
   Lekarskich.
 3. Grzegorz Nalepa „Genetyka”, Wyd. Helion 2006 ( http://helion.pl ).
 4. Wolfgang Licht – Przewodnik kieszonkowy „Krzewy” , Wyd. MULTICO.
 5. Bruno P. Kremer – Przewodnik kieszonkowy „Drzewa” , Wyd. MULTICO.
 6. „Zwierzęta chronione w Polsce” z serii „Spotkanie z przyrodą , Multico.

                                             51
7. Kazimierz Stępczak „Ochrona i kształtowanie środowiska”, Wydawnictwa Szkolne i
  Pedagogiczne.
8. strony www: Liga Ochrony Przyrody – parki narodowe, parki krajobrazowe,
  rezerwaty przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; www.mos.gov.pl.
                                        52
KONKURS CHEMICZNY - GIMNAZJUM

I ETAP
1. Atomy, cząsteczki i jony:
  - budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowych,
  - cząstki elementarne w atomie, zapełnianie powłok,
  - wiązania chemiczne (jonowe, kowalencyjne),
  - masa atomowa i cząsteczkowa,
  - ustalanie wzoru chemicznego,
  - izotopy,
  - typy reakcji chemicznych,
  - reakcje utleniania i redukcji,
  - stechiometria równań reakcji,
  - mieszaniny,
  - mol, masa molowa, objętość molowa gazów, prawo Avogadro, interpretacja molowa
   równań reakcji,
  - dysocjacja jonowa.

2. Woda i roztwory wodne:
  - rozpuszczalność,
  - gęstość roztworu,
  - stężenie procentowe i molowe roztworu,
  - mieszanie roztworów,
  - odczyn roztworów, pH.
3. Pierwiastki i związki chemiczne nieorganiczne:
  - metale, niemetale, stopy metali, aktywność metali, korozja,
  - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole,
  - reakcje strącania osadów,
  - tworzywa pochodzenia mineralnego,
  - ścieżka ekologiczna i prozdrowotna.II ETAP
Obejmuje zakres I etapu oraz:
 - związki organiczne.


UMIEJĘTNOŚCI
  -  odczytywanie danych fizyko – chemicznych z układu okresowego,
  -  znajomość nazewnictwa związków chemicznych,
  -  interpretacja równań chemicznych,
  -  otrzymywanie soli różnymi metodami,
  -  zapisywanie równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej,
  -  obliczenia na podstawie wzorów związków chemicznych, ustalanie wzorów,                                         53
  -  rozwiązywanie   zadań   rachunkowych  dotyczących   stężeń roztworów,
    rozpuszczalności, obliczeń stechiometrycznych, masy i objętości molowej i innych
    związanych z pojęciem mola,
  -  korzystanie z wykresów rozpuszczalności ciał stałych i gazów,
  -  korzystanie z tabeli rozpuszczalności,
  -  cykle przemian,
  -  komentowanie doświadczeń chemicznych,
  -  znajomość charakterystycznych reakcji pochodnych węglowodorów,
  -  wykrywanie tłuszczu, cukrów, białka w produktach spożywczych,
  -  odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych,
  -  wyjaśnianie przebiegu procesów fermentacji alkoholowej i octowej,
  -  dostrzeganie związków między obecnością grupy funkcyjnej w cząsteczce a
    właściwościami pochodnych węglowodorów.


Literatura:

  1. K. Pazdro – Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych – zakres
   podstawowy. Oficyna Edukacyjna Warszawa 2004
  2. K. Pazdro, M. Koszmider – Zadania od łatwych do trudnych. Pazdro K. Oficyna
   Edukacyjna 1999
  3. M. A. Bigos – Zbiór zadań z rozwiązaniami. WSiP Warszawa 1999
  4. M. Koszmider, G. Kozanecka – Zielone zadania – ochrona środowiska w zadaniach.
   WSiP, Warszawa 1995r.
  5. A. Rygielska – Zadania dla uczestników konkursów chemicznych. Oficyna
   Edukacyjna K. Pazdro Warszawa 1995.
  6. Podręczniki chemii do gimnazjum
                                          54
KONKURS FIZYCZNY - GIMNAZJUM
   Na obu etapach Konkursu oprócz zadań zamkniętych może wystąpić kilka zadań
otwartych (rachunkowych lub problemowych). Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na:

ETAP I
WIADOMOŚCI:

  znajomość jednostek układu SI oraz jednostek używanych w technice,
  zjawiska, pojęcia i wielkości związane z ruchem (układ odniesienia, droga, tor
  i przemieszczenie), względność ruchu,
  cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego (wykresy zależności drogi i szybkości od
  czasu oraz wzory na szybkość i drogę),
  prędkość względna, prędkość średnia - znajomość odpowiednich wzorów,
  cechy ruchu jednostajnie przyspieszonego z prędkością początkową, wykresy
  zależności przyspieszenia od czasu, szybkości od czasu (także z prędkością v0),
  stosunek dróg przebytych po upływie i w kolejnych sekundach ruchu,
  cechy ruchu jednostajnie opóźnionego pod wpływem siły tarcia, współczynniki tarcia,
  wykresy zależności s(t), v(t), a(t), wzory na drogę, prędkość i opóźnienie,
  ruch jednostajny po okręgu, prędkość liniowa, okres obiegu, częstotliwość, siła
               2r     mv 2   1
  dośrodkowa, (wzory: v =     ,F=     , f = , jednostki),
                T      r    T
  maszyny proste: równia pochyła, dźwignie, bloczek nieruchomy, bloczek ruchomy,
  kołowrót, warunki równowagi maszyn prostych, łączenie maszyn np. równi i kołowrotu,
  zachowanie pracy przy wykorzystaniu maszyn prostych,
  cząsteczkowa budowa ciał, oddziaływania międzycząsteczkowe, warunki zwilżania,
  menisku wklęsłego i wypukłego (informacyjnie), gęstość substancji i anomalna
  rozszerzalność wody,
  ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, warunek równowagi cieczy w naczyniach
  połączonych, zastosowania prawa Pascala,
  siła wyporu, prawo Archimedesa, pływanie ciał,
                                      F
  zasady dynamiki Newtona, II zasada dynamiki w postaci a =         oraz w postaci
                                      m
           p
  uogólnionej F =   ,
           t
  praca mechaniczna i moc, jednostki - kilowatogodzina i dżul,
  pęd i zasada zachowania pędu na przykładzie zjawiska odrzutu i zderzeń,
  zasada zachowania energii mechanicznej dla ciała rzuconego w górę, spadającego
  swobodnie, w ruchu wahadła oraz podczas zjeżdżania z pochyłości bez tarcia,
  przemiany energetyczne z uwzględnieniem zmian energii wewnętrznej, sprawność
  maszyn i urządzeń,
  związek mocy mechanicznej z prędkością (P = F. v),
  bilans cieplny, znajomość wzoru Q = c .m. T ,
  zmiany stanów skupienia, ciepło przemiany, wykresy zależności T(t), Q(t), T(Q),
  prawo powszechnego ciążenia, wzór na siłę grawitacji,


                                             55
  odległości w astronomii: jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek; I i II prędkość
  kosmiczna, (wyprowadzenie wzorów oraz znajomość wartości tych prędkości w
  przypadku Ziemi),
  obiekty w kosmosie: (planety, komety, meteoryty, meteory, planetoidy), fazy Księżyca,
  Układ Słoneczny (najnowsze odkrycia).


UMIEJĘTNOŚCI:

  obliczanie przemieszczenia, wartości sił wypadkowych i prędkości z wykorzystaniem
  działań na wektorach i twierdzenia. Pitagorasa,
  zamiana jednostek z większych na mniejsze i odwrotnie,
  porównywanie szybkości wyrażonych w różnych jednostkach,
  odczytywanie wielkości z wykresów, korzystanie z wzorów geometrycznych oraz
  algebraicznych do obliczeń drogi i szybkości,
  rozróżnianie szybkości od prędkości,
  obliczanie prędkości względnej poruszających się obiektów,
  wykorzystanie wykresów zależności s(t), v(t), a(t) do obliczeń różnych innych wielkości,
  obliczanie dróg przebytych po upływie i w czasie kolejnych sekund z wykorzystaniem
  wykresu v = v (t) albo ze znajomości stosunków tych dróg (zależności Galileusza),
  układanie równań odpowiednich do opisu danego ruchu,
  dokonywanie obliczeń różnych wielkości fizycznych z wykorzystaniem danych
  odczytanych z wykresów zależności przyspieszenia od siły, pędu od czasu, szybkości
  od czasu, siły od czasu,
  sporządzanie wykresów zależności pewnej wielkości kinematycznej od czasu (np. s(t))
  na podstawie znajomości wykresów innych wielkości kinematycznych (np. v(t)),
  odczytywanie danych ze schematów maszyn prostych i dokonywanie obliczeń
  z wykorzystaniem wzorów na warunki równowagi,
  obliczanie gęstości lub wysokości słupa cieczy z warunku równowagi cieczy
  w naczyniach połączonych,
  obliczenia sił i pól powierzchni tłoków prasy hydraulicznej,
  rozwiązywanie zadań dotyczących warunków pływania ciał (szczególnie w sytuacji ciał
  pływających - częściowo zanurzonych),
  obliczanie pracy z uwzględnieniem wzoru na siłę tarcia,
  praca w sytuacji, gdy siła działa skośnie do przesunięcia,
                                         0 F
  obliczanie pracy siły zależnej liniowo od przemieszczenia (ze średniej FSr =    lub z
                                          2
  wykresu F(r)),
  analiza zderzeń sprężystych i niesprężystych (w prostych przypadkach), dokonywanie
  obliczeń pędów, szybkości i mas ciał zderzających się,
  rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej,
  układanie bilansu cieplnego do opisanych w zadaniu przemian energetycznych,
  obliczenia energii mechanicznej wystarczającej do dokonania się przemiany
  cieplnej (np. stopienia danej masy ciała)
  przyporządkowanie podanych wartości ciepła właściwego odpowiednim przewodnikom
  ciepła i izolatorom,
  przyporządkowanie podanych wartości ciepła przemiany odpowiednim substancjom,
  wskazywanie sposobów przekazywania ciepła (przewodnictwo, konwekcja
  i promieniowanie) w podanych przykładach,


                                             56
  wyjaśnianie zjawisk, przewidywanie ich dalszego przebiegu na podstawie praw i zasad
  fizycznych.

Na pierwszym etapie nie obowiązuje tematyka z zakresu drgań i fal mechanicznych,
elektrostatyki, prądu elektrycznego, elektromagnetyzmu, optyki i elementów fizyki jądrowej.


ETAP II
Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności wymienione dla I ETAPU oraz:

WIADOMOŚCI :
                                kx2
  energia potencjalna sprężystości, znajomość wzoru Es =     .
                                2
  wykres zależności wychylenia od czasu w ruchu drgającym, wzór na okres drgań
  wahadła matematycznego, wzór na okres drgań ciała zawieszonego na sprężynie,
  rezonans mechaniczny,
  zjawiska falowe, akustyka – echo, pogłos, rezonans akustyczny, infradźwięki,
  ultradźwięki, hałas, natężenie dźwięku; warunki wystąpienia dyfrakcji fali, interferencja,
  znajomość wzoru v =  f,
  I i II prawo Kirchhoffa (II - w wersji uproszczonej), prawo Ohma dla odcinka obwodu,
  materiałowe prawo Ohma, praca i moc prądu elektrycznego, przemiany energii
  elektrycznej w inne rodzaje energii np. w cieplną, mechaniczną,
  związek mocy z oporem, z napięciem,
  szeregowe, równoległe i mieszane łączenie oporów, znajomość wzorów na opór
  zastępczy,
  siła elektrodynamiczna i jej cechy, wzór na siłę,
  wektor B indukcji magnetycznej wraz z jednostką,
  prąd indukcyjny i sposoby jego wzbudzania, reguła Lenza,
  zasada działania transformatora, zastosowania, przekładnia,
  prawo Coulomba, wzór uproszczony zawierający stały współczynnik „k”,
  prawa odbicia i załamania światła, współczynnik załamania, prędkość światła w różnych
  ośrodkach przezroczystych,
  równania zwierciadła i soczewki, zdolność zbierająca soczewki, dioptria,
             1   1         1          y
           wzór  +   = Z, gdzie Z = , powiększenie p =  ,
             x   y         f          x
                                  r
             dla zwierciadeł kulistych – związek f = ,
                                  2
  kolorymetria, mieszanie się barw, filtry (informacyjnie), dalekowzroczność,
  krótkowzroczność i korekta wad wzroku,
  budowa jądra atomowego, nukleony, podstawowe nazwy i oznaczenia (liczby A, Z, N,
  symbole jąder atomowych),
  reakcje jądrowe (rozszczepienia i syntezy), reaktor jądrowy.


UMIEJĘTNOŚCI

  określanie zmiany energii sprężystości na podstawie zmian wydłużenia –x,
  rozwiązywanie zadań ilościowych i jakościowych z zakresu ruchu falowego,


                                              57
  rozwiązywanie ilościowych i jakościowych problemów z zakresu elektrostatyki,
  związanych ze sposobem elektryzowania ciał, z prawem Coulomba i zasadą
  zachowania ładunku,
  rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych z prądu elektrycznego,
  określanie zwrotu siły elektrodynamicznej i dokonywanie obliczeń jednej wielkości przy
  znanych pozostałych ze wzoru F = B . I . l .
  obliczanie napięć i natężeń na uzwojeniach transformatora z wykorzystaniem wzorów
  na równość mocy prądu idealnego transformatora i przekładni, zamiana energii
  elektrycznej w cieplną,
  konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych wklęsłych i w soczewkach, cechy
  obrazów – także w zwierciadle wypukłym, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem
  odpowiednich wzorów na powiększenie, ogniskową lub zdolność skupiającą.
  omówienie zjawisk promieniotwórczości naturalnej, zapisywanie i uzupełnianie wzorów
  reakcji jądrowych,
  obliczanie przybliżonej masy jądra zbudowanego z Z protonów i N neutronów
  (w jednostkach masy atomowej),
  rozwiązywanie zadań ilościowych na zastosowanie czasu połowicznego zaniku (okresu
  półrozpadu).


Literatura:
1. R. Subieta „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”, WSiP Wa-wa 1999 i 2006.
2. M. Chyla, K. Chyla, „Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum” Wyd. DEBIT
  Bielsko-Biała 2000.
3. E.Kurek, U.Ilczuk, „Konkursy z fizyki - wybór zadań”, WSiP, Wa-wa1993,
4. W. Kulpa, A. Trzeciak, „Zadania i projekty badawcze z fizyki dla gimnazjum”, ŻAK
  Wydawnictwo Edukacyjne, W-wa – wydanie II 2005
5. A. Kurowski, J. Niemiec, „Fizyka w prostych zadaniach – zbiór zadań dla gimnazjum”
  ZamKor Kraków 2005.

Dodatkowo:
Zadania z polsko – ukraińskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko (www.lwiątko.org).
Bieżące informacje o ważnych odkryciach w dziedzinie fizyki i astronomii.
Zadania z konkursów z lat poprzednich (www.ko.rzeszow.pl).
                                            58
KONKURS MATEMATYCZNY - GIMNAZJUM


Tematyka Konkursu Matematycznego oparta jest na treściach matematycznych zawartych
w "Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów" z
dnia 26 lutego 2002 r. poszerzona o wyszczególnione zagadnienia:

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ETAP I
WIADOMOŚCI w zakresie:

1.  Algebry, dotyczące:
-  liczb wymiernych i działań na nich; porównywania liczb wymiernych,
-  procentów i ich zastosowania w praktyce,
-  potęgi o wykładniku całkowitym, własności potęgowania,
-  pierwiastków i ich podstawowych własności,
-  przybliżeń dziesiętnych liczb rzeczywistych,
-  wyrażeń algebraicznych oraz obliczania ich wartości liczbowych,
-  stosowania wzorów skróconego mnożenia,
-  równań liniowych z jedną niewiadomą,
-  nierówności liniowych z jedną niewiadomą,
-  układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi i ich interpretacji geometrycznej.

2.  Opisywania danymi zjawisk i ich przekształceń, dotyczące:
-  dobierania rodzajów danych,
-  zbierania danych,
-  porządkowania danych,
-  przedstawiania danych.

3.  Geometrii, dotyczące:
-  wielokątów, kół i okręgów,
-  pola i obwodu wielokątów,
-  pola koła i długości okręgu,
-  symetralnych odcinków i dwusiecznych kątów,
-  kąta środkowego i kąta wpisanego,
-  cech przystawania trójkątów,
-  okręgu wpisanego w trójkąt i opisanego na trójkącie,
-  prostych przekształceń geometrycznych (symetria osiowa, środkowa i przesunięcie),
-  twierdzenia o związkach miarowych w figurach,
-  twierdzenia Pitagorasa i jego zastosowań.

UMIEJĘTNOŚCI:

-  Przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych.
-  Posługiwanie się własnościami liczb i działań oraz własnościami figur przy rozwią-
   zywaniu zadań.
-  Dostrzeganie, wykorzystywanie i interpretowanie zależności funkcyjnych;
   interpretowanie związków wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, schematów,
   diagramów, tabel, itp.

                                             59
-  Prezentowanie z użyciem języka matematyki wyników badania prostych zagadnień.
-  Budowanie modeli matematycznych dla konkretnych prostych sytuacji.

ETAP II
Uczestnika obowiązują wiadomości i umiejętności podane dla l etapu konkursu,
a ponadto:

WIADOMOŚCI dotyczące:
- rozwiązywania prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną,
- funkcji liniowej i jej własności,
- prostych funkcji nieliniowych i nieliczbowych, odczytywania własności tych funkcji z
  wykresów,
- doświadczeń losowych (wypisywanie zdarzeń elementarnych, obliczanie szansy
  zajścia danego zdarzenia),
- twierdzenia Talesa,
- figur podobnych,
- prostopadłości i równoległości w przestrzeni,
- graniastosłupów prostych, ostrosłupów i brył obrotowych (walec, stożek, kula),
- obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych,
- odkrywania i dowodzenia twierdzeń arytmetycznych, algebraicznych i geometrycznych,
  oraz łamigłówki i zadania logiczne.

FORMA ZADAŃ

Na l i II etapie arkusz zawierać będzie różne typy zadań zamkniętych i otwartych.

UWAGA:
- Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
- Na każdym etapie obowiązują podstawowe przybory geometryczne.

LITERATURA
-  Materiały zawarte na stronach internetowych wydawnictw, stowarzyszeń, towarzystw
  naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.
-  Przykłady zadań konkursowych lub zadań dla kół matematycznych z wybranych
  numerów czasopism „Matematyka”.
-  Podręczniki szkolne, zestawy ćwiczeń, przewodniki metodyczne oraz inne materiały
  pomocnicze ogólnie dostępne, w tym szczególnie:
   Praca zbiorowa pod red. Bobińskiego Z., Nodzyńskiego P., Liga zadaniowa. Zbiór
    zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, Agencja Wydawniczo–
    Reklamowa Czarny Kruk, Bydgoszcz 1996
   Zespół Redakcyjny: Bobiński Z., Jarek P., Nodzyński P., Świątek A., Uscki M.,
    Matematyka z wesołym Kangurem, Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2002
   Dubiecka A., Gaweł M., Igraszki z matematyką, Wydawnictwo NOWIK. Opole 1996
   Dworecka K., Kochanowski Z., Konkursy matematyczne. Wybór zadań, WSiP,
    Warszawa 1993
   Gardiner T., Matematyczne potyczki. Ciekawe zadania dla gimnazjalistów, część 1 i
    2, Nowa Era, Warszawa 2003
   Jędrzejewicz P., Bukiety matematyczne dla gimnazjum. Zadania przygotowujące do
    konkursów, GWO, Gdańsk 2002
   Lodzińska E., Zbiór zadań konkursowych z matematyki dla gimnazjum. II wydanie
    rozszerzone, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2005

                                          60
 Bednarek W., Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam!,
 Wydawnictwo NOWIK, Opole 2000
 Więsław W., Stare polskie zadania z matematyki, Wydawnictwo NOWIK,
 Opole 2000
 Bury M., Kałuża A., Trening przed zawodami matematycznymi, WSiP, Warszawa
 1995
 Russell K, Carter P., Łamigłówki rysunkowe, GWO, Gdańsk 2002
 Uliasz R., Kamińska B., MATEMATYKA NA CO DZIEŃ. Po co ja się tego uczę w
 gimnazjum?, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2002
 Łęska W., Łęski S., Zbiór zadań dla ASA. I klasa gimnazjum. Materiały pomocnicze
 dla uczniów uzdolnionych matematycznie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
 „Adam”, Warszawa 2000
 Łęska W., Łęski S., Zbiór zadań dla ASA. III klasa gimnazjum. Materiały
 pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie, Oficyna Wydawniczo-
 Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001
                                        61
KONKURS INFORMATYCZNY - GIMNAZJUM
ETAP I

Wiadomości

1. W zakresie użytkowania i zastosowań komputerów:
 historia rozwoju informatyki i komputerów;
 podstawowe elementy komputera i zestawu komputerowego, ich funkcje, podstawowe
  parametry mające wpływ na szybkość i jakość pracy komputera;
 podstawowe usługi systemu operacyjnego, praca z systemami typu MS-Windows;
 zarządzanie plikami i folderami;
 ochrona komputera i jego zasobów przed wirusami komputerowymi i włamaniami do
  systemu;
 metody reprezentowania informacji;
 sposoby wyszukiwania informacji;
 społeczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej, znajomość zasad usług
  opartych na komunikacji elektronicznej;
 zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych, zasady
  korzystania z programów, rodzaje licencji.

2.  W zakresie przetwarzania tekstu:
  funkcje edytora tekstu, przykładowe nazwy edytorów, kierunki ewolucji;
  zasady edycji dokumentów tekstowych, podstawowe operacje edycyjne;
  formatowanie czcionki, akapitu, dokumentu;
  wstawianie i formatowanie obiektów;
  tworzenie korespondencji seryjnej, drukowanie dokumentów.

3.  W zakresie tworzenia i wykorzystania grafiki:
  znajomość podstawowych formatów graficznych;
  programy do tworzenia grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, ich nazwy i zastosowanie;
  zasady pracy z programami Paint , PowerPoint, Photo Editor;
  zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i pokazu slajdów;
  znajomość narzędzi stosowanych w programach Paint, PowerPoint, Photo Editor.

4. W zakresie zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów
  z różnych dziedzin życia:
 pojęcie arkusza kalkulacyjnego, jego funkcje;
 elementy arkusza, zasady pracy z arkuszem;
 wprowadzanie, formatowanie, wyszukiwanie i sortowanie danych w arkuszu;
 znajomość i umiejętność zastosowania różnych sposobów adresowania;
 zastosowanie formuł i podstawowych funkcji: matematycznych, statystycznych,
  logicznych, tekstowych;
 zasady tworzenia i formatowania wykresów;
 drukowanie arkusza.

5. W zakresie wykorzystania sieci komputerowych:
                                            62
  znajomość pojęć: sieci komputerowe LAN, MAN, WAN, INTERNET, INTRANET;
  elementy sieci komputerowej, ich funkcje;
  urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych;
  usługi dostępne w Internecie – zakres ich zastosowania, zasady obsługi, względy
  bezpieczeństwa;
  znajomość podstawowych protokołów sieciowych;
  zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej;
  zasady tworzenia stron internetowych w języku HTML;
  netykieta w Internecie.

6. W zakresie zastosowania metod algorytmicznych
  znajomość podstawowych pojęć: pojęcie algorytmu, cechy poprawnego algorytmu;
  zapisywanie algorytmów w postaci: listy kroków, schematu blokowego;
  znajomość metody zstępującej, tworzenia procedur;
  znajomość podstawowych algorytmów rekurencyjnych.


Umiejętności

  Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie
  dokumentów zawierających tekst, grafikę, tabele.
  Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Wykorzystanie arkusza
  kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i życia
  codziennego.
  Rozpoznawanie różnych form organizowania informacji. Umiejętność przetwarzania,
  wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych.
  Zastosowanie komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i
  komunikacji na odległość.
  Rozpoznawanie korzyści i zagrożeń wynikających z powszechnego zastosowania
  informatyki w życiu codziennym oraz dostępu do informacji. Zagadnienia etyczne i
  prawne związane z prawem autorskim.
  Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez zastosowanie metod
  algorytmicznych.


ETAP II

Wiadomości
Obowiązują wiadomości z poprzedniego etapu rozszerzone o:

  przykłady zastosowania algorytmów do rozwiązywania problemów, definiowanie
  sytuacji problemowej;
  znajomość algorytmów liniowych i rozgałęzionych, iteracji i rekurencji;
  zasady zapisywania algorytmów w języku Logo Komeniusz lub Logo Imagine;
  testowanie algorytmów;
  zasady tworzenia stron internetowych w języku HTML i publikowania stron w internecie;
  modelowanie i symulację;

                                           63
  pojęcie bazy danych, systemu baz danych, rodzaje baz danych, przykładowe programy
  zarządzające bazami;
  budowę struktury baz danych, typy danych, zasady wyszukiwania i przetwarzania
  informacji w bazach;
  tabele, formularze, zapytania, kwerendy, raporty – zasady ich tworzenia, formatowania
  oraz zastosowanie;
  grafikę wektorowa, operacje na obiektach;
  formaty plików dźwiękowych
  formaty plików multimedialnych, konwersja plików.


Umiejętności
Obowiązują umiejętności z poprzedniego etapu rozszerzone o:

  Tworzenie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie obiektów w prezentacji.
  Rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przy pomocy edytora tekstu i grafiki,
  arkusza kalkulacyjnego.
  Projektowanie i tworzenie przykładowych baz danych, drukowanie bazy danych lub jej
  elementów.
  Tworzenie stron internetowych.
  Analiza i tworzenie algorytmów.
  Zapisywanie algorytmów w języku Logo Komeniusz lub Imagine (wersja Imagine-
  Logomocja).

Obowiązujące oprogramowanie:
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące oprogramowanie:
     system operacyjny MS Windows;
     MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Photo Editor);
     MS Internet Explorer;
     Corel Draw;
     Logo Komeniusz lub Logomocja (polska wersja Logo Imagine).
Literatura:
1. Bremer A., Sławik M. „Poznajemy informatykę –podręcznik dla gimnazjum”, Videograf
  Edukacja.
2. Durka P. Informatyka z @ Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum, Nowa Era.
3. Gurbiel E. Hardt-Olejniczak G. Kołczyk E. Krupicka H. Sysło M. Informatyka Podręcznik
  dla ucznia gimnazjum, WSiP.
4. Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Wyczółkowski M. „Lekcje
  z komputerem”, WSiP.
5. Koba G. „Informatyka podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum”, Wydawnictwo
  Szkolne PWN.
6. Kołodziej M. Informatyka1. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON.

                                           64
7. Mordaka M., Lipski J., Gulgowski M. „Informatyka 2000 podręcznik dla gimnazjum cz.
  1 i 2”, Czarny Kruk – Bydgoszcz 2001.
8. Nowak L. „Informatyka – Komputer 1-3 podręcznik”, MAC Edukacja.
9. BIBLIOTECZKA KOMPUTER ŚWIAT - Encyklopedia wiedzy komputerowej.
10. Czasopisma:
      a. Komputer Świat – roczniki 2005-2007;
      b. Komputer Świat – Ekspert – roczniki 2005-2007;
      c. Komputer Świat –Twój Niezbędnik – roczniki 2005-2007.
                                         65

								
To top