Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

soc 2002 bezp analyza msk by neO4h33F

VIEWS: 0 PAGES: 90

									          BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
          MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Zpracoval:  DC VISION, s.r.o.
Datum:    18.7. 2008
Obsah
Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje .................................................................................... 1
  1. Úvod ................................................................................................................................................. 4
  2. Analýza kriminality .......................................................................................................................... 5
   2.1. Přehled obcí s rozšířenou působností a příslušných obvodních oddělení Policie ČR na území
   Moravskoslezského kraje ...................................................................................................................... 5
   2.2. Kriminogenní faktory ..................................................................................................................... 9
   2.3. Oběti trestné činnosti .................................................................................................................. 10
   2.4. Pachatelé trestné činnosti ............................................................................................................ 10
   2.5. Vývoj a stav celkové kriminality v Moravskoslezském kraji .............................................................. 15
   2.6. Struktura trestné činnosti ............................................................................................................ 19
   2.7. Analýza okresních (městského) ředitelství Policie ČR na území Moravskoslezského kraje .................... 30
   2.8. Závěr ......................................................................................................................................... 32
   2.9. Zdroje a seznam použitých zkratek ............................................................................................... 33
  3. Socio-demografická analýza Moravskoslezského kraje ............................................................... 34
   3.1. Základní demografické údaje ....................................................................................................... 34
   3.2. Obyvatelstvo .............................................................................................................................. 37
   3.3. Nezaměstnanost a ekonomická aktivita ......................................................................................... 48
   3.4. Průmysl ..................................................................................................................................... 53
   3.5. Školství ...................................................................................................................................... 54
   3.6. Sociální služby a zdravotnictví ...................................................................................................... 54
   Zdroj: http://vdb.czso.cz3.7. Urbanizace.............................................................................................. 57
   3.7. Urbanizace ................................................................................................................................. 58
   3.7.1. Hustota osídlení a charakter zástavby (výskyt sociálního bydlení) ................................................. 58
   3.8. Další významné ukazatele ............................................................................................................ 58
   3.9. Závěr ......................................................................................................................................... 60
  4. Institucionální analýza .................................................................................................................. 62
   4.1. Resort Ministerstva vnitra ČR ....................................................................................................... 62
   4.2. Resort Ministerstva spravedlnosti ČR ............................................................................................ 64
   4.3. Resort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ............................................................................... 68
   4.4. Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR .................................................................. 78
   Sociálně-právní ochrana dětí............................................................................................................... 79
   4.5. Resort Ministerstva zdravotnictví ČR ............................................................................................. 80
   4.6. Resort Ministerstva pro místní rozvoj ČR ....................................................................................... 81
   4.7. Policie ČR ................................................................................................................................... 82
   4.7.1. Městské policie a jejich preventivní aktivity v MSK ....................................................................... 82
   4.8. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ............................................................................. 87
   4.9. Rada vlády pro národnostní menšiny ............................................................................................ 87
   4.10. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ............................................................................ 87
   4.11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ........................................................................................ 87
        Odbor sociálních věcí ............................................................................................................... 87

                                                                   Stránka | 2
       Odbor školství, mládeže a sportu .............................................................................................. 87
  4.12. Závěr ....................................................................................................................................... 88
5. Internetové zdroje ........................................................................................................................ 89
6. Přílohy ............................................................................................................................................ 90
                                                                 Stránka | 3
1. ÚVOD

V říjnu roku 2007 byla vládou ČR schválena Strategie prevence kriminality na léta 2008 – 2011, která
vymezuje priority a základní okruhy preventivní politiky státu na následující období. Přináší také
změnu organizačního schématu systému prevence kriminality, který je členěn do tří úrovní –
republikové, krajské a městské. Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem
realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním
rozdílných koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti.


Kraje spadají do krajské úrovně systému prevence kriminality. Jejím úkolem je přenesení preventivní
politiky státu na úroveň kraje, který tak bude moci rozhodovat o realizaci preventivních aktivit ve své
samostatné působnosti, a to prostřednictvím Krajských programů prevence kriminality. Kraj, který se
rozhodne zapojit do krajské úrovně prevence kriminality, se rovněž zavázal naplnit stanovené
podmínky pro její realizaci. Mezi tyto stanovené podmínky patří rovněž zpracování Bezpečnostní
analýzy kraje, která je jedním z výchozích zdrojů dat, určených pro tvorbu Koncepce prevence
kriminality kraje a přípravu ročních krajských preventivních programů.


Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje byla zpracována na základě doporučení, vydaného
odborem odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Zahrnuje tyto tři části: Analýzu
kriminality, Socio-demografickou analýzu a Institucionální analýzu.
                                             Stránka | 4
2. ANALÝZA KRIMINALITY
Smyslem této analýzy je přiblížit přehled všech sledovaných kriminálních skutků, které se vyskytují
na území Moravskoslezského kraje, především z hlediska jejich četnosti, a to v přehledném
tabulkovém a grafickém vyjádření. Dále je pozornost věnována významným kriminogenním
faktorům, které mohou ovlivňovat výskyt některých specifických typů trestné činnosti v dané oblasti.
Pro vytváření preventivních opatření je také důležité uvést popis a počet skupin pachatelů, na které
mohou být následné preventivní aktivity zaměřeny.


Při zpracovávání předkládaného materiálu se vycházelo z doporučené metodiky odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra a postup byl zaměřen na srovnání republika - kraj, kraj - okres a
porovnání jednotlivých obvodních oddělení tak, abychom získali ucelený přehled o
nejproblémovějších skutcích, představujících největší podíl na celkové kriminalitě v jednotlivých
územních celcích kraje. Pro zpracování materiálu byly jako základní zdroje použity policejní statistiky.


Údaje o stavu obyvatel v kraji byly získány ze statistik Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Přiřazení jednotlivých počtů obyvatel k jednotlivým policejním obvodním oddělením bylo určeno na
základě jejich územní působnosti. Pro počty obyvatel obvodních oddělení Ostravy a Havířova byla
použita data, uvedená ve Statistickém lexikonu za rok 2005, jelikož podrobnější informace o počtu
obyvatel v jednotlivých policejních obvodech nebyly k dispozici. Tudíž počty obyvatel v jednotlivých
obvodech těchto měst jsou platné za rok 2005.2.1.   Přehled obcí s rozšířenou působností                  a příslušných
    obvodních  oddělení  Policie ČR                   na   území
    Moravskoslezského kraje
Na území Moravskoslezského kraje působí 5 okresních policejních ředitelství, a to konkrétně ve
Frýdku-Místku, Opavě, Novém Jičíně, Bruntále a Karviné a 1 městské policejní ředitelství v Ostravě,
které přísluší ke Správě Severomoravského kraje Policie ČR. Po reformě státní správy v ČR, která
přinesla vznik nových vyšších územněsprávních celků (krajů), se přestaly shodovat území
jednotlivých obvodních oddělení okresních ředitelství Policie ČR s územními správními jednotkami.

Tato situace přetrvává dodnes. Policie České republiky správa Severomoravského kraje je tedy
útvarem s územně vymezenou působností, která je prozatím odlišná od územně - správního
uspořádání státní správy a územní samosprávy, protože některá obvodní oddělení pokrývají i území
které patří do Olomouckého kraje.

Celkově zabezpečuje policie ČR na území Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) teritorium
představující cca 5 427 km2, s počtem 1 263 630 obyvatel.
                                             Stránka | 5
Tab. 1 Přehled obvodních oddělení Policie ČR a jim příslušejících obcí s rozšířenou působností na
území Moravskoslezského kraje                                              Index (na
 obvodní oddělení PČR      obec s rozšířenou      Počet
                                               1000
 typ(I -IV)/počet policistů     působností      obcí/obyvatel  počet (celkem)
                                              obyvatel)

                                     TČ    DN         pořadí

Bruntál (II)/42        Bruntál            14 /23 349  636    362   27,24   21.

Moravský Beroun (III)/15   Bruntál, Štenberk*       7 /6 360   138    83    21,69   30.


Horní Benešov (III)/16    Bruntál; Krnov, Opava     8 /6 050   100    84    16,54   40.

Vrbno pod Pradědem
(III)/15           Bruntál            5 /8 173   177    82    21,66   31.


Krnov (II)/44         Krnov             8 /30 131   600    319   19,91   33.


Město Albrechtice (III)/16  Krnov             16 /11 596  197    124   16,99   39.


Rýmařov (III)/22       Rýmařov            7 /12 107   278    200   22,96   28.

               Rýmařov, Bruntál,
Břidličná (III)/15      Šternberk*          6 /6 286)   95    58    15,11   45.


Brušperk(III)/15       Frýdek – Místek, Ostrava   6 /14 300   185    167   12,94   52.


Dobrá (III)/22        Frýdek – Místek, Havířov   16 /14 769  268    233   18,15   36.


Frýdek-Místek (I)/102     Frýdek - Místek        4 /66 176   2283   1132   34,50   15.

Frýdlant n. Ostravicí
(II)/32            Frýdlant n.Ostrav.      10 /20 926  529    297   25,28   23.


Hnojník (IV)/12        Třinec, Frýdek - Místek    9 /6 744   126    154   18,68   34.


Jablunkov (III)/18      Jablunkov           12 /21 430  214    239    9,99   54.


Krásná (IV)/12        Frýdek - Místek        4 /4 443   70    40    15,75   41.

               Frýdek – Místek, Frýdlant
Pálkovice (IV)/12       n.Ostravicí          5 /8 537   80    65    9,37   56.


Třinec (I)/60         Třinec;Jablunkov       7 /52 125   792    672   15,19   43.


Vratimov (III)/24       Ostrava;Frýdek - Místek    5 /20 063   346    222   17,24   38.


Bohumín (II)/48        Bohumín            2 /29 804   911    358   30,57   17.
                                           Stránka | 6
                                                Index (na
 obvodní oddělení PČR       obec s rozšířenou     Počet      počet (celkem)
                                                 1000
 typ(I -IV)/počet policistů     působností     obcí/obyvatel                   pořadí
                                       TČ    DN   obyvatel)

Český Těšín (II)/48      Český Těšín          2 /26 556     662    398   24,93   25.


Orlová (II)/44        Orlová            2 /34 914     1398   338   40,04   10.


Petřvald (III         Orlová             1 /7 052     215    100   30,49   18.

Dětmarovice (III)/24     Orlová, Karviná        3 /12 954     224    129   17,29   37.


Horní Suchá (III)/16     Karviná, Havířov        2 /6 161     180    120   29,22    19


Těrlicko (III)/12       Havířov            2 /8 091     118    87    14,58    48

                             3 části obce /40
Havířov 1 (II)/42       Havířov             688      1120   375   27,53   20.
                             3 části obce /20
Havířov 2 (II)/42       Havířov             495      947    320   46,21    7.

                             3 části obce /24
Havířov 3-Šumbark(II)/43   Havířov             672      928    266   37,61   12.

                             6 části obce /22
Karviná 1 (II)/50       Karviná             923      1249   339   54,49    6.

Karviná 7 (II)/50       Karviná          4 části obce/42 218  939    338   22,24   29.


Bílovec (III)/22       Bílovec, Ostrava       12 /20 897    306    346   14,64   47.


Studénka (III)/15       Bílovec , Nový Jičín     4 /13 508     163    110   12,07   53.
Frenštát pod Radhoštěm
(II)/30            Frenštát p. Radhoštěm     6 /18 940     349    230   18,43   35.


Fulnek (III)/15        Odry;Nový Jičín;Bílovec   4 obce/7 749    114    130   14,71    46.

Odry (III)/15         Odry             8 /11 346     156    170   13,75   49.


Příbor (III)/15        Kopřivnice;Nový Jičín     7 /14 538     302    296   20,77   32.


Kopřivnice (II)/41      Kopřivnice          4 /29 080     674    314   23,18   27.

Nový Jičín (I)/63       Nový Jičín          12 /44 600    1076   815   24,12   26.

Hlučín (II)/42        Hlučín            14 /39 314    597    451   15,18   44.
Hradec nad Moravicí
(III)/15           Opava, Vítkov         10 /12 987    203    177   15,63   42.
Hradec nad Moravicí
(III)/15           Opava, Vítkov         10 /12 987    203    177   15,63   42.                                             Stránka | 7
                                       počet (celkem  Index (na
obvodní oddělení PČR      obec s rozšířenou       Počet                1000
typ(I -IV)/počet policistů   působností        obcí/obyvatel    TČ    DN    obyvatel  pořadí

Opava (I)/83          Opava            2 /62 930     1586   1099   25,20   24.


Kravaře (III)/15        Hlučín, Kravaře, Opava   18 /30 471     286   180    9,38    55.


Velká Polom (III)/15      Opava;Ostrava        11 /12 844     171   192    13,31   50.

Velké Heraltice (III)/15    Opava            13 /11 063     145   130    13,11   51.Vítkov (III)/21        Opava;Vítkov         12/13 162     341   138    25,91   22.
                             5 částí obce /62
OV-Hrabůvka (I)/60       Ostrava             531      2029   634    32,45   16.

OV-Kunčice (III)/25      Ostrava         2 části obce/2450   318   216   129,80    2.
                             5 částí obce /33
OV-Mariánské Hory (I)/60    Ostrava             368      2688   768    80,55    4.

Ostrava střed (I)/60      Ostrava         1 část obce/18 970  1755   665    92,51    3.
                             4 části obce /59
OV-Poruba 1 (II)/60      Ostrava             464      2228   944    37,47   13.
                             5 částí obce /31
OV-Poruba 2 (II)/49      Ostrava             381      1349   383    42,99    9.

OV-Přívoz (II)/60       Ostrava         4 části obce/9 989  1803   506   180,50    1.

OV-Radvanice (III)/16     Ostrava         2 části obce/6 284  237   149    37,71   11.
                             7 části obce /19
OV-Slezská Ostrava (II)/44 Ostrava               870      902   426    45,39    8.
                             2 části obce /25
OV-Vítkovice (I)/60      Ostrava             745      1883   713    73,14    5.
                             2 části obce /25
OV-Vítkovice (I)/60      Ostrava             745      1883   713    73,14    5.

Celkem             22 ORP          299 /1 270 266    39 375  18 604
* obce, které patří pod Olomoucký kraj
Zdroj: SSmk P ČR, 2008;
                                            Stránka | 8
2.2. Kriminogenní faktory
Na území Moravskoslezského kraje nedošlo v roce 2007 k zásadním změnám u již dříve
identifikovaným kriminogenních faktorů. Tyto faktory jsou dlouhodobě dány územím
Moravskoslezského kraje, jeho charakterem a polohou v rámci ČR. K základním skutečnostem, které
objektivně podmiňují výskyt a vývoj trestné činnosti patří zejména:


    příhraniční poloha s Polskem a Slovenskou republikou, spojená s vysokou legální i
    nelegální migrací (velký počet hraničních přechodů, vytvářející možnost rychlého úniku
    pachatelů do zahraničí), poté co Česká republika (dále jen „ČR“) vstoupila do
    Schengenského prostoru, lze očekávat pokračování tohoto trendu především u trestné
    činnosti majetkového charakteru;
    složitá a neustále se měnící struktura ekonomiky s přetrvávajícím soustředěním těžkého a
    těžebního průmyslu v rámci celé ČR, v poslední době nárůst průmyslových zón (Ostrava -
    Hrabová, Nošovice) s následnými vlivy na ekologii, sídelní i sociální infrastrukturu;
    nepříznivý vývoj zaměstnanosti (řada okresů v kraji patří již trvale mezi okresy
    s nejvyšší nezaměstnaností v ČR – Karviná, Bruntál a Ostrava-město) má negativní dopad na
    stav hospodářské a majetkové kriminality;
    struktura obyvatelstva, vysoká koncentrace a soustředění do velkých sídelních komplexů
    se zastaralým stavebně-technickým fondem i dopravní infrastrukturou a následnými
    ekologickými dopady;
    mimořádná koncentrace kriminálních živlů s následnou vysokou kriminalitou,
    především ve velkých sídelních aglomeracích a okresních městech;
    koncentrace velkých rekreačních oblastí (Beskydy a Jeseníky) s následnou kriminalitou
    zaměřenou jak na rekreační objekty, tak na zaparkované dopravní prostředky;
    sociální kriminalita daná sociálními podmínkami některých skupin obyvatelstva, mající vliv
    na zvýšený podíl zejména u trestných skutků krádeží;
    nedostatek podnikatelské etiky v obchodních vztazích (špatná platební morálka).
                                          Stránka | 9
2.3. Oběti trestné činnosti

K přehledu obětí trestné činnosti za rok 2007 lze konstatovat, že takto specifikovaným objektem se
stalo 3 478 mužů, 3 210 žen a 223 skupin osob. Z věkových kategorií byli nejvíce postiženi
občané ve věku 30 až 60 let, z toho 1 421 mužů a 1 469 žen, následovala věková kategorie 18 až
30 let se zastoupením 1 101 mužů a 780 žen.

Z hlediska sociální struktury představovalo nejvíce obětí kategorie důchodce – žena (617), dále
žena bez pracovního poměru (240), dělnice (220) a u mužů dělník (711), muž důchodce
(348) a žák střední školy (277). Varující je vysoký počet obětí mezi žáky základních škol
(chlapci – 265, dívky – 145).
2.4. Pachatelé trestné činnosti
V roce 2007 bylo v MSK celkově stíháno 16 386 osob, které se podílely na spáchání 39 729 skutků.
Nejpočetnější skupinou pachatelů byli recidivisté a ostatní pachatelé tj. ostatní osoby, podílející
se na páchání kriminality, které dosud nebyly trestány, včetně skupiny prvopachatelů.
Z tabulky 2 vyplývá, že recidivisté se největší měrou podílejí na krádežích prostých (71,26%). U
nezletilých a mladistvých pachatelů převládají krádeže vloupáním (11,3% resp. 21,15%). Skupina
pachatelů, označená jako ostatní, zaznamenává největší podíl u trestných skutků – zbývající
kriminalita (46,94%), jejíž bližší určení je uvedeno v 2.6.5. (vojenské činy, ostatní a zbývající
kriminalita).

Tab. 2 Struktura stíhaných pachatelů v roce 2007 v MSK a jejich podíl na jednotlivých typech
trestných skutků
 stíháno osob v              nezletilí      mladiství               Celkem =
           recidivisté  v%         v%         v%   ostatní  v%
   r. 2007                1-14 let      15-17 let               100 %
násilné         1013   44,45   134    5,88   226    9,92   906   39,75  2279

mravnostní        64    38,79   10    6,06    29    17,58   62   37,57   165

krádeže
             603    54,28   126    11,34   235    21,15  147   13,23  1111
vloupáním

krádeže prosté      2026   71,26   116    4,08   286    10,06  415    14,6  2843

ostatní
             314    53,13   26    4,40    32    5,41   219   37,06   591
majetkové činy
ostatní
             596    47,57   51    4,07   140    11,17  466   37,19  1253
kriminální činy
zbývající
             2615   49,54   27    0,51   159    3,01   2478   46,94  5279
kriminalita
hospodářské
             1498   52,29   11    0,38    22    0,77   1334   46,56  2865
činy

vojenské činy       0    0,00    0    0,00    0    0,00   0    0,00   0

Celkem          8729   53,27   501    3,06   1129   6,89   6027   36,78  16386

Zdroj: SSmk P ČR, 2008
                                               Stránka | 10
2.4.1. Recidivisté
Analýzy objasněných skutků dlouhodobě ukazují, že největší skupinou osob, páchajících trestnou
činnost jsou recidivisté. Tato kategorie pachatelů představuje v rámci Moravskoslezského kraje
mimořádně závažný problém, a to nejen z hlediska podílu (64,6 %), ale především
„kvalifikovanosti“ jimi páchané trestné činnosti. Z 16 360 objasněných skutků spáchali recidivisté
v roce 2007 - 10 564 skutků (viz graf 1). Oproti roku 2006, kdy bylo recidivisty spácháno 10 440
objasněných skutků, došlo v roce 2007 k mírnému nárůstu o 0,9 % (124 skutků). Lze reálně
předpokládat, že u neobjasněných trestných činů bude zastoupení takto kategorizovaných pachatelů
minimálně stejně vysoké. Celkově bylo ve skupině tzv. recidivistů v roce 2007 – 10 530 osob, z nichž
bylo nejvíce v okresech Ostrava a Karviná (2924 resp. 2305 osob) – viz graf 2. Nejvíce stíhaných
recidivistů bylo v roce 2007 na území okresu Ostrava (2924 osob) – viz graf 3. U této skupiny
pachatelů nebyl z dlouhodobého hlediska zaznamenán výrazný pokles, a to ani z pohledu četnosti
ani podílu na spáchaných trestních skutcích.

Graf 1 Počet skutků spáchaných recidivisty za období 2000 - 2007 na území MSK

              Počet skutků spáchaných recidivisty za období 2000 - 2007
                    na území Moravskoslezského kraje

                                     11046     10759
    12000                         10439                  10440    10564
                        9985
           9427    9075
    10000

     8000

     6000

     4000

     2000

       0
          2000     2001    2002      2003      2004     2005      2006    2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Graf 2 Počet skutků spáchaných recidivisty za dané období na území MSK po okresech

              Počet skutků spáchaných recidivisty za období 2005 - 2007
               na území Moravskoslezského kraje v jednotlivých okresech
                                                         3912
   4000                                                3795       3755

   3500

   3000                   2601 2534     2563
   2500

   2000
              1289 1074                              1074
   1500              1218                1038 955      1056   1167
         980 891 912
                                           915
   1000

    500

     0
         Bruntál    Frýdek-Místek     Karviná      Nový Jičín      Opava       Ostrava

                            2005   2006  2007

Zdroje grafu: SSmk P ČR, 2008
                                                           Stránka | 11
Graf 3 Počet stíhaných recidivistů za dané období na území MSK po okresech

             Počet stíhaných recidivistů v letech 2006-2007 na území MSK
                       v jednotlivých okresech


     3500                                      3061
                                                2924
     3000
                      2264  2305
     2500

     2000

     1500
                   1035
                905
     1000  769 853                  703  698    787 873

     500
                                                   30  37
      0
        OŘ Bruntál  OŘ Frýdek   OŘ Karviná   OŘ Nový   OŘ Opava   MŘ Ostrava   OŽPaDV
               Místek             Jičín

                             2006  2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008


2.4.2. Nezletilí (1- 14 let)

Souhrnný počet dětmi spáchaných trestných činů za rok 2007 na území Moravskoslezského kraje
představuje 631 skutků, což je o 127 skutků méně než v předchozím roce 2006 – viz graf 4. Nejvíce
těchto skutků bylo nezletilými pachateli spácháno v okrese Ostrava (341) – viz graf 5. Souhrnný
počet nezletilých dětí ve skupině pachatelů trestné činnosti, byl v roce 2007 - 630 osob. Největší
počet vykazuje opět okres Ostrava (225) – viz graf 6. U této skupiny pachatelů zaznamenáváme již
od roku 2007 výrazný pokles počtu, jimi spáchaných trestných skutků – viz graf 5.

Graf 4 Počet spáchaných skutků nezletilými (1 – 14 let) za dané období na území MSK

         Počet spáchaných skutků nezletilých (1-14 let) za období 2000 - 2007
                  na území Moravskoslezského kraje

    2500
          2045
                1888
    2000
                      1397
    1500
                             985
    1000                             752           758
                                         652            631

     500


      0
         2000    2001    2002    2003     2004     2005    2006     2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008
                                                      Stránka | 12
Graf 5 Počet spáchaných skutků nezletilých (1 -14 let) za dané období na území MSK po okresech

             Počet spáchaných skutků nezletilých (1-14 let) v letech 2005 - 2007
                na území Moravskoslezského kraje v jednotlivých okresech

   500                                                            483
   450
   400
                                                                 341
   350
   300                                                      269
   250
                            163
   200
   150                           107 104
                                                   80
                                             63
   100     59 48                           47 52
               38   34 40 43                               28  41
    50
     0
          Bruntál    Frýdek-Místek     Karviná       Nový Jičín       Opava       Ostrava

                             2005   2006   2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Graf 6 Počet stíhaných nezletilých (1 – 14 let) za dané období na území MSK po okresech

          Počet stíhaných nezletilých (1-14 let) v letech 2006 - 2007 na území
               Moravskoslezského kraje v jednotlivých okresech

     350                                             325

     300

     250                                                 225

     200

     150                   105
                             86
     100    70
               44   46 48              53 53      44    45
       50
                                                           1  0
       0
          OŘ Bruntál   OŘ Frýdek  OŘ Karviná      OŘ Nový    OŘ Opava      MŘ Ostrava    OŽPaDV
                  Místek              Jičín

                                2006   2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008


2.4.3. Mladiství (15 – 17 let)

Tuto skupinu pachatelů tvořilo v roce 2007 v rámci Moravskoslezského kraje celkem 1129 osob.
Nejpočetnější zastoupení má tato skupina v okrese Ostrava (361 osob v r. 2007), dále následují
okresy Karviná a Nový Jičín – viz graf 9. Největší počet skutků spáchali mladiství pachatelé na území
okresu Ostrava (533) – viz graf 8. Mladiství spáchali za rok 2007 na území Moravskoslezského kraje
dohromady 1448 skutků (viz graf 7). Jejich podíl na páchání trestné činnosti v MSK má od roku 2000
mírně klesající tendenci.
                                                              Stránka | 13
Graf 7 Počet spáchaných skutků mladistvými (15 – 17 let) za dané období na území MSK

          Počet spáchaných skutků mladistvými (15 - 17 let) za dané období na území
                      Moravskoslezského kraje


     2500
            2112
                 1898
                             1864
     2000                1740
                                    1512     1426     1452   1448
     1500


     1000


       500


       0
           2000   2001    2002   2003       2004     2005     2006   2007


Zdroj: SSmk P ČR, 2008Graf 8 Počet spáchaných skutků mladistvých (15 – 17 let) za dané období na území MSK po
okresech
           Počet spáchaných skutků mladistvých (15-17 let) za období 2005 - 2007
                 na území Moravskoslezského kraje po okresech


    600
                                                           533
    500                                                   463
                          414                          414
    400                        363
                                329

    300                                  257
                                          190  178
                                   164
    200     121 121 116 135                               138 147
                  110 126
    100


     0
          Bruntál   Frýdek-Místek   Karviná      Nový Jičín      Opava      Ostrava

                           2005   2006   2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008
                                                         Stránka | 14
Graf 9 Počet stíhaných mladistvých (15 – 17 let) za dané období na území MSK po okresech
          Počet stíhaných mladistvých (15-17 let) v letech 2006 - 2007 na území
                Moravskoslezského kraje v jednotlivých okresech

      400                                         361
                                             334
      350
                           281
      300                279
      250
      200
                                129 148
      150   118 115                            111
                  100 108                 99
      100

      50                                              3   5
       0
         OŘ Bruntál  OŘ Frýdek   OŘ Karviná   OŘ Nový   OŘ Opava   MŘ Ostrava   OŽPaDV
                Místek            Jičín

                              2006  2007

Zdroj: SSmk P ČR, 20082.5. Vývoj a stav celkové kriminality v Moravskoslezském kraji

Počet evidovaných trestných činů v MSK převyšuje v posledních letech dlouhodobě republikový
průměr. Od roku 2005 dochází v Moravskoslezském kraji k významnějšímu nárůstu celkové
kriminality, každoročně o více než + 5 %.

Tab. 3 Vývoj kriminality ČR a jednotlivých krajů (VÚSC) v letech 2003 - 2007 – celková kriminalita
         evidovaná celková TČ - absolutní počet             meziroční odchylky v %
 kraj   2003      2004    2005     2006    2007    03-04   04-05   05-06   06-07   03-07*

 ČR   357 740    351 629   344 060    336 266  357 461   -1,7     -2,1   -2,2     6,23  -0,1

 PHA    99 119    97 433    95 731    89 618   87 319   -1,8     -1,7   -6,4     -2,6  -11,9
 STČ   38 567    37 776    37 208    37 188   43 956   -2      -1,5   -0,1     18,2  13,97
 JČ    15 837    16 494    16 850    16 025   15 834   4,1     2,2   -3,8     -2,3  -0,02
 PL    16 236    16 935    15 236    13 986   15 421   4,3     -10   -8,2     10,3  -5,02
 KV    10 609    10 374    10 107    9 492   10 583   -2,2     -2,6   -6,8     11,5  -0,24
 ÚST    30 934    32 375    32 773    32 837   34 663   4,7     1,2    0,2     5,6  12,05
 LB    15 667    15 357    15 074    14 778   16 050   -2      -2    -1,8     8,6   2,44
 KH    12 822    12 692    11 737    11 557   13 648   -1      -7,5   -1,5     18,9  6,44
 PA    10 540    10 519    10 288    9 587   10 483   -0,2     -2,2   -6,8     9,3   -0,54
 VY    8 693     8 526    7 933     8 184   9 612    -1,9     -6,2   2,4     17,4  10,57
 JM    34 463    32 094    30 923    32 042   33 437   -6,9     -3,6   3,6     4,3   -2,98
 OL    15 822    15 352    14 841    14 092   15 734   -3      -3,3   -5,1     11,6  -0,56

 MS    37 391    35 163    35 145    36 993   39 729   -5,9     -0,1   5,3     7,4   6,25

 ZL    11 040    10 639    10 181    9 887   10 992   -3,6     -4,3   -2,9     10,5  -1,07
*Porovnání situace v roce 2003 až 2007
Zdroj: MV, 2008

                                                       Stránka | 15
V celkovém pořadí zatíženosti celkovou kriminalitou se Moravskoslezský kraj v roce 2007 zařadil na
6. místo mezi všemi 14 kraji v ČR (viz tab. 4). Skokový růst v roce 2007 je do značné míry způsoben
novelizací trestního zákona, kdy došlo k překvalifikování přestupků – řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu na trestný čin.

Tab. 4 Sestavení pořadí zatíženosti v krajích v roce 2007 + porovnání s rokem 2006
       Počet obyvatel      Celková TČ - abs. počet          Index na 10 tis. obyvatel
                                                         pořadí
             změna                                Změna    Změna
      k 31.12.                k 31.12.  Změna    rok    rok              dle
 kraj          proti roku  rok 2006                         06-07   06-07
       2006                  2007   06 -07   2006    2007             indexu
             2005                                (index)   (%)
                                                          2007
 ČR   10 287 189   66 612   336 266   357 461   21 195   329,2    347,5   18,3    6,23

 PHA   1 888 126    17 555   89 618    87 319   -2 299   765,5    737,9   -30,6    -2,6    1
 STČ   1 175 254    31 183   37 188    43 956    6 768   325    374,0   49     18,2    3
 JČ    630 006    4 294   16 025    15 834    -191   256,1    251,3   -4,7    -2,3    9
 PL    554 537    4 919   13 986    15 421    1 435   254,5    278,1   23,6    10,3    8
 KV    304 602     14     9 492    10 583    1 091   311,6    347,4   35,8    11,5    5
 ÚST    823 265    1 132   32 837    34 663    1 826   399,4    421,0   21,6     5,6    2
 LB    430 774    3 211   14 778    16 050    1 272   345,6    372,6   27     8,6    4
 KH    549 643    2 347   11 557    13 648    2 091   211,2    248,3   37,1    18,9    10
 PA    507 751    2 466    9 587    10 483    896    189,7    206,4   16,6     9,3    12
 VY    511 645    -5 508   8 184    9 612    1 428   158,2    187,9   29,7    17,4    13
 JM   1 132 563    9 362   32 042    33 437    1 395   285,3    295,2   9,9     4,3    7
 OL    639 894    4 768   14 092    15 734    1 642   221,9    245,9   24     11,6    11

 MS   1 249 290    -8 264   36 993    39 729    2 736   294,2    318,0   1,9     7,4    6

 ZL    589 839     -867    9 887    10 992    1 105   167,4    186,4   18,9    10,5    14
Zdroj: MV, 2008Tab. 5 Sestupně sestavené pořadí zatíženosti krajů (VÚSC) dle indexu výskytu celkové TČ za rok
2007
 Pořadí         Kraj       Index        Pořadí        Kraj      Index
  1.   Praha             737,9        8.   Plzeňský         278,1
  2.   Ústecký            421,0        9.   Jihočeský         251,3
  3.   Středočeský          374,0        10.   Královehradecký      248,1
  4.   Liberecký           372,6        11.   Olomoucký         245,9
  5.   Karlovarský          347,4        12.   Pardubický        206,4
  6.   Moravskoslezský       296,1        13.   Vysočina         187,9
  7.   Jihomoravský         295,2        14.   Zlínský          186,4
Zdroj: MV, 2008

Z grafu 10 je patrné, že se kriminalita v Moravskoslezském kraji vyvíjí v podobě sinusoidy. Po roce
1989, kdy byla kriminalita v kraji nejnižší za posledních 18 let, dosáhla celková registrovaná
kriminalita dvou významných vrcholů (rok 1993 a 1998). Poté několik let klesala a nyní začíná její
výskyt opět narůstat. Na vývoj kriminality má vliv řada faktorů, mezi něž patří zejména politická
situace a také například změny zákonů, kterými se společnost řídí.


                                                    Stránka | 16
Z hlediska objasněnosti trestné činnosti byl nejúspěšnější rok 1989, kdy byly objasněny více než
dvě třetiny skutků spáchaných na území Moravskoslezského kraje. Od roku 2000 se objasněnost
stabilně drží okolo 50% z celkového počtu registrované trestné činnosti. Objasněnost představuje
samostatnou kapitolu činnosti policistů, která je ovlivňována řadou pozitivních a negativních vlivů.
Především je založena na zkušenostech a znalostech samotných policistů a dále také na všímavosti
občanů, kteří dávají policii podněty k prošetření.


Graf 10 Vývoj kriminality a její objasněnosti v MSK v letech 1989 – 2007 (nejsou zde započítány
údaje cizinecké policie)

              Vývoj kriminality v letech 1989 - 2007 v Moravskoslezském kraji

    60000

                            56194
                        53891

    50000
                                46918                48394
                                         46449
                                                      46358
                   44742               46862       46645

                                                          41792
    40000                                                             37705               36732
                                                                             35156         39375
                                                               37906
                                                                        37378
                                                                                  35139

    30000
               30713                                                      22519
                                             20492               19939
                                  19231
    20000                                           21161      21549
                            17278          20681                              17583
                                                                   19550            16776    16307
          16957                    16434
                                                                            17447       16395
                  12701   14420
          13546

    10000        12309
      0
        1989  1990  1991    1992  1993  1994  1995   1996    1997   1998  1999  2000    2001   2002   2003  2004    2005  2006    2007

  nápad    16957  30713  44742  53891   56194  46918  46862  46449  46645   48394  46358  41792  37906   37705   37378  35156  35139   36732  39375
  objasněno  13546  12309  12701  14420   17278  16434  19231  20681  20492   21161  22519  21549  19939   19550   17583  17447  16776   16395  16307

Zdroj: SSmk P ČR, 2008

V tabulce 6 je uveden celkový přehled výskytu (nápadu) základních typů trestné činnosti
v Moravskoslezském kraji za období let 2005 – 2007. Z uvedených údajů vyplývá, že k největšímu
nárůstu došlo ve sledovaném období u krádeží prostých (o 3 075 skutků více než v roce 2005) a
u zbývající kriminality (+ 2 979 skutků oproti roku 2005). Naopak mírný pokles je možné
sledovat u násilné a mravnostní kriminality, hospodářských činů a také ostatních
kriminálních činů. Za rok 2007 bylo na území Moravskoslezského kraje spácháno celkem 39 729
trestných činů, což je o 236 více skutků v porovnání s rokem 2006 (36 993) a dokonce o 4 584 více
trestných činů než v roce 2005 (viz tab. 6). Nejvyšší podíl připadá na krádeže prosté, kdy byl
zaznamenán nárůst této trestné činnosti o 935 skutků ve srovnání s rokem 2006 (+6,1 %), Také u
zbývající kriminality došlo k významnému zvýšení ve srovnání s rokem 2006, a to o 1 873 skutků
(+45,5 %). Oproti stejnému období roku 2006 byl zaznamenán v roce 2007 pokles počtu trestných
činů po linii ostatní kriminální činy o 22,7 % (o 526 skutků méně), hospodářské činy o 6,8 % (- 344
skutků).

Z hlediska procentuálního zastoupení je vykazována největší odchylka při srovnání celé České
republiky a Moravskoslezského kraje v oblasti násilné trestné činnosti (MS kraj o 2,47 % více).
                                                                                Stránka | 17
Tab. 6 Vývoj a skladba trestné činnosti v ČR a MSK v letech 2005 - 2007
                                                                odchylka
                    ČR - počet          ČR - %        MSK - počet        MSK-%
   Výskyt TČ                                                        MSK - ČR
               2005    2006  2007         2007     2005    2006    2007     2007   2007
CELKOVÁ TČ          344 056  336 437 357 384        100     35 145   36 993   39 729    100

násilná           21 684   19 171    19 551     5,47    3 396    3 154   3 154     7,94   2,47
mravnostní          1 849   1 615       1 689    0,47     237     179    208     0,52   0,05
krádeže
vloupáním          57 956   53 503    54 925     15,37    5 243    5 038   5 589    14,07   -1,30
krádeže prosté        154 124  151 136 154 207        43,15    13 164   15 304   16 239    40,87   -2,27
ostatní majetkové
činy             17 199   17 068    19 134     5,35    1577    1 816   2 032     5,11   -0,24
ostatní kriminální
činy             24 692   20 878    18 795     5,26    2 786    2 314    1788     4,50   -0,76
zbývající
kriminalita         22 585   33 541    51 061     14,29    3 007    4 120   5 993    15,08   0,80
hospodářské činy       43 882   39 473    37 981     10,63    5 734    5 068   4 724    11,89   1,26
vojenské činy         85      52       41     0,01     1      0      2     0,01   -0,01
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Graf 11 uvádí přehled výskytu (nápadu) jednotlivých druhů trestné činnosti za období let 2005 –
2007 v Moravskoslezském kraji. Za rok 2007 je nejvyšší počet výskytu zaznamenán u krádeží
prostých (16 239 skutků), nejnižší naopak u vojenských činů (2 skutky).


Graf 11 Přehled nápadu TČ za období 2005 – 2007 v Moravskoslezském kraji

               Přehled nápadu TČ za období 2005-2007 v Moravskoslezském kraji

     18000                          16239
                            15304
     16000

     14000                   13164

     12000

     10000

      8000
                       5038                     5986 5733
                   5243     5589                      5064
      6000 3396
                                      2781    4120      4722
          3154 3154
      4000                            1816   2312 3007
                                  1577 2032   1784
      2000        237 179 208                                 1 0 2
        0
          násilné  mravnostní krádeže    krádeže    ost.  ost. krimin. zbývající hospodářské vojenské
                    vloupáním    prosté   majetkové   činy   krimin.   činy   činy
                                   činy


                              2005  2006  2007

Zdroj: SSmk P ČR, 2008
                                                           Stránka | 18
2.6. Struktura trestné činnosti
Policejní statistiky rozlišují tyto hlavní druhy kriminality:
   o Násilná kriminalita
   o Mravnostní kriminalita
   o Majetková kriminalita
   o Hospodářská kriminalita
   o Vojenské trestné činy,
   o Ostatní kriminalita
   o Zbývající kriminalita2.6.1. Násilná kriminalita
Komentář k tabulce 7:

Na území Moravskoslezského kraje byl u násilné trestné činnosti v roce 2007 zaznamenán stejný
počet skutků této trestné činnosti jako v roce 2006, tj. 3 154 skutků. Přitom u trestného činu vraždy
byl v roce 2007 zaznamenán výrazný pokles evidovaných skutků u jednotlivých případů vražd. Bylo
zaznamenáno celkem 14 skutků, objasněno bylo 13 skutků, což činí 92,9 % objasněnosti.
V porovnání s rokem 2006 se jedná o pokles této společensky závažné trestné činnosti o 9 skutků, tj.
o 39,1 %.

Z celkového počtu 699 případů evidovaných loupeží (nárůst o 76 skutků oproti roku 2006) bylo
objasněno 338 případů, což činí 48,4 % objasněnosti. U kategorie loupežných přepadení na
finančních institucích byl zaznamenán nárůst o 5 skutků, tj. 83,3 %, tzn. 11 skutků v roce 2007
s objasněností 27,3 %. V hodnoceném období nebyl zaznamenán případ loupeže s následkem
smrti.

K mírnému poklesu v této oblasti došlo u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví o 22 skutky,
tj. 1,5 % oproti roku 2006, na 1 443 skutků. Tato trestná činnost představuje z hlediska počtu
největší podíl v skupině násilných činů (45,7 % podíl z celkového počtu násilných činů 3 154), a o
více než 14 % převyšuje její krajské zastoupení celorepublikový poměr.

Tab. 7 Skladba násilné kriminality v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = násilná kriminalita)
                                            Odchylka (%)
               ČR – počet     ČR - %     MSK – počet  MSK - %
                                             kraj – ČR
Násilná TČ celkem        19 551       100       3 154    100

Vraždy loupežné          19       0,10        2     0,06     -0,03
Vraždy sexuální          3       0,02        0     0,00     -0,02
Vraždy motivované
                 108       0,55        8     0,25     -0,30
osobními vztahy
Vraždy na objednávku        6       0,03        1     0,03     0,00
Vraždy novorozence
                  0       0,00        0     0,00     0,00
matkou
Vraždy ostatní           60       0,31        3     0,10     -0,21
Vraždy celkem           196                14
Usmrcení lidského plodu-
(§227)
                  0       0,00        0     0,00     0,00

Usmrcení lidského plodu-
(§228)
                  0       0,00        0     0,00     0,00
                                            Stránka | 19
                                          Odchylka (%)
               ČR - počet  ČR - %    MSK - počet  MSK - %
                                           kraj - ČR
Opuštění dítěte         16     0,08       0      0,00     -0,08
Únos               15     0,08       1      0,03     -0,05
Loupeže             4 668    23,88      699     22,16     -1,71
Loupeže na finančních
                 188    0,96       11      0,35     -0,61
institutech
Násilí na veřejném činiteli
                 105    0,54       8      0,25     -0,28
mimo policisty
Násilí na veřejném činiteli
                 593    3,03       74      2,35     -0,69
- policistovi
Násilí na veřejném činiteli
                 223    1,14       29      0,92     -0,22
- obecním policistovi
Úmyslné ublížení na zdraví   6 175    31,58     1 443     45,75     14,17
Rvačky              14     0,07       1      0,03     -0,04
Násilí a vyhrožování proti
                 71     0,36       8      0,25     -0,11
skupině obyvatel
Braní rukojmí           3     0,02       0      0,00     -0,02
Nebezpečné vyhrožování     1 930    9,87      235      7,45     -2,42
Vydírání            1 336    6,83      156      4,95     -1,89
Omezení a zbavení osobní
                 339    1,73       38      1,20     -0,53
svobody
Porušování domovní
                2 273    11,63      245      7,77     -3,86
svobody
Neoprávněný zásah do
                 504    2,58       57      1,81     -0,77
práva domu, bytu
Týrání svěřené osoby       161    0,82       21      0,67     -0,16
Týrání osoby žijící ve
                 685    3,50      104      3,30     -0,21
společném obydlí
Omezování svobody
                 0     0,00       0      0,00      0,00
vyznání
Útisk              32     0,16       3      0,10     -0,07
Porušování svobody
sdružování a           0     0,00       0      0,00      0,00
shromažďování
Ostatní násilné trestné
                 24     0,12       7      0,22      0,10
činy
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

2.6.2. Mravnostní kriminalita
Komentář k tabulce 8:

Tato oblast trestné činnosti vykazovala v roce 2007 nárůst evidovaných počtu skutků o 16,2 % na
celkových 208 skutků (ve srovnání se 179 skutky v roce 2006). Skladba evidovaného počtu skutků
této trestné činnosti se dlouhodobě nemění. Mezi nejčastěji páchané trestné činy patří jednoznačně
trestné činy pohlavního zneužívání a znásilnění. Při jejich objasňování se policie potýká
s odmítavým postojem obětí, poskytnout policii součinnost při zjištění pachatele, a to nejčastěji
z důvodu studu či strachu z pomsty při prozrazení pachatele.


                                          Stránka | 20
Moravskoslezský kraj také dosahuje výrazné odchylky ve srovnání s celou ČR u ostatních
pohlavních úchylek, a to o více než 7 %.

Tab. 8 Skladba mravnostní kriminality v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = mravnostní kriminalita)
                                         Odchylka (%)
              ČR - počet  ČR - %    MSK - počet  MSK - %
                                          kraj - ČR
Mravnostní TČ
               1 689     100      208      100
celkem

Znásilnění          637     37,71      69      33,17     -4,54
Pohlavní zneužívání v
                74     4,38      9      4,33     -0,05
závislosti
Pohlavní zneužívání
               688     40,73      80     38,46     -2,27
ostatní
Komerční forma
sexuálního zneužívání v    3     0,18       0      0,00     -0,18
závislosti
Komerční forma
sexuálního zneužívání     0     0,00       0      0,00     0,00
ostatní
Ostatní pohlavní úchylky   155     9,18       34     16,35     7,17
Ohrožování mravnosti     48     2,84       8      3,85     1,00
Ohrožování pohlavní
                0     0,00       0      0,00     0,00
nemocí
Ublížení na zdraví
                3     0,18       0      0,00     -0,18
pohlav. nemocí
Ublížení na zdraví pohl
                5     0,30       0      0,00     -0,30
nemocí z nedbalosti
Kuplířství          46     2,72       3      1,44     -1,28
Soulož mezi příbuznými    13     0,77       4      1,92     1,15
Obchodování s lidmi      11     0,65       0      0,00     -0,65
Ostatní mravnostní
                6     0,36       1      0,48     0,13
trestné činy
Zdroj: SSmk P ČR, 2008


2.6.3. Majetková kriminalita
Komentář k tabulce 9:
V roce 2007 byl nově zaznamenán nárůst evidovaných skutků této trestné činnosti o 8,4 %, na
2 032 případů (v roce 2006 se jednalo o 1875 skutků). Při komparaci rozdílů v zastoupení této
skupiny trestných činů v rámci celé České republiky a Moravskoslezského kraje, vykazuje kraj
výrazně vyšší podíl u skutku podvodu (+ 2,95 %).
                                          Stránka | 21
Tab. 9 Skladba majetkové kriminality v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR

(základ, tj. 100 % = majetková kriminalita)
                                         Odchylka (%)
              ČR - počet   ČR - %   MSK - počet   MSK - %
                                          kraj - ČR
Majetková TČ celkem     19 134      100    2032      100

Podvod            5 057      26,43    597     29,38     2,95
Zpronevěra          1 359      7,10    146      7,19     0,08
Neoprávněné užívání cizí
               362       1,89     16      0,79     -1,10
věci
Zatajení věci        1 037      5,42    149      7,33     1,91
Poškozování cizí věci    11 319      59,16   1 124     55,31     -3,84
Ostatní majetkové
                0       0,00     0      0,00     0,00
trestné činy
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Z pohledu zařazení v policejním statistickém přehledu, zahrnuje majetková trestná činnost také
protiprávní jednání, které je označováno pojmem krádež. V přehledu jsou uváděny samostatně
krádeže vloupáním a krádeže prosté.


Komentář k tabulce 10:

Ve skupině krádeže vloupáním došlo k nárůstu evidovaných skutků o 10,9 % na 5 589 skutků
(v roce 2006 to bylo o 549 skutků méně, tedy celkem 5040). Největší nárůst byl zaznamenán u
krádeží vloupáním do ostatních objektů - o 367 skutků (celkem 3 144 skutků v roce 2007) a u
krádeží vloupáním do restaurací a hostinců + 122 skutků (celkem 405 skutků v roce 2007),
pokles v počtu skutků krádeží vloupáním do rodinných domků – 32 skutků (ze 401 skutků
v roce 2006 na 336 skutků v roce 2007). Rovněž došlo k poklesu o 20 skutků v krádežích
vloupáním do víkendových chat soukromých osob (z 222 v roce 2006 na 202 v roce 2007).

V této skupině trestné činnosti převyšuje podíl Moravskoslezského kraje v porovnání s
celorepublikovým průměrem u krádeží vloupáním do obchodů a krádeží vloupáním do restaurací a
hostinců (shodně o 3 procenta více).

Tab. 10 Krádeže vloupáním v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = krádeže vloupáním)
                                         Odchylka (%)
              ČR - počet   ČR - %   MSK - počet   MSK - %
                                          kraj - ČR
Krádeže vloupáním
               54 925      100    5 589     100
celkem

Krádeže vloupáním do
               3 404      6,20    515      9,21     3,02
obchodů
Krádeže vloupáním do
               356       0,65     63      1,13     0,48
výkladních skříní
Krádeže vloupáním do
               2 310      4,21    405      7,25     3,04
restaurací a hostinců
Krádeže vloupáním do
               708       1,29     33      0,59     -0,70
ubytovacích objektů
Krádeže vloupáním do
               981       1,79    166      2,97     1,18
kiosků


                                          Stránka | 22
                                        Odchylka
                ČR - počet  ČR - %  MSK - počet  MSK - %
                                        (%)kraj - ČR
Krádeže vloupáním do
jídelen, závodních kuchyní a   124    0,23     28     0,50     0,28
stravovacích zařízení
Krádeže vloupáním do
objektů se starožitnostmi a    69     0,13     3     0,05     -0,07
uměleckými předměty

Krádeže vloupáním do
                 136    0,25     19     0,34     0,09
kulturních objektů
Krádeže vloupáním do
pokladen a pancéřových      162    0,29     11     0,20     -0,10
skříní
Krádeže vloupáním do
                 34     0,06     7     0,13     0,06
výpočet. středisek
Krádeže vloupáním do
                 835    1,52    122     2,18     0,66
škol
Krádeže vloupáním do
                 4 322    7,87    535     9,57     1,70
bytů
Krádeže vloupáním do
víkendových chat         5 377    9,79    202     3,61     -6,18
soukromých osob
Krádeže vloupáním do
                 4 841    8,81    336     6,01     -2,80
rodinných domků
Krádeže vloupáním do
                 31 266   56,92    3 144    56,25     -0,67
ostatních objektů
Zdroj: SSmk P ČR, 2008
Komentář k tabulce 11:

Ve skupině krádeží prostých byl zaznamenán nárůst evidovaných skutků o 6,1 %, což
představuje růst počtu skutků o + 935 skutků ve srovnání s rokem 2006 (celkem 16 239 skutků
v roce 2007). Nejvýraznější podíl na nárůstu evidovaných skutků skupiny krádeží prostých má
kategorie krádeže věcí z automobilů + 14,9 % (+ 754 skutků, celkem 5 814 skutků). Zde také
Moravskoslezský kraj převyšuje poměrné zastoupení této trestné činnosti v rámci celé České
republiky o 2 %. Nejvyššího procentního rozdílu však Moravskoslezský kraj dosahuje v porovnání
s Českou republikou u kapesních krádeží (+ 3%).

Tab. 11 Krádeže prosté v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = krádeže prosté)
                                        Odchylka (%)
                ČR - počet  ČR - %  MSK - počet  MSK - %
                                         kraj - ČR
Krádeže prosté
                154 207   100    16 239    100
celkem

Krádeže kapesní         19 153   12,42    2 505    15,43     3,01
Krádeže při pohlavním
                 16     0,01     1     0,01     0,00
styku
Krádeže jiné na osobách     8 962    5,81    1 216    7,49     1,68
Krádeže mezi
zaměstnanci na          247    0,16     15     0,09     -0,07
pracovišti


                                         Stránka | 23
                                          Odchylka (%)
             ČR - počet   ČR - %    MSK - počet   MSK - %
                                           kraj - ČR
Krádeže motorových
              19 501     12,65     1 035     6,37      -6,27
vozidel dvoustopých
Krádeže motorových
               828      0,54       50      0,31      -0,23
vozidel jednostopých
Krádeže věcí z
              51 516     33,41     5 814     35,80      2,40
automobilů
Krádeže součástek
              5 829     3,78      223      1,37      -2,41
motorových vozidel
Krádeže jízdních kol    5 395     3,50      753      4,64      1,14
Krádeže domácího
               135      0,09       8      0,05      -0,04
zvířectva
Krádeže v bytech      4 259     2,76      566      3,49      0,72
Krádeže věcí na
               253      0,16       63      0,39      0,22
nádražích
Krádeže věcí během
jízdy v dopravním      272      0,18       24      0,15      -0,03
prostředku
Krádeže v objektech se
starožitnostmi a       135      0,09       12      0,07      -0,01
uměleckými předměty
Krádeže v jiných
              25 705     16,67     2 920     17,98      1,31
objektech
Krádeže ostatní      12 001     7,78      1 034     6,37      -1,42
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

2.6.4. Hospodářská kriminalita

Komentář k tabulce 12:
U tohoto druhu trestné činnosti byl zaznamenán v roce 2007 pokles počtu evidovaných skutků o 6,8
% (tj. – 344 na 4 724 skutků). Pozitivní vývoj oproti roku 2006 je u trestného činu úvěrový
podvod, kdy došlo v roce 2007 k poklesu o 104 skutků, tj. o 5,5% na 1 805 skutků, přesto však
zastoupení této trestné činnosti představuje o 5,8 % větší podíl než je celorepublikové poměr. Přes
tento pozitivní vývoj problém úvěrových podvodů nadále přetrvává a zaujímá první místo
v hospodářské kriminalitě. Nárůst oproti roku 2006 byl zaznamenán také u trestného činu porušení
autorského práva z 12 skutků v roce 2006 na 78 skutků v roce 2007 tj. o 66 skutků více
 (550 %). Výraznější účast v zastoupení této trestné činnosti vykazuje Moravskoslezský kraj ve
srovnání s celou Českou republikou u skutků neoprávněné držení platební karty a podvody
proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění (+ 5,25% resp. 1,54 %).


Tab. 12 Skladba hospodářské kriminality v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR (základ, tj. 100
% = hospodářská kriminalita)
                                          Odchylka (%)
             ČR – počet   ČR - %    MSK – počet   MSK - %
                                           kraj – ČR
Hospodářská TČ
              37 981     100      4 724     100
celkem

Trestné činy proti
předpisům o nekalé      13      0,03       4      0,08      0,05
soutěži
Neoprávněné podnikání    123      0,32       16      0,34      0,01


                                           Stránka | 24
                                       Odchylka (%)
                ČR – počet  ČR - %  MSK – počet  MSK - %
                                        kraj – ČR
Poškozování spotřebitele      6     0,02     0     0,00    -0,02
Pašování a krácení cla       5     0,01     0     0,00    -0,01
Zkreslování údajů o stavu
                 361    0,95    43     0,91    -0,04
hospodaření a jmění
Porušení. závazných
pravidel hospodářského       7     0,02     2     0,04    0,02
styku
Porušení povinností v řízení
                 368    0,97    27     0,57    -0,40
o konkursu
Poruš. povinností při správě
                 166    0,44    10     0,21    -0,23
cizího majetku
Krádež              553    1,46    33     0,70    -0,76
Neoprávněné užívání cizí
                  7     0,02     1     0,02    0,00
věci
Poškozování cizí věci       28    0,07     0     0,00    -0,07
Podvody proti sociálnímu
zabezpečení a           413    1,09    124     2,62    1,54
nemocenském pojištění
Ochrana měny           2 302    6,06    167     3,54    -2,53
Padělání známek a kolků      137    0,36     1     0,02    -0,34

Krácení daně           534    1,41    76     1,61    0,20
Zneužívání pravomoci
                  55    0,14     9     0,19    0,05
veřejného činitele
Úplatkářství - přijímání
                  40    0,11     4     0,08    -0,02
úplatku
Poškozování věřitele       184    0,48    12     0,25    -0,23
Padělání a pozměňování
                 553    1,46    58     1,23    -0,23
veřejné listiny
Nedovolená výroba a držení
státní pečeti a úředního.     15    0,04     0     0,00    -0,04
razítka
Ohrožování zdraví
                  6     0,02     1     0,02    0,01
závadnými potravinami
Vystavení neoprávněného
                  2     0,01     0     0,00    -0,01
potvrzení
Neoprávněné užívání
                  43    0,11     5     0,11    -0,01
motorových vozidel
Porušení tajemství
                  17    0,04     2     0,04    0,00
dopravních zpráv
Zpronevěra            3 160    8,32    247     5,23    -3,09
Podvod              4 953    13,04    598    12,66    -0,38
Pletichy při veřejné soutěži
                  9     0,02     0     0,00    -0,02
a dražbě
Porušení předpisů o
nakládání s kontrolovaným     0     0,00     0     0,00    0,00
zbožím a technologiemi
Zneužívání informací v
                  46    0,12     6     0,13    0,01
obchodním styku
Neoprávněné provozování
                  5     0,01     0     0,00    -0,01
loterie                                        Stránka | 25
                                      Odchylka (%)
               ČR – počet  ČR - %  MSK – počet  MSK - %
                                       kraj – ČR
Porušení předpisů o
                 36    0,09     3     0,06    -0,03
nálepkách
Neoprávněné nakládání s
                 22    0,06     2     0,04    -0,02
osobními údaji
Ostatní trestné činy proti
                 13    0,03     0     0,00    -0,03
měně
Neoprávněné držení
                8 023    21,12   1 246    26,38    5,25
platební karty
Porušení předpisů o
zahraničním obchodu s      3     0,01     0     0,00    -0,01
vojenským materiálem
Rozkrádání přepravních
                 29    0,08    10     0,21    0,14
zásilek - železničních
Rozkrádá přepravních
                 20    0,05     3     0,06    0,01
zásilek - poštovních
Rozkrádání přepravních
                309    0,81     8     0,17    -0,64
zásilek - silničních
Rozkrádání přepravních
                 0     0,00     0     0,00    0,00
zásilek - leteckých
Rozkrádání přepravních
                 1     0,00     0     0,00    0,00
zásilek - lodních

Maření úkolu veřejného
                 3     0,01     0     0,00     -0,01
činitele z nedbalosti
Úplatkářství - podplácení    62     0,16     4     0,08     -0,08
Úplatkářství - nepřímé      1     0,00     0     0,00     0,00
Zvýhodňování věřitele      82     0,22     4     0,08     -0,13
Pletichy při řízení
konkurzním a           0     0,00     0     0,00     0,00
vyrovnávacím
Ohrožování nebo
poškozování životního      49     0,13     5     0,11     -0,02
prostředí - úmyslné
Ohrožování nebo
poškozování životního      19     0,05     0     0,00     -0,05
prostředí – z nedbalosti
Předlužení           53     0,14     1     0,02     -0,12
Nedovolená výroba
                 2     0,01     0     0,00     -0,01
radioaktivního materiálu
Podílnictví           41     0,11     0     0,00     -0,11
Porušení práv k
                242    0,64    10     0,21     -0,43
ochranné známce
Porušení průmyslových
                 6     0,02     1     0,02     0,01
práv
Porušení autorského
                462    1,22    78     1,65     0,43
práva
Zastření původu věci      32     0,08     1     0,02     -0,06

Poškozování a
zneužívání záznamů na      48     0,13     8     0,17     0,04
nosiči informací


                                       Stránka | 26
                                          Odchylka (%)
                ČR – počet  ČR - %  MSK – počet    MSK - %
                                           kraj – ČR
Provozování nepoctivých
                  6     0,02      0       0,00    -0,02
her a sázek
Havárie a provozní
                 21     0,06      3       0,06    0,01
poruchy - úmyslné
Havárie a provozní
                  6     0,02      0       0,00    -0,02
poruchy - nedbalostní
Pojistný podvod          582    1,53     30       0,64    -0,90
Úvěrový podvod          12 295   32,37     1 805      38,21    5,84
Nesplnění oznamovací
povinnosti v daňovém        3     0,01      0       0,00    -0,01
řízení
Neodvedení daně,
                 948    2,50     35       0,74    -1,76
pojistného
Ostatní hospodářské
                 451    1,19     21       0,44    -0,74
trestné činy
Zdroj: SSmk P ČR, 2008


2.6.5. Vojenské trestné činy, ostatní a zbývající kriminalita

Komentář k tabulce 13:
Vojenské trestné činy patří z hlediska páchání trestných činů k méně frekventovaným. V roce
2007 byly na území Moravskoslezského kraje spáchány pouze 2 tyto skutky.


Tab. 13 Vojenské trestné činy v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = Vojenské trestné činy)
                                          Odchylka (%)
                ČR - počet  ČR - %  MSK - počet    MSK - %
                                           kraj - ČR
Vojenské TČ celkem        48     100      2       100

Vojenské trestné činy       41    85,42      2       100,00   14,58
Trestné činy proti
                  7    14,58      0       0,00    -14,58
ústavnímu zřízení
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Komentář k tabulce 14:

Ve skladbě ostatních trestných činů dominují v Moravskoslezském kraji ve srovnání
s celorepublikovým průměrem zejména skutky sprejerství (o 8,56%), nedovolená výroba a
držení psychotropních látek a jedů a ohrožování mravního výchovy mládeže (shodně o
2,0%).

Tab. 14 Ostatní trestné činy v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = Ostatní trestné činy)
                                          Odchylka (%)
                ČR - počet  ČR - %  MSK - počet    MSK - %
                                           kraj - ČR
Ostatní TČ celkem        18 795   100     1 788      100

Výtržnictví           2 995   15,94     243      13,59    -2,34
Výtržnictví na sportovních a
veřejných akcích
                 59     0,31      5       0,28    -0,03

Sprejerství           3 121   16,61     450      25,17    8,56


                                           Stránka | 27
                                           Odchylka (%)
               ČR - počet   ČR - %   MSK - počet   MSK - %
                                            kraj - ČR
Podávání anabolických látek
mládeži
                 0      0,00     0       0,00      0,00

Ohrožování mravní výchovy
mládeže
                 727      3,87     102      5,70      1,84

Podávání alkoholických
nápojů mládeži
                 65      0,35     18      1,01      0,66

Obchodování s dětmi        0      0,00     0       0,00      0,00
Nedovolené překročení
státní hranice
                 95      0,51     3       0,17      -0,34

Nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů   2 216     11,79     247      13,81     2,02
pro jiného

Šíření toxikománie        59      0,31     4       0,22      -0,09
Zneužití pravomoci
veřejného činitele
                 132      0,70     9       0,50      -0,20

Neoprávněné nakládání s
osobními údaji
                 36      0,19     7       0,39      0,20

Maření úkolu veřejného
činitele z nedbalosti
                 13      0,07     0       0,00      -0,07

Nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů   364      1,94     20      1,12      -0,82
pro sebe
Nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů
–předmět pro nedovolenou
                 226      1,20     16      0,89      -0,31
výrobu

Požáry              854      4,54     74      4,14      -0,41
Výbuchy             17      0,09     2       0,11      0,02
Nedovolené ozbrojování      451      2,40     47      2,63      0,23
Maření výkonu úředního
                6 072     32,31     450      25,17     -7,14
rozhodnutí
Překupnictví a
přechovávači -         1 293     6,88     91      5,09      -1,79
podílnictví
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

Komentář k tabulce 15:

U zbývající kriminality mají v Moravskoslezském kraji nejvyšší podíl zastoupení skutky –
zanedbání povinné výživy (21,27%) a také dopravní nehody z nedbalosti (21,99%).
V porovnání s celou Českou republikou nebyl v této kategorii trestných činů zaznamenán žádný
významný rozdíl.

Tab. 15 Zbývající kriminalita v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR
(základ, tj. 100 % = Zbývající kriminalita)
                                            Odchylka (%)
                 ČR - počet   ČR - %   MSK - počet   MSK - %
                                             kraj - ČR
Zbývající kriminalita
                  51 061     100      5 993    100
celkem

Nadržování               25     0,05      5      0,08     0,03
Veškeré nehody -úmyslné         6     0,01      0      0,00     -0,01


                                            Stránka | 28
                                           Odchylka (%)
                ČR - počet  ČR - %    MSK - počet   MSK - %
                                            kraj - ČR
Dopravní nehody silniční -
                 9 987    19,56      1 318     21,99     2,43
nedbal.
Dopravní nehody letecké – z
                 10     0,02       1      0,02     0,00
nedbalosti
Dopravní nehody vodní – z
                  0     0,00       0      0,00     0,00
nedbalosti
Železniční nehody – z
                 29     0,06       2      0,03     -0,02
nedbalosti
Nehody kombinované –
železniční - silniční – z     47     0,09       6      0,10     0,01
nedbalosti
Ublížení na zdraví
                 146     0,29       26      0,43     0,15
z nedbalosti -pracovní úraz
Ublížení na zdraví
                 390     0,76       73      1,22     0,45
z nedbalosti -ostatní
Poškozování věřitele       25     0,05       5      0,08     0,03
Zvýhodňování věřitele       6     0,01       1      0,02     0,00
Ohrožení pod vlivem
                 10 038    19,66      989      16,50     -3,16
návykových látek, opilství
Zanedbání povinné výživy     10 253    20,08      1 275     21,27     1,19
Ohrožení bezpečnosti
vzdušného dopravního
                  0     0,00       0      0,00     0,00
prostředku a civilního
plavidla
Sdělení nepravdivé
                  0     0,00       0      0,00     0,00
informace
Zavlečení vzdušného
dopravního prostředku do      0     0,00       0      0,00     0,00
ciziny
Týrání zvířat           39     0,08       7      0,12     0,04
Šíření poplašné zprávy      242     0,47       37      0,62     0,14
Zločinné spolčení         13     0,03       1      0,02     -0,01
Hanobení národa,
                 28     0,05       5      0,08     0,03
přesvědčení a rasy
Podněcování k národnostní
                 13     0,03       1      0,02     -0,01
a rasové nenávisti
Podpora a propagace hnutí
směřující k potlačení práv a   112     0,22       8      0,13     -0,09
svobod občanů
Ostatní trestná činnost     19 652    38,49      2 233     37,26     -1,23
Zdroj: SSmk P ČR, 2008

2.6.6. Přestupky
Následující kapitola je věnována oblasti přestupků. Na jejich řešení a vyhledávání se podílí služba
pořádkové a železniční policie, dopravní policie a skupina správních činností.

V roce 2007 bylo v rámci Moravskoslezského kraje evidováno službou pořádkové a železniční policie
celkem 81 495 přestupků (o 14 633 přestupků méně než v roce 2006). Skokové snížení v roce


                                           Stránka | 29
2007 je do značné míry způsobeno novelizací trestního zákona, kdy došlo k překvalifikování
některých přestupků (řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem
alkoholu) na trestné činy.

Z celkového počtu evidovaných přestupků na území Moravskoslezského kraje, je činnost policie
zřetelná především v oblasti BESIP – přestupky v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu (36 864 řešených přestupků), dále také u přestupků proti majetku (25 357) a proti
veřejnému pořádku (14 566) – viz graf 12.

Graf 12 Přehled v počtu řešených činností na úseku přestupků na území MSK za období leden –
prosinec 2007
           Přehled v počtu řešených činností na úseku přestupků na území
             Moravskoslezského kraje za období leden-prosinec 2007
                                    36 864
       40000
       35000
       30000                    25 357
       25000
       20000             14 566
       15000
       10000
               2 607                           86      2 015
       5000
         0
           alkohol/toxi  veřejný pořádek  proti majetku  BESIP § 22  silniční    ostatní
                     § 47 - 49    §50            hospodářstvíí


Zdroj: SSmk P ČR, 20082.7. Analýza okresních (městského) ředitelství Policie ČR na
   území Moravskoslezského kraje

Na území Moravskoslezského kraje působí 5 okresních ředitelství Policie České republiky (Bruntál,
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava) a 1 městské ředitelství Ostrava.

Z pohledu celkového počtu trestné činnosti je městské ředitelství Ostrava daleko nad průměrem
(16 901 trestných činů, průměr za MSK – 6 562 trestných činů) v počtu výskytu trestné činnosti
v ostatních okresech Moravskoslezského kraje.

Z tabulky 16 je patrný trend zvyšování počtu výskytu trestných činů v jednotlivých okresech
Moravskoslezského kraje. Nejvýrazněji je tento trend patrný v okrese Ostrava, kde od roku 2005
docházelo k postupnému zvyšování trestné činnosti, a to z 13 894 činů v roce 2005 na 16 901 činů
v roce 2007, jedná se tedy o nárůst o 3 007 činů během tří let. Podobná situace panuje také
v okresech Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín.

Výskyt konkrétních skutků trestné činnosti a podíl zastoupení pachatelů v jednotlivých okresech
respektive obcích Moravskoslezského kraje je uveden v samostatné příloze tohoto materiálu.
                                                       Stránka | 30
Tab. 16 Celkový přehled výskytu základních typů trestné činnosti v rámci jednotlivých policejních
okresů v působnosti Moravskoslezského kraje za období let 2005 – 2007

                                               OŘ - Karviná
                 OŘ - Bruntál       OŘ – Frýdek-Místek
   Výskyt TČ
             2005    2006    2007   2005   2006  2007   2005    2006    2007
CELKOVÁ TČ        2 329   2 196    2 221  8 131   8 284  8 891   4 211   4 384    4 893

násilná          262    250     252   897    777   805   317     326    343
mravnostní        28     17     18    62    42     66  24     21     29
krádeže
             329    307     284   1405   1258   1444   818     671    780
vloupáním
krádeže prosté      566    465     404   2930   3274   3292   1402    1672    1666
ostatní majetkové
             95     98     114   354    348   417   232     245    273
činy
ostatní kriminální
             225    202     145   672    485   308   451     363    305
činy
zbývající
             285    440     602   631    959   1461   325     508    822
kriminalita
hospodářské činy     539    417     402   1180   1141   1098   642     578    673
vojenské činy       0     0      0    0     0     0   0      0     2


                                               OŘ - Opava
                 OŘ - Ostrava         OŘ – Nový Jičín
   Výskyt TČ
             2005    2006    2007   2005   2006  2007   2005    2006    2007
CELKOVÁ TČ        13 894   15 626   16 901  3 038   3 045  3 140   3 536   3 197    3 329
násilná         1 372    1 225   1 266  252    288   258   296     272    223
mravnostní        76     63     62    19    22     16  28     13     17
krádeže
             1620    1800    2034   538    510   483   533     475    527
vloupáním
krádeže prosté      6 115    7 695   8 615  974    920   881   1 177   1 109    1 137
ostatní majetkové
             573    687     811   154    187   184   169     247    228
činy
ostatní kriminální
             909    708     644   253    275   176   271     261    191
činy
zbývající
             1 033    1 419   1 616  357    397   778   376     391    696
kriminalita
hospodářské činy     2 196    2 029   1 853  491    446   364   685     429    310
vojenské činy       0     0      0    0     0     0   1      0     0
Zdroj: SSmk P ČR, 2008
                                                Stránka | 31
2.8. Závěr

Ze zpracované analýzy kriminality na území Moravskoslezského kraje vyplynuly následující
skutečnosti:
   Mezi nejsilněji působící, tzv. prokriminogennní faktory (činitelé, mající vliv na výskyt
    trestné činnosti) v Moravskoslezském kraji patří: poměrně vysoká nezaměstnanost v
    některých okresech (Karviná, Bruntál), vznik nových průmyslových zón (příliv obyvatelstva),
    otevření hranic vstupem ČR do Schengenského prostoru (Moravskoslezský kraj sousedí s
    Polskem a Slovenskem), specifický způsob života vybraných skupin obyvatelstva, žijících
    zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
   Nejpočetnější skupinu pachatelů trestné činnosti tvoří recidivisté, tj. osoby, které se této
    činnosti dopouštějí opakovaně. Varující je skutečnost, že početní zastoupení této skupiny
    dlouhodobě neklesá, naopak neustále roste.
   Nejohroženější skupinou potencionálních i skutečných obětí trestné činnosti, jsou lidé ve
    věku 30 až 60 let, podíl zastoupení mužů a žen v této skupině je vyrovnaný.
   Při přepočtu výskytu celkové trestné činnosti na 10 tis. obyvatel (tzv. index TČ), se
    Moravskoslezský kraj řadí na 6. místo mezi všemi kraji České republiky.
   Od roku 2004 neustále stoupá celkový počet spáchaných trestných činů na území
    Moravskoslezského kraje (v r. 2007 celkem 39 729).
   Při srovnání výskytu jednotlivých trestných skutků u základních druhů kriminality
    v rámci celé České republiky a v rámci Moravskoslezského kraje, jsou vykazovány tyto vyšší
    nežádoucí hodnoty: násilná kriminalita – úmyslné ublížení na zdraví (+ 14,7%), mravnostní
    kriminalita – ostatní pohlavní úchylky (+7,17 %), majetková kriminalita – podvod (2,95%),
    krádeže vloupáním – krádeže vloupání do restaurací a hostinců (3,04%), krádeže prosté –
    krádeže kapesní (3,01%), hospodářská kriminalita – úvěrový podvod (5,84%). Z ostatních
    trestných činů převyšuje kraj celorepublikové hodnoty u trestných činů sprejerství (+8,56%)
    a zanedbání povinné výživy (+1,19%).
   Mezi evidovanými přestupky zaujímají první místo - přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
    silničního provozu (36 864 z celkového počtu 81 495 registrovaných přestupků v roce 2007).
   Z hlediska přítomnosti výskytu trestné činnosti v jednotlivých okresech
    Moravskoslezského kraje, zaujímá první místo okres Ostrava, ve kterém připadá na 10tis.
    obyvatel 501,17 trestných činů.

Toto zpracované vyhodnocení analýzy kriminality Moravskoslezského kraje se opírá zejména o tzv.
indexy, tj. přepočet počtu trestných činů na skupinu obyvatel. Podstatou vyhodnocení však není
zvolený index, ale eliminace těch skutků, které představují největší podíl na celkové kriminalitě
v daném území. Tyto skutky jsou při sledování rozboru kriminality v jednotlivých územních celcích
odlišné.

Analýza výskytu jednotlivých skutků, zpracovaných na základě dostupných údajů z policejních
statistik, by měla dávat podněty, mající určitý vztah k dané problematice, k opatřením vedoucím ke
snížení počtu těchto kriminálních skutků. Jsou to především podněty v podobě spolupráce Policie
České republiky s jinými organizacemi, úřady a vedoucí k vlastním preventivním opatřením.
V souvislosti s analýzou kriminality, jako jednoho ze základních podkladů pro přípravu Koncepce
prevence kriminality je důležité poznamenat, že policie má při evidování trestné činnosti, vedení
bezpečnostních databází, při řešení spáchaných skutků, ale také při koncipování žádoucích způsobů
ochrany bezpečnosti obyvatelstva/občanů nezaměnitelnou roli.
                                          Stránka | 32
2.9. Zdroje a seznam použitých zkratek

Použité zdroje:
Bílek, D., Filo: R.: Rozbor kriminality jednotlivých okresů Policie české republiky v územní působnosti
Moravskoslezského kraje. Ostrava 2008.
Bílek, D, Filo, R.: Zpráva o stavu a vývoji bezpečnostní situace na území Moravskoslezského kraje za
rok 2007. Ostrava 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti okresního
ředitelství Policie ČR Bruntál. Ostrava, 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti okresního
ředitelství Policie ČR Frýdek - Místek. Ostrava, 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti okresního
ředitelství Policie ČR Nový Jičín. Ostrava, 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti okresního
ředitelství Policie ČR Karviná. Ostrava, 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti okresního
ředitelství Policie ČR Opava. Ostrava, 2008.
Bílek, D.: Rozbor kriminality obvodních oddělení Policie České republiky v působnosti městského
ředitelství Policie ČR Ostrava. Ostrava, 2008.
Růžková J.: Statistický lexikon obcí České republiky. Praha, 2005.
Doporučení k tvorbě Koncepcí prevence kriminality krajů na léta 2009 až 2011. Ministerstvo vnitra,
odbor prevence kriminality, 2008.


Použité zkratky:
DN        dopravní nehoda
Index        výskyt trestných činů, přepočítaný na vybraný počet obyvatel
SSmk P ČR      Správa Severomoravského kraje Policie České republiky
TČ         trestný čin
                                             Stránka | 33
3. SOCIO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Socio-demografická analýza uvádí stručným přehled základních demografických údajů o
Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“), informuje o vývoji a struktuře obyvatel kraje, migraci,
nezaměstnanosti, urbanizaci apod.3.1. Základní demografické údaje
Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region. Ze západu je sevřen masívem Hrubého
Jeseníku s nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy, horou Praděd (1 491 m n. m.). Hornatina
postupně přechází do Nízkého Jeseníku, náhorní plošiny s pozvolnějším terénem, a Oderských vrchů.
Střední část kraje je charakteristická hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské
pánve a Moravské brány. Směrem na jihovýchod krajina opět získává horský charakter a kulminují
zde hřbety Beskyd – u slovenské hranice Moravskoslezských s nejvyšším vrcholem Lysou horou
(1 323 m n. m.) a Slezských na hranici s Polskou republikou.

    Rozloha, hustota zalidnění, obce

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a
Ostrava-město a je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá
celkem 299 obcí, z toho je 39 měst.

Moravskoslezský kraj se díky své rozloze řadí na 6. místo mezi kraji v celé ČR. S rozlohou větší než
1 500 km2 je největším okresem v kraji Bruntál. Ten má zároveň také nejnižší hustotu zalidnění
(63 obyvatel/km2). Největší počet obcí je v okresech Opava a Frýdek-Místek. Okres Ostrava-město
má ze všech okresů největší počet obyvatel a současně i hustotu zalidnění na km 2.

Tab. 1 Demografické údaje MSK ( k 31. 12. 2007)
                                        Z toho okresy
                 MSK CELKEM
                                                         Ostrava - Město
                              Frýdek-Místek
                                             Nový Jičín
                                       Karviná
                        Bruntál
                                                    Opava
     Rozloha (km2)     5 427     1 549    1 273       347     918      1 126   214
    Počet obyvatel    1 249 897    98 148   210 369      275 397   152 352    176 820  336 811
 Hustota zalidnění (počet
   obyvatel / km2)      230      63     165        793     166      157    1 572
      Počet obcí      299      67     72        17      53      77    13
Zdroj: http://vdb.czso.czMoravskoslezský kraj sousedí s Olomouckým (122 obyvatel/km2) a Zlínským krajem
(149 obyvatel/km2). Na severu a východě hraničí s polskými vojvodstvími – Slezským a Opolským, na
jihovýchodě s Žilinským krajem (Slovensko).
                                                     Stránka | 34
V tabulce 2 je uveden výčet obcí II. a III. typu (stupně) v Moravskoslezském kraji. Všechny obce
uvedené v tabulce jsou minimálně obce II. typu (stupně), tj. obce s pověřeným obecním úřadem.
Názvy obcí, které jsou v tabulce označeny tučně, jsou navíc obce III. typu (stupně) –
obce s rozšířenou působností.

Tab. 2 Výčet obcí II. a III. typu (k 31. 12. 2007)

      Název obce     Počet obyvatel     Okres
Bílovec                  1 447      Nový Jičín
Bohumín                 22 914       Karviná
Bruntál                 17 494       Bruntál
Český Těšín               25 633       Karviná
Frenštát pod Radhoštěm          11 187      Nový Jičín
Frýdek - Místek             59 233   Frýdek - Místek
Frýdlant nad Ostravicí          9 652   Frýdek - Místek
Fulnek                  5 980      Nový Jičín
Havířov                 84 033       Karviná
Hlučín                  14 232        Opava
Horní Benešov               2 445       Bruntál
Jablunkov                 5 692   Frýdek - Místek
Karviná                 62 881       Karviná
Kopřivnice                23 248      Nový Jičín
Kravaře                  6 821        Opava
Krnov                  25 211       Bruntál
Město Albrechtice             3 632       Bruntál
Nový Jičín                26 071      Nový Jičín
Odry                   7 344      Nový Jičín
Opava                  58 923        Opava
Orlová                  32 918       Karviná
Osoblaha                 1 150       Bruntál
Ostrava                 308 374   Ostrava - město
Příbor                  8 789      Nový Jičín
Rýmařov                  8 790       Bruntál
Studénka                 10 220      Nový Jičín
Třinec                  37 657   Frýdek - Místek
Vítkov                  6 192        Opava
Vratimov                 6 712   Ostrava - město
Vrbno pod Pradědem            5 825       Bruntál
Zdroj: http://vdb.czso.cz


Obcí II. a III. typu s nejvyšším počtem obyvatel je Ostrava. Obcí II. typu s nejnižším počtem
obyvatel je Osoblaha, z obcí III. typu má nejmenší počet obyvatel Bílovec.
                                          Stránka | 35
   Rekreační oblasti

Turistický region Severní Morava a Slezsko je rozdělen do šesti turistických oblastí:

    -  Hrubý Jeseník (okresy: Jeseník, Bruntál, Šumperk)
    -  Nízký Jeseník (okresy: Bruntál, Opava)
    -  Opavsko – Krnovsko (okresy: Opava, Bruntál)
    -  Poodří (okresy: Nový Jičín, území podél Odry procházející Moravskou Bránou)
    -  Ostravsko – Karvinsko (okresy: Ostrava, Karviná)
    -  Beskydy – Valašsko (okresy: Frýdek-Místek, Vsetín)

Turistický region zahrnuje i část Olomouckého (okres Jeseník a Šumperk) a Zlínského kraje (okres
Vsetín).
                                            Stránka | 36
3.2. Obyvatelstvo
   Vývoj počtu obyvatel (1993 – 2007)

Z údajů v následující tabulce 3 lze vysledovat dlouhodobý trend úbytku obyvatelstva v MSK. Hlavní roli hraje bezesporu stárnutí populace a odchod lidí
za pracovními příležitostmi do hlavního města Prahy a jiných členských zemí EU. Od roku 2000 dochází k neustálému poklesu počtu obyvatel
ve dvou okresech - Bruntál a Ostrava-Město. Výsledek jejich sedmiletého vývoje představuje celkový úbytek 2 450 obyvatel v okrese Bruntál a 10 227
obyvatel v okrese Ostrava-Město.

Tab. 3 Vývoj počtu obyvatel v MSK v období let 1993 - 2007
            1993      1994      1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002     2003
  MSK celkem     1 285 105   1 285 600    1 284 482  1 282 883  1 281 420  1 279 410  1 276 929  1273 537  1 261 503  1 258 251  1 255 910
      Bruntál    100 859     101 060    101 131   101 104   101 102   100 937   100 783   100 598   99 985   99 658    99 328
 Frýdek - Místek    211 747     211 800    211 683   211 480   211 307   211 219   210 821   210 638  209 220   209 198   209 377
     Karviná    287 422     287 416    287 337   286 902   286 250   285 565   284 708   283 317  279 774   278 843   277 975
    Nový Jičín    153 526     154 186    154 156   154 105   154 184   154 270   154 242   154 006  152 502   152 268   152 066
      Opava    178 699     178 808    178 683   178 725   178 649   178 507   178 257   177 940  177 712   177 287   177 040
 Ostrava - město     352 852     352 330    351 492   350 567   349 928   348 912   348 118   347 038  342 310   340 997   340 124


            2004      2005      2006    2007
  MSK celkem     1 253 257   1 250 769    1 249 290  1 249 897
      Bruntál    98 957     98 543     98 173   98 148
 Frýdek - Místek    209 316     209 326    209 585   210 369
     Karviná    277 538     276 660    275 754   275 397
    Nový Jičín    151 870     151 835    151 957   152 352
      Opava    176 870     176 653    176 624   176 820
 Ostrava - město     338 706     337 752    337 197   336 811
Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/p/13-8102-07                                                                           Stránka | 37
    Věková struktura obyvatelstva

Z celkového počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji za rok 2007 (tj.1 249 897) je více než 180 tis. obyvatel mladších 14 let, téměř 900 tis. obyvatel
se pohybuje ve věkovém rozmezí 15 – 64 let a necelých 180 tis. je starších 65 let. V prvních dvou kategoriích je majoritně zastoupeno mužské pohlaví, ve třetí
kategorii převyšuje naopak počet žen (viz tab. 4).

Grafy 1 a 2 na následující straně znázorňují věkovou struktura obyvatelstva Moravskoslezského kraje v závislosti na pohlaví.Tab. 4 Věková struktura obyvatelstva MSK (k 31. 12. 2007)

                      0 - 14 let            15 - 64 let            Více než 65 let

                 Muži    Ženy    celkem   Muži    Ženy    Celkem   Muži     Ženy     Celkem

      MSK celkem      92 617   88 286    180 903  450 290  442 822   893 112  68 918   106 964     175 882

        Bruntál      7 593    7 171   14 764  35 964   35 017   70 981   4 809    7 594     12 403
     Frýdek - Místek    15 722   15 186   30 908  75 704   73 965   149 669  11 734    18 058     29 792
        Karviná      19 899   18 791   38 690  101 092   96 830   197 922  15 287    23 498     38 785
       Nový Jičín     11 825   11 296   23 121  54 973   54 021   108 994   7 899    12 338     20 237
        Opava       13 273   12 632   25 905  63 121   62 175   125 296  10 055    15 564     25 619
     Ostrava - město    24 305   23 210   47 515  119 436   120 814   240 250  19 134    29 912     49 046
   Podíl na celkové skladbě
                 15,14    13,84    14,47   73,60    69,40    71,45   11,26    16,76     14,07
   obyvatel v MSK (v %)

   Podíl na celkové skladbě
                 14,92    13,56    14,23   73,31    69,18    71,20   11,77    17,26     14,57
   obyvatel v celé ČR (v %)

     Odchylka (v %)     0,22    0,27    0,25   0,29    0,22    0,25    -0,51    -0,49     -0,50
Zdroj: http://vdb.czso.cz
                                                                        Stránka | 38
Graf 1 Věková struktura žen v MSK (k 31.12.2007)
Graf 2 Věková struktura mužů v MSK (k 31.12.2007)
    Index stáří

 Index stáří vyjadřuje počet obyvatel v poproduktivním věku (nad 60 let) na 100 dětí ve věku do
 14 let.


Index stáří v Moravskoslezském kraji je v porovnání s údaji za celou ČR vyšší o 8,66 procentního bodu
(dále jen „PB“). Index stáří mužů v MSK je oproti celorepublikovému pohledu nižší o 8,5 PB a u žen
nižší o 8,98 PB – viz. tabulka 5.

Tab. 5 Index stáří v MSK (k 31. 12. 2007)
                          Muži    Ženy    Celkem
       MSK        0 - 14 let   92 617   88 286   180 903
                Nad 60 let    104 529   148 912   253 441
              Index stáří (v %)  112,86   168,67   140,10


   Česká republika      0 - 14 let   758 305   718 618  1 476 923
                Nad 60 let    920 482  1 276 589  2 197 071
              Index stáří (v %)  121,39   177,65   148,76
Zdroj: http://vdb.czso.cz

                                            Stránka | 39
   Vývoj průměrného věku obyvatel Moravskoslezského kraje v letech 1995 – 2007

Průměrný věk obyvatelstva v Moravskoslezském kraji se vyvíjel podobně jako v ostatních krajích ČR,
tzn. pozvolna rostl. Tab. 6 znázorňuje vývoj průměrného věku obyvatel v letech 1995 – 2007. V letech
1993 – 1994 by bylo možné tyto údaje určit jen stěží. Moravskoslezský kraj tehdy neexistoval jako
územní samosprávní celek a navíc došlo v případě několika obcí k územním změnám. Některé obce,
které dříve patřily do Severomoravského kraje (Severomoravský kraj sloužil před r. 2003 k určování
statistických veličin), již nově k Moravskoslezskému kraji nepatří – např. okres Jeseník, který nyní patří
k Olomouckému kraji (ačkoli nejde o všechny obce v tomto okrese).

Vývoj průměrného věku v letech 1005 – 2007 ukazuje jednoznačně trend stárnutí populace, které se
nevyhnulo ani Moravskoslezskému kraji.

Tab. 6 Vývoj průměrného věku obyvatel od r. 1995 – 2007 (k 31.12.2007)
           Průměrný věk                Průměrný věk
   Rok                      Rok
            obyvatel                  obyvatel
  1995         36,1           2002        38,5
  1996         36,5           2003         38,8
  1997         36,8           2004         39,1
  1998         37,1           2005         39,4
  1999         37,5           2006         39,7
  2000         37,8           2007         39,9
  2001         38,1
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4003-08   Určení velikosti skupin: děti, mladiství, mladí dospělí, obyvatelé nad 60 let

V porovnání s celorepublikovým průměrem je relativní podíl dětí do 14 let v Moravskoslezském kraji
vyšší o 0,24 PB, podíl mladistvých o 0,4 PB a podíl mladých dospělých o 0,23 PB. Naopak obyvatel ve
věku 60 let a více je o 0,88 PB méně než je celorepublikový podíl (viz tab. 7).

Tab. 7 Děti, mladiství, mladí dospělí, obyvatelé nad 60 let v MSK (k 31. 12. 2007)

                Děti (0 - 14)  Mladiství (15 - 18)  Mladí dospělí (19 - 26)  Nad 60 let

 Moravskoslezský kraj      180 903       66 639         138 972       253 441

      Bruntál         14 764        5 524         10 977       18 725
   Frýdek - Místek       30 908       11 463         23 272       42 395
      Karviná         38 690       14 791         31 108       55 917
     Nový Jičín        23 121        8 497         17 195       29 743
      Opava          25 905        9 272         19 923       35 469
   Ostrava - město       47 515       17 092         36 497       71 192

 Podíl na celkové skladbě
                  14,47        5,33          11,12        20,28
  obyvatel MSK (v %)

 Podíl na celkové skladbě
                  14,23        4,93          10,89        21,16
 obyvatel v celé ČR (v %)

   Odchylka (v %)         0,24         0,40          0,23        -0,88
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4003-08


                                                  Stránka | 40
   Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2020

Český statistický úřad vydal k 31. 12. 2007 prognózu počtu obyvatel České republiky do roku 2050.
V následující tabulce a grafu jsou znázorněny odhady vývoje počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji
do roku 2020 za předpokladu, že poměr počtu obyvatel kraje a celé České republiky zůstane, i
v následujících letech, stejný. Koeficient udávající poměr (podíl) počtu obyvatel Moravskoslezského
kraje a ČR byl stanoven na 0,120400861948555 (tj. 1 249 897 : 10 381 130). Dalším předpokladem je
konstantní migrační přírůstek od roku 2008. Prognóza Českého statistického úřadu předpokládá vrchol
nárůstu počtu obyvatel Moravskoslezského kraje v roce 2015. Následuje klesající trend zapříčiněný
negativním přirozeným přírůstkem, resp. celkovým přírůstkem obyvatel – viz tabulka 8.

Tab. 8 Prognóza vývoje počtu obyvatel v letech 2008 – 2020

  Oblast / věková
              2008      2009      2010    2011    2012    2013    2014
   kategorie
 v celé ČR   0-14   1 408 977   1 399 254   1 400 028  1 405 913  1 411 445  1 416 687  1 422 439
       15-64   7 331 290   7 311 207   7 286 202  7 229 237  7 168 612  7 114 021  7 063 855
        65+    1 526 578   1 565 065   1 596 812  1 654 320  1 714 608  1 767 809  1 814 666
 v MSK     0-14   169 642    168 471    168 565   169 273   169 939   170 570   171 263
       15-64    882 694    880 276    877 265   870 406   863 107   856 534   850 494
        65+    183 801    188 435    192 258   199 182   206 440   212 846   218 487
       celkem   1 236 137   1 237 182   1 238 087  1 238 861  1 239 487  1 239 950  1 240 244              2015      2016      2017    2018    2019    2020

 v celé ČR   0-14   1 426 352   1 427 564   1 426 290  1 423 339  1 417 348  1 408 644
       15-64   7 011 496   6 959 469   6 910 691  6 866 035  6 825 090  6 786 952
        65+    1 864 146   1 914 530   1 962 649  2 006 769  2 048 523  2 088 333
 v MSK     0-14   171 734    171 880    171 727   171 371   170 650   169 602
       15-64    844 190    837 926    832 053   826 677   821 747   817 155
        65+    224 445    230 511    236 305   241 617   246 644   251 437
       celkem   1 240 369   1 240 317   1 240 084  1 239 664  1 239 041  1 238 194
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4020-03


Graf 3 Prognóza počtu obyvatel v MSK v letech 2008 – 2020
                                               Stránka | 41
    Vzdělanostní skladba obyvatelstva v Moravskoslezském kraji

Zdrojem informací pro zjištění vzdělanostní sklady obyvatelstva v MSK bylo sčítání lidu, domů a bytů,
které naposledy proběhlo v roce 2001. Následující šetření podobně komplexního charakteru proběhne
v roce 2011.
Tab. 9 srovnává vzdělanostní skladbu obyvatelstva z pohledu nejvýše dosaženého vzdělání obyvatel
MSK. Současně také porovnává krajské relativní zastoupení nejvýše dosaženého vzdělání
s celorepublikovým průměrem.

Nejvíce zastoupenou skupinou obyvatel z hlediska stupně ukončeného vzdělání jsou
v Moravskoslezském kraji absolventi učilišť a středních odborných škol bez maturity (38,72%). Naopak
nejméně obyvatel MSK patří mezi osoby bez vzdělání (0,53 %).

Moravskoslezský kraj má z hlediska celorepublikového srovnání zastoupení obyvatel s tímto nejvýše
dosaženým vzděláním: bez vzdělání o +0,09 PB oproti celorepublikovému průměru, základní a
neukončené základní vzdělání o +2,21 PB, vyučení a střední odborné bez maturity o + 0,76 PB, úplné
střední s maturitou o -1,54 PB, vyšší odborné a nástavbové o -0,40 PB, vysokoškolské o -1,14 PB.
Z níže uvedených údajů vyplývá, že v Moravskoslezském kraji je větší zastoupení obyvatel s nižším
vzděláním.

Tab. 9 Vzdělanostní skladba obyvatelstva (k 1. 3. 2001)
                               v tom podle stupně ukončeného vzdělání
                                 vyučení a střední
                                                     vyšší odborné a
                                            úplné střední s
                                                              vysokoškolské
                                  odborné bez
                 bez vzdělání
                        neukončené
                                                      nástavbové
                                                                          nezjištěné
                         základní a
                                             maturitou
                                   maturity
                         základní
   Celkem MSK        5 568      265 452     407 247       245 665      32 102      81 506        14 147
     Bruntál        774       23 876      34 294       19 106       2 339       4 670         1 059
   Frýdek-Místek       703       45 524      72 774       46 702       5 948       14 645         1 314
     Karviná        1 189       62 273      90 839       51 611       6 605       14 711         4 164
    Nový Jičín       531       31 658      53 559       30 697       4 245       9 026         1 546
     Opava        1 100       38 493      60 788       33 823       4 098       10 561         1 541
  Ostrava - město      1 271       63 628      94 993       63 726       8 867       27 893         4 523
 Relativní podíl v rámci
    MSK (v %)        0,53       25,24       38,72       23,36       3,05       7,75         1,35
 Relativní podíl v rámci
   celé ČR (v %)       0,44       23,03       37,96       24,90       3,45       8,89         1,32
  Odchylka (v %)       0,09        2,21        0,76       -1,54       -0,40       -1,14         0,03
Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu: http://vdb.czso.cz
                                                                      Stránka | 42
    Migrace - Migrační trendy


Komentář k tabulkám 10 a 11:

V tabulkách je možné sledovat dlouhodobý pokles počtu obyvatel MSK v období 2002 - 2006. V roce
2007 nastal zlom a došlo k růstu počtu obyvatel kraje. Důvodem změny jsou tyto dva trendy:

   1. Migrační – za rok 2007 se z Moravskoslezského kraje vystěhovalo 98 osob, což představuje
     v porovnání s předcházejícími léty výrazné přibrzdění odlivu obyvatel z kraje.
   2. Populační – přirozený přírůstek byl v roce 2007 po několika letech kladný, což společně
     s nízkým odlivem obyvatel zapříčinilo kladný celkový přírůstek obyvatel do kraje.Tab. 10 Pohyb obyvatel v MSK v období 2002 – 2007
                2002       2003       2004      2005      2006     2007
Přirozený přírůstek       -1 647     -1 837      -1 220      -814      -276     705

Přírůstek stěhováním      -1 605      -546      -1 503     -1 674     -1 203    -98

Celkový přírůstek       -3 252      -2 383      -2 723     -2 488     -1 479    607
Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu: http://vdb.czso.cz
Tab. 11 Pohyb obyvatel v MSK během roku 2007

                Přirozený                      Přírůstek       Celkový
                        Přistěhovalí   Vystěhovalí
                přírůstek                      stěhováním      přírůstek

Moravskoslezský kraj        705       7350         7448      -98        607
     Bruntál          135       1010         1170      -160        -25
    Frýdek-Místek        145       2405         1766      639        784
     Karviná          -56       2642         2943      -301       -357
     Nový Jičín         341       1443         1389      54        395
      Opava          127       1532         1463      69        196
   Ostrava - město         13       5195         5594      -399       -386
Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu: http://vdb.czso.czKomentář k tabulkám 12, 13 a 14:

Během roku 2007 přibylo v MSK celkem 3000 cizích státních příslušníků. Ze srovnání údajů v tabulkách
11 a 12 je zřejmé, že více než 50% přistěhovalých do Moravskoslezského kraje tvoří cizinci (4129).
Nejvíce přistěhovalců pochází z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamské lidové republiky a Ruské federace.
Z tab. 11 a 13 vyplývá, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu vystěhovalých pouze
15,2 % (1129).
                                                     Stránka | 43
Tab. 12 Přistěhovalí do MSK podle státního občanství během roku 2007
 Oblast, kraj, okres  Celkem   Ukrajina  Slovensko   Vietnam   Rusko   Mongolsko Moldavsko  Jiné
Moravskoslezský
             4129     849     826     489     183      1    24    1757
   kraj
    Bruntál      86      4      52      1      1      -     -    28
  Frýdek-Místek     414     49     162      5      4      -     -    194
   Karviná       851     10     121      14     46      -     -    660
   Nový Jičín      275     11     132      56      3      -     -    73
    Opava       243      9      47      89      2      -     -    96
 Ostrava - město    2260     766     312     324     127      1    24    706
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/publ/4001-07-v_roce_2007_(predbezne_vysledky)Tab. 13 Vystěhovalí z MSK podle státního občanství během roku 2007
 Oblast, kraj, okres  Celkem   Ukrajina  Slovensko   Vietnam    Rusko   Mongolsko Moldavsko  Jiné
Moravskoslezský
             1129     260     102      62      22      -     4    679
   kraj
    Bruntál       33      -      1      -      -      -     -    32
  Frýdek-Místek     147     32     15      2      -      -     1    97
   Karviná       160      4     23      -      6      -     1    126
   Nový Jičín      85      6      7      6      -      -     -    66
    Opava        93      8      7      1      -      -     -    77
 Ostrava - město     611     210     49      53      16      -     2    281
Tab. 14 Přírůstek obyvatel vlivem stěhování cizích státních příslušníků během roku 2007
 Oblast, kraj, okres  Celkem   Ukrajina  Slovensko   Vietnam    Rusko   Mongolsko  Moldavsko  Jiné
Moravskoslezský
             3000     589     724     427     161      1     20    1078
   kraj
    Bruntál       53      4     51      1      1      0     0     -4
  Frýdek-Místek     267     17     147      3      4      0     -1    97
   Karviná       691      6     98      14      40      0     -1    534
   Nový Jičín      190      5     125     50      3      0     0     7
    Opava       150      1     40      88      2      0     0     19
  Ostrava-město     1649     556     263     271     111      1     22    425   Národnostní složení a cizinci

Poslední šetření národnostního složení obyvatelstva proběhlo naposledy v rámci sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2001. Další šetření proběhne v roce 2011. V tab. 15 jsou tedy uvedeny poslední aktuální
údaje o národnostním složení obyvatel MSK s platností k 1. 3. 2001. Největší početní zastoupení mají
v MSK tyto národnosti: česká, slovenská, polská a moravská.                                                  Stránka | 44
Tab. 15 Národnostní složení MSK v % (k 1. 3. 2001)
                                  z toho národnost (mimo nezjištěné)
                                                                   vietnamská
                                                             ukrajinská
                                    slovenská
                       moravská
                                                    německá
                                          romská
                             slezská
                                                                          ostatní
                                              polská
                 česká
                                                         ruská
Bruntál             87,24    4,01     0,45     4,23     0,17   0,29    0,50   0,02  0,08     0,04     1,17

Frýdek-Místek          84,10    2,01     0,71     2,97     0,06   7,97    0,09   0,03  0,04     0,05     0,63

Karviná             82,19    1,29     0,70     5,71     0,10   6,81    0,17   0,05  0,08     0,03     0,91

Nový Jičín           90,85    4,19     0,18     1,97     0,21   0,15    0,20   0,04  0,08     0,16     0,52
Opava              91,09    1,42     2,47     1,30     0,12   0,16    1,20   0,04  0,09     0,02     0,72

Ostrava-město          89,65    2,30     0,29     3,48     0,21   0,30    0,18   0,07  0,09     0,24     0,93


Celkem MSK           87,17   2,28     0,77     3,44     0,14 3,06     0,34    0,05  0,08     0,10     0,81

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03
    Osoby žádající o azyl

Vedle obyvatel, kteří přísluší k různým národnostním menšinám, žijí na území regionu dlouhodobě
také cizinci. V Moravskoslezském kraji se nachází 4 zařízení, která poskytují služby pro zajištění
nejnutnějších životních potřeb uprchlíkům a žadatelům o azyl. Jedná se o tato zařízení:

   o  Přijímací středisko Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky ve Vyšních
     Lhotách (základní kapacita zařízení 580 osob).
   o  Pobytové středisko uprchlíků v Havířově-Dolní Suché (základní kapacita zařízení 86 osob)
   o  Pobytové středisko uprchlíků v Bruntále (základní kapacita zařízení 100 osob)


V tab. 16 jsou uvedeny počty žadatelů o azyl v MSK v období 2003 – 2007. Z údajů je zřejmé, že od
roku 2003 počty žadatelů o azyl rapidně klesají. Statistické údaje o počtu žadatelů o azyl před rokem
2003 v Moravskoslezském kraji Ministerstvo vnitra ČR neuvádí. Není také možné jednoznačně určit,
kolik žadatelů o azyl získalo status uprchlíka na území Moravskoslezského kraje, protože některé
žádosti o azyl byly posuzovány v rámci dvoustupňového soudního řízení, tj. na krajských soudech a
vyšších soudech, jež nesídlí v každém kraji.

Tab. 16 Počet žadatelů o azyl v MSK v letech 2003 – 2007
                 2003      2004       2005      2006       2007
  Počet žadatelů o azyl     9 231      4 344       2 762      1 557       1 045
Zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/index.html


Následující tabulka uvádí počty žadatelů o azyl a udělených azylů v letech 1999 – 2007 v rámci celé
České republiky. K největšímu nárůstu počtu žadatelů o azyl došlo v roce 2001.
                                                              Stránka | 45
Tab. 17 Počet žadatelů o azyl a počet udělených azylů v letech 1999 – 2007 v celé ČR
                  1999   2000    2001      2002  2003    2004    2005     2006   2007
Počet žadatelů o azyl        7 219    8 788  18 082     8 481  11 400   5 459    4 021    3 016   1 878
Počet udělených azylů nebo
                   80     134     83      103   208    142    251     305    382
doplňkové ochrany
Zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/index.html

    Počet integračních bytů

Z tabulky 18 vyplývá, že v roce 2005 a 2007 nebyl v Moravskoslezském kraji přidělen žádný integrační
byt, což znamená, že MSK neplnil státem předepsané kvóty. Ve vybraných letech (2004 - 2007) bylo
nejvíce integračních bytů přiděleno v hlavním městě Praze.
Údaje o počtu osob jsou odvozen od procentních kvót vycházejících z Usnesení vlády o integraci
azylantů v jednotlivých krajích. V kolonce plnění je uveden počet osob v integračních bytech/počet
bytů.

Tab. 18 Přehled o plnění procentních kvót (počet osob) jednotlivými kraji v období 2004 – 2007
                   2004             2005          2006            2007
               Počet            Počet          Počet           Počet
      Kraj              Plnění           Plnění         Plnění             Plnění
               osob            osob           osob           osob
     Praha        16     40/14      24     30/14    24     48/18     32        58/15
   Středočeský       10      0      15       12/6   15      8/3      20      12/6
    Jihočeský       12      1/1      15        0    15       0       20      9/3
    Plzeňský        10      8/3      15       14/5   15      21/8      20      17/8
   Karlovarský        4      0      6        0    12       0       8       0
    Ústecký         2      5/2      6        8/3    12      19/9      8       16/5
    Liberecký        5      3/2      6        12/3   6     35/12       8       11/4
  Královéhradecký       9      7/3      12       5/1    9       0       16      11/4
    Pardubický        6      6/1      9        4/1    9       1/1      12      4/2
    Vysočina        6      8/2      9        4/2    6       8/4      12       0
   Jihomoravský        6      8/4      12       13/5   6       11/4      16      16/6
    Olomoucký        6      12/2     9        0    6       1/1      12      7/3
 Moravskoslezský       3      10/3     6        0    9       3/3      8       0
     Zlínský        5      0      6        0    6       5/1      8       4/1
    Celkem        100     106/37     150     102/40    150    149/59      200      165/57
Zdroj: Zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících

Počet integračních bytů pro azylanty v letech 2004 – 2007 v Moravskoslezském kraji uvádí tabulka 18.
Údaje uvedené v následující tabulce představují nabídky integračních bytů 1995 – 2007 (vyjma let
1997, 2001 a 2005, kde neproběhly žádné nabídky) v závislosti na místě (okrese) realizace nabídky.

Nejvíce nabídek integračních bytů pro azylanty (7 bytů) proběhlo ve sledovaném období v okrese
Ostrava - město. Jediným okresem, kde nebyla uskutečněna žádná nabídka integračního bydlení pro
uprchlíky byl Nový Jičín.
                                                           Stránka | 46
Tab. 19 Realizované nabídky integračních bytů pro azylanty v MSK v letech 1995 – 2007
          1995     1996     1998       1999     2000      2002     2003    2004    2006   2007

  Celkem
           4      1      3       5       1       2       1       1      3   0
  v MSK
                 1x     1x
  Bruntál           Světlá   Rýmařov,
                 Hora   1x Krnov
                                       1x
         3x Frýdek
  Frýdek–                                 Frýdlant
         – Místek,
  Místek                                  nad
         1x Třinec
                                      Ostravicí

                       1x                              1x     1x     3x
  Karviná
                      Havířov                           Havířov   Havířov  Havířov

 Nový Jičín

  Opava

 Ostrava -                          5x              2x
  město                          Ostrava            Ostrava
Zdroj: Informace poskytli pan Mgr. P. Jiřičný a Mgr. P. Dymeš z Ministerstva vnitra ČR dne 26. 6. 2008.


    Další údaje o obyvatelích kraje

Nejvíce sňatků i rozvodů proběhlo během roku 2007 v okrese Ostrava-město a Karviná. Největší
porodnost byla zaznamenána v okrese Ostrava-město, nejnižší v okrese Bruntál. Ve srovnání počtu
narozených na 1000 obyvatel dosáhl největšího přírůstku okres Nový Jičín a Opava. Nejvíce potratů
bylo provedeno v okresech Ostrava-město a Karviná. Během roku 2007 zemřelo nejvíce osob
v okresech Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Největší přirozený přírůstek je zaznamenán
v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Bruntál, nejnižší (záporný) v okrese Karviná.Tab. 20 Další údaje o obyvatelích kraje za rok 2007
                                Frýdek -                           Ostrava -
               MSK celkem       Bruntál            Karviná  Nový Jičín     Opava
                                 Místek                            město
Sňatky              6 694        480     1 114      1 492      808       904    1 896
Rozvody             3 874        256      554       923       464       469     1 208
Porodnost
  Narození celkem       13 373       1 064     2 246     2 737     1 714     1 950     3 662
  Na 1000 obyvatel       10,70       10,84     10,68      9,94     11,25     11,03     10,87
Potraty celkem          4 868        400      768      1 174      508       652     1 366
Úmrtnost
  Zemřelí celkem        12 668        929      2 101     2 793     1 373     1 823     3 649
  Na 1000 obyvatel       10,14        9,47     9,99      10,14     9,01      10,31     10,83
Přirozený přírůstek        705        135      145       -56      341        127     13
Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu: http://vdb.czso.cz
                                                             Stránka | 47
3.3. Nezaměstnanost a ekonomická aktivita

3.3.1. Trh práce a nezaměstnanost za období 2004 – 2007

   Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji

Tabulka 21 zobrazuje    vývoj nominálních hrubých měsíčních mezd v Moravskoslezském kraji v letech
2004 – 2007. Trend     v Moravskoslezském kraji i celé České republice je v této oblasti vzrůstající.
Srovnání výše mezd     v závislosti na pohlaví vykazuje téměř konstantní diferenci. Rozdíl mezi
průměrnou výší hrubé    měsíční mzdy v MSK a celé ČR je více než 2 000 Kč.

Tab. 21 Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v MSK i celé ČR (2004 – 2007)
              2004     2005     2006     2007

  MSK CELKEM      19 100    19 838    20 811    22 514

     Muži       21 138    21 947    22 978    24 945
     Ženy       16 112    16 815    17 794    19 006   ČR CELKEM      20 545    21 674    22 908    24 604

     Muži       23 044    24 271    25 593    27 489
     Ženy       17 256    18 221    19 305    20 684
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3111-07; http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-3#31   Míra registrované nezaměstnanosti


Z tabulky 22 vyplývá, že Moravskoslezský kraj zaujímá v počtu obyvatel první příčku mezi ostatními
kraji v rámci celé ČR a druhou příčku v počtu nezaměstnaných. Nezaměstnanost je způsobena
především strukturálními změnami, jež probíhaly v poslední dekádě minulého století. Většina podniků
v Moravskoslezském kraji prošla po roce 1989 výraznou restrukturalizací. Neefektivní části podniků
byly zrušeny a nadbyteční zaměstnanci propuštěni.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazuje již dlouhodobě okres Karviná (15,1%), nejnižší okres Nový
Jičín (7,3%). Nejméně volných pracovních míst je evidováno v okrese Bruntál. Okresy Bruntál a
Karviná patří mezi okresy s nejvyšším počtem uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nejlépe je na tom
okres Nový Jičín a Ostrava-město.
                                                     Stránka | 48
Tab. 22 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti – porovnání krajů s celou ČR a okresů MSK
(k 31 12. 2007)


                        míra registrované      Uchazeči o   Volná    Počet
                 Počet
                        nezaměstnanosti   Pořadí  zaměstnání  pracovní  uchazečů na  pořadí
                obyvatel
                           (v %)          celkem    místa    1 místo

Česká republika        10 381 130          6,6     -   354 878  138 560      2,56     -
Praha               1 212 097         2,5    14    17 363   27 528     0,63    14
Středočeský kraj         1 201 827         4,6    13    29 273   19 692     1,49    12
Jihočeský kraj           633 264         4,8    12    16 452   6 983     2,36    10
Plzeňský kraj            561 074         4,9    11    14 516   13 463     1,08    13
Karlovarský kraj          307 449         8,0    3    12 975   3 167     4,10     4
Ústecký kraj            831 180        12,2     1    49 894   6 511     7,66     1
Liberecký kraj           433 948         6,5    7    14 566   4 612     3,16     6
Královéhradecký kraj        552 212         5,2    10    14 499   5 329     2,72     9
Pardubický kraj           511 400         5,8    9    15 417   9 541     1,62    11
Vysočina              513 677         6,1    8    16 202   5 765     2,81     8
Jihomoravský kraj         1 140 534         7,6    4    44 239   13 097     3,38     5
Olomoucký kraj           641 791         7,4    5    23 495   5 227     4,49     3
Zlínský kraj            590 780         6,6    6    20 171   6 684     3,02     7
Moravskoslezský kraj      1 249 897         11,0     2    65 816   10 961      6,00     2
          Bruntál      98 148        11,4     2     5 873    445     13,20     1
      Frýdek - Místek     210 369         9,1    5     9 017   1 462     6,17     3
          Karviná     275 397        15,1     1    20 036   1 842     10,88     2
         Nový Jičín     152 352         7,3    6     5 244   1 674     3,13     6
          Opava      176 820         9,2    4     7 793   1 303     5,98     4
      Ostrava-město      336 811        11,3     3    17 853   4 235     4,22     5
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nzTabulka 23 porovnává absolutní počty zaměstnanců a podnikatelů (OSVČ) v jednotlivých krajích i celé
ČR. Udává vzájemný poměr těchto dvou skupin ve všech krajích a zobrazuje jejich odchylky od
celorepublikového průměru.

Největší kladnou odchylku od celorepublikového průměru (tj. 15,51%, tedy 15 - 16 podnikatelů na
100 zaměstnanců) vykazuje hlavní město Praha (+4,73 PB), za ním následuje Středočeský kraj (+3,35
PB). Největší zápornou odchylku od celorepublikového průměru má Olomoucký kraj (-3,84 PB),
následují kraj Vysočina (-3,24 PB), Ústecký kraj (-2,99 PB) a Plzeňský kraj (-2,92 PB).

Moravskoslezský kraj vykazuje zápornou odchylku od celorepublikového průměru tj. -2,62 PB, tzn. že
v Moravskoslezském kraji je o 2 - 3 podnikatele na 100 zaměstnanců méně, než je celorepublikový
průměr.
                                                   Stránka | 49
Tab. 23 Porovnání OSVČ a zaměstnanců v MSK s ostatními kraji a celou ČR (k 31. 12. 2007)
                                                v tom kraje
                                          Jihočeský
                                                                              Liberecký
             ČR celkem
                                                  Plzeňský
                                                                    Ústecký
                                 Středo-
                                                            varský
                       Hl. m.
                                                            Karlo-
                       Praha
                                 český
Zaměstnanci        4 967 288     633 278     587 383      313 812     274 073        147 155    358 891     202 389
Podnikatelé         770 320      128 174     110 792       47 160     34 510        24 053     44 920       32 540
Poměr
podnikatelů a        15,51%      20,24%     18,86%       15,03%     12,59%        16,35%     12,52%      16,08%
zaměstnanců

Odchylka od
                0       4,73%       3,35%      -0,48%     -2,92%         0,84%     -2,99%       0,57%
průměru v ČR


                                                v tom kraje
                                                             Olomoucký
                                 Pardubický
                                                                            Moravsko-
                                                 moravský
                       hradecký
                                          Vysočina
             ČR celkem
                       Králové-
                                                                            slezský
                                                                    Zlínský
                                                  Jiho-
Zaměstnanci        4 967 288     269 315     241 203      251 624     535 172        300 901    288 704     563 388
Podnikatelé         770 320      45 283       36 600      30 860     79 424        35 100     48 273       72 630
Poměr
podnikatelů a        15,51%      16,81%     15,17%       12,26%     14,84%        11,67%     16,72%      12,89%
zaměstnanců
Odchylka od
                0       1,31%      -0,33%       -3,24%     -0,67%        -3,84%     1,21%      -2,62%
průměru v ČR
Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/p/13-8102-07


    Struktura nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Z následující tabulky 24 vyplývá, že z celkového počtu nezaměstnaných v MSK (tj. 65 816 osob) tvoří
menší polovinu muži. Téměř 20 % nezaměstnaných jsou osoby se sníženou pracovní schopností.
Nejvíce nezaměstnaných je evidováno v okresech Karviná a Ostrava-město.

Tab. 24 Struktura nezaměstnanosti v MSK - pohlaví, dlouhodobě nezaměstnaní, občané se sníženou
pracovní schopností (k 31. 12. 2007)

                                      Dlouhodobě       Dlouhodobě
                                                                   Občané se sníženou
              celkem    Muži      Ženy       nezaměstnaní      nezaměstnaní
                                                                   pracovní schopností
                                      (nad 1 rok)      (nad 6 měsíců)

MSK celkem          65 816   31 312      34 504        32 266             41 909               12 184

Bruntál           5 873    2 623      3 250         2 786              3 600               1 514
Frýdek - Místek       9 017    4 277      4 740         3 453              4 950               2 034
Karviná           20 036   9 464      10 572        11 287             14 124               3 358
Nový Jičín          5 244    2 549      2 695         1 950              2 775               1 071
Opava            7 793    3 696      4 097         3 394              4 579               1 332
Ostrava - město       17 853   8 703      9 150         9 396              11 881               2 875
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes                                                                   Stránka | 50
Tabulka 25 udává počty nezaměstnaných v MSK v závislosti na stupni dosaženého vzdělání. Největší
počty nezaměstnaných tvoří osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem a osoby se
základním vzděláním. Nejméně nezaměstnaných má nižší střední vzdělání s doktorandským vzděláním.

Tab. 25 Struktura nezaměstnanosti v MSK podle dosaženého vzdělání (k 31. 12.2007)
                                 neúplné
                                        Základní  Nižší střední
              Absolventi     bez vzdělání    základní
                                        vzdělání   vzdělání
                                 vzdělání

MSK celkem           362         68       172      21 428     32
Bruntál             18         7        17      2 103     4
Frýdek - Místek         68         1        1      1 861     1
Karviná             73         5       135      6 768     9
Nový Jičín           42         8        2      1 589     7
Opava              54         18        10      2 206     7
Ostrava - město        107         29        7      6 901     4
                                              Úplné střední
                        Středné      Střední a
                                               odborné
             Nižší střední     odborné    střední odborné   Úplné
                                               vzdělání
              odborné       vzdělání    vzdělání bez   střední
                                              s maturitou a
              vzdělání      s výučním     maturity a   vzdělání
                                               výučním
                         listem    výučního listu
                                               listem
MSK celkem          1 621       27 595      497      1 792     2 790

Bruntál            130        2 441       76      164     120
Frýdek - Místek        155        4 325       73      268     462
Karviná            643        8 470      147      576     967
Nový Jičín           140        2 147       49      138     238
Opava             232        3 394       53      200     371
Ostrava - město        321        6 818       99      446     632
            Úplné střední
             odborné
                       Vyšší odborné   Bakalářské          doktor.
             vzdělání                        VŠ
                        vzdělání     vzdělání          vzdělání
            s maturitou bez
            výučního listu

MSK celkem          7 651        189       273      1 673     35
Bruntál            702         15        17      74      3
Frýdek - Místek        1 500        36        45      286      3
Karviná            1 847        39        62      365      3
Nový Jičín           705         25        27      163      6
Opava             1 021        25        35      220      1
Ostrava - město        1 876        49        87      565      19
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
                                              Stránka | 51
Z údajů v tabulce 26 je zřejmé, že v posledních 5 letech dochází k pravidelnému zvyšování
zaměstnanosti v MSK i celé ČR, což je způsobeno především růstem ekonomické výkonnosti. Ke
zvyšování zaměstnanosti obyvatel přispívá i dobře cílená aktivní politika zaměstnanosti a projekty
financované z fondů Evropské unie.
Moravskoslezský kraj patří k regionům s nezaměstnaností vyšší než je celorepublikový průměr. Hlavní
podíl na růstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji měly strukturální změny během
90. let 20. století.

Tab. 26 Srovnání registrované míry nezaměstnanosti MSK a ČR (k 31. 12. 2007)
Nezaměstnanost        2003      2004    2005    2006   2007
Moravskoslezský kraj      16,8      15,7     14,2    12,6   11,0
Česká Republika        10,3      9,5     8,9     7,7   6,6
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes


    Další ukazatele nezaměstnanosti

V porovnání s celorepublikovým průměrem je průměrný věk nezaměstnaných v Moravskoslezském
kraji vyšší o 11 měsíců. Zároveň je podíl nezaměstnaných mladších 30 let nižší o necelé 3 PB. Ze
srovnání obou ukazatelů lze vyvodit, že v Moravskoslezském kraji postihuje ztráta zaměstnání častěji
starší obyvatele než je tomu v celé České republice – viz. tabulka 27.

Tab. 27 Věková struktura nezaměstnaných MSK a České republiky (k 31. 12. 2007)
                           Moravskoslezský kraj    Česká Republika
Průměrný věk nezaměstnaných                 41,3            40,4
Podíl nezaměstnaných mladších 30 let            23,997%           26,926%
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes


3.3.2. Ekonomika

    Porovnání podílu tvorby HDP na obyvatele s ostatními kraji

Aktuální informace o tvorbě HDP na 1 obyvatele k 31. 12. 2007 budou zveřejněny v listopadu 2008.
Podíl tvorby HDP na obyvatele v Moravskoslezském kraji byl v roce 2006 téměř totožný jako
celorepublikový průměr bez hlavního města Prahy (viz tab. 28).

Tab. 28 Porovnání podílu tvorby HDP na obyvatele s ostatními kraji (k 31. 12. 2006)

Česká republika          314 765        Královéhradecký kraj       273 541  Zdroj:
Česká republika                                           http://www.czs
                  269 412        Pardubický kraj         257 090  o.cz/csu/redakc
(bez Prahy)
                                                  e.nsf/i/hdp_nar
Hl. m. Praha            662  815       Vysočina kraj          265 339
                                                  odni_ucty
Středočeský kraj          284  594       Jihomoravský kraj        286 079
Jihočeský kraj           283  701       Olomoucký kraj         233 705
Plzeňský kraj           294  501       Zlínský kraj          254 466
Karlovarský kraj          240  082       Moravskoslezský kraj      270 360
Ústecký kraj            253  939
Liberecký kraj           266  553
                                                  Stránka | 52
3.4. Průmysl

   Průmysl v regionu

Nejvíce obyvatel Moravskoslezského kraje pracuje v oblasti služeb, nejméně pak v oblasti výroby (viz
tab. 29).

Tab. 29 Podíl obyvatel v odvětvích národního hospodářství v MSK (k 31. 12. 2007)
           Odvětví                Počet obyvatel
Zemědělství, myslivost a lesnictví                12 104
Rybolov a chov ryb                         -
Těžba nerostných surovin                     26 266
Zpracovatelský průmysl                     153 418
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody             9 789
Stavebnictví                           50 373
Obchod, opr. motor. vozidel a spotřebního zboží         75 329
Ubytování a stravování                      15 725
Doprava, skladování a spoje                   42 021
Finanční zprostředkování                     8 048
Nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti          35 070
Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečení        31 320
Vzdělávání                            36 192
Zdravotní a sociální péče, veterin. činnosti           48 194
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby            19 151
Činnosti domácností                        -
Exteritoriální organizace a instituce               -
Nezjištěno                             -
Průmysl celkem                         191 788
Výroba celkem                          135 491
Služby celkem                          235 722

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3101-07
                                           Stránka | 53
3.5. Školství

   Počet škol

Ve školním roce 2006/2007 fungovalo v Moravskoslezském kraji celkem 1 101 škol. Téměř 85 %
z nich tvořily mateřské a základní školy (viz tabulka 30).

Tab. 30 Počet mateřských, základních, středních, vyšších odborných, vysokých škol a univerzit v MSK
ve školním roce 2006/2007
 Typ školy                      Počet škol
Mateřské školy                      470
Základní školy                      461
Střední školy                  153 + 2 konzervatoře
Vyšší odborné školy                    11
Vysoké školy a univerzity                  4
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_dokumenty.html

   Výskyt záškoláctví

Ve školním roce 2005/2006 získalo celkem 3 586 žáků středních a základních škol sníženou známku
z chování (2.stupeň) a necelých 1 700 žáků sníženou známku z chování (3. stupeň). Došlo k více než
450 krádežím, z toho více než 70 % z nich mají na svědomí žáci základních škol. Počet neomluvených
hodin byl u žáků středních škol více než 2,5 x vyšší než u žáků základních škol (viz tab. 31).


Tab. 31 Výskyt záškoláctví a jiné sociálně patologické jevy u dětí a mládeže ve školách a školských
zařízeních (školní rok 2005 / 2006)
                  Snížená
            Snížená                       Zneužití Agresivní
                  známka   Počet
           známka z              Zneužití     ostatních formy
                    z  neomluvených     Kouření           Krádeže
            chování              alkoholu     návykových chování,
                  chování   hodin
           2. stupeň                       látek  šikana
                  3.stupeň
Žáci základních
            1 685     474      70 047      298  7 931  266   1 378    335
škol
Žáci středních
            1 901     1 224     173 842      322  1 511  287    300    129
škol
Celkem         3 586     1 698     243 889      620  9 442  553   1 678    464
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0504.html3.6. Sociální služby a zdravotnictví

3.6.1. Analýza poskytování sociálních služeb v kraji – druhy služeb,
zřizovatelé

   Seznam poskytovaných služeb sociální péče a zdravotnictví

Z údajů uvedených v Registru poskytovatelů služeb MPSV vyplývá, že v Moravskoslezském kraji je
evidováno 312 zařízení poskytujících služby sociální péče. Nejvíce zařízení poskytuje pečovatelské
služby, domovy pro seniory a odlehčovací služby. V MSK funguje 256 poskytovatelů služeb sociální
péče.


                                              Stránka | 54
Tab. 32 Seznam poskytovaných služeb sociální péče a jejich poskytovatelů na území MSK

                     Počet zařízení poskytujících     Zřizovatelé
           Název
                      služby sociální péče       (poskytovatelé)

Osobní asistence                   20              14

Pečovatelská služba                  67              62

Tísňová péče                     1               1

Průvodcovské a předčitatelské služby         4               1

Podpora samostatného bydlení             4               4

Odlehčovací služby                  34              23

Centra denních služeb                 14              11

Denní stacionáře                   32              20

Týdenní stacionáře                  7               6

Domovy pro osoby se zdravotním            32              24
postižením
Domovy pro seniory                  62              48

Domovy se zvláštním režimem              23              22

Chráněné bydlení                   12              10
Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/.

    Seznam poskytovaných služeb sociální prevence a odborného poradenství

Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství je uveden v příloze
č. 1 a 2 Institucionální analýzy.

    Počet nemocnic, léčebných zdravotních zařízení a další údaje o zdravotnických
    zařízeních


V MSK funguje 18 nemocnic (viz tabulka 33). Více než 70 % lůžek se nachází v nemocničních
zařízeních. Celkově se v MSK nachází 3 082 zdravotních zařízení. Počet lékařů na 1 000 obyvatel je
3,6.
                                             Stránka | 55
Tab. 33 Počet nemocnic, počet lůžek, počet všech zdravotnických zařízení a další údaje o
zdravotnických zařízeních k 31.12 2007
                                    z toho
               celkem
                         v nemocnicích      V ostatních léčebných ústavech

Počet nemocnic          18
   Počet lůžek       10 186          7 215             2 971


Počet všech zdravotnických zařízení                                    3 082
  z toho: Lůžková ZZ                                            38
      Ambulantní ZZ:
          z toho: praktičtí a odborní lékaři                           2 227
               poliklinická ZZ                                 17
              lékárny včetně výdejen                              280
              protialkoholní záchytné stanice-pracoviště                     4
Počet lékařů na 1 000 obyvatel                                        3,6
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.3.6.2. Dávky sociální podpory (srovnání krajů, okresů v MSK)

V celorepublikovém srovnání krajů se vyplatilo v roce 2006 nejvíce dávek státní sociální podpory
v Moravskoslezském kraji (viz tab. 34) – necelých 5mld. Kč. V tabulce není počítáno s porodným,
pohřebným a příspěvky na školní pomůcky. Z hlediska uvedených typů sociálních podpory se v MSK
nejvíce čerpaly rodičovské příspěvky a příspěvky na dítě. Nejméně se čerpal příspěvek na péči o dítě
v zařízení pro děti a pěstounskou péči.
                                                 Stránka | 56
Tab. 34 Srovnání vyplacených dávek státní sociální podpory mezi kraji a v rámci MSK za rok 2006
(v tis. Kč)
                                                                       dítě v zařízení pro děti
                                 Rodičovský příspěvek
                                                         Příspěvek na bydlení                                                                       Příspěvek na péči o

                                                                        + pěstounská péče
                                             Sociální příplatek
                      Přídavek na dítě
Česká republika         Celkem
               29 387 320 10 342 601       12 112 180 4 196 465              2 179 123             556 951

Středočeský kraj vč. Praha   3 344 377  1 121 599       1 615 220        394 913        155 081                57 564
Jihočeský kraj         1 920 836  693 448          824 245      249 657        116 855                36 631
Plzeňský kraj         1 536 661  540 027          713 190      173 894           81 006              28 544
Karlovarský kraj        1 032 334  346 609          410 848      165 009           86 705              23 163
Ústecký kraj          3 176 957  1 008 121       1 188 493        575 800        348 320                56 223
Liberecký kraj         1 371 188  477 128          581 536      197 178           86 159              29 187
Královéhradecký kraj      1 697 866  618 900          721 699      221 974        102 867                32 426
Pardubický kraj        1 645 883  611 237          668 698      228 459        107 395                30 094
Vysočina            1 650 622  640 861          668 552      212 800        101 783                26 626
Jihomoravský kraj       3 554 206  1 263 683       1 473 331        497 919        260 539                58 734
Olomoucký kraj         2 119 077  775 053          831 834      316 174        160 140                35 876
Zlínský kraj          1 863 174  712 335          751 464      245 561        117 226                36 588

Moravskoslezský kraj      4 474 139  1 533 600       1 663 070        717 127        455 047              105 295

Bruntál             402 742   141 093          130 936       75 866           45 970               8 877
Frýdek - Místek         758 963   277 107          298 472      103 918           60 406              19 060
Karviná             992 374   328 200          350 609      165 906        119 094                28 565
Nový Jičín           565 822   204 126          218 103       84 265           47 843              11 485
Opava              602 898   220 375          242 045       82 209           45 982              12 287
Ostrava-město         1 151 340  362 699          422 905      204 963        135 752                25 021


Zdroj:                                                            http://vdb.czso.cz
                                                                    Stránka | 57
     3.7. Urbanizace


  3.7.1. Hustota osídlení a charakter zástavby (výskyt sociálního bydlení)

    Hustota osídlení
Velikost hustoty zalidnění Moravskoslezského kraje udává tabulka 1 v úvodu Socio-demografické
analýzy. Nejvyšší hustota zalidnění je v okrese Ostrava - Město (1 572 obyv./km2), nejmenší hustota
zalidnění je v okrese Bruntál (63 obyv./km2). V obcích do 499 obyvatel bydlí 2% obyvatel
Moravskoslezského kraje. V obcích od 500 do 4 999 obyvatel okolo 23 % obyvatel, v obcích od 5 000
do 19 999 obyvatel žije přes 13 % občanů kraje. Téměř 62 % obyvatel MSK žije ve městech nad 20
tisíc obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije 308 374 obyvatel. Mezi další města s počtem obyvatel
nad 50 000 patří Havířov, Karviná, Frýdek – Místek a Opava.
Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje).

   Charakter zástavby

V roce 2007 bylo ve stavebním řízení vydáno celkem 10 772 stavebních povolení. Zahájila se výstavba
3 232 bytů, 1 958 bytů bylo během roku 2007 dostavěno a více než 13 000 bytů zůstalo
k 31. 12. 2007 rozestavěných.
Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje

Moravskoslezský kraj má, kromě hlavního města Prahy, nejvyšší stupeň zastavěnosti území ze
všech krajů ČR
Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/catalogue1/graphs/54/htm/5406s.htm3.8. Další významné ukazatele
Kriminalita je často spojena s nadměrným požíváním psychotropních látek nebo alkoholu.
   Přehled nejčastěji užívaných drog v kraji

     -  Nejčastěji zneužívanou drogou u problémových uživatelů drog v Moravskoslezském kraji
        zůstává, tak jako v minulých letech, pervitin (metamfetamin). Ubývá případů, kdy je
        metamfetamin vyráběn z léčiv – tato výroba probíhá převážně v malých nelegálních
        laboratořích a metamfetamin je určen pro okruh osob blízkých výrobci. Byl zaznamenán
        nárůst výroby metamfetaminu z efedrinu, dováženého pravděpodobně z oblasti zemí
        bývalé Jugoslávie. Stále více se do obchodu s efedrinem zapojují Kosovští Albánci,
        Albánci, Makedonci a Chorvati. Metamfetamin vyrobený z efedrinu se částečně prodává
        na našem území a větší měrou je vyvážen do zahraničí, nejčastěji na Slovensko a do
        Spolkové republiky Německo.
     -  Nadále pokračuje trend pěstování geneticky modifikované marihuany, která obsahuje
        vyšší podíl účinné látky THC (až o 30 %) v profesionálně vybavených pěstírnách, řízených
        hydroponiím způsobem. Z hlediska užívání nelegálních drog zaujímá marihuana a další
        kanabinoidy v kraji druhé místo.
     -  Další drogou zneužívanou v Moravskoslezském kraji je heroin. Stále převládá trend, kdy
        hlavními distributory a dodavateli této drogy jsou občané Vietnamské národnosti. Rovněž
        uživatelé této drogy jsou v převážné většině občané vietnamské národnosti a romské
        etnické skupiny.
     -  Ve velké oblibě u mládeže je stále extáze, která se distribuuje na tanečních technoparty
        a v rockových klubech.
     -  Dle údajů hygienické stanice hl. m. Prahy tvořilo v roce 2004 ze všech uživatelů drog v
        Moravskoslezském kraji 53,5 % uživatelé pervitinu a ostatních stimulantů; 26 % uživatelé
        kanabinoidů; 10,4 % bylo uživatelů heroinu; 6,7 % bylo uživatelů rozpouštědel; 2,7 %
        tvořili uživatelé sedativ, hypnotik a jiných léků a 0,7 % tvořili uživatelé halucinogenů.
Zdroj: Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005 – 2009 uveřejněná na internetových stránkách
Moravskoslezského kraje ze dne 16. 6. 2008.


                                                     Stránka | 58
    Alkohol

     - V roce 2006 bylo v MSK léčeno a evidováno 4 563 pacientů, z toho 3 060 mužů a 1 503
     žen. Počet léčených alkoholiků mužů i žen v MSK je dlouhodobě nad průměrem ČR.
Zdroj: Ročenka 2007, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
                                                Stránka | 59
3.9. Závěr

Ze zpracované Socio-demografické analýzy v MSK vyplývají následující skutečnosti:

    Moravskoslezský kraj tvoří 6 okresů a je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou
    působností. Svou rozlohou (5 427 km2) se řadí na 6. místo mezi ostatními kraji.
    Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším krajem v rámci celé ČR (r. 2007 - 1 249 897 obyvatel).
    Vývoj průměrného věku obyvatelstva v letech 2005 – 2007 ukazuje jednoznačně trend
    stárnutí populace. Průměrný věk obyvatele Moravskoslezského kraje byl v roce 2007 39,9 let.
    Nejvíce zastoupenou skupinou obyvatel dle stupně ukončeného vzdělání jsou v MSK absolventi
    učilišť a středních odborných škol bez maturity (38,72%).
    V roce 2007 došlo k celkovému přírůstku obyvatel MSK o 607 osob. Více než 50 %
    přistěhovalých do MSK tvořili cizinci.
    V kraji se nachází 3 zařízení, která poskytují služby pro zajištění nejnutnějších životních potřeb
    uprchlíkům a žadatelům o azyl. V roce 2007 bylo v MSK 1 045 žadatelů o azyl.
    V roce 2007 nebyl v kraji přidělen žádný integrační byt. Nejvíce realizovaných nabídek
    integračních bytů pro azylanty v MSK proběhlo v roce 1999 (5 bytů).
    Nejvíce sňatků i rozvodů proběhlo během roku 2007 v okrese Ostrava-město a Karviná.
    Největší porodnost byla zaznamenána v okrese Ostrava-město, nejnižší v okrese Bruntál. Ve
    srovnání počtu narozených na 1000 obyvatel dosáhl největšího přírůstku okres Nový Jičín a
    Opava. Nejvíce potratů bylo provedeno v okresech Ostrava-město a Karviná. Během roku
    2007 zemřelo nejvíce osob v okresech Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Největší
    přirozený přírůstek je zaznamenán v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Bruntál, nejnižší
    (záporný) v okrese Karviná.
    V roce 2007 bylo v MSK celkem 65 816 nezaměstnaných osob, z toho tvoří menší polovinu
    muži. Téměř 20 % nezaměstnaných jsou osoby se sníženou pracovní schopností. Nejvíce
    nezaměstnaných je evidováno v okresech Karviná a Ostrava-město. Nejvyšší míru
    nezaměstnanosti vykazuje již dlouhodobě okres Karviná (15,1%), nejnižší okres Nový Jičín
    (7,3%). Nejméně volných pracovních míst je evidováno v okrese Bruntál. Okresy Bruntál a
    Karviná patří mezi okresy s nejvyšším počtem uchazečů na 1 volné pracovní místo. Největší
    počty nezaměstnaných tvoří osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem a osoby
    se základním vzděláním.
    Nejvíce obyvatel Moravskoslezského kraje pracuje v oblasti služeb, nejméně pak v oblasti
    výroby.
    Ve školním roce 2006/2007 fungovalo v Moravskoslezském kraji celkem 1 101 škol. Téměř
    85 % z nich tvořily mateřské a základní školy. Ve školním roce 2005/2006 získalo celkem
    3 586 žáků středních a základních škol sníženou známku z chování (2.stupeň) a necelých
    1 700 žáků sníženou známku z chování (3. stupeň). Došlo k více než 450 krádežím, z toho více
    než 70 % z nich mají na svědomí žáci základních škol. Počet neomluvených hodin byl u žáků
    středních škol více než 2,5 x vyšší než u žáků základních škol.
    V Moravskoslezském kraji bylo ve školním roce 2006/2007 evidováno 71 349 studentů
    středních škol.
    V MSK kraji funguje 312 zařízení poskytujících služby sociální péče. Nejvíce zařízení poskytuje
    pečovatelské služby, domovy pro seniory a odlehčovací služby. V MSK je evidováno 256
    poskytovatelů služeb sociální péče.
    V MSK je 18 nemocnic, více než 70 % c celkové kapacity lůžek se nachází v nemocničních
    zařízeních. Celkově se v MSK nachází 3 082 zdravotních zařízení.
                                              Stránka | 60
  V celorepublikovém srovnání krajů se vyplatilo v roce 2006 téměř 5 mld. Kč v dávkách státní
  sociální podpory. Je to nejvíce ze všech krajů v ČR.
  Nejvyšší hustota zalidnění je v okrese Ostrava - Město (1 572 obyv./km2), nejmenší hustota
  zalidnění je v okrese Bruntál (63 obyv./km2).
  Moravskoslezský kraj má, kromě hlavního města Prahy, nejvyšší stupeň zastavěnosti území ze
  všech krajů ČR. První místo z hlediska užívaní drog zaujímá již po dobu několika let pervitin, a
  to nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale také v celé České republice. V MSK také
  převyšuje počet osob, léčených se závislostí na alkoholu celorepublikový průměr.
                                           Stránka | 61
4. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA
Tato analýza přináší informace o existenci a působnosti konkrétních institucí (subjektů, zařízení,
služeb) napříč resorty, které zasahují do oblasti prevence kriminality na úrovni Moravskoslezského
kraje.


4.1. Resort Ministerstva vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je ústředním orgánem státní správy a při své činnosti se řídí
Ústavou a právními předpisy České republiky. K zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
vytváří Ministerstvo vnitra koncepční systémy, jejichž hlavním cílem je zvyšování bezpečnosti občanů a
zajišťování ochrany společnosti proti kriminalitě ve všech jejích formách.
Zdroj: http://www.mvcr.cz


4.1.1. Významné zákony a dokumenty pro oblast prevence kriminality
    Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011
        - Tato strategie je koncipována na základě současné situace v oblasti kriminality.
         Zaměřuje se zejména na snižování majetkové a násilné kriminality a na eliminaci
         kriminálně rizikových sociálně patologických jevů.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf


    Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 – 2011
        -  Tento strategický dokument vlády představuje 3 pilíře boje proti korupci – prevenci,
          průhlednost a postih, v rámci jich se stanovili cíle a opatření k jejich naplnění.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/files/strategie-korupce-676.pdf


    Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 – 2008
        -    plán úkolů boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR
Zdroj: http://www.mvcr.cz/dokument/2006/komercni06.pdf    Hodnocení systému péče o ohrožené děti (z r. 2007)
       -  Cílem je informovat vládu České republiky o problémech, které zásadním způsobem
          ovlivňují fungování systému péče o děti ohrožené sociálně patologickými jevy a o děti,
          které již mají zkušenost s trestnou činností, a navrhnout opatření, která mohou
          pozitivně ovlivnit současný nevyhovující stav.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/dokument/2007/prevence/mladez1016.html


    Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky
     v roce 2007
     -  Přehled o vývoji a struktuře kriminality, o pachatelích trestné činnosti, o prevenci
       kriminality jako nástroji ofenzivní kontroly kriminality apod.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/dokument/2008/verejnyporadek/zprava08.pdf
                                              Stránka | 62
4.1.2. Vyhlášené dotační programy pro 2008

Ministerstvo vnitra vyhlašuje v oblasti prevence kriminality tyto dotační programy:

    Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem
       -  Tento program je určen pro nestátní neziskové organizace. Program je zaměřen na
         pomoc osobám, které se nacházení v prostitučním prostředí a vykazují znaky obětí
         obchodování s lidmi, na aktivity směřující k identifikaci osob vykazujících znaky obětí
         obchodování s lidmi, na prevenci obchodování s lidmi aj.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/prevence/ksp/dotace/obchod_zasady.doc


    Prevence korupčního jednání
       -  Program je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a právnické
         osoby církví, které vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání. Dotaci lze
         poskytnout na projekty zaměřené na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy
         korupce, vytváření poradenské struktury, posilování protikorupčního klimatu na místní
         úrovni, realizaci a provoz protikorupčních linek atd.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/prevence/ksp/dotace/korupce_zasady.doc


    Prevence kriminality
       -  Program prevence kriminality je realizován na základě Strategie prevence kriminality
         na léta 2008 až 2011. Je určen obcím, statutárním městům a vyšším územně
         správním celkům. Program je zaměřen na snižování majetkové a násilné kriminality,
         na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, na omezování
         příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude
         dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou
         činností.
Zdroj: http://www.mv.cz/prevence/ksp/dotace08.html


4.1.3. Republikový výbor pro prevenci kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový výbor“) je meziresortní iniciační,
koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vlády ze dne 3. 11. 1993
č. 617. Řídí se statutem a jednacím řádem schváleným vládou České republiky. Schází se zpravidla
1x měsíčně a řídí se plánem činnosti.

Předmětem činnosti Republikového výboru je vytváření koncepce preventivní politiky Vlády ČR na
meziresortní úrovni a její konkretizace na úrovni místní. Současně nese gesci za zpracování materiálů
pro jednání Vlády ČR z oblasti prevence kriminality. Schvaluje žádosti o dotace na projekty prevence
kriminality předložené městy.

Republikový výbor má 19 členů. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra, výkonným
místopředsedou je 1. náměstek ministra vnitra. Činnost sekretariátu zajišťuje odbor prevence
kriminality Ministerstva vnitra.
V Republikovém výboru je zastoupeno:
  - Ministerstvo dopravy
  - Ministerstvo financí
  - Ministerstvo obrany
  - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  - Ministerstvo pro místní rozvoj
  - Ministerstvo spravedlnosti
  - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - Ministerstvo vnitra

                                              Stránka | 63
  -  Ministerstvo zdravotnictví
  -  Nejvyšší státní zastupitelství
  -  Policejní prezidium
  -  Generální ředitelství cel
  -  Generální ředitelství vězeňské služby
  -  Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  -  Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí
  -  Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
  -  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  -  Probační a mediační služba

Jako poradní orgán Republikového výboru byla zřízena Komise pro výběr projektů Programu prevence
kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/prevence/system/rvppk/2.1.htm


4.1.4. Systém včasné intervence
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí se od roku 1999 podílely na tvorbě a realizaci
pilotního projektu tzv. Centrum včasné intervence, který byl odzkoušen ve městě Ostravě. Na základě
vyhodnocení tohoto projektu byl odborem prevence kriminality MV ČR zpracován obecný projekt
Systém včasné intervence (SVI), který je určen zejména obcím s rozšířenou působností.

Systém včasné intervence představuje propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventních
dětí. Slouží k rychlému předávání informací prostřednictvím elektronických médií. Základem SVI je
informační propojení policie, orgánů sociálně-právní ochrany a orgánů justice. Počítačové propojení
institucí zabývajících se trestnou činností dětí a oblastí sociálně-právní ochrany dětí slouží ke zlepšení
celkové úrovně spolupráce, minimalizaci páchaní další trestné činnosti na tomto úseku a zlepšení
efektivity ukládaných výchovných opatření. Snahou je tedy urychlit a zefektivnit veškeré postupy i
metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti
dětí a sociálně-právní ochrany. Plošné rozšiřování systému včasné intervence, je také jednou
z hlavních priorit, vytyčených ve Strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2011, v rámci
republikové úrovně systému prevence kriminality.

4.1.5. Přehled preventivních projektů a výše finančních prostředků
vynaložených na jejich realizaci ve městech a obcích na území MSK 1996 -
2008

Seznam podpořených projektů v Moravskoslezském kraji, členěných na situační prevenci, sociální
prevenci a informovanost občanů pro oblast prevence kriminality v letech 1996 – 2008 je součástí
přílohy č. 2.


4.2. Resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Resort Ministerstva spravedlnosti ČR je orgánem státní správy. Zahrnuje soudy a státní zastupitelství
na různých úrovních, rejstřík trestů, probační a mediační službu a vězeňskou službu.
Zdroj: www.gov.cz; www.pmscr.cz
                                              Stránka | 64
4.2.1. Významné dokumenty pro oblast prevence kriminality a Probační a
mediační služby a vězeňství
      Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015
- Základním cílem této koncepce je reagovat na nové podmínky a nové souvislosti, v nichž se české
vězeňství nachází a současně naznačit směřování a priority českého vězeňského systému.

Zdroj: http://ad.vscr.cz/news_files/Koncepce2015.pdf
4.2.2. Vyhlašované dotační programy pro rok 2008
    Program protidrogové politiky ve věznicích pro rok 2008
       - Jedná se o projekty rozvoje služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí
        svobody a ve výkonu vazby zaměřené zejména na pomoc vězněným osobám -
        uživatelům drog při přípravě na propuštění a vytváření příznivých podmínek pro
        vedení řádného způsobu života po propuštění z výkonu trestu.
Zdroj: http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33&h=1&q=dotace&d=1931474.2.3. Probační a mediační služba
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení
konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci
kriminality (viz zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě v platném znění). Probační a
mediační služba ČR vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního.


    Probační programy, realizované v MSK v letech 2005 – 2007

V Moravskoslezském kraji byly v roce 2005 realizovány 2 probační programy. V roce 2006 i 2007 to
bylo o 6 více. Nejvíce probačních programů se zrealizovalo na území města Frýdku - Místku. V příloze
č. 3 je uveden přehled probačních programů a jejich poskytovatelů v letech 2005 – 2007 v MSK.

    Střediska probační a mediační služby v MSK

V Moravskoslezském kraji působí 7 středisek Probační a mediační služby (dále jen „PMS“). Každé ze
středisek pracuje s nezletilými a mladistvými klienty, ale pouze PMS Ostrava má specializované
oddělení, které se věnuje této problematice. V tabulce 1 uvádíme přehled středisek PMS v MSK.

Tab. 1 Střediska PMS v MSK
 Středisko PMS    Kontakty
 Ostrava       ul. 28. října 184, 709 00, Ostrava-Mariánské hory

 Bruntál       Nádražní 20, P.O.BOX A/25, 792 01, Bruntál

 pobočka Krnov    Albrechtická 8, 794 01, Krnov
 Frýdek-Místek    Politických obětí 128, 738 02, Frýdek-Místek
 Havířov       Dlouhá třída 46a/1647, 736 01, Havířov - Podlesí
 Karviná       Zakladatelská 974, 734 01, Karviná - Nové město
 Nový Jičín      Divadelní 3, 741 01, Nový Jičín
 Opava        Olomoucká 8, 747 77, Opava
Zdroj:www.pmscr.cz
                                           Stránka | 65
     Dotace přidělené probačním programům v MSK v roce 2008

V roce 2008 byly přiděleny dotace pouze dvěma probačním programům v MSK. Jejich přehled uvádíme
v tabulce 2.

Tab. 2 Dotace přidělené probačním programům v MSK v roce 2008
 Organizace                 Název projektu           Výše přidělené dotace

 Farní  sbor   slezské    církve
                      Probační program „Šance“      72 000,00 Kč
 evangelické, a.v. v Třinci

                      Probační program pro mladistvé
                      v konfliktu se zákonem, který má
 RENARKON, o.p.s. (Ostrava)                          40 000,00 Kč
                      souvislost s užíváním návykových
                      látek
Zdroj: http://portal.justice.cz/


     Přehled věznic/vazebních věznic v MSK

Vězeňská služba ČR je organizační složkou státu. V Moravskoslezském kraji fungují 4 organizační
jednotky vězeňské služby – věznice v Opavě, Heřmanicích a Karviné a vazební věznice v Ostravě.
V tabulkách 3 – 6 jsou uvedeny podrobné informace o profilech věznic, jejich kapacitě, počtu
odsouzených (příp. obviněných) a programech zacházení s odsouzenými. Z uvedených údajů vyplývá,
že pouze ve věznici Heřmanice převyšuje počet odsouzených kapacitu věznice (využití 106 %).

Tab. 3 Věznice Opava
 Věznice v Opavě
                  Výkon trestu a odnětí svobody pro mladistvé odsouzené muže, dospělé muže v
 Profil věznice          kategorii s dozorem a odsouzené ženy všech kategorií.
 Kapacita věznice         509 míst
 Počet odsouzených         465 osob, tzn. využití kapacity věznice 91 % (k 18.6.2008)
                  Sportovní hry, výchovně-vzdělávací programy (pro mladistvé a mladé
                  odsouzené do 26 let věku)
                  Dřevomodelářská dílna (pro dospělé odsouzené)
                  Výchovně-vzdělávací programy - přednášky, besedy, sebevzdělávání cizích
 Programy zacházení
                  jazyků (odsouzené ženy)
                  Speciální výchovné postupy - terapie, relaxace, skupinová setkání (odsouzené
                  ženy)
                  Zájmové kroužky, práce v keramické dílně (pro odsouzené ženy)
Zdroj: http://www.vscr.cz/opava
                                                 Stránka | 66
Tab. 4 Věznice Heřmanice
 Věznice Heřmanice
                  Výkon trestu a odnětí svobody s ostrahou a dozorem.
                  Součástí věznice je specializované oddělení mentálně retardovaných
 Profil věznice
                  odsouzených, oddělení pro výkon soudně stanovené protialkoholní léčby,
                  léčby patologického hráčství a bezdrogová zóna.
 Kapacita věznice          681 míst
 Počet odsouzených         719 osob, tzn. využití kapacity věznice na 106 % (k 13.6.2008)
                  Odborné vzdělávání - školení svářečů, řidičů VZV, jeřábníků a vazačů
                  Všeobecné vzdělávací kurzy - rozvoj kompetencí v oblasti informačních
                  a komunikačních technologií, kurzy sociálního trivia, kurzy konverzace v jazyce
                  německém, anglickém, italském a základy jazyka českého pro cizince
                  Speciální výchovné postupy - individuální intervence a terapie odsouzených,
                  sociálně právní poradenství, rozprava s duchovními, korektivní komunity,
 Programy zacházení         psychoterapie, skupinové poradenství, sociálně psychologický program,
                  fyzioterapie, "Den otevřených dveří" se sociálními kurátory, kurz bible, diskusní
                  kroužek o ekonomice, sociologii a politice, besedy pro odsouzené na dané téma
                  a Klub mladých dospělých.
                  Zájmové sportovní, rukodělné, kulturní a chovatelské kroužky
                  Účast na akcích kulturního i sportovního charakteru.
Zdroj: http://www.vscr.cz/hermanice

Tab. 5 Věznice Ostrava
 Vazební věznice v Ostravě
                  Výkon vazby pro Okresní soudy Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín,
                  Karviná, Havířov, Opava (obvinění muži), pro okresní soudy z celého regionu
 Profil věznice           (obviněné ženy) a výkon vazby pro Krajský soud v Ostravě. Vazební věznice
                  Ostrava je nástupní vazební věznicí pro odsouzené a zabezpečuje dálkové
                  mezikrajové eskorty do Brna.
 Kapacita věznice          589
 Počet obviněných          295 osob
 Počet odsouzených         294 osob
                  Program zacházení s mladistvými vězni (dobrovolná pracovní činnost, vzdělávací
                  aktivity, tělovýchovné aktivity, zájmová a kulturně výchovná činnost, včetně
                  zájmových kroužků a psychosociální výcvik, včetně psychoterapie, socioterapie
                  či speciálně-léčebné terapie)
 Programy zacházení         Program zacházení s odsouzenými (vycházky, sportovní aktivity, návštěvy
                  zájmových míst, zájmové kroužky aj.)
                  Speciálně výchovná činnost a psychoterapeutická péče pro odsouzené a
                  mladistvé obviněné (skupinová psychoterapie, relaxační techniky s cílem
                  uvolňování napětí a afektivních stavů a odreagování, školní docházka, kurzy)
Zdroj: http://www.vscr.cz/ostrava

Tab. 6 Věznice Karviná
 Věznice v Karviné
                  Výkon trestu odnětí svobody odsouzených ve věznici s dozorem, odsouzených
                  trvale pracovně nezařaditelných ve věznici s dozorem, odsouzených trvale
 Profil věznice           pracovně nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou, jehož součástí je
                  oddělení pro imobilní odsouzené ve věznici se zvýšenou ostrahou a odsouzené s
                  mentální retardací ve věznici se zvýšenou ostrahou.
 Kapacita věznice          179 míst
 Počet odsouzených         169 osob, tzn. využití kapacity věznice na 94% (k 13.6.2008)
                  Zájmové kroužky, sportovní hry,
                  Vzdělávací programy – cizí jazyky, práce na PC, psaní na stroji apod.
 Programy zacházení
                  Dobrovolné pracovní aktivity pro neziskové organizace – údržba, opravy, stavění
                  stanové základny apod.
Zdroj: http://www.vscr.cz/karvina
                                                    Stránka | 67
4.3. Resort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) je ústředním orgánem státní správy České
republiky. Jeho působnost vymezuje § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů. Mezi podřízené subjekty MPSV
patří Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.
Zdroj: www.mpsv.cz


4.3.1. Významné dokumenty
               MPSV

    Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009
        -   Akční plán vychází z Národní koncepce rodinné politiky a je speciálně zaměřen na
           podporu rodin s dětmi jako cílovou skupinu, a to prostřednictvím 4 oblastí, jejichž
           rozvoj lze z hlediska efektivní podpory tohoto typu rodiny považovat za klíčový. Jsou
           to tyto oblasti: služby pro rodiny s dětmi, slučitelnost profesních a rodinných rolí,
           rodinná politika na úrovni krajů a obcí, komplexní finanční podpora rodin s dětmi.
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2991/Akcni_plan.pdf


    Národní strategie protidrogové politiky 2005 - 2009
       - Tato strategie je klíčový dokument Vlády ČR, který aktualizuje předcházející strategie
        v souladu se současným stavem vědeckého poznání o fenoménu užívání drog, o jeho
        důsledcích a o účinných řešeních s ním souvisejících problémů. Vláda zde definuje
        základní východiska a směry řešení problému užívání drog a doporučený základní
        rámec pro tvorbu a uskutečňování protidrogových strategií všech článků veřejné
        správy na úrovni resortů, krajů a obcí.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/soc_0009_12.pdf

               MSK

    Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005 - 2009
       - Tento klíčový dokument má za cíl vytýčit základní principy a cíle, stanovit priority
         krajské protidrogové politiky pro všechny v protidrogové prevenci zainteresované
         subjekty atd.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/soc_0009_01.pdf


    Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009
        -   Popisuje aktuální stav sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a nastavení kritérií
           jejich financování v letech 2008 – 2009.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/soc_23p01.pdf


    Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006 - 2009
       - Pokus o analýzu současné situace v integraci příslušníků romské etnické skupiny
         žijících v kraji, předpokládaný vývoj této situace a návrhy konkrétních opatření,
         kterými může kraj současnou situaci ovlivnit.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/nme_strategie_roMSK_komunity.pdf


4.3.2. Vyhlašované dotační programy pro r. 2008

               MSK vyhlásil pro rok 2008 tyto dotační programy související s oblastí
               problematiky prevence kriminality:                                               Stránka | 68
      Program rozvoje sociálních služeb (dále jen „RSS“) MSK na rok 2008
       -  RSS 4/08 podpora odborného sociálního poradenství se zaměřením na oběti domácího
         násilí a na občanské poradenství v regionech, kde tyto služby nejsou dostupné
       -  RSS 5/08 podpora probačních programů (zaměřených na sociální začleňování
         mladistvých, ve vazbě na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
         nebo zaměřených na sociální začleňování dospělých)
       -  RSS 6/08 podpora vzniku a rozvoje domů na půl cesty podle § 58 zákona
         č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
       -  RSS 8/08 podpora rozvoje asistence v sociálně ohrožených rodinách v regionech, kde
         služby nejsou dostupné
       -  RSS 9/08 podpora realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem
         sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN

      Program protidrogové politiky (dále jen „PDP“) MSK na rok 2008
       -  PDP 1/08 podpora sítě certifikovaných služeb v oblasti protidrogové prevence
       -  PDP 2/08 podpora programů pro nedrogové závislosti
4.3.3. Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro oblast prevence a
poradenství

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění
dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Sociální služby jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality
a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři,
lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji"
společnosti.

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Poskytovatelem sociální
služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím
prostředí.

    Služby v oblasti sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

V Moravskoslezském kraji je poskytováno celkem 241 druhů služeb sociální prevence. Mezi
nejpočetnější poskytovatele sociálních služeb patří Slezská Diakonie (44) a Armáda spásy ČR (26).
V grafu 1 se uvádí četnost zařízení, která poskytují jednotlivé služby sociální prevence v MSK. Přehled
poskytovatelů služeb sociální prevence v MSK je uveden v příloze č.4 této Bezpečnostní analýzy.
Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1213088499577_1
    https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf
                                             Stránka | 69
Graf 1 Četnost zařízení poskytující jednotlivé služby v oblasti sociální prevence v MSK (k 30.6. 2008)
Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz


Celková nabídka služeb sociální prevence se soustřeďuje na 26 cílových skupin. Z grafu 2 vyplývá, že
zařízení poskytující služby sociální prevence se nejčastěji zaměřují na osoby bez přístřeší (67), děti a
mládež od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy (65), osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (62) a osoby v krizi (61). Nejméně často pak
na imigranty a azylanty (2), oběti obchodu s lidmi (2), osoby komerčně zneužívané (4) a osoby do 26
let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (4).
                                             Stránka | 70
Graf 2 Četnost zařízení poskytující služby sociální prevence v MSK se zaměřením na určité cílové
skupiny (k 30. 6. 2008)
Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz


                                            Stránka | 71
    Služby v oblasti sociálního poradenství


Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory,
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí;
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Služba odborného sociálního poradenství obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V Moravskoslezském kraji poskytuje odborné sociální poradenství 96 zařízení (viz příloha 5). Mezi
nejpočetnější poskytovatele této služby patří Slezská Diakonie (8), Centrum psychologické pomoci (6)
a Národní rada osob se zdravotním postižením (6).

Nabídka služeb sociálního poradenství se soustřeďuje na 24 cílových skupin. Z grafu 3 vyplývá, že
zařízení poskytující odborné sociální poradenství se nejčastěji zaměřují na seniory (39 zařízení), osoby
se zdravotním postižením (39 zařízení), rodiny s dětmi (36 zařízení) a osoby v krizi (32). Nejméně
často se jedná o cílové skupiny pachatelů trestné činnosti (3) a osob do 26 let věku opouštějící školská
zařízení pro výkon ústavní péče (4).
Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1213088499577_1
    https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf


Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence v MSK je uveden v příloze č.5 této analýzy.
                                             Stránka | 72
Graf 3 Četnost zařízení poskytující služby sociální prevence v MSK se zaměřením na určité cílové
skupiny (k 30. 6. 2008) Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz
                                          Stránka | 73
4.3.4. Sociálně vyloučené lokality v MSK

Sociální vyloučení je proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně
znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují
zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti.

V sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji žijí většinou Romové. Existují však také
sociálně vyloučené lokality, v nichž je podíl Romů malý, nebo kde Romové vůbec nežijí. Za sociálně
vyloučenou romskou lokalitu se označuje prostor obývaný skupinou, jejíž členové se sami považují za
Romy a/nebo jsou za Romy označováni svým okolím, a jsou sociálně vyloučeni.

Sociálně vyloučené romské lokality vznikají především v důsledku:
   - „přirozeného“ sestěhovávání se chudých romských rodin do lokalit s cenově dostupnějším
     bydlením,
   - vytlačování romských rodin z lukrativních bytů a přidělování náhradního bydlení v lokalitách s
     často vysokým podílem romského obyvatelstva,
   - řízeného sestěhovávání (především ze strany obcí) neplatičů nájmu a obecně lidí považovaných
     za „nepřizpůsobivé“ či „problémové“ do ubytoven či holobytů.

V roce letech 2005 - 2006 byl v ČR realizován projekt MPSV „Analýza sociálně vyloučených
romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“. V rámci
Moravskoslezského kraji proběhl tento výzkum v 10 obcích (Opava, Bruntál, Krnov, Bohumín, Ostrava,
Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Orlová a Nový Jičín) a bylo prozkoumáno celkem 28 sociálně
vyloučených romských lokalit.
Zdroj: http://www.esfcr.cz/files/clanky/3732/brozura.pdf
    http://www.esfcr.cz/mapa/int_mors.html

V tabulce 7 jsou uvedeny podrobnosti o realizaci výzkumu v sociálně vyloučených romských lokalitách
v MSK – názvy obcí, počet sledovaných lokalit, odhad počtu romských obyvatel v lokalitě, odhad
celkového počtu obyvatel v lokalitě a odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality.


                                            Stránka | 74
Tab. 7 Výzkum v sociálně vyloučených romských lokalitách v MSK
        Celkový počet              Odhad počtu    Odhad celkového   Odhad podílu Romů
  Obec     obyvatel v      Lokalita   romských obyvatel v  počtu obyvatel v   na celkovém počtu
          obci                  lokalitě      lokalitě     obyvatel lokality
                     A         75-100       150 - 200        50 %
  Opava      59 843
                     B        101 - 150      115 -171        88 %
                           Řádově několik set
 Bruntál      17 631        A      (velká fluktuace)               30 %

                     A        301  –  350   602 - 700        50 %
  Krnov      25 442
                     B        301  –  350   301 – 350        100 %
                     A        201  –  250   268 - 333        75 %
 Bohumín      23 078        B        251  –  300   279 - 333        90 %
                     C         51  –  60    128 - 150        40 %
                     A        201  –  250   251 - 313        80 %
 Nový Jičín     26 331
                     B         51  –  75    102 - 150        50 %
 Frýdek-                                  439 - 500
          59 897        A        351 – 400                 80 %
 Místek
                     A        101  –  150    126  -  188     80  %
 Havířov      84 784
                     B        501  –  600   1002  -  1200     50  %
                     A        601  –  700   1002  -  1167     60  %
 Karviná      63 467        B         51  –  75     65  -  96      78  %
                     C         51  –  75    128  -  188     40  %
                     A        451  –  500    644  -  714     70  %
  Orlová      34 026
                     B        501  –  600   1002  -  1200     50  %
                                       1054  -  1579
                     A        1001 – 1500                 95 %
                     B        901 – 1 000     1001  -  1111     90  %
                     C        201 – 250      223  -  278     90  %
                     D        201 – 250      212  -  263     95  %
 Ostrava      311 402       E        501 – 600      527  -  632     95  %
                     F        101 – 150      104  -  155     97  %
                     G        701 – 800      708  -  808     99  %
                     H        701 – 800      779  -  889     90  %
                     I        801 – 900      843  -  947     95  %
                     J        301 - 350      602  -  700     50  %
  Zdroj: http://www.esfcr.cz/files/clanky/3732/brozura.pdf
  4.3.5. Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských
  lokalitách

  V únoru 2008 zahájila svou činnosti Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen
  Agentura). Od února 2008 do prosince 2010 proběhne tzv. pilotní fáze ověřování funkčnosti Agentury.
  Její realizace je záležitostí Úřadu vlády, respektive kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské
  komunity. V rámci pilotní fázi působí Agentura ve dvanácti obcích a mikroregionech České republiky,
  z toho v MSK pouze v 1 městě - Ostravě (viz. tab. 8). Primárním cílem této fáze je prověření
  funkčnosti navrhované metody a vytvoření podmínek pro její následnou plošnou aplikaci na území celé
  České republiky v závislosti na aktuální poptávce. Od roku 2010 by měla Agentura fungovat jako
  samostatná instituce, která bude využívat metodických postupů vytvořených v rámci pilotního
  projektu.
Tab. 8 Vybrané lokality pro pilotní fázi Agentury pro oblast Moravy

Oblast              MORAVA
Krajské město          Brno

Velké město (50 tis. a více)   Přerov

Střední město (20 - 45 tis.)   Břeclav

Malé město (5 - 20 tis.)     Holešov

Městská část           Slezská Ostrava

Obec/Mikroregion         Jesenicko (Zlaté Hory, Žulová, Kobylá nad Vidnavou, Velká Kraš, Vlčice, Vidnava,
(méně než 5 tis.)        Velké Kunětice, Javorník, Uhelná, Bílá Voda, Jeseník)


Úkolem nové instituce je zkvalitnit život obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, zastavit
rozrůstání romských ghett a nastavit co nejefektivnější model čerpání finančních prostředků především
z evropských strukturálních fondů pro integraci romské komunity. Agentura koordinuje aktivity v
jednotlivých obcích a na úrovní centrální státní správy tak, aby se dostalo podpory každé samosprávě,
která projeví zájem o zlepšení situace ve své obci z hlediska sociálního začleňování příslušníků romské
komunity.
Ve spolupráci s místními samosprávami, nestátními neziskovými organizacemi, školami, úřady práce,
zaměstnavateli a zástupci romské komunity má Agentura za úkol iniciovat realizaci projektů v oblasti
podpory zaměstnanosti, vzdělání a zlepšování kvality bydlení obyvatel vyloučených romských lokalit.
Financování bude probíhat především z prostředků strukturálních fondů EU.
Zdroj: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=30989
    http://www.romea.cz/dokumenty/agentura-def-2008.pdf

4.3.5. Sociální kurátoři

Sociální kurátor je specializovaný sociální pracovník, který na základě diagnostické činnosti a ve
spolupráci s dalšími institucemi poskytuje sociální služby a dávky. Zároveň poskytuje, doporučuje,
případně zprostředkovává sociální, právní a psychologickou pomoc osobám, kterým hrozí bez pomoci
společnosti sociální vyloučení a propadnutí se do chudoby, z důvodu jejich tíživé životní situace.
V MSK pracuje celkem 26 sociálních kurátorů, nejvíce z nich je evidováno v Ostravě - tj. 8 kurátorů –
viz graf 4.
                            76
Graf 4 Počet sociálních kurátorů v městech MSK (k 30. 6. 2008)
Zdroj: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/index.php?id=28&krj=8&sesCelkový počet občanů v evidenci sociálních kurátorů v MSK za rok 2007 přesahuje 6500 osob -viz
tabulka 9. Průměrný počet těchto klientů na 1 sociálního kurátora v kraji je cca 250 klientů ročně, tj.
21 klientů měsíčně.

Tab. 9 Výkaz sociální práci s příslušníky marginálních skupin za rok 2007 v MSK
                                       z toho
   Celkový počet          počet klientů, jimž byla    počet klientů, jimž byla  počet klientů ve vězení, s
  evidovaných občanů          poskytnuta pouze       poskytována pomoc      nimiž se kontinuálně
                    jednorázová pomoc          opakovaně          pracovalo

       6 508               1 752             2 232            925
Zdroj: Roční výkazy o sociální práci s příslušníky marginálních skupin - V (MPSV) 26-01


Celkový počet občanů propuštěných z vězení, kteří jsou uvedeni v evidenci sociálních kurátorů v MSK
za rok 2007, dosahuje téměř 2600 osob (viz tab. 10). Průměrný počet těchto klientů na 1 sociálního
kurátora v kraji je cca 100 klientů ročně, tj. 8 klientů měsíčně.

Tab. 10 Výkaz sociální práci s příslušníky marginálních skupin za rok 2007 v MSK
                                       z toho
 Celkový počet občanů        počet klientů, jimž byla    počet klientů, jimž byla  počet klientů ve vězení, s
 propuštěných z vězení       poskytnuta jednorázová      poskytována pomoc      nimiž se pracovalo již
                       pomoc            opakovaně        v průběhu VTOS*
       2 596               1 025             1 107            370
*VTOS – výkon trestu odnětí svobody
Zdroj: Roční výkazy o sociální práci s příslušníky marginálních skupin - V (MPSV) 26-01

Na hmotnou pomoc příslušníkům marginálních skupin byla v MSK v roce 2007 vyčleněna částka
jednorázových peněžitých příspěvků ve výši necelých 2mil. Kč a věcných dávek ve výši 4 000 Kč.
V roce 2007 nebyly poskytovány klientům žádné bezúročné půjčky – viz tabulka 11.
                               77
Tab. 11 Hmotná pomoc příslušníkům marginálních skupin v MSK (rok 2007)
  Hmotná pomoc příslušníkům
                             celkem Kč         počet poskytnutých dávek
 marginálních skupin - druh dávky

jednorázový peněžitý příspěvek                  1 926 900                  1 034

věcná dávka                              4 000                    4

bezúročná půjčka                              0                    0
Zdroj: Roční výkazy o sociální práci s příslušníky marginálních skupin - V (MPSV) 26-01


V MSK bylo v roce 2007 celkem 104 občanů propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, z toho byla více než polovině poskytnuta pomoc sociálního kurátora – viz
tabulka 12.

Tab. 12 Počet občanů propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
v MSK (rok 2007)
  počet občanů propuštěných ze                          z toho počet klientů, jimž byla
  školských zařízení pro výkon              celkem
                                            poskytnuta pomoc
  ústavní nebo ochranné výchovy
                               104                 62
Zdroj: Roční výkazy o sociální práci s příslušníky marginálních skupin - V (MPSV) 26-014.4. Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je ústředním orgánem státní správy
pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní
politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro
státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.
MŠMT koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v
oblasti systému uznávání odborné kvalifikace a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího
vzdělávání.

Mezi ostatní přímo řízené organizace ministerstvem patří také Pedagogické centrum pro polské
národnostní školství v Českém Těšíně.
Zdroj: www.msmt.cz


4.4.1. Významné dokumenty pro oblast prevence sociálně-patologických
jevů a sociálně právní ochrany
               MŠMT

     Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
     mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008

        -  Tato strategie obsahuje zásady primární prevence v resortu školství, mládeže a
          tělovýchovy a cíle strategie v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
Zdroj: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/2005_2008web.doc


               MSK
     Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na
     období 2005 – 2008

        -  Tato strategie obsahuje         zásady   prevence     sociálně  patologických   jevů
          v Moravskoslezském kraji.
Zdroj: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/mas_0504_13.doc
                               78
    2. Akční plán realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
     v Moravskoslezském kraji na období 2007 - 2008

       -  2. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a
         mládeže v Moravskoslezském kraji vychází z plnění 1. akčního plánu.
Zdroj: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/mas_0504_16.pdf
4.4.2. Vyhlašované dotační programy pro r. 2008

    Program I - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními.

       -  Cílem programu je podpora škol a školských zařízení, které jsou sami realizátory
         preventivních programů.
Zdroj:http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/JCHManualpropredkladateleProgramuI_II_III2008.pdf


    Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu

       - V rámci tohoto programu existují 2 typy projektů:
         a) projekty s nadregionální nebo celorepublikovou působností
         b) projekty regionálního (krajského) charakteru
:http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/JCHManualpropredkladateleProgramuI_II_III2008.pdf


    Program III – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízeních
     pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně
     výchovnou péči.
       -  Projekty, které jsou nad rámec běžných preventivních aktivit daných školským
         zákonem a podpora vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky v zařízeních
         institucionální výchovy, které budou specificky zaměřeny na prevenci sociálně
         patologických jevů a příslušnou oborovou metodiku.
Zdroj:http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/JCHManualpropredkladateleProgramuI_II_III2008.pdf
Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně právní ochranou dětí (§ 41 – 50, zák. č. 359/1999 Sb., o soc.-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů) je chápána ochrana práva dítěte na zdravý vývoj, řádnou výchovu a
ochrana oprávněných zájmů dětí včetně jejich případného jmění, předcházení vzniku ohrožení dítěte
nebo narušení jeho zdravého vývoje a působení k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociálně právní
ochranu zajišťují příslušné orgány státní správy a samosprávy tím, že zejména zjišťují případy
ohroženého nebo narušeného vývoje nebo výchovy a jsou povinny činit opatření k odstranění jejich
příčin a důsledků, zejména opatření směřující k ochraně dětí před tělesným a duševním násilím a
zanedbáváním. Naplňování sociálně právní ochrany je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

• Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně
  výchovnou péči
Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházení vzniku a rozvoji negativních
projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo
důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Jsou to
dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy a střediska výchovné péče.


•Další instituce zabezpečující sociálně právní ochranu dětí
1) Pedagogicko-psychologické poradny
2) Nízkoprahová zařízení v MSK                             79
Přehled školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou
péči a dalších institucí zabezpečující sociálně právní ochranu dětí je uveden v příloze 6.


4.5. Resort Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) patří do systému ústředních orgánů státní správy ČR.
Ministerstvo přímo řídí 79 organizačních složek, z toho 6 z nich je umístěno v Moravskoslezském kraji -
viz tabulka 13.


Tab. 13 Přehled organizačních složek MZČR v MSK
    Název instituce             Adresa              E-mail
 Rehabilitační ústav Hrabyně    747 67 Hrabyně           ruhrabyne@ruhrabyne.cz
                  Tř. 17. listopadu 1790,
 Fakultní nemocnice Ostrava                       fno@fno.cz
                  Ostrava 4 - Poruba, 708 52
 Krajská hygienická stanice     Na Bělidle 7,            helena.sebakova@khsova.cz
 Moravskoslezského kraje      Ostrava, 702 00
 Zdravotní ústav se sídlem v    Partyzánské nám. 7,         podatelna@zuova.cz
 Ostravě              Ostrava, 702 00
 Psychiatrická léčebna v      Olomoucká 88, Opava,        plopa.hlb@coms.cz
 Opavě               746 01
 s.p. SLL Karlova Studánka     Karlova Studánka, 793 24      puk@k.studanka.cz
Zdroj: http://www.mzcr.cz/Categories/178-primo-rizene-organizace.html


4.5.1.Významné zákony a dokumenty pro oblast prevence

    Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017
    Představuje zmapování všech dosavadních aktivit v rámci prevence dětských úrazů, jejich
    zhodnocení z hlediska slabých a silných stránek, využití příležitostí a odvrácení hrozeb a
    stanovení nejdůležitějších úkolů. Přináší systémové řešení prevence úmyslných i neúmyslných
    úrazů u dětí 0 - 18 let v České republice.
Zdroj: http://www.nszm.cz/cb21/archiv/akce/dbu/dbu07/truell.pdf4.5.2. Vyhlašované dotační programy pro r. 2008

              MZ:

    Program Protidrogová politika

       -  Program je zaměřen na realizaci projektů působících v oblasti protidrogové politiky.
Zdroj: http://www.mzcr.cz/Pages/397-ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasuje.html


    Program Prevence kriminality

       -  Tento program je zaměřen na podporu mentálního zdraví dětí a typologie dětských
          obětí komerčního sexuálního zneužívání dětí. Mezi priority oblasti patří prevence
          dětských úrazů, edukace první pomoci a prevence násilí na dětech.
Zdroj: http://www.mzcr.cz/Pages/406-program-prevence-kriminality-program-zdravotnicke-programy.html
                              80
              MSK:

    ZDR III/08 Program na podporu zdraví dětí a mládeže

        -  program zaměřený na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory
          zdraví dětí a mládeže, na podporu pohybových aktivit a správných stravovacích
          návyků, na snížení výskytu obezity, na snížení úrazovosti dětí a mládeže, prevenci
          infekčních chorob, škodlivého vlivu konzumace alkoholu apod.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_95.html


    ZDR IV/08 Program na podporu zdravotnické osvěty a prevence

        -  program je určen na podporu organizací zaměřujících se na zdravotnickou osvětu,
          prevenci závažných civilizačních onemocnění, prevenci infekčních chorob apod.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_95.html


4.5.3. Schválené dotace pro r. 2008

Vzhledem k omezeným finančním možnostem rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o přidělení
neinvestičních finančních prostředků pro rok 2008 v rámci programu „Prevence kriminality“ pouze na
projekty, které lze využít na národní, popř. regionální úrovni, a to při řešení nejdůležitějších oblastí a
prioritních úkolů vyplývajících pro resort zdravotnictví z příslušných usnesení vlády. Dotace nebyla
přidělena žádnému z projektů v rámci MSK.


4.6. Resort Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) patří do systému ústředních orgánů státní správy
ČR. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve
státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno pro státní správu těchto oblastí: regionální
politiky včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu,
nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a
cestovního ruchu. Kromě toho ministerstvo pro místní rozvoj spravuje finanční prostředky určené k
zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu včetně
koordinace těchto činností
Zdroj: www.mmr.cz/ministerstvo


4.6.1. Významné zákony a dokumenty pro oblast prevence

    Resortní protikorupční program
     Resortní protikorupční program byl upraven dle principů stanovených vládou ČR v jejím
     programu boje proti korupci a v souladu s Národní strategií proti podvodným jednáním
     poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství.
Zdroj: http://www.mmr.cz/komunikace-protikorupcni-aktivity
                               81
4.6.2. Vyhlašované dotační programy pro r. 2008

              MMR:
    Integrovaný operační program (IOP), 2.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

       -  Program se zaměřuje na ochranu obyvatelstva, tj. ochranu zdraví a životů zvýšením
          výkonnosti infrastruktury systému prevence a řešení přírodních, technologických a
          bezpečnostních rizik
Zdroj:
http://www.strukturalnifondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/Integrovavany_operacni_program/Dokumenty/Doku
ment/intervence/Oblast_intervence_3_4_060608.pdfc
http://www.mmr.cz/programy-pro-mistni-samospravu


              MSK:
    Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

        -  Program se zaměřuje na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských
          mikroregionů – svazků obcí, vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova
          a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_97.html4.7. Policie ČR
Úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti plní v České republice Policie České republiky, která
mj. chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, dohlíží na
bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, odhaluje přestupky, odhaluje
trestné činy a zjišťuje jejich pachatele atd.

Policie ČR je pro orgány územní veřejné správy hlavním partnerem při zpracování analýz trestné
činnosti a při formulování návrhů na řešení identifikovaných problémů. Dále se podílí na tvorbě
koncepce prevence kriminality včetně stanovení priorit, jimiž je třeba se na místní úrovni zabývat.
Zástupci Policie ČR jsou stabilními členy pracovních skupin a výběrových komisí. Kromě toho může být
Policie ČR také realizátorem nebo partnerem konkrétního preventivního projektu.

V souladu s právním řádem České republiky obce v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
a s ohledem na místní předpoklady a zvyklosti vytvářejí podmínky pro uspokojování potřeb občanů,
včetně ochrany veřejného pořádku, respektive místních záležitostí veřejného pořádku, k jehož
zabezpečení si mohou zřizovat obecní (městskou) policii.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/bezpecnost/opolicie/stanop/uvod.pdf4.7.1. Městské policie a jejich preventivní aktivity v MSK

Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou
vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a
plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Při plnění svých úkolů spolupracuje
obecní policie s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města
nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle
zákona o obecní policii nebo jiného zákona zejména:

    přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
    dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
    přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu
     na pozemních komunikacích
    odhaluje přestupky a jiné správní delikty
    upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a
     činí opatření k nápravě                              82
V tabulce 14 je uveden přehled služeben městské policie obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji a jejich hlavní aktivity v oblasti prevence kriminality. Tyto aktivity slouží
zejména ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, života, zdraví a majetku, ochraně veřejného
pořádku, sledování dopravní situace ve městě apod.

Tab. 14 Městská policie v MSK
 Služebna městská policie       Kontakty              Preventivní aktivity
                                Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
                                Prevence kriminality pro školy (víkendové
               Masarykova 158, 735 81
 Bohumín                            kurzy s dětmi na chatách)
               Bohumín
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
               Slezské náměstí 1/1 ,743 01    Bezpečně do školy I, II
 Bílovec
               Bílovec              Skate park – volnočasové aktivity
                                Besedy a přednášky
                                Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                Dopravní hřiště
 Bruntál           nám. Míru 1 , 792 01 Bruntál   Besedy a přednášky ve školách
                                Kontroly na alkohol u mladistvých
                                Spolupráce s mentálně postiženými (tábory,
                                ukázky činnosti policie)
                                Informativní měřič rychlosti
                                Ochrana objektů a majetku obce, fyzických a
                                právnických osob a jiných subjektů
                                Školy – pravidelné kontroly užívání alkoholu a
               Partyzánská 671 , 747 87
 Budišov nad Budišovkou                    jiných toxických látek mladistvými
               Budišov nad Budišovkou
                                Besedy a přednášky ve školách
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                MKDS
                                Namátkové kontroly rychlosti vozidel (do
                                31.12.2008)
                                Informativní měřič rychlosti
               Frýdecká 826/23 , 737 01
 Český Těšín                          Dohled nad nebezpečnými přechody pro
               Český Těšín
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                Besedy na ZŠ, mateřských školách,
                                v knihovně, se seniory
                                Kontrola alkoholu u mladistvých
                                Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
                                Besedy, přednášky ve školkách a pro seniory
                                Projekt PANDA
               tř. T. G. Masaryka 633 , 738 01
 Frýdek-Místek                         Malá policejní akademie pro děti ZŠ
               Frýdek-Místek
                                Protidrogové testy v dopravě
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
                                Laserový měřič rychlosti
                                Kontroly konzumace alkoholu mladistvými a
               náměstí T.G.Masaryka 99 ,
 Frýdlant                           neoprávněný vstup mladistvých do heren
               464 01 Frýdlant
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                Dětské dopravní hřiště
                                MKDS
                                Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                chodce v čase, kdy jdou děti do škol
               Mírové náměstí 24 , 748 01
 Hlučín                            Přednášky a besedy na školách a učilištích
               Hlučín
                                Měřič rychlosti
                                Kontroly konzumace alkoholu mladistvými a
                                neoprávněný vstup mladistvých do heren
                         83
Služebna městská policie       Kontakty              Preventivní aktivity
                               Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
              Dukelská 144 , 739 91       Pobytové tábory pro děti ze slabších rodin
Jablunkov
              Jablunkov             Besedy, přednášky ve školách
                               Závody v rámci BESIP
                               MKDS
                               Pult centralizované ochrany – zabezpečení
                               objektů
                               Přednášková činnost pro školy, seniory a
                               tělesně postižené osoby
              Park Julia Fučíka 51, 733 01   Sekundární prevence – spolupráce s dětským
Karviná
              Karviná – Fryštát         domovem Srdce (besedy, pořádání akcí)
                               Preventivní programy pro rok 2008:
                               1) Kolo v bezpečí
                               2) Zásady bezpečného chování – zvyšování
                               vlastního bezpečí „Vím, co mám dělat“

                               MKDS
                               Pult centralizované ochrany
              Štefánkova 1163, 742 21      Odchyt toulavých zvířat
Kopřivnice
              Kopřivnice            Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                               chodce v čase, kdy jdou děti do škol

                               Nezjištěno, kontaktováno průběžně – mobil,
              Náměstí 405/43 , 747 21
Kravaře                           pevná linka (pouze záznamník)
              Kravaře
                               MKDS
                               Informativní radar měření rychlosti
                               Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                               chodce v čase, kdy jdou děti do škol
              Žižkova 539/20, 794 01 Krnov-   Přednášky a besedy na školách
Krnov
              Pod Cvilínem           Bezpečnostní akce – kontroly alkoholu a vstup
                               do heren u mladistvých
                               Schránka důvěry
                               Skate park

                               MKDS
                               Výuka na dopravním hřišti, dopravní soutěže
                               Besedy ve školách, zvyšování právního vědomí
                               u dětí
Nový Jičín         Divadelní 8 , 741 01 Nový Jičín  Besedy a návštěvy v domech s pečovatelskou
                               službou
                               Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                               chodce v čase, kdy jdou děti do škol

                               MKDS
                               Schránka důvěry
                               Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                               chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                               Preventivní besedy na školách
                               Preventivní besedy se seniory
                               Soutěže pro děti - volnočasové aktivity
              Krnovská 2860/75A , 746 01
Opava                            Ukázka činnosti na táborech, dětských dnech
              Opava
                               Spolupráce s neziskovými organizacemi
                               Patronát nad Dětským domovem v Opavě
                               Spolupráce s dětskými domovy v okolí Opavy
                               Bezpečné cyklostojany
                               Projekt "Pejsek Korálek" v mateřských školách
                               Informativní radar měření rychlostí

                               MKDS
                               Dohled nad nebezpečnými přechody pro
              Polní 973, , 735 14 Orlová-    chodce v čase, kdy jdou děti do škol
Orlová
              Lutyně              Besedy v mateřských školkách a základních
                               školách 1. stupně
                               Volné dny pro děti (ukázka výcviku aj.)                         84
 Služebna městská policie            Kontakty            Preventivní aktivity
                                   Mobilní kamerový systém
                                   Stabilní monitorovací kamerový systém
                                   Pult centralizované ochrany
                                   Digitální měřič hluku (oznámení rušení
                                   nočního klidu)
 Ostrava                               Prevence patologických jevů- Stacionární
                  Hlubinská 6 , 702 00 Ostrava
                                   centrum prevence
                                   Besedy ve školách, zájmových kroužcích
                                   Řetízek bezpečí (bezpečnost seniorů)
                                   Přenosný indikátor měření rychlosti
                                   Sběry použitých jehel a injekčních stříkaček
                                   z veřejných prostranství
                                   Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                   chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                  Náměstí S. Freuda 19 , 742 58  Přednášky na školách, v mateřských školkách
 Příbor
                  Příbor              Dopravní akce
                                   Přednášky pro seniory a zdravotně a tělesně
                                   postižené
                                   Odchyt toulavých zvířat
                                   Kontrola přechodů v blízkosti škol
                                   Kontroly stánkového prodeje
 Rýmařov              8.května 48 , 759 01 Rýmařov
                                   Kontrola podávání alkoholu mladistvým
                                   Kontrola užívání herních automatů
                                   mladistvými
                                   Dohled nad nebezpečnými přechody pro
 Studénka                              chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                  Poštovní 772 , 742 13 Studénka
                                   Přednášky ve školách
                                   Spolupráce se školami při dopravních akcích
                                   Besedy a pořádání různých akcí pro děti a
                                   seniory
                  Radniční náměstí 300 , 739 34
 Šenov                                Zapojení do programu Partnerství v roce 2007
                  Šenov
                                   (podpora prevence kriminality na městské
                                   úrovni)
                                   MKDS
 Šternberk             tř. ČSA 30, 78501 Šternberk   Přednášky a besedy na školách
                                   Dopravní hřiště a soutěže pro děti
                                   MKDS
                                   Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                   chodce v čase, kdy jdou děti do škol
 Třinec               Smetanova 498 , 739 61 Třinec
                                   Přednášky ve školách
                                   Besedy s občany
                                   Měřič rychlosti
                                   MKDS
                                   Dohled nad nebezpečnými přechody pro
                                   chodce v čase, kdy jdou děti do škol
                                   Dopravní výchova, dopravní soutěže
                  náměstí Jana Zajíce 4 , 749 01  Přednášky na školách, v domovech důchodců
 Vítkov
                  Vítkov              Ukázka činnosti MP na různých akcích (dny
                                   dětí, letní tábory)
                                   V roce 2008 budou realizovány: Informativní
                                   letáky, zřízení informační skříňky na náměstí

Zdroj: http://www.policie-cr.cz/mestska-policie-obecne.php

4.7.2. Preventivně informační skupiny POLICIE ČR v MSK
Preventivně informační skupiny (dále jen „PIS“) jsou nové pracoviště Policie ČR na úrovni okresních,
městských nebo obvodních ředitelství, jejichž úkolem je komunikace a spolupráce s místními orgány
a institucemi, sdělovacími prostředky a občany. Cílem je integrovat Policii ČR do preventivních aktivit
měst, poskytovat informace pro plánování preventivních opatření a informovat občany o možnostech
a způsobech ochrany před trestnou činností a dopravní nehodovostí. V rámci MSK funguje 8 PIS (viz
tabulka 15).
                               85
Tab. 15 Preventivně informační skupiny v MSK
                PIS                         Adresa

 OŘ P ČR Opava                           Hrnčířská ul. 22, 747 25 Opava


 MŘ P ČR Ostrava                          ul. 30. dubna 24, 729 21 Ostrava


 OŘ P ČR Karviná                          Havířská 1511, 735 06 Karviná


 OŘ P ČR Nový Jičín                        ul. Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín


 OŘ P ČR Bruntál                          Partyzánská 9, 792 01 Bruntál


 OŘ P ČR Frýdek - Místek                      Beskydská ul. 2066, 738 19 Frýdek-Místek


 Oblastní ředitelství cizinecké a pohraničí policie Ostrava, PIS  Milíčova 20, 728 99 Ostrava


 Správa severomoravského kraje, Policie ČR, PIS          ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava

Zdroj: www.mvcr.cz


     Poradenská centra v MSK

V MSK disponuje POLICIE ČR poradenskými centry v Bruntále, Ostravě a Opavě (viz tab. 16). Policisté
zde poradí a předvedou jak zabezpečit byt, rodinný domek či automobil, vysvětlí a na modelových,
plně funkčních panelech mohou simulovat činnost zabezpečovací elektroniky stejně jako funkci
bezpečnostních dveří, zámků, dveřních panoramatických kukátek a dalších zabezpečovacích systémů.
Dalšími oblastmi jsou bezpečnost silničního provozu, odhalování padělků bankovek, drogová
problematika, systém občanských radiostanic a vyhledávání ohnisek kriminality v regionech, až na
úroveň jednotlivých míst ve městech a obcích.

Tab. 16 Poradenská centra v MSK
  Poradenská centra               Adresa

 Bruntál           Partyzánská 9, 792 01 Bruntál


 Ostrava           ul. 30. dubna 24, 729 21 Ostrava


 Opava            Tyršova 26, 747 01 Opava

Zdroj:www.mvcr.cz

4.7.3. Community policing

Community policing (policejní služby veřejnosti) je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní
znalost a ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této
filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se
zvýšila její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby
se zvýšila jeho prestiž.
Jednotlivé postupy, které z této filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti,
samosprávy a místních organizací a institucí. Na otevřené, partnerské komunikaci, sdílení společných
problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení. Všechny tyto postupy jsou
zaměřené na předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení
recidivě takového chování.
Zdroj: http://www.community-policing.cz/community-policing.php
                             86
4.8. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dle jen Rada) koordinuje realizaci protidrogové
politiky a zajišťuje součinnost ministerstev a dalších orgánů, které odpovídají za jednotlivé oblasti
protidrogové politiky. Projednává a předkládá vládě „ Národní strategii protidrogové politiky“, „Akční
plán realizace Národní strategie protidrogové politiky“, další návrhy a informace. Každoročně vládě
předkládá „Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice“ za předcházející kalendářní rok.
Zdroj: http://www.vlada.cz/cs/rvk/rkpp/rvkpp_uvod.html

4.9. Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen Rada) je poradním a iniciativním orgánem vlády pro
otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. V jejím čele stojí člen vlády, kterého na
návrh předsedy vlády jmenuje vláda. Rada má dva místopředsedy (jeden za veřejnou správy a druhý
za národnostní menšiny. Celkem má 30 členů.
Zdroj: http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.html4.10. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro
otázky romské komunity. Rada systémově napomáhá integraci romské komunity do společnosti.
Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících
z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a
předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti
integrace romských komunit.
Zdroj: http://www.vlada.cz/cs/rvk/rzrk/rzrk.html4.11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
     Odbor sociálních věcí
Odpovídá za řešení úkolů v oblasti prevence kriminality Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto
odboru pracuje na oddělení sociálních služeb manažer prevence kriminality, který koordinuje všechny
subjekty působící v oblasti prevence kriminality na území kraje a poskytuje metodickou pomoc obcím a
spolupracujícím subjektům. Shromažďuje podklady o stavu trestné činnosti a průběžně mapuje
bezpečnostní situaci v kraji.

     Odbor školství, mládeže a sportu
V organizační struktuře krajského úřadu je zodpovědný za specifickou a nespecifickou primární
prevenci sociálně patologických jevů. V rámci tohoto odboru působí krajská referentka pro prevenci
sociálně patologických jevů, která dohlíží na naplňování minimálního preventivního programu na
školách a ve školských zařízeních, odpovídá také za metodické vedení školních metodiků v jednotlivých
školách a pedagogicko – psychologických poradnách.
                             87
4.12. Závěr
Z institucionální analýzy Moravskoslezského kraji (dále jen „MSK!) vyplývají následující skutečnosti:
   Mezi nejdůležitější dokumenty v oblasti prevence kriminality patří národní Strategie
     prevence kriminality na léta 2008 – 2011.
   Ministerstvo vnitra je autorem projektu Systém včasné intervence (dále jen „SVI“), který
     představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventních dětí.
     Rozšiřování SVI je také jednou z hlavních priorit Strategie prevence kriminality na léta 2008 –
     2011.
   V období 2005 – 2007 bylo v MSK realizováno 18 probačních programů. V roce 2005 byly
     realizovány 2 probační programy, v letech 2006 a 2007 jich bylo realizováno 8. Nejvíce
     probačních programů bylo zrealizováno na území města Frýdku -Místku. V MSK působí
     7 středisek Probační a mediační služby.
   Na území MSK fungují 4 věznice (Opava, Ostrava, Heřmanice, Karviná). Největší kapacitu
     (681 míst) a nejvíce odsouzených (719 osob) má věznice v Heřmanicích.
   V MSK je 241 zařízení poskytujících služby v oblasti sociální prevence. Nejvíce je
     zřízeno nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (35). Mezi skupiny, které nejvíce využívají
     služeb zařízení, patří osoby bez přístřeší, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
     společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
     způsobem života ohroženy, osoby v krizi a rodiny s dítětem/dětmi.
   V Moravskoslezském kraji poskytuje odborné sociální poradenství 96 zařízení. Mezi
     nejpočetnější poskytovatele této služby patří Slezská Diakonie, Centrum psychologické pomoci
     a Národní rada osob se zdravotním postižením.
   V roce 2005 proběhl rozsáhlý výzkum „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a
     absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“. V obcích MSK bylo
     prozkoumáno celkem 28 sociálně vyloučených lokalit. Nejvíce (10) se jich nachází na území
     města Ostravy.
   Od ledna 2008 funguje Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách,
     jejímž cílem je zkvalitnit život obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. V MSK má tato
     Agentura pouze 1 pobočku a to Ostravě.
   V MSK pracuje celkem 26 sociálních kurátorů, nejvíce z nich je evidováno v Ostravě - tj. 8
     kurátorů. Celkový počet občanů v evidenci sociálních kurátorů v MSK za rok 2007 přesahuje
     6500 osob. Průměrný počet těchto klientů na 1 sociálního kurátora v kraji je cca 250 klientů
     ročně.
   V MSK je zřízeno 23 dětských domovů, 20 z nich zřizuje Moravskoslezský kraj,
     2 Ministerstvo školství a jeden Biskupství ostravsko-opavské. Dále v MSK poskytují
     své služby 2 diagnostické ústavy a 2 výchovné ústavy. Nachází se zde pouze 1 středisko
     výchovné péče, a to v Ostravě – Kunčičkách.
   Svou činnost v MSK vykonává 24 služeben městské policie. Mezi jejich hlavní aktivity
     v oblasti prevence patří zejména aktivity ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, života,
     zdraví a majetku, ochraně veřejného pořádku, sledování dopravní situace ve městě apod.
   V MSK funguje 8 preventivně informačních skupin policie a 3 poradenská centra
     policie, která jsou zřízena v Ostravě, Opavě a Bruntále.

Při zpracování institucionální analýzy se vycházelo zejména z informací následujících ministerstev:
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR a Policie ČR. Další důležité informace byly
čerpány z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
                         88
5. INTERNETOVÉ ZDROJE
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.mvcr.cz
www.mpsv.cz
http://iregistr.mpsv.cz
www.pmscr.cz
www.msmt.cz
www.czso.cz
www.mzcr.cz
www.vlada.cz
www.portal.justice.cz
www.community-policing.cz
www.vscr.cz
www.verejna-sprava.cz
www.esfcr.cz
              89
6. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Výskyt konkrétních skutků trestné činnosti a podíl zastoupení pachatelů v jednotlivých
       okresech Moravskoslezského kraje
Příloha č. 2: Přehled preventivních projektů v MSK v letech 1996 – 2008
Příloha č. 3: Přehled probačních programů v MSK 2005 - 2007
Příloha č. 4: Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence v MSK
Příloha č. 5: Přehled poskytovatelů služeb odborného sociální poradenství v MSK
Příloha č. 6: Přehled školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a dalších institucí v MSK
                         90

								
To top