Hotarare scoli ordonatori de credite by J43NOk8N

VIEWS: 181 PAGES: 4

									ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL


                 PROIECT DE HOTARARE
           privind desemnarea ca ordonatori tertiari de credite a
         directorilor unitatilor de invatamant cu personalitate juridica


    Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
    - art.19 si art.97 alin.(2) lit.b) din Legea educatiei nationale nr.1/2011;
    - art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile
     ulterioare;
    - Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
     ulterioare;
    - art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
     administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

    Tinand cont de Decizia nr.1225/21.06.2011 a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova prin
care se desfiinteaza Centrul Financiar de la Grupul Scolar Agromontan « Romeo Constantinescu »
Valenii de Munte, urmand ca fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica sa aiba
contabilitate proprie, precum si de adresele nr.1955/14.07.2011, 1062/14.07.201, 96/15.07.2011 ale
unitatilor de invatamant privind adoptarea de catre Consiliul Local Valenii de Munte a unei hotarari
din care care sa reiasa faptul ca, directorii unitatilor de invatamant devin ordonatori tertiari de
credite ;
    Vazand raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si
raportul Comisiei pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala;

    In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:


    Art.1. Incepand cu data de 01.09.2011, se desemneaza ca ordonator tertiar de credite,
directorii urmatoarelor unitati de invatamant cu personalitate juridica, de la :
    a) Colegiul National « Nicolae Iorga » - cu sediul in orasul Valenii de Munte,
str.Berceni, nr.42 ;
    b) Grupul Scolar Agromontan « Romeo Constantinescu » - cu sediul in orasul Valenii
de Munte, str.Brazilor, nr.13;
    c) S.A.M. – « Ing.Gheorghe Panculescu » - cu sediul in orasul Valenii de Munte,
str.Berceni, nr.18;
    d) Gradinita de copii cu program prelungit nr.1, cu sediul in orasul Valenii de Munte,
str.Berceni, nr.18A.
    Art.2. Directorii unitatilor de invatamant ce vor deveni ordonatori tertiari de credite, au
obligatia de a obtine codul de inregistrare fiscala si de a deschide contul la Trezoreria Statului.
    Art.3. Toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica, indicate la art.1, vor avea
incepand de la 01.09.2011 contabilitate proprie, cu respectarea normativului de personal transmis
de catre Inspectoratul Scolar Judetean Prahova.
    Art.4. Orice alta hotarare contrara prezentei nu se aplica.
     Art.5. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale si directorii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica.
     Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
     Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
                   PRESEDINTE DE SEDINTA,
                ___________________________
                          CONTRASEMNEAZA:
                         SECRETAR – Jr.Toader Elena - Adina
VALENII DE MUNTE,_____________2011.
NR.________.
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMAR


              EXPUNERE DE MOTIVE
 la proiectul de hotărâre privind desemnarea ca ordonatori terţiali de credite a
     directorilor unităţilor de învăţământ cu personalitate juridica

    Având în vedere prevederile legale cuprinse în :
    -  art. 19 si art.97 alin.(2) lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ;
    -  art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările
      ulterioare ;
    -  Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
      ulterioare ;
    -  art.36 alin.(2) lit.d), alin(6) lit.a) şi art.45 alin.(1) din Legea nr 215/2001 a
      administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
      ulterioare ;


    Ţinând cont de Decizia nr.1225/21.06.2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova
prin care se desfiinţează Centrul Financiar de la Grupul Şcolar Agromontan « Romeo
Constantinescu » Vălenii de Munte , urmând ca fiecare unitate de învăţământ cu
personalitate juridică să aiba contabilitate proprie, precum şi de adresele nr.1955/14.07.2011,
1062/14.07.2011 , 96/15.07.2011 ale unităţilor de învăţământ cu emiterea de către Consiliul
Local Vălenii de Munte a unei hotărâri din care să reieasă faptul că, directorii unităţilor de
învăţământ devin ordonatori terţiari de credite.
    Faţă de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
                      PRIMAR,
                     Ec.Mircea Niţu
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
SERVICIUL BUGET – FINANTE,
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE                   RAPORT
la proiectul de hotarare privind desemnarea ca ordonatori terţiari de credite a
     directorilor unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică


    Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.19 şi art.97, alin.2 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 care precizeaza faptul ca unităţile de învăţământ de
stat deţin personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează cu : a) minim 300
de elevi ; b) minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari ; c) minimum 15 de
preşcolari şi antepreşcolari ; d) minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari în cazul
unităţilor de învăţământ speciale şi faptul că directorul unei astfel de unităţi de
învăţământ este şi ordonator de credite. Potrivit art.20 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, autorităţilor administraţiei publice locale le revine totodată sarcina de a
asigura în condiţiile legii buna desfăşurarea a învăţământului preuniversitar în
localităţile în care îşi exercita autoritatea ;
    Ţinând cont de faptul că, prin Decizia nr. 1225 din 21.06.2011 a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova se desfiinţează centrele financiare din judeţul
Prahova, printre care se numără şi cel de la Grupul Şcolar Agromontan “Romeo
Constantinescu”, fiind necesar ca unităţile de învăţământ care au fost arondate
centrelor financiare să aibă contabilitate proprie şi să comunice în scris
compartimentului buget-contabilitate din cadrul ISJ Prahova pâna la data de
01.09.2011, Codul de Înregistrare Fiscală şi contul deschis la Trezoreria Statului;
    Luând în considerare adresele unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului
Vălenii de Munte aflate într-una din situaţiile sus-menţionate prin care se solicită
administraţiei publice locale emiterea unui act administrativ prin care directorii
acestora să fie desemnaţi ca ordonatori terţiari de credite,
    Propun spre aprobare acest proiect de hotărâre.


    18.08.2011             Sef Servici Buget – Finante,
                      Impozite şi Taxe Locale,
                        Ec. Nitu Elena

								
To top