Akcionarsko dru�tvo begej zrenjanin by J43NOk8N

VIEWS: 185 PAGES: 18

									Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

SADRŽAJ:

1. Opis posmatrane organizacije
1.1. Kratak istorijat organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Organizaciona struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Proizvodni program i obim proizvodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Tehnološko - tehnički opis procesa proizvodnje
2.1. Predmeti rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2. Tehnološka šema procesa proizvodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3. Opis tehnološkog postupka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4. Specifikacija mašinsko - tehnološke opreme koja učestvuje u
    procesu proizvodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
    2.5. Dispoziciona raspored prostorija (pogona), mašina i tehničke
    opreme - LAYOUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. Analiza programa proizvodnje
3.1. Količinska analiza i ABC analiza prema količini pojedinih
   proizvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
   3.2. Vrednosna analiza i ABC analiza prema ostatku dohotka. . . . . 16
   3.3. Ukupna ABC anliza za navedena dva kriterijuma . . . . . . . . . . . 16
   3.4. Analiza dobijenih rezultata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Predlozi za poboljšanje i razvoj (tehnologije, proizvoda,
kadrova,upravljanja, marketinga, radnih uslova, poslovne saradnje) . . . . 17

5. Prilozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
                               1
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

        1. OPIS POSMATRANE ORGANIZACIJE

            1.1. Kratak istorijat i delatnost
SZR »KOKTEL« ZVORNIK, osnovana je 1995. godine. Na početku, ova fabrika je imala
14 radnika i bavila se isključivo proizvodnjom gaziranih sokova. Medjutim, vremenom
se fabrika razvija, raste broj radnika i obim proizvodnje. U tabeli broj 1. vidimo porast
broja zaposlenih, prema merenjima iz 1995., 1998. i 2002. godine.            Godina         Broj radnika

            1995.         10

            1998.         30

            2002.         50
                    Tabela 1.


Vremenom se proširivao asortiman proizvodnje ove fabrike, tako da se danas ova firma
bavi proizvodnjom i prometom gaziranih, negaziranih sokova i sirupa. Ova firma
poseduje i preko 50 prodavnica širom Republike Srpske kojima se vrši dostavljanje
proizvoda ove firme.

Kao primarna delatnost ove firme, izdvaja se proizvodnja svih vrsta sokova. Kao
sirovina se koriste šećer, limuntus, vitamin ‘’C’’, ekstrati, itd. Valja napomenuti da je
fabrika sokova ‘’KOKTEL’’ jedna od većih u Republici Srpskoj.
             1.2. Organizaciona struktura

Organizacionu strukturu SZR ''KOKTEL'' možemo predstaviti u obliku strukture tipa
stabla, kao na slici 1.
                      2
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
                   slika 1.


       1.3. Proizvodni program i obim proizvodnje

Kao što je gore već rečeno, ova fabrika se bavi proizvodnjom gaziranih, negaziranih
sokova i sirupa.
                     3
Akcionarsko društvo "BEGEJ" ZrenjaninProizvodni program, konkretno, obuhvata:
      Gazirani sokovi:
          Cola
          Fanta
          Sprajt
          Kenijada
          Mango
         
      Negazirani sokovi:
          Đus
          Alpina
          Borovnica
          Kajsija
          Jabuka
          Malina
          Jagoda
      Sirupi:
          Limun
          Malina
          Ananas
          Jagoda
          Narandža
          Mandarina


Na obim obim proizvodnje bitno utiče nekoliko faktora:
   - kapaciteti pogona i mašina
   - zahtevi kupaca
   - količina nabavljenih sirovina
Postoje i određene specifičnosti u pogledu proizvodnje nekih proizvoda iz proizvodnog
asortimana A. D. "Begej" . Tako , na primer, neke vrste šešira, prvenstveno od zečije
dlake, namenjeni izvozu, proizvode se delimično ručno, što zahteva neke dodatne
sirovine, kao i duže trajanje samog procesa izrade šešira.
                      4
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
U tabeli 2. je prikazan obim proizvodnje pojedinih grupa proizvoda.
                                količina
                   proizvod
                                proizvoda
                  tuljak od zečije
                                  8.000
                  dlake /kom/
                  tuljak od vune
                                 25.000
                    /kom/
                  šešir /kom/         25.000
                   konfekcija
                                  8.000
                    /kom/
                   beret kape
                                 30.000
                    /kom/
                          Tabela 2.
                      Dijagram odnosa kapaciteta             45000
             40000
             35000
           30000
      Količina
           25000
      proizvoda
       /kom/ 20000
           15000
             10000
             5000
               0
                 tuljak od tuljak od  šešir  konfekcija beret kape
   Mogući kapacitet       zečije  vune
   Stvarni kapacitet       dlake
                         Vrsta proizvoda                         Dijagram 1.

                            5
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
Na dijagramu možemo videti odnos, mogućeg kapaciteta i ostvarenog obima
proizvodnje. Ovakva drastična odstupanja između ova dva kapaciteta imamo zbog
zastarelosti mašina i načina izrade proizvoda. Zbog sveukupno teške situacije u
Jugoslovenskom društvu u proteklih petnaest godina, ni fabrika šešira, kao u ostalom ni
sve druge fabrike, nije bila u mogućnosti da izvrši nabavku novih mašina. Dodatno
otežavajuća okolnost je to što se ovakve mašine (za proizvodnju šešira), proizvode u
Nemačkoj, i što je cena ovih mašina izuzetno visoka.


U tabeli 3. možemo videti ostvarenu proizvodnju u fizičkim jedinicama /kom/u 1995. u
odnosu na 1994. godinu.


     Opis          1994.         1995.    Odnos '94.-'95. /%/
   Vuneni tuljci       95.757         83.807       87,52
   Zečiji tuljci      17.472         31.561      180,64
   Beret kape       169.443         207.948      122,72
   Vuneni šeširi       56.098         25.438       45,35
   Zečiji šeširi       7.273         8.754       120,36
   Slamni šeširi       19.673         123.894       70,62
   Dralon šeširi       339            -         -
  Presvučeni šeširi      3.321          167        5,03
   Kape i kačketi      32.288         13.062       40,45
    Kravate        18.322         12.647       69,03
 Sintetički proizvodi    3.469.220        3.248.131      93,63
 Rajonski proizvodi     313.573         174.435       55,63
 Pamučni proizvodi      1.426.430        1.774.862     124,43
Kombinovani proizvodi     715.488         513.318       71,74
 Elastični proizvodi     1.205.922        780.664       64,74
    UKUPNO         7.550.619        6.888.688      91,23
                     Tabela 3.                       6
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

U tabeli . vidimo dinamiku proizvodnje, i to mesečnu proizvodnju u norma satima.
Tabela obuhvata period 1992., 1993., 1994. i 1995.
                              '95.-'92.  '95.-'93.  '95.-'94.
 Mesec    1992.   1993.   1994.     1995.
                               /%/     /%/     /%/
 januar   30.443   8.268   7.045    16.075   23,14   194,42   228,18
 februar   27.975   8.885   13.555    21.547   77,02   242,51   158,96
  mart    34.460   13.443   14.469    23.217   67,37   172,71   172,37
  april   33.044   17.583   13.063    16.864   51,03    95,91   129,10
  maj    32.075   20.401   15.162    22.276   69,45   109,19   146,92
  jun    26.759   21.076   15.223    18.372   68,66    87,17   120,69
  jul    4.855   11.294   10.001    1.959   40,35    17,35    19,59
 avgust    7.135   4.765   12.450    9.217  129,18   193,43    74,03
septembar   20.384   13.194   18.469    17.655   86,61   133,81    95,59
 oktobar   21.521   13.231   22.766    14.832   68,92   112,10    65,15
novembar   13.077   11.695   20.081    10.040   76,78    85,85    50,00
decembar   13.797   10.802   15.542    13.579   98,42   125,71    87,37
UKUPNO    265.525  154.636  177.826    185.633  69,91   120,05   104,39
                    Tabela 4.


Na osnovu podataka iz tabele 3. možemo zaključiti da se proizvodnja pojedinih
proizvoda drastično smanjila, a opet, nekih i povećala. Na nivou ukupne proizvodnje, u
1995. godini se proizvodnja, u odnosu na 1994. godinu smanjila za 8,77 %.
Na osnovu podataka iz tabele 4. vidimo da se ostvareni broj norma sati najviše povećao
u odnosu na 1993. godinu - čak 20,05 %, dok je u odnosu na 1994. godinu rast bio 4,39%.
U odnosu na 1992. godinu, u 1995. je broj ostvarenih norma sati opao za drastičnih
30,09%.


       1.4. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura


                       7
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

Prema podacima iz 1998. godine fabrika šešira "Begej" Zrenjanin ima 611 zaposlenih
radnika u stalnom radnom odnosu. Najveći broj radnika je osposobljeno za rad u
tekstilnoj industriji - preko 80 %, a ostatak čine inženjeri, tehničari za održavanje
mašina, i osoblje zaduženo za administraciju - ekonomska i pravna struka.
U tabeli 5. su predstavljeni podaci o stepenu stručne spreme zaposlenih radnika, a
procentualni odnos možemo videti i na dijagramu 2.


          Stepen stručne spreme   Broj radnika Broj radnika /%/

          Nekvalifikovani /NKV/      97      15.8

          Polukvalifikovani /PKV/     39      6.8

           Kvalifikovani /KV/       180      29.5
          Visoko kvalifikovani
                           8      1.3
              /VKV/
          Niža stručna sprema
                          10      1.5
              /NSS/
          Srednja stručna sprema
                          207      33.8
              /SSS/
          Viša stručna sprema
                          28      4.5
              /VŠS/
          Viskoka stručna sprema
                          42      6.8
              /VSS/

                      Tabela 5.
                      Broj radnika

                                        NKV
                   5%     7%              PKV
                              16%         KV
            34%
                                        VKV

                               6%        NSS
                                        SSS
            2% 1%          29%              VŠS
                                        VSS

                    Dijagram 2.
                        8
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
2. TEHNOLOŠKO - TEHNIČKI OPIS PROCESA PROIZVODNJE

               2.1. Predmeti rada
Predmet rada predstavlja sirovinu ili poluproizvod koji se obradom pretvara u gotovi
proizvod. Obrada se vrši pomoću sredstava rada, odnosno mašina i alata.

U konkretnoj fabrici, postoje sledeći predmeti rada:
   Sirova vuna koja se koristi za proizvodnju vunenih tuljaka
   Zečija dlaka iz uvoza od koje se proizvode tuljci od zečije dlake
   Pamučno predivo kao sirovina za proizvodnju pamučnih traka
   Sintetička prediva kao sirovina za proizvodnju sistetičkih traka
   Svilena i poliester tkanina za proizvodnju kravata
Gore navedeni predmeti rada su primarne sirovine koje se nabavljaju, delimično sa
domaćeg tržišta, a delimično i iz inostranstva.
Takodje, predmeti rada su i poluproizvodi koji se koriste u proizvodnji. To su:
   Vuneni tuljak za proizvodnju vunenih šešira
   Tuljak od zečije dlake za proizvodnju šešira od zečije dlake
        2.2. Tehnološka šema procesa proizvodnje
                     9
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
                    Slika 2.

           2.3. Opis tehnološkog postupka

Na slici 2. je prikazana tehnološka šema procesa proizvodnje. Kao što se vidi na slici,
proces proizvodnje šešira se sastoji od dva glavna dela:
          proizvodnja tuljaka
          proizodnja šešira

Na slici 3. možemo videti raspored pogona u okviru fabričkog kruga.
                     10
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
                     Slika 3.
Proces proizvodnje tuljaka počinje merenjem prispelih sirovina, i njihovo slaganje po
vrstama (zečija dlaka, vuna) i po partijama (jedna partija teži 50 kg). Zatim se vrši
kidanje i mešanje sirovine da bi se pripremila za formiranje tuljka. Potom sledi filcanje i
predvajanje, a nakon toga karbonizacija. Zatim se vrši sušenje i čekićno valjanje, gde
tuljak dobija svoj konačni oblik. Nakon toga se vrši bojenje, ceđenje i mašinsko
formiranje tuljka, kada on dobija svoju konačnu formu.

Nakon završenog procesa proizvodnje tuljka, vrši se kontrola kvaliteta i ispravnosti
proizvoda (npr. da li je tuljak pravilno formiran i dobro obojen), a kada se završi sa
kontrolom, ispravni tuljkovi se skladište u magacin poluproizvoda (magacin tuljaka).

Proces proizvodnje šešira počinje donošenjem tuljaka iz magacina, njihovim
                      11
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

apreiranjem i štrekovanjem. Apreiranje je proces "štirkanja" šešira, da bi on zadržao svoj
oblik i nakon dužeg korišćenja, a štrekovanje predstavlja proces "raspeglavanja",
odnosno širenja oboda šešira. Nakon toga se vrši sečenje oboda (viška materijala),
štafiranje, ušivanje postave i znojnice.
Nakon toga se vrši ukrašavanje šešira pomoću traka, mašni, veštačkih cvetova ili slično.
Nakon završetka proizvodnje šešira, vrši se kvalitativna kontrola, kao kod proizvodnje
tuljaka, a zatim se šeširi koji su prošli kontrolu smeštaju u magacin gotovih proizvoda. 2.4. Specifikacija mašinsko - tehnološke opreme koja učestvuje u
            procesu proizvodnje


 Red.            Inventar-  Osnovica        Ispravka   Sadašnja
      Naziv opreme                 Stopa
  br.            ski broj  amortizacije      amortizacije  vrednost
      Dupla lister
  1.             2421    1486,3    3,1%   1402,6     83,7
       mašina
  2.  “RAV” mašina    385/6    1375,5    6,3%   1086,8    288,7
     Mašina za ravno
  3.             1722     973,8    2,8%    859,8     114
      pletenje
       Mašina za
  4.            821/5    1229,6    5,9%    994,5    235,1
       glačanje
       Mašina za
  5.   automatsko    415/K10    1420    4,8%   1289,8    130,2
      oblikovanje
       Mašina za
  6.    specijalnu    820/B8    1500     5%    1421     79
        obradu
       Mašina za
  7.            402/C     1690    8,2%   1295,8    394,2
      apretiranje
       Mašina za
  8.             421    1405,2    2,2%   1311,8     93,4
     pletenje beretki
     Šivaća mašina
  9.            222/S     1308    3,8%   1198,2    109,8
      “SINGER”
       Mašina za
  10.    kidanje i     418     2821    13,1%   1945,6    875,4
       mešanje
       Mašina za
       izradu i
  11.            891/B     850,9    14,3%   715,6    135,3
       formiranje
        beretki

                      12
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

      Mašina za
  12.  premotavanje     2119    1415    6,8%    1221,2    193,8
       prediva
      Brza šivaća
  13.             215     615    1,8%     321     294
       mašina
      Aparat za
  14.             82     895,6   3,1%     720    175,6
       bojenje
      Mašina za
  15.             125     629    1,9%    481,5    147,5
       šišanje
  16.  Konus aparat    1266-C     1120   2,1%    995,1    124,9
  17.  “VLAČARA”      818     1385,6   3,8%    1215,6    170
     Centrifuga za
  18.             1822    1490    4,6%    1288,5    201,5
       ceđenje
     “MULTIROL”
  19.             1515    1659,1   5,9%    1399    260,1
       mašina
      Mašina za
  20.             1518    1481    3,2%    1398,2    82,8
       filcanje
      “VELUR”
  21.             1421    1919,8   8,1%    1822     97,8
       mašina
      “ŠTREK”
  22.            385/C    1652,3   4,4%    1550    102,3
       mašina
     Centrifuga za
  23.             1825    1900    9%     1750     150
     karbonizaciju
  24.  “BLAZ” mašina     1311    1851    7,5%    1629     222
      Mašina za
  25.             285     1512,3   6%    1315,8    196,5
      kretiranje
  26.    Kidač       115    1572    3,2%    1500     72
  27.  Čekić mašina     1085    1692    2,1%    1366     326
     Okrugla vlačar
  28.            921/B    902,8   4,4%    719,4    183,4
       mašina
  29.  Zidni kalorifer    34     615    2,9%     590     25
                    Tabela 6.

U tabeli 6 .su navedene mašine koje učestvuju u procesu prizvodnje. Podaci o
amortizaciji iz tabele datiraju iz 1995. godine. Ovi podaci su i danas aktuelni zbog toga
što u ovoj firmi nije vršena nabavka mašina poslednjih 15 godina.

 2.5.Dispozicioni raspored prostorija (pogona), mašina i tehničke
            opreme - LAYOUT
                      13
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin
                 Slika 4.
                  14
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin

        3. ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE
Pošto proizvodni program ove fabrike obuhvata veliki broj raznovrsnih proizvoda, u
ovom radu će biti analizirana proizvodnja muških i ženskih šešira od zečije dlake.

U prilogu 1. data je tabela koja sadrži podatke o proizvodnji ženskih šešira od zečije
dlake za 1995. godinu. Ova tabela sadrži podatke o nazivu proizvoda, njegovoj šifri,
godišnjoj proizvedenoj količini, kao i podatke o iznosu troškova i dobiti za svaki
pojedinačni proizvod.

Skraćenice koje se upotrebljavaju u ovoj tabeli su:
   CK - cena koštanja
   Q - količina proizvedenih proizvoda
   PC - prodajna cena
   D - ostvarena dobit

Formule:
   Troškovi proizvodnje jednog proizvoda za celu godinu dobijaju se kada
   troškove po komadu pomnožimo sa godišnjom količinom proizvedenih
   proizvoda
   Prodajnu cenu jednog proizvoda na nivou cele godine dobijamo kada prodajnu
   cenu po jedinici proizvoda pomnožimo sa godišnjom količinom proizvedenih
   proizvoda
   Dobit po jedinici proizvoda dobijamo kada od prodajne cene po jedinici
   proizvoda oduzmemo troškove proizvodnje za jedinicu proizvoda
   Dobit na godišnjem nivou dobijamo kao razliku izmedju prodajne cene na
   godišnjem nivou i troškova proizvodnje na godišnjem nivou

U prilogu broj 2 data je tabela sa podacima o proizvodnji muških šešira od zečije dlake.
Tabela sadrži iste podatke kao i tabela 1.  3.1. Količinska analiza i ABC analiza prema količini pojedinih
               proizvoda
U prilogu 3 data je količinska analiza proizvodnje ženskih šešira od zečije dlake za 1995.
godinu, a u pilogu 4 količinska analiza proizvodnje muških šešira od zečije dlake.
Elementi su, zbog jednostaavnijeg prikaza u dijagramu, dati preko svog rednog broja.

U prilogu 8 data je tabela sa procentualnim učešćem količine pojedinih proizvoda u
programu proizvodnje. Podaci iz ove tabele su upotrebljeni za crtanje dijagrama ABC
analize. Tako, u prilogu 9 imamo ABC analizu prema količini pojedinih proizvoda -
ženski šeširi, a u prilogu 10 ABC analiza prema količini proizvoda - muški šeširi.

                      15
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin


  3.2. Vrednosna analiza i ABC analiza prema osttku dohotka
U prilogu 5 je data vrednosna analiza proizvodnje ženskih šešira od zečije dlake, a u
prilogu 6. vrednosna analiza muških šešira.

U prilogu 7. nalaze se tabele sa relativnim učešćem pojedinih proizvoda u programu
proizvodnje, i to posebno za muške i ženske šešire. Na osnovu ovih podataka nastao je
dijagram ABC analize prema ostatku dohotka. Prilog 11 sadrži dijagram ABC analie
žeskih šešira, a prilog 12 ABC analizu muških šešira.

    3.3 Ukupna ABC analiza za navedena dva kriterijuma
U prilogu 13 nalazi se ukupna ABC analiza za žeske šešire od zečije dlake. Pošto u ovoj
analizu učestvuje svega dva kriterijuma - količinski i vrednosni, dodeljena im je ista
težina - 0,5.

U prilogu 14 data je ukupna ABC analiza za muške šešire od zečije dlake, sa istim
težinama kriterijuma (0,5).

U prilogu 15 dat je tabelaran i grafički prikaz izvršene ukupne ABC analize.

            3.4. Analiza dobijenih rezultata
Pomoću ABC analize izvršili smo grupisanje i kvalifikaciju elemenata (proizvoda).
Ovakvim grupisanjem izdvojeni su elementi koji su po proizvedenoj količini ili
ostvarenoj dobiti najznačajniji.

Šeširi od zečije dlake predstavljaju specifičnu vrstu robe iz više razloga:
    - njihova cena je relativno visoka
    - potražnja za ovakvim proizvodom na tržištu je uglavnom sezonskog karaktera
    - ova roba ima modni karakter, što podrazumeva raznovrsnost dezena, krojeva, a
    samim tim i ponudjenih modela
Gore navedene osobine su doprinele da svi modeli i muških i ženskih šešira budu
zastupljeni u ukupnoj proizvodnji. Ipak, neki modeli se izdvajaju, kako po ostvarenoj
dobiti, tako i po proizvedenoj količini.
                     16
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin       4. PREDLOZI ZA POBOLJŠANJE I RAZVOJ
Zbog nedostatka investicionih sredstava i lošeg položaja tekstilne grane industrije,
fabrika šešira "Begej" Zrenjanin nije bila u mogućosti da ulaže u novu tehnologiju ili
kupuje nove mašine, proširuje proizvodni program ili obim proizvodnje. Ove okolnosti
doprinele su da su danas produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost većine
proizvodnih linija ovog preduzeća na najnižem nivou.

Perspektiva ovog preduzeća je okretanje prema inostranstvu. Kao fabrika sa dugom
tradicijom i ugledom u proizvodnji kvalitetnih pokrivala za glavu, fabrika šešira bi
mogla da uzme dugoročni kredit kod neke strane banke i tako pribavi sredstva za
kupovinu novih mašina i oživljavanje proizvodnje. Takodje, inostrano tržište je veoma
značajno zbog toga što je veliki deo ekskluzivnog proizvodnog programa namenjen
izvozu, što predstavlja dodatni izvor novca za ulaganje u proizvodnju.

Kada je u pitanju poboljšanje funkcionisanja organizacionih elemenata, veliko
poboljšanje bi predstavljalo uvodjenje računara. Računari se već koriste, ali su veoma
zastareli . Oni se trenutno koriste u računovodstvu za vodjenje knjiga, ali bi se njihova
primena mogla proširiti i na druge organizacione jedinice - proizvodnju, magacin,...
Takodje, moguće bi bilo izvršiti i povezivanje pogona, magacina i uprave, radi
jednostavnije koordinacije i kontrole procesa proizvodnje.
                      17
Akcionarsko društvo "BEGEJ" Zrenjanin                   5. PRILOZI
1. Obim proizvodnje ženskih šešira od zečije dlake za 1995. godinu

2.Obim proizvodnje muških šešira od zečije dlake za 1995. godinu

3. Količinska analiza proizvodnje ženskih šešira od zečije dlake

4. Količinska analiza proizvodnje muških šešira od zečije dlake za 1995. godinu

5. Vrednosna analiza proizvodnje ženskih šešira od zečije dlake za 1995 godinu

6. Vrednosna analiza proizvodnje muških šešira od zečije dlake za 1995.godinu

7. Relativno učešće pojedinih proizvoda u programu proizvodnje

8. Učešće količine pojedinih proizvoda u programu proizvodnje

9. ABC analiza prema količini pojedinih proizvoda (ženski šeširi)

10. ABC analiza prema količini pojedinih proizvoda (muški šeširi)

11. ABC analiza prema ostatku dohotka (ženski šeširi)

12. ABC analiza prema ostatku dohotka (muški šeširi)

13. Ukupna ABC analiza za ženske šešire

14. Ukupna ABC analiza za muške šešire

15. Dijagrami ukupne ABC analize
                      18

								
To top